J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán,Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. körjegyző. Igazoltan távol: - Igazolatlanul távol: - Tanácskozási joggal megjelent: Major Tiborné Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. Napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. Megkérdezte a képviselő-testületet, van e más napirendi pontra javaslatuk. Nem volt más napirendi pont javaslat, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőségének Szervezeti és működési Szabályzatának elfogadása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 3./ Tokorcs Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Tokorcs Község Önkormányzata évi Gazdasági Programjának jóváhagyása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás beadásáról döntés. Előadó: Major Tiborné körjegyző 6./ Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőségének Alapító Okirat módosítása.

2 Előadó: Major Tiborné körjegyző 7./ Folyó ügyek évben születet fiatalok oltása ügyében döntés szerint tárgyalta meg. A képviselő-testület a napirendi pontokat a következők 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta részt vett a TÖOSZ Szombathelyen tartott ülésén, megválasztották a vezetőséget. A Március 15-i répcelaki ünnepségen is részt vett, ahol a körjegyző átvehette Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért emlékérmet. Március 21-én kistérségi ülésen vett részt a háziorvosi ügyelet szerződését két hónappal meghosszabbították. Beadta Leader pályázatokhoz az előzetes elképzeléseket, mely a Faluház parkolójának kiépítését, a falukép formálását ( járda, padok, hirdetőtáblák, stb.), és a Falunap rendezését tartalmazta. Beadta a körjegyző az EU-s élelmiszer segély pályázatot. Más fontosabb bejelentése nem volt, javasolta beszámolója tudomásul vételét. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a polgármester beszámolóját tudomásul vette. 2./ NAPIRENDI PONT Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. Előadó: Major Tiborné körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Major Tiborné körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a kiküldött szabályzat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

3 Tokorcs Község Önkormányzata 14/2011.(III.23.) Képviselő-testületei határozata a körjegyzőség SZMSZ-nek elfogadásáról. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. Határidő: március 23 Felelős: Major Tiborné körjegyző 3./ NAPIRENDI PONT Tokorcs Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. Előadó: Lengylené Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és rendelet elfogadását. Tokorcs Község Önkormányzat 15/2011.(III.23.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának tervezetét elfogadja és 5/2011.(III.24.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: március 23. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról. Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 18. (1) bekezdésében, a 35. tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. Törvény 10/A. (3) bekezdésében, évi LXV. törvény 16. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az önkormányzat 1. Az önkormányzat megnevezése és jelképei 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tokorcs Község Önkormányzata ( továbbiakban: önkormányzat) (2) Az önkormányzat székhelye: 9561 Tokorcs, Szabadság utca 15. (3) Az önkormányzat hivatalának megnevezése: Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége ( továbbiakban: körjegyzőség) Székhelye: 9561 Nagysimonyi, Kossuth L. utca 12 Honlapja: (4) Az önkormányzat szervei: a) polgármester, b) ügyrendi bizottság, c) képviselő-testület hivatala 2. (1) Az önkormányzat jelképei: a) a címer, b) a lobogó(zászló) és c) a pecsét. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete ( továbbiakban: képviselő-testület) a címerének és zászlajának leírását, valamint az azok használatának rendjére vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza. 3. (1) A képviselő-testület és szervei által használt kör alakú pecsét közepén a Magyar Köztársaság címere van, a köríven, pedig a következő felírat található: a) Tokorcs Község Polgármestere b)tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete c) Tokorcs Község Ügyrendi Bizottsága (2) A képviselő-testület pecsétjét kell használni: a) a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyveken, b) a képviselő-testület által adományozott okleveleken, c) szerződéseken. 4. Az önkormányzat minden évben július első szombatján Falunapot tart. 5. (1) Az önkormányzat által alapított díj: Tokorcs Község Díszpolgára (2) Az önkormányzat által alapított díj alapításáról és adományozására vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

5 2. A helyi önkormányzás általános szabályai 6. (1) Az önkormányzat jogi személy, az önkormányzat feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. (2) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházhatja át. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A polgármesterre átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. melléklet tartalmazza. (3) Amennyiben a polgármester a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jár el, úgy a hatáskör gyakorlására a képviselő-testület utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. 7. (1) A helyi önkormányzat saját felelősségére vállalkozási tevékenységet folytathat, azaz közvetlenül részt vehet vállalkozásokban, emellett a helyi önkormányzati politika eszközeivel és konkrét formában segíti a vállalkozásokat. (2) Amennyiben az önkormányzat közvetlenül akar részt venni vállalkozásban, előzetesen szakértő bevonásával közgazdasági elemzést kell végeztetnie, a napirend csak ezzel együtt tárgyalható. (3) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) 2. (3) bekezdésében foglalt jogával az önkormányzat minden olyan esetben él, amikor az ügy a) településfejlesztéssel, b) településüzemeltetéssel, c) lakossági közszolgáltatás fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselő-testület a polgármester indítványáracsak a közvetlenül érintett lakossági réteg, társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. (4) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben, és gazdaságszervező munkában együttműködik a megyei és a többcélú kistérségi társulással. Az együttműködés célja: a megyei, a többcélú kistérségi tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a polgármester és a körjegyző látja el, aki tevékenységéről rendszeresen évente- tájékoztatja a képviselőtestületet. (5) Önkormányzati döntést a képviselő-testülete, annak felhatalmazása alapján: a) a bizottsága, b) a polgármester, c) a helyi népszavazás hozhat. II. RÉSZLETES SZABÁLYOZÁS Az önkormányzat feladat és hatásköre, szervezete 8. (1) Az önkormányzat az Ötv. 8. (2) és (4) bekezdésében meghatározott kötelező feladatain túlmenően közfeladatokat nem lát el.

6 (2) Az önkormányzat a helyi önszerveződő közösségeinek tevékenységét az éves költségvetésben elfogadott összeggel támogatja és együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület működése 3. Alakuló ülés 9. (1) Az alakuló ülést a polgármester, a választást követő 15 napon belül hívja össze. (2) Az alakuló ülést a polgármester eskütételéig- a korelnök vezeti. (3) Az alakuló ülés napirendje: a) a választási bizottság elnökének beszámolója a választás végleges eredményéről, b) a polgármester esküje, c) a képviselő-testület tagjainak esküje, d) a megbízó levelek átadása, e) a polgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségtérítéséről döntés, f) a polgármester programjának ismertetése, h) az ügyrendi és közbeszerzési bizottság megválasztása, bizottság külső tagjainak eskü tétele, i) az alpolgármester megválasztása, esküje, j) az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségtérítéséről döntés, k) a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára megbízás adása, l) a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre felhívás, vagyon nyilatkozatok átadása. (4) Az alakuló ülésen a polgármester tiszteletdíjára az ügyrendi bizottság elnöke tesz javaslatot. (5) Az alpolgármester választását az ügyrendi bizottság végzi. (6) Az alpolgármester választás titkos szavazással történik, melynek feltételeit a körjegyző készíti elő. (7) Az alpolgármester titkos választásáról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: a) választás időpontját, b) a választásban részt vevők nevét, c) a választás eredményét d) a bizottság elnökének és tagjainak aláírását. (8) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 4. A képviselő-testület összehívása. 10. (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő.

7 (2) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart és rendkívüli ülést tart(tarthat). (3) A képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. A polgármester illetve az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásának esetén a képviselő-testületi ülés összehívására a legidősebb képviselő jogosult. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyén kívül a kultúrházban is összehívható. (4) Tartós akadályoztatásnak minősül - a szabadság kivételével a 60 napot meghaladó távollét. (5) A képviselő-testület ülését össze kell hívni: a) a munkaterv szerint, b) a képviselők egynegyedének indítványára, c) az ügyrendi bizottság javaslatára, d) a Vas Megyei Kormányhivatal Vezetőjének ( a továbbiakban: Kormányhivatal) kezdeményezésére., (6) A polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának a kezdeményezésére. A rendkívüli képviselő-testületi ülés kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét is. (7) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: a) a képviselőket, b) a körjegyzőt, c) a napirendhez szorosan kapcsolódó érdekelt szervek, közösségek vezetőit. (8) A képviselő-testület ülésein a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is. (9) Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan: a) a körjegyzőt, napi rendhez kötötten: b) az érdekelt szervek, közösségek vezetőit. 11. (1) Az képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. (2) Halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen célszerű értesítési mód (pl. telefon, hivatalsegéd stb.) igénybe vehető, a sürgősség okát azonban a meghívottal mindenképpen közölni kell. (3) A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 3 nappal a helyben szokásos módon hirdető táblán elhelyezett hirdetménnyel - tájékoztatja. A

8 tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet megtekinteni a körjegyzőség hivatalában. (4) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 5 nappal a közmeghallgatás előtt a helyben szokásos módon hangos híradóval történő értesítéssel nyilvánosságra kell hozni. 12. (1) A képviselő-testület a körjegyzőség működésével, az intézményfenntartó társulás költségvetésének és zárszámadásának meghatározására együttes ülést tart. Az együttes ülést a székhely szerinti polgármester hívja össze, az ülés helye szerinti polgármester vezeti az ülést. (2) A együttes ülésről a jegyzőkönyvet a székhely szerinti jegyző készíti el, melyet a polgármesterekkel együtt ír alá. 5. Gazdasági program és munkaterv. 13. (1) Az önkormányzat tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat gazdasági programja tartalmazza, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól. (2) A gazdasági program tervezetének előkészítéséről és a képviselő-testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül történő előterjesztéséről a polgármester gondoskodik. (3) A gazdasági programot a képviselő-testület fogadja el. 14. (1) (1) A képviselő-testület a éves munkaterv alapján végzi munkáját. (2) A munkaterv tartalmazza: a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét; b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét; c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását. (3) A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti elfogadásra a tárgyévet megelőző év decemberi ülésén. (4) A munkaterv tervezetével kapcsolatosan november 30-ig javaslatot tehetnek: a) a települési képviselők; b) a bizottság(ok); c) az alpolgármester; d) a körjegyző; e) intézményvezetők. (5) Az munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról. (6) Az képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni: a) az önkormányzati képviselőknek; b) a bizottság(ok) nem képviselő tagjainak; c) a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőjének;

9 d) intézményvezetőknek. (7) A jóváhagyott gazdasági programot és a munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat hirdető tábláján. 6. A képviselő-testület ülésével és annak vezetésével kapcsolatos általános szabályok 15. (1) A képviselő-testület ülése nyilvános Az ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet és az ülésvezető előzetes engedélyével, felszólalhat. (2) A képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv. 12. (4) bekezdése a), b) pontjának esetében. (3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, és a körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. A képviselő-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében. (4) Az érintett a képviselő-testület ülése előtt 5 nappal írásban, nyilatkozik arról, hogy hozzájárul e nyilvános üléshez. 16. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az alpolgármester vagy annak akadályoztatása esetén a legidősebb képviselő vezeti. (2) A polgármester a testületi-ülés vezetése során: a) megnyitja, illetve berekeszti az ülést; b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívására az SZMSZ szabályainak megfelelően került sor; c) megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel, kíséri azt; d) előterjeszti az ülés napirendjét; e) tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről, f) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről. 7. Napirend előtti témák és a napirend 17. (1) A képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a testület a napirend előtti témák között vita nélkül tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról. (2) A képviselő-testület az ülés napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely képviselőtestületi tag javaslatot tehet, meghatározva a napirend tárgyalásának új időpontját.

10 8. Az előterjesztés 18. (1) Előterjesztésnek minősül: a) minden a munkatervbe felvett és új tervezett napirenden kívüli anyag; b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelettervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató. (2) Előterjesztés benyújtására jogosult: a) a polgármester; b) az alpolgármester, c) a témakör szerint illetékes bizottság(ok) elnöke(i); d) a képviselő-testület tagja; e) a körjegyző. (3) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 6 napon kell a körjegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. (4) Szóbeli előterjesztést a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor.. (5) Az előterjesztések valamennyi típusa csak a körjegyző jogszerűségi észrevételeinek ismeretében tűzhető napirendre. (6) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei: a) Az előterjesztés első része tartalmazza aa) a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket, ab) a tárgykört, érintő jogszabályokat, ac) az előkészítésben részt vevők bizottság- véleményét, ad) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést, és a döntést indokolják. b) Az előterjesztés második része tartalmazza: ba) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot, bb) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét. 9. A napirendek vitája, döntéshozatal, határozatok nyilvántartása 19. (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során: a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóbeli kiegészítést tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat (pl. tényeket, adatokat, módosító indítványokat stb.) kell tartalmaznia;

11 b) az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni. (2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. (3) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható. 20. (1) Az önkormányzat bizottsága(i), valamint a képviselő-testület tagja(i) a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthat(nak) be a képviselőtestülethez. (2) Az előterjesztő figyelemmel a vitában elhangzottakra az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot, benyújtó javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. A módosító javaslat megváltoztatása esetén a polgármester azt újabb javaslatként véleményezésre az illetékes bizottságnak átadja. 21. (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. (2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül határoz. (3) A napirend vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványait. (4) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a körjegyző törvényességi észrevételt tehet. 22. (1) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először az elhangzás sorrendjében a módosító indítványokról dönt a képviselő-testület, majd a döntéséről végleges határozatot hoz. (2) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselő-testületi tagok több mint felének igen szavazata szükséges. A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselőtestületi tag javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. (3) Szavazategyenlőség esetén a polgármester szünetet rendel el, majd újra elrendeli a szavazást. A szünet időtartama legfeljebb 10 perc lehet. (4) Az Ötv. 15. (1), a 18. (3), valamint a 33/C. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően minősített ( a megválasztott települési képviselők több mint felének igen a szavazata) szükséges: a) döntés helyi népszavazás, népi kezdeményezés tárgyában, b) a polgármester elleni kereset benyújtásához, c) önkormányzati kitüntetés és elismerő címek adományozásához, d) a települési képviselő, polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntéshez,

12 e) korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, elcserélése, bérbeadása, más önkormányzat részére történő átadása, ingyenes és határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságba, vállalkozásba vagy alapítványba történő bevitele, hitel fedezetéül történő felhasználása ügyében. f) költségvetési kötelezettséget érintő határozatok elfogadásához. 23. (1) A képviselő-testület a döntéseit általában nyílt szavazással, kézfeltartással hozza meg. (2) Nyílt szavazás esetén bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel név szerinti szavazás rendelhető el. Név szerinti szavazás esetén a polgármester felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő válaszát igen -nel vagy nem -mel adja meg. (3) Név szerinti szavazást kell tartani: a) a képviselő-testület megbízatásának lejártát megelőző feloszlásáról szóló testületi döntésről; b) az önkormányzati tulajdon elidegenítéséről vagy megterheléséről, c) Ft-ot meghaladó hitel felvételéről, d) pályázati pénzről lemondás, önrész hiánya miatt. (4) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a körjegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő képviselők nevük felolvasásakor hangosan, szóban szavaznak a határozati javaslatról. (5) A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (6) A nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, illetőleg a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén elrendeli a szavazás megismétlését. 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. A titkos szavazás lebonyolítását az ügyrendi bizottság végzi. (2) A titkos szavazás úgy történik, hogy az eldöntendő kérdést ( választás esetén a javasolt személyeket ABC sorrendben) a szavazólapra fel kell írni. (3) Titkos szavazás során a szavazástól tartózkodni nem lehet. Érvényesen szavazni a kérdés vagy a név(ek) alatti igen, nem és tartózkodom szó mellett elhelyezett kockában, golyóstollal írt, két egymást metsző vonallal lehet. Érvénytelen a szavazat, ha a képviselő a szavazólapon nem jelölte meg, hogy igen -nel, vagy nem -mel kíván-e szavazni, vagy esetleg attól tartózkodni kíván, továbbá, ha több választ jelölt be. (4) Érvénytelen a szavazólap: a) ha nem a hivatalos szavazólapon történt a szavazás, b) ha nincs lebélyegezve, c) ha kitöltése ceruzával történik. (5) A titkos szavazás lebonyolításáról és eredményéről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

13 25. (1) A képviselő-testület határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint: Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../... (......) önkormányzati határozata, a határozat tárgyának a megjelölésével. (2) A testületi határozatokról a körjegyző sorszám szerinti, valamint betűrendes és határidős nyilvántartást vezet, amely alkalmas a gyors keresésére, ellenőrzésre. (3) A határozatokat, a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek. (4) A körjegyző köteles elkészíteni a határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket és azokat a képviselő-testület elé kell terjesztenie. (5) Az együttes ülésen hozott határozatokat évente folyamatos sorszámmal és dátummal kell ellátni a következők szerint: Nagysimonyi Tokorcs Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek./.(.) együttes önkormányzati határozata, a határozat tárgyának a megjelölésével. 10. Kérdés 26. A napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, körjegyzőhöz, a bizottság elnökéhez önkormányzati ügyekben interpellációt terjeszthetnek elő, vagy kérdést intézhetnek a képviselők. 27. (1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testületi ülésen - szóban vagy írásban - önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési előkészítési jellegű felvetésként vagy tudakozásként kérdést tehet fel. (2) A kérdésre a megkérdezett elsősorban a képviselő-testületi ülésen köteles választ adni. 11. Tanácskozás rendje 28. (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő-testületi ülés levezető elnöke gondoskodik. (2) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie: a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít; b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja. (3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén, pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

14 12. A jegyzőkönyv 29. (1) A képviselő-testület üléséről zárt ülésről külön - 2 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) A jegyzőkönyv tartalmazza: a) az ülés helyét, időpontját, b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét; c) az ülése tanácskozási joggal résztvevők nevét, d) az ülés megnyitásának időpontját, e) a tárgyalt napirendi pontokat; f) a tanácskozás lényegét; g) a szavazás számszerű eredményét; h) a hozott döntéseket; i) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint azokkal kapcsolatos válaszokat és határozatokat, j) az ülés bezárásának időpontját. k) A polgármester és körjegyző aláírását. A képviselő kérésére szó szerint kell rögzíteni hozzászólását, véleményét, nyilatkozatát. (3) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell: a) a jelenléti ívet, b) meghívót, c) az írásos előterjesztéseket, d) a rendelet tervezeteket, e) az aláírt szerződéseket, f) a képviselő-testületi tag kérésére az írásban benyújtott hozzászólását, kérését, g) az érintett nyilatkozatát, ha személyi ügyének nyilvános tárgyalásához hozzájárul, h) a körjegyző törvényességi észrevételét, i) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet. (4) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a képviselő-testületi előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyvébe. (5) Az együttes ülésről készült jegyzőkönyvet a körjegyző és a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesteri írják alá. 13. Önkormányzati rendeletalkotás 30. (1) A képviselő-testület az Ötv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére továbbá törvény felhatalmazás alapján annak végrehajtására- önkormányzati rendeletet alkot. (2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: a) a települési képviselők, b) a bizottságok, c) a polgármester, az alpolgármester, a körjegyző,

15 d) a választópolgárok népi kezdeményezés útján. (3) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki a körjegyző bevonásával a kezdeményezést és a rendelete tervezetet benyújtja a képviselő-testületnek. (4) A körjegyző gondoskodik rendeletek kihirdetéséről hirdető táblán történő kifüggesztéssel - nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról, és szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását vagy hatályon kívül helyezését. (5) Az önkormányzati rendeleteket, évente kezdődő és kihirdetésük sorrendjében folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával kell ellátni, a következő minta szerint: Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének /..(.. ) önkormányzati rendelet, a rendelet tárgyának megjelölésével. (6) Az ügyrendi bizottság minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről, beszámol a képviselő-testületnek. A települési képviselő 31. (1) A képviselő-testület tagjait az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik. (2) A képviselő főbb jogai: a) részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében, b) a képviselő-testület a települési képviselőnek a törvény keretei között- külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjat állapíthat meg. 32. A képviselő főbb kötelessége: a) köteles szóban bejelenteni a polgármesternek, ha képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen való részvételében akadályozva van, b) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban; c) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni (titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll); d) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal; e) személyes érintettség bejelentése, f) vagyonnyilatkozat megtétele az előírt határidőn belül, g) olyan magatartás tanúsítása, mely méltóvá teszi e közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.

16 15.A képviselő-testület bizottságai 33. (1) A képviselő-testület állandó bizottságai és azok létszáma: Ügyrendi Bizottság 3 fő. (2) Az ügyrendi bizottság által ellátandó feladatok: a) ellátja az alpolgármester választásával kapcsolatos feladatokat, b) javaslatot tesz a Ptv évi LXV. Tv. 3.. (4) bekezdése értelmében a polgármester tiszteletdíjának emelésére, annak mértékére vonatkozóan, c) ellátja a polgármester, alpolgármester és a képviselők vagyoni nyilatkozatának nyilvántartását és ellenőrzését, d) a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása, intézi az összeférhetetlenségi ügyeket. e) a jogharmonizációs programban való részvétele. 34. (1) A képviselő-testület meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra ideiglenes bizottságot hozhat létre. (2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja. (3) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, illetve mandátuma lejártát követően megszűnik. (4) A képviselő több bizottság tagjának is megválasztható. A bizottságok működése 35. (1) Az állandó és ideiglenes bizottság belső működési szabályait, tartalmazó ügyrendjét az Ötv. és az SZMSZ keretei között maga állapítja meg, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. (2) A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. 36. (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelőző 3 nappal kézhez kapják az érdekeltek. (2) A bizottságot 5 napon belüli időpontra össze kell hívni a képviselő-testület határozata alapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. (3) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság elnöke esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.

17 (4) A bizottság zárt ülésére vonatkozóan az SZMSZ 27. -nab foglaltakat alkalmazni kell. 37. (1) A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a megjelentek nevét, a hozott döntést, valamint külön indítványra a kisebbségi véleményt. (2) A jegyzőkönyv elkészítésére, a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (3) A bizottság döntéseiről a körjegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik az iratanyag szabályszerű kezeléséről. (4) A bizottság a tevékenységről 2 évenként beszámol a képviselő-testületnek. (5) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a körjegyzőség látja el. A tisztségviselők 16. A polgármester 38. (1) A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. (2) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen: a) segíti és összehangolja a képviselők munkáját, b) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését. 17. Az alpolgármester 39. (1) A képviselő-testület egy fő, társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, akinek tiszteletdíjára vonatkozóan a polgármester tesz javaslatot. (2) Az alpolgármesterre, a polgármesterre vonatkozó szabályok az irányadók. (3) Az alpolgármester a képviselő-testület illetve a polgármester esetenkénti megbízása alapján képviseli az önkormányzatot. 18. A körjegyző 40. (1) A körjegyző vezeti a hivatalt, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ebben a körben: a) előkészíti a képviselő-testület ülését, a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, b) ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, c) tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésén, d) a határozathozatal előtt törvénysértés gyanúja esetén törvényességi észrevételt tesz, e) gondoskodik a testületi és a bizottsági ülések elkészítéséről, továbbításáról.

18 (2) A jegyző egyéb fő feladatai az Ötv. 36. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően: a) ellátja a jogszabályban előírt és hatáskörében utalt államigazgatási feladatokat, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői, fizikai feladatokat ellátó dolgozók tekintetében, c) szervezi a hivatal jogi felvilágosító munkáját, d) minden év február 28-ig beszámol a képviselő-testületeknek a körjegyzőség munkájáról. Az önkormányzati társulás 19.A körjegyzőség 41. (1) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati ügyek végrehajtására, a működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Nagysimonyi községgel közösen körjegyzőséget hoz létre. Megállapodás a rendelet függeléke. (2) A körjegyzőség neve: Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége. 42. (1) A körjegyzőség létszámát, belső szervezeti felépítését, működi rendjét, valamint részletes feladat és hatáskörét a körjegyzőséget alapító együttműködési megállapodás tartalmazza. (2) E megállapodás tartalmazza: a) a körjegyzőség nevét, címét, jogállását, b) a körjegyzőség létszámát, c) a körjegyzőség belső szervezeti felépítését, d) a körjegyzőség alapvető feladatit, ezen belül az önkormányzatok képviselő-testületének működésével kapcsolatos feladatokat és a jogszabályokban rögzített államigazgatási feladatokat, e) a körjegyzőség köztisztviselőinek munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét, a helyettesítés és az utalványozás rendjét, f) a körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos terhek megosztását. (3) A körjegyzőség ügyrendjének tervezetét az érintett polgármesterek véleményének kikérésével a körjegyző készíti el, és terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. (4) A körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek együttes ülése dönt: a) a körjegyző kinevezéséről és felmentésről, b) a körjegyzővel szembeni fegyelmi és anyagi felelősségre vonás kezdeményezéséről, c) a körjegyző működéséről szóló beszámoló elfogadásáról, d) a körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról, (5) A körjegyzőség működésének ellenőrzése, a feladtok egyeztetése céljából az érdekelt községek polgármesterei a körjegyző részvételével negyedévente és szükség szerint, tartanak megbeszéléseket.

19 20. Az önkormányzati társulás 43. (1) ) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásban vesz részt. A képviselő-testület elsősorban a kistérséggel, más települések képviselő-testületével alakít társulást. (2) A képviselő-testület a rendelkezésére álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak. (3) A társulás célja és rendeltetése: a) tervek, fejlesztési koncepciók és programok egyeztetése; b) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek összehangolása; c) a lakosság közügyek intézésébe való bevonása, a jogi felvilágosító munkával kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közös konzultációkon történő megvitatása; d) intézmények közös fenntartása. (4) A koordináció főbb módszerei: a) a polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők szakmai tanácskozásai; b) testületi ülések együttes tartása. A helyi népszavazás, népi kezdeményezés, lakossági fórumok 21. Helyi népszavazás 44. (1) A képviselő-testület helyi népszavazást ír ki területrészek átadása, cseréje ügyében. (2) A népszavazás elrendelése a polgármesternél kezdeményezhető. (3) A helyi népszavazást a választópolgárok 25 %-a kezdeményezheti, a 25 %-nak megfelelő számú választópolgár kezdeményezése esetén a képviselő-testület köteles a népszavazást kitűzni. (4) A népszavazás kezdeményezésével egyidejűleg javaslatot kell tenni a népszavazás pontos tárgyára is. (5) A polgármester / vagy a polgármester indítványára a megválasztott képviselők több mint a fele / csak akkor utasíthatja el a kezdeményezést, ha azt arra nem jogosult szervezettől, vagy szervezetektől kapta, vagy a kezdeményező választópolgárok száma kevesebb az előírtnál. (6) A népszavazás tárgyában hozott határozat tartalmazza: a.) A népszavazásra bocsátandó kérdés pontos / és hiteles/ szövegét. b.) A népszavazás pontos időpontját. (7) A helyi népszavazást egyetlen / egy/ napra kell kitűzni.

20 22. Népi kezdeményezés 45. (l) A népi kezdeményezés pontos és egyértelműen meghatározandó. (2) Népi kezdeményezésre jogosult a választópolgárok 10 %-a, a képviselő-testület köteles megtárgyalni a népi kezdeményezést ha a 10 %-nak megfelelő számú választópolgár az indítványozó. (3) A polgármester akkor utasíthatja vissza a népi kezdeményezést, ha az: a) azonosíthatatlan adatokat tartalmaz, b) önellentmondásos tartalmú, c) nem a szükséges számú állampolgártól ered. 23. Lakossági fórumok 46. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart az alábbi szabályok figyelembevételével: a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, helyi civil szerveződések kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek; b) a közmeghallgatás idejét, helyét és témáját, valamint más lakossági fórumok megtartásának tervét a képviselő-testület határozza meg, lehetőleg a munkatervének elfogadásakor; c) a közmeghallgatás pontos időpontjára vonatkozó javaslatot a polgármester a közmeghallgatás üléstervvel egyidejűleg terjeszti elő; d) a közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet. e) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatni kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 5 nappal. (2) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. (3) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell választ adni. (4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok. Az önkormányzat gazdálkodása 24. Az önkormányzat vagyona

21 47. (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos részletes szabályokat (vagyontárgyak köre, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására vonatkozó előírások) külön önkormányzati rendeletben határozza meg. E rendeletben kell megállapítani: a) a forgalomképtelen vagyontárgyak körét; b) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképtelen tárgyait és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során. (2) A polgármester az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdésekről erre irányuló igény esetén köteles tájékoztatni az állampolgárokat. 25. Az önkormányzat költségvetése 48. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről külön önkormányzati rendelet alkot. (2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: a) Az első fordulóban történik a költségvetési koncepció elkészítése. Ennek során történik meg a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek tartalmának az önkormányzat gazdálkodására gyakorolt hatásainak, valamint az önkormányzat alapellátási kötelezettségeivel és az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzügyi információk szakmai elemzése. b) A második fordulóban történik a költségvetési rendelet elfogadása. (3) A költségvetési koncepció kidolgozásával kapcsolatos kiemelt feladatok: a) fel kell tárni a bevételi forrásokat és azok bővítési lehetőségeit, b) a kiadási szükségletek meghatározása, azok gazdaságos, célszerű megoldásainak feltérképezése, c) az igények és célkitűzések egyeztetése, d) meg kell határozni a feladatvállalás sorrendjét, e) el kell végezni a döntésekkel hatásvizsgálatokat. (4) A második fordulóban történik a költségvetési-rendelet tervezetének kidolgozása, amely alternatív javaslatokat is tartalmazhat. A rendelet tervezet javaslat formájában kerül a képviselő-testület elé és tartalmazza: a) az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, legalább az Ötv ában meghatározott részletezettségben. b)a működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve, c) a felújítási előirányzatokat célonként, d)a felhalmozási kiadásokat feladatonként, e)az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben f) az általános és céltartalék, g) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, h)a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban.

22 (5) A költségvetési rendelet tervezetét szakmailag a körjegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. (6) A körjegyző féléves költségvetési információt szolgáltat a képviselő-testületnek, melyről a testület határozatot hoz. (7) A zárszámadásról szóló rendelet előkészítése és előterjesztése a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik. 26. Az önkormányzati gazdálkodás szabályai 49. (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. (2) A fizetőképesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével a feladatok finanszírozását, az alábbi sorrendben: a) el nem kezdett felhalmozási kiadások, b)el nem kezdett karbantartási feladatok. (3) Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a jogszabályi előírások alapján a körjegyzőség látja el. E körbe tartozó feladatai, különösen: a) a költségvetési beszámoló, a költségvetési tájékoztató és a havi pénzforgalmi információ elkészítése a pénzügyminiszter által előírt módon és határidőre és megküldi a MÁK Vas Megyei Igazgatósága részére; b) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott intézmények pénzellátásáról; c) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését; d) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását; e) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát és csatolja az éves költségvetési beszámolóhoz; f) gondoskodik az önkormányzat tartozásainak kiegyenlítéséről. 27. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése 50. (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. (2) A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület látja el. A képviselőtestület gazdálkodásának belső ellenőrzését társulás útján biztosítja. A társulásról szóló megállapodás a rendelet függeléke. III. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 51. (1) Ez a rendelet a április l-én lép hatályban. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2

23 /2007. (III.23.) rendelete és az azt módosító 9/2007.(IX.14.), a 5/2008.(V.14.) és a 19/2009.(IX.30.)önkormányzati rendeletek. (3) Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az Ötv. előírásait értelemszerűen alkalmazni kell. (4) A rendelet mellékletét képezik: a) képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke, b) a képviselő-testület által a társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke. (5) A rendelet függelékei: a) képviselők névszerinti felsorolása, b) bizottsági tagok névsora, c) önkormányzat gazdasági programja melyet határozattal fogadtak el, d) bizottság által elfogadott működési szabályzat; e) körjegyzőség szervezeti és működési szabályzata, amelyet a képviselő-testület határozattal fogad el ; f) többcélú kistérségi megállapodás; g) társulási megállapodások; h) önkormányzat által alapított költségvetési szervek felsorolása; i) díszpolgárok névsora; j) képviselő-testület munkaterve; k) szabályzat az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról; l) hatályos rendeletek jegyzéke; Tokorcs, március 23. /:Major Tiborné:/ körjegyző /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester A hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztésel kihirdetve. Tokorcs, március 24. /:Major Tiborné:/ körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT Tokorcs Község Önkormányzata évi Gazdasági programjának jóváhagyása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

24 Lengyelné Csizmazai Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv melléklete. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a kiküldött gazdasági program tervezet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 16/2011.(III.23.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község önkormányzat Képviselő-testülete a évi Gazdasági Programját a melléklet szerint hagyja jóvá. Határidő: március 23 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ NAPIRENDI PONT Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről döntés. Előadó: Major Tiborné körjegyző Major Tiborné körjegyző ismertette a közművelődési pályázat lehetőségét. A Faluházban szükség lenne eszközökre, most van lehetőség pályázni. Hozzászólások: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta szükség, lenne egy új tv-re, játékokra. Véleménye szerint Ft-ot tudnának önrészként biztosítani. Monostori Miklósné alpolgármester az önkormányzat hitel állományára hivatkozva minden kiadástól óvta a képviselő-testületet. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a pályázat beadását, Ft-os önrész mellett. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 17/2011.(III.23.) képviselő-testületi határozata közművelődés érdekeltség növelő pályázat beadásáról.

25 Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendeletben foglaltakra a Tokorcs Faluház eszközállományának gyarapítására támogatási igény nyújt be. 1. Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési feladatait szakfeladaton, a Faluház működtetésével biztosítja. A közösségi színtér biztosítási helye Tokorcs, Szabadság utca Az érdekeltségnövelő támogatás önrészeként Ft összeget különít el az általános tartalék terhére a Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladatra., eszközbeszerzésre. Határidő: március 25 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző a pályázat beadásáért 6./ NAPIRENDI PONT Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége Alapító okiratának módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző Major Tiborné körjegyző elmondta a körjegyzőség alapító okirat módosításának a már említett jogszabály változás az oka. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta az alapító okirat módosításának elfogadását. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 18/2011.(III.23.) képviselő-testületi határozata Nagysimonyi Tokorcs Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása. A bevezető rész alábbiakra módosul: 1. Nagysimonyi és Tokorcs Községek Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 39. (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66., a alapján Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbi tartalommal adja ki. 2. A 4. pont sorában szereplő szakfeladat törlendő.

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. december 4-től

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről Módosította:

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben