A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

2 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27. Készítette: Tirpák Endréné igazgató vezetésével Lukács Lászlóné igazgatóhelyettes, min!ségügyi vezet! Dr. Mariska Zoltánné min!ségi kör vezet! Szabó Béláné min!ségi kör vezet! Az alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: március 9. A fenntartói jóváhagyás dátuma: augusztus 31. Felülvizsgálat és kiegészítés dátuma: március 31. Érvényesség id"tartama: 5 év /vagy a szervezeti, illetve személyi adottságok jelent!s változásáig/ Készítette: Pappné Orosz Klára igazgató és Dr. Mariska Zoltánné min"ségügyi vezet"

3 3 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Az intézmény adatai oldal 1.2. Küldetésnyilatkozat oldal 2. Az intézmény min"ségpolitikája 2.1. Min"ségpolitikai nyilatkozat oldal 2.2. A fenntartói min"ségpolitika intézményünkre vonatkozó része oldal 2.3. Pedagógiai min"ségcélok oldal 2.4. Szervezeti min"ségcélok oldal 3. Az intézmény min"ségirányítási rendje 3.1. A vezetés szerepe a min"ségirányítási rendszerben oldal Stratégiai tervezés oldal Az intézmény éves munkájának tervezése oldal Vezet"i ellen"rzés oldal Irányított önértékelés oldal A tanév nevel"-oktató munkájának értékelése oldal 3.2. Az intézményi m#ködés bels" rendje oldal A partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése oldal A partnerazonosítás folyamatának szabályozása oldal A/ Bels" partnerek oldal Az intézmény bels" információs rendszere B/ Küls" partnerek oldal C/ Küls" partneri igény- és elégedettségmérés oldal Emberi er"forrás biztosítása és fejlesztése oldal A/ A munkatársak kiválasztása oldal B/ A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése oldal C/ A bels" értékelési rendszer m#ködtetésének eljárásai oldal C.1. Pedagógus-értékelési rendszer oldal C.2. A munkatársak bevonása, ösztönzése oldal C.3. A tanulók értékelése oldal C.4. Az intézményi önértékelés oldal A min"ségirányítási szervezet felépítése oldal Az intézmény gazdasági m#ködtetése, m#ködésének folyamatos fejlesztése oldal A min"ségirányítási program felülvizsgálata bels" audit oldal

4 4 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 1.1. Az intézmény adatai: Neve: Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Székhelye: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27. Telefon, fax: Fenntartója: Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus 3770 Múcsony, Ady Endre u. 8. Jogállása: önállóan gazdálkodó, önálló jogi személy Típusa: önálló irányítású 8 osztályos általános iskola Alapító okirat kelte: augusztus 1. Tagozatok: Alsó tagozat évfolyam, 3. évfolyamtól emelt szint" angol nyelvoktatással Fels! tagozat: évfolyam, emelt szint" angol nyelvoktatással Napközi otthoni ellátás: iskolaotthonos forma évfolyamon Az intézmény képvisel"je: az iskola igazgatója. Telefon: M#köd" alapítvány: A Soltész Nagy Kálmán Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Min"ségirányítási el"zmények Intézményünk a GALLUP Intézet segítségével kipróbálás szintjén m"ködtette min!ségbiztosítási rendszerét, mely a COMENIUS I. modellt követve a partnerközpontú m"ködést tekintette céljának. Megalakultak a min!ségi körök, elkészült a Bevezetési ütemterv, a M"ködési szabályzat, a Mintavételi szabályzat, a partnerlista, a hosszú távú munkaterv, az éves munkatervek, a nagy PDCA ciklus zárójelentése, a korrekciós terv. A min!ségügyi vezet!ség els!dleges feladatának a tantestület tájékoztatását, min!ség iránti elkötelezettségének felébresztését tekintette. Tevékenységér!l készült dokumentumok: bevezetési ütemterv - munkaterv - kérd!ívek jegyz!könyvek, intézkedési tervek zárójelentés korrekciós terv A dokumentumok!rzésének helye: min!ségügyi dosszié A fenti tapasztalatokra támaszkodva szeretnénk teljes intenzitással és hitelességgel folytatni min!ségbiztosítási tevékenységünket. Célunk: a min!ségbiztosított intézmény cím elnyerése.

5 Küldetésnyilatkozat Mottó: Legyen meg bennetek a jó szándék és az eltökélt akarat (Szent Teréz) Intézményünk olyan általánosan képz! katolikus szellem" intézmény, mely alapvet! kötelességének tartja a keresztény értékek közvetítésével párhuzamosan: - szilárd alapkészségek kialakítását, a korszer" alapm"veltség megalapozását, - a tanulás módszertanának oktatásával és gyakoroltatásával a tanulók felkészítését az élethosszig tartó tanulásra, - partnerközpontú fogyasztóorientált m"ködés keretében: - a gyermekközpontú nevelést, - minden tanuló képességei szerinti optimális fejl!désének biztosítását, - tehetséggondozást, hátránykompenzációt, - a szül!k igényeinek figyelemmel kisérését, - felel!sségvállalást szolgáltatásaink min!ségéért: - egészséges, biztonságos környezetben korszer" ismeretek nyújtását, - emelt szint" angol nyelvoktatást, - számítástechnika oktatást els! osztálytól, - a m"vészeti nevelés kiszélesítését, - sokirányú gondoskodást a magatartási, tanulási zavarokkal küzd! és az integráltan oktatható enyhén fogyatékos tanulókkal, - a másság elfogadtatását, toleranciára nevelést. Iskolánk a környezet elvárásainak megfelel!en az utca névadójának emlékét!rizve hagyományaiban megtartja helytörténeti irányultságát, fontosnak tartja a lokálpatriotizmusra, a hazafiságra való nevelést, s az ezzel kapcsolatos pozitív erkölcsi értékítéletek kialakítását. Hogy partnereink igényeinek minden téren eleget tehessünk, munkánkat folyamatos, következetes értékeléssel, ellen!rzéssel kontroláljuk és gondot fordítunk a személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésére. 2. AZ INTÉZMÉNY MIN!SÉGPOLITIKÁJA Önmagunk nevelése olyan munka, amit csak az hagy abba, aki nem igényes. (Szent-Gály Kata) Min"ségpolitikai nyilatkozat Iskolánk története 84 éves múltra tekint vissza. Az évtizedek alatt kialakult hírünket öregbítette az a tény, hogy augusztus 1-jét!l egyházi fenntartású intézménnyé váltunk.

6 6 Nem szeretnénk méltatlanná válni a bizalomra, s a város felénk irányuló figyelmére, ezért vállaljuk, hogy nevel!-oktató munkánk minden területét áthatja a keresztény szellemiség. Felel!snek érezzük magunkat tanulóink testi-lelki épségéért, biztonságáért, jöv!jének alakulásáért, ezért fontosnak tartjuk, hogy korszer" alapm"veltséget, és a tanulás helyes módszereit adjuk útravalóul. Vállaljuk, hogy az iskolai dokumentumokban meghatározott módon a lehet! legnagyobb hatékonysággal m"ködünk. Min!ségpolitikánk lehet!vé teszi, hogy érzékenyen reagáljunk a társadalom és az oktatáspolitika változásaira. A partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra és rendszeres információcserére törekszünk. Iskolánk egyaránt vállalja a tehetséges tanulókkal való foglalkozást és a gyenge képesség", hátrányos helyzet" gyerekek felzárkóztatását. Változatos szabadid!s programok szervezésével tanítjuk meg a gyermekeket az önm"vel!dés helyes módjára. Ügyelünk a jó munkahelyi légkör biztosítására. Folyamatosan fejlesztjük az oktatás tárgyi feltételeit. Dolgozóink elkötelezettek a min!ségi munka, a folyamatos fejlesztés igénye, továbbá a min!ségbiztosítási rendszer kiépítése és m"ködtetése iránt. Tudásukat, módszertani kultúrájukat a jobb min!ség érdekében készek folyamatosan fejleszteni önm"veléssel és továbbképzések keretében is A fenntartói min"ségpolitika intézményünkre vonatkozó része - Legyen tevékenységünk mércéje minden területen a kinyilatkoztatás: Jézus Krisztus, aki maga az út, az igazság és az élet. - Az emberszeretet parancsainak engedelmeskedve szolgáljuk egymás és tanulóink javát. Adjunk példát arra, hogy a keresztény ember odaadóan figyel környezetére, komolyan veszi embertársai véleményét, megosztja gondjaikat, örömeiket. - Kollegiális együttm"ködésünk célja a keresztény ember- és közösségeszmény legyen. Az együttm"ködés jelentsen közteherviselést! - Nevel!i hivatásunk gyakorlásában és a magánéletben viszonyítási pontunk az evangélium legyen! Tartsuk szem el!tt minden helyzetben a példaadás kötelezettségét! - A keresztény lélekállapot alapkövetelménye a kötelességtudat, a töretlen bizalom a fejl!désben, a jöv!ben, s a képesség a naponkénti megújulásra. - A keresztény életgyakorlat alkalmait, lehet!ségeit megteremtve mozdítsa el! az iskola vezetése a hatékonyabb m"ködést, az oktató-nevel! munka eredményességét, a fegyelem javítását, a jó iskolai légkört.

7 Pedagógiai min"ségcélok Cél: a katolikus értékrend tükröz"djék a tanulók viselkedésében, magatartásában. A megvalósítás id"tartama folyamatos. Sikerkritériumok: a mérések, értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás. Indikátorok: - csak a konkrét mérés ismeretében határozhatók meg, nem minden esetben számszer"síthet! módon, - partnerek visszajelzései alapján. Cél: a partnerek igényeinek megismerése, elvárásaik beépítése a nevel!-oktatómunkába A megvalósítás id!tartama: 2 év illetve folyamatos Sikerkritériumok: - a partnerek legalább 60%-a visszajelez, - hiteles mér!eszköz alkalmazása, - használható, segít! szándékú visszajelzések. Indikátorok: - a megvalósítható elvárások aránya, - a visszaküldött kérd!ívek számának, a szöveges válaszok színvonalának változása. Cél: nevel"-oktató munkánk eredményeként fokozódjék az iskola iránti érdekl"dés. Id!tartam: folyamatos Sikerkritériumok: a bemeneti beiskolázási mutatószámok emelkedése. Indikátorok: az évfolyam létszámának emelkedése. Cél: nyújtsunk naprakész információkkal reális képet partnereinknek az iskolában folyó nevel"-oktató munkáról. A megvalósítás id!tartama folyamatos. Sikerkritériumok: az iskola iránti érdekl!dés fokozódása. Indikátorok: a beiratkozók számának emelkedése Cél: legyen képes a tanulók többsége a tantervi követelményeket képességei szerint teljesítve jobb tanulmányi eredményeket elérni. Sikerkritériumok: - a bukások számának csökkenése, - tanulmányi átlagok emelkedése. Indikátorok: félévi és tanév végi statisztikák. Cél: tanulás-módszertani tréningek szervezésével és tanulás-módszertani tanórák beiktatásával készítsük fel tanulóinkat az élethosszig tartó tanulásra. A megvalósítás id!tartama: 1 év illetve folyamatos. Sikerkritériumok: - az egyes tanulók tanulmányi eredményének emelkedése, - a tanulási nehézségekkel küzd! tanulók eredményesebb haladása. Indikátorok: - statisztikák, - naplók, - anyakönyvek.

8 8 Cél: az esélyegyenl"ség megvalósítása érdekében képesség-kibontakoztatás, tehetségfejlesztés, felzárkóztatás. A megvalósítás id!tartama: 1 év. Sikerkritériumok: - a tehetséges tanulók eredményesebb szereplése a versenyeken, - a hátrányos helyzet" és etnikai származású tanulók tanulmányi eredményeinek javuló tendenciája. Indikátorok: - versenyeredmények, - statisztikák, - programértékel! beszámolók, (képesség-kibontakoztató foglalkozás), - tanulói értékelések (képesség-kibontakoztató foglalkozás). Cél: tegyük intézményünket gyermekeink számára egyre otthonosabbá, színesítsük életüket a tanórán kívüli foglalkozások választékának b"vítésével, tartalmas szabadid"s tevékenységek szervezésével. A megvalósítás id!tartama: 1 év Sikerkritériumok: - a tanulók elégedettsége, - a szül!k pozitív visszajelzései, - a programokon részt vev! tanulók számának emelkedése. Indikátorok: - partneri elégedettséget mér! kérd!ívek - a programok, tevékenységek számának követése, kimutatása, - kimutatások a résztvev!k számáról. Cél: tegyük iskolai oktatásunkat Eu-komformmá! Feladat: - az informatika oktatása minden évfolyamon, - angol nyelvoktatás 3. évfolyamtól emelt szinten, - a 8. osztályt végzett tanulók lehet!ség szerinti nyelvvizsgára irányítása, - a kiscsoportos munkaformák fejlesztése, - egészség és környezetszemléleti programok m"ködtetése. A megvalósítás id!tartama: 5 év Sikerkritériumok: - tanulmányi eredmények emelkedése, - a nyelvvizsgára jelentkez!k számának emelkedése, - az iskola környezetének szemmel is érzékelhet! tisztasága, - a betegségek miatti mulasztások csökkenése, a mulasztási átlag csökkenése, - a gyermekek káros szenvedélyek iránti érdekl!désének észrevehet!en pozitív változása, - az indokolatlan és igazolatlan mulasztások számának csökkenése. Indikátorok: - statisztikák, átlagok, - az anyanyelvi és az angol nyelvi tanulmányi átlagok, - a vizsgára jelentkezettek száma és eredményei, - partneri elégedettséget mér! kérd!ívek.

9 Szervezeti min"ségcélok az emberek, miközben tanítanak, maguk is tanulnak (Seneca) Cél: jól felkészült, módszertani és szakmai megújulásra kész alkalmazotti kör kialakítása A megvalósítás id!tartama: 2 év Sikerkritériumok: - nagyszámú részvétel a KPSZTI továbbképzésein, - speciális képesítések megszerzése a tantervi modulok oktatásához, - nagyobb arányú számítástechnikai tájékozottság, - a továbbképzési terv teljesítése. Indikátorok: - statisztikai mutatók - a nevel!k beszámolói Cél: legyenek az intézmény dolgozói elkötelezettek a min"ségügy iránt A megvalósítás id!tartama: 1év Sikerkritériumok: - a min!ségügyi ismeretek szélesebb kör" elsajátítása, - minden dolgozó felel!sségteljes, aktív részvétele a min!ségbiztosítási munkában. Indikátorok: - jegyz!könyvek - tanúsítványok Cél: tegyük sokoldalúbbá, rendszeresebbé, fejlesszük tovább a partnerekkel való kapcsolattartás formáit, törekedjünk az információáramlás zavartalanságának biztosítására! A megvalósítás id!tartama: folyamatos Sikerkritériumok: - a szül!k és a tanulók naprakész tájékozottsága az iskola ügyeiben, - véleménynyilvánítás, - a találkozás és információcsere alkalmainak nagyobb kínálata, - a partnerek aktívabb részvétele az iskola közéletében. Indikátorok: - beszámolók - interjúk eredménye - kérd!ívek által nyert mutatók - spontán véleménynyilvánítások száma Cél: szorosabb együttm#ködés a dolgozók egyes csoportjai, a tagozatok, az évfolyamok és az osztályok között. A megvalósítás id!tartama: 1év. Sikerkritériumok: - zavartalan kommunikáció, információáramlás, - konfliktusok sikeres kezelése, - a konfliktusforrások lehet!ség szerinti kiküszöbölése, - egységes eljárások következetes alkalmazása.

10 10 Indikátorok: - jelenléti ívek - értékel! füzetek egységes vezetése - naplók - egyéb dokumentumok Cél: magasabb fokú elégedettség a munkahelyi klímával, a munkakörülményekkel. A megvalósítás id!tartama: 1 év Sikerkritériumok: pozitív klímateszt eredmények Indikátorok: a klímatesztekkel mért változások mutatószámai Cél: szorosabb, segít"készebb kapcsolat kialakítása a térség többi katolikus és egyéb egyházi tanintézeteivel. A megvalósítás id!tartama: 3 év Sikerkritériumok: - az egyházi iskolák széleskör" részvétele versenyeinken, rendezvényeinken, - a kapcsolat kölcsönössége, - közös programok szervezése. Indikátorok: - a közös rendezvények száma, azok visszajelzései, visszhangja - hírünk az egyházi iskolák körében - testvérosztályok, személyes kapcsolatok száma Cél: intézményi szint# mérési, értékelési rendszer m#ködtetése. A megvalósítás id!tartama: 1 év Sikerkritériumok: - az intézmény minél több területének számszer"síthet! mérése Indikátorok: - mér!eszközök, feladatlapok, kérd!ívek 3. AZ INTÉZMÉNY MIN!SÉGIRÁNYÍTÁS RENDJE A vezetés szerepe a min"ségirányítási rendszerben Cél: Az intézmény vezetése a küls" és bels" szabályozások el"írásainak betartásával biztosítsa az együttm#ködés rendjét a partnerek elvárásainak megfelel"en! Legyen elkötelezett a min"ség, a folyamatos fejlesztés és a szervezeti kultúra fejlesztése iránt. A vezet! min!ségfeladatai: - az éves munkaterv elkészítése, - a Pedagógiai program és a Min!ségpolitikai nyilatkozat ötévenként felülvizsgálata, - háromévenként nyitott önértékelés lebonyolítása, - szervezeti kultúra fejlesztése, - évenkénti értékelés

11 11 Jogi dokumentumok: - CD jogtár - Oktatási közlöny - Internet A jogi dokumentumok elhelyezése és hozzáférhet!sége: - igazgatói iroda - gazdasági iroda - titkárság Szabályozás eljárásokban Sorszám Tartalmi meghatározás Eljárás neve 1. A Pedagógiai program felülvizsgálata Stratégiai tervezés 2. Az intézmény éves munkájának tervezése Éves tervezés 3. Adatgy"jtés, tapasztalatgy"jtés az értékeléshez, fejlesztéshez Vezet!i ellen!rzés 4. A szervezeti kultúra felmérése, fejlesztése Irányított önértékelés 5. Az intézmény m"ködésének, szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. Vezet!i értékelés A fejezet tartalmára vonatkozó bels" szabályozások Tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található Az SZMSZ célja SZMSZ 1. fejezet 3. oldal Az intézmény meghatározása Alapító okirat Magában Jogi státusz Pedagógiai program Pp 6. oldal Tanulói jogviszony meghatározása Pedagógiai program 16. oldaltól Házirend 2-8. oldal Az intézmény munkarendje SZMSZ V. fejezet 19. oldal Pedagógiai Program A tanítási, képzési id!, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje. A nevel!testület és a szakmai munkaközösségek SZMSZ SZMSZ Pp SZMSZ V. És X. fejezet IV-V-VI-VII. fejezet VI. fejezet

12 12 A fejezet tartalmára vonatkozó küls" szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található Igazgató hatásköre Közoktatásról szóló törvény Intézmény munkarendje Közoktatásról szóló törvény 40. Pedagógiai program Közoktatásról szóló törvény Tanórán kívüli foglalkozás Közoktatásról szóló törvény 53. szervezeti formája, rendje Nevel!testület Közoktatásról szóló törvény Szakmai munkaközösségek Közoktatásról szóló törvény 58. Tanítási év rendje Közoktatásról szóló törvény 52.

13 13 A vezet"i min"ségfolyamatok szabályozása Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés (a Pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása 1. A folyamat célja: az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. 2. Folyamatábra: START Jogi szabályozások Pp Támogatói kör listája Munkacsoportok listája Munkacsoportok listája Pp Jogi szabályozások Pp Módosító javaslatok Módosító javaslatok, kiegészítések 1. A Kt. és a szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A Pp módosítandó, kiegészítend! területei számbavétele 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4. A területek szétosztása a csoportok között 5. Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról és az els! olvasat el!terjesztésének id!pontjáról 6. A munkacsoportok elemz! munkája 7. A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8. Tantestületi értekezlet az elemz! munka és a módosító javaslatok megvitatása Azonosított területek, folyamatok Megalakult munkacsoportok A területekhez rendelt munkacsoportok Jegyz!könyv Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések Javaslatok elfogadása Nem Igen

14 14 Pp Módosítások Igen 9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Kiegészített Pp Kiegészített Pp 10. A módosított Pp megismertetése és elfogadtatása a DÖK-kel Jegyz!könyv Törvényi szabályozások Kiegészített Pp 11. A teljes program ellen!rzése, összevetése a törvényi el!írásokkal A kiegészített Pp lexkomform m Nem Igen Pp fejlesztési módosításai 12. Testületi vita Jegyz!könyv Elfogadott Pp Nem Módosítások Igen Elkészült Pp 13. A Pp-t megismerteti a közvetlen partnerekkel Jegyz!könyv Új Pp 14. Felterjesztés az Exarchátushoz elfogadásra STOP

15 15 3. Felel!sségek és hatáskörök Lépés Felel!s Érintett Informált 1. Igazgató Tantestület 2. Igazgató Kib!vített iskolavezetés Nevel!testület 3. Igazgató Munkacsoportok Nevel!testület 4. Igazgató Tantestület 5. Csoportvezet!k Munkacsoport tagjai Igazgató 6. Csoportvezet!k Munkacsoport tagjai Igazgató 7. Igazgató Tantestület 8. Munkacsoportok vezet!i Tantestület 9. Igazgató, DÖK vezet! DÖK 10. Igazgató Iskolavezet!ség Tantestület 11. Min!ségi kör vezet!je Min!ségi kör tagjai Igazgató 12. Igazgató Tantestület 13. Igazgató Szül!k, gyerekek, tantestület 14. Igazgató Fenntartó Tantestület A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitölt!/készít! Meg!rzési hely A Pp módosításra szoruló területe, folyamatai Megalakult munkacsoportok listája A területekhez rendelt munkacsoportok Módosító javaslatok, kiegészítések Kiegészített Pp Kib!vített isk. vezet!ség II. sz. min!ségi kör vezet!je III. sz. min!ségi kör vezet!je Munkacsoportok Munkacsoportok Min!ségügyi dosszié Min!ségügyi dosszié Min!ségügyi dosszié Min!ségügyi dosszié Min!ségügyi dosszié Meg!rzési id! 1év 1év 1év 1év Másolatot kap Munkacsoportok Igazgató Igazgató Igazgató 5 év Igazgatói iroda

16 A Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola éves munkatervének elkészítése Folyamatszabályozás: 1. A folyamat célja: a munkaterv elkészítése, mely meghatározza az iskola oktató-nevel! munkáját az adott tanévben. Szabályozza id!ben és felel!sökre lebontva az éves feladatokat. 2. Folyamatábra Tantárgy felosztás Az elmúlt tanév értékel! beszámolója Munkaközösségek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjér!l szóló rendelet START 1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkit"zésekr!l 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. A mk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket Jegyz!könyv 4/a. A DÖK vezet! és az ifj. védelmi felel!s elkészíti a munkatervet DÖK és ifj. védelmi munkaterv 5. Célok, feladatok elosztása, felel!sök, id!keretek az 6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek értékelése Javított, elfogadott tervek Nem Tartalmilag, formailag megfelel!-e? Igen

17 17 DÖK, ifj. védelmi terv A mk-ek munkatervei 8. Feladatterv elkészítése 9. Ellen!rzési terv elkészítése Feladatterv Ellen!rzési terv 10. Események sorrendje Eseménynaptár Tájékoztatás 11. A tájékoztatási rendszer megtervezése Tájékoztatási rendszer 12. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Az intézmény éves munkaterve Nem 13. A nevel!- testület elfogadja az éves munkatervet Igen Igen 14. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése a tanáriban és az irattárban STOP

18 18 3. Felel"sségek és hatáskörök Felel"s Érintett Informált Mk. vezet!k, ifj. véd felel!s, Igazgató 1. DÖK vezet! Tantestület Igazgató Tantestület - 2. Igazgató Tantestület Munkaközösség-vezet!k Tantestület - 5. Munkaközösség-vezet!k Tantestület - 6. Munkaközösség-vezet!k Munkaközösség - 7. Mk. vezet!k Tantestület Igazgató Mk. vezet!k, ifj. véd felel!s, Igazgató 8. DÖK vezet! - Igazgató, igazgatóhelyettes - 9. Mk. Vezet!k Igazgató, igazgatóhelyettes Mk. vezet!k, DÖK vezet! Igazgató, igazgatóhelyettes Tantestület 12. Igazgató, igazgatóhelyettes Iskolatitkár Igazgató Tantestület Fenntartó, szül!k 14. Igazgató Iskolatitkár - Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitölt" Meg"rzési hely Meg"rzési id" Másolatot kap 1. Jegyz!könyv Jegyz!könyv-vezet! Irattár 1 tanév - 2. Órarend Igazgató-helyettes Igazgató-helyettesi iroda # tanév Tanárok 3. DÖK és ifj. védelmi DÖK vez., ifj. munkaterv védelmi vezet! Igazgatói iroda 1 tanév - 4. Munkaközösségi tervek Mk. vezet!k Igazgatói iroda 1 év Mk. vezet!k 5. Feladatok elosztása Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezet!k 6. Ellen!rzési terv Igazgató, Igazgatói iroda 1 év Mk. vezet!k 7. Eseménynaptár 8. Tájékoztatási rendszer 9. Az intézmény munkaterve igazgatóhelyettes Igazgató és ig. helyettes Igazgató Igazgató Igazgató-helyettesi iroda Irattár Igazgatói iroda, tanári szoba 1 év 1 év - Szül!k, alkalmazotti közösség 1 év Fenntartó

19 Vezet"i ellen"rzés. Folyamatszabályozás Célja: adatgy"jtés, tapasztalatgy"jtés az értékeléshez és a fejlesztéshez Folyamatábra START 1. Az általános vezet!i ellen!rzés területeinek, szempontjainak meghatározása Id!- és felel!sség táblázat Szempontlista Indikátorrendszer Indikátorrendszer Az ellen!rzött területek listája Ellen!rzési terv Id!- és felel!sségmátrix Ellen!rzési szempontlista 2. Az ellen!rzési területek kiválasztása 3. Éves ellen!rzési terv aktualizálása, havi lebontásban 4. Éves ellen!rzési terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel 5. Az ellen!rzésért felel!s személyek megbízása 6. Az ellen!rzés végrehajtása Az ellen!rzött területek listája Aktuális ellen!rzési terv Jegyz!könyv Megbízások Id!terv a beszámoláshoz Feljegyzések Feljegyzések az ellen!rzésr!l Ellen!rzési lista 7. A tapasztalatok megbeszélése 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Ellen!rzési lista Feljegyzés Ellen!rzési lista Feljegyzések 9. Az igazgató tájékoztatása az ellen!rzés tapasztalatairól Eredményes ellen!rzés Nem Igen 10. Az eredmények adattárba helyezése Elektromos adatbázis STOP

20 20 A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Szempontlista Az ellen!rzött területek és személyek listája Feljegyzés Terv Jegyz!könyv Kitölt"/készít" Meg"rzési hely Meg"rzési id" Másolatot kap Min!ségügyi vezet!i kör Igazgató Igazgatóhelyettes Min!ségirányítási dosszié 5 év 1 év Irattár Irattár Igazgató, ellen!rz! személyek Igazgató, Min!ségirányítási igazgatóhelyettes dosszié 1 év Fenntartó Min!ségirányítási Igazgatóhelyettes dosszié 1 év Fenntartó Megbízatások Id!terv (a beszámoláshoz) Ellen!rzési lista Elektronikus adatbázis Igazgató Igazgató A delegált A feljegyzést végz! Min!ségirányítási dosszié 1 év A delegált Min!ségirányítási dosszié A delegált Min!ségirányítási dosszié 5 év Irattár Felel"sségek és hatáskörök Lépések Felel"s Érintett Informált 1. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség 2. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség 3. Igazgató, igazgatóhelyettes Iskolavezetés Alkalmazotti közösség 4. Igazgatóhelyettes Alkalmazotti közösség - 5. Igazgató Delegáltak - 6. Igazgató, igazgatóhelyettes Delegáltak - 7. Az ellen!rzést végz! személy Ellen!rzött - 8. Delegált ellen!rz! Ellen!rzött - 9. Delegált ellen!rz! Ellen!rzött Delegált ellen!rz! Igazgató -

21 Irányított önértékelés kétévenként Cél: Információgy"jtés a szervezeti kultúra szintjeir!l és az intézmény folyamatairól Folyamatábra START Céllista 1.. Önértékelés céljainak meghatározása Ütemterv 2.. A feladatok ütemezése. Önértékelés területeinek, szempontjainak meghatározása Szempontlista 3.. A vezet!i önértékelés elkészítése Vezet!i kérd!ív 4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani el!készítése Kérd!ívek a klímavizsgálathoz Vezet!i kérd!ív Összegzés a klímavizsgálatról A klímatesztekkel való felmérés és feldolgozás elvégzése A klímatesztek és a vezet!i kérd!ívek elemzéséb!l a fókuszcsoportos interjú kérd!íveinek megfogalmazása korrekció Összegzés a klímavizsgálatról A fókuszcsoportos interjú kérdései A fókuszcsoportos interjú kérdései 7. A fókuszcsoportos interjú módszertana, szempontjai, ütemezése Fókuszcsoportos interjú protokollja korrekció Protokoll 8. A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítása Jegyz!könyv Jegyz!könyv 9. A fókuszcsoportos interjúk feldolgozása Összefoglaló a fókuszcsoportos beszélgetésr!l Önértékel! dokumentumok 10. Az irányított önértékelés anyagainak összesít! elemzéséb!l a vezet!i interjú el!készítése korrekció Vezet!i interjú kérdései Vezet!i interjú kérdései 11. A vezet!i interjú lefolytatása az összegzés alapján Vezet!i interjú ö

22 22 Önértékel! dokumentumok 12. Az irányított önértékelés anyagainak végs! összesítése Összefoglaló az irányított önértékelésr!l 13. A tantestület tájékoztatása az irányított önértékelésr!l Közösségi találkozó jegyz!könyve 14. A fejlesztend! területek kijelölése Problémakatalógus STOP

23 Irányított önértékelés 23 Felel!sségek és hatáskörök A lépés tárgya Felel!s Érintett Informált 1. Az önértékelés céljainak meghatározása Igazgató Vezet!i kör Tantestület 2. Feladatok ütemezése, módszertani el!készítése Min!ségügyi vezet! Min!ségügyi körök Tantestület 3. A vezet!i önértékelés elkészítése Intézményi min!ségügyi Igazgató, igazgatóhelyettesek Vezet!i kör + aktív mag vezet! Vezet!i kör 4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani Intézményi min!ségügyi Igazgató Aktív mag el!készítése vezet! Min!ségi körök 5. A klímavizsgálat lebonyolítása, felmérések Min!ségügyi vezet! Aktív mag (munkatársi Tantestület elvégzése, összefoglaló elemzés elkészítése Értékel! team kollektíva) 6. A fókuszcsoportos interjú kérdéseinek megfogalmazása Min!ségügyi vezet! Min!ségi körök vezet!i Igazgató Vezet!i kör A fókuszcsoportos interjú módszertanának lebonyolítási tervének, kidolgozása, a protokoll összeállítása Az interjú lebonyolításáért és feldolgozásáért kijelölt felel!s 8. A fókuszcsoportos interjú lebonyolítása Fókuszcsoportos interjú lebonyolítói 9. A fókuszcsoportos interjú elemzése, összegzése 10. A vezet!i interjú el!készítése az összegzés eredményei alapján 11. A vezet!i interjú lefolytatása 12. Az irányított önértékelés anyagainak végs! összesítése 13. A munkatársi kör tájékoztatása a felmérések eredményér!l 14. Problémakatalógus összeállítása, fejlesztend! területek kijelölése Min!ségügyi vezet! Min!ségügyi vezet! Az interjú lefolytatásával megbízott munkatárs Min!ségügyi vezet!, min!ségi körvezet!k Igazgató Min!ségügyi vezet! Min!ségügyi vezet! Aktív mag A fókuszcsoportos interjú feldolgozói Fókuszcsoportos interjú -- lebonyolítói, alanyai és feldolgozói Vezet!i kör -- Min!ségi körök Vezet!i kör -- Min!ségi körök Igazgató - igazgatóhelyettesek Vezet!i kör -- Vezet!i kör Vezet!i kör A fókuszcsoportos interjú alanyai Alkalmazotti közösség Intézményfelel!s Aktív mag

24 24 Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Küld! / készít! Meg!rzési Meg!rzési hely megnevezés id! 1. Céllista Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év 2./1 Munkajelentés Min!ségügyi vezet! Min!ségügyi irattár 5 év 2./2 Szempontlista Min!ségügyi vezet! Min!ségügyi irattár 5 év 3. Vezet!i kérd!ív Igazgató, igazgatóhelyettes Min!ségügyi irattár 5 év 4. Kérd!ívek klímavizsgálathoz Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év 5. Összegzés a klímavizsgálatról Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év 6. A fókuszcsoportos interjú kérdése Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év 7. Fókuszcsoportos interjú protokollja Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év 8. Jegyz!könyv 9. Összefoglaló a fókuszcsoportos interjúról. 10. Vezet!i interjú kérdései 11. Vezet!i interjú 12. Összefoglaló az irányított önértékelésr!l 13. Közösségi találkozó jegyz!könyve 14. Problémakatalógus Az interjú lebonyolításában részt vev!k Min!ségügyi irattár 5 év Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év Igazgató, igazgatóhelyettes Min!ségügyi irattár 5 év Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év Min!ségügyi vezet! Min!ségügyi irattár 5 év Vezet!i kör Min!ségügyi irattár 5 év Másolatot kap Az intézményi önértékelés területei: - szervezeti kultúra - a folyamatok szabályozottsága - a folyamatos fejlesztés eredményei Az intézményi önértékelés módszerei: - kérd!ív - strukturált interjú - fókuszcsoportos interjú - teszt

25 25 Az önértékelés lépései: 1. Vezet!i önértékelés, önkitölt!s kérd!ív segítségével. 2. Dokumentumelemzés. 3. Klímateszt. 4. Fókuszcsoportos interjúk. 5. Vezet!i interjú. Résztvev!i: - igazgató - igazgatóhelyettes - alkalmazotti csoportok reprezentatív képvisel!i

26 Éves értékelés Folyamatszabályozás Célja: Az intézmény m"ködésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. Folyamatábra: START Munkaterv 1. Az igazgató felkéri az értekezleten érintett területek felel!seit az éves beszámolóik elkészítésére Mk. munkaterv DÖK, ifj. véd. munkaterv 2. Mk. vezet!k elkészítik az éves beszámolót A. 2/a. A mk.-ek elfogadják a beszámolót Munkaközösségi beszámoló Partnerekt!l származó visszajelzések eredménye Bels! audit jegyz!könyve DÖK + ifj. véd. elkészíti az éves beszámolót B. A folyamatgazdák és a Min!ségügyi Tanács elkészíti az éves beszámolót DÖK és ifj. védelmi beszámolók Min!ségügyi beszámolók Min!ségfejleszt! munkák Ellen!rzési feljegyzések Az igazgató összegzi a vezet!i ellen!rzés eredményeit D. értékelése) Ellen!rzési beszámolók Intézkedési tervek ( javító, fejleszt! tev.) A min!ségi körök vezet!i elkészítik az éves beszámolót Beszámolók az intézkedési tervekr!l Személyi változások listája Az igazgató számba veszi a megváltozott körülményeket Beszámoló a megváltozott körülményekr!l

27 27 Alapítványi mérleg A Soltész Nagy Kálmán Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány kuratóriumi elnökének beszámolója Éves beszámoló az alapítvány munkájáról 3. Az igazgató összegzi az éves beszámolókat Éves beszámolók 4. Az igazgató beszámol a tanév során elért eredményekr!l, az intézmény egész éves munkájáról a tanévzáró értekezleten. Jegyz!könyv 5. Hozzászólások 6. A tantestület elfogadja az éves beszámolót. Jegyz!könyv 7. Az éves beszámoló elhelyezése az irattárba, továbbítása a fenntartó felé Az iskola éves beszámolója STOP sadnóti Alapítvány elnöke elkészíti éves beszámolóját I.

28 Felel!sségek és hatáskörök: A lépés tárgya Felel!s Érintett Informált 1. Igazgató Területek felel!sei Tantestület 2. Munkaközösség-vezet!k, Tantestület Igazgató min!ségügyi-vezet!k, DÖK-vezet! 3. Igazgató Igazgatóhelyettes - 4. Igazgató Tantestület - 5. Vezet!k, nevel!k Tantestület Igazgató 6. Igazgató Tantestület Fenntartó 7. Igazgató Fenntartó - A dokumentumok és bizonylatok rendje: A bizonylat megnevezése Kitölt!/készít! Meg!rzési hely 1. Éves Területek felel!sei Igazgatóhelyettesi beszámolók iroda 2. Jegyz!könyv 3. Az iskola éves beszámolója Felkért jegyz!könyvvezet! Meg!rzési id! Másolatot kap # év - Iktató 1év - Igazgató Iktató 1 év Fenntartó Az intézményi m"ködés bels! rendje A Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Min!ségirányítási programjának m"ködtetéséért felel!s az igazgató. A min!ségirányítási vezet! a min!ségügyi tanács élén állva munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. Munkáját a min!ségi körvezet!k, a min!ségi körökön belül a folyamatgazdák segítik, akik az adott folyamatok m"ködtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak a min!ségirányítási vezet! és az alkalmazotti kör felé. Feladatkörüket a Min!ségbiztosítási Tanács M"ködési Szabályzata és munkaköri leírás tartalmazza. Az egyes folyamatokhoz rendelt folyamatgazdák feladatkörét a felel!sség mátrix segítségével szemléltetjük. Folyamatainkat a PDCA ciklusnak megfelel!en m"ködtetjük. A mérés, elemzés, javítás követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén, (kis PDCA), másrészt az intézmény szintjén (PDCA) valósítjuk meg bels! audittal. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak, vagy személyi változásoknak megfelel!en végezzük.

29 29 Felel!sségi mátrix A felel!sségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely f!folyamatnak ki a gazdája. Szervezeti egység vagy folyamatgazda Szervezeti egység vagy folyamatgazda A Igazgató H Folyamatgazda 3 B Igazgatóhelyettes I Folyamatgazda 4 C D E Min!ségügyi vezet! 1. min!ségi kör vezet!je 2. min!ségi kör vezet!je F Folyamatgazda 1 G Folyamatgazda 2 Folyamat A B C D E F G H I 1. Stratégiai tervezés X 2. Éves tervezés X X 3. Vezet!i ellen!rzés X X X 4. Irányított önértékelés X X X 5. Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése 6. Kiválasztási és betanulási rend m"ködtetése X 7. Továbbképzési rendszer m"ködtetése X 8. Bels! értékelési rendszer (munkatársak X X X X értékelése) 9. Ösztönz! rendszer m"ködtetése X X 10. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása X X (infrastruktúra) 11. Gazdasági és pénzügyi folyamatok X 12. Egyéb kiszolgáló folyamatok X 13. Beiskolázás (els!sök) X 14. Módszertani eszköztár és kultúra X 15. A tanulás támogatása X 16. Az adott csoport el!rehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés (tanmenet) 17. A tanuló értékeléséhez szükséges közös követelmények és mér!eszközök 18. Pedagógusok együttm"ködése X X 19. Az intézmény m"ködésének éves értékelése X X 20. A 8. osztályosok nyomon követése X 21. Bels! audit X X X X X X X A partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A partnerazonosítás folyamatának szabályozása Cél: a küls! és bels! partnerek azonosítása, a partnerek közötti kommunikáció szervezése 29

30 30 A folyamat leírása: Törvény Partnerlista A partnerlista felülvizsgálás: minden év októberében nincs Van-e változás? STOP Partnerlista javítása Módosított partnerlista A partnerekkel történ! kommunikáció STOP Cél: a partnerek folyamatos tájékoztatási rendjének, fórumainak rögzítése annak érdekében, hogy kell! tájékozottsággal rendelkezzenek az iskola m"ködésér!l, és annak folyamatairól. A folyamat leírása Partnerek Szül! Mikor (milyen fórum) Téma Felel!s Módszer Dokumentum Szül!i értekezlet Intézményi Osztályf!nökök Szóbeli közlés Jelenléti ív Fogadó óra m"ködés, Szaktanárok Írásbeli Nevelés-oktatás tájékoztató Igényfelmérés Ellen!rz!, Tanévnyitó, önértékelés Min!ségügyi Faliújság a tanévzáró vezet! szül!i Szül!k akadémiája Igazgató értekezletek és fogadó órák DÖK DÖK gy"lés Aktuális feladatok Hulladékgy"jtés Gyermekvezet!k tájékoztatása Házirend véleményezése Táboroztatás Tanárok Nevel!testületi értekezletek, Nevelési értekezletek Min!ségügyi értekezletek Aktuális témák Nevelési- és szakmai témák Önértékelés eredménye Igényfelmérés eredménye Iskolalelkész rendjér!l A DÖK vezet! Szóbeli közlés Jegyz!könyv, feljegyzés Igazgató Szóban Írásban Jelenléti ív, Jegyz!könyv Szül!i Közösség Sz. K. értekezlet Intézményi m"ködés Igazgató DÖK vezet! Szóbeli közlés Jelenléti ív Fenntartó Intézményvezet!i értekezlet Intézményi m"ködés Igazgató Szóban, írásban Beszámolók 30

31 31 Középiskolák Pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap Igényfelmérés Továbbtanulás Beiskolázás Igényfelmérés eredménye Visszajelzés továbbtanuló diákjainkról Pályaválasztási felel!s Írásban Folyamatgazda Meghívó A folyamat dokumentumai és bizonylatai: jelenléti ív, jegyz!könyv A meg!rzés helye: min!ségbiztosítási dosszié A partnerkapcsolatok m"ködtetése. Cél: az intézmény kövesse nyomon a partnerek igényeinek, elégedetlenségének vagy elégedettségének változásait, s azokat elemezve folyamatosan építse be a mindennapi m"ködésbe. Folyamatok: 1. partnerazonosítás, illetve a partnerlista frissítése 2. az információs rendszer folyamatos frissítése 3. a partneri igény és elégedettségmérés (önálló folyamatként külön eljárásban szabályozva) 4. beiskolázási eljárás (önálló folyamatként külön eljárásban szabályozva) 5. továbbtanuló diákjaink nyomon követése A fejezet tartalmára vonatkozó bels! szabályozás Tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található Partneri kapcsolatok meghatározása és a kapcsolattartás formái Közvetlen és közvetett partnerek meghatározása. A kapcsolattartás rendje SZMSZ Pp SZMSZ Pedagógiai program VII. fejezet X., XII., XIII., XIV. fejezet VII. fejezet X. fejezet, XII. fejezet Beiskolázás SZMSZ IX. fejezet A fejezet tartalmára vonatkozó küls! szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található A gyermek (tanuló) jogai Közoktatási törvény 10. ; 11. A tanuló kötelessége Közoktatási törvény 12. A szül! jogai, kötelességei Közoktatási törvény 13. ; 14. A pedagógusok jogai, kötelességei Közoktatási törvény 19. Képzési kötelezettség Közoktatási törvény

32 32 Pedagógiai-szakmai szolgáltatások Közoktatási törvény 36. Tanórán kívüli foglalkozások Közoktatási törvény 53. Szül!i szervezet Közoktatási törvény 59. Tanulók közösségei, DÖK Közoktatási törvény 62. ; 63. ; 64. Tanulói jogviszony Közoktatási törvény 66. ; 75. Fegyelmi büntetés Közoktatási törvény 76. ; 77. Eljárási szabályok Közoktatási törvény 83. ; 84. Fenntartási irányítás Közoktatási törvény A. / Bels! partnerek A pedagógusok együttm"ködése (Táblázat a következ! oldalakon) 32

33 33 Szakmai keretek Ülések száma Tevékenység Elvárt eredmény Értékelés Ellen!rzés Munkaközösségek: Általában évente 5, feladattól függ!en ennek gyakorisága n!het Tanterv beválás vizsgálata Tanmenetek - beválás vizsgálata Módszerek, eszközök kiválasztása Módszertani tapasztalatok átadásának fórumai (Bemutatók, ötletbörzék) A tanulói értékelés követelményeinek teljesülése Tankönyvválasztás szempontrendszerének felülbírálata Mérési feladatok összehasonlító elemzése Bevált módszerek igazgató igazgatóhelyettes 33

34 34 Szakmai keretek Ülések száma Tevékenység Elvárt eredmény Értékelés Ellen!rzés Egy osztályban tanító tanárok közössége: 2 havonta magatartás és szorgalom elbírálása - nevelési megbeszélés szükség esetén (problémás tanulók esetmegbeszélése) Magatartás, szorgalom értékelése Információk átadása a fegyelmi füzet bejegyzéseinek megbeszélése Aktuális problémák megbeszélése -Magatartás, szorgalom, pedagógiai alapelv kritériumainak megfelel! eredmény -Sokoldalú tájékoztatás (korrekt, pontos) a fejl!dési lapokon -Nevelési problémákra konszenzuson alapuló nevelési eredmény az adott osztályf!nök, osztályf!nöki munkaközösségvezet! igazgató igazgató-helyettes tanmenet ig.h. családlátogatás módszerek, szempontok igazgató ig.h. mk.vez. Gyerm.és ifj.véd.fel. 34

35 Az intézmény bels! információs rendszere Információs források Közvetlen források Igazgató Gazdasági vezetés Igazgató helyettes Kib!vített iskolatanács ülés M. k. vezet!k Tantestületi é.é.ért.értékelés Munkaértekez let M. k. ülések Egyes szül! M. k. ülések DÖK vezet!k Iskolatanács Min. Tanács TanácsVezet!i kör vezet!i DÖK Egész iskolai közösségi fórum Osztály ok Évfolyamok Osztály ok Szakszervez et Szül!i munkaközösség Szül!k fóruma Szül!i értekezlet Egyes gyerek Min!ségi munka Min! -ségi körök Technikai dolgozók Konyha Vezet!i kör Karbantartók Takarítón!k Min! -ségi körök Egyes nevel! Az információáramlás eszközei: - körözvény - hirdet!tábla - meghívó ellen!rz! könyvben, tájékoztatóban - meghívó (rendezvényre) - szórólap - iskolarádió - levél - tanulói értékelés (érdemjegy) B./ Küls! partnerek A Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola 1. osztályosainak beiskolázási rendje Cél: Három maximális létszámú (26 f!s) 1. osztály indítása

36 36 A közeli óvodák megkeresése A fenntartó szándéka szerint az indítható 1. osztályok száma 1. osztályos tanítók kijelölése Óvodai szül!i értekezleten az 1. osztályos tanítók bemutatkozása Tájékoztató prospektus az iskoláról Alsós munkaterv Plakátok elhelyezése az óvodákban Hirdetés a templomokban Nyílt nap el!készítés El!zetes beiratkozási ív Meghívó plakátok készítése m"helymunka Nyílt nap és szül!i értekezlet lebonyolítása Forgatókönyv felel!sökkel Technika szaktanterem Rajz szakcsoportsport Jelenlegi 1. osztályosok Óvodások megajándékozása 1. osztályosok beíratása Javaslatok osztályba sorolásra Jelenlegi 4.osztályosok Óvodai szakvélemény Megfelel!-e a létszám Három osztály indítása Igen Egyeztetés A többi iskolával igen igen nem Anyakönyvi kivonat Szül!i értekezlet az els!s szül!k számára Sikeres? 2. osztály indítása kérd!ív A beiskolázás értékelése Alsós munkaterv Adatok és a kérd!ív elemzése Jobb marketingmunka szükséges 36

37 37 Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat megnevezés Küld! / készít! Meg!rzési hely Meg!rzési id! Másolatot kap Az érintett óvodák létszámadatai (jelzés alapján) Alsós munkaterv Az iskola bemutatását célzó nyílt nap forgatókönyve Angol és számítástechnika iránt érdekl!d! tanulók neve Vezet! óvón!k Alsós mk. vezet! Alsós mk. vezet! igazgatóhelyettes Alsós mk. vezet! 1 év Igazgató Alsós mk. vezet! 1 év Tanítók Igazgatóhelyettesi iroda # év - Beiratkozási ív igazgatóhelyettes Irattár 5 év Fenntartó Els! osztályos gyerekek szülei által Kérd!ív-feldolgozó team dosszié Min!ségügyi kitöltött kérd!ívek 5 év - elemzése Felel!sségek és hatáskörök A lépés tárgya Felel!s Érintett Informált Az 1. osztályos tanítók Tantestület, igazgató 1. oszt. tanítók kijelölése óvodák, szül!k Óvodai szül!i értekezleten az 1. osztályos 1. osztályos tanítók, 1. Osztályos tanítók bemutatása ig. helyettes tanítók, óvón!k, óvón!k, szül!k szül!k Nyílt nap el!készítése Nyílt nap lebonyolítása Jelentkez! els!sök osztályba sorolására tett javaslatok ig. helyettes és folyamatgazda alsós mk. igazgató Alsós mk. gyerekek, óvón!k, szül!k gyerekek, leend! 1. osztályos nevel!k 1. osztályosok beíratása igazgató Alsós mk. Alsós mk. Tantestület, óvodák Szül!k Fenntartó Szül!i értekezlet az els!s Leend! 1. osztályos igazgató Szül!k szül!k számára tanítók A beiskolázás értékelése igazgató Alsós mk. Tantestület 37

38 C./ Partneri igény- és elégedettségmérés Cél: hogy a partneri igények megismerésével közös értékrend alakuljon ki az iskola és partnerei között a hatékony együttm"ködés érdekében. START Partneri adatbázis 1. A partnerlista felülvizsgálata Partneri adatbázis kommunikációs táblák 2. Az elégedettség (megfelel!ség) kritériumainak meghatározása és aktualizálása Elégedettségi (megfelel!ségi) kritériumok Állami elvártások Fenntartói elvárások 3. Az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereinek és gyakoriságának meghatározása vagy módosítása Az igényfelmérésben résztvev!k listája, a reprezentatív minta Intézményi elvárások 4. A mintavétel szempontjainak felülvizsgálata Mérési rend/ eljárási rend A munkatársak elvárásai Tanulói elvárások Szül!k elvárásai 5. Az igényfelmérés és elégedettségmérés lefolytatása 6. Az igényfelmérés és elégedettségmérés eredményeinek elemzése Az eredmények összegzése Tantestületi összefoglaló jegyz!könyve 7. Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül Módosított partnerlista Szükséges-e beavatkozás? Indikátorainkban van-e szükség változásokra? A partnerek elégedetlenségének igen A folyamat leírása igen kezelése igen igen nem Az új indikátorok beiktatása STOP

39 39 A bizonylat A dokumentumok és bizonylatok rendje megnevezése Kitölt! / készít! Meg!rzési hely 1. Partneri adatbázis 2. Elégedettségi kritériumok 3. Eljárásrend az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének mérésére 4. Az igényfelmérésben résztvev!k listája 5. Az eredmények összegzése 6. Tantestületi összefoglaló 7. Rövid összefoglaló, jegyz!könyv min!ségügyi vezet! frissíti min!ségi körök, támogató csoport folyamatgazda min!ségi körök támogató csoport folyamatgazda min!ségi kör, támogató csoport folyamatgazda és min!ségi körvezet!k min!ségügyi dosszié min!ségügyi dosszié min!ségügyi dosszié, kérd!ívcsomag min!ségügyi dosszié, kérd!ív csomag Meg!rzési id! 2 év 2 év Másolatot kap kérd!ívekkel foglalkozó munkacsoport vezet!je 5 év kérdez! csoport 2 év kérd!íves csoport min!ségügyi dosszié, kérd!ívcsomag 2 év támogató csoport folyamatgazda min!ségügyi dosszié 2 év támogató csoport támogató csoport min!ségügyi dosszié 2 év irattár Felel!sségek és hatáskörök A lépés tárgya Felel!s Érintett Informált 1. lépés min!ségügyi A partnerlista felülbírálata 2. lépés Az elégedettség kritériumainak aktualizálása 3. lépés A módszerek kiválasztása. 4. lépés A mintavétel szabályainak felülvizsgálata 5. lépés Az igény- és elégedettségmérés lefolytatása 6. A felmérés eredményének feldolgozása, elemzése 7. lépés Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül vezet! folyamatgazda folyamatgazda, kérd!íves csoport folyamatgazda, min!ségügyi vezet!, kérd!íves csoport min!ségügyi vezet!, folyamatgazda folyamatgazda, kérd!íves csoport folyamatgazda Min!ségi körök az ig. helyettes, a kérd!íves csoport, min!ségi körök, támogatócsoport A teljes dolgozói kör, küls! partnerek Kérd!íves csoport Küls! partnerek Küls! partnerek min!ségi körök, támogató csoport Tantestület Tantestület Tantestület Tantestület, dolgozói kör min!ségügyi vezet! min!ségügyi vezet! Teljes dolgozói kör igazgató 39

40 Az emberi er!forrás biztosítása és fejlesztése Célja: a megfelel!en szakképzett munkaer! kiválasztásával, a munkatársak teljesítményének értékelésével, javításával, ösztönzésével, képesítésük fejlesztésével, a szervezett célkit"zésének hatékonyabb teljesítése. A fejezet tartalmára vonatkozó bels! szabályozás A tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található? Pedagógusokkal szembeni Pedagógia program IX. fejezet elvárások Kinevezések, megbízások Munkaügyi szabályzat I. fejezet A továbbképzési terv Pedagógiai program Melléklet szempontrendszere A pedagógiai munka értékelésének menete Pedagógiai program IX oldalig A fejezet tartalmára vonatkozó küls! szabályozás Tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található? Alkalmazási feltételek Kinevezés Kiválasztás, betanulás Kjt Kjt Kjt közalkalmazotti jogviszony létesítése 111. Pedagógusok továbbképzése, szakvizsga, 7 évenkénti kötelezettség Munka Törvénykönyve 138/92. Korm. Rendelet Továbbképzés Kt Kt 138/92. Korm. Rend. 277/97. Korm. Rend. 41/1999. OM. rendelet bek bek. A továbbképzés /A továbbképzés teljesítése Értékelés Kt 11/94 Miniszteri rendelet

41 41 Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés Jutalom Ösztönz!rendszer Kjt 138/92. Korm. Rend. Kt 24/200. OM rendelet Kjt bek bek. Szabályozás eljárásokban Sorszám Tartalmi meghatározás 1. Pedagógus munkatársak kiválasztása és betanulása 2. Nem pedagógus munkatársak kiválasztása és betanulása 3. Az éves beiskolázási terv készítése 4. Munkatársak értékelésének lépései, eszközei, összegz! értékelés készítése 5. A min!ségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai Eljárás Pedagógusok munkatársak kiválasztása és betanulása Nem pedagógus munkatársak kiválasztása és betanulása. A továbbképzési rendszer m"ködtetésének folyamatszabályozása. A bels! értékelési rendszer m"ködtetése. Az intézményi ösztönz!rendszer m"ködtetése. 41

42 42 A./ Eljárásrend az emberi er!források kiválasztási és betanulási rendjének m"ködtetésére Pedagógus munkatárs kiválasztása Lépések Módszer Eszköz Érintett Felel!s Határid! I. Pályázat kiírása Pályáztatás Média Az adott szakmai munkaközösség II. Határid!re beérkez! pályázatok értékelése Dokumentum -elemzés Szakmai önéletrajz, pályázat III. Személyes beszélgetés a pályázóval Beszélgetés Dokumentumok, pályázat IV. Intézmény céljainak megismertetése, És a feltételrendszer megismertetése Beszélgetés Küldetésnyilatkozat, Pedagógiai program V. Kiválasztás Döntés Munkajogi dokumentumok VI. Megbízás Beszélgetés Munkaszerz!dés, munkaköri leírás Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató Pályázó, Igazgató Pályázó Pályázó, igazgató VII. Patronáló tanár kijelölése! Felkérés Megbízás Patronáló tanár, pályázó, igazgató Igazgató Tanév vége Igazgató Igazgató és egyházi bizottság Igazgató, egyházi bizottság Igazgató Igazgató, egyházi bizottság Igazgató Igazgató Pályázat határideje kiírás szerint (június) Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus 42

43 43 VIII. Személyes beszélgetés a vezet!vel: - egyéni érdekl!dési kör megismerése, - tájékoztató az érdekvédelmi szervezetekr!l, munkaközösségekr!l, - az iskola hagyományairól Beszélgetés Iskolai dokumentumok Pályázó, igazgató, szervezetek képvisel!je, munkaközösség vezet!je Igazgató patronáló tanár Szept. 10. IX. Személyes találkozások (a patronáló tanárral) Bemutatás X. A kiválasztás és betanulás értékelése Megbeszélés Írásbeli értékelés XI. Az eljárásrend esetleges korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Értékelés szempontjai, Pp Munkaköri leírás Óralátogatási füzet Adminisztráció Munkatársak+ új munkatárs+ patronáló tanár Új munkatárs Patronáló tanár igazgató Korrekció Eljárásrend Min!ségügyi Tanács Igazgató helyettes Igazgató, igazgatóhelyettes Szept. 10. Jan.31. Május 31. igazgató Június 15.! Szempontok a patronáló tanár kiválasztására - Legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa, általában munkaközösség-vezet!, ill. az! javaslatára kiválasztott munkatárs A patronáló pedagógus feladata - a belép! új, pályakezd! ill. nem pályakezd! kolléga óráinak látogatása (havonta egyszer) az óralátogatás az igazgató által megadott és a MIP-ben rögzített szempontok szerint - informális problémák megbeszélése 43

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2015. október 21. dr. Molnár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. / Fax: 47/311-039/ 47/311-720 E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu OM azonosító: 039227 SZERVEZETI

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1. Az intézmény adatai: 1.1. Neve: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1.2. Székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 6. 1.3. Tagintézményei: Békési Galéria - Békés, Széchenyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben