Szervezeti Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti Működési Szabályzata"

Átírás

1 Szervezeti Működési Szabályzata 2013

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői 3. Az intézmény szervezeti felépítése 4. A szervezeti egységek feladat- és hatásköre 4.1. Vezetői feladatok és hatáskörök 4.2. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 5. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 6. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 7. Az intézmény működésének rendje 7.1. Nyitvatartás 7.2. Belépés és benntartózkodás rendje 7.3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 7.4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása 7.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 7.6. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai 7.7. A könyvtár működése 7.8. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai 8. Intézményi védő, óvó előírások 8.1. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok 8.2. A helyiségek biztonságának rendszabályai 8.3. Az intézmény berendezéseire, felszereléseire vonatkozó rendszabályok 8.4. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 9. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 9.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 9.2. Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 9.3. Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén 10. Egyéb rendelkezések Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, és az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai

3 10.4. Intézményi dokumentumok nyilvánossága 11. Záró rendelkezések A SZMSZ hatálybalépése A SZMSZ felülvizsgálata Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai Fenntartói és működtetői nyilatkozat mellékletek

4 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1. Bevezetés A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének, pedagógusainak, egyéb alkalmazottjának feladata és kötelessége. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. Az SZMSZ-ben iskolapolgárként említett személyek a Rogers Regula alapján: a beiratkozott tanulók, a tanulók szülei illetve törvényes képviselőjük, a pedagógusok és más iskolai dolgozók. A Rogers Regula az Rogers Iskola alapszabályzata, mely minden iskolapolgárra nézve kötelező. Az intézménybe járó gyermekeket, tanulókat, azok szüleit, törvényes képviselőit, az intézmény dolgozóit együtt rogers polgároknak nevezzük Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága Jelen szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete fogadja el a az iskola- és óvodaszék és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete március 25-i határozatával fogadta el. Az SZMSZ nyilvános, a gyermekek, tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a tanári szobában és az igazgatói irodában előre egyeztetett időpontban, valamint az intézmény honlapján.

5 2. Az intézmény általános jellemzői Intézmény neve: Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola Rövid neve: Rogers Óvoda és Iskola Feladatellátási helye: 1113 Budapest, Aga utca 10. Alapítójának neve: Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány Alapító okirat száma, kelte: Az intézményjogállása: önálló jogi személy, gazdasági jogköre szempontjából önálló költségvetési szerv OM azonosító: KSH azonosító: Adószám: Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény alapfeladatai: Óvoda [ ] Alapfokú oktatás ( ) Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Az intézmény kiegészítő tevékenységeket végezhet: Iskolai előkészítő oktatás ( ) Sport, szabadidős képzés ( ) Kulturális képzés ( ) Mns. Egyéb oktatás ( ) Sportlétesítmény működtetése ( ) Sportegyesületi tevékenység ( ) Egyéb sporttevékenység ( ) Rendezvényi étkeztetés ( ) Egyéb vendéglátás ( )

6 Egyéb foglalás ( ) Könyvkiadás ( ) Vállalkozási tevékenység: Alkotóművészet ( ) Az intézmény az állami közszolgálati feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7 3. Az intézmény szervezeti felépítése Az óvoda és az általános iskola minden szempontból egy egységet képez, közös a gazdálkodással és közös szakmai stábbal. Intézményvezető Az egyszemélyű felelős a teljes intézményért. Mivel az intézményünk nem hierarchikus felépítésű, az igazgató egyszemélyű döntést szinte soha nem hoz. Munkáját a hatályos jogszabályok és az intézmény belső szabályzatai szerint végzi. Igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettes az intézményvezető munkáját segíti. Gazdasági vezető Mind az intézmény, mind az intézményt fenntartó alapítvány gazdasági ügyeit tervezi és intézi. Döntés-előkészítést végez, az intézményben gazdasági döntéseket az ő tanácsai alapján az igazgató hozza meg. Tagintézmény vezető Az intézményi fórumokon az óvodát képviselő, az óvoda munkáját átlátó személy, aki az óvoda és az iskola között szakmai és adminisztratív munka összekapcsolását segíti. Szakmai stáb Háromfős testület, melynek feladata a szakmai munka átlátása, irányok kijelölése, tervezése, szervezése és követése. Rendszeresen (hetente egy alkalommal) tart megbeszélést az aktuális feladatokról, tervezi a következő időszak szakmai feladatait. Szakmai Műhely Szakmai kérdésekben legfőbb döntéshozó fórumunk a nevelő testületi műhely, melynek minden szakmai munkát végző munkatársa tagja. Rendszeresen (hetente egy alkalommal) megbeszélést tart az aktuális feladatokról. A műhelyen való részvétel az intézmény minden pedagógusának kötelessége. Tartós vagy alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az intézményi munka aktuális feladatainak megoldására, döntések előkészítésére a műhely tagjaiból munkacsoportot (bizottságot) hozhat létre, amely feladatáról a műhelynek, az intézményvezetőnek vagy a szakmai stábnak számol be. Segítő alkalmazottak

8 A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: iskolatitkár, pénzügyi asszisztens, rendszergazda, óvodai dajka, gondnok, takarító. Tanulók A tanulók az osztálymegbeszéléseken alakíthatják az intézményi élet rájuk vonatkozó részeit. Kezdeményezhetik, illetve részt vehetnek szabályok alkotásában. Kezdeményezhetik iskola gyűlés összehívását, a felső tagozatos tanulók választás útján részt vehetnek a Vének Tanácsának munkájában. Amennyiben szükségét látják, felkért pedagógus segítségével diákönkormányzatot hozhatnak létre. Gyermekek Az óvodába járó gyermekek az óvodai megbeszéléseken alakíthatják az intézményi élet rájuk vonatkozó részeit. Kezdeményezhetik, illetve részt vehetnek szabályok alkotásában.. Diákönkormányzat A Rogers Iskolában a pedagógusok és a tanulók közötti szoros, bizalomra épülő kapcsolat és folyamatos kommunikáció az alapja mind a rendszeres tájékoztatásnak, mind a véleménynyilvánításnak. Ezért bár megadjuk a lehetőségét, hogy tanulói kezdeményezésre diákönkormányzat jöjjön létre eddig ilyen igényt tanulóink nem jeleztek. Szülői értekezlet Egy csoporthoz (osztályhoz) tartozó szülők közössége a csoportvezetőkkel (osztályfőnökökkel). A szülői találkozókon az adott csoportot érdeklő és érintő témák kerülnek megbeszélésre. Minden csoport egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe. Iskolaszék Egyeztető fórum, melynek tagjai az iskolába járó tanulók szülei (csoportonként egy képviselővel) és a szakmai műhely illetve vezetés képviselői. Fő színhelye a szülők véleménynyilvánításának illetve az intézmény részéről a szülők felé megfogalmazott segítségkéréseknek. Óvodaszék Egyeztető fórum, melynek tagjai az óvodába járó gyerekek szülei (csoportonként egy képviselővel) és a szakmai műhely illetve vezetés képviselői. Fő színhelye a szülők véleménynyilvánításának illetve az intézmény részéről a szülők felé megfogalmazott segítségkéréseknek.

9 4.1. Vezetői feladatok és hatáskörök 4. A szervezeti egységek feladat- és hatásköre A Rogers Óvoda és Iskola menedzsmentjének tekintjük az igazgatót, a gazdasági vezetőt, az igazgatóhelyettest, a tagintézmény vezetőt és a szakmai stábot. Az igazgató az egyszemélyű felelős a teljes intézményért, döntései előtt szakmai ügyekben a műhellyel vagy a szakmai bizottsággal, gazdasági ügyekben a gazdasági vezetővel, egyéb ügyekben az abban érintetteket bevonva egyeztet. Szakmai ügyekben a döntések a műhelyen illetve a szakmai stáb ülésin születnek. A feladatokról feljegyzés készül a felelős megnevezésével és a vállalt határidővel együtt. A feladat elvégzését az igazgató vagy a szakmai stáb egy kijelölt tagja kéri számon. A műhely munkáját a szakmai stáb koordinálja. A műhelyen a döntések az aktuális témához igazítva születnek meg, elsősorban konszenzussal. Szavazás esetén a témától függően előzetesen kerül meghatározásra a szavazás formálja és mikéntje. A műhely akkor szavazóképes, ha a pedagógusok 90 %-a jelen van. A szavazatok számánál a pedagógus munkaidejét kell alapul venni (félállású pedagógus fél szavazattal rendelkezik.) Gazdasági ügyekben az igazgató dönt a gazdasági vezető bevonásával, a műhely szakmai állásfoglalásait szem előtt tartva. Az igazgató az intézmény stratégiáját a teljes testület bevonásával alakítja ki. Az intézmény arculatát érintő kérdésekben az igazgató dönt. Az igazgató tartós távolléte (legalább 2 hét) vagy akadályoztatása esetén vagy a szakmai stáb segítségével az igazgatóhelyettes, vagy a stáb által felkért tag végzi az igazgató munkakörébe tartozó feladatokat A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje Műhely A legfőbb szakmai munkaközösség a műhely. Az intézmény szakmai munkáját végző alkalmazottai minden héten 2 órás, az iskolai szünetek egy részében pedig tanév elején és végén, továbbá az őszi, a téli és a tavaszi szünetben többnapos megbeszélést un. szakmai műhelyt tartanak. Amennyiben a téma igényli, a műhelyen részt vesznek az egyéb munkatársak (gazdasági vezető, iskolatitkár stb.). A műhelyek egy részében az óvoda és az iskola pedagógusai külön is üléseznek. A döntéseket a műhely közösen hozza meg, vagy delegálja egy kevesebb főből álló stábnak. Az igazgató felelős azért, hogy a szakmai döntések megszülessenek.

10 Szakmai stáb A szakmai stáb szintén heti rendszerességgel tart megbeszélést, melyen az igazgató is részt vesz. Osztálymegbeszélés Az egy osztályban, csoportban dolgozó pedagógusok évente tartanak külön megbeszélést, aminek a helyszíne a műhely is lehet. A pedagógiai munkát segítő munkatársak a feladatok igénye szerint tartanak közös megbeszélést A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Az igazgató, az igazgató helyettes, a tagintézmény vezető és a szakmai stáb minden műhelyen részt vesz. A gazdasági kérdésekkel foglalkozó műhelyekre az igazgató vagy a testület bármely tagja meghívhatja a gazdasági vezetőt is. A szakmai stáb rendszeres megbeszélésein az igazgató is részt vesz. Ezeken kívül a testület bármely tagja időpontot kérhet egyéni vagy csoportos megbeszélésre bármely menedzsment-tagnál, illetve ilyen megbeszélésre bármely tag meghívható A tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét Az óvoda és az iskola szakmai dolgozói a műhelyeken tartják a kapcsolatot. Ezen kívül szükség esetén a vezetők közvetítenek a testületek között A feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket A feladatok elvégzéséről illetve azok tapasztalatairól, következményeiről azon a fórumon kell beszámolni, amelyik fórumon a feladat kiadása elhangzik. A beszámoltatás, illetve a beszámolók megtartásának követése az adott fórum vezetőjének (műhelygazda, szakmai stáb, igazgató, adott osztályfőnök, egyéb) a feladata A tanulókkal való együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje Osztálygyűlés Az osztálygyűlést egy adott téma megbeszélésére az egy osztályba járó tanulók számára az osztályfőnökök szervezik. Egy osztály osztálygyűlésének összehívását kezdeményezheti egy tanuló vagy a tanulók csoportja, valamint az intézmény bármely pedagógusa. Diákönkormányzat A Rogers Iskolában a pedagógusok és a tanulók közötti szoros, bizalomra épülő kapcsolat és folyamatos kommunikáció az alapja mind a rendszeres tájékoztatásnak, mind a véleménynyilvánításnak. A szabad kommunikáción túl mindezeknek szervezett fórumai is vannak. A tanulók a szervezett fórumokon kívül is bármelyik pedagógushoz fordulhatnak véleményükkel,

11 problémájukkal. Probléma esetén bármely tanuló kezdeményezhet beszélgetést bármely iskolapolgárral vagy iskolapolgárok csoportjával. A megbeszélés szervezésében a pedagógusok segítséget nyújtanak a tanulóknak, az intézmény a szükséges helyiséget biztosítja A szülőkkel való együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje Szülői értekezlet A szülői találkozókat az osztályfőnökök/csoportvezetők szervezik és vezetik. Csoportonként 6-8 hetente tartanak megbeszéléseket. A szülőiken az adott csoportot érdeklő és érintő témák kerülnek megbeszélésre, ezeket a csoport/osztály vezetői gyűjtik. Az osztályfőnökök/csoportvezetők a gyermekeket/tanulókat érintő programokról és egyéb szülők számára fontos információkról a szülőket a csoport levelezési listáján vagy a faliújságon tájékoztatják. Fogadó óra Ezek egyéni - egy gyermek, tanuló szüleivel történő megbeszélések. A beszélgetést kérhetik a pedagógusok vagy a gyermek, tanuló szülei. Az óvodában a gyermek fejlődésének megfelelően alkalomszerűen szerveződnek a beszélgetések. Az iskola alsó tagozatában az osztályfőnökök évente kétszer félévi és év végi értékelésekhez kapcsolódóan - ajánlják fel az egyéni beszélgetést. A felső tagozatban az osztályfőnökök évente kétszer szerveznek fogadóórát a foglalkozásokat tartó pedagógusok részvételével, és legalább egyszer egyéni családos beszélgetést. Óvoda- és Iskolaszék Tájékoztató, problémafelvető, kölcsönös párbeszédnek teret adó fórum. Az óvoda- és iskolaszék általában együtt ülésezik. Időpontja: 8-10 hetente (az iskolai szünetekhez alkalmazkodva, minden szünet utáni első héten szerdánként). Az ülések nyitottak, de döntéshozatalnál csak a szavazattal rendelkező delegáltak szavazhatnak. Az intézmény részéről delegált tagok között az igazgató stabil tagja az Iskolaszéknek, a további tagok változhatnak a témák függvényében A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás formája Az Iskolaszék ülésein az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgató egy, a felelősséggel megbízott képviselője részt vesz. Az igazgató minden osztályban részt vesz évente egyszer egy szülői értekezleten.

12 5. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az intézmény a feladatainak elvégzése, a gyermekek/tanulók egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn: a fenntartóval, a XI. kerületi önkormányzattal, az Újbuda Pedagógiai Intézettel, a Budapest Főváros Önkormányzatával, az Alapítványi-és Magániskolák Egyesületével, a Független Pedagógiai Intézettel. Az intézmény kapcsolatban van még: az oktatásirányítás szervezeteivel, szakmai szervezetekkel, a tanulók egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézményekkel, a gyermek-és ifjúságvédelmi hatóságokkal, civil szervezetekkel. A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, valamint tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók magas színvonalú és eredményes ellátása érdekében az intézmény az említett tanulók nevelésétoktatását, továbbá speciális ellátását végző pedagógusai révén folyamatosan kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal (a szakértői bizottságokkal és nevelési tanácsadókkal). A pedagógiai szakszolgálati intézményekkel az intézmény logopédusa, pszichológusa tartja a kapcsolatot. A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának minél magasabb szintű ellátása érdekében az informális csatornákon és a különböző a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által meghirdetett programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más rendezvényeken történő részvétel útján valósul meg. Az intézményt külső kapcsolataiban az igazgató képviseli. Az igazgató ezen feladatkörét megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen munkatársainak és/vagy más személyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján.

13 Az intézmény képviseletére az igazgató jogosult. 6. A kiadmányozás és a képviselet szabályai Az igazgató a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az igazgató helyett történő eljárásra feljogosítanak. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: - jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében tanulói jogviszonnyal, az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, munkáltatói jogkörrel összefüggésben; - az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben, önkormányzatokkal való ügyintézés során, állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, az intézményfenntartója előtt; - intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel; - sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra; - az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele;

14 - az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, a fenntartóval való egyetértésben. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és az erre kijelölt alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az igazgató jogosult. Kimenő leveleket csak az igazgató írhatja alá, kivételt képeznek ez alól a csoportoknak/ osztályoknak az osztályfőnökök által írt iskolai programokkal kapcsolatos értesítéseket, információkat tartalmazó levelek. Az igazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az igazgató által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban kijelölt alkalmazottja az intézménynek. Az intézményi bélyegzők használatára a következő munkatársak jogosultak: igazgató, osztályfőnökök, csoportvezetők, gazdasági vezető, iskolatitkár. Az intézmény ügyintézéseivel kapcsolatos ügyiratok formájáról és iktatásának mikéntjéről az iratkezelési szabályzat rendelkezik.

15 7.1. Nyitvatartás 7. Az intézmény működésének rendje Az óvoda hivatalos nyitvatartási ideje: Az iskola hivatalos nyitvatartási ideje: Az óvoda és az iskola hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. Az intézmény nyitva tartása tanítási szünetekben a tanév helyi rendjében meghatározott ügyeleti rend szerint történik. Rendezvények esetén a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésről a szülőket az osztályfőnökök és csoportvezetők tájékoztatják. A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnök vagy az ügyeletes pedagógus engedélyével, illetve a szülők írásbeli engedélye alapján hagyhatják el az iskolát. Nyári szünetben irodai ügyelet van szerdai napokon 9 órától 12 óráig Belépés és benntartózkodás rendje Mivel a nagyszünetek idejét kivéve az épületet folyamatosan zárva tartjuk, a nagykorú iskolapolgárokat tájékoztatjuk az iskolába belépés módjáról. A Rogers Óvodába járó gyerekek az óvodai nyitvatartási ideje alatt tartózkodhat az intézmény területén. A Rogers Iskolába járó tanulók az iskola nyitvatartási ideje alatt tartózkodhat az intézmény területén, a tanítási idő után csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében lehetnek az épületben. Az alkalmazottak bármikor az intézmény területén tartózkodhatnak. Az intézmény épületében és 6.00 között a riasztó be van kapcsolva. Ha az alkalmazott ebben az időszakban szeretne az épületben tartózkodni, azt előre egyeztetni kell a gondnokkal. A riasztó használatáért a munkaköri leírás szerint a gondnok felelős. Az igazgatónak vagy az adott programért felelős pedagógusoknak iskola nyitvatartási ideje alatt (amíg a gyermekek részére foglalkozás van) az iskolában kell tartózkodni. A benntartózkodás rendjét az órarend alapján alakítjuk ki, és az iskola munkatervében rögzítjük. Az igazgató kötetlen munkaidőben dolgozik, ennek megfelelően ideje jelentős részében az intézmény területén bent tartózkodik az adott feladatok szerinti időbeosztással. A gazdasági vezető az intézmény épületében tartózkodik 8-12 óra között.

16 Az igazgatóhelyettes, a tagintézmény vezető és a szakmai stáb tagjai az órarendjük szerint és az adott feladatok megkívánta időben az intézmény területén bent tartózkodnak. Iskolapolgár szülő a nyitva tartás ideje alatt az intézmény területén tartózkodhat. Kérjük azonban a szülőket, hogy legyenek tekintettel az óvodában/iskolában folyó foglalkozások rendjére, és jelenlétükkel, viselkedésükkel a nevelő-oktató munkát ne akadályozzák. Külső személyek, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, a kapucsengő használatával tudnak bejutni az épületbe. Aki a csengetésre kinyitja kaput, az a felelőse annak, hogy tájékozódjon arról, hogy a vendég milyen ügyben érkezett Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Az intézményben tanítási idő alatt a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével a kötelező foglalkozáson kívüli egyedi vagy rendszeres egyéb foglalkozások szervezhetők. (tanulószobai foglalkozások, szakkörök, korrepetálás felzárkóztató-fejlesztő foglalkozás, énekkari próba, iskolai sportkör, tanulmányi és sportversenyek, könyvtárlátogatás, a diákönkormányzat rendezvényei, kulturális rendezvények, tanfolyamok stb.) Az intézményben a tanítási időn kívül is szervezhetők foglalkozások. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja, hogy helyben biztosítsunk a tanulóknak a szabadidő eltöltésére alkalmas foglalkozásokat (pl. sport, edzés, nyelvóra, szolfézs stb.) A foglalkozásokat külsős, felnőtt szakemberek vezetik, az erre kijelölt belső kapcsolattartóval egyeztetett módon. Az foglalkozásokon az alkalmazott módszerekért, az eszközök biztonságos használatárét és egyéb szabályok, biztonsági előírások betartásáért a foglalkozást tartó felnőtt a felelős. A foglalkozás megszervezését kezdeményezheti tanuló, szülő, vagy a foglalkozást tartó maga. Az ügyeleti időn túl nyúló foglalkozások esetében a gyermekek felügyeletéről a foglalkozásvezető köteles gondoskodni Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása A közös tanévnyitó ünnepséget a tanév első vagy második hetének péntekén tartjuk, a szülők részvételével. Az óvodai tanévzáró ünnepséget a nevelési év utolsó napjaiban a szülők részvételével szervezzük. Az iskolai tanévzáró és bizonyítványosztó ünnepséget az tanévzáró táborban a pedagógusok és a tanulók jelenlétében tartjuk meg. További közös óvodai és iskolai ünnepeink: szüret (az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap), karácsony (a téli szünet előtti utolsó tanítási nap), farsang (általában a téli és tavaszi szünet közötti időszak felénél szervezzük), Rogers Napok (a tanév rendje szerint meghatározott három tanév végéhez közel eső nap májusban vagy júniusban).

17 A következő nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseket tartjuk osztálykeretben (az osztályfőnök és/vagy a történelmet tanító pedagógus szervezésében): megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6-hoz legközelebb eső tanítási napon), megemlékezés az 1956-os október 23-i eseményekről (október 23-hoz legközelebb eső tanítás napon), a kommunisták és egyéb diktatúrák áldozataira való emlékezés (február 25-hez legközelebb eső tanítási napon), a holokauszt áldozataira való emlékezés (április 16-hoz legközelebb eső tanítási napon), a nemzeti összetartozás napja (június 4-hez legközelebb eső tanítási napon). A március 15-i megemlékezés a pedagógusok által szervezett közös iskolai program, témanap-jellegű foglalkozásokkal, a tanulók aktív részvételével. Az iskola szintű megemlékezéseket és ünnepeket az éves munkarendben megjelölt pedagógusok szervezik A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógusok tanév kezdetéig megadott szempontok alapján éves tervet írnak. Az éves tervet a szakmai stábbal tanév elején átbeszélik. A műhelyen csoportvezetők és osztályfőnökök a foglalkozásokat tartó pedagógusok aktív részvételével tanév elején, és tanév végén beszámolnak a csoportjuk/osztályuk működéséről. Eseti megegyezés szerint az ugyanazon tantárgyhoz tartozó foglalkozást tartók egymás között tanévenként kétszer hospitálnak. A felső tagozaton a betanító pedagógusoknál az osztályfőnökök is hospitálhatnak. A pedagógus műhelyünk szakmai kontrolljának és együttműködésének jelentős fóruma a Szempár. A tanév elején minden pedagógus megfogalmaz egy kérdést vagy egy problémát a saját szakmai munkájáról vagy a saját intézményi működéséről. A kérdésekhezproblémákhoz a többi pedagógus közül jelentkezik az, aki a témában szívesen együttdolgozna a kérdést-problémát felvetővel. A jelentkezések alapján a szakmai stáb összepárosítja a munkapárokat ( szempárok ), akik egy féléven keresztül az adott témán együttdolgoznak. Az együttdolgozás elsődleges célja a témafelvető válaszkeresésének, problémamegoldásának segítése, támogatása. A folyamat során a szempár tagjai minimum két foglalkozást hospitálnak (egymásnál vagy együtt más kollégánál), és havonta legalább egy megbeszélést tartanak. A félév leteltekor a szempárok a műhelyen beszámolnak a közös munkáról. A következő félévre új szempárok alakulnak. Az új szempárok megalakításánál a szerepek cserélődnek: aki az első félévben segített volt, az lesz az új párban a segítő, és fordítva.

18 7.6. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai A Rogers Iskola szemléletéből adódik, hogy amennyiben erre lehetőség van, a fegyelmi ügyek tárgyalásának végső formájának a Vének Tanácsát tekintjük. Fegyelmi eljárásra csak akkor kerül sor, ha arra jogszabály kötelez, illetve ha a szakmai műhely és az igazgató együttesen kijelenti, hogy a szabályszegővel az együttműködés a rogerses alapszabályok betartásával tovább nem fenntartható. Ez esetben a fegyelmi eljárás menetét és szabályait az 2. számú mellékletben részletezzük A könyvtár működése Az intézményünk könyvtárat nem működtet. Az óvodai-iskolai könyvtári feladatok ellátására minden tanévben szerződést kötünk az egyik kerületi könyvtárral. Emellett a könyvtári helyiségben könyvgyűjteménnyel rendelkezünk, melyet a gyerekek, tanulók, pedagógusok és szülők használhatnak. A tartós tankönyvekről külön nyilvántartást vezetünk A könyvtári helyiség (könyvtárszoba) használati szabályai A könyvtárszoba az iskola nyitvatartási ideje alatt folyamatosan nyitva tart, azt a tanulók bármikor látogathatják. Kivételt képeznek ez alól azok az időszakok, amikor a helyiségben foglalkozás zajlik. A könyvtárszoba a foglalkozások ideje alatt könyvtári órák megtartására vagy csoportbontások helyszínéül használható. A szünetekben ügyeleti idő alatt a könyvtárszobában csak olvasni, illetve csendben dolgozni szabad A könyvek kölcsönzésének szabályai A könyvgyűjteményünk könyvei a gyerekek, tanulók, pedagógusok és szülők számára kölcsönözhetőek. A tanulók számára kölcsönzés egy héten három alkalommal van, az időpontokat minden évben az órarendekhez igazítjuk, és tanév elején hirdetjük ki. Helyben az intézmény területén olvasás esetén a kölcsönzést nem kell írásban is rögzíteni. Az intézmény alapelvei és a tapasztalatok alapján megbízunk abban, hogy a tanulók a könyvet rendeltetésszerűen használják, és a könyvtárszobába visszahozzák. Ha a tanuló otthoni olvasásra szeretné a könyvet kikölcsönözni, köteles a nevét, a könyv íróját és címét, a kikölcsönzés időpontját, és a vissza hozatal várható időpontját az erre rendszeresített füzetbe feljegyezni. Amikor az adott könyvet visszahozza, a visszahozás dátumát is be kell írnia a füzetbe. A füzet meglétéről, illetve annak tartalmának követéséről a tantárgyfelosztásban könyvtárosnak kijelölt pedagógus gondoskodik.

19 Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Azokat a tankönyveket, amelyeket a kölcsönzés lejártakor a tanuló nem tud visszaszolgáltatni (elveszett vagy használhatatlanná vált), a szülő köteles pótolni. Az olyan tankönyvek és szakkönyvek, melyeket a foglalkozásokon rendszeresen használunk, a tanári szoba erre kijelölt polcain találhatóak. Ezeket a könyveket a tanulónak csak pedagógus engedélyével szabad a tanáriból kivinni. Az un. Szülői Polcon válogatás található az iskola szemléletével azonos, a műhely által a szülőknek olvasásra ajánlott könyvekből. Ezek kölcsönzéséről szintén feljegyzést kell készíteni a Szülői Polc számára előkészített füzetbe. A tanáriban kizárólag a pedagógusaink számára kiválogattunk pedagógiai és módszertani könyveket és kiadványokat. Ezek helyben olvashatóak, illetve a műhellyel való megegyezés alapján otthoni olvasásra kölcsönözhetőek Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai Mivel iskolánk alternatív kerettanterv szerint működik, ezért a pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési-oktatási céloknak, és a helyi tantervünkbe foglalt tananyagnak valamint fejlesztési követelménynek megfelelően nem csak a hivatalos tankönyvek közül választunk nevelési-oktatási segédanyagot. A helyi tantervünkben megjelenő, az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendeletben kiadott kerettantervvel megegyező oktatási tartalomhoz hivatalos tankönyveket rendünk a tankönyv rendeletnek megfelelően Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a tankönyvforgalmazóval a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól értékesítésre átveszi. Tankönyvfelelős kijelölése Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az igazgató minden tanévben január 25-ig meghatározza a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyv-terjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés az iskolatitkár feladata (a munkaköri leírás szerint). A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése Az iskolai tankönyvfelelős minden év január 10-ig felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától a következő tanítási évben tankönyvet kölcsönözni.

20 E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8.. (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre, és ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig el kell végezni. A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell felmérni, hogy azt kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a szülő az értesítés ellenére sem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság a megadott időpont eltelte után állt be. A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában január 10-ig ismerteti az intézmény vezetőjével. A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható. Az iskola a honlapján elhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. A normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményeinek figyelembe vételével adható. A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A normatív kedvezmény igényléséről készült felmérés eredményéről az igazgató minden év január 30-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot. A tankönyvrendelés elkészítése A tankönyvfelelős minden év február 28-ig elkészíti a tankönyvrendelést, majd aláíratja az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába lépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.

21 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés és az iskola minden rászoruló tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvrendelés határidejét jogszabály határozza meg Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei Az tanulók részére a tankönyveket a jogszabályban meghatározott módon szerezzük be, és azt a szülőknek a jogszabály szerint kell kifizetni. Mivel iskolánk alternatív kerettanterv alapján dolgozik, az oktatás során használunk tankönyvnek nem nyilvánított könyveket is. Ezeket az intézmény szerzi be, és adja át a tanulóknak. Néhány könyveket az iskola csak használatra ad át a tanulóknak (un. örökített könyvek). Az örökített könyvekbe fel kell tüntetni az adott tanévet, és az abban a tanévben a könyvet használó tanuló nevét. Ezeket a könyveket tanév végén az iskolának vissza kell adni. Amennyiben a könyvet a tanuló nem adja vissza, vagy olyan állapotban adja vissza, hogy a könyv más számára már nem lesz használható, abban az esetben a szülő köteles pótolni. A tankönyvnek nem nyilvánított, de az oktatáshoz használt könyveket a szülőknek ki kell fizetni Tankönyvtámogatás Az iskolai tankönyvrendelésben az iskola ingyenes tankönyvellátást a jogszabályban meghatározott tanulóknak biztosít. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a jogszabályi előírások szerinti igazolás bemutatása szükséges. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. Amennyiben az igényjogosultság megszűnik, a szülő köteles azt 15 napon belül írásban jelezni az intézmény igazgatójának.

22 8. Intézményi védő, óvó előírások Az intézmény minden dolgozója, tanulója felelős: a közösségi tulajdon védelméért, a felszereltség állagának megőrzéséért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal való takarékoskodásért, a tűz-és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. Az intézményi védő és óvó szabályok betartását a szülőktől is elvárjuk Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Az intézmény szabályairól minden iskolapolgár tájékoztatást kap. Elvárjuk, hogy azokat az iskolapolgárok betartsák. Szabályszegés esetén minden iskolapolgárnak, aki jelen van, joga van a szabályszegőt figyelmeztetni A helyiségek biztonságának rendszabályai Az intézmény helyiségeinek, szaktantermeinek használati rendjéről a Házirend részletesen intézkedik Az intézmény berendezéseire, felszereléseire vonatkozó rendszabályok A szakmai felszerelések, a szemléltetőeszközök, szemléltetéshez felhasznált anyagok megrendeléséhez, beszerzéséhez az igazgató ad engedélyt. A tanításhoz használt szemléltetőeszközök, anyagok, médiák foglalkozáson való biztonságos felhasználásának biztosítása a pedagógus feladata Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. A rendkívüli eseményről tudomást szerző dolgozó köteles az intézmény területén a riasztást beindítani. A riadót szaggatott csengetéssel kell jelezni. Áramszünet esetén kolompokat kell használni. Rendkívüli esemény esetén az intézmény vezetője távolléte esetén helyettesítői gondoskodnak a Rendőrség és/vagy az illetékes szervek azonnali értesítéséről és a felelősök kijelölésével a tanulók, gyors, szakszerű és biztonságos elhelyezéséről a Munka-, Tűz- és Balesetvédelmi Szabályzatban megfelelően. Az épület elhagyása a tantermi ajtókon rögzített jelzőtáblák utasítása szerint történik. Az épület kiürítését a Munka- és tűzvédelmi feladattervben leírtak szerint évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. Amennyiben erre szükség van, rendkívüli esemény miatt az igazgató rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el.

23 9. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 9.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyermekeknek/tanulóknak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljenek. Intézményünkben az egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, és az intézmény területén, az említett jogszabályi előírásoknak megfelelően berendezett orvosi rendelőben történik, a következők szerint: Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az intézmény igazgatójával. Az iskolaorvos és az iskola védőnő hetente egyszer állandó időpontban rendelést biztosít; A jogszabályokban előírtaknak megfelelően ellenőrzi, szűri a gyermekek/tanulók egészségügyi állapotát az éves munkarendjében megjelölt időpontokban. Az osztályok szűrését követően konzultál az osztályfőnökkel és a testnevelőkkel, konzultál tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. Elvégzi a szükséges védőoltások beadását. Gondoskodik a gyermekek/tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít. Intézményünk a gyermekek egészségügyi ellátását külső céggel kötött szerződés alapján látja el. Az egészségügyi ellátás rendje az iskolaorvos és a védőnő szervezésében, irányításával zajlik. A védőnő előre jelzi az iskolatitkárnak a vizsgálatok időpontját, formáját, az ellátás milyenségét, az érintettek körét. Az iskolatitkár erről tájékoztatja az osztályfőnököket. Védőoltások, szűrések, illetve közegészségügyi és járványügyi vizsgálatok előtt az osztályfőnökök értesítik a kiskorú tanulók szüleit. Védőoltások beadása előtt kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli hozzájárulása szükséges. Kiskorú tanuló védőoltást vagy vizsgálatot csak a szülő által aláírt nyilatkozattal tagadhat meg. Ha a szülő nem adja meg a hozzájárulását a védőoltáshoz, vagy a vizsgálathoz, akkor az iskolánk az osztályfőnök segítségével felszólítja a szülőt, hogy vigye el gyermekét orvosi szűrővizsgálatra. Ezen kívül a tanulók tanévenként egy alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen vesznek részt, ennek megszervezése az iskolatitkár feladata Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Az iskolai szabályok kiterjednek a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetekre is. Ezt az osztályfőnökök az új tanulókkal első napon ismertetik. Amennyiben újabb, a tanulók

24 egészséget vagy testi épségét veszélyeztető állapot vagy helyzet derül ki, úgy az illetékes iskolapolgárok (a műhely, vagy a pedagógusok és a tanulók egy csoportja, vagy a tanulók egy csoportja) újabb szabályt alkotnak az adott veszélyhelyzet elkerülésre. Ha szükség van rá, a felelős csoport fizikai védelmet is kialakít (pl. elkerítés). Így az ilyen helyzetek kezelése megegyezik a szabályszegések kezelésének eljárásrendjével, hangsúlyozva, hogy a másik testi épség védelme a Rogers Regulában megfogalmazott alapszabály Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén A pedagógusok feladata, hogy a balesetvédelmi előírások ismertetésénél felhívják a tanulók és gyerekek figyelmét a használt termek, területek, eszközök veszélyeire, használati rendjére. Minden alkalmazott feladata, hogy az intézményi szabályokat megszegése esetén a szabályszegőket figyelmeztesse. Valamennyi tanulónak rendelkeznie kell az alapvető tűzvédelmi és balesetvédelmi ismerettel. Ezeket az oktatásokat minden tanév elején az osztályfőnökök végzik el. Az oktatás megtörténtéről a naplóba bejegyzés kerül, melyben az oktatás anyagát megjelöli az oktatást végző személy, és aláírásával igazolja. Az intézmény a tanulók/gyermekek számára minden tanév elején tűz, -baleset,. és munkavédelmi tájékoztatót tart, évente egyszer az intézmény területén tűzriadó próbát szervez. Külön tájékoztatni kell a tanulókat/gyermekeket minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek tevékenységet (pl.:kirándulás) Baleset esetén a közvetlen veszély elhárítása után az intézmény titkársága, illetve vezetője köteles a mentőket, esetlegesen a tűzoltókat értesíteni. Sürgős esetben a balesetről először értesülő felnőtt alkalmazott köteles intézkedni. A balesetekről a jogszabályokban előírt jegyzőkönyveket fel kell venni, annak egy példányát az iskola titkársága őrzi. A gyors és könnyen elérhető elsősegélynyújtás érdekében 4 db felszerelt elsősegélynyújtó láda található az intézményben (tanári szoba, óvoda irodája, sportszertár, orvosi szoba). A tanári szobában, az óvodai irodában és a porta mellett a segélyhívó számok megtalálhatóak. Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.

25 10. Egyéb rendelkezések Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, és az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles papíralapú formában is előállítani. Az elektronikus nyomtatványt az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: elektronikus nyomtatvány, az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát, az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni. A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az igazgató felel, valamint a hitelesítésről az igazgatónak kell gondoskodnia Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai A tanuló(k) által az iskolai idő alatt előállított termékek, dolgok, alkotások az alkotó tanuló(k) tulajdonát képezik, ezért ezekért díjazásban nem részesülnek Adminisztratív feladatok előírása a pedagógusok részére Az osztályfőnökök felelőssége a következő dokumentumok jogszerű elkészítése: a tanulók törzslapjai (a beírási napló adatai alapján. A beírási naplót az iskolatitkár tölti ki.); a osztálynaplók; a tanulók bizonyítványai és értékelési értesítése. A foglalkozásokat tartó pedagógusok felelőssége az alábbi dokumentumok elkészítése az éves munkatervben meghatározott időre: a tanulók bizonyítványai és értékelései; az általuk tartott foglalkozások csoportnaplója (ha van ilyen) Intézményi dokumentumok nyilvánossága A pedagógiai program egy példányának a szülők és a tanulók által szabadon megtekinthető módon a Tanári szobában/óvodai irodában kerül elhelyezésre, továbbá az intézmény honlapján olvasható.

26 A szülők, tanulók részére a pedagógiai programról tájékoztatót bármely osztályfőnök vagy az igazgató ad. A Rogers Regulát, az SZMSZ-t és a házirendet az intézmény a honlapján nyílvonásságra hozzá, továbbá egy-egy példányban az információs faliújságra kifüggeszti. A házirend a szülők és a tanulók által szabadon megtekinthető módon a Tanári szobában/óvodai irodában kerül elhelyezésre, továbbá az intézmény honlapján olvasható. A házirend érdemi változásakor a tanulókat és a szülőket az osztályfőnökök, vagy iskolagyűlés keretében az erre kijelölt pedagógus tájékoztatja. A beszerzendő taneszközökről a tanévet megelőző június 31-ig az osztályfőnökök elektronikus úton küldenek tájékoztatást a szülőknek.

27 11.1. A SZMSZ hatálybalépése 11. Záró rendelkezések A SZMSZ... év... hó... napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a... év... hó... napján készített (előző) SZMSZ A SZMSZ felülvizsgálata A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat (vagy annak hiányában a diákok közössége), az iskolaszék, óvodaszék, ennek hiányában a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. Kelt:...,... év... hónap... nap... igazgató P.H.

28 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai A Rogers Óvoda és Iskola tanulói nevében aláírásommal tanúsítom, hogy a tanulók véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyvellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje vonatkozásában a tanulók képviselői egyetértési jogkört gyakoroltak, nevezett rendelkezésekkel egyetértenek. Kelt:...,... év... hónap... nap... a tanulók képviselője A Rogers Óvoda és Iskola szervezeti és működési szabályzatát a szakmai műhely... év... hó... napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szakmai műhely véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. Kelt:...,... év... hónap... nap... a műhely (nevelőtestület) képviselője

29 A Rogers Óvoda és Iskola szervezeti és működési szabályzatát az óvodaszék és iskolaszék... év... hó... napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyvellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje vonatkozásában az iskolaszék egyetértési jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel egyetért. Kelt:...,... év... hónap... nap óvodaszék képviselője iskolaszék képviselője A Rogers Óvoda és Iskola szervezeti és működési szabályzatát az intézmény nevelőtestülete... év... hó... napján tartott értekezletén elfogadta.... hitelesítő nevelőtestületi tag

30 Fenntartói és működtetői nyilatkozat Aláírásommal tanúsítom, hogy a Rogers Óvoda és Iskola fenntartójának és működtetőjének döntésre jogosult képviselője az SZMSZ fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja. Kelt:...,... év... hónap... nap... fenntartó és működtető képviselője

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben