Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: március Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1

2 Tartalomjegyzék 1.Bevezető 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma és feladata Jogszabályi háttér Az SZMSZ hatálya Az iskola adatai Az iskola vezetési szerkezete Az iskola működési rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belépés és benntartózkodás rendje A kapcsolattartás rendje, formája, feladatmegosztás, kiadmányozás, a képviselet szabályai Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők (vhr.4. ) A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás-minták A nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő jogszabályok Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások: A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek A mindennapos testnevelés szervezése, megvalósításának rendje

3 4.4 Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formája és rendje A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Kiegészítés A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatok A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata folyamatban van. Budapest, szeptember 1. Patkó Lajos sk. intézményvezető 3

4 1.Bevezető A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 162/2011. (XII.29.) 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium, 1124 Budapest, Meredek u.1. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az Intézmény elnevezése (2013. január 1-jétől) 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma és feladata Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 162/2011. (XII.29.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről, a köznevelési törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) szóló 20/2012. EMMI rendelet (VIII.31.) A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 4

5 A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. Törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.)EMMI rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet) 26/1997 (IX.3) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 1.3. Az SZMSZ hatálya A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 2. Az iskola adatai Arany János Általános Iskola és Gimnázium Alapító okirata alapján: 1. Az Intézmény elnevezése: Arany János Általános Iskola és Gimnázium székhelye: 1124 Budapest, Meredek u. 1. OM azonosító szám: Intézmény típusa: többcélú, összetett iskola Alapítási éve: 1954 Alapító szerve: Budapest Főváros XII. kerületi Tanács V.B. 2. Az Intézmény működésének kezdő éve és jogelődje: 1930: Notre Dame de Sion Líceum 1949: Oleg Kosevoj Szovjet Ösztöndíjas Iskola 1954: Arany János 12 évfolyamos iskola 5

6 3. Fenntartó és felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XII. kerület Tankerületi Igazgatóság Székhelye: 1126 Budapest, Hertelendy u. 13. Telefon: 061/ Számlaszám: Kód: Működés biztosítása: XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat GESZ Székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó u.18. Számlaszám: Az intézmény évfolyamainak száma: általános iskola: 8 gimnázium: 4-5 maximális tanulólétszám: 800 fő (2013. szeptember 2.) 5. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 6. Az intézmény alaptevékenysége: nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás szakfeladat: - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása - Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Általános iskolai tanulószobai nevelés - Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) (nyelvi előkészítő évfolyamon angol nyelvi előkészítés) 7. Az intézmény működési területe: Általános Iskola Gimnázium 6

7 8. Az iskola pecsétjei: Az iskola új pecsétje (2013.szeptember 2.) 7

8 3. Az iskola vezetési szerkezete (20/2012. EMMI rendelet 4. (1) tartalmazza) Igazgató igazgatóhelyettesek vezetőség kibővített vezetőség (törzskar) 3.1 Az iskola működési rendje A tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje a következő: A tanév beosztása Miniszteri rendelet alapján történik. A tanítási évet, az előző tanév befejezésével, konkrétan augusztus utolsó hetében kell előkészíteni. A tanévet, a tantestületi értekezlet nyitja és zárja. Témája:- az előző évi munka értékelése (írásban) - a tanév feladatai. A tantestületi értekezletet az intézményvezető az iskolavezetőség tagjaival közösen készíti elő, véleményük figyelembevételével. A szorgalmi idő a tanévnyitó ünnepéllyel kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. A szorgalmi idő két félévre tagolódik. Szorgalmi időben a hivatalosan elfogadott tanítás nélküli munkanapon kívül, tanítási nap nem maradhat el, csak indokolt esetben igazgatói engedéllyel. A tanítási napokat az elektronikus naplóban vezetni kell. Tanítási napnak számít a tanmenet szerinti tanulmányi séták és kirándulások napja. A tanítási nap rendje: Az iskola szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 6-tól 20 óráig tart nyitva. A tanulókat 7 órától fogadjuk. A felső tagozatosok 7.30-ig a portán tartózkodnak és 7.30-tól tanári ügyeletet biztosítunk a folyosón órától az igénynek megfelelően, de legkésőbb óráig az általános iskolások részére ügyeletet tartunk. 8

9 A szülők a tanterem bejáratáig kísérhetik a tanulót. A tanítás kezdete: 8 óra 15 perc. A gimnáziumi összevont órák 7.30-kor kezdődnek. A tanítási óra 45 perces. A szünetek rendjét a házirend határozza meg. Kötelező a kilépő kártya használata, ha a tanítás előtt hagyja el a tanuló az épületet. Ezt az osztályfőnök írja meg. Hiányzása vagy akadályoztatása esetén az osztályfőnök-helyettes vagy az igazgatóhelyettes adja a kilépő kártyát. A Sion lépcsőnél a bejárat zárva van között. Érkezéskor és távozáskor kötelező az elektronikus kártya használata. Elvesztés esetén pótolni kell térítés ellenében. A folyosókon, az udvaron, az alagsorban, az óraközi szünetekben, továbbá - az ebédeltetés ideje alatt - az ebédlőben ügyelet működik. Az iskola területén kamerarendszer védelmet biztosít A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 8 és 16 óra között történik. A félfogadás a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint történik. A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulókat az óráról kihívni vagy más módon zavarni nem szabad. Rendkívüli esetben az igazgató kivételt tehet. A tanítás befejezése után az iskola területén csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik napközisek, tanulószobára járnak vagy erre külön engedélyt kaptak. Az iskola éves munkaterve: Ebben kell meghatározni: tanítási szüneteket, az ünnepélyek rendjét, szülői értekezletek, fogadóórák rendjét, az Arany Napok rendjét. nevelőtestületi értekezletek, megbeszélések ütemezése. A vezetők benntartózkodási rendje: Az igazgatóhelyettesi ügyelet 7.15-től óráig tart. Ügyelete alatt felelős a napi munka folyamatosságáért. 9

10 Az igazgató előre meghatározott időben fogadja a jelentkezőket 3.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az ellenőrzés az adott területen nemcsak jog, kötelesség is. Az ellenőrzés az ellenőrzött fél tudtával történik. Az ellenőrzést végzők tapasztalataikról tájékoztatják az iskolavezetést. Ellenőrzést gyakorolhatnak az iskolai élet bármely területén. Az iskolavezetés tagjai: Általánosan kiemelt ellenőrzési területek: A munkaközösség-vezetők munkája, A szaktanári munka (órák, szakkörök), Az osztályfőnök nevelőmunkája (osztályfőnöki órák, a tanulók neveltségi szintje), A tanórán kívüli szabadidős munka, Az osztályfőnökök pályaválasztási munkája, Adminisztrációs tevékenység (elektronikus napló, tájékoztató) Tanári ügyelet Az iskola belső rendjének biztosítása érdekében az ügyeletet ellenőrzi az ügyeletes igazgatóhelyettes. A megbízásos feladatot teljesítő pedagógusok munkájukat megbízásuk szerinti időben és helyen végzik. A munkaközösség-vezetők munkaközösségük, szaktárgyuk területén (óralátogatások, adminisztráció, szakmai tervezés, eredményvizsgálat), a kölcsönös óralátogatás nem ellenőrző tevékenység, de hasznosítható tapasztalatai lehetnek a pedagógiai munkában. Tanévzáró értekezleten a munkaközösségek vezetői beszámolnak a tervezett programok megvalósításáról. 10

11 Osztályfőnökök Osztályukkal kapcsolatos minden területen (szakmai előrehaladás, rend, fegyelem, adminisztráció stb.), Az osztályfőnökök tanítványaik alaposabb megismerése és az osztályban tanító tanárok nevelőmunkájának összehangolása érdekében látogassák osztályuk tanítási óráit! A belépés és benntartózkodás rendje Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, belépéskor a portán kötelesek bejelentkezni. A portás telefonon értesíti azt a személyt, akihez a látogató jön. 16 óráig kötelező Általános Iskolában tartózkodás A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban NKT.) 46.. (1) bekezdése értelmében a tanuló kötelessége, hogy az iskolában részt vegyen a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Törvényi kötelezettségünknek megfelelően iskolánk biztosítja a tizenhat óráig történő foglalkozások megszervezését gyermeke számára. A NKT. 55. (1) bekezdése értelmében ez alól az intézményvezető szülői kérésre felmentést adhat. Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja. Amennyiben a mentességet továbbra is kérelmezi a szülő/gondviselő, úgy a 2013/2014. tanév második félévére új kérelmet köteles benyújtani. Az iskolában tartózkodás hasznos, eredményes kihasználtsága érdekében a 2013-as tanévtől is folytatjuk a nálunk már hagyományos délutáni szakköröket, korrepetálást, felzárkóztatást, tehetséggondozást, tömegsportot, néptáncot, zeneiskolai- és napközis foglalkozásokat, valamint tanulószobát alsó és felső tagozaton. Alsó tagozat 11

12 Felső tagozat t 12

13 3.4. A kapcsolattartás rendje, formája, feladatmegosztás, kiadmányozás, a képviselet szabályai A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája tagjai ideje célja Igazgatóság igazgató + 3 igh. folyamatos az aktuális problémák megbeszélése Vezetőség az igazgatóság, a a hét egy beszámolás az előző hét törzskar kijelölt eredményeiről, a további napján feladatok kitűzése a Közalkalmazotti Tanács vezetője Az Intézményi Tanács vezetője Meghívottak: a témában érintett felnőtt illetve ifjúsági vezetők. Kibővített a diákönkormányzat, félévenként a vezetők egységes vezetőség a munkaközösségek, legalább informálása, beszámoltatása az iskolaszék, Intézményi Tanács és 1 alkalom jelzés visszajelzés az SZMK vezetője Közalkalmazotti Tanács Intézményi Tanács szülők,tanulók,pedagógus félévente: 1 alkalom jelzés-visszajelzés kormányhivatal delegáltja Nevelőtestület pedagógusok 2 havonta a törvényben szerda 14 h meghatározott döntési és véleményezési jogok, tájékoztatás Szülői munka- osztályonként évenként az igazgató közösség két szülő, legalább tájékoztatást ad akivel az osztályfőnök két alkalom az intézmény tart kapcsolatot, az munkájáról SZMK vezetőjével az igazgató tárgyal Ügyvitel: általános iskolai iskolatitkár gimnáziumi iskolatitkár 13

14 pedagógiai asszisztens oktatástechnikus laboráns Technikai dolgozók: karbantartók, kertészek, takarítók A különböző szakmai pedagóguscsoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. Pedagóguscsoportok: munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, az osztályfőnök irányításával. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. Iskolaszék A vezetők napi rendszerességgel találkoznak és folyamatosan tájékoztatják egymást az aktuális feladatokról. Heti egy alkalommal vezetőségi ülést tartanak. Az iskolaszék képviselője az igazgatóval együtt határozza meg az együttműködés tartalmát és formáját. Szükség esetén képviselőjük részt vesz a nevelési értekezleten. Meghívót kapnak az iskola rendezvényeire. Az SZMK képviselőit az igazgató tájékoztatja a szülői értekezletek és fogadóórák előtt vagy után az aktuális feladatokról, az iskola eredményeiről és gondjairól. Rendszeresen tájékoztatja az osztályok SZMK képviselőit is, akik természetesen problémáikkal, kéréseikkel bármikor fordulhatnak az igazgatóhoz. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, XII..kerület Tankrület Igazgatója számára. A. A vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai A. Igazgató: a nevelési-oktatási intézmény vezetője (69 ) 14

15 Az iskola igazgatója mint egyszemélyi felelős összefogja és irányítja az iskolában dolgozók munkáját. Döntései előkészítésében kikéri a vezetőség ill. a kibővített vezetőség véleményét. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként az iskola igazgatója írhat alá, aki kiadmányozási joggal rendelkezik. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Az iskola igazgatója saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. Sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az s. k. jelzés és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. Az igazgató feladata a tantárgyfelosztás megtervezése, az új kollégák, munkatársak felvételére javaslat, a beiskolázás ellenőrzése, a diákönkormányzattal, a szülői szervezetekkel, az iskolaszékkel és a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel való megfelelő együttműködés. A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. B. Igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettesek napi rendszerességgel végzik feladataikat. Az ügyeletes igazgatóhelyettes feladatai: - nyilvántartani a távollévő nevelőket, - helyettesítésükről (lehetőség szerint szakszerű) gondoskodik, - az elektronikus naplóba rögzíti a helyettesítést, - koordinálja az iskola zavartalan működését, - ellenőrzi az ebédlői és folyosói ügyeleteseket, - gondoskodik a pontos órakezdésekről, 15

16 Feljegyzi, ha rendkívüli esemény történt, majd tájékoztatja arról az igazgatót. Baleset esetén a megfelelő felelőssel konzultál, ill. orvosi ellenőrzést szervez, értesíti a szülőt. Délután az ügyeletes igazgatóhelyettes feladata a külön foglalkozások, szakkörök, sportkörök, napközi, tanulószoba ellenőrzése. Az igazgatóhelyettesek konkrét munkaköri leírásai tartalmazzák azokat a feladatokat, amelyeket közösen végeznek ill. egyénileg irányítják. - irányítják a hozzájuk tartozó munkaközösségeket, szakmai fórumokat tartanak. - szervezik a tanárok továbbképzését, - irányítják a tanulmányi versenyeket, - előkészítik a nevelési értekezleteket, - mini értekezleteket és osztályozókonferenciákat szerveznek, - rendezik, szervezik az iskolai ünnepélyeket, - szervezik az érettségi vizsgákat ill. pót, osztályozó, javító vagy különbözeti vizsgákat, - ellátnak a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, - órákat látogatnak, - ellenőrzik a túlóra kimutatásokat, - statisztikák, kimutatások készítenek, - mérések zavartalan lebonyolítását szervezik, - heti és havi programot állítanak össze, - irányítják a közösségi munkát, - irányítják a projekteket, - koordinálják a team munkát, - kialakítják és ápolják a partneriskolai kapcsolatokat, - folyamatosan ellenőrzik a nevelési és oktatási tervek megvalósulását 16

17 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, valamint véleményezési és egyetértési jogaik A belső tudásmegosztás rendje Az intézményben magas színvonalú és rendszeres a szakmai műhelymunka (munkaközösségi megbeszélések), a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Meghatározó tényezők: -bizalom: a szervezet éltető-ereje, az emberek motiválásának eszköze. -nyílt kommunikáció: bizalmat növeli, együttműködést erősíti. -tanulás: növeli a kompetenciát és a bizalmat B. A. Az iskolavezetőség 17

18 Az iskolavezetőségnek véleményezési joga van az iskola helyiségeinek felhasználásában és karbantartásuk rendjében, valamint a pedagógusok megbízásainak megállapításában, ezt a jogát a nevelőtestület ruházza át az iskolavezetőségre. A kibővített iskolavezetőség véleményezési joga van, az igazgató felel a nevelésioktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. A nevelőtestület a következő döntési jogokat ruházza át az iskolavezetőségre: az iskola teljes nevelő-oktató tevékenységére kiterjedő feladatok irányítása és értékelése. B. A nevelőtestület (nkt.70., vhr.117. ) Nevelési értekezlet: Az iskolát érintő legfontosabb nevelési-módszertani kérdésekkel foglalkozik. Ezek témáját és előterjesztőjét az iskolaközösségek javaslatai alapján az igazgató dönti el. Miniértekezletek: (negyedévente: félév kezdetén és osztályozó konferenciák előtt). Feladata: - problémás magatartású és szorgalmú tanulók elbírálása, - osztályozóvizsgára javasolt tanulók, - nehéz családi körülmények között élő tanulók helyzetének felmérése és segítésére elfogadott javaslatok Osztályozó értekezletek: (évente kettő: félévkor és év végén) Feladata: - tantárgyi érdemjegyek megállapítása, - magatartás és szorgalom elbírálása, - év végén: felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás. Amennyiben a tanuló évi hiányzása a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a szaktanár jelzése szerint a tanítási órák 30 %-át meghaladja és teljesítménye a tanévközben nem volt érdemjeggyel értékelhető, annak eldöntése, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehet-e, figyelembe véve az oktatási törvényt, illetve a hatályos rendeleteket. 18

19 A tanuló tantárgyi értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és tanév végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban nevelőoktató munkát végző pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt. A levezetést végző személy: az igazgató, akadályoztatása esetén valamelyik igazgatóhelyettes, részt vesznek az osztályban tanító tanárok. A záró és nyitó nevelőtestületi értekezleteken a kibővített iskolavezetés minden tagja beszámol az éves munkájáról. A nevelőtestület döntési jogköre az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanuló osztályozó vizsgára bocsátása, a házirend megállapítása, a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása, az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma A nevelőtestület véleményező jogkörrel rendelkezik (70. ): a tanulóközösségek döntési jogkörébe tartozó kérdésekben, az iskolai pedagógiai pályázatok kiírásában, díjazásában, a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a továbbképzési program, az éves munkaterv elfogadása, az igazgatóhelyettesek megbízásakor, a pedagógusok továbbképzésben való részvételének tervezésében, a továbbképzés erkölcsi és anyagi elismerésében, a tantárgyfelosztás megállapításában, a pedagógus álláshelyek pályázati kiírásában, az iskola fejlesztési, beruházási és felújítási tervei megállapításában, a külön jogszabályokban meghatározott ügyekben. A nevelőtestület javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. 19

20 Az iskola minden tanárának, a vezetés minden tagjának kötelessége: - az iskola tanulóinak magatartását az épületben és azon kívül is figyelemmel kísérje, - nevelőtevékenységét szabadidejében is kifejtse, - mozdítsa elő a tanuló erkölcsi fejlődését - nevelje a tanulókat környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre és a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, - mutasson példát a sokoldalú, közösségi ember neveléséhez, - szakmai tudását folyamatosan gyarapítsa, - tartson lépést szaktárgyai tudományának fejlődésével, azok módszertani alkalmazásával - az önképzés illetve - a szervezetten biztosított továbbképzések útján. Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője a szükséges intézkedéseket nem tudta megtenni, a vezetői feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott alkalmazott köteles ellátni. A szükséges intézkedések megtételére az igazgatóhelyettesek egyikét bízzák meg a feladat elvégzésével, a döntések meghozatalára. Bármely más esetben a rangidős illetve a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező és tiszteletnek örvendő alkalmazott pedagógus látja el a feladatot. C. A szülői munkaközösség Az Szmk-nak véleményezési joga van: (nkt.43., 73., vhr.119. ) * a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, * a házirend megállapításában, * a pedagógiai program elfogadásakor, * az SZMSZ elfogadásakor, * az adatkezelési szabályzat elfogadásakor * a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, * az iskola és a család kapcsolatának kialakításában, 20

21 * tanórán kívüli programok tervezésében és szervezésében. * Az SZM saját működési rendjét és képviselőit választja. Az Szmk-nak döntési joga van: - saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározásában, - a szülői munkaközösség tevékenységének szervezésében. D. Az iskolaszék: (nkt.25. (4), 73., vhr.122. ) Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. A kapcsolattartás módját a köznevelési törvény határozza meg. Az igazgató kapcsolattartás az igazgató kötelessége. Döntési joga van: - saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapításában, - tisztségviselőinek megválasztásában. Véleményezési joga van: - az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program elfogadásakor vagy módosításakor, - az intézmény működését érintő összes kérdésben. Egyetértési joga van: - a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SZMSZ szabályok elfogadásakor. E. Intézményi tanács: (nkt.73. (3), vhr.121. ) A kapcsolattartás módját a köznevelési törvény határozza meg. A köznevelési törvény ának (3) bekezdése biztosít lehetőséget az intézményi tanács megalakítására és működésére, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 121 -a pedig szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. F. Közalkalmazotti Tanács: A kapcsolattartás módját a közalkalmazotti szabályzat határozza meg. G. Diákönkormányzat: (nkt. 25. (4), 48., vhr. 4., 120. ) 21

22 A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat SzMSz-ét a választott tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető, illetve az iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzatnak véleményezési joga van a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben: - az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, - a házirend elfogadása előtt, - a pedagógiai program elfogadása előtt, - az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal- a diákközösség javaslatára- az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben- az iskolai munkarendben meghatározott időben- diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. Az iskola igazgatója és a diákönkormányzat vezetői az igazgatóhelyettesek részvételével folyamatosan megvitatja a tanulókat érintő kérdéseket. Az iskola igazgatója az osztályok és évfolyamok diákvezetőivel kisebb csoportokban is beszélget rendszeresen. Az iskolában működő diákönkormányzat a kapcsolatot elsősorban azokkal a szaktanárokkal tartja, akiknek a tevékenységéhez a diákönkormányzat tevékenysége a legközelebb esik. H. A pedagógusok feladatai A pedagógusoknak munkakörükben és megbízás alapján ellátandó feladatai vannak. (62. ) 22

23 A munka értékelésével kapcsolatos információkra adott vélemények pozitívak, ösztönzőek és motiválják a munkatársakat. Munkaköri feladatok: A kötelező óraszámban tartandó tanítási és nevelési feladatok ellátása: - a tantervben előírt tananyag közös feldolgozása a tanulókkal, - ehhez a saját szükséglete szerinti tanmenet elkészítése, - az órarendben meghatározott órák előkészítése, színvonalas és eredményes megtartása, - a tanítási órákon a rend, fegyelem biztosítása, - a tanulók egyéniségének, közösségi szellemének fejlesztése, - a tanulók személyiségének, emberi méltóságának tiszteletben tartásával a jutalmazási és büntetési lehetőségek pedagógiai célokkal összhangban álló, célszerű alkalmazása, - a tanulók szóbeli és írásbeli teljesítményének folyamatos, legalább havonkénti 1 db osztályozással történő minősítésére törekedni kell, - a tanterv előírásai szerinti dolgozatok megíratása, javítása (10 munkanapon belül) és értékelése, - az elektronikus napló vezetése - a szülők folyamatos értesítése a tanuló előmeneteléről a tájékoztató füzet, az elektronikus napló, a fogadónapok és a szülői értekezletek útján. A tanórákon kívüli feladatok ellátása: (62. ) - az iskolavezetés által meghatározott időben és beosztásban az óraközi szünetekben, illetve az ebédlőben ügyeleti tevékenység ellátása, - az iskolai ünnepélyek és rendezvények előkészítése és lebonyolításában való aktív részvétel, - a nevelőtestület részére rendezett nevelési és továbbképzési értekezleteken való kötelező és aktív részvétel. A munkaközösség tagjai számára kötelező a munkaközösségi értekezlet is, - az előírt időközönként és időpontokban szülői értekezletek, illetve szaktanári fogadóórák megtartása, 23

24 - az órarendben meghatározott időpontban kötelező helyettesítések ellátása, megbízás alapján osztályfőnök esetenkénti helyettesítése, illetve szakkörvezetés(ek) ellátása. - teljesíti maradéktalanul a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatot, - együttműködik a diákképviseleti szervekkel. A pedagógusok megbízásának elvei (61.. ) A feladatok elosztásánál figyelembe kell venni: - a pedagógusok szakértelmét - érdeklődését, - pedagógiai ambícióit, - egyenletes munkamegosztást, - egészségügyi helyzetét. Ha esetenként létszámhiány, betegség vagy egyéb ok miatt ez nem lehetséges az arra jogosult vezető megbíz egy helyettesítő pedagógust az alábbi feladatok ellátásával. Tartós hiányzás esetén állandó helyettesei vannak a hiányzó tanárnak. Az igazgatónak az iskola érdekében jogában áll eltekinteni az önkéntesség elvétől. A pedagógus köteles legjobb tudása szerint elvégezni a feladatokat. A kísérleti-tudományos tevékenységgel az iskola, vagy az iskolától független, külső szervek bízzák meg az iskola tanárait az iskolavezetés engedélye és a munkaközösség vezető véleménye alapján. Osztályfőnöki feladatok ellátásával olyan pedagógust kell megbízni, aki: * megfelelő nevelői tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik, * vállalja és el tudja látni az ezzel a munkával járó többletfeladatokat, * szakmai tudása és emberi magatartása alapján kollégái megbecsülik és a tanulók tiszteletben tartják. Osztályfőnök helyettesi feladatok ellátásával olyan pedagógust kell megbízni aki: - megfelelő nevelői tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik, - vállalja és el tudja látni az ezzel a munkával járó többletfeladatokat, 24

25 - szakmai tudása és emberi magatartása alapján kollégái megbecsülik és a tanulók tiszteletben tartják. Szakkör vezetésével magas szakmai tudású, kreatív gondolkodású tanárt célszerű megbízni, aki a tehetségek sokoldalú kibontakoztatására képes. Fakultáció: A tanárok közötti egyenletes munkamegosztás elve szerint munkaközösségenként, a tanulók igényei szerint kell a tanárokat kiválasztani. Korrepetálás: A tanárok közötti egyenletes munkamegosztás elve szerint munkaközösségenként, a tanulók igényei szerint kell a korrepetáló tanárokat kiválasztani. Felzárkóztató foglalkozásokat általában az adott osztályban tanító tanár tartson, kivéve, ha a tanulócsoport létszáma ezt nem teszi lehetővé. Az egyes szakmai munkaközösségek vezetőit a munkaközösséget alkotó tanárok javaslata alapján az igazgató bízza meg legalább öt évre. Táboroztatással Szigetszentmártonban és Szántódon önként vállalkozó, a gyerekekhez közelálló pedagógusokat kell felkérni, akiknek egészségi állapota és családi helyzete lehetővé teszi ennek a munkának az ellátását. A táborozásokhoz szülők segítségét is igénybe lehet venni. Határon túli kirándulás vezetésével az osztályfőnök kap megbízást. A közösségi munka felügyeletére az osztályfőnök kap megbízást. Az iskola vezetősége a fenti feladatok elvégzését a végzett munka színvonala és minősége figyelembevételével elismeri, jutalmazza. * Erkölcsi, szakmai elismerést és bizalmat kaphatnak a pedagógusok e többletfeladatok megfelelő elvégzéséért. * A vállalt és a megbízás alapján kapott, de el nem végzett munkáért a pedagógus felelősségre vonható (szóbeli, írásbeli figyelmeztetés, stb.) A pedagógus megbízás alapján ellátandó feladatai: (jogszabályban, vagy a munkaügyi szabályzatban meghatározott díjazásért, vagy órakedvezményért) Pedagógiai jellegű, kísérleti, tudományos kutatói tevékenységben való részvétel. Osztályfőnöki feladatok ellátása: - az osztályban tanító tanárok nevelési elveinek összehangolása (minikonferenciák) 25

26 - a tanulók személyiségfejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, - a tanulók motiválása (tanulás, versenyek, szakkörök, előadások, környezetvédelem). - a tanulók családi körülményeinek megismerése, figyelembevétele a nevelőmunka során, - rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, - együttműködés az osztályban tanító szaktanárokkal - a tanuló tehetségét és képességeit figyelembe véve személyiségük kedvező irányban történő alakítása, - pályaválasztási és továbbtanulási feladatok ellátása, - a tanulói önkormányzatra támaszkodva közösségi szellemben való nevelése, - a tanulók munkára, hazaszeretetre, kulturált és igényes életmódra, a társadalmi tulajdon védelmére és az egymás megbecsülésére való nevelése, - az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztráció ellátása. Osztályfőnök-helyettesi feladatok ellátása: - házirend pontos ismerete /hiányzások, ünneplő viselet, beírási fokozatok stb./, - adminisztrációban segítés: törzskönyv, hiányzások regisztrálása, bizonyítvány írása, - Kiránduláson való részvétel kísérő tanárként, - Magatartási problémák orvoslása, - Közösségi életben, osztálydekorációban való aktív részvétel, Az osztályfőnök hiányzása esetén: o kikérő írása o osztályfőnöki óra tartása o igazolások átvétele A napközis foglalkozásokat vezető pedagógusok feladata a tanulással töltött és a szabadidő arányának és célszerű beosztásának helyes meghatározása is. Szakmai munkaközösségek-vezetőinek feladata: (71. ) - a munkaközösség vezetők gondoskodnak a munkaközösségben lévő pedagógusok együttműködéséről, kapcsolattartásuk rendjéről, - segítik szakmailag a pedagógusok munkáját. 26

27 Szakmai munkaközösségi feladatok (vhr ) Éves terv szerint vesznek részt az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. 10 szakmai munkaközösség működik: (2014. szeptember) - alsós - magyar nyelvi és irodalmi - történelem - angol nyelvi - 2. idegen nyelvi - öko - matematika - fizika - informatika - testnevelés A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A nevelési-oktatási intézmény vezetője, beleértve a tagintézmény (intézményegység) vezetőjét is a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. (EMMI rendelet 4 ) A helyettesítés rendje: Az esetleg távollevő igazgatót azon a napon az ügyeletes igazgatóhelyettes helyettesíti, jogosult dönteni, intézkedni a felmerülő problémák megoldásában. Az ügyeletes igazgatóhelyettest akadályoztatása esetén a helyettes igazgatóhelyettes helyettesíti. 27

28 3.6. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja. Cél: A partnerközpontú működés fenntartása, fejlesztése érdekében szükséges a partnerek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, (az együttesen, több partner részéről jelentkező) különböző igények koordinálása, a prioritási sorrend megállapítása. Ezt követheti a lehetőségekhez mérten az igények folyamatos elemzése, és azok kielégítése. Igazgató: Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató, illetve megbízásából az igazgatóhelyettesek képviselik. Kapcsolatot tartanak fenn a következő intézményekkel: - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, - XII. kerület Tankerületi Igazgatóság, - Hegyvidék Önkormányzat, - Oktatási Hivatal, - Budapest Főváros Kormányhivatal, - Emberi Erőforrások Minisztériuma, - az ELTE tanszékei, - kerületi Sportközpont, - XII. kerület Művelődési Központ és a Virányosi Közösségi Ház, - Kerületi iskolák, óvodák, - Solti György Zeneiskola, - Farkasréti Plébánia, - Hegyvidék Tv, Újság, - A Svábhegyi Gyermekkórház, - Oxford Oktatási Központ, - Csillagszemű Táncegyüttes, - Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, - Magyar Géniusz Portál, - Tehetségpont Hálózat, - Ökoiskolák Hálózata, - Nemzetközi Pető Intézet Általános Iskolája, - Csiky Gergely Főgimnázium, Arad, 28

29 - Ady Endre Alapiskola, Párkány, - Bródy Imre Gimnázium, Ajka, - Milada Horáková Gimnázium, Prága, - Csaba Királyfi Cserkészcsapat, - XII. kerületi Rendőrfőkapitányság, - Polgári Védelem, - ÁNTSZ, - Hunniareg - Resmál Soccer field kft. - Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány, - Sashegyi Arany Iskolaalapítvány, - ELTE Reál osztály támogatóival: - Magyar Tudományos Akadémia, - 77 Elektronika Kft., - Magyar Innovációs Szövetség, - Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, - EGIS Gyógyszergyár, - Richter Gedeon Gyógyszergyár, - SE (Semmelweis Egyetem) Partner iskolája, - Vöröskereszt Bázis Iskolája, - Sas-hegyi Természetvédelmi Terület, Igazgatóhelyettesek: A vezetői feladat megosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel, intézményekkel, az iskola egészségügyi ellátását biztosító szolgálattal. Pedagógiai szakszolgálatok: (nkt. 18. ) A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását segíti. 29

30 Feladatainak, működési feltételeinek, feladatai ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Pedagógiai szakszolgálat: - a gyógypedagógiai tanácsadás, - a fejlesztő nevelés, - a nevelési tanácsadás, - a logopédiai ellátás, - a továbbtanulási tanácsadás, - a gyógytestnevelés, - a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A mindenkori felelősök nevét az éves munkaterv tartalmazza. Hagyományőrző tevékenységek Fontos feladat az iskola névadójának, Arany János emlékének ápolása. Minden osztályban elhelyeztünk egy Címert, valamint egy Arany János képet idézettel együtt. Arany János születésnapján minden évben Arany napot rendezünk. Verseiből szavalóversenyt tartunk, a névadó sírját és iskolánkban elhelyezett szobrát megkoszorúzzuk. Arany jelvényt adunk diákjainknak és tanárainknak az összetartozás jeleként. Iskolánk bejáratánál tábla emlékeztet arra, hogy itt tanított a Notre Dame De Sion rend 1930-tól. Minden évben fogadjuk a volt sionos vendégeket, akik idelátogatnak a világ minden részéről. Az egykori neogótikus kápolna altemplomában helytörténeti kiállítást nyitottunk, ahol féltve őrzött relikviák válnak láthatóvá az érdeklődők számára. Határon túli kirándulást szervezünk lehetőség szerint a Felvidékre és Erdélybe általános iskolánk 7., 8. és a gimnázium évfolyamán. Ismereteket szerezhetnek az elszakított területeken élő magyarság életéről, reálisabb képet kapnak a kisebbségi létről. Célunk, hogy toleránsabbak, nyitottabbak legyenek más 30

31 népekkel kapcsolatban, és szorgos résztvevői legyenek a magyar kapcsolatok kiépítésének. Közben fontos a szakmai tapasztalatok gyűjtése. A kirándulás után nevezhetnek az Erdélyben jártam című pályázatra, ahol a legemlékezetesebb pillanataikat örökíthetik meg. Közösségi munkát (szociális munkát) szervezünk minden évben a 11. évfolyamosok számára. Az első félév végén a Nemzetközi Pető Intézet Általános Iskolája fogad minket, ahol gondos előkészítés után diákjaink különböző korcsoport problémáival ismerkednek meg, az 5-6 évesektől a 16 évesekig. Mozgássérült-látássérült és gyengén látó gyerekek ellátásával és gondozásával /etetés, öltözködés, önellátási-önkiszolgálási teendők, járás / bízzák meg a tanulókat és részt vesznek mozgásfejlesztő foglalkozásokon a konduktorok mellett. Célunk, hogy az ép gyerekek a másság mellett az értékeket is észrevegyék a beteg, vagy valamilyen fogyatékkal élő társaikban. Külföldi partneriskolai kapcsolat kiépítésére törekszünk és ápoljuk a meglévő kapcsolatot az aradi Csiky Gergely Főgimnáziummal, a prágai Milada Horáková Gimnáziummal, és a párkányi Ady Endre Alapiskolával. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy mi is részt vegyünk egy együttműködési programban, ami elősegíti az oktatás-és kultúrpolitika kiemelt szerepét az Európai Unióban. Közös érdekünk a régió további erősítése ezen a téren is, aminek a leghatékonyabb módja, ha bepillanthatunk a mindennapi gyakorlatba. Fontos, hogy diákjaink megismerjék más népek történelmét és kultúráját. Iskolai megemlékezések: a nemzeti ünnepeink /március 15., október 23./ megünneplése Hagyományos iskolai rendezvények: Nyílt nap szervezése bemutató Gólyabál órákkal, valamint szülői Márton napi fáklyás felvonulás értekezlet tartása a leendő 1. és Adventi koszorúkészítés 9. osztályosok számára Adventi kirándulás Bécsbe Aszfaltrajzverseny Mikuláskor ajándékozás Osztálydekorációs verseny Mikulástúra Őszi terménykiállítás Luca napi vásár 31

32 Karácsonyi koncert DÖK nap Angol karácsony Anyák napja Nyelvi nap Ballagás Farsang Környezetvédelem: Szalagavató Papírgyűjtés Húsvéti tojásfestés Arany plakett azoknak, akik 4- Alapítványi est 8-12 évig kitűnők voltak Drogprogram Táborok: Gólyatábor, Ökotábor, Táncünnep táborok idegen nyelvi és 12 órás labdarúgás természettudományos Tanulmányút Nagy Britanniába tehetséggondozást segítő Külföldi utak programokkal, sí-tábor, nyári Versenyek kerületi általános táborok Szigetszentmártonban, iskolások számára Szántódon, Házi idegen nyelvi versenyek Erdei iskola Föld Napja Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek képviseletére, érdekvédelmére, a tanórán kívüli szabadidős tevékenység segítésére alakult az egyes osztályok 2-2 képviselőjéből. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: nívócsoportos oktatás (idegen nyelv, matematika, történelem), korrepetálás, szakkörök, fakultációk, tehetséges diákok mentorálása. Versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok: munkaközösségi szaktárgyi versenyek, országos versenyek, országos pályázatokon részvétel, a felkészüléshez tanári segítség biztosítása. Rendhagyó órák: Múzeumi órák, könyvtári órák, kutató órák, csoportos látogatások különféle közművelődési intézményekben egy-egy tantárgy témájának feldolgozásához, kutatók éjszakája, egyetemi látogatások, színházi előadások. Tanulmányi kirándulások: Az osztályfőnökök az osztályfőnök helyettesek segítségével kirándulást szerveznek egy vagy több alkalommal évente, és a szervezésbe bevonják a diákokat is. A kötelezően megtartandó ünnepek rendjét az évente kiadott minisztériumi rendelet határozza meg. A műsorok rádióban vagy élő előadásban hangzanak el, alkalmanként filmvetítéssel, mozi vagy múzeumlátogatással kötjük össze. Az iskola hagyományainak ápolása a 32

33 vezetőségen kívül az egész közösség feladata. Rendszeresen bővítjük a jelesebb évfordulók alkalmából az iskolatörténeti kiállítást A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje Feladatai: A szakmai munkaközösségekre átruházott nevelőtestületi feladatok: * A munkaközösségek szakterületéhez tartozó tantárgyak gondozása, az adott tantárgy (nevelési terület) eredményességének ellenőrzése és javaslat továbbfejlesztésére (tantervek adott körülményekhez adaptálása, javaslat a tantervek korszerűsítésére, a tantervi anyag ésszerű átrendezésére, kiegészítő programokra, taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre, módszerekre, központi alternatív programok választására, helyi alkalmazására, tanórán kívüli * foglalkozások programjaira, tanmenetek ellenőrzése és véleményezése, egységes követelményrendszer biztosítása stb. * Javaslatot tesz a felvételi tartalmi követelményeinek meghatározására, jutalmazásra, pedagógiai pályázatok kiírására és azok díjazására. * Megszervezi és lebonyolítja a munkaközösség által gondozott tantárgyak tanulmányi versenyeit. * Felvállalhatják a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját szolgáló feladatokat. Ezzel segíthetik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a fejlesztő pedagógus tanár munkáját. * Javaslatot tehetnek a szabadidő hasznos eltöltésére, tanácsot adva a szabadidőt szervező kollégák részére. Az iskolai szakmai munkaközösség évente javaslatot tesz a munkaközösség-vezető személyére, dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról a tanév rendjének figyelembevételével. Az iskolai szakmai munkaközösség véleményét kell beszerezni: (EMMI rendelet 118. ) * a továbbképzési program elfogadásához, * a pedagógiai program elfogadásához, * az iskolai tanulmányi versenyek programjához. 33

34 A pedagógust titoktartás terheli a tanulók családi és magánéletével kapcsolatos dolgokról - ezek a gyermeket nevelő tanárokkal és az igazgatóval közölhetők, ha a gyermek érdeke azt kívánja. A munkaköri leírások egy tanévre szólnak. A fentiekre utalva tartalmazzák a pedagógusok konkrét feladatait A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fent a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. Az általános iskolában szerdán délelőtt van orvosi rendelés. Fogászati rendelés hétfőn és szerdán ugyancsak délelőtt. A gimnázium számára hétfőn és csütörtökön van iskolaorvosi rendelés. Fogászati rendelés kedd és csütörtök délután. A rendelési idők a portán kifüggesztve láthatók. Elsősegélynyújtás ugyancsak a portán biztosított. A kapcsolattartást az iskola igazgatója megbízásából igazgatóhelyettesek biztosítják az alábbi személyekkel: Iskolaorvos: Feladatait a Köznevelési törvény 25., és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. NM rendelet szerint végzi, ami szerint elvégzi az általános iskolai és gimnáziumi tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. Iskolai védőnő: együttműködik az iskolaorvossal, 34

35 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT felvilágosító, egészségnevelő munkát végez együtt az osztályfőnökökkel és előadásokat tart, kapcsolatot tart a segítő intézményekkel, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét, elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.) Kerületi fogorvosi szolgálat: Évente kétszer ellenőrzi a tanulók fogainak állapotát, tanácsot ad és kezelést alkalmaz szükség esetén Az intézményi védő, óvó előírások Dolgozók munkavédelmi feladatai: vegyenek részt a munkavédelmi oktatáson, orvosi vizsgálaton, a munkahelyen kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, az előírásokat megismerni, a védőfelszereléseket használni, kötelesek minden sérülést, rosszullétet a munkahelyi vezetőnek haladéktalanul jelenteni. Tanulók munkavédelmi feladata: a technika órákon tartsák be a munkavédelmi előírásokat, fokozott figyelemmel kísérjék a közlekedés, az elektromos berendezések, valamint a testnevelési foglalkozások baleseti veszélyeit, óvják egymás testi épségét, ismerjék meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos életvitel alapvető szabályait. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei: a munkavállaló csak érvényes orvosi alkalmassági engedéllyel állhat munkába, 35

36 minden dolgozót felvétel előtt előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz (XII., Rácz Aladár u sz. alatti orvosi rendelő). A vizsgálat a rendeletben foglalt időközönként ismételendő, tanulók munkavédelmi oktatása, tanulók részére évente egyszer osztályfőnöki órán általános jellegű munkavédelmi oktatást kell tartani. Tárgya: - elektromosság veszélyei, - közlekedés veszélyei, - forgó, mozgó gépek veszélyei, - mérgező anyagok veszélyei, - játék közben, testnevelési órán előforduló baleseti veszélyek, - elsősegélynyújtás, életmentés. A gyakorlati órák megkezdése, illetve az osztálykirándulások megkezdése előtt az adott veszélyhelyzeteket kell ismertetni (tankonyha, varrás, stb.). Az elsősegélynyújtás biztosításának rendje Az elsősegélynyújtás célja, hogy az életet vagy egészséget veszélyeztető heveny állapot miatt azonnali egészségügyi ellátásra szoruló személy haladéktalanul addig is amíg a szükséges orvosi ellátás biztosítható egészségügyi állapotának helyreállítására, illetve rosszabbodásának megakadályozására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön. Az elsősegélynyújtók kinevezése az igazgató feladata. Az elsősegélynyújtók felelősek az elsősegélyládák feltöltéséért, készenléti állapotba helyezéséért, a benne levő füzetek vezetéséért, a járóképes sérült gyógyintézetbe küldéséért, a járóképtelenek sérült mentővel vagy gépkocsival történő elszállításáért, a sérülések szakszerű ellátásáért Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők (vhr.4. ) 36

37 Tanárok tűzvédelmi-munkavédelmi és baleset-megelőzési feladatai: vegyenek részt a tűzvédelmi- balesetvédelmi oktatáson, a tanévkezdést követő osztályfőnöki órán ismertessék a tanulókkal a tűz elleni védekezés, a bombariadó valamint a baleset megelőzés feladatait, a jelenléti ívet juttassák el a balesetvédelmi felelőshöz, a kémia és fizika előadókban valamint a technika termekben tartott foglalkozások előtt ismertetni kell a közvetlen veszélyeket, a testnevelési foglalkozások előtt fel kell hívni a tanulók figyelmét egymás testi épségének a megóvására, baleset, sérülés esetén elsősegélyt kell nyújtani, a sérültet orvoshoz kell kísérni vagy szállítani, minden dolgozói és tanulói sérülést be kell jelenteni a balesetvédelmi felelősnek, tűz esetén (tűzriadó gyakorlat) kapcsolják ki az elektromos fogyasztókat, zárják el a gázvezetéket és az előre meghatározott menekülési útvonalon a lehető legrövidebb időn belül vezessék ki a tanulókat az épületekből, az épületek kiürítése után gyülekeztetni kell és létszámellenőrzést kell tartani, majd az igazgató vagy igazgatóhelyettes utasítása szerint eljárni, a tanulók figyelmét fel kell hívni a tűzvédelmi felszerelések megóvására, kísérjék figyelemmel a közlekedési utak szabadon tartását, bombariadó esetén a tanítást meg kell szakítani, a tanulók és a tanárok a saját személyes holmijukat vigyék magukkal és a helyiségeket hagyják nyitva. Tanulók feladatai: vegyenek részt a tűzvédelmi- balesetvédelmi oktatáson, tilos minden olyan tevékenységet végezniük, amely tűzveszélyt okozhat (pl. dohányzás) tűz esetén a lehető legrövidebb időn belül hagyják el az épületet a tanár által meghatározott lépcsőházon és kijáraton keresztül, a legkisebb sérülést is jelenteni kell a tanárnak, a baleseti jegyzőkönyv felvételéhez részletesen ismertetni kell a körülményeket, a testnevelési és technikai órákon vigyázzanak egymás testi épségére, 37

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben