A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT."

Átírás

1 Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, március 19-én

2 A könyvvizsgálói jelentés a társaság tulajdonosainak és a társaság vezetésének készült azzal a kiegészítı információval, hogy a helyi önkormányzat bizottságai és közgyőlése számára további információkat személyes megkeresés esetén nyújt a könyvvizsgáló. Elvégeztük a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének melyben az eszközök és források egyezı végösszege eft a mérleg szerinti eredmény eft nyereség-, valamint a évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítı mellékletének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet évi éves beszámolója tartalmaz. A Társaság január december 31-i beszámolóját a Continental Danubia Kft. vizsgálta és március 29-én hitelesítı záradékkal látta el. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyızıdésünk, hogy munkánk megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. 2

3 A könyvvizsgálat alapját a következı törvények, jogszabályok képezték: az évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról a évi C. törvény a Számvitelrıl és annak évi módosításai az adózás rendjérıl szóló évi XCII. Törvény és annak évre érvényes módósításai az egyes adónemekre vonatkozó évi törvények (pl. ÁFA, SZJA, Tao. stb.) az évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról a Magyar Könyvvizsgáló Kamara alapszabálya, etikai szabályzata, szakértıi tanácsának állásfoglalása a könyvvizsgáló auditálási nyilatkozatáról Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói standardok Helyi adókra vonatkozó C. tv. (Htv.) és évre vonatkozó módosításai 3

4 A társaság már évben új számviteli politikát, leltározási szabályzatot, számlarendet, és számlatükröt valamint pénzkezelési és selejtezési továbbá értékelési szabályokat illetve szabályzatokat alakított ki. Ezek módosítását évben végrehajtotta a Kft. A kisebb módosítások és aktualizálások mellett évben újra szabályozta az Önköltségszámítás rendjét is a társaság. A évben kisebb módosításokra került sor a számviteli szabályozás területén hozzáigazítva a számviteli szabályzatokat a évi követelményekhez és új Önköltségszámítási és Árképzési Szabályzat került bevezetésre január 01-tıl. A évben a szabályzatok nem kerültek módosításra, kiegészítésre. Egyedül a belsı ellenır tevékenységi köre került kibıvítésre a leltározás tekintetében. A társaság évben nem hajtott végre értékhelyesbítést eszközei tekintetében. Eszközeinek értéke, a saját tıke összetétele nem változott jelentısen mivel tıkeemelésre és a tulajdonosok összetételében változásokra nem került sor. (Eltérıen a évtıl, amelyet illetıen tulajdonosi összetétel és tıkeszerkezet módosítás is történt.) A évben lekötött tartalékba lett áthelyezve eft. Ez az összeg eft-tal több az elızı évi lekötött tartalék összegénél. Indokoltságára a késıbbiekben térek ki. A jegyzett tıke összege eft maradt én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdoni hányada 51%, a PANNONPOWER Holding Rt. tulajdoni hányada 49% volt december 31-én. A évi mérleg szerinti eredmény: Az eredménytartalék évi záró összege: A lekötött tartalék összege: eft lett eft eft. Értékelési tartalékkal nem rendelkezett én a társaság. A tıketartalék összege évek óta változatlan: eft. 4

5 Az éves beszámoló összefoglaló értékelését az alábbiak szerint adom meg: I. Mérleg eszközök és források A mérleg eszköz illetve forrás oldala hez képest +10,5% növekedést mutat. Az elızı évhez képest a növekedés említésre méltó változást hozott létre különösen a forgóeszközök tekintetében. Összesen 373 millió Ft-tal nıtt az eszközök értéke az elızı évhez képest. Az egyezı eszköz és forrás érték: eft volt évben. (Elızı év = eft.) A két év eszköz állománya közötti növekedést elsısorban a forgó eszközök állományának, ezen belül a követelések állományának, másrészt a pénzeszközök állományának növekedése okozta. (Az összes eszközérték eft volt én, illetve eft volt én. (A évi eszköz érték eft én.) A 2006.évi eszközérték tehát minden eddigi év értékét felülmúlta. Az eszközök között az immateriális javak értéke csökkent. Ez elsısorban az inflációval függ össze. A tárgyi eszközök értéke 35 millió Ft-tal nıtt, ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értéke nıtt 109 millió Ft-tal, a mőszaki berendezések értéke viszont csökkent 25 millió Ft-tal. Ez utóbbi csökkenés az amortizáció növekedésével függ össze. Az egyéb berendezések értéke 10 millió Ft-tal csökkent, a befejezetlen beruházások értéke 40 millió Ft-tal csökkent év végén. Az értékcsökkenési leírás 36 millió Ft-tal több az elızı évinél. (2001. év: 283,5 millió Ft; év: 316,6 millió Ft, a év: 344,6 millió Ft, a éves 382 millió Ft, évi 412 millió Ft, a évi 448 millió Ft volt.) A befejezetlen beruházások állománya csökkent a évihez képest. Ez kedvezıbb eszköz szerkezet kialakítását eredményezte az elızı évinél. 5

6 A forgóeszközök állománya az elmúlt négy évben évrıl-évre csökkent. Ez összefüggött a hatékony készletgazdálkodással, de a rendelkezésre álló pénzeszközök csökkenésével is. A évben a készletek értéke tovább csökkent, de a követelések illetve a pénzeszközök állománya nıtt jelentıs mértékben. A forgóeszközök állománya 291 millió Ft-tal, 27%-kal nıtt az elızı évhez képest. Ezen belül a készletek értéke csökkent. A követelések értéke millió Ft-tal nıtt (+15%-os növekedés). Az értékpapírok és pénzeszközök között átrendezıdés ment végbe és év viszonylatában. Közel 300 millió Ft értékpapírból lekötött bankbetét lett. További átrendezıdése évben nem zajlott le. Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állománya 569 millió Ft-ról 471 millió Ft-ra, azaz -98 millió Ft-tal csökkent. Ez közel 17 %-os csökkenés. Ez a csökkenés tovább folytatódott és további 101 millió Ft-os, azaz -21 %-os csökkenés állt be évben. A csökkenési folyamat évben megállt, sıt kedvezıbb fordulat révén több, mint 200 millió Ft-os növekedés állt elı. A és években megjelent taktikai célú értékpapír vásárlás eredménynövelı hatásával hozzájárult évben, illetve évben a nyereség növeléséhez illetve a veszteség csökkentéséhez. A 2004-es évben és már évben is a bankbetét állományba való pénzeszköz áthelyezés maradt jellemzı a pénzügyi gazdálkodásban. A bankbetét állomány a évben azonban tovább csökkent a pénzhiány miatt. A évben - a cash flow adatokkal is összhangban- pénztöbblet keletkezett az elızı évhez képest. A vevı követelések állománya kb. 13%-kal több az elızı évhez képest. A belföldi értékesítés nettó árbevétele is nıtt évhez képest. Ez tényleges árbevétel növekedés, ami 432 millió Ft abszolút összegő nettó árbevétel emelkedést jelent. (Az egyéb bevételek lényegében változatlanok maradtak.) Az árbevétel növekedés infláció feletti és meghaladta a +8%-ot. A kinnlevıség illetve vevıállomány összetételének alakulását és a behajtási tevékenység összefüggését jól jelzi, hogy jelentısen csökkent a követelések értékvesztése illetve és évben is. A korábbi és években 129 millió Ft értékvesztést számolt el a társaság. Ezzel szemben a növekvı árbevétel mellett évben 30,4 millió Ft, évben 26,2 millió Ft, évben 7,5 millió Ft, évben 38,0 millió Ft,

7 évben 41 millió Ft értékvesztés elszámolására került sor. A tartozás behajtás eredményesen mőködik. Az aktív idıbeli elhatárolás +30%-kal, azaz 59 millió Ft-tal több az elızı évinél. Elsısorban a bevételek aktív idıbeli elhatárolása nıtt meg. Az értékvesztés elszámolására a megnıtt vevıállomány, és az elızı évinél jóval több nettó árbevétel elérése mellett került sor. A mérleg forrás oldalán pozitív változások következtek be és évben. Ezt folytatta a év is, amely 20,1 millió Ft pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárt. A közbeesı két évben (2004. illetve év) 118 millió Ft veszteség illetve 13 millió Ft veszteség keletkezett. A saját tıke összege a mérleg szerinti eredmény pozitív volta miatt 0,7%-kal nıtt az elızı évhez képest. (A változás minimális.) Továbbra is kiemelkedıen jó a saját forrás és az idegen forrás aránya a források összetételén belül. Nevezetesen 71% a saját, és mindössze 29% az idegen forrás aránya. Ez az adat évben 78:22 arányú, évben 79:21, évben 81:19 arányú, évben 87:13 arányú, illetve évben 83:17 arányú, évben 79:21 arányú volt. Ez biztos és eladódódástól mentes finanszírozási lehetıséget teremt a PÉTÁV Kft. számára. Itt kell megjegyezni, hogy a saját tıke aránya a korábbi években is magas volt, pl évben 74%-os. Hosszú lejáratú kötelezettségei az elmúlt hét év gazdálkodása során ( ) és évben sem voltak illetve nem keletkeztek a társaságnak. Ez nagyon kedvezı a forrásszerkezet megítélése szempontjából. Értékelési tartalékot évben sem illetve években sem képzett a társaság. Ez összefüggésben van azzal, hogy eszközei között átértékelést nem hajtott végre az elmúlt években a 7

8 Fontos kitérni a lekötött tartalékképzésre. Lekötött tartalékban az alapítás-, átszervezés költségének még le nem írt összege (1,3 millió Ft) szerepel valamint az EKF létesítményekkel összefüggésben képzett fejlesztési tartalék (5 millió Ft) összege szerepel. A lekötött tartalék képzése indokolt, mértéke az elızı évhez képest nıtt körülbelül 3,8 millió Ft-tal. A rövid lejáratú kötelezettségek összege +17%-kal, azaz kb. 79 millió Ft-tal nıtt az elızı évhez viszonyítva. Ezen belül különösen a szállítói tartozás nıtt az elızı évhez képest (44 millió Ft). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek is nıttek 32 millió Ft-tal. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között adó és járulékfizetési kötelezettségek szerepelnek elsısorban. Az elızı évek közül év végén már nem volt rövid lejáratú hitele a társaságnak. Ennek a december 31-i állapota 34,7 millió Ft volt. A felvett hitelt évben visszafizette a társaság így, év végén már nem volt rövid lejáratú hitele. Hitelmentes maradt év végén és év végén is a társaság. A passzív idıbeli elhatárolás 174 millió Ft-tal nıtt. Elsısorban a bevételek passzív idıbeli elhatárolása nıtt (+119 millió Ft), mely a fogyasztók elılege és a tényleges fogyasztásuk közötti különbség következménye. Oka a rendkívül kedvezı idıjárás és az évközi áremelés is. A halasztott bevételek is 55 millió Ft-tal nıttek az elızı évhez képest. Ez elsısorban a fejlesztési célra átvett pénzeszközökbıl áll. Ezek évi amortizációs költséggel nem ellentételezettek. A társaság eszközgazdálkodását a 2, 3, 4, és 5. mellékletek jól tükrözik. (Forrás: Kiegészítı melléklet.) Ebbıl a következıket emeljük ki: Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása évben (eft) megnevezés nyitó évközi növekedés 8 évközi csökkenés záró index (%) Z/Ny immateriális javak ,34 tárgyi eszközök ,97 ingatlanok ,17 mőszaki berendezések ,80 egyéb berendezések ,31 beruházások ,30 beruházásokra adott elılegek kis értékő tárgyi eszközök ,96

9 Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulása évben (eft) megnevezés nyitó évközi növekedés Évközi csökkenés záró index (%) Z/Ny immateriális javak ,83 tárgyi eszközök ,59 ingatlanok ,52 mőszaki berendezések ,40 egyéb berendezések ,00 beruházások ,30 beruházásokra adott elılegek kis értékő tárgyi eszközök Figyelemre méltó az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének 104%-os illetve 110%-os növekedése. Ezek a számok aktív eszközgazdálkodásra és tervszerő fejlesztési tevékenységre utalnak. A tárgyi eszközök között az ingatlanok értéke is, de a mőszaki berendezések bruttó értéke is nıtt, valamint az egyéb berendezések értéke is nıtt, úgy hogy a befejezetlen beruházások értéke jelentısen csökkent. (Az elızı év 29%-ára.). Érdemes megemlíteni, hogy a tárgyi eszközök nettó értéke is nıtt amellett, hogy az értékcsökkenés elszámolt összege 36 millió Ft-tal több az elızı évinél, illetve a befejezetlen beruházások értéke 40 millió Ft-tal csökkent. Az aktív idıbeli elhatárolások jelentıs mértékben nıttek, a passzív idıbeli elhatárolások is nıttek évben. Számokban kifejezve az aktív idıbeli elhatárolás 59 millió Ft-tal nıtt 199 millió Ft-ról 258 millió Ft-ra. Ez elsısorban a januárban befolyt, de évet érintı bevételek növekedésébıl származik évben a mérleg valódiságot és az óvatosság elvét szem elıtt tartó következetes idıbeli elhatárolások végrehajtása megvalósult. A mért fogyasztók többlet elılegfizetése és a tényleges fogyasztásuk mért értéke közötti különbözet tette ki a passzív idıbeli elhatárolás összegének több mint felét. Ez összefügg az idıjárással és a nagy számban mért fogyasztásra áttérık számával illetve az évközi áremeléssel. A passzív idıbeli elhatárolás másik legjelentısebb tényezıje a halasztott 9

10 bevételek alakulása. Itt a fejlesztésre kapott pénzeszközök jelennek meg, amelyek nincsenek évi értékcsökkenéssel ellentételezve. A passzív idıbeli elhatárolás 295 millió Ft-ról (2005. év) 469 millió Ft-ra (2006. év) azaz 174 millió Ft-tal nıtt. Az eszközök és források számbavétele, leltározása, számviteli nyilvántartása megfelel a törvényi elıírásoknak és a számviteli alapelveknek. A leltározás során kimutatott eltérések (hiányok, többletek) okai feltárásra kerültek. A különbözetek nem jelentısek és rendezést nyertek, felelısségre vonással illetve kompenzálással. 10

11 II. Eredmény-kimutatás A Pécsi Távfőtı Kft. ún. A típusú, forgalmi költség eljárással összeállított eredmény kimutatás készítését választotta számviteli politikájában. Ezt a kiegészítı mellékletben is kifejtette a társaság. A mérleg szerinti eredmény eft nyereség volt évben. Az elızı években ( év) eft illetve eft veszteség, illetve évben eft nyereség keletkezett. Említésre méltó, hogy a évben még 19,7 millió veszteséggel záró PÉTÁV Kft. mind három ezt követı évben (2001., 2002., 2003.) nyereséggel zárt. A Évek összesített mérleg szerinti eredménye +112 millió Ft volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentıs mértékben nıtt a évhez képest, úgyhogy az aktivált saját teljesítmények értéke csökkent. Ennek tudható be, hogy a társaság összesített bevétele nagymértékben nıtt évben az elızı évhez képest. Figyelembe véve, hogy a évi fogyasztói árindex 104% alatt volt az összesített bevételek nagy mértékő növekedése egyértelmően nyereség javító tényezıvé vált. Az alaptevékenység bevétele +432 millió Ft-tal, az egyéb bevételek +0,4 millió Ft-tal nıttek, az aktivált saját teljesítmények értéke -24 millió Ft-tal csökkent évhez képest. Az egyéb bevételek minimális mértékben változtak. Az egyéb bevételek között a behajtási költségek megtérülése 3,5 millió Ft-tal nıtt az elızı évhez képest. A leírt követelésekre kb. 3,2 millió Ft-tal kevesebb összeg folyt be az elızı évinél. A legnagyobb arányt az egyéb bevételek között a kapott kamatok képviselik. (Arányuk 32%.) Ezek értéke kb. 11,5 millió Ft-tal csökkent évhez képest. Az értékesített tárgyi eszközök értéke is kb. 3 millió Ft-tal nıtt. Új egyéb bevételi tényezı a gázártámogatás, amely kb. 8 millió Ft-tal növelte az egyéb bevételeket évhez képest. A rendkívüli bevételek ugyancsak nıttek. A növekedés jelentıs 28% illetve körülbelül 8millió Ft. Ezen belül a fejlesztésre véglegesen átvett pénzeszközök dominálnak. 11

12 A pénzügyi mőveletek bevételei nıttek. Az elızı évi 23 millió Ft-tal szemben összesen 25 millió Ft realizálódott. (Millió Ft-ra kerekítve.) Ez szinte kizárólag a betéti kamatok illetve a betétben elhelyezett összegek kamatából tevıdik össze. A teljes bevétel állomány +8%-kal 442 millió Ft-tal több az elızı évinél (nettó árbevétel, egyéb bevétel, pénzügyi bevetél, rendkívüli bevétel együtt). Az anyagjellegő ráfordítások kisebb mértékben nıttek, mint a bevételek. Az elızı évhez képest +4%-os illetve +173 millió Ft-os a növekedés e költség elemnél. Ezen belül az anyagköltségek és az igénybevett szolgáltatások értéke illetve költsége nıtt az elızı évhez képest. Az eladott áruk beszerzési értéke csökkent, a közvetített szolgáltatások értéke lényegében változatlan maradt. A bérköltség és az egyéb személyi jellegő kifizetések illetve összes személyi jellegő ráfordítás összege kb. 9%-kal nıtt. Ez a költség tétel 77 millió Ft növekedést mutat. Az értékcsökkenési leírás %-ban és millió Ft-ban kifejezett növekedése (109% illetve 36 millió Ft) jelentıs. Az egyéb ráfordítások ugrásszerően 99 millió Ft-tal nıttek. Ez egyértelmően a 100 millió Ft-os céltartalék képzés következménye, ami az elızı években nem jelentkezett és a társaság gız üzletágának várható leépítésével függ össze. Az összesített értékvesztés mindössze 3 millió Ft-tal haladja meg az elızı évit. A rendkívüli ráfordítások nem jelentısek. Mindkét évben (2006. és 2005.) 3 millió Ft körül alakultak. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye veszteség volt évben. Az eredmény évben is veszteség volt. Összesen -54 millió Ft üzemi veszteség keletkezett. A évi üzemi eredmény veszteség még, de már csak -8,2 millió Ft, a évi üzemi veszteség -16 millió Ft volt. A évi üzemi veszteség 20,1 millió Ft volt. A évi üzemi veszteség azonban már jelentıs 184 millió Ft lett. A évi veszteség még jelentıs 12

13 61 millió Ft, de csökkent az elızı évhez képest. Ez a veszteség évben tovább csökkent és -38 millió Ft-ot tett ki. A pénzügyi mőveletek pozitív volta részben ellensúlyozta az elızı negatív tendenciát évben, illetve az elızı években is. Ennek következtében a szokásos vállalkozási eredmény már csak -12 millió Ft veszteség lett. A rendkívüli eredmény kb. 32,5 millió Ft értékben javított az eredményen így +20 millió Ft adózás elıtti eredmény keletkezett. Az analitikus és szintetikus nyilvántartások egyezısége biztosított volt évben is. Az adózás elıtti és adózás utáni eredmény (mérleg szerinti eredmény) a valóságnak megfelelıen lett megállapítva. A kialakított és a évi C. tv.-nek illetve az idıközben végrehajtott módosításoknak megfelelı számviteli szabályzatok (számlatükör, számlarend, számviteli politika) jól segítették a számviteli rend és könyvviteli elszámolások végrehajtását. A szabályszerően és hatékonyan végrehajtott leltározás, pénzkezelési rend elısegítette a vagyon megırzését. Az egyéb szabályzatok is (pl. selejtezési, önköltség-számítási, belsı ellenırzési) összhangban vannak a számviteli követelményekkel. A nyereség viszonylag kis összege valamint az elızı évek elhatárolt veszteségébıl felhasznált több mint 100 millió Ft összeg miatt társasági adó fizetésére évben sem kötelezett a társaság. (Negatív társasági adó alap keletkezett.) A társaság külön adó fizetésére sem volt kötelezett évben. Az idıarányos adóalap (2006. szeptember 01-tıl) negatív illetve az éves adóalap is negatív. 13

14 III. Kiegészítı melléklet A társaság által készített kiegészítı melléklet jól tagolt. Rövid szöveges elemzések mellett sok táblázatot közöl. A kiegészítı mellékletben részletesen lett bemutatva a likvidítás, a jövedelmezıség, a saját tıke, a kötelezettségek helyzete valamint az eszközök és források összetétele. A kiegészítı melléklet megfelelıen kitér a számviteli politika néhány meghatározó elemére is. Fontos megemlíteni, hogy a társaság lekötött tartalékkal évtıl már rendelkezik. Ennek összege a következık szerint alakult: év = eft, év = eft, év = eft, év = eft illetve év = eft). Hátrasorolt kötelezettsége viszont nincs a társaságnak. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetrıl készített mutatók átfogóak és jól reprezentálják a társaság gazdálkodását. A jövedelmezıségi mutatók a évi pozitív eredmény adatok miatt már értékelhetık és év viszonylatában és még nem megfelelı, de javuló jövedelmezıségrıl tanúskodnak. A mutatók között évek óta jelen van a dinamikus likviditási ráta és az élımunka termelékenysége is már évtıl. A dinamikus likviditási ráta jelentısen (+35%) javult. A likviditási mutatók is javulást tükröznek. Az élı munkatermelékenység is javult körülbelül 9%-kal (index: 109,0%) A cash-flow kimutatás szerint a évi szabad pénzeszközök összege és aránya is jelentısen nıtt. Ez a változás az elızı évekre (2004., év) nem volt jellemzı azonban évekre igen. Ennek a hatásnak a pozitív mérleg szerinti eredmény, az elszámolt amortizáció, a céltartalék képzés és a passzív idıbeli elhatárolás növekedése volt a fı oka. Negatív hatású volt azonban vevıkövetelés növekedése mellett az aktív idıbeli elhatárolás, a forgóeszköz változása és a befektetett eszközberuházás növekedése is. 14

15 A likviditási mutatók egyértelmő képet tükröznek, hiszen a dinamikus likvidítási ráta is és a többi likvidítási mutató is sokat javult az elızı évhez képest. A pénzügyi stabilitás mutatója is kiegyensúlyozott gazdálkodást tükröz évben. A kiegészítı melléklet helyesen emeli ki a gazdálkodás pozitív tendenciáit. Jelentıs és példaértékő a tárgyi eszközök értékének alakulása. Jelentıs és kiemelkedı a saját tıke szerepe a teljes forrás szerkezeten belül. Ezen belül a saját forrás domináns szerepének jelentısége továbbra is döntı, hiszen a saját források összege kb. ötszöröse a kötelezettségek összegének illetve a saját források az össz. források 71%-át adják. A jövedelmezıségi továbbá a pénzügyi helyzetet jellemzı mutatók is javultak. A kiegészítı melléklet 11. számú táblázata jól foglalja össze a likvidítási, jövedelmezıségi, termelékenységi mutatók alakulásából leszőrhetı következtetéseket. Szinte minden mutató javult jelentıs mértékben. Nevezetesen az árbevétel arányos, az eszköz arányos és vagyon arányos jövedelmezıség is. Javultak a likviditási mutatók is. Az élımunka termelékenységi mutatója szintén növekedést fejez ki. A kiegészítı melléklet jól követi a gazdálkodási illetve számviteli, pénzügyi és adó változásokat is. Ennek tudható be, hogy példaszerően bemutatott a fejlesztési célra véglegesen kapott támogatás elszámolása (12. számú melléklet), továbbá a különadó kötelezettség levezetése (6/2 számú melléklet) a követelés állomány illetve az értékvesztés elemzése. A kiegészítı melléklet megfelel a Számviteli Törvény (2000. évi C. tv.) elıírásainak. 15

16 IV. Üzleti jelentés Az üzleti jelentés értékelése csak évtıl kezdıdıen kötelezı a könyvvizsgáló számára. Erre vonatkozóan a évi C. Tv. azaz a Számviteli Törvény alapján kell értékelést adni. Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alapján az üzletmenetet is értékelve a múltbeli, jelenlegi és várható jövıbeni adatok alapján a tényleges körülményeknek megfelelı képet adjon. Az üzleti jelentésben ki kell térni a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, jelentıs folyamatokra: - várható fejlıdésre (külsı gazdasági környezet, belsı döntések), - kutatás és kísérleti fejlesztés területeire, - telephelyek bemutatására - esetlegesen visszavásárolt üzletrészek adataira. A PÉTÁV Kft évi üzleti jelentésében kitér minden lényeges összetevıre. Külön kell bemutatni: - a környezetvédelem helyzetét, a környezetvédelem felelısségét, - a környezetvédelmi fejlesztéseket, támogatásokat, - a környezetvédelmi politikát, - a környezetvédelmi intézkedések bevezetését, állását. (Akkor is, ha ez nemleges.) A PÉTÁV Kft évi üzleti jelentése sokoldalú. Kitér az emberi erıforrás-gazdálkodás, a minıségfejlesztési tevékenység rendszerére valamint a fogyasztói kör és ügyfél kapcsolatok alakulására és a beruházási, fejlesztési továbbá a környezetvédelmi tevékenységre is. Hangsúlyos szerepet kapott a mérleg fordulónap után bekövetkezett események és a jövıbeli fejlıdés bemutatása. Az üzleti jelentés adatai a mérlegbeszámoló adataival összhangban vannak. 16

17 V. Egyéb észrevételek összefoglalása a.) Szabályzatok és szabályozottság A társaság jól alakította ki évi új szabályzatait és jól alkalmazta a gyakorlatban azokat évben is. A korában végrehajtott módosítások megfelelnek az elıírásoknak. A leltározás ütemezése, végrehajtása továbbá az eltérések (hiány, többlet) kimutatása szabályszerő és megfelelıen dokumentált volt. A leltár felvételi ívek kitöltése, összesítése és az értékelés végrehajtása határidıre megtörtént. A hiányok és többletek nem jelentısek. Elszámolásuk és rendezésük megfelelı módon megtörtént. A évben újra szabályozott pénzkezelés, leltározás, selejtezés újbóli módosítást évben nem igényelt. A számlarend, számlatükör tekintetében kisebb módosítások kerültek kiadásra. Az Önköltségszámítás (Árképzés) rendjét január 01-tıl újra szabályozták. A belsı ellenırzési tevékenység évben a leltározás ellenırzésével bıvült. A szabályzatokban foglaltakat a gyakorlatban is betartják (számviteli politika, leltározási, pénzkezelési szabályzat) b.) Adóalapok és adófizetés A társaság kimutatott adólapjainak és adóinak többségét szúrópróbaszerően ellenıriztem. Az adófizetési kötelezettségek kimutatása és az adók határidıre való teljesítése tekintetében szabályszerően járt el a Kft. Az adók, járulékok és ezek alapjainak könyvelése illetve nyilvántartása jól tagolt, világos és követhetı. A társaságnál átfogó APEH ellenırzés nem volt évben. 17

18 c.) Összegzı megállapítások A könyvvizsgálat tervezése és végrehajtása során kellı bizonyosságot szereztem arra vonatkozóan, hogy szakvéleményemet megalkothassam és meggyızıdtem arról, hogy a beszámoló lényeges hibát, jelentıs tévedést nem tartalmaz. A mérleg fıösszeg 1%-át meghaladó, jelentıs hibát nem tárt fel a könyvvizsgálat. Az analitikus nyilvántartások áttekinthetıek és egyeznek a megfelelı szintetikus nyilvántartásokkal. A bank és pénztár záró állománya egyezik a könyvelésben, illetve a mérlegben szereplı adatokkal. A leltározás során keletkezett hiányok illetve többletek nem jelentısek ennek ellenére felelısségre vonás és a hiányok térítése, rendezése megtörtént. A társaságnál aktív és hatékony belsı ellenırzés mőködik. A belsı ellenıri jelentéseket megismertem és felhasználtam a vizsgálataim során. 18

19 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A tulajdonosainak Elvégeztük a évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszege eft a mérleg szerinti eredmény eft nyereség-, az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítı mellékletbıl és üzleti jelentésbıl áll. A Társaság január december 31-i beszámolóját a Continental Danubia Kft. vizsgálta és március 29-én hitelesítı záradékkal látta el. Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelıssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplı összegekrıl és 19

20 közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló - melyben az eszközök és források egyezı végösszege eft a mérleg szerinti eredmény eft nyereség a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Pécs, március 19. Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása Gyurka László Gyurka László Continental Danubia Kft Pécs, Csoronika dőlı Pécs, Alkotmány u

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. CREDIT-PROFIT K ö n y v e l ő é s K ö n y v v i z s g á l ó K f t. MKVK nyilvántart. sz.:0 0 1 9 6 0 W e i s z T e r é z B e j e g y z e t t k ö n y v v i z s g á l ó MKVK Tags. Sz.: 0 0 0 9 5 4 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014 év

Üzleti jelentés. 2014 év ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. Üzleti jelentés 2014 év Cegléd,2015. április 28. Mérész Attila ügyvezetı Ügyvezetı tájékoztatása Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. részére a 411/20144 számon kiadott

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/464-1/2012/I. Üi.: Vékonyné Bakó Alíz Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke elıírja, hogy a Tızsdére bevezetett társaságok 2005. évtıl kezdıdıen az összevont (konszolidált)

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben