Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád."

Átírás

1 Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja június

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 Bevezetés Küldetésnyilatkozat Iskolánk adatai, Alapító Okirat szerinti tevékenysége Az iskola arculatának megrajzolása Mőködési elvek Az iskola sajátosságai AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelı-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk pedagógiai hitvallása Pedagógiai alapelveink Az iskolai nevelés-oktatás alapvetı céljai Nevelési céljaink megvalósítását segítı nevelési módszerek, eljárások Tanulásszervezési módok A személyiségfejlesztést szolgáló pedagógiai feladatok A közösségfejlesztés feladatai A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelıi irányítása A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében Önkormányzás képességének kialakítása A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása A tanulói közösségek/osztályközösségek tevékenységének, fejlıdésének értékelése A személyiség és közösségfejlesztés tevékenységrendszere és szervezeti keretei Tanítási óra Tanórán kívüli tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı tevékenységek A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységeink A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységeink A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szülık, tanulók, pedagógusok együttmőködésének formái Az iskola nyilvánossági rendszere Iskolánk környezeti nevelési programja A környezeti nevelés céljai Környezeti nevelés színterei Környezeti nevelés folyamatának értékelése Egészségnevelési program Az egészségnevelés iskolai céljai: Az egészségnevelés színterei: Az egészségnevelés folyamatának értékelése Fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok: A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban Módszertani elemek Sajátos nevelési igényő tanulók nevelési programja A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE Bevezetı, általános rész Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelezı és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az elıírt tananyag és a követelmények /2. oldal

3 3.2.1 A nevelı-oktató munka szakaszai Kiemelt fejlesztési feladatok a bevezetı és kezdı szakaszban Kiemelt fejlesztési feladatok az alapozó és fejlesztı szakaszban Az iskola tantárgyi rendszere Egyéb órakeretek: Tankönyvek, taneszközök, segédletek kiválasztásának elvei Tanulói jogviszony létesítése, átjárhatóság Az iskola induló évfolyamán való belépés feltételei: Belépés az intézménybe, az iskola magasabb évfolyamán való belépés feltételei: Az iskola magasabb évfolyamain való továbbhaladás A tanulók elımenetelének félévi, tanév végi minısítése: Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerep, súlya A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának értékelése, minısítése formái A tanulói teljesítmények évközi értékelése Egyéb, az értékeléssel, minısítéssel kapcsolatos sajátos szabályok A tanuló magatartásának értékelése, minısítése formái A tanuló szorgalmának értékelése, minısítésének formái A tanulók jutalmazásának elvei és formái Az iskolai büntetések, elmarasztalások formái A modulok értékelése, minısítése, beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez, elıírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Értékelt terület meghatározása Az értékelés elvei A program megvalósításának feltételrendszere Integráltan nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyi tanterve A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata Mellékletek sz. Melléklet: Nem szakrendszerő oktatás az 5. és 6. évfolyamon sz. Melléklet: Szöveges értékelés az 1-4. évfolyamon sz. Melléklet: HEFOP 3.1.3, illetve a TÁMOP projektekben megkezdett kompetenciaalapú programcsomagok alkalmazása /3. oldal

4 1 Bevezetés Pedagógiai programunk a évi LXI. tv. a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosításának megfelelıen, a törvényi elıírások szerint készült, az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Pedagógiai Programjának részeként. Az intézmény pedagógiai programja stratégiai irányt tükröz, az iskolahasználók igényeit tartalmazó fejlesztési lehetıségeket jelöl, melyek a törvényi és anyagi lehetıségek függvényében valósíthatók meg. Iskolánk, az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola városunk egyetlen általános iskolája az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ szakmailag önálló intézményegységeként mőködik. Településünkön az 1700-as évek második felétıl folyik az újszászi gyerekek nevelése, oktatása Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelı és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely, a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére a különféle emberek cselekvı együttélésének gyakoroltatására. Az Újszászi Nevelési Központ fenntartója Újszász Város Önkormányzata. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk az újszászi tanköteles korú gyermekek általános mőveltségének megalapozása normál és eltérı ütemben haladók számára. E feladat megvalósítása érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola mőködik. Az Újszászon élı családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól jóval eltér, ezért nevelı és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. o Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk elısegíteni a hátrányos helyzető tanulók iskolai sikerességét, továbbtanulását, javítva ez által esélyeiket a munkaerıpiacon való érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre. o Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességő gyermekek fejlesztését is. o Fontos elvárás iskolánkkal szemben, hogy minden tanulónk tovább gyarapítható ismeretanyaghoz jusson, felkészültségüket és mőveltségüket úgy megalapozva, hogy valamennyien képességüknek megfelelı iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat. Az elızetes felmérések eredményeként, a továbbtanulás szempontjából fontos alapkészségek kialakításán túl az idegen nyelv és számítástechnikai oktatás terén jelentkezik hangsúlyozott igény a szülık és gyerekek részérıl. A helyi szokások, viselkedési szabályok kialakításán, begyakorlásán túl olyan erkölcsi értékek kialakítása is feladatunk, amelyek birtokában tanítványaink képessé válnak az egyetemes emberi értékek befogadására. A társadalom, a pedagógusok és a szülık célja azonos: gyermekeinkbıl mővelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fı célja: emberséget és tudást adni a felnövı újszászi gyermekeknek! 125/4. oldal

5 1.1 Küldetésnyilatkozat Az igazi teljesítmény az életben való beválás. A testi és lelki értelemben egészséges személyiségfejlıdés, melynek során azzá leszünk, akik vagyunk, magunkkal hozott lehetıségeink szerint, és megtaláljuk, kiharcoljuk a nekünk való helyet a világban, azt a helyet, ahol tényleg hatékonyak lehetünk, a magunk és mások örömére és megelégedésére írja Vekerdy Tamás, akinek gondolatai jelölik meg azt az irányt, amelyet intézményünk követni kíván. Mindezt úgy érhetjük el, ha korszerő ismereteket közvetítünk, de az oktatásban nem elsısorban ismeretközlésre, hanem a tanulók aktivizálására, a pszichés kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, mint például az önismeret, az önbizalom fejlesztése, a döntéshozás, a problémamegoldás belsı folyamatainak tudatosítása. Mindezeket a következı értékek folyamatos erısítésével érhetjük el: o használható tudás o egészségvédelem o környezetvédelem o integráció o partnerközpontúság o önértékelés képességének fejlesztése o nemzeti értékek fejlesztése Célunk egy olyan iskola megteremtése, ahol az emberekkel való kapcsolatban meghatározó a feltétlen elfogadás, a megelılegezett bizalom mások iránt. Ahol a korrekt vezetıi magatartás nyíltsággal párosul, megvalósul a felelısség megosztása és az együttmőködés olyan csoportmunkához vezet, amely erısíti az elkötelezettséget. Egy olyan iskolát szeretnénk, ahová a tanulók nem kényszerbıl járnak, ahol olyan képzést kapnak, ami érdekli ıket, ahol az értékelésük mércéje az egyéni adottságokhoz, képességekhez viszonyított teljesítmény. Bízunk benne, hogy Carl Rogers szavai a mi intézményünkre is igazak lesznek: bármelyik iskola válhat olyan hellyé, amelybe kreatívan gondolkodó, mohón kíváncsi, gyorsan és felelısségteljesen tanuló diákok járnak, amelyben a tanárok élvezik munkájukat és a diákjaikkal való együttlétet, ahol magas a morális mérce, és ahová mind a diákok, mind a tanárok szeretnek járni. 1.2 Iskolánk adatai, Alapító Okirat szerinti tevékenysége Általános iskola feladatai: - A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja alapján az iskola készültségi szint szerinti tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. - Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére az általános mőveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. - Tehetséggondozás. - Iskolaotthon, napközi otthon, menza mőködtetése. - A különbözı képességő, illetıleg az eltérı ütemben fejlıdı tanulók egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı csoportok létrehozása. 125/5. oldal

6 - A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézseggel küzdı tanulok számára egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı csoportok létrehozása - A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhetı sajátos nevelési igenyő tanulók nevelése, oktatása. - A halmozottan hátrányos helyzető tanulók esélyegyenlıségét biztosító Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása. - A fakultatív hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosítása. 1.3 Az iskola arculatának megrajzolása Iskolánk az 1-8 osztályos korú tanulók általánosan képzı intézménye, amely biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást. Ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Ellátja az eltérı tanterv szerint haladó tanulók integrált nevelését, oktatását is. A tudományok alapjainak elsajátítása mellett a mindennapi élet problémáinak kezelésére készít fel. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek személyiségfejlıdésére, és a hagyományırzésre. Ennek érdekében minden tanulónak biztosítjuk az alapmőveltség stabil elemeit, ugyanakkor lehetıséget biztosítunk a differenciált képességfejlesztésre, esélyt biztosítunk a tehetséggondozással, felzárkóztatással a sikeres továbbtanulásra. Az iskolai élet a modernkor elvárásainak megfelelı korszerő tárgyi feltételekkel rendelkezı eukomform épületben folyik, ahol az intézményben élı emberek önmagukkal harmóniában élnek. A partnerközpontú mőködés a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelı szolgáltatásokban, a partnerek igényeinek, elégedettségének mérésében és ezekre való folyamatos reagálásokban valósul meg, melynek következménye a vonzó iskolakép kialakulása. Minden tanuló olyan nevelésben, oktatásban részesül, amelynek révén egyenlı eséllyel indulhat a felnıtt élete felé. Korszerő, használható tudást kapnak, amely segítségével egész életük során képesek lesznek tanulni. Megvalósul a sajátos nevelési igényő tanulók teljes körő integrációja, a tanóra minıségét, eredményességét az intézmény belsı gondozási rendszerének kiépítésével biztosítja. Mindezen tevékenységeket erkölcsileg és anyagilag megfelelıen elismert pedagógusok végzik, akik a kor elvárásainak megfelelı tudással és módszertani kultúrával rendelkeznek. 1.4 Mőködési elvek o Szakmai autonómia, amely önálló arculatú pedagógiai mőhely, a szakmai kompetencia érvényesülését, a választás szabadságát jelenti. o Demokrácia, mely a pedagógusok módszerbeli szabadságát, a munkaközösségek döntési jogosítványainak bıvítését, a gyermekönkormányzat fejlıdését, a gyermeki jogok érvényesülését jelenti. o Sokszínőség, mely kezdeményezések támogatását, a másság normahatárok közötti elfogadására nevelést jelent. 125/6. oldal

7 1.5 Az iskola sajátosságai A leendı elsısöket a nevelık már az óvodában meglátogatják, ismerkednek egymással, együtt tevékenykednek. Az osztályba sorolás a szülık és az óvónık kérésének, véleményének figyelembevételével történik. Beiratkozás elıtt idıben tájékoztatjuk a szülıket az elsı osztályok módszerérıl, a tankönyvek áráról 1-3 évfolyamon iskolaotthonos oktatást is választhatnak a szülık. Megfelelı létszám esetén 2 osztályban: Kertvárosi iskolaegységben és a Kossuth úton 1-1-osztályban. Hagyományos munkarend szerinti osztály a Kossuth úti iskolaegységben mőködik. Kiemelten kezeljük a differenciált, egyéni készség és képességfejlesztést. Nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzető tanulók integrációs nevelésére-oktatására. A tehetségek kibontakoztatása és az egészséges lokálpatriotizmus sarkall arra bennünket, hogy a különbözı tanulmányi, sport, kulturális versenyekre alaposan felkészüljünk, és törekedjünk a kimagasló eredményekre (megyei, országos helyezések). Kialakult a rendezvények hagyományának rendszere, amelyet a tanulók, szülık és a város lakói igényelnek, számon tartanak, és tevékenyen támogatnak. 125/7. oldal

8 2 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1 A nevelı-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk pedagógiai hitvallása A tudományok alapjainak elsajátítása mellett a mindennapi élet problémáinak kezelésére készítjük fel tanulóinkat. Információs és kommunikációs készségek, képességek által az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Iskolánk névadójának személyét tiszteletben tartva a Vörösmarty-kultúra megırzésével és továbbfejlesztésével erısítjük a magyarságtudatot, a jól értelmezett lokálpatriotizmust. Iskolánk a Vörösmarty Mihályi Általános Iskola elkötelezi magát abban, hogy partnerei igényét minél teljesebb körben igyekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintı kihívásokra. Hitvallásunk Mindenki értékes valamiben gondolatra épül. Ennek jegyében célunk, hogy tanulóink számára a szilárd alapmőveltség, a korszerő alapismeretek nyújtása mellett széleskörő lehetıséget biztosítsunk arra, hogy képességeik, készségeik kibontakoztatása révén, személyiségük sokoldalú fejlesztésével, tehetségük felismerésével, hátrányaik, lemaradásaik kompenzálásával sikeres felnıttként eredményes életutat járjanak be, boldogulni tudó emberekké váljanak Pedagógiai alapelveink A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelı és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, amelyben tanulóink otthon érezhetik magukat. Ezért: o a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, o a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, o a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, o diákjaink elıre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, o minden gyermek és szülı számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában s életének egyéb problémáiban, o az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk tanuló és tanuló; tanuló és nevelı; szülı és nevelı; nevelı és nevelı között. Számunkra egyaránt fontos pedagógiai feladat a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerő ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bıvítése. A nevelıtestület szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedéket kíván nevelni a ránk bízott gyermekekbıl. Ennek érdekében: 125/8. oldal

9 o a tervszerő nevelı és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számunkra korszerő, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthetı alapmőveltséget nyújtunk, o iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a mővészetekre, a természetes, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók mőveltségét, világszemléletét és eligazodásukat szőkebb és tágabb környezetükben, o az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörő fejlesztésében látjuk, o fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, o szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak, a munkának becsülete legyen, o törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, o törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, o szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedı személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülıföld iránti szeretetet, o minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális, szocioökonómiai hátrányainak leküzdésére, a kiemelkedı képességő tanulónak lehetıséget adni tehetségének kibontakoztatására. Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében Iskolánk felelıs: o tanulóink értelmi, érzelmi, erkölcsi és testi fejlıdéséért o a tanulói közösségek kialakulásáért és fejlıdéséért Pedagógiai munkánk során és az iskolai mőködés minden területén tiltjuk a bármilyen okból adódó hátrányos megkülönböztetést, a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe. Az eredményes megvalósulás érdekében együttmőködünk partnereinkkel, kiemelten a szülıkkel Az iskolai nevelés-oktatás alapvetı céljai A kulcskompetenciák fejlesztése Kulcskompetencia: teheti az EU-s polgárokat azon tudások és képességek, amelyek birtoklása alkalmassá o egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra o másrészt az aktív szerepvállalásra Kulcskompetenciák amelyekre minden egyénnek szüksége van o a személyes boldoguláshoz és fejlıdéshez o az aktív állampolgári léthez 125/9. oldal

10 o a társadalmi beilleszkedéshez o és a munkához A kulcskompetenciák keretrendszere A tudás megszerzéséhez és megújításához, valamint a személyes önmegvalósításhoz szükséges kompetenciák: o anyanyelvi kommunikáció o idegen nyelvi kommunikáció o matematikai kompetencia o természettudományos kompetencia o digitális kompetencia o a hatékony önálló tanulás o szociális és állampolgári kompetencia o kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia o esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Kiemelt fejlesztési feladatok A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek: o Énkép, önismeret o Hon- és népismeret o Európai azonosságtudat egyetemes kultúra o Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés o Gazdasági nevelés o Környezettudatosságra nevelés o A tanulás tanítása o Testi és lelki egészség o Felkészítés a felnıtt lét szerepeire Fejlesztési területek amely mindegyik kompetencia esetében megtalálható o kritikus gondolkodás o kreativitás o kezdeményezıképesség o problémamegoldás o kockázatértékelés o döntéshozatal o érzelmek kezelése 125/10. oldal

11 AZ ELİZİEKBEN FELSOROLTAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A KÖVETKEZİ CÉLOKAT FOGALMAZZUK MEG: Célunk: A tudás alapú társadalom megteremtése érdekében az oktatás hatékonyabbá tétele, az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése segítségével. Feladat: o Korszerő, használható tudás átadása, melynek segítségével tanulóink egész életük során képesek lesznek tanulni. A lexikális tudás helyett a logikai készség fejlesztése, az önálló gondolkodás, együttmőködésen alapuló közösségek kialakítása, kritikus látásmód fejlesztése. o Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási, képességekre, amelyek az információs és kommunikációs kultúra szerves részét képezik. o A HEFOP Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra és a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben címő projektek bevezetésével, megvalósításával olyan együttmőködésen alapuló módszereket, eszközöket adunk a pedagógusok kezébe, amelyek elısegítik a tanulók önirányított, önmővelésre épülı tanulását, alapképességek, alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztését. Felmenı rendszerben a következı kompetencia-területeket vezetjük be. Szövegértés- szövegalkotás Matematikai-logika IKT. Idegen nyelv Szociális, életviteli és környezeti o A tanulók egyéni fejlıdésének nyomon követése fontos kerete a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak. o A komplex tanulási környezet kialakítása mellett az info - kommunikációs eszközök integrálása a tantárgyi oktatásban. Elvárt eredmény o A tanári dominanciájú, jellemzıen passzív befogadó tanulói magatartást igénylı oktatási formát felváltja az operatív, irányító tanári magatartás, amely a kompetencia-alapú nevelés- oktatás alapja. o Az alapkészségek fejlesztésén, az együttmőködésen alapuló oktatás eredményeként nı a tanulók teljesítménye, ami nyomon követhetı az országos és helyi kompetencia mérések eredményeiben. o Magasabb a teljesítményirányú motiváció és a tanulás iránti belsı motiváció. Pozitívabb a hozzáállás a tantárgyakhoz, a tanuláshoz, az iskolához. A tanulók szeretnek iskolába járni. o Az intézmény közvetlen és közvetett partnerei elégedettek az intézmény szolgáltatásaival 125/11. oldal

12 Célunk, hogy megismertetjük és elfogadtatjuk a tanulóinkkal az általános emberi értékeket, folyamatosan formáljuk ön-és világszemléletüket, ezáltal alkalmassá tesszük ıket arra, hogy magyarságtudatukat megırizve európai polgárrá váljanak. Feladat: o Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. o A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttmőködési készség kialakítása. o A szülıhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése, a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra emlékeinek ápolása, megbecsülése. o Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. o Az alapvetı erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítása. o Az Európai Unió alkotmányának, intézményrendszerének, az uniós politika szempontrendszerének megismertetése. o Nyitottá és megértıvé tenni a tanulókat a különbözı szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. o Nemzetközi kapcsolatok folyamatos ápolása./ Lengyel testvériskola-zawada és az erdélyi Csíkcsicsó/ Elvárt eredmények: o Együttmőködı tanulói közösségek alakulnak ki intézményünkben. o Az empátia, a tolerancia, szervezıképesség, a szociális készségek fejlıdnek. o Lelki egészség, jó közérzet és alkalmazkodási készség jellemzi az osztályközösségeket. Célunk, hogy minden tanuló olyan nevelésben, oktatásban, részesüljön, amelyben egyenlı eséllyel indul felnıtt élete felé. Feladat: o A sajátos nevelési igényő tanulók a pszichés fejlıdés rendellenségei következtében a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottak (pl: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetkius és kóros aktivitászavar, beszédfogyatékos, autista, nagyothalló, enyhe fokban értelmi fogyatékos) nevelése különleges ellátása, integrált oktatása. o Az integrált oktatás személyi feltételeinek biztosítása, a pedagógus továbbképzés ez irányú megszervezése. o Biztosítani kell, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmát szabályzó elvek érvényesüljenek a gyakorlatban, ennek érdekében a diszkriminációs elemeket feltárni hivatott jelzırendszert építünk ki, illetve képzési és konfliktuskezelési szolgáltatásokat biztosítunk. o Alkalmazzuk a miniszter által kiadott IPR-t 125/12. oldal

13 Elvárt eredmény: o A sajátos nevelési igényő tanulók a különleges ellátás következtében önmagunkhoz képest fejlıdtek, ez megmutatkozik a mérések eredményében is. o A középiskolában eredményesen felvételiznek o Az integrált oktatás következtében beilleszkednek az osztály és az iskola közösségébe, ahol jól érzik magukat. A TÁMOP pályázat megvalósítása és fenntarthatósága érdekében az alábbi alapelveket, célokat és feladatokat fogalmazzuk meg. További alapelvek: o Tevékenységközpontúság problémaközpontúság felfedeztetı tanítási-tanulási gyakorlat o Módszertani sokszínőség változatos munkaformák alkalmazása koordináló, segítı, támogató tanári attitőd o Differenciálás egyéni képességfejlesztés az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében (tehetséggondozás hátránykompenzálás) o Életszerő, élet közeli ismeretek közvetítésére épülı fejlesztés o Fokozatosság folyamatosság elve (a fenntarthatóság érdekében is) o A tudáshoz való egyenlı hozzáférés elve o A pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulás elfogadásának, támogatásának elve Célok: o A tanulók kompetenciáinak fejlesztése - az élethosszig tartó tanulás megalapozása o Pozitív tanulási attitőd kialakítása, fenntartása o A tanulási motiváció kialakítása, fenntartása o A tanulási kudarcok megelızése o Az egyéni képességek optimális fejlesztése o A tanulók felelısségvállalásának megalapozása, fejlesztése o Az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulók kreativitásának fejlesztése Feladatok: o A tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba o Változatos oktatásszervezési és munkaforma alkalmazása ( projekt, témahét, kutató munka) a tanulók aktivitásának biztosítása érdekében o Érzékszervi tapasztalásra építı ismeretszerzés, készségfejlesztés tevékenységközpontú pedagógia gyakorlati alkalmazása o Fejlesztı értékelés alkalmazása a tanulási motiváció kialakítása, fenntartása érdekében o Az ön - és csoportértékelés gyakorlati alkalmazása, szerepének növelése a tanulók értékelésében o Az életkori sajátosságoknak megfelelı tevékenységszervezés, módszerválasztás 125/13. oldal

14 o A gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni kibontakoztatása o Eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása o Az IKT technikák alkalmazása, elsajátíttatása A kompetenciafejlesztés fókuszai iskolánkban: 1) személyes kompetencia: önismeret, önfejlıdés igénye, önreflexió, szabálykövetı képesség, információ kezelésének képessége, 2) kognitív kompetencia: logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, fantázia, szövegértés, lényegkiemelés 3) szociális kompetencia: empátia, egymásra figyelés, együttmőködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, kommunikáció. A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák és módszerek: 1. Módszertani elemek: óvoda-iskola átmenet hatékony tanuló megismerési és segítı technikák, pedagógiai diagnosztizálás. habilitációs és rehabilitációs tevékenység az inkluzív nevelés attitődváltást segítı programok pedagógusoknak multikulturális tartalmak tanórai differenciálás (heterogén csoport.) kooperatív tanulás a drámapedagógia eszközei tevékenységközpontú pedagógiák eszközei projektmunka (egyéni és csoportos) prezentációs technikák tanulói értékelési formák gazdagítása módszerek a korai iskolaelhagyás megelızésére. 2. A tanulásszervezés módszerei: Alapmódszerek: o tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, elıadás, szemléltetés o munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 125/14. oldal

15 o individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. Motiváló módszerek: o páros munka o csoportmunka o játék o szerepjáték (drámapedagógia) o vita o kutató-felfedezı módszer o kooperatív módszerek o projekt módszer. 3. A tanulásszervezés alapelvei: differenciálás o egyéni különbségek figyelembevétele o tanítási tartalom, tanítási idı rugalmas kezelése. szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia o divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. motiváló módszerek alkalmazása pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia. 4. A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitőzések A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: o Tantárgyi ismeretek bıvítése, rendszerezése o IKT eszközök készségszintő alkalmazásának fejlesztése o A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: o Csoportmunka o Pármunka-tanulópár o Egyénre szabott munka o Részben egyénre szabott munka o Önálló munka A digitális pedagógiai módszertan többszintő differenciálásra is lehetıséget biztosít,amelynek a következık a megvalósulási formái: o Mennyiségi differenciálás o Minıségi differenciálás 125/15. oldal

16 o Tanulási követelmények differenciálása Ajánlott óratípusok: o Új ismeretanyag feldolgozása o Alkalmazás-gyakorlás o Összefoglalás, ellenırzés-diagnosztikus mérés Alkalmazására szánt feladattípusok: o Problémamegoldó csoportfeladatok o Alkotó feladatok o Felfedezı, kutató feladatok o Érvelésre-vitára alkalmas feladatok o Ellenırzés, értékelés Digitális tartalmak: o az iskola saját honlapja, diákoknak, szülıknek, tanároknak szóló információkkal, o az iskola saját belsı hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok, o multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), o multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök, o etanulás rendszerekkel kezelhetı, módosítható tartalmak, tananyagok IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztı-formatív és szummatív célú pedagógiai ellenırzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával, támogatásával történı megvalósítása, elısegítve ezzel a NAT célkitőzéseinek megfelelıen az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetıvé, támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elısegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését. Lehetıségek: számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetıséggel) bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége megfelelı szintő-e az új tartalom befogadására, elsajátítására) fejlesztı célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenırzı feladatok megoldása a továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenırzésére) 125/16. oldal

17 összegzı, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, tudásszintjének mérésére számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezıgép, stb.) igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban aktív tábla, szavazógépek alkalmazása. csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetıvé tévı eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) Összességében: Az iskolában folyó nevelı-oktató munkánk célja, hogy megismertessük, elfogadtassuk tanulóinkkal az általános emberi és a nemzeti értékeket. A gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklıdésre és aktivitásra építve a személyiségfejlıdés szempontjából kiemelten fontos értékeket elsajátíttatjuk, arra törekszünk, hogy ezek váljanak bennük meggyızıdéssé, határozzák meg viselkedésüket, magatartásukat. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Fogékonyság az élı és élettelen természet szépsége iránt. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megırzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelızése). Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelısségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Fogékonyság az emberi kapcsolatokra a barátságra. Megértés, tapintat, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak tiszteletben tartása. Fegyelem, önfegyelem. Közösségi érzés. Törekvés az elıítélet mentességre, konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. A világ megismerésének igénye. Igényt a folyamatos önmővelésre, az értékelés és önértékelés, az önálló tanulásképességeinek kialakítására. A szülıföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Ismerkedés az EU tagállamainak kultúrájával a testvérvárosi (lengyel, francia) kapcsolatok által. A hazánkban élı kisebbségek kultúrájának, hagyományainak tiszteletben tartása. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlıségének elismerése. Érdeklıdés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. 125/17. oldal

18 Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. A fenntartó önkormányzat segítségével otthonos intézményi körülmények létrehozása, folyamatos eszközfejlesztés (pl. számítógépek, stb.) a felzárkóztatás és tehetséggondozás térítés nélküli biztosítása a tanulók számára. Gondoskodnunk kell a különbözı képességő, illetve az eltérı ütemben fejlıdı tanulók egyéni fejlesztésérıl, kihasználva az integrációs nevelés elınyeit. Ennek érdekében a csoportok kialakításánál figyelembe kell vennünk a tanulók egyéni képességeit (belsı tagolás: magyar, matematika nívócsoport, idegen nyelvek, informatika képesség szerinti bontásban) valamint a tananyag kiválasztásában, feldolgozásában a tanórai és órán kívüli munkában nélkülözhetetlen módszerként kell alkalmaznunk a differenciálást. A tanórák hatékony szervezésével minél magasabb szintre fejlıdjenek a tanulók alapvetı képességei, készségei (írás, néma értı olvasás, számolás). Mőveletvégzési pontosság és gyorsaság, önálló ismeretszerzés és tanulás, önálló fogalmazás, stb. (Folyamatosan biztosítva a gyakorlást, számonkérését, a tudásszint mérését. Minden tantárgy tanulása során az a cél, hogy tanulja meg a tanulás sajátos módjait, tanuljon meg tanulni, és ennek birtokában jusson el saját képességei maximumához. Ismeretek nyújtása révén a tanulók felkészítése a pályaválasztásra (a foglalkozások megismertetése) a felvételikre (elıkészítık szervezésével) az elhelyezkedésre (számítástechnikai ismeretek, idegen nyelv, idegen nyelvek magas szintő elsajátítása az életre, a kulturált életvitelre) tanulmányi kirándulás, színház- és múzeumlátogatás). Fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetünket megismerjék, védjék és formálják, tudjanak élni jogaikkal, s teljesítsék kötelezettségeiket. Ki kell alakítanunk a társadalmi együttélés normáihoz, az önmőveléshez, a munkavégzéshez, a testi és lelki fejlıdéshez szükséges alapvetı képességeket és készségeket. A hazaszeretetre nevelésre, a helyes beállítódásra a megfelelı eszközöket a NAT mőveltségi területei, az iskolai hagyományok, ünnepek a helyi lokálpatriotizmus nyújtják. Ki kell fejleszteni a tanulók igényét a tiszta környezet, testápolás, az egészséges életfeltételek iránt, a gyermekek számára olyan körülményeket kell biztosítani, amelyek elısegítik optimális, szellemi, fizikai fejlıdésüket. A tantestület emberi és szakmai értékeinek célirányos rendszerbe szervezésével, a felnıtt- és a gyermekközösség összehangolt együttmőködésével, kiegyensúlyozott, nyugodt és demokratikus légkörben, kiszámítható és elvszerő vezetıi tevékenységgel, a feladat- és felelısség-megosztást érvényesítve kell célkitőzéseink megvalósulását elérnünk. A partnerek elvárásai szerinti mőködés. 125/18. oldal

19 2.1.4 Nevelési céljaink megvalósítását segítı nevelési módszerek, eljárások Az iskolában folyó nevelı-oktató munka eszközei, eljárásai 1. Tapasztalás Szokások kialakítását célzó, beidegzı módszerek 2. Általánosítás Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 3. Gyakorlás, alkalmazása. Tudatosítás (meggyızıdés kialakítása) Közvetlen módszerek Közvetett módszerek Helyszínek Beszélgetés Bemutatás Magyaráztat Megfigyelés munkáltatás játék megerısítés tevékenykedtetés segítségadás ellenırzés értékelés ön, társ, nevelıi Beszélgetés munkáltatás gyakorlás magyarázat tudatosítás elmélyítés vita kritikus látásmód együttmőködés belátás, átélés dönteni tudás meggyızés A nevelı személyes példamutatása spontán alkalmazás játék megerısítés elemzés értékelés Célkitőzés Szervezés Motiválás ellenırzés értékelés önellenırzés követelés hagyományok kialakítása A lehetıségek feltárása felnıttek személyes példamutatása a nevelı részvétele a tanulói munkaközösség tevékenységében a követendı minták kiemelése a közösség életébıl átélés realizálás szokásossá mélyítés döntésképesség kialakítása Tanórák közösségi rendezvények iskolán kívüli rendezvények kirándulás erdei iskola napközi Osztályfınöki órák tanórák tanórán kívüli foglakozások (napközi) tanórák tanórán kívüli foglakozások ünnepek, megemlékezések, rendezvények iskolán kívüli rendezvények Tanulásszervezési módok Valljuk, hogy a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az eredményes tanulásszervezés feltétele, hogy jól ismerjük tanítványaink motivációit, képességeit, érdeklıdéseit és tanulási szokásait. A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következı szempontokat emeljük ki: Olyan szervezési megoldások elınyben részesítése, amelyek elımozdítják a tanulás belsı motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését: a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatását, 125/19. oldal

20 a tanulók elızetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, ha szükséges, azok korrigálását, átrendezését, a tanulók önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotó képességének elıtérbe állítását. Hatékony tanulásszervezési módok: Tanulói differenciálás Tanítási-tanulási munkaformák o Csoportmunka o A páros munka o Az egyénre szabott (individualizált) munkaforma o Differenciált tananyag-feldolgozás feladatlapos rendszerben o Foglalkoztató feladatok készítése A kooperációra-együttmőködésre épülı tanulásszervezési módok: o Problémaalapú tanulás o Kooperatív vita o Drámamódszer a tanításban o Kooperatív tanulás o Pedagógiai projekt Tantárgytömbösítés: Az új tanulásszervezési eljárások között szerepel a tantárgytömbösítés, melyet a 2009/2010-es tanévben kipróbálva a 2010/2011-es tanévtıl 7-8. évfolyamon az ember és természet, mőveltségterület oktatása során alkalmazunk. Törvényi háttér: A tantárgytömbösített oktatást a szakrendszerő oktatásban a Kt. 52. (3) szerint a következı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének legalább %-a mértékéig, a választott mőveltségterület/tantárgy kereteiben. 17/2004. (V.20) OM rendelet- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról az intézmények más tantárgyi szerkezetet is kialakíthatnak. - A tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek kertei között adott tantárgy, adott mőveltségi terület, adott tanévre számított tanórai foglalkozásait. - Nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy idıszakra összevonva szervezik meg. - Kt. 52. (3) bekezdése alapján, a szakrendszerő oktatás kötelezı tanóra foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi idıkeret: 2009/2010. tanévben legalább 5 százalékának, a 2010/2011. tanévben legalább 10 százalékának 125/20. oldal

21 2011/2012. tanévben legalább 15 százalékának felhasználásával kell megszervezni a következık szerint: A tanítási ciklusoknak: - Legalább kéthetente kell váltaniuk egymást, bevont tantárgyak, mőveltség területek. - Tanítási óráinak legalább két egymást követı tanítási napra kell esniük. - A tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettı tanítási óra, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymáshoz kapcsolódóan kell megszervezni. A tantárgytömbösített oktatás célja: - A gyermek figyelme, érdeklıdése tartósan egy-egy mőveltségterületre koncentrálódjon. - Változatos eszközökkel, projektmódszer támogatásával sajátítsanak el egy-egy tananyagot. - Az elsajátítandó tudás tapasztalati úton való megszerzése, kipróbálása. - Egy-egy téma összefüggı ismereteinek elsajátítása. A tantárgytömbösítést két mőveltségterület bevonásával kívánjuk megvalósítani: Ember a természetben Mővészetek Természetismeret Fizika Biológia és egészségtan Kémia Magyar nyelv és irodalom (dráma) Ének-zene, Rajz, Mozgóképkultúra és médiaismeret Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Szövegértés-szövegalkotás A TÁMOP pályázat alapelvei között szerepel egy mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. A tantervi fejlesztés elsısorban a gyerekek fejlıdésének érdekeit szolgálják. Fontos, hogy minél önállóbban és a lehetıségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben szükséges tudáselemeket. Ehhez szükséges, hogy a mőveltségterületek ismeretanyagát bizonyos szintig tantárgyi bontás nélküli oktatás keretében sajátítsák el a tanulók. A szövegértés, szövegalkotás kompetencia terület fejlesztését a magyar nyelv és irodalom egy mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásával segítjük. Ez azt jelenti, hogy az eddig két tantárgyként kezelt magyar nyelv és magyar irodalom a tanévtıl kezdıdıen felmenı rendszerben a szakrendszerő oktatásban a teljes lefedettségő szövegértés szövegalkotás programcsomag bevezetésével öt éven át egy tantárgyként (magyar) szerepel. 125/21. oldal

22 A tantárgyi bontás nélküli oktatás magával hozza az értékelésbeli változást is. Az eddig két tantárgyként tanított magyar nyelvet és irodalmat két érdemjeggyel értékeltük félévkor és év végén. A tantárgyi bontás nélküli mőveltségterület értékelésekor egy érdemjegyet kapnak a tanulók, ami lefedi a szövegértés-szövegalkotás egészét, valamint ezen területek nyelvtani fókuszú részének értékelését is. Az érdemjegyet a tanulók a magyar tantárgyból kapják. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vesszük a tanulók fejlıdését. Ezt a tanév elején elkészült pszichológiai és szövegértési méréssel kezdjük, majd folyamatos felmérések során az értékelılapok segítségével fejlesztjük azokat a területeket, amelyeknél az szükséges. A felmérı- és az értékelılapok a szövegértés-szövegalkotás programcsomag részei. A teljes tantárgyi lefedettséget biztosító programcsomag segítségével olyan hasznosítható, a folyton változó társadalmi igényeknek megfelelı ismeretek, tudás megszerzését segítjük elı, amely a mindennapi éltben fontos. Ezt a tudásanyagot a korosztályi sajátosságokhoz igazítva adjuk át. Az eredményes ismeret elsajátítás és készségfejlesztés érdekében nagy hangsúlyt kap a gyakorlat, a konzultáció, az önálló tananyag-feldolgozás lehetısége, a feladatmegoldások különbözı módszerekkel történı segítése. Cél, hogy a tanulók a tevékenység központú tanítási-tanulási gyakorlatban következtetéseket vonjanak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazzák. Ennek során megfogalmazzák véleményüket, meg tudják vitatni gondolataikat, tudnak érvelni, véleményüket megvédeni. A kooperatív technikák alkalmazásával fejlesztjük az empátiát, az egymásra figyelést, az együttmőködést, a toleranciát, az alkalmazkodó képességet, azaz a szociális kompetenciát, valamint a kommunikációs kompetenciát. Az eddigi módszertani gyakorlatot kiegészítjük a heterogén csoportos differenciálással, a kooperatív tanulással, a prezentációs technikákkal, valamint segítségként használjuk az infokommunikációs technológiát mint eszközt és taneszközt. A TÁMOP pályázatmegvalósítása és fenntarthatósága érdekében megfogalmazott célok megvalósítását támogató eszközök: Kompetenciaalapú oktatási programcsomagok Tantárgytömbösítés Projektoktatás Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Három hetet meghaladó projekt Témahét Moduláris oktatási programok 125/22. oldal

23 Fenntarthatóság: TEVÉKENYSÉGEK Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Választott kompetenciaterület Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerő oktatásban Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Digitális tartalmak, taneszközök használata Jó gyakorlat átvételének alkalmazása Jó gyakorlat átvételének alkalmazása A BEVEZETÉS ÉVE Szövegértésszövegalkotás matematika Szociális életvitel Kémia Biológia Fizika és Magyar nyelv és irodalom Tanulói program Egészségesen élni! laptop AZ ALKALMAZÁS ÉVE 2010/ / / / 2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2014/ A személyiségfejlesztést szolgáló pedagógiai feladatok Iskolánk nevelı és oktató munkájának alapvetı feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörően fejlessze. A tanulói személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:. 1. A tanulók erkölcsi, világnézeti nevelése - Tanórai, tanórán kívüli magatartási normák megismertetése, elsajátíttatása, betartása (Házirendbe foglaltak alapján). - Alapvetı emberi értékek megismertetése, meggyızıdéssé alakítása (kitartás, szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség). - Minden gyereket egyéni képessége szerint ítélünk, olyan követelményt támasztunk vele szemben, olyan feladatot kap, melyet sajátosan, személyiségének megfelelıen tud önállóan végrehajtani. - Feladatunk kialakítani a megfelelı én-tudatot, hogy megtalálja helyét a közösségben, reálisan értékelje mások, és önmaga tetteit. - Tiszteletben tartjuk a tanulóink hitét. Igények alapján helyet adunk a hitoktatásnak. 2. Esztétikai nevelés - Feladatunk megismertetni a természet, a környezet szépségét, harmóniáját. - Közvetlen környezetünk szépítése, tisztaságának megóvására szoktatjuk ıket. - Megköveteljük, hogy munkáik rendezettek, esztétikusak legyenek. Fokozottan ügyelünk beszédkultúrájuk alakítására (nem tőrjük a csúnya, trágár kifejezéseket, a pongyolaságot). 125/23. oldal

24 - Igényeljük testük, ruházatuk tisztaságát, rendezettségét. - Osztálykirándulások (erdei iskolák) alkalmával megismertetjük városunk, megyénk, hazánk értékeit, szépségét, az életkornak megfelelıen gyakoroltatjuk ezek megóvását. 3. Közéletiségre nevelés - Feladatunk kialakítani az egészséges vitaszellemet, az érvelés képességét, egymás véleményének tiszteletben tartását, elfogadását. - Fontos feladatunk a hagyományápolás. Ezt biztosítják a színvonalas, hangulatos iskolai és osztályrendezvények. - Erısítjük az iskolához tartozás érzését a hagyományok ápolásával, a versenyeken való helytállással. 4. Munkára, (közösségi) életre nevelés - Az ember által végzett munka fontosságának tudatosítása (felelısi rendszer). - Az önellátás gyakoroltatása. - Megismertetjük az emberi együttélés szabályait. - Ösztönözzük a kultúrált magatartás, kommunikáció elsajátítását. 5. Az egészséges életmódra nevelés Feladat: - Felkeltjük az igényt a testmozgásra. - Megismertetjük a tanulókat az egészséges táplálkozás, egészséges életmód és egészségvédelem formáival, lehetıségeivel. Személyiségfejlesztı tevékenységünket segíti a nem szakrendszerő oktatás bevezetése az 5-6. évfolyamon, melynek fı célja az alapozó funkciók hatékonyságának növelése. 6. A tanulók értelmi nevelése Feladat: Az értelmi képességek, ill. az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 7. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítı) nevelése Feladat: - Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttmőködési készség kialakítása. - A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 8. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladat: Az élı és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztetı érzelmek kialakítása. 9. A tanulók akarati nevelése Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 10. A tanulók nemzeti nevelése Feladat: A szülıhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, erısítése. 11. A tanulók állampolgári nevelése 125/24. oldal

25 Feladat: Az alapvetı állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklıdés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A tanulók személyiségfejlıdését, magatartásuk és viselkedésük jellemzıit az osztályfınökök folyamatosan értékelik. Az osztályfınökök a tanulók értelmi fejlettségét, viselkedését, jellemvonásait az alábbi szempontok alapján értékelik: A tanuló: - figyelme, - megértése, felfogásmódja, - emlékezése, - megfigyelıképessége, - munkatempója, - fegyelmezettsége, - gondolkodása, - érdeklıdése, - tanulásmódja, - kifejezıkészsége, - viselkedése, jellemvonásai az iskolai munkában, - társaival szemben, - önértékelése, - érzelmi élete, - akarati vonások, - reagálása jutalmazásra, büntetésre. Sikeresnek tekintjük a személyiségfejlesztı tevékenységünket, ha a tanulóink többsége az: Alsó tagozatban: Felsı tagozatban: - betartja az iskola házirendjében megfogalmazott szabályokat, - az iskolai kötelezettségeit a pedagógus segítı, inspiráló tevékenysége mellett rendszeresen teljesíti, - felszólítás, rádöbbentés, megértetés után törekszik az alapnormák teljesítésére. - érti és betartja a házirend és az iskolában kialakult íratlan szabályokat, - az iskolai kötelezettségeit meggyızıdésbıl rendszeresen teljesíti, - gondolkodása megnyilvánulásai, cselekedetei az alapvetı erkölcsi normák elfogadását jelzik. - sikerül megalapozni az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, képesség-együtteseket 2.3 A közösségfejlesztés feladatai A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelı és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelık és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségében, ill. a közösség által történı nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelı-oktató munkájának alapvetı feladata. Részletes feladataink: 125/25. oldal

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben