... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet"

Átírás

1 ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati rendelettel, a 12/1993. ( ) sz. önkormányzati rendelettel, a 8/1993. (111.9.) sz. önkormányzati rendelettel, az 5/1993. (11.23.) sz. önkormányzati rendelettel, a 24/1992. (X.13.) sz. önkormányzati rendelettel, a 17/1992. (V.12.) sz. önkormányzati rendelettel és a 14/1992. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/1992. (1.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról a Budapest Kőbányai Önkormányzat és szervei Szervezeti és Műk.ödési Szabályzatáról

2 ." BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYUTA A helyi önkormányzatokról szóló az évi LXIII. törvénnyel módosított évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 18.. {l) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Kőbányai Önkormányzat e rend~letben rögzíti a szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSÉK L. - {l) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Székhelye: Budapest, X. kerület Szent László tér 29. (2) Az önkormányzat képviselőtestületének hivatalos megnevezése: BUDAPEST KŐBÁNYArÖNKORMÁNYZAT Képviselőtest~ete {3) Az önkormányzat hivatalának megnevezése: BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala {4) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó szerveinek, valamint intézményeinek hivatalos megnevezését az l. számú mellé~et tartalmazza. (5) Az önkormányzat működési területe: Budapest Főváros X. kerülete A kerülethatár leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. {6) A kerület főbb adatai október 12-én: Területe: Lakosainak száma: Népsúrüsége: 32,6 km fő fő/km2

3 - 3 - (1) Az önkormányzat jogi személy. (2) Az önkormányzati feiadatokat a képviselőtestület és szervei: a polgármester, az alpolgármester(ek), a képviselőtestület bizottsága!, Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat vállalatai, intézményei látják el. (3) A képviselőtestületet a polgármester képviseli. (Ötv. 9.. (l) bek.) Megbízás alapján bármely képviselő képviselheti a képviselőtestületet. (Ötv (2) bek. d.pont) (4) A Budapest K6bányai Önkormányzat Képviselőtestülete és szervei a 3. számú mellé~etben meghatározott lenyomatú bélyegző használatára jogosultak. A helyi önkormányzatokról szóló az évi LXIII. törvénnyel módosított évi LXV. tv. rendelkezéseit, valamint az önkormányzat és szervei szamara egyéb jogszabályokban megállapított hatásköri, szervezeti és működési szabályokat az önkormányzat működési területén e rendeletben előírtakkal együtt kell alkalmazni. II. A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS SZERVEI JOOÁLLÁSA, FELADATA ES HATÁSKÖRE A BUDAFEST KŐBÁNYAI Ö~~ORMÁNYZAT Képviselőtestülete széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom gyakorlásáról. 5.. (1) A képviselőtestületésszervei feladat- és hatásköreit a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselőtestület a 6..-ban felsoroltak kivételével a hatásköreit átruházhatja. (3) A hatásköri jegyzékben szereplő hatáskörök átruházására a képviselőtestület bármely tagja és a jegyző nyújthat be javaslatot a képviselőtestületnek.

4 - 4 - (4) A hatáskörök átruházásához és visszavonásához minősített többség szükséges. 6.. A képviselőtestület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörei: a./ a rendeletalkotás, b./ a képviselőtestület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, c.j a törvény által a képviselőtestület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, felmentés, -. d./ a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használa- tuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása, e./ a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, f.j a képviselőtestület által az éves költségvetés l %-ában meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, g./ önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, vagy ezekből való kilépés, h./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez történő csatlakozásról, vagy ezek felmondása, i./ intézményalapítás, átszervezés, megszüntetés, közterület elnevezés, emlékműállítás, j.j eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, k.j a bíróságak népi ülnökeinek a megválasztása, l./ állásfoglalás fővárosi sáról, átszervezéséről, szolgáltatási körzeteiről, is érinti, önkormányzati intézmény megszüntetéséről, ha a szolgáltatás a alapítáellátási, kerületet

5 ' ' 5 m.j véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő, (Ötv. 10..) n./ amit még törvény az önkormányzat kizárólagos hatáskörébe utal. IlL A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS MÚKÖDÉSE 1.. A BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Képviselőtestületének 17 fő egyéni választókerületben és 12 fő tott tagja van. pártlistákon megválasz A képviselőtestület tagja továbbá a polgármester. A képviselőtestület tagjainak névsorát, valamint a választókerületek beosztását az 5. számú mellékiet tartalmazza. 8.. {l) A képviselőtestület tagjai képviselőcsoportba tömörülhetnek. Képviselőcsoport legkevesebb 3 fővel alakítható. (2) A képviselőcsoport vezetőjének és tagjainak nevét a polgármesterhez írásban be kell jelenteni, amelyről a polgármest,er a képviselőtestületet tájékoztatja. {3) Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja. (4) A képviselőcsoport ilyen irányú kérése esetén a polgármester köteles a képviselőcsoport részére az ülésteremben állandó helyet kijelölni. A képviselőtestületi ülés 9.. (l) A képviselőtestület a munkatervében meghatározott számban, de legalább évente 6 alkalommal ülést tart. Üléseit általában keddi napokon tartja. Az ülések kezdésének időpontja általában 15 óra, helye: általában a Polgármesteri Hivatal első emeleti tanácskozó terme.

6 - 6 - (2) A képviselőtestület ülését a polgármester hívja össze. (3) A testületi ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját és helyét, a tervezett napirendi pontokat és azok előterjesztőit. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket. (4) A képviselőknek és a testületi ülésre tárgyalási anyagot a testületi ülés nappal rendelkezésre kell boc$átani. meghívottaknak előtt legalább a 6 (5) A képviselőtestület ülésére meg kell hívni: a.f a képviselőtestületi tagokat, b./ a jegyzőt, c.f a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, d./ a Budapest Főváros e./ a kerületben megválasztott országgyűlési képviselőke~, Közigazgatási Hivatala hivatalvezetőjét f./ a fővárosi közgyűlés ülésére delegált kerületi megbízottat, g./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetőlt, h./ az előterjesztőt, az általa előterjesztett napirendi pont tárgyalásához, i./ az önkormányzati intézmény, illetve vállalat vezetőjét az őt érintő napirendhez, j./ a testület bizottságainak nem képviselő tagjait az ügykörüket érintő napirendi pont tárgyalásához, k./ mindazokat, akiket a polgármester indokoltnak tart. (6) Az ülésen a képviselőtestület tagjain kívül tanácskozási joggal vesz részt: a.f a jegyző, b./ _a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, c.f az előterjesztő, az általa előterjesztett napirendnél, d.f a fővárosi közgyűlés ülésére delegált kerületi megbízottat,

7 - 7 - e./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetói, f./ a kerületben megválasztott országgyűlési képviselők. (7) Az (5) és (6) bekezdésben felsoroltak az ülésen kötelesek betartani a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt szabályokat. 9/A.. (1) A képviselőtestület ülése nyilvános. (2) A testületi ülés helyéről, időpontjáról és a tárgyalásra kerülő napirendról a lakosságat a helyi sajtó és a KKTV útján, valamint a Polgármesteri Hivatal hírdetótábláján történő kifüggesztéssei kell értesíteni. (3) Az ülésen megjelent állampolgároknak perces hozzászólást engedélyezhet, ha gyet töltöttek ki. a polgármester 2 felszólalási je: (4) A képviselőtestület ülésén a tanácskozó helyiségben az ülés ideje alatt a 9.. (5) bekezdésében felsorolt meghívottak, a Polgármesteri Hivatal arra jogosult dolgozói, illetve a még rendelkezésre álló szabad helyeknek megfelelóen az érdeklődő hallgatóság tartózkodhat. Nagyobb számú hallgatóság esetén az e célra kijelölt helyen biztosított az ülés figyelemmel kísérése.. (5) Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót az ülésterem hatja fel. figyelmeztetés után elhagyására szólít- (6) A képviseló~estület zárt ülést tart : a./ választás, kinevezés, felmentés, vezetói megbízás adása, illetőleg visszavonása, b./ fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, c./ önkormányzati hatósági, d./ összeférhetetlenségi, e./ kitüntetési ügy tárgyalásakor.

8 - 8 - (7) A képviselőtestület zárt ülést rendelhet el a./ a vagyonával való rendelkezés, b./ azáltalakiírt pályázat tárgyalásakor, c.f ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (8) A zárt ülésen a képviselőtestület tagjai, a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke és a jegyző, továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vesz részt. A törvény által előírt esetekben kötelező az érintett meghívása. Rendkívüli ülés 10.. (1) A polgármester a képviselőtestül&t ülését a mun*atervtől eltérő időpontban is összehívhatja. (2) A képviselőtestület rendkívüli ülését össze kell még hívni: a./ a képviselőtestület b./ a képviselőtestület 1/4-ének, bármely bizottságának, c.f a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala hivatalvezetőjének írásos indítványára, (3) A rendkívüli ülésre vonatkozó indítványt a tárgy megjelölésével és határozati javaslattal a polgármesterhez kell benyújtani, aki az ülést 8 napon belüli időpontra ~ívj a ö~sze. A rendkívüli testületi ülésről a képviselőket és az érdekelteket az ülés megkezdése előtt legalább 24 órával értesíteni kell. (4) A rendkívüli ülés összehívásánál a 9.. (3) - (4) bekezdésben foglaltaktól a polgármester - szükség esetén - el tekinthet. (5) A rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amire az indítvány vonatkozott. Ez alól kivételt képez, ha a képviselőtestület tagjai minősített többséggel másképp döntenek. jelenlévő

9 (a 24/1992. (X.13.) sz. önkormányzati rendelet 13.. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte) 12.. (a 24/1992. (X.13.) sz. önkormányzati rendelet 13.. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte) Munkaterv 13.. (J) A képviselőtestület éves munkatervben rögzíti feladatait és célkitűzéseit. A munkaterv elkészítése a polgármester feladata. (2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni: a./ valamennyi képviselőtestületi tagtól, b./ a képviselőtestület bizottságaitól, c.f a jegyzőtől, d./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetőitől, e./ a kerületben megválasztott országgyűlési képviselőktől~ f./ a kerületi rendőrkapitányságtól, g./ a fővárosi közgyűlés ülésére delegált kerületi megbízottól, h./ a törvényben és a polgármester által meghatározott érdekképviseleti szervektől, i./ a képviselőtestülettel együttműködési megállapodást kötött szervezetektől, j./ a kerületben működő fontosabb közszolgáltatást végző vállalatok és intézmények vezetőitől, k.f a helyi kisebbségi önkormányzat elnökétől, 1./ a "Kőbányai Hírek" című lap útján a lakosságtól.

10 (3) A véleményeket, javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, a tárgyévet megelőző év november 15-ig (l) A munkatervnek tartalmaznia kell: a./ az ülésnapok várható időpontját, b./ a napirendek címét, előadóját, c.f az előkészítésért felelős nevét, d./ azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek előterjesztést előzetesen megvitatják, az e./ a közmeghallgatás(ok) időpontját. (2) A munkatervben kötelező napirendként kell szerepeini az alábbi témaköröknek: a./ beszámoló az előző év költségvetésének teljesítéséről, b./ a következő év költségvetésének megtárgyalása, c.f a kerületi rendőrkapitány beszámolója, d./ a képviselőtestület bizottságainak beszámolója (1) A következő ev1 munkaterv elfogadásáról a képviselőtestület minden év utolsó ül~sn~pján ~atároz. (2) A munkaterv előterjesztésével egyidejűleg a polgármester ismerteti a képviselőtestülettel a munkatervbe fel nem vett egyéb javaslatokat is. IV. A KÉPVISELőTESTÜLETI ÜLÉS ELNÖKE ÉS JOGKÖRE 16.. (1) A képviselőtestületi ülés elnöke a polgármester. (2) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el az ülés elnökének teendőit.

11 - l l - (3) A polgármester akadályoztatásának minősül az is, ha a Szervezeti és Működési Szabályzat 27.. (1) bekezdésében megjelölt kizárási ok merül fel személyére vonatkozóan. (4) A már összehívott képviselőtestület ülésén, amennyiben mind a polgármester, mind az alpolgármester akadályoztatva van, a polgármester által kijelölt képviselőtestületi tag látja el az elnöki teendőket. (5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós a~adályoztatásuk esetén a polgármester által kijelölt képviselőtestületi tag gondoskodik a képviselőtestület összehívásáról és látja el az elnöki teendőket. A:z. elnök jogköre 17_ _ (1) Az elnök a képviselőtestület ülését a.f megnyitja, levezeti, berekeszti, szünetet rendel el, b./ megállapítja a határozatképességet~ továbbá számba veszi az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévőket. (2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre: a./ szó megadása, megtagadása; b./ szó,megvonása, tárgyra térésre felszólítás: - azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra; az elnök az elnök a második felszólítás után megvonhatja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra; felszólalásra szó megadása és megta c.f napirend előtti gadása; d./ ügyrendi kérdésbenaszó megadása; e./ az ülés félbeszakítása: - ha a képviselőtestület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné tenné, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatj a;

12 ha az elnök nem talál meghallgatásra, elhagyja az elnöki széket; az ülés ezzel félbeszakad és csak elnöki összehívásra folytatódik; f./ javaslattétel napirendi pont tárgyalására; g./ tárgyalási szünet elrendelése; h./ javaslattétel napirendek összevont tárgyalására; i./ napirendi pontonként a vita megnyitása és berekesztése; j./ szavazás elrendelése; k./ szavazás eredményének megállapítása; 1./ határozat kimondása; m.j felszólalási jog a képviselőtestület ülésén bármikor; n.f az ülés rendjének biztosítása: - ha valamely képviselő, illetve meghívott jelenlévő felszólalása során a képviselőtestület tekintélyét vagy valamelyik képviselőt sértő kijelentést használ, illetve ha egyébként a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a tanácskozási rendre és a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az -elnök rendre utasíthatja; az elnöknek a rend fenntartása érdekében tett ~ntézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet; - ha a rendre utasítás eredménytelen, az elnök a testület tagjának kivételével - a rendbontót kiutasíthatja a tanácskozó teremből. v. A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS Határozatképesség 18.. {l) A képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőtestületi tagok több mint a fele jelen van. {2) Ha az ülés határozatképtelen, 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására djra össze kell hívni.

13 Távollét 19.. (l) A képviselő köteles résztvenni a képviselőtestület ülésén, valamint annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja. (2) Igazoltnak kell tekinteni a képviselőnek a távollétét, ha: a./ előzetes bejelentéssei élt, b./ betegségmiatt volt távol. (3) Az ülésnapról való távollét bejelentésének tudomásulvévaló távol tele az ülés elnökének, a bizottság üléséről lét bejelentésének tudomásulvétele pedig a bizottság elnökének a hatáskörébe tartozik. (4) A bizottsági ülésekről rendszeresen igazolatlanul hiányzó bizottsági tag visszahívását a bizottság döntése alapján a bizottság elnöke kezdeményezheti a képviselőtestül etnél. A rendes ülés napirendje 20. _ A képviselőtestület rendes ülésének napirendjére az ülés megkezdésekor a polgármester tesz javaslatot. Az előterjesztett napirendi pont elfogadásáról, elnapolásáról vagy elutasításáról a képviselőtestület dönt (1) A képviselőtestület elnöke köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon az ülés napirendjére felvenni: a./ az előterjesztéseket, b./ az önálló indítványokat, c.f az interpellációt.

14 (2) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét az ülés elnöke határozza meg. (3) Minden képviselőtestületi ülés végén a képviselőtestület bármely tagja és a jegyző javaslatot tehet a következő ülés napirendjének bővítésére, új napirendi pont felvételére. {4) Az ülés elnöke javaslatot tehet új napirendi pont tárgyalására az ülés napján. Ennek elfogadásához minósített többség szükséges. (5) A képviselőtestület dönthet adott téma napirendről való levételéról. Ehhez minósített többség szükséges. Az előterjesztések 22.. {l) A képviselőtestületi ülésekre a napirendeken szereplő témákhoz írásbeli előterjesztést kell készíteni. {2) A napirendi pont előterjesztője lehet: a./ bármely képviselő, b./ a polgármester, c.j az a1po1gármester(ek), d..j a jegyző, e./ a képviselőtestület bizottsága, f.j önkormányzati vállalat és intézmény vezetője, g./ a képviselőtestület, vagy bizottsága, vagy a polgármester által felkért személy vagy szervezet, h./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetői (1) Az írásbeli elóterjesztésnek tartalmaznia kell: a./ a tárgyat és a tényállást, b./ a javasolt döntési változatokat, azok indokait és szükség esetén jogszabályi alapjait, c.f a határozati javaslatot,

15 d./ a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését és a határidő megjelölését, e./ az érdekelt bizottságok vé1eményezését, f.j a jegyző törvényességi e11enjegyzését, g./ ha az előterjesztés olyan személyes adatot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalához az érintett nem járul hozzá, ennek bizalmas je1zését; ha államtitkot, vagy szo1gá1ati titk~t tartalmaz "szigorúan titkos, illetve titkos minősítési jelölést. (2) Az (1) bekezdés e./ pontjában foglaltaktól a képviselőtestület az előterjesztés napirendre vétele során egyszerű szótöbbségge1 eltérhet oly módon, hogy a bizottsági vélemény(eke)t az előterjesztés tárgyalásakor hallgatja meg. 24_ _ (1) Az írásbeli előterjesztést általában az ülést megelőzően ll nappal kell 1eadni a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáján. Ez alól - indokolt esetben a polgármester felmentést adhat. (2) A bizottsággal (bizottságokkal) történő egyeztetésről az előterjesztőnek kell gondoskodnia. (3) A jegyző köteles gondoskodni a határozati javaslatok törvényességi szempontból történő felülvizsgálatáról és az ezzel kapcsolatos észrevételek, javaslatok feltüntetéséről,, ill. csato1ásáról. A képviselói önálló indítványok 25. _ (l) Képviselői önálló indítványt a képviselőtestület bármely tagja tehet. (2) A beterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt benyújtó személy nevét, az indítvány tárgyát és szövegét, az érintett bizottságok véleményét, valamint az előterjesztő sajátkezű aláírását. (3) Az elnök a hiányosan beterjesztett indítványt a beterjesztőnek kiegészítésre visszaadhatja.

16 Interpelláció 26.. {l) A képviselő a képviselőtestület ülésén a./ a polgármestertől falpolgármester(ek)től/, b./ a jegyzőtől, c.j a bizottságok elnökétől, d./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetőitől, önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet. (Öt v ) (2) Az interpellációt általában az ülés napját megelőzően 5 nappal a polgármesternél kell írásban bejelenteni. (3) A bejelentésnek tartalmaznia kell: a./ az interpelláló nevét, b./ az interpelláció tárgyát, c.j annak feltüntetését, hogy az is elő kívánja-e adni. interpellációt szóban (4) Az interpellálót az írásbeli beterjesztés mellett aszóbeli kiegészítés joga is megilleti. (5) Az' interpellációra a választ a kérdezett adja meg, lehetőleg szóban, azonnal. Indokolt esetben a kérdezettnek joga van írásban, az ülést követő 15 napon belül. is válaszolni. Ez utóbbi esetben a választ minden képviselő részére meg kell küldeni. (6) Az interpellációra adott írásbeli választ a legközelebbi képviselőtestületi ülésen ismertetni kell. Elfogadásáról a képviselőtestület határoz. (7) Ha a képviselőtestület az interpellációra adott választ nem fogadja el, akkor a következő testületi ülésen a kérdezett ismét válaszol az interpellációra. Szükség esetén a képviselőtestület ad hoc bizottságot hozhat létre további vizsgálat és javaslattétel céljából.

17 - l 7 - Kizárás a döntéshozatalból 27.. (1) A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő a tárgyalást megelőzően köteles bejelenteni a személyes érintettségét. (2) A kizárásról az érintett képviselőtestületi tag kezdeményezésére vagy bármely képviselőt~stületi tag javaslatára a képviselőtestület dönt. (3) A kizárásról szóló döntéshez minősített többség szükséges. (Ötv (2) bek.) (4) A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. Napirend e1őtti felszólalás 28.. (1) Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő kérhet engedélyt. (2) Ha az elnök az engedélyt megtagadja, akkor a képviselő kérésére a szó megadásáról a képviselőtestület vita nélkül hat<;iroz. (3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. Vitának és határozathozatalnak nincs helye. Felszólalás az ügyrendhez 29.. (1) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő, bármikor 2 percre szót kérhet és javaslatot tehet. (2) A jelentkezésnél az "ügyrendi" szóval jelezni kell a hozzászólás minőségét.

18 Napirendhez kapcsolódó felszólalás 30.. (1) A napirend előadója írásbeli elóterjesztéséhez szóbeli kiegészítést tehet, maximum 10 perc időtartamban. (2) A felmerülő kérdésekre, majd a vita lezárását követően a felszólalásokra a napirend előadójának választ kell adnia. (3) A felszólalás időtartama maximum 5 perc, ismételt felszólalás esetén 2 perc. Ennek ellenőrzését az elnök által kijelölt személy végzi. (4) A felszólalók sorrendjét - figyelembe véve a jelentkezés sorrendjét - az elnök határozza meg. VI. A SZAVAZÁS RENDJE 31.. (1) A képviselőtestület a vita lezárása és a zárszó után rendeletet alkot vagy határozatot hoz. (2) A szavazás előtt a jegyző - törvényességi kérdésben észrevételt tehet. (3) Az ülés elnöke a napirendi pont során elóterjesztett és a vitában elhangzott konkrét határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokról, majd az elóterjesztésben szerepló határozati javaslatokról dönt a testület. Ha a határozati vagy rendeleti javaslat ugyanazon részéhez több módosító indítványt is benyújtottak, akkor a szavazás során a módosító indítványok benyújtásának sorrendjében, egymással összefüggő módosító javaslatok esetén logikai sorrendben kell szavazni.

19 Határozathozatal 32.. (1) A képviselőtestület határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyszerű szótöbbséggel hozott határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. (Ötv (1) bek.) (2) Minősített többség a jelenlévő képviselőtestületi tagok 2/3-ának egybehangzó szavazata, amely nem lehet kevesebb mint a megválasztott képviselőtestületi tagok fele + l fő. (3) ~finősített többség szükséges az alábbi döntések meghozatalához: a./ a rendeletalkotás, a képviselőtestület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, b./ a törvény által a képviselőtestület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, felmentés, c./ díszpolgári cím adományozása vagy visszavonása, d./ önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás vagy ezekből való kilépés, e./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez történő csatlakozás vagy ezek felmondása, f./ intézmény alapítása vagy megszüntetése, g./ képviselőtestületi hatáskörök átruházása, visszavonása, h./ vélemény nyilvánítása olyan ügyben, amelyben törvény az önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő, i./ az SZMSZ 27.. (1) bekezdés szerinti kizárásról történő döntés. j./ az SZMSZ 10.. (7) bekezdése szerinti zárt ülés elrendeléséhez, k./ a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt bírósági kereset indításához,

20 . 20. {4) Szükséges szavazati többséggel meghozott döntés esetén ugyanabban a kérdésben, ügyben a képviselőtestület alapvetően új körülmény felmerülése hiányában új határozatot nem hozhat. A szavazás módja {l) A képviselőtestület döntéseit nyílt szavazással hozza. {2) A képviselőtestület titkos szavazással választja meg saját tagjai közül a polgármester javaslatára, a képviselótestület megbízatásának időtartamára az alpolgármestert (alpolgármestereket). {3) A képviselőtestület titkos szavazást rendelhet SZMSZ 10. -ának (6) és (7) bekezdésében foglalt ben. el az ügyek- {4) A szavazás kézfelemeléssei vagy szavazatszámláló gép alkalmazásával történik. (5) Ha a szavazás kézfelemeléssei történik, a szavazatok összeszámlálásáról az ülés elnöke által megbízott személyek gondoskodnak. {6) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, az elnök köteles a szavazást megismételtetni. (7) Szavazatszámláló gép alkalmazása esetén bármely képviseló kérheti a szavazások eredményét - névszerint mágneslemezen vagy kinyomtatva, kivéve ha az személyes adatot, államtitkot, vagy szolgálati titkot érintő szavazás volt. A név szerinti szavazás 34.. {l) A szavazás megkezdése előtt bármelyik képviselő javaslatára név szerinti szavazást lehet tartani. E kérdésben a testület vita nélkül dönt.

21 (2) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők felállva "igen", "nem, "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét - a névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 34/A.. (l) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. (2) A Szavazatszedő Bizottság elnöke a előtt ismerteti a szavazás rendjét fel tételei t. - szavazás és az megkezdése érvényesség (3) A Szavazatszedő Bizottság értékeli és összegzi a szavazás eredményét és azt jegyzőkönyvbe foglalja. (4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a.f a szavazás helyét és időpo~tját, b./ a Szav~zatszedő Bizottság tagjainak nevét, c.f a szavazás eredményét. (5) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a Szavazatszedő Bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője írják alá. (6) A szavazás eredményéről a Bizottság elnöke a testületnek - a jegyzőkönyv ismertetésével tesz. képviselőjelentést 35.. (a 24/1992. (X.13.) sz. önkormányzati rendelet 13.. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte) 36.. (a 24/1992. (X.l3.) sz. önkormányzati rendelet 13.. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte)

22 VIL AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE 37.. A képviselőtestület törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. (Ötv (l) bek.) Az önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyaiása 38.. (l) A rendeiet-tervezeteket a polgármesterhez kell benyújtanl.. (2) A polgármester a rendelet-tervezetet tárgyának megnevezésével a képviselőtestület ülésén bejelenti és véleményezésre kiadja az illetékes bizottság(ok)nak. (3) Több bizottság illetékessége esetén meg kell jelölni a koordináló bizottságot. (4) Az Ügyrendi Bizottság minden rendeleti javaslatot köteles megtárgyalni (1) A rendelet-tervezetet a bejelentésétől számított 60 napon belül a képviselőtestület ülésének napirendjére kell tűzni. (2) A rendelet-tervezet tárgyalásának napját úgy kell meghatározni, hogy a kijelölt bizottság(ok) véleményét a képviselők legkésőbb az előterjesztésekkel egyidőben kézhez kapják Az eléterjesztő, illetve a képviselő a módosító javaslatát a testület ülésén, a vita megkezdéséig visszavonhatja.

23 Az önkormányzati rendelet kihirdetése (1) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. (Ötv (3) bek.) (2) Az önkormányzati rendelet kihírdetéséről és a hatályos önkormányzati rendeletek naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik. (3) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon kell kihírdetni. A helyben szokásos módot a 6. sz. melléklet tartalmazza. VIII. A JEGYZŐKÖNYV 42.. (1) A képviselőtestület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. (2) A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá: sorszámát, az ülést ve a./ Az ülés helyét, időpontját, zető elnök nevét, b./ a megjelent, az igazoltan és igazolatlanul távolmaradó képviselők nevét, c./ az ülésen tanácskozási joggal résztvevők, illetve az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívottak nevét, d./ az ülés megnyitásának idejét és határozatképességét, e./ a napirend előtti felszólalásokat és azok lényegét, f./ az elnök által előterjesztett napirendi pontokat, az újabb napirendi pontokra vonatkozó javaslatokat és az elfogadott napirendet, r

24 g./ napirendi pontonként a napirend tárgyát, az előterjesztők és felszólalók nevét, a kérdések, szóbeli előterjesztések, illetve hozzászólások lényegét, h./ aszóban előterjesztett határozati javaslatokat, eredmé i./ a hozott döntéseket és a szavazás számszerű nyét, j./ a határozatok szövegét, feltüntetve a szavazás eredményét, k./ szükség esetén az elnök intézkedéseit, 1./ a képviselőtestület ülésén történt fontosabb eseményeket, m.j az ülés bezárásának idejét. (3) A jegyzőkönyv első két példányának mellékleteit képezi: a./ a meghívó, b./ az írásos előterjesztések, képviselői önálló indítványok, interpellációk, c./ a jelenléti ív, d./ a titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya, e./ a 43.. szerint benyújtott hozzászólás, f./ a jegyző jogszabálysértés feltételezésére vonatkozó észrevételei, g./ a névszerinti szavazásról készült névsor. (4) Az ülésen elhangzottakat hangfelvételen is rögzíteni kell. A hangszalaget- "bizalmas", "titkos", "szigorúan titkos minősítés szempontjából - a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. (5) A KKTV a testületi üléseket közvetítheti, illetve azokról videofelvételt készíthet, kivéve a zárt ülést. Zárt ülés esetén az ülés elnöke a közvetítést és a videofelvétel készítését szünetelteti. A KKTV által készített videofelvételről egy példány másolatot át kell adni a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodájának. A videofelvételt a képviselő - megtekintés céljából két nap időtartamra a Polgármesteri Hivatalból elviheti és saját költségén erről másolatot készíthet.

25 (6) Az ülésen készült eredeti hangfelvételről - a zárt ülés kivételével - bármely képviselő készíthet másolatot. Az ilyen irányú szándékot a jegyzőnek kell bejelenteni, aki az általa kijelölt személy útján gondoskodik a személyes adatok, az államtitok, illetőleg a szolgálati titok védelméről. A hangfelvétel másolásához az önkormányzat hangszalaget nem biztosít. (7) A testületi ülésről bármely képviselő készíthet hangfelvételt a saját eszközeivel is, kivéye akkor, ha a napirend személyes adatokat, államtitkot, illetve szolgálati titkot tartalmaz A képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. (Ötv (2) bek. b./ pontja) 44.. (1) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. (Ötv (1) bek.) (2) A képviselőtestület jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. (Ötv (~)bek./ (3) A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles,megküldeni a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala hivatalvezetőjének. (Öt v. l 7.. (2 ) bek. ) (4 ) A jegyzőkönyvből egy példányban másolatot kapnak továbbá az ülést követő 15 napon belül: a./ a képviselőtestületen belül működő pártok és a képviselőcsoportok, b./ a személyes adatot, államtitkot, illetőleg szalgálati titkot tartalmazó jegyzőkönyvi rész kivételével a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X. sz. Főkönyvtára, c.j a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodája, valamint Ügyfélszolgálati és Panaszügyi Irodája, d./ a polgármester, e.j a jegyző, f.j a fővárosi közgyűlés ülésére delegált kerületi megbízott,

26 (5) Jegyzőkönyvi kivanatot kapnak a testületi ülést követő két héten belül: a./ a képviselők, b./ az irodavezetők. A jegyzókönyvi kivonat mellékletét képezi a név szerinti szavazásról készült névsor. A képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvi kivonatról bármely képviselő - kérésére - hozott mágneslemezen is kaphat másolatot. (6) Határozati kivanatot kell küldeni mindazoknak, akik a döntés végrehajtásában intézkedésre kötelezettek. (7) A jegyzőkönyv egy példányát a Fővárosi Levéltárban kell elhelyezni (1) A választópolgárok betekinthetnek a képviselőtestület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyveibe, valamint az ehhez kapcsolódó előterjesztésekbe. (2) A betekintés lehetőségét - ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáján, valamint az Ügyfélszolgálati és Panaszügyi Irodáján kell biztosítanl.. (3) A betekintési jog megtagadására a jegyző jogosult. IX. BIZOITSÁGOK 46.. (l) A képviselőtestület döntéseinek előkészítésére, illetve a döntések végrehajtásának elfenőrzésére állandó vagy i deiglenes bizottságokat hoz létre.

27 (2) A képviselőtestület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: - Egészségügyi Bizottság - Gazdasági- és Költségvetési Bizottság - Vagyongazdálkodási Bizottság - Kulturális-, Oktatási- és Sport Bizottság - Pénzügyi Bizottság -Közbiztonsági-, Bűnmegelőzési és Ügyrendi Bizottság - Népjóléti Bizottság - Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (3) A képviselőtestület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságokat hozhat létre, melyeknek működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. (4) A bizottságok belső működési szabályaikat a jogszabályok keretei között saját maguk határozzák meg. 47_ _ {1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester(ek) vagy a testület-hivatalának dolgozója nem lehet a elnöke, tagja. felét a (2) Bármely bizottság legkevesebb 3 főből állhat. {3) {4) (5) képviselőbizottság Egy képviselő legfeljebb 2 állandó bizottságnak lehet tagj a. ' Az a képviselő, aki a képviselőtestületben l, pártot egyedül képvisel és nem tagja egyik képviselői csoportnak sem, az legfeljebb 3 állandó bizottságnak lehet tagja. Bármelyik képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. A bizottság tagjaira javaslatot tehet a képviselőtestület bármely tagja. A bizottság tagjait és elnökét a képviselőtestület választja meg. 48. _ A képviselőtestület bizottságainak minden tárgyévre vonatkozóan meg kell fogalmazni azokat a legfontosabb célkitűzéseket, amelyeket a bizottság az év folyamán el akar érni. A célkitűzések megvalósításához a bizottságok célszerűen munkatervet készíthetnek.

28 (1) A bizottság összehívásáról és a bizottsági ülés levezetéséről a bizottság elnöke gondoskodik. A bizottság elnökére értelemszerűen vonatkoznak a 17.. előírásai. (2) Az elnök ezen kívül köteles még összehívni a bizottságot: - a képviselötestület határozatára, - a polgármester indítványára: (Ötv (1) bek.) (3) Bármely képviselö írásban javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe.tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalásához a képviselőt meg kell hívni. (Ötv (2) bek. c./ pont) 50.. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érintett köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt {l) A bizottságok működésének költségeiről a költségvetésben elkülönítve kell gondoskodni. Az erre vonatkozó javaslatát minden bizottság eljuttatja a Gazdasági- és Költségvetési Bizottsághoz a tárgyév november 15-ig. (2) A bizottsági tagságért, illetve a bizottsági elnöki tevékenységért járó természetbeni juttatás és tiszteletdíj összegét külön önkormányzati rendelet tartalmazza. (3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Szervezési Iroda látja el. A bizottsági ülésről magnófelvétel és határozati jegyzőkönyv készül. A magnófelvételt az ü lést követő 2 évig kell megőrizni. A bizottság döntése alapján egyes napirendi pontok tárgyalásáról részletes vagy szó szerinti jegyzőkönyvben a külön véleményt - saját kérés estén - szószerint jegyzőkönyvezni kell. (mód.: 11/1994.(11.22.) sz. önkormányzati rendelet)

29 (4) A bizottság jegyzőkönyvét a bizottság elnöke írja alá. A határozati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a jelenlévő bizottsági tagok nevét, a tanácskozási joggal jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és azok előadóit, a szavazás arányát, és sorszámozva a hozott határozatokat. A határozati jegyzőkönyvet a bizottsági ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A határozati jegyzőkönyv része a jelenléti ív, amelyen fel kell tüntetni az érkezés és távozás időpontját is. (mód.: 11/1994-(11.22.) sz. önkormányzati rendelet) A 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati rendelet kiegészítette: Együttes (közös) bizottsági ülések 51/A.. (l) Több bizottság feladatkörébe tartozó ügyek megtárgyalása céljából két vagy több bizottság együttes (közös) ülést tarthat. (2) Az együttes (közös) bizottsági ülést az érintett bizottsági elnökökkel történt egyeztetés után összehívhatja valamelyik érintett bizottság elnöke, a polgármester. (mód.: 6/1994.(1.25.) sz. önkormányzati rendelet) (3) Az együttes (közös) bizottsági ülést az a bizottsági elnök vezeti, aki az ülést összehívta, illetve akinek személyébert az ülést megelőzően az érintett bizottságok tagjai megállapodtak. (4) Az együttes (közös) bizottsági ülésen a résztvevő bizottságok külön-külön hozzák meg határozataikat. A szavazás idejére az adott bizottság elnöke átveszi a szót a levezető elnöktől, felteszi szavazásra a határozati javaslatot és kihírdeti a szavazás ereményét. Szavazás után átadja a szót a következő bizottsági elnöknek, majd az összes bizottság szavazása után a levezető elnöknek. (5) Az együttes (közös) bizottsági ülés jegyzőkönyvének elkészíttetéséről a jegyző köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvben az együttes (közös) bizottsági ülésen részt vevő összes bizottság határozatait külön-külön kell rögzíteni. A határozatok számozása, jelölése az egy bizottság ülésére vonatkozó szabályok szerint történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 42.. (l) és (2) bekezdésében foglaltakat is. Az együttes (közös) bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet valamennyi érintett bizottsági elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

30 - 3 o - x_ A./ P O L G Á R M E S T E R 52_ _ (l) A polgármester a megbízatását főállásban látja el. (2) A polgármester tekintetében a. képviselőtestület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. (Öt v ) 53.. A polgármester törvényben vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendeletben meghatározott feladatait, hatósági hatásköreit az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza (1) A polgármesternek a képviselőtestület működésével összefüggő feladatai különösen: a./ képviseli az önkormányzatot, b./ ellátja a képviselőtestület által átruházott hatáskörben végzendő feladatát, erről beszámol a képviselótestületnek. -c.f a polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követó három napon belül nyújthatja be. A képviselőtestület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. (Ötv (3) bek.) (2) A polgármesternek a bizottságok múködéséve1 összefüggő feladatai: a./ felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E felfüggesztett döntésről a képviselőtestület a következő ülésén határoz, (Ötv (1) bek.)

31 b. l a bizottsági esetében dönt elnökét vagy (Ötv. 26..) döntéshozatalnál a bizottsági elnök a kizárásról, ha az ügy a bizottság hozzátartozóját személyesen érinti. (3) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. A képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester a./ a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, b./ a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselőtestületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, c,/ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörök, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, d./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályazza a kiadmányozás rendjét, e./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők,tekintetében. (Ötv.35..(1)-(2) bek. B./ ALPOLGÁRMESTER(EK) 55.. A képviselőtestület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két főállású alpolgármestert választhat (l) Az alpolgármesterek közül a polgármester helyettesítését az általa megbízott alpolgármester látja el. (2) A polgármestert helyettesítő alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével azonosak.

32 Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.(ötv. 34..(2) bek.) C./ J E G Y Z A képviselőtestület pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre. (Ötv (1) bek.) 59.. (1) A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt. (2) bek.) (Ötv A jegyző : a./ gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, megszervezi a Polgármesteri Hivatal munkáját; b./ előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket; c..j gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges; d./ döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; e./ dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; f./ ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben államigazgatási feladatokat, hatósági jogköröket; előírt g.j dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; bek. f.pont/ /Ötv. 36..(2)

33 h./ tanácskozási joggal résztvesz a képviselőtestület a bizottságok ülésén; és i./ ellátja az önkormányzati képviselőtestület, valamint a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat; kiad j.j a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályazza a mányozás rendjét; k./ a Képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül köteles megküldeni a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala hivatalvezetőjének; l.f ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat; m.j rendszeres ügyfélfogadást tart; (2) A jegyző köteles jelezni a képviselőtestületnek, a zottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél szabálysértést észlel. bi jog A jegyző egyéb, törvényben vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendeletben meghatározott feldatait, hatósági hatásköreit az SnfSZ 8. számú melléklete tartalmazza. D. / ALJEGyző 60/A.. A képviselőtestület - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint a jegyző javaslatára aljegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. Az aljegyző a jegyző helyettesítését a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.

34 XI. A KÉPVISELŐK JOGÁLLÁSA munkájá A képviselő köteles résztvenni a képviselőtestület ban A képviselő: (1) Részt vehet a képviselőtestület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. (Öt v ( l ) bek. ) {2) Kezdeményezheti, hogy a képviselőtestület vizsgálja Iül bizottságának, a helyi kisebbségi önkormányzat tületének a képviselőtestület által átruházott kormányzati ügyben hozott döntését. (Ötv (2) kezdés c.f pontja) (3) Megbízás alapján képviselheti a képviselőtestületet. (Ötv (2) bek. d./ pont) fe tes Ön be- (4) A képviselőtestület hivatalától a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közremúködést igényelhet. (Ö~v (2) bek. e./ pont) (5) Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselőtestület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni. (Ötv (2) bek. e./ pont) 63.. (1) A képviselő a munkahelyén történő munkavégzési kötelezettség alóli felmentése miatt kiesett jövedelmét a képviselőtestület téríti meg, amelynek alapján a képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. (Öt v. 2 O.. ( l ) bek. ) (2) A képviselőket megillető tiszteletdíj, illetve szetbeni juttatás szabályait külön önkormányzati let tartalmazza. termérende-

35 l l '.: XII. A HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 64.. Az önkormányzati törvényben nem szabályozott - a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó külön rendelet határozza meg. szabályokat XIII. KÖZMEGHALLGATÁS 65.. (1) A képviselőtestület évente egy alkalommal, előre meghirdetett, a munkatervben rögzített időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatás időpontjáról a lakosságat a 9/A.. (3) bekezdés szerint kell tájékoztatni. (3) A közmeghallgatásra meg kell hívni: - a főváros tisztségviselőit, - a képviselőtestületi tagokat, - a jegyzőt, - a kerület országgyűlési. képviselőit, - a kerületi tűzoltóparancsnokot, - a kerület rendőrkapitányát, - a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit, - a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, - a fővárosi közgyűlés ülésére delegált kerületi megbízottat, - továbbá akinek a meghívását a képviselőtestület indokoltnak tartja.

36 . ' 3 6 (4) A közmeghallgatásan a polgármester elnököl. Az elnökségben a bizottsági elnökök képviseltethetik magukat. XIV. LAKOSSÁGI FÓRUM 66.. (1) A kerület lakosságának széleskörű tájékoztatása, véleményének, javaslatainak megismerése, a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása céljából a képviselőtestület lakossági fóruroot szervezhet a kerület egészére, illetve valamely érintett részére kiterjedően. (2) A lakossági fórum összehívását kezdeményezheti: - a polgármester, - bármely képviselő. (3) A polgármester kezdeményezésére lakossági fórumot kell összehívni azokban a témákban, amelyek eldöntéséhez jogszabály a lakosság véleményének előzetes kikérését írja elő. (4) A lakossági fórum megszervezéséért, lebonyolításáért a fórumot kezdeményező a felelős. (5) A lakossági fórum időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a lakosságat és az érintetteket hirdetmények útján kell tájékoztatni. (6) A lakossági fórumra meg kell hívni a jogszabály által előírt személyeket vagy szerveket, az érintett választókörzet(ek) önkormányzati képviselőjét (képviselőit), valamint azokat, akiket a fóruroot kezdeményező indokoltnak tart. (7) A lakossági fórum szervezésével kapcsolatban felmerülő költségeket jogszabály kötelező előírása alapján összehívott fórum esetében az önkormányzat, egyéb esetekben a kezdeményező viseli, melyhez az önkormányzat 100 db A/4 formátumú plakátot biztosít, valamint lehetőséget nyújt a Kőbányai Hírek c. lapban és a KKTV-ben történő egyszeri, ingyenes hírdetés közzétételére.

37 't ' XV. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS 67.. Sza E rendelet hatálya kiterjed a Szervezeti és Működési bályzat 2.. (2) bekezdésében felsoroltakra Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba A ~ihirdetés napjától hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerületi Tanács 1/1988. (IX.27.) sz., valamint az 1/1987. (X.l.) sz. rendeletével módosított és kiegészített 2/1985. (XI.28.) számú rendelete a Tanácsésszervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint a Budapest Főváros Kőbányai Képviselőtestület Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata. jegyző Akihirdetés napja: Budapest, január 17.

38 5.sz. me11ék1et:. KÉPVISELÓI VÁLASZTÓKERÜLETI- ÉS LISTÁS BEKERÜLÉS SZERINTI NÉVSOR l. sz. választókerület BÁNÁTI RUDOLF 2.sz. választókerület LADOS JÓZSEFNÉ 3.sz. választókerület LÁNG FERENC 4.sz. választókerület VÁRADI JÁNOS S.sz. választókerület. BARABÁS ATTILA MDF-KDNP-FIDESZ-SZDSZ 6.sz. választókerület DR. KROÓ SÁNDOR 7.sz. választókerület ANDÓ SÁNDOR 8.sz. választókerület DR.MIHÁLYI SÁNDOR 9.sz. választókerület MOLNÁR GÁBOR SZDSZ-FIDESZ-KDNP-MDF lo.sz. választókerület IFJ.NOVÁK GYULA ll.sz. választókerület PANKOTAI FERENC KDNP-FIDESZ-MDP-SZDSZ

39 sz. választókerület DR.FENYŐVÁRV ÉVA SZDSZ-MDF-FIDESZ-KDNP 13.sz. választókerület VADERNA MIKLÓSNÉ SZDSZ-FIDESZ-KDNP-MDF 14.sz. választókerület BENYÓ NATÁLIA 15.sz. választókerület HARGITAI LÁSZLÓ 16.sz. választókerület KISS JÓZSEF 17.sz. választókerület. ). DR.CSICSAY CLAUDIUS IVÁN KOlWENZÁCIÓS LISTÁRÓL BEKERÜLTEK: SZDSZ HORVÁTH ANTAL FÖLDES ANDRÁS NAGY LÁSZLÓ MDF DR.PAP GÉZA TAMÁS LÁSZLÓ DOBOS LÁSZLÓ LOJDL BÉLA FEHÉR LÁSZLÓ FIDESZ RÉVÉSZ MÁRIVSZ NÉMETHNÉ VÖRÖS KATALIN.. MUNKÁSPÁRT KEREZSI LÁSZLÓ FKGP-MIÉP MIHALECZ KÁLMÁNNÉ

40 5.sz. me11ék1et:. KÉPVISELÓI VÁLASZTÓKERÜLET!- ÉS LISTÁS BEKERÜLÉS SZERINTI NÉVSOR l. sz. választókerület BÁNÁTI RUDOLF 2.sz. választókerület LAD OS JÓZSEFNÉ 3.sz. választókerület LÁNG FERENC 4.sz. választókerület VÁRADI JÁNOS S.sz. választókerület BARABÁS ATTILA MDF-KDNP-FIDESZ-SZDSZ 6.sz. választókerület DR. KROÓ SÁNDOR 7.sz. választókerület ANDÓ SÁNDOR 8.sz. választókerület DR.MIHÁLYI SÁNDOR 9.sz. választókerület MOLNÁR GÁBOR SZDSZ-FIDESZ-KDNP-MDF lo.sz. választókerület IFJ.NOVÁK GYULA ll.sz. választókerület PANKOTAI FERENC KDNP-FIDESZ-MDP-SZDSZ

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kondoros Város2 Szlovák Önkormányzat testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIV törvény (a továbbiakban: Nj. Tv.)

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben