ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV"

Átírás

1 Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: szeptember 01-tıl

2 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ szakszervezet helyi szervezet az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003 évi CXXV törvény 36. rendelkezésének értelmében az alábbi esélyegyenlıségi tervet fogadja el. I. Az esélyegyenlıségi terv hatálya 1. Ez az esélyegyenlıségi terv 2009.szeptember 01 napjától hatályos. 2. Jelen esélyegyenlıségi terv hatálya kiterjed a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozóra. Az esélyegyenlıségi terv kiemelten a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetének elemzését, valamint a munkáltató ezen munkavállalók esélyegyenlıségének biztosítását szolgáló irányelveit és intézkedéseit tartalmazza. 3. A közalkalmazottak azon csoportjainak tagjai, akiknél az esélyegyenlıségi tervben foglaltak megvalósításához a munkáltatónak olyan különleges személyes adatokat kell ismernie, amelyek nem szerepelnek a közalkalmazotti alapnyilvántartásban az 1.számú mellékletben szereplı adatkezelési hozzájárulás kitöltésével önkéntesen, írásban közölhetik a szükséges különleges személyes adataikat a munkáltatóval. A munkáltató az így megismert különleges személyes adatokat csak az esélyegyenlıségi terv idıbeli hatályának végéig kezelhetik. II. A hátrányos helyzető közalkalmazotti csoportok foglalkozatási helyzete 1. A hátrányos helyzető közalkalmazottak foglalkoztatási helyzetének elemzése 1.1 A hátrányos helyzető munkavállaló-csoportok A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok különösen a következık: - a nık, 25 fı - a negyven évnél idısebb munkavállalók 42 fı - a romák 1 fı - a fogyatékos személyek, valamint - fı - a két vagy több, 10 éven aluli gyermeket nevelı munkavállalók 4 fı - a 10 éven elıli gyermeket nevelı egyedülálló munkavállalók 2 fı - a pályakezdık - fı - az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık 2 fı 1.2 A hátrányos helyzetbe kerülhetı közalkalmazotti csoportok foglalkozatási helyzetét az alábbiak jellemzik: a) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII törvény 1.sz.mellékletében elıírt garantált illetményt minden közalkalmazott megkapja. b) A garantált illetmény feletti különféle juttatásokban az érintettek is az intézmény dokumentumaiban (tantárgyfelosztásban, éves munkatervben, szervezeti és mőködési szabályzatban, kollektív szerzıdésben) meghatározott mértékben és módon részesülnek. Ezeket az alapvetı dokumentumokat minden esetben a nevelıtestület véleményezi, vagy fogadja el, így az érintett csoportok tagjai is befolyással lehetnek az említett dokumentumokban meghatározottakra.

3 3 c) A hátrányos helyzetbe kerülhetı közalkalmazottak munkakörülményei megegyeznek a többi közalkalmazott munkakörülményeivel. d) Az érintett közalkalmazottak továbbképzése az iskola továbbképzési programjában és éves beiskolázási tervében meghatározottak szerint történik, melyet a nevelıtestület fogad el. e) A gyermekneveléssel kapcsolatos kedvezményeket a munkáltató mindenérintett számára biztosítja. 2. A foglalkoztatási helyzet vizsgálata A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetét vizsgálni kell különösen a következı szempontok szerint: - személyi juttatások, - munkakörülmények, - szakmai elımenetel és képzés, - gyermekneveléssel és szülıi szereppel kapcsolatos kedvezmények 2.1 A személyi juttatásokkal kapcsolatos elemzési feladatok: Az intézményben az illetmények megállapítása a közalkalmazotti bérrendszer szerint, tehát jogszabály által meghatározott feltételek szerint történik. Ebben az esetben hátrányos megkülönböztetés nem történhet. A személyi juttatások körébe sorolt egyéb ellátásnál a vonatkozó belsı szabályzat határozhatja meg az ellátások mértékét. Elemezni kell, hogy az egyéb illetményeken kívüli juttatásokban hogyan részesülnek a hátrányos helyzető munkavállalók a többi munkavállalóhoz képest. Az illetményekhez kapcsolódóan vizsgálni kell: - a pedagógus által ellátandó kötelezı órák számát, valamint a ténylegesen ellátott órák számát, - a pedagógusnak a nevelı és oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozással töltött idejét A pedagógus által ellátandó kötelezı órák tekintetében vizsgálni kell azt, hogy a kötelezı órák heti, illetve napi elosztási rendjében nem tapasztalható-e hátrányos helyzet az érintett munkavállalói csoportok esetében. Elemezni kell azt, hogy a kötelezı órán felül, túlórában ellátandó feladatokban való közremőködés lehetıségét s ezzel többletjövedelem megszerzési lehetıséget hogyan biztosították, figyelembe vették-e a túlórában ellátandó feladatokkal kapcsolatos munkavállalói elképzeléseket, javaslatokat. A kötelezı órákon túli munkaidı teljesítése során elemezni kell, hogy a pedagógusok mennyi: - nem kötelezı tanórai foglalkozást, - napközis, tanulószobai foglalkozást - gyakorlati és elméleti képzést - gyakorlati képzés ellenırzést, - az osztály közösségét érintı programszervezetési feladatot - szakkört, - érdeklıdési kör, önképzı kör foglalkozást - versenyre való felkészítı foglalkozást, - egyéb tanórán kívüli foglalkozást tartanak.

4 4 2.2 Munkakörülményekkel kapcsolatos elemzési feladatok: Vizsgálni kell a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok munkakörülményeit, ezen belül - a munkájukat segítı segédeszközökhöz, iskolai felszerelésekhez való hozzájutást, - a munkavégzés helyét, közvetlen környezetét. 2.3 Szakmai elımenetellel és képzéssel kapcsolatos elemzési feladatok: Az elımenetel tekintetében a közalkalmazotti törvény megszabja az elımenetel kereteit. Elemezni szükséges, hogy a hátrányos helyzető csoportok képzése hogyan történik. Lehetıségük volt-e arra, hogy a különbözı képzéseken részt vegyenek, hogyan történt a továbbképzési tervbe és a beiskolázási tervbe való felvételük, hogyan történt a képzésben való részvételhez kapcsolódó költségek finanszírozása, kötöttek-e tanulmányi szerzıdést s a szerzıdési feltételek milyenek voltak. 2.4 Gyermekneveléssel és szülıi szereppel kapcsolatos kedvezmények elemzési feladatai: Vizsgálni kell, hogy a gyermekneveléssel és a szülıi szereppel kapcsolatos kedvezmények érvényre juttatása hogyan történik. Figyelembe vételre kerül-e az ügyeletek, az órabeosztás, az egyéb ellátandó feladtok ellátásra kötelezésekor a kedvezményre való jogosultság. Az elemzések megállapításait mellékletek tartalmazzák. III. Az esélyegyenlıség biztosítására vonatkozó célok és a célok eléréshez szükséges eszközök Az intézmény az esélyegyenlıség biztosítása érdekében az alábbi célokat határozza meg: - a személyi juttatások terén tapasztalt esélyegyenlıtlenségek csökkentése, megszüntetése, - a munkakörülmények vonatkozásában megmutatkozó esélyegyenlıtlenségek felszámolása - szakmai elımenetel és képzés területén az esélyegyenlıség biztosítása - gyermekneveléssel és szülıi szereppel kapcsolatos kedvezmények biztosítása 1. A személyi juttatások terén tapasztalt esélyegyenlıtlenség csökkentése, megszüntetése A hátrányos munkavállaló csoportok esélyegyenlıségének megteremtése középtávú célkitőzés. Az idei évben elıször a következı célok, és a célok eléréséhez alkalmazandó eszközök kerülnek meghatározásra: - az alapilletmények kötött rendszerén túl biztosítani kell a személyi juttatással járó feladatok ellátásában való részvételét valamennyi hátrányos helyzető csoportnak úgy, hogy adott feladat esetében meg kell kérdezni valamennyi érintettet arról, hogy a) milyen jellegő feladatot, tevékenységet szeretne, tudna ellátni b) milyen idıbeosztás lenne számára megfelelı c) milyen leterheltség számára az elfogadható, illetve ideális számára

5 5 - a megkérdezettek válaszai alapján kell összehangolni és megszervezni a feladatellátást úgy, hogy a hátrányos helyzető csoportok több munkavállalóval szembeni hátránya mérséklıdjön, illetve megszőnjön, - az összehangolási, szervezési feladatoknál figyelembe kell venni, hogy egyes munkavállaló több hátrányos helyzető csoportba is beletartozik, ezért kérését nagyobb súllyal kell figyelembe venni. 1.1 A nık, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Lehetıséget kell adni számukra, hogy az alapilletmények kötött nagyságán túlmenıen egyenlı eséllyel vegyenek részt azokban a feladatokban, melyekhez pótlékok, illetve külön személyi juttatások járnak: - kötelezı pótlék: a) vezetıi pótlék, b) osztályfınöki feladat ellátásáért kapott pótlék c) diák-önkormányzati pótlék - egyéb feltételektıl függı pótlékok: a) felzárkóztatási pótlék b) összevont osztályban oktatók pótléka Cél, hogy a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok hátrányos helyzetükbıl fakadó tényezıket csökkentve lehetıséget kapjanak a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások körébe tartozó - jutalom, - túlóra, helyettesítés, - készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, - egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás egyenlı eséllyel történı eléréséhez. Cél, hogy a foglalkoztatottak sajátos juttatásai esetében is egyenlı igénybevételi, hozzáférési lehetıséget biztosítson az intézmény. Így gondoskodni kell arról, hogy a hátrányok csökkenjenek a különbözı sajátos juttatások biztosítása terén is. 1.2 A negyven évnél idısebb munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Biztosítani kell számukra, hogy a továbbképzési rendszerben oly módon vehessenek részt, hogy azáltal magasabb fizetési besorolást kapjanak. Az idısebb munkavállalóknál úgy teremtsék meg a személyi juttatások jogszabályokban meghatározott mértékét, hogy azon felül egyenlı eséllyel vegyenek részt olyan feladatokban, melyekért külön díjazás jár. A munkát, feladatot ekkor úgy kell megszervezni, hogy az igazodjon a munkavállaló fizikai, egészségi állapotához, helyzetéhez. Az elızıeken kívül figyelembe kell venni az 1.1 pontban meghatározottakat. 1.3 A romákkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Cél, hogy a roma foglalkoztatottak számára is biztosítva legyen a kötelezı bérezésen kívüli egyéb feladatokban való részvétel. Az elızıeken kívül figyelembe kell venni az 1.1 pontban meghatározottakat.

6 6 1.4 A fogyatékos személyek, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Cél, hogy a fogyatékkal élı foglalkoztatottak számára is biztosítva legyen a kötelezı bérezésen kívüli egyéb feladatokban való részvétel, melynek során külön figyelembe vételre kerül az érintett személy fogyatékának jellege. 1.5 A két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelı munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A jogszabályban meghatározott személyi juttatáson túl biztosítani kell a többletmunkavégzés lehetıségét is úgy, hogy azzal a munkavállaló más kifizetett juttatáshoz is juthasson. Ezt kedvezı munkaidı beosztással kell megteremteni úgy, hogy a gyermekneveléssel kapcsolatos teendıket is figyelembe vegyék. Gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló a gyermekei betegsége miatti távolléte miatt hátrányban ne részesüljön. Az elızıeken kívül figyelembe kell venni az 1.1 pontban meghatározottakat. 1.6 Tíz éven aluli gyermeket nevelı egyedülálló munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A jogszabályban meghatározott személyi juttatáson túl biztosítani kell a többletmunkavégzés lehetıségét is úgy, hogy azzal a munkavállaló más kifizetett juttatáshoz is juthasson. Ezt kedvezı munkaidı beosztással kell megteremteni úgy, hogy a gyermekneveléssel kapcsolatos teendıket is figyelembe vegyék, mivel azt egyedülállóként kell megoldania. Gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló a gyermeke betegsége miatti távolléte miatt hátrányban ne részesüljön. Az elızıeken kívül figyelembe kell venni az 1.1 pontban meghatározottakat. 1.7 Pályakezdıkkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A pályakezdık a vonatkozó jogszabály alapján meghatározott személyi juttatásban részesülnek. Pályakezdı fiatalként a családalapítás idıszakában azonban jelentıs anyagi terhei lehetnek, ezért hátrányos helyzetük leküzdése érdekében biztosítani kell számukra is a lehetıséget arra, hogy aktívan részt vehessenek olyan feladatok ellátásában, melyekre a jogszabályok alapján külön juttatásban részesíthetık. Az elızıeken kívül figyelembe kell venni az 1.1 pontban meghatározottakat. 1.8 Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezıkkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık munkabére a jogszabály alapján meghatározott személyi juttatás lehet. Az alacsony iskolai végzettséghez kapcsolódó alacsonyabb személyi juttatások miatti hátrány csökkentése úgy lehetséges, hogy a munkáltató támogatást nyújt a magasabb iskolai végzettség megszerzésére. Az elızıeken kívül figyelembe kell venni az 1.1 pontban meghatározottakat.

7 7 2. A munkakörülményekre vonatkozó esélyegyenlıség A hátrányos munkavállaló csoportok munkakörülményekre vonatkozó esélyegyenlıségének megteremtése középtávú célkitőzés. Az idei évben elıször a következı célok és a célok eléréséhez alkalmazandó eszközök kerülnek meghatározásra: 2.1 A nık, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A mindennapi munkakörülményeket meghatározó, jogszabályban elıírt kötelezı (minimális) eszközök és felszerelések biztosításánál gondoskodni kell arról, hogy az eszközök, felszerelések rendelkezésre állása során a nıket, illetve azokat a helyiségeket, melyekben nık tanítanak, egyenlı súllyal kezeljék. Nem szabad az eszközök minısége terén sem hátrányos megkülönböztetést tenni, de figyelembe kell venni a nık igényeit: pl. terhes nı számára lábtartóval rendelkezı asztal, kényelmes, a hát támasztására alkalmas szék. Biztosítani kell azt, hogy az épületben, épületrészben, intézményegységben, székhelyen kívüli intézményegységben a különbözı munkakörülmények figyelembe vételre kerüljenek, a nık ne kerüljenek hátrányos munkakörülmények közé. 2.2 A negyven évnél idısebb munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A negyven évnél idısebb munkavállalókra értelemszerően vonatkoztatni kell a 2.1 pontban meghatározottakat. 2.3 A romákkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A romák esetében értelemszerően alkalmazni kell a 2.1 pontban meghatározottakat. 2.4 A fogyatékos személyek, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Cél, hogy a fogyatékkal élı foglalkoztatottak számára is elérhetı, hozzáférhetı módon biztosítva legyenek az olyan munkakörülmények, melyek más foglalkoztatottak számára elérhetıek, hozzáférhetıek. A munkakörülményeket úgy kell kialakítani, hogy azok igazodjanak a fogyatékuk jellegéhez. 2.5 A két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelı munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Biztosítani kell azt, hogy a munkavégzés során kiemelt figyelmet fordítsanak a munka- és pihenıidı hosszára. Gondoskodni kell arról, hogy a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelı munkavállalók leterheltsége heti, napi viszonylatban kiegyensúlyozott legyen. Ez lehetıvé teszi számukra a gyermekükkel való foglalkozás nyugodt feltételeit. Az elızıeken túl biztosítani kell a 2.1 pontban meghatározottakat. 2.6 Tíz éven aluli gyermeket nevelı egyedülálló munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Biztosítani kell azt, hogy a munkavégzés során kiemelt figyelmet fordítsanak a munka- és pihenıidı nagyságára. Gondoskodni kell arról, hogy a tíz éven aluli gyermeket nevelı munkavállalók leterheltsége heti, napi viszonylatban kiegyensúlyozott legyen. Ez lehetıvé teszi számukra a gyermekükkel való foglalkozás nyugodt feltételeit. Az elızıeken túl biztosítani kell a 2.1 pontban meghatározottakat.

8 8 2.7 Pályakezdıkkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Az egyes munkakörülmények biztosítása szempontjából kedvezményben kell részesíteni a pályakezdı pedagógust. Ilyen lehet a szakmai kiadványokhoz, segédletekhez való hozzájutása, a könyvtári anyag használata, az óratervek kialakításához szükséges ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök beszerzése, alkalmazása. A megkülönböztetés célja a pályakezdı tapasztalatlanságából eredı hátrányok leküzdése. Az elızıeken túl biztosítani kell a 2.1 pontban meghatározottakat. 2.8 Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezıkkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık esetében is biztosítani kell az adott feladat elvégzéséhez szükséges kulturált, az általános elvárásoknak megfelelı munkakörülményeket. 3. A szakmai elımenetel és képzés esélyegyenlısége A szakmai elımenetel és képzés esélyegyenlıségének megteremtése középtávú feladat. Az elsı évben fel kell mérni: - a szakmai elımenetel iránti igényeket, - a szakképzésben, továbbképzésben való részvételre való igényt, - a kötelezı 7 éves továbbképzésen való részvételre való jelentkezést, hajlandóságot, - a képzések idıbeosztására vonatkozó igényeket, - a képzések támogatásra vonatkozó igényeit. Már az elsı évben biztosítani kell azt, hogy a képzések anyagi támogatása során elınyben részesüljenek azok a hátrányos helyzető csoportok, ahol a személyi juttatások mértéke alacsonyabb, így nagyobb anyagi terhet jelent a képzésben való részvétel. A továbbképzések finanszírozásában, a továbbképzésre való kötelezésben figyelembe kell venni az egyes hátrányos helyzető csoportok sajátos helyzetét. 3.1 A nıkkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A nık esetében figyelembe kell venni, hogy a szakmai elımenetelük a családdal kapcsolatos feladataik ellátása miatt nehezebb, mint más munkavállalóknak. A nık szakmai elımenetelével, képzésével kapcsolatban figyelembe kell venni azt, ha kérésük van a képzési idıvel, illetve a képzési helyszínnel kapcsolatban. (Nem lehet a nıket hátrányosan megkülönböztetni úgy, hogy távolabbi helyszínre, a kedvezıtlen képzési idıszakra kerüljenek beosztásra) 3.2 A negyven évnél idısebb munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök. A beiskolázási tervben elınyben kell részesíteni a negyven éves kort adott továbbképzési idıszakban betöltött pedagógust.

9 9 3.3 A romákkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Lehetıséget kell biztosítani számukra ahhoz, hogy a különbözı képzéseken egyenlı eséllyel vegyenek részt, a képzésben való részvételre való kijelöléskor se érje ıket hátrány. A hátrány csökkentése érdekében szükséges a romák véleményének, igényének kikérése. 3.4 A fogyatékos személyekkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A fogyatékos személyek továbbképzési és beiskolázási feladatai megszervezésekor figyelembe kell venni, hogy a fogyatékos személyek elsıbbséget élvezzenek azoknál a továbbképzéseknél, melyek számukra könnyen megközelíthetıek. 3.5 A két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelı munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A gyermekeket nevelı pedagógus továbbképzésben való részvételre való kijelölésekor egyeztetni szükséges a pedagógussal, figyelembe kell venni, hogy a továbbképzés - helyszíne, s a helyszín megközelítése miatti utazás, az utazással eltöltött idı, - a képzési ideje, idıbeosztása mennyire felel meg a dolgozónak. 3.6 Tíz éven aluli gyermeket nevelı egyedülálló munkavállalókkal, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A gyermekeket egyedül nevelı pedagógus továbbképzésben való részvételre való kijelölésekor egyeztetni szükséges a pedagógussal, figyelembe kell venni, hogy a továbbképzés - helyszíne, s a helyszín megközelítése miatti utazás, az utazással eltöltött idı, - a képzési ideje, idıbeosztása mennyire felel meg a dolgozónak. A gyermekét egyedül nevelı dolgozó kérését kell a legnagyobb súllyal figyelembe venni. 3.7 Pályakezdıkkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök A pályakezdık szakmai elımenetelét úgy kell biztosítani, hogy - a pályakezdı pedagógus munkájának segítése céljából ki kell jelölni legalább egy megfelelıen tapasztalt személyt, - lehetıséget kell biztosítani szakmai konzultációra, - az oktatás minıségének megítélésére segítséget kell nyújtani lehetıséget kell biztosítani a pályakezdıknek minden olyan feladat ellátására, tevékenység végzésében való részvételre, mely során tapasztalatot, szakmai rutint szerezhetnek. 3.8 Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezıkkel, mint hátrányos helyzető csoporttal kapcsolatos célok és eszközök Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık számára, függetlenül attól, hogy nem tartoznak a 7 éves továbbképzési kötelezettség alá, lehetıséget kell biztosítani arra, hogy képzettségi szintjüket emelı képzésben vegyenek részt.

10 10 4. A gyermekneveléssel és a szülıi szereppel kapcsolatos kedvezmények A dolgozó hátrányos helyzetben van azáltal, ha gyermeknevelési feladatot is el kell látnia. A szülıi feladatok jelentıs leterheltséget, kötelezettségeket rónak mind a nıkre, mind a férfiakra. A gyermekneveléssel, a szülıi szereppel kapcsolatos hátrányok leküzdése érdekében kedvezményeket kell biztosítani a gyermeket nevelık számára. A kedvezmények biztosításánál külön fontossági sorrendet kell felállítani az alábbiak szerint: - a 10 év alatti gyermeket, gyermekeket egyedül nevelı nı (kétszeresen is hátrányos helyzető) - a kettı vagy több 10 évesnél fiatalabb gyermeket nevelı nı - a 10 évnél idısebb gyermeket nevelı nı A gyermeket nevelık esetében az alábbiakat kell figyelembe venni: - a kötelezı tanítási órákra vonatkozóan kedvezı idıbeosztást kell kialakítani, - az óraközi szünetek, tanuló felügyeleti feladatainak beosztásánál is figyelembe kell venni a pedagógus kötelezı tanítási óráinak idıbeosztását, s az ügyeleti feladatokat ahhoz kell igazítani, - a pedagógusnak megfelelı idıbeosztásban kell biztosítani a következı tanóra elıkészítésével összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıt, - a munkaköri feladatként ellátandó tevékenységekre a pedagógust úgy kell beosztani, kijelölni, utasítani, hogy számára az idıbeosztás megfelelı legyen, - a tanítási idın kívül végzendı feladatok megszervezésében szintén figyelembe kell venni a gyermeket nevelık gyermeknevelésre fordítandó idejét. A megfelelı idıbeosztás érdekében vezetni kell a foglalkoztatottak idıbeosztására, leterheltségére vonatkozó nyilvántartást. 4.1 A nık, mivel általában nagyobb szerepet vállalnak a gyermeknevelés során, kedvezményekben részesítendık. A foglalkozás, valamint a szülıi szerep összehangolása érdekében a nıket a nagyobb gyermekük esetében is kedvezményekben kell részesíteni a munkaidı beosztás során. 4.2 A két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelı munkavállalók vagy pedagógus esetében figyelembe kell venni e körülményt a tantárgyfelosztás során, s az órákat lehetıség szerint úgy kell igazítani, hogy azok a kisgyermekkel kapcsolatos nevelési, gondozási feladatok elvégzését ne gátolják, igazodjanak a bölcsıdei ellátásban, óvodai nevelésben, iskolai ellátásban résztvevı gyermekekkel kapcsolatos napi teendıkhöz. 4.3 A tíz éven aluli gyermeket nevelı egyedülálló munkavállaló esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tantárgyfelosztás során a pedagógus órái olyan idıbeosztásban legyenek, hogy egyedülállóként is meg tudja oldani a gyermeke bölcsıdébe, óvodába és iskolába járását, idıben hazaérjen. A kedvezményeket biztosítani kell a nık és a férfiak számára egyaránt.

11 11 IV. Eljárás munkavállalói panasz esetén A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló részérıl írásban benyújtott, jelen esélyegyenlıségi terv rendelkezéseivel kapcsolatos minden panaszt a szakszervezet bevonásával 8 munkanapon belül kivizsgál és a felvetésre érdemi választ ad. V. Az esélyegyenlıségi terv felülvizsgálata 1. Az intézményi esélyegyenlıségi tervez az azt elfogadó feleknek minden tanév elején (szeptember 15-ig) felül kell vizsgálniuk, különös tekintettel a hátrányos helyzetbe kerülhetı csoportok tagjainak meghatározására, valamint az esélyegyenlıség biztosítására vonatkozó célok és az ezek eléréséhez szükséges eszközök szükséges változtatásaira. A felülvizsgálat a 2.sz.melléklet tartalmi elemei alapján történik. 2. A hátrányos helyzetbe kerülhetı csoportok tagjai minden tanév elején írásban közölhetik kéréseiket, észrevételeiket az iskola igazgatójával. A felmerülı kérdések, észrevételek elfogadásáról az iskola igazgatója a szakszervezet vezetıjének egyetértésével dönt. VI. Záró rendelkezések 1. Az esélyegyenlıségi terv kihirdetésérıl, annak módosításáról a döntést követı 15 napon belül a munkáltató köteles gondoskodni. 2. A munkáltató a helyben szokásos módon köteles biztosítani az esélyegyenlıségi terv hozzáférését (honlap, titkárság). Hajdúszoboszló, 2009.szeptember 01. Szilágyi Lajos sk igazgató Kovács János sk Szb titkár

12 12 ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 1.számú melléklet Alulírott, (név) közalkalmazott tudomásul veszem, hogy a faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, illetve az egészségi állapotra vonatkozó adatok különleges személyes adatok, így azokat munkáltatóm csak önkéntes adatszolgáltatásom alapján kezelheti. Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben részesülhetek az esélyegyenlıségi tervben foglalt intézkedésekben, ha hozzájárulok különleges személyes adataim nyilvántartásához és kezeléséhez. Ezen adataim nyilvántartása, kezelése csak az adatvédelmi törvény szigorú betartásával lehetséges. Tájékoztatom munkáltatómat, hogy - etnikai hovatartozásom alapján származású vagyok, vagy -.. miatt fogyatékos vagyok. A fentiek alapján hozzájárulok, hogy munkáltatóm fenti adataimat az esélyegyenlıségi tervvel kapcsolatosan nyilvántartsa, kezelje. Kelt: Aláírás

13 13 ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2.számú melléklet A 20.év.hó...naptól 20...év.hó...napig érvényes (elmúlt idıszak) esélyegyenlıségi terv megvalósulásának felülvizsgálata Az esélyegyenlıségi tervben foglaltak megvalósultak, vagy hiányosan valósultak meg, vagy az elıírtnál több intézkedés mellett valósultak meg. Általános célok megvalósulása Intézményünkben a vizsgált idıszakban megvalósult, vagy részben valósult meg, vagy nem valósult meg teljesen a - megkülönböztetés tilalma, egyenlı bánásmód, - az emberi méltóság tiszteletben tartása, partneri kapcsolat, - társadalmi szolidaritás, - méltányos és rugalmas bánásmód területén. Az intézmény dolgozói hivatalos panaszt nem emeltek, vagy emeltek érdeksérelem miatt. A munkahelyi viszonyokban pozitív, vagy negatív változás érzékelhetı mind a fogyatékkal élı kollégák és tanulók, mind az egyéb hátrányos helyzetben levık iránt. a) Esélyegyenlıségi felelıs kinevezése Konkrét végrehajtott intézkedések b) Egyenlı bánásmód betartása - Az alkalmazottak nem éltek panasszal hátrányos megkülönböztetés miatt. - A munkavállalók kiválasztásánál negatív megkülönböztetés nem fordult elı - Iskolánkban egy.. (pl. gyengén látó, mozgáskorlátozott, hallássérült, stb.) tanár került felvételre. -. c) A 40 év feletti és fogyatékkal élı munkavállalók helyzetének javítása - Pedagógus asszisztens segíti a rászorulók (pl. gyengén látó) munkáját. - A mozgáskorlátozott munkavállalók számára megfelelı parkolóhely elkészült. - A mozgáskorlátozottak számára illemhely létesült. - Az egészséges életmód kialakítása érdekében rendszeres munkahelyi sportfoglalkozásokra van lehetıség (kosárlabda, foci) évenként 1 sportnap kerül megrendezésre. -.

14 14 d) A képzési programokhoz való egyenlı hozzáférés A munkakör ellátását segítı és a szakmai elımenetelhez hozzájáruló képzési, továbbképzési terv elkészült, és az azokban való részvétel a törvényben elıírtak, a gazdasági lehetıségek alapján, a munkavállalókkal egyeztetve történik. e) A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése A nyugdíjas kort elért munkavállalók folyamatosan, csökkent óraszámmal tovább dolgozhatnak, amennyiben ezt a jogszabályok és az egyéb körülmények lehetıvé teszik. f) Családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése - Az intézmény a munkavállalók által kitöltött nyilatkozatok alapján az iskoláskorú gyermekek számára a jogszabályban megengedett mértékő beiskolázási támogatást nyújt. - Karácsony elıtt a 14 év alatti gyerekek ajándékcsomagot kapnak - Rendkívüli családi esemény esetén az intézmény biztosítja a munkahelyrıl való távolmaradás lehetıségét. - Mind az órarend kialakításánál, mind az esetleges idıszakon túli munkavégzés elrendelésénél az intézmény vezetése tekintettel van a munkavállalók családi helyzetére. -. Az esélyegyenlıségi tervben nem szereplı, de megtörtént intézkedések a) Az új belépık segítésére esélyegyenlıségi felelıs kinevezése - Az elmúlt (felülvizsgált) idıszakban az új munkavállalók beilleszkedését, pontos és problémamentes munkáját kijelölt felelıs segíti. - Az esélyegyenlıségi felelıs feladata az írásos dokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Kollektív szerzıdés, esélyegyenlıségi terv, stb.) és az adminisztratív feladatok (naplóírás, helyettesítési napló vezetése, stb.) megismertetése, az új (többször pályakezdı) kollégák bevezetése az iskola mindennapi életébe. - Az esélyegyenlıségi felelıs munkája az általa vezetett naplóban nyomon követhetı. b) Tartós távollét (betegség, baleset) esetén hosszú távú, állandó helyettesítés Az idei tanévben is a betegállományba kényszerült munkavállalók helyettesítését iskolán belül, szakszerő helyettes segítségével megoldottuk, és a visszatérı kollégák felépülésük után zökkenımentesen folytathatták munkájukat c) Visszatérés a gyedrıl Ebben a tanévben két munkavállaló jött vissza a gyedrıl. Visszatérésük a munkakörök átszervezésével problémamentesen megoldódott.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2008 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklete POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 2007. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben