t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.."

Átírás

1 Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX 143. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - szervezeti és működési rendjére - a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. A Képviselő-testület és szervei vonatkozásában a évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 2.. (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Somoskőújfalu Község Önkormányzata (2) Az Önkormányzat székhelye, címe: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. (3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. (4) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, mely egyes hatásköreit a bizottságaira átruházhatja. (5) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Polgármesteri Hivatal. (6) Címe: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. (7) A Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal és az anyakönyvvezető körbélyegzőin a Magyar Köztársaság hivatalos címerét használja. Az Önkormányzat jelképei és az Önkormányzat lapja 3.. (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. (2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg. 1

2 (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete helyi kitüntetést és elismerő címet alapíthat és ezek adományozásának rendjéről külön rendeletet alkot. 4.. (1) Az Önkormányzat lapja: Önkormányzati Hírek Somoskőújfalu, mely időszakosan jelenik meg. (2) Az Önkormányzat lapjának tartalmaznia kell: a.) a Képviselő-testület fontosabb döntéseit kivonatos formában, b.) közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat, c.) fontosabb társadalmi eseményeket, helyi aktualitásokat. (3) Felelős szerkesztőjét a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel, tagjait a felelős szerkesztő javaslatára a Képviselő-testület hagyja jóvá. (4) A Somos Önkormányzati Hírek megjelenésének költségeit az Önkormányzat biztosítja. (5) Az önkormányzat hivatalos honlapja: II. Fejezet Somoskőújfalu Község Önkormányzatának feladat-és hatásköre, szervei 5.. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a Mötv ban foglaltakon túlmenően: (1) A Képviselő-testület hatáskörébe utalt választások és kinevezések alkalmával a személyi alapbér meghatározása (2) Helyi közügy megoldásának vállalása, illetve arról történő lemondás, (3) A Képviselő-testület munkatervének (ülésterv) elfogadása, (4) Az Önkormányzat vagyonának, vagy vagyoni értékű jogának hasznosítása és elidegenítése, (5) Gazdasági társulásban való részvétel, (6) Vállalkozás létrehozása, megszüntetése, (7) Az Önkormányzat képviseletében, illetve megbízásából annak a költségére teljesítendő külföldi kiküldetés. 6.. (1) A Képviselő-testület feladatainak elvégzéséről folyamatosan szervei útján gondoskodik. (2) A Képviselő-testület szervei: 2

3 a) Polgármester, b) A Képviselő-testület bizottságai, c) A Polgármesteri Hivatal. d) A jegyző (3) Az önkormányzati feladat-és hatáskörök főszabályként a Képviselő-testületet illetik meg. 7.. (1) A képviselő- testület a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások hatásköréből az átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottságra ruházza át. (2) A Képviselő-testület az egyéb hatáskörök átruházásáról, illetve visszavonásáról annak felmerülésekor dönt. (3) A Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja, illetve a gyakorló szervet beszámoltathatja. (4) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. (5) Az átruházott hatáskör gyakorlója az e kereten belül tett intézkedéseiről, azok eredményeiről a soron következő rendes ülésen beszámol. 8.. (1) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. (2) A polgármester, valamint a Képviselő-testület bizottságának önkormányzati jogkörben hozott határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. (3) A Képviselő-testület (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A pert az Önkormányzat ellen lehet indítani. III. Fejezet A Képviselő-testület működése 9.. (1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. (2) Az alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti a polgármester eskütételéig. A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról. 3

4 A képviselők és a polgármester esküt tesznek és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő. (3) A korelnök akadályoztatása esetén helyébe a korban következő legidősebb képviselő lép. (4) Az alakuló ülés kötelező napirendjébe tartozik: - a képviselők és a polgármester eskütétele, a polgármester illetményének megállapítása, - a polgármesteri program ismertetése, - SZMSZ és egyéb rendeletek megalkotása, módosítása, - bizottságok megválasztása, - az alpolgármester(ek) megválasztása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, majd eskütétel, - tiszteletdíjak megállapítása, - egyebek. (5) A Képviselő-testület a megbízásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja feloszlását. Ebben az esetben hetvenöt napon belüli időpontra időközi választást kell kiírni. (6) A Képviselő-testület az új Képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. (7) A Képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, illetve a megbízásának lejártát megelőző egy éven belül. (8) Az időközi választás költségét az önkormányzat viseli (1) A Képviselő-testület tagjainak száma 6 fő helyi képviselő és a település lakossága által közvetlenül választott polgármester. (Tagjainak névsorát és lakcímét az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. ) (2) A Képviselő-testület elnöke a polgármester, aki ellátja a testület képviseletét is. (3) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül legalább 4 fő jelen van. (4) Ha a fentiekben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. Az ülést 8 napon belül ugyanezen napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. A Képviselő-testületi tisztségviselők megválasztása 11.. (1) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt az alpolgármester(ek) és a bizottságok elnöki tisztségének betöltéséről a polgármester javaslata alapján, legkésőbb az alakuló ülést követő soron következő ülésen. 4

5 (2) A választás lebonyolítására a Képviselő-testület tagjai közül háromtagú szavazatszámláló bizottságot választ. A választást az (1) bekezdésben meghatározott sorrendben kell végrehajtani. A választások eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke hirdeti ki. (3) A képviselői megbízás megszűnése esetén az új tisztségviselő megválasztására az (1) -(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (4) A Képviselő-testület a bizottsági elnökök megválasztását követő, soron következő ülésen megválasztja a bizottság képviselő tagjait, valamint a külső (szakértő) tagjait. A Képviselő-testület ülése 12.. (2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik, amelyet a polgármester készít el és az adott év első ülésén terjeszt jóváhagyás végett a Képviselő-testület elé. A munkaterv készítésénél figyelembe kell venni a helyi képviselők, a bizottsági elnökök, jegyző és helyi szervezetek javaslatait. (2) A munkaterv tartalmazza a testületi ülések várható időpontjait, a javasolt napirendeket, az egyes napirendek előadóit, akik felelősek egyben az előterjesztések elkészítéséért. Külön meg kell jelölni azokat a napirendi pontokat, amelyek valamely bizottság állásfoglalásával terjeszthetők be, vagy melyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. (2) Zárt ülés elrendelésére a Mötv. rendelkezései az irányadóak. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melybe csak a képviselők, a tárgyban közvetlenül érdekeltek (vagy hivatalos meghatalmazottjuk), a polgármester és a jegyző tekinthet be. A Képviselő-testület ülésének összehívása 15.. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. (2) A polgármester távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester gondoskodik a Képviselő-testület összehívásáról és a polgármester távollétében vezeti az ülést. 5

6 (3) A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze a Képviselő-testületet és vezeti a Képviselő-testület ülését. (4) A Képviselő-testület ülését az Önkormányzat székhelyére kell összehívni. (5) A Képviselő-testület ülésére szolgáló meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt a képviselők az ülés előtt 5 nappal megkapják. (6) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját és helyét, a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők megnevezését. A meghívóhoz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket, továbbá a szóbeli előterjesztések határozati javaslatait. (7)A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a jegyzőt, valamint az őt érintő napirend tárgyalására: a) az előterjesztőt, b) intézmény vezetőjét, c) azt a személyt, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges, d) akit a polgármester megjelölt. (8)Amennyiben a Képviselő-testület olyan napirendi pontot tárgyal, amely érinti az Önkormányzat által létrehozott társulást, akkor az ülésre az adott napirendi pont tárgyalására a társult önkormányzat(ok) polgármestere(i)t és a társulás képviselőit is meg kell hívni (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, annak távollétében a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti. (2) A Képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok: a.) A Képviselő-testület határozatképességének megállapítása és annak az ülés folyamán folyamatosan figyelemmel kisérése, b.) Jegyzőkönyv-hitelesítők választása, c.) Az ülés megnyitása, d.) Javaslattétel az ülés napirendjére, e.) Zárt ülés bejelentése, f.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett intézkedésekről, g.) Az ülés zavartalan menetének biztosítása érdekében a hozzászóló figyelmeztetése, ha eltér a tárgytól, illetve ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő megfogalmazásokat használ, h.) Az ülés berekesztése. (3) Napirendenként: a.) A vita megnyitása, vita levezetése, ezen belül a hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása, b.) A vita összefoglalása, c.) Indítványok szavazásra való feltevése, d.) Szavazásra bocsátása a határozati javaslatoknak, vagy rendelet-tervezeteknek, 6

7 a döntések kihirdetése, A tanácskozás rendje 17.. (1) A polgármester előterjeszti a napirend tervezetet, indokolja, ha a munkatervtől eltér, a napirendről a Képviselő-testület határoz. (2) A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi javaslatokról vita nélkül dönt. (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet javaslatot, amit indokolni kell. Ennek elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt (1) Fel kell venni az ülés napirendi tárgysorozatába a kivételes szabályoknak megfelelően elkészített, írásban benyújtott és sürgősséggel postázott a.) előterjesztéseket, b.) önálló indítványokat, c.) interpellációkat. (2) Előterjesztésnek minősül minden olyan írásba foglalt indítvány, amelyet a testület annak minősítve munkatervébe felvett, továbbá amelyet a testület bizottsága, a polgármester, vagy a jegyző írásban előzetesen tárgyalásra ajánlott. Formai követelményeit az 5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Önálló indítványnak tekinthetők azok a képviselők által előterjesztett javaslatok, amelyek a napirendi javaslatokban szerepeltetett témákkal nincsenek összefüggésben. Az önálló indítványokat a képviselők a polgármesternél terjeszthetik elő a rendes ülést 3 nappal megelőzően. A polgármester az önálló indítvány napirendi felvételét ajánlhatja a Képviselő-testületnek. A testület erről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Tartalmára nézve az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeket kell alkalmazni. (4) Interpelláció előterjesztésének joga kizárólag a képviselőket illeti meg. Az interpellációt a polgármesternél kell benyújtani az ülést megelőzően legalább 3 nappal. A képviselőket a szóbeli interpelláció joga is megilleti, amely kizárólag a rendes üléseken terjeszthető elő és ülésenként maximum öt interpelláció tárgyalására kerülhet sor. Azonos témában egy éven belül nem tárgyalható ismételt interpelláció. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először a kérdést feltevő nyilatkozik, majd a testület dönt, egyszerű szótöbbséggel. A válasz el nem fogadása esetén a testület az illetékes bizottság elé utalja az adott ügyet kivizsgálás végett, melybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni. (5) Sürgősségi javaslattal élhet a képviselő, a bizottság elnöke, a polgármester és a jegyző, valamely előterjesztés, vagy önálló indítvány soron kívüli, vagy az üléstervben előirányzottnál korábban történő tárgyalása végett. A sürgősségi javaslatot indokolással ellátva írásban kell előterjeszteni az adott ülést megelőző három napon belül, de legkésőbb az ülés megnyitása után, a napirend elfogadását megelőzően a polgármesternél. Ennek elfogadásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz. 7

8 (6) A polgármester az egyes előterjesztések fölött külön-külön nyit vitát. Az előadókhoz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre még a vita előtt kell válaszolni. Az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti. (7) A Képviselő-testület egyedi döntéssel, - egyszerű szótöbbséggel - hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntés meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát. Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a Képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott keretet (1) Napirend előtti feladatok tekintetében ad számot a polgármester az egyes testületi döntések végrehajtásának állásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. (2) A napirend előtti felszólalások időtartama max. 5 perc (1) A tárgysorozat sorrendiségének meghatározása: a.) rendeletalkotásra vonatkozó javaslatok, b.) határozathozatalra vonatkozó javaslatok, c.) döntést igénylő egyéb kérdések, d.) interpellációk, e.) tájékoztatók, f.) bejelentések. A tanácskozás résztvevői 21.. (1 ) Szavazati joggal vesznek részt az ülésen a Képviselő-testület tagjai és a polgármester. (2) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a Képviselőtestület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 8

9 (3) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén hozott döntést a képviselő testület legközelebbi ülésén újból tárgyalni kell. Az újabb döntés jóhiszeműen szerzett jogokat nem sérthet. (4) Tanácskozási joggal vesz részt továbbá az ülésen a jegyző, aki nem tagja Képviselőtestületnek, valamint az egyéb meghívottak. (5) A Polgármester az egyes előterjesztésekhez kikérheti a helyben működő civil szervezetek írásbeli véleményét, melynek szóban történő kiegészítésére a Képviselőtestület szükség esetén felkéri a civil szervezetnek az ülésre meghívott képviselőjét. A tanácskozás rendjének fenntartása 22.. (1) Az ülés rendjének biztosításáért, illetve fenntartásáért a polgármester a felelős. Ennek keretében: a) figyelmezteti a hozzászólót, ha felszólalásával, szóhasználatával megsértette a testület tekintélyét, a tárgyalt témától eltér, rendreutasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, b) ismételt rendzavarás esetén figyelmeztetés után kötelezheti a rendbontót a terem elhagyására, a Képviselő-testület vita nélküli határozata alapján. A vita és a döntéshozatal módja 23.. (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően az előterjesztő jogosult rövid - max. 5 perces - szóbeli kiegészítést tenni. (2) A szóbeli kiegészítésben csak az írásos anyagban nem szereplő kérdések hangozhatnak el, a leírtak nem ismételhetők meg és a témától eltérni nem lehet. A kiegészítés az anyag leírását követő változások fenntartására szorítkozhat (1) Az előadóhoz, a szóbeli kiegészítéssel, valamint az írásban kiküldött anyaggal kapcsolatban a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek. (2) A hozzászólás joga először a képviselőket illeti meg, a meghívottak csak ezt követően kaphatnak szót. (3) A Képviselő-testület egyedi döntéssel egyszerű szótöbbséggel hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent személyeknek. A döntésben meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát. Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a Képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. 9

10 (4) Az ülés során a hozzászóló legfeljebb kétszer kaphat szót egy napirendi ponton belül. Az első hozzászólás nem lehet több 10 percnél, a második pedig 5 percnél. A meghívottak, valamint az eseti felszólalásra engedéllyel rendelkezők napirendi pontonként legfeljebb egy esetben 5 percig beszélhetnek. (5) A polgármester, a jegyző, az előterjesztő több alkalommal is hozzászólhat Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra A tanácskozás folyamán és a szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet, amelyet jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szavazás elrendelése 27.. A vita lezárását, a viszontválasz, valamint az összefoglaló elhangzását követően kerülhet sor a szavazás elrendelésére. Először a módosító indítványokról szavaznak a képviselők Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges. A Mötv.50. -ban foglaltakon kívül minősített többség szükséges: (1) Szavazni csak személyesen lehet. (1) külföldi önkormányzattal való együttműködésről szóló megállapodáshoz, (2) nemzetközi önkormányzati szervezetekhez való csatlakozáshoz, (3) továbbá ezen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez (4) a Képviselő-testület feloszlásának kimondásához

11 (2) A Képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza, kézfelemeléssel. (3) A Képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének (legalább: 2 fő) indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. (4) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. (5) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv.46..(2) bekezdésben meghatározott eseteiben,továbbá titkos szavazással dönt az alpolgármester megválasztásáról (1) Titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet bármely képviselő. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz, minősített többséggel. (2) Elrendelése esetén a képviselők maguk közül háromfős szavazatszámláló bizottságot választanak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A szavazatszámláló bizottság feladata lesz a szavazólapok elkészítése, a titkosság feltételeinek biztosítása, a leadott szavazatok összeszámlálása és az eredmény kihirdetése Ha a szavazásra bocsátott kérdés a szavazástól tartózkodó képviselők magas száma miatt nem kapja meg sem a többségi igent, sem a többségi nemet, érvényes döntés nem született. Ez esetben a szavazás megismételhető, vagy az adott téma tovább tárgyalható A napirend tárgyalása, a bejelentések, az interpellációk elhangzása és az azokra adott válaszok után a polgármester az ülést berekeszti (1) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyhez mellékeli a meghívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket és az elfogadott rendeleteket. (2) A választópolgárok a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben - a zárt ülés anyagának kivételével - betekinthetnek a Képviselő-testület dokumentumaiba. Határozati javaslat

12 (1) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben, valamint polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. (2) A határozati javaslat részei: a) a határozat szövege b) a végrehajtást igénylő döntéseknél a fentieken kívül: ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve, bc) a határozat végrehajtásának időpontja. A Képviselő-testület döntései 36. A képviselő-testület döntései: határozat,rendelet 37.. (1) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozatlan határozattal dönt: - a napirend meghatározásáról, - az ügyrendi kérdésekről, - a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról. (2) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelő megnevezését. (3) A Képviselő-testület hatósági határozataira - az a Mötv.-ben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A Képviselő-testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (1) A Képviselő-testület határozatait naptári év elejétől, folyamatosan, növekvő egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozat hozatal időpontját. (2) A határozatok jelölése a következő: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../ 20...(...hó.. nap) SKt. sz. határozata (1) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. (2) A határozatok nyilvántartás formái: 12

13 a) határozatok nyilvántartása sorszám szerint, b) határozatok-kivonatok sorszám szerint növekvő sorrendben, c) határozatok határidő nyilvántartása (1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására rendeletet alkot: a) az önkormányzati jelképek alkotása, b)helyi kitüntetések és elismerő címek alapítása, c)a települési képviselők juttatásának kérdései, d)az önkormányzati hatósági jogkör megállapítása, e)helyi népszavazás, népi kezdeményezés eljárási rendjének meghatározása, f)a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés, g)a helyi adók tekintetében. (2) Ezen kívül rendeletbe kell foglalni az önkormányzati költségvetést, valamint a végrehajtásáról szóló beszámolót, és amit jogszabály az önkormányzat részére meghatároz A rendelet alkotását a helyi képviselők, a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél (1) Az előterjesztett indítványról előbb a testületnek kell állást foglalnia, ha a törvény az önkormányzati rendelet megalkotását nem teszi kötelezővé. (2) Az elkészített rendelet - tervezetet a polgármester, a kijelölt bizottság elnöke, illetve a jegyző terjeszti a testület elé megvitatás és elfogadás végett. (3) Elfogadásáról, megalkotásáról a testület minősített többséggel dönt (1) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. - Helyben szokásos módnak minősül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. (2) A jegyző figyelemmel kíséri a rendelet hatályosságát, jogszabályi változás esetén jelzi a módosítás szükségességét

14 (1) A Képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatosan, növekvő egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját. A rendelet jelölése a következőképpen történik: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../20.../...hó...nap/ Skt.sz. rendelete. (2) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról. (3) A jegyző gondoskodik a módosított önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról. A jegyzőkönyv 45.. (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről a jegyző köteles gondoskodni. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmára vonatkozóan a Mötv. szabályai az irányadóak. (3) A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni: a.) a napirend tárgyát b.) az előterjesztőt, vagy előterjesztőket c.)előadókat d.)hozzászólókat. (4) A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A Képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe foglalni. (5) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Képviselő-testület által hozott döntéseket. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, illetve hányan tartózkodtak. A határozatot a jegyzőkönyv szövegébe beépítve, a rendeleteket a jegyzőkönyv mellékleteként kell szerepeltetni. (6) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell: a.) a jelenléti ívet (a távolmaradás okait tartalmazó dokumentumokat) b.) írásos meghívót c.) írásos előterjesztéseket d.) a jegyzőkönyvbe nem foglalt önkormányzati rendeletek hiteles példányát e.) a képviselői önálló indítványokat f.) az írásban megküldött interpellációkat g.) a képviselő írásban is benyújtott hozzászólását (ha annak jegyzőkönyvhöz csatolását kéri) h.) név szerinti szavazásról készített névsor eredeti példányát. (7) A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. (8) A Képviselő-testület tagja indítványozására a Képviselő-testület jegyzőkönyvhitelesítőket választ. A jegyzőkönyv-hitelesítők csak a Képviselő-testület tagjai lehetnek. A jegyzőkönyveket a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk. 14

15 (9) A Képviselő-testületi ülés dokumentumait - zárt ülés kivételével - a hivatal dolgozójának jelenlétében a Polgármesteri Hivatalban bármely választópolgár megtekintheti. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A zárt ülésről készült dokumentumokat az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni. (10) A jegyzőkönyvnek egy - egy példányát a mellékletekkel együtt a hivatal évente - az első negyedév végéig - bekötteti és a Polgármesteri Hivatal iratttárában elhelyezi. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad. IV. Fejezet A települési képviselő 46.. (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelőséggel képviseli választóinak érdekeit a testületi ülésen és azon kívül. Mint a Képviselő-testület tagja részt vesz saját Képviselő-testülete döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. Minden települési képviselőnek azonosak a jogai és a kötelességei. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. (2) A települési képviselők névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást a 6. sz. melléklet tartalmazza A települési képviselők jogai A települési képviselők jogaira vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen túlmenően a települési képviselő az alábbi jogokkal rendelkezik: (1) kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, (2) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, (3) polgármester megbízása alapján képviselheti a Képviselő-testületet, (4) A Képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, iratot,ügyviteli közreműködést (4) A települési képviselőt a polgármester,a jegyző,és az önkormányzat hivatalának dolgozói,valamint az önkormányzati intézmények vezetői munkaidő alatt soron kívül fogadni kötelesek. (5) a települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, javaslatot tehet a bizottság legközelebbi ülésének napirendjére,ahová a javaslatot tevő képviselőt meg kell hívni A települési képviselő kötelességei: 15

16 (1) A képviselő-testület, illetve a bizottságba választott képviselő esetén - a a bizottság ülésén megjelenni és a munkában tevékenyen részt venni, (2) Felkérés alapján közreműködni a Képviselő-testület, illetve az adott bizottság ténymegállapításaiban,és vizsgálataiban, (3) Kapcsolatot tartani a választókkal, a lakosság különböző társadalmi önszerveződő közösségeivel (4) A választópolgárok érdekeit képviselni a település egészéért vállalt felelőséggel, (5) A képviselővel szemben felmerült összeférhetetlenséget bejelenteni, (6) Köteles a tudomására jutott állami,szolgálati,illetve magán és üzleti titkot megőrizni,valamint annak akár a maga,akár más javára vagy kárára történő felhasználásától tartózkodni, (7) Köteles magánéletében is olyan magatartást tanúsítani, amely összeegyeztethető a képviselői minőségével,közéleti tevékenységével A Képviselő-testület hivatala segítséget nyújt a települési képviselőnek tevékenysége ellátásához, a kívánt adminisztrációs teendők ellátásával A települési képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíját, természetbeni juttatását külön önkormányzati rendelet szabályozza A járandóság mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotása során felülvizsgálja. V. Fejezet A Képviselő-testület bizottságai 53.. (1) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó a Képviselő-testület által az önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is felruházható-, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. (2) A Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: Pénzügyi Bizottság,Szociális Bizottság (3) A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok személyi összetételét, a bizottsági tagok nevét, valamint a feladat-és hatásköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza. 16

17 (4) Képviselő-testület ideiglenes bizottságot a) meghatározott időre, vagy b) meghatározott feladat elvégzésére hozhatja létre. (5) Az ideiglenes bizottság a meghatározott idő, vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik. Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselője nem lehet bizottság elnöke, tagja. (2) A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevő választópolgárt. A bizottság nem képviselő tagjai a Képviselő-testület előtt esküt tesznek. A bizottsági tag köteles a tudomására jutott titkot megőrizni. Titoktartási kötelezettsége a bizottsági tagság megszűnését követően is fennáll. (3) A bizottságok működésére a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (4) A bizottság maga állapítja meg működésének főbb szabályait a Mötv. és az SZMSZ keretei között. (5) A bizottságok éves munkaterv alapján működnek, melyet a Képviselő-testület éves munkatervének elfogadását követő 30 napon belül készít el a bizottság elnöke. (6) A bizottság tagjaira - ideértve a nem települési képviselő tagokat is - javaslatot tehet bármely települési képviselő, illetőleg a polgármester. (7) Ugyanazon települési képviselő több bizottság tagjává is megválasztható. (8) A bizottság ülése nyilvános. Az SZMSZ.-ben foglalt, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a bizottságokra is vonatkoznak. (9) A bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt. (10) A bizottság tagjától, a bizottság egymást követő üléseiről történő háromszori hiányzást követően 12 hónapig havi tiszteletdíja 25%-a megvonásra kerül (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti, 3 nappal a bizottság ülését megelőzően írásban, vagy szóban értesítve a bizottság tagjait, illetve a meghívottakat. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök helyettesítésével megbízott bizottsági tag látja el ezt a feladatot. 17

18 (2) A bizottság elnöke az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai során megállapítja a határozatképességet, előterjeszti a napirendi javaslatot, vezeti és összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat, megállapítja a szavazás eredményét. (3) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. (4) A Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak, államigazgatási hatáskört ruházhat át részükre. (5) A bizottság ülésére az elnök külön szakértőt felkérhet, amihez a polgármester külön engedélye szükséges. (6) A bizottságot a polgármester, illetve a tagok 1/3-ának indítványára össze kell hívni. (7) A bizottságban a települési képviselő és nem képviselő tag egyaránt rendelkezik szavazati joggal. (8) A polgármester felfüggeszti a bizottság döntéseinek végrehajtását, ha ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésen határoz. (9) A bizottságok munkaterv szerint évente egy alkalommal beszámolnak tevékenységükről a Képviselő-testületnek. (10) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és meg kell küldeni a polgármesternek, valamint a bizottság tagjainak az ülést követő 15 napon belül, illetve a testületi ülésen napirendre javasolt témákat érintően legkésőbb az ülés kezdetét megelőző 1 órával kell leadni. VI. Fejezet A tisztségviselők A Polgármester 56.. (1) A polgármester a megbízását főfoglalkozásban látja el. Feladatait, hatósági jogkörét jogszabályok, és e szabályzat rendelkezései állapítják meg. (2) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait a Mötv., valamint az SZMSZ tartalmazza. (3) A polgármester feladatai a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően: a.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményi vezetők tekintetében, b.) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, c.) felügyeli állami és nemzeti ünnepek méltó megünneplését, d.) gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, e.) feladata az Önkormányzat vagyonának megőrzése, gyarapítása, 18

19 f.) képviseli az Önkormányzatot, g.) segíti a települési képviselők munkáját, h.) meghatározza a jegyző feladatait a Képviselő-testület működésével összefüggésben, i.) véleményt nyilvánít a település egészét érintő kérdésekben, j.) jóváhagyja a hivatal ügyrendjét. k.) előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadást tart (1) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. (2) A polgármester az esetleges összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni. (3) Ha a polgármester a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, bármely képviselő indítványára - a képviselők közül választott háromtagú bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget, illetve dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha törvény ezt lehetővé teszi. Az Alpolgármester 58.. (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselő-testület megbízásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. (2) A Képviselő-testület az alpolgármester részére tiszteletdíjat állapít meg A Jegyző (1) A polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. (2) A jegyző vezeti a Képviselő-testület hivatalát. Távolléte vagy akadályoztatása esetére az általa írásban kijelölt köztisztviselő helyettesíti (1) A jegyző a Mötv.81..(3)bekezdésében foglaltakon túlmenően: a) gondoskodik az ülések adminisztratív előkészítéséről, a napirendek formai és tartalmi előkészítéséről b) véleményt nyilvánít (állást foglal) az előterjesztések jogszerűsége tekintetében 19

20 c) elkészítteti az ülések jegyzőkönyvét. d) gondoskodik az SZMSZ naprakész vezetéséről. (2) Köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésük jogszabályt sért,jelzését jegyzőkönyvben rögzíteni kell A Képviselő-testület Hivatala (1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (2) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza a hivatal belső szervezeti tagozódását, munka-és ügyfélfogadásának rendjét. A polgármester előterjesztését a jegyző javaslatának figyelembevételével teszi meg. (3) A hivatal a jegyző által elkészített ügyrend alapján működik, amely részletezi a hivatal feladatait és a belső munkamegosztást. (4) A hivatal ügyrendjét az SZMSZ mellékleteként kell kezelni. VII. Fejezet Az önkormányzat társulásai és kapcsolatrendszere 62.. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete feladatai hatékonyabb, célszerűbb megoldása érdekében más önkormányzat testületével - jogszabályi előírásokat megtartva - szabadon társulhat. (2) Az Önkormányzat polgármestere és a jegyző a tapasztalatok és információk átadása és átvétele érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más települések önkormányzatának tisztségviselőivel. VIII. fejezet Az Önkormányzat vagyona, költségvetése 63.. (1) Az Önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakkal való gazdálkodás és az Önkormányzat vállalkozásával kapcsolatos előírásokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 20

21 .(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve tart nyilván. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt leltár tükrözi. (2) Az önkormányzati gazdálkodásnak ellenőrzésére a jogszabályokban meghatározott szabályok az irányadók. (3) Az önkormányzat gazdálkodását az ÁSZ ellenőrzi. Saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság és a Polgármesteri Hivatal látja el. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatait a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Többcélú Társulás útján látja el (1) A Képviselő-testület az éves költségvetését külön önkormányzati rendeletben határozza meg, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvényben foglaltak szerint (2) A költségvetési rendeletet szakmailag a jegyző készíti el, az államháztartásról szóló törvény által előírtak szerint,és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság köteles megtárgyalni A reprezentációra vonatkozóan az önkormányzat költségvetési rendelete ad szabályozást. IX. fejezet Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 66.. (1) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezte. (2) Népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,amelynek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény alapján. A Képviselő-testület tárgyalni köteles azt a népi kezdeményezést,amit a választópolgárok 10%.-a kezdeményez. (3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításának részletes szabályait a Képviselő-testület külön rendeletbe foglalja. X. fejezet A lakossággal való kapcsolattartás szabályai, közmeghallgatás 21

22 67.. (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer - illetve szükség szerint - közmeghallgatást tart, amelyen a lakosság, a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseket, javaslatokat terjeszthetnek elő. (2) A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. (3) A közmeghallgatás egy határozatképes testületi ülés, melyet a polgármester vezet. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a Képviselő-testületi ülésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. XI. Záró rendelkezések 68.. Ez a rendelet hó.napján lép hatályba Az önkormányzat SZMSZ-éről szóló egységes szerkezetbe foglalt 1/2006.(X.15.)Skt.sz. rendelete hatályát veszti. A rendelet mellékletei: sz. melléklet: A Képviselő-testület tagjainak névsora és lakcíme 2. sz. melléklet: A Bizottságok részletes feladatai, tagjainak névsora 3. sz. melléklet: A Polgármesteri Hivatal ügyrendje 4. sz. melléklet: Önkormányzati intézmények felsorolása 5. sz. melléklet: Az előterjesztések formai és tartalmi követelései 6. sz. melléklet: A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásról. Somoskőújfalu, 2013 hó.napján. dr.tóth László polgármester dr. Osváth István jegyző 22

23 1. sz. melléklet 2/2013. (IV.25.) sz. rendelethez A Képviselő-testület tagjainak névsora POLGÁRMESTER dr.tóth László Salgótarján, Hegyi út 1. ALPOLGÁRMESTER Gőz Gábor Somoskőújfalu, Csontváry utca 1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK Angyal Mária Eleonóra Somoskőújfalu, Somosi út 300. Angyal László Somoskőújfalu, Szondi Gy. utca 37. dr. Szabó István Somoskőújfalu, Baross G. utca 9. 23

24 Gordos Andrea Somoskőújfalu, Csontvári köz 1. M. Szabó Gyula Somoskőújfalu, Őrhely utca sz. melléklet a 2/2013. (IV.25.) sz. rendelethez A Bizottságok részletes feladatai, tagjainak névsora A Képviselő-testület működésének elősegítése és megkönnyítése érdekében két bizottságot hoz létre, az egyes bizottságoknál feltüntetett jogkörrel. A bizottságok tagjait a Képviselő-testület választja meg részben saját tagjai, részben nem képviselő személyek közül. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja. A bizottságok munkáját a hivatal köztisztviselői segítik, ellátják az ügyviteli feladataikat a következők szerint: Pénzügyi Bizottságnál a gazdálkodási ügyintéző Szociális Bizottságnál a szociális ügyintéző A bizottságok és azok elnökei a hivatal dolgozóit közvetlenül nem irányíthatják, csak a polgármester, illetve a jegyző útján. 24

25 Bizottságok a feladatkörüknél meghatározottak szerint nyújthatnak be előterjesztést a Képviselő-testület ülésére. A Képviselő-testület egyes feladatok ellátására ideiglenes (ad-hoc) bizottságot hozhat létre, melyről az adott esetben egyedileg dönt, meghatározva a működésének tartalmát is. A bizottságok működésének főbb szabályai: Testületi formában fejtik ki tevékenységüket. A határozatképességükre, határozathozatalra a testületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottsági ülések összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. Az ülés nyilvános, azt az elnök vezeti le. Akadályoztatása esetén az ülés vezetését a többségi szavazattal kijelölt bizottsági tag látja el. Zárt ülés tartására a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az ülésen a jegyző - meghívás esetén - tanácskozási joggal vesz részt. A bizottság a helyi képviselő által javasolt, a hatáskörébe tartozó ügyet köteles a következő ülésen megtárgyalni. Amennyiben a bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntéseket hoz, az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melyre a Képviselő-testületi jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy azt a bizottság elnöke és a jegyző írja alá. Egyéb esetekben az ülésről emlékeztető készül, melyet a bizottság elnöke hitelesít. A bizottság döntésének végrehajtását a polgármester felfüggesztheti abban az esetben, ha az ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a bizottság a következő ülésen határoz. A bizottság döntéshozatalában nem vehet részt az akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Ezt az érdekelt köteles bejelenteni, amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A bizottság évente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a bizottságok hatáskörét bármikor módosíthatja, az átruházott hatáskört visszavonhatja. A bizottságok személyi összetételét a Képviselő-testület bármikor megváltoztathatja, de a bizottság elnöke és tagjainak több mint fele csak képviselő lehet. Az egyes bizottságok konkrét feladatait és hatáskörét a következő oldalak tartalmazzák. 25

26 Pénzügyi Bizottság A Képviselő-testület előkészítő, véleményező, összehangoló, szervező és ellenőrző jogkörrel rendelkező szerve. Előkészítő jogkörében - szakmai szempontokból - közreműködik a gazdasági témájú napirendek, önkormányzati rendeletek tervezetének előkészítésében. E tevékenysége során együttműködik a szakmailag illetékes bizottsággal, a polgármesterrel, a jegyzővel és a hivatal gazdálkodási köztisztviselőjével. Szakmailag véleményezi és ellenőrzi az éves költségvetést, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Felkérésre véleményezi a gazdasági, településfejlesztési tárgyú döntések tervezetét. Ellenőrzi a bizonylati fegyelmet, a gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálását, a leltározási és selejtezési munkát. 26

27 Ellenőrzési hatásköre kiterjed a hivatal pénzügyi, gazdálkodási és fejlesztési munkájára is, melyet segítő szándék kell, hogy vezéreljen. Speciális feladatként indítványozza a a polgármester javadalmazásának megállapítását. Ellátja a Képviselő-testület vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat, és kezeli a vagyonnyilatkozatokat. A Pénzügyi Bizottság 4 főből áll. Összetétele: A bizottság elnöke: dr. Szabó István képviselő Somoskőújfalu, Baross G. utca 9. A bizottság tagjai: Angyal László képviselő Somoskőújfalu,Szondy Gy. utca 37. M. Szabó Gyula képviselő Somoskőújfalu,Őrhely utca 28. Csengődi Józsefné nem képviselő Somoskőújfalu, Somosi út 35. Szükség esetén a bizottság indítványt tehet szakképzett revizor bevonására a hatékonyabb ellenőrzési munka elősegítése érdekében. Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani, melyről a Képviselő-testület dönt. Szociális Bizottság A Képviselő-testület előkészítő, véleményező, összehangoló, ellenőrző jogkörrel felruházott szerve. Előkészítő jogkörében eljárva - szakmai szempontból - közreműködik a szociális, egészségügyi és ifjúsági témájú Képviselő-testületi napirendek előkészítésében, melynek során együttműködik a hivatal szociálpolitikával foglalkozó köztisztviselőjével, a községi védőnővel és az Önkormányzat háziorvosával. Szükség esetén az előkészítő munkába bevonja az intézmények ifjúságvédelmi felelőseit és (vagy) a rendőrséget. Felkérés esetében véleményezi a szociális jellegű intézkedések tervezetét, javaslatot tehet ilyen tárgyú döntések meghozatalára. 27

28 Összehangolja az intézmények szociális gondoskodásával összefüggő tevékenységét, biztosítja a segélyezési indítványok megtételénél az azonos szemléletet. Szervezi a családgondozás feladatait, a házi szociális gondozóhálózatot, a segélykérelmek elbírálásánál a szubjektív megítéléstől független szemléleti mód kialakulását. Ellenőrzi a szociális célra rendelkezésre álló pénzügyi keret célirányos felhasználását a hivatalnál. Javaslatot tesz a testületnek a következő segélykérelmek elbírálásához: - rendszeres gyermekvédelmi támogatás, - átmeneti segély, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - ápolási díj. A Szociális Bizottság 5 főből áll. Összetétele: A bizottság elnöke: Gordos Andrea képviselő Somoskőújfalu, Csontváry köz 1. A bizottság tagjai: Angyal László képviselő Somoskőújfalu, Szondy Gy. utca 37. dr. Szabó István képviselő Somoskőújfalu, Baross G. utca 9. A bizottság külső tagja: Dr. Révész Johanna Somoskőújfalu, Kodály Z. utca 5. Márton Józsefné Somoskőújfalu, Szikszó utca sz. melléklet az /2013. ( ) SKt. sz. rendelethez A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYRENDJE I. Fejezet Szervezeti felépítés, munkarend 1. A Képviselő-testület által létrehozott egységes hivatal megnevezése és címe: Polgármesteri Hivatal, Somoskőújfalu, Somosi út 322. Tel. / Fax.: 32/ A hivatal jogállása: jogi személyiséggel rendelkező önálló költségvetési szerv. Költségvetési számlaszáma: Számlavezető pénzintézete: Sajóvölgye Takarékszövetkezet. 3. A hivatalt a polgármester irányítja, a jegyző vezeti. 28

29 4. A hivatal a Képviselő-testületnek alárendelten működik. A hivatal segíti a Képviselőtestületet és bizottságai munkáját. 5. A hivatal feladata a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. 6. A hivatal egységes államigazgatási szervként működik az Önkormányzat és a jegyző igazgatási feladatainak végrehajtása érdekében. 7. A hivatal létszáma: 9 fő A feladatokat: 2 fő vezetői állomány (polgármester, jegyző) 1 fő adóügyi ügyintéző 1 fő gazdálkodási ügyintéző 1 fő szociális ügyintéző 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő pályázati ügyintéző 2 fő fizikai állomány. 8. A heti munkaidő 40 óra. Indokolt esetben a polgármester, vagy a jegyző túlmunkát, vagy éjszakai munkát is elrendelhet. A heti munkaidő a következő: - hétfőtől csütörtökig a munkaidő 8 órától 16 óra 30 percig tart, - pénteken a munkaidő 8 órától 14 óráig tart, 9.Az ügyfélfogadás a munkaidő alatt a következőképpen alakul: Hétfő Kedd nincs ügyfélfogadás Szerda Csütörtök Péntek Naponta 30 perc ebédszünet illeti meg a dolgozókat, amely a munkaidőbe beleszámít. 10. A jegyzőt rövidebb idejű távolléte esetén jelenleg az igazgatási ügyintéző helyettesíti, aki köteles a tett intézkedésekről a jegyzőt - az akadályoztatás megszűnését követően - tájékoztatni. 11. Kiküldetés teljesítése csak a jegyző utasítása, illetve engedélye alapján történhet. A kiküldetés során felmerülő költségek elszámolása utólag történik. Napidíj elszámolása jogszabály alapján történik A jegyző esetében a polgármester igazolja a kiküldetést. A pénzügyi számviteli rend szabályai 12. A Képviselő-testület által elfogadott éves költségvetésben meghatározott kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult a jegyző ellenjegyzésével. Az elvégzett munkák teljesítését a kötelezettséget vállaló igazolja. Minden számlára rá kell vezetni a felhasználás, vagy a használat tényét. 13. A házipénztár szabályzat, a bizonylati szabályzat, a leltározási szabályzata és a selejtezési szabályzat szerinti munkák elvégzése a gazdálkodást végző ügyintéző feladata. II. Fejezet 29

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

JAVASLAT. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak megállapítására /rendelet-tervezet/

JAVASLAT. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak megállapítására /rendelet-tervezet/ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-77 / 2010. JAVASLAT az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak megállapítására

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Ügyiratszám:. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

18/2012. (III.26.) számú határozata. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

18/2012. (III.26.) számú határozata. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (III.26.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009.(IV.27.) SZÁMÚ, 5/2009.(III.30.) SZÁMÚ, 14/2008.(VI.30.) SZÁMÚ, 11/2008.(V.30.) SZÁMÚ, 7/2008.(IV.22.) SZÁMÚ ÉS A 3/2008.(II.29.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyílt ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.29.) rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelete. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelete. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 8/2014. (XI.06.), a 2/2015. (II.18.) és

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Alkotmány 44/A. (1). bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2011. (VI. 17.) önkormányzati rendeletével. Szikszó, 2011. június 17. SZIKSZÓ

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 64/2006. (XI.15.) MCKÖ hat. melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAKÓI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1 (egységes

Részletesebben

Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.01.) önkormányzati rendelete Écs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.01.) önkormányzati rendelete Écs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.01.) önkormányzati rendelete Écs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 27/2014. (XII. 23. ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 16. NAPIREND Ügyiratszám: 1/541/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az önkormányzat és jelképei Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzatának 6/2007. (VI. 27.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kishartyán Község Önkormányzatának 6/2007. (VI. 27.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kishartyán Község Önkormányzatának 6/2007. (VI. 27.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kishartyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4 / 2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4 / 2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete III. sz. melléklet LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 / 2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ludányhalászi Község Önkormányzat

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

1. A HK ülés felépítése

1. A HK ülés felépítése 1. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kari Hallgatói Képviselet Ügyrendje A BME GTK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. Told Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2003. (IV. 05.) HÖR. sz. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 3614-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(X.27.)

Részletesebben

23/2013. (XI.28.) ÖR. sz. rendelet:

23/2013. (XI.28.) ÖR. sz. rendelet: 23/2013. (XI.28.) ÖR. sz. rendelet: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hajdúbagos Község

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2011.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról - módosítással egységes szerkezetben Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közgyűlési Eljárási Elvek

Közgyűlési Eljárási Elvek Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és magyar leányvállalatai Közgyűlési Eljárási Elvek Verziószám: 3.0 Hatálybalépés: 2008

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

az 5/2010 (XI.03.) számú rendelet és a 7/2011 (V.04.) számú rendelet módosítással egységes szerkezetben

az 5/2010 (XI.03.) számú rendelet és a 7/2011 (V.04.) számú rendelet módosítással egységes szerkezetben NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (X.08.) rendelete 1 NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL az 5/2010 (XI.03.) számú rendelet és a 7/2011 (V.04.) számú rendelet

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ALSÓ- TISZA-MENTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓ- TISZA-MENTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓ- TISZA-MENTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének../2007. /.../ számú rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 2 Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2007. /../ számú rendelete SZERVEZETI

Részletesebben

Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal)

Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal) 1. Eger Városi Civil Fórum Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal) 1.1. Az Eger városi Civil Fórum a bejelentkezésükkel egyértelmű

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAINAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. az életjáradék lakásért konstrukcióról

40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. az életjáradék lakásért konstrukcióról 40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az életjáradék lakásért konstrukcióról Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Cserkeszőlő Község Önkormányzatának

Részletesebben