A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

2 1. RÉSZ Általános rendelkezések A közös igazgatású intézmény Az intézmény alapító és fenntartó és felügyeleti szerve, címe: Az alapító okirat száma és kelte: Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: Az intézmény jogállása: RÉSZ Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Presbitérium : Igazgatótanács: Szülői Fórum A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők közötti feladatmegosztás: Az óvoda mint tagintézmény - külön szervezeti egység. Vezetését az óvodai tagintézményvezető látja el Igazgató Iskolalelkész Gazdasági vezető Általános igazgatóhelyettes Tagóvoda vezető Kibővített intézményvezetőség Az iskola dolgozói Helyettesítési rend A dolgozók munkaköri leírásának mintája Az intézmény szervezeti felépítésének vázlata Az iskolához tartozó munkaközösségek Nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Az intézményhez tartozó gyermekek közössége Szülők közössége A vezetők és a szülői szervezet, valamint a vezetők és az iskolaszék kapcsolata A vezetők és az SZMK kapcsolata A vezetők és a Szülői Fórum kapcsolata A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Külső kapcsolatok rendszere, formája RÉSZ Működési szabályok Az óvoda működési rendje Az iskola működési szabályai Az iskola működési rendje Az ügyelet rendje Védő, óvó előírások Tanórán kívüli foglalkozások szerkezeti formái A NAPKÖZI OTTHONRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyerekek felvétele Befizetések

3 Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos befizetésekről A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A távolmaradás, ill. a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések Az óvodában Az iskolában Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó rendelkezések A dolgozók jogai és kötelességei A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje Az óvodában Az iskolában Az ellenőrzés módszerei: Nevelőtestületi feladatok átruházása, a feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók rendje, valamint a szülői munkaközösség részére biztosított jogok Az iskolai könyvtár működési rendje Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (Intézményi védő-óvó előírások) Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai Az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei Az intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Tárgyi jellegű hagyományok Iskolai-óvodai ünnepségek, megemlékezések és rendjük A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Záró rendelkezések ZÁRADÉK Mellékletek: I. Irat és adatkezelési szabályzat II. A fogadalomtételek szövege III. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés IV. Munkaidő nyilvántartás 3

4 1. RÉSZ 1.1. Általános rendelkezések A közös igazgatású intézmény - elnevezése: Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola és Óvoda két részintézményből áll : - 8osztályos általános iskola napközi otthonnal - székhelye: Budapest, XIX. ker., Kisviola u vegyes csoportos óvoda, mely két csoporttal működik - székhelye Budapest, XIX. ker. Szegfű u Az intézmény alapító és fenntartó és felügyeleti szerve, címe: Kispest - Rózsatéri Református Egyházközség, 1196 Budapest, Jáhn F.u Az alapító okirat száma és kelte: 6. PK /5. (Ez a Református Egyház bírósági lajstromszáma, ezen belül működik az intézményünk is.) augusztus 9. A módosított alapító okirat száma és kelte: 209/A/2009.; Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: A) Alaptevékenységei: Székhelyen: (1194 Budapest, Kisviola u. 44.) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése és oktatása: a) beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek; b) a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, beszédértési zavar, mutizmus) TEÁOR szám szerinti besorolása: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 4

5 Telephelyen: 1194 Budapest, Szegfű u. 16. TEÁOR szám szerinti besorolása: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés ellátás B) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: - Általános iskolai napközi foglalkozás - Kulturális, egyéb szabadidős egészségfejlesztési feladatok - Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz - Bejáró gyermekek, tanulók ellátása - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Tanulók tankönyvellátásának támogatása - Közoktatás-fejlesztési célok támogatása: - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása - Teljesítmény motivációs pályázati alap - Hozzájárulás minőségfejlesztési minőségirányítási feladatokhoz TEÁOR szám szerinti besorolása: 8559 M.n.s Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napköziotthonos nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés 8551 Iskolai sportkör működtetése C) Egyéb tevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés (oktatási, sport jellegű építmény, építmény rész bérbeadása) 1. A fenntartó által meghatározott legmagasabb létszám: 240 fő az alábbi bontásban: Óvodai nevelés 2 csoport: 48 fő Iskolai oktatás 1-4. évfolyamokon: 96 fő Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon: 96 fő Sajátos nevelési igényű tanulók összes létszáma 1-8. évfolyamon a teljes tanulói létszámból: 20 fő. 5

6 Az intézmény jogállása: A Magyarországi Református Egyház (MRE) keretén belül működő önálló jogi személy. Az intézmény önállóan gazdálkodik a fenntartótól kapott költségvetés és a Karácsony Sándor Iskola Alapítványtól kapott összegek felhasználásával. Az intézményvezető önálló joggal rendelkezik a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról. Az intézménynek meghatározott beíratási körzete nincs. Az óvodába való felvételről az igazgató és az óvodavezető (amíg az óvoda egycsoportos, addig a csoportvezető), az iskolába való felvételről pedig az igazgató és az igazgató-helyettes dönt a nevelőtestületek véleményének figyelembe vételével. A MRE közoktatási intézményeiben a nevelés és oktatás célja, hogy: - az óvodás gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését a gyermek személyiségének kibontakozását, az életkori sajátosságainak figyelembe vételével keresztyén szellemben elősegíteni, úgy, hogy a törvényben meghatározott időre megfeleljenek a beiskolázáshoz szükséges követelményeknek. - az intézmény óvodásait, ill. tanulóit keresztyén és hazafias szellemben, korszerűen művelt, - jellemes emberekké, az európai humanista értékek tisztelőjévé, a magyar haza hűséges polgáraivá, olyan emberekké formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, - református gyermekeit egyházunk öntudatos, hű és áldozatos tagjaivá, - nem református gyermekeit egyházunk megbecsülésére (vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett) nevelje. A fenntartó a Kispest- Rózsatéri Református Egyházközség, melynek jogait és kötelességeit a MRE határozza meg. Az intézmény egyházi és állami közoktatási feladatokat lát el, ezért az ben hozott MRE Közoktatási törvényén kívül a közoktatásról szóló évi LXXXV., az évi CXXI., és az évi LXII. törvénnyel módosított évi LXXIX. tv. (továbbiakban Ktv.)és a módosított 13/1986./VIII.1./MM r. is vonatkozik rá. 6

7 2. RÉSZ 2.1. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Presbitérium : A fenntartó legfőbb döntéshozó szerve. Feladata többek között - az intézmény éves költségvetésének elfogadása, és annak alapján működésének biztosítása - az intézményben dolgozó pedagógusok és a gazdasági vezető határozott, vagy határozatlan idejű munkaszerződését jóváhagyni, - a fentieken kívül a MRE Ktv. rávonatkozó fejezete Igazgatótanács: MRE Ktv. X. fejezete Szülői Fórum Az intézmény szülői munkaközösségére és a Szülői Fórumra, mint szülői szervezetekre a Ktv paragrafusában foglaltak vonatkoznak értelemszerűen alkalmazva A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők közötti feladatmegosztás: Az óvoda mint tagintézmény - külön szervezeti egység. Vezetését az óvodai tagintézményvezető látja el Igazgató - Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői munkáját gazdasági vezető, igazgatóhelyettes, valamint az óvodavezető/csoportvezető közreműködésével végzi. - Az igazgató jogállását, feladatait és kötelességeit a MRE Ktv. VIII. fejezete, valamint a Ktv. 54, 55. paragrafusa tartalmazza. A részletes feladatleírást a munkaköri leírása tartalmazza Iskolalelkész Elsődleges feladata az intézmény református arculatával, lelkiségével kapcsolatos dolgok, események figyelemmel kísérése. A fenntartót képviseli az intézményen belül. Figyelemmel kíséri az intézmény munkatársainak, tanulóinak lelki állapotát, szükség esetén lelki támaszt nyújt. Új munkatársak alkalmazása esetén, határozatlan idejű pedagógus kinevezés esetén véleményezési jogkört gyakorol. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 7

8 Gazdasági vezető Gazdálkodás tekintetében az igazgató helyettese. Feladata és hatásköre: Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az iskola gazdasági életét és a gazdasági ügyintéző munkáját. A részletes feladatleírás a munkaköri leírásban található. Feladata: Általános igazgatóhelyettes A feladatkörébe tartozó, az intézmény oktató-nevelő munkája által szükségessé váló, illetve az érvényben lévő jogszabályokban előírt adminisztrációs, tanügy-igazgatási és szervezési feladatokat elvégzi. Az igazgatót annak távollétében teljes jogkörrel helyettesíti. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza. Feladata : Tagóvoda vezető A tagóvoda működtetése, mindennapi munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza. Az igazgatóság legalább kéthetente egyszer megbeszélést tart. Tagjai: Kibővített intézményvezetőség igazgató iskolalelkész igazgatóhelyettesek óvodai tagintézményvezető munkaközösség-vezetők gazdasági vezető 1. A kibővített intézményvezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. 2. Rendszeresen kéthetente vagy havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül vagy készülhet. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. 3. Az iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 8

9 Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Kéthavonta legalább egyszer értekezik, az értekezletről emlékeztetőt készíthet Helyettesítési rend Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A helyettesítés - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - általános jellegű. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek, ill. az igazgató és a tagóvodavezető egyidejű akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését az általa megbízott személy látja el. Az óvodában - amíg egy csoport van - a másik csoportvezető. Az iskolában 7-8 óráig az ügyeletes tanár, 8-15 óráig a tanító munkaközösség vezetője óráig az 1. o. napközis csoport vezetője Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírások tartalmazzák A dolgozók munkaköri leírásának mintája 1. Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik. 2. A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk: a) A munkakörrel kapcsolatos adatok - a dolgozó neve, - munkaköre, - beosztása, - heti munkaideje, - pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma, - a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése, - a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése, - a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése. b) A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül 9

10 - a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, - az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, - az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és feladatok, - a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos felelősségek és feladatok, - a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és feladatok, - az ellenőrzés, értékelés feladatai, - a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai, - a dolgozó sajátos munkakörülményei. c) A munkaköri leírás hatályba léptetése - a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma, - az igazgató aláírása, - a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről. 10

11 Az intézmény szervezeti felépítésének vázlata Presbitérium Igazgatótanács Igazgató Ált. ig.h. Intézményi lelkész Gazdasági vezető Vezető óvónő Felsős m.k.vez. Alsós m.k.vez. Titkár Gazdasági Gondnok ü.i. Óvónők Tanárok Tanítók-napközisek Könyvtáros Int.pszich.- gyermekvédelmis Konyhalány Takarítók Dajka Az intézményben folyó munkát Szülői Fórum és Diákönkormányzat segíti az érvényben lévő jogszabályokban meghatározottak alapján. A személyi és a tárgyi feltételek az Óvodai nevelési programban, valamint az Iskolai nevelési programban találhatóak Az iskolához tartozó munkaközösségek Nevelőtestület Az iskola és az óvoda közös nevelőtestülettel rendelkezik - MRE Ktv. IX. fejezet - A nevelőtestületek jogköréből átruházott feladatokat az SZMSZ III/9. pontja rögzíti. - A nevelőtestületek a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tartanak. A nevelőtestületek rendes értekezletei az iskolánál levő osztályozó értekezleten kívül: a tanévnyitó, a félévi, a tanév záró és a nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az 11

12 éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A tanévnyitó, a félévi és a tanévzáró értekezlet mindig összevont nevelőtestületi értekezlet. - A nevelőtestületek értekezleteit az óvoda, ill. az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az igazgató, az óvodánál szükség esetén az igazgató egyetértésével az óvodai tagintézményvezető hívja össze. Az igazgató - amennyiben szükséges - a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet (mely összevont is lehet), vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. - Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezlet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. - A nevelőtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezéseket az VII. számú melléklet tartalmazza. Óvodai munkaközösség Szakmai munkaközösségek Az óvodai intézményegységben egy munkaközösség működik. Feladatát meghatározza a szakmai fejlesztés igénye, a kívánt pedagógiai kultúrakialakítása önképző és továbbképző formában. Célja a pedagógiai munka hatékonyságának emelése, a nevelési eredmények emelése. Iskolai munkaközösségek Az iskolai intézményegységben a évfolyamonkénti egy-egy osztályos felépítésére való tekintettel jelenleg 1 munkaközösség működik, az alsós munkaközösség. Feladata: Az iskolai munkaterv ismeretében a szakmai program kialakítása. Pedagógusképzések, külső-belső továbbképzések szervezése. A szakterületüknek megfelelő folyóiratok figyelemmel kísérése. Pályázati lehetőségek kihasználása A munkaközösség tagjainak szakmai segítése pl. integráció megvalósításában, egyéni fejlesztési terv készítésében, stb. Az óvodai intézményegységben szintén egy munkaközösség van, amibe mind a négy óvodapedagógus beletartozik. Feladata a Nevelési programban meghatározott célkitűzések megvalósítása, a továbbképzések megszervezése, szakmai folyóiratok figyelemmel kisérése, A munkaközösségvezető értelemszerűen az óvodai tagintézményvezető. A nevelőtestületek és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők szervezik. A nevelőtestület döntései, javaslatait általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A munkaközösségek évente legalább négy munkaközösségi foglalkozást tartanak, és az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében szükség esetén együttműködnek egymással is. (Hatékony integráció, óvoda iskola átmenet, nem szakrendszerű tanítás gyakorlati megvalósítása, új módszerek, ismeretek megosztása, stb.) A munkaközösség-vezetők a nevelőtestületi értekezleten szóban ismertetik a munkaközösségük álláspontját. Írásban továbbítják az igazgatóhoz a nevelőtestületek által elkészítendő munkatervhez a 12

13 munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó beszámolót az intézmény munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítéséhez. Az intézményben a es tanévben indult először 8. osztály, így jelenleg még folyamatban van a felsős tantestület kialakítása és a munkaterületek tisztázása. Egy-két éves működési tapasztalatot követően a felsős kollégák számára is létre hozunk egy, vagy két munkaközösséget, addig az ő munkájukat az általános igazgatóhelyettes koordinálja. Konkrét szaktárgyi segítséget a kerületi munkaközösségektől, ill. a református és a kispesti pedagógiai Szakszolgálattól kaphatnak Az intézményhez tartozó gyermekek közössége Tagja az óvoda minden 3-7 éves gyermeke, valamint az iskola minden 6-14 éves diákja. Az óvoda mindkét vegyes csoportja 3-7 éves korú gyermekekből áll. A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. Az iskola vezetősége biztosítja számukra a szükséges tantermet, felszerelést, és a rendelkezésükre bocsátja a rendezvények bevételének egy részét. Szükség, ill. lehetőség esetén az iskola saját költségvetéséből is támogatja a diákönkormányzat munkáját. Az iskola vezetősége lehetőséget teremt arra, hogy a diákönkormányzat megismerhesse és véleményezhesse a tanulókat érintő valamennyi iskolai dokumentumának módosítás tervezetét. A diákönkormányzatot a diákönkormányzat választott vezetője, ill. akadályoztatása esetén a helyettese képviseli. A diákönkormányzat a vonatkozó jogszabály figyelembe vételével a saját maga által készített Működési szabályzatban foglaltak szerint végzi a munkáját. A diákönkormányzat képviselője - a diákönkormányzati ülésen megbeszéltek alapján - az intézmény igazgatójának szóban, vagy írásban javaslatot tehet az intézmény működésének jobbítására, vagy az éves programok lebonyolítására vonatkozólag. A diákönkormányzat képviselője meghívást kap azokra a nevelőtestületi értekezletekre, ahol a diákok életét közvetlenül szabályozó dokumentumok módosítása az egyik napirendi pont Szülők közössége a./ SZMK osztályonként, ill. csoportonként 1 fő képviselettel (ha a szülők igénylik) b./ Szülői Fórum: minden évfolyamból, ill az óvodai tagintézményből 1-1 fő képviselőből áll A vezetők és a szülői szervezet, valamint a vezetők és az iskolaszék kapcsolata A vezetők és az SZMK kapcsolata - Az intézményben megalakított szülői munkaközösség az általa elfogadott szabályok szerint működik. - Az SzMK az SzMSz elfogadásakor véleményét a Szülői Fórumba delegált tagjain keresztül közvetíti. 13

14 - Az osztályok szerinti szülői munkaközösségekkel az osztályfőnökök, óvoda esetén a csoportvezetők tartanak kapcsolatot. - A szülőkkel való közvetlen kapcsolat formái: nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások A vezetők és a Szülői Fórum kapcsolata - A Szülői Fórum az általa elfogadott működési rend szerint működik. - Az intézmény igazgatója és a Szülői Fórum elnöke az együttműködés tartalmát és formáját évente az intézmény munkaterve, illetve a Szülői Fórum munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. - A Szülői Fórum véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amiben a vonatkozó jogszabályok alapján véleményezési, vagy egyetértési joggal rendelkezik. - Ha az Szülői Fórum az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről a fenntartó felé az igazgató megfelelően gondoskodik. - Az óvoda/iskola pedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a csoportjukban működő szervezet képviselőivel. - A Szülői Fórum egyetértési jogot gyakorol az SzMSz elfogadásánál A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Az intézmény tagintézménye az 1194 Budapest, Szegfű u. 16. szám alatti telephelyen működő - két csoportos - óvoda. Az óvodai tagintézményvezető tagja a kibővített vezetőségnek, így részt vesz annak ülésein. Havonta legalább két alkalommal egyeztet az intézmény vezetőjével az aktuális kérdésekről. Az óvoda pedagógusai tagjai az intézmény nevelőtestületének, így részt vesznek annak értekezletein, kivéve, ha az igazgató erről külön felmentést ad. Az óvoda munkaközössége az intézmény munkaközösség-vezetőinek értekezletein keresztül kapcsolódik az intézmény rendszeréhez. Az óvoda egy fővel képviselteti magát az intézményi SzMK-ban és Szülői Fórumban. Az óvoda gyermekközössége alkalmanként a hétkezdő áhítatokon és az intézmény ünnepségein vesz részt közösen az iskola tanulóival Külső kapcsolatok rendszere, formája A gyermekjóléti szolgálattal a gyermekvédelmis tartja a kapcsolatot a kerületi munkaközösségi értekezletek révén, valamint a pedagógusok probléma-jelzése alapján indított megkeresés formájában. Az egészségügyi ellátóval való kapcsolattartás módja - telefonos időpont egyeztetés az orvosi vizsgálatokról - szükség esetén telefonon történő kihívás /pl. ÁNTSZ/ A kapcsolattartó az iskola egészségügyi felelőse. - A Móra Ferenc EGYMI-vel, ill. a Nevelési Tanácsadóval szükség esetén az igazgató veszi fel a kapcsolatot a kollégák jelzései alapján, majd a folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelős, ill. az érintett pedagógus és a Nevelési Tanácsadó munkatársa között történik, a 14

15 gyermekekkel és a tanulókkal kapcsolatos aktuális probléma megoldásáig. Az SNI gyerekekkel kapcsolatosan a Móra F. EGYMI-vel az együttműködést külön megállapodás szabályozza. - A kerület iskoláival, óvodáival, valamint az egyházkerület iskoláival, óvodáival az igazgató tartja a kapcsolatot igazgatói értekezletek formájában. - Az ország református nevelési és oktatási intézményeivel való kapcsolattartás módja a Református Zsinati értekezletek, valamint az ORTE konferenciái, melyekre az intézmény igazgatója és gazdasági vezetője hivatalos. Az értekezletek tartalma gazdasági, jogi, valamint pedagógiai jellegű. Ezen kívül az RPI körlevelei, valamint a meghirdetett versenyek és továbbképzések jelentik a kapcsolatot. - A Budapest és környéki ökumenikus igazgatói közösség a terület keresztyén iskoláit fogja össze - szükség esetén összehívott értekezletekkel - melyeken elsősorban jogi és gazdasági jellegű információ csere történik az érintett igazgatók között. Ezen kívül évente egyszer ökumenikus csendesnapon, az említett iskolák pedagógusai és érdeklődő szülői találkoznak lelki közösségben. - A Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézettel a tájékoztató körlevelek révén, valamint a munkaközösségi értekezletek, kerületi versenyek révén történik a kapcsolattartás, az illetékes szaktanárokon keresztül. - A környező református gyülekezettel való kapcsolattartás formája az évenkénti rendszeres gyermek-bemutatkozás, melynek célja az iskola - óvoda szélesebb körben való megismertetése. - A fenntartó gyülekezettel való kapcsolatról részletesebben a 3.7 (Intézményi hagyományok ápolása) tájékoztat. - A Karácsony Sándor Iskola Alapítvánnyal annak kuratóriumán keresztül az iskola igazgatója, mint a kuratórium tagja tart fenn kapcsolatot. 15

16 3. RÉSZ II Működési szabályok Az ügyfélfogadás rendje: - Adminisztratív ügyekben naponta 8 és 15 óra között a titkárságon. - Pedagógiai és egyéb ügyekben a fogadóórákon (időmeghatározás évente az éves munkatervben), valamint előzetes telefonos egyeztetés alapján. Az alábbi általános működési szabályokon kívül a tagóvoda és a tagiskola működését a jogszabályoknak megfelelően elfogadott és jóváhagyott mindenkori Éves nevelési terv, ill. Éves munkaterv alapján történik. Rendkívüli szünetet indokolt esetben az intézményben az igazgató, ill. az óvodában a tagóvodavezető rendelhet el Az óvoda működési rendje Az óvoda a nyári az éves munkatervben meghatározott - öthetes és a téli két hetes szünet kivételével egész évben nyitva van. Az egyházi és az állami ünnepeket az iskolával szinkronban megtartja. 5 napos munkarenddel üzemel (hétfőtől - péntekig) Nyitva tartás: 7-17 óráig kétműszakos munkarenddel. A vezetők óvodában való benntartózkodás rendje: az intézmény igazgatója és helyettese az intézmény székhelyén, a helyettesítéssel megbízott óvodapedagógusok az óvoda nyitva tartása alatt az alábbi rendben tartózkodnak az óvodában: I II Étkezés Az óvodában az étkezés napi három alkalommal történhet: reggeli, ebéd, uzsonna. Ezekből csak az óvodás részesülhet, aki befizetett az aktuális hónapra. A befizetés rendje: Az intézmény fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az előre megjelölt napokon kell befizetni az iskolában lévő titkárságon. A rendes befizetésre két nap áll rendelkezésre (hétfő óráig, szerdán óráig). Ha valaki betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud befizetni, az a pótbefizetés napján (a rendes befizetést követő hét szerdáján óráig) fizethet be. E 3 napon kívül az aktuális hónapra nem lehet befizetni. A tanév első hetére az intézményben csak annak az óvodásnak, ill. tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztusban a megadott 3 nap valamelyikén befizeti. Cukorbetegség vagy ételallergia esetén lehetőség van arra, hogy az óvodás a magával hozott élelmiszert fogyassza el. Étkezési díjat az intézmény csak akkor tud visszafizetni vagy beszámítani, ha a szülő a tárgyi napot megelőző napon 8.30-ig lemondja az étkezést. 16

17 Egészségvédelmi szabályok Az óvoda működése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.)! Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról! Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát a teljes gyógyulásáig nem látogathatja! Gyermek betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába! Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell! A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra! A konyhában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy dolgozhat! Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat! Ahogy az egész intézmény területén, úgy az óvoda részegység területén is a dohányzás szigorúan tilos! Védő, óvó előírások Az óvodapedagógusok kötelesek a gyermekek óvodába iratkozásakor - a nekik megfelelő szinten - balesetvédelmi tájékoztatást adni, majd a nevelési év folyamán ezt többször is a felmerülő alkalmakkor megismételni. Az óvodapedagógusok kötelesek az óvodában olyan körülményeket teremteni, amely alkalmas a gyermekbalesetek megelőzésére. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelesek erről az igazgatót haladéktalanul tájékoztatni. Baleset esetén ld. XII. sz. mellékletet. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Szociális támogatásra az óvodának korlátozottan van lehetősége. Ezek az étkezési támogatás, illetve a rendkívüli támogatás. A támogatás formájáról, összegéről a tagóvodavezető és a gyermekvédelmi felelős véleményének figyelembe vételével a rendelkezésre álló keret terhére az igazgató dönt Az iskola működési szabályai Az iskola működési rendje Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időszakban 7-től 17 óráig. Az iskola nyitva tartása az általános munkarendhez igazodik. Az iskola a fenntartó döntése által meghatározott időszakban zárva tart. A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje: az iskolában 7-17 óráig az igazgató vagy helyettese benntartózkodik, melynek rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. Ha a vezetői megbízással rendelkezők távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok ellátását, az SzMSz helyettesítési rendje lép életbe től a tanulóknak kötelező 16 óráig az iskolában tartózkodni. Ez alól felmentést indokolt esetben alkalmanként az osztálytanító-osztályfőnök, tartósan pedig az igazgató adhat. Az engedélyt minden esetben írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon lehet megadni. 17

18 Az ügyelet rendje Igény esetén az iskolában reggeli ügyeletet / / kell szervezni. Az óraközi szünetekben ügyeleti rendszer működik. Az ügyeletet a tantestület látja el. Az ügyelet ellátása a pedagógus számára kötelező. A szervezett foglalkozásokon kívüli időben sem tartózkodhatnak a tanulók felügyelet nélkül az épületben és az udvaron. A nyári szünetben az irodai ügyelet külön beosztás szerint az előre meghatározott napokon 9 és 13 óra között történik Védő, óvó előírások Év elején az osztálytanító, ill. osztályfőnök és napközis nevelő köteles balesetvédelmi oktatást tartani, valamint a testnevelés, technika és fizikatanárok. Év közben a pedagógusok kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni a gyermekek környezetét balesetvédelmi szempontból, ill. potenciális veszély esetén azt elhárítani vagy akadályoztatás esetén az igazgatónak jelenteni. Baleset esetén ld. a XII. sz. mellékletet Tanórán kívüli foglalkozások szerkezeti formái Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: - Napközi otthon az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az elsőtől negyedik osztályig napközi otthon működik. A téli és a nyári szünetben előzetes jelentkezés alapján azon tanulók számára, akiknek szülei igénylik, lehetőség van arra, hogy napközben a XIX. kerületi KLIK által beosztott ügyeletes iskolában legyenek. Tanulószoba a felső tagozatos gyerekeknek lehetőség van ig tanulószobai foglalkozáson részt venni, mely nyitott szerkezetű, menet közben lehet érkezni és távozni is. Itt a jelenlévő pedagógus szükség esetén segítséget nyújt a tanuláshoz, fejleszt, vagy korrepetál. Diákétkeztetés A tanulók számára igény esetén az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az előre megjelölt 3 napon kell befizetni. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztusban az erre megadott napok valamelyikén befizeti. Tanév közben az étkezés rendes befizetésére két nap áll rendelkezésre (hétfő óráig, szerdán óráig). Ha valaki betegség, egyéb ok miatt nem tud befizetni, az a pótbefizetés napján (a rendes befizetést követő hét szerdáján óráig) fizethet be. Ezen kívül nincs más lehetőség. Aki a megadott napok valamelyikén nem fizet be, az a tárgyhónapban nem étkezhet az iskolában. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló a tárgyi napot megelőző napon 8.30-ig lemondja az étkezést. - Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. - Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 18

19 - Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az iskola igazgatójának megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. - Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. Az iskola amennyiben az anyagi források lehetővé teszik az Éves munkatervben meghatározott kiemelt fontosságú versenyekre (pl.: Bólyai és Zrínyi verseny) a legkiemelkedőbb tanulók helyett befizeti a nevezési, ill. részvételi díjat. - Kirándulások Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente legalább egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. - Erdei iskola A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon kötelező, a felmerülő költségeket az intézménynek kell fedeznie. - Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. - Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelő testület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.. A szakköröket tartó személyek felelőssége az, hogy a foglalkozás végén a tanulókat a felügyeletükkel megbízott tanárnak, vagy a szüleiknek átadja. - Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. - Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók tanári vagy szülői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Focizásra a gyerekek a kocsibejáró előtti, valamint a Szegfű udvari szabad részt használhatják. Ettől eltérni csak a felügyeletet ellátó tanár engedélyével lehet. - Hit- és vallásoktatás Mivel a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda egyházi intézmény, ezért az órarendbe beépítve működik, felekezeti bontásban. Ezen való részvétel természetesen kötelező minden diák számára. Az ünnepi istentiszteleteken való részvétel kötelező. Távolmaradást igazolni kell orvosi, vagy egyéb 19

20 hivatalos igazolással, esetleg a szülő is igazolhatja az évi három alkalomra szóló jogosultság terhére. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. A és óra közötti időszak tanuló idő. Ezt megzavarni csak nagyon indokolt esetben szabad. Ez alól a pénteki nap kivétel. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés fél évre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. Az iskolai könyvtár nyitva tartása: hétfő-péntek: , valamint kedden és pénteken ig. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A NAPKÖZI OTTHONRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számra óra és óra között az iskola felügyeletet biztosít. A napközis foglalkozásról hiányzást a szülőnek igazolni kell. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérése alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: - osztályonként egy tanulmányi felelős - nemenként egy tisztasági felelős - egy játékfelelős - asztalfelelős A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelősök feladatai: - gondoskodnak a lecke füzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és a napközis nevelő asztalára készítik, - figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra, - segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. A tisztaságfelelősök feladatai: - felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, - ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, 20

21 - a tanulás végén letörlik a táblát. A játékfelelős megbízatása egy tanévre szól. A játékfelelős feladatai: - a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában, - felügyel a csoport játékainak megóvására, - rendet tart a csoport játékszekrényében. Az asztalfelelősök - segítenek az étkezés lebonyolításában, - étkezés befejezése után az evőeszközöket összeszedik, a mosogatóhoz viszik, az asztalokat letörlik. - Az iskola hagyományaihoz fűződő műsorokat, ünnepeket, vetélkedőket, rendezvényeket az Éves munkatervben határozzuk meg. Ezeken köteles minden tanuló részt venni. A hiányzást ugyan úgy kell igazolni, mint a tanórák esetében Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 1. Az óvodások és tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 2. Az iskolaorvos elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja az óvodások és tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: - fogászat: évente két alkalommal - szemészet: évente egy alkalommal (1. és 5. osztályban) - a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal A gyerekek felvétele Az óvodába való jelentkezés az erre rendszeresített jelentkezési lapon történik. A felvétel során előnyt élveznek az 5-6 éves gyerekek, a már beiratkozott tanulók testvérei, a fenntartó gyülekezet tagjainak gyermekei és unokái, a református vallásúak és a XIX. ker. Önkormányzattal kötött megállapodásban leírt arány biztosításáig a XIX. kerületi gyermekek. A felvételről a szülőkkel (gondviselőkkel) való beszélgetés alapján az óvodavezető a fenntartó jóváhagyásával dönt. Az iskolába való jelentkezés az erre rendszeresített jelentkezési lapon történik. A felvételről az igazgató - a helyettesei, a fenntartó gyülekezet lelkésze, valamint az iskola pedagógusai véleményének figyelembe vételével a fenntartó gyülekezet képviselőjével egyeztetve az igazgató dönt. A felvétel során előnyt élveznek a már beiratkozott tanulók testvérei, a fenntartó gyülekezet tagjainak gyermekei és unokái, a református vallásúak, a szociálisan rászorultak és a XIX. ker. Önkormányzattal kötött megállapodásban leírt arány biztosításáig a XIX. kerületi gyermekek. Az intézmény óvodájából az iskolájába jelentkező gyerekek automatikusan kerülhetnek be, kivételt képez, ha a következő esetek valamelyike áll fenn: - nem megfelelő magaviselet - iskolaéretlenség - a megfelelő fejlődéshez speciális iskolára van szükség - a szülők gyermekük harmonikus fejlődése érdekében nem hajlandóak együttműködni az intézmény munkatársaival. 21

22 A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére az intézmény - a lehetőségek függvényében - biztosítja a napközi otthonba, illetőleg a tanulószobára való felvétel. A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti a szülő. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a szülő a felvételt a tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. Hitoktatásban minden gyermek részt vesz keresztyén vallásának megfelelően órarendi ill. az óvodában csoport foglalkozás keretében Befizetések Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Az étkezési térítési díjat az éves munkatervben meghatározott napokon, ill. pótbefizetési napokon kell készpénzben befizetni az iskolatitkárnál. Az étkezést lemondani az előző nap 8.30-ig lehet. Ez esetben a távolmaradás napjaira befizetett térítési díjjal a következő hónap térítési díját csökkenteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a szülő kérésére vissza kell fizetni A vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos befizetésekről A szélesebb körű szolgáltatások érdekében az igazgató előzetes egyeztetés után engedélyezhet vállalkozás alapján folyó, szakkör jellegű nevelési-oktatói foglalkozásokat. Ezek részleteit a bérleti díjakat,azok befizetésének módját, időpontokat, stb. külön szerződésben kell szabályozni. A szerződést az intézmény nevében a gazdasági vezető köti meg. Igazgatási díjbeszedés A 11/1994 MKM rendelet szerint: igazgatási díjat kell fizetni, ha az iskola kérelemre névváltozás esetén bizonyítványt cserél. Az igazgatási díj összege az elkészítés évének első munkanapján érvényes kötelező legkisebb munkabér (mini-málbér) tíz százaléka. Az igazgatási díjat az iskola által meghatározott módon és számlára kell befizetni. A befizetett igazgatási díj az iskola bevétele. A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a névváltoztatásra a nemzetiségi név felvétele miatt került sor A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Szociális támogatásra az intézménynek korlátozottan van lehetősége. Ezek a tankönyvtámogatás és étkezési támogatás, illetve rendkívüli támogatás. A támogatás formájáról, összegéről az osztálytanítók-osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős véleményének figyelembe vételével a rendelkezésre álló keret terhére az igazgató dönt. A gyermekvédelmis javaslata alapján állítja össze az igazgatóhelyettes a támogatandók névsorát, arányossági szorzókkal, majd a szétosztható összeg ismeretében történik a fejenkénti támogatás kiszámítása. A gyermekek életkora miatt a támogatási szempont csak szociális lehet, tanulmányi szempontokat nem veszünk figyelembe a számításnál. 22

23 Az intézménynek lehetősége van - korlátozottan és esetlegesen - a Karácsony Sándor Iskola Alapítvány pénzügyi támogatását igénybe venni szociális támogatásra. Az iskola tanulói ilyen támogatáshoz az alapítványhoz benyújtott kérelem elbírálása alapján juthatnak A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája - A tanulókat az osztályfőnökök a tanév kezdetén tájékoztatják az őket megillető jogokról és kötelességekről, azok gyakorlásának módjáról, az iskolai házirendről, az SzMSz, a Pedagógiai Program tanulókat érintő kérdéseiről. - A tanulók véleménynyilvánításának formái: "panaszláda" az osztályteremben (felsős évfolyamok) osztályfőnöki óra írásbeli beadvány kihallgatási kérelem diákönkormányzati képviselőn keresztül A pedagógusok kötelesek a tanulók véleményét meghallgatni, segíteni, tanítani őket a kulturált véleményformálásra, és a lehetőségekhez képest figyelembe venni azt. Az írásbeli beadványra a dolog természetéből adódóan vagy osztályfőnöki órán vagy négyszemközt szóban vagy írásban reagálni A távolmaradás, ill. a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések Az óvodában A távolmaradást a szülőnek be kell jelenteni, és igazolni kell! A nevelési év alatt - az egészséges gyermek rövidebb idejű hiányzását, indokolt esetben az óvónők engedélyezhetik. Hosszabb idő esetében az igazgató engedélyezheti. A három napon túli hiányzás után orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek. Hiányzás esetén az étkezés lemondható, az aktuális nap előtti reggel 8.30-ig Az iskolában A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai foglalkozásokról (betegség, hivatalos idézés stb.). A mulasztás okát ez esetben is jelezni kell. Ha a bejelentés elmarad, az osztályfőnök intézkedik a mulasztás okának felderítéséről. A távolmaradást a szülő kérésére legfeljebb 3 tanítási napra, illetőleg tanévenként 3 alkalommal egy-egy tanítási napra az osztályfőnök engedélyezi. Az iskolai tanítástól 3 napnál hosszabb idejű távolmaradás engedélyezéséről az igazgató az osztályfőnök véleményének meghallgatásával dönt. Kivételesen, indokolt esetben egy-egy tanítási óráról való távolmaradásra a szaktanár is adhat engedélyt. Betegség esetén a távolmaradást a szülő évenként 3 tanítási nap időtartamra igazolhatja. Ezt meghaladó hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges. Igazolni kell a tanítási órákról történt előzetes engedélykérés nélküli távolmaradást is. A szülői igazolás módja a tájékoztató füzetbe való bejegyzés. A szülő a tájékoztató füzet útján kéri a távolmaradás engedélyezését is. A mulasztás igazolását a tanulónak a távolmaradást követő 23

24 első osztályfőnöki órán be kell mutatnia. Ha a tanuló egy tanév során 250 óránál többet mulaszt, az osztályfőnök és a tantestület véleménye alapján osztályozó vizsgára kötelezhető. Az igazolatlan hiányzás következményei: Az első esetben igazolatlanul mulasztó tanulót az osztályfőnök szóbeli figyelmeztetésben részesíti; a többszörös igazolatlan mulasztás fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó rendelkezések Az SzMSz vonatkozik az intézmény valamennyi dolgozójára, tekintet nélkül a beosztásra, a szerződés minőségére, valamint időtartamára. A MRE Ktv. VIII. fejezet. A pedagógus-állásra pályázati úton, ill. meghívással lehet jelentkezni. A pályázatot meghirdeti az intézmény vezetője, ill. a fenntartója. A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: - rövid életrajz, iskolai végzettség (dokumentálva), vallási hovatartozás - beszámoló az eddigi munkáról - pedagógiai elképzelések - indítékai, tervei A pedagógus-állásra pályázóknak a megpályázott munkakörben ha van rá lehetőség- bemutató foglalkozást kell tartani. Amennyiben megoldható, alkalmat kell biztosítani arra, hogy saját tanulói körében is megtekinthessék az intézmény vezetői. Az óvoda tagintézménybe az alkalmazottakat az igazgató nevezi ki, az óvodai tagintézményvezető javaslatára. Pedagógus és gazdasági vezető határozatlan idejű munkaszerződés kötése esetén lehetőséget kell biztosítani az Igazgatótanácsnak arra, hogy megismerhesse a pályázót. Ebben az esetben a kinevezéshez az Igazgatótanács jóváhagyására van szükség. A pályázóval ismertetni kell munkakörülményeit, kötelességeit, jogait, fizetési és egyéb juttatási lehetőségeit A dolgozók jogai és kötelességei A MRE Ktv. VII. fejezet. A tanító az első négy osztály bármely területén az iskola érdekeit figyelembe véve foglalkoztatható. A pedagógusok munkaköri kötelezettségeit, a munkavégzés szabályait a korábban felsoroltakon kívül a Köznevelésről és közoktatásról szóló évi CXC törvény (Kntv.), a köznev.int.működéséről és névhasználatáról szóló.20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazzák. Ezeken kívül, mivel az egyházi fenntartású intézmények dolgozói nem közalkalmazottak, a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az iránymutató. - A pedagógusok heti kötelező óraszáma 22 és 26 között határozható meg. Erről az igazgató dönt, de lehetőség szerint igyekszik az alsó határt beállítani. A kötelező óraszámba beszámíthatók a tanórákon kívül: sportkör, fejlesztés, korrepetálás, továbbtanulási előkészítés, ill. az erdei iskolában tartott foglalkozások. 24

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Ráczné Sisa Ágnes igazgató Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk 10: 14-15) TARTALOM 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSE SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben