SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) , Fax: (52)

2 Tartalom 1. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minta (kollégiumi nevelőtanár) Munkaköri leírás-minta (tanár) Munkaköri leírás-minta (osztályfőnök) Munkaköri leírás- minta (vezető tanár/mentor tanár) Munkaköri leírás-minta (munkaközösség-vezető) Munkaköri leírás -minta (könyvtáros tanár) Munkaköri leírás-minta (Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) Munkaköri leírás -minta (diákönkormányzatot segítő pedagógus) Munkaköri leírás -minta (mentor) Munkaköri leírás -minta (kollégiumvezető) Munkaköri leírás-minta (közismereti intézményvezető-helyettes) Munkaköri leírás-minta (szakmai intézményvezető-helyettes) Munkaköri leírás- minta (gyakorlati oktatásvezető) Munkaköri leírás- minta (iskolatitkár) Munkaköri leírás-minta (adminisztrátor) Munkaköri leírás-minta (kertészeti gondnok) Munkaköri leírás-minta (kertész) Munkaköri leírás- minta (ügyintéző) BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT Belső ellenőrzés fogalma A belső ellenőrzés rendszere Az ellenőrzéssel járó jogok és kötelességek Belső ellenőrzés feladatai A belső ellenőrzés területei A belső ellenőrzés fajtái A belső ellenőrzés írásbeli dokumentálása Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb feladatok Az ellenőrzés gyakorlati feladatai Záró rendelkezések IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása felügyelete

3 3.2. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok Az irattárazás rendje Az intézmény által alkalmazandó záradékok Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok Az iskolai könyvtár feladata A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok Gyűjteményszervezés A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek A könyvtári állomány feltárása Könyvtáros tanár munkaköri leírása Gyűjtőköri szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat, és az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az iskolai könyvtár működését meghatározó alapdokumentumok Tankönyvtári szabályzat Katalógusszerkesztés szabályzata Záró rendelkezés

4 1. Munkaköri leírás-minták 1.1. Munkaköri leírás-minta (kollégiumi nevelőtanár) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője:. kollégiumi nevelőtanár kollégiumvezető A munkakör intézményi sajátosságai A munkakör kinevezéssel történő betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: a kollégiumvezető B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 2. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: Az intézmény Pedagógiai Programjában, SZMSZ-ben megfogalmazott programok, tantervek, értékek, értékelések, mérések betartása, célok megvalósítása. A pedagógus életpálya kapcsán megfogalmazott pedagógus kompetenciák és elvárásoknak való megfelelés az érvényes jogszabályok szerint. Részt vesz az intézményi önértékelés folyamatában (pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés). Ellátja tanulócsoportjának vezetését. Pedagógiailag felkészülten felelősséggel és önállósággal, céltudatosan választja ki módszereit. Biztosítja a csoportközösség fejlődését, közreműködik a kollégiumi közösségek kialakításában, továbbfejlesztésében. Módszeres támogatást nyújt az önszerveződő tevékenység kibontakozásához, segíti a csoporton belüli önkormányzati tevékenységet és az érdekvédelmi feladatok végrehajtását. Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Felkészíti a tanulókat a városi, megyei stb. versenyekre amelyek esetleges költségvonzatát előzetesen tisztázza a kollégiumvezetővel. Csoportvezető tanárként a nevelőtestület tagja, gyakorolja tanári jogait, teljesíti kötelességeit. Hivatásából eredő kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános műveltségét fejleszteni. Lehetőség szerint részt vesz szervezett továbbképzésen. /Ha költségtérítéses, előzetesen egyezteti./ Kötelessége az őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítása és megerősítése, diákjait tanácsaival segíteni. 4

5 Támogatja, kidolgozza a kollégiumban is működtethető szakkörök programját, összeállítja a szükséges eszközök listáját. Elkészíti csoportjának éves munkatervét. Tervezi csoportja kötött és irányított szabadidős programját. Csoportját felkészíti a kollégiumi szintű programokon való eredményes részvételre. A személyiségjogokat érintő információkat /tanulói, szülői/ megőrzi, a közalkalmazotti törvényben, és az oktatási jogszabályokban, foglaltak szerint jár el. A nevelési értekezleteken, mikro értekezleten aktívan közreműködik. Az intézmény rendezvényein részt vesz, a rábízott feladatot ellátja /műsorkészítés, rendezés, felügyelet stb. / Az érettségi és a szakmai vizsgaszabályzat szerint felügyel az írásbeli vizsgákon, bizottsági tagként ellátja vizsgáztatási kötelezettségeit. A tanulmányi versenyeken beosztás szerint felügyelő tanári feladatokat lát el. A Szakmai összefüggő gyakorlatokon, továbbá a DLA-val való együttműködésnek megfelelően felügyeletet és az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat ellátja. Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a: kötött munkaidőt tartalmazó 32 órát) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. Az ezen felüli munkaidőben kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, edzőkkel, szabadidős tevékenységet szervez, kiránduláson, kiállításon, múzeumlátogatáson, színházlátogatáson vesz részt, versenyeket szervez, a kollégiumi foglalkozásokra felkészül (szakkörök, tehetséggondozás, korrepetálás, tematikus foglalkozás óraterve, stb.). A Debreceni Egyetem tanárképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásában részt vesz. A Debreceni Labdarúgó Akadémia edzőivel való kapcsolattartás a sportiskolás tanítványaink megfelelő tanulmányi/sport teljesítménye, továbbá magatartása érdekében. Intézményi szintű pályázatokban való részvétel. Részt vesz a hétközi, az éjszakai, a hétvégi és szükség esetén a tanítási szünetek során igényelt diákfelügyelet ellátásában. Vezeti a munkaidő nyilvántartó lapot a helyben szokásos módon. Ellenőrzés Rendszeresen értékeli és ellenőrzi csoportja tanulóinak tanulmányi, közösségi teljesítményét, magatartását, amelyekről rendszeresen beszámol. Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a diákok ápoltságát, a személyi tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását, felügyeli az étkezések rendjét az intézmény ebédlőjében. A tanulók személyiségének fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri. Észrevételeit az általa választott formában rögzíti, s annak alapján jellemzést ad a tanulóról. Megfigyeléseit, tapasztalatait egyezteti a tanulók osztályfőnökeivel. Kapcsolatok Részt vesz az intézmény nevelőtestületének fórumain, értekezletein. Szülői fogadóórákon tájékoztatja a szülőket. 5

6 Kapcsolattartását /diák, szülő, osztályfőnök, szaktanár, edző stb./ valamint tanulócsoportjának programjait az intézmény pedagógiai programja, pedagógiai terve alapján szervezi. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. Munkakörülményei Munkáját a kollégium vezetője által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében végzi /a Működési Szabályzat és a Kollektív Szerződés alapján/. A kollégiumban található önálló tanári szoba egyúttal munkaszoba, ahol íróasztala és szekrénye van, a tanulókkal kapcsolatosan egyéni beszélgetéseket folytathat, látogatókat /szülők, osztályfőnökök, szaktanárok/ fogadhat. A dolgozószobában számítógép áll rendelkezésére. Szülői kapcsolattartáshoz a kollégium telefonját veheti igénybe. Járandóság A jelenleg érvényes jogszabályok alapján. Nevelőtanári csoportvezetői pótlék. Egyéb juttatás a Debreceni Egyetem kollektív szerződésében megfogalmazottak szerint. Debrecen,... intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 6

7 1.2. Munkaköri leírás-minta (tanár) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője: tanár intézményvezető-helyettes A munkakör intézményi sajátosságai A munkakör kinevezéssel történő betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: a közismereti intézményvezetőhelyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 3. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: Az intézmény Pedagógiai Programjában, SZMSZ-ben megfogalmazott programok, tantervek, értékek, értékelések, mérések betartása, célok megvalósítása. A pedagógus életpálya kapcsán megfogalmazott pedagógus kompetenciák és elvárásoknak való megfelelés az érvényes jogszabályok szerint. Részt vesz az intézményi önértékelés folyamatában (pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés). Minden tanévben a tantárgyfelosztás alapján tanítja a tantárgyakat. Elkészíti a tanmenetet valamennyi tantárgyára vonatkozóan az intézmény helyi tanterve alapján, az iskolai munkatervben meghatározott időpontig. Szaktanárként a Szakmai munkaközösség tagja, melynek munkájában aktívan vesz részt. Óráira a legjobb tudása szerint felkészül (kooperatív technika és IKT alkalmazása), és azokat pontosan megtartja. Tanítványainak fejlődését figyelemmel kíséri, és differenciált módon fejleszti képességeiket, korrepetálást, tehetséggondozást szervez, szakkört indít. Felkészíti a tanulókat a városi, megyei stb. versenyekre, amelyek esetleges költségvonzatát előzetesen tisztázza az illetékes intézményvezető-helyettessel. A tanmenet szerint halad, az esetleges nagyobb lemaradást /3 heti óraszám/ az intézményvezető-helyettesnek jelenti, és a szükséges tananyag összevonásokról ütemtervet készít. Kirívóan gyenge eredmény esetén az osztály fejlesztésére egyéni haladási tervet készít a munkaközösség-vezető segítségével. A haladási, az osztályozási és a csoportnaplót és a tanórán kívüli foglalkozások naplóját pontosan, szakszerűen vezeti. A tanulók által szerzett érdem- jegyeket beírja két héten belül, illetve szülői értekezlet esetén azonnal az osztálynaplóba, elektronikus naplóba. 7

8 Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete A megíratott dolgozatokat két héten belül kijavítja / rendkívüli akadályoztatás kivételével, melyet kérésre indokolnia kell /. Javaslatokat tesz a szertári anyag, szemléltető eszközök beszerzésére, valamint a tankönyvek megválasztására. A nevelési értekezleteken, mikro értekezleten aktívan közreműködik. Az intézmény rendezvényein részt vesz, a rábízott feladatot ellátja /műsorkészítés, rendezés, felügyelet stb. / Az érettségi és a szakmai vizsgaszabályzat szerint felügyel az írásbeli vizsgákon, bizottsági tagként ellátja vizsgáztatási kötelezettségeit. A tanulmányi versenyeken beosztás szerint felügyelő tanári feladatokat lát el. Szakmai összefüggő gyakorlatokon, továbbá a DLA-val való együttműködésnek megfelelően felügyeletet és az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat ellátja. A Debreceni Egyetem tanárképzéssel kapcsolatos feladatainak (bemutató órák, hospitálások, vezető tanári feladatok, szakmai konferenciák..) ellátásában részt vesz. Intézményi szintű pályázatokban való aktív részvétel. Szükség esetén mentortanári feladatok ellátása. Tanári munkájával kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatok (SZNYR, kötött munkaidő vezetése.) pontos ellátása. A tanulókra vonatkozó a balesetvédelmi és óvó-védő rendszabályok betartásának felügyelete. Szakmai tanárok esetében gyakorlatok pontos és szakszerű megtartása, figyelmet fordítva a balesetvédelmi és óvó-védő rendszabályok és a gyakorlóhelyek rendjének betartására. Testnevelő tanárok estében a NET-FIT mérések elvégzése, az eredmények rögzítése az országos adatbázisba. Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a kötött munkaidőt tartalmazó 32 órát) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. Az órarendben "H"-val vagy F -fel megjelölt időpontokban a pedagógus helyettesítésre/felügyeletre van kijelölve, ezért ezekben az órákban köteles az iskolában és azon belül is olyan helyen tartózkodni (pl. tanári, dolgozó), ahol az iskolavezetés perceken belül elérheti. Szolgálati titoktartási kötelezettség vonatkozik rá, amely kiterjed a tanulók iskolai és azon kívüli helyzetére, családi jogállására vonatkozóan, illetve az iskolai, a nevelőtestület belső életére vonatkozó kérdésekre, információkra. Külön utasításra beosztás szerint a hiányzó kollégákat helyettesíti. Felelős az átvett eszközökért. A munkatervben meghatározott időközönként valamint hetente a pedagógus által megjelölt délelőtti időpontban fogadó órát tart. Vezeti a munkaidő nyilvántartó lapot a helyben szokásos módon. Ellenőrzés Rendszeresen ellenőrzi osztályaiban a tanulók teljesítményét, osztályzatokkal, vagy más módon realizálja, a szülőt az ellenőrző könyv útján tájékoztatja. A tanulók könyvét, füzetét, felszerelését ellenőrzi. Az osztályok rendjét és tisztaságát rendszeresen figyelemmel kíséri, probléma esetén közreműködik a rongálások kiderítésében az illető osztályfőnökkel és az ügyeletes tanárral. A beosztásnak megfelelően ellátja a tanári ügyeletet. 8

9 Kapcsolatok Részt vesz a munkaközösségi értekezleteken, és mk. vezetőjét tájékoztatja tantárgyának oktatási helyzetéről. Az osztályfőnököket rendszeresen tájékoztatja az osztály tanulmányi helyzetéről. Rendkívüli esetben az osztályfőnök és a szülő együttműködésével jár el az eredményesebb munka érdekében. Szülői fogadóórákon tájékoztatja a szülőket. Szakmai továbbképzéseken vesz részt. / Ha költségtérítéses, azt előzetesen egyezteti. / Az oktatásra vonatkozó jogszabályok értelmében szakszerűen helyettesíteni és felügyeletet ellátni köteles. Részt vesz a hozzátartozó terület leltározásában. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. Munkakörülményei: Tanári dolgozó szoba biztosított Telefon, fax, számítógép biztosítva van. Járandósága: A jelenleg érvényes jogszabályok alapján. Egyéb juttatás a Debreceni Egyetem kollektív szerződésében megfogalmazottak szerint. Debrecen, intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 9

10 1.3. Munkaköri leírás-minta (osztályfőnök) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője:. osztályfőnök közismereti intézményvezető-helyettes A munkakör intézményi sajátosságai A munkakör kinevezéssel történő betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: a közismereti intézményvezetőhelyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 4. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: - Osztályfőnöke az osztálynak Szervezési feladatai - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, szeptemberben megnyitja az osztálynaplót, ellenőrző könyvet, anyakönyvet naprakészen vezeti. Az iskolatitkárt azonnal tájékoztatja a tanulókat érintő változásokról évfolyam esetén az anyakönyv megírása. - Tanév elején nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. - Tanév elején, félévkor és év végén elkészíti a statisztikát. Továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt végez. - Tehetséges és felzárkóztatásra szoruló diákok figyelemmel kísérése. - Mikro és osztály szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, az iskola eseményeiről, a tanév rendjéről. - Helyzetértékelő (9. és 12. évfolyam) értekezletekre felkészül a kiadott szempontoknak megfelelően. - Szülőkkel való kapcsolattartás: szülői értekezlet tartása, a szülők tájékoztatása a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, az iskola eseményeiről és a tanév rendjéről. - Kapcsolattartás a kollégiumi nevelőkkel, az ifjúságvédővel és az osztályban tanító tanárokkal, sportiskolai tanulók esetén az edzőkkel. - Félévkor és tanév végén a Pedagógiai Program szerint előkészíti a tanulók magatartásának, szorgalmának, minősítési javaslatát, melyet a nevelőtestület elé terjeszt. - A hiányzások vezetése, a hiányzások igazolása, igazolatlan hiányzás esetén az érvényben lévő eljárásrend követése. 10

11 - Saját hatáskörében indokolt esetben az évi 3x1 nap távollétet engedélyezheti osztálya tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását. A hiányzásokkal kapcsolatos írásbeli szülői tájékoztatást naprakészen vezeti. - Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az intézmény előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít közvetlenül a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, segíti a DÖK munkáját. - Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, az SZMSZ szerinti büntetésekben eljár. - Szükség esetén a tanulók könyvtári kölcsönzésének rendezésébe besegít. - A tankönyvellátáshoz kapcsolódó nyomtatványok és egyéb szülői nyilatkozatok kitöltésének, beszerzésének koordinálása. - Az osztállyal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok (OSA, adatlapok) ellátása. - Felügyeli és koordinálja osztálya tanulóinak közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységeit - Figyelemmel kíséri az osztályába járó tanulókkal kapcsolatos pályázati (Útravaló, egyéb ösztöndíjak, hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségével kapcsolatos programok.) lehetőségeket, kapcsolatot tart az ifjúságvédelmi felelőssel. - Rendszeres kapcsolatot tart a tanulók kollégiumi nevelőtanáraival, az osztályban tanító pedagógusokkal, sportiskolás gimnáziumi tanulók esetén az egyesületek (DLA, DSI, DEAC) edzőivel. A kapcsolattartást az együttműködés jellemzi a tanuló élethelyzetének javítására, tanulmányi továbbhaladása és a sportkarrierje érdekében. Munkakörülményei: - A tanári dolgozószobában biztosított. - Telefon, fax, és egyéb technikai eszköz biztosítva van. Járandósága: A jelenleg érvényes jogszabályok alapján. Osztályfőnöki pótlék Egyéb juttatás a Debreceni Egyetem kollektív szerződésében megfogalmazottak szerint. Debrecen,.. intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 11

12 1.4. Munkaköri leírás- minta (vezető tanár/mentor tanár) A munkakör intézményi sajátosságai A munkakör kinevezéssel történő betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: a közismereti intézményvezetőhelyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 5. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: Irányítja a hozzá beosztott jelöltek mindenfajta iskolai tevékenységét az egyetemi elvárások, előírások szerint. Jelöltjeivel megismerteti az aktuális nevelésügyi, oktatási dokumentumokat, a tanmenetek, tankönyvek, segédanyagok és eszközök használatát. Tájékoztatja a hallgatókat az iskola pedagógiai programjáról, tájékozódik a jelöltek pedagógiai elképzeléseiről. A jelöltek bevonásával munkatervet készít azok gyakorló tevékenységéről. Segíti a hallgatókat a célirányos óramegfigyelések és feljegyzések, zárótanítási tervek, jegyzőkönyvek készítésében, az iskolai dokumentumok kezelésében. Rendszeres megbeszéléseket tart a tanári munkával, a gyakorlással és a hospitálásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, feladatokról. Jelen van a jelöltek tanítási óráin. Segíti a jelölteket az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák módszertani tervezésében, elemző-értékelő megbeszéléseken feltárják a tanóra szakmai-pedagógiai tapasztalatait. Elnökként részt vesz a nem hozzá beosztott tanárjelöltek zárótanítási óráján, és levezeti az azt követő megbeszélést, aláírásával hitelesíti az arról készült jegyzőkönyvet. Tanítási órái - egyeztetés alapján - minden tanárjelölt által szabadon látogathatók. Lehetőség szerint részt vesz a város, régió tanárainak posztgraduális továbbképzésében, felkérésre bemutató órát, szakmai pedagógiai foglalkozást tart. Felkérésre részt vesz államvizsga bizottságok munkájában. Témavezetőként segíti a tanárjelölteket a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó tanári szakdolgozat elkészítésében, majd minősíti azokat. 12

13 Tanácsot ad a portfólió összeállításához. Tevékeny részt vállal a portfólió-védés bizottságban és a záróvizsga bizottságban. Ellenőrzés Folyamatosan ellenőrzi és értékeli jelöltjei szakmai ismereteinek a gyakorlati alkalmazását, pedagógiai felkészültségét, fejlődését, a diákokkal való együttműködését. Tájékozódik a jelöltek hospitálási tapasztalatairól. Átnézi és jóváhagyja a jelölt zárótanítási óratervét. A tanítási gyakorlat egésze alapján minősíti a jelöltek munkáját, teljesítményüket érdemjeggyel értékeli, és szöveges jellemzést készít. Kapcsolatok Kapcsolatot tart a szaktárgyát tanító egyetemi vagy főiskolai szakmódszertanosokkal. Kapcsolatot tart a tanárképzési igazgatóhelyettessel. Együttműködik vezetőtanár társaival. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. Munkakörülményei: Tanári dolgozó szoba biztosított Telefon, fax, számítógép biztosítva van. Járandósága: A jelenleg érvényes jogszabályok alapján. Egyéb juttatás a Debreceni Egyetem kollektív szerződésében megfogalmazottak szerint. Debrecen,.. intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 13

14 1.5. Munkaköri leírás-minta (munkaközösség-vezető) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője:. munkaközösség-vezető intézményvezető-helyettes A munkakör intézményi sajátosságai A kinevezéssel történő munkakör betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör betöltésének feltétele: A szakiránynak megfelelő képesítés. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: az illetékes intézményvezető-helyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 6. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: Főbb felelősségek és tevékenységek Az intézmény Pedagógiai Programjában, SZMSZ-ben megfogalmazott programok, tantervek, értékek, értékelések, mérések betartása, célok megvalósításának koordinálás munkaközösségen belül. Előkészíti az intézményi dokumentumok módosítása estén a munkaközösséget érintő (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) javaslatokat. A pedagógus életpálya kapcsán megfogalmazott pedagógus kompetenciák és elvárásoknak való megfelelésre felkészítés munkaközösségen belül az érvényes jogszabályok szerint. Részt vesz az intézményi önértékelés folyamatában (pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés). Felelős a Munkaközösség iskolai szintű szakszerű működéséért, a munkaközösségi feladatok koordinálásáért. Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra. Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű használatának biztosításáért, a jelentkező problémák azonnali jelzéséért. Évente tervet készít a szakmai fejlesztési elképzelésekről. 14

15 Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, azt koordinálja, szükség esetén segíti. Kiemelt figyelmet fordít a munkaközösség tanárainak módszertani felkészültségére (kooperatív technikák, IKT alkalmazása). A munkaközösségben szakmai ellenőrzést végez, annak eredményeiről beszámol a munkahelyi vezetőjének. Részt vesz az intézmény munkájának értékelésében, az intézményvezető felkérésére jelentéseket, beszámolókat készít. Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak továbbképzését, önképzését, szakmai fejlődését. Koordinálja és elkészíti a munkaközösséget érintő tankönyvrendelést. A munkaközösségi állásfoglalás kialakításakor kikéri a munkaközösség tagjainak véleményét. Koordinálja munkaközösségen belül a DE tanárképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását. Az SZMSZ-nek megfelelően előkészíti és megtartja a munkaközösségi értekezleteket. Ellenőrzi a munkaközösség tagjai kötött munkaidőre vonatkozó nyomtatványok kitöltését. Figyelemmel kíséri az intézmény szakmai (oktatási, nevelési) fejlődése szempontjából fontos pályázati lehetőségeket, részt vesz az intézményi szintű pályázatok megvalósításában. Segíti a pályakezdő fiatal vagy új kollégák beilleszkedését, szükség estén mentoráll. Különleges felelőssége Személyzeti feladatok Munkaerő-fejlesztési elképzelések megfogalmazása. Továbbképzési javaslatok megfogalmazása. Jutalmazásban, értékelésben való közreműködés. Tervezés Munkaközösségi munkaterv összeállítása. Az iskolai munkatervhez való kapcsolódási pontok megfogalmazása. Beszerzési, fejlesztési tervek előterjesztése. Technikai döntések Munkaközösségi feladatok időtervének, tematikájának elkészítése. Szertári szabályzat elkészítése /kulcs, leltári felelősség, stb./. Tanulmányi versenyek lebonyolítási rendjének kialakítása. Pénzügyi felelősség Szakmai eszközök beszerzésének tervezése. A taneszközök leltár szerinti megőrzése. Bizalmas információk Kötelessége a személyiségjogok maximális tiszteletben tartása. Kollégákkal kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli. Az osztályokkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli. 15

16 Ellenőrzési feladatok Az SZMSZ szerint köteles órát látogatni. Ellenőrzi a munkaközösség munkatervének időarányos megvalósulását. Koordinálja minimum követelményrendszer valamint a javító/osztályozó vizsgák tételeinek, javítási útmutatóinak munkaközösségi kidolgozását. Mérésmetodikai feladatokban közreműködik. Figyelemmel kíséri a munkaközösséghez tartozó tantárgyakban az egységes követelményszint megvalósítását. Részt vesz a munkaközösség és tagjai értékelésében. Elvégzi az intézményvezető által átruházott egyéb ellenőrzési feladatokat. Kirívóan gyenge eredmény esetén a szaktanárral együttműködve korrekciós tervet készít. Ellenőrzi a hozzá tartozó pedagógusok kötött munkaidőben történő feladatainak munkaidő nyilvántartó lapját. Kapcsolatok Kapcsolatot tart az intézményvezetővel operatív munkája során. Együttműködik munkaközösség-vezető társaival. Napi szakmai-pedagógiai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival. Kapcsolatot tart a nem iskolai szintű szakmai csoportokkal. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. Munkakörülmények Figyelemmel kíséri a munkaközösség szertárainak biztonsági előírásait. Ellenőrzi a szaktantermek biztonságos működtetését. Figyelemmel kíséri a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit. Jelzi a területén jelentkező hiányosságokat. Járandósága A jelenleg érvényes jogszabályok alapján. Egyéb juttatás a Debreceni Egyetem kollektív szerződésében megfogalmazottak szerint. Debrecen, intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 16

17 1.6. Munkaköri leírás -minta (könyvtáros tanár) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője: könyvtáros-tanár közismereti intézményvezető-helyettes A munkakör intézményi sajátosságai A munkakör kinevezéssel történő betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: a közismereti intézményvezetőhelyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 7. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: Tájékoztatja a testületi értekezleteken a nevelőtestületet a tanulók könyvtárhasználatáról. Könyvtári statisztikai elemzést ad és elemzi az adatokat. Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait. Javaslatot ad a költségvetés tervezéséhez, figyelemmel kíséri a jóváhagyott összeg tervszerű és gazdaságos felhasználását. Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését részt vesz a könyvtár átadásában átvételében, az időszaki és soros leltározásokban. Részt vesz a szervezett továbbképzéseken, értekezleteken. Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. Az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását végzi. A megrendelésekről és a beszerzési összeg felhasználásáról nyilvántartást vezet. Végzi a dokumentumok állományba vételét. Naprakészen vezeti a S-LIB integrált könyvtári rendszert cím- és csoportos leltárkönyvet. Gyűjti az iskolatörténeti emlékeket. A helyi feldolgozást igénylő dokumentumokat feldolgozza, naprakészen építi a könyvtár elektronikus katalógusát. Folyamatosan gyűjti az állományból az elhasználódott, az elavult és fölöslegessé vált dokumentumokat, és évente legalább egy alkalommal elvégzi azok törlését. Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. Vezeti a letétek kihelyezését, nyilvántartását, rendszeres frissítését, gyarapítását és ellenőrzését. Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a kölcsönzést. Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást, irodalomkutatást, szükség szerint témafigyelést végez. 17

18 Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott, és az iskola szükségletének megfelelő szolgáltatások felhasználásában. Végzi a könyvtárközi kölcsönzést. A munkaközösségi vezetőkkel közösen összeállítja a könyvtári foglalkozások, könyvtári órák éves vagy féléves terveit. Megtartja a könyvtárbemutató órákat. Segítséget nyújt a szaktárgyi órák tartásához, megtartja az könyvtári informatika műveltségterület óráit. A Debreceni Egyetem tanárképzéssel kapcsolatos feladatainak (bemutató órák, hospitálások, vezető tanári feladatok, szakmai konferenciák..) ellátásában részt vesz. Intézményi szintű pályázatokban való aktív részvétel. Szükség esetén mentortanári feladatok ellátása. Tanári munkájával kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatok (SZNYR, kötött munkaidő vezetése.) pontos ellátása. Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat, a késő olvasókat felszólítja. Felügyeli a testnevelés órán felmentett tanulók könyvtári tartózkodását a testnevelés óra ideje alatt. Segít az iskolai honlap tartalmi fejlesztésében, aktualizálásában. Közreműködik a könyvtárral kapcsolatos pályázatok megírásában és lebonyolításában. A tankönyv normatíva igény felmérésében, annak nyilvántartásában és a tankönyv osztás lebonyolításában részt vesz. Munkaideje: A könyvtáros munkaideje heti 40 óra. A könyvtárban heti 25 órát tölt el, mely tartalmazza a heti nyitvatartást (21 óra), valamint a feldolgozó és adminisztratív munkát (állományba vétel, állománykivonás, a nyilvántartások, statisztikák vezetése, katalógusok, bibliográfiák készítése -4 óra). Kötött munkaidejének további részei: 4 óra tanóra, 1 óra alkalomszerű felügyelet, 2 óra külső kapcsolatok. A fennmaradó 8 órát a tantestületi értekezleteken való részvételre, a könyvpiacon való tájékozódásra, a könyvtári állomány megismerésére, téma figyelésekre, önképzésre, más könyvtárakkal való kapcsolattartásra kell fordítani. A könyvtáros pedagógust ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi pedagógust. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. Munkakörülményei: Telefon, fax, számítógép biztosítva van. Járandósága: A besorolás szerinti illetmény Debrecen,. intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 1 példányt átvettem: 18

19 1.7. Munkaköri leírás-minta (Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője:. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közismereti intézményvezető-helyettes A munkakör intézményi sajátosságai A kinevezéssel történő munkakör betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör betöltésének feltétele: A szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: az intézményvezető-helyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 8. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: A munkakör célja A nevelési oktatási intézményben a pedagógusok, illetve más alkalmazottak által ellátott gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolása az intézmény vezetője által kijelölt feladatok ellátása, hivatalos szervekkel való kapcsolattartás. Legfontosabb feladatok: A gyermek- és ifjúságvédelmi megbízottak az intézményvezető segítőtársai, akik összefogják az iskola gyermekvédelmi munkáját, elkészítik az iskolai munkaterv ifjúságvédelmi fejezetét valamint Pedagógiai Program, SZMSZ és Házirend módosítása estén az ifjúságvédelemmel kapcsolatos fejezetek átdolgozása az érvényes 19

20 jogszabályoknak megfelelően, segíti a pedagógusokat az ifjúságvédelmi munkájukban, tájékoztatják őket a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos rendelkezésekről. A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű, valamint a magatartászavaros gyermekek nyilvántartása, fejlődésük figyelemmel kísérése. A veszélyeztetett gyerekekről felfektetett nyilvántartást évente legalább egy alkalommal egyeztetik a gyámhatósággal, iskolaváltoztatás esetén gondoskodnak arról, hogy a fogadó intézmény vezetőjének címzett bizalmas küldeményként továbbítsák azokat. Összehangolják az osztályfőnöki, a szakmai és a szülői munkaközösség gyermekvédelmi tevékenységét: Az osztályfőnökökkel, valamint a szülői munkaközösség tagjaival együttműködve minden tanév elején felmérést készítenek az iskola veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeiről, javaslatokat dolgoznak ki szociális támogatásukra és pedagógiai gondozásukra. Ezek végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérik. Tájékoztatják a szülői szervezetet az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységéről. Tanácsaikkal segítenek az osztályfőnöki és a szülői munkaközösségnek az ifjúságvédelmi feladatok tervezésében (felderítés, igazolatlan hiányzók ellenőrzése). Keresi a pályázatírás lehetőségét, és pályázatot ír a hátrányos és veszélyeztetett tanulók helyzetének segítésére. Minden tanév elején felkeresi az osztályokat és tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban (fogadó óra) kereshetik fel. A tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, stb..) címét, illetve telefonszámát. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola indítson eljárást az illetékes önkormányzatnál a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. Az iskola pedagógiai programjának átdolgozásakor segíti az egészségnevelési, ennek részeként a kábítószer-ellenes program kidolgozását, - figyelemmel kíséri végrehajtását, - intézkedést kezdeményez, - tájékoztatást nyújt a tanulók, a szülők és pedagógusok részére. A veszélyeztetett gyermekek esetében jelző hálózatot alakítanak ki és működtetnek. Az osztályfőnökök bevonásával figyelemmel kíséri a beiskolázást, az iskolába járás alól felmentett gyerekek életét, a felmentett tanulók osztályozó vizsgára való felkészítését, az értelmi, testi fogyatékos gyermekek továbbhaladását. Az iskolaorvossal együttműködve gondoskodik az egészségileg károsodott gyermekek megfelelő foglalkoztatásáról, pályaválasztásuk segítéséről. 20

21 Javaslatot tesz a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek iskolai eszközökkel való támogatására (tanulószobai, iskolaotthonos felvétel, tanszersegély, ingyenes étkeztetés), a nevelőtestület figyelmét felhívja a veszélyeztetett gyermekek beilleszkedését akadályozó iskolai ártalmak hatásaira. Védő-óvóintézkedéseket javasol, illetve ezek megvalósításában közreműködik. Segítséget nyújt az osztályfőnököknek, a hatósági intézkedésekhez szükséges környezettanulmány és pedagógiai jellemzés elkészítéséhez. Rendszeresen figyelemmel kíséri a veszélyeztetett tanulók iskolai hiányzásait, (havonta egy alkalommal valamennyi osztálynaplót átnézi) a felszólítások és feljelentések SZMSZban rögzített módon történő elküldését. Szükség esetén kapcsolatot tart a gyámhatósággal, és a gyermekjóléti szolgálattal. Szükség esetén családot látogat az of-el, illetve a gyermekjóléti szolgálattal közösen. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. Debrecen,. intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 1 példányt átvettem: 21

22 1.8. Munkaköri leírás -minta (diákönkormányzatot segítő pedagógus) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen felettese:. diákönkormányzatot segítő pedagógus intézményvezető-helyettes A munkakör intézményi sajátosságai A kinevezéssel történő munkakör betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör betöltésének feltétele: A szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: az intézményvezető-helyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 9. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: A munkakör célja: Az iskolai diákönkormányzat működtetése, az iskola kulturális életének színesítése, a demokratikus iskolai közélet szervezeti feltételeinek, a gyermeki jogok iskolán belüli érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a gyermekközösségek igényeinek összehangolása. Alapvető felelősségek, feladatok: Szervezi, irányítja a diák önkormányzati választásokat. Javaslatot tesz a nevelőtestületnek a diákönkormányzat hatáskörének meghatározására, ennek a helyi hagyományokat és munkarendet is tartalmazó leírására. 22

23 A diákönkormányzat a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan működik. A segítő tanár mindig részt vesz a diáktanács ülésein, de csak a tanulók által igényelt módon vesz részt a munkában. Összehívja, és a diákönkormányzat elnökének megválasztásáig levezeti a diáktanács alakuló ülését, ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat törvényes jogait és iskolai hatáskörét. Koordinálja a minden tanévi DÖK munkaterv elkészítését. A DÖK igénye és saját szakmai tapasztalata alapján szakmai segítséget nyújt a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok teljesítéséhez, a közös programok megtervezéséhez, szervezéséhez, részt vesz az értékelésben. Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, elősegíti az iskolában a képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülését. Részt vesz, fórumok, iskolagyűlések szervezésében. Gondoskodik a diákönkormányzat munkatervében szereplő programok eredményes megszervezéséről, kiemelten figyelve a DÖK nap és a Balásházy-hét rendezvényeire. Személyesen, vagy kollégák, szülők bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a diákönkormányzat rendezvényein, felelős ezeken az iskolai házirend betartásáért. Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, iskolaszék, fenntartó előtt (ahol ezt a diák-vezető nem teheti meg). Kapcsolatot tart más intézmények DMS pedagógusaival, a fenntartó illetékes irodájával, a városi és országos szintű diákönkormányzatokat tömörítő szervezetekkel, egyesületekkel. Pályázatok írásával és egyéb anyagi kondíciók felkutatásával lehetőséget teremt a DÖK feladatok finanszírozásának kiegészítésére. Munkájáról félévente tájékoztatja a nevelőtestületet. Ellátja mindazon munkakörével kapcsolatos feladatokat, mellyel az intézményvezető megbízza. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. Munkakörülmények Feladatait pedagógus munkájával együtt látja el. Feladatának ellátásával összefüggően igénybe veheti az adminisztrátor és az iskolatitkár segítségét (gépelés, másolás). 23

24 Járandóság: A pedagógus munkakör szerint Debrecen,. intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 1 példányt átvettem: 24

25 1.9. Munkaköri leírás -minta (mentor) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője: mentor intézményvezető-helyettes A mentorált pedagógus neve:. A munkakör intézményi sajátosságai A munkakör kinevezéssel történő betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: a szakmai igazgatóhelyettes B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 2. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűz- és munkavédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása. C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: Segíti a gyakornokot az intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben, és a pedagógiai módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. Félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, pedagóguskompetenciáinak fejlődését és az értékelést átadja az intézményvezetőnek, és a gyakornoknak. A gyakornoki idő lezárulta előtt, összefoglaló értékelést készít a gyakornoki idő tapasztalatairól. Ekkor külön féléves értékelést nem kell készíteni. Ha a foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a jogviszony megszűnésekor soron kívül értékelést készít. Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében, e körben segíti: o Az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében, és szakszerű alkalmazásában. o A tanítási órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek a célszerű megválasztásában. o A tanítási órák előkészítésével, megtervezésével, és eredményes megtartásával megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint o A minősítő vizsgára való felkészülésében. Negyedévente legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanóráját, azt követően óramegbeszélést tart, továbbá amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. Titoktartási kötelezettség a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 42. szerint. 25

26 Debrecen,. intézményvezető A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. mentor 26

27 1.10. Munkaköri leírás -minta (kollégiumvezető) Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Közvetlen vezetője:. kollégiumvezető intézményvezető A munkakör intézményi sajátosságai A kinevezéssel történő munkakör betöltésekor közalkalmazotti jogviszony létesül. A munkakör betöltésének feltétele: A szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés. A munkakör ellátásának kritériumai: A) A munkáltatói fegyelmi jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője A dolgozó munkáját irányítja, ellenőrzi: az intézmény intézményvezetőja B) A munkavállaló kötelessége 1. Az előírt időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni. 10. A vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások és a dohányzási feltételekről szóló szabályzatok betartása C) A munkakör betöltésével kapcsolatos feladatok: Az intézményvezető közvetlen munkatársa Az intézményvezető távollétében és akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben megfogalmazott helyettesítési és képviseleti rend szerint teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti. Az intézményvezető irányításával vele egyetértésben tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli a kollégiumi területen a pedagógiai, tanügyigazgatási munkát. Felelős az étterem működéséért és a kollégiumi terület állapotáért. Megbízása esetén intézményi delegáltként részt vesz a pedagógus életpálya kapcsán bevezetett pedagógusminősítési eljárásban az érvényes jogszabályok szerint. Részt vesz az intézményi önértékelés folyamatában (pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés). Ellenőrzi az alapdokumentumok előírásainak érvényesülését / Nemzeti Köznevelési törvény, SZMSZ, Kollektív szerződés, DÖK, Ifjúságvédelem / az intézmény belső ellenőrzési szabályzatának megfelelően. A kollégiumi nevelőtanárok útján gondoskodik a kapcsolatos iskolák és a szülők folyamatos szóbeli és írásbeli tájékoztatásáról. / észrevételek, javaslatok, kiemelkedő iskolai teljesítmények, tanulmányi eredmények, viselkedésnormák, aktív intézményi megnyilvánulások, örömök, gondok / 27

28 Javaslattevő jogkörrel bír a nevelőtanárok és egyéb kollégiumi területen dolgozó alkalmazottak erkölcsi, anyagi elismerésére. Az intézményvezető kérésére / de önállóan is / felméréseket, nevelésszint elemzéseket készít és készíttet a diákok körében. Felelős a kollégiumban kötelezően előírt a pedagógiai munkával összefüggő adminisztráció pontos végzéséért. / koll-i napló, törzskönyv, statisztikai adatszolgáltatások, nyilvántartások / Kezdeményezi a helyi és országos pályázatok kiírását, elkészítését / tanulói, tanári / Segíti a koll-i nevelőtestületet az egyre nagyobb szakmai autonómia gyakorlásában, pedagógiai, módszertani, egyéni, emberi gondjaik megvalósításában. Szükség esetén átmenetileg közvetlenül is vezeti egy-egy tanulócsoport mindennapi munkáját. Mint az iskolavezetés tagja részt vesz a vezetői értekezleteken, véleményével segíti a vezetés munkáját. Tartja a kapcsolatot az étkezést szolgáltató képviselőjével, javaslatot tesz az élelmezés ellátására. A DLA-val való együttműködési szerződésnek megfelelően tartja a kapcsolatot az Akadémia képviselőivel, megszervezi a sportiskolás tanulók felügyeletének ellátást tanítási időn kívül is. A DE tanárképzési feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységek koordinálása. Vezeti a törzskönyvet, elvégezteti a tanulói nyilvántartást. A pedagógiai program megvalósítását figyeli, részt vesz a félévi és év végi tartalmi munka értékelésében. Figyelemmel kíséri a munkaügyi jogszabályok változtatásait, és gondoskodik annak betartásáról. Szakmai, pedagógiai tanácsaival segíti a nevelőtanári munkát. Pedagógiai ellenőrző munkája során arra törekszik, hogy tevékenységének fejlesztő hatása legyen. Őszinte, naprakész tájékoztatással és aktív közreműködéssel segíti az intézményvezetőt a korszerű vezetési eljárásainak minél eredményesebb érvényesülésében. Az intézményvezető által átruházott munkáltatói jogkör alapján munkáltatói jogot gyakorol a kollégiumi nevelőtanárok vonatkozásában. Feladata: a kollégiumi nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe utalt döntések előkészítése, a végrehajtás szakszerű megszervezése ellenőrzése. A személyi feltételek biztosítása, szervezeti és működési feltételek koordinálása. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján előkészíti a munkáltatói munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységet. /kinevezés, felmentés, szabadság kiadása, minősítés/ Első fokon dönt a tanulók olyan ügyeiben, amelyeket az SZMSZ és egyéb jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Beszámol a kollégium munkájáról, elkészíti a kollégiumi nevelőtanárok munkaköri leírását. A nevelőtestülettel egyetértésben elkészíti a kollégium házi- és napirendjét. Tanácsaival segíti, szorgalmazza a diákönkormányzati tevékenységek kibontakozását, az önkormányzati és érdekvédelmi jogok és feladatok érvényesülését és megvalósítását. Az intézmény ifjúságvédelmi szakreferensével és a nevelőtestület tagjaival együtt érvényesíti a gyermeki jogokat, amelyeket jogszabályok biztosítanak számára. 28

29 Segíti a tanulók testkultúrájának fejlesztését, a lehetőségekhez mérten gondoskodik a testedzés és a sportolás feltételeiről. Módszertani tanácsokkal segíti a pedagógiai munkavégzés folyamatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően együttműködik a kollégiumi szakmai, a nevelőtanári, a szülői és tanulói érdekképviselettel. Az egybeszervezett intézményben biztosítja a tanulás és a szabadidő programok tárgyi /anyagi / feltételeit, az esélyegyenlőség érvényesülését a nevelési színterek között, valamint az otthonosság, a környezeti esztétikum szinten tartását. Törekszik a kollégium pedagógusainak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére a nevelőtestületen belül, valamint az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Elvégzi a kollégium munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Különleges felelősségek Az intézmény belső továbbképzésein előadóként, vitaindító előadóként működik. A vezetés szintjén összehangolja a város középiskolai kollégiumainak / fiú-és leánykollégium /diákönkormányzati szintű együttműködési megállapodásait, közös programjait. Biztosítja a tanulók számára az életkori sajátosságoknak megfelelő lakhatási, tanulási, szabadidős, sportolási és rekreációs feltételeket. A kollégium dokumentációiban szabályozza a személy-, és egészség- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos teendőket, kijelöli a felelősöket. Tervezés Megtervezi a kollégiumi korrepetálásokat, felzárkóztató és egyetemi előkészítőket, tanfolyamokat. Elkészíti a kollégiumi nevelők munkaidő beosztását, alkalomszerű módosítását. Az intézmény pedagógiai programja alapján elkészíti a kollégium éves programkínálatát, tervezi a kollégium pedagógiai tevékenységét. Együttműködik az intézményvezetéssel / iskolavezetés / az intézmény nevelőtestületével / közös értekezletek /, a kollégium nevelőtestületével és önkormányzatával, és javaslataikat figyelembe veszi tervezőmunkájában. Tervezi, irányítja és összehangolja a kollégium kötött és irányított szabadidős programjainak rugalmas rendszerét. Önállóan és teljes felelősséggel összefogja és irányítja a kollégiumi nevelők munkáját. Gondoskodik a kollégiumi tanulmányi dokumentumok pontos vezetéséről. Tanórát, kollégiumi csoportfoglalkozást látogat. Ellenőrzi korrepetálások, személyiségfejlesztő foglalkozások megtartását és minőségét. Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező nevelőtanároknak. Segíti, ösztönzi szakmai módszertani segítségadással a csoportvezető nevelőtanárokat a védnökségükkel vállalt kollégiumi rendezvények színvonalas és sikeres megszervezésében. A pedagógiai program megvalósítása érdekében igénybe veszi külső szakmai szervezetek segítségét, illetve az országos szakértői névjegyzékben regisztrált szakértő ellenőrző, fejlesztő munkáját. Szervezi és koordinálja - az intézményvezetővel egyetértésben a kollégiumi felvétellel kapcsolatos teendőket. Figyelemmel kíséri a megyei ill. országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját, ezzel kapcsolatban kollégái felé ajánlatot ad. 29

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. 3. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Munkaköri leírása Munkakör

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben