2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal."

Átírás

1 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Iroda: 5000 Szolnok, Baross Gábor u. 37. Tel/fax: /120

2 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 PREAMBULUM A JNSZ TISZK küldetése A JNSZ TISZK céljai A JNSZ TISZK bemutatása Fogalom meghatározások Dokumentumok kezelése JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyve A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvének kezelése Az Irányítási Kézikönyv kapcsolata egyéb mőködési okkal Az Irányítási Kézikönyv és az Önkormányzati Minıségirányítási Program (ÖMIP) kapcsolata Az Irányítási Kézikönyv és az Intézményi Minıségirányítási Programok (IMIP) kapcsolata Az Irányítási Kézikönyv és a Projektirányítási kézikönyv (PIK) kapcsolata A JNSZ TISZK működésének felülvizsgálata A folyamatleírás célja A folyamatleírásban érintettek köre A felülvizsgálat folyamata A felülvizsgálat bemenı adatai A bemenı adatok felhasználása a felülvizsgálat során A JNSZ TISZK Stratégiai tervének idıszakos megvalósulása A JNSZ TISZK önének és a partnerintézmények önének eredményei A JNSZ TISZK partneri igény- és elégedettség mérés eredményei A panaszkezelés rendje Korábbi ségi átvizsgáláson hozott intézkedések eredményei A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvét érintı változási javaslatok Fejlesztési javaslatok, célkitőzések Az átvizsgálás kimenı adatai A ségi átvizsgálás dokumentálása Kommunikáció A kommunikáció szabályozásának célja A folyamatleírásban érintettek köre JNSZ TISZK-en belüli kommunikáció folyamata JNSZ TISZK Partnerlista elkészítése JNSZ TISZK-en belüli kommunikáció részletei A TISZK és az intézmények kapcsolata Alapítókkal és TT tagokkal való kommunikáció Szakmai Tanácsadó Testület Területi Munkabizottság kommunikációja Intézményk Tanácsa /120

3 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK Szakmacsoportos Tantervi Bizottságok kommunikációja A külsı kommunikáció folyamata A külsı kommunikáció megtervezése A külsı kommunikáció Kapcsolattartás Közös folyamatok Az együttmőködés közös folyamatai sz. melléklet: A JNSZ TISZK szervezeti egységei és azok hatásköre sz. melléklet: Partnerkapcsolati rendszer sz. melléklet: Folyamattérkép sz. melléklet: Stratégiai tervezés folyamata sz. melléklet: Éves munkaterv készítésének folyamata A sz. melléklet: Éves tantárgyfelosztás, gyakorlati képzés szervezése sz. melléklet: Beiskolázás folyamata sz. melléklet: Tananyagfejlesztés folyamata sz. melléklet: Felnőttképzés folyamata sz. melléklet: Közösségi szolgáltatások folyamata sz. melléklet: HR gazdálkodás és tervezés folyamata sz. melléklet: Kommunikáció és PR tevékenység folyamata sz. melléklet: Partneri igény- és elégedettségmérés folyamata sz. melléklet: Tanulói mérés folyamata sz. melléklet: Ön folyamata A. sz. melléklet: Tanulók nyomonkövetésének folyamata B. sz. melléklet: Tanulók utókövetésének folyamata sz. melléklet: Forrásszerzés, nyilvántartás, elosztás sz. melléklet: vizsgaközpont létrehozása, működtetése /120

4 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK PREAMBULUM Az Irányítási Kézikönyv a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (a továbbiakban: JNSZ TISZK) minıségirányítási rendszerének alapa. Jelen célja, hogy meghatározza, rögzítse a JNSZ TISZK: létrehozásával, mőködtetésével kapcsolatos célokat, szervezeti egységeinek funkcióit és egymáshoz való viszonyukat, szereplıit és a felelısségi köröket, szervezetén belüli kapcsolatokat és kommunikációs formákat, fórumokat, a TISZK partnerkapcsolatai rendszerét, a TISZK folyamatait. A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyve, mint a JNSZ TISZK mőködési, minıségirányítási rendszerét leíró a TISZK alapítóival, intézményeinek képviselıivel, és a TISZK menedzsment munkatársaival közösen kialakított célok, mőködési elvek és folyamatok meghatározása alapján készült. A kézikönyv az alapítók által kerül jóváhagyásra a kézikönyv tartalmának megismerését, véleményezését követıen. 4/120

5 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 1 A JNSZ TISZK KÜLDETÉSE A TISZK alapítói 2008-ban alapították meg a JNSZ TISZK-et, amely az alábbi küldetéssel jött létre: Olyan együttmőködési modell kialakítása és mőködtetése, amely egyrészt minden résztvevı fenntartó számára lehetıvé teszi szakmapolitikai érdekeinek megjelenítését, másrészt amely - a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntései nyomán az érintett területeken a szakképzés szervezés hatékony módját alakítja ki. Egy olyan feladat ellátási társulás létrehozása és mőködtetése, melyben a szakképzési tevékenység irányítási feladatai részben integrálódnak, ezzel megteremtıdnek egy egységes erıforrás-gazdálkodási rendszer mőködtetésének feltételei. A munkaerı-piaci igényekre és változásokra gyorsan és rugalmasan reagáló szakképzési rendszer kialakítása beleértve a felnıttképzési szolgáltatásokat is -, mely megteremti a szükséges humán és tárgyi erıforrások biztosítását a fenntartói, intézményi és tanulói elvárások figyelembevétele mellett. A TISZK intézményeiben oktatott szakmák folyamatos módszertani fejlesztése, mely kiemelt figyelmet fordít a lemorzsolódások csökkentésére és a tanulói kompetenciák fejlesztésére. Ennek elérése érdekében a JNSZ TISZK: dokumentált irányítási rendszert hoz létre, a fenntartók, az intézmények együttmőködésének kereteit biztosítja, olyan szakképzési rendszert mőködtet, mely a tanulók munkaerı-piacon történı elhelyezkedési esélyeit növeli, a partnerek igényeit és elvárásait rendszeresen méri és értékeli, az eredményeit beépíti a fejlesztésekbe, folyamatosan együttmőködik a régió gazdálkodó szervezeteivel, lehetıséget biztosít arra, hogy a régióban bemutatkozzanak, ismertté váljanak, felnıttképzési igényeiket győjti és koordinálja az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat képzéseihez korszerő, a gazdálkodó szervezetek számára is releváns technológiát biztosít, jól képzett szakembergárdát alkalmaz, tudásukat rendszeresen értékeli és fejleszti, a mérések, ek és fejlesztések érdekében bizottságokat mőködtet, a megfelelı mőködés biztosítása érdekében szabályozza a TISZK folyamatait, azok eredményességét rendszeresen méri és értékeli, illetve szükség szerint továbbfejleszti. Szolnok, november Szőcs Gyula 5/120

6 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK ja 6/120

7 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 2 A JNSZ TISZK CÉLJAI A JNSZ TISZK alapvetı célja az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése, a szakképzés minıségének javítása, a szakképzés és a munkaerı-piac közti összhang megteremtése. A célok kialakításakor a JNSZ TISZK törekedett arra, hogy azok illeszkedjenek az Észak-alföldi Szakképzés-fejlesztési Programhoz, amely stratégiai célként tőzi ki a szakképzés hatékonyságának növelését, a szakképzési kínálat és a munkaerı-piaci igények összehangolását, valamint a szakképzésben érintett szereplık közötti együttmőködések ösztönzését, a szakképzés regionális jellegének erısítését. A JNSZ TISZK hosszú távú célja, hogy: Csökkenjen a pályakezdık munkanélkülisége, a szakképzésbe bevont tanulók lemorzsolódása, valamint összhangba kerüljön a gazdaság helyi munkaerı-piaci igénye és az intézmények által kibocsátott szakemberek száma és kompetenciái A JNSZ TISZK ennek érdekében az alábbi konkrét célokat tőzte ki: Szakmastruktúra fejlesztése, rugalmas képzési szerkezet kialakítása a tanulók egyéni képességeihez való igazodás érdekében, és a valódi választási lehetıségek felmutatására. Stratégiai, fejlesztési döntések összehangolása, szervezetfejlesztés a források koncentrált felhasználása érdekében. Külsı és belsı közösségi szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel a HH célcsoport támogatása érdekében, a munkaerıpiacon való könnyebb eligazodás, illetve a képességek és igényeknek megfelelı pályaválasztás érdekében. Humán erıforrás biztosítása és folyamatos fejlesztése a rendszer új elemeinek sikeres mőködtetése érdekében. Nyilvánosság biztosítása az eredmények széleskörő elterjesztése érdekében. Nyomonkövetési tevékenység a fenntartható mőködtetés biztosítása érdekében. A JNSZ TISZK hosszú távon az alábbi eredmények eléréséért kíván munkálkodni az elkövetkezendı idıszakban: A térség gazdaság-fejlesztéséhez igazodva, a térség igényeire gyorsabban reagáló szakképzési rendszer jöjjön létre. Tevékenységének eredményeként javuljanak a térség munkanélküliségi adatai. 7/120

8 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK A térség jobban tudjon alkalmazkodni a munkaerı-piac szakképzési igényeinek változásához. Javuljon az együttmőködés a munkaerı-piaci szereplık között (kamara, civil szektor, gazdaság szereplıi, felnıttképzı szervezetek). A hátrányos helyzető csoportok bevonásával, a speciális fejlesztési programok révén javuljanak az életfeltételek, ebben a társadalmi csoportban is csökkenjen a munkanélküliség. A konkrét együttmőködés eredményeképpen növekedjen a térség projektgeneráló képessége, ezáltal nagyobb mennyiségő fejlesztés jöjjön létre, segítve ezzel az EU támogatások felhasználási arányának növekedését. Elıkészített, a térségi konszenzusra alapozott projektek induljanak el. A gyakorlati képzıhelyek felszereltsége javul a TISZK céljaival összhangban. A pályaválasztás, a pályaorientáció feltételei javuljanak. Intézményi pedagógiai igényeknek, kihívásoknak megfelelıen folyamatossá válik a pedagógusok képzése, támogatása. A továbbképzésekkel nı a k és pedagógusok, módszertani, vezetési ismerete. Csökkenjen az iskolai lemorzsolódás. Az elvándorlási tendencia mérséklıdjön, a térség népességmegtartó ereje növekedjen. Javuljon a szakmunkás szakmák presztízse. Növekszik a munkához jutott, a szakképzésben frissen végzett tanulók aránya, ezáltal csökkenjen a pályakezdı munkanélküliség. A szakképzés fejlesztésével új munkahelyek jöhessenek létre a képzett munkaerıre alapozva. A célok elérése érdekében a JNSZ TISZK az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani: 1. Stratégiai, fejlesztési döntések összehangolása, integrációval kapcsolatos szervezetfejlesztés Integrált intézményközi és fenntartói irányítás szervezeti kereteinek létrehozása (közös tárgyi - eszköz és infrastruktúra - és humánerıforrás menedzsment, irányítási rendszer) és a közösen ellátandó feladatok finanszírozási rendszerének kiépítése a TISZK humán erıforrásainak, valamint eszköz- és ingatlanparkjának hasznosítására Az éves tantárgyfelosztás-és órarend-készítési gyakorlat közös tervezéssé emelése egységes helyiség- és eszközkataszter mőködtetésével Közös adatgyőjtési és adatelemzési rendszer kialakítása a helyi foglalkoztatási lehetıségek elırejelzésére és kommunikálására, a tervezési folyamatba való bekapcsolása érdekében 8/120

9 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK Közös beiskolázási stratégia kidolgozása: keretszámok meghatározása a csoportindításhoz, a párhuzamos képzések elkerülése, illetve megfelelı helyi igények esetére több csoport indítási-feltöltési rendjének kidolgozása A TISZK kínálati rendszerének folyamatos felügyeletét és munkaerı-piaci kontrollját ellátó Szakmai Tanácsadó Testület létrehozása Az EU követelményeinek is megfelelı minıségbiztosítási rendszer kialakítása, az intézmények önének összehangolása 2. Szakmastruktúra fejlesztése, nyomon követése Szakmacsoportos tantervi bizottságok mőködtetése Társulás szintő szakmacsoport- és szakmakínálat kialakítása, folyamatos felülvizsgálata a stratégiai szakmacsoportokban szakmacsoportos tantervi bizottságok segítségével Az OKJ-ra épülı közös szakmacsoportos modultérképek kidolgozása szakmacsoportos tantervi bizottságok segítségével Az OKJ változásait folyamatosan leképzı tartalomfejlesztési rendszer kiépítése, tanulási útmutató fejlesztése az új képzési rendszer bevezetéséhez A közös modultérképeknek megfelelı intézményi Szakmai programok kidolgoztatása és Társulási Tanács általi elfogadása a Pedagógiai Programok részeként 3. Szolgáltatások nyújtása Az iskola- és munkahelyválasztásban érdekeltek folyamatos tájékoztatási rendszerének kialakítása Az esélykülönbségeket csökkentı - a hátrányos helyzető, az oktatási rendszerbıl lemorzsolódó tanulók szakképzésbe történı visszatérését és sikeres szakmához jutását segítı speciális oktatási-nevelési és képzési igényeknek megfelelı programok fejlesztése, adaptálása, alkalmazása és megvalósítása. A gyakorlati képzés minıségének fejlesztésére tanácsadási szolgáltatás kiépítése a vállalati képzıhelyek számára, mely egyúttal egyeztetési mechanizmusként is mőködik a vállalati képzıhely és az intézményi és központi gyakorlati képzıhely közötti kompetenciafejlesztési feladatok folyamatos egyeztetésére Az alapkompetenciák folyamatos mérésének kialakítása az alapkompetenciákat fejlesztı képzési programok közös fejlesztése érdekében, különös tekintettel az olvasási, szövegértési és az informatikai kompetenciákra; a szakmacsoportos bemeneti kompetenciák kialakításához szükséges projekt alapú tananyag és kompetencia mérı eszközök kifejlesztése, adaptálása 9/120

10 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK Felkészítés a hazai és az EU-n belüli munkavállalásra, kiemelt tekintettel a hátrányos helyzető és az oktatási rendszerbıl lemorzsolódott tanulók munkavállalói kompetenciáinak fejlesztésére Közös szolgáltatások szervezeti kereteinek kiépítése, mőködtetése Közös szolgáltatások mőködtetése: pályaválasztási és pályaorientációs rendszer kialakítása, karrier-tanácsadási rendszer kialakítása és mőködtetése A TISZK térségében a gazdasági szereplık által igényelt technológiák felmérése és bemutatóközpont-rendszer tervezése a technológiák bemutatásához a technológia-gyártó cégek bevonása a TISZK gyakorlati képzési rendszerébe, megállapodások elıkészítése a technológiák terjesztése és gyakorlati képzésben való hasznosítása céljára innovációs együttmőködések kezdeményezése a felsıoktatás részvételével A munkaerı-piaci igények figyelembe vételével, a TISZK és intézményei infrastrukturális és humánerıforrás bázisán felnıttképzési szolgáltatásokat szervez és támogatja azok szervezését, valamint vizsgaközpontot mőködtet. 4. Humán erıforrás fejlesztés Pedagógus továbbképzések szervezése a tanári és tananyag-fejlesztési kompetenciák, valamint intézmény irányítási és mőködtetési kompetenciák fejlesztése érdekében - A szakoktatók továbbképzését és tapasztalatcseréjét szolgáló rendszer kiépítése a munkaerı-piaci szereplık bevonásával A gyakorlati képzési rendszer fejlesztése, a tanulószerzıdéssel gyakorlati képzésben résztvevı vállalkozók képzése és folyamatos tájékoztatása Fejlesztési projektmenedzsment kapacitásépítés A szakoktatók módszertani felkészültségének fejlesztése, a modern módszerek és tanulásszervezési eljárások használatbavételének támogatása Menedzsment képzés, projekti és a térségi irányítás intézményközi folyamatainak i irányítási készségfejlesztése A pályázási kompetenciák és a pályázási aktivitás fejlesztése Szervezetfejlesztési, csapatépítési tréningek szervezése 5. Nyilvánosság biztosítása Saját honlap kialakítása és folyamatos mőködtetése Külsı kommunikációs terv készítése: célcsoportok számára kialakított kommunikációs tartalmak fejlesztése, ütemezés Rendezvények szervezése 10/120

11 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 6. A TISZK teljesítményének nyomonkövetése Nyomonkövetési rendszer kialakítása és mőködtetése A tanulók és családjaik körében végzett rendszeres adatgyőjtés, felmérés, elemzés A gyakorlati képzésekrıl történı rendszeres adatgyőjtés. A gazdálkodó szervezetektıl történı rendszeres adatgyőjtés. Helyi munkaügyi központoktól történı adatgyőjtés. 11/120

12 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 3 A JNSZ TISZK BEMUTATÁSA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás én jött létre szolnoki székhellyel, 15 önkormányzat 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, 2. Jászberény Város Önkormányzata, 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 4. Karcag Város Önkormányzata, 5. Kenderes Város Önkormányzata, 6. Kisújszállás Város Önkormányzata, 7. Kunszentmárton Város Önkormányzata, 8. Martfő Város Önkormányzata, 9. Mezıtúr Város Önkormányzata, 10. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 11. Tiszaföldvár Város Önkormányzata, 12. Tiszafüred Város Önkormányzata, 13. Törökszentmiklós Város Önkormányzata, 14. Túrkeve Város Önkormányzata, 15. Újszász Város Önkormányzata) részvételével. 16. Jászárokszállás Város Önkormányzata szeptember 01-jén csatlakozott. Együttmőködést kötöttek a JNSZ TISZK-kel: Az Integrált Oktatásért Alapítvány december 30-án Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás , Tiszafüred Város Önkormányzata kilépése miatt. A TISZK egyenrangú partnerek együttmőködésén alapul, irányítását a Társulási Tanács végzi, mely a fenntartók által eddig gyakorolt bizonyos a Társulási megállapodásban meghatározott - hatásköröket is átveszi. Feladata a TISZK és gazdasági mőködésének felügyelete. A társulás célja olyan TISZK létrehozása, amely eleget tesz a szakképzési feladatok szervezését, ellátását érintı törvényi szabályozásnak, lehetıvé teszi az új szervezeti formához kötött források fogadását, s a lehetı legnagyobb mértékben megtartja az egyes fenntartó önkormányzatok intézményeik feletti irányítását. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik elısegíteni a munkaerı-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. Célja a minıségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi 12/120

13 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK munkaerı-piaci igények kielégítésének elısegítése. Összehangolt az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása. A képzés színvonalának és a tudás presztízsének növelése. Az iskolai rendszerő szakképzésben egyre növekvı számú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő tanulók képzési problémáinak megoldásában történı segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerbıl szakképesítés nélkül kilépık számának csökkentése érdekében. A TISZK felnıttképzési szolgáltatásait ki kell építeni és a felnıttképzési területen történı részvételét erısíteni szükséges. Elısegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevı moduláris rendszerő intézményi képzési programok létrehozását. Feladata továbbá a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelıen: - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, - a program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. A JNSZ TISZK-be bevont szakképzı intézmények Intézmény OM azonosító Cím 1 Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Martfő, Lenin út Liska József Erısáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény, Rákóczi út Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Jászberény, Hatvan u JNSZM Mészáros Lırinc Gimnázium, Jászapáti, Vasút út 2. Szakképzı Iskola és Kollégium 5 Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola Túrkeve, József A. u Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium Tiszaföldvár, Kossuth út Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Mezıtúr, Dózsa György út Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kisújszállás, Széchenyi u Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Kisújszállás, arany János u. 1/A. 10 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent István út /120

14 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 11 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Karcag, Varró út 8. Kollégium Intézmény OM azonosító Cím 12 Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Karcag Szentannai Sámuel út JNSZM Nagy László Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes, Kossuth Lajos út JNSZM Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred, Ady Endre u Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképzı Iskola Kunszentmárton, Kossuth utca Gimnázium, Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium Újszász, Dózsa Gy. út Székács Elemér Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Törökszentmiklós, Almásy út Lábassy János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Törökszentmiklós, Almásy út Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Szolnok, Baross u Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola Szolnok, Baross u Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Fegyvernek, Felszabadulás u JNSZM Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok, Gyermekváros út JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás, Bajcsy- Zsilinszky u JNSZM Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 25 Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Tiszaföldvár- Homok, Beniczky Géza u Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. A JNSZ TISZK elérhetıségei: Cím: 5000 Szolnok, Baross Gábor u. 37. Telefon: / Fax: / Internet: 14/120

15 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK A Társulási Tanács székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u /120

16 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK A JNSZ TISZK szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: RFKB SZAKMAI TANÁCSADÓ FENNTARTÓK TÁRSULÁSI TANÁCS Társulási Tanács Elnök ELLENİRZİ BIZOTTSÁG TERÜLETI MUNKABIZOTTSÁGOK Szolnok Törökszentmiklós területe Jászság területe Nagykunság területe TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE ja INTÉZMÉNYVEZETİK TANÁCSA SZAKMACSOPRTOS ÉS EGYÉB MUNKABIZOTTSÁGOK Mőködtetés Marketing, kommunikáció Felnıttképzés Minıségügy Erıforrás tervezés Jogi-közigazgatási terület Fejlesztési források, pályázatok Mérés, Közösségi szolgáltatások Vállalati együttmőködések segítése Fejlesztések és vizsgáztatás INTÉZMÉNYEK A JNSZ TISZK szervezetét a fenti ábrán jelölt szervezeti egységek alkotják. A JNSZ TISZK szervezete ennek alapján magában foglalja: - a JNSZ TISZK-et alkotó 26 szakképzést folytató Intézményt, - ezen intézmények ibıl álló Intézményk Tanácsát, - az alapító önkormányzatok által létrehozott Társulási Tanácsot, - a Társulási Tanács döntéseinek elıkészítése érdekében Jászberény, Szolnok és Karcag székhellyel mőködı Területi Munkabizottságokat, - Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokat, melynek tagjai az intézmények delegáltjai. - Szakmai Tanácsadó Testületet, melynek tagjai a gazdálkodó szervezetek, érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselıi, 16/120

17 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK - a Társulási Tanács ellenırzı szervét, az Ellenırzı Bizottságot, - a Társulási Tanács feladatainak, valamint a TÁMOP és a TIOP projektek végrehajtására létrehozott Társulási et. - A Társulási en belül a TISZK funkcióihoz igazítottan a o felnıttképzés, o minıségügy, o mérés, közösségi szolgáltatások o mőködtetés o erıforrás tervezés o vállalati együttmőködés segítése o jogi, közigazgatási területe, o fejlesztések és vizsgáztatás o fejlesztési források, pályázatok o marketing, kommunikáció területeket, melyek nem különálló szervezeti egységek. A Szakmacsoportos és Tantervi Bizottságok irányítói, koordinálói a en belül található területért felelıs egységek. A en belül található egységek feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A TISZK-en belüli szervezeti egységeket, azok tagjait, a mőködésüket szabályozó ok körét, valamint a szervezeti egységek döntési-, javaslattételi- és véleményezési jogköreit az 1.sz. mellékletben található táblázatban rögzítettük. 17/120

18 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 4 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Dokumentum Folyamat Folyamatos fejlesztés Információ TISZK menedzsment JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyv Kataszter Közös folyamatok Küldetés Minıség Nevelési program Nyomonkövetés Ön Önkormányzati Minıségirányítási Program Információ és annak hordozója (feljegyzés, elıírás, eljárás, jegyzıkönyv). Egymással kapcsolatban, vagy kölcsönhatásban tevékenységek olyan sorozata, amelyek bemeneteket kimenetekké alakítanak át. Ismétlıdı tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére; elıre átgondolt, megtervezett folyamat valamely követelmény, cél magasabb szintő teljesítése érdekében. Értelemmel bíró adat. A JNSZ TISZK irányításával megbízott szervezet. A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyv meghatározza a szervezet (JNSZ TISZK) mőködési elveit, leírja azon folyamatokat, amelyek a JNSZ TISZK mőködésének összehangoltságát biztosítják. A kézikönyv tartalmazza a JNSZ TISZK folyamatainak leírását. Nyilvántartás A JNSZ TISZK közös célja elérése érdekében, a törvényi és jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében és a hatékony mőködtetés valamint az együttmőködés racionalizálása okán olyan folyamatokat mőködtet, amely több intézményt is illetve a fenntartókat is érinti, abban felelısségük, feladatuk van. A szervezet által hivatalosan elfogadott és aiban megjelenített nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy mi a szervezet létezésének indoka, mely területeken kíván, illetve nem kíván mőködni, milyen termékeket és szolgáltatásokat kíván nyújtani. Egy termék, rendszer vagy folyamat saját jellemzıi együttesének az a képessége, hogy kielégítse a vevık és más érdekelt felek követelményeit. A Pedagógiai Program része, melynek tartalmát a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a szabályozza. A tanulók folyamatos figyelése az intézményen belüli idıszakban, azaz a tanuló intézménybe történı belépésétıl, az intézmény elhagyásáig. Áttekintés a szervezet mőködésérıl és az eredményességérıl. Abban is segít, hogy felfedjék a szervezetnek azokat a területeit, amelyek esetében fejlesztésre van szükség. Az intézmények alapítói által készített, mely a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. értelmében a közoktatási rendszer egészére határozza meg az alapító elvárásait az egyes intézményeknek az alapítói elvárásokkal kapcsolatos feladatait. 18/120

19 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK Pályakövetés Pályaorientáció Pályaválasztás Partnerintézmény A tanuló pályafutásának figyelése, az intézmény elhagyását követıen. Alapvetıen a szakmában történı elhelyezkedést figyeli. A pályaorientáció segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakulását annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott pálya követelményeinek és elvárásainak, valamint tudatában legyenek pályaválasztási döntésük felelısségének. A pályaorientációs feladatok ellátásának kizárólagos színtere az iskola. Leendı hivatás, foglalkozás és az azt elısegítı oktatási forma választása. A JNSZ TISZK 29 szakképzı intézményét foglalja magában. Pedagógiai Program Az intézmények alapa, melynek tartalmát a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szabályozza. Egyedi folyamat, amely egy sor összehangolt és szabályozott, a Projekt kezdeti és a befejezési idıpontok megjelölésével kitőzött olyan tevékenységekbıl áll, amelyeket konkrét követelményeknek megfelelı cél elérésére végeznek, figyelembe véve az idı, a költségek és az erıforrások korlátjait. Projektirányítási kézikönyv Szakmai Program Térségi Integrált Szakképzı Központ Utókövetés A JNSZ TISZK a, amely meghatározza a szervezet mőködési rendjét a projekt idıszakában. A Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. értelmében: A szakképesítés megszerzésére felkészítı szakaszban a nevelı-oktató munka az iskola Pedagógiai Programjának részét alkotó Szakmai Program alapján folyik. A Térségi Integrált Szakképzı Központ magában foglalja a JNSZ TISZK-ben lévı intézményeket, a társult önkormányzatokat, a JNSZ TISZK menedzsmentjét, valamint a JNSZ TISZK különbözı döntés-elıkészítı szervezeteit. A tanulók folyamatos megfigyelése, az intézmény elhagyását követıen, a tanuló életpályájának követése. Rövidítések: HH, HHH Hátrányos helyzető, Halmozottan hátrányos helyzető HR Humán erıforrás IMIP Intézményi Minıségirányítási Program IT Intézményk Tanácsa JNSZ TISZK Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás NP Nevelési Program ÖMIP Önkormányzati Minıségirányítási Program PIK A TISZK Projektirányítási kézikönyve 19/120

20 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK PDCA PP SNI SZMSZ BTMN A PDCA angol betőszó a Plan Do Check Act szavak elsı betőibıl. Jelentése Tervezni Végrehajtani Ellenırizni Beavatkozni. A PDCA a folyamatos (minıség)fejlesztés alaplogikája. Pedagógiai Program Sajátos nevelési igényő Szervezeti és Mőködési Szabályzat Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı tanuló 20/120

21 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 5 DOKUMENTUMOK KEZELÉSE Ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra a JNSZ TISZK mőködéséhez kapcsolódó ok, az Irányítási Kézikönyv kezelésével kapcsolatos szabályok, a használatot elısegítı útmutatás, valamint a JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvének és egyéb ainak a kapcsolata. Az alábbi piramisban rögzítettük a szervezet dokumentációs rendszerét. Fentiek alapján a TISZK mőködésére vonatkozó ok: - 1. szinten a Társulási megállapodás, mely tartalmazza a társulás adatait, tagjait, tevékenységi körét, hatáskörét és a mőködésre vonatkozó alapinformációkat, - 2. szinten az Alapító Okirat, meghatározza a társulás által létrehozott TISZK nevét, székhelyét, tevékenységét, rögzíti felügyeleti szerveit, döntéshozó szervét, munkaszervezetét, illetve a gazdálkodására vonatkozó információkat szinten a Szervezeti és Mőködési Szabályzat és Ügyrendek, mely a TISZK mőködtetésére létrejött menedzsment szervezeti felépítését, feladatait, felelısségeit, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat tartalmazza, valamint a JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyv, melynek kezelésére vonatkozó információkat az 5.1. fejezet tartalmazza. A 3. szinten kerül megjelenítésre a Stratégiai Fejlesztési Terv. A stratégiai tervezés célja, a partnerek és döntéshozók bevonásával a TISZK célrendszerének kialakítása, megismertetése és éves tervekre való lebontása, 21/120

22 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK - 4. szinten egyrészt a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékleteit képezı belsı szabályzatok állnak, valamint az Irányítási Kézikönyvben szereplı folyamatleírások, eljárási utasítások - 5. szinten a külsı és belsı bizonylatok, sablonok, formanyomtatványok helyezkednek el. 22/120

23 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 5.1 JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyve Az Irányítási Kézikönyv a JNSZ TISZK minıségirányítási rendszerének alapa, amely az 1. és 2. fejezetben bemutatja a JNSZ TISZK küldetését és a TISZK céljait. A 3. fejezetben a JNSZ TISZK szervezeti felépítése, rendszere kerül bemutatásra. Meghatározásra kerülnek a JNSZ TISZK-ben résztvevı partnerintézmények, valamint szervezeti ábrán, és táblázatos formában kerülnek rögzítésre a JNSZ TISZK mőködéséhez kapcsolódó szervezeti és partneri egységek, illetve azok döntési- véleményezési és javaslattételi jogkörei. A 4. fejezet a fogalmak egységes kezelése érdekében szükséges fogalommagyarázatokat és a rövidítések értelmezését tartalmazza. Az 5. fejezetben az Irányítási Kézikönyv kezelésével kapcsolatos követelmények kerültek rögzítésre, valamint az Irányítási Kézikönyv és egyéb ok kapcsolatát mutatjuk be. A 6. fejezet a Vezetıségi átvizsgálás folyamatát tartalmazza, melynek célja a JNSZ TISZK hatékony mőködésének és a tevékenységek eredményességének vizsgálata. A JNSZ TISZK-en belüli kommunikáció folyamatának szabályait, valamint a partnerkapcsolati rendszert foglalja magában a 7. fejezet. A JNSZ TISZK-ben résztvevı intézmények munkatársaival, illetve a TISZK menedzsmenttel közösen kerültek meghatározásra és szabályozásra azok a folyamatok, melyek a JNSZ TISZK együttmőködése szempontjából közös összehangolást igényelnek. A szabályozások táblázatos formában készültek el, melyek a mellékletekben kerültek rögzítésre. Az e fejezetben rögzített együttmőködési folyamatokat a JNSZ TISZK partnerintézményei saját IMIP-jükbe is beillesztik, illetve ezek a folyamatok az alapítói ÖMIP-ekben is megjelennek A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvének kezelése A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvét a köteles gondosan kezelni és megırizni. Az Irányítási Kézikönyvet az Intézményk Tanácsa és a menedzsment tagjainak véleményezését követıen a Társulási Tanács hagyja jóvá és lépteti hatályba Társulási Tanács által hozott határozattal. Az Irányítási Kézikönyv nyomtatott törzspéldányát a JNSZ TISZK ja írja alá és ırzi meg Társulási Tanács jóváhagyását követıen. Az Irányítási Kézikönyv elavult törzspéldányát ÉRVÉNYTELEN felirattal meg kell ırizni, selejtezésérıl a dönt. Másolati példány csak a jóváhagyásával adható ki. A kézikönyv egy-egy elektronikus példányát az alapítók és minden partnerintézmény megkapja írásvédett formában. A Kézikönyv a JNSZ TISZK központi irodájának számítógépes hálózatán elektronikus formában, írásvédett módon érhetı el minden munkatárs számára. A Kézikönyv módosítására kizárólag a jogosult. Más által a nem módosítható. Az Irányítási Kézikönyv változtatására a JNSZ TISZK-ben résztvevı partnerintézmények és alapítók írásos javaslatot nyújthatnak be a JNSZ TISZK mőködési, irányítási rendszerét illetıen. A változtatást a Társulási Tanács hagyja jóvá. Az Irányítási Kézikönyv módosítását követıen a új kiadást léptet hatályba. Az Irányítási Kézikönyv mindenkori kiadási állapotát a címlapján jelzett dátummal azonosítjuk. A felel az Irányítási Kézikönyv változtatásainak és új kiadásának közzétételéért, illetve az átadásról történı nyilvántartás vezetéséért. 23/120

24 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK Az Irányítási Kézikönyv felülvizsgálatát a irányításával a Minıségirányítási Csoport végzi el szükség szerint, de legalább évente. A változtatások hatályba léptetésérıl a elıterjesztés keretében intézkedik, a hatályba lépést követıen átvezeti azokat a törzspéldány ba. Amennyiben a felülvizsgálat változtatásokat indukál, úgy meg kell kezdeni az ÖMIP-ek és az IMIP-ek módosítási folyamatát. 5.2 Az Irányítási Kézikönyv kapcsolata egyéb mőködési okkal Az Irányítási Kézikönyv és az Önkormányzati Minıségirányítási Program (ÖMIP) kapcsolata Az Önkormányzati Minıségirányítási Programok a következı elemeket foglalják magukba a TISZK szempontjából: - az ÖMIP-ek egyes fejezeteiben kerülnek meghatározásra azok a követelményeket, amelyeket a fenntartó a JNSZ TISZK-tıl és a JNSZ TISZK-ben lévı intézményektıl vár el. Bemutatásra kerül a JNSZ TISZK, valamint rögzítésre kerülnek az önkormányzatoknak a JNSZ TISZK-kel, és a JNSZ TISZK-ben lévı intézményekkel szembeni elvárásai, valamint az önkormányzat TISZK mőködtetésével kapcsolatos feladatai. - a JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyve az ÖMIP-ek mellékletét kell, hogy képezzék. Ennek megfelelıen az intézmények fenntartói a koherens szabályozás érdekében beépítik az ÖMIP-jükbe a TISZK-kel kapcsolatos elvárásokat. A társult önkormányzatokkal közösen kerültek meghatározásra a JNSZ TISZK stratégiai céljai a pályázat keretében. A stratégiai célokat a JNSZ TISZK-ben résztvevı intézmények fenntartói célszerően beépítik az ÖMIP-jükbe és a Középtávú Intézkedési Tervükbe annak figyelembe vételével, hogy ezek a célkitőzésekbıl fakadó követelmények a JNSZ TISZK-ben résztvevı intézményekre is vonatkoznak. Az önkormányzatok a saját döntéshozatali rendjük szerint a megfelelı döntéshozó fórummal elfogadtatják az átalakított ÖMIP et. A Társulási Tanács által kialakított döntési folyamat értelmében a JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyve a társult önkormányzatok ÖMIP-jeinek mellékletét képezi. A JNSZ TISZK irányítási rendszerének e és felülvizsgálat során megfogalmazott változások szükségszerően az ÖMIP-ekben is meg kell jelenjenek Az Irányítási Kézikönyv és az Intézményi Minıségirányítási Programok (IMIP) kapcsolata Az Irányítási Kézikönyv mellékleteiben megjelenı közös folyamatokat az intézményeknek figyelembe kell venniük saját minıségirányítási rendszerükben (az IMIP-jükben, vagy egyéb minıségirányítási rendszerük dokumentációjában, azonban ebben az esetben is hivatkozniuk kell az IMIP-ben a közös folyamatok alapján szabályozott saját intézményi szabályozásokra). A JNSZ TISZK irányítási rendszere feladatokat jelöl ki az intézményeknek, amelyeket át kell gondolni a szabályozási rendszerben el kell helyezni, majd ennek alapján az éves munkatervében a végrehajtásukat meg kell tervezni. Az intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy az intézmény munkatársai megismerjék az Irányítási Kézikönyvben foglaltak által kiegészített IMIP tartalmát. Az IMIP ek átalakításának forrása az intézményt alapító önkormányzat által elfogadott ÖMIP, amelyek mellékletként tartalmazzák az Irányítási Kézikönyvet. Az intézmény és fenntartója az így átalakított IMIP-et saját döntéshozatali rendje szerint fogadja el. 24/120

25 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK Az Irányítási Kézikönyv és a Projektirányítási kézikönyv (PIK) kapcsolata A Projektirányítási Kézikönyv (PIK) a JNSZ TISZK kialakítására vonatkozó szabályokat tartalmazza, a pályázatban foglalt határidı leteltéig van érvényben, ezt követıen illetve néhány esetben már ezt megelızıen is - a JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvében foglalt szabályok lesznek hatályosak, azaz ezen szabályok folyamatosan kerülnek bevezetésre. Az Irányítási Kézikönyv fokozatos bevezetését tervezzük, annak érdekében, hogy az Irányítási Kézikönyvben foglaltak az oktatásirányítás döntéshozatali rendjéhez igazodóan szükség szerint, zökkenımentesen, teljes körően kerüljenek beépítésre, bevezetésre a gyakorlatban. Az Irányítási Kézikönyv fı tartalmi elemei az Irányítási Kézikönyv aláírásával hatályba lép. Az Irányítási Kézikönyv mellékletét képezı eljárások bevezetési ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza. Eljárás megnevezése JNSZ TISZK mőködésének felülvizsgálata Bevezetés kezdı idıpontja december 4. sz. melléklet: Stratégiai tervezés folyamata március 5. sz. melléklet: Éves munkaterv készítésének folyamata augusztus 5. A sz. melléklet: Éves tantárgyfelosztás, gyakorlati képzés szervezése április 6. sz. melléklet: Beiskolázás folyamata június 7. sz. melléklet: Tananyagfejlesztés folyamata október 8. sz. melléklet: Felnıttképzés folyamata október 9. sz. melléklet: Közösségi szolgáltatások folyamata január 10. sz. melléklet: HR gazdálkodás és tervezés folyamata január 11. sz. melléklet: Kommunikáció és PR tevékenység folyamata január vagy az aláírással hatályba lép 12. sz. melléklet: Partneri igény- és elégedettségmérés folyamata szeptember 13. sz. melléklet: Tanulói mérés folyamata augusztus 14. sz. melléklet: Ön folyamata január 15. A. sz. melléklet: Tanulók nyomonkövetésének folyamata április 15. B. sz. melléklet: Tanulók utókövetésének folyamata június 16. sz. melléklet: Forrásszerzés, nyilvántartás, elosztás november 17. sz. melléklet: Vizsgaközpont létrehozása, mőködtetése szeptember 25/120

26 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 6 A JNSZ TISZK MŐKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 6.1 A folyamatleírás célja A TISZK menedzsment minden év végén, de legkésıbb december 20-ig elvégzi a JNSZ TISZK mőködésének felülvizsgálatát. Ezzel biztosítja, hogy a kialakított rendszer mőködtetıi folyamatosan figyelembe vegyék a JNSZ TISZK küldetését, stratégiai céljait, illetve azt, hogy a JNSZ TISZK mőködése minden érintett partner elégedettségét szolgálja. Az átvizsgálás kitér a JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvében foglaltak megvalósításának ére, a JNSZ TISZK mőködésében megvalósítandó változtatások szükségességére, a fejlesztési lehetıségek ére. 6.2 A folyamatleírásban érintettek köre A folyamat gazdája a JNSZ TISZK ja, aki felelıs a ségi átvizsgálás megvalósításáért, annak technikai lebonyolításáért, a szükséges információk rendelkezésre állásáért és az átvizsgálás alapján meghatározott fejlesztések megvalósulásának követéséért. Jelen eljárásban rögzített feladatokban érintett szereplık köre: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat képviselıje Integrált Oktatásért Alapítvány képviselıje megállapodást kötöttek Jászberény Város Önkormányzat képviselıje Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat képviselıje Karcag Város Önkormányzat képviselıje Kenderes Város Önkormányzat képviselıje Kisújszállás Város Önkormányzat képviselıje Kunszentmárton Város Önkormányzat képviselıje Martfő Város Önkormányzat képviselıje Mezıtúr Város Önkormányzat képviselıje Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselıje Tiszaföldvár Város Önkormányzat képviselıje Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás képviselıje megállapodást kötöttek Törökszentmiklós Város Önkormányzat képviselıje Túrkeve Város Önkormányzata képviselıje Újszász Város Önkormányzat képviselıje Jászárokszállás Város Önkormányzat képviselıje Társulás ja JNSZ TISZK je, JNSZ TISZK pénzügyi je, JNSZ TISZK adminisztrátora. Társulási Tanács Társulás e Intézményk Tanácsa Területi Munkabizottságok Szakmacsoportos Tantervi Bizottságok 26/120

27 6.3 A felülvizsgálat folyamata IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK A felülvizsgálat bemenı adatai A JNSZ TISZK stratégiai tervének idıszakos megvalósulása, a JNSZ TISZK önének eredményei, Partneri igény és elégedettségmérés eredményei, Pályakövetési rendszerbıl származó információk, JNSZ TISZK Kézikönyvében található folyamatok és eljárások céljainak teljesülése, Pályázatokban vállalt indikátorok, a JNSZ TISZK célkitőzéseivel kapcsolatos intézményi indikátorok, reklamációk száma, alakulása, korábbi ségi átvizsgáláson hozott intézkedések eredményei, a JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvet érintı változtatási javaslatok, fejlesztési javaslatok, célkitőzések, záró beszámoló, 5 éves fenntartási idıszakban megvalósuló ellenırzések (ESZA, NSZFI, RFKB) A bemenı adatok felhasználása a felülvizsgálat során A JNSZ TISZK Stratégiai tervének idıszakos megvalósulása A stratégiai célok megvalósulásának ellenırzése során a JNSZ TISZK ja összesítést készít a kitőzött stratégiai célok idıszakos megvalósulásáról, a megvalósítás aktuális állapotáról, a megvalósított célok eredményeirıl, hatásairól. Errıl a ségi átvizsgálás alkalmával beszámol a résztvevıknek A JNSZ TISZK önének és a partnerintézmények önének eredményei A JNSZ TISZK partnerintézményeinek öne az Irányítási Kézikönyv 14.számú. mellékletében rögzített folyamatleírás alapján történik. A TISZK ön eredményeit, az Intézményi ön eredményei alapján elkészült fejlesztendı területek listáját a győjti össze a ségi átvizsgáláshoz. Az Intézményi ön területeit az SZMBK (Szakképzési Minıségbiztosítási Keretrendszer) alapján össze kell hangolni. Szükségszerő az öneket azonos idıben végezni A JNSZ TISZK partneri igény- és elégedettség mérés eredményei A JNSZ TISZK partneri igény és elégedettségmérés az Irányítási Kézikönyv 12. számú mellékletében rögzített folyamatleírás alapján történik. A partneri igény és elégedettségmérés eredményeit a győjti össze a ségi átvizsgáláshoz. 27/120

28 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK A panaszkezelés rendje A panaszok alatt az adott naptári évben az önkormányzatokhoz, a partnerintézményekhez és a JNSZ TISZK-hez beérkezett, az intézmények és a TISZK mőködésére vonatkozó, a szakképzéssel kapcsolatos reklamációkat, észrevételeket értjük. Ezek számáról, témájáról és megoldásának állapotáról valamennyi, a JNSZ TISZK ségi átvizsgáláson részt vevı személynek be kell számolnia Korábbi ségi átvizsgáláson hozott intézkedések eredményei A JNSZ TISZK ségi átvizsgálásának egyik célja, hogy fejlesztési javaslatokat és célkitőzéseket határozzon meg a részvevıi kör. Az elızı ségi átvizsgáláson meghatározott fejlesztések, célok megvalósításának nyomon követését, az ezzel kapcsolatos indikátorok elemzését JNSZ TISZK ja végzi, az eredményekrıl beszámol a ségi átvizsgáláson A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvét érintı változási javaslatok A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvét érintı változtatási javaslatokat a ségi átvizsgálást megelızıen valamennyi résztvevı írásban a felhívására küldi meg a nak. Ezeket a javaslatokat a áttekinti és véleményezi a bevonásával, és a Társulási Tanács elé terjeszti azt elfogadásra. A ségi átvizsgálás során minden javaslatot meg kell tárgyalni, és dönteni kell a változtatások bevezetésérıl vagy elvetésérıl. A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyvében való átvezetésért a felel, melynek határideje: január 20. A JNSZ TISZK Irányítási Kézikönyv módosított változatát ezt követıen a Társulási Tanács hagyja jóvá Fejlesztési javaslatok, célkitőzések A JNSZ TISZK ségi átvizsgálása során a résztvevık bármelyike tehet fejlesztési javaslatot, vagy fogalmazhat meg célkitőzést a JNSZ TISZK mőködésére vonatkozóan. A felvetett ötleteket, javaslatokat jegyzıkönyvezni kell, és azok mindegyikérıl döntést kell hozni az átvizsgálás során. A kitőzött fejlesztési célok megvalósításának felelısét, határidejét szintén a helyszínen kell meghatározni. A megvalósulás nyomonkövetését a JNSZ TISZK ja végzi, ha errıl a résztvevık másképpen nem rendelkeznek Az átvizsgálás kimenı adatai A ségi átvizsgáláson döntések születnek a JNSZ TISZK mőködési rendszere és folyamatai eredményességének fejlesztésére, a partneri követelményekkel kapcsolatosan a szolgáltatás, valamint az erıforrások fejlesztésére, optimalizálására A ségi átvizsgálás dokumentálása A JNSZ TISZK ségi átvizsgáláson Jegyzıkönyv készül, melyet a JNSZ TISZK adminisztrátora vezet. A jegyzıkönyvet letisztázott formában legkésıbb január 10-ig kell eljuttatni minden érintett számára. 28/120

29 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK 7 KOMMUNIKÁCIÓ A fejezet elsı részében a JNSZ TISZK-en belüli kommunikáció szabályai, illetve a JNSZ TISZK szervezeti egységeinek kapcsolattartási formái kerültek meghatározásra. A fejezet második része a JNSZ TISZK külsı kommunikációját határozza meg. 7.1 A kommunikáció szabályozásának célja A kommunikáció szabályozásának célja, hogy a JNSZ TISZK-en belüli információáramlás és kommunikáció hatékonyan mőködjön, valamint hogy a JNSZ TISZK tervezetten és egységesen, magas színvonalon legyen képes partnerei számára mőködtetni kommunikációs csatornáit. A kommunikációs folyamat legfontosabb alapelve, hogy minden érintett partner a számára szükséges információhoz akkor jusson hozzá, amikor arra a feladatai végrehajtásához, vagy a döntési folyamatban való részvételéhez szüksége van. 7.2 A folyamatleírásban érintettek köre A folyamat gazdája a JNSZ TISZK ja, aki felelıs a belsı kommunikáció megfelelı megvalósításáért, annak technikai lebonyolításáért. A folyamatban minden JNSZ TISZK-ben dolgozó munkatárs, valamint a JNSZ TISZK döntéshozatali, döntés-elıkészítési rendszerében résztvevı valamennyi személy érintett. 7.3 JNSZ TISZK-en belüli kommunikáció folyamata JNSZ TISZK Partnerlista elkészítése A JNSZ TISZK partnerlistájának kialakítása a menedzsmenttel történt. A JNSZ TISZK partnerlistáját évente szükséges aktualizálni az intézmények és a Társulási Tanács bevonásával, melyért a JNSZ TISZK ja felelıs. A JNSZ TISZK partnerlistáját az Irányítási Kézikönyv 2. sz. mellékletében található táblázat tartalmazza JNSZ TISZK-en belüli kommunikáció részletei Az alábbiakban a JNSZ TISZK-en belüli szervezeti egységek közti kommunikációra vonatkozó információk kerültek rögzítésre A TISZK és az intézmények kapcsolata A partnerintézmények ival (Intézményk Tanácsa), vagy az általa kijelölt személlyel (kapcsolattartó) a JNSZ TISZK ja rendszeres kapcsolatot tart fenn. A tagjai a saját szakterületükön önállóan tájékoztathatják az Intézmények it és munkatársait, valamint önállóan kérhetnek be információkat. A munkatársai kizárólag a elızetes engedélyével adhatnak át adatokat, okat az Intézmények számára. A munkaszervezet az éves tervezés során megtervezi az intézményektıl az adott évben bekérendı információkat téma, tartalom, idıpont -, melytıl eltérni a munkaszervezet jának engedélyével lehet. 29/120

30 IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK Alapítókkal és TT tagokkal való kommunikáció A JNSZ TISZK Alapítóival és a Társulási Tanács tagjaival a Társulási Tanács elnökén és a n keresztül történik a kapcsolattartás. Valamennyi, az egész Társulási Tanácsot érintı ügyekben a Társulási Tanács elnöke és a ja elızetesen egyeztet. Társulási Tanács A Társulási Tanács üléseit a Társulási megállapodásban meghatározott gyakorisággal tartja. A Társulási Tanácsot a Tanács elnöke hívja össze. A Társulási Tanács ülését bármely tag kezdeményezésére köteles összehívni a Tanács elnöke. A Társulási Tanács üléseirıl Jegyzıkönyv készül. A Társulási Tanács összehívására és mőködtetésére a Társulási megállapodás rendelkezési irányadóak Szakmai Tanácsadó Testület A Szakmai Tanácsadó Testület összehívására és mőködtetésére a Szakmai Tanácsadó Testület Ügyrendje és az SZMSZ rendelkezései az irányadóak. A Szakmai Tanácsadó Testülettel a kapcsolatot a Igazgatója tartja a közremőködésével. A a Szakmai Tanácsadó Testület közremőködésével, véleményének kikérésével meghatározza az éves munkaterv alapján - a szükséges információszolgáltatás idıpontjait, tartalmát és formáját Területi Munkabizottság kommunikációja A Területi Munkabizottság összehívására és mőködtetésére az SZMSZ és az Ügyrend rendelkezései az irányadóak. A Munkabizottsághoz tartozó mőködési területre vonatkozó kérdésekben csak a Munkabizottság elıterjesztése kerülhet a Társulási Tanács elé. Az olyan kérdésekben, amelyekben az összes területi munkabizottság tárgyal, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján a egyezteti a munkabizottságok által kialakított álláspontokat, és a Társulási Tanács így hozza meg az illetékességi területére kötelezı érvényő döntést. A Területi Munkabizottságok tagjaival a Igazgatója, a en belüli területi egység je és a Társulási Tanács elnöke tartja a kapcsolatot. Valamenynyi Területi Munkabizottságot érintı kérdésekben a Területi Munkabizottságok elnökein keresztül történik a kapcsolattartás Intézményk Tanácsa Az Intézményk Tanácsa az Ügyrendjében rögzítettek szerinti gyakorisággal ülésezik a tanév rendjéhez igazodóan, évente legalább négy alkalommal, amelyen a és a személyesen vesz részt. Az Intézményk Tanácsa tagjait a hívja össze. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az Intézményk Tanácsának bármely tagja írásban kérheti a tól. Az Intézményk Tanácsának döntési-, javaslattételi- és véleményezési jogköreit az 1. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza. Ezen kívül a felel azért, hogy az Intézményk Tanácsa tájékoztatást kapjon: az ön eredményérıl, a társulás stratégiai tervérıl és az intézményeket érintı elvégzett munkáról. Az ülésekrıl Jegyzıkönyv készül, melyet a, a jegyzıkönyv és a hitelesítı tag ír alá. 30/120

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE ME 1.0.0 A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE

Károli Gáspár Református Egyetem A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE ME 1.0.0 A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 1. Az eljárás célja A dokumentumok kezelése eljárás célja, hogy az egyetem a minıségbiztosítási rendszer számára szükséges dokumentumokat ellenırzés alatt tartsa, hogy mindenki számára egyértelmő legyen,

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Eljárásrend. (Elfogadja: Nevelıtestület)

Eljárásrend. (Elfogadja: Nevelıtestület) Eljárásrend (Elfogadja: Nevelıtestület) A pedagógusképzés hallgatóinak összefüggı gyakorlati képzésének szervezéséhez I. CÉLOK Gyakorlati ismeretek Munkahely világába való bevezetés Szakmai ismeretek tanári

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A pályázat célja A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Információs Centrum

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Információs Centrum Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 5000 Szolnok, Baross u. 56. Tel. / fax: 56 /221-882 E-mail: szolnok@civilhaz.t-online.hu web: nonprofit.hu/szolnok Megbízólevél átadása SZOLGÁLTATÁSAINK

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA 2007 Célja: Közvetlen cél: - az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, - milyen eredmények születtek az elızı értékelés óta eltelt idıszakban,

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben