SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı

2 Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása 6-8.oldal 2. A mőködés rendje 8.oldal 2.1. Az intézmény munkaterve 8.oldal 2.2. Az óvoda nyitva-tartása a gyermekek felügyeletének ellátása 8-9.oldal 2.3. A tanítási idıkeretet csökkentı távollétek 9.oldal 2.4. Az intézmény hivatalos ügyeinek intézése 9.oldal 2.5. A vezetık és az óvodapedagógusok intézményben való tartózkodásának rendje 9.oldal 3. Belépés és benntartózkodás rendje 10.oldal 4. Hatáskörök, feladatok, feladatmegosztás 10.oldal 4.1. Az intézmény vezetése oldal 4.2. Az intézmény képviselete 11.oldal 4.3. Az óvodavezetı feladatköre 11.oldal 4.4. Óvodavezetı személyi feladatainak megosztása 11.oldal 4.5. Óvodavezetı oldal 4.6. Az óvodavezetı felel 12.oldal 4.7. Az óvodavezetı feladata oldal 4.8. Az óvodavezetı helyettes 13.oldal 4.9. A tagintézménnyel való kapcsolattartás oldal Szakmai munkaközösségek 14.oldal Helyettesítés rendje oldal 5.A költségvetési szerv szabályzatai 15.oldal 5.1. Az ellátandó, és a szakfeladatrend 15.oldal 5.2. Gazdálkodás 15.oldal 2

3 6. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 15.oldal 6.1. Szakmai szolgáltatás igénybevétele oldal 6.2. Iskolák tekintetében 16.oldal 6.3. Kulturális tekintetben 16.oldal 6.4. Intézményirányítás tekintetében 16.oldal 6.5. Gyermekvédelem tekintetében oldal 6.6. A szülık és nevelık kapcsolattartásának formája és módja 17.oldal 6.7. Szervezeti felépítés 18.oldal 6.8. Ülések, értekezletek rendje 18.oldal 6.9. Vezetık közötti kapcsolattartás 18.oldal Kapcsolattartás az alkalmazottakkal, a Közalkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezettel 19.oldal 7. A vezetık helyettesítési rendje 19.oldal 8. Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja 19.oldal 8.1. Az intézményt a külsı kapcsolatokban az intézmény vezetıje képviseli 19.oldal 8.2. Fenntartóval való kapcsolattartás 19.oldal 8.3. Óvodaorvosi szolgálattal való kapcsolattartás 19.oldal 8.4. Pedagógiai intézettel való kapcsolattartás oldal 8.5. Egyéb kapcsolattartások (óvoda-iskola átmenet) 20.oldal 9. A vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolat oldal 10. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje oldal 11. Az intézményi védı és óvó elıírások oldal 12. Katasztrófák elleni védekezés 24.oldal 13. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık 24.oldal 14. Tanulóbalesetek megelızése oldal 15. A mindennapos testmozgás formái 25.oldal 16. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok oldal 3

4 17. Az óvodai könyvtár mőködési rendje 26.oldal 18. A reklámtevékenység szabályai az óvodában 26.oldal 19. Az intézmény fellobogózása, címer elhelyezése oldal 20. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei 27.oldal 21. Tájékoztató az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról 27.oldal 21/a. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 28.oldal 22. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 28.oldal 23. Záró rendelkezések 28.oldal Melléklet: 1. FEUVE 2. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 3. Adatkezelési szabályzat 4. Kockázatkezelési szabályzat 4

5 Az SZMSZ létrejött az alábbi dokumentumok alapján: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 3. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. A tanév rendjérıl szóló hatályos rendelet 5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény /1992. (X.8.) Korm. Rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 7. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 8. A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII.29.)OM rendelet 9. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 199. évi LXXXIII. Törvény 10. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény 11. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról 13. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20. -a. 14. A közzétételi lista évi XC. törvény 6. (2) bek. 5

6 1. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása Az intézmény alapító okiratának kelte, száma: 227/2009.(VII.9.) Ök. sz. határozattal módosított 14/2011. (I.27.) Ök. számú határozatával jóváhagyott Az alapítás dátuma A költségvetési szerv neve: Gézengúz Óvoda székhelye: Budapest, Zalán u.11. telephelye(i): Budapest, Lázár u.18. típusa: óvoda OM azonosítója: törzskönyvi száma: A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jog gyakorlója, irányító és felügyeleti szerve: Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselıtestülete 1201.Budapest, XX., Kossuth tér A költségvetési szerv mőködési köre: Budapest XX. kerület 4. A költségvetési szerv jogállása, jogköre, besorolása: a, jogi személyisége: önálló jogi személy, b, gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı költségvetési szerv, elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, pénzügyi - gazdasági feladatait a XX. kerületi ONIGESZ, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el, c, bérgazdálkodási jogköre: önálló bér-, és létszámgazdálkodó 5. A költségvetési szerv jogszabályban (1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról) meghatározott közfeladata: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. a, Alaptevékenysége: Szakágazat megjelölése:

7 TEÁOR szerinti besorolás: 8510 Iskolai elıkészítı oktatás, Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Fogyatékosság típusok: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a b) viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, c) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd Óvodai intézményi étkeztetés Az intézmény gyermeklétszáma, maximum 165 fı. Óvodai csoportok száma: hét Speciális képzési formák: személyiségfejlesztı,tehetséggondozó,felzárkóztató program 6. A feladatellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a, A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll: - Zalán u.11. a helyrajzi számú 534 m 2, a helyrajzi számú 1240 m 2 telekmérető ingatlan a rajta álló 696 m 2 területő épülettel, valamint a helyrajzi számú 538 m 2 telekmérető ingatlan, továbbá az óvoda használja a Magyar Állam tulajdonát képezı helyrajzi számú 550 m 2 és helyrajzi számú 550 m 2 telekmérető ingatlant, - Lázár u.18. a helyrajzi számú 1240 m 2 telekmérető ingatlan és a rajta álló 253 m 2 nagyságú óvodaépület, - továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Bérbeadás tekintetében a b) pontban foglaltak szerint járhat el. b, Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának hatályos vagyonrendelete szabályozza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. c, Az intézmény (a feleslegessé vált, valamint a selejtezett vagyontárgyak hasznosításának kivételével) a rendelkezésre álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 7

8 7. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján, pályázat útján- a kerület önkormányzatának Képviselı-testülete bízza meg, határozott idıre. 8. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény igazgatója, valamint az általa írásban meghatalmazott beosztott közalkalmazott. 9. Az intézmény mőködése: Az intézmény mőködési rendjét szervezeti és mőködési szabályzatban kell meghatározni. A szervezeti és mőködési szabályzatot a fenntartó által átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság hagyja jóvá. Az intézményben foglalkoztatottakat az intézmény vezetıje közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza 2. A mőködés rendje 2.1. Az intézmény munkaterve határozza meg a tanév helyi rendjét az oktatási miniszter rendeletének figyelembevételével. Ezek tartalmazzák többek között: a tanítás nélküli munkanapok idıpontját és felhasználását, a megemlékezések, nemzeti ünnepek megünneplésének idıpontját, a nevelıtestületi értekezletek idıpontját Az óvoda nyitva-tartása a gyermek felügyeletének ellátása Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfıtıl-péntekig) üzemel. Nyitva tartás: 6,00. órától óráig, lépcsızetes munkakezdéssel, illetıleg befejezéssel (a gyermeklétszám figyelembevételével) történik. A nyitva tartás megállapítása szülıi nyilatkozat alapján történik, amelyet az OMB elé terjesztünk elfogadásra. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárás elıtt 30 nappal fel kell mérni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és tájékoztatni kell a szülıket, a gyermekeket fogadó óvodáról. 8

9 A zárva tartás ideje alatt, hetente egy alkalommal külön megállapodás szerint ügyeletet kell tartani. (postázás, adminisztrációs munkák), alkalmazkodva a fenntartó postázási napjaihoz. Az óvoda nyitva tartása: Zalán u.11. Lázár u.18. 6, , Ügyelet: reggel 6,00-tól ig Délután: tól ig A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idı, tanítási év (a továbbiakban: szorgalmi idı) keretei között kell megszervezni. Az elsı és az utolsó tanítási nap által meghatározott idıszak a szorgalmi idı. A szorgalmi idı elsı napja a tanév elsı napja A tanítási idıkeretet csökkentı távollétek A közoktatásról szóló LXXIX. törvény 1. sz. melléklet II. rész 6. pontja alapján a tanítási idıkeret csökken a törvényben meghatározottakon kívül (Mt (2) bekezdésében megjelölt távollét napjai és a keresıképtelenség idıtartama) az intézményvezetı által engedélyezett és a tanítási idıkereten kívül nem teljesíthetı olyan továbbképzés esetében, amely: az alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesítéséhez szükséges, az intézmény mőködéséhez kapcsolódik (nevelési program, pedagógiai program), a kötelezı továbbképzések intenzív szakasza, gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók, konferenciák, ételminıség-megırzı (HACCP), tőz- és polgári védelmi oktatások, konferenciák, beleértve a továbbképzésekhez kapcsolódó vizsganapokat. Amennyiben más, a tanítási idıkeretet csökkentı távollét engedélyezése merül fel, minden esetben egyidejőleg kell kérni a fenntartó jóváhagyását Az intézmény hivatalos ügyeinek intézése Zalán Óvodában 8-16 óráig, Zárás alatt az ügyeletes óvodában: 9-13 óráig A vezetık, és az óvodapedagógusok intézményben való tartózkodásának rendje Az óvoda nyitva tartásának idején, a vezetınek, vagy helyetteseknek az óvodában kell tartózkodnia. 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. szerint. A vezetık benntartózkodásán kívüli idıben, a helyettesítési rend szerint történik a vezetıi feladatok ellátása. 9

10 3. Belépés és benntartózkodás rendje Az óvoda bejárati ajtaja a gyermekek számára nem elérhetı helyen biztonsági retesszel van zárva a nap folyamán. Az intézménybe érkezınek csengetnie kell. Az ajtót mindig a csoportos dajkák nyitják és kísérik az érkezıket. Az óvodai ajtók nyitásáért és zárásáért napközben a dajkák felelısek /munkaköri leírás/. Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási, nevelési célra átengedni, csak a gyermekek távollétében lehet. A nevelési, oktatási intézmény helyiségeiben, párt vagy párthoz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet. Az óvodában a tanfolyam, a bérleti szerzıdésben foglaltak alapján meghatározott idıben, helyen mőködnek. (Mindenkor a szülıi igények figyelembe vételével.). A tanfolyamon résztvevıknek a házirend betartása kötelezı. Az óvodába érkezı iskolás testvér, rokongyermekért a szülı felelıs, kizárólag az adott csoport öltözıjében tartózkodhat. Amennyiben nem a szülı jön a gyermekért, írásos meghatalmazás benyújtása mellett adható át számára az adott csoportból a gyermek. Indulásig az adott csoport öltözıjében tartózkodhat. Bemutató csoportlátogatások szervezése esetén, a résztvevıket az adott programnak megfelelı rend szerint az óvodavezetı,- helyettese, tagóvoda-vezetı, munkaközösség vezetı, vagy az óvodavezetı által megbízott személy kíséri. Az ONIGESZ által küldött szerelık, karbantartók irányítása, az óvodavezetı, vagy az óvodavezetı által megbízott személy feladata. Az Oktatási Osztály, illetve felügyeleti, valamint szakszolgálati szervektıl érkezı látogatót, minden esetben az óvodavezetıhöz, illetve az óvodavezetı által megbízott személyhez kell kísérni. Az intézménybe érkezı egyéb idegen kalauzolására, kísérésére a fent említettek az irányadók Az intézmény vezetése 4. Hatáskörök, feladatok, feladatmegosztás Az intézmény vezetıjét - pályázat útján- a kerület Önkormányzatának Képviselıtestülete bízza meg határozott idıre. Az óvoda vezetıje a hatályos jogszabályok és Pesterzsébet Önkormányzatának határozatai alapján -, felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, takarékos gazdálkodásáért. 10

11 Gyakorolja a munkáltatói jogokat, és döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a Kollektív Szerzıdés nem utal más hatáskörbe. A kollektív szerzıdést kötı felek bejelentési kötelezettségüket az e célra szolgáló rendeletben elıírt adatlap kitöltésével teljesítik. Az adatlapot, valamint a megküldött kollektív szerzıdést nyilvántartási számmal látják el, és dokumentum tárba helyezik Az intézmény képviselete Az intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Az intézmény vezetıjét helyettesíthetik a munkamegosztás rendje szerint, az óvodavezetı helyettes, tagóvoda vezetı, és a vezetı által írásban meghatalmazott közalkalmazott Az óvodavezetı feladatköre Nevelıtestület vezetése Nevelı- és oktatómunka irányítása, és ellenırzése. Nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásának szakszerő megszervezése. A rendelkezésre álló költségvetés alapján, az intézmény mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása Szülıi közösséggel való együttmőködés Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza Óvodavezetı személyi feladatainak megosztása, Az óvodavezetı a pedagógiai munka szakmai irányítója. Feladatait a helyettesével, tagóvoda-vezetıvel, a munkaközösség vezetıkkel és a minıségi TEAM-mel megosztva látja el. A tanügy igazgatási, és munkáltatói jogkört teljes hatáskörrel gyakorolja, a kapcsolódó feladatokat megosztja helyettesével és a tagóvodavezetıvel. A gazdálkodási és ügyviteli teendıket az óvodatitkár közremőködésével látja el. Az óvodavezetı távollétében a vezetıhelyettes és a tagóvoda-vezetı teljes felelısséggel látja el a vezetıi feladatokat. Folyamatos információs kötelezettséggel tartozik az óvodavezetı felé. Távollétük esetén írásban intézkednek a helyettesítés rendjérıl, amelyet jól látható helyen kifüggesztenek. A nevelési oktatási intézmény vezetıje és helyettesei közül, egyiküknek az intézmény munkarendjében meghatározottak szerint (az intézmény nyitva tartása idejére)- az intézményben kell tartózkodnia. A vezetésben résztvevık konkrét feladatait, a munkaköri leírás tartalmazza Óvodavezetı Az intézmény élén az óvodavezetı áll, akinek egyszemélyi felelıssége a munkáltatói jogkör. 11

12 Feladatai megosztásának személyi feltételei: Óvodavezetı helyettes a Zalán u.11. óvodában Tagóvoda vezetı a Lázár u.18. óvodában Munkaközösség vezetık Minıségi TEAM vezetıje 4.6. Az óvodavezetı felel: Az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért A takarékos gazdálkodásért A pedagógiai munkáért A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, és ellátásért Nevelımunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért A pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért Az óvoda ellenırzési, minıségfejlesztési rendszerének mőködéséért 4.7. Az óvodavezetı feladata: Nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletek elıkészítése és vezetése A döntések végrehajtásának szervezése, és ellenırzése A nevelımunka irányítása, és ellenırzése A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, és a szülıi szervezettel történı együttmőködés Kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása Az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (Közalk. Szab.) nem utal más hatáskörbe A jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség betartása, a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben A munkavállaló munkavégzésével kapcsolatos, törvény által meghatározott jellemzések minısítések elkészítése, és ennek ismertetése Az intézmény külsı szervek elıtti teljes képviselete, azon lehetıségek figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat A jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt és át nem ruházható feladatok ellátása A gazdálkodási feladatokban közremőködı óvodatitkár munkájának közvetlen irányítása az SZ.M.SZ., Házirend elkészítése, a szükséges módosítások elvégzése 12

13 az intézmény minıségirányítási programjának kidolgozása, mely tartalmazza az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit, és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Meghatározza az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezés, ellenırzési, mérési, értékelési feladtok végrehajtását Óvodavezetı helyettes Vezetıi tevékenységét az óvodavezetı közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezetı akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. A nevelési területen közremőködik a vezetı által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák valamint a kertész karbantartó munkáját. Az óvodavezetı helyettes felelıs: A szakmai továbbképzések szervezéséért Szakmai munkaközösségek segítéséért A helyettesítési beosztás elkészítéséért A részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A KTV 20/A. (6) bekezdése elıírja, hogy a magasabb vezetıi munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén jogszabály eltérı rendelkezése hiányában legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkezı bizottság hallgatja meg. A KTV 83. (3) bekezdés ca) pontjában adott felhatalmazás alapján a Vhr.5. -a részletesen szabályozza az intézményegység-vezetıkre [Vhr.18. (4) bek.], tagintézményt vezetı igazgatókra és óvodavezetıkre. [Kt.53. (3) bek. Óvodapedagógus Nevelés-oktatást segítı munkatárs Óvodatitkár Kertész, főtı, karbantartó feladatait és hatásköreit a munkaköri leírás szabályozza, a helyettesítések rendjét az óvodavezetıhelyettes illetve tagóvodavezetı dolgozza ki A tagintézménnyel való kapcsolattartás A tagintézménnyel a bázis intézmény közvetlen kapcsolatot tart fent. A beérkezı iratok valamint az iktatások tanügyi dokumentációk kivéve a csoporthoz kapcsolódó iratok a bázis intézményben vannak elhelyezve. A napi kapcsolatot az óvodatitkár, eseti megbízás alapján óvodapedagógus látja el. Az ebédbefizetés meghatározott napon az adott intézményben zajlik. 13

14 Az óvodavezetı napi rendszerességgel látogatja a tagintézményt, részt vesz az óvónıi és dajka megbeszéléseken. A tagóvoda vezetı napi kapcsolatot tart fent az óvodavezetıvel azonnali döntés nem igénylı kérdésekben hetente beszámolási kötelezettsége van. A két intézmény szakmai munkáját a vezetı irányításával a munkaközösségek koordinálják, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken a közösen megfogalmazott elvek alapján dolgoznak együtt Szakmai munkaközösségek A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítése céljából feladatait az alábbiak szerint tervezi és szervezi: közremőködik az intézménybe belépı új pedagógus munkájának segítésében. A belsı továbbképzési rendszer keretében: o figyelemmel kíséri a szakterületén folyó munkát, o szakterületén - figyelembe véve az intézmény kiemelt nevelési területeit gyakorlati bemutató foglalkozásokat szervez, mely arányait tekintve az éves foglalkozásainak legalább 40% a, o szükség és igény szerint feladatot vállal a dajkák belsı képzésében. Az intézményvezetı belsı ellenırzési feladatainak segítésében: o a munkaközösség vezetıje az éves munkaterv ütemezése szerint ellenırzi a pedagógiai adminisztráció (Csoportnapló, Fejlıdési napló) tartalmi és formai megfelelısségét, o hospitálásai és segítı látogatásai alkalmával értékeli a teljesítményértékelés során megállapított egyéni és intézményi szinten is megfogalmazott fejlesztési feladatok teljesülését is, o a teljesítményértékelés eljárásrendje szerint értékeli a munkaközösség tagjainak munkáját. Kapcsolattartás és együttmőködés: o éves munkaterv szerint szervezi a munkaközösség foglalkozásait és programjait, o tervezési, szervezési, és egyéb munkálatai során együttmőködik vezetıtársaival, o felkészülten vesz részt az intézményi munkatervben rögzített vezetıségi értekezletein, o a munkaközösség eredményeirıl félévente beszámolót készít, o felhatalmazottként képviselheti az óvodát az intézmény partnerintézeteinél Helyettesítés rendje Az óvodavezetı akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezetı helyettes látja el teljes felelısséggel. 14

15 Az óvodavezetı tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körő, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minısül 4 hét, illetve ennél hosszabb idıtartam. Az óvodavezetı és helyettese egyidejő távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezetı által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre, az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megoldásával összefüggı, csak az azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. 5.A költségvetési szerv szabályzatai 5.1. Az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, 5.2. A gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírásokat, feltételeket, 6. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Szakmai szolgáltatás tekintetében Az óvodavezetı kapcsolatot tart a pesterzsébeti Pedagógiai Intézettel, valamint a pedagógiai szolgáltatást segítı egyéb intézményekkel. A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidıben javaslatot tesz az általa igényelt, az intézményt érintı feladatok munkatervi ütemezésére. A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttmőködnek a nevelési-oktatási intézmény vezetıjével, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési és magatartási rendellenesség feltárása a gyermek fejlıdésének elısegítése érdekében. Sajátos nevelési igényő gyermek esetében az eljárásrend a következı: A szakértıi és rehabilitációs bizottság felülvizsgálja a gyermek állapotát, abban az évben, amelynek 5. életévét betölti (januártól-májusig) annak meghatározására, hogy a gyermek óvodai nevelésben, vagy fejlesztı elıkészítésben kell-e részt vennie. Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságnál a sajátos nevelési igény fennállásának vizsgálata a szülı kérésére és egyetértésével indul. Ezzel egy idıben köteles tájékoztatni a szülıt a vizsgálatok eredményeirıl, lehetséges következményeirıl, és a megállapításokkal kapcsolatos jogairól. A vizsgálathoz csatolni kell a gyermek orvosa által kitöltött orvosi adatlapot. 15

16 A gyermekek fejlesztésének, iskolára való alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásához szükség szerint együttmőködik a Nevelési Tanácsadóval, megállapodik az együttmőködés formáiról, ütemezésérıl Iskolák tekintetében Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartásban az óvoda vezetıje óvodapedagógusai rendszeresen kapcsolatot tartanak a környezı iskolák igazgatóival, pedagógusaival. Lázár Vilmos Általános Iskola Stromfeld Aurél Általános Iskola Kulturális tekintetben Kulturális és Mővelıdési intézményekkel való kapcsolattartásban az intézményvezetıkkel Csili Mővelıdési Központ Gaál Imre Galéria és Pesterzsébeti Múzeum Egyéb Múzeumok 6.4. Intézményirányítás tekintetében Irányító, kapcsolódó szervekkel való kapcsolattartásban: Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sportosztály ONIGESZ 6.5. Gyermekvédelem tekintetében Az óvodavezetı a gyermekvédelmi felelısökkel együttmőködve határozza meg az intézményben a kedvezményes étkezık körét, és elosztja a kedvezmény mértékét. Folyamatos kapcsolatot tart a tevékenységét segítı társintézményekkel. A nevelési- oktatási intézmények aktívan közremőködnek a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében. Amennyiben az intézmény a gyermeket veszélyeztetı tényezıt nem tudja elhárítani, értesítenie kell a Gyermekjóléti Szolgálatot. Anyagi veszélyeztetés esetén kezdeményezi a vezetı felé, hogy a települési önkormányzat rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítse a rászoruló gyermeket. Soronkívüliség Kiskorút érintı közigazgatási perben, és amelyben a gyermek védelme érdekében a gyámhatóság dönt, a bíróság soron kívül jár el. E szabályok vonatkoznak az említett ügyekben a Gyámhivatal által indított perekben is. 16

17 A törvény értelmében az a gyermek, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, hátrányos helyzető. A gyermekvédelmi megbízottak feladataikat kereset-kiegészítés folyósítása mellett látják el mindkét tagóvodában. Megbízatásuk megszőnésekor díjazásuk visszavonásra kerül. Munkájukat részletes munkaköri leírás alapján végzik. Együttmőködés: a csoportos óvónıkkel egymás munkájának segítése, Részt vesz esetmegbeszéléseken, felkérésre szülıi értekezleteken, családlátogatásokon. folyamatos élı kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelıs és a Szolgálat szakemberei között. A kapcsolattartást vezetıi szinten a vezetı gondozza A szülık és nevelık kapcsolattartásának formája és módja A szülı joga és kötelessége: (A szülık jogait és kötelességeit a közoktatási törvény szerint a házirend szabályozza.) Az óvodai szülıi szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetıjétıl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. A házirendben kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek nagyobb csoportján. A Szülıi Munkaközösség mőködési rendjérıl saját maga dönt. A szülık és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetıség nyílik az alábbi esetben: Környezettanulmány Családlátogatás fogadó óra szülıi értekezlet nyílt nap, faliújságra kifüggesztett információn keresztül a szülık képviselıinek részvétele a nevelıi értekezleten szülık részvétele óvodai rendezvényeken családok segítése a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül 17

18 6.7. Szervezeti felépítés Szülıi Szervezet Nevelıtestület Óvodavezetı 1 fı Tagóvodavezetı 1 fı Minıségi team vezetıje Vezetı Helyettes 1 fı Óvodapedagógus 5 fı Gyermekvédelmi felelıs/megbízással Gyermekvédelmi felelıs/megbízással Óvodapeda- Gógus 7 fı Dajka 3 fı + Konyhás 1 fı Dajka, egyéb dolgozók 6 fı+ Konyhás 1 fı Munkaközösségvezetı /megbízással Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: a munkáltatói feladatokat /munkaviszony létesítése; megszüntetése; stb./ az intézmény vezetıje gyakorolja Ülések, értekezletek rendje A mindenkori éves munkaterv határozza meg Vezetık közötti kapcsolattartás Óvodavezetı Az óvoda élén az óvodavezetı áll. Vezetıi munkáját egyszemélyi felelısséggel, helyettesekkel, megbízottak közremőködésével végzi. Óvodavezetı helyettes A vezetı közvetlen munkatársa, a vezetı irányításával önállóan látja el feladatait, melyet a vezetı távollétében teljes felelısséggel végez. Tagóvoda vezetı Az óvodavezetı irányításával, a teljes felelısséggel látja el a vezetıi feladatokat. 18

19 6.10. Kapcsolattartás az alkalmazottakkal, a Közalkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezettel Intézményünkben elkészült a Közalkalmazotti szabályzat. 7. A vezetık helyettesítésének rendje Az óvodavezetı akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezetı helyettes látja el teljes felelısséggel. Az óvodavezetı tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körő, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minısül 4 hét, illetve ennél hosszabb idıtartam. Az óvodavezetı és helyettese egyidejő távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezetı által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre, az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megoldásával összefüggı, csak az azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. 8. Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja 8.1. Az intézményt a külsı kapcsolatokban az intézmény vezetıje képviseli Fenntartóval való kapcsolattartás Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sportosztály Postázási napokon és igazgatói értekezleteken Óvodaorvosi szolgálattal való kapcsolattartás Óvodánk gyermekorvosa. - Zalán utcai óvodában Dr. Laczkó Judit - Lázár utcai óvodában Dr. Csonka Anita 8.4. Pedagógiai intézettel való kapcsolattartás Szakmai szolgáltatás tekintetében Az óvodavezetı kapcsolatot tart a pesterzsébeti Pedagógiai Intézettel, valamint a pedagógiai szolgáltatást segítı egyéb intézményekkel. A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidıben javaslatot tesz az általa igényelt, az intézményt érintı feladatok munkatervi ütemezésére. 19

20 A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttmőködnek a nevelési-oktatási intézmény vezetıjével, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési és magatartási rendellenesség feltárása a gyermek fejlıdésének elısegítése érdekében Egyéb kapcsolattartások (óvoda-iskola átmenet) Intézményünkben 2 munkacsoport mőködik, melynek kiemelt feladata a gyermekek zökkenımentesebb beilleszkedése az iskolába. Ennek tekintetében az óvoda vezetıje és a munkacsoport vezetıi rendszeresen kapcsolatot tartanak a környezı iskolák igazgatóival, pedagógusaival. 9. A vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolat A szülıi szervezettel való együttmőködés szervezése az óvodavezetı feladata. Az óvodavezetı és az óvodai szülıi szervezet képviselıje, az együttmőködés tartalmát és formáját, az óvodai munkaterv egyeztetésével állapítják meg. A szülıi szervezet képviselıjét meg kell hívni a nevelıtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben véleményezési jogosultsága van / KTV. 4.szakasz 1.bek.a,c,g,i,j,m, pontjai alapján/. A szülıi szervezet SZMSZ elfogadásakor véleményezési jogot gyakorol a törvény szerint: az intézmény mőködés rendje, belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási intézménnyel a vezetık, és a szülıi szervezet közötti kapcsolattartás formája tekintetében óvoda külsı kapcsolatainak rendszere, ünnepélyek megemlékezések gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolása térítési díj befizetése, visszatérítése rendszeres egészségügyi felügyelet, intézmény védı óvó elıírásai tekintetében a helyi nevelési Program Házirend és a MIP elhelyezési elıírásai és tájékoztatási kötelezettség Ha a szülıi szervezet, az óvoda mőködésével kapcsolatban véleményt nyilvánított, illetve a nevelıtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, 8 napon belül rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni. Az óvodai szintő Szülıi Munkaközösség vezetıjével az óvodavezetı, a csoport szintő Szülıi Munkaközösség képviselıivel az óvodapedagógus, az ezt meghaladó ügyekben az óvodavezetı helyettes tart kapcsolatot. 20

21 Az óvodai szintő Szülıi Munkaközösség vezetıjét meg kell hívni a nevelıtestületi értekezletek azon napirendi pontjainak tárgyalására, amiben a jogszabály véleményezési jogot biztosít számára. A Munkaterv elfogadásánál véleményezési jog illeti meg a szülıi szervezetet, az ıket érintı kérdésekben. SZMSZ elfogadásakor véleményezi gyermekek fogadása vezetı, szülıi szervezet közötti kapcsolattartása ünnepek megemlékezéseket házirend megállapítását szülıi értekezletek napirendjének meghatározását óvoda család kapcsolattartásának rendjét. Intézményen kívüli kulturális, mővészeti, sport, vagy más foglalkozás, kirándulás, A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódóan szervezett óvodán kívüli tevékenységekhez a szülıi szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési oktatási intézmény nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem léphet túl. Az óvoda vezetıje a Szülıi Munkaközösség vezetıjét félévenként tájékoztatja, az óvodában folyó nevelımunkáról, és a gyermekeket érintı kérdésekrıl. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelezettségek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirendet az óvoda vezetıje készíti el, és a nevelıtestület fogadja el, az elfogadáshoz, módosításhoz a szülıi szervezet egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 10. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A belsı ellenırzés legfontosabb feladata, az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának ellenırzése, értékelése, mérése. Az ellenırzési tervet az óvodavezetı-helyettesek és a szakmai munkaközösségek javaslatai alapján, az óvodavezetı készíti el. Az ellenırzési terv tartalmazza, az ellenırzés területeit, módszerét, és ütemezését. Az ellenırzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenırzési tervben nem szereplı rendkívüli ellenırzésrıl, az óvodavezetı dönt. Rendkívüli ellenırzést kezdeményezhet: óvodavezetı szakmai munkaközösség szülıi munkaközösség Az óvodavezetı minden pedagógus munkáját, egy nevelési év során, legalább egyszer ellenırzi, és értékeli. 21

22 Az egyes nevelési területek ellenırzésébe bevonhatja: vezetı helyettesek tagóvoda vezetı szakmai munkaközösség vezetı minıségi TEAM vezetı Az ellenırzések tapasztalatait, az érintettel ismertetni kell. A nevelési év záró értekezletén, értékelni kell a belsı ellenırzés tapasztalatait, eredményeit, megállapítva az esetleges hiányosságok megszőntetéséhez szükséges intézkedéseket. 11. Az intézményi védı és óvó elıírások Az óvoda mőködése során az Állami Népegészségügyi Szolgálat által meghatározott szabályokat, szigorúan be kell tartani (fertıtlenítés, takarítás, mosogatás, ételminta eltevése) különös tekintettel a HACCP elıírásaira. Az óvoda konyháját, csak egészségügyi könyvvel, illetve egészségügyi nyilatkozattal rendelkezı személy lépheti át, megfelelı ruházatban. Felelıs a konyhára beosztott dajka. A csoportszobába illetve mellékhelyiségbe csak védı- és munkaruhában tartózkodhatnak az óvoda dolgozói. Az orvos, valamint a védını hetente egyszer látogatja az óvodát. A fenntartó által biztosított feltételek mellett, az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi, látás és hallásvizsgálati szőrés történik. Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, és szükség esetén azonnali orvosi ellátást kell biztosítani számára. A szülınek az értesítéstıl számított legrövidebb idın belül haza kell vinnie a beteg gyermekét. A csoportszobába csak cipıcsere után tartózkodhatnak a szülık, engedélyezett alkalmakkor, pl. nyílt nap, rendezvény. A gyermekek biztonságos, és egészséges környezetben történı nevelésének érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! A tiltó tábla a kijelölt helyen jól szembetőnıen kerül elhelyezésre. Az intézmény területén a szeszes ital fogyasztása tilos! Az óvoda házirendjében meghatározásra kerülnek azok a védı óvó elıírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. Bombariadó esetén a szabályzatban meghatározott módon kell eljárni. 22

23 A munka, és balesetvédelmi felelıs mindenkori kötelessége a vezetıvel és a vezetı helyettesekkel együtt az észrevételezett veszélyek elhárítására az intézkedéseket megtenni. Minden óvodapedagógus törvényben meghatározott feladata, hogy a gyermekek egészségének, testi épségének megırzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezt a naplóban dokumentálja. Amennyiben észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye áll fenn, a szükséges intézkedést köteles azonnal megtenni. Minden nevelési év kezdetén, kirándulások elıtt, és szükség szerint minden gyermeknek az életkoruknak megfelelı szinten ismertetni kell az egészségük, testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat. Az ismertetés tényét dokumentálni kell, valamint a szülınek írásbeli nyilatkozatot kell tennie, hogy hozzájáruljon, ahhoz hogy a gyermek az óvoda területét elhagyhassa. Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége a segítségnyújtás és a szükséges intézkedés megtétele. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az óvodavezetı ellenırzi. 20. (1) A Kt a (1) bekezdésének 14. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 14. Hátrányos helyzető gyermek: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje,- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozat szerint- óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában,tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló is, aki tartós nevelésbe vettek. (3) A Kt a (1) bekezdésének 29. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 29. Sajátos nevelési igényő gyermek: az a gyermek, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, 23

24 12. Katasztrófák elleni védekezés Az óvoda minden dolgozója köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt, bejelentést, katasztrófa helyzetre utaló eseményt közvetlen felettesének haladéktalanul jelenteni. Az óvodavezetı dönt a szükséges intézkedés megtételérıl, a fenntartó valamint az illetékes szervek, Polgári védelem értesítésérıl. Az intézménybe érkezı gyanúsnak látszó csomag, levél, küldemény érkezése esetén az iratkezelési szabályzatnak megfelelıen kell eljárni. Gyanús küldemény esetén értesítendı: Rendırség központi ügyelete: 107, 112 vagy Fıvárosi Polgári Igazgatóság: Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık Bombariadó, katasztrófa helyzet esetén az óvodavezetı intézkedhet, akadályoztatása esetén, az SZMSZ be, szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület kiürítése a Tőzriadó terv szerint történik. Bejelentési kötelezettség az intézkedéssel egy idıben a hatóságok értesítése azonnal a 2107 telefonszámon, vagy a BRFK XX. Ker. Rendırkapitányság , valamint a Polgári védelem. A bombariadó gyanús küldemény, katasztrófa helyzet helyes bejelentése: hangosan, érthetıen kell mondani hol történt, cím Hány órakor történt A veszély kire, mire irányul Emberi élet van e veszélyben A bejelentı nevét A bejelentésre igénybe vett telefonszámot Meg kell kérdezni, hogy ki vette a jelentést Az óvodavezetı, vagy az általa megbízott személy fogadja a hatóságot. Csak a hatóság engedélyével lehet újra az épületbe belépni! 14. Tanulóbalesetek megelızése Gyermekbalesetek nyilvántartása. A három napon túl gyógyuló sérülés esetén vizsgálatot kell indítani, jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek egyik példányát a szülı kapja meg, másodpéldányát a fenntartónak kell továbbítani, harmadik példány az intézményben marad. Súlyos baleset esetén a fenntartót értesíteni kell, ilyen esetekben középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı személy bevonása szükséges. 24

25 A gyermekbalesetek kivizsgálásánál az óvodavezetı biztosítja a szülıi közösség képviselıjének a részvételét. Minden helyiségben ki kell alakítani a helyes magatartási formákat udvar, csoportszoba, mosdó, öltözı, folyosó Ki kell alakítani az udvarra történı kimenetel szabályait (sorakozás) Helyes viselkedéskultúra kialakítása minden területen (utcai séta, uszoda, kirándulás) Aki a gyermek és tanulóbalesetek megelızésére vonatkozó elıírásokat szándékosan megszegi Ft g terjedı pénzbírsággal sújtható. 15. A mindennapos testmozgás formái A gyermek szabad mozgását biztosító uniós eszközök mind a teremben, mind az udvaron megtalálhatók. Naponta egyszer kötelezı testnevelésen, minden hét pénteken a nagycsoportosok korcsolyaoktatáson vesznek részt. 16. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok Gyermekközösséggel kapcsolatos ünnepek, rendezvények Karácsony Anyák napja Évzáró Az Anyák napja és az Évzáró nyilvános, A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: Születésnap Farsang, télbúcsúztató Húsvét Gyermeknap Juniális, Évzáró Mikulás napja, Andrásnapi kolbásztöltés Lucázás Madarak, fák napja A Föld napja Egyéb rendezvények: Nemzeti ünnep Múzeumok, könyvtárak, mővelıdési házak, színházak látogatása İszi, tavaszi kirándulások Állatkert látogatása 25

26 A megoldás módjait, eszközeit a csoport pedagógusai a szülıkkel együtt határozzák meg a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. Nevelıtestület belsı rendezvényei: szakmai napok szervezése szakmai továbbképzés szervezése dajkák továbbképzése, tájékoztatása aktuális nevelési feladatokról kézmőves szakkör Felnıtt hagyományos ünnepek: Karácsony Pedagógus nap Igény szerint kirándulás szervezése 17. Az óvodai könyvtár mőködési rendje Az óvodai könyvtáros feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Reszort feladatként végzik a tevékenységet. Kiemelt feladatuk a könyvtárprogram alapján rendszerezett könyvek nyilvántartása, valamint a muzeális könyvtári dokumentumok kezelése /22/2005. (VII. 18. NKÖM rendelet/ A könyvtáros a muzeális könyvtári dokumentumokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, az egyes példányokra vonatkozó részletes leírást, valamint a dokumentum muzeális jellemzıit. 18. A reklámtevékenység szabályai az óvodában Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzık, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi, vagy reklám tevékenységet nem folytathatnak. Kivételt képez ez alól, az óvodavezetıvel elıre egyeztetett, óvoda által szervezett vásár. A nevelési, oktatási intézmény helyiségeiben, párt vagy párthoz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet 19. Az intézmény fellobogózása, címer elhelyezése Az intézményen egész évben lobogó van elhelyezve. A lobogó tisztántartásáról, karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjérıl az óvodavezetı helyettes gondoskodik. Az új lobogó megvásárlásának költségét a mindenkori költségvetés fedezi. 26

27 A kitőzött nemzeti színő zászlóval azonos szélességő, szövetbıl készült európai zászlót minden esetben ki kell tőzni, amikor ennek költsége az óvoda feladatellátási kiadásait nem veszélyezteti. A zászlót az épületen a nemzeti zászlóhoz képest baloldalon kell elhelyezni. Egyéb szabályok megegyeznek a nemzeti zászlóra vonatkozó szabályokkal. 20. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei 19. (2) A Kt ának (10) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (10) A közoktatási intézmény vezetıje kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, átmeneti többletfeladatok ellátását, pedagógiai fejlesztı tevékenységet (a továbbiakban: kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést). A kereset kiegészítés megállapítható a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére- egy alkalomra, illetıleg meghatározott idıre. A keresetkiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit a Kollektív Szerzıdésben kell meghatározni. Teljesítményértékelés indikátorai a Horváth Dubecz kézikönyv felhasználásában található. 21. Tájékoztató az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról A SZMSZ-t, a Házirendet és az intézményi Minıségirányítási Programot, a Helyi Nevelési Programot nyilvánosságra kell hozni. Az óvoda Helyi Nevelési Programját, Munkatervét, és Házirendjét, SZMSZ t, Minıségirányítási Programot a faliújságon kifüggesztve, jól látható helyen kell elhelyezni, mindkét tagóvodában, úgy, hogy a szülık szabadon megtekinthessék. Az óvodavezetı, vagy az általa megbízott személy köteles a szülık részére tájékoztatást adni a fogadóóráján a HOP- ról, valamint a Házirendrıl, SZMSZ rıl, a Minıségirányítási Programról. Költségvetési koncepció végrehajtása Az intézményi költségvetés tervezésénél az Önkormányzat által meghatározott mindenkori koncepciót vesszük figyelembe. 27

28 21/a. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére A nevelési-oktatási intézmények - tevékenységükhöz kapcsolódóan - a 10. számú mellékletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E bekezdés alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történı hozzáférhetıvé tétele. Ha a nevelési-oktatási intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, illetve tanévenként felül kell vizsgálni. Tartalmaznia kell: 1. Óvodapedagógusok száma 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 3. Dajkák száma 4. Dajkák szakképzettsége 5. Óvodai nevelési év rendje 6. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 22. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény alapján az intézményben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett: az intézményvezetı az intézményvezetı-helyettes a tagóvodavezetı a gazdasági ügyintézı A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos további szabályokat önálló szabályzat tartalmazza. 23. Záró rendelkezések Az Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az óvoda Nevelıtestülete fogadja el, amely a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A hatályba lépéssel egyidejőleg érvényét veszti az óvoda 32/2010. (VI.07.) sz. OMB határozati számmal jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata. A hatályba lépett SZMSZ t meg kell ismertetni az óvoda alkalmazottaival, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával. Az SZMSZ ben foglaltak az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelezı érvényőek, megszegése esetén az óvodavezetı munkáltatói jogkörében intézkedhet. 28

29 ZÁRADÉK A fenti SZMSZ a módosításokkal egybeszerkesztett szabályzatot tartalmazza. A Nevelıtestület február 24.-én (16.30 óra.) tartott értekezletén az SZMSZ t 100 % arányban elfogadta. (jegyzıkönyv) A Szülıi Szervezet a jogszabályban meghatározott kérdésekben a véleményezést megtette február 24. (16.00 óra). (jegyzıkönyv) A Közalkalmazotti Tanács a jogszabályban meghatározott kérdésekben a véleményezést megtette. (jegyzıkönyv) február 24. (15.30 óra) Az SZMSZ visszavonásig érvényes. Módosítása a mindenkori hatályos jogszabályok alapján folyamatosan történik. Budapest, február Kövér Csabáné Óvodavezetı helyettes a Nevelı Testület nevében.. Horváth Gabriella Óvodavezetı Nevelıtestület nevében. Szászvárosiné Budai Edit Szülıi szervezet vezetıje Teveli Lászlóné Közalkalmazotti Tanács Elnöke 29

30 Jegyzıkönyv Készült: február 24. Helye: Budapest, Zalán u. 11. Horváth Gabriella óvodavezetı ismertetette az SZMSZ és a Házirend módosításait, amelyet a nevelıtestület tudomásul vett és egyhangúlag elfogadásra javasolt, kiegészítés nélkül. Szavazás: egyhangú 100 % Kustos Jánosné jegyzıkönyvvezetı Horváth Gabriella óvodavezetı

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 1203 Budapest, Kossuth L.u.3. E-mail: pesterzsebeti.nyitnikekovoda@gmail.com Ügyiratszám: 388 /2015 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Pályázati felhívás Betölthetı állásokra. Általános tudnivalók. 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - )

Pályázati felhívás Betölthetı állásokra. Általános tudnivalók. 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - ) Pályázati felhívás Betölthetı állásokra Általános tudnivalók 2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben