2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!"

Átírás

1 ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t f e El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Fıosztály Varga Tiborné Fıosztályvezetı-helyettes Budapest Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rend a alapján a évi költségvetési beszámoló szöveges indokolását az alábbiakban terjesztem elı: 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosítószáma, honlapjának címe. Törzskönyvi azonosító szám:székesfehérvári Törvényszék Honlapjának címe: Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai munka értékelése. Tevékenységi kör: Igazságszolgáltatás Az adott évi költségvetési évben az OBH által meghatározott alapfeladatok teljesültek. A szakmai feladatok bıvültek: A tanúgondozás intézménye 2013 áprilisában került bevezetésre a Törvényszéken, tapasztalatunk szerint a program sikeres, ezt mutatja a tanúgondozáshoz forduló ügyfelek nagy száma is. Az infrastrukturális feltételeket azonban a program maradéktalan végrehajtásához nem tudtuk biztosítani, elkülönített váróhelyiség kialakítására helyhiány miatt nem volt lehetıségünk. A törvényszéken 2013 évben sikeresen bevezetésre került a bírósági közvetítı tevékenység. A törvényszéken valamint a Dunaújvárosi Járásbíróságon gyermekközpontú igazságszolgáltatás megvalósítása keretében gyermekmeghallgató szobák kerültek kialakításra.

2 2 A szakmai mőködés során az adott bírói, tisztviselıi létszámmal a peres és nemperes ügyintézés jó-megfelelı szinten mőködött. Többnyire az érkezési adatokat meghaladó befejezéseket teljesítettek a bíróság munkatársai. A 2013 évi költségvetés biztosította az intézmény zavartalan mőködését, a dologi kiadásoknál jelentkezı forráshiányt saját hatáskörben elıirányzat átcsoportosítással sikerült megoldani Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerősítésére tett intézkedések. Az Intézmény sikeresen pályázott a az ÁROP /A-2013 kódszámú, az Államreform operatív program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára. 2. Az elıirányzatok alakulása 2.2.Az I/2G., I/2H., és a I /2K számú intézményre vonatkozó táblák. (melléklet) 2.2 A fıbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggı alakulása Elıirányzatok évközi változásai, tényleges teljesítések. A Törvényszék 2013 évi gazdálkodását biztosító elıirányzatok és azok teljesülésének alakulása (adatok ezer Ft-ban) Elıirányzat Megnevezés Teljesítés Eredeti Változás Módosított +/- Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházás elızı évi eir. mard.átad Kiadások összesen Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel Támogatás (mőködési) Támogatás (felhalmozási ) Mőködési maradvány Bevétel összesen Személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása az elızı évhez viszonyított átlag illetmény változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként.

3 évben a költségvetésben engedélyezett létszám 333 fı volt. Az év folyamán 2 bírói álláshely elvonásra került így az engedélyezett létszám 331 fıre módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám teljes és részmunkaidısök tekintetében 300 fı, az ítélkezésben közremőködık - külsı személyi juttatás terhére fizetett ülnökök, szakértık átlagos statisztikai állományi létszáma 110 fı volt évben az engedélyezett létszám 333 fı volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám teljes és részmunkaidısök tekintetében 296 fı, az ítélkezésben közremőködı szakértık ülnökök átlagos statisztikai állományi létszáma 108 fı. Megállapítható, hogy az Intézménynél a létszámváltozás nem jelentıs. Rendszeres személyi juttatás változása foglalkozási csoportonként (ezer Ft-ban) megnevezés személyi juttatás 2012 évi 2013 évi létszá m fı 1fıre jutó személyi juttatás létszám fı 1 fıre jutó változás 2013/ 2012 Törvényszék bírája ,0 Helyi bírósági bíró ,3 Bírósági titkár ,7 Bírósági fogalmazó ,5 Tisztviselı felsıfokú ,4 Tisztviselı és írnok középfokú (%) ,3 Fizikai alkalmazott ,8 Részfoglalkoz ásuak ,2 Összesen ,2 A rendszeres személyi juttatás eredeti elıirányzata fedezetet nyújtott az engedélyezett létszámra vonatkozó kulcsszám szerint kötelezı elıresorolásokkal növelt illetményre, Ft bírói alapilletménnyel számolva. Az egyes foglalkoztatási csoportokban az egy fıre jutó rendszeres személyi juttatás változásának mértéke az alábbi tényezıkre vezethetı vissza: Kötelezı elırelépés, létszámösszetétel változása, pótlékok változása, középfokú tisztviselıknél valamint a fizikai állománynál az egy fıre jutó személyi juttatás mértékét befolyásolja még a garantált bérminimum valamint a minimálbér összege.

4 4 A kimutatásban látható a törvényszéki bírói átlagkereset elızı évhez viszonyított csökkenése, ennek oka, hogy a legmagasabb fizetési fokozatban sorolt nyugdíjas korú felmentett bírák helyét alacsonyabb fokozatba tartozó bírák töltötték be. A titkári keresetnövekedést eredményezte, hogy a titkári létszámbıvítésre alkalmazottak szolgálati ideje meghaladta a 6 évet, így a 4-es fizetési fokozatba kerültek besorolásra. A tisztviselık keresetének csökkenését nagymértékben eredményezte, hogy a 40 éves szolgálati viszonnyal nyugdíjba vonulók magas bérbesorolású tisztviselık helye kezdı alacsony besorolású dolgozókkal került betöltésre. A rendszeres személyi juttatásból ezer forint átcsoportosítása történt a dologi kiadások hiányának ellentételezésére. A költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatások forrásaként rendelkezésre álló elıirányzatok: Jubileumi jutalom elıirányzata ezer Ft. Év végéig folyamatosan az esedékességnek megfelelıen ezer forint került kifizetésre, a különbözet a rendszeres személyi juttatás megtakarítását terhelte. Cafetéria keretében nyújtott juttatásokra az engedélyezett létszámra vetítve (331 fı x 200 eft/fı/év) éves szinten az elıirányzat ezer Ft. (tartalmazza a Szja, és EHO összegét) A dolgozók nyilatkozata alapján a cafetéria az alábbi jogcímeken került kifizetésre: SZÉP kártya szálláshely ezer forint. SZÉP kártya vendéglátás ezer forint. SZÉP kártya szabadidı ezer forint. A SZÉP kártyához kacsolódó juttatások kifizetése 2 részletben történt, az igényelt összeg 50%-a április hónapban, a fennmaradó második 50 % szeptember hónapban került kifizetésre. Iskolakezdési támogatás (sulicsekk) június hónapban került átadásra 754 ezer forint. Étkezési utalvány (kedvezményes, és nem kedvezményes adózású) ezer forint. Egyéb cafeteria juttatás (helyi bérlet, egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár) ezer forint. Az étkezési utalványok és az egyéb cafeteria juttatások kifizetése havonta történt az igényelt összegben. A munkába járással kapcsolatos közlekedési költségtérítés elıirányzata ezer forint, mely majdnem teljes egészében biztosította az éves szükségletet évben a munkábajárással kapcsolatos költségtérítésre ezer forint került kifizetésre. A költségvetés nem tartalmazott elıirányzatot az alábbi juttatásokra, így annak fedezetét a rendszeres személyi juttatás megtakarítása biztosította. Kiküldetéshez kapcsolódó napidíj 480 ezer Ft. Hozzájárulás a monitor elıtti munkavégzéshez használatos szemüveg vásárlásához 206 ezer Ft. ( Ft/fı/2év) Temetési segély 100 ezer Ft (5 fı részére). Továbbtanulók támogatása 63 ezer forint. Teljesítményhez kötött jutalom ezer forint összegben került kifizetésre, az alábbi jogcímeken:

5 5 o Bírósági Napok keretében Juhász Andor díjban két dolgozó részesült ezer forint. o Az OBH. Elnöke a /2013 szám alatt kiadott takarékossági intézkedés 1. pontjában foglalt kifizetések egyszeri teljesítését engedélyezte, így az Intézménynél teljesítményhez kötött jutalomban részesült 48 fı az évfolyamán kiemelkedı munkájuk elismeréséül ezer Ft összegben. o Az OBH mellett mőködı munkacsoportok tagjainak a munkájuk elismeréseként az OBH Elnöke december hónapban 120 ezer forint céljutalmat engedélyezett. Az Intézménynél egy fı részesült céljutalomban. Az igazságügyi alkalmazottaknál a 408/2012.(XII.28.) Korm. rendelet alapján évben is kompenzációra került sor annak érdekében, hogy a dolgozóknak a nettó, kézhez kapott rendszeres keresete ne csökkenjen akkor sem, ha az adó- és járulékváltozások egyébként hátrányosan érintenék a jövedelmüket. A kompenzáció kifizetése havonta a rendszeres illetménnyel együtt történt. Az Intézménynél 106 dolgozó részesült kompenzációban, melyre a kormány éves szinten ezer forint személyi juttatás és ezer forint munkaadókat terhelı járulék kifizetésére biztosított elıirányzatot. A kormányzati hatáskörben rendelkezésre bocsátott elıirányzattal november hó 30 napjáig kellett elszámolni. Az Intézménynek visszafizetési kötelezettsége keletkezett ezer forint, mely befizetése december hónapban megtörtént. Az Intézménynél a dolgozók évben a cafeteria juttatáson kívül központilag egységesen az irányító szerv által az OBH. Elnökének /2013 intézkedése alapján bruttó Ft/fı ruházati költségtérítésben részesültek. A külsı személyi juttatások eredeti elıirányzata ezer forint volt, mely az elızı évi tényleges teljesítés 63,8 %-ának felelt meg. Ezen a tételen az irányító szerv utasítása alapján rendszeres az alultervezés. (adatok ezer forintban) Kifizetés jogcíme Teljesítés 2012 Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 2013 Ülnöki tiszteletdíj Szakértıi díj Költségtérítések Tanúdíj Tolmácsdíj Jogellenesen felm. bírák juttatásai Felmentési átlagkereset összesen A forráshiány az alábbi elıirányzat módosításokkal realizálódott: ezer Ft az Országos Bírósági Hivatal Elnökének /2013. számon kiadott intézkedése szerint a jogellenesen felmentett bírák részére megállapított átalány-kártérítés összegének kifizetéséhez került biztosításra, ezer Ft felmentett munkavállalót megilletı illetmény címén a rendszeres személyi juttatások terhére volt átcsoportosítható

6 6 a hiányzó ezer Ft pedig rendszeres személyi juttatások általános megtakarításából volt biztosítható. A külsı személyi juttatások értékelésénél a felmentett munkavállalók részére kifizetett juttatásokat figyelmen kívül hagyva megállapítható, hogy az ítélkezésben közremőködık tekintetében a teljesítési adat az elızı évihez viszonyítva 12,7%-os csökkenést mutat. Nagymértékő 23 %-os csökkenés a szakértıi kifizetéseknél mutatkozik. (tételszám csökkenés) Dologi kiadások elıirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások eredeti elıirányzata ezer forint volt. Ez az forinttal 34,3 %-kal több volt az elızı évi eredeti elıirányzatnál. összeg ezer Az elıirányzat év közben növekedett összesen ezer forinttal a következık szerint: Irányítószervi hatáskörben: Bírák kinevezéséhez kapcsolódó pályaalkalmassági díj megtérítése 266 ezer forint. Gyermekmeghallgató helyiség kialakítására biztosított forrás ezer forint. Többletbevétel elıirányzat növelése ezer forint. Saját hatáskörben: Elıirányzat átcsoportosítás munkaadót terhelı járulékok elıirányzatából ezer forint. Elıirányzat átcsoportosítása személyi juttatások elıirányzatból ezer forint. Elıirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások elıirányzata csökkent az intézményi beruházás javára ezer forint. Elızı évi maradvány elıirányzatosítása ezer forint Dologi kiadások teljesítésének alakulása Megnevezés Teljesítés (ezer Ft-ban) Változás évben 2013.évben (%) Készletbeszerzés ,4 Kommunikációs szolgáltatások ,4 Szolgáltatások ( közmődíjak, postaköltség, karbantartások, 104,6 biztonsági szolgálat stb.) Vásárolt közszolgáltatások ( szakértıi díjak, védıi díjak, OFFI díjak, stb.) ,0 Általános forgalmi adó ,2 Kiküldetés ,7 Reprezentáció ,1 Egyéb dologi kiadások (büntetı ügyekben kártérítések) ,8 Egyéb folyókiadások (bank költség,gk. biztosítási díjai,tranzakciós illeték rehab.hozzájárulás szocho kedvezmény befiz.köt.) ,7

7 7 Összesen: ,78 A teljesítés összege 2013 évben ezer forint, ami az elızı évi teljesítést 2.78%-kal haladja meg, forint összegben ez ezer forintot jelentet. Az elızı évhez viszonyítottan ténylegesen a törvényszéknek nagyon kismértékő volt a többletkiadása, tekintettel arra, hogy két növelı tétel került a dologi kiadások közé január 1. napjától. A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételébıl eredı kiadási megtakarításai befizetésének rendjérıl szóló 48/2013 (II. 21.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti befizetési kötelezettség. A törvényszék teljesítette évben ezt a befizetési kötelezettségét, mely ezer forint. A pénzügyi tranzakciós illetékrıl szóló évi CXVI. törvény rendelkzése alapján január 1-tıl bevezetésre került pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a Kincstár által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokra is kiterjedt. A Kincstár az általa vezetett számlákat az illetékfizetési kötelezettség összegével folyamatosan terhelte. Ennek tárgyévi összege ezer forint. A dologi kiadások között kerül elszámolásra a szokásos beszerzési, üzemeltetési és szolgáltatási kiadásokon túl, az ítélkezésben közremőködık részére történı kifizetések (intézetek, irodák, egyéni vállalkozók) valamint a külsı személyi juttatásokon elszámolt kifizetéseket terhelı általános forgalmi adó összege is. A dologi kiadásoknál meghatározó, a szolgáltatások kiadásai 2012-ben 45,0%-a 2013-ban 45,8 %-a volt az összes dologi kiadásnak. Másik meghatározó jogcím a vásárolt közszolgáltatások, ami 2012-ben 25,4 %-ot tette ki az összes dologi kiadásnak, 2013-ban pedig 22.2 %-ot. A teljesítési adatokat figyelembe véve a bázis évhez viszonyítva összességében 4.6 %-os növekedést mutatnak a szolgáltatások kiadásai. Ennek oka az infláció, valamint a karbantartási költségek megnövekedése. A számítástechnikai eszközöknél a karbantartási költség 31 %-os, növekedést okozta az elavult géppark mőködtetése, feljavítása. Jármőkarbantartásnál 73,11 %-os volt a növekedés, okozta, hogy 2013-évben jármővekre gumiabroncsok vásárlása vált szükségessé. A vásárolt közszolgáltatásoknál a teljesítési adatok az elızı évihez képest 10%-os csökkenést nem az egy-egy ügyben kifizetett díjak mértékének csökkenése, hanem az ügyek számának csökkenése okozta. Az Intézménynek a szállítók felé sem év közben, sem év végén nem volt tartozása. A takarékossági intézkedések Az elızı évekhez hasonlóan a forráshiányos költségvetés nem csak takarékosságra, hanem a kiadások átgondolására és lehetıség szerinti csökkentésre kényszerítette a törvényszéket. A fenti elv mind a személyi, mind a dologi kiadásokat érintette az alábbi intézkedésekkel: Többletmunka elrendelése csak nagyon indokolt esetben történik évben nem fizettünk többletmunkadíjat.

8 8 A nem rendszeres juttatások év közbeni kifizetése csak cafetéria terhére történik. Folyamatosan felülvizsgáljuk meglévı szerzıdéseinket és olcsóbb szolgáltatókat, beszállítókat keresünk. Főtésnél a munkaidın túli és munkaszüneti napokon a főtés korlátozott Jól megszervezett és hatékony a társszervekhez helyi viszonylatban a kézbesítés, győjtött postázás, tértivevényes küldemények visszaszorítása. Bevezettük a szelektív hulladékgyőjtést. A papír hulladék elszállítása térítésmentesen történik. A törvényszék gazdálkodása évben is alapvetıen megfontolt és rendkívül takarékos volt. Az alaptevékenység feltételeinek biztosítása egyre nehezebb feladatot jelent többletforrások nélkül. A kiadások csökkenése miatt folyamatosan romlanak a bíróság korszerőségi mutatói. Az elhasználódott eszközök pótlása nem kiegyensúlyozott ütemben zajlik, ami fontos lenne az alaptevékenység megfelelı színvonalú ellátásához Felhalmozási kiadások elıirányzatának alakulása, az eredeti elıirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban levı beruházások összefoglalása. A tárgyévi beruházási elıirányzatunk ezer forint volt, ez az összeg a következı címeken növekedett: Az elızı évi megrendelés teljesítésére elıirányzat- maradványként rendelkezésre álló összeg 143 ezer forint. A /2013. OBH. számú intézkedéssel az OBH Elnöke a TÜK iroda mőködéséhez szükséges fizikai védelmi eszközök beszerzésének fedezésére ezer forint összeg átcsoportosítása felıl intézkedett. A tényleges költségek jogcíme miatt 500 ezer forint saját hatáskörben átcsoportosításra került a dologi kiadásokra. A beruházás az év végével megvalósult. A /2013. OBH szám alatt, helységek klimatizálására nyert pályázati úton támogatást a törvényszék ezer forint összegben. A Dunaújvárosi Járásbíróságon a tárgyalótermek klimatizálására a kivitelezıvel a szerzıdés megkötésre került. A beruházás december hónapban részben teljesült teljes kivitelezés befejezési határideje február hónap. Az év végén az OBH Elnöke engedélyezte egy darab hivatali gépjármő beszerzését a /2013. OBH szám alatt, és ehhez ezer forint összeget biztosított. A törvényszék ezt kiegészítette gépjármőeladásból befolyt bevétellel, valamint a tárgyévre kapott eredeti elıirányzatból meglévı megtakarítással. December hónapban a gépjármő beszerzése megtörtént. Gépjármő eladásából származó bevétel miatti növekedés /2013. OBH számú intézkedéssel ezer forint. saját hatáskörben a törvényszék a dologi kiadások elıirányzatából ezer forintot csoportosított át a Székesfehérvári Törvényszék és Járásbíróság II. emeleti dolgozó szobáinak klimatizálására. A szerzıdéskötés a kivitelezıvel december hónapban megtörtént, beruházás befejezési határideje: március hó. A módosított intézményi beruházási elıirányzatunk ezzel ezer forintra növekedett.

9 9 A teljesítés ezer forint. Az alábbi beruházások év végén még folyamatban voltak teljesítésük évre áthúzódott. Dunaújvárosi Járásbíróság tárgyalótermeinek klimatizálása (1 116 eft) Székesfehérvári Törvényszék és Járásbíróság II. emeleti dolgozó szobáinak klímatizálása (3 496 eft) A Székesfehérvári Törvényszéknek felújítás címen elszámolt kiadása évben nem volt. 2.3 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése Bevételek alakulása tervtıl való eltérés Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Közhatalmi ,0 bevétek Mőködési ,6 bevételek Összesen ,01 A bevételek a tervezettnek megfelelıen alakultak A követelésállomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint). Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága. A követelésállomány alakulása, viszonyítva az elızı évhez (adatok ezer forintban) Közhatalmi bevétlek Megnevezés Nyitó Elıírás Törlé s Befizetés 2013 évi Záró Befizetés 2012 évi 2013/ 2012% Bőnügyi költség ,08 Elıvezetési költség Végrehajtással kapcs. bevétel Állam által elıleg. költség Egyéb igazgat. szolgáltatási. dij Állam. által. elılegezett.gyt , , , , ,76

10 10 Önálló bírósági végrehajtás ,70 Át nem vett letétek ,41 Összesen: ,84 Bírság bevételek Megnevezés Nyitó Elıírás Törlés Pénzbüntetés Pénzmellékbüntetés Vagyoni elıny Elkobzás vagyonelkobzás Pénzbírság Befizetés 2013 évi Záró (adatok ezer forintban) Befizetés 2013/ 2012 évi 2012 % , , , ,01 Rendbírság - átváltoztatható ,56 Összesen ,06 A december 31. napján a leltár szerinti összes nyilvántartott követelés összege ezer forint. A nyilvántartott követelések megoszlása: közhatalmi bevétlek ezer forint, mely az állammal szemben felmerülı költségeket jelentenek. bírságból (pénz-, és rendbírság, pénzbüntetés, vagyonelkobzás) származó követelések összege ezer forint. Az elızı idıszakhoz viszonyítva a közhatalmi bevételek követelésállománya 8,9 %-os növekedést mutat. A bírságból származó bevételek követelés állományánál az elızı idıszakhoz képest a növekedés 4,4 %-os. A közhatalmi bevételéknél jelentıs növekedés bőnügyi költségeknél figyelhetı meg 10,3 %. Bírságoknál viszont a pénzbírság követelésállománya mutat jelentıs emelkedést 3.96 %. A behajtás érdekébe a törvényszék szervezeti egységei a reájuk háruló feladatokat teljesítik. A növekedés okait a törvényszék tevékenységébe nem tartozó külsı körülményekben kell keresni. (munkanélküliség, elszegényedés stb.)

11 11 Ezt igazolja, hogy behajtandó költségek tekintetében az adósok nem tartanak a végrehajtási cselekmény hatásaitól, - nem úgy, mint az átváltoztatható jogcímek esetében - alapvetıen vagyontalanok, így nincs mibıl, honnan behajtani az elıírt követelést. A törvényszék mérlegében kimutatott követelések állománya az elszámolt értékvesztéssel csökkentett adósállomány. A mérleg csak a költség jellegő követelések állományát mutatja, tekintettel arra, hogy a bírság jellegő követelések nem jelennek meg a mérlegben saját követelésként. Ennek megfelelıen, a mérlegben kimutatott követelésállomány év végén ezer forint, mely az elızı idıszakhoz képest 2.3 %-os növekedést mutat, ami ezer forint összegő emelkedést jelentett. A törvényszék 2013 évi mérlegében egyéb követelés címén került kimutatásra munkavállalóval szembeni követelés 20 ezer forint összegben.. Behajthatatlan követelések A behajthatatlan követelések fogalmát a törvényszék az Értékelési szabályzatában meghatározta. Eszerint: Behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként le kell írni a saját tıkével szemben. Mivel ez nem minısül a követelés elengedésének, analitikus nyilvántartásban kell tovább vezetni, és ha a behajtásukra a késıbbiek folyamán lehetıség nyílik, be kell hajtani azokat. A behajthatatlanság tényét és értékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelések elszámolása nem minısül követelés elengedésnek. A behajthatatlanná való minısítés az ügyek egyedi értékelését követıen történt. A minısítés szempontjai: hatályos jogszabályok alapján elévült, költségek nincsenek arányban a megtérüléssel (kis összegő), végrehajtás során nincs fedezet, bíróság elıtt érvényesíteni nem lehet évben behajthatatlannak minısített követelések összege: ezer forint. A törvényszék az alábbi esetekben minısítette a követeléseket behajthatatlannak évben az Intézménynél elszámolt behajthatatlan követelések (ezer Ft-ban) Behajthatatlanná Bevétel jogcíme Összesen minısítés oka Bőnügyi költség Elılegezett költség Elıvezetési költség Céget felszámolták 1 1 Az adós nem lelhetı fel, vagy kegyelmet kapott

12 12 Adós meghalt nincs hagyatéka Kis összegő követelés (10 ezer forint alatti) végrehajtási eljárás eredménytelen Összesen Elıirányzat maradvány A 2012 évi elıirányzat-maradvány fıbb felhasználási jogcímei. A évi elıirányzat-maradvány ezer forint, melybıl ezer forint kötelezettséggel terhelt elıirányzat maradvány, míg 29 ezer forint szabad maradvány (kompenzáció többlet és annak járulékai). A kötelezettséggel terhelt maradvány jogcímei: dologi kiadás szállítói számlák ezer forint személyi juttatás áthúzódó szja,és egyéni járulékok ezer forint munkaadókat terhelı áthúzódó járulékok ezer forint intézményi beruházás 143 ezer forint A 2013 évi elıirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek) évi elıirányzat maradvány összege ezer forint, melybıl mőködési elıirányzat maradvány ezer forint, felhalmozási elıirányzat maradvány ezer forint. A maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány. Jogcímei: dologi kiadások szállítói számlák, szolgáltatási szerzıdések, megrendelések összességében ezer forint, valamint munkáltatót terhelı áthúzódó személyi jövedelemadó 357 ezer forint, személyi juttatás (kompenzáció december havi) és annak áthúzódó szja és egyéni járulékai ezer forint. áthúzódó munkaadókat terhelı járulékok ezer forint, a felhalmozási költségvetés maradványa ezer forint 3. Egyéb 3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, és évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétlek felhasználása. Vagyonváltozás összetevıi: (ezer Ft-ban) Saját tıke állománya Intézményi beruházás Eszközértékesítés Eszközök selejtezése

13 13 Eszközök értékcsökkenése Vevıi követelések csökkenése Egyéb követelés növekedése 20 Adósokkal szembeni követelések növekedése Szállítói kötelezettségek csökkenése Rövid lejáratú kötelezettség növekedése Saját tıke december 31-i állománya Kincstári vagyonhasznosítások: Az Intézménynél évben értékesítésre került 1 db személygépkocsi, a befolyt ellenértéket felhalmozási kiadás (gépkocsi vásárlás) finanszírozására forgattuk vissza. Székesfehérvár, május 28. Tisztelettel: Dr. Gerber Tamás a törvényszék elnöke h.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 25. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben