Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati rendelettel) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - szervezeti és működési rendjére (a továbbiakban: SZMSZ) - a következő rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 2. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szigethalom Város Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. (3) Az önkormányzat határai: északon Szigetszentmiklós közigazgatási határa, keleten a Soroksári Dunaág, délen és nyugaton Tököl közigazgatási határa. (4) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati jog gyakorlásával felruházott szervezet: Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület). A Képviselő-testületet a polgármester képviseli. 3. Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg. 4. Az önkormányzat helyi kitüntetéseit és elismerő címek alapítását és adományozásának rendjét külön rendelet állapítja meg. 5. (1) Az önkormányzat hivatalos lapja: Szigethalmi Híradó. (2) Az önkormányzat hivatalos lapja megjelenik: havonta 1

2 (3) Az önkormányzat hivatalos lapjára térítésmentesen jogosultak: a település állandó lakcímre bejelentett lakosai. (4) Az önkormányzat hivatalos lapját évfolyamonként le kell fűzni és évenként be kell köttetni, így biztosítva a település történetének tudományos kutathatóságát. 6. Az önkormányzat hivatalos honlapja: (továbbiakban Honlap) II. fejezet SZIGETHALOM ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MŰKÖDÉSE A Képviselő-testület feladat és hatásköre 7. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, melyeket a jelen rendeletben, vagy más önkormányzati rendeletben, a polgármesterre, a bizottságaira, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 8. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő törvényi változásokról, az átruházhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a Képviselő-testületet a változások megtörténte után tájékoztatja, az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket elkészíti. 9. A települési önkormányzat Képviselő-testületének kötelező és önként vállalt önkormányzati feladat- és hatáskörét, valamint ezen feladatok ellátásának mértékét és módját az 1. számú melléklet tartalmazza. 10. A Képviselő-testület tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat ciklusprogramja tartalmazza. 11. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv ában felsoroltakon (2.sz. melléklet) túlmenően: a) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával a személyi alapbér összegszerű meghatározása, b) helyi közügy megoldásának vállalása, illetőleg arról történő lemondás, c) a Képviselő-testület ciklusprogramjának és munkatervének elfogadása, d) belföldi és külföldi önkormányzati szervekkel együttműködési megállapodás létesítése és felmondása, e) az önkormányzat képviseletében, illetve megbízásából az önkormányzat költségére teljesítendő külföldi kiküldetés. f) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés. 2

3 A települési képviselő 12. A települési képviselő a ciklusprogramban megfogalmazott célkitűzések, valamint az önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósításáért, illetőleg a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választói érdekeinek képviseletében. 13. A települési képviselők névsorát az 1. sz. függelék tartalmazza. Ebben feltüntetésre kerül az egyéni választókerületekben, valamint a kompenzációs listáról történt megválasztás. 14. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt/fogadalmat tesz. 15. (1) A képviselő jogai: a) interpellációt nyújthat be (40. ) b) kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, d) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. Elutasítás esetén a polgármesterhez fordulhat, e) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek - a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését, f) a Képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján képviselheti a Képviselőtestületet, g) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, iratot (amennyiben nem titkos, annak másolatát), ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni, h) jogosult megbízatásának ellátásával összefüggésben meghatározott tiszteletdíjra i) képviselői fórumot szervezhet. (2) A képviselő köteles: a) az egyéni választókerületben megválasztott képviselő választóinak évente egy alkalommal választókerületében beszámolni, a listáról megválasztott képviselő közmeghallgatáson részt venni és ott beszámolni. b) írásban vagy szóban a polgármesternél (bizottság elnökénél) az ülés előtti munkanap 12 órájáig előzetesen bejelenteni, ha a Képviselő-testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg 3

4 egyéb megbízásának teljesítése akadályba ütközik. Ennek elmulasztása esetén távolléte igazolatlannak minősül. c) a Képviselő-testület (bizottság) munkájában, a testületi döntések előkészítésében, a különböző vizsgálatokban részt venni, d) képviselői megbízatásához méltó, a Képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani, e) a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot a vonatkozó rendelkezések szerint megőrizni, f) bejelenteni - döntéshozatal előtt - személyes érintettségét. g) vagyonnyilatkozatot tenni a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 10/A. -ának, valamint az alábbiaknak megfelelően: ga) a vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozatának kezelésére, tárolására az Ügyrendi- és Koordinációs Bizottság jogosult addig, amíg a kötelezett önkormányzati képviselői megbízatása fennáll. gb) amennyiben a települési képviselőt a helyi önkormányzati választáson újraválasztják, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztását követő minden év január 31-ig kell eleget tenni. gc) amennyiben a települési képviselő nem indul, vagy nem választják meg újra a helyi önkormányzati választáson, abban az esetben a képviselői vagyonnyilatkozatot, illetve a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat részére írásban, átvételi elismervény ellenében az Ügyrendi- és Koordinációs Bizottság elnöke a megbízatás megszűnését követő 30 napon belül átadja 16. A 16. (1) bekezdése és (2) bekezdés a) f) pontjaiban foglaltak a bizottságok nem képviselő tagjaira is értelemszerűen vonatkoznak. A képviselő járandóságai 18. (1) A települési képviselőt képviselői megbízatásával járó feladatai ellátásáért havonként ,- Ft (alapdíj) illeti meg, átalány formájában. (2) Ha a képviselő állandó bizottság(ok) tagja, több bizottsági tagság esetén is tiszteletdíja az alapdíjon felül ,- Ft. (3) A bizottságok nem képviselő tagjai ,- Ft -ban részesülnek. (4) Az állandó bizottságok elnökei az alapdíjon felül ,- Ft-ban részesülnek, amennyiben több bizottság tagja, illetve elnöke maximálisan ,- Ft illeti meg. (5) Képviselői tiszteletdíj kifizetésére minden hónap 5-ig kerül sor 4

5 19. A képviselőknek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett és számlával igazolt szükséges költséget meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. A képviselő-testület 20. (1) A Képviselő-testület önkormányzati feladatait a polgármester, bizottságai, a Polgármesteri Hivatal útján, valamint a települési képviselők tevékeny közreműködésével látja el. (2) Az egyes feladatok ellátásának sorrendi meghatározásánál a ciklusprogram és a munkaterv a végrehajtásaihoz szükséges anyagi eszközök tekintetében pedig az éves költségvetés előirányzatai a meghatározóak. 21. (1) A testület választáskori létszáma 11 képviselő, 1 fő polgármester, tehát 12 fő. (2) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 7 fő jelen van. (3) 1 Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. Határozatképtelen ülés esetén az arra megküldött napirendi pontokat a jelen SzMSz 25. -ának megfelelő szabályozása alapján, az esedékes következő rendes ülésén tárgyalja. 22. A Képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerint szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. A Képviselő-testület az új Képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. A Képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, illetőleg az általános önkormányzati választásokat megelőző év október 1. napját követően megbízatásának lejártát megelőző egy éven belül. Az időközi választás költségét az önkormányzat viseli. A képviselő-testület ciklusprogramja, munkaterve 23. (1) A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat tevékenységének irányvonalát, az elsőbbséget élvező célokat, a fejlesztési programokat tartalmazó koncepciót. (2) Az elkészítés menete: - A pártok és társadalmi szervezetek véleményét ki kell kérni - A ciklusprogram képviselő-testületi tárgyalását és elfogadását közmeghallgatás előzi meg. - A ciklusprogram tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület elő terjesztéséről a polgármester gondoskodik. 1 Szövegét módosította a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 1. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 5

6 24. (1) A Képviselő-testület a ciklusprogramon alapuló évenként jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját, mely munkaterv évközben bizottsági javaslatra testületi döntéssel módosítható. (2) A munkatervet minden év január 31-ig, a beérkezett javaslatok alapján a polgármester állít össze és terjeszti elő. (3) A munkatervre javaslatot tehetnek: a) a települési képviselők, b) a bizottságok, c) az alpolgármester d) a jegyző, aljegyző e) a Képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött szervek vezetői, a városban működő pártok, f) intézményvezetők. (4) A munkatervjavaslat előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, azok indokáról. (5) A munkaterv tartalmazza - a Képviselő-testület ülésének tervezett időpontjait és napirendjét, - a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét, - a tervezett napirendi pontot véleményező bizottság(ok) megjelölését, - a tervezett napirendi ponthoz meghívandók felsorolását. (6) A ciklusprogramot, továbbá a jóváhagyott munkatervet el kell helyezni a szigethalmi Hegedűs Géza Városi Könyvtárban (továbbiakban: Könyvtár), valamint fel kell kerülnie a Honlapra. A képviselő-testület összehívása 25. (1) 2 A képviselő-testület minden második héten csötörtökön a munkatervben szabályozott időpontokban rendes ülést tart. (2) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható. (2a) 3 A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén, a legidősebb képviselő (korelnök) a képviselő-testület összehívásának, vezetésének jelen szabályzatba foglalt szabályai alapján látja el feladatát. 2 Szövegét módosította a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 2. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 3 Kiegészítette a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 4. -a. Hatályos 2O13. május 1-től. 6

7 (3) A Képviselő-testület rendkívüli ülését a képviselők egynegyedének, bármely bizottságának indítványára, népi kezdeményezésre, helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére össze kell hívni. Ezekben az esetekben az ülés időpontját a polgármester, az indítvány kézhezvételétől számított 10 napon belül, a meghívó kiküldésével egyidejűleg tűzi ki. Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester 15 napon belül nem intézkedik, a kormányhivatal hívja össze az ülést. (4) 4 A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket a megválasztott Képviselő-testületi tagok, valamint a bizottságok tagjainak elektronikus úton, a Polgármesteri Hivatal által részükre létrehozott vagy az általuk megadott címre kell megküldeni. (5) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal kézhez kapják. Ettől eltérni csak kivételesen és a polgármester előzetes engedélyével lehet. (6) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről - a meghívó kiküldésével egy időben - a lakosságot is tájékoztatni kell. A tájékoztatás módja a meghívó Honlapon való feltüntetése. A képviselő-testület ülésére meghívandók köre 26. (1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni: a) a bizottságok nem képviselő tagjait, akik érintettek, b) a jegyzőt, aljegyzőt c) a lakossági szervezetek képviselőit, akik érintettek, d) a polgármesteri hivatal belső egységeinek vezetőit, e) az önkormányzat intézményeinek vezetőit, f) akit a polgármester megjelöl, g) kisebbségi önkormányzat elnöke(i)t. h) Szigetszentmiklósi rendőrkapitányt, amennyiben érintett. (2) A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is. (3) A meghívottakat tanácskozási jog illeti meg a rájuk vonatkozó napirendi ponttal kapcsolatban. 4 Szövegét módosította a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 2. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 7

8 Előterjesztések 27. (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a) beszámoló, valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről stb., b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat, c) tájékoztató anyagok, amelye elfogadásáról szavazással döntenek. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában írt előterjesztésre jogosult: a) a polgármester és az alpolgármester, b) a bizottságok elnökei, c) bármelyik képviselő, d) a jegyző, aljegyző e) irodavezetők (3) Rendelet alkotásra, vagy rendelet módosításra irányuló előterjesztés csak az adott témában érintett bizottság(ok) véleményének és a jegyző jogszerűségi észrevételének ismeretében tűzhető napirendre. 28. Előterjesztés a Képviselő-testület elé csak írásban nyújtható be. 29. Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell: a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, b) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok végrehajtásának állását, c) a jogszabályi felhatalmazást, d) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, valamint a várható következményeket, e) elérni kívánt célt, f) a költségkihatásokat, átcsoportosítandó költséghelyeket g) a határozati javaslatot (felelőssel, határidővel). 30. (1) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb 18 nappal a testületi ülés előtt kell a jegyzőhöz eljuttatni. A jogszerűségi észrevételt követően valamennyi anyag megküldésre kerül oly módon, hogy valamennyi anyag 17 nappal a testületi ülés előtt a képviselők rendelkezésére álljon. (2) Az írásbeli előterjesztéseket meg kell küldeni a települési képviselőknek, valamint a hivatali egység vezetőinek. Egyéb esetekben írásbeli előterjesztés a jegyző engedélye alapján adható. (3) A sürgősséggel benyújtott előterjesztésnek meg kell felelnie a 27. (2) bekezdésében és a 29. a., f., és g. pontjaiban foglalt követelményeknek. 8

9 A képviselő-testület ülése 31. (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet, és a polgármester engedélye alapján fel is szólalhat. (2) A Képviselő-testület a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (3) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, az aljegyző és a kisebbségi szószóló, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vehetnek részt. A napirend megállapítása 32. (1) Az előterjesztett napirendi javaslatról a Képviselő-testület - vita nélkül - dönt. (2) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet javaslatot. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. (3) A Képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja. (4) A napirend elfogadása után a Képviselő-testület tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőket választ. 33. A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót a Képviselő-testület - vita nélkül - tudomásul veszi, dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadásáról. 34. A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja: a) a képviselő, b) a témakör szerint illetékes bizottság, c) a jegyző, aljegyző d) a polgármester ellenjegyzésével a Képviselő-testület intézményének vezetője, e) helyi kisebbségi önkormányzat képviselője. 9

10 35. (1) A sürgősségi előterjesztést legkésőbb az ülés napján, a képviselő-testület ülésének megkezdését megelőző 1 órával írásban a polgármesternél, akadályoztatása esetén az alpolgármesternél kell benyújtani. (2) A sürgősségi előterjesztés elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel határoz. (3) A képviselők a testületi ülés ideje alatt bármikor szóban tehetnek indítványt (sürgősségi indítvány) a 29. a., f., és g., pontjaiban meghatározott követelményeknek megfelelően. Ez indítvány napirendre vételéről, az indítvány elhangzása után közvetlenül vita nélkül, minősített többséggel határoz a képviselő-testület. Napirend előtti felszólalás 36. (1) Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő kérhet engedélyt. A felszólalás szövegét az ülés megnyitása előtt át kell adni az elnöknek. (2) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. (3) Vitának és határozathozatalnak helye nincs. Felszólalás az ügyrendhez 37. (1) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor két percre szót kérhet, és javaslatot tehet az elnöknek. (2) Az ügyrendi javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz. A képviselő-testület ülésének vezetése 38. A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. 39. Az ülésvezető feladatai és jogosítványai: a) 5 megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja, az elfogadott napirendi pontok tárgyalása után bezárja az ülést, b) tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, valamint beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, c) előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról, d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat, 5 Szövegét módosította a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 3. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 10

11 e) 6 a 15 percnél hosszabbra nyúlt vita esetén indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását, f) hozzászóláskor megadja, megtagadja, illetve megvonja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében, g) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, a második figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben már nem szólalhat fel, h) 7 bármelyik képviselő indítványára szünetet rendelhet el, melynek elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti, amelynek elfogadásához szintén egyszerű szótöbbség szükséges. í) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen méltatlan magatartást tanúsít, Az interpellációs eljárás szabályai 40. (1) Felvilágosítás-kérésnek (interpelláció) az a kérdés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, hatáskörökkel, illetőleg valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével. (2) A testületi ülésen feltett kérdésre (interpelláció) az ülésen választ kell adni. Amennyiben a kérdés összetettsége folytán az azonnali, érdemi válaszadás nem lehetséges, úgy az interpelláló képviselőnek az ülést követő tizenöt napon belül írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő, illetve a Testület a soron következő ülésen dönt. (3) Az ülésen a felvilágosítás-kérésre (interpelláció) adott válasz elfogadásáról először az interpelláló képviselő nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, arról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a Képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli a felvilágosításkérés (interpelláció) tárgyának bizottság általi részletes kivizsgálását, melyben a felvilágosítást kérő képviselő is részt vehet. A vita és döntéshozatal módja 41. Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat Képviselő-testülete - annak felhatalmazására bizottsága, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, a polgármester, - illetőleg a helyi népszavazás hozhat. 42. (1) A napirendi pont tárgyalását maximum öt-öt perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 6 Szövegét módosította a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 3. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 7 Kiegészítette a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 5. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 11

12 Ez alól kivétel a költségvetés tárgyalása, valamint a költségvetés éves beszámolójának elfogadása. (2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. 43. (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek. (2) A kérdések elhangzása után a válaszadás majd az (1) bekezdésben említett személyek hozzászólása következik. Ha ugyanaz a személy ugyanazon napirendi ponttal kapcsolatban másodszor is hozzászólásra jelentkezik, az a második hozzászólás ideje 2 percre korlátozódik. 44. A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze. 45. Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. 46. A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. 47. (1) A javaslat elfogadásához a jelen lévő települési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). (2) Minősített többség 7 fő. 48. (1) A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. Szavazni csak személyesen lehet. A Képviselő-testület bármelyik jelen lévő képviselő indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. (2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. (3) A nyílt szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg, illetőleg - a szavazatok téves összeszámlálása miatt - elrendelheti a szavazás megismétlését. 49. Titkos szavazás (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az SZMSZ 31. (2) bekezdésben foglalt ügyekben (zárt ülés), képviselői indítványra. A titkos szavazás elrendeléséről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott ügyek közül titkos szavazást kell tartani: a) választás, b) kinevezés, c) felmentés d) vezetői megbízás adása, visszavonása, valamint e) a fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (büntetés kiszabása) esetén. f) kitüntetési ügy (4) A titkos szavazást az ülésvezető kezdeményezi. 12

13 (5) 8 A titkos szavazás lebonyolítását, mint szavazatszámláló bizottság az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság képviselő tagjai végzik. A szavazatszámláló bizottság elnöke az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság elnöke. A szavazatszámláló bizottság elnöke nyitja meg és zárja be a szavazást. 50. A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A döntéshez minősített többség szükséges. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 51. A Képviselő-testület: a) rendeletet alkot, b) határozatot hoz. 52. (1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a Képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését, valamint a szavazás szám szerinti eredményét. (2) A Képviselő-testület hatósági határozataira - az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény rendelkezéseit (a továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni. (3) Bonyolultabb indítvány előterjesztéséről, valamint a szóban tett javaslatról hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az ülésvezető az ülést felfüggesztheti. 53. (1) A Képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../...(a rendelet sorszáma per évszám) valamint a kihirdetés dátuma (hónap, nap) rendelete... (a tárgy megjelölése). (2) A határozatok jelölése: sorszám/évszám, valamint a testületi ülés dátuma (hónap, nap) Kt. Határozat. (3) A Képviselő-testület által alkotott rendelet a végrehajtására kibocsátott rendelettel, valamint a rendelet a módosításaival egységes szerkezetbe foglalható. Módosítás esetén az egységes szerkezetbe foglalást el kell végezni. A rendeletalkotás 54. (1) Rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél. (2) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni. (3) A Képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is. 8 Kiegészítette a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 6. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től 13

14 (4) A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik az ügyrendi, valamint a tárgy szerint illetékes más bizottság közreműködésével. (5) Az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság, valamint az illetékes bizottság megvizsgálja, hogy: - mi indokolja az önkormányzati rendeletalkotást, - mi a rendelet megalkotásának célja, - a tervezett szabályozás nem áll-e ellentétben magasabb szintű jogszabállyal, - melyek a rendelet hatályosulásának várható feltételei. (6) A Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni, a számozott határozatokat pedig a jegyzőkönyvi kivonati formában az érintetteknek meg kell küldeni. (7) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendelet teljes szövegének Könyvtárba való megküldésével és a Polgármesteri Hivatalban található hirdetőtáblán való kifüggesztésével történik. A kihírdetett rendeleteket a Honlapra fel kell tenni. A rendeletek a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetők, szolgáltatási díj ellenében arról másolat készíthető. 8) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, egyes határozatok közzétételéről illetőleg közléséről, valamint a rendeletek, határozatok nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról a jegyző gondoskodik. Szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását, hatályon kívül helyezését. (9) A Képviselő-testület két évenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosságát. (10) A hatályos rendeletek felsorolását a 4. sz. függelék tartalmazza. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DOKUMENTUMAI 55. A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A számítógépen alkalmazott program segítségével készült és a számítógépen tárolt hangfájlt meg kell őrizni, az 5 évig nem selejtezhető. 56. (1) A jegyzőkönyvének elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv röviden, tömören, megtárgyalt napirendi pontonként tartalmazza a kérdéseket és az azokra adott választ, a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a hozzászólások lényegét, a javaslatok és a hozott döntések pontos megfogalmazását, valamint a rendeletek és a számozott határozatok tekintetében a határozatképességre és a szavazás eredményére, a minősített többséget igénylő döntésre történő utalást (igen, nem, tartózkodott, képviselői kérés esetén a kisebbségben maradt képviselők nevének feltüntetése). (2) A jegyzőkönyv a fentieken túl tartalmazza: - az ülés helyét és időpontját, - a távol maradt képviselők nevét, a távollét okát (illetve, hogy azt nem jelezte), 14

15 - napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, a felszólalók nevét és mondanivalójuk lényegét, - az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat. (3) Bármely képviselő kérheti hozzászólásának szószerinti rögzítését a jegyzőkönyvben. (4) A jegyzőkönyv mellékletei: a) a meghívó, b) a jelenléti ív, c) a megtárgyalt írásos előterjesztések, d) a jegyzőkönyvben nem részletezett rendeletek, e) az írásban benyújtott hozzászólások f) egyéb írásos indítványok. (5) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékleteivel együtt a hivatal kezeli, évente bekötteti, és elhelyezi az irattárban. (6) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit a Könyvtárban az állampolgárok részére hozzáférhetővé kell tenni. (7) A zárt ülésről készített külön jegyzőkönyvbe, valamint az ülés írásos (és hang) anyagába az érintetteken és a 31. (3) bekezdésében felsoroltakon kívül más nem tekinthet be. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni. III. f e j e z e t A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVE A bizottságok 57. (1) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó - a Képviselő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is felruházható -, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. (2) A Képviselő-testület állandó, ideiglenes bizottságot hozhat létre. A Képviselő-testület a fontosabb önkormányzati feladatokra állandó bizottságokat hoz létre. 15

16 (3) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre vagy feladat elvégzésére hozza létre, amely ezt követően automatikusan megszűnik. Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 58. A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának szempontjai határozzák meg. A Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnevezését, a bizottságok feladatait és hatáskörét a 4. számú melléklet, a személyi összetételét a 2. számú függelék tartalmazza. 59. (1) A Képviselő-testület a bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről a megalakulásukkor dönt, azonban szükség esetén bármelyik képviselő indítványára azt módosíthatja. (2) Egy képviselő egyidejűleg két állandó és egy ideiglenes bizottságnak lehet tagja. (3) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak. 60. (1) A bizottságok működésének főbb szabályait az SZMSZ tartalmazza. (2) Az ülést az elnök hívja össze. (3) A bizottságot tíz napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester, valamint a bizottsági tagok egyharmadának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. (4) A több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei kötelesek egymást tájékoztatni, és lehetőség szerint egymás ülésén a képviseletet biztosítani. (5) A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történő tárgyalásáról. (6) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott bizottság tagjainak több mint a fele jelen van. (7) A bizottságok tervezett üléseikről és napirendjükről a képviselőket tájékoztatni kötelesek. Meghívót minden képviselőnek, előterjesztést az illetékes bizottság tagjainak kell küldeni a Polgármesteri Hivatal által a részükre létrehozott címre. (8) A bizottság ülése nyilvános. A zárt ülésre vonatkozó szabályok az SZMSZ 31. (2) (3)- ben foglaltak szerint a bizottságra is vonatkoznak. (9) A bizottság tagja a bizottság ülésein köteles részt venni. Amennyiben a bizottság tagja az éves bizottsági ülések számának 50 %-án igazolatlanul marad távol, úgy a bizottság elnökének javaslata alapján a Képviselő-testület állást foglal a bizottsági tagság megszüntetéséről. (10) A bizottság vagy annak elnöke az általa kezdeményezett előterjesztést a képviselőtestület hivatalától - az elnök által adott instrukciók alapján - igényelheti. 62. (1) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerű szótöbbséggel dönt. 16

17 (2) A bizottság határozatképességére, határozat hozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (3) A bizottság által - átruházott hatáskörben - hozott önkormányzati döntésről nyilvántartást kell vezetni, melyről az illetékes irodavezető gondoskodik. (4) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. (5) A bizottság hatósági jogkörében - az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel a Ket. szabályai, az átruházott önkormányzati hatáskör gyakorlása során az SZMSZ szabályai szerint határozati formában hozza meg döntését. (6) A bizottság a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor állásfoglalást alakít ki. (7) A bizottság elnökét és tagjait a bizottság döntései kötik. A bizottsági ülésen megfogalmazott kisebbségi véleményt a kisebbségben maradt képviselő(k) kérésére Képviselő-testületi ülésen ismertetni kell. (8) A bizottság döntésének kiadmányozója, illetve a bizottság ülésének vezetője a bizottság elnöke, távollétében az általa megbízott személy. A bizottság elnöke akadályoztatása esetén a bizottsági ülést megelőző munkanap 12 óráig a Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen, telefonon, vagy elektronikus levélben megjelöli az általa megbízott személy nevét. (9) A bizottsági döntések végrehajtásához, továbbá működésükhöz szükséges szakmai, technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző - a hivatal útján - gondoskodik. 63. (1) A bizottság üléséről jegyzőkönyv - kivételesen az adott bizottság elnökének kérésére szó szerinti jegyzőkönyv - készül, melyet a bizottság elnöke ír alá. (2) Az adott bizottság elnökének kérésére vagy engedélyével az ülésekről más dokumentum (hangfelvétel, kivonat, másolat stb.) is készíthető. IV. f e j e z e t TISZTSÉGVISELŐK A polgármester 64. (1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló tisztségviselő. (2) A polgármester a Képviselő-testület törvényes képviselője, aki a képviseleti jog esetenkénti ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja. 65. (1) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv., más törvények, valamint az SZMSZ tartalmazza. 17

18 (2) A polgármester feladatai az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a Képviselőtestülettel, illetőleg annak szerveivel kapcsolatban a Képviselő-testület által elfogadott ciklusprogram céljaival összhangban különösen a következők: a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését, b) a Képviselő-testület tevékenységéről évente tájékoztatja a Képviselő-testülettel együttműködő szervek vezetőit, c) segíti a települési képviselők munkáját, d) biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek érvényesülését, e) ellátja - az alpolgármester bevonásával - a bizottságok rendszeres tájékoztatását, f) meghatározza a jegyző feladatait a Képviselő-testület működésével összefüggésben, g) kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szerveivel, annak vezetőivel, h) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését, í) előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadást tart j) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait. k) A polgármester, ha a Képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 66. A polgármester a jogszabályban és az SZMSZ-ben már tárgyalt hatáskörén túlmenően: a) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit, és a velük való tárgyalás során előzetes megállapodásokat köt, b) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben, c) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek, d) a dolgozókkal kapcsolatos egyes munkáltatói jogok tekintetében egyetértési jogot gyakorol, e) jóváhagyja a hivatal ügyrendjét. f) évente egy alkalommal felülvizsgálja a stratégiai tervet (ciklusprogram) - melyről szakterületenként jegyzőkönyv készül és ennek függvényében állítja össze a következő évi munkaprogramot 18

19 Az alpolgármester 67. (1) A Képviselő-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ. Az alpolgármester főállásban látja el feladatait. (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. A jegyző, aljegyző (1) A polgármester pályázatban meghatározott feltételek figyelembevételével határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. (2) A pályázat kiírásáról és annak tartalmáról a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak A jegyző Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatain túl: a) a polgármester útmutatásával előkészíti a Képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében, b) a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzatot érintő jogszabályi változásokról, c) 11 véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és bármely képviselő kérésére jogértelmezési kérdésekben, d) igény szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az államigazgatási ügyintézés helyzetéről, e) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára, f) gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek naprakészen tartásáról. 70. A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, a helyettesítés idejére kiadmányozási jog Őt illeti. A jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítést az általuk kijelölt irodavezető látja el. V. f e j e z e t A POLGÁRMESTERI HIVATAL 9 Szövegét megváltoztatta az 5/2013.(IV.11.) rendelet 1. -a. Hatályos április 11-től. 10 Szövegét módosította a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 7. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 11 Szövegét módosította a 9/2O13.(IV.30.) rendelet 7. -a. Hatályos: 2O13. május 1-től. 19

20 71. (1) A Képviselő-testület a jegyző előterjesztése alapján jóváhagyja az egységes hivatal belső szervezeti tagozódását, munka- és ügyfélfogadásának rendjét. (2) A Képviselő-testületnek az (1) bekezdésben foglalt kérdésekről szóló jóváhagyását a Hivatal Szmsz-e tartalmazza (3) 12 A hivatal elnevezése: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 72. A hivatal a jegyző által elkészített és a Képviselő-testület által a szükséges módosításokkal jóváhagyott ügyrend szerint működik, amely részletezi a hivatal feladatait és belső munkamegosztást. (Hivatal Szmsz-ének melléklete). Az ügyrend (Hivatali) képviselőtestület elé történő polgármester általi -benyújtásának legkésőbbi határideje az önkormányzati választásokat követő 2. hónap utolsó napja. A Hivatali Szmsz mely a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának 5. számú Függelékét képezi - képviselő-testület elé történő benyújtásának legkésőbbi határideje az önkormányzati választásokat követő 2. hónap utolsó napja. 73. A kiadmányozás rendjét a jegyző és a polgármester saját határkörében szabályozza, ez a Hivatal Szmsz-ében kerül feltüntetésre. VI. fejezet A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK, LAKOSSÁGI FÓRUMOK 74. (1) A Képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre: a) a fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra, b) a közvetlen tájékoztatásra, c) közérdekű bejelentésre vagy javaslattételre. (2) Fontosabb lakossági fórumok: a) közmeghallgatás, b) településrészi tanácskozás, c) állampolgári közösségek rendezvényei, d) érdekegyeztető tanácskozás. (3) A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a településen érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. 12 Beillesztette az 5/2013.(IV.11.) rendelet 2. -a. Hatályos április 11-től. 20

21 a) A közmeghallgatás időpontját legalább 10 nappal előbb, a Szigethalmi Híradóban, valamint a Honlapon közzé kell tenni, illetve Polgármesteri Hivatalban található hirdetőtáblán ki kell függeszteni. A közmeghallgatás meghirdetéséről a polgármester gondoskodik. b) Szükség szerint a témák jellegétől, közérdekű jelentőségétől, vagy az állampolgári kezdeményezések számától függően a polgármester - a soron következő Képviselő-testületi ülésre a napirendek tárgyát követő időpontra, - külön e célból összehívott Képviselő-testületi ülésre hirdeti meg a közmeghallgatást. c) A közmeghallgatáson felmerült kérdésre a polgármester, a jegyző, vagy megbízottja érdemi választ adhat. Bonyolultabb ügy vizsgálatával a Képviselő-testület megbízza a polgármestert, vagy a tárgy szerint érdekelt bizottságot, ha szükséges, az ügy vizsgálatára alkalmi bizottságot is létrehozhat. Vizsgálat elrendelése esetén a közérdekű javaslattevőt fel kell kérni a vizsgálatban való részvételre, vagy lehetővé kell tenni számára, hogy a vizsgálatot figyelemmel kísérje. d) A vizsgálat eredményéről a közbenső vagy érdemi intézkedésről a polgármester, illetve a vizsgáló bizottság elnöke a Képviselő-testületet tájékoztatja. e) Nagyobb jelentőségű közügyekben a lakosságot a Szigethalmi Híradóban, valamint a Honlapon tájékoztatni kell az intézkedésről vagy annak eredményéről. (4) Településrészi tanácskozás szervezésére a lakosság szélesebb körét, nagyobb csoportjait, a településrész lakosságát érintő döntések előkészítése, a végrehajtás megszervezése, vagy a tájékozódás érdekében van szükség. E tanácskozásokat kezdeményezheti: - a képviselő, - a polgármester, - a Képviselő-testület bizottsága, - vagy a lakóterületi, lakossági szervezetek képviselője. 75. (1) A Képviselő-testület - a költségvetésben meghatározott összeg erejéig - anyagilag is támogatja a lakossági önszerveződő közösségek tevékenységét, illetőleg az ilyen közösségekkel együttműködik. Az együttműködés formái: a) képviselői beszámoló (évenként összehívja választókörzetében élő állampolgárokat, és beszámol a képviselői munkájáról.) b) a Képviselő-testületi ülésen való tanácskozási jog biztosítása. (2) A lakossággal való élő és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az önkormányzattal összefüggő híreknek a Szigethalmi Híradóban való havonkénti megjelentetése, valamint a Honlapon elhelyezése. 76. A Képviselő-testület a helyi népszavazás, népi kezdeményezés feltételeiről, eljárási rendjéről külön rendeletet alkot. 21

22 77. Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet törvény alapján 15 napon belül a jegyző írásban teljesíti. VII. fejezet ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 78. (1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulási formában vesz részt. (2) Társulási formák: - hatósági igazgatási társulás (Ötv. 42. ) - intézményi társulás (Ötv. 43. ) - többcélú kistérségi társulás (a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.évi CVII. törvény) VIII. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS 79. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről rendeletet alkot. Megalkotására nézve a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 80. A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról rendeleti formában dönt. 81. A Képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására külön rendeletet alkot. 82. (1) Az önkormányzat gondoskodik gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján, melynek költségvonzatát az éves költségvetési rendeletben jeleníti meg. (2) Az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-, gazdasági ellenőrzését az Önkormányzat a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodájával kötött Együttműködési Megállapodás szerint biztosítja. IX. fejezet NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 83. Szigethalmon Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működik. 22

23 84. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak névsorát a 3. sz. függelék tartalmazza. 85. A nemzetiségi önkormányzat: a) saját hatáskörében meghatározza szervezeti és működési rendjét, b) önállóan meghatározza elnevezését, székhelyét, jelképeit, valamint kitüntetéseit és ezek odaítélésének szabályait, c) önállóan dönt az általa képviselt nemzetiség helyi ünnepeiről, d) a nemzetiséget közvetlenül érintő kérdésekben helyi népszavazást kezdeményezhet, amit a Képviselő-testület köteles kiírni, e) a nemzetiséget érintő kérdésekben közmeghallgatást és lakossági fórumot tarthat, f) önállóan társulhat más önkormányzattal, g) javaslattételi és egyetértési joga van a nemzetiségi emlékművek állításával kapcsolatban, h) előzetesen véleményt nyilváníthat olyan ügyben, amiben a törvény az érintett önkormányzat véleményének kikérését írja elő A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítását és a gazdálkodási feladatok ellátását tartalmazó, a Szigethalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete és a Szigethalmi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás a rendelet 5. számú mellékletét képezi. X. f e j e z e t ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 88. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. (2) Az Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2006. (XII.27.) Kt. rendelet, a 20/2007. (XI.29.) Kt. rendelet, a 11/2008. (III.28.) Kt. rendelet, a 22/2009. (VIII.28.) Kt. rendelet, a 36/2009. (XII.21.) Kt. rendelet, a 21/2010. (X.18.) Kt. rendelet, a 22/2010. (XI.02.) Kt. rendelet, a 25/2010. (XII.08.) Kt. rendelet, a 3/2011. (II.01.) Kt. rendelet és a 14/2011. (V.25.) Kt. rendelet. (3) Az SZMSZ mellékleteinek, függelékeinek folyamatos vezetéséről, naprakész állapotban tartásáról a jegyző gondoskodik. (4) A hatályos szabályzatok felsorolását az 5. sz. függelék tartalmazza. 13 Szövegét módosította a 18/2012.(VI.15.) rendelet 1. -a. Hatályos június 15-től. 23

24 (5) 14 Az önkormányzat szakfeladatait a 6. számú függelék tartalmazza. (6) 15 Az SZMSZ mellékleteivel, függelékeivel együtt megküldendő: - a települési képviselőknek, - a bizottság nem képviselő tagjainak, - a település országgyűlési képviselőjének, - a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének, - a település könyvtárainak. FÁKI LÁSZLÓ s.k. polgármester dr. HORVÁTH KATALIN s.k. j e g y z ő Záradék: A 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet március 30-án a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került. dr. Horváth Katalin s.k. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: május 7-én. dr. Horváth Katalin jegyző 14 Számozását módosította a 25/2012.(XI.26.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 15 Számozását módosította a 25/2012.(XI.26.) rendelet 3. -a. Hatályos január 1-től 24

25 1. sz. melléklet Szigethalom Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai Kötelező feladat Településfejlesztés, a településrendezés az épített és természeti környezet védelme A lakásgazdálkodás A vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés A csatornázás és szennyvíztisztítás A köztemető fenntartása, üzemeltetése Helyi közutak és közterületek fenntartása A helyi tömegközlekedés biztosítása A köztisztaság és településtisztaság biztosítása, hulladékkezelés Önként vállalt feladat Közterületfelügyelet Szelektív hulladék gyűjtése Jogszabályhely megjelölése és feladatellátás alapja Az épített környezet védelméről szóló évi LXXVIII. tv., a környezet védelmének ált. szabályairól szóló évi LIII. tv. 13/2006 ( V.26.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. Tv., 1/2002.(II.8.) önkormányzati rendelet Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv., 13/1997. (VII.8.) Kt. rendelet; 126/2006.(VII.27.) Kt. határozat Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv., 13/1997. (VII.8.) Kt. rendelet; 22/2004. (IX.24.) Kt. rendelet; 126/2006.(VII.27.) Kt. határozat A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. 25/2009. (X. 26.) önkormányzati rendelet A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 23/2008. (VIII.29.) Kt. rendelet A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv., évi LXXXVII. Tv. 7 -ának (1) bek. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII.tv. 26/1195.(XI.28.) Kt. rendelet; 6/2006. (III.31.) Kt. rendelet; 27/2009. (XI.1.) Kt. rendelet Feladatot ellátó intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal SZIKŐ Non-profit Kft. (szerződés alapján) Polgármesteri Hivatal, üzemeltetési szerződés alapján Gyertyaláng Kegyeleti Kft. Polgármesteri Hivatal VOLÁNBUSZ Zrt. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződés alapján 25

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről

Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről 110 Jegyzőkönyv Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. december 4-től

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben