KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést"

Átírás

1 KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést /Eötvös József/

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai Intézményegység leírása 3. 2.Az intézmény fenntartása, felügyelete Az intézmény feladatai Az intézmény szervezeti és mőködési rendje Az intézmény munkarendje Az intézmény képviselete Munkáltatói jogkörök Kapcsolattartás más intézményekkel Reklámtevékenység szabályozása Benntartózkodás rendje A belsı ellenırzés rendje Az intézmény nyitva tartása Intézmény postájának kezelése, ügyiratok iktatása, tárolása, bélyegzı használat szabályai Intézmény kulcskezelésének szabályai Az intézmény használatában levı vagyontárgyak felelıs ırzése Az intézmény gazdálkodása Az intézmény bérbeadása Az intézmény fellobogózása Bomba és tőzriadó terv A Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletei

3 Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat része a KINCSKERESİ ÁMK Szervezeti és Mőködési Szabályzatának. Az ÁMK SZMSZ-ének általános szabályai minden intézményegységre vonatkoznak. Jelen szabályzat az intézmény speciális, szakmai mőködését szabályozza. 1. Az intézmény adatai: Intézmény elnevezés: Kincskeresı ÁMK Petıfi Sándor Mővelıdési Háza Székhelye: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.131. Besorolás: Mővelıdési Ház Tevékenységének jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény. Körbélyegzı: Kincskeresı ÁMK Petıfi Sándor Mővelıdési Háza, Balatonszabadi, Vak Bottyán u OM:, Hosszú bélyegzı: Mőködési terület: Alapítója: Fenntartó: Felügyeleti szerve: Jogállása: Gazdálkodása: Alapterület: Kincskeresı ÁMK Petıfi Sándor Mővelıdési Háza Balatonszabadi, Vak Bottyán u OM:.. Balatonszabadi község közigazgatási területe Balatonszabadi község Önkormányzati Képviselı-testülete Balatonszabadi község Önkormányzati Képviselı-testülete Balatonszabadi község Önkormányzati Képviselı-testülete A Kincskeresı ÁMK intézményegysége Részben önállóan gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági feladatait a Kincskeresı Általános Mővelıdési Központ titkársága/gondnoksága látja el. 488 m2 (2.sz. melléklet) 1.1. Intézményegység leírása Épületegység leírása (funkció, alapterület) a felújítás után, 2011: A teljes épületfelszerelést a leltárjegyzék tartalmazza. 1.) Színházterem, nagyterem: 160,78 m2 - Nagyobb települési-közösségi-mővelıdési rendezvények színtere, befogadóképessége max. 200 fı, a színpad 30 m 2. A színházterem riasztóval ellátott. 2.) Öltözı: 9,02 m2 3.) Színpadi WC-k: férfi: 1,72m2, nıi 1,50 m2 4.) Színpadi raktár: 5,85 m2 5.) Kazánház: 11,07 m2 6.) Fıbejárati elıtér: 16,01 m2 7.) Ruhatár: 12,67 m2 8.) Ruhatár melletti WC (mellékhelyiségek, nıi-férfi): férfi: 3,84 m2, nıi: 4,56 m2 - Két, külön bejáratú nıi, ill. férfi mellékhelyiség, Felszereltsége, világítása korszerő. 9.) MNVH Iroda:30,08 m2 - Funkciója: tanácskozóterem, befogadóképessége max. 12 fı. 10.) Klubterem, szekcióterem: 58,63 m2 3

4 - Klubfoglalkozásokra, kisebb közösségi együttlétre, szakköri foglalkozásokra alkalmas. Befogadóképessége max. 30 fı, - A felszerelést a leltárjegyzék tartalmazza. 11.) Teakonyha: 12,10 m2 - Funkciója: melegítıkonyha gáztőzhellyel, mosogatóval. Kisebb rendezvények háttérszolgáltatásának ellátására alkalmas. 12.) Elıtér 1 (konyhai): 10 m2 13.) Átvevı (élelmiszer és edény tároló): 8,12 m2 14.) Tároló (raktár): 10,17m2 15.) Elıtér 2 (baba-mama): 8,12 m2 16.) Mozgássérült WC: 7,48 m2 17.) Pelenkázó: 3,92 m2 18.) Ifjúsági terem: 32,90 m2 19.) Ifjúsági terem melletti vizesblokk, férfi WC: 5,25 m2, nıi: 3,25 m2 20.) Közösségi Internet: 63 m2, 21.) Civil 1: 18,05 m2 22.) Civil 2: 18,05 m2 23.) Civil 3: 18,05 m2 24.) Civil teakonyha: 4,21 m2 25.) Civil elıtér: 6,64 m2 26.) Fürdıszoba: 6,64 m2 2.Az intézményegység fenntartása, felügyelete: Az intézmény a Kincskeresı ÁMK intézményegysége, felügyeletét az ÁMK igazgató látja el. Az intézmény fenntartója és általános felügyeleti szerve Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testülete, amely: meghatározza az intézmény szervezeti kereteit, dönt az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatokról, biztosítja az intézmény alaptevékenységébe sorolt feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, meghatározza az éves költségvetési támogatás összegét és elfogadja az ennek felhasználásáról szóló éves jelentést, dönt a pótelıirányzat biztosításáról dönt a fejlesztési beruházásokról, dönt az intézmény elnevezésérıl, esetleges névváltozásáról, dönt az intézmény megszüntetésérıl, integrációjáról. Az intézmény törvényességi felügyeletét Balatonszabadi-Siójut Községek Körjegyzıje látja el. 3. Az intézményegység feladatai: A Kincskeresı ÁMK Petıfi Sándor Mővelıdési Háza a helyi kultúra, a közösségi és közélet, valamint a lakossági mővelıdési tevékenységének színtere. Közmővelıdési feladata: A közösségi, kulturális hagyományok és értékek ápolása, közvetítése. 4

5 A mővelıdésre, az öntevékenységre, a kommunikációra és szórakoztatásra szervezıdı közösségek mőködtetése, tevékenységük biztosítása. A lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása. IKSZT címbirtokosság: Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése Helyszín biztosítása civil szervezetek számára Egészségfejlesztési programok megvalósítása Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása Helyi nyilvánosság: Az intézményi feladatok végrehajtását a helyi társadalom nyilvánossága elıtt a különbözi érdekcsoportok és rétegek igényeinek, véleményének, valamint a fenntartó elvárásainak figyelembevételével szervezi. A helyi mővelıdési folyamatok mőködtetését az intézmény sokszínő formában, módszerek, és eszközök alkalmazásával biztosítja. Az intézmény együttmőködési megállapodás alapján ad helyet a civil egyesületeknek. 4.Az intézmény szervezeti és mőködési rendje: Az intézményt a Kincskeresı ÁMK igazgatója által kinevezett intézményegység vezetı vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat az ÁMK igazgatója gyakorolja. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje. Közmővelıdési irányítási feladatokat lát el. Felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, az ésszerő, takarékos gazdálkodásáért, az intézmény vagyonáért, a költségvetés végrehajtásáért és képviseli az intézményt. Munkáját az SZMSZ mellékletét képezı munkaköri leírás alapján látja el. Az intézményben állandó jelleggel 1 fı fıállású napi 8 órás munkaidıben dolgozó mővelıdési ház igazgató áll alkalmazásban. A technikai jellegő feladatok ellátását a Mővelıdési Ház igazgató koordinálja az ÁMK igazgatójával egyeztetve, a napi zavartalan mőködés biztosítását (technikai feladatok, takarítás-díszítés, rendezvények elıtti-utáni felkészülés, eredeti állapot visszaállítása, stb.). A feladatokat az ÁMK karbantartója, valamint közcélú és közhasznú munkások révén napi rendszerességgel látja el. 5. Az intézmény munkarendje: A mővelıdési ház évente elkészített intézményi munkaterv szerint dolgozik. A tervet az intézményegység vezetı készíti el. A terv teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az intézményi költségvetés biztosítja. Az éves költségvetés mértékét a fenntartó határozza meg. A munkaterv végrehajtását az ÁMK igazgatója ellenırzi, értékeli. 6. Az intézmény képviselete: Az intézményt állami és társadalmi, valamint fenntartó és felügyeleti szerveknél, hatóságoknál és külsı szerveknél a Kincskeresı Általános Mővelıdési Központ igazgatója és a mővelıdési ház igazgatója jogosult képviselni. 7. Munkáltatói jogkörök: 5

6 A Mővelıdési Ház vezetıjét a Kincskeresı Általános Mővelıdési Központ igazgatótanácsa nevezi ki. Az intézményegység vezetı személyére vonatkozó munkáltatói jogokat az ÁMK igazgatója gyakorolja. 8. Kapcsolattartás más intézményekkel: Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart az ÁMK intézmény-egységeivel. Rendszeresen tájékoztatja ıket programjairól. Az intézmények igényeinek figyelembe vételével tervezi és rendezi programjait. 9. Reklámtevékenység szabályozása: Az intézmény programjait plakátokon, szórólapokon és meghívókon, illetve a helyi sajtón (elektronikuson is) keresztül teszi közzé. Lehetıség szerint a rendezvényekrıl tájékoztatja a megyei és az országos sajtót is. Plakátokat Balatonszabadi község területén csak a kijelölt helyeken rakhat ki. 10. Benntartózkodás rendje: Mindazon személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, kizárólag az intézmény nyilvános helyiségeit használhatják korlátlanul a nyitvatartási idın belül. Az irodát csak hivatalos ügyek intézésére vehetik igénybe. Az intézményegység vezetıjének munkaideje heti 40 óra. Napi benntartózkodása rugalmas, a hétvégi elfoglaltságok figyelembevételével. 11. A belsı ellenırzés rendje: Az ÁMK igazgatója évente egy (szükség esetén több) alkalommal átfogó ellenırzést tart az intézményben, melynek tapasztalatait írásban rögzíti. Az ellenırzések során készült írásos anyagot eljuttatja az intézményegység vezetıjéhez, melyben felhívja figyelmét a hibák kijavítására, amit utóellenırzés formájában ellenıriz, és annak eredményét szintén írásban rögzíti. Az ÁMK igazgató folyamatos ellenırzésre jogosult a munkaköri leírás betartása és a kiosztott feladatok elvégzése kapcsán. 12. Az intézmény nyitva tartása: Az épület heti 5 napon, hétfıtıl péntekig tart nyitva 14 órától 22 óráig. Rendezvények esetén szombaton is nyitva tart, a rendezvény lebonyolításának idejére. Az intézmény általános tevékenységével kapcsolatos információkat külsı szerveknek és magánszemélyeknek az igazgató adhat, az ÁMK igazgatójával történt egyeztetés után. 13. Intézmény postájának kezelése, ügyiratok iktatása, tárolása, bélyegzı használat szabályai: Az intézménybe érkezı postát az intézményvezetıje az ÁMK titkárságnak adja át iktatás céljából. Amennyiben közvetlenül az ÁMK-ba érkezik a Mővelıdési Ház küldeménye, akkor azt az ÁMK titkárság iktatás után haladéktalanul átadja az igazgatónak. Iktatás a Mővelıdési Ház Igazgatója köteles intézkedni. Határidı nélküli iratok elintézési határideje 5 nap. Elintézés után az ÁMK titkárságon megbeszéli a válasz ügyiratot, aláírásával látja el, mely ezután az irattárba kerül. Az intézmény bélyegzıit az igazgató ırzi és használhatja, aki felelısséggel tartozik a bélyegzı használatáért. 14. Intézmény kulcskezelésének szabályai: Az igazgató tájékoztatása alapján az ÁMK titkárság nyilvántartást vezet az intézmény kulcsairól. 6

7 Az épület riasztóval ellátott, a riasztás az épület üzemeltetıjéhez fut be. Az intézmény kulcsrendje az épület üzemeltetıjénél lelhetı fel, innen adják ki felelısségvállalási nyilatkozat ellenében a kulcsokat. Az üzemeltetı által más személy részére kiadott kulcsokért minden használó felelısséggel tartozik. A Mővelıdési Ház kulcsainak 1 példányát az ÁMK titkárságon páncélszekrénybe kell elhelyezni. 15. Az intézmény használatában levı vagyontárgyak felelıs ırzése: Az intézmény tulajdonát képezı anyagokat és eszközöket, csak az ÁMK igazgató által jóváhagyott ÁMK titkárságon elkészített írásos engedéllyel lehet az épületbıl kivinni, vagy kölcsönadni. A rábízott felszerelésért a kölcsönvevı/ szállító stb. személy leltár szerint személyesen felelıs, azokért anyagi felelısséggel tartozik. Az intézmény évente egyszer az intézményegység vezetı közremőködésével leltárt készít, tekintve, hogy leltári felelıssége van. Az intézményt használó civil szervezetekkel az ÁMK megállapodást köt a használat rendjérıl, a leltári felelısségrıl, a leltári tárgyak anyagi felelısségérıl. 16. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Kincskeresı ÁMK igazgatója látja el. Szakmai anyagok vásárlása esetén az igazgató az ÁMK házipénztárából a pénzkezelési szabályzatban megállapított összeghatárig ellátmányt vehet fel, melyrıl a pénzkezelési szabályzatban meghatározott idıben és módon köteles elszámolni. A Mővelıdési Ház Igazgatója az ellátmánnyal történi elszámolásért anyagi felelısséggel tartozik. Az intézmény programjaira szóló belépıdíjak mértékét az intézményegység vezetı állapítja meg, az ÁMK igazgatójával történt egyeztetés után. Az intézmény által szervezett programok belépı díja ellenében az intézmény nyugtát köteles adni. A nyugtát az igazgató, vagy az ÁMK igazgató által megbízott személy adja. A nyugtatömböt az ÁMK titkárságon elismervény ellenében veszik át, és a tömbben maradó tıpéldány alapján a rendezvényt követi elsı munkanapon kötelesek elszámolni az ÁMK titkárságon. Díjtalan belépıjegyek kiadását az igazgató határozza meg, ÁMK igazgatójával történt egyeztetés után. 17. Az intézmény bérbeadása: Az intézmény más szerv által történı igénybevételének díját Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testülete határozza meg, mely az SZMSZ 3.sz. mellékletét képezi. A bérbeadásról az ÁMK igazgatója minden esetben írásos megállapodást köteles kötni. 18. Az intézmény fellobogózása: Az intézmény az épületén de legalább 5 méteres körzetben- köteles a magyar zászlót elhelyezni. 19. Bomba és tőzriadó terv: Bombariadó és a tőzriadó terve az intézmény külön szabályzatát képezi, amely megtalálható az ÁMK Tőz- és munkavédelmi szabályzatban. 7

8 20. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletei: 1. Az intézmény épületének alaprajza 2. Közmővelıdésrıl szóló rendelet 3. Mővelıdési Ház bérleti díj tételei 4. A település civil szervezeti SZMSZ 1.sz.melléklete SZMSZ 2.sz.melléklete Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2009.(V.28.) számú rendelete a közmővelıdésrıl Balatonszabadi községi Önkormányzat Képviseli-testülete a közmővelıdés intézmény-és tevékenységrendszerének védelme, a civil szervezıdések feladatvállalása a közmővelıdésben, a közmővelıdés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közmővelıdés feltételeinek biztosítása érdekében a helyi sajátosságok figyelembevételével a helyi önkormányzatokról évi LXV. Törvény (továbbiakban Ötv.)16. (1)bekezdésében, valamint a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL törvényben (továbbiakban Kmt)kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.. I. rész Általános rendelkezések 1. (1) Balatonszabadi község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közmővelıdéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közmővelıdési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közmővelıdést olyan értékhordozó tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminıségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevı intézmények és szervezetek támogatását. (2) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és a szolgáltatás megfeleli szintő mőködését. (3) A közmővelıdési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtésével segíti a közmővelıdés résztvevıit, gondoskodik a már meglévı intézményi háttér fenntartásáról, felújításáról, törekszik azok fejlesztésére. 2.. /1/ A rendelet célja, hogy Balatonszabadi község polgárainak érdekeit szem elıtt tartva meghatározza az önkormányzat közmővelıdési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét. 8

9 /2/ A rendelet hatálya kiterjed a közmővelıdési tevékenységben résztvevıkre, a közmővelıdési szervezetekre, azok fenntartóira, mőködtetıire és alkalmazottaira. /3/ Az önkormányzat a közmővelıdési feladatok ellátására mővelıdési házat, valamint mozgó könyvtár keretében kettısfunkciójú (községi és iskolai) könyvtárat mőködtet. /4/Az önkormányzat képviselı-testülete intézményekkel és szervezetekkel az Ötv 79. -a, valamint e rendeletben meghatározott közmővelıdési feladatok megvalósítására közmővelıdési megállapodást köthet. /5/A közmővelıdési megállapodásra vonatkozó javaslatot a mővelıdési ház igazgatója, a jegyzı szakmai segítségnyújtásával készíti elı képviselı-testületi jóváhagyásra. Alapelvek 3.. /1/ Balatonszabadi Községi Önkormányzatának Képviseli-testülete a Kmt ban megfogalmazott alapelveket, valamint a Kmt 4. -ban foglalt jogokat érvényesíti. a) Megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentiségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a helytörténeti győjtemény tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, a nevelés, az oktatás, a közmővelıdés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján. b) Balatonszabadi polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmény szolgáltatásait, valamint a közmővelıdési megállapodásban szereplı ellátásokat. /2/ Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek mindenszemélyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. /3/ Az Önkormányzat intézménye útján is tájékoztatja a község lakóit a közmővelıdési lehetıségekrıl. A megfeleli tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy: a.) a közmővelıdési programokat ismertesse a helyi sajtó és az elektronikus média b.) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakáton, saját intézményi és önkormányzati hirdeti táblákon és szórólapokon is tegyék közzé. II. rész Az önkormányzat kiemelt közmővelıdési céljai 4.. /1/ A közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra folyamatos biztosítása. 9

10 /2/. A lakosság életkörülmény javításához, munkaképesség fokozásához, képességfejlesztı lehetıségek biztosítása. /3/ A település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, hagyományırzı közösség életre hívásának ösztönzése és folyamatos mőködtetése. Az egészséges lokálpatriotizmus, a helyi értékek és a gazdatudat erısítése. /4/ Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, mővelıdési kezdeményezéseinek segítése, a felnıtt és idıskorú népesség közmővelıdési lehetıségeinek szélesítése, közösségi életének támogatása, az életkori sajátosságoknak megfelelıen e csoportok kulturális kapcsolatainak közelítése és színesebbé tétele. /5/ A település természeti, környezeti, értékeinek megismertetése, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése, gyermek és felnıtt cseretáborok találkozók megszervezése, biztosítása. /6/ A kultúra mindenki számára elérhetıvé tétele. /7/ Az élet miniségének, az ünnepek tartalmi gazdagítása, az amatır mővészeti mozgalom támogatása, a kiemelkedi tehetségő helyi alkotók támogatása, a szórakozási, közösségi igények kielégítéséhez lehetıség biztosítása. /8/ A civil közösségek támogatása, együttmőködés ösztönzése. III. rész A közmővelıdési kötelezi feladatának meghatározása 5.. A közmővelıdéshez való jog alkotmányos alapjogok közé tartozik, az önkormányzatnak is törvénybıl eredi kötelezi feladata a község közmővelıdésének elısegítése és támogatása. A település közmővelıdési tevékenységének konkrét feladatai és formái 6.. /1/ Az iskolán kívüli, önkéntes és öntevékeny, önképzı körök, kreatív színpad, néptánc, dalkultúra, mővészi torna, nyelvtanfolyamok, a helyi és országos aktuális politikai, gazdaságpolitikai kérdések ismertetésére programok szervezése. Egészségvédelmi és egészségnevelési tanfolyamok szervezése. /2/ A település szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, szellemi, mővészeti értékeinek megismertetése, a helyi népszokások gondozása, megtartása a következı konkrét tevékenységek révén: a./ Együttmőködés az önkormányzat és a település területén mőködı, annak kulturális életében szervesen részt vállaló mővelıdési körök, egyesületek, és egyéb civil szervezetek között (külön-külön kötendı együttmőködési megállapodás alapján). b./ A település környezeti, szellemi, természeti, közösségi értékeinek közismertté tétele, a tudás erısítése érdekében információk cseréjének elısegítése, a helyi értékeket gazdagító összefogások ösztönzése, helytörténeti kiállítások, bemutatók szervezése. 10

11 c./ A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeirıl dokumentumok győjtése, ırzése; közismertté tételének biztosítása. A kiemelkedı személyiségek tevékenységének, életútjának, munkásságának bemutatása; életmővük elismerése és méltatása. d./ Kapcsolattartás a határon túli testvértelepüléssel és kulturális egyesületekkel. /3/ Az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése; a megértés és befogadás elısegítése; az ünnepek tartalmának, színvonalának emelése a következı konkrét tevékenységek révén: a./ A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez, az élet miniségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmény megéléséhez mővelıdési alkalmak biztosítása. Hangversenyek, kiállítások, irodalmi-és elıadó estek, színpadi elıadások szervezése. b./ Néptánccsoport, népdalkör, színpadi csoportok mőködésének elısegítése, bemutatók és találkozók szervezésének ösztönzése. c./ Nemzeti és helyi évfordulók, ünnepek (világi, egyházi) közismertté tétele. d./ Különbözı korosztályok eltéri szórakozási igényeinek megvalósulásához kulturált lehetıségek biztosítása. Közösségek mőködésének támogatása (a mővelıdési ház és a civil szervezetek szervezésében). /4/ A helyi társadalom kapcsolat rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a következıképpen: a./ A településen mőködı különbözi civil szervezetek mőködésének segítése, közmővelıdési szándékainak támogatása, közös bemutatkozási lehetıségek biztosítása. Civil szervezetek közismertségének segítése. b./ Ifjúsági érdekérvényesítés, mővelıdési lehetıségeinek kiemelt támogatása az igények figyelembevételével. c./ A helyi közösségeket érinti pályázati lehetıségekrıl információk szolgáltatása, pályázatok elkészítéséhez segítségnyújtás. d./ Helyi civil szervezetek mőködéséhez a Mővelıdési Ház és egyéb önkormányzati tulajdonban álló épületek igénybevételének biztosítása. /5/ Az egyes kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése a következık szerint: a./ Tájékoztatási, együttmőködési, mővelıdési alkalmak kialakítása, folyamatosságának biztosítása, a helyi lakosság különbözi nemő, korú, tevékenységő, világnézetı közösségei között az oktatási, mővelıdési, egészségügyi intézmények képviselıivel találkozók szervezése. b./ A közmővelıdési és a mővészeti élet támogatóival kapcsolatteremtés, a közmővelıdés megyei és országos szervezeteivel, egyesületeivel együttmőködés kialakítása. 11

12 c./ A széleskörő, tartalmas, objektív tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása a helyi újságban, valamint Balatonszabadi település honlapján.. /6/ A szabadidı tartalmas, kulturált célú eltöltéséhez feltételek biztosítása; a Mővelıdési Házban és a Mővelıdési Körök helyiségeiben a közösségi mővelıdéshez, alkotó tevékenységhez, kulturált szórakozáshoz esztétikus, célszerő környezet és infrastruktúra biztosítása. /7/ Nemzeti értékeink és hagyományaink megfeleli ırzése és ápolása. /8/ a.) A település kiemelt rendezvényei: - Nemzeti Ünnep (március 15. és október 23.) - Hısök napja (május utolsó vasárnapja) - Alkotmány Napi Ünnep (augusztus 20.) - Községi Karácsonyest, Idısek Karácsonya, Adventi Ünnepség sorozat (december) - Falunap (Szeptember) b.) A település egyéb fontos rendezvényei: - Magyar kultúra Napja (január 22.) - Költészet Napja (árpilis 11.) - Szent-György napi Mővészeti gála (április) - Trianoni Megemlékezés és Koszorúzás (június) - Aradi Vértanúk Napja (október 6.) - İszi Mővészeti Gála (november) Az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásának szervezeti keretei 7.. (1) Az Önkormányzat közmővelıdési feladatait - közmővelıdési intézmény fenntartásával - közmővelıdési feladatokat ellátó szervezetek támogatásával - közmővelıdési megállapodások megkötésével látja el (2) Az Önkormányzat Közmővelıdési feladatait a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház, és a Kincskeresı Általános Iskola intézményében mőködı kettıs funkciójú (községi és iskolai ) mozgó könyvtár keretén belül látja el. (3) Az önkormányzat a közmővelıdési feladatainak ellátásában együtt kíván mőködni: -a település oktatási intézményeivel, - települési székhelyő, helyben mőködı, közmővelıdési célú társadalmi szervezetekkel, - közmővelıdési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, - egyházakkal - hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, - civil szervezetekkel. A közmővelıdési megállapodások megkötésének feltételei

13 (1) Intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel sajátos, hiánypótló, az önkormányzati intézmények által nem ellátott községi jellegő közmővelıdési feladatok telesítése érdekében az Önkormányzat közmővelıdési megállapodást létesíthet. (2) A közmővelıdési megállapodást a Kmt (2) bekezdés szerinti tartalommal kell megkötni Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak finanszírozása 9.. /1/ A képviselı-testület a közmővelıdési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami normatíva hozzájárulásból, a központi érdekeltségnövelı támogatásból, saját bevételeibıl és pályázatokon elnyert e célra fordítható pénzösszegekbıl biztosítja, melyet az önkormányzat éves költségvetésében határoz meg. /2/ Az önkormányzat éves költségvetésében határozza meg a Mővelıdési Ház költségvetését E költségvetés terhére biztosítja az intézmény üzemeltetésének alapvetı mőszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek mőködıképessége megırzésének költségeit az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alapilletmények, kötelezi pótlékok, költségtérítések fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait, valamint az alapfeladatok ellátásához szükséges mőködési költségeit ezen költségvetés biztosítja. /3/ Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében évente meghatározott mértékig, az erre a célra elkülönített elıirányzatból lehetıségeihez képest támogatást biztosít a településen mőködı civil szervezetek részére. /4/ A /3/ bekezdésben biztosított támogatás elnyerésére a civil szervezetek a képviselı-testület által meghatározott idıpontban pályázatot nyújthatnak be a képviselı-testülethez konkrét cél megjelölésével. A támogatásban részesült civil szervezetek évente a kapott támogatást biztosító önkormányzatnak be-illetve elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás szakmai és pénzügyi-felhasználásáról. IV. rész A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése 10.. /1/ A törvény és jelen rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselı-testület gyakorolja. /2/ A képviselı-testület - kiadja a közmővelıdési intézmény alapító okiratát, meghatározza alapfeladatait, - valamint elfogadja az éves beszámolót, - jóváhagyja az Intézmény fejlesztési tervét és éves költségvetését - ellátja az intézmény fenntartásával, felügyeletével, irányításával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat, 13

14 - biztosítja az intézmények fenntartásához szükséges szervezeti, személyi szakképzettség-, anyagi és tárgyi feltételeit, - figyelemmel kíséri az önkormányzat közmővelıdési intézményeinek szakmai munkáját, feladatellátását, - szakmai tájékoztató keretében értékeli az intézmények tevékenységét, feladatvégzését. Külsı szakértık közremőködésével értékeltetheti az intézmények szakmai tevékenységét feladatellátását, - biztosítja, hogy a lakosság, az önszervezıdı közösségek megfeleli rendszerességgel és idıtartamban igénybe vehessék az intézmények szolgáltatásait. /3/ Az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények szakmailag önállóan látják el tevékenységüket az alapító okiratban foglaltak szerint. Éves munkatervükben rögzítik konkrét feladataikat, annak költségtervezetét. /4/ Az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmények munkájukról, a közmővelıdési megállapodásban résztvevık pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítésérıl a testület munkatervében meghatározottak szerint beszámolnak Az önkormányzati intézményekben alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok 11.. (1) Az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Tvben foglaltak és a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók (2) A megüresedett vezetıi állás betöltésére irányuló pályázatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen a Képviselı-testület írja ki. (3) Az önkormányzati fenntartású intézmény vezetıje felett az egyéb munkáltatói jogokat az ÁMK igazgató gyakorolja V. rész Záró rendelkezések 12.. /1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az önkormányzat képviselı-testületének 11./2006./VI.29./ sz. rendelete. /2/ A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. SZMSZ 3.sz. melléklete Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonszabadi Petıfi Sándor Mővelıdési Ház, valamint a Kossuth Mővelıdési Kör épületének bérleti díját... napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Határozat kelte és száma: 1./ Bérleti díj 14

15 a.) Alkalmi árusok részére Amennyiben a bérleti idı 4 óra idıtartamot nem haladja meg, a bérleti díj 50 %-át kell megfizetni. b.) Egyéb bérlet esetén.. Amennyiben a bérleti idı 4 óra idıtartamot nem haladja meg, a bérleti díj 50 %-át kell megfizetni. Balatonszabadi lakhellyel vagy telephellyel rendelkezık e pontban meghatározott bérleti díjakból 50 %-os kedvezményben részesülnek. 2./ Az 1./ pontban meghatározott bérleti díjon felül bérli köteles megfizetni a bérlet során felmerült közüzemi díjak teljes összegét. 3./ Zenés, táncos rendezvény esetén..kaució fizetése kötelezı. 4.sz. melléklet A Kincskeresı ÁMK Petıfi Mővelıdési Házban mőködı alkotóközösségek, Mővészeti Csoportok, Civil Szervezetek 1. Balatonszabadi Népdalkör Egyesület: Elnök: Németh János Karnagy: Nagy Ágoston Taglétszám: 33 fı Próbarend:.. 2. Balatonszabadi Nagy Kreatív Színpad Színpadvezetı: Ágoston László Taglétszám: 14 fı Próbarend:. 3. Balatonszabadi Thália Mővészetbarát Egyesület Elnök: Ágoston László Zsolt Mővészeti vezeti: Ágoston László Zsolt Taglétszám: 32 fı 4. Mővészbarát Egyesület Színpada Taglétszám: 12 fı Próbarend:. Elıadások: pénteken - szombat 5. Mővelıdési Ház fazekas alkotó közössége Vezeti: Farkas Gusztávné Taglétszám: 11 fı Fazekasmőhely:.. 6. Mővelıdési Ház Gyermek és Felnıtt Aerobik Csoportja 15

16 Vezeti: Mecseki Renáta Taglétszám: 16 Fı gyermek, 13 fı felnıtt Próbarend:.. 7. Balatonszabadi Mővelıdési Ház Gyermek és Felnıtt Klasszikus és Társastánc Csoportja Vezeti: Deim Tünde Taglétszám: 12 fı gyermek, 10 fı felnıtt Próbarend:. 8. Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete Elnök: Mészárosné Horváth Rózsa Elıadások, foglalkozások, gyógytorna, dietetikus tanácsadás Taglétszám: 38 fı 9. Balatonszabadi Galamb-és Kisállattenyésztı Egyesülete Elnök: Szili Sándor Foglalkozás: Taglétszám: 21 fı 10. Balatonszabadi Mővelıdési Ház Surya Hastánccsoport Mővészeti vezeti: Árvai Gabriella Taglétszám: 17 fı Foglalkozás: 16

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Sajószentpéter Város Önkormányzatának 15/2002.(IX.11.)sz. rendelete az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról (egységes szerkezetben a 11/2010.(V.18.)

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Módosítva: 32/2004.(VII.01.) Hatályba léptetve:2004. július 01.

Módosítva: 32/2004.(VII.01.) Hatályba léptetve:2004. július 01. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 23/1999. (XI.19.) önkormányzati rendelete a városi önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról Módosítva: 32/2004.(VII.01.)

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat. Képviselı-testületének

Aszód Város Önkormányzat. Képviselı-testületének Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2010.(...) ÖR sz. R e n d e l e t e A közmővelıdésrıl 1 Aszód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a kulturális javak

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2002. (VIII.30.) rendelete a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2002. (VIII.30.) rendelete a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2002. (VIII.30.) rendelete a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődés finanszírozási

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

I. RÉSZ. Általános rendelkezések Alapelvek

I. RÉSZ. Általános rendelkezések Alapelvek Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 15/2011. (IX. 6.) számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl Gara Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: az önkormányzat) a

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek. Nóráp Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek. Nóráp Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenységtámogatásáról Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Az intézmény elnevezése: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének Szolgáltató Szervezete /rövidítése: SzoSz/

Az intézmény elnevezése: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének Szolgáltató Szervezete /rövidítése: SzoSz/ 1 Az intézmény elnevezése: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének Szolgáltató Szervezete /rövidítése: SzoSz/ Az intézmény alapítója: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben