II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90."

Átírás

1 Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: Fenntartóhoz történt benyújtás: Fenntartói jóváhagyás:. Kisebbségi önkormányzat egyetértő nyilatkozata:.. Tervezett felülvizsgálat időpontja: szeptember

2 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésének törvényi előírása és körülményei...3 Helyzetelemzés...4 Minőségpolitikai nyilatkozat...6 Küldetésnyilatkozat...7 Minőségi célok az Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján A jogszerű működés biztosítása Tervezési stratégia Az intézmény működési rendjének biztosítása A vezetői ellenőrzés Az intézmény működésének értékelése A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése Kommunikáció a partnerekkel Oktatás-nevelés A gyerekek/tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása Módszertani kultúra fejlesztése A tanulócsoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés Az országos kompetenciamérés, értékelés eredményeinek hasznosítása a tanulók fejlesztésében A Minőségirányítási programmal kapcsolatos rendelkezések Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP érvényességi ideje Az IMIP módosítása...22 Eljárások/szabályzatok...23 IMIP kiegészítése Pedagógusok teljesítményértékelési rendszere Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjai Nem pedagógus közalkalmazott teljesítményértékelésének szempontjai...75 Véleményezések, jóváhagyások...76 ZÁRADÉK...77

3 3 BEVEZETÉS Szécsény Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki. Az Alapító Okiratot az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésének törvényi előírása és körülményei Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról egyértelműen előírja a közoktatási intézmények és a fenntartók számára minőségirányítási program (MIP) kidolgozását és minőségfejlesztési rendszer működtetését. A fenntartónak a közoktatás minőségfejlesztési rendszerébe történő bevonásáról a 3/2002 (II.15.) OM rendelet fogalmazott meg először elvárásokat, feladatokat. Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták azt a feltevést, hogy a közoktatási intézményekben hatékony minőségfejlesztési rendszer csak abban az esetben építhető ki, ha a fenntartó is részese annak. Az intézmény minőségirányítási programjának szoros kapcsolatban kell állnia az önkormányzat minőségirányítási programjával. A MIP kidolgozása az intézményvezető felelőssége, de az azzal való egyetértés, jóváhagyás, elfogadás, nyilvánosságra hozatal felelősségének törvényi előírásai igénylik az intézmény összes dolgozójának (alkalmazotti közösség) s a további érdekelt feleknek a bevonását (Ktv.40..(10.)). Bármilyen rendszer csak abban az esetben működik rendszerként, ha a benne szereplők működtetik azt, ez szintén feltételezi az érintettek aktív közreműködését, a kialakításban, fenntartásában és továbbfejlesztésben. Az Intézményi Minőségirányítási Program az iskola stratégiai alapdokumentuma A közoktatási törvényt módosító LXI. Törvény 40. (10.) bekezdésében foglaltak értelmében a közoktatási intézmény meghatározza minőségpolitikáját, melynek végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat és a Szülői közösség véleményét. Érvényessé a fenntartó jóváhagyásával válik. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az IMIP a pedagógiai nevelési program megvalósítását támogató eszközrendszer. Célunk az, hogy iskolánkban kialakuljon a belső igény a szakmai munka jobbítására, jó gyakorlatok intézményen belüli és kívüli megismerésére.

4 4 Helyzetelemzés A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola július 1-én összevonással egy közös igazgatású intézménnyé alakult. Az új összetett intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola szeptember 1-én megalakult az új minőségirányítási csoport. A csoport elkészítette az intézményegység helyzetelemzésére épülő minőségirányítási programját. Intézményünk összetett közoktatási intézmény. Két intézményegységből áll. Az egyik bölcsőde, óvoda, a másik általános iskola, gimnázium és szakközépiskola. Mivel a bölcsőde és óvoda külön intézményegység így külön minőségirányítási programmal rendelkezik. Az iskolai intézményegység 4 telephellyel rendelkezik. Nagylócban és Nógrádszakálban 1-4. évfolyamos alsó tagozat található, összevont osztályokban folyik az oktatás. Szécsényben a Magyar úti telephelyen 1-8. évfolyamos általános iskolai oktatás van, a Rákóczi úti telephelyen 8 és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés valamint szakközépiskolai oktatás folyik. Iskolánkban integráltan oktatjuk a sajátos nevelési igényű diákokat is. Az iskola sajátossága, hogy önkormányzati kistérségi társulás keretében működik. Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzetéhez igazodva tanórán és tanórán kívül próbáljuk segíteni a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, de kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók fejlesztésére is. Fontos feladatunk a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás, igyekszünk megteremteni az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Törekszünk minden tanuló egyéni adottságait, képességeit felfedezni és kibontakoztatni, biztosítva az esélyegyenlőséget tanítványainknak. A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés megteremti a feltételeket, hogy a legtehetségesebbek korai fejlesztése megkezdődhessen. A négy évfolyamos gimnáziumi és az informatikai képzés lehetőséget teremt a kistérségben élők számára a középfokú képzés helyben történő igénybe vételére. Az intézmény felépítéséből adódik az átjárhatóság zökkenőmentes megoldhatósága. Célunk, bár szétszórtan találhatók a telephelyek az intézményi egység megteremtése. A tanítási- tanulási módszerek sokszínűsége mellett az egységes arculatát kialakítása. Megtartva az intézmény elődjeinek hagyományait, azokra építkezve egységes hagyományrendszer létrehozása. A minőségirányítási program elkészítése előtt megkérdeztük az iskolánk diákjait, szülőket, alkalmazottakat és fenntartónkat az mennyire elégedettek az iskolával és milyen elvárásokat fogalmaznak. Az itt folyó oktató-nevelő munkát a kimeneti mutatók /kompetencia-mérés, érettségi vizsga, felvételi eredmények / és versenyeken elért eredmények mellett az intézmény használói tudják leginkább megítélni, mert az intézményünk legfőbb partnerei. Tanulóink többsége elégedett az iskolával, nem vágynak máshová. Több tanórán kívüli elfoglaltságot szeretnének. Jónak tartják a tanár diák viszony emberiességét. Az oktatás-nevelés eredményességét pozitívnak ítélik meg. Pozitívan a tanórán kívüli tevékenységek közül a tanulmányi kirándulásokat, a versenyekre történő felkészítéseket. Megfelelőnek tartják az informatikai tantermek felszereltségét. Jónak tartják az iskolai Diákönkormányzat működését. Legnagyobb problémaként a nem megfelelő tárgyi feltételeket /pl. a mosdók állapota, elhasználódott bútorzat, zsúfoltság-kicsi tantermek / említették. Gondot kell fordítanunk a tanórai,

5 5 tanórák közötti szünetekben a pozitív magatartási minták erősítésére. Az új korszerű módszerek alkalmazására, új lehetőségek megteremtésére, iskolánk még vonzóbbá tételére A szülők által kitöltött kérdőívek szinte ugyanazokkal a területekkel elégedettek, mint a tanulóink és problémaként hasonlókat fogalmaztak meg. A fenntartó képviselői által kitöltött kérdőívek az intézmény erősségeként emelik ki gyermekközpontú oktatást, az iskolai rendezvények magas színvonalát, a külső kapcsolatokat. Elvárásként jelent meg a pedagógusok módszertani kultúrájának erősítése, a pozitív viselkedési minták kialakítása a tanulókban, erősödjön az kistérségben betöltött központi szerepe. Megfogalmazódott elvárásként a szabadidős tevékenységek bővítése, de emellett az infrastruktúra fejlesztése is. Hangsúlyt kapott a szervezetfejlesztés is. Az alkalmazottak a csapatszellem erősödést szeretnék, a magas színvonalú szakmai munka erkölcsi-anyagi elismerését. Nagyon sok területen fedik egymást az iskolahasználók, fenntartók és az alkalmazottak által megfogalmazott erősségek és elvárások. A legfontosabb az egységes szemlélet kialakítása, s ennek első legfontosabb lépése a meglévő alapdokumentumok átalakítása.

6 6 Minőségpolitikai nyilatkozat Mi a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka és az innováció iránt. Fontosnak tartjuk, hogy:.partnereink elégedettek legyenek az oktató-nevelő munkával, különösen a diákok, szülők és a fenntartó intézményünk jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan és hatékonyan működjön. Biztosítjuk a tárgyi infrastruktúrát és a humán erőforrást az: Informatikai képzéshez (ECDL modulok megszerzéséhez) A korszerű idegen nyelvtudás elsajátításához A felsőoktatás követelményeinek teljesítéséhez A tanulók tehetséggondozásához A tanulók felzárkóztatásához Az érettségire épülő szakképzéshez és a felsőfokú szakképzéshez A sajátos nevelést igénylők integrációs nevelésének feltételeihez A hatékony nem szakrendszerű oktatás szervezésére és működtetésére Intézményünk kinyilvánítja, hogy a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek esetében erősíti a preventív tevékenységet az illetékes szervek bevonásával. Minőségpolitikánk szerint biztosítjuk, hogy folyamatosan vizsgáljuk fontos partnereink elvárásait. Programunk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, tanulójára és minden ezzel kapcsolatra, tevékenységre.

7 7 Küldetésnyilatkozat Mi, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusai törekszünk arra, hogy színvonalas oktató-nevelő munkánkkal, szakmai igényességünkkel hozzájáruljunk tanulóink megfelelő erkölcsi és szellemi fejlődéséhez. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekközpontú szemlélet érvényesítésére. A tanulókat tanórai és tanórán kívüli tevékenysége során képességeiknek megfelelő ismeretszerzésben, alapkészségek elsajátításában és a továbbtanulásban segítjük. Az iskolai hagyományokat megőrizzük, tiszteletben tartjuk. Ápoljuk a szülőkkel meglévő jó kapcsolatunkat, s lehetőségeinkhez mérten tovább bővítjük azt. Minőségi célok az Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján Célunk, hogy partnereink elégedettek legyenek az oktató nevelő munkával. Vállaljuk, hogy intézményünk jogszerűen, törvényszerűen működik. Kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni képességek kibontakoztatására és a tehetséggondozásra, és felzárkóztatásra. Intézményen kívüli speciális gyermekvédelmi hálózattal történő kapcsolatok megszilárdítása, bővítése. Segítjük az óvodából iskolába, az általános iskolából középiskolába való átmenetet, illetve az intézményen belüli átjárhatóságot. Minőségpolitikánk alapján egyik legfontosabb célunk, hogy a diákok tudása az intézménytípusnak és az országos átlagnak megfelelő legyen. Vállaljuk, hogy az érettségire épülő szakképzés humán-erőforrásait és tárgyi feltételeit biztosítjuk. Pályázatokon való részvétellel törekszünk tárgyi feltételrendszerünk javítására. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a készségek fejlesztése érdekében nyomon követhető méréseket működtetünk. Kompetenciaméréseket, munkaközösségek által összeállított követő méréseket végzünk anyanyelvből, szövegértésből, idegen nyelvből, matematikából. Tantestületünk legyen felkészült az új módszerek alkalmazására és szakmai megújulása érdekében vegyen részt szervezett továbbképzéseken.

8 Iskola és Szki 8 Létrehozás dátuma: Módosítás: A vezetés A fejezet célja: Meghatározza azokat a felelősségeket és feladatokat, amelyek az intézményvezetés számára az intézmény irányításával és szervezésével kapcsolatosan rendszeresen, vagy folyamatosan felmerülnek. Fogalom meghatározások: Intézményvezetés: E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezető, helyettesei, valamint a minőségfejlesztési támogató csoport vezetője. Jogi követelmények: Az intézményre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. Jogszabálynak minősülnek itt az országos törvények, rendeletek és az azok által az intézményben kötelezően előírt szabályozó dokumentumok, a fenntartó rendeletei és szabályozó dokumentumai. Stratégiai tervezés: A tervezési folyamat nagyobb (5 év, vagy annál hosszabb) távon történő alapelvek szintjén történő szabályozása. Ellenőrzés: Ellenőrzésnek tekinthető minden olyan eljárás, amely során előre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés - nem megfelelés. Értékelés: Értékelés az az eljárás, amely előre meghatározott szempontok szerint számszerűsíthető, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát ezzel fejlesztési irányokat meghatározva.

9 9 Létrehozás dátuma: Módosítás: A vezetés 1.1 A jogszerű működés biztosítása Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ennek érdekében a vezetés felelős: 1. Az intézményt szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és gondoskodik azok szükség szerinti frissítéséről. 2. A jogszabályok és belső szabályozások hozzáférhetőségéért. 3. Azért, hogy az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső szabályozásokat. 4. Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (tanulók és szülők) betartsák az őket érintő jogszabályokat, belső szabályozásokat. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárást adja ki: Az eljárás száma Címe Jogi szabályozók és belső szabályozások hozzáférhetősége A fenti eljáráson kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Házirend SZMSZ Pedagógiai program

10 10 Létrehozás dátuma: Módosítás: A vezetés 1.2 Tervezési stratégia Az intézményvezetés tervezési stratégiát alakít ki, melynek célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési, fejlesztési folyamatokat, különös tekintettel a kompetenciamérés eredményeinek javítására. 1. Az intézmény megalkotja minőségpolitikáját, saját filozófiáját meghatározó küldetésnyilatkozatot készít és fogad el. 2. Meghatározza az intézmény fejlesztésének két fontos dimenzióját: melyik partneri körnek, milyen szolgáltatást kíván nyújtani. A fejlesztési irány meghatározása a fejlesztési feladatokat is tartalmazza (elmozdulási irányok). 3. Éves munkatervet dolgoz ki, melyben mérhető minőségi célokat fogalmaz meg. 4. Gondoskodik a stratégia időszakos felülvizsgálatáról. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárást adja ki: Az eljárás száma Címe Az éves munkaterv elkészítésének szabályzata A fenti eljáráson kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Pedagógiai program Házirend Közoktatási törvény 11/1994. MKM rendelet A tanév rendje OKM rendelet Helyi tanterv

11 11 Létrehozás dátuma: Módosítás: A vezetés 1.3 Az intézmény működési rendjének biztosítása Az intézményvezetés a kötelező szabályozásokon kívül (SZMSZ, Házirend) a folyamatos fejlesztés igényének megfelelve gondoskodik a minőségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtéséről, a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességéről és megfelelőségéről és szabályozza a szervezetben dolgozók egymáshoz való viszonyát. Ehhez biztosítja: 1. Minőségfejlesztési támogatócsoport létrehozását. 2. Munkaköri leírásokat készít. 3. Meghatározza a belső kommunikáció formáit és szabályait. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe A belső kommunikáció formai rendje Ügyeleti rend szabályozása (pedagógusoknak) A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: A támogató csoport ügyrendje SZMSZ Munkaköri leírások (személyi anyag, SZMSZ melléklete) Pedagógiai Program

12 12 Létrehozás dátuma: Módosítás: A vezetés 1.4 A vezetői ellenőrzés A vezetés ellenőrzési rendszert működtet az intézmény kulcsfolyamatait érintő területeken, a következő követelmények figyelembevételével: 1. Normativitás 2. Rendszeresség/tervezettség 3. Dokumentáltság A vezetőség a vezetői ellenőrzések rendszerét működtetve javító és/vagy megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe Az intézményműködés teljes körű ellenőrzési szabályzata Pedagógusok és vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályozása A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Igazgató hatásköre Közoktatási törvény 54., 55 Igazgatóhelyettes hatásköre SZMSZ Munkaközösségek hatásköre Pedagógiai Program, SZMSZ, Kt. 58. Nevelőtestület hatásköre SZMSZ, 11/1994. MKM rendelet, Kt. 56., 57.

13 13 Létrehozás dátuma: Módosítás: A vezetés 1.5 Az intézmény működésének értékelése A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, mérések, visszajelzések alapján. Az éves működés értékelése 1. Az éves munkaterv teljesítéséről való beszámoló (intézkedések, javítások, fejlesztések eredményei), 2. A vezetői ellenőrzés (1.4) eredményei, 3. Az időszakos mérések alapján képzett indikátorok, 4. A megváltozott belső és külső eredmények számbavétele 5. A partnerek folyamatosan gyűjtött visszajelzései segítségével történik. Önértékelést az intézményben 5 évenként, vezetői ciklusonként egyszer kell elvégezni. Az irányított önértékelés célja, hogy az intézmény tárja fel erősségeit és fejlesztendő területeit. Ennek érdekében az intézmény vezetésének meg kell határozni az önértékelés eljárásrendjét és folyamatának szabályozását, amelynek ki kell terjednie 1. Az intézményi folyamatok eredményességére, hatékonyságára. 2. A szervezeti kultúrának az intézmény küldetésével és stratégiájával való adekvátságára. 3. A folyamatos fejlesztés elvének intézményen belüli megvalósulására. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe Teljes körű intézményi önértékelés rendje A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Éves tervezés Éves munkaterv, szakmai munkaközösségek munkaterve A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje SZMSZ

14 14 Létrehozás dátuma: Módosítás: A partnerkapcsolatok irányítása 2. A partnerkapcsolatok irányítása A fejezet célja A partnerek elvárásainak feltárása, elégedettségének és elégedetlenségének mérése annak érdekében, hogy az intézmény működése egyre jobban közelítsen és feleljen meg az igényeknek. Fogalom meghatározások: Partner: Az intézmény partnerei azok a csoportok és intézmények, amelyek elvárásai és véleménye jelentősen befolyásolják az intézmény munkáját.

15 15 Létrehozás dátuma: Módosítás: A partnerkapcsolatok irányítása 2.1. A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése. Ennek érdekében az intézmény: 1. Azonosítja partnereit. 2. Meghatározza az igények és elégedettség, elégedetlenség felmérésének rendjét. 3. Az így nyert adatokat elemezi és megtervezi a vizsgálatra épített fejlesztendő területeket. Az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe Partnerazonosítási és igényfelmérési szabályzat A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Az információáramlás javítása Az iskolai fegyelem javítása Az esélyegyenlőség biztosítása A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái Hivatkozott dokumentum Intézkedési tervek Pedagógiai Program

16 16 Létrehozás dátuma: Módosítás: A partnerkapcsolatok irányítása 2.2. Kommunikáció a partnerekkel Az intézmény kötelessége a közvetlen és közvetett partnereit tájékoztatni, kommunikációs csatornáit meghatározni. Ennek érdekében: 1. Szabályozza a partnerekkel történő kommunikációját. Ezen belül meghatározza: az informálandók körét, az információk áramlásának és frissítésének folyamatát, valamint azok felhasználását, a kommunikációs csatornákat, az érintettek bevonásának módját az információ terjesztésébe és felhasználásába. 2. Szabályozza a panaszkezelés rendjét. 3. Szabályozza az intézmény PR tevékenységét. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe A szülőkkel történő kommunikáció rendje A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Külső kapcsolatok rendje Kapcsolattartás a szülőkkel Hivatkozott dokumentum SZMSZ Nevelési program

17 17 Létrehozás dátuma: Módosítás: Oktatás-nevelés A fejezet célja: A fejezet meghatározza azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek a nevelőoktató munka sikeressége, céljai elérése, megvalósítása érdekében kulcsfontosságúak. Fogalom meghatározások: Módszertani eszköztár: Az intézmény nevelési programjának cél- és feladatrendszeréhez igazodó, a pedagógusok gyakorlati munkáját segítő elméleti vagy gyakorlati útmutatók, eszközök összessége, mely az intézményi szakmai kommunikáció során alakul, bővül. Önálló ismeretszerzés: A tanuló tanórán és tanórán kívüli olyan, közvetlenül nem pedagógus által irányított ismeretszerzése, amely az intézmény nevelési-oktatási programjával összhangban van. Kompetencia: olyan képességek, ismeretek, adottságok és attitűdök rendszere, olyan felkészültség, amely a használható, gyakorlatias tudást helyezi előtérbe, s alkalmassá tesz az egész élten át tartó tanulásra, s arra, hogy a különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk.

18 18 Létrehozás dátuma: Módosítás: A gyerekek/tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása A nevelőtestület meghatározza az értékelés általános követelményeit, a mérési területeket, a szaktárgyanként és területenként használt mérőeszközöket és a mérések adatai értelmezésének szabályait, az eredmények hasznosításának módját. A kulcskompetenciák helyi mérésének rendje beépítésre kerül az iskola éves programjába. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe Mérésekre épülő egyéni és csoportszintű fejlesztés szabályozása A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése A tanulók írásbeli értékelésének formái, rendje A szöveges értékelés formái, szabályozása 1-4. osztályban Éves mérési ütemterv Magatartás, szorgalom értékelése Hivatkozott dokumentum Helyi tanterv (Pedagógiai Program) Helyi tanterv (Pedagógiai Program) Éves munkaterv Házirend

19 19 Létrehozás dátuma: Módosítás: Módszertani kultúra fejlesztése 1. Az intézmény a nevelőtestület és munkaközösség ajánlása alapján meghatározza és összegyűjti az oktató-nevelő munkához szükséges módszertani anyagokat, tanóra szervezési eljárásokat, amelyek hatékonyan segítik a kulcskompetenciák, különösen az olvasás-szövegértés, matematika-logika kompetencia fejlesztését. 2. A módszertani eszköztár használatával, bővítésével, az új módszerek bevezetésével, fejlesztési tervek készítésével biztosítja a nevelő-oktató munka színvonala hatékonyságának emelését. 3. A Továbbképzési programba és a Beiskolázási tervbe a kompetenciák fejlesztését segítő képzési prioritások beépítésre kerülnek. 4. A nevelők a munkaközösségi foglalkozások keretén belül átadják tapasztalataikat, s így valósítják meg az egymástól való tanulást. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Továbbképzések Továbbképzések A tervezés különböző szintjei Hivatkozott dokumentum Továbbképzési program Beiskolázási terv Éves munkaterv Munkaközösségek tervek Mérési eszközök használata Mérési eszközök használata Munkaközösségek mérőeszköz gyűjteményei: Szaktárgyi feladatbank Olvasás-szövegértés, matematika-logika feladatbank

20 20 Létrehozás dátuma: Módosítás: A tanulócsoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A nevelőtestület meghatározza a tanmenetek/éves foglalkozási tervek közös formai és tartalmi követelményeit, a felülvizsgálat kritériumait. A tanmenetnek/éves foglalkozási terveknek koherensnek kell lenni a helyi tantervvel és a választott tankönyvvel, tartalmaznia kell a kulcskompetenciák, különös tekintettel az olvasás-szövegértés, matematika-logika kompetencia fejlesztését segítő feladatokat. A tanulócsoportok, az egyes tanulók teljesítményének nyomon-követése, fejlesztési feladatok meghatározása, kihasználva a nem szakrendszerű oktatás lehetőségét, kötelezőségét. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program - Helyi tanterv SzMSz Munkaköri leírások 3.4 Az országos kompetenciamérés, értékelés eredményeinek hasznosítása a tanulók fejlesztésében 1. A nevelőtestület és a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését, és az egyes osztályok teljesítményét. 2. Az értékelést először a 2008/2009. tanévre vonatkozóan kell kötelezően elvégezni, ezt követően évente végezzük el. 3. Az intézkedési terv készítése során feltárjuk a kiváltó okokat, körülményeket. Ehhez figyelembe vesszük az intézményi teljes körű önértékelés, valamint a fenntartói ellenőrzések, értékelések megállapításait. 4. Amennyiben viszont a fenntartó intézkedési terv készítésére szólít fel azért, mert az országos mérési, értékelési eredmények alapján intézményünk nem érte el a jogszabályban rögzített minimumot, a tervet a felhívástól számított 3 hónapon belül elkészítjük. 5. A fejlesztésre vonatkozó intézkedéseink a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartó az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

21 21 Létrehozás dátuma: Módosítás: Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe Az országos kompetenciamérés feldolgozásának szabályozása

22 22 Létrehozás dátuma: Módosítás: A Minőségirányítási programmal kapcsolatos rendelkezések 4.1. Az IMIP végrehajtásának értékelése A nevelőtestület és a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az IMIP végrehajtását. Az értékelés az éves beszámoló részét képezi. Az értékelésből adódó célok, feladatok alapján szükség szerint módosítjuk a Pedagógiai programot, szükség szerint középtávú tervet készítünk, továbbá a feladatokat beépítjük az éves munkatervbe. Meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és működése folyamatosan közeledjen egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését és a javasolt intézkedéseket megküldjük a fenntartónak Az IMIP érvényességi ideje A MIP szeptember 1-jén lépett hatályba, a módosítás hatályba lépése szeptember 1-je, érvényességi ideje öt tanévre szól szeptember 1-jéig. Az érvényessége alatt történő módosítások a következő fenntartói jóváhagyást követő következő hónap elsejétől kell bevezetni Az IMIP módosítása A MIP módosítására - az iskola igazgatója, - a nevelőtestület bármely tagja, - szülői munkaközösség, - az iskola fenntartója tehet javaslatot. A szülők és a tanulók a MIP módosítását közvetlenül a szülői szervezet és diákönkormányzati képviselői útján javasolhatják az igazgató felé. A MIP módosítását a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Az IMIP nyilvánosságra hozatala A MIP egy-egy példánya megtekinthető: - az iskola fenntartójánál, - az iskola irattárában, az iskola igazgatójánál, a tagintézményben,

23 23 Létrehozás dátuma: Módosítás: Eljárások/szabályzatok Jogi szabályozók és belső szabályozások hozzáférhetősége Az éves munkaterv elkészítésének szabályzata A belső kommunikáció formai rendje Ügyeleti rend szabályozása (pedagógusoknak) Az intézményműködés teljes körű ellenőrzési szabályzata Pedagógusok és vezetői feladatokat ellátók teljesítmény-értékelésének szabályozása A teljes körű intézményi önértékelés rendje Partnerazonosítási és igényfelmérési szabályzat A szülőkkel történő kommunikáció rendje Mérésekre épülő egyéni és csoportszintű fejlesztés szabályozása Az országos kompetenciamérés feldolgozásának szabályzata 3.4.1

24 Létrehozás dátuma: 2004 Módosítás: A jogszerű működés biztosítása Jogi szabályozók és belső szabályozások hozzáférhetősége Cél: Az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok (törvények, különböző szintű rendeletek) hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. Hatóköre: teljes dolgozói kör Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes A folyamat lépései: Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat rendeletei, mint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. 1. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők az OKM honlapján, az internetes CD jogtárgyűjteményben, a complex.hu weboldalon. A központi mérésekkel és a kompetenciaméréssel kapcsolatos jogszabályokat az OK Miniszter határozza meg a tanév rendjében. A kompetenciaméréssel kapcsolatos információk az OKÉV honlapján is megtalálhatók. A feldolgozott mérési eredményeket CD formátumban kapja meg az intézmény. Az információk hozzáférhetőségét nyomtatott formában biztosítja: Új katedra Köznevelés Oktatási Közlöny A közlönyök, s a jogi értesítő egy egy példánya illetve a kézikönyvek az igazgatói irodában találhatók meg.

25 Létrehozás dátuma: 2004 Módosítás: A jogszerű működés biztosítása Jogi szabályozók és belső szabályozások hozzáférhetősége 2. A megismerhetőség biztosítása Az intézményben az alábbi módon biztosítjuk a jogi dokumentumok megismerését: A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató nézi meg. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon teszi közzé vagy rendkívüli nevelői megbeszélést hív össze. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetése céljából havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt saját hatáskörében áttekinti, az igazgatóhelyettessel megbeszéli, szükség esetén havi munkatársi értekezlet keretében a nevelőtestület elé tárja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint az igazgatóhelyettes rendelkezésére, akkor rendkívüli munkaértekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről az igazgató és az igazgatóhelyettes folyamatosan tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagot is egymás rendelkezésére bocsátják. 3. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása az intézményben A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése.

26 Létrehozás dátuma: május Tervezési stratégia Az éves munkaterv elkészítésének szabályzata Az eljárás célja: Az adott tanév oktatási nevelési feladatainak, felelőseinek, határidejének meghatározása Hatókör: a nevelőtestület minden tagja Felelős: igazgató Hatályos: adott tanév től ig A folyamat lépései: Feladat Felelős Módszer Határidő A tanév rendjének áttekintése: Oktatási és Kulturális Miniszter rendelete a tanév rendjéről Pedagógiai program megfelelő részei Közoktatási törvény 11/1994 MKM rendelet - A nevelési és oktatási intézmények működéséről A tanév rendjével kapcsolatos egyéb dokumentumok igazgató elemzés augusztus 25. Aktuális események: hagyományok rendezvények, ünnepélyek munkaközösségvezetők DÖK vezetője kutatás vélemények az előző tanév tapasztalatai augusztus 25. Évfordulók, megemlékezések Szaktanárok DÖK vezetősége ötletroham augusztus 25. Tantárgyfelosztás A különféle tantervi változatok aktualizálása adott évfolyamon, figyelembe véve a kompetenciamérésre való felkészítést Helyi tanterv - kompetenciamérést segítő feladatok beépítése Igazgató igazgatóhelyettesek munkaközösség vezetők szaktanárok elemzés augusztus 25. Órarend elkészítése igazgatóhelyettesek számítógépes program augusztus 25. A pedagógiai program és az IMIP céljainak lebontása, kiemelt figyelmet fordítva a kulcskompetenciák fejlesztési feladataira tágabb iskolavezetés súlyozás augusztus 30.

27 Létrehozás dátuma: május Tervezési stratégia Az éves munkaterv elkészítésének szabályzata Konkrét feladatok meghatározása, ütemezése /felelősök határidők/ iskolavezetés nevelőtestület elemzés augusztus 31. Szervezési rész Mellékletek aktualizálása, megalkotása: munkaközösségi nevelőtestület elemzés folyamatalkotás felülvizsgálat szeptember első hete ügyeleti rend DÖK munkaterve statisztikák Munkaterv ismertetése, megvitatása igazgató tájékoztatás /munkaértekezlet/ Munkaterv elfogadtatása, jóváhagyás Egyetértési jog gyakorlása: DÖK, Szülői közösség Bevezetés igazgató igazgatóhelyettesek igazgató igazgatóhelyettesek véleményezés szeptember első hete szeptember első hete szeptember 2. hetétől kezdődően

28 1.3. Az intézmény működési rendjének biztosítása A belső kommunikáció formai rendje Cél: A belső információáramlás, a napi működéshez szükséges információk átadásának meghatározása, valamint fórumainak, gyakoriságának szabályozása. Hatóköre: a nevelőtestület, iskolatitkár Hatályos: szeptember Kommunikációs csatorna Információ Informált Felelős vezetőségi megbeszélés alakuló értekezlet tanévnyitó értekezlet szakmai értekezlet Programok tervezése, értékelése, aktuális tájékoztatások, döntések. A kompetencia fejlesztés szempontjából kulcsfolyamatnak tekinthető tevékenységek. Tájékoztató a nyári munkákról, a személyi változásokról, a tanév tervezésének módjáról. A tanév céljai, feladatai, tanévindító munkák időterve. A kulcskompetenciák fejlesztés szempontjából kulcsfolyamatnak tekinthető tevékenységek. Szakmai ismeretek bővítése, tapasztalatcsere. iskolavezetés munkaközösség vezetők Idő/ gyakoriság Bizonylat igazgató aktuálisan emlékeztető nevelőtestület igazgató augusztus 20-a utáni első hétre tervezett napon jegyzőkönyv nevelőtestület igazgató augusztus vége jegyzőkönyv nevelőtestület igazgató munkaterv szerint jegyzőkönyv

29 1.3. Az intézmény működési rendjének biztosítása A belső kommunikáció formai rendje munkaközösségi értekezlet tantestületi értekezlet esetmegbeszélés a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatban kommunikáció a fejlesztő pedagógussal, gyermekjóléti szolgálat vezetőjével faliújság helyettesítési napló, számítógépes program Munkaközösségi helyzetelemzés, célok, feladatok, mérések ütemterve. Ülések a munkaterv szerint tervezetten. A tankönyvválasztás, belső mérések, országos mérések felhasználására a kompetenciafejlesztés szemszögéből eljárásrend készítése. Aktuális témák megbeszélése. A félévi ill. a mérés hónapja előtti (várhatóan az áprilisi) értekezleten a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos feladatok, elvárások megbeszélése. Az osztályban felmerült nevelési probléma megbeszélése A tanulási, magatartási problémás tanulókhoz segítségkérés. A hátrányos és veszélyeztetett tanulók jelzése, szükség esetén segítség kérése. Havi program, felhívások, rendezvényekkel kapcsolatos információk. Órarend, ügyeleti rend. A kompetenciamérés eredményei Hiányzó pedagógusok helyettesítésének rendje. munkaközösség tagjai munkaközösség vezetők munkaterv szerint munkaterv nevelőtestület igazgató havonta egyszer jegyzőkönyv az egy osztályban tanító pedagógusok osztályfőnök, fejlesztő pedagógus, gyermekjóléti szolgálat vezetője nevelőtestület érintett kollégák osztályfőnökök osztályfőnökök igazgatóhelyettesek, felelősök igazgató helyettesek aktuálisan aktuálisan aktuálisan előző nap 14 óráig vagy reggel 8 óráig. emlékeztető emlékeztető faliújság helyettesítési napló kinyomtatott dokumentum

30 1.3. Az intézmény működési rendjének biztosítása A belső kommunikáció formai rendje karbantartó füzet Az épületben észlelt hibák. érintett pedagógus, karbantartó igazgatóhelyettesek a hiba észlelésekor és visszajelzéskor karbantartó füzet telefon A kolléga hiányzásának bejelentése igazgatóhelyettesek kollégák alkalomszerűen emlékeztető posta Versenyfelhívások, versenyeredmények. Továbbképzések, értekezletek. Önkormányzati információk, feladatok, rendeletek. Egyéb partnerektől származó információk. Versenyfelhívások, versenyeredmények. Továbbképzések, értekezletek. Önkormányzati információk, feladatok. felelősök, érintett személyek felelősök, érintett személyek iskolatitkár igazgató iskolatitkár tájékoztatás aktuális információk közlése nevelőtestület igazgató, igazgatóhelyettesek az igazgató szignálása után azonnal vagy a nap végén az igazgató szignálása után azonnal vagy a nap végén aktuálisan iktató iktató faliújság

31 1.4. Vezetői ellenőrzés Az intézményműködés teljes körű ellenőrzési szabályzata Cél: az iskola minél eredményesebb, hatékonyabb működése érdekében az intézményműködés ellenőrzésének meghatározása, az ellenőrizendő területek, lépések szabályainak megalkotása; rendje. Hatóköre: az intézmény dolgozói köre Hatályos: szeptember A folyamat lépései: MIT? KIK? MIKOR? HOGYAN? DOKUMENTÁLÁS 1. Szakszerű, törvényes működés. 2. Tanévkezdés feltételeinek teljesülése, iskolában, óvodában, (tárgyi, személyi). 3. Házirend, SZMSZ, PP, munkatervek, DÖK szabályzatok ellenőrzése, felülvizsgálatuk kezdeményezése. 4. Bemeneti mérések, kompetenciamérések előkészítése igazgató, igazgatóhelyettesek igazgató igazgató, igazgatóhelyettesek igazgató, igazgatóhelyettesek, mérési biztos folyamatos augusztus vége szeptember eleje szeptember végén szeptember Dokumentumok ellenőrzése tételesen formailag és tartalmilag. Helyszíni látogatás, megfigyelés, beszélgetés. Tanulók, nevelők technikai dolgozók bevonásával. Nevelők bevonásával egyeztetések, megbeszélések. Konkrét időponthoz kötött tervezés. iratok, okmányok ellenőrzési feljegyzések Házirend, SZMSZ, PP, munkatervek, szabályzatok a mérőanyag elkészítése VISSZA- CSATOLÁS módosítás Javaslat a hiányok megszüntetésére. Módosítások kezdeményezése, előzetes véleménykérés egyeztetés, jóváhagyás után végrehajtás. a mérőanyagban kijelöltek elvégzése

32 1.4. Vezetői ellenőrzés Az intézményműködés teljes körű ellenőrzési szabályzata Takarékos gazdálkodás. igazgató, igazgatóhelyettesek 6. Gyermek- és ifjúság-védelmi igazgató, igazgatóhelyettesek, feladatok. osztályfőnökök, szaktanárok 7. Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása, tankönyvellátottság, tartós tankönyv. 8. Részképesség zavarral, tanulási- és magatartási zavarral küzdők, enyhe értelmi fogyatékos tanulók kiszűrése, egyéni speciális fejlesztése. igazgató, igazgatóhelyettesek, iskolatitkár, tankönyvfelelős igazgató, igazgatóhelyettes, gyógypedagógiai végzettségű pedagógusok 9. Pályaválasztási feladatok. igazgató, igazgatóhelyettesek, 8.- os osztályfőnökök 10. Egészséges és biztonságos munkafeltételek megléte. 11. A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának elvégeztetése. igazgató, igazgatóhelyettesek ÁNTSZ munkavédelmi felelős igazgató, igazgatóhelyettesek, védőnő, iskolaorvosok folyamatos tevékenység-ellenőrzés tantestületi megbeszéléseken esetenként adatellenőrzés aláírás nyilvántartás módosítása szeptember október októbertől folyamatosan december február Nyilvántartások ellenőrzése, könyvtáros tankönyvfelelős beszámoltatása. Óralátogatással Gyógypedagógussal, osztályfőnökkel beszélgetés szakértői bizottság segítségével. Osztályfőnöki órák, szülői értekezletek látogatása, továbbtanulási lapok ellenőrzése. Ellenőrzési feljegyzések, könyvtári dokumentumok, nyilvántartások. TÜ 16-os nyomtatvány, naplók, iktató Nyilvántartás személyiséglap vezetése napló, látogatási napló Hiányosságok megszüntetése, ha szükséges a fenntartói segítség igénylése. Kiszűrése, korrekciós vizsgálat, visszahelyezés. hiányok pótlása tanév elején tárgyi feltételek ellenőrzése munkavédelmi szabályzat hiányok pótlása év elején egyeztetéssel tanulók egészségügyi lapján fogorvosi, iskolaorvosi nyilvántartások alakulása

33 1.4. Vezetői ellenőrzés Az intézményműködés teljes körű ellenőrzési szabályzata Intézményi vagyontárgyak használatának szabályszerűsége. 13. Tervezési, beszámolási feladatok teljesítése. 15. Gazdálkodási, ügyviteli tevékenység (pénzkezelés, munkaerő-gazdálkodás és készletgazdálkodás, beruházás, felújítás, vagyonvédelem) 16. Tankötelezettségről szóló törvény maradéktalan érvényesülésének tartalmi és formai vizsgálata. 17. Helyettesítés, túlórák vezetése, bizonylatolás. igazgató, igazgatóhelyettesek Polgármesteri Hivatal, iskolatitkár igazgató, igazgatóhelyettesek 14. Adminisztráció pontos vezetése. igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető esetenként év végén év elején, félév és év végén, havonta leltározás leltári ívek selejtezés aláírás, szóbeli dokumentum aláírása, jegyzőkönyv hiányok pótlása havonta aláírás napló hiányok pótlása évente szúrópróba-szerűen aláírás hiányok pótlása igazgató esetenként tételesen aláírás Törvény érvényesítése (vizsgáztatás) igazgató, igazgatóhelyettesek kéthavonta tételesen aláírás azonnali javítás

34 1.4. Vezetői ellenőrzés Az intézményműködés teljes körű ellenőrzési szabályzata Előírt nyomtatványok használata. 19. Tantárgyfelosztás, munkabeosztás (tartalmi és formai szempontok szerint). 20. Óraszám tervezésének törvényi megfelelése. 21. Órarend (órakedvezmények, tantárgyi sorrendiség) 22. Szakkörök ütemterve. Szabadidős programok, tanulmányi kirándulások tervezése, ped. felügyelet megléte 23. Ünnepségek, rendezvények szervezése. iskolatitkár folyamatos nyilvántartás nyilvántartási napló igazgató, igazgatóhelyettesek igazgató, igazgatóhelyettesek igazgató, igazgatóhelyettesek igazgató, igazgatóhelyettesek igazgató, igazgatóhelyettesek, a felelős pedagógus 24. Határidők betartása. igazgató, igazgatóhelyettesek 25. Végrehajtások színvonala. igazgató, igh., munkaköz. vez. 26. Tanításra vonatkozó okmányok igazgató, igh., vezetése (napló, anya- iskolatitkár, osz- könyv, jegyzőkönyvek ) tályfőnökök év elején Oktatási törvény rendeletei szerint év elején Oktatási törvény rendeletei szerint év elején és félévkor tantárgyfelosztás és ktv. szerint év elején, tantárgyfelosztás és ktv. esetenként szerint helyszíni ellenőrzés aláírás aláírás aláírás aláírás, látogatási naplóba törvényi előírás teljesítése, jóváhagyás a fenntartóval korrekció korrekció hiányosságok megszüntetése időszerűen helyszíni ellenőrzés feljegyzés megerősítés, pozitív bírálat folyamatos éves munkaterv szerint feljegyzés hiányok megszüntetése folyamatos óralátogatás bejegyzés a naplóba minőség javítása folyamatos óralátogatás bejegyzés a naplóba hiányok pótlása 27. Tantervek, tanmenetek. igazgató, igazgatóhelyettesek tanév elején Ktv., kerettanterv alapján aláírás javítás

35 1.4. Vezetői ellenőrzés Az intézményműködés teljes körű ellenőrzési szabályzata Tanítási órák, foglalkozások, osztályfőnöki teendők, TEAM munkák, tanórán kívüli tevékenységek ( ügyelet ) 29. Munkatervi feladatok határidőre való teljesítése. 30. Szaktárgyi versenyek szervezése. igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, munkaköz. vez. igazgató, igazgatóhelyettesek igazgató, ig. h., szaktanárok 31. Pályázatírás megszervezése. igazgató, ig. h., iskolatitkár 32. Szakmai munkánk fejlesztése, igazgató, igazgatóhelyettesek anyagok, eszközök használata. 33. Értekezletek jegyzőkönyvei. igazgató, igazgatóhelyettesek, iskolatitkár 34. Osztályozás, értékelés, belső igazgató, igh., mérések. munkaköz. vez. 35. A kompetenciamérések lebonyolítása. igazgató, igazgatóhelyettesek, mérési biztos folyamatos helyszíni ellenőrzés aláírás, bejegyzés a naplóba megerősítés, javítás folyamatos munkaterv alapján feljegyzés dicséret, elmarasztalás időszerűen tájékozódás pozitív és negatív tendenciák feltárása, korrigálása időszerűen pályázati figyelés sikeres pályázat időszerűen helyszíni ellenőrzés ellenőrzési lista kitöltött ellenőrzési lista folyamatos aláírás jegyzőkönyvek határozatok végrehajtása folyamatos dokumentumok ellenőrzése aláírás hiányok pótlása május helyszíni ellenőrzés feljegyzések, bejegyzések fejlesztési tervek

36 1.4. Vezetői ellenőrzés Pedagógusok és vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályozása Felelős: az igazgató Pedagógusok teljesítményértékelésének szabályzata Hatóköre a pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottakra terjed ki. Az értékelés periódusa: minden dolgozót 5 évente, legalább egy alkalommal az adott év június 30-áig. Kapcsolódó intézményi dokumentumok: Önkormányzati minőségirányítási program Pedagógiai/Nevelési program Továbbképzési program Beiskolázási terv Személyre szóló munkaköri leírás (SZMSZ függeléke/melléklete) Munkaterv A szabályozás részét képező formanyomtatványok: 1. sz. Értékelő lap tanóra/foglalkozás látogatásáról 2. A/B. sz. Szempontsor a tanítói/tanári év végi beszámolóhoz 3. sz. Munkaközösség-vezető értékelő lapja 4. sz. A nevelő-oktató munka dokumentációjának értékelő lapja 5. sz. Tanulói kérdőív (5-8. évf.) 6. sz. Szülői kérdőív (1-4. évf.) 7. sz. Emlékeztető (szülői értekezletről, fogadóóráról, megbeszélésről) 8. sz. Feljegyzések családlátogatásról 9. A/B sz. Vezetői összesítő/önértékelő lap 10. sz. Pedagógus teljesítményértékelésének összegzése

37 1.4. Vezetői ellenőrzés Célok: Pedagógusok és vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályozása Közvetlen cél: Közvetett cél: a pedagógusok teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, a munkáltatói döntések megalapozottságának növelése, a dolgozó kapjon értékelést munkájáról (visszajelzést erősségeiről, fejlesztendő területeiről), a kompetencia alapú oktatás feladatellátásához szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztése az egyéni teljesítmény nyomon követése a kompetencia alapú oktatás területén is, a munkatársak célirányos továbbképzése. az intézmény minőségcéljainak hatékonyabb megvalósulása, különösen a kompetencia alapú oktatás területén, a partnerek (tanulók és szülők, fenntartó) elégedettségének fokozása, a teljesítményorientált szervezeti és vezetési kultúra megerősítése, a szervezet által megfogalmazott értékek elfogadtatása és fejlesztése, az emberi erőforrás optimális felhasználása. 2. Alapelvek, elvárások: Általános alapelvek: az értékelés területeit és módszereit az igazgató határozza meg a nevelőtestület javaslatainak figyelembevételével, a személyes adatok bizalmas kezelése, az értékelés tervezésekor a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevétele. Elvárások az értékelők felé: használják az információgyűjtés eszközeit (lásd 4. pont), intézményi sajátosságok figyelembe vétele, az értékelt az értékeléssel kapcsolatban: o hozzáférhet az adatokhoz, o kifejtheti a véleményét, az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályok betartása.

38 1.4. Vezetői ellenőrzés Pedagógusok és vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályozása Elvárások az értékeltek felé: együttműködés az értékelés folyamatában önértékelés építő kritika elfogadása véleménynyilvánítás az értékeléssel kapcsolatban 3. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszere Szempontok: 1. Szakmai felkészültség, fejlődés a kompetencia alapú oktatás területén is 2. Nevelő-oktató munka hatékonysága, kompetenciaeredmények fejlődése 3. A nevelő-oktató munka dokumentációja 4. Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, elkötelezettség 5. Csapatmunka, együttműködés 6. Kreativitás, innováció 7. Kapcsolatok, kommunikáció 8. A pedagógiai munka a tanulók, szülők véleménye szerint

39 1.4. Vezetői ellenőrzés Pedagógusok és vezetői feladatokat ellátók teljesítmény-értékelésének szabályozása 4. Az információgyűjtés eszközei, használatának módja Megnevezés Elkészítés ideje Készíti Módszer, leírás 1. sz.: Értékelő lap tanóra/foglalkozás látogatásáról 2.A/B sz.: Szempontsor a tanítói/tanári év végi beszámolóhoz 3. sz.: Munkaközösség-vezető értékelő lapja folyamatos, aktuális a látogató látogatott: látogatandó órák, foglalkozások munkaközösség-vezető és/vagy igazgató, igazgatóhelyettes tanító és egyszakos pedagógus minimum 4 óra Minden látogatást megbeszélés követ, amely az Értékelő lapon rögzítésre kerül többszakos tanár tantárgyanként minimum 2 óra óvoda minimum 4 foglalkozás tanév vége minden pedagógus A beszámolók összesítésére az értékelési ciklus végén kerül sor. értékelés éve 4. sz.: A nevelő-oktató munka dokumentációjának értékelő lapja értékelés éve 5. sz.: Tanulói kérdőív (5-8. évfolyam) egy alkalommal az értékelés évében 6. sz.: Szülői kérdőív (1-4. évfolyam) egy alkalommal az értékelés évében munkaközösségvezető, akihez a pedagógus tartozik igazgatóhelyettes a pedagógus által tanított összes csoport tanulói a pedagógus által tanított összes csoport szülői Előkészítés, lebonyolítás, feldolgozás, melyet független személy végez. Előkészítés, lebonyolítás, feldolgozás. Az igazgató felelős a kérdőívek kiosztásáért és a kitöltés lebonyolításáért. A kitöltött kérdőívek feldolgozása bizalmas. A kitöltött kérdőívek feldolgozása szigorúan bizalmas.

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben