Bács-Kiskun Megyei Földhivatal évi szöveges beszámolója

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója"

Átírás

1 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/ , Fax: 76/ Szám: /20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal évi szöveges beszámolója

2 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Földhivatal törzskönyvi azonosító száma: honlapjának címe: Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal és a megyében mőködı körzeti földhivatalok a Földügyi és Térinformatikai Fıosztály által meghatározott szakmai elıírások figyelembevételével a beszámoló idıszakban munkájukat feladattervüknek, a hatályos jogszabályoknak és az ágazat számára elıírt kötelezettségeknek megfelelıen végezték. A beszámolási idıszakban db beadvány várt elintézésre. A beadványokból db került elintézésre, amely a évben érkezett összes ügyirat 90%-a. A határidı-nyilvántartásban lévı ügyiratok száma a beszámolási idıszak végén db, míg a határidın belüli, de még el nem intézett ügyiratok száma évvégén db volt. Határidın túl elintézetlen ügyirat nem keletkezett. Hivatalunk év folyamán saját adatbázisból db díjköteles és db díjmentes tulajdoni lapot adott ki. Az érdemben elintézett db ügyiratból 439 esetben nyújtottak be fellebbezést. A megyei földhivatal a fellebbezések elbírálása során összesen 57 esetben hozott megsemmisítı vagy megváltoztató döntést, 189 esetben helybenhagyta a körzeti földhivatal döntését, míg 35 esetben az eljárást megszüntette. A körzeti földhivatalok saját hatáskörben 129 fellebbezést intéztek el. A beszámolási idıszak végén 29 esetben volt folyamatban a megyei földhivatal eljárása évben összesen 64 bírósági jogorvoslati eljárás volt folyamatban. A közigazgatási bíróság 3 esetben hatályon kívül helyezte, 2 esetben megváltoztatta, míg a földhivatali határozatot, míg 48 esetben helybenhagyta azt. A beszámolási idıszak végén 11 ügyben még folyamatban volt a bírósági eljárás. Általános hivatalvizsgálatot a Kiskunfélegyházi, Kalocsai és a Kunszentmiklósi Körzeti Földhivataloknál folytattunk le. Ennek során kisebb hibákat feltártunk, de ennek ellenére a feladataikat alapvetıen jól látják el. Az általános hivatalvizsgálatokon túl minden körzeti földhivatalnál rendszeresen ellenırizzük a mőködést. A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen belsı kontroll rendszert mőködtet. Ennek keretében a belsı ellenırzés folyamatos feladatellátása mellett a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés is kiépítésre került. Ennek érdekében a FEUVE szabályzatának összeállítása megtörtént, mely magában foglalja a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, az ellenırzési nyomvonalak táblázatait, valamint a kockázatkezelési rendszert. A FEUVE kialakítása során a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani leírások megfelelı adaptálása megtörtént. A FEUVE mőködését segítve a belsı ellenır a konkrét ellenırzéseihez kapcsolódóan értékeli a vonatkozó belsı szabályozásokat, ezek szükséges módosítására, aktualizálására megteszi javaslatait. Az ellenırzési nyomvonalak összeállításának célja a folyamatba épített és a vezetıi ellenırzési rendszer esetleges hiányosságainak feltárása, a hiányzó ellenırzési pontok pótlása, a felmerülı -2-

3 felesleges többszöri ellenırzések (átfedések) feltárásából nyert plusz kapacitás olyan területre való áthelyezése, átcsoportosítása, melynél arra valóban szükség van. Mindemellett a nyomvonalak összeállítása során a folyamatok átgondolása, végigvezetése útján sor kerül a felelısségi körök pontos elhatárolására is. A kockázatkezelési rendszer lehetıséget teremt arra, hogy a szakvonal-vezetık felmérjék, és ezáltal szembesüljenek saját szakterületükön azon problémákkal, melyekre fokozott figyelmet kell fordítani. Humánpolitikai feladatainkat folyamatosan végezzük, az elıírt jelentéseket, adatváltozásokat határidıben továbbítottuk A hivatal által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült szakmai feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok teljesítésének értékelése szakvonalanként I. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS A beszámolási idıszakban az ingatlan-nyilvántartási szakvonalhoz db ügyirat érkezett az elızı évrıl áthúzódó, illetve határidı nyilvántartásban lévı ügyekkel együtt db várt elintézésre. Fenti ügyiratokból db elintézésre került, db volt határidı nyilvántartásban és db határidıben elintézetlen ügyirat volt december 31-én. Az ügyiratokat 30 napon belül, illetve a soron kívüli ügyeket a különbözı törvényi határidıkben, a körzeti földhivatalok vezetıi által engedélyezett esetekben pedig, a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 83/A -a szerinti határidıben intézték el a szakvonal dolgozói. Az elsı fokú földhivatali határozatok ellen 365 esetben nyújtottak be fellebbezést (ebbıl 1 db elızı évrıl áthúzódó), melybıl 33 db-ot megváltoztattunk, 13 db megsemmisítésre került, saját hatáskörben 121 db került elintézésre, 134 db-ot a megyei földhivatal helybenhagyott, 35 esetben az eljárás megszüntetésre került és az évfordulón 29 fellebbezés elbírálása volt folyamatban. A megyei földhivatali határozatok ellen 59 esetben nyújtottak be bírósági jogorvoslati kérelmet, ebbıl 9 db elızı évben már folyamatban volt. A bíróságon 9 esetben még nem született döntés, 45 esetben helybenhagyó ítélet született, hatályon kívül helyezés 3, megváltoztatás 2 esetben történt. Az elsı fokú ingatlan-nyilvántartási határozatok elleni fellebbezéseket határidıben felülvizsgáltuk. A határidın belüli ügyintézést a körzeti földhivataloknál folyamatosan ellenıriztük. A jelentıs, önként vállalt túlóráknak köszönhetıen nem keletkezett ügyirathátralék egyik körzeti földhivatalban sem, de volt olyan hivatal, ahol meg kellet egyszer harminc nappal hosszabbítani az ügyintézési határidıt ügyirattorlódás miatt. Az év elsı felében szükségesnek találtuk, és ezért megszerveztük azt, hogy a rászoruló körzeti földhivataloknak segítséget adjanak a többi körzeti földhivatalok az ügyintézésben. Ezzel a megoldással mindenhol betartásra kerültek a határidık. A körzeti földhivatalok mindegyikében folyamatosan vizsgáltuk az iktatások és a széljegyzések tartalmának jogszerőségét, az elıforduló hibákra azonnal helyben felhívtuk a figyelmet. 5 körzeti földhivatalban külön célvizsgálat keretében ellenıriztük ezt a tevékenységet. Jelentıs adminisztrációs és szervezési feladatot jelentett a tulajdoni lapok biztonsági elemeivel kapcsolatos feladatok ellátása, az ebbıl adódó munkát, mind a körzeti földhivatalok, mind a megyei földhivatal sikerrel látta el, a tulajdoni lapok kiadása egész évben zökkenımentes volt. -3-

4 A határidı nyilvántartásban lévı ügyeket folyamatosan vizsgáltuk, a körzeti földhivatalok figyelmét rendszeresen felhívtuk arra, hogy csak a szükséges esetben lehet az ügyeket határidı nyilvántartásba helyezni. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartására valamennyi körzeti illetve a megyei földhivatalnál ügyeltünk, ezzel kapcsolatos panasz illetve észrevétel nem érkezett. Figyelemmel kísértük a megyében mőködı földhivatalok ingatlan-nyilvántartási osztályainak munkáját. A munkaszervezés hatékonyságát, a személyi és tárgyi feltételekkel való ésszerő gazdálkodást, a szakmai felkészültséget a földhivataloknál végzett ellenırzések során is vizsgáltuk. Szakvonali értekezletet 2 alkalommal tartottunk, ahol a hatályba lépett jogszabályokat ismertettük, az egységes gyakorlat kialakítása érdekében, továbbá valamennyi körzeti szakvonal vezetı részt vett, a áprilisában Kerekegyházán tartott országos, a megyei ingatlan-nyilvántartási osztályvezetıknek szervezett konferencián. Ezen kívül a jogszabályváltozásokról körleveleket adtunk ki, illetve a Fıosztály által kiadott útmutatókat továbbítottuk a körzeti földhivatalok részére. A szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltaknak megfelelıen ügyfélfogadást tartottunk. Folyamatosan ellenıriztük az ingatlan-nyilvántartási eljárásokért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjak jogszabályban meghatározott módon történı körzeti földhivatalok általi beszedését. A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat határidıre teljesítettük. Elláttuk a természetvédelmi és mőemlék jellegő ingatlanokra vonatkozó bejegyzési teendıket. A valósággal egyezıség elvére figyelemmel nagy figyelmet fordítottunk az adatváltozások átvezetésére, a határszemle során hivatalból feltárt adatváltozásokat átvezettük az ingatlannyilvántartásban. A körzeti hivatalvezetık által engedélyezett soron kívüli ügyeket figyelemmel kísértük, az engedélyezéseket rendszeresen ellenıriztük. Megfelelı információk, tájékoztatások megadásával folyamatosan támogattuk a közigazgatási perekben eljáró jogtanácsost. A TAKAROS program alkalmazását a rendszergazdák bevonásával folyamatosan figyelemmel kísértük, az észrevételeket továbbítottuk. A részarány-tulajdon kiosztása során keletkezett osztatlan közös tulajdonú termıföldek megosztásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatokat soron kívül elláttuk. A külföldi kézbesítésekkel kapcsolatos feladatokat a hatályos útmutató alapján elláttuk, a külföldön kiállított hitelesítéssel el nem látott okiratokat állásfoglalás céljából megküldtük az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak. A lakáscélú hitelekkel kapcsolatos jelzálogjogok jogszabályon alapuló soron kívüli bejegyzését figyelemmel kísértük. Összességében megállapítható, hogy az egész évben jelentkezı leterheltség mellett az ügyintézés és az ügyfélfogadás szakszerően történt. -4-

5 A szakvonal személyi állománya, teljesítménye, munkafegyelme az elvárásoknak megfelelt. Az elızı évhez hasonlóan ez évre is megállapítható, hogy bár a szakvonal létszámának felsıfokú végzettségőekkel történı feltöltés célját szolgálta a korábbi években történt jelentıs mértékő beiskolázás, az ezen a téren átgondoltabb, a hivatali ügymenetet nem veszélyeztetı támogatási rendszer következtében, a munkavégzés miatti teher elosztása racionálisabbá vált. II. FÖLDMÉRÉS A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal földmérési szakvonalának évi beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem elı. A szervezetszerő feladatok ellátása mellett a szakterületen évben is kiemelt feladatként jelentkezett a megye illetékességi területén elhelyezkedı települések bel-, kül- és különleges külterületi digitális térképeinek rendezése, naprakészen tartása, a térképeknek az FVM FTF által elrendelt DatView rendszerbe történı változásvezetése, valamint a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszőntetése. A felsı és negyedrendő vízszintes alappontok helyszínelését elvégeztük, azonban a karbantartását a korábban meghatározott ütemterv szerint, megfelelı erıforrások hiányában nem, tudtuk elvégezni. A évben db földmérési jellegő ügyirat érkezett, melyet kiegészített az elızı évben elintézetlen és határidıs nyilvántartásban lévı db ügyirat. Ez összesen db ügyiratot jelent, amely a évben iktatott ügyekkel szemben mintegy 47%-os növekedést mutat. Határidın túl elintézetlen ügy december 31-én nem volt. Az I. fokú határozatok ellen 19 esetben nyújtottak be fellebbezést, melybıl a tárgyévben II. fokon 10 db lett elutasítva, 5 esetben a döntés megváltoztatásra, illetve 4 esetben megsemmisítésre került. A megyei földhivatal földmérési jellegő határozatai ellen évben 3 közigazgatási per volt folyamatban. A befejezett bírósági ügyek közül 3 esetben született helybenhagyó ítélet, hatályon kívül helyezı ítélet nem volt. A szakvonal intézkedéseivel szemben ügyészi óvás nem érkezett. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszőntetésével kapcsolatos feladatok: Az osztatlan közös tulajdon megszőntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása során keretmérést 72 db földrészlet vonatkozásában, 1838 ha területen végeztünk. A 82 db sorsolási jegyzıkönyv alapján megosztott 402 földrészletbıl 659 új földrészlet keletkezett, melyek helyszíni kitőzése és bemutatása a 131 db jogerıs ingatlan-nyilvántartási határozatnak megfelelıen megtörtént. Sorsolási kifogás nem érkezett a megyei földhivatalhoz. A teljesített keretmérés és bemutatott új földrészletek számának függvényében összességében 13,315,371- Ft díjat számoltunk el, melybıl 4,076,780 Ft-ot a kérelmezık megelılegezéssel biztosítottak. Digitális térképi adatállományok készítése, rendezése: A földprivatizáció és a sajátos célú földmérési tevékenység során keletkezett digitális állományok összerendezése, forgalomba adása, illetve helyezése az év során kiemelt feladat volt. Jelenleg a megye teljes területérıl rendelkezésre áll vektoros digitális állomány, amelyeknek forgalomba helyezése korábban megtörtént.. -5-

6 Adatszolgáltatás, változásvezetés: Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Térítésmentes adatszolgáltatást csak az állami alapmunkákhoz végeztünk, térítés köteles megbízásokra a számlák alapján ,- Ft bevételt könyveltünk. Változási vázrajzok földhivatali vizsgálatát és záradékolását 6986 munka vonatkozásában ,- Ft vizsgálati díj megfizetése mellett teljesítettünk. Szakfelügyelet: Tárgyévben a szakfelügyelet az ellenırzések során, valamint a betekintı vizsgálatok alkalmával egyértelmően bizonyítható jogosulatlan munkavégzést nem tapasztalt. A év során 1 fı kérte az ingatlanrendezıi minısítését, a szakfelügyelet megállapította, hogy a jogosultság feltételei fennállnak és javasolta a jelöltnek az ingatlanrendezıi minısítés megadását. A jogszabályi elıírások alapján bejelentési kötelezettség alá esı sajátos célú geodéziai munkákból az év során 111 db érkezett a megyei földhivatalhoz, ami az elızı évhez viszonyítva, a leadott munkák mintegy 41%-os csökkenését jelenti. Összességében megállapítható, hogy a szakvonal éves feladatát teljesítette, ugyanakkor több idıt és pénzt kell fordítani a szakmai továbbképzésre, az esetlegesen elavult, vagy a szükségesnél kisebb kapacitású eszközök, valamint a meglévı hardverek és szoftverek cseréjére ahhoz, hogy a szakvonal minden feladatát határidıre, maradéktalanul, jó minıségben és jogszerően lássa el a jelenlegi létszám mellett, melynek növelését esetenként, de különösen a Megyei Földhivatal Földmérési Osztályánál indokoltnak látjuk. III. FÖLDVÉDELEM, FÖLDHASZNOSÍTÁS, FÖLDMINİSÍTÉS évben a szakvonal keretén belül a megyei földhivatalnál - osztályvezetıvel együtt - 3 fı, a körzeti földhivataloknál 33 fı, összesen: 36 fı látott el földvédelmi, földhasználati, földhasznosítási és földminısítési feladatokat. A szakterület elvégezte a hatályos jogszabályban, útmutatókban, szervezeti és mőködési szabályzatban foglalt feladatait. Földvédelem, földhasznosítás, földminısítés: A megyében a földvédelmi, földhasznosítási és földminısítési tárgykörben évben alapszámon összesen db ügyirat érkezett. A évrıl áthúzódó (862 db) ügyirattal együtt db ügyirat várt elintézésre, amelybıl db ügyirat érdemi intézkedéssel elintézésre került. A fennmaradó ügyiratból év végére határidıs-nyilvántartásban volt 222 db, határidın belül elintézetlen 624 db. Határidın túl elintézetlen ügyirat nem volt. A január 2. napján hatályba lépett évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek értelmezése és gyakorlati alkalmazása a földvédelmi eljárásokat lefolytató szakterületi ügyintézıinktıl átlagosnál több idı és munka ráfordítást igényelt. Az elsı fokon elbírált ügyek ellen évben 17 esetben érkezett fellebbezés. Az elbírálás során az elsı fokú döntést a megyei földhivatal 8 esetben helybenhagyta, 8 esetben megváltoztatta, 1 esetben a körzeti földhivatal saját hatáskörben intézkedett. -6-

7 A másodfokú határozat ellen a tárgyi idıszakban 2 esetben éltek felülvizsgálati kérelemmel, mely az 1 db évrıl áthúzódóval együtt 3 eset. A vizsgált ügyben a bíróság a másodfokon hozott döntésünket 2 esetben hatályában fenntartotta, 1 eset elbírálása folyamatban van. A szakvonal intézkedéseivel, tevékenységével szemben ügyészi óvás nem érkezett évben a földvédelemmel, földhasznosítással és földminısítéssel kapcsolatos fıbb feladataink a következık voltak: 1./ A termıföld más célú idıleges és végleges hasznosításával kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtása. E tárgyban 596 db határozatot adtunk ki, amelybıl 345 esetben a földvédelmi járulékot is elı kellett írnunk. Termıföld engedély nélküli más célú hasznosításáért 68 esetben folytattuk le a termıföld védelmérıl szóló évi CXXIX. törvényben elıírt eljárást. A 68 esetbıl 11 esetben az eredeti állapot helyreállítását rendeltük el, 57 esetben a más célú hasznosítás folytatásához hozzájárultunk. Az engedély nélküli más célú hasznosítás során megállapított földvédelmi járulék és bírság összege: forintot tett ki. A kivetett földvédelmi járulék összege évben Ft volt. A földvédelmi eljárások során évben kiemelkedı szerep jutott Kecskemét Megyei Jogú Város külterületébıl 441 ha 5366 m2 nagyságú termıföld végleges más célú hasznosításának (belterületbe vonásának), mely a tervezett Daimler kormányzati nagyberuházás területi igényét tartalmazta. A Kecskeméti Körzeti Földhivatal által e tárgyban kiadott határozata Ft földvédelmi járulék megfizetésére vonatkozott, melyet a beruházó a jogszabályban elıírt határidın belül be is fizetett. A fennmaradó esetleges hátralékok behajtásáról minden esetben intézkedés történt. 2./ Földprivatizációs eljárásokkal kapcsolatos vázrajzok földminısítési felülvizsgálata: A részarány-kiadásokkal és kárpótlással kapcsolatos vázrajzok földminısítési ellenırzése keretében a szükséges irodai felülvizsgálatot elvégeztük, és érvényesítettük a területi szabványból eredı esetleges módosításokat. 4./ Határszemle, és a parlagfő elleni hatósági védekezés évben egyrészt végeztük a parlagfő elleni hatósági védekezés hivatalunkra háruló feladatait, másrészt intézkedéseket foganatosítottunk a termıföldek kötelezı hasznosításának ellenırzésével kapcsolatban is. A parlagfő elleni hatósági védekezés földhivatali feladataira 328 terepi munkanapot használtunk fel. A helyszíni ellenırzéssel érintett idıszak alatt 1603 db jegyzıkönyvet vettünk fel, - melybıl, mint ténylegesen parlagfővel fertızött területre vonatkozót 1359 db jegyzıkönyvet továbbítottunk a Bács-Kiskun Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felé, további érdemi intézkedés megtétele végett. A földhivatalaink tárgyi feladattal összefüggı eljárási költsége meghaladta a Ft összeget. A 2005., és évek tapasztalatait felhasználva lényegesen gördülékenyebben ment a feladat teljesítése, akár a földhivatali felderítést, akár a két hatóság együttmőködését tekintem. A földhivatalok a felderítést úgy kezdték meg, hogy a veszélyeztetettségi térkép a jogszabályi elıírások ellenére a végrehajtás indulásakor (2008. július 01.) nem állt rendelkezésünkre, ezért elsısorban a lakossági bejelentésre és helyismeretünkre hagyatkoztunk. Jelentıs problémának tőnik ha egyáltalán elırelépést kívánunk elérni, megoldást kell találni rá - a kultúrnövényben lévı parlagfő fertızöttség kezelése. A hatályos jogszabályi elıírások alapján, kultúrnövényben csak akkor rendelhetı el a közérdekő védekezés, ha a kultúrnövény állománya az indokolt agronómiai tıszám 50%-át nem éri el, a parlagfő fertızöttség meghaladja a 30%-ot. Így az esetek többségében közérdekő védekezés nem rendelhetı el, a kivetett növényvédelmi bírság összege viszont nem ösztönzi a gazdálkodók egy részét a helyes növényvédelem és gyomirtás elvégzésére. -7-

8 A parlagfő elleni védekezés elıtt, illetve egy idıben végeztük a termıföldek hasznosítási kötelezettségének helyszíni ellenırzését évi határszemlén ellenırzött terület ha. nagyságot tett ki, mely a megye erdı nélküli termıterületének 21 %-a. A évi határszemle keretében végzett, kizárólag hasznosítási kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt 642 földrészlet esetében 558 hektár területet érintıen indítottunk eljárást. Felszólításaink alapján a gyomfertızött ingatlanok megmővelése zömében a megadott határidın belül megtörtént. A határszemlével kapcsolatban, 20 esetben kellett földvédelmi bírságot kivetni, forint összegben. Tapasztalataink továbbra is azt mutatják, hogy a hasznosítatlanul talált termıföldek zöme gyenge talaj és termıhelyi adottságú, 6-10 Ak/ha kataszteri tisztajövedelmő szántó, valamint hagyományos, korszerőtlen telepítéső, apró parcellás szılı és gyümölcsös ültetvények. Helyreállításuk már nem lehetséges, megfelelı agronómiai beavatkozással sem tehetık mőködıképes ültetvénnyé. A gyommentesítés ellenırzésével kapcsolatos tapasztalataink szerint évben a korábbi évekhez viszonyítva leromlott a nyomvonalas létesítmények biztonsági övezetéhez tartozó területeken a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése. A MÁV Rt. kezelésében lévı ingatlanok mellékhasznosításának állapotában korábban bekövetkezett javulás ez évben már nem volt tapasztalható. A fı vasútvonalak frekventáltabb helyein, így a vasútállomások, vasúti megállóhelyek, vasúti átjárók közvetlen környékén a gyom-mentesítéssel kapcsolatos munkálatok kívánnivalókat hagytak maguk után. A megye fıközlekedési útvonalai mentén lévı padkák, árkok mellékhasznosítása sajnos továbbra is elhanyagolt képet mutatott. Javításra szorul a megye alacsonyabb rendő útjainak mellékhasznosítása is. Elmaradt a csatornák mentén és azok medrét érintıen végzett gyom-mentesítés terén a évben bekövetkezett pozitív változás. Az ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete által készített pollenjelentés szerint Kecskemét városában a parlagfő levegıben mért pollenmennyisége évben jelentısen növekedett, a növekedés okait elsısorban abban látjuk, hogy az ország, így Bács-Kiskun megye idıjárási viszonyai ideális feltételeket nyújtott a növény valamennyi fenológiai fázisához. Ennek hatása az egész szezonban érzıdött. Bács-Kiskun megye talajainak szerkezete, fizikai és kémiai összetétele, birtokmérete, mővelési ág összetétele egyébként is rendkívül jó életfeltételt nyújt a parlagfő megtelepedéséhez. Ehhez az évhez kapcsolódó negatív tapasztalatunk, hogy gyengült a földhasználók jogkövetı magatartása, illetıleg a felderítı tevékenységet végzı munkatársainkat a kötelezettségüket elmulasztó földhasználók részérıl egyre több atrocitás éri. Az elızıekben említett kultúrnövényeket érintı problémakörön túl, a tarlók megfelelı kezelése is kívánnivalókat hagyott maga után. Tarlóhántást sok esetben nem végezték el idıben, illetve ha elvégezték, akkor a munka minısége volt kifogásolható. Földhasználat: A megyében a földhasználati nyilvántartással kapcsolatban évben alapszámon összesen db ügyirat érkezett. A évrıl áthúzódó (1110 db) ügyirattal együtt db ügyirat várt elintézésre, amelybıl db ügyirat érdemi intézkedéssel elintézésre került. A fennmaradó ügyiratból év végére határidıs-nyilvántartásban volt 426 db, határidın belül elintézetlen db. Határidın túl elintézetlen ügyirat nem volt. Az ügyiratok jellegét illetıen jelentısen növekedett az átlagosnál több idı és munka ráfordítását igénylı ügyiratok száma. Az elsı fokon elbírált ügyek ellen évben 12 esetben érkezett fellebbezés. A fellebbezések elbírálás során az elsı fokú döntést a megyei földhivatal 6 esetben helybenhagyta, 2 esetben -8-

9 megváltoztatta, 2 esetben megsemmisítette és az elsı fokú földhivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte, 2 esetben a körzeti földhivatal saját hatáskörben intézkedett. A másodfokú határozat ellen a tárgyi idıszakban nem éltek felülvizsgálati kérelemmel. A szakvonal intézkedéseivel, tevékenységével szemben ügyészi óvás nem érkezett. A földvédelem, földhasználat, földminısítés terén is törekedtünk arra, hogy a körzeti földhivataloknál végzett cél és általános vizsgálaton túl az osztály munkatársai lehetıség szerint minden második hónapban eljussanak a körzeti földhivatalokhoz, és adjanak segítséget a felvetıdött problémák közvetlen megoldására. Ezen kívül a beszámolási idıszakban négyhavonta értekezletet tartottunk, ahol a jogszabályok egységes értelmezésére és végrehajtására fektettük a hangsúlyt. IV. JOGTANÁCSOS Ellátta az 1/1984. (MÉM.É.1.) MÉM utasításban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat: Ellátta a megyei földhivatal jogi képviseletét, jogi tanácsot, tájékoztatást adott a megyei és körzeti földhivatal dolgozói részére. Beadványokat, szerzıdéstervezeteket készített. Részt vett a jogi munka megszervezésében. Részt vett a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történı elıkészítésében, végrehajtásában. Közremőködött a szerzıdések elıkészítésében, megkötésében, szerzıdésbıl származó és egyéb igények érvényesítésében, valamint a megyei földhivatal jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások elıkészítésében. Részt vett az SZMSZ módosításában. Ellátta a feladatkörébe tartozó jogi ügyeket. Elkészítette a büntetı, szabálysértési, polgári peres és az egyéb eljárásokkal kapcsolatos beadványokat. Elıkészítette a hivatalvezetı munkajogi döntéseinek fegyelmi és kártérítési határozat tervezeteit. Ellátta a megyei és körzeti földhivatalok jogi képviseletét. Szervezte és végrehajtotta a megyei és körzeti földhivatalok jogi ellenırzését. Elkészítette, és folyamatosan korszerősítette a megyei földhivatal belsı szabályzatait. V. HUMÁNPOLITIKA A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal és 8 körzeti hivatala látta el a földhivatali teendıket évben. A személyzeti anyagok kezelése folyamatos, tárolása biztosított. A hivatalban a közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése, megszüntetése, módosítása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik évben a vagyonnyilatkozatok megtétele megtörtént, az elızıek visszaadása a jogszabályban elıírtaknak megfelelıen megtörtént. A megye földhivatalaiban állami felsıfokú képzésben évben munkáltatói támogatással 25 fı, saját finanszírozással 6 fı, valamint kötelezetten 2 fı vett részt. A tanulmányi szerzıdések kezelése, -9-

10 tárolása, nyilvántartása folyamatos és biztosított volt az elmúlt évben évben 6 munkavállalóval kötött a Földhivatal tanulmányi szerzıdést. A Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezése alapján tanulmányok folytatásához munkáltatói támogatás a tandíj mértékének 50%-ig terjedhet. A támogatás mértéke évente felülvizsgálható amennyiben ezt a hivatal költségvetése szükségessé teszi. A köztisztviselık közigazgatási alapvizsgára, szakvizsgára és ügykezelıi alapvizsgára történı bejelentésének a munkáltató évben is eleget tett az éves képzési tervnek megfelelıen. Az éves munkaterv és szabadságolási terv határidıben elkészült évben is február hó végéig kell a szabadságolási tervet elkészíteni, erre vonatkozóan az elıkészületek megtörténtek. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok a Kiskunfélegyházi Körzeti Földhivatal kivételével - minden dolgozó esetében folyamatosan megtörténtek. A kullancs elleni oltást a terepen dolgozók megkapták. A foglalkozás-egészségügyi szerzıdéseket át kell tekinteni, nem minden esetben megfelelıek. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen határidıben elkészültek a 13. havi illetmény kifizetésére, a jubileumi jutalom kifizetésére ill. a ruházati költségtérítés kifizetésére vonatkozó felterjesztések, a kifizetések ezek alapján megtörténtek. Az éves költségvetés elkészüléséhez humánpolitikai adatok szolgáltatása megtörtént. A humánpolitikai feladatok végrehajtása ellenırzésre került a Kiskunfélegyházi, Kalocsai és a Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatalban. A megállapításokról szóló összefoglaló a vizsgálati jelentésben szerepel. A hiányosságokat be fogják pótolni évben a feladatok a humánpolitika területén végrehajtásra kerültek. VI. INFORMATIKA Az ágazat speciális szerepe következtében feladataink kisebb része tervezhetı kézzelfogható határidıkkel. Az elvégzett feladatok zöme eseti jellegő és általában szők határidıvel kell megoldani. Megállapítható, hogy amit az év elején konkrét idıponthoz és feladathoz meghatározhattam, azt határidıre végrehajtottuk. Így a statisztikakészítések, megrendelések javítások, leltározás, selejtezés. Az év folyamán TAKAROS rendszerben 1 nagyobb változás (patch 4.0) került kiadásra, amit megyei próbák után a körzeti hivatalokban is átvezettek. Ez a verzió gyakorlatilag a DATER térképkezelési lehetıségét is tartalmazza már. FÖNYIR rendszerben az elmúlt évben kiadásra és a körzeti hivatalainknál bevezetésre került a és a patch. Az elmúlt években már rutin feladatnak számított a parlagfő felderítés informatikai támogatása. Több alkalommal már az eszközök meghibásodása okozott némi zavart. FÖMI felkérésre elıször csak megyei hivatalnál késıbb valamennyi körzeti hivatalunknál alkalmassá tettünk egy számítógépet hogy a DATER-t tesztelni tudják. A DatView FÖMI-s támogatása az elmúlt évben sokat fejlıdött évben a megyei számítástechnikai eszközpark örvendetesen fejlıdött. Most már valamennyi körzeti TAKAROS szerver lecserélésre került. Azt azonban nagyon hangsúlyosan meg kell említeni, hogy az új generációs szerverek elsı beszerzése 2008 évben 3-ik évükbe léptek! Az év elsı részében leszállításra ill. beüzemelésre került a 2007-ben megrendelt 124 db gép ill. a nyár folyamán további 60 db számítógép egy szerver valamint szünetmentes áramforrások. -10-

11 Az elmúlt esztendıben 3 hivatalnál vett részt a szakvonal hivatalvizsgálaton (Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós). Az ellenırzések során kiemelten vizsgáltra került az üzemeltetés biztonsága, adatvédelmi elıírások betartása valamint szoftvertisztaság és vírusvédelem. Ezt az évet is az eseti feladatok túlsúlya jellemezte. A minisztériumi megkeresések kezelése rutinszerő. A csúcsok esetén az Informatika továbbra is besegít ezek határidıben történı kielégítéséhez. volt. Több nagy volumenő leválogatást végeztünk. Több alkalommal tartottunk szakmai értekezletet. Ezek mindegyike más ágazattal összevont Az osztályon egy fı munkáját tartósan lekötötte a köztisztviselıi besorolások és adatszolgáltatások informatikai támogatása. Rendszeres feladat az ún IMI rendszer üzemeltetése. Az utóbbi hónapokban sokszorosan átfedett feladat az ún. elektronikus adatközlések (MÁK;APEH;ekormányzat). Az egyes munkafás többszöri ismétlése valamint sőrő változása munkanapokban mérhetı! Az informatika humán oldalról véleményem szerint megfelelı. A körzeti kollégák közül 8 fı felsıfokú végzettségő (szakmai). Megyénél valamennyien felsıfokú végzettségőek egy fı kivételével szakmai. Elmondható az is hogy valamennyi kolléga komolyan járatos a földhivatali ágazatok munkájában, elméletben és gyakorlatban is. VII. BELSİ ELLENİRZÉS A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen belsı kontroll rendszert mőködtet. Ennek keretében a belsı ellenırzés folyamatos feladatellátása mellett a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés is kiépítésre és mőködtetésre került. A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal belsı ellenırzési rendszerének feladatait egy fı teljes munkaidejő függetlenített belsı ellenır látja el. A belsı ellenır feladatkörét a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) és az egyéni munkateljesítmény értékeléséhez összeállított követelmények határozzák meg. Konkrét feladatait éves munkaterve alapján végzi. A belsı ellenıri tevékenységet a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal vezetıjének közvetlenül alárendelve látja el, minden más osztálytól függetlenül, más jellegő feladatellátástól mentesen. Munkatervét a megyei hivatalvezetı hagyja jóvá. A hivatalvezetı a belsı ellenır számára a munkaköréhez főzıdı ıt megilletı jogok gyakorlását minden esetben biztosítja. Így lehetısége és joga van az ellenırzött szervezeti egység helyiségeibe belépni, az ellenırzött egység vezetıjétıl és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni, az ellenırzött mőködésével, gazdálkodásával összefüggı kérdésekben információt kérni más szervektıl, a vizsgálatba szakértı bevonását kezdeményezni. A évi ellenıri munkaterv összeállítását megelızı kockázatelemzés megfelelınek bizonyult, a tervezés ennek megfelelıen hatékony és eredményes munkát tett lehetıvé. A kockázatelemzés kiterjedt a gazdálkodás minden területére, a konkrét elemzések az érintett területek lehetséges kockázati tényezıinek, kockázatainak mindegyikét lefedte. Az éves ellenırzési terv kidolgozása során a kockázatelemzésre alapozott témaválasztásokat kiegészítették a hivatalvezetı által megjelölt ellenırzendı területek. A évi belsı ellenırzési munkaterv átfogó- és utóellenırzéseinek (rendszerellenırzéseinek) tervezése a hézagmentesség elve alapján került kidolgozásra. A szabályszerőségi, pénzügyi, informatikai rendszer- és teljesítmény-ellenırzéseket a hivatalvezetı jóváhagyásával építette be az ellenırzések körébe. A évi ellenırzési munkaterv november 12-én, /14/2007. ügyiratszámon került elfogadásra. -11-

12 A /2/2004. számú Belsı Ellenırzési Kézikönyv módosítása /18/2007. számon megtörtént. A belsı ellenır az alapszabályban és az etikai kódexben elıírtakat betartja. A belsı ellenır tartós távolléte miatt a évi ellenırzési munkatervben szereplı ellenırzések az alábbiak szerint alakultak, áthúzódó ellenırzésként a programok, informatikai rendszerek (különös tekintettel az IMI programra) adatfeldolgozásának témakörében végzett vizsgálat és a fénymásológépekkel és nyomtatókkal való gazdálkodás ellenırzése, kihasználtságuk vizsgálata 2009-re marad. A tervben szereplı további három vizsgálat (a bizonylati rend és szigorú számadás alá vont bizonylatok vizsgálata, a földvédelmi és földhasználati eljárások igazgatási szolgáltatási díjának ellenırzése és a hiteles tulajdonilap-másolatok és az ingatlan-nyilvántartási eljárások igazgatási szolgáltatási díjának ellenırzése) 2009-re került átütemezésre év elsı felében a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal felújítására kerül sor. A munkálatok megszervezése, elıkészítése jelentıs többletmunkát kíván meg a hivatal dolgozóitól. Ennek tudható be az ellenırzési munkatervben szereplı három rendszerellenırzés (a Kalocsai, a Kiskunfélegyházi és a Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatal átfogó hivatalvizsgálat) lezárásának idıpontjában történı változás. A vizsgálatok lezárására évben kerül sor. A belsı ellenır távolléte idejére szóló helyettesítésérıl Hivatalvezetı Úr január 1-jével intézkedett. Az év során lefolytatott belsı ellenırzési vizsgálatok a következık: Programok, informatikai rendszerek (különös tekintettel az IMI programra) adatfeldolgozásának vizsgálata valamennyi körzeti és a megyei földhivatalnál évrıl évre áthúzódó ellenırzés, jelenleg folyamatban (informatikai rendszerellenırzés) Ellenırzött szervek megnevezése: a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal igazgatása alá tartozó valamennyi körzeti földhivatal, valamint a Bács-Kiskun Megyei földhivatal humánpolitikai és informatikai szakvonala Ügyiratszám: /2008. Vizsgált idıszak: és év vizsgálatig eltelt része A fénymásoló-gépekkel és nyomtatókkal való gazdálkodás ellenırzése, kihasználtságuk vizsgálata valamennyi körzeti és megyei földhivatalnál évre áthúzódó ellenırzés (utólagos teljesítmény-ellenırzés és elemzés) Ellenırzött szervek megnevezése: a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal irányítása alá tartozó valamennyi körzeti földhivatal, valamint az informatikai szakvonal Ügyiratszám: /2008. Vizsgált idıszak: és év A beadott változási vázrajzok vizsgálatainak ellenırzésérıl a Kecskeméti Körzeti Földhivatalnál (soron kívüli utólagos szabályszerőségi ellenırzés) Ellenırzött szervek megnevezése: Kecskeméti Körzeti Földhivatal Ügyiratszám: /2008. Vizsgált idıszak: év A Bácsalmási Körzeti Földhivatal rendszerellenırzése (átfogó hivatalvizsgálatának) utóvizsgálata (utóellenırzés) Ügyiratszám: /2008., /2007. Vizsgált idıszak: 2005, és év vizsgálatig eltelt része -12-

13 A belsı ellenır a évben végzett vizsgálatairól a Ber ának megfelelıen, /25/2008. ügyiratszámon nyilvántartást vezetett. A belsı ellenır a Ber ában foglalt elıírásoknak megfelelıen részletezett éves ellenırzési jelentését (beszámolóját) a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazgatási, Informatikai és Ellenırzési Fıosztálya részére március 10-én megküldte Az év folyamán végrehajtott szervezeti és feladatstruktúr korszerősítésére tett intézkedések bemutatása Hivatalunk évre vonatkozó munkatervében tervezett feladatainak maradéktalanul eleget tudott tenni. Szigorú és ésszerő gazdálkodással a mőködési kiadásokat egész éven át tudta finanszírozni. Kötelezettségeit határidıben teljesítette. Hivatalunknál szervezeti átalakítás, feladatstruktúrára irányuló változtatás nem történt Az intézmény évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése részére a belsı információs rendszeren keresztül adott tájékoztatás, évközi elemzések A hivatalnál mőködtetett integrált irányítási rendszer (SALDO) naprakész információkat szolgáltat a pénzügyi helyzetrıl, a könyvelt bevételek és kiadások összegérıl, a kötelezettségvállalások alakulásáról, az elıirányzatok teljesítésérıl. A felmerülı vezetıi igényeknek megfelelıen, tetszıleges tartalommal és bontásban tud a rendszer adatot szolgáltatni a gazdálkodási és pénzügyi helyzet alakulásáról. Az esetlegesen felmerülı adatszolgáltatások mellett havonta rendszeresen adatot szolgáltatunk az intézményvezetés felé a bevételek alakulásáról típusonkénti és szervezeti egységenkénti bontásban. A kiadások a havi fıkönyvi kivonatokon és a havonta elkészíthetı beszámoló táblák adatai alapján követhetıek nyomon. Mindezek mellett fontos információkat szolgáltatnak a hivatal pénzügyi és gazdasági helyzetérıl a vezetés részére a felügyeleti szervnek küldendı jelentések (likviditási jelentés, tartozásállomány, stb). Szintén fontos adatokat tartalmaznak az intézményvezetés számára a negyedévente készített mérlegjelentések, valamint a féléves és éves költségvetési beszámolók. A hivatal követeléseit, befektetett eszközeit, bevételeit illetıen részletes, a fıkönyvi feladásokat alátámasztó, naprakész adatokat, a számítástechnikai alkalmazásokkal vezetett analitikus nyilvántartások szolgáltatnak. A vezetıi döntések megalapozására túlnyomó részben likviditási tervek, hosszabb távú pénzügyi elırejelzések, elemzések készültek. Rendszeresen vizsgáltuk a kiadások alakulását költség-nemenként, szervezeti egységenként. Folyamatosan nyomon követtük a teljesítések alakulását az elızı idıszakhoz, illetve az elıirányzatokhoz képest. Szükség esetén bizonyos területeken illetve költség-nemek tekintetében részletekbe menı elemzéseket folytattunk le. Továbbá nagy mértékben hasznosítottuk a belsı ellenır által végzett vizsgálatok, elemzések eredményeit is. 2. AZ ELİIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az alábbi táblázat a kiadási és bevételi elıirányzatok alakulását, egymáshoz való viszonyítását mutatja 3 évre vonatkoztatva: -13-

14 Eredeti ei Módosított Teljesítés Kiadási megtak./ bevételi lemaradás Eredeti ei Er. % (2007/ 2006) Módosított Mód. % (2007/ 2006) Teljesítés Telj/ mód % Telj. % (2007/ 2006) Kiadási megtak./ bevételi lemaradás % (2007/ 2006) Eredeti ei Er. % (2008/ 2007) Módosított Mód. % (2008/ 2007) Teljesítés Telj/ mód % Telj. % (2008/ 2007) Kiadási megtak./ bevételi lemaradás % (2008/ 2007) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok % % % 112% % % % % 100% % % % % 108% % % % 101% % Dologi kiadások % % % 150% % % % 119% % Felújítás % 0 0% 0% % % % Intézményi beruházás % 27% % % 537% % Kiadási fıösszeg % % % 116% % % % % 111% % Maradvány % % Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tomgatás értékő felhalmozási bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel E.évi ei.maradvány átvétele (fejezettıl) Felhalmozási c.p.e.átvétel E.évi ei.maradvány igénybevétel Költségvetési támogatás % % % 130% % % % % 116% % % % % 47% % % % 126% % % 23% % % 64% % % 7% % % 2895% % % 111% % % 77% 0 Bevétel összesen % % % 120% % % % % 111% % Eng. létszám % % Ügyiratszám % % Díjköteles tul.lap (db) Díjmentes tul.lap (db) Takarneten keresztül más földhivatal adatbázisából szolgáltatott tulajdoni lap % % % % % % -14-

15 2.1. Az elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık, az elızı évek eredeti, tényadatokhoz képest bekövetkezett változások, eltérések bemutatása Hivatalunk évi munkatervében kitőzött feladatainak maradéktalanul eleget tudott tenni. Szigorú és ésszerő gazdálkodással a mőködési kiadásokat egész éven át tudta finanszírozni. Az évközben juttatott pótelıirányzatok az elıírt célnak megfelelıen kerültek felhasználásra évben az eredeti kiadási elıirányzat eft volt, a módosított eft, a teljesítés eft. Kiadásaink teljesítése a módosított elıirányzat 95,8 %-a volt. A hivatal, gazdálkodása során bevétele és kiadása tekintetében is módosított elıirányzatain belül maradt. Évközben elıirányzat-módosítás 28 esetben történt, 12 esetben kormányzati, 2 esetben felügyeleti és 14 esetben saját hatáskörben. -16-

16 Kormány hatáskörben -nem bázis jellegő- módosítások: elrendelt létszámleépítés tervezettıl eltérı teljesítése miatti többletkiadások fedezetére: eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatás: eft, munkaadókat terhelı járulékok: eft) Prémiumévek programra (I. negyedév): eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: 580 eft) évi 13. havi juttatás (6/12. részének) teljesítésére eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: eft) Prémiumévek programra (II. negyedév) eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: 526 eft) Illetmény-emelés által okozott többlet kiadások fedezetére eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: eft) évi kereset-kiegészítés ( Ft) fedezetére: eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: eft) évi XXIII. tv 17 (2) f.) szerinti elırehozott öregségi nyugdíjjogosultság miatti felmentési idıre járó juttatások fedezetére eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: eft) Prémiumévek programra (III. negyedév) eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: 526 eft) -17-

17 Prémiumévek programra (IV. negyedév) eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: 411 eft) évi kereset-kiegészítés ( Ft) fedezetére: eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: eft, munkaadókat terhelı járulékok: eft) 13. havi illetmény elıleg korrekció miatt: 474 eft elıirányzat elvonás (felhasználása: személyi juttatások: 359 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 115 eft) kereset-kiegészítés korrekció miatt: 111 eft elıirányzat elvonás (felhasználása: személyi juttatások: 84 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 27 eft) Felügyeleti hatáskörben történt -nem bázis jellegő- elıirányzat-módosítások: Parlagfő elleni védekezésre : eft ( felhasználása: dologi kiadás: eft, intézményi beruházási kiadások: eft) Osztatlan közös földtulajdon kimérésére: eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatás: eft, munkaadókat terhelı járulék: eft, dologi kiadások: eft) Intézményi hatáskörben történt -nem bázis jellegő- elıirányzat-módosítások: Elızı évi maradvány átvétele: dologi kiadásokra: eft Elızı évi maradvány átvétele: intézményi beruházási kiadásokra eft Elızı évi maradvány átvétele: intézményi felújítási kiadásokra eft Elızı évi maradvány helyesbítése (8.000 eft): intézményi beruházási kiadások csökkentése eft Elızı évi maradvány helyesbítése (8.000 eft): intézményi felújítási kiadásokra eft Elızı évi maradvány helyesbítése (8.000 eft): dologi kiadásokra eft Elızı évi maradvány helyesbítése (387 eft): intézményi felújítási kiadások csökkentése 387 eft Elızı évi maradvány helyesbítése (387 eft): intézményi beruházási kiadásokra 387 eft Jármő értékesítésbıl eredı egyéb felhalmozási célú bevétel 350 eft felhasználása: intézményi beruházási kiadásokra 350 eft Tárgyi eszköz értékesítésbıl eredı egyéb felhalmozási célú bevétel eft felhasználása: intézményi beruházási kiadásokra eft 3 alkalommal történt elıirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint: dologi kiadások csökkentése eft intézményi beruházási kiadások emelése: eft intézményi felújítási kiadások emelése: eft személyi juttatások csökkentése: eft munkaadót terhelı járulékok csökkentése: eft dologi kiadások emelése: eft Parlagászat kiadásaira kapott támogatás értékő mőködési bevétel 800 eft felhasználása: dologi kiadásokra 800 eft -18-

18 MGSZH-tól parlagászatra kapott támogatás értékő mőködési bevétel összesen eft felhasználása: dologi kiadásokra eft személyi juttatásokra: 758 eft munkaadót terhelı járulékokra 242 eft MGSZH-tól parlagászatra kapott felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 805 eft felhasználása: intézményi beruházási kiadásokra 805 eft Kecskeméti körzeti földhivatal felújítására kapott támogatás értékő felhalmozási bevétel eft felhasználása: intézményi felújítási kiadásokra eft 4 alkalommal történt elıirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint: intézményi felújítási kiadások csökkentése eft intézményi beruházási kiadások emelése: eft Mőködési többletbevétel eft felhasználása személyi juttatásokra: eft munkaadót terhelı járulékokra: eft dologi kiadásokra: eft intézményi beruházási kiadásokra: eft intézményi felújítási kiadásokra: eft Az elıirányzatoknak a tervezettıl eltérı alakulását legjelentısebben a kormányzati hatáskörben történt módosítások (PM igénylések: kormányzati leépítés tervezettıl való eltérése, 13. havi juttatás, keresetkiegészítés, prémium évesek) alakították, ezen felül a bevételek teljesítésének alakulása és a felügyeleti póttámogatások. Költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére Pénzügyi helyzetünkre és likviditásunkra negatív hatással volt a költségvetési támogatás - eredeti elıirányzatként való - megszüntetése évben a támogatás eredeti elıirányzata eft volt, évben: eft, és években 0 Ft. A saját bevételbıl gazdálkodás miatti likviditás három feltételtıl függ: az induló pénzkészlet nagyságától ( az elıirányzat-maradvány: eft-ban lett megállapítva, a nyitó pénzkészlet: Ft volt) a bevételek év eleji teljesítésének ütemétıl (az idıarányoshoz képest kedvezıtlen mértékő) a kifizetési kötelezettségek mértékétıl (év elején az idıarányos részt meghaladja: személyi kifizetések /13. havi/, magasabb téli rezsi számlák, maradvány felhasználása). Tartozásállományunkról szóló jelentéseink is tükrözték, hogy az elızı évhez képest rendezıdött likviditásunk, mivel elıirányzat-maradványunk és a kapott támogatások miatt az év elsı felében is folyamatosan fizetıképesek maradtunk. Bevételeink tekintetében az év kedvezıen alakult. Mőködési bevétel teljesítése: évben eft, évben eft, ez eft-tal nıtt, évhez képest eft-tal. A mőködési bevétel teljesítése során az eredeti elıirányzatot eft-tal léptük túl, a módosítotthoz képest viszont a lemaradás eft lett. -19-

19 E táblázat eft-ban mutatja a havonkénti teljesítést: január február március április május június július augusztus szeptember október november december Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Intézményi mők. bevétel (7. őrlap: 31. sor) Átlag Az elızı táblázat az intézményi mőködési bevétel havi teljesítését mutatja, míg e táblázat a likviditás szempontjából figyelembe vehetı összes bevételt (intézményi mőködési bevétel, felhalmozási bevétel, támogatás, támogatásértékő bevétel és elıirányzat-maradvány felhasználás). Ebbıl is látszódik, hogy a bevétel teljesülése mennyire eltér a havi átlagtól. Bevétel alakulása január február március április május június július augusztus szeptember október november december január 01.-tıl ingatlan-nyilvántartási illeték igazgatási szolgáltatási díjjá alakult, s így a földhivatalok bevételét képezi, mely évben eft volt, évben eft., évben eft (melybıl ing-nyt-i díj eft). Ezen díjból év végén az adósokkal szembeni követelésünk eft (2007. évben eft, ez 50.77%-os emelkedést jelent), valamint ebben az évben 364 eft hitelezési veszteség keletkezett a hagyatéki ügyek miatt. Az és Ft-os díjtételek beazonosítása, és a téves befizetések (3.932 eft) ügyfelek részére történı visszautalása jelentıs többletmunka és kiadás a hivatal számára évtıl az igazgatási eljárási díjak köre kiegészült a földhasználati és földvédelmi eljárásokra is, ez eft-ot jelentett. -20-

20 Bevételünk megoszlása: hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel eft, évben eft volt, ez 18,6 %-os emelkedést mutat, ennek 70%-a háztartások befizetése (ebbıl eft térképtári adatszolgáltatás, eft vizsgálati díj, eft földhasználati díj, eft tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díj, eft /2007. évben eft, ez 32,6 %-os emelkedést mutat/ eljárási díj bevétel (ebbıl 92,8 %-a ing-nyt, 5,9 %-a földhasználat, 1,3 %-a földvédelem), eft TAKARNET bevétel (ebbıl 91 % tulajdonai lap, 9 % térképmásolat)) egyéb saját bevétel: eft (ebbıl: eft értéknövelt adatszolgáltatás bevétel, eft a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele), és ÁFA bevétel eft. Költségvetési törvény 11. -ában elrendelt befizetési kötelezettségeinket ( eft) teljesítettük. A biztonságos mőködéshez szükséges eszközöknél rendszeres karbantartások lennének szükségesek, ehelyett eseti javításokra és felújításokra van csak lehetıségünk. Kizárólag a feladat ellátásához legindokoltabb és minimálisan szükséges kiadásokat engedélyeztük, mely a dologi kiadásaink teljesítési adataiból is látszódik. -21-

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG Magyarország 2002. évi csatlakozási szerzıdésben a mezıgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések meghosszabbításának indokai A külföldiek termıföldszerzésére

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. november 10-én. A december 15-i küldöttgyőlés által elfogadott módosításokkal egybeszerkesztett, hatályos változat. Hatályba

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben