A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR"

Átírás

1 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/ , 42/ A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja és hatálya.. 2. A Levéltár jogállása A Levéltár mőködési rendje Alapadatok. 5. Az intézmény alaptevékenysége 6. Az intézmény szervezeti felépítése, mőködési rendje A Levéltár dolgozóinak feladatai Munka- és hatáskörök 9. A Levéltár mőködési rendje A bizalmas adatok védelme 11. A levéltári anyag gyarapodása A levéltári anyag nyilvántartása. 13. A levéltári anyag ırzése. 14. A levéltári anyag feldolgozása A levéltári anyag használata A Levéltár tudományos és közmővelıdési tevékenysége A Levéltár kapcsolatai 18. Záró rendelkezések. Mellékletek 1. Kollektív Szerzıdés 2. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 3. Szabadságolási Szabályzat 4. Iratkezelési Szabályzat 5. Házirend 6. Informatikai Biztonsági Szabályzat 7. Kutatási Szabályzat 8. Kutatótermi Szabályzat 9. Szakkönyvtári Szervezeti és Mőködési Szabályzat 10. Munkavédelmi Szabályzat 11. Tőzvédelmi Szabályzat 12. Katasztrófavédelmi Szabályzat 13. Együttmőködési Megállapodás Nyilatkozatok

3 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja és hatálya 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (a továbbiakban Levéltár) adatait és szervezeti felépítését, a vezetık és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény mőködési szabályait A Levéltár számára meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetıire, dolgozóira és az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre. 2. A Levéltár jogállása 2.1. A Levéltár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott szakmailag önálló jogi személy. Vezetıje az igazgató, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat Közgyőlése meghatározott idıtartamra bíz meg a vezetıi teendık ellátásával. Felette a megbízás, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a közgyőlés elnöke gyakorolja Az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonyára a többször módosított évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 28.) kormányrendelet elıírásai vonatkoznak A Levéltár az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a szerint, illetve az Alapító Okiratban meghatározottak alapján részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. A Levéltár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága A Levéltár elıdjei: az évi törvényt követıen létesített (Szabolcsban 1767-ben dokumentálható) vármegyei levéltárak, Nyíregyházi Állami Levéltár, Nyíregyháza, Beloiannisz tér 51., Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár, Nyíregyháza, Beloiannisz tér 5., majd Benczúr tér 21., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza, Beloiannisz tér 5., majd Benczúr tér 21., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, Nyíregyháza, Benczúr tér 21., majd Széchenyi u. 4., 2009 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. Fenntartója: Bereg, Szabolcs és Szatmár vármegyék Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács 1990 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2

4 2.5. Mőködési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Győjtıterülete köziratok esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, magániratok, illetve a kisegítı tevékenysége kapcsán átvett iratok vonatkozásában az egész országra kiterjed A Levéltár szakmai felügyeletét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: OKM) Közgyőjteményi Fıosztályának Levéltári Osztálya, a Magyar Országos Levéltár, illetve a miniszter által a köziratok kezelésének levéltári felügyeletével és a közlevéltárak tevékenységével összefüggı szakmai követelmények érvényesítésének ellenırzésével megbízott szakfelügyelı (1995. évi LXVI. tv. 8. (b), 7/2002 (II. 27.) NKÖM r ), valamint a miniszter által kinevezett Levéltári Kollégium gyakorolja A Levéltár fenntartója: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat. Felügyeleti szerve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyőlése Szakmai besorolása: általános levéltár Szakmai feladata: levéltári tevékenység ( ) 3. A Levéltár mőködési rendje 3.1. A Levéltár mőködési rendjét Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyőlésének 63/2009. (IV. 29.) határozatával megállapított, a 153/2009. (IX. 25.), valamint a 211/2009. (XII. 17.) határozataival módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint az annak mellékletéül szolgáló szakmai és gazdasági szabályzatok és az alkalmazottak munkaköri leírásai határozzák meg. 4. Alapadatok Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Hivatalos rövidítése: SZSZBML Alapító okirat kelte, száma: december /2009. (XII. 17.) MKGY. sz. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 4. Telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér Nyírtelek-Varjúlapos, 0228/142 hrsz Nyírtelek-Varjúlapos, 0228/145 hrsz. Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 4. címe: Internet címe: Telefon/fax: Adószáma: Törzskönyvi azonosító száma: Törzskönyvi bejegyzés dátuma: KSH statisztikai számjel: KSH területi számjel: KSH gazdálkodási forma: 322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv Általános forgalmi adó alanyisága: alanyi adómentes TB nyilvántartószám: Mőködési köre: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkezı 3

5 Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatóságához rendelve. Létrehozásáról rendelkezı határozat: 112/1992. (XI. 27.) MKGY. sz. Irányító szerv neve, székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyőlés 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5. Költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti típusa: Közszolgáltató közgyőjteményi közintézmény. Államháztartási szakágazati azonosító: Levéltári tevékenység Jogszabályban meghatározott közfeladata: Kizárólagos joggal átveszi, megırzi az illetékességi körébe tartozó szervek nem selejtezhetı köziratait és ellenırzi iratkezelésüket. Az ırizetében lévı levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki. Alaptevékenysége: Az illetékességi körébe tartozó iratképzık iratkezelésének felügyelete, maradandó értékő irataik átvétele, megırzése. A maradandó értékő magánirat jogszabály alapján történı átvétele, győjtése és ingyenes letétként való megırzése. A levéltári anyag nyilvántartása, szakszerő kezelése, feldolgozása, kutatásának lehetıvé tétele. A levéltár anyagának állományvédelme. Az ırizetében lévı levéltári anyagról hiteles másolat vagy tartalmi kivonat kiadása. Levéltár- és történettudományi kutatás végzése, az ırzött iratanyag publikálása, a tudományos munkák kiadása. Szakkönyvtár mőködtetése. Közmővelıdési feladatok ellátása. Szakmai konferencia, bemutató szervezése. A helytörténetírás és -oktatás segítése. Közremőködés a magániratok védetté nyilvánításában. Levéltári honlap mőködtetése. Alaptevékenysége tıl hatályos szakfeladat rendje szerinti besorolása: Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Levéltári szolgáltatás, tudományos publikáció és információközvetítı tevékenység Kiegészítı tevékenysége: Reprográfiai szolgáltatások nyújtása. Közremőködés az irattáros-képzésben, továbbképzésben. Társadalom- és levéltártudományi tanulmányokat végzı gyakornokok fogadása. Társadalom- és helytörténeti elıadások tartása. Kiegészítı tevékenysége napjától hatályos szakfeladat rendje szerinti besorolása: Levéltári szolgáltatás, tudományos publikáció és információ-közvetítı tevékenység 4

6 Kisegítı és vállalkozási tevékenysége nincs. A feladat ellátását szolgáló vagyon: a Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. szám alatti 6175/3/A/2 hrsz-ú társasházi ingatlan, a nyírtelek-varjúlaposi o a 0228/142 hrsz-ú, 983 m 2 nagyságú és o a 0228/145 hrsz-ú, 2185 m 2 nagyságú felülépítményes ingatlanok, valamint o a 0228/144 hrsz-ú 1102 m 2 nagyságú beépítetlen terület, valamint a nyíregyházi Benczúr tér 21. szám alatti múzeum társasházi ingyenes használatú 6176/3/C/l hrsz-ú épület 272 m 2 nagyságú része, a 6176/1 hrsz-ú ingatlan/terület része és az intézmény vagyonleltárában szereplı berendezések és felszerelések. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. Az alap- és kiegészítı tevékenység során felszabaduló szabad kapacitás a feladatellátás színvonalának növelése érdekében értékesíthetı. 5. Az intézmény alaptevékenysége A Levéltár a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) a szerinti általános levéltár, mely alaptevékenysége során a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 111., 116., valamint aiban, valamint a Ltv.-ben, ill. a közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggı szakmai követelményekrıl szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben (a továbbiakban: R.), illetve egyéb jogszabályokban illetékességébe utalt levéltári feladatokat látja el, mint igazgatási feladatokat is ellátó tudományos intézmény Jogszabályok Munkáját elsısorban az alábbi jogszabályok határozzák meg: évi XCIII. tv. az illetékekrıl; évi XLIX. tv. a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról; évi XXXVIII. tv. az államháztartásról; évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról; évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról; évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvérıl; évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl; évi LXV. tv. az államtitokról és a szolgálati titokról és a végrehajtására kiadott; CXL. tv. a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl évi LXXVI. tv. a szerzıi jogról 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól. 5

7 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérıl évi CII. törvény egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltı személyek összeférhetetlenségérıl és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérıl, 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerzıdés alapján történı továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról; 10/2002 (IV.13.) NKÖM rendelete a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggı szakmai követelményekrıl évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; évi LXXXIX. tv. a kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. törvény módosításáról 193/2005. (I. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl; 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrıl; évi XXXVIII. tv. a szellemi kulturális örökség megırzésérıl szóló, Párizsban, év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetésérıl évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl A Levéltár feladatai A Levéltár állami feladatként ellátott alaptevékenységét a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló, többször módosított Ltv., a köziratokról, a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggı szakmai követelményekrıl szóló R. és az Alapító Okirat szabályozza A Levéltár a jogszabályokban elıírt tudományos, igazgatási és közmővelıdési feladatokat végzi: A Levéltári törvény 31. -ban meghatározott kivételekkel kizárólagos joggal átveszi és megırzi az illetékességi körébe tartozó szervek nem selejtezhetı köziratait, valamint a maradandó értékő magániratokat. Az átvett, illetıleg a győjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerően kezeli, biztonságosan megırzi, és az ırizetében lévı levéltári anyagot annak szükség szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényő áttekintést biztosító segédletek készítése és közzététele útján feldolgozza, és az anyag használatát lehetıvé teszi. A hét négy napján (kedden, szerdán és pénteken 8 16 között, csütörtökön 8 18 között) kutatótermében nyújt lehetıséget a látogatójeggyel rendelkezıknek az ırizetében lévı források kutatására. Kutatást segítı szakkönyvtárat mőködtet, amelynek állományát vásárlás, ajándékozás, cserekapcsolat révén fejleszti. Tájékoztatást ad az ırizetében lévı levéltári anyagról. Megrendelésre kutatást csak a fenntartó és a felügyeleti szerv utasítására végez. Biztonsági célból és kutatói kérésre, ill. használatra másolatot (fénymásolat, fotó, digitális másolat) készít. 6

8 Archiválja a teljes fondokról, ill. a belsı utasításokban meghatározott iratokról készült másolatokat. A vonatkozó rendelkezések alapján engedélyezi az ırizetében lévı anyag mőködési, kiállítási és ügyviteli célú kölcsönzését. Intézi a megkereséseket, és az ırizetében lévı levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki. Nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát. A levéltári anyag védelme érdekében ellenırzi a közfeladatot ellátó szervek, valamint a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel mőködı gazdasági társaságok iratkezelését, irattáruk rendjét, a maradandó iratok ırzését, valamint a selejtezést. Az ellenırzés tapasztalatairól jegyzıkönyvet készít. Ha a szerv a jegyzıkönyvben meghatározott ideig nem intézkedik, a Levéltár szabálysértési eljárás indítása céljából értesíti a felügyeleti szervet. Egyetértési jogot gyakorol az Ltv. 10. (1) bekezdésében meghatározott iratképzı szervek iratkezelési szabályzatainak készítésekor, valamint felülvizsgálja és jóváhagyja a hozzá beküldött selejtezési jegyzıkönyveket. Részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek ügyiratkezelıinek szakmai továbbképzésében. Megrongálódott vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik, ezekrıl, illetıleg különösen jelentıs levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít vagy készíttet. Levéltár- és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése és a levéltári anyag felhasználásának elısegítése céljából. Kutatási eredményeit közzéteszi, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa ırzött iratanyag publikálásában. A levéltári anyag oktatási, közmővelıdési célú felhasználását, a levéltári tevékenység megismertetését kiadványokkal és multimédiás eszközökkel, valamint az internet segítségével végzi. Rendezvényeket, kiállításokat, ismeretterjesztı elıadásokat szervez az ırizetében lévı források megismertetésére, levéltári és forrásfeldolgozó órákkal, forrásbemutatókkal, szakköri foglalkozásokkal segíti az iskolai oktatást. Felkérésre részt vállal az irattáros-ügyiratkezelı képzésben. Fogadja a társadalom- és levéltártudományi tanulmányokat végzı gyakornokokat. Segíti a helytörténeti, honismereti tevékenységet. A maradandó értékő magániratok kiválogatására, szakszerő kezelésére vonatkozóan szaktanácsot ad, a maradandó értékő magániratok védetté nyilvánításában közremőködik. Mind belföldön, mind külföldön kapcsolatot tart a szakma tudományos intézményeivel és azok munkatársaival. Végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat A Levéltár gazdálkodása Az intézmény gazdálkodási jogköre: a költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkezı, január 1-jétıl a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságához gazdaságilag integrált költségvetési szerv. Az együttmőködés alapját a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Levéltár között létrejött, a fenntartó által jóváhagyott Együttmőködési Megállapodás szabályozza. (Lásd a 13. sz. mellékletben!) 7

9 A Levéltár alaptevékenységének forrásai: a fenntartó által biztosított költségvetési támogatás és az intézmény saját bevétele A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár önálló bankszámlával nem, csak alszámlával rendelkezik A Levéltár ÁFA-mentes Feladatmutató: tárolt iratmennyiség (ifm) 5.4. A Levéltár alapfeladataihoz kapcsolódó rendelkezések A Levéltár munkáját érintı jogszabályok konkrét alkalmazására, a szakmai követelmények részleteinek meghatározására az intézmény igazgatója a Levéltár munkatársaira vonatkozóan kötelezı érvényő utasításokat ad ki A Levéltár az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével szervnyilvántartásába beveszi az R. 6. (2) (3) és (7) bekezdésében meghatározott iratképzı szerveken kívül azokat is, amelyek maradandó értékő iratokkal rendelkeznek. Hasonlóan jár el az erre engedélyt adó, maradandó értékő iratait a levéltárnak bemutató magánszemélyekkel A Levéltár az iratselejtezés engedélyezésekor (R ) történeti értékük miatt maradandónak nyilváníthat olyan egyedi iratokat vagy irat-együtteseket is, amelyeket az elfogadott irattári terv selejtezhetıként tüntet fel A levéltári könyvtár zártforgalmú tudományos szakkönyvtár, mely a jogszabályokban megfogalmazott feltételek teljesülése esetén nyilvános könyvtárként is mőködhet A szerzıi joggal kapcsolatos rendelkezések a Levéltár és a munkatársak tudományos tevékenységére is vonatkoznak. 6. Az intézmény szervezeti felépítése, mőködési rendje Intézmény szervezeti ábrája IGAZGATÓ IGAZGATÓHELYETTES BELSİ FELDOLGOZÓ OSZTÁLY Csoportok: KÜLSİ KAPCSOLATOK OSZTÁLY Anyakönyvi Ügyfélszolgálati Kutatószolgálati-szakkönyvtári Győjtıterületi Külsı raktári feladatokat ellátó Informatikai szoftveres Reprográfiai és informatikai hardveres Közmővelıdési Pályázati Technikai 8

10 6.1. A Levéltár szervezete A Levéltár osztály- és csoportszerkezetben mőködik. Élén az igazgató áll, aki az igazgatóhelyettes, az osztály-, valamint a csoportvezetık közremőködésével irányítja az intézmény munkáját A Levéltár szakmai dolgozói munkájukat a belsı és külsı fondreferencia alapján végzik. (Az erre vonatkozó részletes utasítást a munkaköri leírások, valamint az éves munkatervhez csatolt, aktualizált fondreferencia beosztások tartalmazzák.) A Levéltár székhelyén két osztály (ezen belül 2-2 csoport), ill. az intézményvezetés irányításával még ezen kívül hat csoport mőködik: Az igazgató közvetlen irányítása alá három csoport tartozik: az Ügyfélszolgálati csoport, amelynek tagjai fogadják személyesen, telefonon, faxon, ben az intézményhez forduló ügyfeleket, elvégzik a magán- és hivatalos úton a Levéltárhoz érkezı megkereséseket, valamint aktualizálják a Levéltár honlapjának feladatukhoz kapcsolódó linkjeit, az Informatikai szoftveres csoport, amely a levéltári adatbázisok kialakításáért, betanításáért, adatfeltöltéséért, mőködéséért felel, ill. készíti, felügyeli a levéltár elektronikus adatbázisát és honlapját, a Pályázati csoport a pályázatfigyeléssel, azok elkészítésével, lebonyolításával foglalkozik. Az igazgatóhelyettes felügyeli: a Kutatószolgálati csoportot, amely a kutatótermi feladatokat (tájékoztatást, irat elıkészítést és reponálást, kutatás segítését, szaktanácsadást) végzi. A kutatószolgálat munkáját a szakkönyvtár és kezelıje, a levéltári szakkönyvtáros segíti. A kutatószolgálat rendjét a Kutatási és Kutatótermi Szabályzat tartalmazza. a Reprográfiai és informatikai hardveres csoport egyrészt a kutatói kéréseket, másrészt a belsı feldolgozó és tudományos munkát segítı reprográfiai feladatokat látja el, ill. felügyeli a Levéltár informatikai infrastruktúráját. a Technikai csoport az intézmény rendeltetésszerő mőködéséért, a pénzügyi és gazdasági feladatok ellátásáért felelıs, ill. ellátja a Levéltár épületeivel, mőszaki berendezéseivel és szakmai felszerelésével kapcsolatos feladatokat. A Belsı feldolgozó osztály feladata az éves munkatervben meghatározott rendezés, selejtezés, segédletkészítés. Az osztályon belül elkülönül az Anyakönyvi csoport, feladata: az anyakönyvek kezelése, feldolgozása, az utólagos bejegyzések bevezetése, Külsı raktári feladatokat ellátó csoport, feladata a nyírtelek-varjúlaposi külsı raktárban folyó munkálatok szervezése, végzése A Külsı kapcsolatok osztályának fı feladata a külsı iratképzık felügyelete, az iratátvétel szervezése, valamint a levéltári rendezvények szervezése, lebonyolítása. A feladatot két csoport látja el: a Győjtıterületi csoport: kapcsolatot tart a Levéltár illetékességi körébe tartozó szervekkel, együttmőködik a területileg illetékes Államigazgatási Hivatallal, végzi a szervellenırzéseket, véleményezi az iratkezelési szabályzatokat, felülvizsgálja a selejtezéseket és selejtezési jegyzıkönyveket, a belsı fondreferensekkel 9

11 együttmőködve koordinálja a Levéltár győjtıkörébe tartozó iratanyag átvételét, ill. aktualizálja a Levéltár honlapjának feladatához kapcsolódó linkjeit, a Közmővelıdési csoport szervezi és bonyolítja a Levéltár rendezvényeit, gondoskodik az intézmény PR-járól, ill. aktualizálja a Levéltár honlapjának a közmővelıdéshez kapcsolódó linkjeit Munkaterv és éves beszámoló A Levéltár belsı munkáját a R. 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint készült éves munkaterv alapján végzi, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyőlése illetékes bizottsága hagy jóvá. A munkaterv készítésénél figyelembe kell venni a megyei közgyőlés és szervei által megfogalmazott fejlesztési programokat, valamint a szakmai és társadalmi igényeket A munkatervet az igazgató az igazgatóhelyettes és az osztályvezetık bevonásával készíti A tudományos munkatársak egyéni tudományos munkája beépül az intézményi munkatervbe, ezért évente egy alkalommal kötetben, folyóiratban megjelenı tanulmányban, vagy nyilvános elıadás keretében szóban ismertetik vállalt tudományos munkájukkal kapcsolatos kutatási eredményeiket. A megjelenı munkákról az igazgatót és a személyi bibliográfiát készítı könyvtárost tájékoztatni kell A Levéltár munkatársai az intézmény munkatervének ismeretében osztály- és csoportvezetıikkel történt egyeztetést követıen készítik el éves munkatervüket. A gazdasági, ügyviteli mőszaki és technikai dolgozók részére nem készül személyre szabott munkaterv, feladataikat az illetékes vezetık határozzák meg Az éves munkabeszámolót és a következı évre szóló munkatervet ben és két nyomtatott példányban egyidejőleg kell eljuttatni a fenntartó Közgyőlés illetékes bizottságának, illetve ben a szakfelügyelınek. A jóváhagyott dokumentumokat tájékoztatásul meg kell küldeni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma levéltári ügyekért felelıs szervezeti egységének, valamint a vezetı szakfelügyelınek is A dolgozók a jóváhagyott munkaterv alapján meghatározott egyéni feladatuktól csak az igazgató utasítására, engedélye szerint térhetnek el. A Levéltár munkatervét az igazgató a fenntartó hozzájárulásával módosíthatja Az osztály- és csoportvezetık félévenként írásban, ill. a Levéltár igazgatója által indokoltnak tartott idıközönként szóban vagy írásos feljegyzésekben számolnak be az általuk irányított feladatok elvégzésérıl A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága gazdasági igazgatója a 13. sz. melléklet (Együttmőködési Megállapodás) szerint a kiemelt elıirányzatokról legalább havonta információt szolgáltat a Levéltár vezetıje számára. A Múzeum a fenntartó által megadott határidıre elkészíti az éves, féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést és átadja a Levéltárnak. 10

12 6.3. Munkaértekezletek A Levéltár igazgatója a dolgozók egészének részvételével év elején munkaértekezletet tart a Levéltár éves tervének és beszámolójának megvitatására, valamint munkaértekezletet hív össze minden olyan esetben, amikor ezt felsıbb rendelkezések elıírják, vagy a munka szervezése megkívánja. A munkaértekezletre meg kell hívni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága gazdasági igazgatóját, ill. ha ezt a tárgyalt napirend indokolja a Megyei Közgyőlés Hivatalának képviselıjét A szakszervezettel és a Közalkalmazotti Tanáccsal közös szervezésben és rendezésben összevont munkaértekezleten félévente az igazgató elemzi és értékeli a végzett munkát és meghatározza a következı idıszak feladatait. Az igazgató köteles rendkívüli munkaértekezletet is összehívni, ha azt a dolgozók fele vagy a Közalkalmazotti Tanács írásban kéri A munkaértekezletekrıl jegyzıkönyv készül Az osztály- és csoportvezetık évnyitó értekezleten ismertetik a dolgozókkal a feladatvégzésükhöz kapcsolódó tényeket, információkat, igazgatói utasításokat, rendelkezéseket. Félévkor és év végén értékelik az osztály, ill. csoport munkateljesítményét, rendelkeznek a munkavégzéssel kapcsolatos teendıkrıl, az esetleges problémák kiküszöbölésérıl. Osztály- és csoportértekezleteket szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal kell tartani. Összehívása az osztály-, ill. csoportvezetı feladata. Az értekezletrıl írásos feljegyzést kell készíteni A Levéltár igazgatója szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta vezetıi értekezleten ismerteti a Levéltár mőködésével, munkavégzésével kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. A vezetıi értekezlet tagjai: igazgatóhelyettes, osztály-, ill. a témában érdekelt csoportvezetık. Az értekezletet a Levéltár igazgatója hívja össze, a tárgyalt napirendeket, kérdéseket az igazgató a résztvevık javaslatainak figyelembe vételével határozza meg. Az értekezletekrıl emlékeztetı készül A Levéltár dolgozói feladatvégzésükkel, munkakörülményeikkel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat írásban vagy szóban osztály-, csoport- vagy összdolgozói értekezleten tehetik meg, ill. az illetékes vezetıkkel közvetlenül is közölhetik. Az írásban benyújtott észrevételekre, panaszokra, javaslatokra az illetékes 15 napon belül köteles írásban válaszolni. 7. A Levéltár dolgozóinak feladatai 7.1. A Levéltár munkarendjét a Kollektív Szerzıdés ennek hiányában igazgatói utasítás szabályozza A Levéltár dolgozói az igazgató által kiadott munkaköri leírás, a fondreferencia-beosztás és a Levéltár éves munkaterve, ezen belül egyéni munkaterveik alapján végzik munkájukat. Személyi változás vagy feladatváltozása esetén, az azok bekövetkeztétıl számított 30 napon 11

13 belül a szükséges mértékben módosítani kell a munkaköri leírást, a fondreferencia-beosztást, a munkatervet A Levéltárban valamennyi munkakör betöltéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges A Levéltár tudományos dolgozóinak képesítési feltétele a szakirányú egyetemi (könyvtáros esetében fıiskolai) végzettség A levéltári szakalkalmazottak, a gazdasági, az adminisztratív és a mőszaki alkalmazottak képesítési feltételeit a 150/1992. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet tartalmazza Különösen indokolt esetben a szakalkalmazott megbízható gazdasági és ügyviteli ügyintézıi, illetve egyéb ügyviteli feladatok ellátásával; hasonlóképpen gazdasági és ügyviteli ügyintézı megbízható szakalkalmazotti és egyéb ügyviteli feladatok ellátásával is a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. 83/A. -ában foglaltak figyelembe vételével A Levéltár valamennyi dolgozójának feladata, hogy munkáját a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelıen, a közérdek figyelembe vételével lássa el. Így különösképpen feladata a Levéltár rendjének és fegyelmének megtartása, a levéltári anyag és felszerelés biztonságos megırzése és védelme, a tőzrendészeti, munka- és katasztrófavédelmi és biztonsági elıírások betartása A munkaköri leírásoknak névre szólóan tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, alá- és fölérendeltségüket, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelıen feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A munkaköri leírás egy példányát a munkavállalónak át kell adni, aki az átvételt aláírásával igazolja Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet értelmében a Levéltár a 7 éves továbbképzési ciklusonként továbbképzési tervet, évente ennek megfelelı beiskolázási tervet készít. A továbbképzés formáját és irányultságát az egyes dolgozókkal való egyeztetés alapján kell meghatározni. A fenntartó által elfogadott továbbképzési terv módosítását legkésıbb az adott évre vonatkozó beiskolázási tervvel együtt kell elkészíteni, és a fenntartóval jóváhagyatni. Az elfogadott éves beiskolázási terv módosítását indokolt esetben a fenntartó engedélyezheti. 8. Munka- és hatáskörök A Levéltár dolgozói munkakörüknek megfelelıen lehetnek: a) tudományos munkatársak b) szakalkalmazottak c) gazdasági alkalmazottak e) mőszaki-technikai alkalmazottak 12

14 8.1. A magasabb vezetıi és vezetıi feladatok és jogkörök Magasabb vezetık Igazgató Jogállása: Az igazgató a Levéltár egyszemélyi felelıs vezetıjeként felel az intézmény mőködéséért. A közalkalmazottakra vonatkozó szabályok szerint munkáltatói, vezetıi és ellenırzési jogokat gyakorol valamennyi dolgozó felett. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény 3. (1) b) c) pontja értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. Feladatköre: A levéltár-igazgató feladatait és kötelességeit a munkáltatói jogainak gyakorlója által kiadott munkaköri leírása tartalmazza. Felelıs Az intézmény rendeltetés szerinti tevékenységéért, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelı ellátásáért. A Levéltár hosszú és rövid távú terveinek, valamint éves munkatervének elkészítéséért, azok betartásáért. A Levéltár költségvetési gazdálkodásáért, az önkormányzati és intézményi tulajdon védelméért, a Levéltár gazdálkodásával összefüggı teendık ellátásának biztosításáért. Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért. A tervezésre, beszámolásra, információszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség megfelelı teljesítéséért, ezeknek a valódiságáért, hitelességéért. A gazdálkodási lehetıségek és a vállalt kötelezettségek összhangjáért. A Levéltár könyvelését ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága gazdasági igazgatójával együttmőködve felelıs a Levéltár mőködésének belsı szabályozottságáért, a szakmai tevékenységéért és a gazdasági munka összehangolásáért, a költségvetési terv elkészítéséért, teljesítésért, az intézményi tulajdon megóvásáért. A munka-, tőz- és katasztrófavédelmi elıírások betartásáért. Ellátja a Levéltár képviseletét természetes és jogi személyekkel szemben. Indokolt esetben az ügyek meghatározott csoportjára nézve vagy egyedi ügyekben az igazgató a Levéltár más dolgozóját is megbízhatja az intézmény képviseletével. Az igazgató nagyobb jelentıségő ügyekben ügyvédet, szakértıt bízhat meg a Levéltár jogi, szakmai képviseletével. Feladatainak ellátása során a jogszabályban elıírt módon együttmőködik a szakmai és munkavállalói érdekképviseletekkel. Kapcsolatot tart a külföldi és hazai állami és önkormányzati, társadalmi szervekkel, egyesületekkel, intézményekkel. Rendszeresen együttmőködik a megye vezetı tudományos, közmővelıdési és oktatási intézményeivel, más levéltárakkal, szakmai szervezetekkel. Hozzájárul a Levéltár nemzetközi kapcsolatainak hatékony mőködéséhez. 13

15 Munkatársai segítségével gondoskodik a Levéltár iratanyagának gyarapításáról, szakszerő és biztonságos megırzésérıl, kezelésérıl, valamint az anyagvédelemrıl. Ajándékozási, letéti szerzıdést köt, véleményt alkot a levéltári anyag védetté nyilvánítását illetıen. Biztosítja a levéltári kiadványok bel- és külföldi cseréjét. A levéltári munka végzésére vonatkozó módszertani és más utasítások szem elıtt tartásával irányítja és ellenırzi a munkaterv végrehajtását. Beszámolót készít, szakmai utasításokat ad. Irányítja és ellenırzi az intézmény tudományos tevékenységét és a levéltári kiadványokkal kapcsolatos munkákat. Intézményi pályázatokat nyújt be a fenntartói támogatással nem, vagy csak részben fedezett levéltári és tudományos feladatok anyagi biztosítására. Meghatározza a dolgozók munkakörét, beosztását és feladatait, valamint munkarendjüket. Biztosítja a munkaterv teljesítésének feltételeit, ennek során gondoskodik a dolgozók megfelelı munkakörülményeinek megteremtésérıl és a munkavédelmi elıírások és a munkafegyelem megtartásáról. A dolgozók szakmai képzettségének emelése érdekében a hatályos miniszteri rendelet szerint megtervezi a dolgozók továbbképzését, illetve továbbtanulását. A továbbtanulás és továbbképzés feltételeit a jogszabályok, illetve a Kollektív Szerzıdés ennek hiányában igazgatói utasítás szerint biztosítja, a továbbtanulók eredményeit ellenırzi. Figyelemmel kíséri a szakterületére vonatkozó hivatalos közlönyöket, végrehajtja és végrehajtatja az ezekben megjelent jogszabályokat, valamint a Levéltárnak közvetlenül megküldött rendelkezéseket. Gondoskodik arról, hogy a levéltári munkát érintı jogszabályokat és rendelkezéseket a munkatársak is megismerjék és betartsák. Biztosítja az ügyintézés rendjét, ellenırzi a szolgálati út betartását. Engedélyezi a levéltári anyagban való kutatást, reprodukálást, restaurálást, konzerválást. Felügyel a levéltári munkával összefüggı bizalmas adatok megırzésére, megszegıivel szemben fegyelmileg eljár. A Levéltár munkatervében meghatározott keretek között részt vesz a szakmai feladatok végrehajtásában, belsı feldolgozó, tudományos és közmővelıdési munkát végez. A Levéltárban folyó tudományos tevékenységet, az ügyfélszolgálati, informatikai szoftveres és a pályázati csoport munkáját közvetlenül, az intézményben folyó egyéb szakmai munkát pedig az igazgatóhelyettes, az osztály- és csoportvezetık közremőködésével irányítja. Saját és helyettese távolléte esetén megbízást ad a helyettesítésre. Jogköre: A Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény rendelkezései szerint gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört. A kártérítési felelısség megállapítására indított eljárás lefolytatására és a kártérítésre történı kötelezés az igazgató jogköre. 14

16 Dönt o az intézményt érintı összes feladat és kötelezettség vállalásáról, a jogszerzésrıl, o a Levéltár dolgozóit érintı kötelezettségekrıl és kedvezményekrıl, a bér- és munkaügyek, valamint szociális ügyek intézésérıl és a jutalmazásokról, o a szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács véleményének figyelembe vételével a munkáltatói támogatások és a munkahelyi kölcsön iránti kérelmekrıl, valamint a jutalmazásokról. A dolgozókat meghatározott rend szerinti minısíti. Javaslatokat dolgoz ki az intézmény fejlesztésére, belsı szabályzatok korszerősítésére. Átruházható jogai (eseti megbízással, illetıleg az egyes dolgozók munkaköri leírásában): utalványozási jog, kiadmányozási és aláírási jog, képviseleti jog, utasítási jog, intézkedési jog, ellenırzési jog Igazgatóhelyettes A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint az igazgató mint magasabb vezetıt nyilvános pályázat alapján a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Közgyőlés egyetértésével meghatározott idıtartamra bízza meg. Feladatait az igazgató közvetlen irányításával végzi. A Levéltár igazgatójának a 30 napot meghaladó távolléte esetén szakmai irányítási, munkáltatói és gazdasági jogkörben teljes jogú helyettese. Jogkörét az igazgató távozása elıtt írásban korlátozhatja. Az igazgatót 30 napot meg nem haladó távolléte esetén teljes szakmai irányítási és a kinevezés, a vezetıi megbízás, a vezetıi megbízás visszavonása és a jutalmazás kivételével munkáltatói jogkörrel helyettesíti. Jogkörét az igazgató távozása elıtt esetenként írásban korlátozhatja, illetve szélesítheti. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény 3. (1) c) pontja értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. Jogállása: közvetlenül az igazgató alá rendelt helyettes, a belsı szervezeti rendben a kutatószolgálati, a reprográfia és informatikai hardveres, valamint a technikai csoport felettes vezetıje. Feladatköre: Az igazgató mindenkori utasításainak megfelelıen közvetlenül részt vesz o az éves munkaterv elkészítésében, végrehajtásának irányításában és ellenırzésében, o a Levéltár mőködésével kapcsolatos jelentések, tervek, felmérések elıkészítésében, megbízása esetén maga irányítja és készíti el azokat o a Levéltár jelentési kötelezettségeinek teljesítésében, az adatszolgáltatásban, o a kutatók, ügyfelek tájékoztatásában, o tudományos kutatási programok szervezésében, kiadványok szerkesztésében, 15

17 o a levéltári beruházások kivitelezésében, o a számítástechnikai, könyvtári feladatok irányításában és szervezésében, o a munkaköri leírások és minısítések elkészítésében, o a dolgozók munkájának szervezésében, ellenırzésében, o vagyoni és szakmai ellenırzésekben, o a Levéltár kapcsolatainak fenntartásában és bıvítésében, o egyéni munkaterve alapján belsı rendezési, közmővelıdési és tudományos tevékenységet végez. Az irányítása alatt dolgozók számára lehetıséget teremt arra, hogy a munkavégzésükhöz szükséges jogszabályokat megismerjék. Segíti és ellenırzi a segédlevéltárosok és levéltári kezelık szakmai haladását, javaslatot tesz továbbképzésükre. Irányítja a raktári rend kialakítását, a megfelelı körülmények biztosítását. Felügyel a munkarendre és a takarékosságra. Ellenırzı tevékenységét adminisztrálja. Jogköre: Távollétében helyettesíti az igazgatót, akit megtett intézkedéseirıl szóban vagy írásban a lehetı leghamarabb tájékoztat. Az intézmény dolgozóival szemben utasítási, intézkedési és ellenırzési joga van. Javaslattételi és véleményezési joga van szervezeti, szakmai, személyi és gazdálkodási kérdésekben. Irányítja és ellenırzi a vezetése alá beosztott csoportok munkáját. Közvetlenül felügyeli a munka- és katasztrófavédelmi, valamint a tőzrendészeti feladatok ellátását. Döntési jogköre kiterjed a meghatározott feladatkörébe rendelt szakmai területekre. Vezetık Osztály- és csoportvezetık Az osztályvezetı a Levéltár tudományos dolgozója, fılevéltáros. Munkaköri leírása szerint meghatározott feladat- és hatáskörben szervezi a rábízott szervezeti egységek szakmai munkáját, illetve irányítja és felügyeli az egyes munkaterületeket. Folyamatos beszámolási kötelezettséggel gondoskodik a feladatok elvégzésérıl, a megfelelı munkafegyelem biztosításáról, a felmerült problémák megoldásáról, illetve jelzésérıl. A csoportvezetı a Levéltár tudományos dolgozója vagy segédlevéltáros. Munkaköri leírása szerint meghatározott feladat- és hatáskörben szervezi a rábízott csoport szakmai munkáját, Az osztályvezetı felé folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartozva gondoskodik a feladatok elvégzésérıl, a megfelelı munkafegyelem biztosításáról, a felmerült problémák megoldásáról, illetve jelzésérıl Munkatársak Az iratkezelés közlevéltári felügyeletét, a levéltári állomány gyarapodását, a levéltári anyag ırzését, az iratanyag levéltári feldolgozását, levéltár- és történelemtudományi kutatásokat, a levéltári anyag oktatási, közmővelıdési célú felhasználását, a szakkönyvtár, az anyakönyvi másodpéldányok kezelését és a jogszabályok alapján a levéltár hatáskörébe utalt igazgatási és egyéb feladatokat a Levéltárban dolgozó fı- és segédlevéltárosok, levéltár kezelık, levéltári informatikusok, adatrögzítık, valamint a könyvtáros és raktáros munkaköri leírásának megfelelıen látja el. 16

18 Fılevéltáros, tudományos munkatárs Munkáját az igazgató irányításával végzi, távolléte esetén az igazgatóhelyettes útmutatásai szerint. Feladata: Részt vesz a munkatervben rögzített levéltári tudományos munkában, helytörténeti kutatásban. Ellátja a munkatervben rábízott közmővelıdési feladatokat. Szervezi, elkészíti a levéltár szakmai munkáját segítı és infrastruktúráját fejlesztı pályázatokat. Fondreferens a fondreferencia-beosztás szerint. Ellátja az éves munkatervben rábízott rendezési, selejtezési, segédletkészítési feladatokat. Felelıs a határidık betartásáért. Részt vesz az iratok digitalizálásához szükséges tudományos feladatok ellátásában, az archiválás szakmai szempontok alapján történı elvégzésének felügyeletében, a levéltári adatbázisok és az intézményi honlap kialakításában, feltöltésében, mőködtetésében. Intézi a rászignált aktákat. A külsı fondreferenciában meghatározottak szerint látja el az irattárak ellenırzését, a szervek iratkezelési szabályzatainak és irattári terveinek felügyeletét és véleményezését. Külön beosztás alapján teljesít kutatószolgálati ügyeletet. Elvégzi az igazgató és helyettese által kijelölt egyéb levéltári szakmai feladatokat. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, programokon. Felelıs: A hozzá osztályként vagy csoportként tartozó munkatársak feladatainak szervezéséért, ellenırzéséért Segédlevéltáros Munkáját a feladattól függıen az igazgató, helyettese, osztály- és csoportvezetı irányításával végzi. Feladata: Fondreferensként az éves feldolgozó munkában rendezést, selejtezést és segédletkészítést végez. Csoportvezetıi feladatokat lát el a szakmai munka meghatározott területén. Részt vesz az intézmény közmővelıdési munkájában. Munkatárs a levéltár szakmai munkáját segítı és infrastruktúráját fejlesztı pályázatokban. Részt vesz az iratok digitalizálásában, archiválásában, a levéltári adatbázisok feltöltésében. Intézi a rászignált aktákat. A külsı fondreferenciában meghatározottak szerint látja el az irattárak ellenırzését, a szervek iratkezelési szabályzatainak és irattári terveinek felügyeletét és véleményezését. Külön beosztás alapján teljesít kutatószolgálati ügyeletet. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, programokon. Felelıs: A saját maga általa vállalt és végzett munka maradéktalan teljesítéséért. A hozzá csoportként tartozó munkatársak feladatainak szervezéséért, ellenırzéséért Levéltári könyvtáros Munkáját az igazgatóhelyettes irányításával végzi. 17

19 Feladata: a könyvtári nyilvántartások vezetése, rekordbevitel, a cédulakatalógus folyamatos építése, az SRLIB könyvtárnyilvántartó program adatfeltöltése, szakkönyvtár állomány-gyarapításához könyv-, folyóirat-, CD-rendelés, könyvtárral kapcsolatos pályázatok figyelése, készítése, szakirodalmi tájékoztatás a kutatószolgálatban, szakkönyvtár állományának védelme, a könyvek és folyóiratok természetes használatából adódó károsodások figyelemmel kísérése, köttetés szervezése, a könyvtár rendjének biztosítása, évente egy bibliográfia vagy szakcikk készítése, csere-, köteles- és ajándékpéldányok nyomon követése, cserekapcsolatok ápolása, a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, kapcsolattartás más könyvtárakkal, CD-, DVD- és fényképtár kezelése, a kutatószolgálatban való használatának elıkészítése, adattár kezelése. Felelıs: a könyvtár rendjéért, a levéltárról megjelenı közérdekő információk naprakész pontosságáért Levéltári informatikus Munkáját az igazgató és helyettese irányításával végzi. Feladata: felügyeli a levéltár informatikai rendszerét (hardver, szoftver) mőködteti a levéltár honlapját, elkészíti a levéltári adatbázisokat, ill. szaktanáccsal segíti a külsı programozó munkáját, közremőködik, ill. segíti a kollégákat az e-archivum feltöltésében Levéltári kezelı Munkáját az osztály-, ill. csoportvezetık irányításával végzi. Feladata: a fondreferens szakmai irányításával közremőködik a fondok feldolgozásában, kezelıi feladatokat lát el az igazgató által meghatározott raktárakban, munkatársi feladatokat lát el a kutatószolgálat számára történı irat elıkészítésben, reponálásban, másolatkészítésben, részt vesz a levéltári segédletek elkészítésében, az adatbázisok feltöltésében, az ügyfélszolgálatban helyettesként jegyzıkönyvet vesz fel, ill. aktát intéz Ügykezelı, adatrögzítı Munkáját az igazgató irányításával végzi. Feladata: elvégzi a levéltár ügyviteli feladatait, személyi asszisztense az igazgatónak, részt vesz a levéltár közmővelıdési munkájában, adatrögzítıként munkatárs a levéltári adatbázisok feltöltésében külön megbízás szerint gazdasági ügyintézıi feladatokat lát el. 18

20 Raktáros Munkáját az osztály-, ill. csoportvezetık irányításával végzi. Feladata: részt vesz a kutatószolgálat munkájában: az iratokat beviszi a kutatóterembe, használat után reponálja, vezeti az iratmozgás esetén elıírt dokumentumokat, részt vesz az iratok belsı feldolgozáshoz történı szállításában, részt vesz az új raktári rend kialakításában, az anyagmozgatásban, felelıs a raktárak rendjéért, részt vesz reprográfiai munkákban, folyamatosan méri, naplózza a raktárak hımérsékletét és páratartalmát, szükség szerint üzemelteti a raktárban mőködı mobil klímát, páramentesítıt és -elszívót Gazdasági ügyintézı Csoportvezetıként szervez a mőszaki, technikai alkalmazottak munkáját, intézi a Levéltár pénzügyi és gazdasági ügyeit, kezeli a személyi anyagot és programot. Feladatait részben az igazgató, részben az igazgatóhelyettes irányításával végzi. Feladata: Segítséget nyújt a megyei önkormányzat közgyőlése által jóváhagyott költségvetési keretszámok alapján a pénzügyi gazdasági tevékenységet szabályozó jogszabályok, tervezési irányelvek figyelembe vételével és az intézmény szakmai terveivel összhangban a Levéltár éves költségvetésének összeállításához. Az önállóan gazdálkodó intézménnyel együttmőködve közremőködik a Levéltár tárgyévi költségvetésének elkészítésében. Figyelemmel kíséri az elıirányzatok alakulását, az éves költségvetés teljesítését, mindezekrıl folyamatosan tájékoztatja az igazgatót. Az intézményvezetıvel egyeztetve végrehajtja az intézmény hatáskörébe utalt módosításokat, az önállóan gazdálkodó intézmény felé elkészíti a módosítási kérelmeket. A Levéltár elıirányzat-felhasználási és elıirányzat módosítási hatásköre alapján tájékoztatja az önállóan gazdálkodó intézményt a saját hatáskörben kezdeményezett elıirányzat módosításról. A Levéltár vezetıjének munkáltatói jogköréhez kapcsolódva ellátja a létszám és bérgazdálkodási feladatokat, elkészíti a KIR3 rendszerben a levéltári dolgozók alkalmazási iratait (kinevezés, átsorolás, elszámolólap stb.), figyelemmel kíséri a béralap havi ütemezését és felhasználását. Számfejti a különbözı nem rendszeres kifizetéseket, költségtérítéseket, intézkedik a kifizetésükrıl, a MÁK által megadott határidıre eleget tesz jelentési kötelezettségének. Vezeti a közalkalmazotti alapnyilvántartást. A beérkezı szállítói számlákat idırendi sorrendben nyilvántartásba veszi, ellátja a szükséges bizonylatokkal és az Együttmőködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen továbbítja az önállóan gazdálkodó intézmény felé. Vezeti a pénztárjelentést a különbözı készpénzfizetések teljesítésére rendelkezésre álló készpénzellátmány bizonylatolásához. A készpénzforgalomról az ellátmány feltöltésekor számlákkal elszámol az önállóan gazdálkodó intézmény felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a pénztárjelentést és a készpénzes bizonylatok példányait. A készpénz bevételeket az Együttmőködési Megállapodásban leírtak alapján az önállóan gazdálkodó intézmény részére befizeti. 19

21 Elvégzi az intézmény számlázási feladatait a rendelkezésre álló és érvényben lévı szerzıdések, megállapodások alapján. Nyilvántartást vezet a kimenı számlákról. Gondoskodik az elkészült bizonylatok átadásáról az önállóan gazdálkodó intézmény részére. Vezeti a számviteli szabályzatokban meghatározott analitikus nyilvántartásokat. Az önállóan gazdálkodó intézmény leltározási utasítása alapján közremőködik a leltározási és selejtezési feladatok lebonyolításában. Az önállóan gazdálkodó intézmény adatszolgáltatása alapján elkészíti a törvényben elıírt adóbevallásokat. Ellátja a gazdálkodással, vagyonkezeléssel, leltározással kapcsolatos, jogszabályokban elıírt feladatokat. A levéltár által használt, megyei önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan vagyon állagát figyelemmel kíséri. Ellátja a munkaerı-gazdálkodás pénzügyi, személyzeti és munkaügyi feladataihoz kapcsolódó nyilvántartási feladatokat; elkészíti az alkalmazási okiratokat és tájékoztatja a bérszámfejtı helyet az azokban bekövetkezett változásokról. Számfejti a nem rendszeres kifizetéseket; kiállítja a kapcsolódó igazolásokat; ellátja a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb adminisztrációs teendıket; elıkészíti az intézményi dolgozók részére járó kifizetéseket a határidıben való kifizetéshez/teljesítéshez. Részt vesz a levéltár pályázatainak elıkészítésében, elszámolásában. Részt vesz az intézmény mőködéséhez szükséges eszközök beszerzésében. A fenntartó önkormányzattal való kapcsolattartás keretében teljesíti a fenntartó által elıírt adatszolgáltatási kötelezettséget. Gondoskodik a bevételek beszedésérıl, a kiadások teljesítésérıl, ellenırzi a beérkezett bizonylatok alaki, tartalmi helyességét. Gondoskodik a kiadások teljesítéséhez szükséges bizonylatok utalásra való elıkészítésérıl, a készpénzes kifizetések fedezetérıl a fenntartó rendelkezéseinek figyelembe vételével. Folyamatosan tájékoztatja a Levéltár igazgatóját a levéltár gazdasági helyzetérıl. Tárgyév végén írásban beszámol a Levéltár igazgatójának az intézmény az évi gazdálkodásáról, gazdasági pénzügyi helyzetérıl. Teljesíti az intézmény beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét, vezeti az ezekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat Mőszaki dolgozó Munkáját az igazgatóhelyettes irányításával végzi. Feladata: a szükséges karbantartási munkák elvégzése, az intézmény gépkocsijának vezetése, a raktári mérımőszerekre való felügyelés, a raktári rend kialakításában való részvétel Technikai dolgozó Munkáját az igazgatóhelyettes irányításával végzi. Feladata: munkaszobák, raktárak, közösségi és mellékhelyiségek takarítása, hivatalsegédi teendık ellátása, külön beosztás szerint ellátja a portaügyeleti szolgálatot. 20

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Pilis Város Jegyzıje

Pilis Város Jegyzıje Pilis Város Jegyzıje 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: jegyzo@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Ügyiratszám:../2014. Pilis Város Polgármesterének és Jegyzıjének 4/2014.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23.

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK A nemzeti erõforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A földmérési és térképészeti tevékenységrıl

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben