t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.."

Átírás

1 Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX 143. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - szervezeti és működési rendjére - a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. A Képviselő-testület és szervei vonatkozásában a évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 2.. (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Somoskőújfalu Község Önkormányzata (2) Az Önkormányzat székhelye, címe: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. (3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. (4) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, mely egyes hatásköreit a bizottságaira átruházhatja. (5) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Polgármesteri Hivatal. (6) Címe: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. (7) A Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal és az anyakönyvvezető körbélyegzőin a Magyar Köztársaság hivatalos címerét használja. Az Önkormányzat jelképei és az Önkormányzat lapja 3.. (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. (2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg. 1

2 (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete helyi kitüntetést és elismerő címet alapíthat és ezek adományozásának rendjéről külön rendeletet alkot. 4.. (1) Az Önkormányzat lapja: Önkormányzati Hírek Somoskőújfalu, mely időszakosan jelenik meg. (2) Az Önkormányzat lapjának tartalmaznia kell: a.) a Képviselő-testület fontosabb döntéseit kivonatos formában, b.) közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat, c.) fontosabb társadalmi eseményeket, helyi aktualitásokat. (3) Felelős szerkesztőjét a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel, tagjait a felelős szerkesztő javaslatára a Képviselő-testület hagyja jóvá. (4) A Somos Önkormányzati Hírek megjelenésének költségeit az Önkormányzat biztosítja. (5) Az önkormányzat hivatalos honlapja: II. Fejezet Somoskőújfalu Község Önkormányzatának feladat-és hatásköre, szervei 5.. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a Mötv ban foglaltakon túlmenően: (1) A Képviselő-testület hatáskörébe utalt választások és kinevezések alkalmával a személyi alapbér meghatározása (2) Helyi közügy megoldásának vállalása, illetve arról történő lemondás, (3) A Képviselő-testület munkatervének (ülésterv) elfogadása, (4) Az Önkormányzat vagyonának, vagy vagyoni értékű jogának hasznosítása és elidegenítése, (5) Gazdasági társulásban való részvétel, (6) Vállalkozás létrehozása, megszüntetése, (7) Az Önkormányzat képviseletében, illetve megbízásából annak a költségére teljesítendő külföldi kiküldetés. 6.. (1) A Képviselő-testület feladatainak elvégzéséről folyamatosan szervei útján gondoskodik. (2) A Képviselő-testület szervei: 2

3 a) Polgármester, b) A Képviselő-testület bizottságai, c) A Polgármesteri Hivatal. d) A jegyző (3) Az önkormányzati feladat-és hatáskörök főszabályként a Képviselő-testületet illetik meg. 7.. (1) A képviselő- testület a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások hatásköréből az átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottságra ruházza át. (2) A Képviselő-testület az egyéb hatáskörök átruházásáról, illetve visszavonásáról annak felmerülésekor dönt. (3) A Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja, illetve a gyakorló szervet beszámoltathatja. (4) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. (5) Az átruházott hatáskör gyakorlója az e kereten belül tett intézkedéseiről, azok eredményeiről a soron következő rendes ülésen beszámol. 8.. (1) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. (2) A polgármester, valamint a Képviselő-testület bizottságának önkormányzati jogkörben hozott határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. (3) A Képviselő-testület (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A pert az Önkormányzat ellen lehet indítani. III. Fejezet A Képviselő-testület működése 9.. (1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. (2) Az alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti a polgármester eskütételéig. A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról. 3

4 A képviselők és a polgármester esküt tesznek és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő. (3) A korelnök akadályoztatása esetén helyébe a korban következő legidősebb képviselő lép. (4) Az alakuló ülés kötelező napirendjébe tartozik: - a képviselők és a polgármester eskütétele, a polgármester illetményének megállapítása, - a polgármesteri program ismertetése, - SZMSZ és egyéb rendeletek megalkotása, módosítása, - bizottságok megválasztása, - az alpolgármester(ek) megválasztása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, majd eskütétel, - tiszteletdíjak megállapítása, - egyebek. (5) A Képviselő-testület a megbízásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja feloszlását. Ebben az esetben hetvenöt napon belüli időpontra időközi választást kell kiírni. (6) A Képviselő-testület az új Képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. (7) A Képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, illetve a megbízásának lejártát megelőző egy éven belül. (8) Az időközi választás költségét az önkormányzat viseli (1) A Képviselő-testület tagjainak száma 6 fő helyi képviselő és a település lakossága által közvetlenül választott polgármester. (Tagjainak névsorát és lakcímét az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. ) (2) A Képviselő-testület elnöke a polgármester, aki ellátja a testület képviseletét is. (3) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül legalább 4 fő jelen van. (4) Ha a fentiekben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. Az ülést 8 napon belül ugyanezen napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. A Képviselő-testületi tisztségviselők megválasztása 11.. (1) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt az alpolgármester(ek) és a bizottságok elnöki tisztségének betöltéséről a polgármester javaslata alapján, legkésőbb az alakuló ülést követő soron következő ülésen. 4

5 (2) A választás lebonyolítására a Képviselő-testület tagjai közül háromtagú szavazatszámláló bizottságot választ. A választást az (1) bekezdésben meghatározott sorrendben kell végrehajtani. A választások eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke hirdeti ki. (3) A képviselői megbízás megszűnése esetén az új tisztségviselő megválasztására az (1) -(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (4) A Képviselő-testület a bizottsági elnökök megválasztását követő, soron következő ülésen megválasztja a bizottság képviselő tagjait, valamint a külső (szakértő) tagjait. A Képviselő-testület ülése 12.. (2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik, amelyet a polgármester készít el és az adott év első ülésén terjeszt jóváhagyás végett a Képviselő-testület elé. A munkaterv készítésénél figyelembe kell venni a helyi képviselők, a bizottsági elnökök, jegyző és helyi szervezetek javaslatait. (2) A munkaterv tartalmazza a testületi ülések várható időpontjait, a javasolt napirendeket, az egyes napirendek előadóit, akik felelősek egyben az előterjesztések elkészítéséért. Külön meg kell jelölni azokat a napirendi pontokat, amelyek valamely bizottság állásfoglalásával terjeszthetők be, vagy melyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. (2) Zárt ülés elrendelésére a Mötv. rendelkezései az irányadóak. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melybe csak a képviselők, a tárgyban közvetlenül érdekeltek (vagy hivatalos meghatalmazottjuk), a polgármester és a jegyző tekinthet be. A Képviselő-testület ülésének összehívása 15.. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. (2) A polgármester távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester gondoskodik a Képviselő-testület összehívásáról és a polgármester távollétében vezeti az ülést. 5

6 (3) A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze a Képviselő-testületet és vezeti a Képviselő-testület ülését. (4) A Képviselő-testület ülését az Önkormányzat székhelyére kell összehívni. (5) A Képviselő-testület ülésére szolgáló meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt a képviselők az ülés előtt 5 nappal megkapják. (6) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját és helyét, a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők megnevezését. A meghívóhoz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket, továbbá a szóbeli előterjesztések határozati javaslatait. (7)A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a jegyzőt, valamint az őt érintő napirend tárgyalására: a) az előterjesztőt, b) intézmény vezetőjét, c) azt a személyt, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges, d) akit a polgármester megjelölt. (8)Amennyiben a Képviselő-testület olyan napirendi pontot tárgyal, amely érinti az Önkormányzat által létrehozott társulást, akkor az ülésre az adott napirendi pont tárgyalására a társult önkormányzat(ok) polgármestere(i)t és a társulás képviselőit is meg kell hívni (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, annak távollétében a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti. (2) A Képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok: a.) A Képviselő-testület határozatképességének megállapítása és annak az ülés folyamán folyamatosan figyelemmel kisérése, b.) Jegyzőkönyv-hitelesítők választása, c.) Az ülés megnyitása, d.) Javaslattétel az ülés napirendjére, e.) Zárt ülés bejelentése, f.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett intézkedésekről, g.) Az ülés zavartalan menetének biztosítása érdekében a hozzászóló figyelmeztetése, ha eltér a tárgytól, illetve ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő megfogalmazásokat használ, h.) Az ülés berekesztése. (3) Napirendenként: a.) A vita megnyitása, vita levezetése, ezen belül a hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása, b.) A vita összefoglalása, c.) Indítványok szavazásra való feltevése, d.) Szavazásra bocsátása a határozati javaslatoknak, vagy rendelet-tervezeteknek, 6

7 a döntések kihirdetése, A tanácskozás rendje 17.. (1) A polgármester előterjeszti a napirend tervezetet, indokolja, ha a munkatervtől eltér, a napirendről a Képviselő-testület határoz. (2) A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi javaslatokról vita nélkül dönt. (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet javaslatot, amit indokolni kell. Ennek elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt (1) Fel kell venni az ülés napirendi tárgysorozatába a kivételes szabályoknak megfelelően elkészített, írásban benyújtott és sürgősséggel postázott a.) előterjesztéseket, b.) önálló indítványokat, c.) interpellációkat. (2) Előterjesztésnek minősül minden olyan írásba foglalt indítvány, amelyet a testület annak minősítve munkatervébe felvett, továbbá amelyet a testület bizottsága, a polgármester, vagy a jegyző írásban előzetesen tárgyalásra ajánlott. Formai követelményeit az 5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Önálló indítványnak tekinthetők azok a képviselők által előterjesztett javaslatok, amelyek a napirendi javaslatokban szerepeltetett témákkal nincsenek összefüggésben. Az önálló indítványokat a képviselők a polgármesternél terjeszthetik elő a rendes ülést 3 nappal megelőzően. A polgármester az önálló indítvány napirendi felvételét ajánlhatja a Képviselő-testületnek. A testület erről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Tartalmára nézve az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeket kell alkalmazni. (4) Interpelláció előterjesztésének joga kizárólag a képviselőket illeti meg. Az interpellációt a polgármesternél kell benyújtani az ülést megelőzően legalább 3 nappal. A képviselőket a szóbeli interpelláció joga is megilleti, amely kizárólag a rendes üléseken terjeszthető elő és ülésenként maximum öt interpelláció tárgyalására kerülhet sor. Azonos témában egy éven belül nem tárgyalható ismételt interpelláció. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először a kérdést feltevő nyilatkozik, majd a testület dönt, egyszerű szótöbbséggel. A válasz el nem fogadása esetén a testület az illetékes bizottság elé utalja az adott ügyet kivizsgálás végett, melybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni. (5) Sürgősségi javaslattal élhet a képviselő, a bizottság elnöke, a polgármester és a jegyző, valamely előterjesztés, vagy önálló indítvány soron kívüli, vagy az üléstervben előirányzottnál korábban történő tárgyalása végett. A sürgősségi javaslatot indokolással ellátva írásban kell előterjeszteni az adott ülést megelőző három napon belül, de legkésőbb az ülés megnyitása után, a napirend elfogadását megelőzően a polgármesternél. Ennek elfogadásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz. 7

8 (6) A polgármester az egyes előterjesztések fölött külön-külön nyit vitát. Az előadókhoz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre még a vita előtt kell válaszolni. Az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti. (7) A Képviselő-testület egyedi döntéssel, - egyszerű szótöbbséggel - hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntés meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát. Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a Képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott keretet (1) Napirend előtti feladatok tekintetében ad számot a polgármester az egyes testületi döntések végrehajtásának állásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. (2) A napirend előtti felszólalások időtartama max. 5 perc (1) A tárgysorozat sorrendiségének meghatározása: a.) rendeletalkotásra vonatkozó javaslatok, b.) határozathozatalra vonatkozó javaslatok, c.) döntést igénylő egyéb kérdések, d.) interpellációk, e.) tájékoztatók, f.) bejelentések. A tanácskozás résztvevői 21.. (1 ) Szavazati joggal vesznek részt az ülésen a Képviselő-testület tagjai és a polgármester. (2) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a Képviselőtestület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 8

9 (3) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén hozott döntést a képviselő testület legközelebbi ülésén újból tárgyalni kell. Az újabb döntés jóhiszeműen szerzett jogokat nem sérthet. (4) Tanácskozási joggal vesz részt továbbá az ülésen a jegyző, aki nem tagja Képviselőtestületnek, valamint az egyéb meghívottak. (5) A Polgármester az egyes előterjesztésekhez kikérheti a helyben működő civil szervezetek írásbeli véleményét, melynek szóban történő kiegészítésére a Képviselőtestület szükség esetén felkéri a civil szervezetnek az ülésre meghívott képviselőjét. A tanácskozás rendjének fenntartása 22.. (1) Az ülés rendjének biztosításáért, illetve fenntartásáért a polgármester a felelős. Ennek keretében: a) figyelmezteti a hozzászólót, ha felszólalásával, szóhasználatával megsértette a testület tekintélyét, a tárgyalt témától eltér, rendreutasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, b) ismételt rendzavarás esetén figyelmeztetés után kötelezheti a rendbontót a terem elhagyására, a Képviselő-testület vita nélküli határozata alapján. A vita és a döntéshozatal módja 23.. (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően az előterjesztő jogosult rövid - max. 5 perces - szóbeli kiegészítést tenni. (2) A szóbeli kiegészítésben csak az írásos anyagban nem szereplő kérdések hangozhatnak el, a leírtak nem ismételhetők meg és a témától eltérni nem lehet. A kiegészítés az anyag leírását követő változások fenntartására szorítkozhat (1) Az előadóhoz, a szóbeli kiegészítéssel, valamint az írásban kiküldött anyaggal kapcsolatban a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek. (2) A hozzászólás joga először a képviselőket illeti meg, a meghívottak csak ezt követően kaphatnak szót. (3) A Képviselő-testület egyedi döntéssel egyszerű szótöbbséggel hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent személyeknek. A döntésben meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát. Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a Képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. 9

10 (4) Az ülés során a hozzászóló legfeljebb kétszer kaphat szót egy napirendi ponton belül. Az első hozzászólás nem lehet több 10 percnél, a második pedig 5 percnél. A meghívottak, valamint az eseti felszólalásra engedéllyel rendelkezők napirendi pontonként legfeljebb egy esetben 5 percig beszélhetnek. (5) A polgármester, a jegyző, az előterjesztő több alkalommal is hozzászólhat Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra A tanácskozás folyamán és a szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet, amelyet jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szavazás elrendelése 27.. A vita lezárását, a viszontválasz, valamint az összefoglaló elhangzását követően kerülhet sor a szavazás elrendelésére. Először a módosító indítványokról szavaznak a képviselők Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges. A Mötv.50. -ban foglaltakon kívül minősített többség szükséges: (1) Szavazni csak személyesen lehet. (1) külföldi önkormányzattal való együttműködésről szóló megállapodáshoz, (2) nemzetközi önkormányzati szervezetekhez való csatlakozáshoz, (3) továbbá ezen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez (4) a Képviselő-testület feloszlásának kimondásához

11 (2) A Képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza, kézfelemeléssel. (3) A Képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének (legalább: 2 fő) indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. (4) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. (5) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv.46..(2) bekezdésben meghatározott eseteiben,továbbá titkos szavazással dönt az alpolgármester megválasztásáról (1) Titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet bármely képviselő. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz, minősített többséggel. (2) Elrendelése esetén a képviselők maguk közül háromfős szavazatszámláló bizottságot választanak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A szavazatszámláló bizottság feladata lesz a szavazólapok elkészítése, a titkosság feltételeinek biztosítása, a leadott szavazatok összeszámlálása és az eredmény kihirdetése Ha a szavazásra bocsátott kérdés a szavazástól tartózkodó képviselők magas száma miatt nem kapja meg sem a többségi igent, sem a többségi nemet, érvényes döntés nem született. Ez esetben a szavazás megismételhető, vagy az adott téma tovább tárgyalható A napirend tárgyalása, a bejelentések, az interpellációk elhangzása és az azokra adott válaszok után a polgármester az ülést berekeszti (1) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyhez mellékeli a meghívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket és az elfogadott rendeleteket. (2) A választópolgárok a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben - a zárt ülés anyagának kivételével - betekinthetnek a Képviselő-testület dokumentumaiba. Határozati javaslat

12 (1) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben, valamint polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. (2) A határozati javaslat részei: a) a határozat szövege b) a végrehajtást igénylő döntéseknél a fentieken kívül: ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve, bc) a határozat végrehajtásának időpontja. A Képviselő-testület döntései 36. A képviselő-testület döntései: határozat,rendelet 37.. (1) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozatlan határozattal dönt: - a napirend meghatározásáról, - az ügyrendi kérdésekről, - a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról. (2) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelő megnevezését. (3) A Képviselő-testület hatósági határozataira - az a Mötv.-ben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A Képviselő-testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (1) A Képviselő-testület határozatait naptári év elejétől, folyamatosan, növekvő egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozat hozatal időpontját. (2) A határozatok jelölése a következő: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../ 20...(...hó.. nap) SKt. sz. határozata (1) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. (2) A határozatok nyilvántartás formái: 12

13 a) határozatok nyilvántartása sorszám szerint, b) határozatok-kivonatok sorszám szerint növekvő sorrendben, c) határozatok határidő nyilvántartása (1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására rendeletet alkot: a) az önkormányzati jelképek alkotása, b)helyi kitüntetések és elismerő címek alapítása, c)a települési képviselők juttatásának kérdései, d)az önkormányzati hatósági jogkör megállapítása, e)helyi népszavazás, népi kezdeményezés eljárási rendjének meghatározása, f)a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés, g)a helyi adók tekintetében. (2) Ezen kívül rendeletbe kell foglalni az önkormányzati költségvetést, valamint a végrehajtásáról szóló beszámolót, és amit jogszabály az önkormányzat részére meghatároz A rendelet alkotását a helyi képviselők, a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél (1) Az előterjesztett indítványról előbb a testületnek kell állást foglalnia, ha a törvény az önkormányzati rendelet megalkotását nem teszi kötelezővé. (2) Az elkészített rendelet - tervezetet a polgármester, a kijelölt bizottság elnöke, illetve a jegyző terjeszti a testület elé megvitatás és elfogadás végett. (3) Elfogadásáról, megalkotásáról a testület minősített többséggel dönt (1) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. - Helyben szokásos módnak minősül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. (2) A jegyző figyelemmel kíséri a rendelet hatályosságát, jogszabályi változás esetén jelzi a módosítás szükségességét

14 (1) A Képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatosan, növekvő egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját. A rendelet jelölése a következőképpen történik: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../20.../...hó...nap/ Skt.sz. rendelete. (2) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról. (3) A jegyző gondoskodik a módosított önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról. A jegyzőkönyv 45.. (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről a jegyző köteles gondoskodni. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmára vonatkozóan a Mötv. szabályai az irányadóak. (3) A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni: a.) a napirend tárgyát b.) az előterjesztőt, vagy előterjesztőket c.)előadókat d.)hozzászólókat. (4) A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A Képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe foglalni. (5) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Képviselő-testület által hozott döntéseket. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, illetve hányan tartózkodtak. A határozatot a jegyzőkönyv szövegébe beépítve, a rendeleteket a jegyzőkönyv mellékleteként kell szerepeltetni. (6) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell: a.) a jelenléti ívet (a távolmaradás okait tartalmazó dokumentumokat) b.) írásos meghívót c.) írásos előterjesztéseket d.) a jegyzőkönyvbe nem foglalt önkormányzati rendeletek hiteles példányát e.) a képviselői önálló indítványokat f.) az írásban megküldött interpellációkat g.) a képviselő írásban is benyújtott hozzászólását (ha annak jegyzőkönyvhöz csatolását kéri) h.) név szerinti szavazásról készített névsor eredeti példányát. (7) A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. (8) A Képviselő-testület tagja indítványozására a Képviselő-testület jegyzőkönyvhitelesítőket választ. A jegyzőkönyv-hitelesítők csak a Képviselő-testület tagjai lehetnek. A jegyzőkönyveket a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk. 14

15 (9) A Képviselő-testületi ülés dokumentumait - zárt ülés kivételével - a hivatal dolgozójának jelenlétében a Polgármesteri Hivatalban bármely választópolgár megtekintheti. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A zárt ülésről készült dokumentumokat az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni. (10) A jegyzőkönyvnek egy - egy példányát a mellékletekkel együtt a hivatal évente - az első negyedév végéig - bekötteti és a Polgármesteri Hivatal iratttárában elhelyezi. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad. IV. Fejezet A települési képviselő 46.. (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelőséggel képviseli választóinak érdekeit a testületi ülésen és azon kívül. Mint a Képviselő-testület tagja részt vesz saját Képviselő-testülete döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. Minden települési képviselőnek azonosak a jogai és a kötelességei. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. (2) A települési képviselők névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást a 6. sz. melléklet tartalmazza A települési képviselők jogai A települési képviselők jogaira vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen túlmenően a települési képviselő az alábbi jogokkal rendelkezik: (1) kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, (2) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, (3) polgármester megbízása alapján képviselheti a Képviselő-testületet, (4) A Képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, iratot,ügyviteli közreműködést (4) A települési képviselőt a polgármester,a jegyző,és az önkormányzat hivatalának dolgozói,valamint az önkormányzati intézmények vezetői munkaidő alatt soron kívül fogadni kötelesek. (5) a települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, javaslatot tehet a bizottság legközelebbi ülésének napirendjére,ahová a javaslatot tevő képviselőt meg kell hívni A települési képviselő kötelességei: 15

16 (1) A képviselő-testület, illetve a bizottságba választott képviselő esetén - a a bizottság ülésén megjelenni és a munkában tevékenyen részt venni, (2) Felkérés alapján közreműködni a Képviselő-testület, illetve az adott bizottság ténymegállapításaiban,és vizsgálataiban, (3) Kapcsolatot tartani a választókkal, a lakosság különböző társadalmi önszerveződő közösségeivel (4) A választópolgárok érdekeit képviselni a település egészéért vállalt felelőséggel, (5) A képviselővel szemben felmerült összeférhetetlenséget bejelenteni, (6) Köteles a tudomására jutott állami,szolgálati,illetve magán és üzleti titkot megőrizni,valamint annak akár a maga,akár más javára vagy kárára történő felhasználásától tartózkodni, (7) Köteles magánéletében is olyan magatartást tanúsítani, amely összeegyeztethető a képviselői minőségével,közéleti tevékenységével A Képviselő-testület hivatala segítséget nyújt a települési képviselőnek tevékenysége ellátásához, a kívánt adminisztrációs teendők ellátásával A települési képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíját, természetbeni juttatását külön önkormányzati rendelet szabályozza A járandóság mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotása során felülvizsgálja. V. Fejezet A Képviselő-testület bizottságai 53.. (1) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó a Képviselő-testület által az önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is felruházható-, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. (2) A Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: Pénzügyi Bizottság,Szociális Bizottság (3) A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok személyi összetételét, a bizottsági tagok nevét, valamint a feladat-és hatásköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza. 16

17 (4) Képviselő-testület ideiglenes bizottságot a) meghatározott időre, vagy b) meghatározott feladat elvégzésére hozhatja létre. (5) Az ideiglenes bizottság a meghatározott idő, vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik. Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselője nem lehet bizottság elnöke, tagja. (2) A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevő választópolgárt. A bizottság nem képviselő tagjai a Képviselő-testület előtt esküt tesznek. A bizottsági tag köteles a tudomására jutott titkot megőrizni. Titoktartási kötelezettsége a bizottsági tagság megszűnését követően is fennáll. (3) A bizottságok működésére a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (4) A bizottság maga állapítja meg működésének főbb szabályait a Mötv. és az SZMSZ keretei között. (5) A bizottságok éves munkaterv alapján működnek, melyet a Képviselő-testület éves munkatervének elfogadását követő 30 napon belül készít el a bizottság elnöke. (6) A bizottság tagjaira - ideértve a nem települési képviselő tagokat is - javaslatot tehet bármely települési képviselő, illetőleg a polgármester. (7) Ugyanazon települési képviselő több bizottság tagjává is megválasztható. (8) A bizottság ülése nyilvános. Az SZMSZ.-ben foglalt, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a bizottságokra is vonatkoznak. (9) A bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt. (10) A bizottság tagjától, a bizottság egymást követő üléseiről történő háromszori hiányzást követően 12 hónapig havi tiszteletdíja 25%-a megvonásra kerül (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti, 3 nappal a bizottság ülését megelőzően írásban, vagy szóban értesítve a bizottság tagjait, illetve a meghívottakat. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök helyettesítésével megbízott bizottsági tag látja el ezt a feladatot. 17

18 (2) A bizottság elnöke az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai során megállapítja a határozatképességet, előterjeszti a napirendi javaslatot, vezeti és összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat, megállapítja a szavazás eredményét. (3) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. (4) A Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak, államigazgatási hatáskört ruházhat át részükre. (5) A bizottság ülésére az elnök külön szakértőt felkérhet, amihez a polgármester külön engedélye szükséges. (6) A bizottságot a polgármester, illetve a tagok 1/3-ának indítványára össze kell hívni. (7) A bizottságban a települési képviselő és nem képviselő tag egyaránt rendelkezik szavazati joggal. (8) A polgármester felfüggeszti a bizottság döntéseinek végrehajtását, ha ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésen határoz. (9) A bizottságok munkaterv szerint évente egy alkalommal beszámolnak tevékenységükről a Képviselő-testületnek. (10) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és meg kell küldeni a polgármesternek, valamint a bizottság tagjainak az ülést követő 15 napon belül, illetve a testületi ülésen napirendre javasolt témákat érintően legkésőbb az ülés kezdetét megelőző 1 órával kell leadni. VI. Fejezet A tisztségviselők A Polgármester 56.. (1) A polgármester a megbízását főfoglalkozásban látja el. Feladatait, hatósági jogkörét jogszabályok, és e szabályzat rendelkezései állapítják meg. (2) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait a Mötv., valamint az SZMSZ tartalmazza. (3) A polgármester feladatai a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően: a.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményi vezetők tekintetében, b.) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, c.) felügyeli állami és nemzeti ünnepek méltó megünneplését, d.) gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, e.) feladata az Önkormányzat vagyonának megőrzése, gyarapítása, 18

19 f.) képviseli az Önkormányzatot, g.) segíti a települési képviselők munkáját, h.) meghatározza a jegyző feladatait a Képviselő-testület működésével összefüggésben, i.) véleményt nyilvánít a település egészét érintő kérdésekben, j.) jóváhagyja a hivatal ügyrendjét. k.) előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadást tart (1) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. (2) A polgármester az esetleges összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni. (3) Ha a polgármester a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, bármely képviselő indítványára - a képviselők közül választott háromtagú bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget, illetve dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha törvény ezt lehetővé teszi. Az Alpolgármester 58.. (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselő-testület megbízásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. (2) A Képviselő-testület az alpolgármester részére tiszteletdíjat állapít meg A Jegyző (1) A polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. (2) A jegyző vezeti a Képviselő-testület hivatalát. Távolléte vagy akadályoztatása esetére az általa írásban kijelölt köztisztviselő helyettesíti (1) A jegyző a Mötv.81..(3)bekezdésében foglaltakon túlmenően: a) gondoskodik az ülések adminisztratív előkészítéséről, a napirendek formai és tartalmi előkészítéséről b) véleményt nyilvánít (állást foglal) az előterjesztések jogszerűsége tekintetében 19

20 c) elkészítteti az ülések jegyzőkönyvét. d) gondoskodik az SZMSZ naprakész vezetéséről. (2) Köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésük jogszabályt sért,jelzését jegyzőkönyvben rögzíteni kell A Képviselő-testület Hivatala (1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (2) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza a hivatal belső szervezeti tagozódását, munka-és ügyfélfogadásának rendjét. A polgármester előterjesztését a jegyző javaslatának figyelembevételével teszi meg. (3) A hivatal a jegyző által elkészített ügyrend alapján működik, amely részletezi a hivatal feladatait és a belső munkamegosztást. (4) A hivatal ügyrendjét az SZMSZ mellékleteként kell kezelni. VII. Fejezet Az önkormányzat társulásai és kapcsolatrendszere 62.. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete feladatai hatékonyabb, célszerűbb megoldása érdekében más önkormányzat testületével - jogszabályi előírásokat megtartva - szabadon társulhat. (2) Az Önkormányzat polgármestere és a jegyző a tapasztalatok és információk átadása és átvétele érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más települések önkormányzatának tisztségviselőivel. VIII. fejezet Az Önkormányzat vagyona, költségvetése 63.. (1) Az Önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakkal való gazdálkodás és az Önkormányzat vállalkozásával kapcsolatos előírásokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 20

21 .(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve tart nyilván. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt leltár tükrözi. (2) Az önkormányzati gazdálkodásnak ellenőrzésére a jogszabályokban meghatározott szabályok az irányadók. (3) Az önkormányzat gazdálkodását az ÁSZ ellenőrzi. Saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság és a Polgármesteri Hivatal látja el. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatait a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Többcélú Társulás útján látja el (1) A Képviselő-testület az éves költségvetését külön önkormányzati rendeletben határozza meg, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvényben foglaltak szerint (2) A költségvetési rendeletet szakmailag a jegyző készíti el, az államháztartásról szóló törvény által előírtak szerint,és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság köteles megtárgyalni A reprezentációra vonatkozóan az önkormányzat költségvetési rendelete ad szabályozást. IX. fejezet Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 66.. (1) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezte. (2) Népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,amelynek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény alapján. A Képviselő-testület tárgyalni köteles azt a népi kezdeményezést,amit a választópolgárok 10%.-a kezdeményez. (3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításának részletes szabályait a Képviselő-testület külön rendeletbe foglalja. X. fejezet A lakossággal való kapcsolattartás szabályai, közmeghallgatás 21

22 67.. (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer - illetve szükség szerint - közmeghallgatást tart, amelyen a lakosság, a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseket, javaslatokat terjeszthetnek elő. (2) A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. (3) A közmeghallgatás egy határozatképes testületi ülés, melyet a polgármester vezet. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a Képviselő-testületi ülésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. XI. Záró rendelkezések 68.. Ez a rendelet hó.napján lép hatályba Az önkormányzat SZMSZ-éről szóló egységes szerkezetbe foglalt 1/2006.(X.15.)Skt.sz. rendelete hatályát veszti. A rendelet mellékletei: sz. melléklet: A Képviselő-testület tagjainak névsora és lakcíme 2. sz. melléklet: A Bizottságok részletes feladatai, tagjainak névsora 3. sz. melléklet: A Polgármesteri Hivatal ügyrendje 4. sz. melléklet: Önkormányzati intézmények felsorolása 5. sz. melléklet: Az előterjesztések formai és tartalmi követelései 6. sz. melléklet: A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásról. Somoskőújfalu, 2013 hó.napján. dr.tóth László polgármester dr. Osváth István jegyző 22

23 1. sz. melléklet 2/2013. (IV.25.) sz. rendelethez A Képviselő-testület tagjainak névsora POLGÁRMESTER dr.tóth László Salgótarján, Hegyi út 1. ALPOLGÁRMESTER Gőz Gábor Somoskőújfalu, Csontváry utca 1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK Angyal Mária Eleonóra Somoskőújfalu, Somosi út 300. Angyal László Somoskőújfalu, Szondi Gy. utca 37. dr. Szabó István Somoskőújfalu, Baross G. utca 9. 23

24 Gordos Andrea Somoskőújfalu, Csontvári köz 1. M. Szabó Gyula Somoskőújfalu, Őrhely utca sz. melléklet a 2/2013. (IV.25.) sz. rendelethez A Bizottságok részletes feladatai, tagjainak névsora A Képviselő-testület működésének elősegítése és megkönnyítése érdekében két bizottságot hoz létre, az egyes bizottságoknál feltüntetett jogkörrel. A bizottságok tagjait a Képviselő-testület választja meg részben saját tagjai, részben nem képviselő személyek közül. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja. A bizottságok munkáját a hivatal köztisztviselői segítik, ellátják az ügyviteli feladataikat a következők szerint: Pénzügyi Bizottságnál a gazdálkodási ügyintéző Szociális Bizottságnál a szociális ügyintéző A bizottságok és azok elnökei a hivatal dolgozóit közvetlenül nem irányíthatják, csak a polgármester, illetve a jegyző útján. 24

25 Bizottságok a feladatkörüknél meghatározottak szerint nyújthatnak be előterjesztést a Képviselő-testület ülésére. A Képviselő-testület egyes feladatok ellátására ideiglenes (ad-hoc) bizottságot hozhat létre, melyről az adott esetben egyedileg dönt, meghatározva a működésének tartalmát is. A bizottságok működésének főbb szabályai: Testületi formában fejtik ki tevékenységüket. A határozatképességükre, határozathozatalra a testületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottsági ülések összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. Az ülés nyilvános, azt az elnök vezeti le. Akadályoztatása esetén az ülés vezetését a többségi szavazattal kijelölt bizottsági tag látja el. Zárt ülés tartására a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az ülésen a jegyző - meghívás esetén - tanácskozási joggal vesz részt. A bizottság a helyi képviselő által javasolt, a hatáskörébe tartozó ügyet köteles a következő ülésen megtárgyalni. Amennyiben a bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntéseket hoz, az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melyre a Képviselő-testületi jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy azt a bizottság elnöke és a jegyző írja alá. Egyéb esetekben az ülésről emlékeztető készül, melyet a bizottság elnöke hitelesít. A bizottság döntésének végrehajtását a polgármester felfüggesztheti abban az esetben, ha az ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a bizottság a következő ülésen határoz. A bizottság döntéshozatalában nem vehet részt az akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Ezt az érdekelt köteles bejelenteni, amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A bizottság évente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a bizottságok hatáskörét bármikor módosíthatja, az átruházott hatáskört visszavonhatja. A bizottságok személyi összetételét a Képviselő-testület bármikor megváltoztathatja, de a bizottság elnöke és tagjainak több mint fele csak képviselő lehet. Az egyes bizottságok konkrét feladatait és hatáskörét a következő oldalak tartalmazzák. 25

26 Pénzügyi Bizottság A Képviselő-testület előkészítő, véleményező, összehangoló, szervező és ellenőrző jogkörrel rendelkező szerve. Előkészítő jogkörében - szakmai szempontokból - közreműködik a gazdasági témájú napirendek, önkormányzati rendeletek tervezetének előkészítésében. E tevékenysége során együttműködik a szakmailag illetékes bizottsággal, a polgármesterrel, a jegyzővel és a hivatal gazdálkodási köztisztviselőjével. Szakmailag véleményezi és ellenőrzi az éves költségvetést, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Felkérésre véleményezi a gazdasági, településfejlesztési tárgyú döntések tervezetét. Ellenőrzi a bizonylati fegyelmet, a gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálását, a leltározási és selejtezési munkát. 26

27 Ellenőrzési hatásköre kiterjed a hivatal pénzügyi, gazdálkodási és fejlesztési munkájára is, melyet segítő szándék kell, hogy vezéreljen. Speciális feladatként indítványozza a a polgármester javadalmazásának megállapítását. Ellátja a Képviselő-testület vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat, és kezeli a vagyonnyilatkozatokat. A Pénzügyi Bizottság 4 főből áll. Összetétele: A bizottság elnöke: dr. Szabó István képviselő Somoskőújfalu, Baross G. utca 9. A bizottság tagjai: Angyal László képviselő Somoskőújfalu,Szondy Gy. utca 37. M. Szabó Gyula képviselő Somoskőújfalu,Őrhely utca 28. Csengődi Józsefné nem képviselő Somoskőújfalu, Somosi út 35. Szükség esetén a bizottság indítványt tehet szakképzett revizor bevonására a hatékonyabb ellenőrzési munka elősegítése érdekében. Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani, melyről a Képviselő-testület dönt. Szociális Bizottság A Képviselő-testület előkészítő, véleményező, összehangoló, ellenőrző jogkörrel felruházott szerve. Előkészítő jogkörében eljárva - szakmai szempontból - közreműködik a szociális, egészségügyi és ifjúsági témájú Képviselő-testületi napirendek előkészítésében, melynek során együttműködik a hivatal szociálpolitikával foglalkozó köztisztviselőjével, a községi védőnővel és az Önkormányzat háziorvosával. Szükség esetén az előkészítő munkába bevonja az intézmények ifjúságvédelmi felelőseit és (vagy) a rendőrséget. Felkérés esetében véleményezi a szociális jellegű intézkedések tervezetét, javaslatot tehet ilyen tárgyú döntések meghozatalára. 27

28 Összehangolja az intézmények szociális gondoskodásával összefüggő tevékenységét, biztosítja a segélyezési indítványok megtételénél az azonos szemléletet. Szervezi a családgondozás feladatait, a házi szociális gondozóhálózatot, a segélykérelmek elbírálásánál a szubjektív megítéléstől független szemléleti mód kialakulását. Ellenőrzi a szociális célra rendelkezésre álló pénzügyi keret célirányos felhasználását a hivatalnál. Javaslatot tesz a testületnek a következő segélykérelmek elbírálásához: - rendszeres gyermekvédelmi támogatás, - átmeneti segély, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - ápolási díj. A Szociális Bizottság 5 főből áll. Összetétele: A bizottság elnöke: Gordos Andrea képviselő Somoskőújfalu, Csontváry köz 1. A bizottság tagjai: Angyal László képviselő Somoskőújfalu, Szondy Gy. utca 37. dr. Szabó István képviselő Somoskőújfalu, Baross G. utca 9. A bizottság külső tagja: Dr. Révész Johanna Somoskőújfalu, Kodály Z. utca 5. Márton Józsefné Somoskőújfalu, Szikszó utca sz. melléklet az /2013. ( ) SKt. sz. rendelethez A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYRENDJE I. Fejezet Szervezeti felépítés, munkarend 1. A Képviselő-testület által létrehozott egységes hivatal megnevezése és címe: Polgármesteri Hivatal, Somoskőújfalu, Somosi út 322. Tel. / Fax.: 32/ A hivatal jogállása: jogi személyiséggel rendelkező önálló költségvetési szerv. Költségvetési számlaszáma: Számlavezető pénzintézete: Sajóvölgye Takarékszövetkezet. 3. A hivatalt a polgármester irányítja, a jegyző vezeti. 28

29 4. A hivatal a Képviselő-testületnek alárendelten működik. A hivatal segíti a Képviselőtestületet és bizottságai munkáját. 5. A hivatal feladata a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. 6. A hivatal egységes államigazgatási szervként működik az Önkormányzat és a jegyző igazgatási feladatainak végrehajtása érdekében. 7. A hivatal létszáma: 9 fő A feladatokat: 2 fő vezetői állomány (polgármester, jegyző) 1 fő adóügyi ügyintéző 1 fő gazdálkodási ügyintéző 1 fő szociális ügyintéző 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő pályázati ügyintéző 2 fő fizikai állomány. 8. A heti munkaidő 40 óra. Indokolt esetben a polgármester, vagy a jegyző túlmunkát, vagy éjszakai munkát is elrendelhet. A heti munkaidő a következő: - hétfőtől csütörtökig a munkaidő 8 órától 16 óra 30 percig tart, - pénteken a munkaidő 8 órától 14 óráig tart, 9.Az ügyfélfogadás a munkaidő alatt a következőképpen alakul: Hétfő Kedd nincs ügyfélfogadás Szerda Csütörtök Péntek Naponta 30 perc ebédszünet illeti meg a dolgozókat, amely a munkaidőbe beleszámít. 10. A jegyzőt rövidebb idejű távolléte esetén jelenleg az igazgatási ügyintéző helyettesíti, aki köteles a tett intézkedésekről a jegyzőt - az akadályoztatás megszűnését követően - tájékoztatni. 11. Kiküldetés teljesítése csak a jegyző utasítása, illetve engedélye alapján történhet. A kiküldetés során felmerülő költségek elszámolása utólag történik. Napidíj elszámolása jogszabály alapján történik A jegyző esetében a polgármester igazolja a kiküldetést. A pénzügyi számviteli rend szabályai 12. A Képviselő-testület által elfogadott éves költségvetésben meghatározott kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult a jegyző ellenjegyzésével. Az elvégzett munkák teljesítését a kötelezettséget vállaló igazolja. Minden számlára rá kell vezetni a felhasználás, vagy a használat tényét. 13. A házipénztár szabályzat, a bizonylati szabályzat, a leltározási szabályzata és a selejtezési szabályzat szerinti munkák elvégzése a gazdálkodást végző ügyintéző feladata. II. Fejezet 29

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről Módosította:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. december 4-től

Részletesebben

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015.

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. május 26-ától PREAUMBULUM Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikk (1) bekezdése

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat

I. Fejezet Az Önkormányzat Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX.27.) Önkormányzati rendelete Bátaapáti Község Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátaapáti Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben