REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116."

Átírás

1 REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET december 31.

2 I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény aiban foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el. A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerzıdését l998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan idıre alakult, tevékenységét október 1. napján kezdte meg. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvénynek megfelelıen átalakult, május 12-tıl nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A Társaság rövidített cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Székhelye: Szombathely, 11-es Huszár u Társaság fı tevékenységi köre: További tevékenységi körök: Szociális ellátás elhelyezés nélkül Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés Fordítás, tolmácsolás Munkaerı-közvetítés Konferencia szervezése Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Zöldterület-kezelés Csomagolás Alapfokú oktatás Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás szakmai érdekképviselet Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Társaságunk a Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztı felkészítı foglalkoztatást. Társaságunk közhasznúsági fokozata január 1. napjától: kiemelten közhasznú. 2

3 A Társaság tulajdonosa 100 %-ban: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, Kossuth L. u Törzsbetétje: Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság a közgyőlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységrıl évente egyszerősített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást és kiegészítı mellékletet, melynek része a közhasznúsági jelentés. A Társaság tevékenységét - a közgyőlés határozata alapján az ügyvezetı irányítja és szervezi. Az ügyvezetı feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik, amely ellenırzi a Társaság mőködését, gazdálkodását. A Társaság ügyvezetıje: Füzessy Józsefné Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33. A Társaság könyvvizsgálója: BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. Eng. Száma: Személyében felelıs könyvvizsgáló: Házi Károlyné 9700 Szombathely, Rába u. 6. A Társaság könyvelıje: Hegedüs Vilmosné Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18. PM regisztrációs száma: évi kiemelt gazdálkodási adataink: Összes tevékenység bevétele: Összes tevékenység ráfordításai: Adózás elıtti eredmény: Adófizetési kötelezettség: Mérleg szerinti eredmény: e Ft e Ft 64 e Ft 26 e Ft 38 e Ft 3

4 II. A Számviteli politika rövid bemutatása Mérlegünket a évi C. törvény (szt) elıírásainak megfelelıen a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. (2) bekezdésében foglalt elıírások figyelembevételével egyszerősített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettıs könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során elıforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsıdlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı február 28-a. Társaságunk a törvényben biztosított lehetıségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerősített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít. A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít. Értékelési eljárások: Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplı kulcsoknak megfelelı értéktıl (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzéső elıállítási érték alatti un. kisértékő tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökrıl analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körő leltárral támasztja alá. A követelések nyilvántartása a vevı által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyezı összegben, a házipénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezı összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik. Rendkívüli tételek elszámolása: elızetes minısítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minısített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevık, adósok, egyedi minısítése alapján a mérlegkészítés idıszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk. 4

5 Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik. A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk lényeges -nek minısít minden olyan információt, amely a mérleg fıösszegét e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenırzés, önellenırzés során megállapított, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentısebb összegő hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg fıösszegének 1 %-át. A pénzeszközöket érintı gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben. A fıkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik. 5

6 III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása A befektetett eszközök évi bruttó értékének növekedése e Ft. Ebbıl Támogató szolgálat gépkocsijához vásárolt heveder-szett 149 e Ft, bejárati ajtó akadálymentesítése 128 e Ft, raktárhelyiség kialakítása 648 e Ft, kisértékő eszközök bruttó értéke 660 e Ft, valamint ablakok cseréje e Ft értékben, mely a meglévı épület értékét növeli. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Az évközi bruttó érték csökkenése 52 e Ft. Ebbıl a leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke 30 e Ft, káresemény miatti kivezetés bruttó értéke 22 e Ft. A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása évben az amortizációs költségek összege: e Ft, melynek megoszlása: Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti kisösszegő ( Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése A terven felüli értékcsökkenés nem volt e Ft 660 e Ft Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. elıírásai szerint történt. A befektetett eszközök nettó értékének alakulása Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen: e Ft december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés: e Ft Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó ebbıl: immateriális javak tárgyi eszközök e Ft 13 e Ft e Ft. B. Forgóeszközök: Készletek A befejezetlen programok értéke e Ft, melyek szerzıdéssel fedezettek. A programokra költségek évben felmerültek, de a támogatások csak évben várhatóak. Ezek a következık: ezer Ft-ban K 31 TÁMOP "Lépéselınyben" K 53 Esélyek Háza program 449 K 63 Leonardo pr. Képzés (Szlovén partnerségben) K 64 Leonardo pr. Képzés (Török partnerségben) Összesen:

7 Követelések A követelések összege év végén e Ft. Ebbıl: vevıkövetelés munkavállalókkal szembeni követelés egyéb követelés e Ft, 308 e Ft, 127 e Ft. Kintlévıségünk egyeztetése megtörtént, a vevıkövetelésekbıl e Ft, (a vevıkövetelések 99 %-a) a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került. Pénzeszközök: Pénzeszközeink értéke december 31-én összesen e Ft. Ebbıl: Pénzkészlet: 630 e Ft Elszámolási betétszámla: e Ft Pályázatra elkülönített számlák: e Ft Egyéb elkülönített betétszámla: 500 e Ft C. Aktív idıbeli elhatárolások Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelıen történt, összesen e Ft összegben. Ebbıl: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása e Ft (2011. évet megilletı támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak). Költségek aktív idıbeli elhatárolása 676 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, elıfizetések, akkreditációs díjak idıbeli elhatárolása. Eszközök értéke összesen: e Ft. D. Saját tıke Összege e Ft. Megoszlása: Jegyzett tıke e Ft, eredménytartalék e Ft. Mérleg szerinti eredmény 38 e Ft, melyet eredménytartalékba kívánunk helyezni. E. Céltartalékok év végén a céltartalék e Ft. Ebbıl: várható visszafizetési kötelezettségre 247 e Ft-ot, vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett tárgyi eszközök jövıbeni értékcsökkenésének költségeire 281 e Ft-ot, jövıben várható, függı kötelezettségre e Ft a céltartalékunk évben összesen 731 e Ft céltartalékot használtunk fel. Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelezı. 7

8 F. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen e Ft. Ebbıl: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek fıként december havi munkabérek és azok közterhei e Ft. Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A kötelezettségek mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya 15,2 %. G. Passzív idıbeli elhatárolás év végén összesen e Ft. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása évre. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása összesen 301 e Ft. Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének idıbeli elhatárolása (késıbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra e Ft. Források értéke összesen: e Ft. Követeléseink és kötelezettségeink alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be. IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgy év % Értékesítés nettó árbevétele ,1 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek, támogatások ,1 Összesen ,2 Anyag jellegő ráfordítások ,0 Személyi jellegő ráfordítások összesen ,8 ebbıl: bérköltség ,8 ebbıl: alkalmazotti bérköltség ,6 megbízási díjak ,5 tiszteletdíjak ,6 személyi jellegő egyéb kifizetések ,5 bérjárulékok ,2 Értékcsökkenési leírás ,6 Egyéb ráfordítások ,0 Pénzügyi mőveletek eredménye ,9 8

9 Rendkívüli eredmény ,2 Adózás elıtti eredmény ,8 Adófizetési kötelezettség ,4 Mérleg szerinti eredmény 2 38 Az értékesítés nettó árbevétele 20,1 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú mőködésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmazzák 6,9 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 1,2 %-kal növekedtek az elızı évhez képest. Az anyagjellegő ráfordítások Bázis Tárgyév % Anyagköltségek ,6 Igénybevett szolgáltatások ,0 Egyéb szolgáltatások ,2 Anyagjellegő ráfordítások ,0 Összesen: ,0 Az anyagköltségek 2,4 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások 4,0 %-kal növekedtek, az egyéb szolgáltatások 5,8 %-kal csökkentek a bázis idıszakhoz képest. Az anyagjellegő ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak jelentısen növekedett a bázis idıszakhoz képest. Mindezek együttesen 9,0 %-os emelkedést eredményeztek az anyagjellegő ráfordításoknál az elızı évhez képest. A személyi jellegő ráfordítások Bázis Tárgyév % Bérköltség ,8 ebbıl: alkalmazotti bérköltség ,6 megbízási díjak ,5 tiszteletdíjak ,6 Személyi jellegő egyéb kifizetések ,5 Bérjárulékok ,2 Összesen: ,8 A évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 Értékcsökkenési leírás évben e Ft volt, 6,4 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ebbıl 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése e Ft, kisértékő tárgyi eszközök értékcsökkenése 660 e Ft. A tárgyi eszközök késıbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv elıírásainak megfelelıen - bevételeinkbıl elhatároltunk. Egyéb ráfordítások 726 e Ft, Az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 625 e Ft, melybıl helyi Önkormányzattal elszámolt adók 556 e Ft. Ebbıl 471 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparőzési adó. Behajthatatlan követelés leírt összege 7 e Ft. Pénzügyi mőveletek eredménye 98 e Ft, mely 87,1 %-kal csökkent a bázisidıszakhoz képest. Pénzügyi mőveletek bevétele 331 e Ft, melybıl kamatbevétel 323 e Ft. Rendkívüli eredmény e Ft. A rendkívüli bevétel tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelıen az elhatárolt bevételekbıl felszabadított összegét, amely évben e Ft. Egyéb rendkívüli ráfordítás 50 e Ft, mely alapítványnak átadott pénzeszköz. A pénzügyi mőveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: 26 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: 38 e Ft. A évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Sikerült kiegyensúlyozott költség- és pénzgazdálkodást folytatni, amely együtt eredményes gazdálkodást tett lehetıvé. V. Közhasznúsági jelentés Beszámoló A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft évi szakmai tevékenységérıl Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája Szociális menedzserirodai tevékenység Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés. Együttmőködés és hálózat-építés. Fogyatékos embereket segítı szolgálatok Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Munkaerı-piaci szolgálatok Integrált Foglalkoztatást Segítı Szolgálat 4M Szolgálat Mentor Szolgálat Esélyek Háza Interaktív mőhely Toleranciaépítı foglalkozások Tréningek Jogi és esélyegyenlıségi tanácsadás Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) - ügyfelek, - szakemberek részére Szociálpolitikai innováció. Hazai és nemzetközi projektek 10

11 A hátrányos helyzető, elsısorban a fogyatékos/megváltozott munkaképességő embereknek nyújtott szolgáltatások rendszere A Forrásközpont szakembereinek meggyızıdése és tapasztalata, hogy a hátrányos helyzető emberek, köztük a fogyatékos és megváltozott munkaképességő emberek számára nyújtott szolgáltatások kizárólag akkor hatékonyak, ha komplex módon, az egyén szükségleteire reagálva valósulnak meg. Természetesen a szolgáltatások egymásra épülı rendszerében a szolgáltatási elemek finanszírozása több szereplıt feltételez (állami, önkormányzati és kormányhivatal által nyújtott támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, stb.). A Forrásközpont az elmúlt 16 évben komplex szolgáltatási rendszert fejlesztett ki és mőködtet a fogyatékos emberek számára, amelyhez folyamatosan biztosítja az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erıforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát. Szervezeti filozófiájának alapja az innovatív megoldások és módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése, valamint folyamatos párbeszéd, ajánlások megfogalmazása a szakmapolitikai döntéshozók számára. Az elmúlt néhány évben a szolgáltatások finanszírozásában megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy állami és önkormányzati támogatások csökkenése miatt, a szolgáltatások színvonalának és komplexitásának megtartása és fejlesztése csak az egyéb bevételek (elsısorban pályázati forrásból) növelése mellett volt fenntartható. Ez Forrásközpont számára azt jelentette, hogy erıforrásainak átstrukturálásával, új pénzügyi források kiaknázásával ki kellett építenie azt a belsı kapacitást, ami lehetıvé teszi a szolgáltatások folyamatos biztosítása és szakmai színvonalának megırzése, emelése érdekében a fentiekben vázolt feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást. Ily módon a Forrásközponton belül kialakult egy olyan komplex szemléletmód és szolgáltatási rendszer, melynek megközelítésmódja és gyakorlata igény esetén az egész város szociális szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában is alkalmazható. A komplex szolgáltatási rendszer rövid bemutatása A komplex szolgáltatások nyújtásának célja: a hátrányos helyzető emberek társadalmi integrációjának elısegítése, o az önálló életvitel támogatása o a foglalkoztatás elısegítése o a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése o esélyegyenlıség támogatása Az komplex szolgáltatások célcsoportjai: a hátrányos helyzető, ezen belül a megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek családjaik szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási területen mőködı intézmények, szervezetek, és az ott dolgozó szakemberek munkáltatók A szolgáltatások bemutatása Az alábbiakban kifejtjük a célok és célcsoportok szerint lebontott szolgáltatásokat, majd részletesen ismertetjük az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket, indikátorokat. 11

12 Az önálló életvitelt támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Fogyatékos emberek szállítás, személyi segítés, információ nyújtás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, napközbeni felügyelet, készségés képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs programok, intézményen belüli foglalkoztatás Támogató szolgálat Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Naprej-Elıre projekt állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat Hátrányos helyzető emberek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok) életvezetési, háztartásgazdálkodási tréningek Esélyek Háza pályázat A foglalkoztatást elısegítı szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető, megváltozott munkaképességő/ fogyatékos emberek Munkaerı-piaci szolgáltatások: munkaerı-piaci információ nyújtás; egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása; személyre szóló állásfeltárás, munkakörillesztés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése; munkafolyamat betanítása; utókövetés, munkaerı-piaci tréningek tartása; rehabilitációs tanácsadás, képzési tanácsadás, Fejlesztési irányok: tranzit foglalkoztatás, munkaközvetítés munkaerıpiaci szolgáltatás intézményen belüli foglalkoztatás pályázat A célcsoport mikro- és makro-környezetének támogatását, fejlesztését célzó szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető emberek családjai információ nyújtás, tanácsadás, családterápia, pszichológiai tanácsadás, képzés, támogató szolgáltatás fogyatékosok nappali ellátása Naprej-Elıre projekt ABI projekt állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat szociális, Információ TÁMOP A, B pályázat 12

13 gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási intézmények, szervezetek munkáltatók szolgáltatás, tanácsadás, képzés, tréning, coaching, szupervízió, szakmai mőhelyek, fórumok, konferenciák, esetmegbeszélések, esetkonferenciák hálózat- és partnerség építés, projektgenerálás, képzés-fejlesztés, módszertani fejlesztés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, kapacitás-fejlesztés, szakmai kiadványok készítése, pályázatírás munkaerıpiaci információ nyújtás, érzékenyítı tréningek, munkakör illesztés, munkapróba, utókövetés, workshopok, munkahelyi környezet átalakítása, munkaközvetítés NEFMI ABI projekt DESEPA projekt támogató szolgáltatás referencia intézmény TÁMOP A, B. projekt munkaerıpiaci szolgáltatás DESEPA projekt vállalkozási tevékenység pályázat pályázat Az esélyegyenlıség megvalósulását támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzetőek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok) információ nyújtás, tanácsadás, tréningek, prevenciós és közösségi programok, Esélyek Háza Naprej-Elıre projekt pályázat Szervezetek, intézmények adománygyőjtés információ nyújtás, tanácsadás, képzés, konferenciák, esélyegyenlıségi terv készítés, esélyegyenlıségi felmérés, helyzetértékelés, vállalkozói tevékenység 13

14 Üzemeltetés A Forrásközpont üzemeltetése során törekszik az ésszerő mőködés mellett a költségmegtakarításokra is. A költséghatékonysági intézkedések a lehetıségekhez képest betartásra kerültek, melyet az alábbi indikátorok támasztanak alá ÉV ÉV VÍZFELHASZNÁLÁS 506 M3 551 M3 VILLAMOS-ENERGIA FELHASZNÁLÁS ÜVEGHÁZHATÁSÚ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRTÉKE ÁRTALMATLANÍTÁSRA KERÜLİ HULLADÉK MÉRTÉKE 329,84 KWÓ 325,51 KWÓ 50,70 T/ÉV 47,34 T/ÉV FT/HÓ FT/HÓ Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Társaságunk elsıdlegesen közhasznú tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenységként végzzük szociális területen dolgozók szakmai továbbképzését, szociális jellegő szakértıi tevékenységet, valamint munkaerı-piaci szolgáltatásokat partnereink részére. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülı költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók. Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 88,7 %, vállalkozási tevékenység aránya 11,3 % az összes bevételhez képest. A közhasznú tevékenység bevételei Az összes közhasznú tevékenység bevétele e Ft. Ez az elızı évi közhasznú bevételhez képest 2,0 %-kal csökkent. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás összesen: e Ft, mely 3,6 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ennek részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be évre elhatárolt összeg e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összege: e Ft, melynek a részletezését a kiegészítı melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel e Ft, mely a térítési díjakat e Ft, a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét 32 e Ft, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét 369 e Ft tartalmazza. 14

15 Vállalkozási tevékenység bevétele e Ft, mely 21,5 %-kal növekedett az elızı évhez képest. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevı neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között. Összes bevétel: e Ft, mely a bázisidıszakhoz képest 100,2 %, a tervhez viszonyítva 114,8 %. Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása e Ft, ez az elızı évhez képest 98,0 %. A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: e Ft. Összes költség és ráfordítás: e Ft. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Ebbıl közhasznú tevékenyég eredménye: 22 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség 26 e Ft. A vállalkozási tevékenység eredménye 42 e Ft, a társasági adó megfizetése után 16 e Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 38 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés: Társaságunkra kiemelkedıen közhasznú jogállással rendelkezı nonprofit gazdasági társaság. Az évi LXXXI. sz. - a tárasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. -a alapján kell meghatározni a tárasági adóalapját. Adómentesség illeti meg (20. (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységébıl elért bevétele képvisel az összes bevételen belül. Társasági adó számításának bemutatása: Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen: e Ft Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen: e Ft Adóalap: e Ft Társasági adó: 10% 234 e Ft Adómentesség (Tao. tv. 20. (1) alapján) -208 e Ft évi adókötelezettség: 26 e Ft VI. Tájékoztató adatok: A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 66 fı, ebbıl szellemi foglalkozású 32 fı, fizikai foglalkozású 34 fı. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak száma 11 fı. 15

16 Szellemi foglalkozásúak Fizikai dolgozók Összesen Központi irodában dolgozók Munkaasszisztensek és mentorok Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Támogató Szolgálat Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás Összesen Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás) Összes foglalkoztatás (fı) A vezetı tisztségviselıknek nyújtott díjazás évben (ezer Ft-ban) az alábbi: Bázis Tárgyév % Ügyvezetı igazgató bruttó bére ,0 Ügyvezetı igazgató célprémiuma Ügyvezetı igazgató törzsgárda-jutalma Ügyvezetı igazgató megbízási díjai ,7 Ügyvezetı ig. munkáltatói magánnyugdíj-pénztári tagdíj Felügyelı bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére ,6 Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja ,4 Összesen ,8 Az ügyvezetı igazgató évi bruttó bérébıl e Ft, valamint az e Ft megbízási díj projektekbıl került kifizetésre. Társaságunknál a vezetı tisztségviselıknek az év folyamán sem elıleg, sem kölcsön folyósítása nem történt. Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem célunk. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bıvíteni. Likviditási problémák megoldására július 1-tıl e Ft-os hitelszámla-keret áll rendelkezésünkre december 31-én hiteltartozásunk nem állt fenn. Szombathely, március 30. Füzessy Józsefné ügyvezetı igazgató 16

17 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT évben közhasznú célú mőködésre kapott támogatás felhasználásáról 1.sz. melléklet Támogatást nyújtó neve Magyar Államkincstár Felhasználás célja Támogatás Felhasználás összege Idıpontja Összege Mőködésre Fejlesztésre Visszafizetési kötelezettség Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szociális továbbképzés és szakvizsga Átvitel 2011.évre Szombathely MJV Önkormányzata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Központja részére karbantartási munkálatok közfoglalkoztatás keretében áthozat 2010.évrıl Szociális Hét megszervezése NyD Regionális Munkaügyi Központ Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás Mindösszesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

18 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN 2. sz. melléklet Támogatás Felhasználás összege Visszafizetési Átvitel Kód Támogató neve Támogatás célja ideje összege elızı évek tárgyév fejlesztésre kötelezettség következı évre Nemzeti Fejlesztési "Képessé tenni, képesnek lenni" c. projekt képzés-foglalkoztatás hátrányos Ügynökség helyzetőeknek 30 TÁMOP Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "Lépés elınyben" címő projekt - A Vas megyében élı fogyatékos, év TÁMOP 2.4.2/B. megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése áthozat évrıl év áthozat évrıl év TÁMOP A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniában év ,36 37,38 65 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/A. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/B. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 46,47 Munkaügyi Központ 67 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Leonardo Da Vinci programiroda Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanári képzés fejlesztése Nyugat-dunántúli régióban "Támogató Centrum" mőködtetése Munkaerıpiaci információ nyújtás fogyatékkal élık részére áthozat évrıl év Rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtása év A megváltozott munkaképességő személyek munkábahelyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra A megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek munkaerı-piaci szolgáltatóinak közös önértékelési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos mentori, szakértıi tevékenység végzése "Naprej! / Elıre!" c. projekt Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást szenvedett emberek számára áthozat évrıl év áthozat évrıl év év Leonardo Da Vinci Közös, hosszútávú tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket 63 programiroda gondozók számára év Leonardo Da Vinci 64 programiroda "Egész életen át tartó tanulás program" innováció fejlesztése és átadása év Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata mőködtetése év Foglalkoztatási és áthozat Támogató Szolgálat referenciaintézményi feladatok ellátása Szociális Hivatal évrıl Foglalkoztatási és Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás Szociális Hivatal mőködtetése év Szociális és Munkaügyi Szakmai Hálózatfejlesztı Központ mőködtetése, az ágazatban mőködı áthozat Minisztérium szervezetek számára szolgáltatások nyújtása évrıl Motíváció Alkapítvány "DemNet" program év Összesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló év

19 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRİL ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Vevı neve Tevékenység Összeg Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mentori szolgáltatás rehab.járadékban részesülık részére Foglalkoztatási Hivatal Munkaerı-piaci szolgáltatás Zalai Falvakért Egyesület Elıadás tartása 12 Regionális Forrásközpontok Orszgáos Egyesülete Rendezvényszervezés és lebonyolítás 320 West Hungary Munkaerıpiaci képzés 420 Szociális intézmények Kisgyermekgondozó- és nevelı akkreditált képzés Szociális intézmények Idısellátás napjainkban c. akkreditált továbbképzés 160 Intézmények, magánszemélyek Projektszemlélet kialakítása c. akkreditált képzés 175 JNSZM Esély Szociális Alapítvány Felnıttképzési program felhasználási jog átadása 10 A halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igéynő személyek Savaria TISZK Szakképzés-szervezési kezeléséhez kapcsolódó eszközrendszer fejlesztése és megvalósítása, Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft alkalmazása Egyéb (Vállalkozási tev.re jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel) 114 Összesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

20 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI EREDMÉNYEIRİL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban 4.sz. melléklet Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Projektek Vállalkozási tevékenység Összesen Megnevezés Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Bázis Terv Bázis Terv Bázis Terv Bázis Terv Árbevétel és egyéb bev ,9 85, ,9 98, ,5 94, , ,8 104,0 Aktívált saját telj. értéke Rendkívüli bevétel* Bevételek összesen ,1 94, ,7 118, ,1 104, , ,2 114,8 KÖLTSÉGEK: -anyagktg ,6 114, ,4 92, ,2 84, , ,6 101,2 - igénybevett szolg ,4 97, ,2 134, ,9 87, , ,0 101,7 - egyéb szolg ,7 94, ,9 131, ,5 102, , ,2 104,0 Anyagköltség össz.: ,5 103, ,2 110, ,9 87, , ,8 101,7 - Bérköltségek ,4 90, ,3 99, ,9 105, , ,6 109,2 - Megbiz. Dijak ,3 43, ,1 185, , ,5 253,0 - Tiszteletdíjak ,6 96, ,6 96,5 Bérköltség összesen ,5 90, ,8 99, ,6 109, , ,8 113,3 Személyi jell. kifiz ,9 135, ,3 139, ,1 144, , ,5 156,1 Bérjáulékok ,9 90, ,9 99, ,0 109, , ,2 113,9 Értékcsökkenés ,5 80, ,8 299, ,8 50, , ,6 105,6 Összes költség: ,0 94, ,2 118, ,5 103, , ,1 112,4 Anyagjellegő ráfordítás , Egyéb ráfordítás ,0 126, ,3 110, , , ,0 417,2 Pénzügyi mőv.ráford ##### Rendkívüli ráfordítás Ktgek és ráford.össz: ,1 94, ,7 118, ,1 104, , ,2 114,8 Adózás elıtti eredmény ,8 Adófizetési kötelezettség Adózott mérlet szerinti eredmény Megjegyzés: Rendkívüli bevétel* Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából) RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

21 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI KÖVETELÉSEIRİL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL EZER FT-BAN 5.sz. melléklet Köveletések Kötelezettségek Vevık Éven túli Szállítók: Éven túli nap nap nap köv. nap nap nap köt. Felsorolás: Felsorolás: Dr Nagy L. Gyógypedag. Int. 50 Aviq Kft 400 Varga Attila (FENSZ gondozott) 5 Bilanz Kontroll Kft 132 FENSZ gondozottak 218 Dr. Kövesdi Z. 78 Fıkefe Nonprofit Kft 26 Dr Jójárt Ágnes 80 Foglalkoztatási és Szoc. Hivatal E.ON Nyrt 87 JNSzM Esély Közalapítvány 7 Ferpészer Kft 648 VM. Kormányhiv.Munkaügyi Központ Bábel József 40 Támogató Szolgálat ügyfelei 98 Horváth és Kovács Kft 195 Egyéb kisebb vevık 25 Invitel Távközlési Zrt 38 Kaluba Bt 42 Katedra Nyelviskola 240 Ludwig 2000 Bt 110 Med-Education Humán Bt 240 NokinaWest T. Kft 55 Okta Bt 34 Pálos Károly Szolg. Központ PBS Hungária Kft. 86 Record Ajtó-aut. Kft 82 Savaria Rehab Team Nonprofit Kft 938 Teltech Kft 36 Türr István Képzı Intézet 720 Vasivíz RT 36 Webmark Bt 214 Egyéb kisebb szállítók 225 Összesen: Összesen: Összesen: Egyéb követelések mérlegsor alapján: 435 Hitelek: Rövidlejáratú: - Pénzeszközök: Hosszú lejáratú - Egyéb kötelezettségek: Mindösszesen: Mindösszesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

22 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL (ezer Ft-ban) 6.sz. melléklet Beruházások Bázis Terv Tény megnevezése pályázati támoga- térítés nélk. Váll.tev. Rövid le- Hosszú Bejárati ajtó akadálymentesítése kaputelefonnal és videoval Garázs és raktár kialakítása Támogató Szolgálat gépkocsi emelıszerkezettel Gépkocsi hevederszett Saját erı Források Hitel forrásból tásból átvétel árbevétel járatú lejáratú Épület ablakok cseréje Számítástechnikai eszközök Kisértékő tárgyi eszközök Összesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

23 7. sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL Állománycsoportok Fizikai dolgozók Szellemi foglalkozásúak Létszámadatok (fı) Éves kifizetett béradatok (ezer Ft-ban) Tény/ Tény/ Tény/ Tény/ Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Bázis Terv % % % % ,7 92, ,9 93, ,7 121, ,0 115,8 Teljes munkaidıs összesen ,0 110, ,6 110,4 Egyéb (részmunkaidıs) Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen ,6 100, ,1 102, ,8 106, ,6 109,2 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

24 8. sz. melléklet KIMUTATÁS a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft évi pénzügyi mőveleteirıl és rendkívüli tevékenységérıl (ezer Ft-ban) Pénzügyi mőveletek Rendkívüli tevékenység Bevétel Ráfordítás Bevétel Ráfordítás Jogcím Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Jogcím Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Kapott kamat Tárgyi eszköz Fizetett kamat 0 46 beruh.ra fordított Árfolyam nyereség 6 7 támogatás Árfolyam veszteség Különféle egyéb Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása rendkív. Ráford Egyéb Összesen: Összesen: Pénzügyi mőveletek Rendkívüli tev. eredménye eredménye RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

25 9.sz.melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRİL ezer Ft-ban Bázis Terv Tény Index tény/terv Index tény/bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye ,5 Pénzügyi tevékenység eredménye ,9 Szokásos vállalkozói eredmény ,0 Rendkívüli eredmény ,2 Adózás elıtti eredmény ,8 - adófizetési kötelezettség Adózott eredmény fizetett, jóváhagyott osztalék - - Mérleg szerinti eredmény 2-38 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetıen: eredmény-tartalékba helyezés A szakmai bizottság javaslata: Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Környezettudományi Központ Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése a) Számviteli beszámoló A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen közhasznú

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Készült: 2009. július TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben