TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA"

Átírás

1 KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete július 15-én, január 19-én, március 29-én, március 28-án, november 28-án elfogadott, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete július 7-én, január 18-án, április 11-én, március 20-án, november 27-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012., (I. 19.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozata

2 2 Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének k) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mhötv.) IV. fejezete aiban foglaltak, valamint a térség közmőves szennyvízelvezetési és tisztítási feladatainak korszerő, hatékonyabb és célszerőbb megoldása érdekében, a idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11. (2) bekezdés c) pontjában elıírtakra figyelemmel: 1. Sándorfalva Város Önkormányzata 6792 Sándorfalva, Szabadság tér Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás néven önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoznak létre és biztosítják annak mőködési feltételeit. PREAMBULUM Társult felek rögzítik és megállapítják, hogy a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nevesített szennyvíz-elvezetési agglomerációk és az agglomerációkat alkotó települések listája alapján a 2. c.) melléklet besorolásában együttmőködı települések - Szatymaz Község és Sándorfalva Város - alkotnak egy agglomerációt. Társult önkormányzatok az Mhötv. alapján a társult önkormányzatok közigazgatási területén új közmőves szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek kiépítése érdekében önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı társulást hoztak létre azzal, hogy a társulás gesztora Sándorfalva Város Önkormányzata (gesztorönkormányzat KSH formakód 951), képviselıje Sándorfalva Város Önkormányzat polgármestere. Az együttmőködı partnerek vállalták, hogy az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat - KEOP fordulójára a pályázat elıkészítésében, elkészítésében, beadásában és megvalósításában - így különösen a szükséges önerı biztosítása módjának és mértékének meghatározásában, a projektdokumentáció és a szükséges tanulmányok elkészítésében, engedélyeztetés, mőszaki tervek elkészítésében, terület elıkészítési tevékenységben, projektmenedzsment kiválasztásában, közbeszerzési dokumentációk elıkészítésében, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyában együttmőködnek. Egyúttal kötelezettséget vállaltak arra is, hogy a KEOP forduló pályázati támogatás elnyerése esetén a 2. fordulóra a jogi személyiséggel nem rendelkezı társulás jogutódaként jogi személyiséggel rendelkezı társulást hoznak létre. 2 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 2

3 Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsısorban az Európai Unió szervei által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításával összefüggı hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Mhötv., az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) a számvitelrıl szóló évi C. törvény (Számviteli tv.) a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény továbbiakban Vgtv. és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerőbb megoldására. Az önkormányzati társulás célja a KEOP azonosító számú I. fordulós nyertes projektben szereplı elıkészítési tevékenységek alapján a fejlesztési és beruházási célok megvalósítása annak érdekében, hogy a társult településeken a szennyvíz elıírások szerinti győjtése, csatornahálózaton keresztül a tisztító telepre szállítása és ott a megfelelı kezelése, mindenkor elvárt minıségőre való tisztítása megvalósuljon. A társult önkormányzatok a KEOP programban vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tartják, a közmőves szennyvízelvezetési és tisztítási feladatainak korszerő, hatékony és célszerő megoldása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult objektumokat, berendezéseket a támogatási szerzıdésükben elıírt idıtartamig fenntartják, a vállalt szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és társulási megállapodásuk keretében gondoskodnak. I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŐKÖDÉSI TERÜLETE I.1. A Társulás neve: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás I.2. Székhelye: 6792 Sándorfalva, Szabadság tér 1. I.3. 3 Mőködési területe: Sándorfalva Város közigazgatási területe Lakosságszáma: 8200 fı Szatymaz Község közigazgatási területe Lakosságszáma: 5046 fı I.4. A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok képviselıtestületei. I.5. A Társulás irányító szerve: Sándorfalva Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Tanácsa I.6. Törvényességi felügyeletet ellátó szerv 4 : Csongrád Megyei Kormányhivatal 3 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 4 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. (I. 19.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozata 3

4 I.7. A Társulás létrehozásáról rendelkezı határozat megnevezése, kelte, száma Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete 42/2010. (III. 25.) Kt. határozata Szatymaz Község Önkormányzata Képviselı-testülete 56/2010. ( IV. 14) Kt. határozata II. A TÁRSULÁS IDİTARTAMA A Társulás határozott idıre, de legalább, a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követı, a támogatási szerzıdésben rögzített öt éves fenntartási idıszakra jön létre. III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA III A Társulás önálló jogi személyiségő közüzemi közszolgáltató önkormányzati társulás. A Társulás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - továbbiakban Ávr. 7. (2) bekezdése szerinti önállóan mőködı gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv. III.2. 7 Az Mhötv a szerint: A helyi önkormányzatok képviselı-testületei megállapodnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyzı államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerőbb ellátására jogi személyiséggel rendelkezı társulást hoznak létre. III A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Társulás Munkaszervezete (továbbiakban: Munkaszervezet) látja el, jelen társulási megállapodásban, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)Korm. rendeletben továbbiakban Áhsz. - foglaltak, és az Ávr. 4. (1) bekezdés szerinti megállapodás szerint. III A Társulás a projekt végrehajtása során a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelıs projektgazdaként jár el. III Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás Elnöke az alapítók képviseletében megküldi a Társulási Megállapodást az aláírástól számított 15 napon 5 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 6 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 7 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 8 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 9 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 10 Módosította Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 11 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 4

5 belül a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának nyilvántartás bejegyzése végett, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak. III.6. A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 12 A Társulás tagjai az Mhötv.-ben foglalt felhatalmazás alapján a Vgtv-ben meghatározott kötelezıen ellátandó vízgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képezı projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: Szennyvíz-agglomeráció keretében a településeken keletkezı szennyvizek elvezetése és tisztításához szükséges víziközmővek és szennyvíztisztító létesítmény létrehozása. IV.1 13 A Társulás alaptevékenysége(i): Szakágazat száma, megnevezése: folyadékszállításra szolgáló közmőépítése szennyvíz győjtése, kezelése Szakfeladat száma, megnevezése (2010. január 1. napjától): környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szennyvíz győjtése, kezelése IV. 2. A Társulás az alaptevékenységén kívül kiegészítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. IV. 3. A Társulás a projekt megvalósítása során ellátja a projektgazdai feladatokat. V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 14 A Munkaszervezet, a Társulás pénzeszközeit, a Társulás saját számláján, elkülönítetten kezeli. Hitelintézet megnevezése: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Sándorfalvi Fiókja Bankszámla száma: A Társulás a hatályos jogszabályok, különösen az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) alapján gazdálkodik. Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási Tanács határozatban állapítja meg. 12 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 13 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 14 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 15 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 5

6 V.1. A Társulás mőködésének költségvetési forrása: A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv mőködésének forrásait saját költségvetésükbıl, lakosságszám-arányosan biztosítják. Az éves mőködési célú támogatási igényrıl és az egyes Tagokat terhelı befizetési kötelezettségekrıl a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelızı év december 15. napjáig, határozattal dönt azzal, hogy a évre vonatkozó idıarányos mőködési célú támogatás összege 40 Ft/lakos/év. 16 A Társulási Tanács határozata alapján, a Munkaszervezet legkésıbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a Társult tagot a következı évi befizetési kötelezettségeirıl és azok esedékességérıl. V.2. A Tagok által a Társulásba bevitt vagyontárgyak: A Tagok társulásba bevitt vagyonát a társuló önkormányzatok vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló/beszerzésre kerülı vagyon és annak tulajdonjoga: Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelı rendezettségét. A KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülı vagyontárgyak a projekt fenntartási szakasz (beruházási szakasz + 5 év) lezárultával a támogatási szerzıdésben foglalt feltételek betartása mellett a Társulás Tagjainak elkülönült tulajdonába kerülnek, a KEOP projekthez településre jutó lakosegyenérték (érdekeltségi egység) arányában. A jogügylet keretében a Társulás a tag önkormányzatokra ruházza a KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgyak tulajdonjogát, melyrıl számlát bocsát ki, ezzel egyidejőleg, pénzmozgással nem járó pénzeszközátadással átadja a tag önkormányzatok részére a rájuk esı támogatást, illetve a tag önkormányzatok által korábban megfizetett saját forrást. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a beruházás során létrejövı közmővek, annak az önkormányzatnak a tulajdonába kerülnek, amelynek a területén megépülnek. A külterületi szennyvíznyomó csövek és a szennyvíztisztító telep a lakosegyenérték (érdekeltségi egység) arányában kerülnek felosztásra, azokat az az önkormányzat tartja nyílván könyveiben, melynek a közigazgatási területén a közmő megépül, azzal, hogy ez nem érinti a többi érintett önkormányzat részarányos tulajdonát. A tulajdon-átruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó pénzmozgással járó tételként rendezendı. V.4. A KEOP projekt megvalósításának és mőködtetésének finanszírozási forrásai: 17 V.4.1. A beruházás finanszírozása Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés továbbiakban CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek finanszírozását biztosító forrásösszetétel a következı: 16 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. (I. 19.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozata 17 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 114/2010. (VII. 15.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 117/2010. (VII. 07.) Kt. határozata Hatályos: tıl, valamint július 15-tıl. 6

7 Forrás Ft % I. saját forrás ,9 I/1. a támogatást igénylı hozzájárulása (önerı) ,9 I/2. partnerek hozzájárulása (idegen forrás) 0 0 I/3. bankhitel (idegen forrás) 0 0 II. egyéb támogatás: (EU Önerı alap) III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás ,1 Összesen Az el nem számolható költségek finanszírozása a saját forrás terhére történik. Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, amely az el nem számolható költségekkel együtt Ft, azaz Nyolcszázhuszonhatmilló-háromszázharmincezer Forint, az alábbiak szerint biztosítják: Tagok az önerı összegét a pályázati elıírás szerinti, valamint a támogatási szerzıdésben rögzített feltételek szerint, illetve meghatározott összegben és ütemezésben biztosítják Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében az önerı forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidıre az esedékes önerı rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidıt követı 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítı önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok a saját forrás teljes összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidıben és felhívásra nem teljesíti, kötelezetti késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés idıpontjától a kifizetés napjáig tartó idıtartamra a Ptk. rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal számított késedelmi kamatot fizetni. VI. ÜZEMELTETÉS Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a KEOP projekt pénzügyi költséghaszon-elemzése továbbiakban CBA - szerinti üzemeltetésére az alábbiak szerint: Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló, a Tagok elkülönült tulajdonába kerülı víziközmővek egységes elvek szerinti mőködtetése és a kapcsolódó közüzemi 7

8 közszolgáltatás ellátása érdekében, a Tagok a Vgtv. 9. (2) bekezdés d) pontja alapján, víziközmővek üzemeltetésére irányuló szerzıdést egyenként megkötik. Az üzemeltetési szerzıdést, a CBA-ban meghatározott pénzügyi és finanszírozási feltételeknek megfelelıen kell megkötni. A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó elıírások meghatározásánál Tagok kötelesek a KEOP projekt CBA-ját és a jelen megállapodás 1. számú mellékletében foglalt díjképzési/díjmegállapítási módszert alkalmazni. VII. ELİZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDİ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelıen ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint mőködnek együtt: VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített, Tagokat terhelı kötelezettségek teljesítésére. VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttmőködnek egymással. VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlıdését szem elıtt tartva, a szerzıdésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer mőködését aktív tevékenységgel szolgálják, közremőködnek a megvalósításban. VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a szennyvízkezelési rendszer szerepét, a szerzıdésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelısségi rendszert. VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetıség. Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás számára jelentıs hátránnyal is járhat, melyért teljes felelısséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelıen, teljes körően jótállni kötelesek. VII Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU elıírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a Vgtv. a Ht. és a hatósági árszabályozás rendelkezéseire. VII.7. Ezen szerzıdés elfogadása és aláírása a tagok részérıl egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé egyetemleges és korlátlan felelısséggel tartoznak. VII.8. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során elıtérbe helyezik jelen szerzıdés elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történı jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, 18 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 8

9 belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához. VII.9. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévı üzemeltetési és közszolgáltatási szerzıdéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint üzleti titokra. VII.10. A Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni. VII A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok elıkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a Társulással, a Projektirodával (projektmenedzsmenttel), valamint a Munkaszervezettel együttmőködnek. VII Szervezeti, gazdasági területen: Amennyiben az szükséges, együttmőködési megállapodások megkötése az érintett települések között; A projekt kidolgozásáért felelıs szervezet részére megbízás adása; A mőködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása; A projekt teljes körő lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belsı elszámolást is; Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása; Pályázati részvételek szervezése, koordinálása; Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása; Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; A projekt végrehajtáshoz szükséges szerzıdések, megállapodások elıkészítése, adott esetben megkötése. VII Mőszaki területen: A fent meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás köteles féléves ezen belül negyedéves bontású munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. Ezt a Társulási Tanács félévente jóváhagyja. A Társulás ezen ütemterv szerint köteles eljárni. A feladatellátásról a munkaszervezet köteles a Társulási Tanácsnak negyedévente írásban beszámolni. VIII. BELSİ SZERVEZETI RENDSZER 19 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. (I. 19.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozata 9

10 20 Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejőleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Tanács Elnöke, 3. Pénzügyi Bizottság 4. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda) 5. Munkaszervezet Tagok elfogadják, hogy a KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárásért, valamint a projekt végrehajtásáért felelıs szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el. A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minısíthetı, illetve a tagok által megjelölt kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerzıdésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekrıl utólag a Társulási Tagoknak, és a Pénzügyi Bizottságnak beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerzıdéstıl eltérı kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács elızetes egyetértésével teheti meg. Társulás Projektgazda Társulási Tanács (döntéshozó szerv) Pénzügyi Bizottság (belsı ellenırzı szerv) Projektiroda (projektmenedzsment) Munkaszervezet VIII.1. Társulási Tanács 21 Az Mhötv. 94. (1) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselı-testületei által delegált polgármesterekbıl áll. A tagönkormányzatok képviselı-testületei kötelesek név szerint megjelölni egy, a polgármester helyettesítésére jogosult képviselıt a polgármester akadályoztatása esetére. Valamennyi tag egy képviselı delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselıt visszahívhatja. 20 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. (I. 19.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozata 21 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 10

11 A Tanács minden tagja egyenlı szavazattal rendelkezik, a Tanács döntéseit egyhangú döntéssel hozza. A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben. VIII A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: a. a mőködési hozzájárulás mértékének megállapítása, b. Tagokat terhelı egyéb kötelezettség megállapítása, c. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértıi vélemények figyelembe vételével, d. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott döntése szükséges, e. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott döntése szükségeltetik, f. Társulás megszőnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevı képviselıtestületek mindegyikének minısített többségével hozott döntésével lép hatályba, g. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés elsı félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, h. a támogatási szerzıdés megkötése, i. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása, j. a projekt szerinti célkitőzések megvalósulásának, azok idıarányos állapotának elemzése és értékelése, k. a Tagok között felmerülı esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülı problémák körében, l. a Támogatási Szerzıdés elfogadása, annak módosítása, m. 22 a Munkaszervezetet adó Hivatallal a munkamegosztás és feladatellátás rendjét szabályozó megállapodás megkötése n. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala. VIII A Társulási Tanács mőködése: A Társulási Tanács éves munkatervében meghatározott idıpontokban tartja rendes üléseit. Munkatervtıl eltérıen rendkívüli ülést tarthat, ha az ügy (elıterjesztés) tárgyában a Társulási Tanács döntése szükséges, vagy azt bármely Tag a napirend egyidejő megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a Csongrád Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. Az ülést össze kell hívni: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglalt határidıkre tekintettel: - költségvetési határozat - költségvetési koncepció - zárszámadás - 1. félévi, illetve háromnegyed éves beszámoló tárgyalása esetén. 22 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. (I. 19.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozata 23 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 11

12 A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelızıen legalább 7 nappal korábban. Sürgıs esetben ennél rövidebb idı is lehetséges, de csak a tagok megfelelı értesítése mellett, mely rövid úton is lehetséges (telefonon, faxon, en). A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti idıpontot követı 8 napon túli, de 30 napon belüli idıpontra kell az újabb ülést összehívni. A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzıi tanácskozási joggal részt vehetnek. Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással döntenek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekrıl kötelesek tájékoztatni az ıket delegáló képviselı-testületeket. A Tanács ülésérıl az Mötv. 52. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatalt vezetı jegyzı együttesen írja alá. VIII A Társulási Tanács elnöke A Társulási Tanács Elnöke: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármestere Alelnök: Szatymaz Község Önkormányzat Polgármestere A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt, b. intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplı adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követı 8 napon belül, c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítésérıl, e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetıvé teszi, f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára elıírt, h. a Támogatási Szerzıdést és az egyéb szerzıdéseket, valamint azok módosításait aláírja, 24 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 12

13 i. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselıik, a hatóságok, közremőködı szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közremőködı bármely érdekeltet, j. 25 képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzési Hatóság felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendı szerzıdéseket. Az elnök Társulással összefüggı feladatai megvalósításához a közbeszerzési szabályok betartása mellett jogosult szakértık igénybevételére, valamint segítı munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét munkaszervezet segíti. A Társulás elnöke a tıle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az elnöki megbízatás megszőnik: - polgármesteri tisztségének megszőnésével, - lemondással, - elhalálozással. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szőnik meg. A Társulás 26 alelnökének megbízatási idıtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak. A Társulás 27 alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint. VIII Projektiroda (Projekt Menedzsment Szervezet) Nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú pályázat keretében megvalósuló szennyvíz beruházás II. fordulós (megvalósítási szakasz) projekt menedzsment feladatait ellátó vállalkozás. Ennek eredményeképpen a közbeszerzési eljárás nyertese, az Aqua Audit- 4Sales Konzorcium projekt menedzsment feladatai az alábbiakra terjednek ki: Projektmenedzsment szervezet A projektmenedzsment szervezet neve ÁLTALÁNOS MENEDZSMENT Sándorfalva szennyvíz projekt menedzsment Végrehajtás idıszakában Fı feladatok munkaidı-ráfordítás 25 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 26 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 27 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 28 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. (I. 19.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozata 13

14 Projektmenedzsment szervezet vezetıje. Projekt asszisztens Mőszaki projekt menedzsment Mőszaki szakértı (PVE-PIU szervezet tagjaként) Pénzügyi projekt menedzsment Pénzügyi szakértı A projekt elıkészítésének, megvalósításának zökkenımentes levezényelése, koordinálása. Segíti és koordinálja a mőszaki és pénzügyi menedzser, valamint a projekt asszisztens munkáját, ezeket összehangolja a menedzseri munkálatokkal. Felelıs a kapcsolattartásért a közremőködı szervezettel, a kedvezményezett egyidejő tájékoztatásával. A jelentéstételi kötelezettség elvégzésének biztosítása, koordinálása, elküldésének ellenırzése. A projekt elıkészületi és megvalósítási munkáinak teljeskörő felügyelete. Feladata a projekt megvalósításhoz kapcsolódó jogi szolgáltatásokra, közbeszerzési eljárásokra, PR tevékenységekre vonatkozó szerzıdési folyamat felügyelete, és a szerzıdı felekkel való kapcsolattartás. Kapcsolattartás, egyeztetés a Kedvezményezettel és a támogatóval,, szakértıkkel, Fidic mérnökkel, kivitelezıvel, egyéb részvevıkkel Vállalkozói teljesítések valóságtartalmának vizsgálata, teljesítésigazolások ellenjegyzése, majd továbbítása aláírásra a Kedvezményezett hivatalos képviselıjéhez A projekt asszisztens feladata a menedzsment tagok dokumentálási, irományos munkarészeinek, jelentéseinek leírása, dokumentálása, sokszorosítása, továbbítása, valamint az iratkezelés. A megvalósítás egész idıtartama alatt a helyszínen (Sándorfalva/Szatymaz közigazgatási területe) tartózkodása indokolt Kapcsolattartás a tervezıvel A technológiai javaslatok véleményezése, átadás-átvételi eljárásokban a Megrendelı képviselete, mőszaki tanácsadás. A projektmenedzserrel együtt kapcsolattartás a közremőködı szervezettel. A jelentéstételi kötelezettség elvégzésének segítése A projektmenedzser munkájának segítése, együttmőködés vele. Dokumentálás, a dokumentumok kezelése. Kapcsolattartás a pénzügyi ügyintézıvel, munkájának segítése. Kedvezményezettel való kapcsolattartás. Szerzıdések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, alkalmazása. KEOP / EMIR nyilvántartási rendszerek ismerete, alkalmazása. Pénzügyi elszámolások elkészítése, és továbbítása a támogató felé. Források összehangolása. Jelentéstétel készítése Pénzügyi dokumentáció összeállítása a Támogatási Szerzıdésnek és a vonatkozó útmutatóknak megfelelıen, annak továbbítása a könyvelésre, kapcsolattartás a Társulás könyvelési feladatait ellátó Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal gazdálkodási irodájával A projektmenedzser munkájának segítése, együttmőködés vele. Kapcsolattartás a mőszaki menedzserrel, Fidic mérnökkel, munkájuk segítése. minimum 3x8 óra/hét minimum 5x5 óra/hét minimum 5x4 óra/hét minimum 2x6 óra/hét VIII. 3. Pénzügyi Bizottság A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács elsı ülésén a Társulás mőködésének és gazdálkodásának ellenırzı-felügyelı szervként 3 fıbıl álló Pénzügyi Bizottságot hoznak létre. A Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tagjai: Sándorfalva Város Önkormányzatának delegáltja Sándorfalva Város Önkormányzatának delegáltja Szatymaz Község Önkormányzatának delegáltja 14

15 A delegáló önkormányzatok a Pénzügyi Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkezı változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. A Pénzügyi Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Pénzügyi Bizottság kiemelt feladata a beruházás mőködési, pénzügyi ellenırzése. A Pénzügyi Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A Pénzügyi Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 7 nappal megelızıen írásban hívja össze. A Pénzügyi Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejő megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. Az ülés összehívására vonatkozó határidıtıl rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a felügyelı bizottság saját ügyrendjében szereplı feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton ( , stb.) történı összehívása is megengedhetı. A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A Pénzügyi Bizottság a döntéseit egyszerő többséggel hozza meg. A Pénzügyi Bizottság jogszabályba, a jelen szerzıdésbe ütközı, vagy a konzorcium érdekeit sértı intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. A Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre: az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenırzése, a tagok elé terjesztendı jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményérıl beszámoló készítése, a tagok tájékoztatásának vizsgálata, a projekt bármely résztvevıjétıl felvilágosítás, tájékoztatás kérése, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján dönt a Projektiroda költség- és munkatervében nem szereplı váratlan, elıre nem látható kiadások pénzügyi fedezetének engedélyezése tekintetében. A Pénzügyi Bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá. A Pénzügyi Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg. A pénzügyi bizottsági tagok megbízatása a visszahívás, lemondás esetét kivéve - a Társulás megszőnéséig tart VIII. 4. Munkaszervezet 29 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 30 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 15

16 A Társulás munkaszervezeti feladatait a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Feladat- és hatásköre kiterjed különösen a Társulás mőködésével kapcsolatos jogiadminisztrációs és pénzügyi-gazdálkodási tevékenységekre. A társulás költségvetésében megállapított mőködési költség Munkaszervezet által történı igénybevétele érdekében a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal a tárgyévi költségvetés elfogadását követı 30 napon elül számlát bocsát ki a Társulás részére. A Társulás gazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a Társulás és Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala között február hó 14. napján kelt munkamegosztási megállapodás tartalmazza. A jogi-adminisztrációs kötelezettségek teljesítése körében a Munkaszervezet feladatát képezi különösen a Társulási ülés összehívásával kapcsolatos feladatok elvégzése, beleértve az elıterjesztések elkészítését is, a Társulás üléseinek technikai lebonyolítása, az ülések jegyzıkönyvezése, a jegyzıkönyvi kivonatok elkészítése és postázása Társulási határozatok nyilvántartása, Kapcsolattartás a Projekt Menedzsment Szervezettel, a társult önkormányzatokkal, a Társulás elektronikus és postai levelezésének intézése, iratainak kezelése, ügyintézése, iktatás, irattározás, a Társulás szerzıdéseinek elıkészítése, szerzıdések értelmezése határozatok végrehajtásában való közremőködése Társulási megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése. IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 31 A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt általános képviseleti jogkörrel felruházva a VIII.1.3. foglaltak szerint az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint az alelnök jogosult. A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá. Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkezı másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzıvel írja alá, majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegzı mellett a társulás pecsétjével kell ellátni. 31 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 16

17 32 A Társulás, mint költségvetési szerv gazdálkodásával, mőködésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Társulás, mint költségvetési szerv vezetıjét az Áht. és az Ávr. szabályai szerint illetik, illetve terhelik. X. A TÁRSULÁS ELLENİRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA 33 Tagok jelen társulási megállapodással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 4. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Társulás irányító szervének a Társulási Tanácsot jelölik ki. Az irányító szerv köteles az államháztartásról szóló évi CXCV törvényben, valamint államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget tenni. A társulás tagjai a társulás mőködését a társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerőségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenırizni. A polgármester vagy felkérésre az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselı-testületének beszámol a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselı-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl. A társulás tagja az általa választott képviselıt visszahívhatja. 34 XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI XII. TAGSÁGI JOGVISZONY Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggı felelısségi szabályokat. XII/1. A megállapodás felmondása Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KEOP Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élnek. 32 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 33 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 34 Hatályon kívül helyezve: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. (I. 19.) Kt. határozatával, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2012. (I. 18.) Kt. határozatával 17

18 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzıdés aláírását követı három évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerzıdés aláírását követı három éven belül megkezdıdik, a beruházási szakasz lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel. Amennyiben a beruházás jelen szerzıdés aláírásától számított három éven belül nem kezdıdik meg, úgy a tagok a három éves határidı letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal. 35 A felmondásról szóló minısített többséggel hozott döntést a képviselı-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerzıdésben foglaltakat. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KEOP Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendı önrész teljes összege a Társulás velük szembeni jogszerő követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog. Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett un. elıkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Ezen kártérítési felelısséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggı kárra vonatkoztatják. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelı kötelezettségeket is. A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történı kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelezı feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját - a Társulással kötött szerzıdés alapján - használati díj illeti meg. XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki. Jelen megállapodás minden Tag által történı aláírásának napján, ha ez nem egy idıben történik, a legkésıbbi aláírás napján lép hatályba. A Társulás megszőnik a jelen megállapodás szerint, illetıleg, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint. 35 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 18

19 A Társulás megszőnése esetén a tagok a megszőnés idıpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. A Társulás megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelısséggel. 36 A Társulás megszüntetésérıl az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 11. (7) bekezdésének megfelelıen a tag önkormányzatoknak megszüntetı okiratban kell rendelkezni. XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körő lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenıen, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi elıírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerzıdés céljául szolgáló beruházás elınyeirıl. Tagok a teljes pályázati és beruházási idıszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülı szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elısegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal mőködése biztonságának megırzésére is. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak külön megállapodás alapján más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévı tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat terhelı mőködési hozzájárulás mértékérıl. A tanács határozathozataláig, jelen szerzıdés aláírásával tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére. Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhetı támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása elıtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhetı. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának idıpontjáig még nem kezdıdtek meg. 36 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 19

20 Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselıket. Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes A tagok vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének vetik alá magukat Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával összefüggı hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (Áht.), a számvitelrıl szóló évi C. törvény (Számviteli tv.), a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény továbbiakban Vgtv. és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A fentiek szerint ezen megállapodást a mellékletét képezı aláírási íven a tagok eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Sándorfalva, július 15. Szatymaz, július 15. Sándorfalva Város Önkormányzata Kakas Béla sk. polgármester Szatymaz Község Önkormányzata Dr. Kormányos László sk. polgármester Záradék: Záradék: Ellenjegyzem: Ellenjegyzem: Sándorfalva, július 15. Szatymaz, július 15. Dr. Kovács Beáta sk. Sándorfalva Város Jegyzıje Mákos Istvánné sk. Szatymaz Község Jegyzıje Záradék: Egységes szerkezetben hiteles: Sándorfalva, november 29. Sándorfalva Város Önkormányzata Kakas Béla polgármester Szatymaz Község Önkormányzata Dr. Kormányos László polgármester Dr. Kovács Beáta jegyzı Mákos Istvánné jegyzı 37 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 38 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 146/2013. (XI. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (XI. 27.) Kt. határozata 39 Mód: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 38/2012. (III.29.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012. (IV. 11.) Kt. határozat 40 Módosította Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2013. (III. 28.) Kt. határozata, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete 34/2013. (III. 20.) Kt. határozata 20

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja Ivóvízminıség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. A SZERZİDÉS SZÁMA: 53.846-45/2008 MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerének fejlesztése - Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben