KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

2 Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár (rövidített neve: UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár) szeptember 30-án egyesüléssel alakult meg. Egyesülı pénztárak: - AXA Colonia Önkéntes Nyugdíjpénztár - Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár, - és a Közigazgatási Dolgozók Országos Heller Farkas Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztára (amelybe beolvadt az AXA Colonia Magánnyugdíjpénztár) január 1-jei hatállyal a Pénztárba beolvadt a Tigáz Önkéntes Nyugdíjpénztár. A pénztár - a küldöttközgyőlés döntése értelmében november 3-tól a korábban használt AXA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár név helyett az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár nevet viseli. - Fıvárosi Bíróság bejegyzésének száma: 11.Pk.61135/99/2 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet IV./78/2000 határozatának száma: Pénztár székhelye: 1143 Budapest, Semsey A. u. 25. A Pénztár szolgáltatói, partnerei: Könyvvizsgáló: Circulum Audit Kft. Bankszámlavezetı UniCredit Bank Hungary Zrt. pénzintézet Letétkezelı pénzintézet Raiffeisen Bank Zrt. Vagyonkezelı UNIQA Vagyonkezelı ZRt. Adminisztrációt végzı Heller-Saldo 2000 Pénztárszolgáltató szervezet Kft. A Nyugdíjpénztár tisztségviselıi: Igazgatótanács Elnök: Elnök-helyettes: Tagok: Michalkó Péter Othmar Michl Leopold Raith Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 2

3 Ellenırzı Bizottság Elnök: Tagok: Fehér József Gulyás István Kiss Ferenc Kurt Svoboda Ertl Pál Elisabeth Stadler Pósa Attiláné Erıs Mária Dr. Pálfy Csaba Kassai Attila Lányi László Ügyvezetı: Dr. Sík László 2. A számviteli politika rövid ismertetése A pénztár hatályos szabályzatai a mérlegkészítés napját évre vonatkozóan az önkéntes pénztárban január 25-re, a magánpénztári ágazatban február 29-re állapítotják meg. A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII.19.) kormányrendelet és az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII.19.) kormányrendelet értelmében az üzleti évrıl szóló beszámoló leadási határideje az üzleti évet követı május 31-e. Amortizációs politikánk megfelel a nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó kormányrendeletben meghatározottaknak. A kis értékő tárgyi eszközök értékhatára ,- Ft, mely beszerzéseket közvetlenül költségként került elszámolásra. Befektetett pénzügyi eszközeink értékelését a letétkezelınk végezte el az Államadósságkezelı Központ által megadott árfolyamokon. Tárgyi eszközeink a mérlegben nyilvántartási értéken szerepelnek. A pénztár a pénztári beszámoló részét képezı mérleget, eredménykimutatást a közgyőlés általi jóváhagyását követı 30 napon belül, de legkésıbb a tárgyévet követı június 30-ig a beszámoló Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 3

4 könyvvizsgálói záradékával együtt a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítıjében, valamint egy országos lapban teszi közzé. A Pénztár az Mpt. 70. (6) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérıl szóló 282/2001. (XII.26) számú kormányrendelet 21. (1)-ben foglaltakat az üzleti év lejártát követı 180 napon belül a Pénzügyi Közlönyben hozza nyilvánosságra. A Pénztár az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet 25. (1) bekezdésében részletezett adatokat az üzleti évet követı év május 31-ig a Pénzügyi Közlönyben és egy országos napilapban teszi közzé. A pénztár a 2007 évben felmerült költségek ágazatok közötti megosztását a költségmegosztási szabályzat rendelkezései szerint végezte. A Pénztár az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: Alapszabály Hozamfelosztási és Hozam elszámolási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatási és elszámolási szabályzat Magánnyugdíjpénztári szolgáltatási és elszámolási szabályzat Vagyonkezelési szabályzat Számviteli Politika Céltartalékképzési szabályzat Belsı ellenırzési szabályzat Szabályzat a pénzeszközök illegális mozgatásának ellenırzésére, megakadályozására Informatikai biztonsági szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend Bizonylati rend, bizonylati album Befektetési politika Szabályzat a pénztári ágak közötti költségmegosztásról Panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályzat Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 4

5 Tagi kölcsönök kezelésének szabályzata Szabályzat a költségvetési keretek felhasználási és ellenırzési rendjérıl Magánnyugdíjpénztári tagdíj hátralék behajtási szabályzat Szabályzat a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítésekrıl, szociális juttatásokról, jutalmazásról Igazgatótanácsi ügyrend Ellenırzı bizottsági ügyrend Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 5

6 Magánnyugdíjpénztári ágazatra vonatkozó számszaki rész 3. A Pénztár taglétszámára vonatkozó információk évi változás Önkéntesen biztosított (fı) Kötelezıen biztosított (fı) Összesen (fı) Idıszak elején Idıszak alatti változás Új belépı Átlépı más pénztárból Átlépı más pénztárba (Mpt. 23. (1) a.) Elhalálozott (Mpt. 23. (1) b.) Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23. (1) d.) Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált (Mpt. 23. (1) f) Tagviszonyok felülvizsgálata miatti korrekció Egyéb megszőnés Idıszak végén Ebbıl: számlatulajdonos (Mpt. 24. (5) szolgáltatást igénybe vevı (Mpt. 27. ) A tagviszonyok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az önkéntesen, illetve kötelezıen biztosítottak besorolása nem minden esetben volt megfelelı, ezért a 2007-es beszámolóban ez rendezésre került. Taglétszám életkor szerinti megoszlása Fı 20 év alatt év év év év év felett 3 Összesen Éves átlagos taglétszám a évben fı volt. Magánnyugdíjpénztárunk munkáltatóval áll kapcsolatban. A két pénztári ágazatban a közös tagok száma fı. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 6

7 4. Tagdíjbefizetések A befizetések megoszlása jogcímenként Jogcím Eft %-os megoszlásban 1. Pénztártagok alaptagdíja % 2. Tagdíjkiegészítések % Munkáltatói % Saját kiegészítés % 3. Ideiglenesen munkajöv.-vel nem 0.08% rendelkezı tag részére Meg nem fizetett tagdíjak tart. (-) Utólag megfizetett tagdíjak tart % Összesen ( ) % A befizetések tartalékképzés szerinti megoszlása: Tartalék Mőködési tevékenység tartalék Fedezeti tevékenység tartalék Likviditási tevékenység tartalék Eft %-os megoszlásban 5.00% 94.50% 0.50% Összesen % A magánpénztár tagdíjak tartalékok közötti felosztása 2007-ben az alábbi táblázatban foglaltak szerint történt: Fedezeti tartalék Mőködési tartalék Likviditási tartalék 1. hónap 90% 9,5% 0,5% 2. hónaptól 94,5% 5% 0,5% 5. Szolgáltatások, elszámolások Szolgáltatás, elszámolás jogcímek szerint Kifizetett összeg eft Elhalálozás miatti kifizetés Átlépık TB-be visszalépık Egyösszegő kifizetés ÖSSZESEN: Az összegek 2007-ben pénzügyileg teljesített kifizetések, melyek nem tartalmazzák az SZJA-t és a kilépési költségeket. A szolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások összegét a pénztár a mőködési tartalék terhére számolja el, Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 7

8 ugyanakkor a pénztár a kilépı tagokkal szemben a szolgáltatási szabályzat értelmében kilépési költséget számított fel. 6. Mőködési eredmény alakulása Mőködési eredmény alakulása év Eft I. Mőködési célú bevételek Tagdijbevételek Azonosítatlan tagdíjcélú bevételek Egyéb bevételek II. Mőködési költségek, ráforditások Anyagjellegő ráforditások Személyi jell. ráforditások Értékcsökkenési leirás Egyéb ráforditások III. Befektetési tevékenység bevételei Kapott kamatok, kamatjellegő bevételek Értékpapírok eladásának árfolyamnyeresége Értékelési különbözet IV. Befektetési tevékenység ráforditásai Befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráforditások Értékelési különbözetbıl képzett céltartalék V. Rendkivüli bevételek 0 VI. Rendkivüli ráforditások 0 VII. Pénztár mőködési tevékenységének eredménye VII. Tartaléktıke A pénztár évi gazdálkodására a biztonságos mőködés, a bevételek növekedése és mőködési költségek csökkenése volt jellemzı. A mőködési tartalék bevételei fedezetet nyújtottak a pénztár mőködési költségeire, köszönhetıen a szigorú költséggazdálkodásnak. 7. A évi pénzügyi tervtıl való eltérés vizsgálata A Pénztár tagdíjbevételei összességében a tervezett szintnél kedvezıbben alakultak, ugyanakkor az egyéni számlákon jóváírható tagdíjak összege elmaradást mutat a magas, közel két milliárd forintot elérı függı befizetések miatt. A függı számlák magas összege a bevallások központi kezelésénél Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 8

9 tapasztalt nagy számú hibás bevallásra vezethetı vissza. Ez a visszaesés a pénztár mőködési tartalékának bevételei alakulásában nem volt érezhetı, mivel a jogszabály lehetıvé teszi a beérkezett tagdíjak alapjána a mőködési költségek fedezetére jutó rész elhatárolását. A mőködési célú bevételek meghaladják a tervezett szintet. A pénztár mőködési költségei elmaradtak a tervezett összegtıl, aminek oka a Pénztár költségtakarékos mőködésében keresendı.. A fedezeti céltartalék záróállományának alakulásában mutatkozó elmaradás szintén az évi tagdíjak egyéni számlán történı jóváírásánál felmerült problémákra vezethetı vissza. A likviditási tartalék záróállománya is kedvezı képet mutat, ami alapvetıen szintén a tagdíj típusú bevételek alakulásával magyarázható. Bevételek alakulása, e Ft Terv Tény Egyéni számlán jóváírt Tagdíjbevételek Mőködési költségek és bevételek alakulása, e Ft Terv Tény Bevételek Költségek Eredmény Céltartalék megnevezése Terv Tény Fedezeti céltartalék Likviditási és kockázati céltartalék Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 9

10 8. Befektetések a) Befektetett eszközök és forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok értékeinek változása Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyitó Változás Záró Nyitó Változás Záró Nyitó Változás Záró Pénzeszközök Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Összesen: b) Hozamok A magánnyugdíjpénztári ágazatban a pénztár egészére vonatkozó nettó hozam 5,03% volt. c) A Pénztár befektetéseinek alakulása lejárat szerint Befektetések lejárat szerint december 31. Megnevezés Könyv szerinti érték eft Piaci érték eft Diszkont Kincstárjegyek Magyar Államkötvények Jelzáloglevelek 1 év alatt: Magyar Államkötvények Kötvények év között: Magyar Államkötvények év között: Magyar Államkötvények Befektetési jegyek: év felett: MINDÖSSZESEN: A pénztár határidıs és opciós ügyleteket nem kötött. A pénztár évi befektetési tevékenysége során értékpapír kölcsönzési ügyletet nem folytatott, kockázatitıkealap-jegyekkel nem rendelkezett. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 10

11 A külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözetén belül a deviza árfolyamváltozásából adódó különbözet december 31-én: eft. A pénztár február 1-tıl hatályos, befektetési politikája: Befektetési típus Befektetési típusok A vagyonkezelı Referencia Súlyozás a mozgástere megengedett aránya Devizanem index (átszámítva Huf-ra) referenciaindexben min max minimum maximum Belföldi részvények BUX 2,5% 0,0% 5,0% Közép-kelet európai részvények CECE Traded index EUR 3,5% 1,0% 6,0% Részvény típusú befektetések Európai részvények Eurostoxx 50 3,5% 1,0% 7,0% Japán részvények Nikkei 225 1,0% 0,0% 3,0% 2,0% 25,0% Ázsiai részvények MSCI Far east ex Japan 1,0% 0,0% 3,0% Amerikai részvények S P 500 1,5% 0,0% 5,0% Abszolút hozamra törekvı befektetések Eurostoxx 50 2,0% Állampapír típusú befektetések Forint MAX Composite 82,0% 65,0% 95,0% Globális fejlıdı piaci kötvények JP Morgan Global EMMA Bond 3,0% 0,0% 7,0% 65,0% 100,0% Forint MAX Composite 0,0% 0,0% 15,0% Vállalati kötvények n / a n / a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% n / a n / a 0,0% 0,0% 0,0% Cash Forint BUBOR 1M - 1% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% Egyéb befektetések Forint n / a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Összes forint alapú befektetés aránya 84,5% 75,0% 99,0% 75,0% 99,0% Összes deviza alapú befektetés aránya 15,5% 1,0% 25,0% 1,0% 25,0% Összesen 100,0% A pénztár 2007-ben alkalmazott befektetési politikája konzervatívnak számít, a magyar állampapírok aránya a teljes portfolión belül döntı súlyt képviselt. A pénztár vagyonkezelıje a évben a befektetési politika irányelvei szerint végezte a pénztári vagyon befektetését. A pénztár Igazgatótanácsi üléseinek rendszeres témája a pénztár befektetéseinek alakulása, valamint a befektetési politikával kapcsolatos jövıbeli elképzelések megvitatása. A befektetési politika teljesítésének ellenırzését a pénztár befektetésekért felelıs vezetıje, valamint a pénztár letétkezelıje végzi. A pénztár igazgatótanácsa 2007-ben nem módosította a befektetési politikát. 9. Immateriális javak és tárgyi eszközök Bruttó érték alakulása Bruttó érték alakulása Magán ágazat Nyitó Csökkenés Növekedés Záró Immateriális javak Vagyoni érétkő jogok Szellemi termékek Mőködtetett ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Összesen: Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 11

12 Értékcsökkenés alakulása ÉCS alakulása Nyitó Csökkenés Növekedés Záró Immateriális javak Vagyoni érétkő jogok Szellemi termékek Mőködtetett ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Összesen: Értékelési különbözet alakulása eszköz-csoportonként Értékelési különbözet Nyitó érték Csökkenés / Növekedés Záró érték Befektetett pü-i eszközök Ebbıl: - Részvények Befektetési jegyek Külf. Befektetési jegyek Kötvények Magyar Államkötvények Jelzáloglevelek Forgóeszközként nyilvántartott értékpapírok Ebbıl - Kötvények Diszkont Kincstárjegyek Magyar Államkötvények Jelzáloglevelek Pénzeszközök Összesen Követelések alakulása Jogcím Összeg Tagdíjkövetelések Különféle egyéb követelések 299 Önellenırzési pótlék követelés 883 Késedelmi pótlék követelés Adóbírság követelés 203 Összesen: Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 12

13 12. Kötelezettségek állománya Jogcím Összeg Tagokkal szembeni kötelezettségek 1 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Vagyonkezelıvel szembeni kötelezettség Letétkezelıvel szembeni kötelezettség Garancia Alappal szembeni fizetési kötelezettség Költségvetési befizetési kötelezettségek 828 Azonosítatlan függı befizetések APEH Azonosítatlan függı befizetések EGYÉB Egyéb kötelezettség önkéntespénztárral szemben Téves utalások miatti kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 573 Összesen: Aktív idıbeli elhatárolások részletezése Jogcím Összeg Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 978 Összesen: A bevételek idıbeli elhatárolása az azonosítatlan befizetésekre képzett mőködési célú bevételeket - tartalmazza.ezen jogcím 2007-ben jelent meg, ugyanis a jogszabály lehetıvé tette a pénztárhoz beérkezett, azonban idılegesen függı számlán kimutatott bevételek után a mőködési költségek idıbeli elhatárolását. Ezen elhatárolt bevételek felhasználását a céltartalékoknál bemutatott táblázat tartalmazza. A költségek idıbeli elhatárolása között iroda bérleti díj, folyóirat elıfizetések, biztosítási díjak kerültek kimutatásra. 14. Passzív idıbeli elhatárolások részletezése Jogcím Összeg Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Összesen: Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 13

14 A passzív idıbeli elhatárolások között évre vonatkozó adókötelezettség, telefon költség, könyvvizsgálati díj, évre vonatkozó garanciadíj és pénztárfelügyeleti díj, került kimutatásra. 15. Céltartalékok alakulása Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mőködési céltartalék jövıbeni kötelezettségekre mőködési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) - szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék befektetési kockázatokra demográfiai kockázatokra saját tevékenységi kockázatra egyéb kockázatokra az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetı befizetések befektetési hozamára - egyéb azonosítatlan (függı) befizetések befektetési hozamára értékelési különbözetre Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka mőködési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen: Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 14

15 Alapátcsoportosítások Ft-ban Befektetési kockázatokra képzett céltartalékról - fedezeti céltartalékba (korm. alapján én likvid felosztás) Egyéb likviditási céltartalékról - átcsoportosítás mőködési tartalékra követelések kiegyenlítése Függı tételekre képzett céltartalékról - azonosított tételek hozama fedezeti tartalékra azonosított tételek hozama likviditási tartalékra azonosított tételek hozama mőködési tartalékra Ft alatti és jogutód nélkül megszőnt munkáltatók hozamának átvezetése egyéb likvid tartalékra Egyéni számla rendezések mőködési tartalék terhére/javára - mőködési tartalék javára mőködési tartalék terhére 108 Az 5 évnél régebbi, azon ki nem egyenlített bevallásokat, melyek az APEH felé nem kerültek bejelentésre a pénztár a mőködési tartalék terhére kiegyenlítette. Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár likviditási tartalékában jelentıs összegő tartalékok halmozódtak fel és a pénztár folyamatai ilyen összegő tartalék meglétét nem indokolták, ezért a pénztár Küldöttközgyőlése átcsoportosításról határozott a likviditási és a mőködési tartalékok között: A jogszabályok évi változása megszőntette a hozamkiegyenlítési tartalékot. A korábban hozamkiegyenlítési tartalékban nyilvántartott összegeket pedig a fedezeti tartalékon rendelte felosztani el, ezt pénztárunk is a jogszabály elıírásainak megfelelıen megtette és a likividitási tartalékon belül a Befektetési kockázatokra képzett céltartalék összegét a fedezeti tartalékon felosztotta. 16. Mutatószámok Gazdálkodást közvetlenül jellemzı mutatók Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 15

16 Elızı év Tárgyév 1.Tagdijbevétel / összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 74.92% 71.84% - Likviditási tartalék 68.65% 21.40% - Müködési tartalék 95.91% 64.72% 2. Befektetési nettó hozambevétel / összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 24.83% 27.90% - Likviditási tartalék 31.10% 78.52% - Müködési tartalék 2.19% 3.51% 3. Támogatások / összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 0.00% 0.00% - Likviditási tartalék 0.00% 0.00% - Müködési tartalék 0.21% 0.00% 4. Egyéb és rendkívüli bevételek/ összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 0.25% 0.26% - Likviditási tartalék 0.25% 0.08% - Müködési tartalék 1.69% 31.77% 5. Bér és személyi jell. kiadások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 25.18% 26.25% 6. Anyagjellegő ráfordítások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 56.92% 60.40% 7. Egyéb költségek, ráfordítások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 17.90% 13.35% 8. Rendkívüli ráfordítások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 0.00% 0.00% 9. Likviditási tartalék egyes tartalékai / likviditási tartalék záró állománya % % - Befektetési kockázatra 79.26% 0.00% - Értékelési különbözetre 12.72% 3.00% - Egyéb kockázatokra 4.78% 47.24% - Azonosítatlan befiz. hozamára 3.24% 49.76% Egyéb mutatók Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke Egy fıre jutó átlagos havi befizetés 610 eft Ft 17. Az azonosítatlan függı befizetések állományának változása APEH függı tételek: adatok eft-ban Nyitó Változás Záró APEH Függı tételek Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 16

17 HÓ NYITÓ Változás ZÁRÓ adatok Ft-ban A 2007-es év jelentıs változást hozott a magánpénztárak nyilvántartási rendszerében, a munkáltatók a pénztártagok után teljesítendı bevallásokat közvetlenül az APEH felé teljesítik, ezen adatszolgáltatások eredményét pedig az APEH továbbítja a magánpénztárak felé. A tagdíjbevallások központi kezelésében tapasztalt fennakadások miatt tagdíjbevételek egyéni számlákon történı jóváírása az egész szektor szintjén problémákat okozott, így pénztárunk esetében is magas összeget mutatott a függı számlák egyenlege. EGYÉB függı tételek: adatok eft-ban Nyitó Változás Záró EGYÉB Függı tételek HÓ NYITÓ Változás ZÁRÓ adatok Ft-ban Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 17

18 A magánnyugdíjpénztárra vonatkozó kiegészítések 18. Tisztségviselıkre és foglalkoztatottakra vonatkozó adatok Foglalkoztatottak Az önkéntes és magánpénztári ágban foglalkoztatottak létszáma munkaviszonyban átlagosan foglalkoztatottak: 27 fı. munkaviszonyon kívül év folyamán összesen 30 fı. A foglalkoztatottak bérköltsége az önkéntes és a magánnyugdíjpénztári ág között megosztásra kerül a költségmegosztási szabályzat szerint. A magánnyugdíjpénztári ágazatban elszámolt személyi jellegő ráfordítások ben: Bérköltség munkaviszonyban állók eseti megbízás 72 Személyi jellegő egyéb kifizetések Egészségügyi hozzájárulás 267 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Személyi jellegő ráfordítások összesen: A pénztár ügyvezetıje részére 2007-ben a magánnyugdíjpénztári ágazatban bruttó bérként eft került kifizetésre. Tisztségviselık A tisztségviselık részére tiszteletdíjat év során a Pénztár nem fizetett, részükre a felmerült költségeiket téríti meg max. havi 30 eft mértékig. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 18

19 Igazgatótanács Ellenırzı Bizottság Létszáma Kifizetett költségtérítés Önkéntes pénztár Magán pénztár 7 fı fı Ellenırzések, önellenırzések: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete évben a magánpénztári ágazat vonatkozásában ellenırzést nem folytatott. Rendkívüli események A pénztárnál évben rendkívüli esemény (bevétel-ráforditás) nem merült fel. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 19

20 IV. Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazatra vonatkozó számszaki rész 1. A Pénztár taglétszámára vonatkozó információk évi változások Összesen (fı) Idıszak elején Idıszak alatti változás Új belépı Átlépı más pénztárból Átlépı más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Egyéb megszőnés 91 Idıszak végén Ebbıl: szüneteltetı 2 - Járadékot igénybe vevı 117 Taglétszám életkor szerinti megoszlása Fı 20 év alatt év év év év év felett 446 Összesen: Éves átlagos taglétszám a évben fı volt. Önkéntes pénztári tagjaink munkáltatóinak száma A két pénztári ágazatban a közös tagok száma fı. A tagdíjfizetık és szolgáltatást igénybevevık korösszetételét a 3. sz. melléklet táblázatai mutatják. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 20

21 2. Tagdíj befizetések Az önkéntes pénztárba tagjaink eft befizetést teljesítettek, melynek megoszlását a következı táblák mutatják. A befizetések megoszlása jogcímenként: Jogcím eft %-os megoszlásban Pénztártagok által fizetett tagdíj % Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás % Utólag befolyt tagdíjak % Pénztártagok egyéb befizetései % Összesen % A befizetések tartalékképzés szerinti megoszlása: Tartalék eft %-os megoszlásban Mőködési tartalék % Fedezeti tartalék % Likviditási tartalék % Összesen % 2007-ben az alapfelosztás a küldöttközgyőlés döntése értelmében a következık szerint történt: Az éves szinten befizetett tagdíj Fedezeti tartalék Mőködési tartalék Likviditási tartalék ,-Ft/év 90% 9,9% 0,1% Ft/év 94% 5,9% 0,1% ,-Ft/év 96,5% 3,5% 0,0% ,-Ft/év felett 100% 0,0% 0,0% A pénztár munkáltatói a vállalt kötelezettségeiket teljesítették. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 21

22 3. Szolgáltatások Szolgáltatás jogcímek szerint Kifizetett összeg Elhalálozás miatti kifizetés Átlépık éves várakozási idı utáni kifizetések Egyösszegő kifizetés Járadékfolyósítás ÖSSZESEN: Az összegek 2007-ben pénzügyileg teljesített szolgáltatások, melyek nem tartalmazzák az SZJA-t és a kilépési költségeket. A szolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások összegét a pénztár a mőködési tartalék terhére számolja el, ugyanakkor a pénztár a kilépı, átlépı, elhunyt tagokkal szemben a szolgáltatási szabályzat értelmében kilépési költséget számított fel. 4. Mőködési eredmény alakulása I. Mőködési célú bevételek % - Tagdíjbevételek % - Tagok egyéb befizetései % - Adomány % - Egyéb bevételek % II. Mőködési költségek és ráfordítások % - Anyagjellegő ráfordítások % - Személyi jellegő ráfordítások % - Elszámolt értékcsökkenési leírás % - Mőködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások % III. Befektetési tevékenység bevételei % - Kapott kamatok % - Értékpapírok árfolyam nyeresége % - Pénzügyi mőveletek egyéb bevétele % - Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam % IV. Befektetési tevékenység ráfordításai % - Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék % - Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása % - Befektetési tevékenységgel kapcs. egyéb ráfordítások % V. Rendkívüli eredmény 0 VI. Pénztári tevékenység eredménye VII. Tartaléktıke Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 22

23 A pénztár évi gazdálkodására alapvetıen a biztonságos mőködés volt meghatározó. A tagdíjbevételek csökkenése a mőködési célú bevételek visszaesését is jelentette, ugyanakkor a mőködési költségek szintje is csökkenést mutatott. A mőködési tartalék bevételei fedezetet nyújtottak a pénztár mőködési költségeire évben rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem merült fel. Az önkéntes pénztári ágazat mőködési tartalékában december 31- én eft volt. 5. A évi pénzügyi tervtıl való eltérés vizsgáltata Pénztárunk taglétszáma az önkéntes pénztári ágazatban kis mértékben elmaradt a tervezett taglétszámtól. A tagdíjbevételek vonatkozásában is kis mértékő elmaradás volt megfigyelhetı a 2007-re tervezett szinthez képest. A pénztár mőködési költségei nagyságrendileg a tervezett szinten alakultak. A mőködési célú bevételek némi elmaradást mutatnak a tervhez képest, ugyanakkor a mőködési költségeknél tapasztalt megtakarítás ezt ellensúlyozta, így a pénztár mőködési eredménye a tervezett szint közelében zárt. A fedezeti céltartalék alakulása a tervhez képest elmaradást mutat, amit elsısorban a tagdíjbefizetések alakulása magyaráz. A likviditási tartalék záróállománya elmarad a tervezett szinttıl, ami a közgyőlés döntése alapján el végrehajtott megtakarításból ered. Taglétszám alakulása (fı) Terv Tény Záró Bevételek alakulása (eft) Terv Tény év Mőködési költségek és bevételek alakulása (eft) Terv Tény Bevételek Költségek Eredmény Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 23

24 Céltartalék megnevezése Terv Tény Fedezeti céltartalék Likviditási és kockázati céltartalék Befektetések a) Befektetett eszközök és forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok értékeinek változása Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyitó Változás Záró Nyitó Változás Záró Nyitó Változás Záró Pénzeszközök Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Ingatlan Összesen: Az önkéntes pénztári ágazat portfoliójában szereplı ingatlanbefektetés teljes piaci értéke a december 31-re vonatkozó vagyonértékelés alapján eft. b) Hozamok Az önkéntes pénztári ágazatban 2007-ben a pénztár egészére vonatkozó nettó hozam 5,02% volt. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 24

25 c) A Pénztár befektetéseinek alakulása lejárat szerint Megnevezés Könyv szerinti érték eft Piaci érték eft Diszkont Kincstárjegyek Magyar Államkötvények Jelzáloglevelek év alatt: Magyar Államkötvények Kötvények Jelzáloglevelek év között: Magyar Államkötvények Jelzáloglevelek év között: Magyar Államkötvények Befektetési jegyek: év felett: MINDÖSSZESEN: A pénztár határidıs és opciós ügyleteket nem kötött. A pénztár évi befektetési tevékenysége során értékpapír kölcsönzési ügyletet nem folytatott, kockázatitıkealapjegyekkel nem rendelkezett. Befektetési politika A pénztár február 1-tıl hatályos, befektetési politikája: Önkéntes ágazat Befektetési típus Befektetési típusok A vagyonkezelı Referencia Súlyozás a mozgástere megengedett aránya Devizanem index (átszámítva Huf-ra) referenciaindexben min max minimum maximum Belföldi részvények BUX 2,5% 0,0% 15,0% Közép-kelet európai részvények CECE Traded index EUR 3,5% Részvény típusú befektetések Európai részvények Eurostoxx 50 3,5% 1,0% 10,0% Japán részvények Nikkei 225 1,0% 5,0% 24,0% Ázsiai részvények MSCI Far east ex Japan 1,0% Amerikai részvények S P 500 1,5% 1,0% 10,0% Abszolút hozamra törekvı befektetések Eurostoxx 50 2,0% Állampapír típusú befektetések Forint MAX Composite 82,0% 60,0% 100,0% Globális fejlıdı piaci kötvények JP Morgan Global EMMA Bond3,0% 0,0% 10,0% 60,0% 100,0% Forint MAX Composite 0,0% 0,0% 15,0% Vállalati kötvények n / a n / a 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 15,0% n / a n / a 0,0% 0,0% 0,0% Cash Forint BUBOR 1M - 1% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% Egyéb befektetések Forint n / a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Összes forint alapú befektetés aránya 84,5% 60,0% 100,0% 60,0% 100,0% Összes deviza alapú befektetés aránya 15,5% 0,0% 40,0% 2,0% 40,0% Összesen 100,0% Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 25

26 A pénztár 2007-ben alkalmazott befektetési politikája konzervatívnak számít, a magyar állampapírok aránya a teljes portfolión belül döntı súlyt képviselt. A pénztár vagyonkezelıje a évben a befektetési politika irányelvei szerint végezte a pénztári vagyon befektetését. A pénztár Igazgatótanácsi üléseinek rendszeres témája a pénztár befektetéseinek alakulása, valamint a befektetési politikával kapcsolatos jövıbeli elképzelések megvitatása. A befektetési politika teljesítésének ellenırzését a pénztár befektetésekért felelıs vezetıje, valamint a pénztár letétkezelıje végzi. A pénztár igazgatótanácsa 2007-ben nem módosította a befektetési politikát. 7. Immateriális javak és tárgyi eszközök Bruttó érték alakulása Nyitó Csökkenés Növekedés Záró Immateriális javak Vagyoni érétkő jogok Szellemi termékek Befektetési célú ingatlanok Telek Épület Értékelési különbözet Mőködtetett ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Beruházások, felújítások Értékcsökkenés alakulása Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 26

27 ÉCS alakulása Nyitó Csökkenés Növekedés Záró Immateriális javak Vagyoni érétkő jogok Szellemi termékek Befektetési célú ingatlanok Telek Épület Mőködtetett ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Kisértékő tárgyi eszközök Értékelési különbözet alakulása eszköz csoportonként Értékelési különbözet Nyitó érték Csökkenés / Növekedés Záró érték Tárgyi eszközök (ingatlan) Befektetett pü-i eszközök Ebbıl: - Részvények Befektetési jegyek Magyar Államkötvények Kötvények Jelzáloglevelek Forgóeszközként nyilvántartott értékpapírok Ebbıl - Diszkont Kincstárjegyek Magyar Államkötvények Jelzáloglevelek Pénzeszközök Összesen Követelések alakulása Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 27

28 Jogcím Összeg Tagdíjkövetelések Belföldi követelések 914 Költségvetési kiutalási igények 246 Elszámolásra kiadott pénzeszközök 2 Munkavállalókkal szembeni követelések 862 Magánnyugdíjpénztárral szembeni követelés Tagi kölcsönök Téves utalások miatti követelés 271 Különféle egyéb követelések 296 Összesen: Kötelezettségek állománya Jogcím Összeg Tagokkal szembeni kötelezettségek 909 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Vagyonkezelıvel szembeni kötelezettség Letétkezelıvel szembeni kötelezettség Költségvetési befizetési kötelezettségek Társadalombiztosítási kötelezettség Magánnyugdíjpénztári kötelezettség 608 Egészségpénztári befizetési kötelezettség 134 Munkaviszonyból származó jövedelem Megbízási díjak 23 Társadalombiztosítási ellátás 275 Azonosítatlan függı befizetések Költségtérítések miatt fennálló kötelezettségek 587 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 1 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen: Aktív idıbeli elhatárolások részletezése Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 28

29 Jogcím Összeg Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Összesen: A bevételek aktív idıbeli elhatárolása tartalmazza a tagi kölcsönök december 31-ig idıarányosan járó kamatát eft értékben, illetve ingatlan bérleti díjjal kapcsolatos követelés összegét 272 eft értékben. A költségek idıbeli elhatárolása között iroda bérleti díj, folyóirat elıfizetések, biztosítási díjak kerültek kimutatásra. 12. Passzív idıbeli elhatárolások Jogcím Összeg Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Összesen: A passzív idıbeli elhatárolások között közüzemi díjak, telefon költség, könyvvizsgálati díj, évre vonatkozó adókötelezettség, gépkocsi költségtérítés, IV. n. éves pénztár-felügyeleti díj került kimutatásra. 13. Céltartalékok alakulása Céltartalék megnevezése Nyitó állomány Változás Záró állomány Mőködési céltartalék Fedzeti céltartalék Egyéni számlákon Szolgáltatási számlákon Likviditási és kockázati céltartalék Értékelési különbözetre Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések hozamára Meg nem fizetett tagdijak tartaléka Mőködési célú - Fedezeti célú - Likviditási és kockázati célú Céltartalékok összesen Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 29

30 Alapátcsoportosítások UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Adatok Ft-ban Fedezeti tartalékról - nem fizetık tagok hozamának átvezetése mőködési tartalékra nem fizetık tagok hozamának átvezetése likviditási tartalékra Egyéb likviditási céltartalékról - negatív számlák rendezése miatti átvezetés fedezeti tartalékra átcsoportosítás mőködési tartalékra Függı tételekre képzett céltartalékról - azonosított tételek hozama fedezeti tartalékra azonosított tételek hozama likviditási tartalékra azonosított tételek hozama mőködési tartalékra Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár likviditási tartalékában jelentıs összegő tartalékok halmozódtak fel és a pénztár folyamatai ilyen összegő tartalék meglétét nem indokolták, ezért a pénztár Küldöttközgyőlése átcsoportosításról határozott a likviditási és a mőködési tartalékok között. 14. Mutatószámok Gazdálkodást közvetlenül jellemzı mutatók Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 30

31 Elızı év Tárgyév 1.Tagdijbevétel / összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 52.25% 50.56% - Likviditási tartalék 37.98% 34.80% - Müködési tartalék 71.76% 68.98% 2. Befektetési nettó hozambevétel / összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 26.71% 26.75% - Likviditási tartalék 39.02% 47.61% - Müködési tartalék 0.77% 2.86% 3. Támogatások / összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 4.07% 6.15% - Likviditási tartalék 10.91% 14.76% - Müködési tartalék 4.16% 8.60% 4. Tagok egyéb befizetései+egyéb és rendkívüli bevételek/ összes bevétel tartalékonként - Fedezeti tartalék 16.97% 16.54% - Likviditási tartalék 12.09% 2.83% - Müködési tartalék 23.31% 19.56% 5. Bér és személyi jell. kiadások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 25.17% 27.41% 6. Anyagjellegő ráfordítások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 60.98% 66.01% 7. Egyéb költségek, ráfordítások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 13.85% 6.58% 8. Rendkívüli ráfordítások / mőködéssel kapcsolatos költségek, ráforditások 0.00% 0.00% 9. Likviditási tartalék egyes tartalékai / likviditási tartalék záró állománya % - Értékelési különbözetre 2.62% 17.95% - Egyéb kockázatokra 95.73% 76.81% - Azonosítatlan befiz. hozamára 1.65% 5.24% Egyéb mutatók Egyéni számlák állományának átlagos értéke Egy fıre jutó átlagos havi befizetés Ft-ban Függı befizetések állományának változása Ft-ban Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Függı tételek Ft-ban Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 31

32 HÓ NYITÓ Növekedés Csökkenés ZÁRÓ Az önkéntes nyugdíjpénztárra vonatkozó kiegészítések 16. Foglalkoztatottakra és tisztségviselıkre vonatkozó adatok Foglalkoztatottak Az önkéntes és magánpénztári ágban foglalkoztatottak létszáma munkaviszonyban átlagosan foglalkoztatottak: 27 fı munkaviszonyon kívül a év folyamán összesen: 30 fı. A foglalkoztatottak bérköltsége az önkéntes és a magánnyugdíj pénztári ág között megosztásra kerül a költségmegosztási szabályzat szerint. Bérköltség Az önkéntes pénztári ágazatban elszámolt bérköltség 2007-ben munkaviszonyban állók eseti megbízás 437 Személyi jellegő egyéb kifizetések Egészségügyi hozzájárulás 440 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Személyi jellegő ráfordítások összesen: Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 32

33 A pénztár ügyvezetıje részére 2007-ben az önkéntes nyugdíjpénztári ágazatban bruttó bérként eft került kifizetésre. Tisztségviselık A tisztségviselık részére tiszteletdíjat év során a Pénztár nem fizetett, részükre a felmerült költségeiket téríti meg max. havi 30 eft mértékig. A tisztségviselık díjazása megosztásra kerül az önkéntes és magánnyugdíjpénztári ág között. Igazgatótanács Ellenırzı Bizottság Létszáma Kifizetett költségtérítés Önkéntes pénztár Magán pénztár 7 fı fı Ellenırzések, önellenırzések: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete június 26. és július 5. napja között témavizsgálatot folytatott pénztárunk önkéntes ágazatánál, a pénztár befektetési portfoliójában található ingatlanbefektetéssel kapcsolatban. A pénztár az ellenırzésrıl készült határozatot 2007.október 30-án kapta kézhez, amelyben egy megállapítás szerepelt. Pénztárunk a határozatban foglaltaknak eleget tett és annak tartalma a pénztár IT-EB ülésén, valamint a december 6-i küldöttközgyőlésen ismertetésre került. Budapest, 2008 május 29. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 33

34 Mellékletek: 1. Cash-flow kimutatás magán 2. Cash-flow kimutatás önkéntes 3. Önkéntes pénztári ágazatban a tagdíjfizetık, szüneteltetık és a szolgáltatást igénybe vevık száma korévenként 4. Portfolió állomány magánpénztári ágazat 5. Portfolió állomány önkéntes pénztári ágazat 1. számú melléklet: magánpénztári ágazat Cash-flow kimutatás (eft) PSZÁF kód Megnevezés Elızı év Tárgyév MD01 Működés mérleg szerinti eredménye (+/-) MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) c d MD03 Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-) 0 0 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra 73MD04 adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek 73MD05 állományváltozása (+/-) MD06 73MD07 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) MD09 Követelésállomány változása (+/-) MD10 Tartaléktőke állomány változása (+/-) MD11 73MD12 73MD13 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) MD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) MD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) MD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláriól 73MD19 átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-) MD20 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-) Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 34

35 73MD21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) MD23 Hossuú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) MD24 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) MD25 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) MD26 Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és 73MD27 kockázati céltartalékból (+) MD28 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi 73MD29 követelése (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás 73MD30 fedezeti tartalékből (-) MD31 Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt követelése (-) Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő 73MD32 pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) MD33 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) MD34 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) MD35 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) MD36 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás 73MD37 fedezeti céltartalékból (+) MD38 73MD39 73MD40 73MD41 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) MD42 Pénzeszköz változás MD421 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) MD422 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 35

36 2. számú melléklet: Önkéntes pénztári ágazat Cash-flow kimutatás Elızı év Tárgyév PSZÁF kód 73OD01 73OD02 Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 1 2 c d OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) OD04 73OD05 73OD06 73OD07 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) OD10 Követelésállomány változása (+/-) OD11 73OD12 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/- ) OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz 36

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a évi beszámolóhoz

UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2006. évi beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Általános rész 3 1. Bevezetı... 3 2. A számviteli politika rövid ismertetése... 4 Magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tisztelt Érdeklıdık, Pénztártagok! Az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult, és mint alakulása óta minden évben a 2005-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Elıterjesztés a Küldöttgyőlés 2009. április 23-i ülésének 1/B napirendi pontjához A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben