Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről"

Átírás

1 110 Jegyzőkönyv Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Felkéri a két frakciót, hogy tegyenek javaslatot a jegyzőkönyvhitelesítők személyére. Megállapítja, hogy a Fidesz Frakció Póda Jenő képviselőt, a Szocialista Frakció Dr. Berkesi Ottó képviselőt jelöli jegyzőkönyv-hitelesítőknek. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szünetet rendel el. 11,55 órától 12,10 óráig szünet Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kéri a képviselőket, hogy a szavazást követően maradjanak a teremben, mivel a képviselők által használt számítástechnikai eszköz beállítását szeretnék végezni az informatika munkatársai. 1./ Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet (a továbbiakban:

2 111 Rendelet) 24. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 24. (2) Szeged Megyei Jogú Város, Algyő Nagyközség, Ambrózfalva Község, Csanádalberti Község, Csanádpalota Város, Csengele Község, Ferencszállás Község, Földeák Község, Forráskút Község, Királyhegyes Község, Kiszombor Nagyközség, Klárafalva Község, Kövegy Község, Kübekháza Község, Magyarcsanád Község, Makó Város, Maroslele Község, Mindszent Város, Nagyér Község, Nagylak Község, Óföldeák Község, Pitvaros Község, Pusztaszer Község, Röszke Község, Szatymaz Község, Tiszasziget Község, Újszentiván Község közigazgatási területén a 3. (3) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltató kivételével kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására irányuló tevékenységet más nem végezhet. 2. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 3. Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba.

3 112 19/2014. (XI. 24. ) Kgy. rendelet melléklete 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet 5. sz. melléklete A kéményseprő-ipari közszolgáltatás területi hatálya Szeged Megyei Jogú Város területén kívül az alábbi településekre terjed ki:

4 113 2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítványt nyújtottak be Haág Zalán, Mihálffy Béla, valamint Szentistványi István önkormányzati képviselők, mely módosító javaslatokat előterjesztőként nem támogatja; Lauer István önkormányzati képviselő által benyújtott módosító javaslatot támogatja; továbbá Hüvös László három pontból álló módosító indítványát szintén elfogadja és a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság módosító javaslatát szintén elfogadja. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Haág Zalán önkormányzati képviselő által benyújtott és előterjesztő által nem támogatott módosító indítványt. A Közgyűlés a javaslatot 7 igen, 18 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Mihálffy Béla önkormányzati képviselő által benyújtott és előterjesztő által nem támogatott módosító indítványt. A Közgyűlés a javaslatot 11 igen, 18 nem szavazattal elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Szentistványi István önkormányzati képviselő által benyújtott és előterjesztő által nem támogatott módosító indítványt. A Közgyűlés a javaslatot 11 igen, 18 nem szavazattal elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztő által elfogadott módosító javaslatokkal kiegészült rendelet-tervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 18 igen, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.)

5 114 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv., 143. (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) egységes szerkezetben, az Alaptörvény, a évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseivel. /A dőlt betűs szöveg az Alaptörvény és a évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) az álló betűs szöveg a Közgyűlés rendelete (továbbiakban: Ö.r.)/. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mötv. 41. (1) A helyi önkormányzat jogi személy, a Polgári törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvénybe foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A képviselőtestületet a polgármester, a megyei Közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli. Mötv. 21. (3) Megyei jogú város a megyeszékhely város és az Országgyűlés által e törvény hatálybalépése előtt megyei jogúvá nyilvánított város. (4) A megyei jogú város képviselő-testülete a Közgyűlés. Ö.r. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: Szeged, Széchenyi tér 10. (2) Az önkormányzat tisztségviselői: a) polgármester b) várospolitikai alpolgármester c) gazdasági alpolgármester d) városfejlesztési alpolgármester (3) Szeged város hivatalos honlapja: Ö.r. 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. Ennek megfelelően önkormányzati döntést a Közgyűlés, illetőleg helyi népszavazás hozhat. A Közgyűlés törvényben meghatározott körben a bizottságát, a részönkormányzat testületét, a települési nemzetiségi önkormányzat testületét, a társulását, a polgármestert és a jegyzőt önkormányzati döntési jogkörrel láthatja el. Ö.r. 3. A Közgyűlés illetékessége Szeged közigazgatási területére terjed ki. Ö.r. 4. Szeged város jelképeit külön rendelet szabályozza. Ö.r. 5. A Közgyűlés bélyegzőjén Szeged város címere szerepel "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Szeged" felirattal. A polgármester kör alakú bélyegzőjén Magyarország hivatalos címere szerepel "Szeged Város Polgármestere" felirattal. A Polgármesteri Hivatal kör alakú bélyegzőjén Magyarország hivatalos címere szerepel "Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala" felirattal.

6 115 II. FEJEZET A KÖZGYŰLÉS Ö.r. 6. A Közgyűlés tagjainak száma 29 fő, a polgármesteren kívül 20 főt egyéni választókerületben választanak, 8 fő kompenzációs listáról kap mandátumot. A KÖZGYŰLÉS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE Mötv. 41. (4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Ö.r. 7. A Közgyűléstől a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét a Szabályzat 1.sz. melléklete, a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e Szabályzat 2.sz. melléklete, a jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét a Szabályzat 3.sz. melléklete tartalmazza. Mötv. 42. A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 1. a rendeletalkotás; 2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele, átadása; 5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 15. területszervezési kezdeményezés; 16. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. Ö.r. 8. (1) Az átruházott hatásköröket a címzettek nem ruházhatják tovább, azok gyakorlásáról kötelesek az önkormányzati hatósági ügyek kivételével - a Közgyűlésnek félévenként beszámolni. (2) Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének tapasztalatairól a hatáskör címzettje évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a Közgyűlést. (3) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a végrehajtásért felelős a határidő lejártát követő rendes ülésen köteles beszámolni. Ö.r. 9. A polgármester az önkormányzat nevében a kölcsönös érdekek alapján együttműködhet és megállapodást köthet más hazai helyi önkormányzatokkal, intézményekkel, szervekkel, melyről a Közgyűlést tájékoztatja.

7 116 A KÖZGYŰLÉS MUNKATERVE, ÜLÉSEI Ö.r. 10. (1) A Közgyűlés üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet a polgármester állítja össze és terjeszti a Közgyűlés elé. (2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet a)tisztségviselő, b)képviselőcsoport vezetője, c) bizottság, d)jegyző, e)képviselő, f) közszolgáltatást végző szerv vezetője, g)az önkormányzat által alapított intézmény, társaság vezetője, h)települési nemzetiségi önkormányzat elnöke. (3) A munkatervbe fel kell venni a bizottság, illetve a megválasztott képviselők több mint negyede által javasolt előterjesztést. Mötv. 59. (2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. (4) A munkatervnek tartalmaznia kell a)a hónap megjelölésével az ülések tervezett időpontját, b)a napirend tárgyát, előterjesztőjét. Mötv. 43. (1) A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. (2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei Közgyűlés alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül a korelnök hívja össze, és vezeti a megyei Közgyűlés új elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig. Mötv. 44. A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSE ÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK RENDJE Ö.r. 11. (1) A Közgyűlés alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart. (2) A Közgyűlést annak elnöke, a polgármester hívja össze és vezeti az ülést. Ö.r. 12. (1) Rendes ülést a Közgyűlés június, augusztus és január hónapok kivételével havonta főszabály szerint pénteki munkanapokon, délelőtt 9.00 órai kezdettel tart. A polgármester a soron következő ülés előzetesen tervezett időpontjáról legkésőbb az ülést megelőző 14. napon elektronikus úton, levélben értesíti a képviselőket a képviselői címeken. A polgármester meghívóval értesíti a képviselőket a tervezett ülés összehívásáról, amelyet az ülést megelőző 7. napon elektronikus úton Szeged város honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal Széchenyi tér 10. sz. épülete portáján található képviselői fiókba helyezett levéllel kell megtenni. A lehetőségek figyelembe vételével az elnök kétóránként szünetet rendel el. A szavazás az elfogadott napirendek sorrendjében történik. (2) A Közgyűlést az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előterjesztőjének megnevezését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A rendes ülésre szóló meghívó és annak nyilvános ülésen tárgyalandó mellékletei (előterjesztések és az önálló indítványok) legalább 7 nappal előbb letölthetők Szeged város hivatalos honlapjáról, míg a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a képviselők ugyanezen időponttól kezdődően az ügyfélkapun történő bejelentkezést

8 117 követően tölthetik le. (3) A meghívóban rendelkezni kell a határozatképtelenség esetére a következő ülés időpontjáról. Ö.r. 13. (1) A Közgyűlés rendkívüli ülését a polgármester hívja össze. A megválasztott képviselők negyede, az állandó bizottságok indítványára az összehívás kötelező. (2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés javasolt időpontját, napirendjét és indokait. Az indítványt a polgármesterhez címezve elektronikus úton Szeged város hivatalos honlapján, az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően - kell előterjeszteni. A polgármester a rendkívüli ülést az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. (3) A rendkívüli ülésre szóló meghívó és annak nyilvános ülésen tárgyalandó mellékletei legalább a Közgyűlés napját megelőző 2 nappal előbb letölthetők Szeged város hivatalos honlapjáról, míg a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a képviselők ugyanezen időponttól kezdődően az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően tölthetik le. A rendkívüli ülés összehívásáról a képviselőket a szokásos értesítésen túl a képviselő által bejelentett telefonon is értesíteni kell. (4) Halaszthatatlan esetben a Közgyűlés rendkívüli ülése összehívható a meghívó elektronikus úton történő közlésével útján és Szeged város hivatalos honlapján való közzététellel, továbbá az értesítésnek az általánostól eltérő módon, így különösen a képviselő által bejelentett telefonon, faxon, vagy sms útján való közlésével, a közlést követő napra a napirend megjelölésével. Ö.r. 14. (1) A Közgyűlés időpontjáról a város lakosságát a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kifüggesztett, az ülés időpontját, helyét és napirendjét tartalmazó meghívóval a polgármester értesíti. (2) A Közgyűlés ülésének időpontjáról a meghívóval és annak mellékleteivel együtt a polgármester értesíti a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjét. A Közgyűlés további meghívottai és a sajtó képviselői a meghívót és a nyilvános ülésen tárgyalandó előterjesztéseket Szeged város hivatalos honlapjáról tölthetik le. (3) A Közgyűlést a polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetve a polgármester tartós akadályoztatása esetén a várospolitikai alpolgármester, akadályoztatásuk esetén a gazdasági alpolgármester, mindhármuk akadályoztatása esetén a városfejlesztési alpolgármester hívja össze. A Közgyűlést a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármesterek tartós akadályoztatása esetén a legnagyobb létszámú képviselőcsoport vezetője, vagy akadályoztatása esetén helyettese hívja össze. Mötv. 81. (3) d) A jegyző tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; Ö.r. 15. A Közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: (1) a) Szeged egyéni országgyűlési választókerületeinek képviselőit, b) a város díszpolgárait, c) a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjét, d) a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjét, e) a Polgármesteri Hivatal Irodavezetőit, f) a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, g) Szegedi Járási Hivatal vezetőjét; (2) a tevékenységüket érintő napirendi pont tárgyalásakor: h) az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak helyi vezetőit, i) akiket a polgármester, a Közgyűlés indokoltnak tart, j) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit. AZ ÜLÉSEK NYILVÁNOSSÁGA, ZÁRT ÜLÉS Mötv. 46. (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. (2) A képviselő-testület a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

9 118 b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. (3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. Ö.r. 16. (1) A képviselőtestület zárt ülést az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben név szerinti szavazással, minősített többséggel rendelhet el. (2) A zárt ülésen tárgyalt napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tartalma és a vita során elhangzottak, az előterjesztéshez kapcsolódóan keletkezett adatok a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével nem nyilvánosak. HATÁROZATKÉPESSÉG Mötv. 47. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Ö.r. 17. Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a Közgyűlés ülését 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. Erről az eredeti ülésre szóló meghívóban kell rendelkezni, új meghívót nem kell kézbesíteni. III. FEJEZET A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE, AZ ELNÖK JOGKÖRE Mötv. 45. A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról. Ö.r. 18. (1) A polgármester akadályoztatása esetén a várospolitikai alpolgármester, akadályoztatásuk esetén a gazdasági alpolgármester, mindhármuk akadályoztatása esetén a városfejlesztési alpolgármester elnököl. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés legnagyobb létszámú frakciójának vezetője, vagy akadályoztatása esetén - helyettese elnököl. (2) A polgármester az ülésvezetést - eseti jelleggel - bármely alpolgármester részére átadhatja. Ö.r. 19. (1) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei: a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése; b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a Közgyűlésről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről a Közgyűlés tájékoztatása; c) napirendi javaslat előterjesztése; d) az ülés vezetése, szó megadása, szó megtagadása; e) szó megvonása; f) az ülés rendjének biztosítása; g) az ülés félbeszakítása; h) a Szabályzat rendelkezéseinek betartása, betartatása; i) szavaztatás; j) a szavazás eredményének megállapítása. (2) Az elnök rendre utasíthatja azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést

10 119 használ, a Közgyűléshez méltatlan magatartás tanúsít. (3) Az elnök vitavezetési feladatai: a) a vita megnyitása, a vita lezárása és összefoglalása, b) a szavazás elrendelése, c) a szavazás eredményének megállapítása. IV. FEJEZET A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSE, A TANÁCSKOZÁS RENDJE Ö.r. 20. (1) Az ülés napirendjéről - figyelembe véve a képviselői javaslatokat - a Közgyűlés vita nélkül határoz. (2) A Közgyűlés olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést is napirendre vehet, melyre tekintettel a Közgyűlés rendkívüli ülése is összehívható lenne. A napirendre vétel önálló napirendi pontként történik. (3) A Közgyűlés által meghatározott napirend sorrendjére az ülés elnöke tesz javaslatot. (4) Olyan kérdésnek, melynek napirendre tűzését az illetékes bizottság(ok) többsége nem támogatta, a Közgyűlés napirendjére tűzése csak minősített többséggel határozható el. (5) A jegyző köteles jelezni, ha a döntésnél vagy a testület működésében jogszabálysértést észlel. Amennyiben a jegyző észrevételt kíván tenni, a szót meg kell neki adni. A NAPIREND ELNAPOLÁSA Ö.r. 21. (1) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslat felől a Közgyűlés vita nélkül határoz. (2) A Közgyűlés bármely napirendi ponthoz tartozó előterjesztést előzetes vagy további bizottsági tárgyalásra adhat ki. ELŐTERJESZTŐ Ö.r. 22. A Közgyűlés napirendi pontjának előterjesztője a) tisztségviselő, b) bizottság, c) tanácsnok d) képviselő, e) jegyző, f) irodavezető, g) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke, h) a polgármester által felkért más személy lehet. ELŐTERJESZTÉS Ö.r. 23. (1) A Közgyűlés elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója, törvényességéért a jegyző a felelős. Az előterjesztő az előkészítés során, a lehetőségekhez képest köteles megismerni és figyelembe venni a lakosság, a napirend témájában érintett szervek és szervezetek véleményét, javaslatát. (2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: a) az előterjesztő megnevezését; b) az előterjesztés iktatószámát; c) az előterjesztés készítőjét; d) az előterjesztés tárgyát; e) az előzetes véleményezés megtörténtét; f) a törvényességi véleményezésre bemutatás idejét; g) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját;

11 120 h) a döntéshez a 24. szerinti információkat; i) a határozati javaslatot, illetve a rendelet tervezetét; j) a határidőt, a végrehajtásért, illetve az ellenőrzésért felelős megnevezését; (3) Tájékoztató-jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető. (4) Végrehajtásért felelősként a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetője, a bizottság elnöke, az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, intézmény vezetője, ellenőrzésért felelősként bizottság elnöke, vagy képviselő jelölhető meg. (5) Az előterjesztést az ülést megelőző 14 nappal a tisztségviselőknek és a jegyzőnek meg kell küldeni. E nélkül az előterjesztés a Közgyűlésen nem tűzhető napirendre. Ez alól kivételt képeznek a személyi kérdések, hatósági ügyek. A képviselők számára a Közgyűlést megelőző 7. nap órától kell biztosítani az előterjesztések letölthetőségét Szeged város hivatalos honlapjáról. A képviselők a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően tölthetik le. Az előterjesztést a honlapon való közzététellel kézbesítettnek kell tekinteni. (6) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a nyújtja be a Közgyűlésnek. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a költségvetési rendelettervezetet köteles soron kívül véleményezni, véleményét a többi bizottságnak és a Közgyűlésnek megküldeni. A Közgyűlés a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye ismeretében dönt. (7) Az önálló indítvány, a sürgősségi indítvány, az interpelláció, a felszólalás és a kérdés előterjesztésére külön szabályok vonatkoznak. Ö.r. 24. (1) Amennyiben az előterjesztés rendelet módosítására irányul, akkor tartalmaznia kell legalább: a) az új, tervezett rendeletet, b) a hatályos rendeletet, vagy annak elektronikus úton való elérhetőségét, c) indokolást, amely ca) tartalmazza a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. -ában foglaltakat, cb) kiemeli a hatályos rendelet és a rendelettervezet közti összes különbséget és cc) azon pontok esetében, ahol a hatályos rendelet és a rendelettervezet eltérnek, bemutatja az eltérés lényegét és következményeit. (2) Amennyiben az előterjesztés szerződés módosítására irányul, akkor tartalmaznia kell legalább a) az új szerződéstervezetet, b) az eredeti szerződést és esetleges módosításait, c) indokolást. (3) Amennyiben az előterjesztés valamilyen szolgáltatás díjának megváltoztatására irányul, akkor tartalmaznia kell legalább a) az előterjesztésben érintett évet megelőző 3 év vonatkozó adatait és b) a módosítás szükségességének indokolását. (4) Amennyiben az előterjesztés ingatlannal kapcsolatos, akkor tartalmaznia kell legalább az ingatlant érintő jogügylet indokait (5) Amennyiben az előterjesztés településrendezésre, környezetvédelemre, helyi építészeti örökség vagy helyi természeti területek védetté nyilvánítására illetve annak feloldására irányul, akkor annak tartalmaznia kell a döntés megalapozását szolgáló adatokat, tényeket. (6) Amennyiben az előterjesztés Szeged MJV pályázataira vonatkozó közgyűlési döntésekkel kapcsolatos, akkor tartalmaznia kell legalább a) a pályázatok Szeged költségvetésére gyakorolt hatását és b) a pályázatok megvalósulása esetén fellépő, a szegedi lakosság egyes csoportjaira vonatkozó társadalmi és környezeti hatásokat. (7) Az (1)-(6) bekezdések alá nem tartozó előterjesztéseknek tartalmazniuk kell legalább a döntési javaslatok indokait. Ö.r. 25. (1) Az internetes rendszer tartós üzemzavara esetén a képviselő a Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál, hivatali munkaidőben igényelheti az előterjesztések elektronikus adathordozón (DVD), legfeljebb 2 órán belül történő rendelkezésére bocsátását. (2) A képviselő részére, a képviselői munkavégzés céljából biztosított laptop meghibásodása esetén a javítás időtartama alatt a Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál, hivatali munkaidőben papír alapon is

12 121 igényelhetőek az előterjesztések. (3) Amennyiben az internetes rendszer üzemzavara már a Közgyűlést megelőző 7. nap órakor is fennáll, akkor a képviselők részére az előterjesztéseket elektronikus adathordozón vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal Széchenyi tér 10. sz. épülete portáján található képviselői fiókba kell helyezni, a képviselők rövid úton történő (a képviselő által bejelentett telefonon vagy sms elérhetőségen) értesítése mellett. ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY Ö.r. 26. (1) A képviselő a Közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben munkatervben nem szereplő önálló indítványt terjeszthet elő, amelynek meg kell felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek. (2) Az önálló indítványt elektronikus úton Szeged város hivatalos honlapjáról, az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően - legkésőbb a Közgyűlést megelőző 14. nap óráig lehet a polgármesterhez benyújtani. A benyújtás időpontja az az időpont, melyet Szeged város hivatalos honlapja szerver rendszere a saját óra ideje alapján rögzít és a beérkezett teljes önálló indítvány elektronikus visszaküldésével visszaigazol. Az önálló indítvány beterjesztésénél is alkalmazni kell az előterjesztésre vonatkozó szabályokat, és fel kell tüntetni, hogy mely bizottság(ok)nak kell véleményeznie. (3) A polgármester köteles gondoskodni arról, hogy az önálló indítvány véleményezésre az illetékes bizottság elé kerüljön a benyújtást követő legközelebbi bizottsági ülésre. (4) A véleményezésben illetékes bizottság elnöke az önálló indítványt tevőt előadóként köteles meghívni az indítványt tárgyaló bizottsági ülésre. (5) Az önálló indítványt a polgármester a Közgyűlés meghívójában napirendi javaslatként tünteti fel, és annak mellékleteként kézbesíti. (6) Az internetes rendszer üzemzavara esetén a képviselő az önálló képviselői indítványt papír alapon is benyújthatja a polgármesternek, legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott határidőt követő első munkanap 9.00 óráig. (7) A képviselő a részére, a képviselői munkavégzés céljából biztosított laptop meghibásodása esetén a javítás időtartama alatt a Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál rendszeresített számítógépen, hivatali munkaidőben, a (2) bekezdés szerinti határidőig, elektronikus úton nyújthatja be az önálló indítványt. INTERPELLÁCIÓ, KÉRDÉS Mötv. 32. (2) b) " Az önkormányzati képviselő: a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; Ö.r. 27. (1) A képviselő a polgármesterhez, (alpolgármesterekhez), a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, tanácsnokhoz önkormányzati ügyekben magyarázat kérése céljából interpellációt intézhet. Amennyiben a képviselő az ülés napját megelőző 4. munkanap 15 óra 30 percig a polgármesternél az interpellációt a (2) bekezdés szerinti módon és tartalommal benyújtja, úgy az interpelláció Szeged város honlapjáról való letölthetőségét biztosítani kell legkésőbb a benyújtást követő első munkanapon, és arra az ülésen választ kell adni. A válaszadás elhalasztását a Közgyűlés engedélyezheti, a válaszadás határidejének megjelölésével. (2) Az interpellációt elektronikus úton Szeged város hivatalos honlapjáról, az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: a) a képviselő nevét, b) azt a személyt, akihez az interpelláció irányul, c) a képviselő kérdésének tárgyát, a kérdés részletes leírását és indoklását. A benyújtás időpontja az az időpont, amelyet Szeged város hivatalos honlapja szerver rendszere a saját óra ideje alapján rögzít és a beérkezett teljes interpelláció elektronikus visszaküldésével visszaigazol. (3) Ha a képviselő az interpellációt a Közgyűlésen szóban is ismertetni kívánja, e szándékát az interpelláció benyújtásával egyidejűleg az ülés elnöke felé írásban kell jeleznie, az interpelláció tárgyának és az interpellálandó személyének megjelölésével. A szóban előadott interpelláció tartama legfeljebb 3 perc lehet, az interpellációk számától függetlenül.

13 122 (4) A Közgyűlésen szóban csak a határidőben a (2) bekezdés szerinti módon és az ott meghatározott tartalmi feltételeknek megfelelően benyújtott interpelláció ismertethető. Ha a határidőben benyújtott interpelláció szóbeli előadhatósága kérdésében vita van, úgy arról a Közgyűlés dönt. (5) A nem határidőben benyújtott interpelláció a Közgyűlés soron következő ülésén akkor ismertethető szóban, amennyiben az a (2) bekezdés tartalmi feltételeinek megfelel. (6) Az internetes rendszer üzemzavara esetén a képviselő az interpellációt és annak szóban történő ismertetésére vonatkozó szándékát papír alapon is benyújthatja a polgármesternek, legkésőbb a Közgyűlést megelőző 3. napon, hivatali munkaidőben. (7) A képviselő a részére, a képviselői munkavégzés céljából biztosított laptop meghibásodása esetén a javítás időtartama alatt a Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál rendszeresített számítógépen, hivatali munkaidőben, az (1) bekezdés szerinti határidőig, elektronikus úton nyújthatja be az interpellációt. Ö.r. 28. A polgármester biztosítja az interpelláció nyilvántartásba-vételét és az interpelláció címzettjéhez történő eljuttatását. Ö.r. 29. Ha a képviselő az interpellációt Közgyűlésen szóban nem kívánja előadni, az interpellációt és a választ az interpelláció címzettje ismerteti. Ö.r. 30. A válasz ismeretében az interpelláló képviselőnek 1 perces viszontválaszra van joga, amire az interpelláció címzettje nyilatkozhat ugyancsak 1 percben. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozik, amennyiben a választ nem fogadja el, úgy annak elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül határoz. Ö.r. 31. Ha a Közgyűlés a választ nem fogadja el, a hatáskörébe tartozó ügyben haladéktalanul intézkedést tesz, azt a hatáskörrel rendelkező bizottság elé utalja. Az intézkedés eredményéről a következő ülésen tájékoztatást kell adni. Ö.r. 32. (1) A képviselő a Közgyűlésen a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, tanácsnokhoz, az irodavezetőhöz önkormányzati ügyben felvilágosítás kérése céljából kérdést tehet fel. A kérdésre azonnal szóban, vagy a Közgyűlés hozzájárulásával 5 napon belül írásban kell válaszolni. (2) Ha a képviselő a Közgyűlésen kérdést kíván intézni az (1) bekezdésben megjelölt személyekhez, úgy e szándékát az ülést megelőző nap 9.00 óráig az ülés elnökének elektronikus úton Szeged város hivatalos honlapjáról, az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően - jelzi, a kérdés tárgyának és részletes leírásának, továbbá a kérdezett személy megjelölésének közlésével. A benyújtás időpontja az az időpont, amelyet Szeged város hivatalos honlapja szerver rendszere a saját óra ideje alapján rögzít és a beérkezett teljes kérdés elektronikus visszaküldésével visszaigazol. (3) A szóban előadott kérdés tartama legfeljebb 3 perc lehet, a feltett kérdések számától függetlenül. Kérdés esetében a képviselőnek viszontválaszra nincs joga. (4) A Közgyűlésen csak a határidőben a (2) bekezdés szerinti módon és az ott meghatározott tartalmi feltételeknek megfelelően benyújtott kérdés ismertethető. A nem határidőben benyújtott kérdés a Közgyűlés soron következő ülésén ismertethető, ha a kérdés elektronikus úton, vagy az (5) bekezdésben meghatározott esetben papír alapon került benyújtásra és egyebekben megfelel a (2) bekezdés tartalmi előírásainak. (5) Az internetes rendszer üzemzavara esetén a képviselő a kérdést papír alapon is benyújthatja a polgármesternek, a (2) bekezdés szerinti határidőig. (6) A képviselő részére, a képviselői munkavégzés céljából biztosított laptop meghibásodása esetén a javítás időtartama alatt a Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál rendszeresített számítógépen, hivatali munkaidőben, a (2) bekezdés szerinti határidőig, elektronikus úton nyújthatja be a kérdést.

14 123 Ö.r. 33. Az írásbeli válaszadás megtörténtét a soron következő Közgyűlésen be kell jelenteni. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Ö.r. 34. (1) A Bizottság, a tisztségviselő, a jegyző, a tanácsnok javasolhatja a Közgyűlésnek valamely, a meghívóban nem szereplő előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását. A javaslatot indokolni kell. (2) A Bizottság, a jegyző, a tanácsnok a sürgősségi indítványt - a sürgősség tényének indokolásával együtt legkésőbb a Közgyűlést megelőző 3. nap 15 óra 30 percig elektronikus úton Szeged város hivatalos honlapjáról, az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően - nyújthatja be a polgármesterhez. A Bizottság nevében a Bizottság elnöke, alelnöke vagy a Bizottság által kijelölt tagja jogosult az indítvány benyújtására. Tisztségviselő a sürgősségi indítványt a Közgyűlést megelőző nap 15 óra 30 percig nyújthatja be. A benyújtás időpontja az az időpont, amelyet Szeged város hivatalos honlapja szerver rendszere a saját óra ideje alapján rögzít és a beérkezett teljes sürgősségi indítvány elektronikus visszaküldésével visszaigazol. (3) A sürgősség kérdésében a Közgyűlés a napirend megállapítása során vita nélkül határoz. (4) Ha a Közgyűlés nem ismeri el a sürgősséget, úgy az ügyet önálló indítványként, vagy rendes előterjesztésként kell a következő ülés napirendi javaslataként kezelni. (5) Az internetes rendszer üzemzavara esetén a jogosult a sürgősségi indítványt papír alapon is benyújthatja a polgármesternek, legkésőbb a Közgyűlést megelőző 2. napon, hivatali munkaidőben. (6) A jogosult a részére, a munkavégzés céljából biztosított laptop meghibásodása esetén a javítás időtartama alatt a Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál rendszeresített számítógépen, hivatali munkaidőben, a (2) bekezdés szerinti határidőig, elektronikus úton nyújthatja be a sürgősségi indítványt. TANÁCSKOZÁSI JOG, FELSZÓLALÁS Ö.r. 35. (1) A felszólalás lehet: a) napirend előtti, b) napirendhez kapcsolódó, c) ügyrendi, d) személyes megjegyzés. (2) A Közgyűlés ülésén a felszólalás sorrendjét a 37. (2) bekezdés szabályainak figyelembevételével az elnök határozza meg. A meghívottak a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, a napirendi pontok vitájában napirendenként egy alkalommal, legfeljebb 3 percben szólalhatnak fel. Azon meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a meghívásuk szerinti napirend vitájában vehetnek részt. (3) A Közgyűlés felszólalásra adhat lehetőséget tanácskozási joggal egyébként nem rendelkező személynek is. NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁS Ö.r. 36. (1) A Közgyűlés napirendi javaslatai között nem szereplő önkormányzati ügyben napirend előtti felszólalásra képviselőcsoportonként egy képviselő, illetve a képviselőcsoporttal nem rendelkező képviselők a felszólalás tárgyának megjelölésével kérhetnek szót, melyet az ülés vezetője köteles megadni. Napirendi javaslatként szereplő előterjesztésről a napirend előtt vita nem folytatható. (2) A felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat. (3) A felszólalás tárgyában vitának, reagálásnak nincs helye. VITA Ö.r. 37. (1) Az írásbeli előterjesztést és az önálló indítványt az előadó vita előtt legfeljebb 3 percben szóban kiegészítheti. Az előterjesztésben illetékes bizottság(ok) nevében egy képviselő legfeljebb 3 percben ismertetheti a bizottság álláspontját. (2) A vita során a napirendhez kapcsolódó felszólalás keretében a képviselőcsoportok nevében egy-egy képviselő fejti ki véleményét az előterjesztésről. E hozzászólások időtartama ha a felszólaló kérésére a Közgyűlés vita nélkül másképp nem határoz egyenként 6 percnél hosszabb nem lehet.

15 124 A képviselőcsoportok nevében való felszólalás tényét a felszólalás megkezdésekor közölni kell. A felszólalást követően az elnök, illetve a képviselők szólalhatnak fel, jelentkezési sorrendben. Egy felszólalás ideje 3 percnél hosszabb nem lehet. Ö.r 38. (1) Az elnök a napirenden szereplő előterjesztésekről külön-külön nyit vitát. Indokolt esetben az elnök az összefüggő előterjesztéseket egy napirendi pontban vonja össze a tárgyalás során. (2) Tájékoztató jellegű előterjesztések felett vita nyitható. MÓDOSÍTÓ JAVASLAT Ö.r. 39. (1) Módosító javaslatokat legkésőbb az ülést megelőző 3. nap 15 óra 30 percig kell elektronikus úton Szeged város hivatalos honlapjáról, az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően a polgármesternél benyújtani, míg a bizottságoknak és a tisztségviselőknek legkésőbb az ülést megelőző nap óráig kell a polgármesternél írásban előterjeszteni és ezzel egyidejűleg a jegyzőnek törvényességi véleményezésre bemutatni. A képviselői módosító javaslat benyújtásának időpontja az az időpont, amelyet Szeged város hivatalos honlapja szerver rendszere a saját óra ideje alapján rögzít és a beérkezett teljes módosító javaslat elektronikus visszaküldésével visszaigazol. (2) Azon napirendi pontok esetén, amikor az előterjesztést, vagy annak egy részét a képviselők számára nem kézbesítették el a Közgyűlést megelőző 7. nap óráig, a módosítási javaslatot a képviselők a vita keretében is előterjeszthetik. (3) Rendkívüli Közgyűlés esetén módosító javaslatot a képviselők vita keretében terjeszthetnek elő. (4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a jegyző által elkészített és a polgármester által a Közgyűléshez benyújtott költségvetési rendelet-tervezethez, továbbá a Közgyűlés által elfogadott költségvetéshez kizárólag a jogszabályoknak megfelelő, hiányt nem keletkeztető és a költségvetési forrás megjelölését tartalmazó módosító javaslat nyújtható be. (5) Az internetes rendszer üzemzavara esetén a képviselő a módosító javaslatot papír alapon is benyújthatja a polgármesternek legkésőbb az ülést megelőző 2. napon, hivatali munkaidőben. (6) A képviselő a részére, a képviselői munkavégzés céljából biztosított laptop meghibásodása esetén a javítás időtartama alatt a Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál rendszeresített számítógépen, hivatali munkaidőben, az (1) bekezdés szerinti határidőig, elektronikus úton nyújthatja be a módosító javaslatot. NAPIRENDHEZ KAPCSOLÓDÓ FELSZÓLALÁS Ö.r. 40. A napirendhez kapcsolódó felszólalások során a szót az ülés elnöke adja meg. ÜGYRENDI FELSZÓLALÁS Ö.r. 41. (1) Ügyrendi felszólalásnak minősül a jelen rendelet szabályainak betartásával valamint a tanácskozás lefolytatásával kapcsolatos hozzászólás. (2) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a vita lezárása előtt bármelyik képviselő 2 percre szót kérhet és javaslatot tehet. (3) A vita lezárását követően ügyrendi felszólalásra a frakcióvezetők jogosultak. SZEMÉLYES MEGJEGYZÉS Ö.r. 42. A képviselő, ha a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni, soron kívül, 2 perces személyes megjegyzésre kérhet szót. VITA LEZÁRÁSA Ö.r. 43. A vita lezárására bármelyik képviselő tehet javaslatot.

16 125 A vita lezárása előtt hozzászólásra bejelentkezett képviselők a vita lezárása esetén is felszólalhatnak. Ö.r. 44. (1) A vita során a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben törvényességi észrevételt kíván tenni. (2) A vita lezárása és összefoglalása után 3 perces hozzászólásra jogosult: - elsőként az előterjesztő, - ezt követően bármely frakció egy képviselője és a frakcióval nem rendelkező képviselők. V. FEJEZET A SZAVAZÁS RENDJE, HATÁROZATHOZATAL, JEGYZŐKÖNYV Ö.r. 45. (1) Az előterjesztő az előterjesztését visszavonhatja. Amennyiben az előterjesztés visszavonására az ülés napirendjének megállapítása előtt kerül sor, úgy az előterjesztés nem vehető napirendre. Amennyiben az előterjesztő a vita során vonja vissza az előterjesztését, ennek engedélyezéséről a Közgyűlés határoz. (2) A Közgyűlés az összes napirend megtárgyalását követően szünetet tart, majd ezt követően a döntést igénylő kérdésben rendeletet alkot vagy határozatot hoz. A napirendi pont megtárgyalását követően a Közgyűlés azonnali döntéshozatalra is jogosult. (3) Az ülés elnöke az előterjesztett és a vitában elhangzott, döntést igénylő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatokat szavaztatja meg. Együtt előterjesztett több módosító indítvány esetén az elnök külön-külön vagy együttesen szavaztat. Ha a Közgyűlés az egymást kölcsönösen kizáró javaslatok közül valamelyiket elfogadja, a többiről ezt követően nem szavaz. (4) Ha a Közgyűlés két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg, a határozati javaslatok felett ez esetben is külön-külön kell szavazást elrendelni. HATÁROZATHOZATAL Mötv. 47. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. (2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni Ö.r. 46. A képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg tartózkodnak a szavazástól. A szavazás a titkos szavazás kivételével szavazatszámláló gép alkalmazásával, vagy kézfelemeléssel történik. TITKOS SZAVAZÁS Ö.r. 47. (1) A Közgyűlés titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor a jogszabály azt kötelező jelleggel előírja. A Közgyűlés minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el az Mötv. 46. (2) bekezdésben foglalt ügyekben. (2) A titkos szavazást a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság bonyolítja le és gondoskodik a szükséges feltételek (szavazólap, urna, fülke, stb.) biztosításáról. Tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követően pedig megszámlálja a szavazatokat, elkészíti a szavazási jegyzőkönyvet és a szavazás eredményéről jelentést tesz a Közgyűlésnek. A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma. Ha titkos szavazásnál szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. NÉV SZERINTI SZAVAZÁS Mötv. 48. (3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint

17 126 a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik. Ö.r. 48. (1) A Közgyűlés legalább 8 fő képviselő indítványára név szerinti szavazást tart. (2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményéről az elnököt tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. (3) Személyi kérdésben név szerinti szavazás nem tartható. (4) Titkos szavazás esetén név szerinti szavazás nem rendelhető el. MINŐSÍTETT TÖBBSÉG Mötv. 47. (2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. Mötv. 50. Minősített többség szükséges a , 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. Ö.r. 49. A Közgyűlés az alpolgármestert, a tanácsnokot, a bizottságok elnökeit, alelnökeit és tagjait minősített többséggel választja meg. Minősített többség szükséges a jogszabályokban és a Szabályzatban előírt ügyek eldöntéséhez. JEGYZŐKÖNYV Mötv. 52. (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a testületi ülés helyét; b) időpontját; c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; f) az előterjesztéseket; g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét; h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; i) a döntéshozatalban résztvevők számát; j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; l) a szavazás számszerű eredményét; m) a hozott döntéseket és n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. (2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak. (3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.

18 127 Ö.r. 50. (1) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni. (2) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza: a) a napirend előtti felszólalásokat és azok lényegét; b) napirendi pontonként az előadó nevét, a szóbeli kiegészítés, valamint a feltett kérdésekre adott válasz rövid tartalmát, a felszólalók nevét és hozzászólásuk minden lényeges elemét - az előterjesztett módosító vagy kiegészítő - döntési javaslatot, a szavazás módját, eredményét; c) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetőleg határozatokat, d) az elnök intézkedéseit, továbbá a Közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket, e) a zárt ülés elrendelését és annak feloldását, f) a Közgyűlés ülésén minősített többséggel a két legnagyobb frakció tagjai közül választott kettő fő jegyzőkönyv-hitelesítő aláírását. (3) Az írásos jegyzőkönyv mellékletét képezi: a) a meghívó, b) a jelenléti ív, c) valamennyi írásos előterjesztés, önálló képviselői indítvány, d) a jegyző törvényességi észrevétele, e) a név szerinti szavazásról készült névsor. f) gépi szavazás esetén a szavazások eredményéről készített, a napirendi pontot, a szavazás témáját, a képviselők nevét és szavazatát is rögzítő összesítő táblázat - a zárt ülés kivételével. (4) A jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt zsinórral kell átfűzni oly módon, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható. A jegyzőkönyv hátoldalán a zsinórt a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjével ellátott záró cédulával kell rögzíteni. Ö.r 51. (1) A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni és aláírni, annak egy példányát a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének felterjeszteni. (2) A képviselők vagy más felszólalók a jegyzőkönyv elkészítését és aláírását követően a jegyzőnél bármikor írásban kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal. A jegyző a javításról köteles 8 napon belül gondoskodni. Az egyet nem értése esetén ugyanezen időn belül köteles a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság részére eljuttatni a hangfelvételt. A bizottság a hangfelvétel meghallgatása alapján 15 napon belül dönt a jegyzőkönyv kiigazításáról, és döntéséről értesíti a kijavítást kérőt. A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a jegyzőkönyv az aláírását, vagy kiigazítás esetén a kiigazítást követő 8 napon belül Szeged város honlapjáról letölthető legyen. Ö.r. 52. (1) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, azokat évente bekötve, irattárban őrzi. A jegyzőkönyv másolati példányát a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének felterjeszti. További egy példányt - kivéve a zárt ülésről készült jegyzőkönyveket - a Somogyi Könyvtárban kell elhelyezni. (2) A hangfelvételt négy évig kell megőrizni. Ö.r. 53. A Közgyűlés határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni. Megjelölése tartalmazza a határozat számát, meghozatalának idejét. KÖZMEGHALLGATÁS Mötv. 54. A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. Ö.r. 54. (1) Kötelező közmeghallgatást tartani a munkatervben, valamint a Közgyűlés által esetenként meghatározott egyes napirendek tárgyalása előtt. (2) A közmeghallgatás időpontját a sajtóban közzé kell tenni.

19 128 (3) A közmeghallgatás időpontjára és napirendjére előterjesztés formájában javaslatot a polgármester tesz, arról a Közgyűlés dönt. EGYEZTETŐ FÓRUM Ö.r. 55. (1) Az Egyeztető Fórum a Közgyűlés szakmai egyeztető szerve. (2) A Fórum tagjai: a tisztségviselők, a jegyző, a bizottsági elnökök, a tanácsnok, valamint a képviselőcsoportok vezetői. (3) A Fórum ülését a Közgyűlés ülését megelőző napon tartja. (4) A Fórum pontos időpontját a Közgyűlést összehívó meghívóban kell közzétenni. VI. FEJEZET RENDELETALKOTÁS Alaptörvény 32. cikk (2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. (3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Mötv. 51. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. (2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek. Ö.r. 56. (1) Rendeletalkotás kezdeményezésére és előkészítésére a 22. -ban meghatározottak jogosultak. (2) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata. (3) A rendelet-tervezetet írásbeli indokolással együtt kell a Közgyűlés elé terjeszteni. (4) A Közgyűlés a rendelet-tervezet vitája előtt közmeghallgatást rendelhet el. Ebben az esetben a rendelettervezetet a közmeghallgatást megelőző 10 nappal nyilvánosságra kell hozni (hirdetőtábla, Szeged város hivatalos honlapja, szórólap, helyi sajtó). Ö.r. 57. (1) A rendeletalkotás előkészítése során, a társadalmi egyeztetés érdekében a Közgyűlést megelőző 7. nap órától a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel biztosítani kell a rendelet-tervezetek letölthetőségét és véleményezhetőségét Szeged város hivatalos honlapján. (2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: a) az állami támogatásokról, a költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, b) a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet, c) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet, d) a köztisztviselők munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet. (3) A rendelet-tervezet a Közgyűlést megelőző 4. nap 9.00 óráig véleményezhető az előzetesen névvel, címmel regisztrált bármely felhasználók részéről. A regisztráció tényével a véleményező személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. (4) A vélemények a regisztrációt követően, a felhasználók által választott nevek alatt, mindenki számára látható módon jelennek meg a honlapon. (5) A beérkező vélemények nem tartalmazhatnak a jó erkölcsbe ütköző, illetve becsület csorbítására alkalmas kifejezést és nem sérthetik senkinek a jó hírnevét. Ennek biztosítása érdekében a vélemények szükség esetén moderálásra kerülnek. Ö.r. 58. (1) A beérkezett vélemények ismeretében az előterjesztő dönt a rendelet-tervezet esetleges

20 129 módosításáról, kiegészítéséről. (2) A rendelet-tervezetről való döntést követően a vélemények eltávolításra kerülnek Szeged város hivatalos honlapjáról. Ö.r. 59. A rendelet tervezetét az ágazatilag illetékes bizottságnak véleményezni kell, a jegyző pedig köteles törvényességi szempontból megvizsgálni. Ö.r. 60. (1) Az önkormányzati rendeletet az elfogadását követő 8 napon belül kell aláírni és kihirdetni. A Közgyűlés ettől rövidebb határidőt is megállapíthat. Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Közgyűlés hivatalos lapjában történik. (2) A rendeletek naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A Közgyűlés rendeletének megjelölése: száma/kibocsátás éve (kihirdetés időpontja: hónap, nap) önkormányzati rendelet. A Közgyűlés rendeleteit naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni. VII. FEJEZET A KÉPVISELŐK Mötv. 32. (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak. (2) Az önkormányzati képviselő: a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni; g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat; h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja; i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni; j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen; k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Mötv. 49. (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes

21 130 érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. (2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni. Ö.r. 61. (1) A települési képviselő köteles: a) tevékenyen részt venni a Közgyűlés, valamint annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja; b) írásban vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a Közgyűlésen, illetve a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van; c) a testületi ülésen, a döntést megelőzően bejelenteni a személyes érintettségét, amennyiben az ügy őt, vagy közvetlen hozzátartozóját személyesen érinti; d) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot /Mötv. 36. / bejelenteni. e) a Közgyűlés vagy bizottság megbízásából történő eljárásról a következő ülésen beszámolni. (2) Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatára a Közgyűlés dönthet a bizottsági tagság megszüntetéséről. E pontban foglalt rendelkezések, valamint az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek irányadók a bizottság nem képviselő tagjaira is. (3) Ha a települési képviselő és a bizottság nem képviselő tagja az (1) bekezdés c) pontjában foglalt bejelentési kötelezettségét elmulasztja, úgy a bejelentés elmulasztásának időpontja szerinti hónaptól kezdődően 6 hónapig az őt megillető összes juttatás 50 %-ára jogosult. Ö.r. 62. (1) A képviselő - a választópolgárokkal való közvetlen és rendszeres kapcsolattartása végett fogadóórát tarthat. (2) A képviselőt a tisztségviselők, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati társaságok és intézmények vezetői, ügyintézői munkaidő alatt kötelesek fogadni. (3) A képviselő az önkormányzati hivatalos iratokba betekinthet. Az iratbetekintés joga a képviselőt a nem önkormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével illeti meg. Mötv. 35. (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg (2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. Ö.r. 63. A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját, természetbeni juttatását külön rendelet szabályozza. A TANÁCSNOK Mötv. 34. "A képviselőtestület a polgármesternek, vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselőtestület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását." Ö.r. 64. A Közgyűlés a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartásért felelős tanácsnokot választhat meg. Ö.r. 65. (1) A tanácsnokot a feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyekben valamennyi, az önkormányzatnál keletkezett vagy az önkormányzathoz beérkezett irat vonatkozásában betekintési jog illeti meg. Az iratbetekintés joga a tanácsnokot a nem önkormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL.

22 131 törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével illeti meg. (2) A tanácsnoknak kérésére az általa megjelölt, (1) bekezdés szerinti iratról az illetékes iroda három napon belül költségmentes iratmásolatot köteles biztosítani. (3) A tanácsnok feladatkörét a Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. VIII. FEJEZET A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI Mötv. 57. (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. Mötv. 59. (1) A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. (3) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat Ö.r. 66. (1) A Közgyűlés döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat választ és ideiglenes bizottságot választhat (a továbbiakban: bizottság). (2) A bizottságok a Közgyűlés ülései között végzett tevékenységükről a Közgyűlésen félévenként beszámolnak. ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK Ö.r. 67. (1) A Közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre: - Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság - Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság - Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság - Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Mötv. 58. (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. (2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. (2) Az állandó bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak száma: - Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság fő - Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság fő - Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság fő - Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság fő - Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság fő

23 132 (3) A képviselő legfeljebb három állandó bizottság tagja lehet. IDEIGLENES BIZOTTSÁG Ö.r. 68. (1) Az ideiglenes bizottság feladatát, tagjainak számát, megbízatásának terjedelmét és működésének időtartamát a Közgyűlés állapítja meg. (2) Az ideiglenes bizottság működésére a Közgyűlés vagy az ideiglenes bizottság eltérő rendelkezésének hiányában - az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. (3) Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselő lehet. A BIZOTTSÁGOK FELADATAI Mötv. 61. (2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. Ö.r. 69. (1) A bizottság feladatkörébe utalt ügyekben: a) előkészíti a Közgyűlés döntéseit; b) dönt az önkormányzati rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben; c) szervezi a Közgyűlés döntéseinek végrehajtását; d) kezdeményezi valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását; e) állást foglal a Közgyűlés által meghatározott előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban; f) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a Közgyűlés döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját; g) ellátja a Közgyűlés által esetenként meghatározott feladatokat; (2) A Bizottság által készített előterjesztés elektronikus úton történő benyújtására az elnök, az alelnök, vagy a Bizottság által kijelölt tag jogosult. (3) Az egyes bizottságok Közgyűléstől átruházott hatásköreit a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE Ö.r. 70. A bizottságok működési szabályzatukat a jelen Szabályzat keretei között maguk határozzák meg. Ö.r. 71. (1) A bizottságok munkaterv alapján működnek, amelyek a Közgyűlés munkatervéhez igazodnak. (2) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke akadályoztatása esetén alelnöke gondoskodik. A bizottságot a polgármester indítványára vagy a bizottság tagjai egyharmadának kérésére az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül össze kell hívni. A bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására indítványt tehet: tisztségviselő, jegyző, bizottság, tanácsnok, képviselő, bizottság nem képviselő tagja. A napirendre vonatkozó írásos indítványt az indítványozó a bizottság ügyviteli titkára útján juttatja el a bizottság elnökének. (3) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi anyagok közül a nem Közgyűlési előterjesztéseket papír alapon, az ülés előtt legalább 3 nappal megküldi a bizottság tagjainak, és az egyéb meghívottaknak. Tisztségviselő a bizottsági ülést megelőző napon kezdeményezheti az előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalását. A bizottság képviselő tagjai a bizottság napirendjén szereplő Közgyűlési előterjesztések közül a nyilvános ülésen tárgyalandókat Szeged város hivatalos honlapjáról tölthetik le, a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a honlapról az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően tölthetik le. A bizottság nem képviselő tagjai a bizottság napirendjén szereplő Közgyűlési előterjesztéseket papír alapon, a meghívó mellékleteként kapják meg. (4) A bizottság ülésére meg kell hívni a jegyzőt, az illetékes tisztségviselőt, a területileg illetékes képviselőt, tanácsnokot, illetve szükség szerint a nemzetiséget érintő napirend tárgyalására a települési

24 133 nemzetiségi önkormányzat elnökét, a tárgyalt ügyben érintett irodavezetőt, továbbá más érdekelteket. A bizottság elnöke az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan a bizottság ülésére más érdekelteket is meghívhat, akik az adott napirend vitájában a bizottság döntése alapján szólalhatnak fel. (5) A bizottság üléseit az elnök - távollétében az alelnök - vezeti. A bizottság képviseletét az elnök távollétében az alelnök - látja el. (6) A bizottság köteles a munkatervében szereplő, illetve a Közgyűlés által meghatározott feladatokat az előírt határidőre elvégezni. A bizottság a rendelkezésére bocsátott közgyűlési előterjesztést legkésőbb a Közgyűlést megelőző nap óráig köteles megtárgyalni. A bizottsági ülést követően benyújtott sürgősségi indítványokról, illetve módosító javaslatokról a bizottság a Közgyűlés megkezdéséig foglalhat állást. (7) A bizottságok üléseiről a napirend közlésével minden képviselőt értesíteni kell. Ö.r. 72. A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele, köztük a bizottság elnöke - távollétében alelnöke - jelen van. Ö.r. 73. A bizottságok ügydöntő határozatot a Közgyűlés által átruházott hatáskörben, valamint saját tagjaikra nézve hoznak. Ö.r. 74. (1) A bizottságok a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei részére feladatot a polgármester útján állapíthatnak meg. (2) A bizottságok a Polgármesteri Hivatal munkájának ellenőrzése során intézkedést nem tehetnek, közvetlen utasítást a Hivatal részére nem adhatnak, vagy egyéb módon nem vonhatják el a polgármesternek a Hivatal irányítására vonatkozó jogkörét. Ha a bizottság a Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. Ö.r. 75. (1) A bizottság üléséről a tanácskozás lényegét és a bizottság határozatát szó szerint tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek alakiságára az 50. (4) bekezdésében foglalt előírások az irányadók. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és alelnöke, egyikőjük akadályoztatása esetén a bizottságnak az ülésen részt vett tagja írja alá. (2) A jegyzőkönyvet 8 napon belül meg kell küldeni a jegyzőnek. A jegyző a törvényesség szempontjából köteles megvizsgálni és az ülést követő 15 napon belül megküldeni a jegyzőkönyvet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Vezetőjének, valamint biztosítani a nyílt ülés jegyzőkönyveinek Szeged város honlapjáról való letölthetőségét. A zárt ülések jegyzőkönyvei a Polgármesteri Hivatal szakirodáin az ügyviteli titkároknál tekinthetőek meg, az arra jogosultak számára. (3) A határozatot meg kell küldeni a polgármesternek és az érdekelteknek. Ö.r. 76. A bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság állásfoglalását kell kezdeményezni. Amennyiben az állásfoglalással az érintett bizottság nem ért egyet, hatásköri összeütközés tárgyában a Közgyűlés dönt. Ö.r. 77. A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, ügyviteli titkár közreműködésével. Ö.r. 78. A bizottság elnökét, kérésére, a bizottság feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyekben valamennyi az önkormányzatnál keletkezett vagy az önkormányzathoz beérkezett irat vonatkozásában betekintési jog illeti meg. Az iratbetekintés joga a bizottság elnökét a nem önkormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével illeti meg. Ö.r. 79. A bizottságok iratait az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

25 134 IX. FEJEZET KÉPVISELŐCSOPORTOK Ö.r. 80. (1) A Közgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselői, továbbá a pártokhoz nem tartozó képviselők tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot (frakciót) hozhatnak létre. A képviselői csoport alakításához legalább 2 képviselő szükséges. A csoport megalakulását, vezetőjének személyét, tagjainak névsorát a Közgyűlésnek be kell jelenteni. (2) Egy párt a képviselőtestületben csak egy frakciót alakíthat. Különböző pártokhoz, valamint a pártokhoz nem tartozó képviselők is hozhatnak létre frakciót X. FEJEZET TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT Mötv. 62. (1) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból. (2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át. (3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is elláthatnak. (4) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az e -ban foglalt eltérésekkel - a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ö.r. 81. A Közgyűlés Kiskundorozsma, Szőreg, Tápé, Gyálarét városrészekben településrészi önkormányzatot hoz létre. Ö.r. 82. A településrészi önkormányzat létszáma és hivatalos megnevezése: a) Szeged-Kiskundorozsma Településrészi Önkormányzata, 9 fő b) Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzata, 7fő c) Szeged-Tápé Településrészi Önkormányzata, 7 fő d) Szeged-Gyálarét Településrészi Önkormányzata, 5 fő. Ö.r. 83. (1) A települési részönkormányzat vezetője a településrészen egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselő lehet. (2) A településrészi önkormányzat tagjai: a településrészen lévő egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselő(k) és a választópolgárok jelölése alapján más, a településrészen lakó választópolgár. A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSA, ELJÁRÁSI RENDJE Ö.r. 84. (1) A Közgyűlés a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a településrész egyéni választókerületében megválasztott önkormányzati képviselőt, több választókerület esetén a megválasztott egyéni önkormányzati képviselők egyikét a részönkormányzat vezetőjének, valamint tagjainak a településrészen lakók által ajánlott és az ajánlást elfogadó településrészi képviselőket. (2) A településrészi önkormányzat tagjaira a településrészen lakó választópolgárok a Polgármesteri Hivatal által biztosított ajánlóíven tehetnek javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslatot tevő személyi adatait (név, születési név, személyi azonosító jel), lakóhelyét, a jelölt személy személyi adatait (név, születési név, személyi azonosító jel), lakóhelyét. (3) Jelölt az, akire a településrészen lakó választópolgárok ajánlást tesznek és azt a jelölt elfogadja. A

26 135 jelöltek közül a polgármester tesz javaslatot a településrészi önkormányzat tagjaira. (4) A polgármester a Közgyűlés alakuló ülését követő 90 napon belül településrészenként teszi közzé a településrészi önkormányzat tagjaira vonatkozó jelölés leadásának helyét és legalább kettő időpontját. A polgármester a soron következő Közgyűlésre terjeszti elő a településrészi önkormányzat megválasztására vonatkozó javaslatát. Ö.r. 85. (1) A településrészi önkormányzat megbízatása a Közgyűlés megbízatásáig tart. (2) Ha a településrészi önkormányzat tagjának megbízatása megszűnik, a Közgyűlés a polgármester javaslatára dönt új tag megbízásáról. Abban az esetben, ha a településrészi önkormányzat tagjai több mint felének a megbízatása egyidejűleg megszűnik, a polgármester új részönkormányzati testület megválasztását kezdeményezi. Ö.r. 86. (1) A településrészi önkormányzat működésének részletes szabályait az Mötv. és a jelen Szabályzat figyelembevételével 30 napon belül maga köteles megállapítani. (2) A településrészi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI Ö.r. 87. (1) A településrészi önkormányzat feladatai különösen: a) a településrészen lévő önkormányzati és állami szervekkel rendszeres kapcsolat tartása és folyamatos együttműködés; b) közcélú önkéntes munka szervezése és összehangolása; c) a településrészt érintő fontosabb fejlesztési, rendezési tervek véleményezése, megvalósításuk figyelemmel kísérése; d) a részönkormányzat gyűlést tart a helyi népszavazás kiírása előtt; e) véleményezi a településrész területén lévő - közterületek elnevezését; - hivatali kirendeltség működése esetén az ügyfélfogadási rend megállapítását; (2) A településrészi önkormányzat vezetőjének feladatai: a) összeállítja a napirendet, összehívja és vezeti a részönkormányzat üléseit; b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elkészíttetéséről és a jegyzőhöz történő felterjesztéséről; c) tájékoztatást ad az érintetteknek a településrész lakóit érintő szociális, vagyonkezelési, privatizációs, kulturális, oktatási és sport ügyekről, valamint a területen lévő önkormányzati intézmény létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, nevének megállapításáról, megváltoztatásáról; d) képviseli a részönkormányzatot; e) a településrészi önkormányzat általa kifogásolt döntését a Közgyűlés elé terjesztheti. f) ismerteti a Közgyűlés és a bizottságok ülésein a településrészi önkormányzatot érintő közgyűlési és bizottsági előterjesztésekre vonatkozó részönkormányzati véleményt. (3) A polgármester a településrészi önkormányzatot érintő kérdésekben köteles a közgyűlési előterjesztéseket, továbbá a bizottsági elnökök jelzése esetén a bizottsági előterjesztéseket a Szabályzatban rögzített módon kézbesíteni a részönkormányzat vezetője részére. XI. FEJEZET POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ, ALJEGYZŐ POLGÁRMESTER Mötv. 65. A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képviselőtestület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet. Mötv. 66. A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.

27 136 Ö.r. 88. A polgármester megbízatását főállásban látja el. Ö.r. 89. A polgármester a tevékenysége során köteles a jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartva eljárni. Ö.r. 90. A polgármestert távollétében az általa kijelölt várospolitikai-, gazdasági vagy városfejlesztési alpolgármester helyettesíti. Ö.r. 91. (1) A polgármester feladatai a Közgyűlés működésével kapcsolatban: a) képviseli a Közgyűlést; b) benyújtja a Közgyűlés munkatervére vonatkozó javaslatát, c) összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit; d) ellátja a 19. -ban meghatározott feladatokat; e) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról; f) gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri megválaszolásukat, segíti a képviselők munkáját; g) az üléseket követő 8 napon belül aláírja az üléseken elfogadott Közgyűlési rendeleteket, valamint 15 napon belül az ülésekről készített jegyzőkönyvet; h) ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását; i) helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre vonatkozó javaslatot - amennyiben annak az Mötv-ben valamint a Közgyűlés rendeletében meghatározott feltételei fennállnak - a Közgyűlés legközelebbi ülésén döntésre előterjeszti. Mötv. 61. (2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. (2) A polgármester haladéktalanul intézkedik a Közgyűlés bizottságainak jelzése alapján, ha a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdekek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. Mötv. 67. A polgármester a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt; b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére; d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. (3) A Közgyűléstől a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét a Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. Mötv. 68. (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani

28 137 nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt. (2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben - a 42. -ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. (3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. -ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. (4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Ö.r. 92. A Közgyűlés két ülése közötti időszakban a polgármester dönt a pályázatok benyújtásról és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírásáról az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott esetekben azzal, hogy a döntéséről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatja. ALPOLGÁRMESTER Mötv. 74. (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármesterhelyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. Ö.r. 93. (1) A Közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére három várospolitikai, gazdasági, városfejlesztési alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester megbízatását főállásban látja el. JEGYZŐ, ALJEGYZŐ Mötv. 82. (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt, a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára. kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető. Mötv. 81. (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. (2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. (3) A jegyző a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dolgokkal kapcsolatos a körözési

29 138 nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat. Ö.r. 94. (1) A jegyző feladatai az önkormányzati testületek működésével összefüggésben: a) törvényességi szempontból véleményezi a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket b) biztosítja a testületek működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok ellátását; c) gondoskodik a Közgyűlés jegyzőkönyveinek elkészítéséről és aláírásáról és annak egy példányát az ülést követő 15 napon belül - az esetleges törvényességi észrevételével - felterjeszti a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez; d) gondoskodik az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítéséről; e) az elfogadását követő 8 napon belül aláírja az önkormányzat rendeleteit és gondoskodik azok kihirdetéséről, valamint a Közgyűlés általános érvényű szabályozást tartalmazó (normatív) határozatainak közzétételéről. (2) A jegyző feladatai a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggésben: a) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben, valamint a Közgyűlés által meghatározott feladatokat, hatósági hatásköröket; b) gyakorolja a munkáltatói jogokat. (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy a jegyző és aljegyző tartós akadályoztatása esetén a helyettesítésüket a Jegyzői Iroda vezetője látja el. Ö.r. 95. A Közgyűléstől a jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. XII. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL Mötv. 84. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. Ö.r. 96. (1) A polgármesteri hivatal megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervként működik és ellátja a jogszabályok szerint hatáskörébe tartozó feladatokat. Székhelye: Szeged, Széchenyi tér 10. XIII. FEJEZET TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ö.r. 97. (1) A Közgyűlés a Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Szegedi Lengyel Önkormányzat, a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Szegedi Örmény Önkormányzat, a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat, a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Szegedi Szlovák Önkormányzat, a Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat részére, a testületi működésének biztosítása céljából az Önkormányzat tulajdonában lévő Szeged, Osztróvszky u. 6. sz. alatti ingatlan folyamatos, ingyenes használatát biztosítja. (2) A Közgyűlés a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi működés biztosítása céljából az Önkormányzat tulajdonában lévő Szeged, Rákóczi u. 11. sz. alatti 20156/B/1 hrsz. ingatlan

30 139 folyamatos, ingyenes használatát biztosítja. (3) Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az (1)-(2) bekezdésekben megjelölt nemzetiségi önkormányzatok részére a működésükhöz szükséges feltételeket, valamint az ingatlanok ingyenes használatát a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása útján biztosítja, az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között kötött megállapodásban foglaltak szerint. XIV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ö.r. 98. A közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31.) Kgy. sz. rendelet a) 7. (1) bekezdésében az Általános Igazgatási szövegrész helyébe az Igazgatási és Építési szöveg, b) 8. (5) bekezdésében a Városkép- és Környezetvédelmi szövegrész helyébe a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi szöveg, c) 8. (5) bekezdésében a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi szövegrész helyébe a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági szöveg lép. Ö.r. 99. Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet a) 27. (5) bekezdésében az Egészségügyi és Szociális Bizottsága szövegrész helyébe a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága szöveg, b) 27. (6) bekezdésében és (8)-(9) bekezdésében az Oktatási szövegrész helyébe a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági szöveg, c) 27. (7) bekezdésében a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi szövegrész helyébe a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági szöveg, d) 27. (10)-(11) bekezdésében az Ifjúsági és Sportbizottsága szövegrész helyébe a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága szöveg lép. Ö.r (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV. 26.) Kgy. sz. rendelet 10. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) Amennyiben a vételárhátralék megfizetésével a vevő 30 napot meghaladó késedelembe esik és tartozását a felszólítást követő 15 napon belül nem rendezi, úgy a részletfizetés kedvezményét elveszti és a még hátralékos vételár időarányos késedelmi kamataival együtt egyösszegben azonnal esedékessé válik. Amennyiben a vételárhátralék megfizetésének elmaradása a vevő önhibáján kívül eső okra vezethető vissza, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a következő intézkedéseket teheti: a) fenntarthatja az önkormányzati lakás vételárhátralékára vonatkozó részletfizetési kedvezményt, b) engedélyezheti a hátralék és a késedelmi kamat részletekben történő megfizetését, c) elengedheti a késedelmi kamat összegét a vagyonrendeletben meghatározott értékhatárig. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV. 26.) Kgy. sz. rendelet 11. (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság abban az esetben jelölhet ki helyiségeket elidegenítésre a 11/A-13. -okban foglalt feltételek mellett, ha a) a műszaki állapota miatt bérleteztetés útján nem hasznosítható, vagy b) a 12. (1) bekezdése alapján készített gazdaságossági számítás, valamint üzemeltetési szempontok alapján önkormányzati tulajdonban tartása nem indokolt. (4) Bérlőkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlőkiválasztási joggal érintett helyiség elidegenítését megelőzően a jogosult szervvel megállapodást kell kötni. A megállapodás megkötés a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozik." (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV. 26.) Kgy. sz. rendelet 11/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

31 140 "(3) Az üres önkormányzati tulajdonú helyiségeket pályáztatás útján kell értékesíteni, kivéve ha a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a helyiséget valamely tulajdonostárs részére, kérelmére a többi tulajdonostárs vételi szándékról szóló nyilatkozata ismeretében elidegenítésre kijelöli. A tulajdonostársak nyilatkozatát a vételi kérelemhez kell mellékelni. Ebben az esetben a helyiség vételára a forgalmi érték, melyet a vevő a szerződés hatályba lépéséről szóló értesítés részéről történő kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles egy összegben megfizetni. Ha másik tulajdonostárs is élni kíván a vétel lehetőségével, akkor a helyiséget pályáztatás útján kell értékesíteni." (4) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV. 26.) Kgy. sz. rendelet a) 3. (2) bekezdésében, 7. (1) bekezdésében, 8. (3)-(4) bekezdéseiben, 10. (9) bekezdésében, 14. (13) bekezdésében, 15. (3) bekezdés a)-b) pontjában, 15. (4)-(5) bekezdésében a Vagyongazdálkodási szövegrész helyébe Pénzügyi és Vagyongazdálkodási szöveg, b) 12. (1) bekezdésében a Pénzügyi szövegrész helyébe Pénzügyi és Vagyongazdálkodási szöveg lép. Ö.r Szeged város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt települései jelképeiről szóló 25/1998.(VII. 27.) Kgy. rendelet 10. (1) bekezdésében az Általános Igazgatási szövegrész helyébe az Igazgatási és Építési szöveg lép. Ö.r (1) A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A közterület állagának, minőségének javítására hatósági engedélyek és tulajdonosi hozzájárulás birtokában végzett munkálatok (pl: díszburkolat, utcabútor kiépítésére fordított) számlával igazolt, az engedélyező hatóság által elfogadott költségének mértékével a használó által még fizetendő közterülethasználati díjat az engedélyező hatóság az engedélyes kérelmére - Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárulása alapján csökkentheti. (2) A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre az engedélyező hatóság a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján részleges, vagy teljes díjmentességet állapíthat meg. Külön méltánylást érdemlő eset a kérelmező betegsége vagy az engedély kiadását követően anyagi helyzetében bekövetkezett jelentős változás lehet, továbbá ha a közterület-használat az önkormányzat közfeladat ellátásához kapcsolódik. Nem kell a bizottság elé terjeszteni azt a kérelmet, amely esetében a (3) bekezdésben foglaltak a méltányosság gyakorlását kizárják. (3) A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 10. (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az engedélyező hatóság szerzi be:) f) a 7. (3) bekezdésében és a 8. (2) bekezdésében meghatározott kérelmek benyújtása esetén a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát, Ö.r (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat a bérbeadói jogokat a Közgyűlés, a polgármester, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, illetve a kezelő szervezet útján gyakorolja az Ltv. és az e rendeletben szabályozottak szerint. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet a) 12. (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság szövegrész helyébe a Polgármester szöveg, b) 4. (17) bekezdésében, 12. (1) bekezdés c) pont cd), ce), cf), ch), cn), ct), cw), cx) alpontjaiban, 12. (1) bekezdés d) pontjában a VB szövegrész helyébe a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság szöveg, c) 12. (1) bekezdés c) pont cj) és cv) alpontjaiban a VB-t szövegrész helyébe a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot szöveg lép. (3) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

32 141 szóló 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 11. (1) bekezdésében az a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság vagy szövegrész. Ö.r A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 18. (2)-(3) bekezdésében a Városüzemeltetési és Fejlesztési szövegrész helyébe a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi szöveg lép. Ö.r (1) A lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet 5. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A beérkezett igényeket a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság bírálja el. (2) A lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet VIII. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el és egyúttal dönt az önkormányzat pályázatának benyújtásáról az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal felé. A beérkezett pályázatok bírálata az IKV Zrt. előterjesztése alapján történik. A döntésről a pályázók értesítést kapnak. (3) A lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet 2. sz. melléklet VII. fejezet 2. pont utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, az a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezheti, melyről az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. a kizárás indokának megjelölésével, döntést megalapozó előterjesztést készít a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak. (4) A lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet 2. sz. melléklet VIII. fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el és egyúttal dönt az önkormányzat pályázatának benyújtásáról az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal felé. A beérkezett pályázatok bírálata az IKV Zrt. előterjesztése alapján történik. A döntésről a pályázók értesítést kapnak. Ö.r A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelet 4. (1) bekezdésében a Városüzemeltetési és Fejlesztési szövegrész helyébe a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi szöveg lép. Ö.r (1) Szeged Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 63/2004. (XII. 21.) Kgy. rendelet a) 3. (4) bekezdésében a Városkép- és Környezetvédelmi szövegrész helyébe a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi szöveg, b) 3. (6) bekezdésében a Pénzügyi szövegrész helyébe a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási szöveg lép. (2) Hatályát veszti a Szeged Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 63/2004. (XII. 21.) Kgy. rendelet 3. (6) bekezdés utolsó mondata. Ö.r A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági tevékenységek ellátásáról szóló 1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontjában, az 1. (5)-(6) bekezdésében, a 4. (1) bekezdésében, a 8. (5) bekezdésében a Városüzemeltetési és Fejlesztési szövegrész helyébe a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi szöveg lép. Ö.r (1) Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 52. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

33 142 (6) Ha a bérlő lakására határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződését a bérbeadó kezdeményezésére a felek közös megegyezéssel úgy szüntetik meg, hogy a bérlő másik önkormányzati lakásra bérleti jogviszonyt nem kíván létesíteni, a megállapodás során a felek az (1)-(5) bekezdésekben foglaltaktól eltérhetnek azzal, hogy a pénzbeni térítés mértéke nem haladhatja meg a bérleti jog ellenértékének összegét. A megállapodást a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hagyja jóvá 10 millió forint értékhatárig, 10 millió forint értékhatár fölött a Közgyűlés dönt. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet VII. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: Dönt a határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 10 millió forint értékhatárig 52. (6) bek. (3) Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet a) 1. sz. melléklet III. pontjában az Egészségügyi és Szociális Bizottság szövegrész helyébe a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság szöveg, b) 1. sz. melléklet V. pontjában a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi szövegrész helyébe a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági szöveg, c) 1. sz. melléklet VII. pontjában, X. pontjában a Vagyongazdálkodási szövegrész helyébe a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási szöveg lép. (4) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet IV. pontja, VI. pontja és VIII. pontja. Ö.r (1) Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) rendelet 8. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazása szempontjából) b) kiemelt közérdek: a város társadalmi, gazdasági fejlődését szolgáló cél, melyet a kezelő/üzemeltető véleményezésével a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság annak minősít; (2) Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) rendelet 7. (3) bekezdésében, az 5. sz. melléklet pontjában és a pontjában a Városkép- és Környezetvédelmi szövegrész helyébe a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi szöveg lép. Ö.r Az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról szóló 42/2009. (XII. 15.) Kgy. rendelet a) 8. (1) bekezdésében az az Egészségügyi és Szociális Bizottság szövegrész helyébe az a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság szöveg, b) 12. (3) bekezdésében a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi szövegrész helyébe a Humán Közszolgáltatási szöveg lép. Ö.r Szeged város ösztöndíjairól szóló 14/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdésében a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi szövegrész helyébe a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági szöveg lép. Ö.r.113. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal létszáma 9 fő, tagjai: a) a Közgyűlés Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának elnöke, b) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója, c) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi igazgatója, d) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény főigazgatója, e) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Fogyatékkal Élők és Betegek Érdekvédelmi Szervezeteinek Fóruma képviselője,

34 143 f) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa képviselője, g) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió képviselője, h) Szegedi Ősz Idősotthon intézményvezetője, i) Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. (2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdésében a Humán Közszolgáltatási Tanácsnok szövegrész helyébe a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának elnöke szöveg lép. Ö.r A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. (2) bekezdésében az Egészségügyi és Szociális Bizottsága szövegrész helyébe a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága szöveg lép. Ö.r (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 33/2013.(XII.23.), 8/2014..(V.10), 12/2014.(VI.30.), 17/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről és a véleményezésre benyújtandó tervek köréről szóló 20/2008. (V.21.) Kgy. rendelet és az azt módosító 38/2010. (XII.14.)önkormányzati rendelet hatályukat vesztik. (2) A Szabályzat mellékletei: 1. A bizottságok Közgyűléstől átruházott hatáskörei 2. A polgármester Közgyűléstől átruházott hatáskörei 3. A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei 4. A tanácsnok feladatköre 5. Az önkormányzat alaptevékenységeinek megjelölése kormányzati funkció szerint. (3) A Szabályzat függeléke: Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök megnevezése

35 144 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete FOGLALKOZTATÁSI, SZOCIÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG I. Hatásköre: 1./ Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. (1991. évi XX. törvény 133. b) pont) 2./ Dönt a közfoglalkoztatáshoz nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése érdekében a munkáltatókkal megkötendő megállapodások tartalmáról. 3./ Dönt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint munkáltató és intézményfenntartónál foglalkoztatott közszolgálati dolgozók részére az SZTE által biztosított foglalkozás egészségügyi ellátás alapjául szolgáló megbízási szerződés módosításáról. 4./ Szakma-specifikus, valamint a 45/2006.(XII. 13.) Kgy. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott elveket figyelembe vevő elbírálási rendszert alakít ki. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 25. (3) bekezdés) 5./ Dönt a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban történő elhelyezésről, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 24. (2), (4) bekezdés, 1. sz. melléklet) 6./ Dönt a hatáskörébe tartozó szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 21. (1) bekezdés) 7./ Dönt a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezéséről, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról. (45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet) 8./ Dönt a szociális intézményi jogviszony megszűnése esetén történő elhelyezésről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet) 9./ Engedélyezi a kamatmentes kölcsön átvállalását, dönt az egyösszegű visszafizetésről, vagy az az alóli felmentésről, a kölcsöntörlesztés megkezdésének halasztásáról, a törlesztés felfüggesztéséről vagy alacsonyabb törlesztő részlet megállapításáról. (42/2009. (XII. 15.) Kgy. rendelet 8. (1)-(4) bekezdés, 9. és 12. ) 10./ Jóváhagyja az SZMJVÖ Bölcsődéi Szervezeti és Működési Szabályzatát, szakmai programját, ellenőrzi a házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségét. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. (2) bekezdés) 11./ Ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményben. (3/3013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. (2) bekezdés) 12./ Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben.

36 145 II. Főbb feladatok: 1./ Megtárgyalja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával ellátási, feladatátadási szerződést kötött fenntartók által biztosított szolgáltatások, ellátások tekintetében a szakmai beszámolót. (1993. évi III. törvény 121. (2) bekezdés i) pont) 2./ Együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket, amennyiben e tevékenységek önkormányzatot terhelő költséggel/kiadással nem járnak. (1997. évi CLIV. törvény 152/A. ) 3./ Praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékot illetően javaslatot tesz: a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal történő előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére, illetőleg olyan tartalmú nyilatkozat megtételére miszerint a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az önkormányzat nem kíván szerződést kötni. (2000. évi II. törvény 2/A. ) 4./ Jogszabályi feltételek fennállása esetén kérelemmel fordul az egészségügyi államigazgatási szervhez gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása, valamint a közforgalmú gyógyszertár áthelyezése iránt. (2006. évi XCVIII. törvény 49., 53/B. (3) bekezdés) 5./ Megtárgyalja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint munkáltató és intézményfenntartónál foglalkoztatott közszolgálati dolgozók részére az SZTE által biztosított foglalkozás egészségügyi ellátásról szóló szakmai beszámolót. 6./ Javaslatot tesz a Polgármesternek SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatója teljesítmény követelményének meghatározására, továbbá azok teljesítése értékelésének elfogadására. 7./ Tájékozódik a városi foglalkoztatási, illetve közfoglalkoztatási helyzet alakulásáról. 8./ Javaslatot terjeszthet elő a polgármesternél kitüntetés adományozására, továbbá véleményezi illetékes szakbizottságként a polgármesterhez benyújtott kitüntetés adományozására tett javaslatot. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 27. (10) (11) bekezdés) 9./ Javaslatot tesz a Szociális Munkáért díj, Szeged Sportolója díj, Szeged Sportjáért díj jelöltjeire. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 12., 13., ) 10./ Véleményezi illetékes szakbizottságként az önkormányzat részére ingyenesen juttatott vagyon elfogadását. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdés) 11./ Helyi népszavazást kezdeményezhet a polgármesternél. (15/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja) 12./ Véleményezi a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezését. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet) 13./ Véleményezi a lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadását. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 38. (1) bekezdés) 14./ Véleményezi az akadálymentesített és könnyített megközelítésű lakások szociális pályázatának értékelését. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet)

37 / Kezdeményezi a lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadását. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 38. (1) bekezdés) 16./ Ellátja a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG I. Hatásköre: 1./ Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat. (2011. évi CLXXXIX. törvény 39. (3) bekezdés) 2./ Összeférhetetlenségi-, méltatlansági ügyeket vizsgál és javaslatot tesz a Közgyűlés felé. (2011. évi CLXXXIX. törvény 37. (2) bekezdés és 38. (5) bekezdés) 3./ Dönt a föld tulajdonjoga megszerzése tárgyában a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen beterjesztett kifogásról. (2013. évi CXXII. törvény 68. (5) bekezdés) 4./ Jóváhagyja a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nyújtásáról szóló támogatási szerződést. (33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdés) 5./ Jóváhagyja Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát. 6./ Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben. 7./ Dönt a Beszerzési Szabályzattal hatáskörébe utalt ügyekben. II. Főbb feladatok: 1./ Javaslatot tesz a polgármester, az alpolgármesterek illetményének megállapítására és jutalmazására. 2./ Véleményezi az önkormányzat által kötendő 50 millió Ft feletti jogügyleteket. 3./ Ellátja a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat. 4./ Előzetesen véleményezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését, amennyiben a megterhelés összege, illetve elidegenítés esetében az ingatlan forgalmi értéke legfeljebb 50 millió Ft értékhatár. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 21. (4) bekezdés 1./ pont) 5./ Helyi népszavazást kezdeményezhet a polgármesternél. (15/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés b) pont) KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IDEGENFORGALMI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG I. Hatásköre: 1./ Jóváhagyja a kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, amennyiben az többletkiadást

38 147 nem jelent az önkormányzat számára. 2./ Dönt képzőművészeti alkotást nem tartalmazó, szöveges emléktáblák közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről vagy lebontásáról. 3./ Jóváhagyja a maga által megállapított szempontrendszer alapján a közművelődési intézmények éves munkatervét. (1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pont) 4./ Jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, amennyiben az önkormányzati többletkiadást nem jelent. (1997. évi CXL. törvény 50. (2) bekezdés a)-b) pont) 5./ Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, amennyiben az többletkiadást nem jelent az önkormányzat számára, az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét. (1997. évi CXV. törvény 68. (1) bekezdés a)-b) és e) pont) 6./ A nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához szükséges, a Közgyűlésnek vagy más szervének hatáskörébe nem tartozó ügyben dönt, amennyiben az az önkormányzatnak többletkiadást nem jelent. (2011. évi CLXXIX. törvény 79. (4) bekezdés) 7./ Dönt az óvodaszék, szülői szervezet jogainak megsértése esetén benyújtott fellebbezéséről. (2011. évi CXC. törvény 39. (2) bekezdés) 8./ Értékeli az Óvodák Igazgatóságának pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. (2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés h) pont) 9./ Évenként egy alkalommal kötelezheti az Óvodák Igazgatáságának vezetőjét, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon. (2011. évi CXC. törvény 85. (2) bekezdés) 10./ Dönt a névmagyarázó tábla szükségességéről és tartalmáról. (45/1991. (XII. 31.) Kgy. sz. rendelet 8. (5) bekezdés) 11./ Dönt a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban történő elhelyezésről, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 24. (2)-(3) bekezdés) 12./ Dönt a hatáskörébe tartozó szolgálati lakásban elhelyezett jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 21. (1) bekezdés) 13./ Szakma-specifikus, valamint a 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott elveket figyelembe vevő elbírálási rendszert alakít ki a hatáskörébe tartozó lakások vonatkozásában. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 25. (3) bekezdés) 14./ Dönt a művészeti ösztöndíj pályázat elbírálásáról. (14/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdés) 15./ Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben.

39 148 II. Főbb feladatok: 1./ Véleményezi a nem önkormányzati tulajdonú ingatlan közterülettel érintkező, vagy közterületről látható felületére kerülő, képzőművészeti alkotást nem tartalmazó szöveges emléktáblák elhelyezését, áthelyezését vagy lebontását. 2./ Véleményezi az oktatásért felelős miniszter által elkészítendő megyei feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet. (2011. évi CXC. törvény 75. (1) bekezdés) 3./ Megtárgyalja a Szegedi Értéktár Bizottság feladataival megbízott Móra Ferenc Múzeum beszámolóját az értéktár bizottság munkájáról. (114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés c) pont) 4./ Előzetesen véleményezi a földrajzi név megállapítására vagy megváltoztatására tett javaslatot. (45/1991. (XII. 31.) Kgy. sz. rendelet 3. (2) bekezdés) 5./ Javaslatot tehet kitüntetések adományozására. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (1) bekezdés) 6./ Véleményezi a polgármesternek benyújtott kitüntetési javaslatokat. (17/1993. (VII.10.) Kgy. rendelet 27. (2) bekezdés) 7./ Javaslatot tesz a Pedagógus Életmű díjra. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdés) 8./ Javaslatot tesz a Szeged Kulturájáért díjra. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (7) bekezdés) 9./ Javaslatot tesz a Szeged Ifjú Tehetsége és Szeged Ifjú Tehetségéért díjakra. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (8)-(9) bekezdés) 10./ Véleményezi illetékes szakbizottságként az önkormányzat részére ingyenesen juttatott vagyon elfogadását. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdés) 11./ Helyi népszavazást kezdeményezhet a polgármesternél. (15/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés b) pont) 12./ Kezdeményezheti lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadását, vagy az elhelyezés meghosszabbítását. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 38. (1) bekezdés) 13./ Véleményezi a lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadását (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 38. (1) bekezdés, 1. sz. melléklet) 14./ Véleményezi a hatáskörébe tartozó szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezését. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 21. ) 15./ Ellátja a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat.

40 149 PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG I. Hatásköre: 1./ Jóváhagyja a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatát, amennyiben az többletkiadást az önkormányzat számára nem jelent. 2./ A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendjét jóváhagyja. 3./ Gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokban. 4./ Dönt az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földek települési önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvétele tárgyában. (1991. évi XX. törvény 39. (1) bekezdés a) pont) 5./ Dönt az önkormányzati lakás vételárhátralékára vonatkozó részletfizetési kedvezmény fenntartásáról, a hátralék és a késedelmi kamat részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről, illetve a késedelmi kamat összegének a vagyonrendeletben meghatározott értékhatárig történő elengedéséről, amennyiben a vételárhátralék megfizetésének elmaradása a vevő önhibáján kívül eső okra vezethető vissza. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 10. (11) bekezdés) 6./ Jóváhagyja a helyiségek elidegenítésre történő kijelölésére vonatkozó gazdaságossági számítás elveit. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 12. ) 7./ Megállapodást köt bérlőkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlő-kiválasztási joggal érintett, valamint szolgálati lakásnak minősülő lakás elidegenítését megelőzően a lakás felett rendelkezni jogosult szervvel. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 3. (2) bekezdés) 8./ Jóváhagyja az értékesíteni, illetve megvásárolni kívánt önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség forgalmi értéke megállapításának elveit tartalmazó Értékelési Szabályzatot. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 7. (1) bekezdés, 13. (1) bekezdés) 9./ Dönt az elővásárlási joggal érintett és üres lakások értékesítéséről, illetve pályáztatásáról, a forgalmi értékről és ütemezi az eladásokat. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 8. (4) bekezdés) 10./ Dönt a komfort nélküli, valamint a szükséglakások valamely tulajdonostárs részére, kérelmére a többi tulajdonostárs vételi szándékról szóló nyilatkozata ismeretében pályáztatás nélkül elidegenítésre történő kijelöléséről. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 10. (9) bekezdés) 11./ A helyiségeket értékesítésre kijelöli. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 11. (3) bekezdés) 12./ Megállapodást köt bérlőkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlőkiválasztási joggal érintett helyiség elidegenítését megelőzően a jogosult szervvel. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 11. (4) bekezdés) 13./ Dönt az üres önkormányzati tulajdonú helyiség pályázati eljáráson kívüli, valamely tulajdonostárs kérelme alapján részére a többi tulajdonostárs vételi szándékról szóló nyilatkozata ismeretében elidegenítésre történő kijelöléséről.

41 150 (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 11/A. (1) bekezdés) 14./ Dönt az ismételt pályázat sikertelensége esetén a lakás, illetve a helyiség további hasznosításáról. (17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet 14. (13) bekezdés) 15./ Előzetesen jóváhagyja a helyiségbérlő és a bérbeadó közötti csere-megállapodás megkötését. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 4. (7) bekezdés, 12. (1) bekezdés c) pont cd) alpont) 16./ Előzetesen jóváhagyja a 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 10. (2) bekezdése alapján bérleti jogviszony megszüntetése esetén a megállapodást. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés c) pont ce) alpont) 17./ Előzetesen jóváhagyja a pénzbeni térítés megfizetésével járó bérleti jog megszüntetést, kivéve, ha a polgármester a helyiség önkormányzati célból történő igénybevételéről döntött. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 8. (3) bekezdés, 12. (1) bekezdés c) pont cf) alpont) 18./ Előzetesen jóváhagyja a 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 4. (11)-(12) bekezdéseiben meghatározott esetekben megkötendő megállapodásokat (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés c) pont ch) alpont) 19./ Jóváhagyja a helyiség bővítéséről szóló megállapodás megkötését. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés c) pont cn) alpont) 20./ Előzetesen jóváhagyja a helyiségek pályáztatását, valamint ismételt pályáztatás esetén az új feltételek meghatározását, továbbá ha a pályáztatott helyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok, úgy az elvégzendő munkálatok költségét. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 3., 12. (1) bekezdés c) pont ct) alpont) 21./ Előzetesen jóváhagyja a 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 6. (9) bekezdésében foglalt felújítási, korszerűsítési munkák kapcsán a bérlő által benyújtott költségvetést, a bérlő által a bérbeadó helyett elvégzett munkálatok költségének bérbeadó általi megtérítéséről szóló megállapodást. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés c) pont cw) alpont) 22./ Előzetesen jóváhagyja az üresen álló helyiség bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérbeadó által pályázati eljáráson kívül történő bérbeadását. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 4. (17) bekezdés, 12. (1) bekezdés c) pont cx) alpont) 23./ Előzetesen hozzájárul a preferált bérlő bérleménye egy részének az általa a helyiségben folytatott alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása céljából harmadik személy részére történő hasznosításához. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés d) pont da) alpont) 24./ Tagsági jogot megtestesítő értékpapír elidegenítése esetén tőzsdén nem jegyzett részvényeknél, valamint üzletrészeknél meghatározza az üzleti értékelés szempontjait. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 10. (2) bekezdés) 25./ Dönt 10 millió Ft felett 50 millió Ft vagyonértékig a forgalomképtelen vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása tárgyában a döntés meghozatalakor hatályos SZÉSZ rendelkezéseivel összhangban álló esetekben az ideiglenesen nem hasznosított forgalomképtelen ingatlanok mezőgazdasági célú bérbeadásáról. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 14. (2) bekezdés a) pont) 26./ Dönt 10 millió Ft felett 50 millió Ft vagyonértékig a forgalomképtelen vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő megterhelése tárgyában a forgalomképtelen vagyontárgy 12. (1) bekezdésének b) pontja szerinti szolgalmi joggal való megterheléséről, valamint a Ptk. 5:27 -a szerinti használati jog biztosításáról.

42 151 (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 14. (2) bekezdés b) pont) 27./ Dönt 10 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyonnal való rendelkezésről a 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés a), b), d), e), f), i), és l) pontjaiban meghatározottak esetén. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bekezdés) 28./ Előzetesen jóváhagyja a kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságok szervezeti és működési szabályzatát és beszerzési szabályzatát. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 21. (1) bekezdés) 29./ Dönt a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról a./ millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tőke 1/3-a nem haladja meg a 10 millió Ft-ot b./ a jegyzett tőke értékének 1/3-ától 50 millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tőke 1/3-a a 10 millió Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg az 50 millió Ft-ot. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 21. (3) bekezdés 2./ pont) 30./ Dönt a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről, amennyiben a megterhelés összege, illetve az elidegenítés esetén az ingatlan forgalmi értéke legfeljebb 50 millió Ft értékhatár. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 21. (4) bekezdés 1./ pont) 31./ Dönt azon gazdasági társaságok esetén, amelyekben az Önkormányzat önállóan, vagy az állammal együttesen nem rendelkezik többségi befolyással, a tulajdoni részesedések (üzletrész, részvény) elidegenítéséről, megterheléséről, valamint azon gazdasági társaságok esetén, amelyekben az önkormányzati önálló vagy az állammal együttes többségi befolyása fennáll, a tulajdoni részesedés megterheléséről Kft.-k esetében 0-50 millió Ft között, valamint Rt.-k esetében millió Ft között. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 22. (1) bekezdés a) pont) 32./ Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 22. -ában szabályozottak, valamint a 23. a) és b) pontjai kivételével a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szervében, és ennek keretében dönt minden olyan kérdésben, mely az Önkormányzat számára nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, illetve nem jelent bevételről való lemondást. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 23. ) 33./ Dönt a vagyongyarapításról a Ltv. 85/F. (1) bekezdésében biztosított elővásárlási jog gyakorlása, illetve árverésen kívüli, árverési vétel hatályával történı ingatlanszerzésről értékhatárra tekintet nélkül. (25/2003.(VI. 27.) Kgy. rendelet 27. (3) bekezdés) 34./ Dönt a vagyongyarapításról 10 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 27. (3) bekezdés) 35./ Hozzájárul 10 millió Ft felett 50 millió Ft vagyonértékig ahhoz, hogy a vagyonkezelő a kezelésébe átadott vagyon használatát a feladatai ellátásához igénybe vett alvállalkozónak, közreműködőnek kizárólag a vagyonkezelési szerződésben meghatározott célra átadja. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 34. (1) bekezdés) 36./ Dönt a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a vagyonkezelő részére. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 36. ) 37./ Előzetesen jóváhagyja az önkormányzati intézmény használatába, kezelésébe adott ingatlan egy részének bérbeadását egy éven belüli időtartamra 5 millió forint szerződéses összeghatár felett, vagy egy

43 152 éven túli időtartamra, millió forint közötti szerződéses összeg esetében. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 42. b) pont) 38./ Elbírálja az önkormányzati támogatási igényeket. (28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet 5. (3) bekezdés) 39./ 10 millió Ft értékhatárig jóváhagyja a bérlő lakására határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés a bérbeadó kezdeményezésére a felek közös megegyezéssel való olyan megszüntetéséről szóló megállapodást, mely szerint a bérlő másik önkormányzati lakásra bérleti jogviszonyt nem kíván létesíteni. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 52. (6) bekezdés) 40./ Előzetesen jóváhagyja az új, szociális célra épített lakásra, továbbá a kormányzati támogatással vásárolt használt lakásra beadott pályázat értékelési szempontjait, megállapítja a pályázat nyertesét. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 4., 5., 1. sz. melléklet) 41./ Dönt az új, szociális célra épített lakóépületekben levő lakások szociális célú bérbeadási jogcíméről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 5. (6) bekezdés, 1. sz. melléklet) 42./ Dönt a lakóépület felújítása, valamint az azonnali elhelyezést igénylő eset miatti elhelyezésre szolgáló lakások meghatározásáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet) 43./ Dönt üres lakás pályáztatásáról és az induló térítési díjról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 4. (1) bekezdés, 41. (1) bekezdés és 42. (4) bekezdés, 1. sz. melléklet) 44./ Dönt a szolgálati jelleg megszűnése miatt megüresedett lakás további hasznosításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 26. (4) bekezdés, 1. sz. melléklet) 45./ Dönt a szolgálati jellegű lakásban történő elhelyezésről, a bérbeadó által biztosított csereelhelyezésről és az elhelyezés meghosszabbításáról, a térítési díj részletfizetésének engedélyezéséről, amennyiben az IKV Zrt-vel kötött Ingatlanhasznosítási szerződés szerint önkormányzati bevétel. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 24. (1) bekezdés c) pont, 26. (6) - (7) bekezdés, 1. sz. melléklet) 46./ Dönt a Polgármesteri Hivatalban dolgozók garzonházban történő elhelyezéséről és az elhelyezés meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 24. (2)-(3) bekezdés, 1. sz. melléket) 47./ Dönt a hatósági határozat, bírósági ítélet alapján történő elhelyezésről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 19. (1) bekezdés, 1. sz. melléklet) 48./ Jóváhagyja az azonnali intézkedést igénylő elhelyezést, valamint a bérlő átmeneti elhelyezését. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 36. (1) bekezdés, 27., 1. sz. melléklet) 49./ Dönt a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezéséről, az elhelyezés meghosszabbításáról és a kérelem benyújtásának határideje alóli felmentésről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 20. és 21. (2)-(8) bekezdés és 22. (1) bekezdés, 22/A., 1. sz. melléklet) 50./ Dönt a csereszerződések megkötéséről, a térítési díjkülönbözet megfizetési kötelezettségéről, valamint a részletfizetésről, amennyiben az IKV Zrt-vel kötött Ingatlanhasznosítási szerződés szerint önkormányzati bevételt érint. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 30. (1)-(3) bekezdés, 30. (5)-(9) bekezdés, 31. (4)-(5) bekezdés, 1. sz. melléklet)

44 / Dönt az átmeneti lakásban történő elhelyezésről és az elhelyezés meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 37. (1)-(2) bekezdés, 1. sz. melléklet) 52./ Dönt az ideiglenesen elhelyezettek rendezett lakásbérleti jogának meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés, 1. sz. melléklet) 53./ Dönt a nyugdíjasok házában, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában történő elhelyezésről és meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 23. (1) bekezdés, 16-18/A., 1. sz. melléklet) 54./ Dönt szociális intézményi elhelyezés megszűnése esetén a bérleti szerződés megkötéséről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 13. (1)-(2) bekezdés, 1. sz. melléklet) 55./ Dönt a 3 éves szegedi bejelentett tartózkodási hely és életvitelszerű Szegeden tartózkodás esetén a komfort nélküli komfortfokozatú lakások tekintetében a kérelmező nyilvántartásba vételéről méltánylást érdemlő esetben. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 14. (1) bekezdés a) pont), 56./ Dönt a komfort nélküli lakások bérbeadásáról, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról a 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott sorolási szempontok alapján. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 14. (3)-(4) bekezdés, 1. sz. melléklet) 57./ Dönt megüresedett társbérleti lakrész társbérlőnek történő bérbeadásáról, vagy a társbérlő csereelhelyezéséről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 32. (1)-(2) bekezdés, 33. (1) bekezdés, 1. sz. melléklet) 58./ Dönt lakás egy részének nem lakás céljára történő bérbeadásáról, a lakásrész nem lakás céljára történő használatával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás visszavonásáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 50. (1), (4)-(6) bekezdés, 1. sz. melléklet) 59./ Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség lakás céljára történő átminősítéséről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 50. (7) bekezdés) 60./ Dönt a nem kizárólag önkormányzati beruházással felépített lakásra vonatkozó bérlőkijelölésről és az építési munka költségeinek viseléséről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet) 61./ Dönt a határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 10 millió forint értékhatárig. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 52. (6) bekezdés, 1. sz. melléklet) 62./ Dönt a megüresedett lakások hasznosítási jogcíméről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet) 63./ Bérbeadói hozzájárulással dönt a lakásbővítésről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 34., 1. sz. melléklet) 64./ Dönt lakás nem lakás céljára történő átminősítéséről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 50. (8) bekezdés, 1. sz. melléklet) 65./ Helyreállított, helyreállításra, korszerűsítésre szoruló lakások szociális pályáztatása esetén megállapítja a pályázat nyertesét. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 4., 1. sz. melléklet)

45 / Dönt a komfortnélküli komfortfokozatú lakásban történő elhelyezésről és az elhelyezés meghosszabbításáról, a szükséglakásban elhelyezettek bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet , 1. sz. melléklet) 67./ Dönt a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezéséről és a kérelem benyújtásának határideje alóli felmentésről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 21. (1) bekezdés, 1. sz. melléklet) 68./ Dönt a kényszerbérlők elhelyezéséről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 26/A., 1. sz. melléklet) 69./ Dönt a szociális pályázattal bérbe adott lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 4. (16) bekezdés, 5. (12) bekezdés, 1. sz. melléklet) 70./ Meghatározza a szociális pályázat útján bérbeadandó akadálymentesített és könnyített megközelítésű lakásokat. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet) 71./ Dönt ingatlan helyiségként kialakított részének nem lakásként történő használatáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 4. (18) bekezdés, 1. sz. melléklet) 72./ Dönt nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átminősítését követő bérbeadásáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 42/A., 1. sz. melléklet) 73./ Évente meghatározza lakóépület felújítása, valamint az azonnali elhelyezést igénylő eset miatti elhelyezésre szolgáló lakások számát a 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 3. számú melléklet IV. pontjában meghatározott épületekben, és dönt más épületekben lévő lakás kijelöléséről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 3. sz. melléklet IV. pont, 1. sz. melléklet) 74./ Dönt a részletfizetési megállapodással rendelkező bérlő elhelyezésének meghosszabbításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 57. (10) bekezdés, 1. sz. melléklet) 75./ Dönt a külön jogszabályban biztosított elővásárlási jog gyakorlásával, illetve árverésen kívül, árverési vétel hatályával megszerzett lakóingatlan határozatlan idejű bérbeadásáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 37/A. (1) bekezdés, 1. sz. melléklet) 76./ Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben. II. Főbb feladatok: 1./ Előzetesen véleményezi a földrajzi név megállapítására vagy megváltoztatására tett javaslatot. (45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendelet 3. (2) bekezdés) 2./ Kitüntetés adományozására a polgármesternél javaslatot terjeszthet elő. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (1) bekezdés a) pont) 3./ Véleményezi a polgármesterhez benyújtott kitüntetésre javasolt személyekre vonatkozó javaslatot. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (2) bekezdés) 4./ Előzetesen véleményezi az ingyenesen juttatott vagyon elfogadását (az intézményi átvett pénzeszközök és alapítványi juttatások kivételével) értékhatárra való tekintet nélkül. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdés) 5./ Előzetesen véleményezi az önkormányzati intézmény használatába adott ingóság alaptevékenysége

46 155 sérelme nélkül való értékesítését 2 és 20 millió forint értékhatár között. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 43. b) pont) 6./ Javaslatot tesz az önkormányzati intézmény használatába adott ingóság alaptevékenysége sérelme nélkül való értékesítésére 20 millió forint értékhatár felett. (25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 43. c) pont) 7./ Előzetesen véleményezi azon gazdasági társaságok esetén, amelyekben az Önkormányzat önállóan, vagy az állammal együttesen nem rendelkezik többségi befolyással, a tulajdoni részesedések (üzletrész, részvény) elidegenítését, megterhelését, valamint azon gazdasági társaságok esetén, amelyekben az önkormányzati önálló vagy az állammal együttes többségi befolyása fennáll, a tulajdoni részesedés megterhelését Kft.-k esetében 50 millió Ft felett, valamint Rt.-k esetében 100 millió Ft felett. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 22. (1) bekezdés b) pont) 8./ Helyi népszavazást kezdeményezhet a polgármesternél. (15/2004.(IV. 15.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja) 9./ Véleményezi a szakbizottságok hatáskörébe tartozó szolgálati lakásban történő elhelyezést, illetve az elhelyezés meghosszabbítását. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 24. (2)-(3) bekezdés, 1. sz. melléklet) 10./ Véleményezi az önkormányzati érdekből történő bérbeadást. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 38. (1) bekezdés, 1. sz. melléklet) 11./ Véleményezi a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezését, a csereelhelyezését és a bérleti jogviszony meghosszabbítását. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 11. (1)-(7) bekezdés, 1. sz. melléklet) 12./ Véleményezi a beruházási, felújítási engedélyokiratot 10 millió Ft értékhatár felett 50 millió Ft értékhatárig. (Beszerzési Szabályzat) 13./ Ellátja a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat. VÁROSÜZEMELTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG I. Hatásköre: 1./ Jóváhagyja a helyi közforgalmú közlekedési menetrendet, illetve annak módosítását, amennyiben az többletkiadást az önkormányzat számára nem jelent. 2./ Dönt a Vízügyi Építési Alap felhasználásáról, a beruházási hányad vonatkozásában a költségvetési végrehajtási rendelet szabályai szerint. 3./ Jóváhagyja a Vízügyi Építési Alap éves fejlesztési és beruházási tervét, valamint a SZV Zrt. által minden év november 1-ig előterjesztett Vízügyi Építési Alap éves felújítási és rekonstrukciós tervét. 4./ Hozzájárul a közterület állagának, minőségének javítására hatósági engedélyek és tulajdonosi hozzájárulás birtokában végzett munkálatok (pld: díszburkolat, utcabútor kiépítésére fordított) számlával igazolt, az engedélyező hatóság által elfogadott költségeinek mértékével a használó által még fizetendő közterület-használati díj engedélyező hatóság általi csökkentéséhez. (57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 7. (3) bekezdés)

47 156 5./ Jóváhagyja a temető üzemeltetője által az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt elkészített sírnyilvántartási térképet. (42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 18. (2) bekezdés) 6./ Engedélyezi a temetési rend megváltoztatását (sírok átminősítését). (42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 18. (2) bekezdés) 7./ Jóváhagyja a temető üzemeltetője által elvégzett sírhelyek osztályba sorolását. (42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 18. (3) bekezdés) 8./ Dönt a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról a jogszabályban meghatározott esetben. (63/2004. (XII. 21.) Kgy. rendelet 3. (4) bekezdés) 9./ Helyi közút kezelőjeként jár el a közút forgalmi rendjével kapcsolatban egyidejűleg kettőnél több, de legfeljebb hat útkereszteződést, illetve legfeljebb kettő forgalomirányító készülékkel ellátott útkereszteződést érintő ügyekben. (1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet) 10./ Kezdeményezi a lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadását. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 38. (1) bekezdés) 11./ Meghatározza, hogy a város társadalmi, gazdasági fejlődését szolgáló célok közül, melyek minősülnek kiemelt közérdeknek, és kiemelt közérdekből jóváhagyja a helyi védelem alatt álló területek kezelési előírásaitól eltérő használatot, továbbá a fasorok, parkok teljes rekonstrukcióját. (35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet 7. (3) bekezdés és 8. b) pont) 12./ Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben. II. Főbb feladatai: 1./ Érintett szakbizottságként előzetesen véleményezi a földrajzi név megállapítására vagy megváltoztatására tett javaslatot. (45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendelet 3. (2) bekezdés) 2./ Véleményezi a városban a közterület elnevezésekhez névmagyarázó tábla elhelyezése szükségességét és tartalmát. (45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendelet 8. (5) bekezdés) 3./ Kitüntetés adományozására a polgármesternél javaslatot terjeszthet elő, továbbá illetékes szakbizottságként véleményezi a polgármesterhez benyújtott kitüntetés adományozására tett javaslatot. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés) 4./ Javasolja az engedélyező hatóságnak, hogy külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre részleges vagy teljes díjmentességet állapítson meg közterület-használat vonatkozásában. (57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdés) 5./ Véleményezi a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján kiírt lakóépületek felújításának önkormányzati támogatására benyújtott pályázatokat. (28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet 5. (3) bekezdés)

48 157 6./ Illetékes szakbizottságként véleményezi az Önkormányzat részére ingyenesen juttatott vagyon elfogadását (az intézményi átvett pénzeszközök és alapítványi juttatások kivételével). (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdés) 7./ Javasolja a közút kezelőjének, hogy külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre részleges, vagy teljes díjmentességet állapítson meg közút nem közlekedési célú igénybevétele vonatkozásában. (66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelet 4. (1) bekezdés) 8./ Helyi népszavazást kezdeményezhet a polgármesternél. (15/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés b) pont) 9./ Véleményezi a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a tömegközlekedési járművek üzembentartói által minden év október 15-ig elkészített és egyeztetett téli üzemeltetési terveket. (1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet 4. (1) bekezdés) 10./ Véleményezi a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a tömegközlekedési járművek üzembentartói által június 30-ig elkészített, az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelését. (1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet 8. (5) bekezdés) 11./ Ellátja a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat.

49 158 20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete A polgármester Közgyűléstől átruházott hatáskörei Gazdasági ágazatban: I. Hatásköre: 1./ Dönt az önkormányzatot, mint adóst, illetve mint kötelezettet terhelő kötelezettségek más által történő átvállalásáról szóló szerződés megkötéséről, ha az az önkormányzatra többletkötelezettséget nem jelent. 4./ A Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően jóváhagyja a bérbe adott víziközmű létesítmények hálózatbérleti díj megállapítására vonatkozó megállapodásokat. 3./ Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti. (1988. évi I. törvény 31. (2) bekezdés) 2./ Elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bizottságot hoz létre. (1991. évi XX. törvény 138. (2) bekezdés e) pont) 5./ Dönt a településrendezési kötelezésekről, ehhez kapcsolódóan megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése-, illetve a kötelezettség megszűnése esetén a kötelezettség tényének törlése érdekében. (Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 29. (5) bekezdés) 6./ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter adatkezelője. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 7. (5) bekezdés) 7./ Dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, amennyiben önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan szükséges a tulajdonos hozzájárulása és az nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással, és gyakorolja hatósági eljárásban a tulajdonost megillető jogokat. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 15. (6) bekezdés) 8./ Dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyonnal való rendelkezésről a 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés a), b), d), e), f), i) és l) pontjaiban meghatározottak esetén 10 millió Ft értékhatárig. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 17/A. ) 9./ Eseti döntése alapján az általa kijelölt személy jár el az érintett gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén, valamint a tulajdonosi ellenőrzés, adatszolgáltatás kérés, iratbetekintési jog, tájékoztatás, felvilágosítás kérés tulajdonosi jogosultságok gyakorlása során. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 23. a)-b) pont) 10./ Gyakorolja a társasházak legfőbb szervében az önkormányzatra eső közös tulajdoni rész elidegenítésével, valamint a pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos tulajdonosi jogokat, kivéve az ingatlan üzemeltetésével összefüggésben felmerülő pénzügyi kötelezettségvállalással járó ügyeket legfeljebb 10 millió Ft értékhatárig. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 25. ) 11./ Dönt - az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének

50 159 ismeretében - az ingyenesen juttatott vagyon elfogadásáról (az intézményi átvett pénzeszközök és alapítványi juttatások kivételével) értékhatárra való tekintet nélkül, amennyiben annak rendeltetésszerű használata működési többletköltséget az önkormányzat számára nem jelent. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdés) 12./ Előzetesen jóváhagyja az önkormányzati intézmény használatába, kezelésébe adott ingatlan egy részének bérbeadását egy éven belüli időtartamra 5 millió forint szerződéses összeghatár felett, vagy egy éven túli időtartamra 10 millió forint szerződéses összeghatárig. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 42. a) pont) II. Főbb feladatok: 1./ Jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. (1991. évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g) pont) 2./ Tájékoztatja a lakosságot a helyi adóból származó bevételek összegéről. (1991. évi XX. törvény 138. (3) bekezdés h) pont) 3./ A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez. (1991. évi XX. törvény 67. ) 4./ Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott ellenőrzési feladatokat. 5./ Javaslatot tesz az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok alapítására, szervezeti átalakítására, hatékonyabb működtetési formájának kialakítására, megszüntetésére. 6./ Képviseli az Önkormányzatot a március 9-én létrejött Ivóvíz és csatornaszolgáltatás üzemeltetési szerződés teljesítésének ideje alatt. 7./ Eljár Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében, a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szervében a tulajdonosi joggyakorlás kivételével. E jogát a polgári jog szabályainak megfelelően bízhatja másra. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 20. (3) bekezdés) 8./ Közreműködik a vagyonkezelői jog, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítésének Önkormányzat általi ellenőrzésében, valamint a közgyűlés azonnali intézkedését nem igénylő esetekben évente tájékoztatja a közgyűlést az ellenőrzés eredményéről. (25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 39. ) Művelődési és köznevelési ágazatban: I. Hatásköre: 1./ Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. (2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pont) 2./ Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, több óvoda esetén bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre. (2011. évi CXC. törvény 49. (2) bekezdés)

51 160 II. Főbb feladatok: 1./ Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatot. (1991. évi XX. törvény 111. (1) bekezdés) 2./ Évente köteles felmérni a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés iránti igényt az első óvodai nevelési évre beiratkozni szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat bevonásával. (2011. évi CXC. törvény 83. (7) bekezdés) 3./ Ellenőrzi az Óvodák Igazgatóságának pedagógiai programját, házirendjét, valamint az SZMSz-ét. (2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés i) pont) 4./ Az Óvodák Igazgatóságának megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntés előtt beszerzi a évi CXC. törvény 83. (4) bekezdésében meghatározott szervezetek véleményét. (2011. évi CXC. törvény 83. (3)-(4) bekezdés)

52 161 Szociális és gyermekvédelmi ágazatban: I. Hatásköre: 1./ Dönt a kárpótlás nyugdíjszerű ellátásának havi összegéről, valamint intézkedik annak kifizetéséről (74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés, 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. ) 2./ Megállapodást köt a köztemetés lebonyolítására. (1993. évi III. törvény 48. (1) bekezdés) 3./ Dönt szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasításával kapcsolatos beadványról, illetve szociális intézményi jogviszony megszüntetéséről. (1993. évi III. törvény 94/D. és 101. (4) bekezdés) 4./ Dönt szociális bentlakásos intézményi elhelyezéshez kapcsolódó január 30. napja előtt befizetett egyszeri hozzájárulás visszafizetéséről. (1993. III. törvény 117/B. (1) bekezdés a december 31-én hatályos állapot szerint) 5./ Dönt a bejegyzett jelzálogjog törléséről. (1993. évi III. törvény 119. (3) bekezdés) 6./ A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság javaslata alapján dönt a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal történő előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötéséről, illetőleg nyilatkozik, amennyiben a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az önkormányzat nem kíván szerződést kötni. (2000. évi II. törvény 2/A. ) 7./ Gyakorolja a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. (1) bekezdésében meghatározott hatásköröket. 8./ Dönt amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a személyi térítési díj összegét vitatja. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés) 9./ Dönt a bölcsődében biztosított ellátás igénybevétele kapcsán keletkező díjhátralék méltányosságból történő elengedéséről, csökkentéséről, a részletfizetési kedvezményről. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdés) II. Főbb feladatok: 1./ Irányítja a karácsonyi program végrehajtását. 2./ Intézkedik a behajthatatlan hátralék törléséről. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. (5) bekezdés) Egyéb ügyekben: I. Hatásköre: 1./ Gyakorolja az Mötv. 67. g) pontjában, valamint a 19. b) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat. Az önkormányzati gazdasági társaság igazgatója tekintetében a munkáltatói jog gyakorlása során kikéri a felügyelő bizottság, még egyéb intézmények esetében az illetékes szakbizottság véleményét. 2./ Megállapítja a hivatali étkezde tekintetében az élelmezési nyersanyag költséget. 3./ Amennyiben a pályázat benyújtásához fenntartói nyilatkozat szükséges, az illetékes bizottság javaslatára /

53 162 véleményének ismeretében a fenntartói nyilatkozatot kiadja. 4./ Nyilatkozik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának átruházásával kapcsolatos ügyben az átruházás tárgyát képező helyiség önkormányzati célból történő igénybevételéről. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 4. (3) bekezdés) 5./ Dönt az alaptevékenységen kívüli bérbeadásról. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 4. (20) bekezdés) 6./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatosan bérbeadói jogok gyakorlása. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés a) pont) 7./ Díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. (42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés a) pont) 8./ Támogatási szerződést köt a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásra vonatkozóan a beruházás támogatása esetén. (28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet 5. (4) bekezdés) 9./ Elutasítja a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést, illetőleg a népi kezdeményezést a 15/2004. (IV. 15.) 8. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben. (15/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet 8. (3) bekezdés) 10./ A benyújtott javaslatról a Városi Főépítész véleménye alapján dönt a helyi védelem alá helyezési eljárás lefolytatásáról. (55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 3. (4) bekezdés) 11./ Jóváhagyja a helyi védelem alatt álló épületek külső megjelenését érintő felújításra, rekonstrukcióra vonatkozó pályázati felhívást és kiírást. (55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 11. (3) bekezdés) 12./ A Szakmai Minősítő Munkacsoport értékelésének figyelembevételével dönt helyi védelem alatt álló épületek külső megjelenését érintő felújításra, rekonstrukcióra benyújtott pályázatokról. (55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 12. (2) bekezdés) 13./ Dönt az egyszeri, vagy többszöri bérlőkiválasztási jog biztosításáról. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 40. (2) bekezdés, 1. sz. melléklet) 14./ Dönt a bérlőkiválasztási joggal érintett lakás visszavételéről. (45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 40. (5) bekezdés, 1. sz. melléklet) 15./ Dönt a városi ösztöndíj odaítéléséről az általa felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján. (14/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdés) 16./ Dönt az Esélyt a középiskolás tehetségeknek ösztöndíj odaítéléséről az általa felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján. (14/2010. (V. 12.) önkormányzati rendelet 3. (4) bekezdés) 17./ Engedélyezi a képviselőknek a Közgyűlés képviseletében, vagy a Közgyűlés, továbbá a polgármester megbízásából végzett, a képviselői tevékenységével összefüggő, általuk előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségeinek kifizetését. (18/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet 6. ) 18./ Gyakorolja az SZMSZ 1. sz. mellékletében és Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendeleteiben

54 163 meghatározott bizottsági hatásköröket, a bizottságok kialakításáig. E hatáskörben tett intézkedésekről köteles a Közgyűlést a soron következő rendes ülésen tájékoztatni. 19./ Dönt a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt hatáskörökben. 20./ Dönt az önkormányzat által benyújtandó, közfoglalkoztatásra irányuló kérelmek/pályázatok benyújtásáról, a költségvetésben biztosított előirányzat mértékéig. 21./ Dönt a külföldre utazó delegációk személyi összetételéről, a külföldi kiküldetésről. 22./ Dönt a Beszerzési Szabályzattal hatáskörébe utalt ügyekben. II. Főbb feladatok: 1./ Az önkormányzat intézményei, társaságai, illetve egyéb szervezeteivel kapcsolatban gondoskodik a vezetői tisztség betöltésére vonatkozó pályázatok kiírásáról. A pályázatokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szakbizottság véleményének kikérésével minősíti és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a pályázat elbírálására. Javaslatot tesz továbbá vezető tisztségből történő visszahívásra, illetve felmentésre. 2./ Részt vesz az önkormányzati kitüntetések adományozásának előkészítésében, átadja a kitüntetést és - a jegyzővel együtt - aláírja az oklevelet és Díszpolgárok Könyvébe tett bejegyzést. 3./ Kialakítja és vezeti az önkormányzatnak a Szegedi Tudományegyetemmel és az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházakkal, vallásfelekezetekkel és vallási közösségekkel történő együttműködés szervezetét. 4./ A részére benyújtott kitüntetési javaslatokat a szakmai egyeztetéseket követően a Közgyűlés elé terjeszti és átadja a kitüntetetteknek a kitüntetéseket. (17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet 27. (3) (11) bekezdései, 28. (2) bekezdés) 5./ Javaslatot tesz magánszemély, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság preferálttá nyilvánításáról, az ilyen személy, szervezet részére helyiség bérbeadására, a bérbeadás időtartamára, az általuk fizetett bérleti díj mértékére. (15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 11. (1) bekezdés) 6./ Helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés, valamint a népi kezdeményezés esetén a helyi választási bizottság elnökének a 15/2004. (IV.15.) Kgy. rendelet 8. (1) bekezdés szerinti tájékoztatója alapján a soron következő közgyűlési ülésnapon bejelenti: - a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést, illetőleg a népi kezdeményezést; - a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezés, illetőleg a népi kezdeményezés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek (ha a választási bizottság a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezés, illetve a népi kezdeményezés késve történő benyújtását állapítja meg, vagy aláírások ellenőrzése eredményeképpen az érvényes aláírások száma nem éri el a Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a 3. (1) bekezdésében meghatározott mértéket. (15/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet 8. (2) (3) bekezdés) 7./ A Közgyűlés elé terjeszti az építészeti örökség védelemre javasolt tárgyának helyi védelem alá helyezését. (55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 3. (7) bekezdés) 8./ Ellátja a költségvetési végrehajtási rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat.

55 164 20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei Szociális ágazatban: 1./ Dönt első fokon a lakbértámogatással kapcsolatos ügyekben. (1993. évi LXXVIII. törvény 34. (3) bekezdés, 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 38. (5) bekezdés) 2./ Dönt első fokon az önkormányzati segéllyel kapcsolatos ügyekben. (1993. évi III. törvény 25. (3) bekezdés bb) alpont, 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 13/A. és 38. (5) bekezdés) 3./ Dönt első fokon az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos ügyekben. (1993. évi III. törvény 55. (1) bekezdés, 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 38. (5) bekezdés) 4./ Dönt első fokon a szociális ellátások visszakövetelésével, elengedésével, csökkentésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos ügyekben. (24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 38. (5) bekezdés) 5./ Dönt az adósságcsökkentési támogatásról, annak összegéről, a részletfizetés idejéről. Rendelkezik a hitelezővel történő részletfizetési megállapodás megkötésének határidejéről, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel kötelezettségéről. (24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 31. (5) bekezdés, 38. (5) bekezdés) 6./ Megköti a rendszeres szociális segélyben részesülőket érintően az önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat, mint együttműködésre kijelölt szerv közötti megállapodást, valamint az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos megállapodásokat. (24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 38. (6) bekezdés) 7./ Méltányosságból engedélyezheti az Sztv. 48. (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben - a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelemre a köztemetés költségének részletekben történő törlesztését, legfeljebb 60 %-kal történő csökkentését, elengedését. (1993. évi III. törvény 48. (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet 26. ) Egyéb ügyekben: 1./ Dönt első fokon a közterület - használattal kapcsolatos ügyekben. (57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 11. (1) bekezdés) 2./ Helyi közút kezelőjeként jár el a közút forgalmi rendjével kapcsolatban egyidejűleg legfeljebb kettő útkereszteződést közvetlenül érintő ügyekben. (1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés a) pont) 3./ A köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek nem teljesítése esetén elrendeli a munka kötelezett általi elvégzését. (1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet 15. (6) bekezdés) 4./ Megállapítja a zajkibocsátási határértéket.

56 165 (30/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet 3 (2) bekezdés) 5./ Hivatalból, valamint bejelentés alapján ellenőrzi a zajvédelmi határértékek betartását, időben korlátozhatja a közterületi rendezvények megtartását, mozgó zajforrások továbbá elrendelheti az engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően megtartott közterületi rendezvények bezárását, megtilthatja a mozgó zajforrások üzemeltetését. (30/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet 4. (1) (3) bekezdés) 6./ Első fokon eljár a házszámozással kapcsolatos ügyekben. (45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendelet 10. (3) bekezdés) 7./ Dönt a Beszerzési Szabályzattal hatáskörébe utalt ügyekben.

57 166 20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete Felsőoktatási tanácsnok feladatköre - Rendszeres kapcsolatot tart a szegedi felsőoktatási intézmények vezetőivel, ezzel segíti az intézmények és az önkormányzat hatékony együttműködését; - Figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmények fejlesztését érintő pályázatokat; - Véleményezi a felsőoktatási intézményeket érintő városfejlesztési elképzeléseket.

58 167 20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése Természettudományi, műszaki alapkutatás Társadalomtudományi, humán alapkutatás Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Nemzetközi kulturális együttműködés Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

59 168 20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1. sz. függeléke Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök, illetve tisztségek az alábbiak: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményeinek vezetői, 2. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 100 %-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottságának tagjai, illetve könyvvizsgálói, akik a vagyonnyilatkozati törvény 3. (3) bekezdésének ea), eb), vagy ed) pontjaiban meghatározott munkakört, illetve tisztséget látnak el, 3. Az a közszolgálatban nem álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult: - az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásban, - egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során.

60 / Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 26 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) illetve a helyi önkormányzatok és szervei, köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. tv /1/ bekezdés j/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (2) bekezdése az alábbi i), j) és k) pontokkal egészül ki: 2. (2)... i: Nvt: a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény. j: Mötv: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény. k: Flt: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 2. A Rendelet 7. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 7. (5) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter adatkezelője a Polgármester. 3. A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul: 10. (2)... Az üzleti értékelés szempontjait a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) határozza meg. 4. A Rendelet 14. (1) bekezdésének első mondata és (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. (1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Közgyűlés hatásköre. 14. (2) b) forgalomképtelen vagyontárgy 12. /1/ bekezdésének b) pontja szerinti szolgalmi joggal való megterheléséről, valamint a Ptk. 5:27. -a szerinti használati jog biztosításáról.

61 A Rendelet 15. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. (6) Amennyiben önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan szükséges a tulajdonos hozzájárulása és az nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással, úgy a hozzájárulás megadásáról a Polgármester dönt, és gyakorolja hatósági eljárásban a tulajdonost megillető jogokat. 6. A Rendelet 17/A. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17/A. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyonnal való rendelkezésről jelen rendelet 12. /1/ bekezdés a/, b/, d/, e/, f/, i/ és l/ pontjaiban meghatározottak esetén a) 10 millió Ft értékhatárig a Polgármester, b) 10 millió felett - 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB), c) 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. 7. A Rendelet 21. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 21. (1) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság alapító okiratában szerepeltetni kell, hogy a vezérigazgató és az ügyvezető feladata a társaság szervezeti és működési szabályzatának és beszerzési szabályzatának elkészítése, valamint azok előzetes jóváhagyás céljából a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) elé terjesztése. (2) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő társaságok esetén azokban az ügyekben, melyeket a évi V. törvény (a Polgári törvénykönyv), illetve az alapító okirat a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe utal, a közgyűlés dönt, azzal, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő társaságok befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, illetve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről a (3) és (4) bekezdések rendelkeznek. (3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettség vállalásáról 1./ az ügyvezető igazgató/vezérigazgató dönt a./ 0-10 millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tőke 1/3-a nem haladja meg a 10 millió Ft-ot; b./ 0 Ft-tól a jegyzett tőke értékének 1/3-ig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tőke 1/3-a a 10 millió Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg az 50 millió Ft-ot; c./ 0 Ft-tól 50 millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tőke 1/3-a az 50 millió Ft-ot meghaladja. 2./ a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) dönt a./ millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tőke 1/3-a nem haladja meg a 10 millió Ft-ot; b./ a jegyzett tőke értékének 1/3-ától 50 millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tőke 1/3-a a 10 millió Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg az 50 millió Ft-ot. 3./ a Közgyűlés dönt 50 millió Ft értékhatár felett. A határozott vagy határozatlan időre létrejövő ügyleteknél, az értékhatárok megállapításánál ügyletenként

62 171 kell a rendelet 16. (2) bekezdése a-b) pontjaiban foglaltak szerinti ügyletértéket vizsgálni. (4) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítése, megterhelése esetében a megterhelés összege, illetve az elidegenítés esetén az ingatlan forgalmi értéke alapján: 1./ 50 millió Ft értékhatárig a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) 2./ 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. 8. A Rendelet 22. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 22. (1) Azon gazdasági társaságok esetén, amelyekben az Önkormányzat önállóan, vagy az állammal együttesen nem rendelkezik többségi befolyással, a tulajdoni részesedések (üzletrész, részvény) elidegenítéséről, megterheléséről, valamint azon gazdasági társaságok esetén, amelyekben az önkormányzati önálló vagy az állammal együttes többségi befolyás fennáll, a tulajdoni részesedés megterheléséről. Kft-k esetében 0-50 millió Ft között, valamint Rt-k esetében millió Ft között a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) dönt, Kft-k esetében 50 millió Ft felett, valamint Rt-k esetében 100 millió felett a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) előzetes véleményének kikérését követően a közgyűlés dönt. 9. A Rendelet 23. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 23. A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szervében a tulajdonosi jogokat a 22 -ban szabályozottak, valamint ezen szakasz a) és b) pontjai kivételével a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) gyakorolja, és ennek keretében dönt minden olyan kérdésben, mely az Önkormányzat számára nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, illetve nem jelent bevételről való lemondást. a) A Polgármestert megillető tulajdonosi jogosultságok: - tulajdonosi ellenőrzés, - adatszolgáltatás kérés, - iratbetekintési jog, - tájékoztatás, felvilágosítás kérés. b) A Polgármester eseti döntése alapján az általa kijelölt személy jár el az érintett gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén, valamint az a) pont szerinti tulajdonosi jogosultságok gyakorlása során. 10. A Rendelet 25. -a az alábbiak szerint módosul: 25. A társasházak legfőbb szervében az önkormányzatra eső közös tulajdoni rész elidegenítésével, valamint a pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Polgármester gyakorolja, kivéve az ingatlan üzemeltetésével összefüggésben felmerülő pénzügyi kötelezettségvállalással járó ügyeket legfeljebb 10 millió Ft értékhatárig, amelyekben az önkormányzati tulajdonrész bérbeadásával, haszonbérbeadásával megbízott szervezet saját hatáskörében jár el.

63 A Rendelet 27. (4) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul: 27. (4) g) az adós igazolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.) Kgy. rendelete szerinti kereső tevékenységet folytat, vagy rendszeres pénzellátásban (a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás) részesül, vagy a munkaügyi központtal együttműködik. 12. A Rendelet 29. (2) bekezdésének hatodik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 29. (2) - gondoskodás az óvodákról 13. A Rendelet 42. -a helyébe az alábbi rendelkezése lép: 42. Az önkormányzati intézmény a használatába, kezelésébe adott ingatlan egy részének bérbeadására egy éven belüli időtartamra 5 millió forint szerződéses összeghatárig saját hatáskörben, 5 millió forint szerződéses összeghatár felett, vagy egy éven túli időtartamra 10 millió forint szerződés összeghatárig a polgármester előzetes jóváhagyásával, millió forint közötti szerződéses összeg esetében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) előzetes jóváhagyásával, 50 millió forint szerződés összeghatár felett a közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthet jogügyletet. 14. A Rendelet 43. -a helyébe az alábbi rendelkezése lép: 43. Az önkormányzati intézmény a használatába adott ingóság - alaptevékenysége sérelme nélkül való értékesítéséről a/ 2 millió Ft értékhatárig az intézmény vezetője,

64 173 b/ 20 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) véleményének ismeretében az intézmény vezetője c/ 20 millió Ft értékhatár felett a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) javaslata ismeretében a közgyűlés dönt. 15. A Rendelet 46. (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 46. /1/ Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlása a Ptk. 5:30. /1/ bekezdésében foglaltakat figyelembe véve - a 47. -ban foglaltak kivételével - csak versenyeztetési eljárás keretében, csak természetes személyek vagy Nvt. alapján átlátható szervezetek részére történhet 16. A Rendelet 47. -a az alábbiak szerint módosul: 47. /1/ Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati vagyon értékesítésére akkor kerülhet sor, ha: a) a vagyontárgy értéke nem éri el jelen rendelet 46. /4/ bekezdésében meghatározott értéket, vagy b) törvény ezt lehetővé teszi. /2/ Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati vagyon értékesítésén kívüli hasznosítására akkor kerülhet sor, ha: a/ törvény ezt lehetővé teszi, vagy b/ a vagyontárgy értéke nem éri el jelen rendelet 46. (4) bekezdésben meghatározott értéket 17. A Rendelet 52. -ának /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: /1/ A Rendeletben meghatározott értékhatárok bruttó értéket jelentenek. 18. (1) A Rendelet 27. (3), 27. (4) és 36. -ban a Vagyongazdálkodási Bizottság szövegrész helyébe a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) szöveg lép. (2) A Rendelet 27. (6) bekezdésében a PB szövegrész helyébe a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PVB) szöveg lép. (3) A Rendelet 32. és 38. (1) bekezdésében az új Ötv szövegrész helyébe az Mötv. szöveg lép. 19. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

65 A 666/2007. (XII. 14.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 356/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester 62431/2014. számú A 666/2007 (XII.14.) Kgy. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat felülvizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés a 183/2011. (IV.15) számú, 505/2010. ( XII.10.) számú, a 144/2009. (IV.03.) Kgy. számú és a 346/2009 (VI.26.) Kgy. számú határozatokkal módosított 666/2007. (XII.14.) Kgy. számú határozatot hatályon kívül helyezi és jelen határozat melléklete szerinti Beszerzési Szabályzatot jóváhagyja. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, továbbá a Polgármesteri Hivatal valamennyi irodája.

66 175 a 356/2014 (XI.21.) sz. Kgy. számú határozat melléklete Beszerzési Szabályzat I. A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 1. A Szabályzat hatálya alá tartoznak az Önkormányzat beszerzései. 2. A Szabályzat szempontjából beszerzésnek minősül - közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetén: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, tervpályázat, - A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, - Irodai, azaz a nemzeti értékhatárok alatti értékű beszerzések esetén: árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése. 3. A beszerzési tárgyak fogalmára, a beszerzések értékének megállapítására, annak egybeszámítására és a közbeszerzési eljárás nyilvánosságára a Kbt. rendelkezései az irányadóak. II. A beszerzést megelőző előkészítő munkák 1. Tervezhető beszerzési igény esetén az előzetes költségbecslés alapján az előirányzat az éves költségvetésben rendelkezésre kell, hogy álljon, kivéve a pályázati forrásból megvalósuló beszerzések esetét. Az előirányzaton a nem kizárólagosan önkormányzati forrásból megvalósuló beszerzések esetén az Önkormányzat által biztosítandó saját erőt (önrészt) kell érteni. 2. Nem tervezhető beszerzési igény esetén a fejlesztés indokoltságát, az előkészítő tervműveleteket és a megvalósítás előzetes költségét jóvá kell hagyatni úgy, hogy az előirányzat az éves költségvetésbe bekerüljön. 3. A beruházási-fejlesztési beszerzési igények esetén a legkedvezőbb műszaki-gazdasági megoldásának kiválasztásához szükséges előkészítő tervdokumentációk elkészíttetéséhez az Önkormányzat éves költségvetésében erre a célra elkülönített költségkeret szolgál. 4. A beruházási-fejlesztési beszerzési igények esetén az elkészített tervek és a megvalósítási költség költségvetési fedezetének birtokában Beruházási, felújítási engedélyokirat elfogadtatása szükséges (1. számú melléklet), amelyről - 10 millió forint értékhatárig a Polgármester, - 10 millió forint értékhatár felett 50 millió forint értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérését követően a Polgármester, - 50 millió forint értékhatár felett a Közgyűlés dönt. A beruházási engedélyokiratban a megvalósítás költségét (az esetleg már korábban kifizetett tervezési és egyéb költségeket is) szerepeltetni kell. III. A közbeszerzések tervezése, előkészítése, az eljárás dokumentálási rendje 1. A költségvetési év elején, március 31. napjáig éves közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre

67 176 tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt lehetőség van közbeszerzési eljárás indítására, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 2. Az előzetes összesített tájékoztató készítésének és közzétételének lehetősége vonatkozásában a Kbt-ben foglaltak szerint kell eljárni. 3. A közbeszerzési eljárás minden egyes mozzanatát annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítése a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egysége által a jelen Szabályzat 2. sz. mellékletében mintaként szereplő Eljárás Kezdeményező okirat kitöltésével és a Városüzemeltetési Iroda -kivéve az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós alapból finanszírozott beszerzéseket- részére való megküldésével kezdődik meg. 4. A közbeszerzési eljárás akkor indítható meg kivéve az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós alapból finanszírozott beszerzéseket-, ha az eljárást megindító ajánlati/ ajánlattételi/ részvételi felhívást tartalmazó hirdetményt az ajánlatkérő nevében eljáró személy jóváhagyta, és a hirdetmény jogszerűségét az ajánlatkérő nevében eljáró személy által kijelölt hivatalos közbeszerzési szakértő ellenjegyzésével igazolja. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő gazdasági társaságok a beszerzési szabályzatukban határozzák meg az ellenjegyzésre jogosult személyt. IV. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat és hatáskörök, felelősségi kör és rend 1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek munkamegosztása A Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egysége és a Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és vagyongazdálkodási csoportja együttesen készíti elő és bonyolítja le a közbeszerzési eljárásokat. A Polgármester, mint ajánlatkérő nevében eljáró személy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására szükség szerint külső megbízott szervezetet vonhat be. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása érdekében legalább 2 főből álló munkacsoportot kell létrehozni. A munkacsoport tagjait a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége és a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének javaslata alapján a 3. pontban szereplő, az ajánlatkérő nevében eljáró személy jelöli ki. Az illetékes szervezeti egység által a munkacsoportba delegált tag feladata: a) a beszerzési tárgy pontos megfogalmazása, jellemzőinek részletes meghatározása (pénzügyi, műszaki, piaci paraméterek alapján), b) a lehetséges ajánlattevők alkalmassági / alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása, c) az elbírálás szempontjának / részszempontjainak, értékelési módszertanának leírása, d) részvétel az ajánlati dokumentáció szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési feltételek meghatározásában, e) az ajánlattevőkkel való konzultáció, helyszíni szemle lefolytatása, f) a beérkezett ajánlatok feldolgozásában, az értékelés döntés előkészítésében való részvétel, g) a szerződés aláírásra való előkészítésében való részvétel, h) az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése, i) a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésszegések és nem szerződésszerű teljesítések jelzése a szervezeti egység vezetője felé, utógondozási feladatok ellátása, szükség esetén a műszaki ellenőri teendők biztosítása, továbbá szükség esetén a támogató, finanszírozó szervezet és / vagy annak képviselője felé a teljesítési, számviteli jelentések elkészítése j) szerződés módosítási vagy új beszerzési igény felmerülése esetén azonnali írásbeli (elektronikus levélben történő) jelzés a Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és vagyongazdálkodási csoportja részére,

68 177 k) A szerződés teljesítéséről és a végszámla benyújtásáról azonnali írásbeli (elektronikus levélben történő) jelzés a Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és vagyongazdálkodási csoportja részére. l) A szerződés teljesítése során a rész- és végszámla benyújtásához kapcsolódóan, az adózás rendjéről szóló mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, a szerződést kötő másik félre vonatkozó a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás vagy az ezzel egyenértékű nemleges nyilvántartási kivonat beszerzése, vagy annak ellenőrzése, hogy a szerződést kötő másik fél a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, továbbá a számla igazolással, kivonattal, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés tényét igazoló dokumentummal történő felszerelése. A Városüzemeltetési Iroda által delegált tag feladata: a) a Bíráló Bizottság tagjainak az ajánlatkérő nevében eljáró személy által történő kijelölésének kezdeményezésére javaslattétel. b) a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati/ ajánlattételi/ részvételi felhívás, dokumentáció szövegének elkészítése, hirdetmények közzétételre való megküldése, c) az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére kötelezően megküldendő jegyzőkönyvek, összegezések, értesítések, tájékoztatások elkészítése, megküldése a Kbt-ben foglalt határidők betartása mellett, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, d) a beérkezett ajánlatok, részvételi jelentkezések átvétele, feldolgozása, értékelése és a Bíráló Bizottság elé terjesztése, e) a Bíráló Bizottság munkájának segítése, ügyviteli feladatainak ellátása, a Bíráló Bizottság szakvéleményének és döntési javaslatának az ajánlatkérő nevében eljáró személy elé terjesztése, ajánlatkérői döntés megszövegezése, f) a szerződés aláírásra való előkészítése, az aláírás érdekében való eljárás, a megkötött szerződés eredeti, szignált példányának megőrzése, a szerződés további példányainak átadása az illetékes szervezeti egység, és a másik szerződő fél részére, g) az Európai Unió és a Közbeszerzési Hatóság felé fennálló, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, h) a közbeszerzési eljárás írásban való dokumentálása, i) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi a Kbt-ben előírt hiteles adat, információ, szerződés, hirdetmény Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, Közbeszerzési Értesítőben, TED-en történő közzétételének kezdeményezése, j) A beszerzés tárgya szerint illetékes szakiroda által határidőben jelzett és a már lefolytatott közbeszerzési eljárás teljesítéséhez kapcsolódó szerződésmódosítási és / vagy új beszerzési igénnyel összefüggő Kbt. szerinti feladatok ellátása. A Városüzemeltetési Iroda elkészíti az éves közbeszerzési tervet, az előzetes összesített tájékoztatót, az éves statisztikai összegezést, amelyeket a Kbt.-ben előírtak szerint Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétesz. 2. Külső, megbízott lebonyolító szervezet A külső lebonyolító szervezet kiválasztására mind a Kbt., mind a jelen Beszerzési Szabályzat előírásai az irányadóak. Külső lebonyolító szervezet igénybevétele esetén, a Szabályzat IV.1. pontjában meghatározott munkacsoport felügyeli a lebonyolító szervezet tevékenységét. A lebonyolító, valamint a munkacsoport között a munkamegosztás az alábbiak szerint alakul: a) A lebonyolító szervezet látja el az 1. pontban foglalt feladatokat az alábbiak kivételével, amelyek közül a Városüzemeltetési Iroda, illetve az általa delegált tag feladatkörébe tartoznak: - az éves közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékoztató, az éves statisztikai összegezés elkészítése és tájékoztatás céljából az ajánlatkérő nevében, Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzététele. - a Bíráló Bizottság döntési javaslatának az ajánlatkérő nevében eljáró személy elé terjesztése, az ajánlatkérői döntés megszövegezése, - a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés aláírása érdekében eljárás, - a közbeszerzési eljárás írásban való dokumentálása, - a Bíráló Bizottság tagjainak az ajánlatkérő nevében eljáró személy által történő kijelölésének

69 178 kezdeményezésére javaslattétel, - tájékoztató hirdetmények megjelentetése, kivéve amennyiben a lebonyolítóval kötött megbízási szerződés eltérően rendelkezik, - a szerződések, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzététele. b) az illetékes szervezeti egység által delegált tag feladata: - a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, utógondozási feladatok ellátása és szükség esetén a műszaki ellenőri teendők biztosítása, a szerződésszegések és nem szerződésszerű teljesítések jelzése a szervezeti egység vezetője felé, - a szerződés módosítási vagy új beszerzési igény felmerülése esetén azonnali (elektronikus levélben történő) írásbeli jelzés a Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és vagyongazdálkodási csoportja részére. - a szerződés teljesítése során a rész- és végszámla benyújtásához kapcsolódóan, az adózás rendjéről szóló mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, a szerződést kötő másik félre vonatkozó a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás vagy az ezzel egyenértékű nemleges nyilvántartási kivonat beszerzése, vagy annak ellenőrzése, hogy a szerződést kötő másik fél a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, továbbá a számla igazolással, kivonattal, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés tényét igazoló dokumentummal történő felszerelése. 3. Ajánlatkérő nevében eljáró személy, szervezet Az ajánlatkérő alábbi jogait és kötelezettségeit a Polgármester, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy gyakorolja: a) valamennyi döntés meghozatala az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós alapból finanszírozott közbeszerzési eljárások esetében, amelyeknél közvetlen életveszély, működésképtelenség, illetve további károk keletkezésének elhárításáról van szó, b) dönt az éves közbeszerzési terv és módosításainak elfogadásáról, c) dönt - adott esetben - külső megbízott szervezet bevonásáról, d) dönt a közbeszerzési eljárás kiírásáról, e) dönt az alkalmazandó eljárás fajtájáról, f) kijelöli a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait, g) a Bíráló Bizottság javaslata alapján jóváhagyja a részvételi, illetőleg az ajánlati/ ajánlattételi felhívás, dokumentáció végleges szövegét a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes véleményének kikérését követően. Az ajánlatkérő alábbi jogait és kötelezettségeit a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, mint az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet gyakorolja: h) a Bíráló Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján dönt a nyertes ajánlattevő személyéről, az érvénytelenné nyilvánított ajánlatokról, az eljárás eredményéről. 4. Amennyiben - a beszerzés tárgya szerint érdekelt - kizárólagosan vagy többségében önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet ajánlattevőként részt kíván venni a közbeszerzési eljárásban és erről az eljárás megindítását megelőzően, a beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység felhívására ennek megfelelően nyilatkozik, úgy a döntési hatáskörök az alábbiak szerint alakulnak: Az ajánlatkérő nevében eljáró személy Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője a 3. d-f) pontjaiban, illetve g) pontjában azzal, hogy a részvételi, illetőleg az ajánlati/ ajánlattételi felhívás, dokumentáció végleges szövegének jóváhagyásakor nem kell kikérni a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes véleményét, valamint a 3. h) pontban az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság. 5. Bíráló Bizottság a) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy a beszerzési tárgy pontos meghatározására, az eljárást megindító

70 179 ajánlati/ ajánlattételi/ részvételi felhívás és a dokumentáció szövegtervezetének véleményezésére és az elbírálás szakmai előkészítésére legalább 5 főből álló szakértői bizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében eljáró, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. b) Amennyiben a - beszerzés tárgya szerint érdekelt - kizárólagosan vagy többségében önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet ajánlattevőként részt kíván venni a közbeszerzési eljárásban, akkor a Bíráló Bizottság tagjai között nem lehet vezető tisztségviselő. c) A Bíráló Bizottság határozatképes, ha a tagjainak többsége jelen van. A szakvélemény és döntési javaslat elfogadásához a jelenlevő bizottsági tagok több mint a felének támogató szavazata szükséges. d) A Bíráló Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik az eljárás lezárására vonatkozó döntési javaslat esetén a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai, valamint az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempont alkalmazása esetén a Kbt. által előírt értékelési táblázat. V. A közbeszerzési eljárásban, valamint a közbeszerzési eljárás értékhatárát el nem érő beszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekre, szervezetekre vonatkozó közös szabályok 1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és műszaki szakértelemmel kell rendelkezniük. 2. Minden év március 15. napjáig a beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egységek írásban és elektronikus levélben tájékoztatni kötelesek a Városüzemeltetési Irodát az adott évre tervezett valamennyi beszerzéseikről a 3. számú mellékletben megadott tartalommal. 3. A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának kijelölt munkatársai a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésben foglaltak teljesítéséről, az utalás tényéről a Hivatal számviteli és információs rendszerében adatokat kérdezhetnek le. 4. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személynek, vagy szervezetnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fent a Kbt a szerinti összeférhetetlenség. 5. Az eljárásban résztvevőknek írásban titoktartási nyilatkozatot kell tenniük, hogy a közbeszerzési eljárással összefüggésben tudomásukra jutott információt, üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják ki. VI. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó előírások (Irodai Beszerzések) 1. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésnek minősül a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő és az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben megállapított értékhatárt meghaladó értékű beszerzés, amelynek lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egysége végzi. 2. Az irodai beszerzések esetén fő szabályként legalább három ajánlatot kell bekérni, kivéve az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós, illetve azon beszerzések esetét, ahol a beszerzési tárgy sajátos műszakitechnikai jellege, kizárólagos jogok védelme kizárja vagy nem indokolja a többes ajánlatkérést. 3. Az ajánlatkérő nevében eljáró személy jogait és kötelezettségeit a Polgármester gyakorolja.

71 A Polgármester, mint ajánlatkérő nevében eljáró személy: a. valamennyi döntés meghozatala a Polgármesteri Alapot érintő, valamint az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós alapból finanszírozott beszerzés esetén, b. dönt a beszerzési eljárás kiírásáról, c. kijelöli a legalább 3 főből álló szakértői Bíráló Bizottság tagjait, d. a Bíráló Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az ajánlati felkérés, az esetleges dokumentáció végleges szövegét, és dönt az ajánlattételre felkért ajánlattevők listájának jóváhagyásáról, e. a Bíráló Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a nyertes ajánlattevő személyéről, az érvénytelenné nyilvánított ajánlatokról, az eljárás eredményéről. 5. A Bíráló Bizottság feladata: a. az ajánlatkérő nevében eljáró személy számára a beszerzési tárgy pontos meghatározása, b. javaslat az ajánlattételre felkért ajánlattevők listájára, c. az ajánlati felhívás és az esetleges dokumentáció szövegtervezetének véleményezése, d. az elbírálás szempontjának / részszempontjainak, értékelési módszertanának leírása 6. A Kbt ban szabályozott egybeszámítás kötelezettsége miatt, a beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység az eljárásának megkezdése előtt köteles elektronikus levélben véleményt kérni a Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és vagyongazdálkodási csoportjától és ellenőrizni a levél fogadását. A Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és vagyongazdálkodási csoportja köteles 5 munkanapon belül tájékoztatást nyújtani a beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység számára arra vonatkozóan, hogy a kötelezettségvállalás a Beszerzési Szabályzat hatálya alá tartozik e, illetve a Beszerzési Szabályzat alkalmazása során az ún. irodai eljárás vagy a Kbt. hatálya alá tartozó eljárás lefolytatása szükséges. A beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység köteles az eljárás lefolytatása után megkötött szerződés főbb adatairól (szerződést kötő másik fél, nettó ellenszolgáltatás összege, szerződéskötés napja) a szerződés megkötését követően haladéktalanul tájékoztatni a Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és vagyongazdálkodási Csoportját. 7. A beszerzési eljárás kezdeményezését, (a 2. sz. melléklet alkalmazásával), előkészítését és lebonyolítását, a teljesítés ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egysége vagy ajánlatkérő nevében eljáró személy megbízottja végzi. 8. A Bíráló Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik az eljárás lezárására vonatkozó javaslat esetén a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 9. Az ajánlattételre minden esetben fel kell kérni a beszerzés tárgya szerint érdekelt, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot. 10. Azonos ajánlati feltételek esetén az elbírálásnál előnyben lehet részesíteni az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ajánlatát. VII. Egyéb rendelkezések 1. A beszerzéssel kapcsolatos számlák felülvizsgálatáról, kísérő iratokkal és kimutatásokkal való felszereléséről, teljesítési igazolásáról, utalványozásáról a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgya szerinti illetékes szakiroda, vagy ajánlatkérő nevében eljáró személy megbízottja, míg a számlák kifizetéséről a Közgazdasági Irodája gondoskodik. 2. Jelen szabályzatban rendezett beszerzési eljárások belső ellenőrzésére, esetenként célvizsgálatok lefolytatására a Jegyző jogosult ellenőrző személyt (személyeket) megbízni, aki(k) a vizsgálatot a Belső Ellenőrzési Osztály közreműködésével végzi(k).

72 181 VIII. Záró rendelkezések Jelen Beszerzési Szabályzat december 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő beszerzésekre is alkalmazni kell. Szeged, november

73 sz. melléklet Beruházási, felújítási engedélyokirat 1) A beruházás alapadatai: a) A beruházó megnevezése, címe b) A beruházás megnevezése, címe c) A beruházás költségelőirányzata d) A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása 2) A megvalósítás tervezett időadatai: a) Tervezéssel összefüggő hatósági engedélyek meglétének, tartalmának rövid ismertetése (tervezési program) b) Kivitelezés várható kezdésének és befejezésének dátuma c) Várható üzembehelyezés dátuma 3) A beruházás költségelőirányzatának források és évek szerinti megoszlása: Év Önkormányzati forrás Egyéb forrás 4) A beruházás költségelőirányzatának részletezése a) tervezési költség b) kivitelezési költség c) egyéb költség d) tartalékkeret e) lebonyolítási díj 5) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet 6) A beruházást a Közgyűlés.. sz. határozatával / Polgármester... sz. döntésével hagyta jóvá. Szeged,. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

74 sz. melléklet Közbeszerzési és beszerzési eljárást Kezdeményező okirat Beszerzési tárgy pontos meghatározása, megnevezése: Kezdeményező szervezeti egység: A beszerzési tárgy: Áru Szolgáltatás Építési beruházás A beszerzési tárgy becsült nettó értéke: A beszerzés uniós támogatottsága: Igen Nem A beszerzés költségvetési forrása (a költségvetés sorának megfelelően): A szakiroda által a Munkacsoportba delegált tag (Közbeszerzés esetén): Kontakt személy a szakmai szervezeti egység részéről (Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés esetén): Ajánlattételre felkérni kívánt szervezetek neve, címe (Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés esetén): Megjegyzés (adott esetben): S z e g e d,. Kezdeményező szervezeti egység vezetője

75 sz. melléklet SZERVEZETI EGYSÉG BESZERZÉSI TERVE.. ÉVRE A szervezeti egység megnevezése: Megnevezés Beszerzési tárgy pontos meghatározása Áru, Szolgáltatás, Beruházás megjelölése Teljesítés helye Becsült érték (nettó Ft-ban) Az eljárás megindításának várható időpontja Szerződéses teljesítési határidő Uniós vagy állami támogatás Finanszírozási forrás pontos megjelölése Szervezeti egység vezetője

76 185 3./ évi önkormányzati költségvetés módosítása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Sport keret felosztás átruházott hatáskörének, valamint a Civil támogatási keret felosztás átruházott hatáskörének visszavonására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 20 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 357/2014. (XI.21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester /2014. A évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Közgyűlés a költségvetés módosításával összefüggésben a Sport keret felosztásának átruházott hatáskörét visszavonva, az Ifjúsági és Sportbizottság által hozott /2014. (III.26.) ISB sz. határozatot visszavonja. 2./ A Közgyűlés a költségvetés módosításával összefüggésben a Sport decentrumok fejlesztési keret felosztásának átruházott hatáskörét visszavonva, az Ifjúsági és Sportbizottság által hozott /2014. (IX.10.) ISB sz. határozat 1. pontjának 3. és 4. sorát, 5., 6. pontját hatályon kívül helyezi. 3./ A Közgyűlés a költségvetés módosításával összefüggésben a Civil támogatási keret felosztásának átruházott hatáskörét visszavonva, a Vagyongazdálkodási Bizottság által hozott /2014. (07.07.) VB sz. határozat 2. pontjának 2. alpontját (UTC Labdarúgó Sportegyesület), valamint a 4., és 5. pontját hatályon kívül helyezi. A határozatról értesítést kapnak: Tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya, Városüzemeltetési Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítványt nyújtott be a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, amit előterjesztőként elfogad, ezáltal beépül a határozati javaslatba. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a közétkeztetés folyamatos biztosítása érdekében új közbeszerzési eljárás kiírására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 20 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.)

77 /2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a /2014. számú A évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Szeged MJV Önkormányzata a város közigazgatási területén működő nevelési, oktatási intézményeinek ellátottjai és dolgozói, valamint egyes intézményeinek dolgozói számára a közétkeztetés biztosítása érdekében a SULI HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft-vel (6721 Szeged, Kenyérgyári út 1.) kötött és augusztus 01-től július 31-ig hatályos szerződés VII.2. pontjában meghatározott opciós jogát nem gyakorolja, 2. Szeged MJV Önkormányzata a közétkeztetés folyamatosságát, a hatályos Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint, új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szolgáltatási szerződés útján kívánja biztosítani. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Jegyző, Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda és a Humán Közszolgáltatási Iroda vezetői. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.)

78 187 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására eft előző évi maradványt eft betét megszüntetést külső finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt 0 eft belföldi értékpapír kiadást eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését eft belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 2. /1/ A rendelet sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépést követő napon ezen rendelet hatályát veszti.

79 188 22/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet melléklete_táblazatok_külön_pdf_ben mellékelve

80 Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító javaslatot nyújtott be a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, melyet előterjesztőként elfogad. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 20 igen, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (3) a) önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határideje a szerződés aláírásának napjától, illetve a kibocsátott számla kézhezvételétől számított legalább 15 nap, 1 millió Ft összeget meghaladó számla esetében legalább 30 nap. A 100%-os önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok által kibocsátott számlák, szerződések esetében a fizetési határidő értékhatártól függetlenül legalább 15 nap. A polgármester egyedi elbírálás alapján az önkormányzat érdekének figyelembe vételével a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett engedélyezheti a számla kifizetésének határidő előtti teljesítését, 2. A Vhr. 3. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (7) E rendeletben külön nem szabályozott előirányzatok felhasználásról bruttó 10 millió Ft értékhatárig a polgármester, bruttó 10 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, bruttó 50 millió Ft felett a Közgyűlés dönt

81 A Vhr. 3. (9) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (9) b.) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent 1 millió Ft többletköltséget jelentő értékhatárig a polgármester 1 millió Ft felett 50 millió Ft többletköltséget jelentő értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, 50 millió Ft többletköltséget jelentő értékhatár felett a Közgyűlés dönt. 4. A Vhr. 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) Ha az önkormányzati lakást a bérlő a bérbeadó hozzájárulásával részben vagy egészben saját költségén alakította ki, a bérbeadó és a bérlő az (1) bekezdésben foglalt térítési díjtól megállapodással eltérhetnek. A megállapodásban foglalt térítési díj nem haladhatja meg (1) bekezdésben megállapított térítési díj kétszeresét és a bérlő által a lakás kialakítására fordított költséget. A megállapodást a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hagyja jóvá bruttó 10 millió forint értékhatárig. Bruttó 10 millió forint értékhatár felett a Közgyűlés dönt. 5. A Vhr. 4. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (4) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában önkormányzati követelésről való lemondásról, engedményezésről, a végrehajtási eljárásba való be vagy be nem kapcsolódásról, végrehajtás felfüggeszthetőségéről, végrehajtás során részletfizetés engedélyezhetőségéről esetenként bruttó 10 millió Ft összeghatárig (beleértve a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatti, kisértékű követeléseket) a polgármester bruttó 10 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság bruttó 50 millió Ft felett a Közgyűlés dönt feltéve, hogy a követelés érvényesítése nem vezetett eredményre és ez nem is várható, vagy a követelés érvényesítése aránytalan ráfordítást eredményezne, illetve a lemondás az önkormányzat számára a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár. 6. A Vhr. 5. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (6) A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek folyamatos működéséhez szükséges támogatások ütemezésére az érintett gazdasági társaság ütemtervet készít. A havi lehívásra kerülő támogatási összeg nem haladhatja meg az éves előirányzatának 1/12-ét. A gazdasági társaság indokolt javaslatára, az önkormányzat likviditását figyelembe véve, a polgármester előterjesztése alapján Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ettől a mértéktől való eltérést engedélyezhet. Ha egy adott hónapban az éves előirányzat 1/12-énél kevesebb került lehívásra, úgy a maradék összeg bármikor lehívható, annak összege nem kerül beszámításra a tárgyhó 1/12 összegébe. Amennyiben a társaság féléves, illetve I-III. negyedéves beszámolója alapján a pénzkészlete meghaladja az addig kiutalt támogatások 30%-át, úgy a következő negyedévben a pénzkészlet 30%-át meghaladó összegével megegyező mértékkel csökkenteni kell a kiutalandó támogatás mértékét.

82 A Vhr. 5. (19) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (19) A támogatásban részesített szervezet melyre az önkormányzat belső ellenőreinek hatásköre kiterjed működési támogatása kifizetésének felfüggesztését vonja maga után, ha a belső ellenőrök munkáját a szervezet akadályozza, vagy lehetetlenné teszi. A felfüggesztés a belső ellenőr nyilatkozata szerinti akadályoztatás megszűnéséig áll fenn. 8. A Vhr. 6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (2) A Közgyűlés által meghatározott célra jóváhagyott kötvénykibocsátás egyéb feltételeiben való megállapodásra a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését követően a polgármester jogosult. 9. A Vhr. 6. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (5) A jóváhagyott és megkötött hitelszerződés-keretek és kötvénykeretek devizanemének megváltoztatásáról ideértve a tőzsdén kívüli származékos, határidős ügyleteket is a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében, a pénzintézet ajánlatának mérlegelésével a polgármester dönt. 10. A Vhr. 7/A. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7/A. (1) A választókörzeti keret körzetenkénti keretösszegét a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság állapítja meg. (2) A választókörzeti keret felhasználásának részletes szabályaira a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tesz javaslatot, melyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hagy jóvá. (3) A keret felhasználásáról az illetékes képviselő(k) javaslata alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. 11. A Vhr. 7/A. az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: 7/A. (11) A Választókörzeti keret kulturális programokra c. előirányzaton rendelkezésre álló 4 millió Ft a 20 egyéni választókörzetet egyenlő arányban, körzetenként 200 E Ft összegben illeti meg. A rendelkezésre álló összeget december 31. napjáig lehet felhasználni. A felhasználásról az illetékes képviselő(k) javaslata alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. A felhasználásra a 7/A. (8)-(10) bekezdés rendelkezéseit, valamint a /2014. (III. 10.) PB. sz. határozattal elfogadott felhasználási szabályzatot alkalmazni kell, azzal, hogy az előirányzatról teljesített valamennyi rendelkezés 100%-ban szabad felhasználásúnak minősül. 12. A Vhr. 7/B. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7/B. (1) A Településrészi önkormányzati keret településrészenkénti keretösszegét a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság állapítja meg.

83 192 (2) A Településrészi önkormányzati keret felhasználásának részletes szabályaira a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tesz javaslatot, melyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hagy jóvá. (3) A keret felhasználásáról az illetékes településrészi önkormányzat javaslata alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. 13. A Vhr. 7/C. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7/C. (1) A Fogyatékosügyi támogatási keret felhasználásról a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság dönt. (2) A Sport keret felhasználásáról a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság dönt. 14. A Vhr. 7/C. (4)-(9) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7/C. (4) Az Idősügyi támogatási keret felhasználásáról az Idősügyi Tanács javaslatára a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság dönt. (5) Az Ifjúsági támogatási keret felhasználásáról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt. (6) A Kulturális támogatási keret felhasználásáról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt. (7) Az Idősügyi és városrészi közösségi programok támogatási keret felhasználásáról a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság dönt. (8) Az Idegenforgalmi támogatási keret felhasználásáról az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület javaslatának figyelembevételével a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt. (9) Az Egyházi célú támogatási keret felhasználásáról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt. 15. A Vhr. 8. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (2) A művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások kiadási előirányzatának felhasználásáról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt. 16. A Vhr. 8. (5)-(14) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (5) A Játszótér felújítási és fejlesztési keret felhasználásáról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt. (6) Közterületek és intézmények nyilvános közösségi területeinek rekonstrukciója, fejlesztése, tervezése

84 193 előirányzat felhasználásáról a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (7) A Közlekedésbiztonsági keret előirányzat felhasználásáról a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (8) A Sport decentrumok fejlesztési keret előirányzat felhasználásáról Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság dönt. (9) Az Új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése előirányzat felhasználásáról a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (10) Az Út és járda rekonstrukciós keret céltámogatás Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek előirányzat felhasználásáról a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (11) A Kiskerti útkeret előirányzat felhasználásáról a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (12) Az önkormányzati intézmények felújítása megnevezésű előirányzat felhasználásról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt. (13) A Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. előirányzat felhasználásáról a (14) A csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése előirányzat felhasználásáról a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. 17. A Vhr. 8. (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (17) A Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) előirányzat felhasználásáról nettó 10 millió Ft értékhatárig a polgármester, nettó 10 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nettó 50 millió Ft felett a Közgyűlés dönt. 18. A Vhr. 8. -a az alábbi (18)-(20) bekezdésekkel egészül ki: 8. (18) Külföldi kiküldetést és annak költségét a polgármester engedélyezi. A Polgármester külön engedély nélkül költségvetési évenként 5 alkalommal vehet részt külföldre utazó delegációban, ha a kiküldetés időtartama alkalmanként a 4 napot és 500 E Ft költséget nem éri el. További kiküldetést, vagy 4 napot, vagy 500 E Ft költséget meghaladó kiküldetést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jogosult engedélyezni. (19) A külföldi delegációk fogadásával kapcsolatos költségeket a Polgármester engedélyezi. (20) A tárgyévet megelőző évben vállalt, de pénzügyileg a tárgyévben rendezendő kötelezettségvállalások a tárgyévi költségvetés előirányzatait terhelik. 19. A Vhr. 9. (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

85 (2) b.) A pályázati céltartalék új fejlesztésekre c. előirányzatból, elsősorban beruházási, felújítási pályázatok benyújtásáról, valamint más előirányzatból biztosítandó pályázati önerő biztosításáról pályázatonként két Közgyűlési időszak között: 10 millió Ft várható önerő értékhatárig a polgármester, 10 millió Ft fölött 250 millió Ft várható önerő értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság dönthet, azzal, hogy az illetékes szakiroda a Közgyűlést a döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja. 20. A Vhr a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12. A lakásalap felhasználásáról: a) lakóépület felújítása és tervezése, lakóövezetbe sorolt területek közművesítése, építési telkek kialakítása esetében (pályázati felhívásokkal együtt) bruttó - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt, b) bérlakás felújítása, helyreállítása esetén (pályázati felhívásokkal együtt) bruttó - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt, c) bérlakás építése és tervezése esetén (pályázati felhívásokkal együtt) bruttó - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. d) a társasházban meglevő önkormányzati résztulajdont terhelő felújítási munka esetében a polgármester dönt, e) lakóház, bérlakás vásárlás esetén bruttó - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. f) egyéb fel nem sorolt esetekben a felhasználásra az ágazati jogszabályok, illetve a Vagyonrendelet alapján kerül, kivéve az intervenciós keretet. g) Az intervenciós keret vis maior esetek, valamint azonnali halaszthatatlan beavatkozást igénylő javítási munkák finanszírozására szolgál. Az intervenciós keret felhasználásáról a lakóépületek vonatkozásában az IKV Zrt. véleményének figyelembe vételével a Városüzemeltetési Iroda javaslatára a polgármester dönt. 21. A Vhr. 13. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13. (3) A Vízügyi építési alap beruházási hányadának felhasználásáról: 1. bruttó 1 millió Ft értékhatárig a polgármester, 2. bruttó 1 millió Ft felett bruttó 50 millió Ft értékhatárig a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,

86 bruttó 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. 22. A Vhr. 14. (8) bekezdés b) pontja és (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. (8) b.) amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent 1 millió Ft értékhatárig az intézményvezető 1 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. (9) Államháztartáson kívülre forrás intézmény által történő átadásáról kizárólag annak intézményi költségvetési forrásának rendelkezésre állása esetén eft értékhatárig az intézményvezető eft felett 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. 23. A Vhr. 20. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 20. (4) Az időarányosnál magasabb támogatás a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság döntése alapján folyósítható. 24. A Vhr. 22. (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 22. (1) Az NGSZ-nek a saját előirányzatain túlmenően rendelkezési jogosultsága van a hozzá rendelt költségvetési szerv intézményi működési előirányzatai közül az ellátotti étkezési térítési díjak, az alkalmazottak étkezési és vendégétkeztetés térítéséből származó bevételi előirányzatai felett. (2) Az NGSZ-nek a saját előirányzatain túlmenően rendelkezési jogosultsága van - állami támogatásból felhasználási kötöttséggel juttatott céltámogatásokból finanszírozott kiadások kivételével - az önállóan működő intézmény önkormányzati támogatásból finanszírozott kiadások közül: a vásárolt élelmezés (a kötött felhasználású állami támogatás kivételével), támogatásból fedezett élelmezési rezsitérítés, energiaszolgáltatás, nem adatátviteli és adatátviteli célú távközlési díjak (vezetékes, mobil és kábeltelefon, Internet, kábeltévé) egyéb üzemeltetési szolgáltatások közül a szemétszállítás, a kéményseprés, vagyonvédelem szolgáltatás és a tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása, nem szakmai anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tanügyi nyomtatványok, festékkazetta) rehabilitációs hozzájárulás, valamint a fentiek ÁFÁ tartalmának kiadási előirányzata felett azzal, hogy az önállóan működő költségvetési szerv fenti kiadási jogcímek szerint az előirányzatokat csak a fenntartó előzetes engedélye alapján módosíthatja. 25. A Vhr. 24. (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 24. (12) Önerőt igénylő pályázaton való indulásról a forrás rendelkezésére állása esetén a biztosítandó önerő mértékétől függetlenül minden esetben a Közgyűlés dönt. Két Közgyűlési időszak között:

87 millió Ft várható önerő értékhatárig a polgármester, 10 millió Ft fölött 250 millió Ft várható önerő értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság dönthet, azzal, hogy az illetékes szakiroda a Közgyűlést a döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja. 26. A Vhr. 24. (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 24. (14) A költségvetési intézménynél felmerült követelésről lemondani esetenként a) értékhatár alatti követelés elengedésére bizottsági vélemények nélkül az intézményvezető jogosult, b) értékhatárt meghaladóan bruttó 10 millió forint értékhatárig az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében, c) bruttó 10 millió forint felett az illetékes szakbizottság javaslata ismeretében a Közgyűlés jóváhagyásával, feltéve, hogy a követelés érvényesítése nem vezetett eredményre és ez nem is várható, vagy a követelés érvényesítése aránytalan ráfordítást eredményezne, illetve a lemondás az önkormányzat számára a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár. A követelésről való lemondás miatt a bevétel pótlására az intézmény pótelőirányzat megállapítási igénnyel nem léphet fel. 27. A Vhr. 25. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 25. (2) A kijelölt gazdasági társaság, természetes személy megbízási szerződését a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményezése után a polgármester hagyja jóvá. 28. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba Tájékoztató a évi önkormányzati költségvetés I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 20 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 359/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HAT Á R O ZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester Tájékoztató a évi

88 197 önkormányzati költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés a I. félévi önkormányzati költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, Közgazdasági Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 4./ Új futballstadion építéséhez szükséges közgyűlési döntések Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezethez kiegészítés készült, mely két térképet tartalmaz. Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen, 1 nem szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 360/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 28414/2014. számú Új futballstadion építéséhez szükséges közgyűlési döntések tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a 645/2008. (XII. 12.) Kgy. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terven a Szeged, III. kerület belterület, Dorozsmai út Körtöltés Bajai út Városgazda utca Méntelepi-Fehér-tó által határolt terület területfelhasználási besorolását jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja. 2./ A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi főépítészt, hogy a településszerkezeti terv komplex felülvizsgálatánál a változásokat vezettesse át. Határidő: Felelős: a településszerkezeti terv komplex felülvizsgálata városi főépítész 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 4./ A Közgyűlés az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. (7) bekezdése alapján megváltoztatja a Szeged, III. kerület belterület 25877/2 hrsz.-ú, kivett mocsár, a és a kivett közterület megjelölésű ingatlanok a határozat 3. számú mellékletét képező területkimutatás szerinti mindösszesen 3006 m 2 nagyságú területrészének forgalomképesség szerinti besorolását, amely alapján a területrészek forgalomképtelen törzsvagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná válnak.

89 198 5./ A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet alapján a Szeged, I. kerület belterület hrsz.-ú ingatlannak a határozat mellékletét képező területkimutatáson jelölt, 693 m²-es, a Szeged, I. kerület belterület hrsz.-ú ingatlannak a határozat mellékletét képező területkimutatáson jelölt, 1006 m²-es, valamint a Szeged, I. kerület belterület 25877/2 hrsz.-ú ingatlannak a határozat mellékletét képező területkimutatáson jelölt, 1307 m²-es területrészét ,-Ft+ÁFA forgalmi értéken a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére értékesítésre kijelöli. 6./ A Bizottság felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a telekalakítást engedélyező határozat jogerőre emelkedését, és a beruházás megvalósításához szükséges, az önkormányzati ingatlannal szomszédos ingatlanok vevő tulajdonába kerülése, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes jóváhagyását követően az adásvételi szerződést aláírja. 7./ A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az adásvételi szerződésben kerüljön szabályozásra, hogy a telekalakítással, az adásvételi szerződés megkötésével és a tulajdonos változás ingatlannyilvántartásban történő átvezetésével kapcsolatos összes költségét a vevő viseli. 8./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda és a Közgazdasági Iroda irodavezetőjét, hogy a évi költségvetés tervezésekor a kivitelezés önkormányzati önrészének biztosítására ef-ot, a tervezés önkormányzati önrészének biztosítására 1000 eft-ot a kiadási előirányzatok között tervezzen be. Felelős: Határidő: Városüzemeltetési Iroda irodavezető, Közgazdasági Iroda irodavezető évi költségvetés tervezése Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesülnek a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az Igazgatási és Építési Iroda Építési Osztály, a Városi Főépítész, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Szeged 2011 Kft., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője.

90 199 A 360/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Jelmagyarázat:

91 200 A 360/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

92 201

93 202

94 203

95 204

96 205 A 360/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat 3. sz. melléklete

97 206

98 207 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 28 igen, 1 nem szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9/B. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontja és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) a következő 66. alcímmel és a következő 123/L. -sal egészül ki: 66. SZEGED, DOROZSMAI ÚT KÖRTÖLTÉS BAJAI ÚT VÁROSGAZDA SOR MÉNTELEPI-FEHÉR-TÓ ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK (STADION) (1) 123/L. A sajátos előírások hatálya a Dorozsmai út Körtöltés Bajai út Városgazda sor Méntelepi-Fehér-tó által körbezárt (a szabályozási tervlapon körülhatárolt) területre terjed ki.

99 208 (2) A területen a szabályozási tervlap az alábbi sajátos építési övezetet jelöl: Ki-51X0X(8) (3) A Ki-51X0X(8) építési övezetben az alábbi sajátos előírásokat kell érvényesíteni: a) A belső úthálózat átjárhatóságát megfelelő teherbírású és közúti paraméterekkel rendelkező burkolattal kell biztosítani. b) A területen az előírt parkoló számot a mindenkori megvalósulási ütemekhez igazítva kell biztosítani. c) A tervezett létesítményhez tartozó b) pont szerinti parkolási igény 50%-a a módosítással érintett terület telekhatárától mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával biztosítható. d) Stadion létesítése esetén a befogadóképesség 20%-a számára kell a 200 látogatónkénti autóbusz-várakozóhelyet biztosítani a két sportolói autóbusz várakozóhely kiépítésén túl. e) A tervezett létesítményhez szükséges kerékpár elhelyezést az ütemekhez igazodóan kell biztosítani. f) A területen a SZÉSZ 38. (1) bekezdésében szereplő előírást nem kell alkalmazni. g) A területen a SZÉSZ 57. (4) bekezdésében szereplő, a fásítás mértékére vonatkozó előírást nem kell alkalmazni. h) A területet érintő, a szabályozási tervlapon szereplő változtatási tilalom területét a kijelölés alapjául szolgáló egykori deltavágány MÁV fejlesztési terveiből való törlése miatt figyelmen kívül kell hagyni. i) A különleges beépítésre szánt intézményterület kódjának 3. helyén szereplő X jel azt fejezi ki, hogy a telek teljes területe építési helynek minősül. j) A különleges beépítésre szánt intézményterület kódjának 5. helyén szereplő X jel azt fejezi ki, hogy a telek beépíthetősége max. 25%, zöldfelületi mutatója min. 60%. k) A legnagyobb épületmagasság a telepítendő technológia, vagy technológiai szempontból szükséges építményrészek (pl. torony, különleges adottságú csarnokrész) esetében az előírthoz képest eltérhet, de maximum 60,0 méter magasságig növelhető. (4) A területet érintő, a MOL kezelésében lévő gázvezeték védőtávolsága a gázvezeték tengelyétől számított méter. 2. A SZÉSZ 23. sz. mellékletét képező 33-3, valamint 40-1 számú szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet mellékletét képező 33-3, valamint 40-1 számú tervlapok lépnek. 3. (1) (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.

100 209

101 210

102 211 5./ Szeged, Budapesti út M43 autópálya Vasúti pálya 01419/1 hrsz. védőerdő és közút által határolt terület (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) településrendezési eszközei módosításának előkészítése érdekében településfejlesztési szándék és partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Logisztikai Központ településrendezési eszközei módosításának előkészítésére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 361/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2014. iktatószámú Szeged, Budapesti út M43 autópálya Vasúti pálya 01419/1 HRSZ. védőerdő és közút által határolt terület (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) településrendezési eszközei módosításának előkészítése érdekében településfejlesztési szándék és partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: I. A Közgyűlés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)3. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a Szeged, Budapesti út M43 autópálya Vasúti pálya 01419/1 hrsz. védőerdő és közút által határolt területen (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) a 01416/17 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának változásamiatt a településrendezési eszközök módosításánakelőkészítése érdekében az alábbi településfejlesztési szándékáról határoz: A Közgyűlés a Logisztikai Központ területén lévő 01416/17 hrsz. 13,0 ha nagyságú, jelenleg Gip 511X58 övezeti besorolású terület Gksz övezetbe történő átsorolását indokoltnak tartja annak érdekében, hogy a területen gazdasági logisztikai, szolgáltató és kereskedelmi fejlesztésre kerülhessen sor. II. A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a Városi Főépítészt, hogy a Korm. rendeletben foglalt egyszerűsített véleményezési eljárást folytassa le és ezt követően a településrendezési eszközök módosítását terjessze elő. Határidő: a Szeged, Budapesti út M43 autópálya Vasúti pálya 01419/1 hrsz. védőerdő és közút által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó előterjesztés Felelős: városi főépítész A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesülnek a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Városi Főépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Igazgatási és Építési Iroda Építési Osztály, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

103 212 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Logisztikai Központ településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 362/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2014. iktatószámú Szeged, Budapesti út M43 autópálya Vasúti pálya 01419/1 HRSZ. védőerdő és közút által határolt terület (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) településrendezési eszközei módosításának előkészítése érdekében településfejlesztési szándék és partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a határozat mellékletét képező a Szeged, Budapesti út M43 autópálya Vasúti pálya 01419/1 hrsz. védőerdő és közút által határolt területen (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) a 01416/17 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának változása miatt a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot elfogadja. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesülnek a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Városi Főépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Igazgatási és Építési Iroda Építési Osztály, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

104 213 a 362/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete A Szeged, Budapesti út M43 autópálya Vasúti pálya 01419/1 hrsz. védőerdő és közút által határolt területen (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) a 01416/17 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának változása miatt a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 1. Az egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre: a) Érintett lakos: az a cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki a rendezés alá vont területen, illetve azzal közvetlenül szomszédos területen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ezt lakcímkártyájának bemutatásával igazolja. b) Az a természetes személy, gazdálkodó szerv akinek javára: ba) a rendezés alá vont területen, bb) a rendezés alá vont területtel közvetlenül szomszédos telkeken, jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja. c) Érintett gazdálkodó szervezet: az a szervezet aki ca) a rendezés alá vont, valamint cb) az azzal közvetlenül szomszédos területeken székhellyel, telephellyel rendelkezik. d) Érintett gazdálkodó szervezetek és egyéb szervek a c) pontban foglaltakon túl az alábbiak: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatósága Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. SZVMF Zrt. Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szegedi Vízmű Zrt. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. MOL Nyrt. Kutatás&Termelés MOL KTD-Üzleti Támogatás MOL Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok Bányamérés és Birtokjog MAVÍR Zrt. Magyar Villamosenergia ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem INVITEL Távközlési Zrt. INVITEL Technokom Kft. Magyar Telekom NyRt. Dél-alföldi szolgáltatási központ MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Csongrád Megyei Építész Kamara Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Csongrád Megyei Agrárkamara Szegedi Közlekedési Kft. Szegedi Városkép Kft. Szélmalom Kábeltv Zrt. Telenor Magyarország Zrt. Tisza Volán Zrt. Igazgatóság

105 214 Vodafone Magyarország Zrt. Digi Kft. 2. e) Érintett érdek-képviseleti szervezet: valamennyi szegedi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezet. f) Érintett civil szervezet: valamennyi szegedi székhelyű (illetve telephelyű) szervezet, tevékenysége településfejlesztés, településrendezés, régészet. amelynek Az egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatási módja és eszközei: 2/1. 2/2. Az 1. pontban felsorolt partnerekre vonatkozóan, kivéve az 1/ba), 1/ca) és 1/d pontban felsoroltak: A véleményezési szakaszban az elkészült tervezetet 15 napra Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Általános Ügyfélszolgálati Csoportján, valamint a Városi Főépítésznél közzé kell tenni azzal, hogy az érintett partnerek a közzététel ideje alatt papír alapon írásban javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Az ezekről szóló hirdetményeket a Délmagyarország című napilapban, valamint Szeged város hivatalos honlapján ( a közzététel előtt legalább 3 munkanappal kell megjelentetni. Az 1/ba), 1/ca) és 1/d) pontokban felsorolt partnerekre vonatkozóan: Az érintetteknek a véleményezési szakaszban az elkészült tervezetet postai úton, tértivevényes küldeményként kell megküldeni az eljárásban részt vevő partnereknek. Aki a véleményezési szakaszban a tervezet átvételétől számított 15 napon belül nem ad írásos véleményt, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. 3. Javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: A beérkezett írásos javaslatokat, észrevételeket, véleményeket az általános ügykezelés szabálya szerint kell kezelni, az ügyirathoz iktatni, csatolni. meg kell küldeni a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki a véleményezési szakaszban érkezett észrevételeket a végső tervdokumentációban dokumentálja. 4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: A véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is ismertetni kell a Közgyűléssel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Közgyűlés dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell. A döntést a végső dokumentációban dokumentálni, majd 15 munkanapra Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Általános Ügyfélszolgálati Csoportján, a Városi Főépítésznél, valamint Szeged város hivatalos honlapján közzé kell tenni. Az erről szóló hirdetményt Szeged város hivatalos honlapján a közzététel előtt 3 munkanappal kell megjelentetni. Az eljárásban részt vett 1/ba), 1/ca) és 1/d) pontokban meghatározott partnerek a döntést és indoklást postai úton, tértivevényes küldeményként értesítést kapnak a közgyűlési döntés és az indoklás közzétételének idejéről, helyéről. Az eljárásban részt vett 1. pontban meghatározott partnerek kivéve az 1/ba), 1/ca) és 1/d) pontokban foglaltakat Szeged város hivatalos honlapján kapnak értesítést a közgyűlési döntés és az indokolás közzétételének idejéről, helyéről. 5. Az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések: A Polgármester az elfogadást követően 15 munkanapon belül gondoskodik a településrendezési eszközök önkormányzat hivatalos honlapján történő nyilvánosságra hozataláról. 6. Jelen partnerségi egyeztetés szabályait az elkészült tervezetben, valamint a végső dokumentációban egyaránt dokumentálni kell.

106 215 6./ Szeged Megyei Jogú Város Zajtérkép és Intézkedési Tervének elfogadása Előterjesztő: Városfejlesztési Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítványt nyújtott be Hüvös László önkormányzati képviselő. A módosító indítvány 1.) pontját, miszerint a Nagyállomáshoz kapcsolódó intermodális csomóponthoz is készítsenek előzetes hatástanulmányt, azt előterjesztő elfogadja, míg a módosító indítvány 2.) pontját, nem fogadja el. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Hüvös László önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítvány 2.) pontját, mely a Zajtérkép és Intézkedési Terv elfogadásával összefüggésben a részletes költségbecslésre és finanszírozási tervre vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 9 igen szavazattal, 20 tartózkodás mellett elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot az elfogadott módosító javaslattal együtt. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 363/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HAT Á R O ZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Nagy Sándor alpolgármester, 01/ /2014. iktató számú, Szeged Megyei Jogú Város Stratégiai Zajtérkép és Intézkedési Tervének elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Közgyűlés a Szeged Város Stratégiai Zajtérképéhez kapcsolódó, időszakra vonatkozó intézkedési tervét jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 2./ A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Stratégiai Zajtérkép és Intézkedési Tervének elfogadásával összefüggésben szükségesnek tartja a Nagyállomáshoz kapcsolódó intermodális csomópont és az ehhez tartozó közlekedési infrastruktúra megvalósítása esetén a várható további zajhatások előzetes hatástanulmányának elkészítését, valamint az esetleges kedvezőtlen következmények mérséklése, megszüntetési érdekében az intézkedési terv kiegészítését Alsóváros érintett lakóövezeteiben élők vonatkozó védelme érdekében. A kiegészítést elfogadásra a felelős terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: Határidő: Nagy Sándor alpolgármester március 31. A fentiekről értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

107 216 a 363/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete/stratégiai Zajtérkép és Intézkedési Terv_külön pdf-ben mellékelve

108 217 7./ Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged, II. kerület 15455/22 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átadásával kapcsolatos. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 364/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés az Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között a Szeged, II. kerület 15455/22 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átadása tárgyában február 18-án kötött szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve nyilatkozik, hogy a tárgyi ingatlant a szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelően, településrendezési közérdekű célra hasznosítja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda és általa az MNV Zrt. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged I. kerület belterület 4035/2 (Móra Ferenc Múzeum), a 4035/1 (Vár), a 3837 (Fekete ház), a 3653 (Varga Mátyás kiállítóház), a II. kerület belterület (Múzeumi raktár) hrsz.-ú ingatlanok térítésmentes átadására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 365/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Magyar Állam a tulajdonában lévő Szeged I. kerület belterület 4035/2 (Móra Ferenc Múzeum), 4035/1 (Vár), 3837 (Fekete ház), 3653 (Varga Mátyás kiállítóház), II. kerület belterület (Múzeumi raktár) hrsz.-ú ingatlanok térítésmentes átadását kezdeményezi az Önkormányzat részére, akkor ezen ingatlanokat az Önkormányzat vagyonátadási megállapodás megkötése mellett át kívánja venni. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Közgazdasági Iroda, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Humán Közszolgáltatási Iroda, a Móra Ferenc Múzeum, és az ingatlanvagyon-kataszter vezetője.

109 218 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged I. kerület belterület 3480 hrsz.-ú, Petőfi Sándor sgt. 28. szám alatti ingatlan mellékelt változási vázrajz alapján történő megosztásának jóváhagyására, és a kialakuló 3480/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképességének megváltoztatására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 366/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szeged I. kerület belterület 3480 hrsz.-ú, Petőfi Sándor sgt. 28. szám alatti ingatlan mellékelt változási vázrajz alapján történő megosztását jóváhagyja, és a kialakuló 3480/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképességét korlátozottan forgalomképes vagyonról forgalomképtelen törzsvagyonra megváltoztatja. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt telekalakítás ingatlannyilvántartásban való átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 3./ A Közgyűlés az 1. pont szerinti telekalakítás alapján kialakuló 3480/2 hrsz.-ú ingatlant a megosztás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napjával elvonja az IKV Zrt. haszonbérletéből, és közfeladatok ellátása érdekében átadja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. 4./ A Közgyűlés felkéri a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az 3. pontban hivatkozott ingatlan vonatkozásában az átadás-átvételi eljárást az eszközkarton és kataszteri-számviteli bizonylatok átadásával folytassák le. Határidő: a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését követő 30 napon belül A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Közgazdasági Iroda, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az ingatlanvagyon-kataszter vezetője, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az IKV Zrt.

110 219 a 366/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete

111 220

112 221 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged, III. kerület belterület 24942/3 hrsz.-ú, kivett járda megjelölésű ingatlan forgalomképességének változására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 367/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. (7) bekezdése alapján megváltoztatja a Szeged, III. kerület belterület 24942/3 hrsz.-ú, kivett járda megjelölésű, ingatlan a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti 34 m2 nagyságú területrészének forgalomképesség szerinti besorolását, amely alapján a területrész forgalomképtelen törzsvagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná válik, amennyiben a Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelőség a járda megszüntetéséhez hozzájárul. 2. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kérelmező a kivett járda megszüntetéséhez szükséges engedélyt az illetékes Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelőségtől beszerezze és az ehhez szükséges meghatalmazást a Polgármester aláírja. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyi ingatlanrész ingyenes tulajdonba adásához szükséges megállapodást aláírja. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője, Gradiskai Ilona, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

113 222 a 367/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete

114 223

115 224 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged II. kerület belterület hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan forgalomképességének megváltoztatására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 368/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. (7) bekezdése alapján megváltoztatja a Szeged II. kerület belterület hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan forgalomképesség szerinti besorolását, amely alapján az ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyonról forgalomképtelen törzsvagyonná válik. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan megjelölésének megváltoztatására irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezze a Járási Földhivatalnál. Határidő: a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 3.) A Közgyűlés felkéri az ingatlanvagyon-kataszter vezetőjét, hogy az 1.) pontban foglalt ingatlan forgalomképessége megváltoztatását vezesse át az ingatlanvagyon-kataszteren a 2.) pontban hivatkozott földhivatali eljárás befejezését követő 30 napon belül. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged III. kerület belterület 26055/5 és 26055/6 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanoknak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére önkormányzati közfeladat ellátásának biztosítása céljából történő átadására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 369/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú 5383/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló

116 225 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h) pontja és a 16. (1) bekezdése alapján a Szeged III. kerület belterület 26055/5 és 26055/6 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokat i nappal a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére önkormányzati közfeladat ellátásának biztosítása céljából átadja. 2) A Közgyűlés utasítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t, hogy az ingatlanokat a számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel. Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az Ingatlanvagyon kataszter vezetője, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged II. kerület belterület 16838/9 hrsz.-ú ingatlannak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére önkormányzati közfeladat ellátás biztosításának céljából történő átadására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 370/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú 5383/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h) pontja és a 16. (1) bekezdése alapján a Szeged II. kerület belterület 16838/9 hrsz.-ú ingatlant i határnappal a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére önkormányzati közfeladat ellátásának biztosítása céljából átadja. 2.) A Közgyűlés utasítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t, hogy az ingatlant a számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel. Határidő: a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az Ingatlanvagyon kataszter vezetője, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged III. kerület külterület 02204/1 hrsz.-ú, kivett szántó megjelölésű ingatlannak Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetéséből történő elvonására és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közfeladatok ellátása céljából történő átadására vonatkozik.

117 226 A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 371/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetéséből elvonja és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közfeladatok ellátása céljából december 01. napjával kezdődő hatállyal átadja a Szeged III. kerület külterület 02204/1 hrsz.-ú, kivett szántó megjelölésű ingatlant. 2./ A Közgyűlés felkéri a Vízmű Zrt. vezérigazgatóját és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy az 1.) pont szerinti ingatlan vonatkozásában az átadás-átvételi eljárást az eszközkarton és a kataszteri-számviteli bizonylatok átadásával folytassa le. Határidő: december 31. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Szegedi Vízmű Zrt., a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője és a Városüzemeltetési Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged III. kerület Kiskundorozsma belterület 509 hrsz.-ú ingatlannak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közfeladatok ellátása céljából történő átadásával kapcsolatos. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 372/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a közfeladatok ellátása céljából napjával kezdődő hatállyal átadja a Szeged III. kerület Kiskundorozsma belterület 509 hrsz.-ú ingatlant. 2. A Közgyűlés felkéri a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy az ingatlanokat a számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel. Határidő: határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül

118 227 A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője és a Városüzemeltetési Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged, Cserép u épület fszt. 21. sz. alatti, 24023/A/21 hrsz.-ú ingatlannak az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. hasznosításába történő átadására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 373/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú 5383/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és a 16. (1) bekezdése alapján SZMJV Önkormányzata tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzését követő nappal az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. hasznosításába adja a Cserép u épület fszt. 21. sz. alatti, 24023/A/21 hrsz.-ú ingatlant. 2) A Közgyűlés felkéri az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t, hogy az ingatlant a számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel. Határidő: az Önkormányzat tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül Felelős: IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, valamint az IKV Zrt., Ingatlanvagyon-kataszter vezetője. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely Szeged III. kerület Gyálarét külterület 034 hrsz.-ú, kivett közút megjelölésű ingatlant a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetéséből történő elvonásra és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közfeladatok ellátása céljából történő átadásra vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 374/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

119 228 1.) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a Szeged III. kerület Gyálarét külterület 034 hrsz.-ú, kivett közút megjelölésű ingatlant a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetéséből elvonja és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közfeladatok ellátása céljából napjával kezdődő hatállyal átadja. 2.) A Közgyűlés felkéri a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy az 1.) pontban foglalt ingatlan megjelölésének változását vezesse át a számviteli és kataszteri nyilvántartásban. Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Szegedi Vízmű Zrt., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője, a Városüzemeltetési Iroda Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged III. kerület belterület 26070/2 és a 26074/12 hrsz.-ú ingatlanok közt a 26070/1 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 375/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés a Szeged III. kerület belterület 26070/2 és a 26074/12 hrsz.-ú ingatlanok közt a 26070/1 hrsz.-ú ingatlanon létesült átjáróra vonatkozó átjárási szolgalmi jog, valamint a 26070/1 hrsz.-ú ingatlannak a 26070/2 és a 26074/ /12 hrsz.- ú ingatlanok közt húzódó területrészére vonatkozó elővásárlási jog részletszabályait tartalmazó, SZMJV Önkormányzata és a FESZÜLTSÉG Kft. közt kötendő megállapodás jogszabályváltozásra tekintettel módosított szövegét mely jelen határozat 1. sz. mellékletét képezi jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 2.) A Közgyűlés a Szeged III. kerület belterület 26070/2 és a 26074/11 hrsz.-ú ingatlanok közt a 26070/1 hrsz.-ú ingatlanon a FESZÜLTSÉG Kft. által kialakított átjáró létrehozását, valamint SZMJV Önkormányzata, a PAPAVER Kft. és a FESZÜLTSÉG Kft. közt kötendő, átjárási szolgalmi jog részletszabályait tartalmazó megállapodás jogszabályváltozásra tekintettel módosított szövegét mely jelen határozat 2. sz. mellékletét képezi jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa a Feszültség Kft. és a PAPAVER Kft., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője, Szegedi Vízmű Zrt.

120 229 a 375/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér , törzsszám: adószám: , statisztikai számjel: , bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. képviseletében: Dr. Botka László polgármester, mint a szolgáló telek tulajdonosa, továbbiakban Kötelezett másrészről a FESZÜLTSÉG Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út , cg.: , adószám: , statisztikai számjel: , bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. képviseletében: Dr. Hevesi Ferencné ügyvezető, mint az uralkodó telkek tulajdonosa, szolgalom-jogosult továbbiakban Jogosult között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 1./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Kötelezett kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatalnál 53-as szektorban nyilvántartott, Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Szeged, III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt található, 3 ha 3095 m2 alapterületű kivett ipartelep megnevezésű ingatlan (szolgáló telek) 1/1 tulajdoni hányada. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Klauzál tér 1.) javára: Kft. (6720 Szeged, - a / sz. bejegyző határozat tanúsága szerint 36m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E-46/2008.) villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, - a / sz. bejegyző határozat tanúsága szerint 233 m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E-89/2011. MKEH ügyiratszáma: SEMMBH/ /2011/MU.) vezetékjog, - a / sz. bejegyző határozat tanúsága szerint 124 m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E-98/2011. MKEH ügyiratszáma: SZEMMBH/ /2011/MU) vezetékjog van bejegyezve. 2./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Jogosult kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatalnál 53-as szektorban nyilvántartott, Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz. alatt felvett, természetben a Szeged, III. kerület belterület 26070/2 hrsz. alatt található, 1 ha 2475 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, ingatlan (uralkodó telkek) 1/1 tulajdoni hányada.

121 230 A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra - a / bejegyző határozat tanúsága szerint az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) javára 323 m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E89/2011. MKEH ügyiratszáma: SZEMMBH/ /2011/MU.) vezetékjog, - az /4/ sz. bejegyző határozat tanúsága szerint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. javára (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) javára ,-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve. 3./ Szerződő felek egyezően adják elő továbbá, hogy a Jogosult kizárólagos tulajdonjogát képezi a Szeged III. kerület belterület 26074/12 hrsz. alatt felvett, természetben a Szeged, III. kerület belterület 26074/12 hrsz. alatt található, 8684 m2 alapterületű, kivett-vegyes rendeltetésű épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. A tulajdoni lap szerint az ingatlanra - a / bejegyző határozat tanúsága szerint az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) javára 222 m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E89/2011. MKEH ügyiratszáma: SZEMMBH/ /2011/MU.) vezetékjog, - a / sz. bejegyző határozat tanúsága szerint a Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. javára (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ,-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog - az 50818/3/ bejegyző határozat tanúsága szerint az MKB bank Zrt. javára (1056 Budapest, Váci u. 38.) ,- Ft erejéig jelzálogjog van bejegyezve. 4./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Kern Ferenc okleveles földmérő mérnök (6720 Szeged, Szirom u. 17.) által készített, jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, csatolt, Szeged, augusztus 16. napján kelt, a fenti 2. pontban meghatározott, Szeged III. kerület 26070/2 hrsz.-ú földrészlet használat szerinti terület módosításáról, csatlakozó üzemi területről szóló használati vázrajz tanúsága szerint a Kötelezett tulajdonát képező, fenti 1. pontban meghatározott, Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett ingatlan 2648 m2 alapterületű sávban a fenti 2. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.-ú, ill. a fenti 3. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26074/12 hrsz.-ú, valamint a 26074/11 hrsz.-ú ingatlanok között helyezkedik el. 5./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Felek között a 2. pontban meghatározott Szeged III. kerület 26070/2 hrsz.-ú ingatlanra a Szegeden, március 2. napján létrejött,... napján módosított adásvételi szerződésben a Kötelezett a Jogosult javára a fenti 1. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz.-ú ingatlanon átjárási szolgalmi jog alapítására vállalt kötelezettséget, azzal, hogy a Jogosult köteles a saját költségén kiépíteni egy átjárót a Szeged III. kerület belterület 26074/12 és a Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.-ú ingatlanok között a Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz.-ú ingatlanon át a Szegedi Vízmű Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.) által előírt műszaki feltételekkel. 6./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Jogosult az átjárót saját költségén a Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda Tervező, Szakértő Kft. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.) Szegeden, április 20. napján kelt, TSZ: /1. sz. statikai szakvéleményével alátámasztottan kiépítette, melyhez a Szegedi Vízmű Zrt. a Szegeden, április 24. napján kelt, It/39-1/2012. számon hozzájárult. 7./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett jelen megállapodás 4. pontjában körülírt, 1. pontban meghatározott, Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz.-ú ingatlan 2648 m2 nagyságú területén kialakított, 93 m2 területű átjárójára a vázrajz szerint átjárási szolgalmi jogot enged a 2. pontban megjelölt, Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.-ú, valamint a 3. pontban megjelölt 26074/12 hrsz.-ú ingatlanok mindenkori birtokosának.

122 231 Az átjárást a Jogosult a szükséges mértékben a fenti 6. pontban foglaltak szerint kialakított 6 méter széles és 15,5 méter hosszúságú átjárón a mellékelt 4. pontban meghatározott használati vázrajzon satírozással jelölt sávon gyalogos és gépkocsi közlekedésre használhatja. 8./ A Jogosult köteles a szolgalmi jog bejegyzésére alkalmas, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala által záradékolt vázrajzot csatolni jelen megállapodás aláírását követő 90 napon belül, mely a 4. pontban megjelölt használati vázrajz helyébe lép. 9./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Jogosult a szolgalmi joggal érintett területrészt a Vízműteleptől saját költségén kerítéssel elhatárolta. 10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgalom alapítása ingyenesen történik, és annak bármely okból beálló megszűnése esetén a szolgalom jogosultja semmilyen jogalapból származó, esetlegesen felmerült költségei megtérítését nem követelheti. 11./ Tekintettel arra, hogy az átjárót kizárólag a Jogosult, ill. az uralkodó telkek birtokosa használja, a fenntartás költségei és megszűnés esetén az eredeti állapot helyreállításának költségei is őt terhelik. 12./ A szolgalmi jog alapításával kapcsolatos valamennyi költséget a Jogosult viseli, megilleti a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésének joga is. 13./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett jelen megállapodással arra az esetre, amennyiben a későbbiekben az 1. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett ingatlanon található vízvezeték nyomvonala más nyomvonal kialakításával kiváltásra kerülne, úgy Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.-ú és a Szeged III. kerület belterület 26074/ /12 hrsz.-ú ingatlanok között elhelyezkedő 2648 m2 alapterületű területrész vonatkozásában a Jogosult részére elővásárlási jogot biztosít mindaddig, amíg a Szeged III. kerület belterület 26070/2 és a 26074/12 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa a Jogosult. 14./ A Kötelezett, mint a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett szolgáló telek tulajdonosa jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés 2. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz. alatt felvett, valamint a szerződés 3. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26074/12 hrsz. alatt felvett ingatlanokra a szerződés elválaszthatatlan részét képező bejegyzésre alkalmas vázrajz alapján az 1. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett ingatlanán kialakított 6 méter széles és 15,5 méter hosszúságú átjárót felölelő 93m2 (6m x 15,5 m) területű részére a Ptk. 5:161. -ban foglaltak alapján a telki szolgalmi jog, mint átjárási szolgalom szolgalmi jog alapítása jogcímén bejegyzésre kerüljön. A Kötelezett, mint a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosa jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Jogosult javára a 12. pontban foglaltak szerint a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett ingatlan Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.-ú és Szeged III. kerület belterület 26074/ /12 hrsz.-ú ingatlanok között elhelyezkedő 2648 m2 alapterületű területrésze vonatkozásában elővásárlási jog elővásárlási jog alapítása jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba - az Inytv. vhr. 12., ill ban foglaltak szerint bejegyzésre kerüljön. 15./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései különösen a Ptk. 5:160.-5:163. -ai az irányadóak. 16./ A Jogosult tudomásul veszi, hogy az Illetékekről szóló évi XCIII. tv. (Itv.) 102. (1) bek-ben foglaltakra tekintettel a szolgalmi jog, ill. az elővásárlási jog nem minősül vagyoni értékű jognak, ekként Jogosultat az Itv. 11. (1) bek. c) pontjában foglaltakra is tekintettel illetékfizetési kötelezettség nem terheli. 17./ A Kötelezett kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint törvényesen működő önkormányzat. A Jogosult kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, a képviseletében eljáró magánszemély képviseleti jogosultsága korlátozva nincsen.

123 232 Szerződő felek szerződéskötési képességét jogszabályi rendelkezések nem tiltják, és nem korlátozzák. 18./ Szerződő felek jelen megállapodás elkészítésével, ill. az ingatlan-nyilvántartás előtti eljárással és képviselettel megbízzák a Hevesi Ügyvédi Irodát (6720 Szeged, Somogyi u. 6.) Dr. Hevesi Márta ügyvéd ügyintézése mellett. 19./ Szerződő felek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 40. (7) bek-e, valamint az FVM 27103/2007. sz. állásfoglalása alapján kérik az illetékes Földhivatalt, hogy határozatait az eljáró ügyvéd értesítése mellett a felek részére is közvetlenül szíveskedjék megküldeni. 20./ Szerződő felek jelen okiratot egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik, tekintettel arra, hogy az okirat nyilatkozataikat és szerződési akaratukat helyesen tartalmazza. 21./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 22./ Jelen megállapodással összefüggésben felmerült mindennemű költség a Jogosultat terheli. A Jogosult vállalja a bruttó ,-Ft értékű szolgalmi jog után fizetendő ÁFA összeg megfizetését a Kötelezett javára. 23./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki. Szerződő felek jelen öt lapon szövegezett, öt oldalas, 23 pontból álló összefűzött megállapodást, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képv.: Botka László polgármester Kötelezett Készítettem és ellenjegyzem Szegeden, Feszültség Kft. képv.: Dr. Hevesi Ferencné ügyvezető Jogosult napján:

124 233 A 375/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér , törzsszám: adószám: , statisztikai számjel: , bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. képviseletében: Dr. Botka László polgármester, mint a szolgáló telek tulajdonosa, továbbiakban Kötelezett másrészről a FESZÜLTSÉG Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út , cg.: , adószám: , statisztikai számjel: , bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. képviseletében: Dr. Hevesi Ferencné ügyvezető, mint az uralkodó telek tulajdonosa, szolgalom-jogosult továbbiakban Jogosult (1) valamint a PAPAVER Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 6720 Szeged, Somogyi u. 6. cg.: adószám: statisztikai számjel: képviseletében: Dr. Hevesi Ferencné ügyvezető, mint az uralkodó telek tulajdonosa, szolgalom-jogosult továbbiakban Jogosult (2) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 1./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Kötelezett kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatalnál 53-as szektorban nyilvántartott, Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Szeged, III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt található, 3 ha 3095 m2 alapterületű kivett ipartelep megnevezésű ingatlan (szolgáló telek) 1/1 tulajdoni hányada. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Klauzál tér 1.) javára: Kft. (6720 Szeged, - a / sz. bejegyző határozat tanúsága szerint 36m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E-46/2008.) villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, - a / sz. bejegyző határozat tanúsága szerint 233 m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E-89/2011. MKEH ügyiratszáma: SEMMBH/ /2011/MU.) vezetékjog, - a / sz. bejegyző határozat tanúsága szerint 124 m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E-98/2011. MKEH ügyiratszáma: SZEMMBH/ /2011/MU) vezetékjog

125 234 van bejegyezve. 2./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Feszültség Kft. Jogosult (1) kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatalnál 53-as szektorban nyilvántartott, Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz. alatt felvett, természetben a Szeged, III. kerület belterület 26070/2 hrsz. alatt található, 1 ha 2475 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, ingatlan (uralkodó telek) 1/1 tulajdoni hányada. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra - a / bejegyző határozat tanúsága szerint az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) javára 323 m2 érintett területtel, az okiratba foglalt tartalommal (E89/2011. MKEH ügyiratszáma: SZEMMBH/ /2011/MU.) vezetékjog, - az /4/ sz. bejegyző határozat tanúsága szerint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. javára (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) javára ,-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve. 3./ Szerződő felek egyezően adják elő továbbá, hogy a PAPAVER Kft. Jogosult (2) kizárólagos tulajdonjogát képezi a Szeged III. kerület belterület 26074/11 hrsz. alatt felvett, természetben a Szeged, III. kerület belterület 26074/11 hrsz. alatt található, 6938 m2 alapterületű, kivett ipartelep, épület és raktárterület megnevezésű ingatlan (uralkodó telek) 1/1 tulajdoni hányada. A tulajdoni lap szerint az ingatlanra - a 79306/3/ sz. bejegyző határozat tanúsága szerint a Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. javára (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára ,- Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog - az 57328/ sz. bejegyző határozat tanúsága szerint a Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. javára (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára ,-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve. 4./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Kern Ferenc okleveles földmérő mérnök (6720 Szeged, Szirom u. 17.) által készített, jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, csatolt, Szeged, augusztus 16. napján kelt, a fenti 2. pontban meghatározott, Szeged III. kerület 26070/2 hrsz.-ú földrészlet használat szerinti terület módosításáról, csatlakozó üzemi területről szóló használati vázrajz tanúsága szerint a Kötelezett tulajdonát képező, fenti 1. pontban meghatározott, Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett ingatlan 2648 m2 alapterületű sávban a Feszültség Kft. Jogosult (1) fenti 2. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.-ú, ill. a PAPAVER Kft. Jogosult (2) fenti 3. pontban Szeged III. kerület belterület 26074/11 hrsz.-ú meghatározott ingatlanok között helyezkedik el. 5./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Kötelezett tulajdonát képező, Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz.-ú ingatlanon át a Szegedi Vízmű Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.) által előírt műszaki feltételekkel a Jogosult (1) által Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.-ú és a Szeged III. kerület belterület 26074/11 hrsz.-ú ingatlanok közt kialakított átjáró fennmaradását Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése......sz. határozatával utólagosan jóváhagyta, és a Kötelezett a Jogosult (1) és a Jogosult (2) javára a fenti 1. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz.-ú ingatlanon a 93 m2 területű átjáró területére átjárási szolgalmi jog alapítását engedélyezte. 6./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Jogosult (1) az átjárót saját költségén a Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda Tervező, Szakértő Kft. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.) Szegeden, április 20. napján kelt, TSZ: /1. sz. statikai szakvéleményével alátámasztottan kiépítette, melyhez a Szegedi Vízmű Zrt. a Szegeden, április 24. napján kelt, It/39-1/2012. számon hozzájárult. 7./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett jelen megállapodás 4. pontjában körülírt, 1. pontban meghatározott, Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz.-ú ingatlan 2648 m2 nagyságú területén a 26070/2 és a 26074/11 hrsz.-ú ingatlanok között kialakított, 93 m2 területű átjáróra a vázrajz szerint átjárási szolgalmi jogot enged a 2. pontban megjelölt, Szeged III. kerület belterület 26070/2 hrsz.ú, valamint a 3. pontban megjelölt 26074/11 hrsz.-ú ingatlanok mindenkori birtokosának.

126 235 Az átjárást a Jogosultak a szükséges mértékben a fenti 6. pontban foglaltak szerint kialakított 6 méter széles és 15,5 méter hosszúságú átjárón a mellékelt 4. pontban meghatározott a Szegedi Körzeti Földhivatal által záradékolt vázrajzon satírozással jelölt sávon gyalogos és gépkocsi közlekedésre használhatják. 8./ A Jogosult köteles a szolgalmi jog bejegyzésére alkalmas, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala által záradékolt vázrajzot csatolni jelen megállapodás aláírását követő 90 napon belül, mely a 4. pontban megjelölt használati vázrajz helyébe lép. 9./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Jogosult (1) a szolgalmi joggal érintett területrészt a Vízműteleptől saját költségén kerítéssel elhatárolta. 10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgalom alapítása a szolgáló telek értékcsökkenésére tekintettel bruttó ,- Ft megfizetése ellenében történik, amelyet Jogosultak a megállapodás megkötését megelőzően kötelesek megfizetni a Kötelezett részére. 11./ A szolgalom bármely okból beálló megszűnése esetén a szolgalom jogosultja semmilyen jogalapból származó, esetlegesen felmerült költségei megtérítését nem követelheti. Tekintettel arra, hogy az átjárót kizárólag a Jogosultak, ill. az uralkodó telkek birtokosai használják, a fenntartás költségei és megszűnés esetén az eredeti állapot helyreállításának költségei is őket terhelik. 12./ A szolgalmi jog alapításával kapcsolatos valamennyi költséget a Jogosultak viselik, megilleti őket a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésének joga is. 13./ A Kötelezett, mint a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett szolgáló telek tulajdonosa jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés 2. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/2., hrsz. alatt felvett, valamint a szerződés 3. pontjában meghatározott Szeged III. kerület belterület 26074/11. hrsz. alatt felvett ingatlanokra a szerződés elválaszthatatlan részét képező bejegyzésre alkalmas vázrajz alapján az 1. pontban meghatározott Szeged III. kerület belterület 26070/1 hrsz. alatt felvett ingatlanán kialakított 6 méter széles és 15,5 méter hosszúságú átjárót felölelő 93m2(6m x 15,5 m) területű részére a Ptk. 5:161. -ban foglaltak alapján a telki szolgalmi jog, mint átjárási szolgalom szolgalmi jog alapítása jogcímén bejegyzésre kerüljön. 14./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései különösen a Ptk :163. -ai az irányadóak. 15./ A Jogosultak tudomásul veszik, hogy az Illetékekről szóló évi XCIII. tv. (Itv.) 102. (1) bek-ben foglaltakra tekintettel a szolgalmi jog, ill. az elővásárlási jog nem minősül vagyoni értékű jognak, ekként Jogosultakat az Itv. 11. (1) bek. c) pontjában foglaltakra is tekintettel illetékfizetési kötelezettség nem terheli. 16./ A Kötelezett kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint törvényesen működő önkormányzat. A Jogosultak kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, a képviseletükben eljáró magánszemélyek képviseleti jogosultsága korlátozva nincsen. Szerződő felek szerződéskötési képességét jogszabályi rendelkezések nem tiltják, és nem korlátozzák. 17./ Szerződő felek jelen megállapodás elkészítésével, ill. az ingatlan-nyilvántartás előtti eljárással és képviselettel megbízzák a Hevesi Ügyvédi Irodát (6720 Szeged, Somogyi u. 6.) Dr. Hevesi Márta ügyvéd ügyintézése mellett. 18./ Szerződő felek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 40. (7) bek-e, valamint az FVM 27103/2007. sz. állásfoglalása alapján kérik az illetékes Földhivatalt, hogy határozatait az eljáró ügyvéd értesítése mellett a felek részére is közvetlenül szíveskedjék megküldeni. 19./ Szerződő felek jelen okiratot egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik, tekintettel arra, hogy az okirat nyilatkozataikat és szerződési akaratukat helyesen tartalmazza. 20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó

127 236 rendelkezései az irányadóak. 21./ Jelen megállapodással összefüggésben felmerült mindennemű költség a Jogosultakat terheli. 22./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki. Szerződő felek jelen öt lapon szövegezett, öt oldalas, 22 pontból álló összefűzött megállapodást, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. Szeged, Feszültség Kft. képv.: Dr. Hevesi Ferencné ügyvezető Jogosult (1)... PAPAVER Kft. képv.: Dr. Hevesi Ferencné ügyvezető Jogosult (2)... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képv.: Botka László polgármester Kötelezett Készítettem és ellenjegyzem Szegeden, napján:

128 237 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely SZMJV Önkormányzata, a GlobalLog Kft. és a Szegedi Vízmű Zrt. között a Szegedi Ipari Logisztikai Központ vízellátó- és szennyvíz elvezető hálózatának, illetve csapadékvíz elvezető rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 376/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező SZMJV Önkormányzata, a GlobalLog Kft. és a Szegedi Vízmű Zrt. között a Szegedi Ipari Logisztikai Központ vízellátó- és szennyvíz elvezető hálózatának, illetve csapadékvíz elvezető rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos - megállapodás 2. sz. módosítását, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, GlobalLog Kft., Szegedi Vízmű Zrt. és a Városüzemeltetési Iroda.

129 238 A 376/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete Megállapodás viziközművek jelenlegi üzemeltetéséről és jövőbeni átadásáról 2. sz. módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (3720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseli dr. Botka László polgármester) és a GloablLog Logisztikai, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 34., képviseli dr. Vörös Béla igazgató), valamint a Szegedi Vízmű Zrt. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88., képviseli Istókovics Zoltán vezérigazgató) felek között a Szegedi Ipari Logisztikai Központ (Szeged, Budapesti út) vízellátó-, és szennyvízelvezető hálózatának, továbbá a csapadékvíz-elvezető rendszeréének üzemeltetése és jövőbeni átadása tárgyában december 18. napján kelt, november 28. napján módosított megállapodást az alábbiak szerint módosítják: - A Megállapodás 5. pontjában megadott, a víz- és szennyvízvezeték hálózat tulajdon átadásának végső határideje az alábbi dátumra módosul: január A Megállapodás 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép. Felek megállapodnak abban hogy azon nem várt esetben, ha az 5. pontban megfogalmazottak nem teljesülnek az ott meghatározott időpontig, úgy a SZV Zrt. jogosult évben a Beruházó felé utólagosan leszámlázni azon költségeket/díjakat, amelyeket január 01. napja és december 31. napja között jelen megállapodás 7-9. pontja alapján magára vállalt/nem számlázott. - A Megállapodás 20. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép. Jelen megállapodás január 01. napjától, a vízilétesitmények végleges önkormányzati tulajdonba adása napjáig, de legkésőbb december 31. napjáig hatályos. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged MJV Önkormányzata nevében: Szegedi Vízmű Zrt. nevében: GlobalLog Kft. nevében:...

130 239 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a 250/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozat módosítására, a Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság részére helyiségcsoport bérbe adására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 377/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 5383/2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a 250/2014. (VI.27.) Kgy. sz. határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 4. (1) bekezdése alapján a Szeged, Csongrádi sgt szám alatti, 68 m2 alapterületű, iroda, raktár rendeltetésű helyiségcsoport 34 m 2-es, a társasházi alapító okirat alaprajza szerinti 018, 019, 020 és 021-es számozású helyiségét és a Szeged, Kereszttöltés u. 29. szám alatti, 71 m 2 alapterületű, iroda rendeltetésű helyiségcsoport 12 m 2-es részét bérbe adja a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére 20 év határozott időtartamra, körzeti megbízotti iroda működtetése céljára. A bérleti díj mértéke: 50 Ft/m2/hó + ÁFA A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt ) és az IKV. Zrt. 8./ Önkormányzati érdekből történő elhelyezés Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.)

131 /2014. (XI. 21.) Kgy. sz. H AT Á R O Z AT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 59421/2014. számú, Önkormányzati érdekből történő elhelyezés tárgyú előterjesztését és az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I. pontjában biztosított bérbeadási jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 1) A Közgyűlés Katona Zoltán (szül.: Kalocsa, , a.n.: Rudas Katalin) részére önkormányzati érdekből, csereelhelyezésként bérbe adja a Szeged, Szent István tér 3. III/11. sz. alatti, 80 m 2 alapterületű, 2+1 szobás, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál fennálló munkaviszonya idejére, legfeljebb december 31. napjáig. Együttköltöző személy: Takács Réka (szül.: Szeged, , a.n.: Pálmai Judit), élettárs. 2) Katona Zoltán tárgyi lakás vonatkozásában költségelvű lakbért köteles fizetni a fent hivatkozott rendelet 38. (5) bekezdés alapján. 3) Katona Zoltán Szeged, Szűcs u lh. III/9. sz. alatti lakáson fennálló bérleti jogviszonya a Szeged, Szent István tér 3. III/11. sz. alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg megszűnik. 4) Katona Zoltán a Szeged, Szűcs u lh. III/9. sz. alatti lakást köteles a Szeged, Szent István tér 3. III/11. sz. alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésétől számított 30 napon belül helyreállított állapotban az IKV Zrt. részére visszaadni. 5) A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy intézkedjen az 1) pontban foglalt ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése iránt. Határidő: Felelős: a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., valamint Katona Zoltán (6721 Szeged, Szűcs u lh. III/9.) 9./ Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kiegészítő anyag készült az előterjesztéshez, mely további két határozatot tartalmaz. Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Közlekedési Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél jelenleg fennálló folyószámlahitel-keretének meghosszabbítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.)

132 /2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2014. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés hozzájárul a Szegedi Közlekedési Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél jelenleg fennálló 480 millió forint összegű folyószámlahitel-keretének (szerződés szám: december 10. napján létrejött Sz-R788/2003 sz. hitelszerződés XVI. sz. módosítása) a december 31-i lejárattól számított további egy évvel, de legfeljebb december 31. napjáig történő meghosszabbításához. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1) pont szerinti hitelszerződést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 3./ A Közgyűlés hozzájárul, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1.) pont szerinti hitel biztosítékaként Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) adjon ki. 4./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően a Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél jelenleg fennálló rulírozó hitelkeretének meghosszabbítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 380/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2014. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés hozzájárul a Szegedi Sport és Fürdő Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél jelenleg fennálló rulírozó hitelkeretének (szerződés szám: május 20. napján létrejött Sz-R-915/2005 sz. hitelszerződés XIII. sz. módosítása) melynek keretösszege a szerződés alapján december 30. napján (a törlesztések után) 70 millió forint a december 31-i lejárattól számított további egy évvel, de legfeljebb december 31. napjáig történő meghosszabbításához.

133 242 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1) pont szerinti hitelszerződést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 3./ A Közgyűlés hozzájárul, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1.) pont szerinti hitel biztosítékaként Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) adjon ki. 4./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően a Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél jelenleg fennálló bankszámlahitel-keretének meghosszabbítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 381/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2014. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés hozzájárul a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél jelenleg fennálló 50 millió forint összegű bankszámlahitel-keretének (szerződés szám: február 5. napján létrejött Sz-R-797/2004 sz. hitelszerződés XII. sz. módosítása) a december 31-i lejárattól számított további egy évvel, de legfeljebb december 31. napjáig történő meghosszabbításához. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1) pont szerinti hitelszerződést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 3./ A Közgyűlés hozzájárul, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1.) pont szerinti hitel biztosítékaként Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) adjon ki. 4./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően a Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

134 243 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Hőszolgáltató Kft. K&H Bank Zrt.-nél fennálló hitelkeretére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 382/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2014. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. K&H Bank Zrt.-nél december közötti időszakra fennálló 300 millió forint összeg hitelkeretére a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségek biztosítékául az Önkormányzat, mint a társaság 51%-os tulajdonosa évi 0,75%-os kezességvállási díj kikötése mellett készfizető kezességet vállaljon. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. K&H Bank Zrt.-től felvenni kívánt 300 millió Ft összegű hitelkeretéhez a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségek biztosítékául január 01. napjától legfeljebb december 31. napjáig az Önkormányzat, mint a társaság 51%-os tulajdonosa évi 0,75%-os kezességvállalási díj kikötése mellett készfizető kezességet vállaljon. 3./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1) és 2) pont szerinti Kezességvállalási szerződést (vagy a korábbihoz hasonlóan egy ún. Záradékot, mely a január 13. napján kelt készfizető kezességvállalási szerződéshez kapcsolódna) a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően a Polgármester aláírja azzal, hogy annak aláírására csak azt követően kerülhet sor, ha az Energott Kft. képviselője (mint a Hőszolgáltató Kft. 49%-os társtulajdonosa) ugyanezen hitelhosszabbításhoz, már aláírta a hitel biztosítékául szolgáló az önkormányzati kezességgel vagy záradékkal egyező tartalmú Kezességi szerződést vagy Záradékot. 4./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az 1) és 2) pont szerinti készfizető kezességhez kapcsolódó kezességvállalási díjra vonatkozó Megállapodást az Önkormányzat a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-vel egyeztetve készítse elő, és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonság Bizottság véleményezését és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja azzal, hogy a Megállapodást előzetesen a Ptk. 3:188. (2) bekezdése alapján a Szegedi Hőszolgáltató Kft. taggyűlésének is jóvá kell hagynia. Határidő: Felelős: január 31. a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Közgazdasági Iroda vezetője, Városüzemeltetési Iroda vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:

135 244 (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 383/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2014. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. között február 27. napján a Dóm rekonstrukció kapcsán a Szegedi Szabadtéri Játékokat is érintő beruházásokhoz (Mobil színpad (burkolat, alszerkezet), Mobil forgó gyűrűs kivitelben, színpadi fény- és hangtornyok (2-2 db bal- és jobb oldal), és azok kiegészítő berendezései) tárgyában létrejött támogatási szerződés 4.) pontjában meghatározott elszámolási határidő január 31. napjára módosuljon. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat melléklet képező jelen határozat 1.) pontja szerinti szerződésmódosítást, és egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződésmódosítás aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

136 245 A 383/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS módosítása amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Botka László polgármester, adószám: , bankszámlaszám: , székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér ) a továbbiakban Támogató másrészről Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. (képviseli: Herczeg Tamás ügyvezető igazgató, adószám: , bankszámlaszám: , székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 56.) a továbbiakban Támogatott között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: A Felek a közöttük február 27. napján létrejött támogatási szerződés 4.) pontját a./2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítják: 4./ A Támogatott a támogatás felhasználásáról január 31. napjáig számlamásolatokkal és egyéb, a teljesítést alátámasztó dokumentációkkal köteles elszámolni Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részére. Egyebekben a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester... Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. képviseletében: Herczeg Tamás ügyvezető igazgató

137 246 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kiegészítő anyag pontosítást tartalmaz a határozati javaslat és a melléklet megnevezése tekintetében. Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyagban szereplő pontosított határozati javaslatot és annak mellékleteit, mely a Szegedi Közlekedési Kft. részére történő vagyonelemek átadására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 384/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2014. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt kapcsán elkészült és aktivált önkormányzati tulajdonú vagyonelemekből jelen határozat mellékletében meghatározott vagyonelemeket (melyek a 600 V-os tápkábel hálózat kiépítése (kivéve: üzemeltetési célú 600 V-os tápkábel, Roosevelt tér hrsz.: 3820) a zajvédő fal, illetve az érintésvédelmi rács kivitelezéséhez kapcsolódnak) a Szegedi Közlekedési Kft. részére közszolgáltatási feladatainak ellátásához november 24. napjával hasznosításra átadja. 2./ A Közgyűlés felkéri a Szegedi Közlekedési Kft.-t, hogy a határozat mellékletében felsorolt vagyonelemeket a számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel. Felelős: Határidő: a Közgazdasági Iroda vezetője, valamint a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

138 247 A 384/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete A Szegedi Közlekedési Kft. részére november 24. napjával átadott - a Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt kapcsán elkészült és aktivált önkormányzati tulajdonú vagyonelemek melyek a 600 V-os tápkábel hálózat kiépítése (kivéve: üzemeltetési célú 600 V-os tápkábel, Roosevelt tér hrsz.: 3820), a zajvédő fal, illetve az érintésvédelmi rács kivitelezéséhez kapcsolódnak

139 248 A 384/2014.(XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete/szkt átadott jegyzéke külön pdf-ben mellékelve

140 249 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyag mellékletét képező határozati javaslatot, mely az Önkormányzat arra irányuló nyilatkozatára vonatkozik, hogy az Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt. átalakulása esetén be kíván-e lépni tulajdonosként. A Közgyűlés a javaslatot 25 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 385/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2014. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés akként határoz, hogy Szeged MJV Önkormányzata az Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt. átalakulása esetén tulajdonosként nem kíván belépni az átalakulással létrejövő Amfora Ingatlanhasznosítási Kft.-be. 2./ A Közgyűlés az 1.) pontnak megfelelően jóváhagyja jelen határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az Amfora Ingatlanhasznosító Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

141 250 A 385/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete Szándéknyilatkozat

142 251

143 / Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: A Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító indítványait előterjesztő elfogadja, mely 4 db további határozatot is tartalmaz. Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot az elfogadott módosító indítvánnyal együtt, mely a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok megválasztására, és az alapító okirat módosítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 386/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Göblyös Dávidot (lakik: 6721 Szeged, Dugonics u. 38. fszt. 2.), Tóth Pétert (lakik: 9600 Sárvár, Laktanya u. 7.) és Cseri Lászlót (lakik: 6724 Szeged, Csaplár Benedek u. 11.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1. Nagy Tibor (an.: Dániel Erzsébet; lakcíme: 6726 Szeged, Tanács u. 19.) 2. Monoki Attila Róbert (an.: Kiss Ilona; lakcíme: 6725 Szeged, Borbás u. 25. fszt. 2.) 3. Balogh Zsolt (an.: Balogh Borbála; lakcíme: 6723 Szeged, Szilléri sor 4/B. IX. em. 26.) 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, Göblyös Dávidot, Tóth Pétert, Cseri Lászlót és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

144 253 A 386/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 386/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat preambulumának 2. mondata a következők szerint módosul: "A társaság alapítója, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiak szerint határozza meg az alapító okirat rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 8. címe és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. (a továbbiakban: Ectv.) szerint:..." 2./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten:..." 3./ Az alapító okirat VII. fejezetének 3.)1./-3.)3./ alpontjai a következők szerint módosulnak: "3.) 1./ Nagy Tibor (an.: Dániel Erzsébet; lakcíme: 6726 Szeged, Tanács u. 19.) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 2./ Monoki Attila Róbert (an.: Kiss Ilona; lakcíme: 6725 Szeged, Borbás u. 25. fszt. 2.) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 3./ Balogh Zsolt (an.: Balogh Borbála; lakcíme: 6723 Szeged, Szilléri sor 4/B. IX. em. 26.) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten." 4./ Az alapító okirat VII. fejezetének 5.) pontja az alábbiak szerint módosul: "5.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 5./ Az alapító okirat VII. fejezete 7.) pontjának első mondata a következőképpen módosul: "7.) A felügyelőbizottság létrehozására, hatáskörére és működésére a Ptk. és az Ectv. rendelkezései az irányadóak." 6./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ctv. 8. címe, valamint az Ectv. szabályai az irányadóak." 2

145 254 7./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: "2.) A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége: Nem jelölhető ki a társaság ügyvezetőjévé, a felügyelőbizottság elnökévé és tagjává: az alapító képviseletére jogosult személy, az, akivel szemben a Ptk-ban, illetve az Ectv ban meghatározott kizáró összeférhetetlenségi ok áll fenn." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte: vagy

146 255 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. felügyelőbizottság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok megválasztására, és az alapító okirat módosítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 387/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Háló Pált (lakik: 6726 Szeged, Tárogató u. 56.), László Annát (lakik: 6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 21.) és Böjthe Sándor Tamást (lakik: 6724 Szeged, Körtöltés u. 34. IV/10.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1. Avramov András (an.: Farkas Olga; lakcíme: 6771 Szeged, Szerb u. 50/B.) 2. Bite Lászlóné (an.:vida Margit, 6725, Szeged, Szivárvány u. 8/B I.em.3.) 3. Dr. Gyimesi László (an.: Horváth Ágota; lakcíme: 6720 Szeged, Deák F. u. 34.) 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t, Háló Pált, László Annát, Böjthe Sándor Tamást és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

147 /2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 387/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre megválasztott 3 tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Avramov András (an.: Farkas Olga; lakcíme: 6771 Szeged, Szerb u. 50/B.) 2./ Bite Lászlóné (an.:vida Margit, 6725, Szeged, Szivárvány u. 8/B I.em. 3.) 3./ Dr. Gyimesi László (an.: Horváth Ágota; lakcíme: 6720 Szeged, Deák F. u. 34.)" Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

148 257 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok megválasztására, és az alapító okirat módosítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 388/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Julinek Istvánt (lakik: 6791 Szeged, Kassai út 46.), Volenszki Imrénét (lakik: 6725 Szeged, Szabadsajtó u. 57.) és Puskásné dr. Kisbodri Cecíliát (lakik: 6727 Szeged, Búzavirág u. 32.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1. Kónya Zsolt (an.: Martonosi Anikó Vilma; lakcíme: 6724 Szeged, Gelei József u. 5. fszt. 5.) 2. Koza Mária (an.: Onozo Julianna; lakcíme: 6723 Szeged, Csörlő u. 1/B. IV. em. 10.) 3. Szlancsik Tímea (an.: Fehér Katalin; lakcíme: 6723 Szeged, Lomnici u. 37/B. I. em. 2.) 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-t, Julinek Istvánt, Volenszki Imrénét, Puskásné dr. Kisbodri Cecíliát és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

149 /2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 388/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V./B. fejezetének 1.) pontjában az ügyvezető lakcíme az alábbiak szerint módosul: " lakcíme: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 16/A. I. em. 2.)" 2./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre megválasztott 3 tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Kónya Zsolt (an.: Martonosi Anikó Vilma; lakcíme: 6724 Szeged, Gelei József u. 5. fszt. 5.) 2./ Koza Mária (an.: Onozo Julianna; lakcíme: 6723 Szeged, Csörlő u. 1/B. IV. em. 10.) 3./ Szlancsik Tímea (an.: Fehér Katalin; lakcíme: 6723 Szeged, Lomnici u. 37/B. I. em. 2.)" Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

150 259 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatójának, Károlyfalvi Zsolt munkaviszonyának a megszüntetésére, és Horváth Andrásnak ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 389/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés elfogadja a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezetőjének, Károlyfalvi Zsoltnak (sz.: Orosháza, ; an.: Blázsovics Katalin; lakcíme: 1131 Budapest, Hajdú köz 3. I/4.) az ügyvezetői tisztségről történő lemondását november 24. napi hatállyal, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 64. (1) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel november 24. napjával megszünteti. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Megállapodás munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3./ A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig a korábbi ügyvezető díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Horváth Andrást (sz.: Nyíregyháza, ; an.: Helmeczy Éva; lakcíme: 6791 Szeged, Bethlen Gábor u. 39.) választja meg. 4./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Horváth András munkaszerződését készítse el és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 5./ A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. felügyelőbizottságából Hüvös Lászlót (lakik: 6725 Szeged, Szentháromság u. 53.), Dr. Kardos Pétert (lakik: 6726 Szeged, Tanács u. 4/A.) és Futó Lászlót (lakik: 6723 Szeged, Szamos u. 6. II/12.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1. Joób Márton (an.: Czifra Éva; lakcíme: 6726 Szeged, Lövölde út 85.) 2. Verbovszky Kornél István (an.: Újvári Ida Teréz; lakcíme: 6723 Szeged, Sándor utca 2. III.3.) 3. Nógrádi Tibor (an.: Ördögh Ilona; lakcíme: 6724 Szeged, Csáktornyai u. 18.) 6./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője

151 260 Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t, Károlyfalvi Zsoltot, Horváth Andrást, Hüvös Lászlót, Dr. Kardos Pétert, Futó Lászlót és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

152 261 A 389/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviseletében: Dr. Botka László polgármester) mint munkáltatói jogkört gyakorló mint munkáltató másrészről Károlyfalvi Zsolt (született: Orosháza, február 26., anyja neve: Blázsovics Katalin, lakcím: 1131 Budapest, Hajdú köz 3. I/4.) mint munkavállaló között a mai napon az alábbiak szerint: 1) A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a közöttük november 25. napjától kezdődően ügyvezető igazgató munkakör ellátására a Szegedi Sport és Fürdők Kft-nél (a továbbiakban: társaság) december 31. napjáig fennálló határozott időtartamú munkajogviszonyt a Munka Törvénykönyve (Mt.) 64. (1) a.) pontja alapján a mai napon a munkavállaló kezdeményezésére november 24. napi hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik. 2) Felek rögzítik, hogy a munkavállalót a munkáltatónál eltöltött idő alapján időarányosan megillető, de a munkáltató részéről még kiadásra nem került 55 (ötvenöt) nap szabadság a munkáltató részéről a 3) pont szerinti elszámolás keretében az Mt a alapján pénzben megváltásra kerül. 3) A munkavállaló november 24. napján köteles munkakörét a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt helyettesének átadni, és a munkaviszonyával összefüggésben birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező tárgyi vagy egyéb eszközökkel, illetve dokumentumokkal jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolni. Felek rögzítik továbbá, hogy a felek közötti elszámolás keretében a munkavállalót a munkaviszony megszűnésének időpontjáig megillető munkabére és egyéb járandóságai, valamint az Mt. 80. (2) bekezdése szerinti igazolások a munkáltató által legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül a munkavállaló részére kifizetésre, illetőleg kiállításra és átadásra kerülnek. 4) Felek egyúttal jelen megállapodás aláírásával kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen munkaviszony megszüntetés kapcsán a 2) és 3) pontban foglaltak maradéktalan teljesülése esetén egymással teljeskörűen elszámoltak, melyre tekintettel az 1) pontban megjelölt munkajogviszonyból, illetve annak megszüntetéséből eredően egymással szemben további követelést vagy igényt sem most, sem a jövőben semmilyen jogcímen nem támasztanak. 5) Jelen megállapodás keretében nem szabályozott kérdések tekintetében a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. (Mt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben a munkaviszony jelen megállapodással történő közös megegyezésen alapuló megszüntetését bármelyik fél sérelmesnek tartja, úgy 30 napon belül keresettel fordulhat az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz az Mt rendelkezései alapján és munkaügyi jogvitát kezdeményezhet.

153 262 Jelen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és értelmezés után minden kényszertől vagy befolyástól, illetve megtévesztéstől vagy tévedéstől mentesen helybenhagyólag aláírják, és nincs tudomásuk olyan körülményről vagy tényről, melynek ismeretében jelen megállapodást nem írták volna alá. Szeged, november 24. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Botka László polgármester munkáltató Károlyfalvi Zsolt munkavállaló

154 263 A 389/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 389/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Horváth András (szül. helye, ideje: Nyíregyháza, ; anyja születési neve: Helmeczy Éva; lakcíme: 6791 Szeged, Bethlen Gábor u. 39.)" 2./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul, illetve e fejezet a következő két ponttal egészül ki: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1. Joób Márton (an.: Czifra Éva; lakcíme: 6726 Szeged, Lövölde út 85.) 2. Verbovszky Kornél István (an.: Újvári Ida Teréz; lakcíme: 6723 Szeged, Sándor utca 2. III.3.) 3. Nógrádi Tibor (an.: Ördögh Ilona; lakcíme: 6724 Szeged, Csáktornyai u. 18.) 2.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak. 3.) A felügyelőbizottság elnöke évente kétszer köteles a gazdasági társaság működéséről az alapítónak írásban beszámolni." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

155 264 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Szegedi Testamentum Kft. ügyvezető igazgatójának, Dr. Balogi Dániel munkaviszonyának a megszüntetésére, és Molnár Tamásnak ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 390/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Testamentum Kft.-t. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft. ügyvezetőjét, Dr. Balogi Dánielt (szül.: Szeged, ; an.: Stumpf Irma; lakcíme: 6720 Szeged, Oroszlán u. 4.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással november 24. napjával megszünteti. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 4./ A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig a korábbi ügyvezető díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Molnár Tamást (szül.: Pécs, ; an.: Koltai Judit; lakcíme: 6723 Szeged, Hóbiárt Basa u /B. III. em. 7.) választja meg. 5./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Molnár Tamás munkaszerződését készítse el és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 6./ A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft. felügyelőbizottságából Kohári Nándort (lakik: 6753 Szeged, Iker u. 22.), Kollár Józsefet (lakik: 6723 Szeged, Ortutay u. 1/A.) és Németh Jánost (lakik: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 41/A.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1./ Virág Lajos (an.: Aranyos Ilona; lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 2. II/3.) 2./ Mészáros Attila (an.: Csúri Julianna; lakcíme: 6753 Szeged, Fiume utca 19.) 3./ Rácz Tibor (an.: Bende Zsuzsanna; lakcíme: 6722 Szeged, Mikszáth K. u. 12. fszt. 1.)

156 265 7./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, a Szegedi Testamentum Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Testamentum Kft.-t, Dr. Balogi Dánielt, Molnár Tamást, Kohári Nándort, Kollár Józsefet, Németh Jánost és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

157 266 A 390/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint munkáltatói jogkört gyakorló (továbbiakban: Munkáltató), Dr. Balogi Dániel (szül.: Szeged, ; an.: Stumpf Irma; lakcíme: 6720 Szeged, Oroszlán u. 4.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) mint a Szegedi Testamentum Kft. (továbbiakban: társaság) ügyvezető igazgatójának munkaviszonyát, illetve a közöttük április 26. napján létrejött, majd június 30. napján módosított munkaszerződést megszünteti alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. A munkáltatói jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkavállalót az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül november 24. napjával megszünteti. 2. Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon, azaz november 24. napján köteles munkakörét, a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot és a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló írásbeli tájékoztatást átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt helyettesének átadni. 3. Munkavállaló részére a munkabérének és egyéb járandóságainak kifizetésére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltására, valamint a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok, igazolások kiadására az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül kerül sor. 4. Munkavállaló határozott idejű munkaszerződése december 31. napjáig szólt, ezért munkaviszonyának munkáltatói egyoldalú megszüntetésére tekintettel az Mt. 79. (2) bekezdése alapján 12 havi távolléti díjra jogosult. 5. Munkavállaló köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó feladatkör megszűnését követő 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 6. Felek rögzítik, hogy a munkaviszony Mt. 79. (1) bekezdése szerinti megszüntetésével összefüggő pénzbeli kifizetéssel kapcsolatban figyelemmel kell lenni az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 7. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt értelmében e munkáltatói intézkedés ellen a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Szeged, november Munkáltató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

158 267 A 390/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Testamentum Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 390/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat preambuluma a következők szerint módosul: "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként létrehozott Szegedi Testamentum Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire tekintettel:..." 2./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Molnár Tamás (szül. helye, ideje: Pécs, ; anyja neve: Koltai Judit; lakcíme: 6723 Szeged, Hóbiárt Basa u /B. III. em. 7.)" 3./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre:..." 4./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) és 2.) pontjai a következők szerint módosulnak: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Virág Lajos (an.: Aranyos Ilona; lakcíme: Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 2. II/3.) 2./ Mészáros Attila (an.: Csúri Julianna; lakcíme: 6753 Szeged, Fiume utca 19.) 3./ Rácz Tibor (an.: Bende Zsuzsanna; lakcíme: 6722 Szeged, Mikszáth K. u. 12. fszt. 1.) 2.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 5./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

159 268 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatójának, Licsicsányi Ilona munkaviszonyának a megszüntetésére, és Németh István ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 391/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Városkép Kft.-t. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Városkép Kft. ügyvezetőjét, Licsicsányi Ilonát (szül.: Hódmezővásárhely, ; an.: Ördög Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Felső-kikötő sor 16.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással november 24. napjával megszünteti. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 4./ A Közgyűlés a Szegedi Városkép Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül Németh Istvánt (szül.: Szeged, ; an.: Szabó Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Fogarasi u. 12/B.) választja meg. 5./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Németh István megbízási szerződését készítse el, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 6./ A Közgyűlés a Szegedi Városkép Kft. felügyelőbizottságából Bonifert Gábort (lakik: 6726 Szeged, Cinke u. 7/3.), Szalma Lászlót (lakik: 6720 Szeged, Kiss Ernő u. 5.) és Tímár Lajost (lakik: 6791 Szeged, Hegedűs u. 56.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1./ Gellérfi László Róbert (an.: Kupa Katalin; lakcíme: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 28.) 2./ Cserényi Szilvia Bernadett (an.: Nagy Katalin; lakcíme: 6723 Szeged, Becsei u. 1. IX. em. 52.) 3./ Hüvös László (an.: Dr. Zöllei Magdolna; lakcíme: 6725 Szeged, Szentháromság u. 53.) 7./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, a Szegedi Városkép Kft. alapító okiratának

160 269 módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Városkép Kft.-t, Licsicsányi Ilonát, Németh Istvánt, Bonifert Gábort, Szalma Lászlót, Tímár Lajost és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

161 270 A 391/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint munkáltatói jogkört gyakorló (továbbiakban: Munkáltató), Licsicsányi Ilona (szül.: Hódmezővásárhely, ; an.: Ördög Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Felsőkikötő sor 16.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) mint a Szegedi Városkép Kft. (továbbiakban: társaság) ügyvezető igazgatójának munkaviszonyát, illetve a közöttük december 11. napján létrejött, majd június 30. napján módosított munkaszerződést megszünteti alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. A munkáltatói jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkavállalót az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül november 24. napjával megszünteti. 2. Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon, azaz november 24. napján köteles munkakörét, a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot és a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló írásbeli tájékoztatást átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt helyettesének átadni. 3. Munkavállaló részére a munkabérének és egyéb járandóságainak kifizetésére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltására, valamint a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok, igazolások kiadására az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül kerül sor. 4. Munkavállaló határozott idejű munkaszerződése december 31. napjáig szólt, ezért munkaviszonyának munkáltatói egyoldalú megszüntetésére tekintettel az Mt. 79. (2) bekezdése alapján 12 havi távolléti díjra jogosult. 5. Munkavállaló köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó feladatkör megszűnését követő 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 6. Felek rögzítik, hogy a munkaviszony Mt. 79. (1) bekezdése szerinti megszüntetésével összefüggő pénzbeli kifizetéssel kapcsolatban figyelemmel kell lenni az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 7. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt értelmében e munkáltatói intézkedés ellen a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Szeged, november Munkáltató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

162 271 A 391/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 391/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat felvezető része a következők szerint módosul: "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként létrehozott Szegedi Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire tekintettel:..." 2./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) és 5.) pontjai a következőképpen módosulnak: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Németh István (szül. helye, ideje: Szeged, ; anyja neve: Szabó Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Fogarasi u. 12/B.) 5.) Az ügyvezető tevékenységét a Ptk. Harmadik Könyve és a megbízási szerződésre vonatkozó szabályai szerint, megbízási jogviszony keretében látja el, a vele kötendő megbízási szerződésben meghatározottak szerint." 3./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig szóló megbízással:..." 4./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) és 2.) pontjai a következők szerint módosulnak: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1. Gellérfi László Róbert (an.: Kupa Katalin; lakcíme: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 28.) 2. Cserényi Szilvia Bernadett (an.: Nagy Katalin; lakcíme: 6723 Szeged, Becsei u. 1. IX. em. 52.) 3. Hüvös László (an.: Dr. Zöllei Magdolna; lakcíme: 6725 Szeged, Szentháromság u. 53.) 2.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 5./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak."

163 272 Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

164 273 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Dr. Zelena Andrásnak a munkaviszonyának a megszüntetésére, és Jávorszky Iván ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 22 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 392/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Dr. Zelena Andrást (szül.: Gyöngyös, ; an.: Bertrám Margit; lakcíme: 6771 Szeged, Szerb utca 28/A. I. em. 1.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással november 24. napjával megszünteti. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül Jávorszky Ivánt (szül.: Budapest, ; an.: Dr. Beökényi Denise; lakcíme: 6729 Szeged, Mozdony u. 33.) választja meg. 4./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Jávorszky Iván megbízási szerződését készítse el és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 5./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Kisimre Ferencet (lakik: 6724 Szeged, Bálint S. u. 18/A.), Horváth Ildikót (lakik: 6723 Szeged, Hüvelyk u. 2/C.) és Varga Antal Lászlót (5650 Mezőberény, Vörösmarty u. 6.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1/. Németh György (an.: Csatorday Mária, lakcíme: 6725 Szeged, Csáktornyai u 31.) 2./ Rafai Gábor György (an.: Berencz Mária; lakcíme: 6726 Szeged, Orsovai u. 9.) 3./ Kohári Nándor (an.: Tábit Katalin; lakcíme: 6753 Szeged, Iker u. 22.) 6./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

165 274 Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.-t, Dr. Zelena Andrást, Jávorszky Ivánt, Kisimre Ferencet, Horváth Ildikót, Varga Antal Lászlót és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

166 275 A 392/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint munkáltatói jogkört gyakorló (továbbiakban: Munkáltató), Dr. Zelena András (szül.: Gyöngyös, ; an.: Bertrám Margit; lakcíme: 6771 Szeged, Szerb utca 28/A. I. em. 1.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) mint a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) ügyvezető igazgatójának munkaviszonyát, illetve a közöttük december 11. napján létrejött és azóta többször módosított munkaszerződést megszünteti alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. A munkáltatói jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkavállalót az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül november 24. napjával megszünteti. 2. Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon, azaz november 24. napján köteles munkakörét, a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot és a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló írásbeli tájékoztatást átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt helyettesének átadni. 3. Munkavállaló részére a munkabérének és egyéb járandóságainak kifizetésére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltására, valamint a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok, igazolások kiadására az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül kerül sor. 4. Munkavállaló határozott idejű munkaszerződése december 31. napjáig szólt, ezért munkaviszonyának munkáltatói egyoldalú megszüntetésére tekintettel az Mt. 79. (2) bekezdése alapján 12 havi távolléti díjra jogosult. 5. Munkavállaló köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó feladatkör megszűnését követő 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 6. Felek rögzítik, hogy a munkaviszony Mt. 79. (1) bekezdése szerinti megszüntetésével összefüggő pénzbeli kifizetéssel kapcsolatban figyelemmel kell lenni az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 7. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt értelmében e munkáltatói intézkedés ellen a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Szeged, november Munkáltató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

167 276 A 392/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 392/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) és 5.) pontjai a következőképpen módosulnak: "1.) A társaság ügyvezető igazgatója november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Jávorszky Iván (szül. helye, ideje: Budapest, ; anyja neve: Dr. Beökényi Denise; lakcíme: 6729 Szeged, Mozdony u. 33.) 5.) Az ügyvezető tevékenységét a Ptk. Harmadik Könyve és a megbízási szerződésre vonatkozó szabályai szerint, megbízási jogviszony keretében látja el, a vele kötendő megbízási szerződésben meghatározottak szerint." 2./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten:..." 3./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Németh György (an.: Csatorday Mária, lakcíme: 6725 Szeged, Csáktornyai u 31.) 2./ Rafai Gábor György (an.: Berencz Mária; lakcíme: 6726 Szeged, Orsovai u. 9.) 3./ Kohári Nándor (an.: Tábit Katalin; lakcíme: 6753 Szeged, Iker u. 22.)" Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

168 277 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a RITEK Zrt. vezérigazgatójának, Mihálffy Lajos munkaviszonyának a megszüntetésére, és Drégelyi Zoltán vezérigazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 393/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló RITEK Zrt.-t. 2./ A Közgyűlés a RITEK Zrt. vezérigazgatóját, Mihálffy Lajost (szül.: Gyula, ; an.: Repkényi Terézia; lakcíme: 6791 Szeged, Délibáb u. 22.) a vezérigazgatói tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással november 24. napjával megszünteti. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 4./ A Közgyűlés a RITEK Zrt. új vezérigazgatójának november 25. napjától december 31. napjáig a korábbi vezérigazgató díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Drégelyi Zoltánt (szül.: Szeged, ; an.: Hemmert Zsuzsanna; lakcíme: 1014 Budapest, I. ker. Úri u. 20/A. I. em. 4.) választja meg. 5./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Drégelyi Zoltán munkaszerződését készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 6./ A Közgyűlés a RITEK Zrt. felügyelőbizottságából László Tibort (lakik: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 4.), Papp Róbertet (lakik: 6729 Szeged, Apatini u. 12.) és Tóthné dr. Busa Editet (lakik: 6771 Szeged, Szerb u. 158.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1./ Sebestyén József Zoltán (an.: Túrú Anna; lakcíme: 6725 Szeged, Földmíves u. 30/B.) 2./ Fojta Péter (an.: Császi Katalin, lakcíme: 6771 Szeged, Fácán u. 17.)

169 278 3./ Rózsavölgyi József (an.: Nagyiván Erzsébet; lakcíme: 6771 Szeged, Mályva u. 8.) 7./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, a RITEK Zrt. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Határidő: Városüzemeltetési Iroda vezetője azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a RITEK Zrt.-t, Mihálffy Lajost, Drégelyi Zoltánt, László Tibort, Papp Róbertet, Tóthné dr. Busa Editet és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

170 279 A 393/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint munkáltatói jogkört gyakorló (továbbiakban: Munkáltató), Mihálffy Lajos (szül.: Gyula, ; an.: Repkényi Terézia; lakcíme: 6791 Szeged, Délibáb u. 22.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) mint a Ritek Zrt. (továbbiakban: társaság) vezérigazgatójának munkaviszonyát, illetve a közöttük április 02. napján létrejött, majd június 30. napján módosított munkaszerződést megszünteti alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. A munkáltatói jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkavállalót az vezérigazgatói tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül november 24. napjával megszünteti. 2. Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon, azaz november 24. napján köteles munkakörét, a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot és a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló írásbeli tájékoztatást átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt helyettesének átadni. 3. Munkavállaló részére a munkabérének és egyéb járandóságainak kifizetésére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltására, valamint a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok, igazolások kiadására az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül kerül sor. 4. Munkavállaló határozott idejű munkaszerződése december 31. napjáig szólt, ezért munkaviszonyának munkáltatói egyoldalú megszüntetésére tekintettel az Mt. 79. (2) bekezdése alapján 12 havi távolléti díjra jogosult. 5. Munkavállaló köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó feladatkör megszűnését követő 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 6. Felek rögzítik, hogy a munkaviszony Mt. 79. (1) bekezdése szerinti megszüntetésével összefüggő pénzbeli kifizetéssel kapcsolatban figyelemmel kell lenni az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 7. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt értelmében e munkáltatói intézkedés ellen a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Szeged, november Munkáltató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

171 280 A 393/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 393/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat preambuluma a következők szerint módosul: "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként létrehozott RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire tekintettel:..." 2./ Az alapító okirat V.B/ fejezete 1.) pontjának második mondata a következőképpen módosul: "1.)...A társaság vezérigazgatója november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Drégelyi Zoltán (szül. helye, ideje: Szeged, ; anyja neve: Hemmert Zsuzsanna; lakcíme: 1014 Budapest, I. ker. Úri u. 20/A. I. em. 4.)" 3./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten:..." 4./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) és 2.) pontjai a következők szerint módosulnak: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1. Sebestyén József Zoltán (an.: Túrú Anna; lakcíme: 6725 Szeged, Földmíves u. 30/B.) 2. Fojta Péter (an.: Császi Katalin, lakcíme: 6771 Szeged, Fácán u. 17.) 3. Rózsavölgyi József (an.: Nagyiván Erzsébet; lakcíme: 6771 Szeged, Mályva u. 8.)" 2.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 5./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

172 281 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Vajda Árpád munkaviszonyának a megszüntetésére, és Jávorszky Iván ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 26 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 394/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Vajda Árpádot (szül.: Dunaújváros, ; an.: Németh Teréz; lakcíme: 6727 Szeged, Szellő u. 12.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással november 24. napjával megszünteti. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3./ A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig bruttó ,-Ft/hó összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Jávorszky Ivánt (szül.: Budapest, ; an.: Dr. Beökényi Denise; lakcíme: 6729 Szeged, Mozdony u. 33.) választja meg. 4./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Jávorszky Iván munkaszerződését készítse el, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 5./ A Közgyűlés tudomásul veszi szeptember 01. napi hatállyal Kerekes Balázs (lakik: 6725 Szeged, Röszkei u. 5.) Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéről történő lemondását. A Közgyűlés a társaság felügyelőbizottságából Nagyné Veress Tündét (lakik: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 94/B.) és Dr. Szűcs Szilvesztert (lakik: 6750 Algyő, Géza u. 43.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1./ Dr. Kiss Henriett (an: Kollár Eszter, lakcíme: 6724 Szeged, Beretzk Péter u 3.) 2./ Kis-Faragó Balázs (an.: Molnár Katalin Irén; lakcíme: 6723 Szeged, Tápai u. 43. V. em. 13.) 3./ Szabó Dániel (an.: Márczy Judit; lakcíme: 6723 Szeged, Erős János u. 4. ) 6./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. alapító

173 282 okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t, Vajda Árpádot, Jávorszky Ivánt, Kerekes Balázst, Nagyné Veress Tündét, Dr. Szűcs Szilvesztert és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

174 283 A 394/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint munkáltatói jogkört gyakorló (továbbiakban: Munkáltató), Vajda Árpád (szül.: Dunaújváros, ; an.: Németh Teréz; lakcíme: 6727 Szeged, Szellő u. 12.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) mint a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) ügyvezető igazgatójának munkaviszonyát, illetve a közöttük június 21. napján létrejött munkaszerződést megszünteti alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. A munkáltatói jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkavállalót az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 79. (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül november 24. napjával megszünteti. 2. Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon, azaz november 24. napján köteles munkakörét, a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot és a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló írásbeli tájékoztatást átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt helyettesének átadni. 3. Munkavállaló részére a munkabérének és egyéb járandóságainak kifizetésére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltására, valamint a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok, igazolások kiadására az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül kerül sor. 4. Munkavállaló határozott idejű munkaszerződése december 31. napjáig szólt, ezért munkaviszonyának munkáltatói egyoldalú megszüntetésére tekintettel az Mt. 79. (2) bekezdése alapján december 31. napjáig távolléti díjra jogosult. 5. Munkavállaló köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó feladatkör megszűnését követő 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 6. Felek rögzítik, hogy a munkaviszony Mt. 79. (1) bekezdése szerinti megszüntetésével összefüggő pénzbeli kifizetéssel kapcsolatban figyelemmel kell lenni az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 7. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt értelmében e munkáltatói intézkedés ellen a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Szeged, november Munkáltató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

175 284 A 394/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 394/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Jávorszky Iván (szül. helye, ideje: Budapest, ; anyja neve: Dr. Beökényi Denise; lakcíme: 6729 Szeged, Mozdony u. 33.)" 2./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Dr. Kiss Henriett (an.: Kollár Eszter, lakcíme: 6724 Szeged, Beretzk Péter u. 3.) 2./ Kis-Faragó Balázs (an.: Molnár Katalin Irén; lakcíme: 6723 Szeged, Tápai u. 43. V. em. 13.) 3./ Szabó Dániel (an.: Márczy Judit; lakcíme: 6723 Szeged, Erős János u. 4. )" Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

176 285 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Pacza József munkaviszonyának a megszüntetésére, és Csanádi Zoltán ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 395/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Pacza Józsefet (szül.: Derecske, ; an.: Kiss Angyalka; lakcíme: 6725 Szeged, Bokor u. 4/A.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napjával visszahívja, egyidejűleg nevezett személy megbízási szerződését a Ptk. 6:278. (1) bekezdése alapján november 24. napjával felmondja. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Megbízási viszony megszüntetés megbízói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig a korábbi ügyvezető díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Csanádi Zoltánt (szül.: Szeged, ; an.: Moldvai Ilona; lakcíme: 6728 Szeged, Forradalom u. 14.) választja meg. 4./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Csanádi Zoltán munkaszerződését készítse el és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 5./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Faragóné Spilák Évát (lakik: 6723 Szeged, Lomnici u. 1.), Oláh Pétert (lakik: 6722 Szeged, Jósika u. 43.) és Velő Miklóst (lakik: 6726 Szeged, Népkert sor 11. IV/17.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1./ Fráter György (an.: Rábay Katalin; lakcíme: 6771, Szeged, Marostorok u 7.) 2./ Tóth Attila Kálmán (an.: Papp Ilona Jusztina; lakcíme: 6723 Szeged, Római krt III. em. 52.) 3./ Dr. Polner Eörs (an.: Tarján Magdolna; lakcíme: 6722 Szeged, Egyetem u. 3/1.) 6./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szeged Pólus Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-t, Pacza Józsefet, Csanádi Zoltánt, Faragóné Spilák Évát, Oláh Pétert, Velő Miklóst és a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

177 286 A 395/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Megbízási jogviszony megszüntetése megbízói egyoldalú jognyilatkozattal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint megbízói jogkört gyakorló (a továbbiakban: Megbízó), Pacza József (szül.: Derecske, augusztus 24.; an.: Kiss Angyalka; lakcíme: 6725 Szeged, Bokor u. 4/A.) megbízott (a továbbiakban: Megbízott) mint a Szeged Pólus Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság) ügyvezetőjének megbízási jogviszonyát, illetve a közöttük december 10. napján létrejött, majd június 30. napján módosított megbízási szerződést a Ptk. 6:278. (1) bekezdése alapján Megbízó felmondja alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. A Megbízói jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megbízottat ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján november 24. napi hatállyal visszahívta, egyidejűleg megbízási jogviszonyát a Ptk. 6:278. (1) bekezdése alapján november 24. napjával megszüntette. 2. Megbízott november 24. napján köteles minden, a társaság ügyeivel, üzletvitelével kapcsolatos iratot, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot és a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló írásbeli tájékoztatást átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt helyettesének átadni. 3. A Megbízottat megilleti az elvégzett teljesítésért őt időarányosan megillető megbízási díj, melynek elszámolására a megbízási jogviszony megszűnését követő 5 munkanapon belül kerül sor. 4. Megbízott köteles az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét megalapozó feladatkör megszűnését követő 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. Szeged, november Megbízó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

178 287 A 395/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 395/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) és 5. ) pontjai a következőképpen módosulnak: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Csanádi Zoltán (szül. helye, ideje: Szeged, ; anyja neve: Moldvai Ilona; lakcíme: 6728 Szeged, Forradalom u. 14.) 5.) Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében, a vele kötendő munkaszerződésben meghatározottak szerint végzi." 2./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) A társaságnál az alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Fráter György (an.: Rábay Katalin; lakcíme:6771 Szeged, Marostorok u 7.) 2./ Tóth Attila Kálmán (an.: Papp Ilona Jusztina; lakcíme: 6723 Szeged, Római krt III. em. 52.) 3./ Dr. Polner Eörs (an.: Tarján Magdolna; lakcíme: 6722 Szeged, Egyetem u. 3/1.)" Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

179 288 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatójának, Nagy Ferenc munkaviszonyának a megszüntetésére, és Kardos Kálmán vezérigazgatóvá történő megválasztására vonatkozik.. A Közgyűlés a javaslatot 25 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 396/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló IKV Zrt-t. 2./ A Közgyűlés az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Nagy Ferencet (sz.: Szeged, ; an.: FaragóSzuhay Éva Jolán; lakcíme: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.) az igazgatósági tagi (elnöki) tisztségéből november 24-i hatállyal, a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján a vezérigazgatói tisztségéből december 24. napi hatállyal visszahívja, egyidejűleg a munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés b) pontja alapján a munkavállaló képességére alapított okból, felmondással december 24. napjával megszünteti azzal, hogy munkavállalót november 25. napjától a felmondási idő teljes időtartamára felmenti a munkavégzési kötelezettség alól. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 4./ A Közgyűlés az IKV Zrt. új vezérigazgatójának november 25. napjától december 31. napjáig az előző vezérigazgató díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Kardos Kálmánt (sz.: Kiskunhalas, ; an.: Ádám Judit; lakcíme: 6726 Szeged, Hársfa u. 16/10.) választja meg. Kardos Kálmán cégjegyzési joga önálló és a társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört nevezett személy gyakorolja. 5./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Kardos Kálmán munkaszerződését készítse el, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 6./ A Közgyűlés az IKV Zrt. igazgatóságából Dr. Budai Géza (lakik: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.), Fülei Gábor (lakik: 6725 Szeged, Nyíl u. 10.) és Balla Iván (lakik: 6726 Szeged, Tárogató u. 67.) igazgatósági tagokat november 24. napjával visszahívja, valamint október 13-ai hatállyal tudomásul veszi Herceg Sándor (lakik: 6726 Szeged, Korondi u. 7.) igazgatósági tagságról történő lemondását. A Közgyűlés november 25. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság igazgatósági tagjainak az előző tagokkal azonos díjazás mellett: 1. Kardos Kálmán (sz.: Kiskunhalas, ; an.: Ádám Judit; lakcíme: 6726 Szeged, Hársfa u.

180 289 16/10.) 2. Dr. Pintér Ferenc János (an.: Sándor Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Páncél köz 25.) 3. Virág András József (szül.: Szeged, ; an.: Süket Julianna; lakcíme: 6726 Szeged, Demeter F. u. 23.) 7./ Nagy Ferenc vezérigazgató cégjegyzési joga november 25. napjától december 24. napjáig Dr. Pintér Ferenc János és Virág András József igazgatósági tagok közül az egyik taggal együttes és legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződések, kötelezettségvállalások megkötésére terjed ki. 8./ A Közgyűlés az IKV Zrt. felügyelőbizottságából Pál Mihályt (lakik: 6720 Szeged, Vasas Szent Péter u. 25.) és Póda Jenőt (lakik: 6726 Szeged, Réce u. 15.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1. Kónya Gábor György (an.: Boski Edit Vilma; lakcíme: 6723 Szeged, József A. sgt VI. em. 23.) 2. Szentistványi István (an.: Benke Judit; lakcíme: 6723 Szeged, Csaba u. 40/B. IV. em. 13.) 9./ A Közgyűlés jóváhagyja november 25-i hatállyal a határozat 2. sz. mellékletét képező, az IKV Zrt. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 10./ A Közgyűlés jóváhagyja december 25-i hatállyal a határozat 3. sz. mellékletét képező, az IKV Zrt. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, az IKV Zrt.-t, Nagy Ferencet, Kardos Kálmánt, Dr. Budai Gézát, Fülei Gábort, Balla Ivánt, Herceg Sándort, Pál Mihályt, Póda Jenőt, a megválasztott igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

181 290 A 396/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete Munkáltatói felmondás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint a munkáltatói jogkör gyakorlója (továbbiakban: Munkáltató) Nagy Ferenc (szül.: Szeged, ; an.: Faragó-Szuhay Éva Jolán; lakcíme: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló), mint az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatójának a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló, április 1. napján kelt határozott időre szóló munkaszerződéssel létesített munkaviszonyát a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 66. (8) bekezdése alapján felmondással, a képességeivel összefüggő ok miatt megszünteti. A felmondási idő kezdete november 25. napja. Felmondási ideje a munkaviszonyban töltött ideje alapján az Mt. 69. figyelembevételével 30 nap. Ennek alapján munkaviszonya 2014.december 24. napján szűnik meg. A felmondási időre, november 25. napjától kezdve a munkavégzés alól a Munkáltató felmenti. Az Mt. 77. (5) bekezdés b) pontja alapján a Munkavállalót végkielégítés nem illeti meg. A Munkavállaló munkabére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltása, egyéb járandósága, és a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül a Munkavállaló részére kiadásra/átadásra kerülnek. A Munkavállaló köteles az Mt. 80. (1) bekezdése szerint az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott általános helyettesének átadni átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt (1) bekezdése értelmében a felmondás kézhezvételét követő 30 napon belül e munkáltatói intézkedés ellen keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. INDOKOLÁS Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés alapján a képességeivel összefüggő okból, szakmai alkalmatlanság miatt szünteti meg a következők miatt: Az Mt. 52. (1) bekezdés c) pontja szerint a Munkavállaló munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint köteles végezni. Vezető állású munkavállalók esetében az említett kötelezettség fokozottabban áll fenn, főleg ha a Munkavállaló köztulajdonban álló munkáltatónál látja el a vezetői munkakört. A jogszabályi előírások, a munkaszerződése és a munkaköri leírása szerint a Munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt mindvégig köteles a társaság célszerű és hatékony működését elősegíteni, munkavégzése során a Társaság érdekeit figyelembe venni, amely kötelezettségének rendszeresen a Munkavállaló nem tud eleget tenni. A) Kiemelt feladata a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása - Megállapítható, hogy a társaság értékesítésből származó nettó árbevétele folyamatosan csökkent az elmúlt években évben ezer forint, évben ezer forint, évben ezer forint volt. A év adatai még nem ismertek, a ¾ éves beszámolóban az 1-9. hónapok nettó árbevételeként ezer forint került feltüntetésre, ezer forint tervadat mellett. - Az adózott eredmény vonatkozásában az üzleti éveket tekintve jelentős csökkenés mutatkozik. Míg a 2011es érték ezer forint, a évi adózott eredmény forint, a évi pedig ezer

182 291 forint. - Az árbevétel arányos eredmény az előzőekből következően úgyszintén csökkenést mutat, a évi adat még 13,40 %, a év eredményének mutatószáma 2,72 %, míg a 2013-as évben ez az érték már csak 1,08 %. A Társaság mérleg főösszege (eszközvagyona) folyamatosan csökken, amely alapján megállapítható, hogy munkaköri kötelezettségének nem tud eleget tenni. A vagyon csökkenéséhez a következő körülmények vezetnek: I napján létrejött megbízási szerződések alapján az IKV Zrt. 15% jutalékot fizet megbízási díjként - többek között az önkormányzati ingatlanok értékesítése során a részletfizetések kapcsán kialakuló vételárhátralékok behajtásáért. Ezzel szemben az IKV Zrt-t a tulajdonostól (SZMJV) a január 01. napjától hatályos Ingatlanhasznosítási szerződés IV. fejezet 6.3. pontja alapján csak 1,5% díjazás illeti meg a vételár nyilvántartásáért, beszedésért, behajtásáért és/vagy behajtatásáért. Az IKV Zrt ezen tevékenységért tehát csak a vételár 1,5%-át kapja meg, míg a vételár hátralék behajtásáért 15% jutalékot fizet, így csak akkor nem éri veszteség ezzel kapcsolatban az IKV Zrt-t, ha a vételárhátralék összege nem haladja meg a teljes vételár 10%-át. Minden olyan esetben azonban, ahol a megbízott jogi képviselő által behajtott vételárhátralék a vételár 10%-át meghaladja, ott az IKV Zrt-nek jelentős mértékű vesztesége keletkezik. Az IKV Zrt. a vételár hátralék behajtásáért saját költségére indokolatlanul magas jutalékot ad a behajtást végző jogi képviselő részére annál, mint amennyit ezért a tulajdonos SZMJV-tól kap. A behajtás során az adóst terhelő és az IKV Zrt. javára meghatározott ügyvédi munkadíj (perköltség) az IKV Zrt. által megfizetett készkiadásokat meghaladóan az eljáró jogi képviselőt illeti meg, ami szintén teljesen indokolatlan. A megbízott ügyvédi irodával megkötött megbízási szerződések 5.2. pontjai azt tartalmazzák, hogy a megbízási díj részben az alábbiakból tevődik ki: A Szeged MJV tulajdonában álló, lakás ingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában felmerülő peres, nem peres és végrehajtási eljárásokban a megbízási díj, az ezen ügyletekből adódó követelések eredményes behajtása esetén a tőke követelés 15%-a +ÁFA Ez azt jelenti, hogy a megbízás csak és kizárólag SZMJV tulajdonában álló ingatlanokkal kapcsolatos követelések behajtására vonatkozik. Ehhez képest az IKV Zrt. a megbízott ügyvéddel írásban rögzíti, hogy a megbízási szerződés 5.2. pontját visszamenőleges hatállyal akként értelmezik, hogy az ügyvédi irodának fizetett és jövőben fizetendő jutalék alapját képezik az IKV Zrt. társasházi közös képviselet ellátása körében végzett jogi tevékenység körében behajtott összegek is. Az ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződések 5.2. pontja nem értelmezhető így, melyből az következik, hogy az IKV Zrt napjától kezdődően folyamatosan olyan tevékenység után is fizetett ki jutalékot a hivatkozott ügyvédi irodáknak, mely tevékenységet a megkötött megbízási szerződések nem tartalmazzák. Az IKV Zrt. vállalkozási szerződés alapján közös képviseletet ellátó gazdasági társaság, a társasházak részére behajtott közös költség összege után 15%+Áfa mértékű jutalékot fizet. A behajtott közös költség azonban nem az IKV Zrt-t, hanem az érintett társasházakat illeti meg és az érintett társasházakkal nincs az IKV Zrt-nek olyan megállapodása, mely alapján az IKV Zrt. által kifizetett 15%+Áfa jutalékot a társasházak felé továbbháríthatná. Ezen tevékenység során (a számlákban feltüntetett fizetési határidők alapján összesítve) 2014-ben ez idáig ,-Ft-ot, évben ,-Ft-ot, évben ,-Ft-ot, míg évben ,Ft-ot fizetett ki az IKV Zrt. olyan követelés behajtásáért, mely követelésnek nem az IKV Zrt. a jogosultja és a kifizetett jutalék összegét a követelések jogosultjaitól, vagyis a vállalkozás keretében kezelt társasházaktól nem is követelheti. Ezek az összegek veszteségnek tekintendőek, egyáltalán nem szolgálják a Társaság, illetve a tulajdonos érdekeit. Alapvetően elvárható a társaság vezetőjétől, hogy észlelje ezen súlyos problémákat és megakadályozza azt,

183 292 hogy ilyen jelentős összeget fizessen ki az általa vezetett gazdasági társaság. Ezen kötelezettség elmulasztásával veszélyezteti a munkáltató gazdasági érdekeit és megállapítható, hogy nem alkalmas a munkaköri feladatai ellátására. A szabályozás hiányos abból a szempontból, hogy a tartozások behajtása iránti intézkedések milyen összegű és lejáratú kintlévőségek kapcsán kerül átadásra a jogi képviselő részére. Nincs pontosan szabályozva, hogy az IKV Zrt. hány nap késedelem és hány eredménytelen felszólítást követően adja ki a külsős ügyvédi irodának az iratokat. Ennek szabályozása azért lenne lényeges, mert e nélkül olyan követelések is átadásra kerülhetnek külső ügyvédi behajtásra, melyek lejárata ezt esetlegesen nem indokolja. II. Szeged, Széchenyi tér 2/A fszt. 7. szám alatti üres üzlethelyiség értékesítésével kapcsolatos kötelezettségszegés napján Sz.G., mint a Szeged, Széchenyi tér 2/A I.em.3. szám alatti lakás tulajdonosa nyújtott be vételi kérelmet a kérdéses üzlethelyiség megvásárlására. Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázaton (amely pályázati felhívás aláíratlanul áll az iratanyagban rendelkezésre a Társaságnál, és kizárólag egy példányban került megvásárlásra) Sz.G ,-Ft-os pályázati ajánlatott tett napján. A pályázati ajánlatban a pályázó nem létező lakcíme a 6720 Szeged, Oskola utca 27. I/2. szám alatti cím szerepel, a valójában a lakcímkártyáján szereplő 2120 Dunakeszi, Királyhágó utca 29. szám helyett. A benyújtott pályázati ajánlat tartalma szerint annak melléklete a Bánatpénz befizetéséről szóló hiteles banki igazolás napján perckor kelt banki bizonylat szerint ,-Ft bánatpénz került befizetésre dr. G.N. részéről az IKV Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számlájára. A befizetés közlemény rovatában feltüntetésre került, hogy Sz.G. bánatpénz Széchenyi tér 2/A fsz/7. Tényként rögzíthető, hogy a pályázó helyett az IKV Zrt. munkavállalója járt el a bánatpénz teljesítésekor. Dr. G.N. befizetésre vonatkozó meghatalmazásáról nincs tudomásunk, amely ellentétes a Pályázati Felhívás 3. oldal 2 bekezdésében rögzítettekkel: A pályázók személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjuk útján (meghatalmazás bemutatása és csatolás szükséges) vehetnek részt a tárgyaláson, illetve a pályázati eljárás bármely szakaszában. A Társaság vezetője ilyen eljárást nem hagyhatna jóvá, még akkor sem, ha a munkavállaló meghatalmazással rendelkezik, ha pedig utólag szerez erről tudomást, akkor az ügyet ki kellett volna vizsgálnia és megtenni a szükséges jogi lépéseket. Egy ilyen eljárás jelentős mértékben veszélyezteti a Társaság jogos gazdasági érdekeit. A pályázó helyett meghatalmazott, Dr. T.M. járt el a augusztus 2. napján megtartott tárgyaláson. Tényként rögzíthető, hogy a pályázó helyett az IKV Zrt. megbízott ügyvédje, a pályázó közeli hozzátartozója, dr. Szepesi Ferenc járt el a vételár teljesítésekor, augusztus 16. napján a Raiffeisen Bank Zrt. előtt. A augusztus 17. napján kelt bankszámlakivonaton a Ft készpénz befizetés közleményében feltüntetésre került a dr. Szepesi Ferenc SZEGED I. Ker. 3969/A/7. SZ. VÉTELÁR 6726 Szeged, Pecskai utca 5. SZ.G.. Dr. Szepesi Ferencnek befizetésre vonatkozó, illetve egyéb meghatalmazása nincs. A meghatalmazás hiánya ellentétes a Pályázati Felhívás 3. oldal 2 bekezdésében rögzítettekkel: A pályázók személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjuk útján (meghatalmazás bemutatása és csatolás szükséges) vehetnek részt a tárgyaláson, illetve a pályázati eljárás bármely szakaszában. A augusztus 16. napján történt befizetés számlakivonatából, és az IKV Zrt kimutatásából kitűnik, hogy a Ft készpénzben történő befizetése után a bank levont Ft jutalékot, amely Ft összegre csökkentette a befizetett vételárat. Tényként állapítható meg tehát, hogy a Munkavállaló vezérigazgató által vezetett társaság nem kapta meg a vételárat teljes egészében, a szerződésben foglaltak nem teljesültek, továbbá ezzel a társaságot kár is érte. III nyarán ismételten az IKV Zrt. ügyvédjének családtagja tulajdonostársként kívánt megvásárolni két

184 293 megüresedett önkormányzati lakást is a Széchenyi tér 2/A. alatti palotában. Az IKV-s előterjesztés ebben az esetben is pályázat nélküli, közvetlen értékesítésről szólt, de a Vagyongazdálkodási Bizottság végül csak pályázaton értékesítette a lakásokat, de itt is az IKV állandó megbízással rendelkező ügyvédjének a családja járt sikerrel. A pályázati felhívás a megyei napilapban apró betűs eldugott hirdetésként jelent meg az általános gyakorlattól eltérően és nem IKV-s fejléces nagy hirdetésben. Az eldugott pályázati felhíváson egyedüli pályázóként mégis csak az IKV ügyvédjének hozzátartozója nyert, akinek korábban versenyeztetés nélkül akarta az IKV Zrt. értékesíteni az ingatlant. IV. A Liberty '95 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., mint a Széchenyi tér 2/A földszint 6. szám alatti üzlet rendeltetésű helyiség bérlője helyiségcsere iránti kérelemmel fordult az IKV Zrt.-hez, melyben előadta, hogy gazdasági tevékenysége folytatása érdekében az általa jelenleg használt egyébként üresen álló üzlethelyiségnél (255 m2) nagyobb helyiségre van szüksége. Ezt követően került számára az IKV részéről felajánlásra a Kölcsey u. 10. fszt. 21. szám alatti üzlethelyiség (350 m 2), amelyet a kérelmező csereingatlanként elfogadott. Az IKV Zrt. által készített ingatlanforgalmi szakvélemények alapján a Széchenyi téri ingatlan bérleti jogának becsült ellenértéke határozatlan időtartamra Ft, míg a Kölcsey utcai ingatlant melynek területe közel 100 m 2 -el nagyobb a szakértői vélemények mindösszesen Ft-al magasabb összegben határozták meg. A Vagyongazdálkodási Bizottság az IKV előterjesztésére /2013. (07.22.) VB sz. bizottsági határozatával jóváhagyta a Szeged, Széchenyi tér 2/A szám alatti, 3969/A/6 hrsz.-ú, 255 m 2 területű üzlet rendeltetésű, valamint a Szeged, Kölcsey u. 10. szám alatti, 3903/2/A/21 hrsz.-ú, 350 m 2 területű, üzlet rendeltetésű helyiségekre az IKV Zrt., illetve a Liberty' 95 Bt. közötti cseremegállapodás megkötését. Vezérigazgatóként ezen a bizottsági ülésen a Munkavállaló azt mondta, hogy a Kölcsey utcai helyiséget nem sikerült kiadni korábban. Ezzel jelentős mértékben megsértette a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét. A Széchenyi tér 2/A szám alatti üzlethelyiség bérlője még áprilisában albérleti szerződést kötött egy céggel, aminek jóváhagyását kérte az IKV-tól, de azt a Munkavállaló májusban elutasította. Ennek ellenére a vezérigazgató azt írta a tulajdonos önkormányzatnak a cég első féléves beszámolójában, hogy A helyiségek albérletbe adásához történő hozzájárulás iránti kérelmek száma ugyanebben az időszakban 41 db, amelyből szintén mindegyikhez hozzájárultunk. Miután elutasították a bérlő kérését, június 4-én cserehelyiséget kért az IKV-tól. Június 14-én tájékoztatják a bérlőt a lehetséges Kölcsey utca 10. szám alatti helyiség cseréről. Június 17-én a bérlő elfogadja az IKV Kölcsey utca 10. szám alatti cserehelyiségét. Június 19-én létre is jött a bérlővel a szerződés. Megállapítható, hogy a bérlő úgy fogadta el június 17-én az IKV csereajánlatát, hogy csak egy nappal később, június 18-án készült el a Kölcsey utca 10. sz. alatti üzlethelyiség IKV-s értékbecslése. Ebben szerepelt, hogy a bérlemény becsült bérleti jogának 14 millió 400 ezer forint az ellenértéke. A kötelezettségszegés úgy valósult meg, hogy egy másik cég már februárjában jelezte, hogy bérbe venné a Kölcsey utca 10. sz. alatti helyiséget. A cég elmondása alapján az IKV részéről azt jelezték, hogy a helyiség bérleti joga mintegy 20 millió forint, és javasolta a cégnek, hogy várják meg a pályázati kiírást. Kiírás azonban nem született. Megállapítható, hogy ugyanazt a bérleti jogot az egyik cégnek 14,4, míg egy másik cégnek 20 millió forintért kínálták, de a Társaság vagyonának gyarapítását figyelmen kívül hagyva hozta meg a döntését. A hivatkozott VB határozat végrehajtása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 61. (2) bekezdése alapján felfüggesztésre került, tekintettel arra, hogy az sértette az önkormányzat érdekeit. A két ingatlan bérleti jogának ellenértékeként meghatározott négyzetméterárban fennálló különbség nem volt megfelelően alátámasztva, így nem volt alkalmas arra, hogy az önkormányzat érdekeit kellőképpen szem előtt tartható döntés születhessen az ügyben és az indokolatlanul alacsony értékkülönbség alkalmazása az önkormányzat érdekeit sértette.

185 294 V. A társaság október 13. napján, Budapesten kötött megbízási szerződést a Cg cégjegyzék számon nyilvántartott Kémfogó Magánnyomozó és Információvédelmi Kft-vel számítástechnikai berendezések, számítógépek biztonságvédelmi átvizsgálására október 13. napja szombati pihenőnapra esett, és a nemzetgazdasági miniszternek a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 39/2011.(X.14.) NGM rendelete sem tartalmaz ettől eltérő rendelkezést. A megbízási díjat a felek ,forint/m²+ÁFA összegben határozták meg. A négyzetméter-egységáron meghatározott megbízási díj a megbízás természetét figyelembe véve a gyakorlatban nem értelmezhető, megkérdőjelezi a vezető alkalmasságát. A megbízás alapján a megbízott a feladatot október 18. napjáig volt köteles elvégezni, ami a szerződéskötést követő csütörtöki nap. A megbízási szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás teljesítésére a Megbízó kijelölt telephelyén, munkaidőben, hétköznap 08:00 és 18:00 óra között kellett sor kerüljön. A társaság székhelye nem szerepel a szerződésben. Az ügylet idejében a Megbízó az alábbi kijelölt telephelyekkel rendelkezett: 6722 Szeged, Jósika u. 21., 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22., 6722 Szeged, Kálvária sgt. 8. fsz. 7., 6728 Szeged, Fonógyári út 24. A teljesítési igazolás a szerződéskötést követő első, hétfői munkanapon, október 15. napján került kiállításra Budapesten, a számla szerinti teljesítési idő ezzel egyező. Arra vonatkozóan nem merült fel adat, hogy a Megbízó kijelölt telephelyén teljesített szolgáltatást követően milyen okból került a teljesítési igazolás a Megbízott székhelyével egyező településen kiállításra. Figyelemmel a szerződésben foglalt feltételekre, a Megbízott legfeljebb 10 munkaórát fordított a szolgáltatás teljesítésére, így teljes szerződés szerinti napi időtartamban teljesített szolgáltatást feltételezve a Megbízott visszavetített óradíja ,-forint+ÁFA összegű volt, vagy a Megbízott csak 1 m ²-en végezte el a megbízási szerződés szerinti feladatot. A legjelentősebb informatikai eszközállomány egyébként az IKV 6722 Szeged, Dáni u szám alatti székhelyén egyben központi ügyintézési helyén található. Egy ilyen szerződéses kötelezettségvállalás alapján ismételten megállapítható, hogy a Munkavállaló a társaság vezetésére alkalmatlan, vezetői képességei hiányoznak. B) Kiemelt feladata a Közgyűléssel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás, továbbá mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Gt., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés a vezérigazgatóra hárít. I. Szeged Megyei Jogú Város 141/2012 (V.03.) Kgy. határozata az IKV Zrt évi adózott eredménye után négy egyenlő részletben Június 30. napjától kezdődően Szeptember 30. napjáig osztalékfizetésre kötelezte. Az IKV Zrt. a napján esedékes harmadik ,-Ft-os részletet nem fizette meg határidőben annak ellenére, hogy az IKV Zrt. pénzkészlete ,-Ft-ot tett ki. Az IKV Zrt napján fizetett meg a ,-Ft-ból ,-Ft-ot, holott ezen időpontban is pénzkészlete ,-Ft-ot tett ki. A közgyűlési határozatban előírt osztalékfizetési kötelezettségéből ezt követően csak napján teljesített az IKV Zrt ,-Ft-ot annak ellenére, hogy napjától számított időszakban is néhány napot kivéve - jellemzően ,-Ft körüli illetve azt meghaladó pénzkészlettel rendelkezett azzal, hogy pénzkészlete egyetlen nap esett ,-Ft-ra. A napjáig esedékes osztalékfizetési kötelezettségből fennmaradó ,-Ft-ot az IKV Zrt. csak napján teljesítette annak ellenére, hogy a napjától a pénzkészlete nem csökkent ,-Ft alá. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy az IKV Zrt. a tulajdonos határozatát annak ellenére nem hajtotta végre és nem teljesítette osztalékfizetési kötelezettségét, hogy pénzkészlete ezt lehetővé tette volna.

186 295 Szeged Megyei Jogú Város 496/2012 (XII.01.) Kgy. határozata a negyedik ,-Ft-os részlet megfizetésének határidejét napjára módosította. Az IKV Zrt. pénzkészlete napján ,-Ft volt, míg a következő munkanapon napján ,-Ft-ot tett ki. Ezen pénzkészlet ellenére a Munkavállaló az osztalékfizetési kötelezettségét részben sem teljesítette az előírt határidőben. Az IKV Zrt. pénzkészlete napjától kezdődően minden nap meghaladta a ,-Ft, ennek ellenére osztalékfizetési kötelezettségének csak napján tett eleget, akkor is csak ,-Ft összegben. Ezt követően a fennmaradó összeget részletekben napjával fizette meg teljes egészében annak ellenére, hogy a rendelkezésére álló pénzkészlet az osztalék határidőben történő kifizetését is lehetővé tette volna. Fentiek alapján megállapítható, hogy a tulajdonos határozatainak a Munkavállaló nem tesz eleget. II. A Nagy Ferenc Munkavállaló, elnök vezérigazgató április 1 napján kelt munkaköri leírása 3. /H./ pontja alapján köteles kialakítani és folyamatosan fenntartani az üzleti partnerekkel, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes irodáival. Ezen munkaköri leírása, a munkaszerződése, valamint a jogszabályokon alapuló együttműködési kötelezettsége ellenére több alkalommal a kért tájékoztatásokat, adatszolgáltatásokat késedelmesen teljesítette. Ilyen eset például a SZMJV által napján kelt, tájékoztatás kérése tárgyú levél, Dr. Botka László napján, napján kelt levelei. III ben lefolytatott belső ellenőri vizsgálat folytatásakor megállapítást nyert, hogy a Munkavállaló akadályoztatta az ellenőrzést ban lefolytatott célvizsgálatkor a vizsgálatot végzők részére nem bocsátotta rendelkezésre a kért dokumentumokat. Megállapítható, hogy megsértette az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét. C) A Társaság eredményes működtetése, valamint az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása I. A Széchenyi tér 2/a. szám alatti társasház közgyűlése június 16. napján tartott ülésén meghozott egyhangú határozatával hozzájárult a társasház magántulajdonosai által az I. 3., I. 4. és I. 5. sz. alatti lakások átalakítási és a közös tulajdont érintő építési engedélyben szereplő munkálatok elvégzéséhez. A hivatkozott közgyűlésen SZMJV Önkormányzatát az IKV Zrt. képviselte, aki szavazott a tárgyban a képviselt nevében annak ellenére, hogy hatáskörrel nem rendelkezett. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2014. (V. 26.) Kgy. rendelet (vhr.) 12. (1) bekezdés d) pontja alapján a társasházban meglévő önkormányzati résztulajdont terhelő felújítási munka esetében a polgármester dönt. A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 21. (1) bekezdése kimondja, hogy az építtető tulajdonostárs a lakásában tervezett olyan építkezés megkezdéséhez, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani, de a munka az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt épületberendezésre történő csatlakozással vagy a közös épületrész, épületberendezés műszaki állapotának megváltozásával jár együtt, az épület biztonságának, állékonyságának megőrzése érdekében köteles az ilyen munkával közvetlenül érintett tulajdonostársak tulajdoni hányada szerinti legalább kétharmadának írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni (szintén Polgármester a hatáskör gyakorlója a vhr. alapján). A jelen esetben a Ptk. 6:14 szerinti álképviselet valósult meg az ügyben. Álképviseletről akkor beszélhetünk, ha valaki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében jognyilatkozatot tesz. Az álképviselő nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást.

187 296 Jelen esetben egyértelműen rosszhiszemű álképviselet valósult meg, amelyért a Társaság vezetője, a Munkavállaló a felelős. SZMJV Önkormányzata jóváhagyása nélkül az IKV Zrt. nyilatkozata érvénytelennek minősül. II. Szintén a Széchenyi tér 2/a. szám alatti társasháznál a társasházi alapító okirat szabályozza, hogy az albetétekre a tulajdonostársaknak nincs elővásárlási joguk. A Munkavállaló vezérigazgató aláírásával azonban született egy társasházi SZMSZ módosítás, amelyben kikötik, hogy mégis van elővásárlási jog. Jelen felmondásban részletezett körülmények alapján az a Munkáltató álláspontja, hogy a Munkavállaló nem alkalmas a vezetőtől elvárható fokozott gondosság és körültekintés tanúsítására, munkakörének megfelelő ellátására. A vezető állású munkavállalótól elvárható képességek hiánya, továbbá az ezek miatt kialakult bizalmatlanság miatt a Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát megszünteti. Kelt, Szeged, november 21. napján... Megbízó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

188 297 A 396/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás november 25-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 396/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat preambuluma a következők szerint módosul: "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként átalakulással létrehozott IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseire tekintettel:..." 2./ Az alapító okirat V.B./ fejezete 2. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: "Az igazgatóság 3 (három) fő természetes személy tagból áll." 3./ Az alapító okirat V.B./ fejezete 3. pontjának harmadik mondata a következők szerint módosul: "Az önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkező vezérigazgató az igazgatóság tagja." 4./ Az alapító okirat V.B./ fejezetének 5. pontja az alábbiak szerint módosul: "5. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító részvényest írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi. A fenti esetekben az alapító részvényes köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fenti okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A határozatot három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a határozat meghozatalát követő három hónapon belül az összehívásra okot adó, 5. a) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani." 5./ Az alapító okirat V.B./ fejezetének 8. pontja a következők szerint módosul: " 8. A társaságnál az alapító által november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú igazgatóság működik, melynek tagjai: 1./ Kardos Kálmán (sz.: Kiskunhalas, ; an.: Ádám Judit; lakcíme: 6726 Szeged, Hársfa u. 16/10.) 2./ Dr. Pintér Ferenc János (an.: Sándor Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Páncél köz 25.) 3./ Virág András József (szül.: Szeged, ; an.: Süket Julianna; lakcíme: 6726 Szeged,

189 298 Demeter F. u. 23.)" 6./ Az alapító okirat V.B./ fejezetének 11.) pontja a következőképpen módosul: "A cégjegyzési jog az alábbiak szerint alakul: önálló cégjegyzési joggal képviseli a céget Kardos Kálmán vezérigazgató, Nagy Ferenc vezérigazgató cégjegyzési joga Dr. Pintér Ferenc János és Virág András József igazgatósági tagok közül az egyik taggal együttes és legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződések, kötelezettségvállalások megkötésére terjed ki, Dr. Pintér Ferenc és Virág András igazgatósági tagok egymással együttesen jegyzik a céget. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint." 7./ Az alapító okirat V.C/ fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: "1.) A társaság napi munkájának irányítását a vezérigazgató látja el. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll. E tisztséget a társaságnál az alábbi személy tölti be: július 01. napjától december 24. napjáig: Nagy Ferenc (szül. helye, ideje: Szeged, ; anyja születési neve.: Faragó-Szuhay Éva Jolán; lakcíme: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.) november 25. napjától december 31-ig: Kardos Kálmán (szül. helye, ideje: Kiskunhalas, ; anyja születési neve: Ádám Judit; lakcíme: 6726 Szeged, Hársfa u. 16/10.) A társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört Kardos Kálmán vezérigazgató gyakorolja." 8./ Az alapító okirat VI. fejezetének 3.) pontja a következők szerint módosul: "3.) A társaságnál az alapító által kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1. Kónya Gábor György (an.: Boski Edit Vilma; lakcíme: 6723 Szeged, József A. sgt VI. em. 23.) november 22. napjától december 31. napjáig. 2. Szentistványi István (an.: Benke Judit; lakcíme: 6723 Szeged, Csaba u. 40/B. IV. em. 13.) november 22. napjától december 31. napjáig. 3./ Urbán Lajos (szül.: Szeged, , an.: Bezdán Zsuzsanna, 6723 Szeged, Árva u. 20.) Munkavállalói küldött október 21. napjától december 31. napjáig. 9./ Az alapító okirat VI. fejezetének 4.) pontja az alábbiak szerint módosul: "4.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 10./ Az alapító okirat VII. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul:

190 299 "VII. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig szóló megbízással:..." 11./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 2. pontja a következők szerint módosul: "2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Tpt. szabályai az irányadóak." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

191 300 A 396/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 3. sz. melléklete Alapító okirat módosítás december 25-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 396/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B./ fejezete 3. pontjának harmadik mondata a következők szerint módosul: "A vezérigazgató az igazgatóság tagja." 2./ Az alapító okirat V.B./ fejezetének 11. pontjának első mondata a következőképpen módosul: "A cégjegyzési jog az alábbiak szerint alakul: önálló cégjegyzési joggal képviseli a céget a vezérigazgató, az igazgatósági tagok a vezérigazgatót kivéve egymással együttesen jegyzik a céget." 3./ Az alapító okirat V.C/ fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: "1.) A társaság napi munkájának irányítását a vezérigazgató látja el. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll. E tisztséget a társaságnál november 25. napjától december 31. napjáig az alábbi személy tölti be: Kardos Kálmán (szül. helye, ideje: Kiskunhalas, ; anyja születési neve: Ádám Judit; lakcíme: 6726 Szeged, Hársfa u. 16/10.)" Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

192 301 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatójának, Dr. Tóth István Tibor munkaviszonyának a megszüntetésére, és Kojedzinszky Richard ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 397/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a Ptk.) rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Közlekedési Kft-t. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetőjét, Dr. Tóth István Tibort (sz.: Szeged, ; an.: Buzsik Rózsa; lakcíme: 6725 Szeged, Harmat u. 24.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján december 29. napi hatállyal visszahívja, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés b) pontja alapján a munkavállaló képességére alapított okból, felmondással december 29. napjával megszünteti azzal, hogy munkavállalót november 25. napjától a felmondási idő teljes időtartamára felmenti a munkavégzési kötelezettség alól. 3./ Dr. Tóth István Tibor ügyvezető cégjegyzési joga november 25. napjától december 29. napjáig a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyvezető általános helyettesítésére feljogosított munkavállalóval együttes és legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződések, kötelezettségvállalások megkötésére terjed ki. 4./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 5./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig a korábbi ügyvezető díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Kojedzinszky Richardot (sz.: Szeged, ; an.: Zimonyi Mária; lakcíme: 6729 Szeged, Katica u. 45.) választja meg. Kojedzinszky Richard cégjegyzési joga önálló és a társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört nevezett személy gyakorolja. 6./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Kojedzinszky Richard munkaszerződését készítse el, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 7./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. felügyelőbizottságából Dr. Gyimesi Lászlót (lakik: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 34.), Barta Sándort (lakik: 4641 Mezőladány, Rákóczi u. 2.) és Pocsai Blankát (lakik: 6726 Szeged, Hargitai u. 50/B. II/6.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig a következő személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett:

193 Mészáros Tamás (an.: Balogh Mária; lakcíme: 6795 Bordány, Móra Ferenc u. 25.) 2. Dr. Binszki József (an.: Veszelinov Éva; lakcíme: 6723 Szeged, Szamos u. 3/A. III. em. 9.) 3. Német Ferenc (an.: Spisák Erzsébet; lakcíme: 6726 Szeged, Töltés u. 38.) 8./ A Közgyűlés jóváhagyja november 25. napi hatállyal a határozat 2. sz. mellékletét képező, a Szegedi Közlekedési Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 9./ A Közgyűlés jóváhagyja december 30. napi hatállyal a határozat 3. sz. mellékletét képező, a Szegedi Közlekedési Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Közlekedési Kft.-t, Dr. Tóth István Tibort, Kojedzinszky Richardot, Dr. Gyimesi Lászlót, Barta Sándort, Pocsai Blankát, valamint a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

194 303 A 397/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkáltatói felmondás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint a munkáltatói jogkör gyakorlója (továbbiakban: Munkáltató) Dr. Tóth István Tibor (szül.: Szeged, ; an.: Buzsik Rózsa; lakcíme: 6725 Szeged, Harmat u. 25.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló), mint a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatójának a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló, december 11. napján kelt határozott időre szóló munkaszerződéssel létesített munkaviszonyát a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 66. (8) bekezdése alapján felmondással, a képességeivel összefüggő ok miatt megszünteti. A felmondási idő kezdete november 25. napja. Felmondási ideje a munkaviszonyban töltött ideje alapján az Mt. 69. figyelembevételével 35 nap. Ennek alapján munkaviszonya 2014.december 29. napján szűnik meg. A felmondási időre, november 25. napjától kezdve a munkavégzés alól a Munkáltató felmenti. Az Mt. 77. (5) bekezdés b) pontja alapján a Munkavállalót végkielégítés nem illeti meg. A Munkavállaló munkabére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltása, egyéb járandósága, és a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül a Munkavállaló részére kiadásra/átadásra kerülnek. A Munkavállaló köteles az Mt. 80. (1) bekezdése szerint az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott általános helyettesének átadni átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt (1) bekezdése értelmében a felmon dás kézhezvételét követő 30 napon belül e munkáltatói intézkedés ellen keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. INDOKOLÁS Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés alapján a képességeivel összefüggő okból, szakmai alkalmatlanság miatt szünteti meg a következők miatt: Az Mt. 52. (1) bekezdés c) pontja szerint a Munkavállaló munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint köteles végezni. Vezető állású munkavállalók esetében az említett kötelezettség fokozottabban áll fenn, főleg ha a Munkavállaló köztulajdonban álló munkáltatónál látja el a vezetői munkakört. A jogszabályi előírások, a munkaszerződése és a munkaköri leírása szerint a Munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt mindvégig köteles a társaság célszerű és hatékony működését elősegíteni, munkavégzése során a Társaság érdekeit figyelembe venni, amely kötelezettségének rendszeresen a Munkavállaló nem tud eleget tenni. A) Kiemelt feladata a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása. I. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által 2012-és év január május havi bevallások utólagos vizsgálatára került sor valamennyi adónemre és a költségvetési támogatásra. A megállapítás szerint, általános forgalmi adónemben: Ft. összegben adóhiányt, Ft. adóbírságot és Ft. késedelmi pótlékot állapított meg a NAV. Megállapítható, hogy a Társaság nem kellő körültekintéssel járt el, a keletkezett adóhiány és adóbírság tekintetében az Ügyvezető felelőssége megállapítható.

195 304 II. A Munkavállaló ügyvezetőként július 04-én Kutatási-fejlesztési szerződést kötött a DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal (továbbiakban: DEAK Zrt.). A szerződés keretében a DEAK Zrt. az alábbi kutatási-fejlesztési tevékenység elvégzését vállalta: Antimikrobiális hatású bevonatok alkalmazása a szegedi elektromos közlekedésben, különböző járműveken (villamos, trolibusz). A DEAK Zrt. a vállalt feladat ellátása során további partnereket, együttműködőket vont be, így a Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t és a Nanocolltech Kft.-t. A Társaság december 21-i dátummal az alábbiakat rendelte meg a Nanocolltech Kft.-től: - műanyag és fém felületek (például járműpadlók, támaszkodók, kapaszkodók) kezelésére NANOFERT fotokatalizátor/polimer vizes alapú diszperziót, 2%-os szárazanyag tartalommal, - járművek textil felületeinek (például üléshuzatok) kezelésére szolgáló BACTEROSTOP vizes alapú nanoezüst diszperziót, 30 ppm-es (mg/l-es) ezüst-nanorészecske tartalommal. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal február 25-én helyszíni ellenőrzést végzett a társaságnál. Megállapításra került, hogy a Nanofert elnevezésű fertőtlenítőszer annak engedélyezett alkalmazási körétől, illetve azonosított felhasználásától eltérő módon - tíz trolibusz, illetve egy villamos felső felületeire és kapaszkodóira történő közvetlen felhordással, és nem festék adalékként került alkalmazásra. Szintén megállapításra került, hogy a tíz trolibusz, illetve az egy villamos kárpitozott felületeinek fertőtlenítésére az OTH engedélyével nem rendelkező Bacterostop terméknevű keverék került alkalmazásra, szintén közvetlen felhordással. A fenti két megállapításon kívül még több hiányosság megállapítására került sor, így többek között, hogy a Nanofert biocid keveréket tartalmazó vödrök feliratozása eltért az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) által szakvéleményezett címketervtől, a Társaság nem rendelkezett kockázatbecslési dokumentációval. A felhasznált termékek dokumentációval való ellátottsága hiányos volt, illetve nem feleltek meg tartalmukban a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben, valamint a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak. A Népegészségügyi Intézet február 28-án keltezett határozatában a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységgel kapcsolatosan 5 pontban fogalmazta meg a Társaság által elvégzendő feladatokat. A Társaságnak a határozat 5 pontja közül 3-at azonnal, 2 pontot március 12-ig kellett teljesíteni. A Népegészségügyi Intézet április 1-jei időponttal hatósági ellenőrzést tartott a Népegészségügyi Intézet hivatalos helyiségében, amely ellenőrzés során a február 28-i keltezésű határozatban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére került sor. A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv szerint a Népegészségügyi Intézet közegészségügyi felügyelője az 1-4. intézkedési kötelezettséggel bíró pontok teljesítését tudomásul vette, de az 5. intézkedési pontként meghatározott kémiai kockázatbecslési dokumentációval kapcsolatosan hiányosságokat fogalmazott meg. A Népegészségügyi Intézet április 11-i keltezésű határozatában a járási tisztifőorvos Ft kémiai terhelési bírság megfizetésre kötelezte a Társaságot, továbbá Ft eljárási költséget kellett megfizetnie. A hatóság a céget szankcionálta, amiért ügyvezetőként a Munkavállalót terheli a felelősség. B) Kiemelt feladata a Közgyűléssel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás, továbbá mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Gt., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés a vezérigazgatóra hárít. I. A 25/2003 (VI.27) Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 21. -a szerint az 50 millió forint feletti szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról a Közgyűlés dönt februárjában, majd áprilisban először hét darab KT4DM villamos megvásárlása EURO összegben, majd három darab villamos megvásárlása, EURO összegben merült fel és került a tulajdonoshoz előterjesztésre. Mindkét ügylet vonatkozásában az Önkormányzat bizottságai is elutasító határozatot hoztak, ugyanakkor tény, hogy a Munkavállaló ügyvezetőként egyszemélyben és előzetesen előszerződést kötött az eladóval a villamosok megvásárlására. Tényként állapítható meg, hogy a Munkavállaló én, majd én adásvételi előszerződést írt alá úgy, hogy erre vonatkozó felhatalmazása nem volt. Ilyen jellegű szerződéskötésre/kötelezettségvállalásra az ügyvezető nincsen feljogosítva. Megállapítható, hogy a Munkavállaló ügyvezetőként jogszabályba ütköző módon vállal kötelezettséget a társaság nevében,

196 305 ami elfogadhatatlan az ügyvezetőtől, és alátámasztja a szakmai alkalmatlanságát, kompetenciája hiányát. II. Több szállítási szerződést is megkötött alkatrész beszerzésekre a Társaság, azonban ezek a szerződések az egybeszámítás szabályainak figyelmen kívül hagyásával kerültek megkötésre, így nem került sor közbeszerzésre, tehát a Közbeszerzésekről szóló törvény előírásait (18. ) megkerülte. Továbbá több olyan szerződés is megkötésre került, amely a közbeszerzési értékhatárt meghaladta, azonban közbeszerzési eljárást nem folytatott le a Társaság (pl. szállítási szerződés a Dunai Repülőgyár Zrt-vel én, a Berill Invest Kft-vel megkötött szerződések). III. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése november 9-i ülésén hagyta jóvá a Szeged Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt Projekt Alapító Dokumentumát. A projekt a as uniós fejlesztési ciklusban Szeged város legnagyobb összegű fejlesztése, melynek minden eleme szorosan kapcsolódik a Szegedi Közlekedési Társaság működéséhez, a pályázatnak köszönhetően további évtizedekre biztosított Szeged város elektromos tömegközlekedési infrastruktúrája, így a Szegedi Közlekedési Társaság jövője is. A program keretében nagy volumenű beruházások, építési munkák és közlekedési eszközvásárlások indultak. Utóbbiak egyike 10+3 trolibusz gyártására és szállítására vonatkozott. Az ügyben konzorciumi partnerként Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és annak 100 %-os tulajdonú cége, a Szegedi Közlekedési Kft. volt közös ajánlatkérő. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére december 10-én került sor. Az Európai Unió által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásaiban az eredményhirdetés előtt az uniós kifizetéseket felügyelő nemzeti hatóság minősíti a közbeszerzési eljárást, a minősítés nélkül eredményhirdetésre nem kerülhet sor. Az ügyben utóbb január 5-én a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetője bejelentéssel élt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), a Gazdasági Versenyhivatal és a Közbeszerzések Tanácsa felé, majd ennek ellenére január 07-én aláírta a szállítói szerződést. Az Önkormányzat megkeresésére az NFÜ tájékoztatást adott arról, hogy büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen is a Nemzeti Nyomozó Irodánál a Btk. 296/B. szerinti Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntett gyanúja miatt. A büntetőeljárás során beszerzett személyi és tárgyi bizonyítékok értékelését követően a Szegedi Városi Ügyészség a november 15. napján kelt levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy november 2-án kelt határozatával a Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozást megszüntette a Be (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése. Megállapításra került, hogy a vizsgált projekt esetében nem áll rendelkezésre olyan bizonyíték, amely a gyanún túlmutatva, a bűncselekmény megalapozott gyanúját alátámasztaná. Az NFÜ-höz december 12-én újabb, kizárólag belső információkkal rendelkező személytől eredeztethető bejelentés érkezett, mely azt feltételezte, hogy: a nyertes ajánlatban szereplő trolibusz nem létező jármű, nem lett konkrétan megtervezve, kiindulási alapja az SZKT tulajdonát képező, SZKT-ARC Tr.187/TV.EU trolibusz önjáró berendezéssel kibővítve;- de csak papíron, mert műszakilag nincs alátámasztva, hogy a jellegrajzon ábrázolt berendezések beépíthetők-e a vonatkozó hatósági jogszabályok, EU szabványok maradéktalan betartásával, és az érintésvédelmi követelmények teljesülnek e január 04-én az NFÜ újabb szabálytalansági eljárást indít. Az NFÜ április 16-án tartott C típusú helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy javasolt a szerződés alapján, a járművek gyártásának mielőbbi megkezdése a projekt sikeres befejezhetősége érdekében. Az NFÜ május 23-án szabálytalanság nem történt minősítéssel lezárta az eljárást. Az SZKT ügyvezetője által tett bejelentések hatásai az elektromos tömegközlekedési projekt megvalósítására: A december 10-i eredményhirdetést követően aláírt Szállítási szerződés szerint az IKARUSSKODA konzorciumnak az első járművet november utolsó napján kellett volna leszállítania. A további járművek fokozatosan érkeztek volna, az utolsó járműnek március utolsó napján kellett volna megérkeznie. Az alaptalan bejelentések miatt az első jármű az eredeti tervekhez képest 20 hónappal később 2013.

197 ig érkezett meg, a 13 tagú flotta utolsó tagja pedig március utolsó napja helyett 17 hónappal később szeptember 02-ig érkezett meg. Az elektromos tömegközlekedés fejlesztési nagyprojekt részeként kiépült a korábbi 10-es autóbuszvonalat felváltó 10-es trolivonal üzemeltetéséhez a fenti beszerzésből származó trolibuszokra is szükség volt. A vonal határidőre kiépült, de az alaptalan bejelentések miatt a vonalon a trolibuszok beindítására nem volt lehetőség, mert nem az eredeti ütemterv szerint érkeztek a trolibuszok. Szeged tömegközlekedését két cég a Tisza Volán és a Szegedi Közlekedési Társaság biztosítja, előbbi a buszok, utóbbi a villamosok és trolibuszok üzemletetése révén. A két társaság a tömegközlekedésből származó bevételeken a nyújtott szolgáltatás arányában részesül. A 10-es buszvonalat kiváltó trolivonal, így bevételnövekedést jelentett volna az SZKT számára, mely a késedelem miatt nem az eredeti tervek szerint valósult meg. A járműbeszerzés költségeit maximum 290 Ft/Euro árfolyamon kalkulálta az Önkormányzat (a szerződéskötés idején az MNB szerinti Euró árfolyam 277,11 Ft volt). Az SZKT igazgatójának bejelentései miatt elhúzódó teljesítéssel, magasabb árfolyamon kerültek kifizetésre a járművek. Az eredeti ütemtervben szereplő időpontokban érvényes forint/euró árfolyam a tényleges kifizetéssel összevetve jelentős változást mutat, a tényleges kifizetés 175 millió forinttal magasabb. Tóth István Tibort Szeged MJV Közgyűlése a szegedi elektromos tömegközlekedési rendszert üzemeltető 100%-os önkormányzati cég ügyvezetőjének nevezte ki akkor, amikor a szegedi elektromos tömegközlekedés elmúlt 30 évének legnagyobb volumenű fejlesztése valósult meg. Az ügyvezető igazgató tisztségénél fogva tagja az elektromos tömegközlekedés fejlesztési nagyprojekt un. Projekt Irányító Bizottságának (továbbiakban: PIB). Az SZKT mindenkori ügyvezető igazgatójától elvárható, hogy a cég érdekeit szolgálja. Az elektromos tömegközlekedés fejlesztési projekt megvalósítása során ügyvezető igazgatóként és PIB tagként elvárható, hogy a projekt ütemterv szerinti megvalósulását segítse elő. Ez a fenti esetben nem valósult meg. Mint látható az SZKT ügyvezetője megalapozatlanul tett bejelentéseivel jelentősen hátráltatta a szabályszerű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítését, így bevételtől esett el az általa vezetett önkormányzati cég, valamint jelentős kárt okozott Szeged városának, amelynek összege több mint 175 millió forint. IV. A Munkavállaló ügyvezetőként rendszeresen olyan tartalmú nyilatkozatokat (pl. a társaság honlapján aktuális hírek, nyilvánosságra került hangfelvételek) tesz, amelyekkel megsérti a Közgyűléssel szembeni együttműködési kötelezettségét és jelentős mértékben veszélyezteti az általa vezetett társaság, illetve a tulajdonos jogos gazdasági érdekeit. Ilyen tartalmú nyilatkozatok azok valóságalapjától függetlenül a társaság vezetőjétől elfogadhatatlanok. A Munkavállaló teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a munkaköre alapján elvárt követelményeket, amely alapján a vezetői státusz ellátására alkalmatlan. C) A Társaság eredményes működtetése, valamint az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. I. A Munkavállaló ügyvezető által készített üzleti tervek A társaság évi üzleti tervét nem fogadta el a Közgyűlés, ugyanis több, mint 300 millió forint feletti veszteséget tervezett, továbbá több olyan elemet tartalmazott, amely megkérdőjelezte a tervezés megalapozottságát. A társaság 2012-ben három üzleti tervet is készített, a legutolsót a decemberében terjesztette a közgyűlés elé. A tervezés minőségét jellemzi, hogy az év végén beterjesztett és módosított üzleti tervét sem tudta teljesíteni a Kft. A korábbi évekhez képest 2012-ben fordult elő először, hogy a Kft. negatív üzemi eredményt, a tervezett 60 millió forintos eredménnyel szemben 22 millió forint veszteséget produkált. A mérleg szerinti eredmény 55 millió forint veszteség lett. A cég vezetője a 2012-es évhez hasonlóan 2013-ban is nagy összegű, 189 millió forintos veszteséget

198 307 tervezett be, és a társaság tönkremenetelét vizionálta, ami nem következett be. A társaság évi üzleti tervének első változatát sem fogadta el a Közgyűlés, ezért a Kft. kénytelen volt átdolgozni azt. Már a társaság háromnegyedévi beszámolója is igazolta a városvezetés azon kritikáját, hogy a Munkavállaló ügyvezetőként megalapozatlan terveket terjesztett a Közgyűlés elé. Megalapozatlan tervezésre utal az is, hogy a háromnegyedévi üzemi eredmény terv 50,4 millió forintos veszteséget prognosztizált, míg a tényleges adat 79,4 millió forint nyereség lett. Míg a társaság nettó árbevétele évek óta csökkenő tendenciát mutatott, a költségek (mind az anyagjellegű költségek, mind a bérköltségek) jelentősen nőnek. Az éves tényadatok azt igazolták, hogy a társaság túltervezte a költségeket. A számok nem támasztották alá a Kft. azon várakozását sem, hogy a 2-es villamos-vonal beállítása jelentős, forrással le nem fedezett költségnövekedéssel jár. Jogosnak bizonyult az üzleti tervvel kapcsolatos kritika, hogy túltervezték a pénzügyi műveletek veszteségét is. Az ügyvezető azt állította a Közgyűlés előtt, hogy 250 millió forint póttámogatás nélkül a cég a csőd szélére jut. Az éves eredmény kimutatás viszont azt mutatja, hogy a cégnek nem volt szüksége ekkora összegű önkormányzati támogatásra. Az önkormányzat póttámogatásnak nem célja, hogy a Kft. 111 millió forint - telje sítménnyel nem fedezett - adózás előtti eredményt mutasson ki. A évi üzleti tervében az ügyvezető a tavalyi 109 millió forintos mérleg szerinti eredménnyel szemben rekord nagyságrendű, 332 millió forint veszteséget tervezett be. Megállapítható, hogy a Munkavállaló ügyvezető által vezetett gazdasági társaságnál vannak az önkormányzat cégei között a legnagyobb mértékű eltérések az üzleti terv adatai és a tényleges teljesítés adatai között, ami hozzá nem értő vezetői tevékenységet jelent. II /11. iktatószám alatt található a Szervezeti és Működési Szabályzat azon módosítása, melyet a fenntartó elfogadott. Ezt követően több módosítása is születik, melyek azonban a fenntartó által nem lettek jóváhagyva. Az 1-029/2012. sz. ügyvezetői igazgatói utasítással elrendelt módosítás a Társaság szervezeti felépítését érinti, parkolási pótdíj ügyintéző nem kerül megnevezésre, illetve a továbbiakban nincs műszaki ügyeletes, repülésbiztonsági ügyintéző a 80-as szervezeti egységkódon belül. Műszaki technológusból azonban egy helyett kettő kerül alkalmazásra (211 szervezeti egységkód). Az 1-022/2013. sz Ügyvezető igazgatói utasítás szintén a szervezeti felépítést érinti: 110 szervezeti egység kód alatt Személyügyi és igazgatási osztályvezető kerül megnevezésre, 2 fő informatikai munkatárs van 1 helyett (161 sz. e. kód), anyaggazdálkodási ügyintéző 2 fő egy helyett (18. sz. e. kód), és nincs az eredeti szervezetben beruházási munkatárs, illetve Anyagkönyvelési és eszközgazdálkodási munkatárs sem, ezek új státuszként kerülnek megnevezésre. Fenti módosításokat a Társaság nem küldte be az SZMJV Önkormányzata jóváhagyására annak ellenére, hogy erre köteles lett volna a 25/2003. (VI.27) Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 21. -a alapján. D) A Kft. alapító okiratában meghatározott és a hatályos jogszabályi keretek között irányítja a Társaságot, gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság többi munkavállalója felett. A Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete, én vizsgálatot kért a társaság Felügyelő Bizottságától arra, hogy a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezetés a szabadságolások dokumentálása és a szabadságok kiadása során nem a hatályos jogszabályok szerint jár el, ezért véleményük szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba ütközik. A belső vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy 261 fő (1651 nap) esetében a szabadság kiadása az előírásoknak nem felel meg. Megállapítható, hogy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolja az ügyvezető a munkáltatói jogokat. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve a CSN/02/364-

199 308 14/2014. számú határozatával Ft. munkaügyi bírsággal sújtotta a társaságot. A fentebb a BTDSZ által is előadottak miatt vizsgálódott a hatóság és kötelezte a munkáltatót, hogy tartsa meg 228 fő és további 109 fő munkavállaló esetében a Munka Törvénykönyvének a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseit. A hatóság a munkáltató eljárását szankcionálta, amiért az ügyvezetőt terheli a felelősség. Jelen felmondásban részletezett körülmények alapján az a Munkáltató álláspontja, hogy a Munkavállaló nem alkalmas a vezetőtől elvárható fokozott gondosság és körültekintés tanúsítására, munkakörének megfelelő el látására. A vezető állású munkavállalótól elvárható képességek hiánya, továbbá az ezek miatt kialakult bizalmatlanság miatt a Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát megszünteti. Kelt, Szeged, november 21. napján... Megbízó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

200 309 A 397/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás november 25-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 397/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat preambuluma a következők szerint módosul: "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként létrehozott Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire tekintettel:..." 2./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője június 28. napjától december 29. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Dr. Tóth István Tibor Lakcíme: 6725 Szeged, Harmat u. 24. Anyja születési neve: Buzsik Rózsa Szül. helye, ideje: Szeged, július 12. A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Kojedzinszky Richard Lakcíme: 6729 Szeged, Katica u. 45. Anyja születési neve: Zimonyi Mária Szül. helye, ideje: Szeged, A társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört Kojedzinszky Richard ügyvezető gyakorolja." 3./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 3.)-4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: "3.) A társaság képviseletére és az alábbiakban meghatározott módon történő cégjegyzésre jogosultak: önállóan: Kojedzinszky Richard ügyvezető; együttesen: Dr. Tóth István Tibor ügyvezető, valamint a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyvezető általános helyettesítésére feljogosított munkavállaló együttesen legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződésre, kötelezettségvállalásokra kiterjedően; az ügyvezető által erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen 4.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

201 310 4./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre kijelölten:..." 5./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.)1./-3./ alpontjai a következők szerint módosulnak: "1.)... 1./ Mészáros Tamás (an.: Balogh Mária; lakcíme: 6795 Bordány, Móra Ferenc u. 25.) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 2./ Dr. Binszki József (an.: Veszelinov Éva; lakcíme: 6723 Szeged, Szamos u. 3/A. III. em. 9.) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 3./ Német Ferenc (an.: Spisák Erzsébet; lakcíme: 6726 Szeged, Töltés u. 38.) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 6./ Az alapító okirat VII. fejezetének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 2.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 7./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

202 311 A 397/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 3. sz. melléklete Alapító okirat módosítás december 30-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 397/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Kojedzinszky Richard Lakcíme: 6729 Szeged, Katica u. 45. Anyja születési neve: Zimonyi Mária Szül. helye, ideje: Szeged, " 2./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 3.) pontja az alábbiak szerint módosul: "3.) A társaság képviseletére és az alábbiakban meghatározott módon történő cégjegyzésre jogosultak: az ügyvezető önállóan, az ügyvezető által erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

203 312 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezető igazgatójának, Erdei Péter munkaviszonyának a megszüntetésére, és Németh István ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 398/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Vásár és Piac Kft.-t. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezetőjét, Erdei Pétert (szül.: Szeged, ; an.: Börcsök Éva Katalin; lakcíme: 6728 Szeged, Hídverő u. 55.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján december 29. napi hatállyal visszahívja, egyidejűleg a munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés b) pontja alapján a munkavállaló képességére alapított okból, felmondással december 29. napjával megszünteti azzal, hogy a munkavállalót november 25. napjától a felmondási idő teljes időtartamára felmenti a munkavégzési kötelezettség alól. 3./ Erdei Péter ügyvezető cégjegyzési joga november 25. napjától december 29. napjáig a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyvezető általános helyettesítésére feljogosított munkavállalóval együttes és legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződések, kötelezettségvállalások megkötésére terjed ki. 4./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 5./ A Közgyűlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig bruttó ,-Ft/hó díjazás mellett munkaviszony keretében Németh Istvánt (szül.: Szeged, ; an.: Szabó Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Fogarasi u. 12/B.) választja meg. Németh István cégjegyzési joga önálló és a társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört nevezett személy gyakorolja. 6./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Németh István munkaszerződését készítse el, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 7./ A Közgyűlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. felügyelőbizottságából dr. Tabi Mária Zsuzsannát (lakik: 6724 Szeged, Sík Sándor u 5. fszt. 3.), Rózsavölgyi Józsefet (lakik: 6771 Szeged, Mályva u 8.) és Zagyvai Áront (lakik: 3127 Kazár, Táncsics M. út 3.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig a következő személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett:

204 Ménesi Imre (an.: Csillag Erzsébet, lakik: 6725 Szeged, Hajnal utca 5.) 2. Szénási Róbert (an.: Kócsó Rozália, lakik: 6727 Szeged Fürst Sándor u. 28.) 3. Tóth Péter (an.: Kovács Marietta, lakik: 6725 Szeged, Majdáni sor 16/A) 8./ A Közgyűlés jóváhagyja november 25. napi hatállyal a határozat 2. sz. mellékletét képező, a Szegedi Vásár és Piac Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 9./ A Közgyűlés jóváhagyja december 30. napi hatállyal a határozat 3. sz. mellékletét képező, a Szegedi Vásár és Piac Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Vásár és Piac Kft.-t, Erdei Pétert, dr. Tabi Mária Zsuzsannát, Rózsavölgyi Józsefet, Zagyvai Áront, valamint a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

205 314 A 398/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkáltatói felmondás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester), mint a munkáltatói jogkör gyakorlója (továbbiakban: Munkáltató) Erdei Péter (szül.: Szeged, ; an.: Börcsök Éva Katalin; lakcíme: 6728 Szeged, Hídverő u. 55.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló), mint a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló, október 2. napján kelt határozott időre szóló munkaszerződéssel létesített munkaviszonyát a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 66. (8) bekezdése alapján felmondással, a képességeivel összefüggő ok miatt megszünteti. A felmondási idő kezdete november 25. napja. Felmondási ideje a munkaviszonyban töltött ideje alapján az Mt. 69. figyelembevételével 35 nap. Ennek alapján munkaviszonya december 29. napján szűnik meg. A felmondási időre, november 25. napjától kezdve a munkavégzés alól a Munkáltató felmenti. Az Mt. 77. (5) bekezdés b) pontja alapján a Munkavállalót végkielégítés nem illeti meg. A Munkavállaló munkabére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltása, egyéb járandósága, és a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül a Munkavállaló részére kiadásra/átadásra kerülnek. A Munkavállaló köteles az Mt. 80. (1) bekezdése szerint az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott általános helyettesének átadni átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt (1) bekezdése értelmében a felmon dás kézhezvételét követő 30 napon belül e munkáltatói intézkedés ellen keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. INDOKOLÁS Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés alapján a képességeivel összefüggő okból, szakmai alkalmatlanság miatt szünteti meg a következők miatt: Az Mt. 52. (1) bekezdés c) pontja szerint a Munkavállaló munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint köteles végezni. Vezető állású munkavállalók esetében az említett kötelezettség fokozottabban áll fenn, főleg ha a Munkavállaló köztulajdonban álló munkáltatónál látja el a vezetői munkakört. A jogszabályi előírások, a munkaszerződése és a munkaköri leírása szerint a Munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt mindvégig köteles a társaság célszerű és hatékony működését elősegíteni, munkavégzése során a Társaság érdekeit figyelembe venni, amely kötelezettségének rendszeresen a Munkavállaló nem tud eleget tenni. A) Kiemelt feladata a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása. I. Előzmények: Nagy László korábbi ügyvezető által kötött szerződések (ügyvezető helyettes és a döntésben részt vett Erdei Péter ügyvezető helyettes, későbbi ügyvezető) I. 1.) Parkoló automata, beléptetési rendszer és M pavilon riasztórendszere

206 július 21-én megkötésre került a vállalkozási és üzemeltetési szerződés, határozott 3 éves időtartamra, havi nettó ,- Ft összegre, azaz bruttó ,- Ft összegre, mely összesen: ,- Ft bruttó összeg. A társaságnál végzett célellenőrzésnél a tulajdonos már korábban is kifogásolta, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendeletben meghatározott ,- Ft-os értékhatárt a szerződés túllépte. I. 2.) Mars téri piac térfigyelő videó bővítése és tűzjelző kiépítése (Anna, Irén, U pavilon és M pavilon) augusztusában három ajánlatot kért be a Társaság, amelynek tárgya: videó rendszer bővítése, új tűzjelző rendszer kiépítése, valamint ezek havi karbantartása. Ezt követően a T-Tech 2000 Kft.-vel kötött szerződést a társaság a következők szerint: a.) án: 5 éves határozott idejű szerződés videotechnikai térfigyelő-rendszer kiépítésére (3 db. új speeddome csere és 8 db fix kamera kihelyezése) és annak üzemeltetésére. Havi díj: ,- HUF nettó. A szerződés értelmében a kiépített rendszer a vállalkozóé, és azt üzemelteti a társaság javára. A szerződés lejáratakor én nettó 100e Ft-ért megvásárolhatja a Társaság. A szerződés teljes értéke: nettó: ,- HUF, bruttó: ,- HUF b.) án: 5 éves határozott idejű szerződés tűzvédelmi rendszer kiépítése és üzemeltetése. (kiépítés költsége: 12,975 e Ft) Havi díj: ,- HUF nettó. A szerződés értelmében a kiépített rendszer a vállalkozóé, és azt üzemelteti a társaság javára. A szerződés lejáratakor én nettó 300e Ft-ért megvásárolhatja a Társaság. A szerződés teljes értéke: nettó: ,- HUF, bruttó: ,- HUF c.) án: tűzjelző rendszer karbantartása és tűzvédelmi feladatok ellátására határozatlan idős szerződés 3 havi felmondással, havi díj: nettó 290e Ft. A szerződés értéke éves díjat tekintve: nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft. Megállapítható, hogy a ténylegesen kiírt egy darab jogügylet mögé három külön szerződés került tehát megkötésre, melyek összértéke: bruttó ,- Ft II. Erdei Péter ügyvezető intézkedései a szerződésekkel kapcsolatban: II.1.) Parkoló automata, beléptetési rendszer és M pavilon riasztórendszere január 10. napján a korábbi szerződést a feek megszüntetik tekintettel arra, hogy az Ügyvezető a hatáskörét túllépte annak megkötésekor az értékhatárra figyelemmel. Ezt követően az Ügyvezető a 25/2003. (VI.27) Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) szerinti bizottsági döntés nélkül két külön szerződést kötött a T-Tech 2000 Kft.-vel a következők szerint: a.) Vállalkozási szerződés szeptember 30. napjáig havi nettó ,- Ft. b.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés szeptember 30. napjáig havi nettó ,- Ft. A Munkavállaló ügyvezető által megkötött szerződések tehát teljes egészében a korábbi szerződéseknek felelnek meg tartalmuk szerint, csupán két külön szerződésben kerültek rögzítésre. II. 2.) Mars téri piac térfigyelő videó bővítése és tűzjelző kiépítése a.) án 5 éves határozott időre a videótechnikai térfigyelőrendszer kiépítésére (3 db új speeddome csere és 8 db fix kamera kihelyezése) és annak üzemeltetésére kötött szerződés módosításra került január 01. napjától, nettó ,- Ft havi díjra. Minden más változatlan maradt, így a tartós bérlet konstrukció folytatódott. A szerződés összege lecsökkent: nettó ,- Ft-ra. A szerződés továbbra is úgy szól, hogy idő előtti felmondás esetén a teljes hátralévő összeg egy összegben esedékes. b.) án 5 éves határozott időre a tűzvédelmi rendszer kiépítésére kötött szerződés január 01. napján módosításra került, a havi díj ,- Ft nettó összegre csökkentették. A szerződés továbbra is határozott idős. A szerződés teljes összege: nettó ,- Ft.

207 316 c.) augusztus 30. napján tűzjelző rendszer karbantartása és tűzvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés havi díj csökkentésre került: nettó ,- Ft összegben. A módosításokra tekintettel is a három szerződés együttes nettó összege: ,- Ft. A vagyonrendelet szerinti 4 éves időtartamot számolva az a-b.) szerinti szerződések nettó összege: ,- Ft. Megállapítható, hogy az ügyvezető a szerződések módosításával gyakorlatilag megerősítette a augusztus 30. napján kötött szerződéseket a díjak jelentéktelen csökkentésével. A társaság tehát mind a parkoló- mind a tűzvédelmi és mind a térfigyelő rendszer üzemeltetésére a T-tech 2000 Kft.-vel szerződött határozott időre, melyek felmondása esetén a teljes futamidőre eső összeget ki kell fizetni. A teljes bekerülési költséghez képest a szokásos annuitásos számítási módszert nézve ez jóval 40% fölötti kamatot jelent. Pl. a tűzvédelmi rendszer vállalkozói díj nettó ,- Ft, 5 év alatt kifizetett nettó összeg összesen: ,- Ft. A szerződések számviteli nyilvántartása: A szerződések alapján a T-Tech 2000 Kft. nem bérleti díjat számlázott, hanem beruházási összeget. A beruházási számlák könyvelése azonban gondot jelentett, hiszen a beruházások a könyvekben aktiválva nem kerültek. III. A szerződések 2013-as módosítása A könyvviteli problémák miatt valamennyi szerződés módosításra került január 10. napján. A szerződésmódosítások már részletvételről szólnak. A parkoló vonatkozásában a futamidő módosult augusztus 31. napjára, így csökkent a törlesztő részlet január 01. napjától nettó ,- Ft-ra, azonban a szerződéses teljes összege nem változott. A parkoló vonatkozásában továbbá január 07. napján a karbantartási szerződést is módosították, így a határozott idő meghosszabbításra került augusztus 31. napjáig, és megerősítették, hogy felmondás esetén a teljes hátralévő összeg egy összegben esedékes. Számviteli szempontból a beruházást aktiválták, innentől kezdve részletvételként quasi pénzügyi lízingként könyvelték. A hivatkozott szerződéseket több esetben is kifogásolta a tulajdonos (pl. a között tartott célellenőrzés), illetve a felügyelő bizottság is. A felügyelő bizottság a célellenőrzés kapcsán többször beszámoltatta az ügyvezetőt március 01. napján 4. számon hozott felügyelőbizottsági határozat több pontban felsorolja, hogy az ügyvezetésnek mely pontokon kell változtatni. Ezen határozat 6. pontja a parkolórendszer üzemeltetési költségeinek felülvizsgálatát rendeli el. Az Ügyvezető a felügyelőbizottságot ezen az ülésen úgy tájékoztatta, hogy a költségek nagyságrenddel kisebbek lesznek június 03. napját követően. Ez azonban nem valósult meg, és megállapítható, hogy a Munkavállaló ügyvezetőként e körben semmilyen változást nem eszközölt. Gyakorlatilag az eredetileg Nagy László által megkötött szerződések kerültek újra megkötésre, módosításra azzal, hogy a bekerülési költség egyáltalán nem változott. Sőt januári módosításra tekintettel figyelmen kívül hagyva a felügyelőbizottság véleményét újabb ,- Ft kötelezettséget vállalt a társaság nevében a T-Tech 2000 Kft. felé. IV január 30. napján két szerződést kötött a Társaság ügyvezetőjeként. A megállapodás a parkló-és a tűzjelző rendszer vonatkozásában a január 01. napján kötött szerződések módosításáról szól, így évben bérletnek tekintik a közöttük lévő jogviszonyt. A megállapodáson iktatás nem található, szerződéses nyilvántartásban nem szerepel, továbbá a T-Tech 2000 Kft. számlái évre ezen megállapodástól függetlenül beruházás jogcímen kerültek kibocsátásra. A megállapodás keltezése így kétséges. Továbbá kérdéses, hogy amennyiben ezen okirat valós, és a felek tényleg bérletként kívánták a valójában vállalkozási szerződést kezelni, akkor karbantartási és üzemeltetési díj hogyan kerülhetett kiszámlázásra.

208 317 Megállapítható összességében, hogy a korábbi pályázatra kiírt vállalkozási és karbantartási szerződések helyett egy üzemeltetési szerződés került megkötésre. A szerződés szövegezése szerint vállalkozó a rendszerek kiépítését saját költségén végezte, és ezt követően üzemeltette a társaság javára, valóságban azonban a társaság üzemeltette ezen rendszereket és fizetett érte karbantartási díjat. Azt, hogy a szerződés nem a valóságot tükrözi, megerősíti a szerződésekben rögzített karbantartási díj fizetési kötelezettség is, hiszen a társaság olyanért fizet karbantartást, mely nem is az övé, hanem a vállalkozóé, akinek elvileg azt a saját felelősségére kellene üzemeltetni. A 2013-as módosításokkal gyakorlatilag a rendszereket a társaság részletvételre megvásárolta. Ezzel egyértelműen rögzítésre került, hogy az egyenként egyébként 8 és 15 M forint közötti beruházásokért a társaság darabonként 3-szoros díjat fizetett. Szerződések több pontban jogszabályba ütközőek, és egyben a jogszabály megkerülésével kötötték (Közbeszerzésről szóló törvény 18..). A szerződés valóságos tartalmát tekintve pénzügyi lízing, ugyanakkor a T-Tech 2000 Kft. MNB engedéllyel e körben nem rendelkezik. A lízing díja a piacon kimagaslóan magas, a már fentebb említettek szerint a kamat 40-50% között mozog. A szerződések összefüggnek, mindegyik lejárata augusztus 31. napja, és egyik sem mondható fel, illetve felmondás esetén a teljes hátralévő díj kifizetendő úgy, hogy nincs ellenszolgáltatás. Azzal, hogy több külön szerződés került megkötésre, az Ügyvezető a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendeletben meghatározott értékhatárt kerülte meg. A felügyelőbizottság, mint a társaság ellenőrző szerve, valamint a tulajdonos célellenőrzései többször kiterjedtek ezen szerződések vizsgálatára. Az Ügyvezető azonban figyelemfelhívások ellenére sem módosította szerződéseket, illetve minimális csökkentést hajtott végre azzal, hogy egyidejűleg a határozott idő meghosszabbításával további 8 M Ft kötelezettséget vállalt. A felügyelőbizottságot a Munkavállaló ügyvezetőként nem teljes részletességgel tájékoztatta ezen szerződésekről. A Társaság a parkoló beléptető-rendszerét évben az Önkormányzattal szemben beszámította az üzemeltetési díjba, holott ezen beruházást 2012-ben nem aktiválta, költségként számolta el, sőt évben a társaság csupán bérelte ezen rendszert. A beszerzésről döntő bizottság minden esetben azért járult hozzá a beszerzéshez, mert a T-Tech 2000 Kft. részlefizetést engedélyezett a beszerzendő eszközökre. A ténylegesen megkötött szerződések azonban nem részletfizetésről szóltak, hanem egy quasi pénzügyi lízingszerződést takartak, amely már nem kedvező részletfizetés volt, hanem a társaság részére kedvezőtlen kb. évi 40-50%-os kamatköltséggel jártak és emellett még karbantartási átalányt is fizetni kellett a fenti részletezések szerint azzal, hogy ezt üzemeltetési szerződésnek hívták annak ellenére, hogy a rendszert a társaság üzemeltette. Majd ezt a szerződést módosítják a évre egy iktatás nélküli megállapodással olyan módon, hogy évben a társaság bérli az eszközöket ugyanannyi bérleti díjért, mint a quasi lízingdíj azzal, hogy ezt az évet tesztüzemnek minősítik és az így most már bérelt eszközök után is fizetik a karbantartási átalányt. Ugyanezt a módszert alkalmazzák a tűzjelző rendszerre és a parkoló beléptető rendszerre is. A január 30. napjára datált megállapodások közös jellemzője, hogy iktatásra nem kerültek. A bérleti díjkonstrukciókra való módosítás ellenére az ide mellékelt havi számlák tanúsága szerint vállalkozói díjnak számlázták le és külön kifizették a bérelt rendszer karbantartási díját. Ez a gyakorlat arra enged következtetni, hogy a hivatkozott január 30. napján kelt iktatás nélküli megállapodás évet követően került ténylegesen megkötésre, feltételezhetően a január 10. kelt és január 18. napján iktatott szerződéssel egyidőben. Felmerül annak a lehetősége, hogy a fenti hivatkozott szerződés mind belső tartalmát, mind aláírásának időpontját tekintve nem a valóságot tartalmazza. További kárként jelentkezett a társaságnál a évre vonatkozóan a bérlet, illetve tesztüzem időtartamára kifizetett karbantartási átalány, hiszen könnyen belátható, hogy tesztüzem időszakára nem jár a vállalkozónak, illetve bérbeadónak karbantartási átalány. További kárként keletkezhet az erre az egyéves időszakra kifizetett bérleti díj összege is, hiszen ettől kezdve az már a korábbi megállapodás ellenére nem képezi a vételár részét.

209 318 Megállapítható, hogy a Munkavállaló ügyvezetőként olyan pazarló gazdálkodást folytatott, amely nem szolgálja a Munkáltató érdekeit, illetve olyan szerződéseket, megállapodásokat kötött, amely nagy mértékben veszélyezteti a Munkáltató jogos érdekeit. A tulajdonos, illetve a felügyelő bizottság határozatai figyelmen kívül hagyta és együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének sem tett eleget. B) Kiemelt feladata a Közgyűléssel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás, továbbá mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Gt., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés a vezérigazgatóra hárít. A munkaszerződése alapján köteles a közgyűlési határozatok végrehajtására. I. Az Ügyvezető a tulajdonosi döntés ellenére a tagi kölcsönszerződés mely egy korábbi tagi kölcsön újraprolongálása aláírását megtagadta és a kölcsönök visszafizetésével a mai napig el van maradva. Az Ügyvezető a tagi kölcsön visszafizetését az ERSTE BANK Hungary Zrt.-vel megkötött beruházási hitelszerződésben foglalt kötelezettségre hivatkozva kifejezetten megtagadta. A Bankkal kötött szerződés értelmében azonban a tagi kölcsönhöz nem szükséges a Bank jóváhagyása, a Bankot a szerződésről értesíteni szükséges. A Bank szeptemberében tájékoztatta is a társaságot, hogy tudomásul vette a tagi kölcsön meglétét. A felügyelőbizottság évtől kezdve folyamatosan felhívta az Ügyvezető figyelmét a tagi kölcsön törlesztésére. Az Ügyvezető azonban a mai napig nem írta alá a közgyűlési döntés alapján a tagi kölcsönszerződés prolongálását és az abban rögzített részlet- és a kamatfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget. Az Ügyvezető a tulajdonos felé kifogásolta a tagi kölcsön kamatát (mely 3%) és kifogásolta a visszafizetés ütemezését. A társaság összesen az évi ,- Ft előírás helyett évben ,- Ft-ot, évben ,- Ft-ot, míg évben ,- Ftot teljesített az Önkormányzat felé. Az Ügyvezető jogszabályba ütköző módon, illetve a munkáltató utasítása ellenére nem gondoskodott a szerződés aláírásáról és a tagi kölcsön visszafizetéséről. A tagi kölcsön visszafizetésének gazdasági hátterére joggal nem is lehet hivatkozni, hiszen pl. a T-Tech 2000 Kft. részére a 40% fölötti kamat megfizetésének a társaság minden hónapban eleget tett. Külön kiemelést érdemel az a tény is, hogy a társaságot évente a megkötött szerződések tanúsága szerint kb ,- Ft tartós megbízásból eredő kifizetési kötelezettség terheli, amelynek felülvizsgálatára a felügyelőbizottság is több esetben felhívta az Ügyvezető figyelmét. Ha ebben a körben az Ügyvezető racionalizálást hajt végre, akkor a tulajdonos felé fennálló kötelezettségének pénzügyi alapja rendelkezésre állt volna. II. A Szegedi Vásár és Piac Kft. Önkormányzat felé fennálló, üzemeltetési szerződésből adódó tartozása Szintén Közgyűlés, mint tulajdonos által jóváhagyott és aláírt üzemeltetési szerződésből adódó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Munkavállaló ügyvezető többszöri felszólítás ellenére sem. Az üzemeltetési szerződés keretében önkormányzati tulajdonú közvagyon került átadásra a Kft.-nek, melynek hasznosításáért az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. rendelkezéseire figyelemmel köteles díjat szedni. Fentiek alapján az ügyvezető nem csak a közgyűlési határozat által jóváhagyott szerződést, hanem közvetve törvényt is sért. A Munkavállaló nem tesz eleget a köztulajdonban álló cégek vezetőitől elvárható gondos gazdálkodás követelményének, a tulajdonos Közgyűléssel szemben támasztott együttműködési és tulajdonosi döntések végrehajtására vonatkozó kötelezettségének. C) A Társaság eredményes működtetése I. Megállapítható, hogy az ügyvezető rendszeresen határozott idős megbízási, vállalkozási szerződést kötött az elmúlt 2 évben, amelyek abszolút nem szolgálják a Társaság érdekeit. Rendszeresen előfordul ezen szerződésekben a felmondási jog korlátozása, vagy teljes kizárása azzal, hogy ennek megsértése a határozott időre eső teljes díj megfizetését vonja magával.

210 319 Néhány ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés kiemelve: a.) Taubmann Kft. vel ISO minősítés auditálásra augusztus 04. napján kötött határozott idős szerződés április 30. napjáig negyedéves nettó ,- Ft díj ellenében. b.) Leonardo Kft.-vel hirdetési szerződés kötése 72 hónapra szeptember 02. napján havi ,- Ft nettó összegben. (Megjegyeznénk, hogy ennek éves díja: ,- Ft, míg a Délmagyarország részére fizetett éves hirdetési díj ,- Ft.) c.) B. R. egyéni vállalkozóval parkrendezés június 01. napjától december 31-ig kötött határozott idős szerződés Ft nettó havi díjért. d.) Bitlabor Trade kft.-vel kötött a további három szerződésben megrendelt szoftver és hardver fejlesztésekhez kapcsolódóan - üzemeltetési és support szerződés határozott időre, időtartamban a leszállított szoftverek üzemeltetésére, havi ,- Ft nettó összegben. e.) GS Vill 94 kft.-vel (ügyvezető Gidai Sándor) Szeged, Csaba u 41/a) karbantartási szerződés (olajbányásztér, Csanádi utca, Szent István tér, víztorony) havi 120e nettó összegben szeptember 1jéttől december 31. napjáig. f.) Gidai és Társai Bt..-vel július 01. napján kötött határozott idős szerződés december 31. napjáig gáz- és mérőórák leolvasására havi ,- Ft nettó összegben. g.) Bitlabor Trade Kft.-vel október 21. napján megkötött határozott idős december 31-ig napjáig szóló honlap működtetése, karbantartása, tartalomfrissítésre kötött szerződés 420e nettó havi díj összegben. További felmondási korlátozásokat tartalmazó szerződések: A szerződések 90 napra mondhatók fel, a szerződések megszűnése esetén azonban titoktartási ellenértéket kell fizetni, amely 4 havi megbízási díjnak felel meg. a.) Abu Bt.-vel biztonságtechnikára kötött szerződés augusztus 31. napjáig. Havi díj nettó ,- Ft. b.) Tigers Security Kft.-vel személy- és vagyonőr szolgáltatásra február 01. napján kötött közben többször módosított szerződés, jelenlegi havi díj ,- Ft nettó összeg. A költségek racionalizálása körében az Ügyvezető többször felszólításra került a felügyelőbizottság részéről. A társaság GOP /a számon pályázati szerződést kötött informatikai fejlesztésre a Bitlabor Trade Kft.-vel, amelynek a befejezési határideje december 20. Ebből az következik, hogy a beruházás megvalósult. Ugyanakkor a társaság a Bitlabor Kft.-vel augusztusában 3 db szerződést kötött szoftverfejlesztésre és hardverbeszerzésre, összesen nettó , Ft összegben. Nem megállapítható, hogy ezen beszerzés a pályázathoz hogyan kapcsolódik, illetve ha pályázat szerinti beruházás megvalósult, akkor ezen további fejlesztést mi indokolta. Mivel a szerződések alapján az előlegek már kifizetésre kerültek, az előlegek elállás esetén bánatpénzként funkcionálnak. Összefoglalva megállapítható, hogy a Munkavállaló ügyvezetőként rendszeresen olyan szerződéseket köt, amelyek egyáltalán nem szolgálják a társaság jogos gazdasági érdekeit. Semmivel nem indokolható módon kifejezetten a társaság kárára köt olyan határozott idejű szerződéseket, amelyek kizárják, illetve indokolatlanul korlátozzák a társaság felmondási jogát, továbbá esetleges felmondás esetén a teljes hátralékos díj kifizetését vállalta. A felmondás jogának teljes kizárása mind a korábbi, mind a most hatályos Ptk. rendelkezéseibe ütközik (Ptk (4) bek.; 6:628. (4) bek.) A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy a Munkavállaló ügyvezetőként nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel és így folyamatosan kárt okoz a társaságnak. A szerződésekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy ezen szerződések közös jellemzője, hogy nem a társaságot képviselő ügyvédek írták azokat, illetve nem derül ki, hogy azok ellenőrzésre hozzájuk kerültek volna annak ellenére, hogy a megbízási szerződésük erre is kiterjed. Külön kiemelendő a Tigers Security Kft-vel kötött szerződés titoktartási záradéka, melynek a lényege az, hogy a havi nettó ,- Ft körüli díjazásban részesülő Kft. titoktartási kötelezettséget vállal, majd pedig nem a felmondást zárja ki a szerződés, hanem a felmondás esetén, illetve a szerződés bármilyen megszűnése esetére 4 havi díjnak megfelelő, azaz nettó ,- Ft megfizetésére kötelezi a társaságot a Tigers Security Kft. vállalt titoktartás teljesítésének ellenértékeként, holott a titoktartás alapvető követelmény, amely szerződés megszűnése után is fennáll.

211 320 II. A vállalatirányítási rendszer kialakítása és üzemeltetése től havi 515 eft-ba, majd től már 642 eft-ba került, ami 25%-os emelést jelentett. Ehhez kapcsolódóan egy másik megállapodásban weblap kialakítására és üzemeltetésére től 270 eft-ot, majd től 360 e Ft-ot fizettek ki havonta. 5 hónap után tehát 33%-kal emelkedett az ár, melyet semmi sem indokolt. A két szerződés alapján a megállapodások teljes időszakára 38.6 mft-ot fizettek ki óta, havi nettó 440 eft-ért komplex tanácsadói szolgáltatást is nyújtottak a cégvezetőnek. A tanácsadó feladata a piaci fejlesztések, döntések kockázatának minimalizálása volt. A korábbi tanácsadó cég szerződését januárban felmondták, ők csak 175 eft-ért adtak tanácsokat havonta. Jelenlegi és jövőbeni beruházások műszaki ügyintézésére és a meglévő épületek műszaki ügyintézésére márciusában kötötték az első határozatlan idejű szerződést az akkor még nem létező céggel még nettó 120 eft/hó díjon, majd től már havi nettó 140 eft-ért, 16%-os emeléssel egységes szerződést alkottak, melyben további 10 eft + ÁFA erejéig megtérítették a telefonköltségeket is. Humánpolitikai tanácsadó is segíti a cégvezető munkáját, aki mellesleg a cég jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda ügyvédjelöltje is egyben. ISO rendszer bevezetése piac üzemeltetés és rendezvényszervezés terén 1,6 mft értékben valósult meg. Ezzel párhuzamosan egy másik céget is megbízott a cégvezető ISO auditra történő felkészítéssel áprilisában nettó 450 eft-ért, aminek semmilyen elfogadható magyarázata nincsen. A könyvelőváltás előkészítésére megbízták a G&D Kft.-t februárjában nettó 350 eft-ért, majd egy hónap múlva már ez a cég látta el a könyvelési feladatokat havi nettó 150 eft-ért. A díj 11 hónap után havi nettó 230 eft-ra, azaz 53%-kal emelkedett. Az önkormányzat felé fennálló tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatban a Somogyi Öthalom Kft. kapott megbízást intézkedési terv elkészítésére, melynek teljesítése 7 nap alatt meg is történt, valamint a 416/2011. (IX.30.) Kgy. határozat végrehajthatóságának vizsgálatára nettó 340 eft-ért. Majd az egy hónap letelte után ugyanezt a céget megbízták változatlan összegben controlling, tanácsadási tevékenységre. D) A Kft. alapító okiratában meghatározott és a hatályos jogszabályi keretek között irányítja a Társaságot, gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság többi munkavállalója felett. A munkavállalók részére éves szinten került jutalom kifizetésre, melynek mértéke évben ,Ft, évben ,- Ft, évben ,- Ft, évben ,- Ft évben is volt jutalom kifizetés annak ellenére, hogy a felügyelőbizottság kifejezetten annak megszüntetését kérte az Ügyvezetőtől. Jelen felmondásban részletezett körülmények alapján az a Munkáltató álláspontja, hogy a Munkavállaló nem alkalmas a vezetőtől elvárható fokozott gondosság és körültekintés tanúsítására, munkakörének megfelelő ellátására.

212 321 A vezető állású munkavállalótól elvárható képességek hiánya, továbbá az ezek miatt kialakult bizalmatlanság miatt a Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát megszünteti. Kelt, Szeged, november 21. napján... Megbízó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

213 322 A 398/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás november 25-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 398/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat preambuluma a következők szerint módosul: "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként létrehozott Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire tekintettel:..." 2./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője június 28. napjától december 29. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Erdei Péter Lakcíme: 6728 Szeged, Hídverő u 55. Anyja neve: Börcsök Éva Katalin Szül. helye, ideje: Szeged, szeptember 30. A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Németh István Lakcíme: 6726 Szeged, Fogarasi u 12/b. Anyja neve: Szabó Ilona Szül. helye, ideje: Szeged, április 01. A társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört Németh István ügyvezető gyakorolja." 3./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 3.)-4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: "3.) A társaság képviseletére és az alábbiakban meghatározott módon történő cégjegyzésre jogosultak: önállóan: Németh István ügyvezető; Erdei Péter ügyvezető, valamint a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyvezető általános helyettesítésére feljogosított munkavállaló együttesen legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződésre, kötelezettségvállalásokra kiterjedően. 4.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint. 4./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre

214 323 kijelölten:..." 5./ Az alapító okirat VII. fejezet 1.) pontjának 1-3.) alpontja a következők szerint módosul: "1.) A társaságnál az Alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Ménesi Imre (an.: Csillag Erzsébet, lakik: 6725 Szeged, Hajnal utca 5.) 2./ Szénási Róbert (an.: Kócsó Rozália, lakik: 6727 Szeged Fürst Sándor u. 28.) 3./ Tóth Péter (an.: Kovács Marietta, lakcíme: 6725 Szeged, Majdáni sor 16/A) 6./ Az alapító okirat VII. fejezetének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 2.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 7./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

215 324 A 398/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 3. sz. melléklete Alapító okirat módosítás december 30-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 398/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Németh István Lakcíme: 6726 Szeged, Fogarasi u 12/b. Anyja neve: Szabó Ilona Szül. helye, ideje: Szeged, április / Az alapító okirat V.B/ fejezetének 3.) pontja az alábbiak szerint módosul: "3.) A társaság ügyvezetője önállóan jár el, képviseleti joga teljes körű." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

216 325 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a SZINT Kft. ügyvezető igazgatójának, Dr. Miklós Péter munkaviszonyának a megszüntetésére, és Hegedűs János ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 399/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni a kizárólagos tulajdonában álló SZINT Kft.-t. 2./ A Közgyűlés a SZINT Kft. ügyvezetőjét, Dr. Miklós Pétert (sz.: Szeged, ; an.: Szép Erzsébet Katalin; lakcíme: 6726 Szeged, Radnóti u. 77.) az ügyvezetői tisztségéből a Ptk. 3:25. (2) bekezdése alapján december 24. napi hatállyal visszahívja, egyidejűleg a munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés b) pontja alapján a munkavállaló képességére alapított okból, felmondással december 24. napjával megszünteti azzal, hogy a munkavállalót november 25. napjától a felmondási idő teljes időtartamára felmenti a munkavégzési kötelezettség alól. 3./ Dr. Miklós Péter ügyvezető cégjegyzési joga november 25. napjától december 24. napjáig a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyvezető általános helyettesítésére feljogosított munkavállalóval együttes és legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződések, kötelezettségvállalások megkötésére terjed ki. 4./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező "Munkaviszony megszüntetés munkáltatói egyoldalú jognyilatkozattal" elnevezésű dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 5./ A Közgyűlés a SZINT Kft. új ügyvezetőjének november 25. napjától december 31. napjáig az előző ügyvezető díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Hegedűs Jánost (szül.: Szeged, , an: Pető Etelka, lakcíme: 6724 Szeged, Hétvezér u ) választja meg. Hegedűs János cégjegyzési joga önálló és a társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört nevezett személy gyakorolja. 6./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Hegedűs János munkaszerződését készítse el, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 7./ A Közgyűlés a SZINT Kft. felügyelőbizottságából Haág Zalánt (lakik: 5400 Mezőtúr, Erkel F. u 44.), Szabó-Forgó Alexandrát (lakik: 6724 Szeged, Rókusi krt. 17/a.) a mai nappal visszahívja. A Közgyűlés november 22. napjától december 31. napjáig a következő személyeket választja meg a társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előző tagokkal megegyező összegű díjazás mellett: 1./ Dönczi Tibor Pál (an.: Bozóki Mária Rozália, lakik: 6726 Szeged, Vellay Imre utca a) 2./ Szelczi Zoltán (an.: Szikits Viola, lakik: 6724 Szeged, Nyitra utca 15/B IV.13.)

217 326 8./ A Közgyűlés jóváhagyja november 25. napi hatállyal a határozat 2. sz. mellékletét képező, a S ZINT Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 9./ A Közgyűlés jóváhagyja december 25. napi hatállyal a határozat 3. sz. mellékletét képező, a SZINT Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a SZINT Kft.-t, Dr. Miklós Pétert, Haág Zalánt, Szabó-Forgó Alexandrát, valamint a megválasztott felügyelőbizottsági tagokat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

218 327 A 399/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Munkáltatói felmondás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. képviseletében: dr. Botka László polgármester) mint a munkáltatói jogkör gyakorlója (továbbiakban: Munkáltató) Dr. Miklós Péter (szül.: Szeged, ; an.: Szép Erzsébet Katalin; lakcíme: 6726 Szeged, Radnóti u. 77.) munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló), mint a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezető igazgatójának a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló, április 2. napján kelt határozott időre szóló munkaszerződéssel létesített munkaviszonyát a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 66. (8) bekezdése alapján felmondással, a képességeivel összefüggő ok miatt megszünteti. A felmondási idő kezdete november 25. napja. Felmondási ideje a munkaviszonyban töltött ideje alapján az Mt. 69. figyelembevételével 30 nap. Ennek alapján munkaviszonya 2014.december 24. napján szűnik meg. A felmondási időre, november 25. napjától kezdve a munkavégzés alól a Munkáltató felmenti. Az Mt. 77. (5) bekezdés b) pontja alapján a Munkavállalót végkielégítés nem illeti meg. A Munkavállaló munkabére, az éves szabadságából igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltása, egyéb járandósága, és a munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos iratok az utolsó munkában töltött naptól számított 5 munkanapon belül a Munkavállaló részére kiadásra/átadásra kerülnek. A Munkavállaló köteles az Mt. 80. (1) bekezdése szerint az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a társaság tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott általános helyettesének átadni átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Munkáltató felhívja a Munkavállaló figyelmét arra, hogy az Mt (1) bekezdése értelmében a felmon dás kézhezvételét követő 30 napon belül e munkáltatói intézkedés ellen keresetet terjeszthet elő a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. INDOKOLÁS Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdés alapján a képességeivel összefüggő okból, szakmai alkalmatlanság miatt szünteti meg a következők miatt: Az Mt. 52. (1) bekezdés c) pontja szerint a Munkavállaló munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint köteles végezni. Vezető állású munkavállalók esetében az említett kötelezettség fokozottabban áll fenn, főleg ha a Munkavállaló köztulajdonban álló munkáltatónál látja el a vezetői munkakört. A jogszabályi előírások, a munkaszerződése és a munkaköri leírása szerint a Munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt mindvégig köteles a társaság célszerű és hatékony működését elősegíteni, munkavégzése során a Társaság érdekeit figyelembe venni, amely kötelezettségének rendszeresen a Munkavállaló nem tud eleget tenni. A) Kiemelt feladata a Társaság vagyonának megőrzése I. A közötti időszakban Ügyvezetőként az alábbi támogatásokra rendelt el kifizetést évben nyújtott támogatások Ambitus Hagyományőrző Alapítvány Ft Újszegedi Torna Club Ft

219 328 A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány Belvedere Meridionale Alapítvány Munka Világa Közhasznú Egyesület Rózsahölgyek Rendje Szivárvány Szülő Alapítvány Védőháló Közhasznú Egyesület Párduc Labdarúgó Sport Klub Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft évben nyújtott támogatások Szeged KK SE-Chance Exicom Belvedere Meridionale Alapítvány Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány Ötágú Síp Kulturális Egyesület Védőháló Közhasznú Egyesület DEO Ducsai Erőemelő Oskolája Újszegedi Torna Club Ambitus Alapítvány Móravárosért Egyesület Napfény Média és Marketing Közhasznú Nonprofit Kft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft évben nyújtott támogatások DEO Ducsai Erőemelő Oskolája Ft MELLEARN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület Védőháló Közhasznú Egyesület Móravárosért Egyesület Magyar Kézilabda Szövetség Szőreg és Vidéke Dísznövény MLSZ SZTE EHÖK Sportegyesület Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft évben nyújtott támogatások SZTE EHÖK Sportegyesület Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány Radnóti Oktatási Alapítvány Rotary Klub Szeged DEO Ducsai Erőemelő Oskolája DEO Ducsai Erőemelő Oskolája FK 1899 Futball Klub Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Munkavállaló által vezetett Társaságot a tulajdonos abból a célból hozta létre, hogy az önkormányzati fenntartású intézményekben lássa el a takarítási feladatokat. Vezetőként a a Munkavállaló munkaköri felada tai tehát ezen feladat köré csoportosultak. A társaság működéséhez a tulajdonos minden évben működési tá mogatást nyújt azért, hogy a társaság zavartalan működése biztosítva legyen. A Munkavállaló ügyvezetőként olyan kifizetéseket teljesített, amelyek egyáltalán nem szolgálják a munkáltató, illetve a tulajdonos érdekeit, nincsenek összhangban a Munkavállaló által vezetett társaság működésével, illetve az ügyvezetői munkaköri feladataival. Ezen kifizetésekkel a társaság vagyonát is indokolatlanul csökkentette decemberében az a hír jelent meg a honlapon, amely szerint a Munkavállaló ,- forinttal támogatta a társaság vagyonából a Szivárvány Szülő Alapítványt. Az alapítvány beszámolójában azonban nem található a Munkavállalótól származó adomány.

220 329 II. A Munkavállaló Ügyvezetőként évben kölcsönszerződést kötött a gazdasági vezető (vezető állású munkavállaló) munkavállalóval, melynek értelmében a társaság kölcsönadott Ft összeget azon célból, hogy a munkavállaló korábban felvett hitelét végtörlesztéssel rendezhesse. A kölcsönadott összeget a társaság vagyonából magáncélra folyósítja a munkavállaló részére úgy, hogy megfelelő biztosítékot sem kér a munkavállalótól. A kölcsön jelentős részének a visszafizetése pedig jövőbeli bizonytalan kifizetésekből (prémium) történik. A kölcsön futamideje november 1-től december 31-ig terjedt, a kamat mértéke a jegybanki alapkamat 5%-al növelt összege. A kölcsön visszafizetése havi Ft-os részletekben történik, a fennmaradó összeg az évenként megállapított prémium terhére fizetendő vissza, évben Ft, évben Ft, azzal, hogy amennyiben a prémium nem, vagy nem ebben az összegben kerül meghatározásra, a kölcsönvevő önerőből köteles a hitel összegét visszafizetni. A felek a szerződés 2. számú módosításával november 30. napján a futamidőt december 31. napjáig meghosszabbították, rögzítették a fennálló hiteltartozás összegét ( Ft), és utaltak a ill évben várható prémiumból történő megfizetésre. A Munkavállaló ügyvezetőként a kölcsön folyósításánál figyelmen kívül hagyta az általa vezetett társaság jogos gazdasági érdekeit. Ugyanezt tette akkor is, amikor a kölcsönszerződést módosították. Ezen kölcsönügylethez szorosan kapcsolódnak a következő tények: Az Ügyvezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója október 15. napján megállapodást kötött fentebb már említett gazdasági vezető munkavállalóval, amely alapján a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát ugyanezen nappal közös megegyezéssel megszüntette akként, hogy a megállapodás 2.a. pontja szerint a munkáltató megfizeti a munkavállaló munkabérét a megszűnés napjáig, 2.b. pontja szerint a munkáltató megfizet az Mt. 69. (1) és (2) bekezdése alapján 50 napra eső távolléti díjként bruttó Ft-ot, 2.c. pontja szerint a munkáltató megfizet az Mt. 77. (3) bekezdése alapján kéthavi végkielégítés címén bruttó Ft összeget. A közös megegyezést követően másnap, október 16. napján kelt munkaszerződéssel október december 31. közötti időszakra - határozott idejű munkaviszonyt létesít ugyanezen munkavállalóval az Ügyvezető. A Munkavállaló vezetőként több esetben is olyan döntést hozott, amely teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az általa vezetett társaság jogos gazdasági érdekeit, sőt a társaság gazdálkodását kifejezetten hátrányosan érinti. Megjegyzendő, hogy a közös megegyezésben nem is értelmezhető a felmondási időre járó juttatás, illetve a végkielégítés. Ilyen tartalmú megállapodások megkötése és kifizetések teljesítése alapján az Ügyvezető nem alkalmas a vezető feladatok ellátására. B) A Kft. alapító okiratában meghatározott és a hatályos jogszabályi keretek között irányítja a Társaságot, gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság többi munkavállalója felett. A munkáltatói jogkör gyakorlójaként a fent említett eseten túl további olyan munkaviszony megszüntetésre irányuló megállapodást kötött, illetve olyan kifizetéseket teljesített, amelynek jogszabályi alapja nem volt. A társaság a november 22. napján kelt megállapodással I. Á. vállalkozásvezető határozatlan idejű munkaviszonyát november 30. napjával közös megegyezéssel megszüntette akként, hogy a megállapodás 2.a. pontja szerint a munkáltató megfizeti a munkavállaló munkabérét a megszűnés napjáig, 2.b. pontja szerint a munkáltató megfizet az Mt. 69. (1) és (2) bekezdése alapján 55 napra eső távolléti díjként bruttó Ft-ot, 2.c. pontja szerint a munkáltató megfizet az Mt. 77. (3) bekezdése alapján három havi végkielégítés címén bruttó Ft összeget,

221 pontja szerint a felek az Mt ban szabályozott versenytilalmi megállapodást kötnek, melyben a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló hat havi alapbérének megfelelő, Ft összeget megfizet a munkavállalónak. A társaság a október 22. napján kelt megállapodással T. Zs.né munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát október 31. napjával közös megegyezéssel megszüntette akként, hogy a megállapodás 2.a. pontja szerint a munkáltató megfizet az Mt. 69. (1) és (2) bekezdése alapján 50 napra eső távolléti díjként bruttó Ft-ot, 2.b. pontja szerint a munkáltató megfizet az Mt. 77. (3) bekezdése alapján kéthavi végkielégítés címén bruttó Ft összeget. C) Összeférhetetlenség A Munkavállaló április 2. napján kelt munkaszerződésének V/1. pontja akként rendelkezik, hogy a munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt a társaságéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet ellátó más gazdálkodó szervezettel - tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenység kivételével - nem létesíthet. A szerződés V/5. pontja szerint a munkavállaló kijelenti, hogy vele szemben az Mt ban meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Megállapítható, hogy a munkaviszony létesítésekor a Munkavállalónak egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya állt fenn a Móra Ferenc Múzeumnál. Erről a helyzetről a tulajdonost semmilyen formában nem tájékoztatta a munkaviszony létesítésekor és ezzel együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét is megszegte. Jelen felmondásban részletezett körülmények alapján az a Munkáltató álláspontja, hogy a Munkavállaló nem alkalmas a vezetőtől elvárható fokozott gondosság és körültekintés tanúsítására, munkakörének megfelelő el látására. A vezető állású munkavállalótól elvárható képességek hiánya, továbbá az ezek miatt kialakult bizalmatlanság miatt a Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát megszünteti. Kelt, Szeged, november 21. napján... Megbízó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

222 331 A 399/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás november 25-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a SZINT Szegedi Intézménytakarító Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 399/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat preambuluma a következők szerint módosul: "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes gazdasági társaságként létrehozott SZINT Szegedi Intézménytakarító Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire tekintettel:..." 2./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője június 28. napjától december 24. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Dr. Miklós Péter Lakcíme: 6726 Szeged, Radnóti u 77. Anyja neve: Szép Erzsébet Katalin Szül. helye, ideje: Szeged, július 27. A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Hegedűs János Lakcíme: 6724 Szeged, Hétvezér u Anyja neve: Pető Etelka Szül. helye, ideje: Szeged, A társaságnál a munkavállalók feletti munkáltatói jogkört Hegedűs János ügyvezető gyakorolja." 3./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 3.)-4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: "3.) A társaság képviseletére és az alábbiakban meghatározott módon történő cégjegyzésre jogosultak: önállóan: Hegedűs János ügyvezető; Dr. Miklós Péter ügyvezető, valamint a társaság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyvezető általános helyettesítésére feljogosított munkavállaló együttesen legfeljebb nettó ,-Ft összegű szerződésre, kötelezettségvállalásokra kiterjedően. 4.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint. 4./ Az alapító okirat VI. fejezetének címe és első mondata az alábbiak szerint módosul: "VI. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója június 01. napjától május 31. napjáig terjedő időre

223 332 kijelölten:..." 5./ Az alapító okirat VII. fejezet 1.) pontjának 1-2.) alpontja a következők szerint módosulnak: "1.) A társaságnál az Alapító által november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Dönczi Tibor Pál (an.: Bozóki Mária Rozália, lakik: 6726 Szeged, Vellay Imre utca a) 2./ Szelczi Zoltán (an.: Szikits Viola, lakik: 6724 Szeged, Nyitra utca 15/B IV.13.) 6./ Az alapító okirat VII. fejezetének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 2.) A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak." 7./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja a következők szerint módosul: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

224 333 A 399/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat 3. sz. melléklete Alapító okirat módosítás december 25-i hatállyal Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító a SZINT Szegedi Intézménytakarító Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 399/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V.B/ fejezetének 1.) pontja a következőképpen módosul: "1.) A társaság ügyvezetője november 25. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Hegedűs János Lakcíme: 6724 Szeged, Hétvezér u Anyja neve: Pető Etelka Szül. helye, ideje: Szeged, / Az alapító okirat V.B/ fejezetének 3.) pontja az alábbiak szerint módosul: "3.) A társaság ügyvezetője önállóan jár el, képviseleti joga teljes körű." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyezte:

225 334 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok jelölésére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 400/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Bednár László (an: Dr. Kocsis Ilona, lakcíme: 6727 Szeged, Gerle u 101/B) és Péter Anikó (an: Janicska Mária, lakcíme: 6724 Szeged, Sárosi u 4/A) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az előző felügyelőbizottsági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ Sólya Mihály anyja neve: Papp Erzsébet lakcíme: 6720 Szeged, Arany János utca 1. 2./ Turcsányi Áron Bálint anyja neve: Magyar Mária Ilona lakcíme: 6723 Szeged, Zöldfa utca 5/A IV/12. 3./ A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok visszahívásának napja a taggyűlés napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tagok a taggyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljenek megválasztásra. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 5./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

226 335 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 401/2014. ( XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. felügyelőbizottságából Csorba Ágnes dr. (an: Gyarmati Julianna, lakcíme: 6723 Szeged, Dankó Pista u 23.) és Losonczi-Tóth József (an: Tóth Ibolya Ilona, lakcíme: 6723 Szeged, Lomnici u 31/B) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az előző felügyelőbizottsági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ Tóth Károly anyja neve: Németh Margit lakcíme: 6721 Szeged, Vidra utca 3. 2./ Simon Sándor anyja neve: Mákos Piroska lakcíme: 6727 Szeged, Benczúr utca / A Közgyűlés az 1.) és 2.) pont kapcsán javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok visszahívásának napja a taggyűlés napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tagok a taggyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljenek megválasztásra. 4./ A Közgyűlés javasolja, hogy Mihálffy Béla (an: Borbola Katalin, lakcíme: 6791 Szeged, Faragó dűlő 20/A) felügyelőbizottsági tagsága, annak lejártát követően korábbi megbízatásával azonos feltételekkel december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 5./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 6./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a

227 336 nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Víziközmű és Fejlesztő Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok jelölésére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 402/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. felügyelőbizottságából Árgyelán Ferenc (an: Vas Irén, lakcíme: 6722 Szeged, Hajnóczy u 26.) és Dr. Szendrei Kornél (an: Mityók Mária, lakcíme: 6725 Szeged, Dobó u 66.) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az előző felügyelőbizottsági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ Szécsényi Ferencné anyja neve: Fodor Rozália lakcíme: 6753 Szeged, Árvácska utca / Csamangó Zsuzsanna anyja neve: Pakai Erzsébet lakcíme: 6771 Szeged, Magyar utca / A Közgyűlés javasolja, hogy a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. igazgatóságából Dr. Ádám Attila (an: Dr. Lányi Zsófia, lakcíme: 6726 Szeged, Derkovits fasor 34.), Hegedűs Tibor (an: Kása Éva, lakcíme: 6771 Szeged, Makai út 33.), és Szabó Dániel (an: Marczy Judit, lakcíme: 6723 Szeged, Erős J. u 4.)visszahívásra kerüljön. 4./ A Közgyűlés Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. igazgatóságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az előző igazgatósági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ Iványi Aurél Zoltán anyja neve: Ormándi Marianna lakcíme: 6726 Szeged, Fő fasor 176. I.4

228 337 2./ Koromné Fenyvesi Rózsa Katalin anyja neve: Fábián Irén lakcíme:1183 Budapest 18, Teleki utca / Lajtos János anyja neve: Baláti Sarolta lakcíme: 6781 Domaszék, Juhász Gy. 16/B. 5./ A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági, illetve igazgatósági tagok visszahívásának napja a társaság közgyűlésének napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tagok a társaság közgyűlését követő naptól december 31. napjáig kerüljenek megválasztásra. 6./ A Közgyűlés javasolja, hogy Novák Gyula (anyja neve: Kántor Ilona, lakcíme: Szeged, Mura u 11.) igazgatósági tagsága, annak lejártát követően korábbi megbízatásával azonos feltételekkel december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 7./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság közgyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság vezérigazgatója Határidő: haladéktalanul 8./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Cserepes sori Piac Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok jelölésére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 403/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Cserepes Sori Piac Kft. felügyelőbizottságából Tóthné Péli Katalin (an:

229 338 Salaki Erzsébet, lakcíme: 6724 Szeged, Gergely köz 1/B III/10.) és Beck Zoltán (an: Jójárt Rozália, lakcíme: 6720 Szeged, Berzsenyi u 3.) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés a Cserepes Sori Piac Kft. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az előző felügyelőbizottsági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ dr. Kozma József László anyja neve: Nagy Ilona lakcíme: 6726 Szeged, Szövetség utca / dr. Révész Mihály Géza anyja neve: Kéri Ilona Etelka lakcíme: 6727 Szeged, Búzavirág utca / A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok visszahívásának napja a taggyűlés napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tagok a taggyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljenek megválasztásra. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 5./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Cserepes sori Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Ligetfürdő Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok jelölésére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 404/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza:

230 339 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Ligetfürdő Kft. felügyelőbizottságából Pördi József (an.: Bakosi Mária, lakcíme: 6723 Szeged, Lomnici u 41.) és Dr. Szentgyörgyi Pál (an.: Krivi Varga Gizella, lakcíme:6721, Szeged, Szűcs u 4.) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés a Ligetfürdő Kft. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az előző felügyelőbizottsági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ dr. Deákné Ződi Ágnes Jolán anyja neve: Illés Aranka Vilma lakcíme: 6726 Szeged, Fő fasor 53/B 2.lph. Fsz / Kormos Tibor anyja neve: Huszka Irén lakcíme: 6721 Szeged, Szilágyi utca 3. 3./ A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok visszahívásának napja a taggyűlés napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tagok a taggyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljenek megválasztásra. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 5./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Ligetfürdő Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely Dr. Farkas Lászlónak, a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nél fennálló felügyelőbizottsági tagsága megbízatásának meghosszabbítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 405/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú

231 340 előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy dr. Farkas László (an.: Balla Mária, lakcíme: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 25.) Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nél lévő felügyelőbizottsági tagsága, annak lejártát követően korábbi megbízatásával azonos feltételekkel december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 2./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 3./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Szegedi Vízmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, új tagok jelölésére vonatkozik. A felügyelőbizottsági tagok közül Gila Ferencet javasolja a felügyelőbizottság elnökének, az Igazgatósági Tanács tagjai közül pedig Csikós Pétert javasolja elnöknek megválasztani. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 406/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés tudomásul veszi Herczeg Sándor Ottó Szegedi Vízmű Zrt.-nél fennálló felügyelőbizottsági tisztségéről történő október 13. napjával bejelentett lemondását. 2./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. felügyelőbizottságából Juhász Gyula (an.: Lakatos Ilona, lakcíme: 6753 Szeged, Rév u 31.) visszahívásra kerüljön. 3./ A Közgyűlés a Szegedi Vízmű Zrt. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az

232 341 előző felügyelőbizottsági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ Gila Ferenc anyja neve: Kádár Valéria Irén lakcíme: 6727 Szeged, Fürst Sándor utca 6. 2./ Haág Zalán anyja neve: Bodorik Júlia lakcíme: 6722 Szeged, Alföldi u 6. III/10. A Közgyűlés a felügyelőbizottsági tagok közül Gila Ferencet javasolja felügyelőbizottsági elnöknek megválasztani. 4./ A Közgyűlés javasolja, hogy Lauer István (an.: Makai Zsuzsanna, lakcíme: 6728 Szeged, Hosszú u 39.) Szegedi Vízmű Zrt.-nél lévő felügyelőbizottsági tagsága annak lejártát követően korábbi megbízatásával azonos feltételekkel december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 5./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. igazgatóságából Dr. Zsadányi-Nagy Csaba (an.: Budai Julianna, lakcíme: 6725 Szeged, Teve u 6.), és Sándor Gyula István (an.: Egyed Éva, lakcíme: 6726 Szeged, Bérkert u 119.) visszahívásra kerüljön. 6./ A Közgyűlés Szegedi Vízmű Zrt. igazgatóságába új tagként az alábbi személyeket jelöli az előző igazgatósági tagok megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ dr. Kenyeres Lajos anyja neve: Benkő Rozália lakcíme: 6723 Szeged, Szilléri sor 4/b. 2./ Csikós Péter anyja neve: Csamangó Ilona lakcíme:6725 Szeged, Világos utca 15/A. A Közgyűlés az igazgatósági tanács tagjai közül Csikós Pétert javasolja az igazgatóság elnökének megválasztani. 7./ A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági, illetve igazgatósági tagok visszahívásának napja a társaság közgyűlésének napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tagok a társaság közgyűlését követő naptól december 31. napjáig kerüljenek megválasztásra. 8./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság közgyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság vezérigazgatója Határidő: haladéktalanul 9./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani.

233 342 Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Vízmű Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely az ELI-HU Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására, új tag megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 407/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy az ELI-HU Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Görög Tibor (an: Hauman Ilona, lakcíme: 6726 Szeged, Derkovits fasor 27/B) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés az ELI-Hu Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyt jelöli az előző felügyelőbizottsági tag megbízatásával azonos feltételekkel: 1./ Dr. Berkesi Ottó anyja neve: Suth Erzsébet lakcíme: 6723 Szeged, Szamos u 5/A. 8 em/32. 3./ A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tag visszahívásának napja a taggyűlés napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tag a közgyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljön megválasztásra. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 5./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és az ELI-HU Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

234 343 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványával együtt, mely a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának, Martonosi István megbízási szerződésének a megszüntetésére, és Németh Zoltán János ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 408/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés megállapítja, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója Martonosi István nem tett eleget a köztulajdonban álló cégek vezetőitől elvárható gondos gazdálkodás követelményének, mivel a Társasági Szerződés V. fejezet 3. pontjában, IX. fejezet 1.) o.) pontjába ütköző módon járt el, taggyűlési felhatalmazás hiányában kötött jelentős mértékű előszerződéseket, felvilágosítási kötelezettségének és a megbízási szerződésében foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget. 2./ A Közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. önkormányzat által delegált ügyvezetője, Martonosi István az 1./ pont szerinti tevékenységével megsértette a megbízási szerződésének 9. pontját, mely szerint a megbízott ügyvezető a Társasági Szerződésben foglaltak szerint köteles eljárni. 3./ A Közgyűlés az 1./-2./ pontok szerinti súlyos szerződésszegésre tekintettel kezdeményezi a Szegedi Hőszolgáltató Kft. taggyűlése felé, hogy Martonosi István (sz.: Kistelek, an.: Gera Mária, lakik: 6721, Szeged, Szappanos u. 5/A.), a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nél fennálló megbízási jogviszonyát a Ptk 6:278. (1) bekezdése és a Ptk 3:21. (3) bekezdése alapján azonnali hatállyal, a taggyűlés napjával mondja fel és a Kft. ügyvezető igazgatói tisztségéből azonnali hatállyal, a taggyűlés napjával hívja vissza. 4./ A Közgyűlés a Szegedi Hőszolgáltató Kft. új ügyvezetőjének a taggyűlést követő naptól december 31. napjáig a korábbi ügyvezető díjazásával megegyező összegű díjazás mellett megbízási jogviszony keretében dr. Kóbor Balázs (sz.: Szombathely, ; an.: Etényi Zsuzsanna; lakcíme: 6722 Szeged, Jósika u. 35.) megválasztását javasolja a taggyűlésnek. 5./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezetője Határidő: haladéktalanul Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Közgazdasági Irodát, a Jegyzői Irodát, Martonosi Istvánt, dr. Kóbor Balázst és a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

235 344 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. ügyvezetőjének, Pap Róbert munkaviszonyának a megszüntetésére, és Németh Zoltán János ügyvezető igazgatóvá történő megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 409/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. taggyűlésének, hogy a Kft. ügyvezetőjének, Pap Róbertnek (sz.: Makó, ; an.: Juhász Julianna; lakcíme: 6900 Makó Ráday u. 14.) az ügyvezetői tisztségről történő lemondását december 31. napi hatállyal fogadja el, egyidejűleg nevezett személy határozott idejű munkaviszonyát az Mt. 64. (1) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel december 31. napjával szüntesse meg. 2./ A Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetése az alábbi feltételekkel történjen: munkavállaló részére a munkáltató részéről még kiadásra nem került 34 nap szabadsága az Mt alapján pénzben megváltásra kerüljön, munkavállaló jogosult a munkaviszonya keretében személyi használatában lévő VOLVO V50 típusú, LWP 304 forgalmi rendszámú személygépjárművet, laptop-készüléket és mobiltelefon-készüléket (a hozzátartozó hívószámmal) értékbecslés (a gépjármű esetén márkakereskedő/szakszervíz által készített értékbecslés) alapján meghatározott vételáron megvásárolni január 05. napjáig. 3./ A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. új ügyvezetőjének január 1. napjától december 31. napjáig a korábbi ügyvezető díjazásával megegyező összegű díjazás mellett munkaviszony keretében Németh Zoltán János (sz.: Medgyesegyháza, ; an.: Sánta Ilona; lakcíme: 6729 Szeged, Óbébai u. 28.) megválasztását javasolja a taggyűlésnek. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezetője Határidő: haladéktalanul Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft.-t, Pap Róbertet és Németh Zoltán Jánost jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

236 345 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítvány mellékletét képező határozati javaslatot, mely a GlobalLog Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 410/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy a GlobalLog Kft. felügyelőbizottságából Nógrádi Tibor (an.: Ördögh Ilona, lakcíme: 6728 Szeged, Csáktornyai u 18.) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés a GlobalLog Kft. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyt jelöli az előző felügyelőbizottsági tag megbízatásával azonos feltételekkel: dr. H. Nagy László anyja neve: Tóth Katalin lakcíme: 6725 Szeged, Szivárvány u. 10/B. II/2. 3./ A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tag visszahívásának napja a taggyűlés napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tag a taggyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljön megválasztásra. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 5./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a GlobalLog Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

237 346 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványának mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására vonatkozik. 411/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. felügyelőbizottságából ifj. Dr. Farkas László Péter (an.: Orosz Zsuzsanna, lakcíme: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 25.) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyt jelöli az előző felügyelőbizottsági tag megbízatásával azonos feltételekkel: Hekáné dr. Szondi Etelka Ildikó anyja neve: Lengyel Etelka lakcíme: 6726 Szeged, Szövetség u / A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tag visszahívásának napja a társaság közgyűlésének napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tag a közgyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljön megválasztásra. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság közgyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság vezérigazgatója Határidő: haladéktalanul 5./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványának mellékletét képező határozati javaslatot, mely az 1000 Mester Nonprofit Kft. v.a. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására vonatkozik.

238 347 A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 412/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés javasolja, hogy az 1000 Mester Nonprofit Kft. v.a. felügyelőbizottságából Kiss Tamásné (an.: Hegedűs Erzsébet, lakcíme: 6724 Szeged, Makkoserdő sor 18.) visszahívásra kerüljön. 2./ A Közgyűlés az 1000 Mester Nonprofit Kft. v.a. felügyelőbizottságába új tagként az alábbi személyt jelöli az előző felügyelőbizottsági tag megbízatásával azonos feltételekkel: név: Dr. Révész Mihály Géza anyja neve: Kéri Ilona Etelka lakcíme: 6727 Szeged Búzavirág u / A Közgyűlés javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tag visszahívásának napja a társaság taggyűlésének napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tag a taggyűlést követő naptól december 31. napjáig kerüljön megválasztásra. 4./ A Közgyűlés jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kezdeményezi a társaság taggyűlésének soron kívüli összehívását. Felelős: társaság ügyvezető igazgatója Határidő: haladéktalanul 5./ A közgyűlés felhívja a társaság figyelmét az alábbiakra: Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó, évi CLXXVII. tv. (a Ptké.) 9. (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett... jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az 1000 Mester Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

239 348 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztő által elfogadott módosító indítványának mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai sorába delegált tag visszahívására és új tag megválasztására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 19 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 413/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól tárgyú, 01/ /2014. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai sorából dr. Bohács Zsoltot (sz.: Szeged, ; an.: Rácz Mária; lakcíme: 6726 Szeged, Szögi J. u. 3.) visszahívja és helyére Joób Mártont (sz.: Szeged, ; an.: Czifra Éva; lakcíme: 6726 Szeged, Lövölde út 85.) delegálja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, dr. Bohács Zsoltot, Joób Mártont és a Magyar Olimpiai Bizottságot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

240 A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.-nek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-be történő beolvadására, valamint a könyvvizsgáló megbízására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 25 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 414/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése tárgyú /2014. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:44. -a, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 57/A. -a valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI törvény 2. -a alapján a tulajdonában lévő Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. átalakítja, ezen belül a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft beolvadásával a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-t és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft -t egyesíti. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a társaságok átalakításával kapcsolatos, független könyvvizsgáló által auditált, december 31. fordulónapi vagyonmérleg-tervezeteket, vagyonleltártervezeteket, az egyesülési szerződéstervezetet is magában foglaló egyesülési tervet, a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. alapító okiratának tervezett módosítását, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb dokumentumokat április 15. napjáig készítse el és azokat a Közgyűlésre terjessze elő. Felelős: Határidő: a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója április / A Közgyűlés az átalakulással kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok elvégzésével megbízza a Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (6723 Szeged, Retek. u. 16. II. em.10., MKVK: ), ezen belül a személyes könyvvizsgálattal Bakó Anikó könyvvizsgálót (an.: Szabó Erzsébet, lakik: 6792 Zsombó, Dózsa d. 115/2., MKVK: ) bízza meg. A könyvvizsgáló díjazása: Ft + Áfa, mely összeget fele-fele arányban az egyesülő társaságok viselik. 4./ A Közgyűlés felkéri a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozat 3./ pontja szerint készítse el a könyvvizsgáló megbízási szerződését. Felelős: Határidő: egyesülő társaságok ügyvezető igazgatója azonnal

241 350 Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.-t, valamint Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Vásár és Piac Kft.-nek a Szegedi Városkép Kft.-be történő beolvadására, valamint a könyvvizsgáló megbízására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 25 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 415/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése tárgyú /2014 számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:44. -a valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI törvény 2. -a alapján a tulajdonában lévő Szegedi Vásár és Piac Kft.-t és a Szegedi Városkép Kft.-t átalakítja, ezen belül a Szegedi Városkép Kft. beolvadásával a Szegedi Vásár és Piac Kft.-t és a Szegedi Városkép Kft.-t egyesíti. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Szegedi Vásár és Piac Kft. és a Szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a társaságok átalakításával kapcsolatos, független könyvvizsgáló által auditált, december 31. fordulónapi vagyonmérleg-tervezeteket, vagyonleltár-tervezeteket, az egyesülési szerződéstervezetet is magában foglaló egyesülési tervet, a Szegedi Vásár és Piac Kft. alapító okiratának tervezett módosítását, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb dokumentumokat április 15. napjáig készítse el és azokat a Közgyűlésre terjessze elő. Felelős: Határidő: a Szegedi Vásár és Piac Kft. és a Szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatója április / A Közgyűlés az átalakulással kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok elvégzésével megbízza a Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (6723 Szeged, Retek. u. 16. II. em.10., MKVK: ), ezen belül a személyes könyvvizsgálattal Bakó Anikó könyvvizsgálót (an.: Szabó Erzsébet, lakik: 6792 Zsombó, Dózsa d. 115/2., MKVK: ) bízza meg. A könyvvizsgáló díjazása: Ft + Áfa, mely összeget fele-fele arányban az egyesülő társaságok viselik. 4./ A Közgyűlés felkéri a Szegedi Vásár és Piac Kft. és a Szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozat 3./ pontja szerint készítse el a könyvvizsgáló megbízási szerződését. Felelős: Határidő: egyesülő társaságok ügyvezető igazgatója azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Vásár és Piac Kft.-t és a Szegedi Városkép Kft.-t, valamint Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

242 351 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ügyvezetőjének felkérésére vonatkozik azzal, hogy, dolgozzon ki egy átalakulási tervet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-be történő beolvadására, valamint a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezetőjének felkérésére vonatkozik azzal, hogy dolgozzon ki egy átalakulási tervet az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. jövőbeni beolvadásának menetére. A Közgyűlés a javaslatot 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 416/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése tárgyú /2014 számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés felkéri Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ügyvezetőjét, hogy évben a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való továbbműködését készítse elő és ennek keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-be való jövőbeni beolvadásának menetére vonatkozóan dolgozzon ki egy átalakulási tervet, megjelölve abban az elvégzendő feladatokat, azok felelőseit és a határidőket. Felelős: Határidő: a Szegedi Testamentum Kft. ügyvezetője január / A Közgyűlés felkéri a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezetőjét, hogy évben a társaság átalakulását készítse elő és ennek keretében az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-be való jövőbeni beolvadásának menetére vonatkozóan dolgozzon ki egy átalakulási tervet, megjelölve abban az elvégzendő feladatokat, azok felelőseit és a határidőket. Felelős: Határidő: a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezetője január 31. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ügyvezetőjét, a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezetőjét jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

243 A biomassza erőmű és termálvíz alapú használati melegvíz előállítására kiadott tulajdonosi hozzájárulások visszavonása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 22 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 417/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése november 21-én tartott ülésén megtárgyalta a polgármester A biomassza erőmű és termálvíz alapú használati meleg víz előállítására kiadott tulajdonosi hozzájárulások visszavonása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tulajdonosi hozzájárulások biomassza tüzelésű fűtőmű és kooperációs távfűtési vezeték megépítéséhez tárgyú 226/2013. (IV. 26.) Kgy. sz. és azzal tartalmában megegyező 200/2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozatainak 2-7 pontjait visszavonja, valamint a következő intézkedéseket rendeli el: a.) A határozatok 2-es pontjában megadott tulajdonosi hozzájárulás miatt Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Szegedi Közlekedési Kft. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóit, hogy amennyiben a bérleti szerződést megkötötték, intézkedjenek a szerződés megszüntetéséről. Felelős: Határidő: Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója, Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói azonnal b) A határozatok 3-as pontja tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy amennyiben a szolgalmi jog bejegyzése már megtörtént, úgy a bejegyzéshez adott tulajdonosi hozzájárulását vonja vissza és a szolgalmi jog törlése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő: Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója azonnal c) A határozatok 6-os pontja tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy amennyiben a szolgalmi jog bejegyzése már megtörtént, úgy a bejegyzéshez adott tulajdonosi hozzájárulását vonja vissza és a szolgalmi jog törlése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója azonnal 2./ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tulajdonosi hozzájárulások geotermikus alapú használati melegvíz (HMV) előállítására szolgáló termálkutak és vízkezelő állomások elhelyezésére és a rendszer részeként megépülő HMV vezeték létesítéséhez tárgyú 227/2013. (IV. 26.) Kgy. sz. és az azzal tartalmában

244 353 megegyező 201/2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozatait visszavonja, valamint a következő intézkedést rendeli el: A határozatok 4-es pontja tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy amennyiben a szolgalmi jog bejegyzése már megtörtént, úgy a bejegyzéshez adott tulajdonosi hozzájárulását vonja vissza és a szolgalmi jog törlése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója azonnal Erről értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Szegedi Hőszolgáltató Kft., a Szegedi Közlekedési Kft., valamint az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 10. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az előterjesztéshez kiegészítő anyag készült, mely további 6 db határozatot tartalmaz,. Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének projektbemutató előpályázatához szükséges előzetes támogató nyilatkozat utólagos jóváhagyására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 418/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés támogatja az SZTE - LIFE+ Climate Governance and Information című programkiírásra benyújtott, Urban Climate Map Tool for Urban Planning and Climate Change. című pályázatát azzal, hogy a pályázatok megvalósításához Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagi kötelezettséget nem vállal. 2.) A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja a Polgármester által aláírt - a határozat mellékletét képező - támogató nyilatkozatot. Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, valamint az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék.

245 354 A 418/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete

246 355 A 418/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete

247 356 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonának épületenergetikai fejlesztése címmel benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 419/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonának épületenergetikai fejlesztése címmel. A pályázat a KEOP4.10.0/F/ azonosító számot kapta. A pályázat összköltsége e Ft, 100%-os támogatási intenzitású, így pályázati önrész biztosítását nem igényli. Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szent-Györgyi Albert AGÓRA végleges beruházási engedélyokiratának jóváhagyására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 420/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a 174/2012. (V.03.) Kgy. számú határozat 2. pontjával módosított 365/2009. (VI.26.) Kgy. számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában című projektet a határozat mellékletét képező módosított beruházási engedélyokirat szerinti -beruházás pénzügyi zárásához kacsolódóan- bruttó e Ft összegben. Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda.

248 357 A 420/2014. (XI. 21.) Kgy. számú határozat melléklete Beruházási engedélyokirat beruházás pénzügyi zárásához kapcsolódó tájékoztatás I.) A beruházás alapadatai: 1./A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér /A beruházás megnevezése, címe: Szeged Agóra a közművelődés szolgálatában 3./A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: A beruházás keretében a Jósika utca Gogol utca Londoni körút - Kálvária sugárút által határolt tömbbelsőben 6751,2 m² nettó alapterületű új közművelődési létesítmény épült, melyhez 37 db fedett és 41 db nyitott parkoló is létesült. A földszint + három emeletes hagyományos szerkezetű épületben négy funkció kapott helyet: a Százszorszép Gyermekház, az Informatika Történeti Múzeum, az Informatórium és az SZBK látványlaboratórium. Ezeken túl közös használatú terek lettek kialakítva: aula, 280 fős és 85 fős előadóterem, gépészeti terek, fedett-nyitott parkoló, stb. Az ingatlanon kialakításra került még egy díszes kapuépítmény, nyári pavilon, 1643 m² térszinti zöldfelület, az épületen 915 m² zöldtető, valamint 2838,7 m² térburkolat. Az épület hő-és hűtési igényét hőszivattyús rendszer biztosítja. Az épületre felszerelésre került kb. 92 m² területen napelem az elektromos áram előállításához, illetve 46 m²-nyi napkollektor a hőszivattyús rendszer kiegészítéséhez. Ezen az ingatlanon a projekthez kapcsolódóan került felújításra szintén a meglévő IKV irodaház a Százszorszép Gyermekház irodái számára. II.) A megvalósítás időadatai: Projekt-tevékenységek megkezdése: IV. negyedév, Építési munkálatok megkezdése: II. negyedév, Építési munkálatok befejezése: IV. negyedév, Projekt-tevékenységek befejezése: I. negyedév, Jogerős használatbavételi engedély: IV. negyedév Pályázatos pénzügyi elszámolás lezárása: III. negyedév. III.) A beruházás költség-előirányzatának forrása és bruttó költségvetése ezer Ft-ban: TIOP KEOP 4.2.0/B- hő és energiaigény KEOP 4.4.0/A- napelem önerő támogatás összesen

249 358 V.) A beruházás költségelőirányzatának részletezése: tervezési költség kivitelezési költség Eszközbeszerzés pályázati projektmenedzsment, pénzügyi szolgáltatás műszaki ellenőr kommunikáció, nyilvánosság egyéb költségek Bruttó összesen (Bruttó) e Ft V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a 420/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, november 21. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

250 359 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a megvalósított energiaracionalizálást célzó fejlesztésekről szóló értékelésre vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 421/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a megvalósított energiaracionalizálást célzó fejlesztésekről szóló értékelést. Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázatához kiadott nyilatkozatokkal kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 422/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatását, mely szerint a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. által benyújtott KEOP /N/ azonosító számú, fotovoltaikus rendszerek kialakításának megvalósításra irányuló pályázathoz jelen határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatokat kiadta. Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda.

251 360 A 422/2014. (XI. 21). Kgy. számú határozat 1.sz. melléklete

252 361 A 422/2014. (XI.21). Kgy. számú határozat 2.sz. melléklete

253 362 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása projekt témában történő közmeghallgatás megtartására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 423/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1.) SZMJV Önkormányzata az 1/2013. (II.27.) sz. ö. r., az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 54. (3) alapján közmeghallgatást tart, melynek időpontja december 3. 16,00 óra, helyszíne a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme. 2.) A közmeghallgatás témája: Az ivóvízminőség-javító program állása Szegeden. 3.) A közmeghallgatás további napirendi pontjait a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg: 1.) A fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos állampolgári észrevételek. 2.) A választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői által felvetett egyéb közérdekű kérdések és javaslatok. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely Szeged Megyei Jogú Város víziközműveit érintő Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására vonatkozik A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 424/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szeged Megyei Jogú Város viziközműveit érintő 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet azzal, hogy az ehhez tartozó feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a mindenkori hálózatbérleti díj biztosítja.

254 363 2.) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy SZMJV Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. -a, valamint az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján Szeged Megyei Jogú Város víziközműveit érintő szeptember hónapban összeállított, a határozat mellékletét képező Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 01/216193/2014. sz. alatt benyújtotta. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzői Irodát, a Szegedi Vízmű Zrt.-t, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

255 364 A 424/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete külön pdf-ben mellékelve

256 365 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyag mellékletét képező határozati javaslatot, mely Nagy Sándor alpolgármesternek a Magyar CIVINET Hálózat Elnökségébe történő jelölésére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 425/2014. (XI.21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés Nagy Sándor alpolgármestert jelöli a Magyar CIVINET Hálózat Elnökségébe. 2. A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a CIVITAS nemzeti/regionális hálózatokról szóló szándéknyilatkozatot (Policy Statement). A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda.

257 366 A 425/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete A 425/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete -14 oldal külön pdf-ben lementve!!

258 367

259 368

260 369

261 370

262 371

263 372

264 373

265 374

266 375

267 376

268 377

269 378

270 379

271 380 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyag mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. sz. módosítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 426/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 5. sz. módosítását (egységes szerkezetben), és annak mellékletét képező Nyilatkozatot, valamint felhatalmazza a Polgármestert, mint a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnökét azok aláírására. Felelős: Határidő: Polgármester azonnal Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Szeged Pólus Nkft., valamint Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala.

272 381 A 426/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítás (egységes szerkezet) Kelt:...

273 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS PREAMBULUM A tagönkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény (Ötv.) 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény alapján Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás néven Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) hoznak létre. A Társulás célja, hogy: a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Programjának II., beruházási szakaszát megvalósítsák, ehhez a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében: az Európai Unió 98/83-as számú EK irányelvben foglaltaknak megfelelő minőségű egészségesebb ivóvíz biztosítása a Társulás hatáskörébe tartozó lakosság számára. A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása érdekében hozzák létre és az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tartják. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A társulás neve: Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2./ A társulás székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér / A társulás tagjai: - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztora székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér Algyő Nagyközség Önkormányzata székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u / A Társulást képviseli: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat mindenkori polgármestere. 5./ Az ügyviteli feladatokat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal útján teljes körűen látja el. 6./ A Társulási Megállapodás területi hatálya a társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 7./ A Társulási Megállapodás időbeni hatálya: A társulási megállapodás határozatlan időre, de sikeres pályázás esetén legalább az Ivóvízminőség-javító Program Támogatási Szerződésében előírt beruházási és működtetési időtartamra jön létre. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja csak a Társulási és Támogatási, illetve egyéb szerződésekben, megállapodásokban vállalt feltételek betartásával kezdeményezheti. 8./ A Társulási megállapodást - mivel annak működése várhatóan több évig tart és tagönkormányzati költségvetési pénzügyi kötelezettségvállalást is tartalmaz, - valamennyi település képviseletében a polgármester és a jegyző írja alá. 9./ A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges: a megállapodás jóváhagyásához; a megállapodás módosításához; a megállapodás megszüntetéséhez; a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 10./ A társulás nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy. 11./ A Társulás kormányzati funkció szerinti besorolása: Vízilétesítmény építése.

274 / Nyilvántartásba vétel: a Társulás Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi: az aláírástól számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak, valamint, a jóváhagyásától számított 8 napon belül a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának (MÁK) bejegyzés céljából. 13./ A Társulás megalakultnak tekinthető, ha a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, valamint a Társulás alapító okiratát. II. A TAGÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A társulás tagjai, a tagönkormányzatok az ivóvíz biztosítás, mint közfeladat ellátásáért felelős szervek vállalják, hogy együttesen a következő feladatokat valósítják meg, illetve az alábbi kötelezettségeket teljesítik együttesen: - A tagönkormányzatok határidőben meghozzák a Társulással kapcsolatos döntéseket és végrehajtják azokat. - Együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb szervekkel, szervezetekkel a Délalföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési szakaszának jogszerű befejezésében, a pályázatuk előkészítésében, benyújtásában, a Támogatási szerződés és abban megszabott feladatok végrehajtásában, a beruházás működtetésében. - Költségvetésük keretében biztosítják a Program megvalósításához szükséges saját forrást. - Helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit. - Közreműködnek a projekt lebonyolításában. III./1. A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI ELVEI A Társulás az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi költségvetésből támogatott, jövedelemtermelő környezetvédelmi projektek támogatási címzettje (kedvezményezettje) lehet, a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáért felelős önálló jogi személy, amelynek tagjai a társult helyi önkormányzatok. Az önkormányzati társulás tagjai rögzítik, hogy a társulással kapcsolatos önkormányzati feladatokat (pl. egyes munkafolyamatok ellenőrzése) saját szervezeti egységükön, a polgármesteri hivatalon keresztül látják el, míg az ivóvízminőség-javító projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Projekt Megvalósítási Egységet (PME), a Közbeszerzésekről szóló hatályos jogszabályok szerint választják ki. A polgármester legalább évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. III./2. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI Társulási Tanács: A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok polgármestereiből álló Társulási Tanács. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács tagjai írják alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes Csongrád Megyei Kormányhivatalnak. A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazássál, egyhangúlag hozza. Szavazni személyesen vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati arány Szeged tekintetében 87,26 %, Algyő vonatkozásában pedig 12,74 %. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente négy alkalommal tartja. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Megállapodásban illetve a Társulási Tanács által

275 384 meghatározott időpontban. A Tanács ülésén amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik elfogadó döntés a határozatot elvetettnek kell tekinteni. Társulás Elnöke: A Társulás Elnöke: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere. Társulás Alelnöke: A Társulás Alelnöke: Algyő Nagyközség Önkormányzatának polgármestere. Az Alelnöke az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök távollétében vagy külön felkérésre. IV.A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA A Társulásnak, mint önálló jogi személynek a tagönkormányzatok által leltár szerint bevitt, később szerzett, és ezek hozadékaként keletkezett saját tulajdonú vagyona van. A Társulásban résztvevő tagok a társulás működési költségeit a Társuláshoz való egyszeri hozzájárulás mértékével arányosan viselik. A Társulás alapításkori vagyona: 1 Ft/lakos, amelyet a tagok településük lakosszámának arányában egyszeri hozzájárulásként fizetnek meg. A társult önkormányzatok az egyszeri hozzájárulás tekintetében a megvalósítás és a Támogatási szerződés szerinti kötelező időszakra elfogadják a január 1-gyel KSH által nyilvántartott lakosságszámot, mint minden a lakosságszám szerint számítandó adat alapjaként, ami az alábbi: Szeged Megyei Jogú Város esetében: fő, Algyő Nagyközség esetében: fő. A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. A tagok vállalják, hogy a projekt megvalósításához szükséges hozzájárulásokat az alábbi táblázat szerint és a költségvetésük keretében biztosítják: Szeged Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beruházási adatai a BMÖNAL azonosító szám alatt megkötött BM EU Önerő Alap támogatás figyelembe vételével: Település Szeged Algyő Összesen: Önrész összesen (Ft) Elszámolható költségekre 100 %-os EU Önerő Alap támogatás (Ft) Százalékos megosztás % ,26 12, A Társulás működtetésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő hozzájárulás mértékéről a Társulási Tanács jogosult dönteni. Ezen hozzájárulás megfizetése során a tagönkormányzatok közötti arány a következő: Szeged tekintetében 87,26 %, Algyő vonatkozásában pedig 12,74 %. A tagok vállalják, hogy ezen döntés kézhezvételét követően gondoskodnak a tagönkormányzat költségvetésének módosításával a fedezet biztosításáról, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állását követő 30 napon belüli megfizetéséről. A tagönkormányzatok által vállalt fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, a fizetési határidő lejártától számított 15. naptól irányadó eljárás a beszedési megbízás alkalmazása. Amennyiben a beszedési megbízás nem érvényesíthető, akkor a tartozásra a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás az esedékességtől a kifizetés napjáig terjedő időtartamra. V.ÜZEMELTETÉS

276 385 A Társulás a projekt keretében létrejövő vízi közmű létesítmények üzemeltetését a Társulási Tanács által a Támogatási szerződés, a hatályos jogszabályok, elsődlegesen a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kiválasztott üzemeltetővel valósítja meg. A Társulási Tanács az üzemeltető kiválasztásakor minden esetben a tagönkormányzatok által meghatározott feltételek szerint jár el. A kiválasztott szolgáltató révén a projekt keretében megvalósuló rendszer használatáért a Társulásnak fizetendő díjba a Társulás beépíti a KEOP-ból származó támogatásból épített létesítmények amortizációs költségét. A Társulás a jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével a Kohéziós Alapra, KEOP pályázatra, egyéb előírásokra vonatkozó rendelkezéseket (pl.: önkormányzati önerő kiegészítő támogatásra benyújtandó pályázatban foglaltak) tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában. A társulási megállapodásban a társult Felek az együttműködési elveket állapítják meg. A részletes üzemeltetés a társulási alapelvek mentén, és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek figyelembe vételével és betartásával, a mindenkori körülmények ismeretében szabályozható és aktualizálható. A Társulás megalakítása, és a KEOP projekt keretében létrejövő víziközművek ellenérték fejében történő hasznosítása vonatkozásában jelen Társulási Megállapodás elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező nyilatkozat került kiadásra. VI. ELLENŐRZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A Társulás tagönkormányzatainak polgármestere legalább évente egyszer köteles beszámolni a képviselőtestületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A Társulás együttműködik a Csongrád Megyei Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstárral. A Társulás ellenőrzésére a tagönkormányzatok képviselő-testületei jogosultak, továbbá az Államháztartási törvény és egyéb jogszabályok szerinti szervek, a KEOP pályázat eredményessége esetén az Irányító Hatóság (NFÜ) és a Közreműködő Szervezet (KvVM), illetve a Támogatási szerződés szerinti szervek. VII. A FELMONDÁS, KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI 1. A társulás megszűnik: - ha a társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszüntetését - bíróság jogerős döntése alapján. 2. Alkalmatlan a felmondás illetve a kilépés időpontja, amennyiben a tag vagy tagok kiválása a társulás által kitűzött célok megvalósítását ellehetetlenítené, vagy a célok megvalósítását jelentős többletkiadással tenné lehetővé. 3. A Társulás megszüntetéséről rendelkező megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a Társulás megszüntetés időpontjában fennálló jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító tagok gyakorolják és teljesítik, a megszűnés napján fennálló kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért az alapító tagok felelnek (a tagönkormányzatok közötti arány a következő: Szeged tekintetében 87,26 %, Algyő vonatkozásában pedig 12,74 %). VIII. EGYEBEK A tagok kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a vízszolgáltatás biztosításában kiemelt fontosságú Északi Vízmű tulajdonviszonyainak rendezésében, illetve az ingatlannyilvántartási bejegyzés módosításában együttműködnek és amennyiben lehetséges a létesítmény ingatlanának biztosítását területcserével oldják meg. Tagok a tulajdonviszony rendezésének, illetve az ingatlannyilvántartási bejegyzés módosításának határidejéül június 30. napját jelölik meg.

277 386 A tagok kinyilvánítják, hogy a beruházás kapcsán megvalósult létesítmények üzemelésével a jelenleg szerződésben álló szolgáltatót kívánják megbízni. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás között szükség szerint érdekképviseleti vagy szakmai szervek, szervezetek bevonásával egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére a társulás területe szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező megyeszékhelyi bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 2. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkor mányzatairól szóló év CLXXXIX. törvény rendelkezései irányadók. 3. A Felek a megállapodást elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Kelt: Szeged,... Társult Önkormányzatok:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata... Algyő Nagyközség Önkormányzata

278 sz. melléklet Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6720 Szeged, Széchenyi tér NYILATKOZAT a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási megállapodásához Alulírott, Dr. Botka László név (lakcím: Szeged Tölgyfa u. 2., szig. szám: SA) mint a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11, adószám: ) Társulási Tanácsának hivatalos képviselője a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának I/4. pontjában a Társulás képviseletére kapott felhatalmazás alapján büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem. A Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás január 19-i megalakításának célja a Társulást létrehozó települési önkormányzatok ivóvízminőség-javító projektjének (KEOP 1.3.0/ sz. projekt) Támogatási Szerződésben és az Általános Pályázati Útmutatóban megfogalmazott pályázati céljainak elérése volt. A Társulást létrehozó települési önkormányzatok (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve Algyő Nagyközség Önkormányzata) a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást a megalakításakor a KEOP 1.3.0/ sz. projekt ivóvízminőség-javító céljainak megvalósítására, valamint a Támogatási Szerződésében és az Általános Pályázati Útmutatóban meghatározott ellenérték fejében történő hasznosításra hozták létre. Jelen nyilatkozat a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás napjával megkötött - azóta többször egységes szerkezetben módosított - Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Kelt: Szeged, Dr. Botka László Társulási Tanács elnöke A Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke által tett nyilatkozatban foglaltakat a társulás tagjaként aláírásunkkal erősítjük meg és igazoljuk: Molnár Áron polgármester Algyő Nagyközség Önkormányzata

279 388 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyag mellékletét képező határozati javaslatot, mely SZMJV Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti Együttműködési megállapodás módosítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 427/2014. (XI.21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szeged-Kiskundorozsma, Vásártér sor 0541/2 hrsz.-ú ingatlanon épülő műfüves labdarúgó pálya építése című projekttel kapcsolatosan SZMJV Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejött, 112/2014 (V. 05. ) Kgy. sz. határozattal jóváha gyott Együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását, és felhatalmazza a Polgármestert a módosítás aláírására. Felelős: Határidő: Polgármester azonnal A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a Szegedi Sport és Fürdők Kft.

280 389 A 427/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Magyar Labdarúgó Szövetség Székhelye: KSH-száma: Levelezési cím: Képviseli: Adószáma: Számlaszáma: 1112 Budapest, Kánai út 2/D Budapest 62. Pf. 906/1. Dr. Vági Márton (a továbbiakban: MLSZ), másrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: Képviseli: Adószáma: Számlaszáma: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Dr. Botka László polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi feltételekkel. A Felek között június 05. napján együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) jött létre, mely alapján a MLSZ az Önkormányzat tulajdonában álló, a Szegedi Járási Földhivatalnál Szeged III. Kiskundorozsma külterület 0541/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben SzegedKiskundorozsma Vásártér sor alatti ingatlanon futballpályát alakított ki. 1. Felek a Futballpálya műszaki tartalmának növekedése miatt a kialakítás költségeiben beállt változás okán módosítják a Megállapodás 2. számú mellékletét, mely jelen együttműködési megállapodás mellékletét képezi. 2. Felek a Megállapodás IV/3. pontját az alábbiak szerint módosítják: Felek akként állapodnak meg, hogy Önkormányzat a jelen szerződésben szerzett jogok gyakorlásáért ellenértéket fizet az MLSZ-nek. Az ellenérték mértékét Felek úgy határozzák meg, hogy az a Teljes Költség nettó részének 30%-a + áfa, melynek összege: Ft. 3. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

281 390 Jelen Megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 5 példányban írták alá., Szeged, Magyar Labdarúgó Szövetség Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Dr. Vági Márton képviseli: Dr. Botka László polgármester

282 391 melléklet Futballpálya kialakításának Teljes Költsége A műfüves futballpálya azonosító száma: 13/ /5 A műfüves futballpálya címe: 6791 Szeged - Kiskundorozsma, Vásártér sor A műfüves futballpálya típusa: 111x72 m A műfüves futballpálya kialakításának teljes bruttó költsége: Ft, Szeged, Magyar Labdarúgó Szövetség Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Dr. Vági Márton képviseli: Dr. Botka László polgármester

283 392 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyag mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szeged-Kiskundorozsma, Vásártér sor 0541/2 hrsz-ú ingatlanon épülő műfüves labdarúgópálya építése című projekt beruházási engedélyokiratára vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 428/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a 111/2014 (V.05.) Kgy. sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Közgyűlés jóváhagyja a Szeged-Kiskundorozsma, Vásártér sor 0541/2 hrsz-ú ingatlanon épülő műfüves labdarúgópálya építése című projektet a határozat mellékletét képező beruházási engedélyokirat szerinti bruttó e Ft összegben. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda, valamint a Szegedi Sport és Für dők Kft.

284 393 A 428/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozat melléklete Beruházási engedélyokirat I.) A beruházás alapadatai: a.) A beruházó megnevezése, címe: Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2/D b.) A beruházás megnevezése, címe: Műfüves nagypálya építése Kiskundorozsma, 0541/2 Hrsz c.) A beruházás költségelőirányzata: e Ft (bruttó) d.) A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: A Szeged-Kiskundorozsma, Vásártér soron, a 0541/2 helyrajzi számú ingatlanon az MLSZ pályaépítési programja keretén belül megépítésre került egy 111x72 m-es műfüves labdarúgó pálya. A műszaki tartalom az alábbi elemekből áll: 60 mm szálhosszúságú műfű kvarchomok és színezett gumigranulátum feltöltéssel, 2 db nagyméretű kapu, alapvonalak mögött labdafogó háló, 18 db palánkelem, szögletzászlók, 4 db 18 m-es horganyzott kandeláber, 4-4 db 1000 W teljesítményű fényvető. Jelen beruházási engedélyokirat alapján bővülő műszaki tartalom: 3 oldalon VIACOLOR burkolat készítése a pálya körül, 6 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 4 cm vastag 0-0,8 mm ágyazó homok, 10 cm vastag 0-20 mm zúzottkő ágyazat,10 cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsréteg, szegélykövek a járda körül, 1 hosszanti oldalon 5 m magas labdafogó háló, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tüzihorganyzott oszlopokkal, az oldalvonalak mellett lebetonozva. II.) A megvalósítás tervezett időadatai: a) Hatósági engedélyek meglétének, tartalmának rövid ismertetése A beruházás nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet. b) Kivitelezés tervezett kezdésének és befejezésének időpontja A kivitelezés kezdési időpontja: augusztus 28. A kivitelezés tervezett befejezésének időpontja: március 31. c) Üzembe helyezés tervezett dátuma: április 30. III.) Év A beruházás költségelőirányzatának források és évek szerinti megoszlása (eft) Támogatott tartalomhoz Saját forrás Nem támogatott tartalomhoz Támogatás Összesen MLSZtámogatás Összesen Összes ktg Összesen

285 394 IV.) A beruházás költségelőirányzatának részletezése Költségelőirányzat eft a) tervezési költség és tanulmányok b) kivitelezési költség c) egyéb költség és soft elemek d) tartalékkeret (tételesen beépítve) e) lebonyolítási díj Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen: V.) Beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Az eredeti beruházási engedélyokiratot Szeged MJV Közgyűlése a 428/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző

286 395 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyag mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Móra Ferenc Múzeum Szermonostor feltárásának folytatása pályázathoz történő fenntartói nyilatkozat kiadására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 429/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester - Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú - előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés támogatja a Móra Ferenc Múzeum részvételét a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatására kiírt pályázatán a Szermonostor feltárásának folytatása céljából azzal, hogy az intézmény a pályázat megvalósításához önkormányzati támogatást nem igényelhet. 2.) A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: a Polgármester Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, valamint a Móra Ferenc Múzeumot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

287 396 A 429/2014. (XI.21) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 6701 Szeged, Pf NYILATKOZAT Alulírott Dr. Botka László, mint Szeged Megye Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) polgármestere támogatom a Móra Ferenc Múzeum által a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatására kiírt pályázat 3234/99 altémájára benyújtott A2008/N6309 azonosítószámú pályázat céljait és megvalósítását, egyúttal nyilatkozom, hogy a pályázathoz szükséges saját forrás az intézmény évi költségvetésében rendelkezésre áll. Kelt: Szeged, november. Dr. Botka László polgármester

288 397 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a kiegészítő anyag mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Móra Ferenc Múzeum Késő bronzkori földvár kutatása Makó-RákosCsászárvár-lelőhelyen című pályázathoz történő fenntartói nyilatkozat kiadására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 430/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester - Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú - előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés támogatja a Móra Ferenc Múzeum részvételét a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatására kiírt pályázatán a Késő bronzkori földvár kutatása MakóRákos-Császárvár lelőhelyen címmel azzal, hogy az intézmény a pályázat megvalósításához önkormányzati támogatást nem igényelhet. 2.) A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: a Polgármester Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, valamint a Móra Ferenc Múzeumot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

289 398 A 430/2014. (XI.21) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 6701 Szeged, Pf NYILATKOZAT Alulírott Dr. Botka László, mint Szeged Megye Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) polgármestere támogatom a Móra Ferenc Múzeum által a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatására kiírt pályázat 3234/99 altémájára benyújtott A2008/N7260 azonosítószámú pályázat céljait és megvalósítását, egyúttal nyilatkozom, hogy a pályázathoz szükséges saját forrás az intézmény évi költségvetésében rendelkezésre áll. Kelt: Szeged, november. Dr. Botka László polgármester

290 / Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 431/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester /2014. iktatószámú, Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés utólag jóváhagyja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Humán Közszolgáltatási Irodát, hogy a kiírásban foglalt határidők figyelembevételével a feladatok optimális megosztásával gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról. Felelős: Határidő: Humán Közszolgáltatási Iroda vezetője folyamatos 3. A Közgyűlés az önkormányzati ösztöndíj egy főre jutó összegét 5000 Ft/hó-ban határozza meg és a Polgármester útján utasítja a Közgazdasági Irodát, hogy a évi önkormányzati költségvetés tervezésekor eft keretösszeget tervezzen be a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának lebonyolításához, mely összeg fedezetet nyújt a 2012., a és a évi ösztöndíjak áthúzódó kötelezettségvállalásaira is. Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetője Határidő: évi költségvetés tervezése 4. A Közgyűlés elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt, a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj támogatás eljárási rendjére vonatkozó Szabályzatot és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 462/2012. (IX.28) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott Szabályzatot. 5. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Bíráló Bizottság tagjainak felkéréséről. Felelős: Határidő: Polgármester a kiírásnak megfelelően

291 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általa felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján, a jelen határozat mellékleteként elfogadott Szabályzat szerint döntsön a támogatott hallgatók számáról. Felelős: Határidő: Polgármester a kiírásnak megfelelően 7. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezésben meghatározott határidőig gondoskodjon. Felelős: Határidő: Közgazdasági Iroda a kiírásnak megfelelően Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Szociális Osztályát és a Közgazdasági Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

292 401 A 431/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról az alábbi Szabályzatot alkotja: S Z A B Á LY Z AT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról I. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatókra, utolsó éves érettségi előtt álló középiskolásokra illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettekre. II. Az önkormányzat ösztöndíja pályázat útján nyerhető el. A támogatás feltételeit az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatot kizárólag a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. III. Az ösztöndíj elbírálásának módja A pályázat eredményességéről Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere az általa felkért bizottság javaslata alapján dönt. Az ösztöndíj egy főre jutó összegére, valamint az ösztöndíjat elnyerők számára a bíráló bizottság a rendelkezésére álló keretösszeg és a pályázók számának ismeretében tesz javaslatot. A pályázatok elbírálása a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak valamint az alábbi pontrendszer alapján történik: A pályázó családjában az 1 főre jutó nettó átlagjövedelem: A pályázó A pályázó tartósan beteg/fogyatékossággal élő, ha: A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg 25 p Nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj összegét 20 p A legkisebb öregségi nyugdíj másfélszereséig 15 p A legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresénél nagyobb összeg esetén 0p árva 20 p félárva 10 p - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. tv. alapján fogyatékossági támogatásban részesül, - a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet alapján rokkantsági járadékban részesül, - a családok támogatásáról szóló többször módosított évi LXXXIV. törvény szerint saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül, 20 p

293 402 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. szerint súlyosan fogyatékos személynek minősül, - A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei