A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november"

Átírás

1 A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA november

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA MINİSÉGPOLITIKÁNK Minıségpolitikai nyilatkozat A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó minıségpolitikai elvárásai Pedagógiai minıségcéljaink Szervezeti minıségcéljaink AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben Az intézményi mőködés belsı rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Emberi erıforrás Minıségirányítási szervezet felépítése és mőködtetése Az intézmény mérési és értékelési rendszere Minıségirányítási rendszer felülvizsgálata Dokumentumok kezelése MELLÉKLETEK

3 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA Balatonalmádi város északi részén terül el Vörösberény, az ısi település. A városrész iskolájáról és iskolamesterérıl az elsı írásos adatok az 1700-as évek közepe tájáról kerültek elı ban Pacsay Antal, néhány évvel késıbb Kovács László az iskolamester, aki egyben a község jegyzıje is volt. A katolikus felekezeti iskola legjelesebb kántor tanítójának Csonka Ferencet említi a dokumentum. Közel három évtizedes mőködése alatt rendkívül sokat tett a falu kulturális és zenei életének fejlesztése érdekében. Az iskolaépülettel kapcsolatban 1804-bıl maradtak ránk adatok. Ekkor 2407 Ft-ért építik meg, s ez már a mai alsó régi iskolaépület helyén terült el. A fennmaradt tervrajz szerint három helyiségbıl állt. Egy tanterembıl és egy szoba-konyhás tanítói lakásból. Az épülettel sok baj volt, állandó renoválásra szorult. Lassanként bıvítették, korszerősítették. Lényeges változás 1852-ben történt. Ekkor megnagyobbították a tantermet, és a tanítónak két szobát, egy konyhát és egy kamrát biztosítottak. A vörösberényi iskola másik szárnya az alsó épülettıl északra, mintegy 150 m-re fekszik. Tanítói lakásból és egy tanterembıl állott a múlt században. A református felekezet gyermekeinek nevelését, oktatását végezték itt. Az 1900-as évek elsı felében bıvítették a mai formára június 16-án államosították a felekezeti iskolákat, és ezzel a magyar és a helyi pedagógiai történetében egy fejezet lezárult ig rendkívül mostoha körülmények között, korszerőtlen, elöregedett létesítményben folyt a tanítás. Ekkor minıségi változás történt. Elkészült az új, modern, szép iskola elsı fele és a tornaterem egy új helyen. A felsı tagozat költözött be ben befejezıdött az építkezés második üteme és szeptember 1-én az iskola teljes tantestülete és diáksága egy épületben kezdte meg mőködését. Az iskola neve: Vörösberényi Általános Iskola - a településrészt reprezentálja. Az évente hagyományos rendezvényeink is ezt szimbolizálják: Berényi Karácsony, Berényiek szüreti felvonulása, Vörösberényi diáknapok, Berényi majális, valamint a tanulmányi, a kulturális és a sportvetélkedıink májusában Balatonalmádi Város Képviselı Testülete döntést hozott arról, hogy július 31-i hatállyal megszünteti a Váci Mihály Általános Iskolát. Jogutódnak a Vörösberényi Általános Iskolát jelölte meg. A két oktatási intézmény ennek értelmében augusztus 1-tıl egy intézményként szerepel, Vörösberényi Általános Iskola névvel. A Vörösberényi Általános Iskola önálló jogi személy, gazdaságilag részben önálló, ami a fenntartóval Balatonalmádi Város Önkormányzatával való szorosabb gazdasági együttmőködést jelent. Iskolánk alapfeladata a tanköteles korúak általános iskolai képzése, nappali tagozatos rendszerben, 8 évfolyamon. Ezt egészíti ki a napköziotthonos ellátás és diákjaink szervezett étkeztetése (menza). Pedagógus állományunk létszáma illeszkedik tanulócsoportjaink számához, technikai állományunk létszáma illeszkedik az intézmény méreteihez és az ellátandó feladatokhoz. A munkánkhoz szükséges legfontosabb tárgyi feltételek biztosítottak: könyvtár, számítógépes teremek, természettudományi elıadó, tankonyha, tornaterem, tornaszoba, sportpályák. Iskolánk külön tagozattal nem rendelkezik, de mindig kiemelten kezeltük, a továbbtanulás szempontjából fontos matematika és magyar tantárgyakat, a szülık és a munkaerıpiac részérıl igényelt idegen nyelv és informatika oktatását, valamint a gyerekek egészségének megırzésében kiemelkedı jelentıségő testnevelést. Iskolánk egyik sajátossága, hogy az angol nyelvet emelt szinten is tanulhatják a 1

4 felsı tagozaton diákjaink. Ezt egészíti ki a német nyelv fakultatív oktatása második idegen nyelvként az ötödik osztálytól kezdıdıen. Ezekhez a kiemelt területekhez illeszkedik szakköri kínálatunk is. Szülıi Munkaközösségünk aktívan vesz részt az iskolai élet szervezésében, az iskolavezetés és a diákönkormányzat támogatásában. 2

5 Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete Igazgató (intézményvezetı) Igazgatóhelyettes munkaközösség vezetık alsó tagozatos felsı tagozatos idegen nyelvi osztályfınöki pedagógiai asszisztens beosztott beosztott pedagógusok pedagógusok beosztott pedagógusok napközis nevelık diákönkormányzatot segítı pedagógus gyermek és ifjúságvédelmi felelısök könyvtárosok iskolatitkár technikai dolgozók: gondnok, karbantartó-udvaros, takarítók, konyhai dolgozók 3

6 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat A. Iskolai nevelımunkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövıjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. B. Iskolánk elkötelezi magát minden belsı és külsı tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintı kihívásokhoz. C. Célunk, hogy tanulóink mővelt, önálló életvitelre képes tagjai legyenek a társadalomnak. D. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását, egyidejőleg a lemaradó tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felzárkóztatását. E. A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti ıket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. F. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozónk személyes felelıssége. 4

7 2.2. A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó minıségpolitikai elvárásai Biztosítsák az intézmények a törvényes, az adott feltételek mellett lehetı legszakszerőbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátást. Törekedjenek a partnerek gyermek, tanuló, szülı, pedagógus, fenntartó, társintézmény, szolgáltatók, munkaerıpiaci szereplık stb. által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenırizhetı kielégítésére. Folyamatosan, célszerően és tervezetten fejlesszék humán erıforrásaikat. Kutassák fel és aknázzák ki a különbözı térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetıségeket a rendelkezésre álló források bıvítése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében. Biztosítsák a mőködési körzetükbıl érkezı gyermekek, tanulók felvételét, illetve elhelyezését, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelı nevelésüket és oktatásukat, tankötelezettségük teljesítését. Folyamatosan kísérjék figyelemmel az intézmény területén a tanuló- és gyermekbalesetet esetlegesen elıidézı okokat; ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek, tanulók testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. Folyamatosan törekedjenek arra, hogy a pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók és tanulók kapcsolataiban minél bensıségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. Fordítsanak figyelmet az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. Fordítsanak kiemelt figyelmet a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatására, illetve a tehetséggondozásra, az e célokat elısegítı programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. Tervezetten, rendszeresen és ellenırizhetıen tájékoztassák a gyermekek, tanulók szüleit részletes és érdemi módon a gyermek, tanuló fejlıdésérıl, magaviseletérıl, tanulmányi elımenetelérıl, adjanak tanácsokat, illetve nyújtsanak segítséget a gyermek, tanuló neveléséhez. Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermeke, tanulók érdekeit veszélyeztetı problémák megoldása érdekében. Kísérjék figyelemmel az általános iskolai tanulók számára szervezett versenyeket, vetélkedıket, s lehetıségeik maximális kihasználásával vegyenek részt e programokon. 5

8 Lehetıségeik kiaknázásával maguk is szervezzenek, rendezzenek iskolai tanulmányi versenyeket, kulturális és sportvetélkedıket a tanulók számára, szeptember 1- jétıl tanévenként legalább egy alkalommal. Nyújtsanak széleskörő információkat és pedagógiai segítséget az iskola utolsó évfolyamain tanulók és szüleik számára a megalapozott pályaválasztási, iskolaválasztási döntés meghozatalához. Érjék el, hogy az iskola végzıs tanulói birtokában legyenek a továbbtanulás igényének és képességének, illetve minél jobb eséllyel indulhassanak a középfokú továbbtanulás útján. 6

9 2.3. Pedagógiai minıségcéljaink Cél: Sikerkritériumok: Indikátorok: Cél: Sikerkritériumok: Indikátorok: Cél: Sikerkritériumok: Indikátorok: Cél: Sikerkritériumok Indikátorok Cél: Sikerkritériumok: Indikátorok: Cél: Sikerkritériumok: Indikátorok: Cél: Sikerkritériumok: Indikátorok: A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelı oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekrıl. - Hiteles és bevált mérıeszköz alkalmazása a méréshez. - A partnerek legalább 50 %-a visszajelez. - Az erıforrások, értékek figyelembe vételével a visszajelezett igények beépítése, illetve betervezése. - A partneri visszaadott mérési lapok számának változása. - Elvárások-megvalósítható elvárások aránya. Hasznos szabadidıs és tanórán kívüli tevékenység kialakítása. - Érdeklıdésnek megfelelı szakkörök, foglalkozások indítása az intézmény rendelkezésére álló humánerıforrás alapján. - Tanulmányi, kulturális és sportversenyek, szabadidıs programok szervezése, részvétel ilyen programokon - A partneri igények kimutatása felméréssel. - Tevékenységek, programok számának, kínálatának változása. - A résztvevık arányának változása A nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése - Diákcsere program, megfelelı jelentkezı esetén kétévente. - A partnerekkel történı együttmőködés. - A cserekapcsolatok száma. - A résztvevık arányának változása. Az intézmény által képviselt értékek folyamatos beépítése a napi oktatási-nevelési gyakorlatba - A mérések értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás. - Csak a konkrét mérés ismeretében határozható meg, nem minden esetben számszerősíthetı. Megfelelı képzettségő alkalmazotti kör kialakítása %-os szakos ellátottság a nevelıtestületben. - A továbbképzési terv teljesítése. - Az alkalmazottak megfelelı képesítése. - A hiányzó szakemberek száma. - A továbbképzések fajtái, területei, a továbbképzésen részt vettek száma. Folyamatos nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál - Rendszeres módszertani továbbképzések. - Részvétel évente szakmai továbbképzésen, tapasztalatcserén. - Továbbképzésen és a továbbképzésen részt nem vevık arányának változása. A szervezeti kultúra fejlesztése - A klímateszttel kimutatott pozitív változás. - Klímateszttel mért változások. Az intézményvezetı irányításával a nevelıtestület az önértékelésre alapozva (4 évente) fejlesztési irányokat, konkrét minıségügyi célokat határoz meg. 7

10 2.4. Szervezeti minıségcéljaink 1. Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestületünk. 2. Dolgozóink munkájuk során legyenek a minıség iránt elkötelezettek, segítıkészek a partnereikkel szemben. 3. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. 8

11 3. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A Minıségfejlesztési rendszer kiépítésével, bevezetésével az a célunk, hogy kialakítsuk az intézmény tudatos, tervszerő mőködésének feltételeit, és biztosítsuk a fenntartását. Intézményi szinten a minıségirányítási rendszer az alábbi feladatok szabályozását tartalmazza: - vezetési, - tervezési, - ellenırzési, - mérési és értékelési. Az intézmény meghatározta azokat a folyamatokat, amelyeket szabályozni kíván, s elkészítette a folyamatok listáját. A folyamatok hatásosságát a PDCA ciklus alkalmazása biztosítja. Beavatkozás Tevékenység megtervezése Eredmény és gyakorlat összevetése a tervvel Gyakorlati végrehajtás 3.1. A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben A vezetés elkötelezte magát a minıségirányítási rendszer létrehozása és továbbfejlesztése, valamint folyamatos javítása iránt. Ennek érdekében a következı intézkedéseket hoztuk: - megalkottuk minıségpolitikánkat és minıségügyi célkitőzéseinket - tevékenységünket éves munkaterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoljuk stratégiai terveinkhez - folyamatosan biztosítjuk az intézmény mőködési rendjét, és az ahhoz szükséges erıforrásokat (beleértve a folyamatos fejlesztés és a szervezeti kultúra fejlesztését) - rendszeres felülvizsgálattal gondoskodunk arról, hogy minıségügyi céljaink megvalósuljanak és a kiépített minıségirányítási rendszerünket eredményesen, és hatékonyan mőködtessük - szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan partnerközpontú szemléletet tudatosítunk minden munkatársunkban - az intézmény minden munkakörre vonatkozóan munkaköri leírással rendelkezik. 9

12 A. Jogszerőség Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelıssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, hiszen ez biztosítja az intézmény számára a törvényes mőködést. Intézményvezetésünk az alábbi dokumentumok alapján biztosítja a jogkövetést: Oktatási Közlöny Iskolaszolga Óvodák, általános és középiskolák, diákotthonok, gyermekintézmények jogi kézikönyve (KJK KERSZÖV kiadvány) Ennek szabályozásában tervezett a hozzáférhetıség, a megismerés, és a betartás biztosítása. Felsoroljuk az intézményünk mőködését szabályozó alapvetı jogi dokumentumainkat, továbbá az egyéb belsı szabályozókat: Dokumentum Hozzáférhetıség helye Hozzáférhetıség ideje Alapító okirat Irattár Nyitva tartási idıben Pedagógiai Program Irattár, titkárság Nyitva tartási idıben Minıségirányítási Program Irattár, titkárság Nyitva tartási idıben Házirend Irattár, könyvtár, nevelıi Nyitva tartási idıben szoba SZMSZ Irattár, titkárság Nyitva tartási idıben Éves Munkaterv Irattár, nevelıi szoba, Nyitva tartási idıben titkárság Munkavédelmi szabályzat Irattár Nyitva tartási idıben Tőzvédelmi szabályzat Irattár Nyitva tartási idıben Továbbképzési terv Irattár Nyitva tartási idıben 10

13 B. Tervezés A szabályozás célja, hogy az iskola vezetése dokumentáltan meghatározza a feladatokat, a javítandó, fejlesztendı területeket, az iskolai tervezés folyamatát a tervek hierarchiáját és koherenciáját, az iskola mőködési rendjét. Ezáltal az iskola munkája kiszámítható, egymásra épülı, ellenırizhetı tevékenységek sora lesz. Felelıs: igazgató Stratégiai tervezés A folyamat dokumentumai: Pedagógiai Program és Intézményi Minıségirányítási Program A stratégiai tervezés alapja az iskola pedagógiai programja. A pedagógiai programban megfogalmazott céloknak, alapelveknek, feladatoknak összhangban kell lenni a partneri elvárásokkal. A program módosításának legfontosabb kritériuma a partneri elvárásoknak való megfelelés. A minıségpolitikának vezetıi elkötelezettséget, és a küldetésben megfogalmazott elvekkel való azonosulást kell tükrözni. A minıségpolitikát a vezetés fogalmazza meg, melyet ismertet a dolgozókkal. A vezetıi programot a pályázó vezetı készíti, tartalmáról az intézményi dokumentáció megismerése után dönt. Iskolai dokumentumok elkészítésének rendje: Mit Éves munkaterv Vezetıi pályázat Pedagógiai program Minıségpolitika Mikor Minden év augusztus 31-ig. Fenntartó döntése alapján. Törvény és módosítási rend szerint. Pedagógiai program változása és a külsı, belsı változás esetén. A stratégiai tervek szervezeten belüli megismertetése: A stratégiai terveket az elkészülés vagy módosítás idıpontjában a dolgozók elolvasás útján ismerik meg. A megismerést aláírással kell igazolni. A partnerek a jogszabályban elıírtak útján ismerik meg az intézmény stratégiáját. 11

14 Operatív tervezés Az éves munkatervben kitőzött célok a partnerek elvárásainak megfelelı mőködés elérését, a pedagógiai program minél pontosabb, jobb megvalósítását, valamint intézményünk minıségcéljainak biztosítását szolgálják. A munkaterv elkészítésekor figyelembe kell venni: az elızı évben elvégzett szakmai munka ellenırzésének és értékelésének eredményeit, a munkaközösségek tapasztalatait, a partneri visszajelzéseket, a fenntartói utasításokat, a külsı ellenırzések eredményeit. A munkaterv konkrét, mérhetı célokat, pontos minıségfejlesztési és szakmai feladatokat, felelısöket és határidıket tartalmaz. A kitőzött minıségi célok teljesültségének indikátorai a feladattervek. A munkaterv elkészítésében részt vesznek: a munkaközösségek tagjai. A munkatervet az igazgató terjeszti elı. Elfogadására a nevelıtestület jogosult. A munkaterv teljesültségét évente 2-szer ellenırizni kell. Az ellenırzést az igazgató végzi. A munkaterv hozzáférhetıségét a belsı szabályozás szerint kell biztosítani. 12

15 C. Vezetıi ellenırzés és értékelés Az ellenırzés - értékelés alapvetı célja, hogy visszajelzést adjon a minıségcélok teljesülésével kapcsolatban. Egy oktatási intézmény számára legfontosabb a szakmai munka értékelése, amelyre a félévi és a tanévzáró értekezleten kerül sor. A nevelıi munka értékelése, osztályok eredményei, munkaközösségek munkája és a pedagógusok önértékelése a tanévzáró értekezleten történik. A pedagógusok beszámolóiból az érintett munkaközösségvezetık összefoglalót készítenek az iskolavezetés számára. A vezetıi értékelés után a pedagógusok véleményt nyilvánítanak. A félévi és tanévzáró értékelésrıl jegyzıkönyv és jelenléti ív készül. A jegyzıkönyv kiemelten tartalmazza azokat a következtetéseket, amelyek alapját képezik a következı év fejlesztendı feladatainak. Az értékelés területeit a részterületek kidolgozásának felelıseit és az eljárás rendjét az alábbi táblázat tartalmazza. Értékelés kiterjed A vezetés által végzett ellenırzések eredményei. Partnerek visszajelzései. Mérések alapján képzett indikátorok. Éves munkaterv teljesültsége. Minıségfejlesztés eredményei. Projektek. Féléves, éves pedagógiai munka. Ki melyik területért felelıs? Értékelés határideje Keletkezı dokumentum Nyilvánosság fóruma 1 év Igazgató Június 30. Beszámoló. Nevelıtestületi értekezlet, Technikai dolgozók értekezlete. 1 év Minıségi Kör 1 év Munkaköz össég vezetık Június 30. Kérdıív összesítı. Szülıi értekezlet, Diákönk. győlés, Alkalmazotti kör. Június 30. Beszámoló. Nevelıtestületi értekezlet. Gyakoriság 1 év Igazgató Június 30. Beszámoló. Nevelıtestületi értekezlet. 1 év Minıségi Június 30. Beszámoló. Alkalmazotti kör közösség. Folyamatovezetık Projekt- Beszámoló. Alkalmazotti közösség. 1 év Pedagógusok Projekt lezárása után 1 hónapon belül. Február 15. és Június 30. Beszámoló. Nevelıtestületi értekezlet. 13

16 D. A minıségirányítási rendszer mőködtetése Az intézmény vezetıje elkészíti a minıségfejlesztési tervet. Szervezetet hoz létre és mőködtet a minıségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit. Biztosítja a mőködés feltételeit, lehetıséget biztosít a jogi követelmények megismerésére és biztosítja a jogszerő mőködését. Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az együttmőködést. Biztosítja az intézményben jogaik gyakorlását. Menedzseli az intézményt. Személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását, amelynek mőködését felügyeli is. A minıségfejlesztés dokumentumainak rendszere A MIP tartalmazza az intézmény minıségfejlesztési rendszerét, valamint minıségpolitikáját, melyet a minıségpolitikai nyilatkozatban tesz közzé. A minıségügyi dokumentációs rendszer legfelsı szintjén az Alapító okirat, a Minıségirányítási Program (MIP), a Pedagógiai Program (PP), és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) található. A PP az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását, végrehajtását a MIP támogatja. A helyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti: Minıségpolitika Minıségirányítási program PP SzMSz Eljárási utasítások, folyamatleírások Munkautasítások Házirend, Bizonylatok, feljegyzések Egyéb szabályzatok, dokumentumok 14

17 3.2. Az intézményi mőködés belsı rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Fontos a partnerek változásának követése annak érdekében, hogy be tudjuk építeni elvárásaikat az intézmény mőködési gyakorlatába. A partnerazonosítás folyamatának szabályozása: Partnerlista A partnerlista felülvizsgálata minden év októberében Törvény Koordinátor Van-e változás? nem STOP igen Partnerlista javítása Módosított partnerlista STOP 15

18 A. Kommunikáció a külsı partnerekkel Cél: a külsı partnerek folyamatos tájékoztatási rendszerének, fórumainak meghatározása, annak érdekében, hogy minden olyan információ birtokába jussanak, mely biztosítja kellı tájékozottságukat az iskola mőködésérıl és az ıket érintı folyamatokról. Középfokú intézmények Óvodák Pályaválasztási tájékoztató. Óvoda látogatás. Beiskolázás. Igényfelmérés eredménye. Tájékoztatás Partner helye,alkalma tárgya felelıse módja formája Fenntartó Városháza. Fenntartói értekezlet. Intézmény mőködés. Irányított önértékelés eredménye. Igényfelmérés Igazgató Szóban Írásban Beszámoló eredménye. Továbbtanulás. Irányított önértékelés eredménye. Igényfelmérés eredménye. Pályaválasztási felelıs Igazgató Leendı 1. osztályos tanító Szóban Írásban Szóban Írásban Meghívó Meghívó Mővészetoktatási intézmények Tanév eleje. Beiskolázás, közös rendezvények. Igazgató Szóban Meghívó 16

19 B Kommunikáció a belsı partnerekkel Cél: a közvetlen partnerek folyamatos tájékoztatási rendszerének meghatározása, annak érdekében, hogy minden olyan információ eljusson hozzájuk, mely biztosítja kellı tájékozottságukat az intézmény mőködésével kapcsolatban, s így felelısséggel tudjanak dönteni az iskolai élet ıket érintı folyamataiban. Partnerek Szülık Tájékoztatás Hely, alkalom Tartalom Felelıs Módszer Dokumentum Szülıi Osztályf. Szóban Jelenléti ív értekezlet Fogadó óra Pedagógus Szóban Írásbeli tájékoztatás Tanévnyitó Tanévzáró Intézmény mőködés. Nevelés-oktatás. Irányított önértékelés eredménye. Igényfelmérés eredménye. Igazgató Igazgató Igazgató Ellenırzı Szóban Szóban Ellenırzı Diákönkormányzati képviselık Tanulók DÖK győlés Osztályfınöki óra Aktuális feladatok. Intézményi dokumentumok véleményezése a jogszabály által elıírt esetekben. Aktuális témák. Irányított önértékelés eredménye. Igényfelmérés eredménye. DÖK munkáját segítı pedagógus Osztályfınök Szóban Szóban Pedagógusok Értekezletek Aktuális témák. Irányított önértékelés eredménye. Igényfelmérés eredménye. Klímateszt értékelése. igazgató Szóban Technikai dolgozók Intézményi értekezletek Aktuális témák. Igényfelmérés eredménye. Klímateszt értékelése. igazgató Szóban Szülıi munkaközösség SZM értekezlet Intézmény mőködése. Iskola-SzM kapcsolata. Aktuális témák. igazgató Szóban 17

20 Emberi erıforrás Az emberi erıforrások kiválasztási és továbbfejlesztési kerete A folyamatra vonatkozó külsı szabályok: Tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található? Alkalmazási feltételek Kinevezés Kiválasztás, betanulás KJT Munka Törvénykönyve 138/92. Korm. Rendelet közalkalmazotti jogviszony létesítése 111. Pedagógusok továbbképzése, szakvizsga, 7 évenkénti kötelezettség Továbbképzés KT 138/92. Korm. Rend. 277/97. Korm.rend. 41/1999. OM. rendelet Értékelés KT 11/94 Miniszteri rendelet bek bek. A továbbképzés /A továbbképzés teljesítése 107. Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés Ösztönzırendszer KJT 138/92. Korm.rend. KT 24/2000. OM rendelet KJT bek. Jutalom bek Az emberi erıforrások kiválasztásánál az igazgató, mint a munkáltatói jogok egyszemélyi gyakorlója dönt a kérdésben. Döntéséhez kikérheti az érintett szakmai munkaközösség, a nevelıtestület, illetve technikai álláshely esetén a technikai dolgozók véleményét. 18

21 A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése A továbbképzési rendszer mőködtetésének folyamatszabályozása Cél: Intézményünk tudatos humán erıforrás fejlesztése a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetıségek figyelembevételével. 1. Minden naptári év elején - a megérkezés után - az igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési jegyzéket a nevelıtestület számára a tanári szobában. 2. A továbbképzésre jelentkezık kiválasztják a számukra megfelelı képzést, és jelzik részvételi szándékukat az igazgatónak. 3. Az igazgató munkaértekezleten elıterjeszti a jelentkezési igényeket. 4. a, Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetıségek alapján kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát. 4. b, A közalkalmazotti tanács ezzel egy idıben véleményezi a jelentkezéseket. 5. Minden év március 14-ig az iskola igazgatója véglegesíti a továbbtanulók személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetıségeket és az iskola elsıdleges érdekeit. 6. Minden év március 15-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet. 7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdetı intézményekbe, és eleget tesznek a felmerülı pénzügyi kötelezettségeiknek (pl.önrész). 8. A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a szerzett ismereteikrıl a munkaközösségeknek ill. a tantestületnek. 9. Az igazgató minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra. 19

22 B. A munkatársak felhatalmazása A felelısségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely fıfolyamatnak ki a gazdája. A mátrix kitöltése az összevonás és igazgatóváltás következtében értelmetlen, így arra csak a felülvizsgálat keretében kerülhet sor. Szervezeti egység vagy folyamatgazda Szervezeti egység vagy folyamatgazda A Igazgató: Németh Béla F Idegen nyelvi mk. vezetı: Gillich Lászlóné B Igazgatóhelyettes és a Minıségi Kör tagja: Zanathy László G Folyamatgazda: Zsapka Andrea, diákönkormányzatot segítı pedagógus C Közalkalmazotti Tanács elnöke és a Minıségi Kör vezetıje: Zabné Tóbel H Folyamatgazda: Leendı 1. osztályos tanító Zsuzsanna D Alsó tagozat mk. vezetı és a Minıségi I Folyamatgazda: Pályaválasztási felelıs Kör tagja: Rehák Gézáné E Felsı tagozat mk. vezetı és a Minıségi Kör tagja: Rózsás Józsefné Folyamat A B C D E F G H I 1. Stratégiai tervezés X X X X X X 2. Éves tervezés X X X X X X 3. Vezetıi ellenırzés X X 4. Irányított önértékelés X X X X X 5. Partnerek azonosítása, igényeinek X X X X és elégedettségének mérése 6. Kiválasztási és betanulási rend X X X X X X mőködtetése 7. Továbbképzési rendszer X X mőködtetése 8. Belsı értékelési rendszer X X X X X X (munkatársak értékelése) 9. Ösztönzı rendszer mőködtetése X X 10. Eszköz, felszerelés, épület X X biztosítása (infrastruktúra) 11. Gazdasági és pénzügyi folyamatok X X 12. Beiskolázás X X X 13. A végzıs tanulók nyomon X X X követése 14. Módszertani eszköztár és kultúra, X X X szakmai tevékenységek összehangolása, fejlesztése 15. A tanulók támogatása X X X 16. Az intézmény mőködésének éves értékelése X X X 20

23 C. A munkatársak bevonása, irányítása Belsı mőködés A munkaközösségek és az egy osztályban tanító tanárok együttmőködési szokásrendszerét táblázatba rögzítettük. A pedagógusok együttmőködése: Szakmai keretek Munkaközösségek: Feladattól függıen, de évente legalább két alkalommal. Ülések száma Tevékenység Elvárt eredmény Értékelés Ellenırzés Tanterv beválás vizsgálata. Tanmenetek - beválás vizsgálata. Módszerek, eszközök kiválasztása. Módszertani tapasztalatok átadása. A tanulói értékelés követelményeinek teljesülése. Mérési feladatok összehasonlító elemzése. Bevált módszerek. Munkaközösség vezetık Igazgató, Igazgatóhelyettes 21

24 Szakmai keretek Egy osztályban tanító tanárok közössége: Ülések száma Tevékenység Elvárt eredmény Értékelés Ellenırzés Feladattól függıen, de évente legalább két alkalommal. Magatartás, szorgalom értékelése. Problémák megbeszélése. Tapasztalatcsere. Nevelési és tanulmányi problémák megol-dásának elısegítése. Munkaközösség vezetık Igazgató, Igazgatóhelyettes 22

25 Minıségirányítási szervezet felépítése és mőködtetése A Vörösberényi Általános Iskola Minıségirányítási Programjának (MIP) mőködtetéséért az igazgató a felelıs. Az iskolai mőködés teljes körő szabályozása a szervezeti felépítésünkben változást hoz. A Minıségi Kör tagjainak száma és munkájának terjedelme a fenntartó által majd jóváhagyott munkaidı-kedvezmény függvénye. A Minıségi Kör feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. Munkáját a folyamatgazdák segítik, akik az adott folyamatok mőködtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör illetve az iskolavezetés felé. Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelıen mőködtetjük Az intézmény mérési és értékelési rendszere Külön mellékletként Minıségirányítási rendszer felülvizsgálata Cél: a minıségirányítási rendszer folyamatainak még hatékonyabbá tétele azáltal, hogy a mőködés során tapasztalt hiányosságokat pótoljuk, az esetleges problémákat pedig a mérések eredményeinek ismeretében orvosoljuk. Felelıs: Iskolaigazgató A folyamat dokumentumai: Intézményi Minıségirányítási Program A MIP felülvizsgálatát általában 5 évenként illetve a törvényi változásoknak megfelelıen végezzük, de kezdeményezheti módosítását az intézmény vezetıje, a Minıségi Kör, a Nevelıtestület is Dokumentumok kezelése A minıségirányítási dokumentumokat az iskolában érvényben lévı ügyviteli és iratkezelési szabályzat szerint kezeljük. Hozzáférhetı minden alkalmazott számára a titkárságon. 23

26 24

27 VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA A minıségirányítási program szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

28 Bevezetés Az évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 40. (11) bekezdése szerint: Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. Elsı ízben a 2008/2009. évet kell értékelnie a közoktatási intézményeknek. E törvényi elıírásnak megfelelıen a Vörösberényi Általános Iskola a Balatonalmádi Város Önkormányzati Minıségirányítási Programjában (továbbiakban ÖMIP) megfogalmazottakkal összhangban az intézményi minıségirányítási programját (továbbiakban MIP) az alábbi ellenırzési, mérési és értékelési rendszerrel egészíti ki. 1. Az ellenırzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe 1.1. Alapelvek Az ellenırzési, mérési és értékelési rendszer jogszerően, szakszerően, tervezett módon, partnerközpontúan, hatékonyan és alapvetıen a gyermekek, a tanulók érdekében mőködjön. Legyen összhangban az intézmény mőködését szabályozó dokumentumokkal. Legyen átfogó, az intézmény egészére alkalmazható. Legyen objektív, konkrét, gyakorlatias és könnyen adminisztrálható. Legyen áttekinthetı, reprodukálható, egyértelmő, fejleszthetı. Az objektivitás növelése érdekében az értékelendı területet több szempontból közelítse az információk forrása széles tartományú legyen. Építsen az intézményen belüli és kívüli humán erıforrásokra is. Legyen alkalmas komplex értékelésre, de elemenként illetve részterületenként is használható legyen. A nyilvánosság kérdése esetenként kerüljön meghatározásra. A folyamat minden lépése legyen a tantestület által legitimált. Az értékelési folyamatban résztvevık feladatköre, felelısségi és hatásköre pontosan rögzített legyen. Normaként legyen kezelve, azaz minden érintettre nézve egyezı és azonosan értelmezhetı alkalmazást jelentsen. Az intézményi folyamatokat az adatfelvétel ne zavarja meg. 1

29 1.2. Célrendszer Az ellenırzési, mérési és értékelési rendszer meghatározó módon járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény az elvárásoknak megfelelıen teljesítse a jogi és szakmai követelményeket. A mőködtetett rendszer célja, hogy megfelelı információkkal rendelkezzünk az állandó minıségjavításhoz. A pedagógusok mérhetı tevékenységének megerısítésével, szükség esetén annak fejlesztésével biztosított legyen az egyéni és a szervezeti célrendszer összehangoltsága. Az egyes teljesítményértékelési ütemek végén ismertekké váljanak az értékelt személyhez kapcsolódó munkafeltételek, az általa befolyásolt folyamatok és kimenetek egymásra gyakorolt hatása; továbbá az egyén fejlesztésének lehetısége Hasznosítás Az ellenırzési, mérési és értékelési folyamat során keletkezett adatokról, tényekrıl, megállapításokról szóló dokumentáció (jelentés) kerüljön feldolgozásra és képezze alapját a visszacsatolásnak, fejlesztésnek. A teljesítményértékelés tapasztalatai szempontként vehetık figyelembe az értékelt elımenetelénél. A rendszer tartalmazza az egyes vizsgálati területek nyilvánosságra hozatalának szintjét Vonatkozási terület Az ellenırzési, mérési és értékelési rendszer vonatkozik: az intézményre, a MIP által meghatározott és az eljárásrendben érintett partneri körre, az intézményben a MIP alapján ellenırzést, mérést és értékelést végzıkre. 2

30 2. Az ellenırzési, mérési és értékelési rendszer területei Az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése Partneri igény és elégedettség mérés A tanulók országos mérése és értékelése eredményeinek figyelembe vétele A külsı mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele Az intézményi minıségirányítási program végrehajtásának nevelıtestületi értékelése A teljes körő intézményi önértékelés 3. Az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének értékelése A MIP meghatározza az intézményi vezetık, pedagógusok és nem pedagógusok ellenırzésének, mérésének és értékelésének alapjait, ezen belül a folyamatok elvégzéséért felelıs személy kiválasztásának szempontjait, a teljesítményértékelés tárgyát, idıszakát, módszereit, idıintervallumokat Vezetık teljesítményértékelése Vonatkozási terület Intézményvezetıre (igazgató) és az intézmény szakmai és minıségügyi területen vezetı beosztású (továbbiakban vezetı beosztású) dolgozóira: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık, minıségi kör vezetıje, diákönkormányzat vezetıje Módszer Az intézmény belsı erıforrásait felhasználva: intézményvezetı (igazgató) esetében önértékelés, tantestületi szintő értékelés. vezetı esetében önértékelés, intézményvezetıi értékelés, az intézmény vezetı beosztású dolgozóinak értékelése, tantestületi szintő értékelés. Külsı erıforrások felhasználásával: Felkért külsı szakértı(k) által végzett értékelés. 3

31 Eljárásrend Intézményvezetı esetében: Az intézményvezetı ütemezett teljesítményértékelésérıl a fenntartó gondoskodik az ÖMIP alapján. Az intézményvezetıi önértékelést illetve az intézményvezetı tantestületi szintő értékelését kezdeményezheti a Közalkalmazotti Tanács (KT), a tantestület vagy az intézmény vezetısége (vezetı beosztású dolgozók). Az írásos felkérést követı 30 napon belül az intézmény vezetıje elkészíti önértékelését egy értékelı lap kitöltésével és a teljes tantestület számára nyilvánosságra hozza. Egy vezetıi ciklus alatt a felsorolt csoportok legfeljebb egy-egy alkalommal kérhetik fel önértékelésre az intézmény vezetıjét. A Minıségi Kör feladata, hogy az értékelı lapokat a MIP-ben elfogadott szempontok alapján elkészítse illetve aktualizálja, minden tanév kezdetére. Ezeket a tantestület fogadja el az iskola éves munkatervének elkészítésével egyidejőleg. Egyéb teljesítményértékelések mellett az intézményvezetı a vezetıi ciklus utolsó évében komplex önértékelést végez, mely tantestületi nyilvánosságot kap. A folyamatban keletkezett dokumentumokra a továbbiakban az intézmény adatkezelési szabályzata vonatkozik. Vezetık esetében: Az intézmény négyéves ciklusok szerint éves alprogramokra bontva célirányosan alkalmazza a teljesítményértékelésre kerülı vezetı beosztású dolgozók vonatkozásában a jelen dokumentumot. Az iskola éves munkatervének elkészítésével egyidejőleg kerül meghatározásra a vezetık vonatkozásában elvégzendı mérés-értékelés idıpontja, tartalma. Az alprogramot (éves ellenırzési ütemtervet) úgy kell elkészíteni, hogy négy év alatt legalább egyszer minden vezetı teljesítménye értékelésre kerüljön. A Minıségi Kör feladata, hogy az értékelı lapokat a MIP-ben elfogadott szempontok alapján elkészítse illetve aktualizálja, minden tanév kezdetére. Ezeket szintén a tantestület fogadja el az éves alprogrammal együtt az iskola éves munkatervének elkészítésével egyidejőleg. A vezetı vezetıi teljesítményértékelésére ezen alfejezetben leírtak szerint, pedagógusi teljesítményértékelésére pedig a 3.2. alfejezet szerint kerül sor. A vezetıi önértékelés és a vezetı intézményvezetıi értékelése az alábbiak szerint történik: az e célra adaptált értékelı lapot mindkét fél kitölti és az eredményt közösen értelmezik. Ezt követıen az intézmény vezetıje a vezetı társa számára fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg. Az értékelés ezen módja nem nyilvános. A vezetı beosztású dolgozók által történı értékelése az alábbiak szerint történik: az e célra adaptált értékelı lapot az értékeltre vonatkoztatva minden vezetıtárs alkalmazza és az eredményt közösen értelmezik. Ezt követıen a vezetıség az értékelt vezetıtárs számára konszenzusban elfogadott fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg. Az értékelés ezen módja a vezetıség szintjén nyilvános. A vezetı tantestület által történı értékelése az alábbiak szerint történik: az e célra adaptált és hitelesített (lepecsételt) értékelı, véleményezı lapot (a kérdésekre adott válaszok csak számskálán jelennek meg) az értékeltre 4

32 vonatkoztatva minden tantestületi tag - az anonimitás biztosítása mellett - kitölti és az adatokat az intézményvezetı által megbízott személy, kizárólag az intézményvezetı számára összesíti, aki az eredményrıl és javaslatairól tájékoztatja a tantestületet. A folyamatban keletkezett dokumentumokra a továbbiakban az intézmény adatkezelési szabályzata vonatkozik. A teljesítményértékelés ciklusa: A négyéves folyamaton belül minden évben lesz értékelés; az elsı és a harmadik évben önértékelés, a második és a negyedik évben munkáltatói minısítı értékelés. A vezetıtársak és a tantestület véleményének kikérése a negyedik évben történik Szempontok A teljesítményértékelés során vizsgált vezetıi (intézményvezetıi is) feladatok: A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek; A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka, tevékenység; a munkaköri leírásban foglaltak teljesítése; A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség; A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat; A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet, precízség; Együttmőködési készség az intézményvezetıvel, vezetıtársakkal, pedagógusokkal, dolgozókkal; Tervezés, végrehajtás, értékelés folyamatának mőködtetése a vezetıre bízott csoportban; A vezetıre bízott csoport munkájának színvonala. Az értékelésbe bevont folyamatok, tevékenységek, amelyekben a vezetıi (intézményvezetıi is) feladatok érvényesülését értékeljük: Az intézmény jogszerő mőködésének biztosítása Belsı szabályozottság, dokumentációs rend, szabálytisztelı gyakorlat Forrásteremtés és elosztás Tantestület és a segítık (végzettség, fluktuáció, továbbképzés, külsı szakértelem bevonása) Tárgyi környezet, eszközök, pályázatok Gazdálkodás A szervezeti struktúra és kultúra, illetve ezek fejlesztése Struktúra és a feladatok összhangja, hierarchia mőködtetése, szerepek kiosztása Szervezeti klíma, vezetıi ellenırzés, értékelés, feladatdelegálás, szervezeti csatornák mőködtetése, perspektíva adása, hajtóerık biztosítása Pedagógiai folyamatok vezetése, fejlesztése Pedagógiai Program végrehajtása (helyi tanterv, egészségnevelés, környezeti nevelés), diákönkormányzat, fórumok Minıségirányítás, minıségfejlesztés Partnerközpontú mőködés, mérés-értékelés PR, nyitottság 5

33 3.2. Pedagógusok teljesítményértékelése Vonatkozási terület A Pedagógusok teljesítményértékelése folyamatleírás az intézménnyel jogviszonyban álló, pedagógus munkakörben foglalkoztatott minden alkalmazottra vonatkozik Módszer Az intézmény belsı erıforrásait felhasználva az intézmény vezetıje, illetve az általa megbízott vezetı beosztású dolgozók végezhetik. A mérés-értékelés folyamatának minden esetben több résztvevıje van, nevezetesen a mérést lebonyolító legalább két vezetı beosztású dolgozó, illetve az adatszolgáltatásban (véleményezés) közremőködık, azaz a tantestület tagjai (az intézménnyel jogviszonyban álló, pedagógus munkakörben foglalkoztatott minden alkalmazottak). Külsı erıforrások felhasználásával: Az intézményvezetı külsı szakértı bevonásával is élhet, ebben az esetben a teljesítményértékelést a szakértı ezen dokumentumban rögzítettek alapján végzi Eljárásrend A teljesítményértékelés ütemezése A vezetés négyéves ciklusok szerint éves alprogramokra bontva célirányosan alkalmazza a teljesítményértékelésre kerülı személyek vonatkozásában a jelen dokumentumot. Az iskola éves munkatervének elkészítésével egyidejőleg kerül meghatározásra az adott személyek vonatkozásában elvégzendı mérés-értékelés idıpontja, tartalma, azaz konkrétan kijelöli a kiválasztott területeket, valamint az értékelést végzı személyt, személyeket. Az alprogramot (éves ellenırzési ütemtervet) úgy kell elkészíteni, hogy négy év alatt legalább egyszer minden pedagógus teljesítménye értékelésre kerüljön. A Minıségi Kör feladata, hogy az értékelı lapokat a MIP-ben elfogadott szempontok alapján elkészítse, illetve aktualizálja, minden tanév kezdetére. Ezeket szintén a tantestület fogadja el az éves alprogrammal együtt az iskola éves munkatervének elkészítésével egyidejőleg. A teljesítményértékelés folyamata Az értékelést végzık felveszik a kapcsolatot az értékelésbe vont munkatárssal, és egyeztetnek a folyamat kezdetének idıpontjáról, várható tartalmáról, módszerérıl, idıtartamáról; továbbá a mérés folyamatos végzéséhez partneri támogatást kérnek (pl. dokumentumok rendelkezésre bocsátása). Az értékelt pedagógus önértékelı lapot tölt ki. A tantestület tagjai hitelesített (lepecsételt) kérdıív (a kérdésekre adott válaszok csak számskálán jelennek meg) alapján véleményt nyilvánítanak az értékelt pedagógusról az anonimitás biztosítása mellett. A továbbiakban a mérést végzık kiértékelik az eredményt, amit a továbbiakban tantestületi véleményként kezelnek. Az értékelést végzık lefolytatják a mérést (dokumentumok elemzése, óralátogatás elıre rögzített szempontsor alapján, megbeszélés). 6

34 A mérés-értékelés lefolytatása összefoglaló jelentéssel zárul, amelyben ki kell térni az értékelt pedagógus erısségeire, valamint gyengeségeire. Ez utóbbiak megszőntetésére, enyhítésére javaslatokat kell megfogalmazni. A mérést végzık ismertetik a jelentést az értékelt pedagógussal, aki észrevételt tehet, amit írásban is rögzíteni kell. A dokumentumokból az értékelt egy példányt kap. Az így véglegesített jelentést a mérést végzık eljuttatják az intézmény vezetıjéhez, aki az értékelt pedagógussal történt megbeszélés után - annak egyetértésével - dönt arról, hogy az értékelés milyen nyilvánossági szintet kap (vezetıi szint, tantestületi szint). Az intézmény vezetıje intézkedik a jelentésben megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban. A folyamatban keletkezett dokumentumokra a továbbiakban az intézmény adatkezelési szabályzata vonatkozik. A teljesítményértékelés ciklusa: A négyéves folyamaton belül minden évben lesz értékelés; az elsı és a harmadik évben önértékelés, a második és a negyedik évben munkáltatói minısítı értékelés. A kollégák véleményének kikérése a negyedik évben történik Szempontok A tanítás-tanulás folyamata Szakmai biztonság; Tervezettség, szervezettség; Módszerek: optimális a tananyaghoz, tanulókhoz; motiváció; Követelményszint; Interakció: kapcsolat, figyelem, aktivitás; Kommunikáció: logikus, világos, érthetı; Szemléltetés; Vázlat: táblai, tanulói füzet; Értékelés; Tanári stílus, egyéniség, dinamika; Munkafegyelem; Lemaradók segítése; Az oktatás eredményessége Követelménytámasztás realitása; Követelménytámasztás és a tanári munka összhangja; Évismétlések indokoltsága; Félévi, év végi és méréseredmények összhangja; Az iskolai átlagokhoz való viszony; Nevelımunka Nevelıi stílus: kommunikáció, hangnem, hatás, elfogadás, példa; Osztályfınöki nevelımunka; Tanulók ügyeivel, gondjaival való foglalkozás, gondoskodás; Tanulók megismerése, fejlesztése; A hátrányos helyzető és a tehetséges tanulókkal való foglalkozás; 7

35 Gyermeki és diákjogok betartása; Gyermek és ifjúságvédelem; Balesetvédelemben, illetve megelızésben való közremőködés; Közösségteremtés; Tehetségfejlesztés Tanulmányi, kulturális, sportverseny eredmények; Versenyekre való felkészítés vállalása, végzése, rendszeressége; Tanórán kívüli munkavégzés Megbízások vállalása, ellátása: pl. osztályfınöki, munkaközösség-vezetıi; Szakköri, sportköri, érdeklıdési köri, felkészítı, felzárkóztató foglalkozások tartása; Felügyelet óraközi szünetekben, iskolai étteremben, versenyeken, rendezvényeken; Az iskola szervezeteiben való munkavégzés; Az iskola életét alakító munkában való részvétel: pl. rendezvény, verseny, pályaválasztás; Tanulmányi kirándulások, táborozások, túrák szervezése, lebonyolítása; Fejlesztés, innováció Szakmai, pedagógiai önfejlesztés; Tartalmi fejlesztı munka: tanterv, tankönyv, publikáció; Tárgyi fejlesztı munka; Új módszerek, eljárások bevezetése, elterjesztése; Bemutató óra tartása; Pályázatok készítése, projektek lebonyolítása; Stratégiai és/vagy operatív terv készítésében való közremőködés; Új értékek, események, rendezvények meghonosítása, hagyományok ápolása; Munkafegyelem-adminisztráció Oktatási dokumentumok vezetése: napló, tájékoztató füzet, igazolások, bizonyítványok, törzslapok; Dolgozatok kezelése; Munkarend, határidık betartása; Közremőködés az iskolai házirend megtartásában; Munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások kezelése; Együttmőködés A nevelıtestület tagjaival: meghallgatás, elfogadás, segítés; A tanulókkal; A szülıkkel. 8

36 3.3. Nem pedagógusok teljesítményértékelése Vonatkozási terület Az intézménnyel jogviszonyban álló; pedagógiai asszisztens, iskolatitkár, gondnok, karbantartó, udvaros, takarító, valamint konyhai dolgozó munkakörben foglalkoztatott minden alkalmazottra vonatkozik Módszer Az intézmény belsı erıforrásait felhasználva az értékelést az intézmény vezetıje, az igazgatóhelyettes és a Minıségi Kör vezetıje végzi értékelı lap kitöltésével, amit minden tanév kezdetére a Minıségi Kör készít el, illetve aktualizál. Kivétel ez alól a pedagógiai asszisztens, akit az alsó tagozatos munkaközösség vezetı is értékel Eljárásrend Az érintett dolgozók értékelésének eredményét az értékelt dolgozóval kell ismertetni, aki észrevételt tehet, amit írásban rögzíteni kell. A megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatosan az intézményvezetı jogosult intézkedni. A teljesítményértékelés ciklusa: A négyéves folyamaton belül minden évben lesz értékelés; az elsı és a harmadik évben önértékelés, a második és a negyedik évben munkáltatói minısítı értékelés Szempontok A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek; A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka, tevékenység; munkaköri leírásban foglaltak teljesítése; A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség; A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat; A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet, precízség; Együttmőködési készség vezetıkkel, pedagógusokkal, dolgozótársakkal, szülıkkel, tanulókkal; Rendezvények elıkészületi, lebonyolítási, illetve befejezési munkálataiban való részvétel. 9

37 4. Partneri igény és elégedettség mérés 4.1. Vonatkozási terület Az intézmény belsı és külsı partneri köre Módszer Jellemzıen kérdıívek alkalmazásával történik a partneri igények, és elégedettség felmérésére. A partneri elégedettség kérdıíveinek kiértékelésére statisztikai módszereket alkalmazunk, az adatokat grafikusan is megjelenítjük Eljárásrend Az éves munkaterv önálló fejezeteként a Minıségi Kör által a MIP alapján tervezetten - legalább évente egy-egy partneri kör vonatkozásában - felmérjük partnereink igényeit és elégedettségét. Az eljárás fıbb lépései: kapcsolatfelvétel a kiválasztott partnerekkel, mérıeszközök készítése, adatgyőjtés, adatok összegzése, elemzése, értékelése, trendvizsgálatok, célok, prioritások meghatározása, javaslatok megfogalmazása, nyilvánosságra hozatal, a partneri igény-és elégedettségmérés értékelése az éves beszámoló részeként. Az eljárás teljes körő lebonyolítása és az intézményvezetı folyamatos tájékoztatása a Minıségi Kör feladata Szempontok A felmérés, az adatgyőjtés kiterjed: a partneri elvárásokra, igényekre, a partneri elégedettségre, elégedetlenségre. 10

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA - 1 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben