Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról."

Átírás

1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

2 H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbiakban állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. /1/ Az Önkormányzat elnevezése: Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban: Képviselőtestület/. /2/ Az Önkormányzat székhelye: Hegyesd, Zrínyi u 1. 3/ Az önkormányzat jelképei: címer, zászló és pecsét. /4/ Az önkormányzat címere: Kék háromszögű pajzsban zöld, szimmetrikusan meredek-oldalú hegy, tetején hercegi koronával. Pajzstalpnál fehér falu kápolna, vörös toronysisakkal és vörös szélfogó tetővel. /5/ Az önkormányzat zászlaja: A zászlólap arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap, fehér és zöld mezőre osztott, a tengelyen foglal helyet az önkormányzat címere, amelyen a község neve arany hímzéssel. A zászlólap vége arannyal rojtozott. /6/ A Képviselőtestület címer és zászló használatát külön rendeletben szabályozza. /7/ Az Önkormányzat pecsétje: Kör alakú, középen az állami címerrel, melynek felirata: Önkormányzat Hegyesd. /8/ Az Önkormányzat pecsétjét kell használni: - a Képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére, - A Testület által adományozott okleveleken. /9/ A Polgármester és a Körjegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat: - Hegyesd község Polgármestere - Körjegyző Monostorapáti /10/ A Polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnepet méltó módon ünnepelhesse. A település ünnepe: a falunap minden év augusztusában. 2.. /1/ Az önkormányzati hivatal: Körjegyzőség Monostorapáti. /2/ A Körjegyzőség székhelye: Monostorapáti, Petőfi u /3/ A Körjegyzőséget Monostorapáti, Hegyesd Önkormányzatok alakították meg és tartják fenn az igazgatási feladatok ellátására, megállapodással. II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ ÖNKORMÁNYZATI JOGOK /Ötv / 3.. /1/ Az önkormányzati jogok "A helyi közügyek és a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak." /Ötv. 1.. /2/bek./ /2/ "A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon szabályozhatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. " /Ötv.1../3/bek/

3 - 2 - /3/ Az Önkormányzat saját felelősségére közvetlenül vesz részt vállalkozásokban. Segíti a vállalkozás élénkítését, piac gazdaságbarát környezet és feltételrendszer kialakítását. Amennyiben az Önkormányzat a működési területén lévő vállalkozásokban részt vesz, ezt megelőzően szakértői véleményt kér, illetőleg közgazdasági /költség-haszon/ elemzést végeztet, melynek hiányában a napirend tárgyalható. /4/ A Képviselőtestület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a település fejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben - a polgármester indítványára a - a Képviselőtestület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv, vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. /5/ A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati Testületbe választott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzathoz való közösségi jogaikat. /6/ Az Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat: a./ Képviselőtestülete, annak felhatalmazására, b./ a polgármester, c./ és a helyi népszavazás hozhat. /Ötv. 2.. /2/ bek./ /7/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselőtestület illetik meg. Törvény a polgármesternek kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapíthat meg. /8/ A Képviselőtestület hatáskörét a polgármesterre átruházhatja. /9/ A Képviselőtestületet a polgármester képviselői. /10/ Képviselők névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 4.. /1/ Az önkormányzatiság kifejezésre juttatása érdekében a Képviselőtestület együttműködésre törekszik Monostorapáti Önkormányzattal. Az együttműködés keretében biztosítja: a./ a közös fenntartású óvoda, iskola működtetését, b./ a közös fenntartású fogorvosi rendelőt, c./ a Körjegyzőség működtetését, d./ a Gyermekjóléti Szolgálat működtetését. /2/ A Képviselőtestület feladatának ellátása során a nyilvánosságra törekszik. Hatáskörének gyakorlásakor figyelembe veszi a település fórumokon elhangzott véleményeket, javaslatokat. /3/ Lakossági fórumok: a./ falugyűlés b./ önszerveződő közösségek, egyesületek, szakmai szervezetek.

4 /1/ A Képviselőtestület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttműködik a MegyeiÖnkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester feladata. /2/ A Képviselőtestület feladatainak ellátása érdekében továbbra is részt vesz a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásban. A térségi Társulásban a Képviselőtestület a polgármester képviseli. 6../ 1/ A Képviselőtestület a törvény által meghatározott keretek között a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szabadon dönthet. A törvény felhatalmazása alapján, valamint a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkothat. /2/ A Képviselőtestület közfeladat ellátását szabadon vállalhatja. A közfeladat önkéntes vállalása előtt minden esetben meg kell vizsgálni, hogy annak ellátása mennyiben szolgálja az állampolgárok érdekeit és azt, hogy a feladat ellátásához a pénzügyi forrás biztosított-e. /3/ Az önkéntes közfeladat vállalásához, megszüntetéséhez minősített szavazattöbbség szükséges. III. FEJEZET A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE SZERVEI /Ötv / 7.. /1/ Az Önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: - a településrendezés és településfejlesztés - az épített és természeti környezet védelme - a lakásgazdálkodás - a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás - a köztemető fenntartás - a helyi közutak és közterületek fenntartása - a helyi tömegközlekedés és köztisztaság, valamint a településtisztaság biztosítása - gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól - közreműködés az energiaszolgáltatásban - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában - gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásokról, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról - közművelődési, művészeti tevékenység és sport támogatása. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt feladatokból a Képviselőtestület maga határozza meg - a lakossági igények alapján, anyagi lehetőségeitől függően, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

5 - 4 - /3/ Az Önkormányzat köteles gondoskodni: - az egészséges ivóvízellátásról, - az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, - az egészségügyi és szociális alapellátásról, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról, - a közvilágításról, - a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről - a Körjegyzőség működtetéséről, - a helyi közösségi szintér biztosításáról, - a könyvtári szolgáltatás ellátásáról. /4/ A Képviselőtestület a kötelezően ellátandó feladatairól - lehetőség szerint - önálló önkormányzati rendeletet alkot. 8.. A Képviselőtestület szabadon vállalt feladata: - játszótér működtetése. 9.. A Képviselőtestület a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át /1/ A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az önkormányzati rendeletalkotás, - az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, - törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, - a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézmény és más szervezet alapítása, vezetői kinevezése /Ötv. 9.. /4/ bek./, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás, - vélemény nyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő, - helyi népszavazás kiírása, - az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása, - a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, - a település szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat jóváhagyása, - hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, továbbá közalapítvány, közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, - közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítás, - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, - felterjesztési jog gyakorlása, véleménynyilvánítás azokban az ügyekben, amelyekben a törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő. - amit a törvény a Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe utal. /2/ A Képviselőtestület hatáskör gyakorlását az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti felsorolással a Polgármesterre ruházza át. /3/ A Polgármester az átruházott hatáskörök gyakorlása során köteles figyelembe venni az önkormányzat rendeletében foglaltakat a szociális ellátásokra, valamint a gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozóan. /4/ A Polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Képviselőtestületnek a soron következő ülésen köteles beszámolni.

6 - 5 - IV. FEJEZET A KÉPVISELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSE /Ötv / 11.. /1/ A Képviselőtestület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatás tart. Alakuló ülés 12.. /1/ A Képviselőtestület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az alakuló ülést a megválasztott Polgármester hívja össze. /2/ Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök nyitja meg és vezeti a Polgármester eskütételének megtörténtéig. /3/ Az alakuló ülésen a Polgármester és s Települési Képviselők esküt tesznek. Az esküt a Helyi Választási Bizottság elnöke veszi ki a Polgármestertől és a települési képviselőktől. /4/ Az alakuló ülés napirendje: - a Helyi Választási Bizottság tájékoztatójának tudomásulvétele és megbízólevelek átadása, - a Polgármester és Képviselőtestület eskütétele, - a Polgármester programjának ismertetése, - a Polgármester illetményének megállapítása, - az Alpolgármester választása titkos szavazással, zárt ülésen és az alpolgármester eskütétele, - az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, - megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára. Rendes és rendkívüli ülés, közmeghallgatás /1/ A Képviselőtestület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. /2/ A Képviselőtestület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit az Önkormányzat tulajdonában lévő épületben /Polgármester Irodája/ tartja. /3/ A Képviselőtestület összehívását a Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője, valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja. /4/ A Képviselőtestület ülését a Polgármester hívja össze, akadályoztatása esetén az Alpolgármester, a Polgármester és az Alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a legidősebb képviselő /1/ Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a Képviselőknek, a tanácskozási joggal meghivottakak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.

7 - 6 - /2/ A Képviselőtestület ülésének idejét, helyét és napirendjét a helyben szokásos módon a hirdetőtáblákon közzé kell tenni. /3/ A Képviselőtestület nyilvános ülésének anyagát a Körjegyzőségen az ülést megelőző 5 napon napon belül az állampolgárok megtekinthetik. /4/ A meghívóhoz mellékelni kell a fő napirendekre vonatkozó előterjesztéseket írásban. Vegyes ügyek esetében általában mellékelni kell az irásbani előterjesztést, kivéve, ha az ügy eldöntése sürgős és az elkészítésre az ülés napját megelőzően csak 5 nap, vagy annál kevesebb áll rendelkezésre A meghívóban szereplő tárgysorozat sorrendje: - rendelettervezetek, költségvetés, zárszámadási előterjesztések, - gazdasági, vagyoni ügyek, - a Polgármester, Alpolgármester, Körjegyző, Bizottsági előterjesztései, - választási és kinevezési ügyek, - testületi hatáskörbe tartozó egyedi ügyek, - kérdések, közérdekű bejelentések, interpellációk /1/ Rendkívüli testületi ülést köteles a polgármester összehívni a képviselők legalább egynegyedének indítványára. /2/ A sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt kettő órával is kiküldhető a meghívó. /3/ Rendkívüli ülés összehívására bármilyen mód igénybevehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is. A sürgősség okát az indítványban meg kell jelölni. Az indítványt a Polgármesternél kell előterjeszteni. A Polgármester az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. 17../1/ A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét, legalább 15 nappal az ülés előtt - a helyben szokásos módon hirdetőtáblán való kifüggesztéssel - nyilvánosságra kell hozni. /2/ A közmeghallgatás idejéről és napirendjéről a településen élő állampolgárokat és társadalmi szervezeteket írásban értesíteni kell A Képviselőtestület nyilvános ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: - a Körjegyzőt - az önkormányzati intézmények vezetőit - a napirendi pontok előadóit, - a Körjegyzőség ügyintézőjét, ha azt a Körjegyző szükségesnek tartja, Munkaprogram, munkaterv 19.. A Polgármester programot terjeszt a Képviselőtestület elé, amely - a Testület megbízatásának időtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljai és fontosabb feladatai összességét tartalmazza. A program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is rögzíti, amelyekben a feladatokat vállaló önszerveződő közösségek és vállalkozások támogatást kapnak a Képviselőtestülettől.

8 /1/ A Képviselőtestület működésének alapja - a program végrehajtását is célzó - éves munkaterv. /2/ A Munkaterv tervezetet a Polgármester állítja össze és terjeszti a Képviselőtestület elé jóváhagyásra. /3/ A Munkaterv összeállításához javaslatot lehet kérni: - valamennyi Képviselőtestületi tagtól, - a Körjegyzőtől, - az intézményvezetőktől, - a Rendőrség körzeti megbízottjától, /4/ A Munkatervi javaslatokat, véleményeket a Polgármesterhez kell benyújtani. /5/ A Munkatervet a tárgyévet megelőző december hónapban hagyja jóvá a Képviselőtestület A Munkaterv főbb tartalmi elemei: - a tárgyidőszak főbb feladatainak felvázolása, - azoknak az ügyeknek a pontos megjelölése, amelynek eldöntéséhez a Képviselőtestület igényli a lakossági fórumok segítségét és közreműködését, - a Képviselőtestületi ülések tervezett időpontja és napirendjei, - azoknak a témaköröknek a megjelölése, amelyhez bizottsági állásfoglalást kell beterjeszteni, - a napirend előterjesztőinek megjelölése, - az előterjesztések elkészítésének határideje - a meghívandók felsorolása, - egyéb /szervezési/ teendők rögzítése /pl.községpolitikai fórumok rendezése, évfordulók megünneplésére való felkészülés stb./. A Képviselőtestület ülése, az ülésvezetés szabályai 22.. /1/ A Képviselőtestület ülése nyilvános. /Ötv /3/ bek./ /2/ A Képviselőtestület zárt ülést tart: a./ a választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adás, illetve visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; tovább önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor, b./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés, az általa kiirt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene: /Ötv /4/bek. a-b./pont/. /3/ Üzleti érdeket sérthet az Önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása, vállalkozásba való vitele eldöntésekor a vételár, a bérleti díj, a vagyoni értékű jog összegének meghatározása. /4/ A zárt ülésen a Képviselőtestület tagjai, a Körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt, amely esetben kötelező az érintett meghívása. /Ötv.12../5/bek./

9 /1/ A Képviselőtestület ülését a Polgármester vezeti. /2/ A Polgármester akadályoztatása esetén a Testületi ülést az Alpolgármester vezeti. /3/ A Polgármester és az Alpolgármester akadályoztatása esetén az ülést a legidősebb képviselő vezeti. 24../1/ A Polgármester a Testületi ülés vezetése során: a./ megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülését az SZMSZ szerint hívták össze, b./ megállapítja az ülés határozatképességét, c./ a Polgármester az ülés teljes ideje alatt köteles ellenőrizni a határozatképességet, d./ tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, e./ tájékoztatást ad az előző ülésen elhangzott bejelentések alapján tett intézkedésekről, f./ beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, g./ előterjeszti az ülés napirendi javaslatát. /2/ A Képviselőtestület a napirendről vita nélkül vagy vita után egyszerű szótöbbséggel határoz. /3/ A Polgármester feladatai a Képviselőtestület ülésének vezetésével kapcsolatban: a./ ismerteti a sürgősségi indítványokat, b./ napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja vitát, c./ napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a határozatokat, d./ biztosítja a képviselők kérdés feltevési és interpellációs jogának gyakorlását, e./ biztosítja az ülést zavartalan rendjét, f./ berekeszti az ülést. /4/ A Polgármester az ülés vezetése során a következő intézkedések megtételére jogosult: a./ a szó megadása, megtagadása, b./ felszólítás arra vonatkozóan, hogy a tárgytól ne térjen el a hozzászóló, c./ a vitában a hozzászólások időtartamának korlátozása, d./ a szó megvonása e./ a hozzászóló figyelmeztetése, ha az az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentéseket használ, f./ rendreutasíthatja vagy a hallgatóság soraiból kiutasíthatja azt az állampolgárt, aki a Képviselőtestület üléséhez méltatlan magatartás tanúsít, g./ az ülés félbeszakítása, h./ tárgyalási szünet elrendelése, i./ javaslattétel a napirendi pontok összevont tárgyalására, j./ a vita lezárásának kezdeményezése. /5/ A Polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. Az előterjesztés 25.. /1/ Előterjesztésnek minősül a munkaterve felvett, a Képviselőtestület által előzetesen javasolt rendelet és határozattervezet, beszámoló és tájékoztató. /2/ A Testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor. /3/ Halaszthatatlan esetben a Polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

10 /1/ Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei, határozati javaslat: a./ az előterjesztés felépítése: - a tárgy pontos meghatározása, - az előkészítésben résztvevők /személyek, gazdasági ügyekben az érintett kamara megnevezése, - annak megjelölése, hogy a Képviselőtestület vagy szervei, illetve jogelődje foglalkozott-e korábban az előterjesztés tárgykörével, ha igen, milyen határozatot hozott és milyen eredménnyel történt meg annak végrehajtása, - az eltérő vélemények megjelölése és annak indokai, - mindazon körülmények, összefüggések és tárgyszerű információk feltüntetése, amelyek indokolják a meghozandó döntést. b./ az előterjesztés megállapításain alapuló feladat meghatározást tartalmazó határozati javaslat, amelynek: - kapcsolódnia kell szervesen az előterjesztés megállapításaihoz, - törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie, konkrétan meg kell határozni a végrehajtás objektív és szubjektív feltételeit, - ha a döntésnek és a végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat, - rendezni kell az ugyan abban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat sorsát /részben vagy egészben történő hatályon kívül helyezés, esetleges módositás/ - meg kell jelölni a végrehajtásért felelőst, - meg kell jelölni a végrehajtási határidőt, általában naptári napban. Amennyiben a határozati javaslatban foglalt feladat végrehajtása értelemszerűen Folyamatos vagy azonnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a "folyamatos", illetve "azonnal" megjelölést kell használni. Ebben az esetben meg kell jelölni a végrehajtásról szóló jelentés pontos határidejét. A sürgősségi indítvány 27.. /1/ Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, amely az ülés meghívójában nem szerepel. A Képviselőtestület - a Polgármester javaslatára - minősített többséggel soron kívül dönt az előterjesztés sürgősségi tárgyalásáról. /2/ A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei: a./ sürgősségi indítvány - a sürgősség tényének rövid indokolásával - legkésőbb az ülést megelőző nap 16 óráig írásban nyújtandó be a Polgármesternél, b./ sürgősségi indítványt nyújthat be: a Polgármester, az Alpolgármester, a képviselők, a Körjegyző, c./ ha a Képviselőtestület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról mikor tűzi napirendre, illetőleg hányadik napirendként, /3/ A sürgősségi indítványt - elfogadása esetén - a Képviselőtestület első napirendként tárgyalja.

11 A tanácskozás rendje, szavazás 28.. /1/ A Polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során a./ az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet, b./ az előadóhoz a Képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni, c./ az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak, ha erre a Polgármester engedélyt ad. /2/ A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. /3/ A Polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet /1/ A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozásával a Testület bármely tagja javaslatot tehet. E javaslatról a Testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. /2/ A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. /3/ A vita lezárása után a határozat hozatal előtt a Körjegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. /4/ Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a Képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz A Polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a Testület - az elhangzás sorrendjében - majd az eredeti határozati javaslatról A Képviselőtestület a szavazati arányok rögzítésével alakszerű határozat nélkül dönt: a./ a feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról, b./ információs jelentés tudomásulvételéről, c./ interpellációra adott válasz elfogadásáról, d./ lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról, ha azok további intézkedést nem igényelnek, e./ az ülés napirendjének elfogadásáról.

12 A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. A Képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a Képviselőtestület határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. /Ötv /1/-/2/ bek./ 33.. A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól. Amennyiben a javaslat a jelenlévő települési képviselők több mint felének igen szavazatát nem kapta meg, a javaslatot elutasították. /Ötv. 14../1/ bek./ 34.. /1/ Szavazategyenlőség esetén a Polgármester szünetet rendel el: a./ a szünet után a vitát tovább kell folytatni és annak lezárása után a szavazást meg kell ismételni, b./ ha az újabb szavazás sem vezet eredményre, úgy a döntést a következő ülésre kell halasztani, c./ önkormányzati hatósági ügyben szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg érvényes döntést nem születik. /2/ Titkos szavazásnál bekövetkező szavazategyenlőség esetén a Képviselőtestület a következő ülésen ismét szavaz, újabb ismételt szavazategyenlőség esetén a szavazás azonnal megismételhető A szavazás eredményének megállapítása után a Polgármester kihirdeti a határozatot Minősített többség - a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata - szükséges: a./ önkormányzati rendeletalkotáshoz /Ötv /1/ bek. a./ pont/ b./ az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz /Ötv /1/ bek. b./ pont/ c./ önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz /Ötv.10.. /1/ bek. e./pont/ d./ külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz /Ötv.10.. /1/ bek. f./ pont/ e./ intézményalapításhoz /Ötv /1/ bek. g./ pont/ f./ a képviselő kizárásához /Ötv /2/ bek./ g./ zárt ülés elrendeléséhez /Ötv /4/ bek. b./ pont/ h./ a Képviselőtestület megbízatásának lejárta előtti felosztásához /Ötv /3/ bek./ i./ a Polgármester elleni kereset benyújtásához /Ötv /1/ bek./ k./ terület átcsatolás kezdeményezése másik megye területéhez /Ötv /3/ bek./

13 l./ az SZMSZ-ben meghatározott ügyek eldöntéséhez: - önkéntes közfeladat vállalása, - sürgősségi indítvány, - titkos szavazás elrendelése, - Alpolgármester választása titkos szavazással, - hitelfelvétel, - önkormányzat tulajdonával, vagyonával való rendelkezés /elidegenítés, hasznositás/ /1/ A Képviselőtestület a döntéseit /határozat, rendelet/ nyílt szavazással hozza. /2/ A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A szavazatok összeszámlálásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ha a szavazás eredményét tekintve kétség merül fel vagy valamelyik képviselő kéri, az ülés elnöke köteles a szavazást megismételni /1/ Titkos szavazást tarthat a Képviselőtestület mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. /2/ Az Alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik. /3/ A titkos szavazás elrendeléséről a Képviselőtestület minősített szavazással dönt. Titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet az ülés elnöke és bármely települési képviselő. /4/ A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. /5/ A titkos szavazást a képviselőkből álló 3 fős ideiglenes bizottság bonyolítja. /6/ A titkos szavazás eredményét az Ideiglenes Bizottság állapítja meg. Összeszámolja a szavazatok számát, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazás eredményét. A szavazásról jegyzőkönyvet készít /1/ A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a szavazás helyét és napját, - a szavazás idejének kezdetét és végét, - a Szavazatszedő Bizottság tagjainak nevét és tisztségét, - a szavazás ideje alatt előforduló eseményeket, - a szavazás során tett intézkedéseket, - a szavazás eredményét. /2/ A szavazásról készült jegyzőkönyvet a Szavazatszedő Bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat a Körjegyző látja el. /3/ A szavazás eredményéről a Bizottság elnöke a Képviselőtestületnek - a jegyzőkönyv ismertetésével - jelentést tesz. /4/ A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell foglalni. /5/ A zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen ismertetni kell.

14 /1/ Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha : a./ azt a törvény írja elő, - a Képviselőtestület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához /Ötv /3/ bek./ b./ azt a Képviselőtestület egyharmada indítványozza, c./ azt a Polgármester kezdeményezi. /2/ Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet. /3/ A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a Körjegyző felolvassa a képviselők nevét és a a jelenlévő képviselők nevük felolvasásakor "igen"-nel vagy "nem"-el, vagy "tartózkodás"- sal szavaznak. A Körjegyző a névsoron feltünteti a szavazatokat, azt összeszámolja ésa szavazás eredményét - a névsorral együtt - átadja az ülés elnökének. /4/ A név szerinti szavazást mindig kötelező jegyzőkönyvben rögzíteni. A külön hitelesített névsort az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. /5/ A szavazás eredményét az ülés elnöke hirdeti ki /1/ A Képviselőtestület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestületének.../1999./...hó...nap/ számú Ökt. határozata. /2/ A Képviselőtestületi határozatokról a Körjegyzőség betűrendes és határidős nyilvántartást vezet. /3/ A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek. /4/ Az önkormányzati hatósági ügyekben hozott egyedi határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül meg kell küldeni az ügyfeleknek /1/ A Polgármester ha a Képviselőtestület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt tárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be, a Képviselőtestület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. /Ötv /3/ bek./ Kérdés, interpelláció 43.. /1/ A kérdés, interpelláció fogalma: a./ kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészitésü jellegű felvetés vagy tudakozódás. b./ interpelláció: az SZMSZ-ben meghatározott személyek magyarázat adása kötelezettsége a feladatkörükbe tartozó valamennyi ügyben.

15 /2/ A kérdésre a Képviselőtestület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. Válaszának elfogadásáról a Képviselőtestület akkor határoz vita nélkül, ha a kérdező nem fogadta el a választ. /3/ A Képviselő a képviselőtestület ülésén - a napirendek lezárása után - a: - Polgármestertől, - Alpolgármestertől, - Körjegyzőtől, önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet /interpellálhat/, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni. /4/ Ha az interpelláció benyújtására a Képviselőtestület ülését megelőzően legalább 3 nappal előbb sorkerült, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni. /5/ Az interpelláció tárgyának érdemi vizsgálatára az interpelláló képviselőt is be kell vonni. A Képviselőtestület elrendelhet részletes vizsgálatot is, melynek lefolytatásával megbízhatja a Polgármestert, az Alpolgármestert. /6/ A Képviselőtestület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül dönt a Testület az elfogadásról. Ha a Testület nem fogadja el a választ, az interpelláció vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra bízza. /7/ Az interpellációkról a Körjegyző rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet. /8/ Ha az interpellációra a képviselő írásban kap választ, úgy a választ minden képviselőhöz el kell juttatni. /9/ Ha a képviselő aki az interpellációt írásban nyújtotta be és az ülésen nincs jelen, úgy az interpellációját nem lehet előterjeszteni. /10/ Az interpellációra írásban adott válasz elfogadásáról a következő Testületi ülésen nyilatkozik az interpelláló és dönt a Képviselőtestület. A jegyzőkönyv 44.. /1/ A Képviselőtestület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Jegyző gondoskodik. /Ötv /1/ bek./ /2/ A Testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Ebből: a./ az eredeti példányt a jegyző kezeli b./ egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének /Ötv /2/ bek./, c./ egyik példányt évente kötetbe kell kötni és el kell helyezni a Könyvtárban /a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével/. /3/ A Képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást is mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.

16 /4/ A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ az ülés jellegét /alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás/, b./ az ülés nyilvános vagy zárt ülési módját, c./ az ülés helyét és időpontját, d./ a megjelent képviselők nevét /a távolmaradt képviselők névsorát/, e./ az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét, f./ az ülés megnyitásának időpontját, g./ az elfogadott napirendet, h./ napirendként az előadó és a felszólalók nevét, a kérdéseket, a hozzászólások lényegét, i./ a határozathozatal módját, j./ a szavazás eredményét és a határozat szövegét, k./ a Polgármester esetleges intézkedéseit /az ülésen történt fontosabb eseményeket/, l./ az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és határozatokat, m./ az ülés bezárásának időpontját. /5/ A Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvét a Polgármester és a Körjegyző írja alá. /Ötv /3/ bek./ /6/ A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselőtestület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. /Ötv /3/ bek./ V. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS /Ötv. 16. / 45.. /1/ A Képviselőtestület - az Ötv /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. /2/ Az Ötv. értelmében rendeletet kell alkotni a következő ügyekben: a./ a Szervezeti és Működési Szabályzatról, /Ötv /1/ bek./ b./ a települési képviselőnek, - a törvény keretei között történő - tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról. /Ptv /

17 - 16 c./ a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételinek, eljárási rendjének a megállapításáról. /Ötv /2/ bek. d./ a helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya, vagy vagyonrésze elidegenítéséről, megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más célú hasznosításáról. /Ötv /2/ bek. 46../1/ A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai: a./ az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: o a települési képviselők, o a polgármester, az alpolgármester, a körjegyző o az önkormányzati társulás tagjai, b./ a rendelettervezet előkészítéséhez: o Képviselőtestület a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél elveket, szempontokat állapíthat meg, o a tervezetet a Körjegyzőség készíti el, c./ a lakosság széles körét érintő rendelettervezetek előkészítésénél lakossági közvélemény kutatást kell tartani. d./ A Polgármester a Körjegyző véleményének meghallgatása után egyes rendelettervezeteket a Testületi döntés előtt közmeghallgatásra bocsáthat. e./ a lakosság széles rétegének jogait, kötelességeit érintő önkormányzati rendeletek tervezetét az ülés előtt legalább 10 napig közszemlére kell tenni, melyből a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell /1/ A költségvetést a költségvetés végrehajtását megállapító rendelettervezetet a Polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. /2/ A Körjegyző terjeszti a Képviselőtestület elé az /1/ bekezdésben felsorolt kivételekkel az önkormányzati rendelettervezeteket. /3/ Az Önkormányzati rendelettervezetet indokolással együtt kell a Képviselőtestület elé terjeszteni. Egyidejűleg tájékoztatni kell a Testületet az előkészítés és a vélemény egyeztetés során felvett javaslatokról, utalva az esetleges mellőzés indokaira. /4/ A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a Polgármester és Körjegyző írja alá /1/ Az önkormányzati rendeleteket évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni és fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követő zárójelben a kihirdetés hónapját /római számmal/ és napját /arab számmal/ kell feltüntetni. A megjelölés magában foglalja az Önkormányzat megnevezését, az önkormányzati rendelet elnevezését, az önkormányzat rendelet címét. /Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestület./199 /hó..nap/ rendelete /Ör/

18 /2/ Az Önkormányzati rendeletekről a Körjegyzőség köteles nyilvántartást vezetni /1/ Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik. /2/ Az önkormányzati rendelet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. A kihirdetés formája - közlemény - amely tartalmazza az önkormányzati rendelet számát, tárgyát, valamint a helyét ahol a rendelet megtekinthető /1/ A Körjegyző évenként köteles gondoskodni a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról. Ennek eredményéről előterjesztést készít és azt a Képviselőtestület elé terjeszti. /2/ A hatályos rendeletek jegyzéke az SZMSZ 1. számú függeléke. VI. FEJEZET A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ /Ötv / 51.. /1/ A képviselőt az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik. /2/ A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen az Ötv a szerint esküt tesz /Ötv /1/ bek./ /3/ A képviselő főbb jogai: a./ részt vehet a Képviselőtestület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében. b./ kezdeményezheti, hogy a Képviselőtestület vizsgálja felül a Polgármesternek... a Képviselőtestület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését. /Ötv /2/ bek. c./ pont utolsó mondat/. c./ a Képviselőtestület a Körjegyzőségtől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. d./ sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyben kezdeményezheti a Körjegyzőség intézkedését. /4/ A képviselő főbb kötelezettségei: a./ köteles tevékenyen részt venni a Képviselőtestület munkájában, b./ olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, c./ felkérés alapján részvétel a Testületi ülések előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban,

19 d./ a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti /és magán/ titok megőrzése. Titoktartási kötelezettsége a megbízásának lejárta után is fennáll. e./ kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel, f./ a személyes érintettség bejelentése /1/ A Képviselőtestület indokolt esetben meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. /2/ Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a Képviselőtestület által történő elfogadásáig tart. /3/ Ideiglenes Bizottságot különösen a következő feladatok megoldására célszerű létrehozni: a./ egy-egy önkormányzati döntés /rendelet, határozat/ tervezetének előkészítésére, illetve a döntés végrehajtásának ellenőrzésére, b./ a Képviselőtestület ülése elé kerülő olyan jelentős napirendnek az előkészítésére, amelyek külön vizsgálatot, koordinációt és széleskörű tájékozódást igényelnek /ilyenek lehetnek: a beruházások, a felújítások, környezetvédelmi programok stb./. c./ társulások megállapodásainak az előkészítésére, d./ titkos szavazás lebonyolítására. /4/ Képviselőtestület 3 fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre, tagok névsorát a 5. számú, feladatát pedig az 6. számú függelék tartalmazza.

20 VIII. FEJEZET A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A KÖRJEGYZŐ /Ötv / A polgármester 53.. /1/ A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásba látja el. /2/ A polgármester tagja a Képviselőtestületnek, a Képviselőtestület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a Képviselőtestület előtt. /Ötv.32../ /3/ A polgármester tekintetében a Képviselőtestület gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetményét a jogszabály keretei között állapítja meg. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős /1/ A polgármester feladatai a Képviselőtestület működésével kapcsolatban: a./ segíti a települési képviselők munkáját, b./ összehívja és vezető a Testület üléseit, c./ képviseli az Önkormányzatot d./ szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, e./ biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését, f./ gondoskodik a Testület működésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel, g./ a polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Körjegyzőség közreműködésével látja el, /Ötv /1/ bek./

21 /1/ A Körjegyzőséggel, mint a Képviselőtestület hivatalával összefüggő polgármesteri jogosítványok: a./ a Képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a Hivatalt, b./ a Körjegyzőség javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntése előkészítésében és végrehajtásában, c./ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, d./ a Körjegyző javaslatára előterjesztés nyújt be a Képviselőtestületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározásához, e./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, f./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármester, a Körjegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében, /Ötv /2/ bek./ g./ Polgármesterre átruházott hatásköröket a 2. számú melléklet tartalmazza /1/ A Polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., valamint Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi törvény határozza meg. /2/ Polgármester ügyfélfogadási rendje: Páros héten pénteken: 9-11 óráig Páratlan héten pénteken: óráig. Helye: Polgármester Irodája Hegyesd. Az alpolgármester 57.. /1/ A Képviselőtestület - a saját tagjai közül a Polgármester javaslatára, titkos szavazással a Képviselőtestület megbízatásának időtartamára - a Polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármester választ. /Ötv. 34../ /2/ Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. /3/ Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát. /4/ Az alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.

22 Az alpolgármester feladatai - jellegüket, tartalmukat tekintve - előkészítő, összehangoló jellegüek. Az alpolgármester részt vesz: a./ a Képviselőtestület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában, b./ a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel, továbbá a lakossággal való kapcsolattartásban, c./ a képviselők munkájának segítésében, d./ a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek előkészítésében /1/ A polgármester az alpolgármesternek átadott feladatokat írásban köteles rögzíteni. /2/ A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat /pl. testületi ülés összehivása/ az alpolgármester csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén helyettesítési jogkörében gyakorolhatja. /3/ Az alpolgármester nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyen hatásköröket reá sem a Képviselőtestület, sem pedig a polgármester át nem ruházhat. Körjegyző 60.. A Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések Képviselőtestületei állapodnak meg. A Körjegyzőt a Képviselőtestületek együttes ülése nevezi ki. A Körjegyző kinevezéséhez a Körjegyzőséghez tartozó Képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A Körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a Képviselőtestületek együttes ülésen határoznak. /Ötv /1/ bek./ 61.. /1/ A Képviselőtestület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a Testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előirt államigazgatási feladatok ellátására Hegyesd község Képviselőtestületével közösen egységes Hivatalt hoz létre. A Hivatal elnevezése: Körjegyzőség Monostorapáti. A Körjegyzőség székhelye: Monostorapáti község. /2/ A Körjegyzőség hivatali létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének részletes szabályait, valamint részletes feladat- és hatásköreit a Körjegyzőséget alapító együttmüködési megállapodás rögzíti. A megállapodás az SZMSZ 2. függeléke. /3/ A megállapodás tartalmazza: a./ a Körjegyzőség elnevezését, címét, jogállását, b./ a Körjegyzőség létszámát, c./ a belső szervezeti felépítését d./ alapvető feladatait, ezen belül: - az önkormányzatok Képviselőtestületeinek működésével kapcsolatos feladatokat, - a jogszabályokban rögzített államigazgatási feladatokat, - a Körjegyzőség dolgozóinak munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét. - a Körjegyzőnek a hivatal vezetésével kapcsolatos feladatait, - a Körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos terhek megosztását.

23 /1/ A Körjegyző vagy megbízottja Hegyesd községben minden héten péntek 9-11 óráig tart ügyfélfogadást. /2/ A Körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik Képviselőtestület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. /3/ A Körjegyző évente beszámol minden Képviselőtestületnek a Körjegyzőség munkájáról A Körjegyzőségnél a Körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel és jutalmazza a Hivatal dolgozóit és gyakorolja a munkáltatói jogokat A Körjegyzőség ügyrendjének tervezetét - az érintett polgármesterek véleményének kikérésével - a Körjegyző készíti el és terjeszti jóváhagyásra a Képviselőtestületek együttes ülése elé. 65../1/ A Körjegyzőséget létrehozó Képviselőtestületek együttes ülése dönt: a./ a Körjegyző kinevezéséről, közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről, és fegyelmi büntetésének kiszabásáról, b./ a Körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyásáról, módosításáról, c./ a Körjegyzőség működéséről szóló beszámoló elfogadásáról, d./ a Körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról. /2/ Az együttes ülésre vonatkozó szabályokat Monostorapáti, Hegyesd Települési Önkormányzatok együttes önkormányzati rendeletben állapítják meg A Körjegyzővel kapcsolatos "egyéb" munkáltatói jogokat a Települési Önkormányzatok megállapodása alapján a székhely község polgármestere gyakorolja A Körjegyzőség működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából az érdekelt községek polgármesterei, a Körjegyző részvételével rendszeresen tartanak megbeszéléseket. A megbeszélésen megállapított feladatokat emlékeztetőben rögzítik /1/ A Körjegyző feladat- és hatáskörében: a./ ellátja a megállapodás szerint érintett Képviselőtestületek, és képviselők működésével kapcsolatos igazgatási teendőket, /2/ b./ előkészíti a polgármesterek hatáskörébe utalt államigazgatási döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, c./ ellátja a jogszabályokban előirt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket, d./ köteles a Körjegyzőséghez tartozó települések Képviselőtestületi ülésein - személyen vagy megbízott utján - részt venni és ott a szükséges felvilágosításokat megadni.

24 IX. FEJEZET A TÁRSULÁSOK /Ötv / A Képviselőtestület társulásokra és együttműködésre vonatkozó általános szabályai 69.. /1/ Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A Képviselőtestület más települések Képviselőtestületeivel, gazdasági, szolgáltató szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakit társulásokat. /2/ A Képviselőtestület társulási megállapodások megkötése során az Ötv és az Önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXIV. törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint jár el. /3/ A Települési Önkormányzat részt vesz a Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulásban, mint alapító tag. /4/ Hegyesd Önkormányzat Monostorapáti község önkormányzatával társulási megállapodás formájában gondoskodik, az óvoda, iskola közös fenntartásáról. Monostorapáti Általános Iskola igazgatója felett az egyéb munkáltatói jogot Hegyesd Polgármestere gyakorolja /1/ A képviselőtestület a rendelkezésre álló /szellemi és anyagi/ eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny együttműködéseit is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a önkormányzati feladatok /közügyek/ megoldására irányulnak. /2/ A lakossági önszerveződő szervezetekkel való együttműködés célja és rendeltetése: a./ tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése, b./ a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek véleményeztetése, c./ a lakosság közügyek intézésébe való bevonása, a jogi felvilágosító munkával kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közök konzultációkon történő megvitatása /1/ A Képviselőtestület feladatai ellátása érdekében megállapodásos kapcsolatok létesítésére, együttműködésre törekszik. Együttműködési megállapodás megkötésére kizárólag a Képviselőtestület jogosult. A megállapodást a polgármester, körjegyző írja alá. /Megállapodást 3, 4 függelék tartalmazza/ /2/ A Képviselőtestület az /1/ bekezdésben meghatározott kapcsolat hatékonysága érdekében a Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara és a Kézműves Kamara képviselőinek tanácskozási jogot biztosit ülésein a tárgykörükbe tartozó előterjesztések megvitatásánál.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BEVEZETŐ Sirok Község Önkormányzata az Országgyűlés

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. december 4-től

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben