H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselıje átruházott jogkörében eljárva Arató Gergely államtitkár 2010.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Alapadatok... 3 II. Hagyományok Háza jogállása, tevékenységi köre és feladatai A HH feladata:... 4 III. A HH vezetıi és munkatársai A HH magasabb vezetıi beosztást betöltı közalkalmazottjai: A HH vezetıi beosztást betöltı közalkalmazottjai:... 7 IV. Szervezete... 8 V. A HH egységei és feladataik A fıigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és munkatársak: A HH szervezeti egységei: VI. A Hagyományok Háza testületei A HH Tanácsadó Testületei: Társulati (intézményi) ülés Igazgatósági ülés: Munkarendi /vezetıi/ értekezlet: VII. Ügyintézés és a szabályozás rendje Munkáltatói jog: Szabályzatok Utasítás Körlevél Munkaterv A munkavégzés általános szabályai A szervezeti egységek munkarendje és együttmőködése Kiadmányozási jog Véleménynyilvánítás, média megjelenés Közédekő adatok kezelése Kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultság Szabálytalanságok kezelése Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség VIII. Záró rendelkezések

3 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben elıírtaknak megfelelıen, a Hagyományok Háza Szervezeti és Mőködési rendjét az alábbiak szerint szabályozom. I. Alapadatok 2.1. A Hagyományok Háza kincstári körbe tartozó, önállóan mőködı és gazdálkodó szerv. Alapadatai: Hivatalos megnevezés: Hagyományok Háza Rövidített neve: HH Angol nyelven: Hungarian Heritage House Német nyelven: Haus der Traditionen Francia nyelven: Maison des Traditions Székhelye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Telephelyek: 1011 Budapest, Fı u Budapest, Szilágyi Dezsı tér 6 Postacím: 1251 Budapest., Pf Mőködési köre: országos Fejezet irányító szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium, (továbbiakban: OKM, vagy fejezet irányító szerv) 1055 Budapest, Szalay u Weboldalának címe: Adó alanyiság: Adóköteles tevékenységet is folytató központi költségvetési szerv, Alapító okirat kelte és száma: július 1. ( /2009) Alapítás idıpontja: március 31 Törzsszáma: KSH száma: Adószáma: Számlaszáma: Magyar Államkincstár A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet II. Hagyományok Háza jogállása, tevékenységi köre és feladatai 2.1. A HH közmővelıdési és közgyőjteményi feladatokat is ellátó mővészeti intézmény A költségvetési szerv létrehozásáról az Állami Népi Együttes létesítésérıl szóló 79/1951./III. 3l./ MT sz. rendelet rendelkezett, amely az egyes minisztertanácsi rendeletek és határozatok hatályon kívül helyezésérıl, módosításáról szóló 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 18. -a március 13-tól hatályon kívül helyezett. A HH a Magyar Állami Népi Együttes jogutódja A HH szakmai tevékenységét a kulturális ágazatot közvetlenül, vagy közvetve érintı jogszabályok határozzák meg, így különösen: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezı a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésérıl szóló 150/

4 (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet) A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény; Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény, 114/2004. (IV.28) kormányrendelet, továbbá a népi iparmővészettel kapcsolatos állami feladatokról, és a végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet ben meghatározott egyes, különösen a hagyományırzéssel, a népmővészettel és a népi iparmővészettel összefüggı közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1993. (XI. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/200. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 2.4. A HH feladata: a. a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt kommunikációs rendszereinek (népzene, néptánc, népköltészet) és népi kézmőves hagyatékának felkutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetıvé tétele minden érdeklıdı számára; b. népi hagyományaink (ide értve a hazánkban élı nemzeti kisebbségek népi hagyományait is) élı és újraéleszthetı részének gondozása, napjaink kultúrájába történı átemelése és továbbéltetése; c. az e hagyományokra épülı táncszínházi tevékenység, melyet elsısorban saját társulatával lát el; d. befogadó táncszínházként valamennyi jelentıs népmővészeti mőfaj és stílusirányzat számára bemutatkozási lehetıség biztosítása; e. a népmővészeti mozgalmak civil szervezeteivel való kapcsolattartás, együttmőködés, a terület képviselete a helyi, regionális és országos hatáskörő döntéshozó szerveknél; f. a különbözı szintő iskolai, iskolarendszeren kívüli és felsıoktatáshoz kapcsolódó tevékenység végzése, valamint képzési és továbbképzési formáinak országos szintő akkreditálása, bemutatása, összefogása, koordinálása, részvétel az ehhez kapcsolódó képzési követelmények, tantervek, tankönyvek kidolgozásában, kiadványok készítése, g. a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, folyamatos ébren tartása, a magyar illetve a Kárpát-medencei népmővészet tárgyi és szellemi értékeinek népszerősítése, h. közremőködés országos, regionális, nemzetközi rendezvények szervezésében. i. népi iparmővészeti kézmőves hagyaték felkutatása, feldolgozása, győjteményezése, kiállítások rendezése, a Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum fenntartása, állománygyarapítása. j. a népi iparmővészeti alkotások és a hagyományos házi ipari termékek fejlesztésének érdekében pályázatok kiírása, népi iparmővészeti alkotások és a hagyományos háziipari termékek minısítése az erre a célra létrehozott bíráló bizottságok útján. Népi 4

5 iparmővészként elismeri az elbírálás alapján arra jogosult személyt és errıl igazolást ad ki, k. a népi iparmővészet értékeinek megırzése és népszerősítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása l. a birtokában lévı hagyatékok (Lajta, Martin, stb.) kutatása, gondozása, hozzáférhetıvé tétele A HH alaptevékenységének 2009 december 31-éig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása: Hatósági, (fı) felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Táncmővészeti tevékenység Máshová nem sorolt kulturális tevékenység A HH alaptevékenységének, kiegészítı, kisegítı tevékenység január 1-jétıl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása: SZAKFELADAT SZÁMA SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE I II III Háztartási cikk nagykereskedelme X X Könyv-kiskereskedelem X X Zene-, videofelvétel kiskereskedelme X X Könyvkiadás X X Egyéb kiadói tevékenység X X Promóciós, reklámfilm, -video gyártása X Hangfelvétel készítése X X Élıhangfelvétel készítése X Zenemőkiadás X X Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése X Módszertani szakirányítás X Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés X X Kultúra központi igazgatása és szabályozása X Kulturális képzés X X Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás X X Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás X X Szakmai továbbképzés X X MNS egyéb felnıttoktatás X X Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység X X Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások X Befogadó színházak tevékenysége X X X Kıszínházak tevékenysége X Zenemővészeti tevékenység X X Táncmővészeti tevékenység X X Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése X X Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása X Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme X Könyvtári szolgáltatások X Múzeumi győjteményi tevékenység X X Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység X Múzeumi kiállítási tevékenység X X Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység X X 5

6 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk X X Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése X X Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás X X [I: alaptevékenység; II: kiegészítı tevékenység; III: kisegítı tevékenység;] 2.5. A kisegítı tevékenység arányainak felsı határa a HH kiadásaiban: 50 % A HH vállalkozási tevékenységet nem folytat A HH nem rendelkezik alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsıbbségi) joggal. III. A HH vezetıi és munkatársai A HH élén fıigazgató áll, akit nyilvános pályázat alapján az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján bíz meg, illetve vonja vissza megbízását, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A fıigazgató munkáját igazgatók és gazdasági igazgató segíti. A gazdasági igazgatót a Kt. 8. (2) bekezdése alapján a miniszter határozatlan idıre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a fıigazgató gyakorolja A HH magasabb vezetıi beosztást betöltı közalkalmazottjai: Fıigazgató Az Intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje. - A HH törvényes képviselıje, a HH valamennyi közalkalmazottjának munkáltatója. A munkáltatói jogok gyakorlása a VII fejezetben került szabályozásra, - akadályoztatása esetén szakmai kérdésekben az általa kijelölt vezetı, minden más kérdésben a gazdasági igazgató helyettesíti, - feladatait a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a törvényesség betartásával köteles ellátni, - szerzıdéskötési és megállapodási joga van. A HH nevében anyagi kötelezettségeket a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett vállal, - vezetı munkatársait rendszeresen ellenırzi, és munkájukról beszámoltatja ıket, - meghatározza az Intézmény feladatának legmegfelelıbb mővészeti, gazdasági, mőszaki, szervezési kereteit, - felelıs a HH mősor- és kiadvány-politikájáért, - a mővészeti igazgató, illetve a Tanácsadói Testület és a mővészeti vezetı véleménye alapján meghatározza a bemutatásra és felújításra kerülı darabokat, azok anyagi kereteirıl a gazdasági igazgató javaslata alapján dönt, - koordinálja a tárak szakmai munkáját, - meghatározza az intézmény szakmai irányvonalát, prioritásait, a mindenkori gazdasági helyzet függvényében, - a tárak által elkészített távlati és éves tervjavaslatokat egyezteti, jóváhagyja és az elfogadott tervek, végrehajtását ellenırzi, - kiadja a mővek megírására vonatkozó szerzıi megbízásokat, és a mővészeti igazgató javaslata alapján elfogadja a mőveket, - a törvényi elıírásokkal összhangban eleget tesz a HH belsı ellenırzési feladatai végrehajtásának, - a felügyeleti szerv rendelkezése szerint, szervezeti egységek vezetıivel és a mővészeti 6

7 igazgatóval közösen kialakítja, évenként pontosítja és jóváhagyja az intézmény továbbképzési és a beiskolázási tervét mely hét évre rögzíti, hogy a képzésre kötelezett és jogosult kulturális szakemberek mely idıpontban és milyen típusú továbbképzésben vesznek részt. - a fıigazgató gondoskodik a belsı ellenırzés kialakításáról és mőködéséhez szükséges források biztosításáról. A belsı ellenırzést végzı személy feladatait a HH szervezeti és mőködési szabályzata és a HH Belsı Ellenırzési Kézikönyve tartalmazza Mővészeti igazgató: - A Fıigazgatóság keretében, a fıigazgató személyes irányítása alatt dolgozik, hozzá tartozik a szakmai döntés-elıkészítés, egyeztetés és végrehajtás. Munkája során konzultál és együttmőködik a marketing- menedzser és a gazdasági igazgatóval, illetve a tárak vezetıivel, munkatársakkal, - intézkedik a feladatkörébe tartozó (munkaköri leírásában részére elıírt feladatok) szakmai ügyekben, és a szakmai véleményeket integrálja, - az intézmény szakmai alapfeladatait, mőködésének tartalmi vonatkozásait kialakítja, végrehajtását ellenırzi. (repertoár, kiadványok), - a tárak szakmai mőködésérıl a számára elıírt idıben, illetve év zárásakor írásos beszámolót köteles készíteni a fıigazgató részére, - meghatározott körben aláírási jogot gyakorol, - gyakorolja a munkaköri leírásában részére elıírt feladatkörébe tartozó ügyekben a kiadmányozási jogkört. Akadályoztatása és távolléte esetén a menedzserigazgató helyettesíti, - részt vesz a Fıigazgatóság munkájában, irányítja a tárak szakmai munkáját, illetve a területéhez tartozó munkatársakat. A szervezeti kereteken túl nyomon követi és irányítja a területéhez tartozó feladatok megvalósítását, - tudományos alapon megtervezi, irányítja és végzi a Hagyományok Háza kiadványozási tevékenységét, - részt vesz a MÁNE repertoárjának kialakításában Gazdasági igazgató: - A fıigazgató távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja a fıigazgató feladatait és hatáskörét a fıigazgató által kizárólagosan magának fenntartott és a tárak vezetıi részére átadott ügyek kivételével, - részt vesz minden olyan döntés és koncepció kialakításában, melynek költségkihatásai vannak, illetve hosszabb távú mőködést befolyásoló hatással bírhatnak, - intézményi szabályozottság kialakítása, módosítása tekintetében javaslattételi és felügyeleti joga van. Kialakítja és elkészíti a HH belsı gazdálkodási rendjét és a folyamatba épített ellenırzés keretében (FEUVE) ellenırzi azok betartását, - kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a gazdasági igazgatóság szervezeti egységébe tartozó közalkalmazottak tekintetében. Szervezi és felügyeli a szervezeti egységébe tartozó ügyintézık munkáját, - felelısségi körébe tartozik az államháztartási törvényben és a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló kormányrendeletben részére elıírt gazdasági feladatok irányítása és ellátása, - elkészíti a HH éves költségvetési és pénzügyi tervét, valamint annak módosítását, a szakmai tervvel összhangban. Gondoskodik a pénzügyi elıirányzatok betartásáról, az éves költségvetés tervszerő végrehajtásáról, - biztosítja a jogszabályokban meghatározott módon az állami vagyon számviteli nyilvántartását, az idıszaki beszámolókat és a mérleget elkészíti, 7

8 3.2. A HH vezetıi beosztást betöltı közalkalmazottjai: Marketing- menedzserigazgató: - A fıigazgató személyes irányítása alatt dolgozik, - közvetlenül részt vesz a szakmai döntések elıkészítésében, mely feladata során konzultál és együttmőködik a mővészeti és a gazdasági igazgatóval, illetve az érintett tárak (szervezeti egységek) vezetıivel, - megszervezi az éves programterv keretében a MÁNE produkcióinak értékesítését, valamint a jegy-és bérletrendszert, annak értékesítését, - elıkészíti az intézmény szükséges marketingstratégiát és javaslatot tesz a fıigazgatónak, annak megvalósítására, - szervezi a HH befogadó-színházi kapcsolatait, - gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok intézményes ápolásáról, - felel az intézmény által tervezett és szervezett, általa felügyelt rendezvények pontos és szakszerő lebonyolításáért, az elszámoltatás és a beszámolók elkészítéséig bezárólag, - felel a HH propaganda-anyagainak (szórólap, plakát stb. vagy egyéb audiovizuális eszközök) megjelenéséért és megjelentetéséért. Megszervezi és figyeli a médiában való megjelenést. Felel a meghatározott hirdetési kampányok megvalósításáért, a HH külsı és belsı imázsáért, - a számára elıírt feladatok megvalósítására határidıs terveket készít, és felel a fıigazgatósági menedzsment szakmai munkájáért, - feladatainak ellátására javaslatot tesz, valamint a vezetıi döntések és az alapfeladatok, végrehajtását ellenırzi, - meghatározott körben aláírási jogot gyakorol, - gyakorolja a munkaköri leírásában részére elıírt, a feladatkörébe tartozó ügyekben a kiadmányozási jogkört. Akadályoztatása és távolléte esetén a szakmai igazgató helyettesíti, - felelıs az intézmény kiadványinak értékesítéséért A Mővészeti vezetı, igazgatóhelyettesek (tárvezetık) feladat- és hatásköre: - Felelısök a tár napi, operatív munkájának irányításáért, - a Mővészeti és a Marketing- menedzserigazgatóval konzultálva elkészítik az éves munkaterveket, - a gazdasági igazgató útmutatása szerint javaslatot tesznek táruk éves költségvetésére, - átadott munkáltatói jogkörben az elvégzendı feladatokkal összhangban tervezik, és gondoskodnak a dolgozók éves szabadságának kiadásáról. Fıigazgató jóváhagyására elkészítik a tár dolgozóinak munkaköri leírását. Végzik a minısítéseket, - intézkednek a feladatkörükbe tartozó ügyekben, - feladatuk ellátására javaslatot tesznek, valamint a vezetıi döntések és a belsı szabályzatok szerint (kiemelten FEUVE) végzik a területükre meghatározott feladatok végrehajtását és ellenırzését, - a tár egészének mőködésérıl a számukra elıírt idıben, illetve év zárásakor írásos beszámolót kötelesek készíteni a fıigazgatóság részére, - meghatározott körben aláírási és rendelkezési jogot gyakorolnak, - gyakorolják a tár feladatkörébe tartozó, valamint a munkaköri leírásukban részükre elıírt feladatok végzése során a kiadmányozási jogkört, 8

9 A HH a fent nevesített magasabb vezetıi és vezetıi beosztást betöltı munkavállalói részére eseti, vagy idıszakos jelleggel intézményi gépjármő magánhasználatát biztosítja, vagy magángépjármő intézményi célú használatát engedélyezi a belsı szabályzatai szerint. IV. Szervezete A HH a feladatkörébe tartozó feladatokat a következı szervezeti egységek látják el, engedélyezett létszám feltüntetésével: Fıigazgató közvetlen irányításával mőködik: 1 fı - Belsı ellenır (szolgáltatási szerzıdés keretében alkalmazva) - Humán menedzser 1 fı Szervezeti egységek: 1. Fıigazgatóság 13 fı 2. Magyar Állami Népi Együttes (Mővészeti Tár) 62 fı egységei: - Zenekar - Tánckar Nıi tánckar, Férfi tánckar - Mőszaki osztály 3. Lajtha László Folklórdokumentációs Központ (Közgyőjteményi Tár) 20 fı egységei: - Győjteményi fıosztály (Martin Médiatár): Könyvtári osztály - Archiválási fıosztály: Digitalizálási osztály Katalogizálási osztály 4. Népmővészeti Módszertani Mőhely (Közmővelıdési Tár) 15 fı egységei: - Folklór osztály - Kézmőves osztály - Népi iparmővészeti osztály 5. Gazdasági Igazgatóság 24 fı egységei: - Pénzügyi osztály - Számviteli részleg - Bérgazdálkodás és munkaügy - Mőködés- fenntartási osztály A HH engedélyezett létszáma 2010 január 1-tıl: 136 fı V. A HH egységei és feladataik 5.1. A fıigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és munkatársak: Belsı Ellenırzés: A HH nem foglalkoztat belsı ellenırt, így a belsı ellenırzési tevékenységet külsı szolgáltató bevonásával látja el. A tevékenységet ellátó szolgáltató közvetlenül a HH fıigazgatójának utasítása alapján más szervtıl és tevékenységtıl funkcionálisan függetlenítve a 9

10 HH Belsı Ellenırzési Kézikönyvében foglaltak, valamint a HH stratégiai és éves ellenırzési terve szerint látja el feladatát. Amelynek keretében: - Elemezni, vizsgálja és értékelni a belsı kontrollrendszerek kiépítésének, mőködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a belsı kontrollrendszerek mőködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. - elemezni és vizsgálja a rendelkezésére álló erıforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a fıigazgatója számára a HH mőködése eredményességének növelése, valamint a belsı kontrollrendszerek (ideértve a FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése érdekében, - ajánlásokat és javaslatokat megfogalmaz meg a kockázati tényezık, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelızése, illetve feltárása érdekében, - nyomon követni az ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, - elvégezni a belsı ellenırzési tevékenység minıségértékelését, - a HH-n belül a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belsı ellenırzési standardok és a belsı ellenırzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet is ellát. A belsı ellenırzési tevékenység során szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenırzéseket, illetve informatikai rendszerellenırzéseket, valamint az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan ellenırzéseket végez Humán menedzser: Tevékenységével közvetlenül támogatja a fıigazgatót munkáltató jogainak gyakorlásában, valamint közremőködik az intézmény humán politikájának kialakításában A HH szervezeti egységei: Fıigazgatóság: Felelıs vezetı: marketing- menedzser igazgató - összeállítja (összegzi a tárak munkatervei alapján) az éves munkatervet, összehangolja a tárak mőködését, - a rendszeres vezetıi értekezleteken értékeli az egyes tárak és munkatársak munkáját, - gondoskodik az intézmény rendezvényeinek megszervezésérıl, - elkészíti az intézmény marketing-tervét, - kialakítja az intézmény arculatát, gondoskodik annak megjelenésérıl a médiában, - a szakmai vezetıkkel egyeztetve külsı szakmai kapcsolatokat ápol országon belül és kívül. - megszervezi az intézmény kiadványainak értékesítését, - biztosítja az intézmény számítástechnikai parkjának mőködését, - mőködteti a stúdiót Magyar Állami Népi Együttes (Mővészeti Tár) A HH mővészeti arculatának képviselıje, ilyen jellegő funkcióinak, törekvéseinek kivitelezıje. Felelıs vezetı: mővészeti vezetı - Színházi produkciók alkotása, bemutatása, - kiemelt feladata a népzene és a néptánc társadalomban elfoglalt helyének erısítése, a magyar népi kultúra társadalmi alapértékként való felmutatása, - a tökéletesen elsajátított magyar zenei és táncos anyanyelvet hagyományos folklór-, 10

11 valamint történeti és táncszínházi mősorokon keresztül, mővészi formában a közönség elé tárja, - munkáját elsısorban a székházban végzi. Elıadásainak mővészi és közmővelıdési hatása azonban a magyarországi mellett a Kárpát-medencében és egyéb nemzetközi megjelenéseken keresztül is érvényesül, - feladatait elsısorban saját társulatával, teljes munkaidıben foglalkoztatott tánckarral, népzenei együttessel és népi zenekarral, valamint mőszaki osztállyal látja el Lajtha László Folklórdokumentációs Központ (Közgyőjteményi Tár) A Lajtha László Folklórdokumentációs központon belül a Könyvtári Intézet rendszerében 2005 januárjától FV számon regisztrált nyilvános szakkönyvtár mőködik. A HH győjteményezési, szolgáltató tevékenységének letéteményese. Felelıs vezetı: igazgatóhelyettes, (tárvezetı), - Tevékenységének célja a népmővészet társadalmi hasznosulását elısegíteni, a népzene és a néptánc élı és folyamatos visszatanulásának, a mai kultúrában jelenlétének a dokumentációs hátterét biztosítani, - ennek megvalósítására adatbázist hoz létre és mőködtet, mely a modern technika bevonásával lehetıvé teszi a gyors és hatékony szolgáltatást a nagyközönség számára, - győjtıköre elsısorban a Kárpát-medence, kitekintéssel a keleti rokon népek folklórjára, - győjtıkörébe beletartoznak a népmővészeti mozgalmak tevékenységét tükrözı dokumentumok, amelyek folyamatos bıvítésérıl gondoskodik, - tudományos alapon véleményezi és támogatja a HH kiadási tevékenységét, újabb kiadvány terveket elıkészít és javasol, - a megfelelı tudományos hitelesség biztosítása érdekében folyamatosan együttmőködik a HH másik két szakmai tárával, - feladata a HH-ba bekerült tudományos és győjtıi hagyatékok (pl. Lajtha és Martin hagyatékok) feldolgozása és az eredmények közkinccsé tétele, - együttmőködik más győjteményekkel a győjtések társadalmi hasznosítása céljából, - nemzetközi kapcsolatokat épít, regionális együttmőködésben vesz részt a Kárpát-medencei népmővészeti anyagok feltárására, rendszerezésére, hasznosítására, - a győjtemény anyagát a Könyvtár és a Szolgáltatási osztály teszi hozzáférhetıvé az érdeklıdık számára, - a könyvtár mőködését külön Könyvtári szervezeti és mőködési szabályzat szabályozza Népmővészeti Módszertani Mőhely (Közmővelıdési Tár) feladatai: A Tár tevékenysége kiterjed mindazon intézményekre, szakmai és civil szervezetekre, valamint egyéni kezdeményezésekre, melyeknek törekvései kapcsolódnak a hagyományos kultúra valamely területének mőveléséhez, ápolásához, terjesztéséhez, illetve a hagyományos kultúra értékeinek propagálásához. Felelıs vezetıje: igazgatóhelyettes, (tárvezetı), - A hagyományos kultúrák, ezen belül különös tekintettel a népmővészet társadalmi hatásának vizsgálata, - a hagyományos kultúrára épülı mozgalmak oktatási, szakmódszertani ellátása, - a hagyományos kultúrával kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli képzési folyamatok segítése, adott esetben ezek koordinálása képzések, tanfolyamok, vizsgák szervezése, - a képzık képzıjeként oktatók továbbképzésének megszervezése, lebonyolítása, - a fentiekben leírt tevékenységekkel kapcsolatos információs anyagok, dokumentumok győjtése, archiválása és ezek publikus használatának biztosítása, együttmőködésben a közgyőjteményi tár érintett szervezeti egységével, - szakmai kiadványok megjelentetése, mely tevékenységét az Intézmény szakmai 11

12 igazgatójának közvetlen irányításával végzik, - nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, - a fentiekben leírt tevékenységekkel kapcsolatos statisztikák, tanulmányok készítése, - konferenciák szervezése, pályázatok hirdetése és lebonyolítása, - népi iparmővészettel kapcsolatos állami feladatok ellátása, - a hagyományos kultúra közkultúrába emelése érdekében elıadások, foglalkozások, táborok szervezése különféle korosztályok részére A Népmővészeti Módszertani Mőhely Népi Iparmővészeti Osztály keretén belül mőködik a Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum, - jellege szerint: közérdekő muzeális győjtemény, - győjtıköre: néprajz és népi iparmővészet, - alapítás éve: 1990, - anyakönyvi nyilvántartási szám: MK/d/ 122. A Tár feladatainak végrehajtása érdekében: - Kapcsolatot tart hazai és külföldi tudományos, kulturális, közmővelıdési, idegenforgalmi intézményekkel és civil szervezetekkel, ezekkel együttmőködik közös rendezvények szervezésében, valamint éves munkatervének kialakításában is figyelembe veszi ezek szakmai tevékenységét, - szakmai fórumokat, mővészeti rendezvényeket (versenyeket, bemutatókat, seregszemléket, konferenciákat) szervez, információs anyagokat készít, szaktanácsadást végez, és szakági pályázatokat hirdet, - részt vesz a közoktatás, mővészetoktatás, szakoktatás, közmővelıdés képzési és továbbképzési követelményeinek, valamint a hagyományoktatás rendszereinek kidolgozásában, - képzéseket, továbbképzéseket, akkreditált képzéseket, tanfolyamokat, táborokat szervez és bonyolít, - oktatási és módszertani tevékenységéhez kiadványokat, segédanyagokat készít és terjeszt, - kézmőves mőhelyeket tart fenn és mőködtet, - közremőködik regionális, országos és nemzetközi rendezvények koordinációjában, szervezésében, az ilyen jellegő szakmai tevékenység koncepciójának kialakításában, - hatósági jellegő állami feladatként szakszerően ellátja: a népi iparmővészeti alkotások minısítését, az erre a célra létrehozott bírálóbizottságok útján, rendeletben meghatározott díj ellenében, - népi iparmővészként elismeri azt a személyt, aki erre a szabályzat alapján jogosult. A népi iparmővész részére igazolást állít ki, - gondozza a népmővészet szakterületének nemzetközi kapcsolatait, elısegíti a terület nemzetközi kapcsolattartását, - gondozza és gyarapítja a Népi iparmővészeti győjteményt A Tár tevékenységi formái - Referencia jellegő feltáró, áttekintı, elemzı tevékenység, - információ jellegő, adatgyőjtı, rendszerezı és közvetítı tevékenység, - alkotó jellegő, szakági tevékenység, - hatósági tevékenység (vizsgáztatás, osztályozás, minısítés, zsőrizés, stb.), - győjteménykezelés, - szolgáltatás jelleggel szaktanácsadást végez, - szorosan együttmőködik az illetékes szakmai, állami és civil szervezetekkel, intézményekkel. 12

13 Gazdasági Igazgatóság: Felelıs vezetı: gazdasági igazgató - Vizsgálja a gazdasági környezet alakulásának a HH gazdálkodásra gyakorolt hatását. A vizsgálatok alapján az Intézmény gazdálkodására javaslatokat dolgoz ki, - biztosítja az intézmény gazdasági mőködıképességét az érvényben lévı gazdasági és jogi környezet adta lehetıségeken belül, - ellenırzi a HH költségvetési keretek felhasználásának a jogszabályok és elıírások szerinti bonyolítását, az esetleges szabálytalanságok esetén intézkedést kezdeményez az illetékes vezetıknél, - kialakítja és elkészíti a HH belsı gazdálkodási rendjére vonatkozó (könyvvitel, számlarend, önköltség-számítási, vagyongazdálkodás stb) szabályozást és ellenırzi betartását, - elkészíti a HH éves költségvetési és pénzügyi tervét, annak módosítását, a szakmai tervvel összhangban, - gondoskodik a pénzügyi elıirányzatok betartásáról, az éves költségvetés tervszerő végrehajtásáról. Biztosítja a jogszabályokban meghatározott módon az állami vagyon számviteli nyilvántartását, az idıszaki beszámolókat és a mérleget készíti, - intézkedik a követelések behajtásáról, tartozások határidıben történı kiegyenlítésérıl, - kiutalja és nyilvántartja a külsı anyagi támogatásokat, a pénzügyi elszámoltatásokról intézkedik, - ellátja a HH egészét érintı fıkönyvi könyvelést, vezeti a központi analitikus nyilvántartást, - nyilvántartja és elszámolja az intézmény vagyontárgyait, - teljesíti a MÁK nyilvántartásra, az adózásra, a különbözı jelentésekre, a készpénzforgalomra, a bizonylatok kezelésére, a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására elıírt kötelezettségeket, - elemzéseket készít a létszámszerkezet, valamint a létszám és bér alakulásáról. Javaslatot tesz a HH éves létszám, bér- és jutalomkeret tervére. Ellátja a létszám és bérgazdálkodási, valamint a munkaügyi feladatokat, - javaslatot tesz az (külsı, belsı) ellenırzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésérıl, - ellátja az intézmény vagyonkezelésében és használatában lévı épület (részeknél) a karbantartási, üzemeltetési, vagyonvédelmi feladatokat, - intézi az anyag- és eszközbeszerzéseket, a berendezések javítását. Ellátja az intézmény gépkocsi park üzemeltetésével, valamint a saját tulajdonú gépjármővekkel kapcsolatos elszámolási feladatokat, - végzi a leltározást, selejtezést, - irányítja a gondnoksághoz tartozó fizikai alkalmazottak tevékenységét, - nyilvántartja az intézmény bélyegzıit. A HH szakmai feladatainak ellátása érdekében, az egyes szervezeti egységek vezetıivel együttmőködve: - Rendszeres adatszolgáltatást biztosít a vezetık számára a hivatal pénzügyi tervének végrehajtásáról, illetve a naprakész pénzügyi helyzetrıl és a költségvetési keretek felhasználásáról, - elıkészíti a felvétel, kinevezés, felmentés, stb. lebonyolítását, elıkészíti és lebonyolítja a személyzeti pályázatokat, - ellátja a munkaköri követelmények összeállításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, - vezeti a nyilvántartásokat, elemzi az állomány összetételét, szolgáltatja a kívánt adatokat, koordinálja a szakemberképzést, intézi a tanulmányi szerzıdésekkel összefüggı ügyeket. 13

14 VI. A Hagyományok Háza testületei 6.1. A HH Tanácsadó Testületei: Az intézmény külsı szakértıkbıl álló testületei. Tagjait a mővészeti igazgató és a tárvezetık javaslatai alapján a fıigazgató kéri fel az intézményt érintı szakmai kérdések megvitatása céljából. Ilyen testületek különösen a: A Hagyományok Háza Tanácsadó Testülete (HHTT) A testület tagjait a fıigazgató a népmővészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül kéri fel, a mővészeti igazgató és a tárvezetık javaslata alapján. A testület feladatkörében javaslattevı és véleményezési jogkörrel rendelkezik Állami Népi Együttes Tanácsadó Testülete (ÁNETT) A testület tagjait a fıigazgató a mővészeti igazgató és a mővészeti vezetı javaslata alapján kéri fel az együttes mővészeti kérdéseinek megvitatása céljából Népi Iparmővészeti Tanácsadó Testület (NITT) A testület tagjait a fıigazgató a népi iparmővészet országos szakmai szervezeteivel történt egyeztetést követıen, a népi iparmővészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül kéri fel. A testület feladatkörében javaslattevı és véleményezési jogkörrel rendelkezik. Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a fıigazgató hagy jóvá Felnıttképzési Szakmai Tanácsadó Testület. Véleményezi az intézményben folyó képzéseket és továbbképzéseket, valamint az éves képzési tervet Társulati (intézményi) ülés A fıigazgató hívja össze szükség szerinti idıközökben, de legalább évente két alkalommal. Napirendjén belül a fıigazgató és az intézmény vezetıi beszámolnak a szervezeti egységek eredményeirıl, feladatairól, és értékelik az adott idıszakban végzett munkát. Ismertetésre kerülnek a rövid és hosszabb távú szakmai elképzelések. A társulati ülésen az intézmény minden tagja részt vesz tanácskozási és javaslattételi joggal Igazgatósági ülés: Összehívásáról és napirendjének kialakításáról a fıigazgató intézkedik. Célja az intézmény éves és középtávú feladattervének kialakítása, az idıszaki beszámolók értékelések megvitatása, melyet a tagok és a meghívottak javaslatait figyelembe véve az igazgatókkal történı egyeztetést követıen a fıigazgató állapít meg és ad ki írásban. Alapesetben az igazgatóság minden hónap elsı keddjén, egyéb esetben szükség szerint ülésezik Az értekezletet a fıigazgató távollétében a helyettesítésével megbízott személy vezeti. Tagjai: fıigazgató, igazgatók, mővészeti vezetı, igazgatóhelyettesek (tárvezetık), valamint szükség szerint meghívott szakértık Munkarendi /vezetıi/ értekezlet: Az értekezleten az intézmény adott idıszakának, /hetének/ elkövetkezı munkarendje, valamint az ezzel kapcsolatos szakmai, gazdasági és szervezési feladatok kerülnek meghatározásra. A fıigazgató az elızetesen kiadott eseti feladatok teljesítésérıl 14

15 beszámoltathatja a témafelelısöket. Hetente kedden vagy a hét más, elıre meghatározott munkanapján ülésezik Az értekezletet a fıigazgató távollétében a helyettesítésével megbízott személy vezeti. Tagjai: fıigazgató, igazgatók, mővészeti vezetı, igazgatóhelyettesek (tárvezetık), valamint szükség szerint meghívott szakértık és belsıs munkatársak lehetnek. VII. Ügyintézés és a szabályozás rendje 7.1. Munkáltatói jog: Kiemelt munkáltatói jogkör gyakorlása: A HH közalkalmazottjai tekintetében a kiemelt munkáltatói jogkört (így különösen a közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi, kártérítési eljárás indítása, tartós fizetés nélküli szabadság engedélyezése, bér megállapítás, kollektív szerzıdés megkötése, pályázat kiírása, külföldi kiküldetés és tanulmányút elrendelése stb.) a fıigazgató gyakorolja Közvetlen munkáltatói jog gyakorlása: A közvetlen munkáltatói jogokat (így különösen a juttatásokat nem érintı kinevezés, munkaszerzıdés-módosítás, munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezése, rendes szabadság, belföldi kiküldetés) a szervezeti egységek vezetıi (Gazdasági igazgató, Marketing - menedzser igazgató és tárvezetık) szervezetei egységeik tekintetében gyakorolják. 7.2 Szabályzatok A HH szabályzatait a jogszabályokkal összhangban a szakmai mőködés sajátosságainak figyelembevételével a szakterületet ismerı személy (szükség esetén külsı szakértı bevonásával) készíti el, amelyet a vezetıi értekezlet konzultáció útján fogad el. A szabályzatot meghatározott nappal, személyi és területi hatály megjelölésével, a kiadmányozó aláírásával kell hatályba léptetni. Az intézmény mőködéséhez a jogszabályok által kötelezıen elıírt szabályzatok az azok elkészítéséért felelıs személyek megjelölésével a jelen SzMSz 3. számú mellékletében kerültek rögzítésre Utasítás A fıigazgató által kiadott az intézmény egészét, vagy egyes részterületeinek mőködését meghatározó vezetıi rendelkezés. Az utasításnak mindenki köteles eleget tenni, akiket érint, fegyelmi és kártérítési felelısség mellett Körlevél A munkatársakat érintı tájékoztatás, figyelemfelhívás formája. Körlevél kiadására a fıigazgató bármely ügyben, gazdasági igazgató, gazdasági jellegő ügyekben jogosult. A körlevél továbbítása történhet írásban közzététellel a hirdetıtáblákon, vagy a HH belsı elektronikus levelezési rendszerén keresztül, illetve kombinálva. 7.5 Munkaterv A fıigazgató a mővészeti alkotó, győjteményezési és közmővelıdési tevékenység tervszerő megvalósítása érdekében az évenként, illetıleg közép- vagy hosszútávon esedékes feladatok elvégzésére beszámolón alapuló munkatervet állít össze, amelyet a fejezet irányító szerv fogad el és hagy jóvá Az igazgatók javaslatot tesznek az SZMSZ értelmében illetékességi körükbe tartozó idıszerő feladatoknak a munkatervekbe való felvételére, illetıleg felsıbb szintő döntést igénylı 15

16 feladatokra, a megoldás határidejének, szükség esetén a végrehajtás módjának, illetve feltételeinek a megjelölésével A munkavégzés általános szabályai Az intézményi feladatok körében az ügyeket érdemben, a jogszabályoknak megfelelıen, vagy a felettes vezetı által meghatározott határidıre kell elintézni. Ügyintézési határidıként a 30 napos (pénzügyi ügyintézés tekintetében 8 munkanap) ügyintézési határidıt kell irányadónak tekinteni abban az esetben, ha jogszabály, a megkeresı szerv vagy a vezetı a teljesítés határidejét nem írja elı A szervezeti egységeken belül a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidıre történı elintézéséért, illetıleg annak elmulasztásáért, felelıs személy megállapítható legyen. Ha az intézkedés elızményei magából az ügyiratból nem állapíthatóak meg, azokról írásbeli összefoglalót kell készíteni, és azt az iratokhoz kell csatolni, vagy az ügyiratra rávezetni A dolgozók munkavégzésének általános szabályait az intézmény szabályrendszerében, ezen belül a szervezeti egységek ügyrendjeiben és a dolgozó részére a feladatát részletesen meghatározó munkaköri leírásban foglaltak szerint kell meghatározni A szervezeti egységek munkarendje és együttmőködése Az igazgatóságok (tárak) egymással mellérendeltségi kapcsolatban állnak. Együttmőködésük alapelve, hogy feladataik megoldása során az ügyköreik érintkezési területein egymást tájékoztatva, segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el. Olyan ügyekben, amelyekhez rendszeres együttmőködés szükséges, annak tartalmát, módját, illetıleg a feladatok elhatárolását az érdekelt vezetık közösen állapítják meg Kiadmányozási jog Intézkedések és azok tervezetei az arra jogosult vezetı aláírásával (kiadmányozásával) válnak intézkedéssé. A kiadmányozás magában foglalja: - az érdemi döntés meghozatalát, - az intézkedés (döntés, véleménynyilvánítás, közbülsı intézkedés) kiadmányozásának és - az ügyirat irattárba helyezésének jogát. A fıigazgató akadályoztatása esetén fenntartott jogokat kivéve, illetıleg a gazdasági jellegő kérdésekben a gazdasági igazgató jogosult kiadmányozni a miniszterek, államtitkárok, országos hatáskörő szervek vezetıi részére készített vezetıi jogkörébıl adódó iratokat, valamint a fejezet irányító szerv részére adott jelentéseket, elıterjesztéseket Véleménynyilvánítás, média megjelenés Minden (munkavállaló) interjúalany felelısséggel tartozik az általa tett és HH érintı nyilatkozatok tartalmáért Lehetıség szerint az Intézményt érintı média megkeresésrıl elızetesen kell a HH fıigazgatóját értesíteni, amennyiben erre nem volt mód, akkor is biztosítania kell, hogy az intézményvezetı még a megjelenés elıtt megismerhesse az adott interjú tartalmát Közédekő adatok kezelése A közérdekő adatok kezelése a HH gazdasági igazgató-helyettese irányítása alatt történik. A feladat áll a közérdekő adatok jogszabály szerinti megjelentetésérıl a HH honlapján, valamint az egyedi adatigénylések esetén a megfelelı adattartalmú a közérdekő adatok megismerését biztosító adatszolgáltatásból A nem gazdasági jellegő adatigényléseket is a szokásos rendben kell érkeztetni, de az adatszolgáltatásra nem a gazdasági igazgató-helyettes, hanem a kérdésben érintett szervezeti egység vezetıjének a feladata. 16

17 Minden megkeresésérıl a HH fıigazgatóját távollétében a helyettesítésével megbízott személy értesítése kötelezı Kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultság A HH feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló kötelezettségvállalást illetve rendelkezést, utalványozást aláírni az Intézmény jóváhagyott kötelezettségvállalási szabályzata szerint és az éves pénzügyi tervében meghatározott kereteken belül a fıigazgató, az ezzel a feladattal megbízott vezetık jogosultak Szabálytalanságok kezelése A HH tevékenysége, vagy ügyintézés során észlelt szabálytalanságok esetére a HH tevékenysége során feltárt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje tárgyában kiadott az SZMSZ 2. számú melléklete szerint kell eljárni Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség Az alábbi felsorolás szerinti munkaköröket betöltı magasabb vezetıi és vezetıi beosztást betöltı közalkalmazottak 2 évente a meghatározott adattartamú vagyonnyilatkozat tételére kötelesek. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek: fıigazgató, mővészeti igazgató gazdasági igazgató, marketing- menedzser igazgató, tárvezetık, (igazgatóhelyettesek) mőködési és fenntartási osztályvezetı mőszaki vezetı VIII. Záró rendelkezések 8.1. Jelen szabályzat az Oktatási és Kulturális Miniszter jóváhagyásának napján lép hatályba Ezzel egyidejőleg a március 29-én keltezett HH hatályát veszti Jelen utasítás jóváhagyását és életbelépését követı 30 napon belül köteles minden önálló szervezeti egység vezetıje szervezeti egységére vonatkozó ügyrendjének módosítását (múzeum és a könyvtár tevékenységére vonatkozó mőködési szabályzatát) elkészíteni, és azt jóváhagyásra beterjeszteni A jóváhagyott ügyrendek alapján az azt követı 30 napon belül minden szervezeti egység vezetıje köteles a dolgozók munkaköri leírásait felülvizsgálni és a feladatokat a fenti szabályozóknak megfelelıen, módosítani. Mellékletek: 1. Az intézmény sematikus szervezeti felépítése 2. Szabálytalanságok kezelésének rendje 3. Jogszabályok által elıírt szabályzatok felsorolása 17

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és mőködési szabályzatáról hatályos: 2012.01.07 - A központi államigazgatási szervekrıl,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e Fejezet száma, megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma XXIII. Szektor: 1051 Cím/alcím: 0700 PIR törzsszám: 597023 Intézmény megnevezése: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Intézmény

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 10. szám 1367 A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról A központi államigazgatási

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra hatályos: 2012.07.30 - A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás hatályos: 2012.05.09 - Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére 19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére Elıterjesztı megnevezése: Dr. Juhász Enikı Iktatószám: Tárgy: 5-37/2012-F-1

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. augusztus 20 24. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/34. szám T A R T A L O M Álláspályázatok

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2013. 1 2 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata.. 3 Mellékletek 1.

Részletesebben