AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT"

Átírás

1 - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége augusztus 27.-én Véleményezte: Szülői Szervezet augusztus 27.-én A fenntartóhoz történő benyújtás időpontja: augusztus 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: A minőségirányítási program hatálybalépésének időpontja: A fenntartó jóváhagyását követően A program hatályos: visszavonásig Tervezett felülvizsgálat időpontja: törvényi változások ÖMIP változások és az alkalmazotti közösség 2/3-os többségi indítványára Budapest, augusztus Baloghné Stadler Irén óvodavezető

2 - 2- TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Óvodánk bemutatása 2. Óvodánk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból 3. A fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei 4. Intézményünk minőségpolitikája 4.1.Küldetés nyilatkozatunk, jövőképünk 4.2 Minőség céljaink, hosszú távú terveink 4.3. Vezetői szándéknyilatkozat 4.4. Óvodánk szervezeti struktúrája 5. Óvodánk minőségfejlesztési rendszere 5.1. A vezetés A jogszerű működés biztosítása A tervezés stratégiája Az intézmény minőségi működésének biztosítása A vezetői ellenőrzés Teljesítményértékelés a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben, és a nem pedagógus foglalkoztatottak részére A közalkalmazottak minősítése Az intézmény éves működésének értékelése Az intézmény teljes körű önértékelése 5.2. A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek igényeinek, elégedettségének mérése, elemzése, a kapcsolattartás formái Kommunikáció a partnerekkel 5.3. A nevelés A nevelési program fejlesztése Módszertani kultúra fejlesztése A nevelés, tevékenységek támogatása Pedagógusok és alkalmazottak együttműködése A gyermekcsoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez szükséges követelmények és mérőeszközök meghatározása 6. Az emberi erőforrás menedzselése Nyilvánosságra hozatal Szabályzók Mellékletek

3 - 3 - Bevezető A 2006-ban módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról 40. (10-11) bekezdései, valamint a 3/2002 OM rendelet határozza meg, illetve szabályozza a minőségirányítási program tartalmát, rendszerét, melynek célja az intézmények feladatainak, működésének törvényes, szakmai végrehajtásának javítása, fejlesztése. Feladatunk, hogy átgondoltan eleget tudjunk tenni a törvényi kötelezettségünknek és összehangoljuk intézményünk tartalmi és működési szabályozását. Az óvoda stratégiai dokumentuma az óvodai nevelés programja. Ennek megfelelő végrehajtását hivatott szolgálni a minőségirányítási programunk.

4 Óvodánk bemutatása Adatok Intézmény neve: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. Telefonszám: Az intézmény székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. Az intézmény telephelye: Fenntartó: Intézmény típusa: Jogállása: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1101 Budapest, Szent László tér 29. Óvoda Az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan működő közszolgáltató intézmény, gazdálkodását tekintve részben önálló költségvetési szerv. Meghatározott feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Alapító okirat kelte: augusztus 26 Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermeket 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési feladatokat. Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási intézménnyel. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt.121. (29) bek. Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy.

5 - 5 - Intézményünk Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete által fenntartott, amely 12 csoporttal működik (8 csoport a székhelyen, 4 csoport a telephelyen). Férőhelyek száma: 307 fő A főépületben és a telephelyen esztétikusan berendezett csoportszobák, logopédiai szoba, egyéni foglalkoztató várja a gyermekeket és felnőtteket. Udvarunkon (a telephely területén is, játszóudvar kerül kialakításra) sok zöld terület, biztonságos eszközök, játékok találhatók, melyek biztosítják gyermekeink számára a szabad mozgást és játékot. Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és az általunk elkészített hagyományőrző szemléletű helyi nevelési program szerint működik. Környezetbarát program, mely a hagyományok tükrében a kézműves tevékenységekre alapozódik. Nagy hangsúlyt kapnak az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, ünnepkörök, népszokások, melyek nem idegenek a városi gyerekeknek sem. A hagyományőrző szemléleten nevelkedett gyermekek megismerik a közös alkotás örömeit, a múlt értékeit, a környezetért érzett felelősséget. Érzelmileg gazdagabbá, értelmileg fogékonyabbá válnak. A hagyományőrzés a teljes nevelési folyamatot áthatja, beépül a gyermek és felnőtt teljes tevékenység rendszerébe. A családokkal való együttműködést kiteljesíti. Óvodánkban évek óta a nevelés kiemelt területe a differenciált bánásmód, tehetséggondozás, prevenció, korrekció, és a speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztése. Alapító Okiratunk (Hatályos: szeptember 1-) II/ 2. pontja az alábbiakkal egészült ki (a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv b) alapján): A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása szakértői bizottság véleménye alapján az intézmény feladata. Nagy segítséget nyújtanak ebben a nevelést segítő speciális szakembereink (logopédus, óvodapszichológus és két főállású fejlesztőpedagógus, szükség esetén gyógypedagógus). Az intézmény óvodapedagógusai, nevelést segítő szakemberei és alkalmazottai munkájukat a szakértő által jóváhagyott HOP alapján végzik. Nevelőtestületünk legjobb tudása és képessége szerint törekszik egy minőségi óvodai program megvalósítására.

6 Óvodánk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból Óvodánk június 14.-én kezdett el a minőségfejlesztéssel foglalkozni. Ennek érdekében 3 fő vett részt akkreditált továbbképzésen. 5 fő a 30 órás HOP beválás minőségbiztosítási tanfolyamon képezte magát. Az óvoda minden alkalmazottja tájékoztatást kapott a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokról /intézményi szintű/. Továbbá részt vettünk a kerületi minőségi klub munkájában szeptember 1.-re teljesen kiépítettük a COMÉNIUS I. számú Partnerközpontú Modelljét és eljutottunk az Irányított Önértékelésig. Ez a munka nagyban segítette a partnerközpontú működés kialakulását és az egységes nevelési rendszerünk kimunkálását ben a fenntartó elkészítette az ÖMIP-et, amelyben meghatározza az intézménnyel kapcsolatos elvárásait. Ennek figyelembe vételével kell elkészítenünk az intézményünk minőségirányítási programját. Ehhez elméleti segítséget nyújtott a Horváth & Dubecz cég tanfolyama, melyen intézményünkből 3 fő vett részt. Ezen kívül minden kerületi szakmai napon, továbbképzésen részt vettünk, ahol a minőségfejlesztés volt a téma ben a törvényi változásoknak megfelelően kidolgoztuk a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelési rendszerét, melyet azóta eredményesen működtetünk. A 2007/2008-as tanévben az eljárásrendnek megfelelően teljes körű intézményi önértékelést végeztünk. Meghatároztuk rövid - közép és hosszú távú stratégiai terveinket ben ismét felülvizsgáltuk a minőségirányítási programot, és kidolgoztuk a teljesítmény értékelés és minősítés rendszerét az egyéb munkakörökre is.

7 A fenntartói ÖMIP óvodánkra vonatkozó elemei ÖMIP A személyre szabott óvodai nevelés (személyiségfejlesztő, képességfejlesztő és prevenciós tevékenységével), tegye alkalmassá a gyermeket az iskolai élet bevezető szakaszának megkezdésére HOP kiemelt feladatai Hagyományőrző szemléletű nevelés: játék, kézműves tevékenységek, zenei nevelés, mozgásfejlesztés, irodalmianyanyelvi nevelés. Közvetlen tapasztalatszerzés által végzett értelmi nevelés (tanulás). Mutató (várható eredmény, sikerkritérium) Óvodásaink mentális szociális-szomatikus téren egyaránt alkalmassá válnak az iskolai életre. Fejlődnek alapvető kompetenciáik, gondolkodásuk, beszédük és kommunikációjuk, anyanyelvi képességeik, mozgásuk. Az óvoda-iskola kétirányú kapcsolata jelentősen fejlődjön Közös programok szervezése (szakmai-, nyíltnapok, sport programok). Partneri elégedettség mérések (visszajelzés az iskolától). Az iskolával való kétirányú kapcsolat szakmai konszenzuson alapuló, kölcsönös, programszerű, tartalmilag előkészített folyamattá válik (a gyermekek zökkenőmentes iskolakezdése). A szükséges szegregáció mellett növekedjen azoknak a gyermekeknek a száma, akik integrált módon részesülnek fejlesztésben. A fejlesztést végző szakemberek az intézmény alkalmazásában álljanak. Differenciált nevelés, egyénre szabott képességfejlesztés megvalósítása. Fejlesztőpedagógiai feladatok: prevenciós, korrekciós munka. A gyermekek önmagukhoz képest fejlődnek. Lehetőség nyílik a problémák korai felismerésére, korrekciójára. A lemaradást mutató gyermekek egyéni felzárkóztatása, többirányú fejlődése. Tanulást megalapozó funkciók fejlődése, egyénre szabott beiskolázás. Az intézmény a kerületi tehetségsegítő stratégiával összhangban működtesse a helyi tehetségprogramokat Tehetséggondozás megvalósítása a tevékenységek során, gazdagító programok szervezésével. A tehetséggondozás módszerei minden életkorban megjelennek, A pedagógusok tudatosan képzik magukat ezen a területen (külső és belső továbbképzések), A kiemelkedő képességeket mutató (tehetségcsíra, tehetségígéret) gyermekek fejlődése.

8 - 8 - Az intézmény a munkája során egyenrangú feladatként kezelje a nevelési feladatokat, a közösség alakítása szempontjából fontos szabadidős tevékenységeket. Az intézmény munkatervében évente legalább 1 alkalommal az egész közösséget érintő program. A gyermekek számára biztosítva legyen az életkornak megfelelő egészséget megőrző, mindennapos mozgás. Az intézmény fordítson gondot a környezeti kultúra kialakítására, tevékenyen vegyen részt környezetünk állapotának javításában. A nevelési programban jelenjen meg, a tűzvédelmi, balesetvédelmi, elsősegélynyújtási, polgári védelmi, katasztrófa védelmi, dohányzás-, alkohol-, drog prevenciós ismeretek átadása. Közösségi nevelés, a szocializáció folyamata: átjárhatóság, ünnepek, jeles napok, egyéb programok. A gyermekek és szüleik részére szervezett sajátos közösséget formáló óvodai programok szervezése. Egészséges óvodai környezet kialakítása, egészséges életvitelre nevelés, gondozás. Mozgásfejlesztés, rendszeres testmozgás (torna, szabad mozgás) biztosítása, mely megjelenik a napirendben. Az új tornaszoba tudatos kihasználása (az óvoda minden gyermekét érintve). Óvodai hagyományőrző környezet kialakítása, megóvása. Természeti környezet megismerése, óvása, védelme (környezetvédelem). Hagyományos környezetvédelmi programok (Föld napja). Egészséges életmód szokásainak megalapozása a mindennapi tevékenységek során, a gyermekek és családjuk részére szervezett programokkal (szülői értekezletek, nyitott egészségvédő programok, szakemberek bevonása). Környezetvédelmi akciókhoz való csatlakozás. Az óvodai környezet és a mindennapi tevékenységek során a biztonságra való törekvés. A gyermekekben kialakulnak a viselkedési szokások, szabályok, szocializációs kézségek, képességek melyek az iskolai alkalmassághoz szükségesek (pl: alkalmazkodás, kudarctűrés stb.). A gyermekekben és szüleikben erősödik a közösséghez (óvodánkhoz) tartozás érzése. A gyermekekben megalapozódnak az egészséges életvitelhez szükséges készségek, szokások. Életkornak megfelelően fejlődik a mozgáskoordináció, a nagymozgás, és a téri orientáció, finommotorika. Mozgáson keresztül fejlődnek az értelmi struktúrák és a szociális képességek. Fejlődik a gyermekek esztétikai fogékonysága, érzéke. Óvodásainkban megalapozódnak a környezetbarát szemlélet szokásai. A gyermekek testi épségének megőrzése az óvodai élet minden területén. Alapvető prevenciós ismeretek megalapozása.

9 - 9 - Az intézmény minőségbiztosítási tevékenységét a folyamatos fejlesztés jellemezze: - A munkaterv tartalmazza a fejlesztési területeket, feladatokat, felelősöket. - A feladatokat értékelni kell (éves beszámoló). A nevelési év éves értékelése (munkaterv, IMIP éves intézkedési terv), ennek alapján a fejlesztés irányának meghatározása, mely alapját képezi a következő tanév célkitűzéseinek (PDCA logika szerint). A folyamatos fejlesztés által a mindennapi munkánk hatékonyabbá válik (minőségi munkavégzés).

10 Intézményünk minőség politikája 4.1. Küldetés nyilatkozatunk, jövőképünk Nevelőtestületünk az elmúlt évek csoportbővítése miatt új kollégákkal bővült. A szervezetfejlesztés, a kialakított pedagógiai, módszertani kultúra átadása ezért a jövőben is fontos feladatunk lesz. A bevezetésre került program kulcsfolyamatait és azok hatását folyamatosan vizsgáljuk, értékeljük, javítjuk a minőségi munka megvalósítása érdekében. A törvényi kötelezettségnek megfelelően megalkottuk, bevezettük, és a jövőben is működtetni kívánjuk intézményünk mérési-, ellenőrzési-, értékelési rendszerét. Továbbra is szeretnénk megőrizni óvodánk és a HOP sajátos arculatát. Ennek megfelelően szeretnénk fejleszteni, bővíteni személyi és tárgyi erőforrásainkat, igyekszünk távlatokban gondolkodni. Olyan környezetet szeretnénk teremteni, ahol minden gyermek a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából. A célok, feladatok és távlati tervek megfogalmazásakor mindenkor és mindenek előtt a 3-7 éves gyermekek igényeit, személyiségét és jogait tartjuk elsődlegesen szem előtt. Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik fogékonyak a múlt értékeinek megőrzésére, a hagyományok tiszteletére. Szeretik és védik a természetet, nyitottak, kreatívak, elfogadják a másságot. A testi, szociális és értelmi képességek egyéni kibontakoztatásával alapozzuk meg a gyermekek kudarcmentes iskolakezdését. A közoktatásban végbe menő változásoknak, új kihívásoknak, feladatoknak maximális szakmai felkészültséggel kívánunk eleget tenni. Ezért testületünk tagjai számára a jövőben is fontos értéket jelentenek a következő tulajdonságok: kreativitás, megújulni tudás (szakmai, mentálhigiénés), nyitottság valamint az együtt gondolkodás képessége. Szeretnénk megőrizni, és tovább gondolni azokat az eredményeket, amelyeket a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése terén elértünk. A társadalmi változásokkal lépést tartva továbbra is olyan külső és belső partner kapcsolati hálózatot szeretnénk működtetni, amely a jövőben maximálisan kielégíti a gyermekek, szülők, fenntartó és a nevelőtestület igényeit.

11 Minőségcéljaink, hosszú távú terveink Óvodánk minőségcéljainak megalkotásakor elsődleges szempontnak tartottuk a fenntartó által megfogalmazott elvárásokat. Fontos célunk, hogy folyamatos önértékeléssel megőrizzük, és a jövőben is fejleszteni tudjuk a HOP intézmény specifikus feladatait, tevékenységeit. Olyan személyi és tárgyi feltételeket szeretnénk teremteni intézményünkben, amely lehetővé teszi gyermekeink egyéni képességeinek maximális kibontakoztatását. Ennek eredményeképpen a 6-7 éves gyermekek aktuális állapotukban 80%-a lényeges neveltségi, 100%-a fejlődésbeli gyarapodást mutatnak a bemeneti és kimeneti szint viszonylatában. Ebben nagy segítséget nyújt az óvodában dolgozó fejlesztőpedagógus (intézmény alkalmazásában áll), logopédus, pszichológus. Célunk, hogy gyermekeink szabadon, sajátos érési ütemükben, közvetlen tapasztalatszerzéssel, a játék és a mozgás adta lehetőségekkel élve, elfogadó légkörben nevelve fejlődjenek. Ennek hatására a pszichikus funkciók az életkornak és egyéni képességeknek megfelelő ütemben fejlődnek. Így egyenletes, harmonikus személyiségfejlődés várható az óvodánkba járó gyermekek 80%-nál a szomatikus-, mentális-, szociális képességek területén egyaránt. Célunk, hogy a nevelés személyiségfejlesztő tevékenységeivel a gyermekek váljanak alkalmassá az iskolai élet bevezető szakaszának megkezdésére. Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeink továbbra is speciális fejlesztésben részesüljenek, ezzel esélyegyenlőséget teremtve számukra a fejlődés terén (fejlesztőpedagógus munkájának fontossága, speciális szakemberek munkájának összehangolása). Így a problémák, lemaradások korán felismerhetővé válnak, időben megkezdődik a korrekció. A hátrányokból adódó lemaradások kompenzálása 6-7 éves korú gyermekek legalább 85%-nál megtörténik. A kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozásban részesülnek. A sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz képest fejlődnek, beiskolázásuk egyénre szabottan történik. Törekszünk arra, hogy a gyermekek 80%-a a számára legmegfelelőbb intézménybe kerüljön. Célunk, hogy közösségünk egységes elfogadott nevelési elvek, célok, és azonos értékek mentén valósítsa meg a HOP feladatait. Ennek érdekében átlátható, nyomon követhető pedagógiai dokumentációt működtetünk. Igyekszünk rendszeresen megismerni külső-, és belső partnereink igényeit (igény- és elégedettség mérés). Partnerek számára egyértelmű célok és feladatok megvalósításával szeretnénk átláthatóvá tenni az intézményben folyó nevelő- oktató munkát annak érdekében, hogy partnereink elégedettségét továbbra is megőrizzük, fenntartsuk. A fenntartó elvárásának eleget téve egy megfelelő környezeti kultúrával rendelkező, biztonságos óvodát alakítsunk ki, ahol az iskolai alkalmasság elérése kiemelt szerepet kap. Célunk, hogy az egészséges életvitel alapvető szokásait megismerjék a gyermekek.

12 Célunk, hogy a gyerekek örömmel járjanak intézményünkbe. A szülők érezzék, hogy a ránk bízott gyermekek biztonságban, harmonikusan fejlődnek. Fontos számunkra, hogy a szülők legalább 80-85%-a elégedett legyen gyermeke óvodai fejlesztésével. Fontos, hogy intézményünk szerves része legyen a kerület, nevelési oktatási rendszerének, megőrizve továbbra is az eddig elért jó pozíciónkat. A pedagógusképzésünk továbbra is biztosítja a megfelelően képzett, korszerű szemlélettel rendelkező kollegák munkáját programunk végrehajtásában. Feladatunk, hogy minőségi céljaink, a fejlesztések hatására a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, ha kell szakemberek segítségével érjék el az iskolai alkalmasságot. A gyermekek fejlődése dokumentált legyen és feleljen meg a HOP-ban foglaltaknak. Célunk olyan MIP működtetése, mely által a szervezet teljes működése eredményesebbé, hatékonyabbá válik.

13 Vezetői szándéknyilatkozat Az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy képessége és tudása szerint, az Aprók Háza Óvoda helyi nevelési programjának megvalósításán dolgozik. Lehetőség szerint biztosítja a HOP feladatainak megvalósításához szükséges megfelelő tárgyi és személyi feltételeket. A tartalmi munkát a lehető legkorszerűbb módszerekkel, eszközökkel valósítja meg. Jó kapcsolatot épít ki és működtet az óvoda belső- és külső partnereivel. Reális tervezéssel, optimális szervezéssel, megfelelő ellenőrzéssel, értékeléssel, méréssel, a testület által elfogadott minőségpolitikai feladatokat differenciált munkamegosztással valósítja meg. Baloghné Stadler Irén óvodavezető

14 Az óvodánk szervezeti struktúrája Vezető Általános vezető helyettes (fő épület) vezető helyettes (telephely) Minőségi kör vezető Közalkalmazotti Tanács Elnöke Érdekképviselet - SZSZ Munkaközösség vezető Óvodapedagógusok fejlesztő pedagógus Óvodatitkár dajkák kisegítő-személyzet -

15 Óvodánk minőségfejlesztési rendszere 5.1. Vezetés A fejezet célja: A fejezet meghatározza azokat a felelősségeket és feladatokat, amelyek az intézményvezetés számára az intézmény irányításával és szervezésével kapcsolatosan rendszeresen vagy folyamatosan felmerülnek. Fogalom meghatározások: Intézményvezetés: E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezető, helyettese, valamint a minőségfejlesztési támogató csoport vezetője. Jogi követelmények: Az intézményre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. Jogszabálynak minősülnek itt az országos törvények, rendeletek és az azok által az intézményben kötelezően előírt szabályozó dokumentumok, a fenntartó rendeletei és szabályozó dokumentumai. A tervezés stratégiája: A tervezési folyamat nagyobb (5 év) távon történő alapelvek szintjén történő szabályozása. Ellenőrzés: Ellenőrzésnek tekinthető minden olyan eljárás, amely során előre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés - nem megfelelés. Értékelés: Értékelés az az eljárás, amely előre meghatározott szempontok szerint számszerűsíthető, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát ezzel fejlesztési irányokat meghatározva A jogszerű működés biztosítása Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ezért a vezető egyszemélyi felelős: 1. Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályoknak való megfelelésért valamint azok szükség szerinti frissítéséért. 2. A jogszabályok és belső szabályozások, dokumentumok hozzáférhetőségéért. 3. Azért, hogy az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső szabályozásokat. 4. Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (gyerekek és szülők) betartsák az őket érintő jogszabályokat, belső szabályozásokat. Címe Megtalálható

16 Külső szabályozók Belső szabályozók Közoktatási törvény Fenntartói rendelkezések ÖMIP OM minőségfejlesztési koncepciója Alapító Okirat Helyi Óvodai Nevelési Program Szervezeti és Működési Szabályzat Továbbképzési program Házirend Munkaköri leírások Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Vezetői iroda irattartó Ennek érdekében az intézményvezetés a következő szabályzót adja ki: Az szabályzó száma Címe 5/1/1 1.sz. szabályzó A működés dokumentumainak tárolása, felfrissítése

17 A tervezés stratégiája Célunk: hogy intézményünk munkája kiszámítható, egymásra épülő és ellenőrizhető tevékenységek sora legyen. Ezért a szabályozás során meghatározzuk, hogy milyen tervek alapján dolgozunk, hogyan készülnek ezek a tervek, s hogy ezek a dokumentumok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Többszintű tervezési feladatok jelennek meg intézményünkben: Stratégiai szintű tervezés A tervezés operatív szintje A tervezés megvalósítási (napi) szintje Helyi Óvodai Nevelési Program Minőségirányítási Program Intézményvezetői Pályázat Szervezeti- és Működési Szabályzat Éves munkaterv (mellékletét képezik az éves intézkedési tervek) Az IMIP éves intézkedési terve Lebontó, részletes feladatokat tartalmazó nevelési tervek Egyéni képesség fejlesztési tervek Az óvodai programok kulcsesemény tervei Nevelőtestület készíti 5 évre Óvodavezető készíti a Minőségi kör részvételével Óvodavezető készíti 5 évre Óvodavezető készíti Óvodavezető készíti a nevelőtestület bevonásával Minőségi kör vezetője készíti Csoportonként óvodapedagógusok készítik tervezési ciklusonként Fejlesztőpedagógus készíti A programok felelősei készítik Kiadott szabályzó: Az szabályzó száma Címe 5/1/2. 1.sz. szabályzó Az éves intézményi munkaterv elkészítésének eljárásrendje A területre vonatkozó, szabályozást tartalmazó dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Tervezést segítő dokumentáció Hivatkozott dokumentum A nevelőmunka tervezésének, ellenőrzésének területei, dokumentálása

18 Az intézmény minőségi működésének biztosítása Annak érdekében, hogy óvodánk képes legyen a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtani, minőségfejlesztési rendszert vezettünk be. A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I.-es intézményi modellje a Partnerközpontú működés -t helyezi középpontba. Óvodánk e modell alkalmazásával kapcsolódott be az ország közoktatási minőségfejlesztő programjának bevezetési folyamatába, októberében. Intézkedési terv (módszere: vonalas ütemterv) alapján dolgozunk folyamatosan. Ennek tükrében nevelőközösségünk folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztést folytat. Az önértékelés keretében azonosítottuk partnereinket, folyamatosan mérjük azok igényeit, illetve elégedettségét, elégedetlenségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározzuk szakmai céljainkat és szolgáltatásaink fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készítünk. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeljük, és azok eredményeit felhasználjuk működésünk folyamatos fejlesztéséhez. Az intézményvezetés a kötelező szabályozásokon kívül (SZMSZ, Házirend, Közalkalmazotti Szabályzat) a folyamatos fejlesztés igényének megfelelve gondoskodik a minőségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtéséről, a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességéről és hatékonyságáról, és szabályozza a szervezetben dolgozók egymáshoz való viszonyát. Ennek érdekében a vezetés: 1. Minőségfejlesztési szervezetet hoz létre (Minőségi kör), melynek élére vezetőt nevez ki. 2. Munkaköri leírásokat készít. 3. Meghatározza a belső kommunikáció formáit és szabályait. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő szabályzót adja ki: A szabályzó száma 5/1/3 1.sz. szabályzó 5/1/3 2. sz. szabályzó Címe Minőségfejlesztési szervezet (Minőségi kör) működésének szabályzata Minőségügyi dokumentációkezelés szabályzata

19 Vezetői ellenőrzés A Közoktatási törvény definíciója az ellenőrzés fogalmát illetően a következő: Ellenőrzés: a közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelési, illetve pedagógiai program alapján. Intézményünkben a vezetői ellenőrzés is ezeken az alapokon nyugszik. A vezetés ellenőrzési rendszert vezet be és működtet az intézmény kulcsfolyamatait érintő területeken. Az ellenőrzéssel kapcsolatos alapvető követelmények: 1. normativitás, 2. rendszeresség, tervszerűség, 3. dokumentáltság. A vezetőség a vezetői ellenőrzések rendszerét működtetve javító és/vagy megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. A vezető ellenőrzésének, mérésének, értékelésének célja Az ellenőrzés az a vezetési funkció, amely egy szervezet tevékenységének minőségjegyeit és célkitűzését szolgálja. Célja, hogy az eredményeiből következtetéseket vonjunk le. Az ellenőrzéssel a hatékony működést segítjük elő. Ez által lehetővé tesszük a hiányok pótlását, a hibák kijavítását, a valós eredmények megerősítését, az érdekükben alkalmazott jó módszerek elterjesztését. Ellenőrzés mindig elemzéssel, értékeléssel párosul. Az értékelés, szembesítést jelent a végzett munka során adódó eredmények számba vételével. Az ellenőrzés, értékelés a problémamegoldások része, kiinduló pontja a jövőbeni célkitűzéseinknek. Az ellenőrzésben érintettek köre: - óvodapedagógusok, - fejlesztőpedagógus, - technikai dolgozók. Az ellenőrző tevékenységre jogosultak köre: Az ellenőrző tevékenységet az éves munkaterv részletesen tartalmazza. Itt kerül rögzítésre az ellenőrzés időpontja, tárgya, célja, módszere, az érintettek köre, valamint az ellenőrzésre jogosult személy, mely lehet az: - óvodavezető, - vezető helyettesek, - munkaközösség vezetők, - minőségi kör vezető, - gyermekvédelmi felelős, - tűz és munkavédelmi felelős, - ha szükséges külső szakértőt és szaktanácsadót is kérhetünk az ellenőrző munkához.

20 Óvodánkban az ellenőrzés az éves szintre lebontott ellenőrzési terv szerint történik. (Ez a vezető által készített éves munkatervben mindenkor megtalálható.) Az ellenőrzést az intézményvezető végzi az ellenőrzési tervben meghatározott feladatmegosztással. A nevelőmunka ellenőrzésének területei, típusai, módszerei: Területei: - Az intézmény, nevelőmunkára vonatkozó teljes dokumentációja. - Nevelőmunka a gyakorlatban (teljes alkalmazotti kör). - Óvodapedagógusok szakmai felkészültsége, pedagógiai kultúrája. - Az intézmény törvényes működése, működési rendje (tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdálkodási). - A gyermekek fejlettsége, neveltségi szintje. Típusai: - Megelőző: A Helyi Óvodai Nevelési Programban foglaltak megvalósításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzése, kiemelten a nevelőtestület felkészültségét tekintve. - Folyamatos: A Helyi Óvodai Nevelési Program beválásának rendszeres nyomon követése. - Utólagos: A Helyi Óvodai Nevelési Program beválásának ellenőrzése minden tekintetben. Módszerei: - dokumentumelemzés, - gyermekek tevékenységének és az ő nevelésükben résztvevők közvetlen megfigyelése, - beszélgetés, - interjú, - kérdőíves megkérdezés, - mérés, - közvetlen tapasztalatszerzés, hospitálás. Az intézményünkben folyó munka ellenőrzése a Nevelőmunkánk ellenőrzési, értékelési és mérési rendszerén keresztül végezhető. Ez alapján nyomon követhető, hogy: - a nevelőmunkánk eredményeként meghatározott GYERMEK-KÉPÜNK kialakításához mely a célt és a minőséget tükrözi megfelelő tevékenységek terveződnek és szerveződnek-e, - a Helyi Óvodai Nevelési Programunkban meghatározott célok elérését szolgálják-e a lebontó feladatok és az alkalmazott módszerek, - a sikerek és problémák feltárása utáni feladatok és célkitűzések a továbblépés érdekeit szolgálják-e?

21 A nevelőmunka ellenőrzésének területei: - A nevelőmunka tervezése szervezése a gyakorlatban - Az intézmény nevelőmunkára vonatkozó teljes dokumentációja. - A gyermekek fejlettsége, neveltségi szintje. A területre vonatkozó, szabályozást tartalmazó dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése A vezetői ellenőrzés rendje Hivatkozott dokumentum Éves munkaterv

22 Teljesítményértékelés a vezetői feladatokat ellátok, a pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére Célja: adjon ösztönzést a munka további javítására. A helyzet elemzése, a problémák, és eredmények feltárása mellett mutassa meg a továbbfejlesztés lehetőségét és módját is. Az értékelés csak az ellenőrzés tapasztalataira épülhet. Mindig elemzéssel kezdődik, melyen az információk összegyűjtését, elemeire bontását és a következtetések levonását értjük. Az értékelés, szembesítést is jelent. A végzett munka során számba vesszük az eredményeket, szembe nézünk a hibákkal. Az értékelés minősíti a munkában részt vevő személyek pedagógiai és egyéb munkáját, tevékenységét, együttműködő-készségét, de feltárja a vezető lényeglátását, feladatkijelölő képességét is. A teljesítményértékelés kritériumai, elvei: - mindig az ellenőrzés tapasztalataira épül, - legyen pontos, konkrét, tényekre alapuló, ugyanakkor személyre szabott, - legyen demokratikus, - legyen fejlesztő, ösztönző, segítő hatású, - legyen rendszeres és tárgyszerű, - minden színvonalas értékelés egyben a további feladatok meghatározása. A teljesítményértékelés módszerei: - önértékelés, - személyre szóló írásbeli értékelés. Az értékelés típusai: 1. Diagnosztikus értékelés: Célja a helyzetfelmérés, diagnózis, információgyűjtés a pedagógus munkájáról. Nem egyszeri alkalom, hanem hosszabb-rövidebb ideig tartó folyamat, különböző helyzetekben (hospitáláson, vállalt tevékenységekben) 2. Formatív (formáló, folyamatos) értékelés: Funkciója a kulcsfolyamat segítése, a visszacsatolás és motiválás. Információ a pedagógusnak saját teljesítményéről és arról, hogyan javíthatja azt. Az értékelésnek ki kell terjednie a kulcsfolyamat valamennyi fontos elemére. 3. Szummatív (összegző, lezáró): A kulcsfolyamat végén, lezárt egységben értékeljük az elvégzett munkát, annak eredményességét, a pedagógus teljesítményét. Történhet egy adott kulcsfolyamat végén, valamint a nevelési év végén. A teljesítményértékelés gyakorisága: Minden esetben a minősítést megelőzően, de legalább háromévente egy alkalommal. A teljesítményértékelés, alapját képezi minősítésnek. Az értékelés konkrét tervét részletesen tartalmazza az éves munkaterv, és a mellékletét képező személyre szabott feladatterv. A teljesítményértékelés eszköze: Kérdőív A teljesítmény - önértékelő, és értékelő lapokat a 1. és 2sz. melléklet tartalmazza.

23 Kiadott szabályzó A szabályzó száma címe sz. szabályzó A teljesítményértékelés - minősítés folyamatának szabályozása Teljesítményértékelés a vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére: Kiterjedési köre: 1. A vezetési feladatokat ellátók - Óvodavezető - Vezető helyettes 2. A pedagógus munkakörben dolgozók A teljesítményértékelés területei: - Az alapfeladatok elvégzése a munkaköri leírás alapján (kiemelten figyelembe véve a minősítés szempontjait: munkakör ellátásához szükséges szakmai ismeretek, gyakorlati munka, problémamegoldó képesség, felelősség és hivatástudat, pontosság, szorgalom, igyekezet), - közösségért vállalt többletfeladatok, - a pedagógus intézményen kívüli tevékenysége, - vezetői feladatok. Az értékelést végzők köre: - a vezetői feladatokat ellátók (értékelnek), - a pedagógus munkakörben dolgozók (ön értékelnek). Szempontok a vezetés önértékeléshez és értékeléshez: 1. vezetői tulajdonságok: - szakmai felkészültség, módszertani kultúra, - kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - közösségalkotás és csoportépítés képessége, - kellő önismeret, önbizalom, - távlatokban való gondolkodás képessége. 2. szervezetirányítás - vezetési stílus, demokratizmus, - együttműködési készség, megfelelő feladatelosztás, - koordinációs készség, - stratégiai gondolkodás, - vezetői funkciók megvalósítása (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, döntés), - irányítás képessége,

24 megfelelő információáramlás. Az intézményvezető önértékelése, értékelése a teljes körű önértékelésben foglaltak szerint történik. 3. Az intézmény képviselete: - menedzser szemlélet (nyitottság, alkotó, készség, újító, kezdeményező szemlélet), - óvodánk menedzselése a partnerek felé. Szempontok a pedagógus munkakörben dolgozók önértékeléséhez, és értékeléséhez 1. Alapfeladatok ellátása a munkaköri leírás alapján: - személyes tulajdonságok, - szakmai felkészültség, módszertani kultúra, - önképzés, szakmai fejlődés, - kommunikáció a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, - nevelés, fejlesztés irányítása, minősége, - pedagógiai és tanügy-igazgatási dokumentáció megfelelő minőségű, és pontos vezetése, - etikai követelmények, hivatástudat, gyermekszeretet: munkafegyelem, korrektség, titoktartás, tolerancia. 2. Közösségért vállalt többletfeladatok: - részvétele a közösség alakításában, életében (felelősi rendszer), - csoportmunkán kívül vállat tevékenységek (gyermekeknek és felnőtteknek szervezett programok). 3. Intézményen kívüli tevékenységek: - a gyermekeknek szervezett óvodán kívüli programok, - kerületi, fővárosi, országos továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, szerepvállalás (bemutató, előadás, publikáció), - az intézmény képviselete szakmai fórumokon. A teljesítményértékelés viszonyítási pontjai, a visszacsatolás folyamata, indikátorok Az értékelés objektivitását úgy biztosítjuk, hogy a teljesítményt a nevelőtestület által ismert, előre meghatározott követelményekhez, szempontokhoz viszonyítjuk. Ilyen követelmények, szempontok: - munkaköri leírás, - éves munkaterv, - egyénre szabott feladatterv (éves munkaterv melléklete), - önértékelési, értékelési szempontsor. A szabályozott folyamatok lényege, hogy vizsgálásuk (ellenőrzés, értékelés) során nyert információk alapján lehetőség nyílik arra, hogy ötletekkel, új módszerekkel fejleszthetjük az adott folyamatot. Beiktathatunk indikátorokat az esetleges korrekció érdekében. Megvalósul a visszacsatolás. A pozitív visszacsatolás az elindult változást segíti, megerősíti az eredményeket, elvégezhetjük a szükséges korrekciót. Teljesítménykritériumok, Mutatók/alkritériumok, szempontok A mutatókhoz rendelhető

25 szempontok I. Az alapfeladatok elvégzése a munkaköri leírás alapján II. Közösségért vállalt (gyermek, felnőtt) többletfeladatok III. Intézményen kívüli tevékenységek A hivatásához szükséges személyes tulajdonságokkal rendelkezik (türelem, gyermekszeretet, tolerancia, problémaérzékenység stb. Szakmai felkészültsége módszertani kultúrája megfelel a HOP célkitűzéseinek megvalósításához. Szakmai ismeretit folyamatosan bővíti, tudását önképzéssel fejleszti. Nevelőmunkájában érvényesül az egyéni bánásmód elve. Differenciáltan fejleszti a gyermekeket, az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva. A szülőkkel korrekt partnerkapcsolatot épít ki, és működtet. Rendszeresen tájékoztatja a szülőket a gyermekek fejlődéséről, nyitott és megértő a gyermekekkel kapcsolatos problémákra. A konfliktus helyzeteket (gyermek, szülő, kolléga) megfelelően kezeli, konszenzuson alapuló megoldásokat keres. A pedagógiai és tanügyi dokumentációt az előírásoknak megfelelően, pontosan vezeti, betartva a határidőket. Munkavégzése önálló, felelősségteljese Munkafegyelme megfelelő. Vállal a közösségért megbízatásokat, a feladatokat magas színvonalon, eredményesen végzi. A programok megszervezésében és lebonyolításában érvényesül a tartalom és a forma egysége. A gyermekeknek, szülőknek óvodán kívüli programokat szervez. Szakmai tudását kerületi, fővárosi, országos továbbképzéseken gazdagítja. Vállal szakmai bemutatókat, továbbképzések, melyeket magas szakmai színvonalon teljesíti. Képviseli az intézményt szakmai fórumokon (részvétel, előadás, publikáció stb.). adatok, tények/indikátorok Csoportlátogatási szempontok, megfigyelések jegyzőkönyve. Diploma, oklevél másolatok Belső továbbképzéseken való részvétel (jelenléti ívek), általa, vagy a részvételével készült szakmai anyagok, Csoportlátogatások jegyzőkönyvei. Bemutató foglalkozások tartása. Csoportnapló, egyéni lapok vezetése, szülői elégedettség (igény és elégedettség mérések). Szülői értekezletek, fogadóórák száma, szülői részvétel, Szülői elégedettség (mérések tapasztalatai). Dolgozói, szülői elégedettség (Igény-és elégedettség mérések összegzése), panaszok száma, tartalma. Mulasztási napló, csoportnapló, egyéni lapok, szakvélemények, éves terv, lebontott tervek, egyéni fejlesztési tervek, jegyzőkönyvek. Csoportlátogatás jegyzőkönyvei, jelenléti ívek. Éves munkaterv, egyéni feladatterv, szülői elégedettség. A programok kulcsesemény tervei megfigyelések, szülői elégedettség. Szülői elégedettség. Továbbképzések igazoló dokumentumai. Bemutatók vázlata, videó anyagok, külső partnerek kollégák visszajelzései. Előadások, prezentációk anyaga, általa, vagy a közreműködésével készült szakmai anyagok, cikkek stb. A teljesítményértékelési kritériumok, szempontok minősítése:

26 Kiemelkedő minősítés (teljes mértékben így van)-3 pont Megfelelő minősítés (többnyire így van)-2 pont Kevésé megfelelő minősítés (ritkán van így)-1 pont Nem megfelelő minősítés (nem jellemző)-0 pont A teljesítményértékelés eredménye: Kiválóan alkalmas (80-100%) Alkalmas (60-79%) Kevéssé alkalmas (30-59%) Alkalmatlan (30% alatt) Teljesítményértékelés a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére: Kiterjedési köre: - Dajka, - konyhai alkalmazott, - kertész, - óvodatitkár, - gondnok. A teljesítményértékelés területei: - az alapfeladatok elvégzése a munkaköri leírás alapján (kiemelten figyelembe véve a minősítés szempontjait: munkakör ellátásához szükséges szakmai ismeretek, gyakorlati munka, problémamegoldó képesség, felelősség és hivatástudat, pontosság, szorgalom, igyekezet), - közösségért vállalt többletfeladatok. Az értékelést végzők köre: - a vezetői feladatokat ellátók (értékelnek), - a nem pedagógus munkakörben dolgozók (ön értékelnek). Szempontok a nem pedagógus munkakörben dolgozók önértékeléséhez, és értékeléséhez: Dajka, konyhai alkalmazott 1. Alapfeladatok ellátása a munkaköri leírás alapján: - személyes tulajdonságok, - nevelést segítő tevékenységek (étkezés, öltözés, gondozási tevékenységek), - takarítás, ételosztás, mosogatás, - a HACCP rendszer előírásainak való megfelelés, - kommunikáció a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, - a HACCP rendszer dokumentációjának megfelelő minőségű, és pontos vezetése, - etikai követelmények hivatástudat, gyermekszeretet: munkafegyelem, korrektség, titoktartás, tolerancia.

27 Közösségért vállalt többletfeladatok: - részvétele a közösség alakításában, életében (felelősi rendszer), - alapfeladatain kívül vállat tevékenységek (gyermekeknek és felnőtteknek szervezett programok). - Kertész 1. Alapfeladatok ellátása a munkaköri leírás alapján: - személyes tulajdonságok, - az óvoda udvarának és környékének rendben tartása, - balesetmentes külső környezet biztosítása, - kommunikáció a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, - etikai követelmények hivatástudat, gyermekszeretet: munkafegyelem, korrektség, titoktartás, tolerancia. 2. Közösségért vállalt többletfeladatok: - részvétele a közösség alakításában, életében (felelősi rendszer), - alapfeladatain kívül vállat tevékenységek (gyermekeknek és felnőtteknek szervezett programok. Óvodatitkárt 1. Alapfeladatok ellátása a munkaköri leírás alapján: - személyes tulajdonságok, - tanügyigazgatási, munkaügyi, élelmezésügyi, gazdasági és adminisztrációs feladatok ellátása, - kapcsolattartás minősége a fenntartóval és egyéb intézményekkel, - kommunikáció a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, - etikai követelmények hivatástudat, gyermekszeretet: munkafegyelem, korrektség, titoktartás, tolerancia. 2. Közösségért vállalt többletfeladatok: - részvétele a közösség alakításában, életében (felelősi rendszer), - alapfeladatain kívül vállat tevékenységek (gyermekeknek és felnőtteknek szervezett programok). Gondnok 1. Alapfeladatok ellátása a munkaköri leírás alapján: - személyes tulajdonságok, - az óvoda udvarának és környékének rendben tartása, - balesetmentes külső környezet biztosítása, - kommunikáció a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, - etikai követelmények hivatástudat, gyermekszeretet: munkafegyelem, korrektség, titoktartás, tolerancia. 2. Közösségért vállalt többletfeladatok: - részvétele a közösség alakításában, életében (felelősi rendszer), - alapfeladatain kívül vállat tevékenységek (gyermekeknek és felnőtteknek szervezett programok.

28 A teljesítményértékelés viszonyítási pontjai, a visszacsatolás folyamata, indikátorok: Az értékelés objektivitását úgy biztosítjuk, hogy a teljesítményt a nevelőtestület által ismert, előre meghatározott követelményekhez, szempontokhoz viszonyítjuk. Ilyen követelmény, szempont a: - munkaköri leírás, - éves munkaterv, - egyénre szabott feladatterv (éves munkaterv melléklete), - önértékelési, értékelési szempontsor, - óvodapedagógusi értékelés. Teljesítménykritériumok, szempontok I. Az alapfeladatok elvégzése a munkaköri leírás alapján Mutatók/alkritériumok, szempontok Minden nem pedagógus alkalmazott: Az óvodai munkához szükséges személyes tulajdonságokkal rendelkezik (türelem, gyermekszeretet, tolerancia, problémaérzékenység stb. Dajka A nevelést segítő tevékenységeket (étkezés, öltözés, gondozási feladatok), önállóan, magas színvonalon végzi. Az óvodai csoportszoba és kiszolgáló helységek takarításában önálló, rendszeres és alapos (portalanítás, porszívózás, mosdók WC fertőtlenítése. A gyermekek számára biztosítja az egészséges, tiszta balesetmentes higiéniás környezetet A gyermekek tevékenységeihez igazodó napközbeni takarításokat önállóan és alaposan végzi (vizuális tevékenységek stb). A nevelést segítő tevékenységek feltételeinek megteremtésében önálló és alapos (terítés, ágyazás, csoportrendezés, eszközök előkészítése stb.). A nevelést segítő tevékenységeket, a csoport szokásainak, szabályainak megfelelően önállóan végzi, a gyermekek fejlettségéhez mérten segítséget nyújt (étkezés, öltöztetés, higiéniás tevékenységek). Az óvodapedagógus kérésének megfelelően bekapcsolódik a tevékenységekbe (torna, vizuális tevékenységek stb.). A mutatókhoz rendelhető adatok, tények/indikátorok Csoportlátogatási szempontok, megfigyelések jegyzőkönyve. Csoportlátogatások jegyzőkönyvei, megfigyelések, ellenőrzések tapasztalatai, feljegyzések.

29 Konyhai dolgozó Az konyha és egyéb helységek takarításában önálló, rendszeres és alapos. A HACCP előírásokat munkája során maximálisan betartja (ételosztás, tárolás, elkészítés, ételminta és az ételhulladék tárolása, védőöltözet stb.). HACCP rendszerrel kapcsolatos adminisztrációt pontosan és rendszeresen vezeti. Az étel szétosztásában (a csoportoknak) alapos, pontos (a tálaló kocsik megfelelő időben történő, elkészítése a közterületre). A tízórai, ebéd, uzsonna elkészítésében pontos, alapos. Megfigyelések, ellenőrzések tapasztalatai, feljegyzések. Kertész Az óvoda udvarát és környékét (a kerítésen kívüli közterület) rendszeresen és alaposan tisztán tartja: naponkénti takarítás, söprés, gereblyézés, portalanítás, locsolás, szemetes kiürítése stb.). A kertet folyamatosan rendben tartja (füvesítés, fűnyírás, gyommentesítés, növénygondozás). A gyerekek udvari játszóhelyeit rendszeresen és alaposan tisztán tartja, a homokot szükség esetén naponta forgatja, lazítja. Téli időszakban biztosítja a járdák csúszásmentességét (hó, jég). Az udvaron a balesetmentes környezetet ellenőrzi, a hibákat javítja, szükség esetén szakember igényét jelezi a vezetőnek. Óvodatitkár A tanügyigazgatási feladatokat pontosan, precízen, a határidők betartásával ellátja (gyermekek adatainak nyilvántartása, étkezők nyilvántartása, ügyintézés, iratkezelés, statisztika, Taninform, KIR-Stat, KIR 3). A munkaügyi feladatait pontosan, precízen, a határidők betartásával ellátja ( dolgozók munka-és bérügyi nyilvántartása, munkaviszonnyal kapcsolatos okiratok elkészítése, jelenléti ív, hiányzó jelentés, helyettesítések, túlórák). A gazdasági feladatait pontosan, precízen, a határidők betartásával ellátja(étkezési díjak kiszámolása, befizetések jelzése,pénzkezelés /ellátmány/, eszközök bevételezése, nyilvántartása, költségvetési kimutatás vezetése, selejtezés, leltározás). Az adminisztrációs feladatait pontosan, precízen, a határidők betartásával ellátja (levelek, jelentések, beszámolók, jegyzőkönyvek, munkatervek, eljárásrendek, szabályzatok szövegszerkesztése, nyomtatványok készítése stb. Megfigyelések, ellenőrzések tapasztalatai, feljegyzések. Megfigyelések, ellenőrzések tapasztalatai. A tanügyigazgatási, munkaügyi, gazdasági dokumentumok. Adminisztráció dokumentumai.

30 Az élelmezéssel kapcsolatos feladatait pontosan, precízen, (a határidők betartásával) ellátja (megrendelés, létszámok kiírása, nyilvántartása). Az ügyintézés, ügyiratkezelés során az adatvédelemnek és a titoktartási kötelezettségnek eleget tesz. II. Közösségért vállalt (gyermek, felnőtt) többletfeladatok Gondok Az épület vagyontárgyainak biztonságáról, állagának megőrzéséről gondoskodik (különösen munkálatok esetén). Szükség esetén helyettesíti a kertészt. Az óvoda (főépület, telephely) udvarát és környékét (kerítésen kívüli közterület) rendszeresen és alaposan tisztán tartja: naponkénti takarítás, söprés, gereblyézés, portalanítás, locsolás, szemetes kiürítése stb.) a kertésszel közösen. A kertet folyamatosan rendben tartja (füvesítés, fűnyírás, gyommentesítés, növénygondozás). Téli időszakban biztosítja a járdák csúszásmentességét (hó, jég). Az udvaron a balesetmentes környezetet ellenőrzi, a hibákat felismeri, szükség esetén szakember igényét jelezi a vezetőnek. Az intézmény postáját kézbesíti. Kisebb beszerzéseket a vezetővel egyeztetve, lebonyolít. Minden nem pedagógus alkalmazott Kollégáival együttműködő, korrekt, csapatjátékos, az együttműködést igénylő feladatokban maximálisan alkalmazkodik (nagytakarítások). A szülőkkel kedves, segítőkész. A kollégákkal való estleges konfliktus helyzeteket megfelelően kezeli, konszenzuson alapuló megoldásokat keres. Az információk átadásában (kollégáknak, szülőknek) megbízható, korrekt, bizalmas információkat (gyerekekről, óvodáról) nem ad ki. Minden nem pedagógus alkalmazott Munkavégzése önálló, felelősségteljes. Munkafegyelme megfelelő (pontos munkakezdés és befejezés). Minden nem pedagógus alkalmazott Önként és szívesen kapcsolódik be a közösségér végzett megbízatásokba. A vállalt feladatait eredményesen, nagy odafigyeléssel végzi. Közreműködik a HOP szerinti rendezvények szervezésében, lebonyolításában (Föld napja, Aprók Napja stb.). Megfigyelések, ellenőrzések tapasztalatai, feljegyzések. A dolgozók igény-és elégedettség méréseinek összegzése, tapasztalatai. Szülői visszajelzések. Panaszok száma, tartalma. Csoportlátogatások jegyzőkönyvei. Megfigyelések, ellenőrzések tapasztalatai, feljegyzések. Éves munkaterv. Egyéni feladatterv. Szülői elégedettség. A programok kulcsesemény tervei. Megfigyelések.

31 A teljesítményértékelési kritériumok, szempontok minősítése: Kiemelkedő minősítés (teljes mértékben így van)-3 pont Megfelelő minősítés (többnyire így van)-2 pont Kevésé megfelelő minősítés (ritkán van így)-1 pont Nem megfelelő minősítés (nem jellemző)-0 pont A teljesítményértékelés eredménye: Kiválóan alkalmas (80-100%) Alkalmas (60-79%) Kevéssé alkalmas (30-59%) Alkalmatlan (30% alatt

32 A közalkalmazottak minősítése A közalkalmazottak minősítése összhangban áll a teljesítményértékeléssel! Célja: A közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. Az értékelt jogai: - tájékoztatás kap a személyére vonatkozó eredményekről, - önértékelést végez, - az összesítő eredményt aláírja, - a minősítés hibás, vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogait sértő megállapításainak megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti. Kiterjedési köre: - a vezetői feladatokat ellátók, - pedagógus munkakörben dolgozók, - nem pedagógus alkalmazottak: dajka, konyhai alkalmazott, kertész, óvodatitkár, gondnok. A minősítést végzi: az óvodavezető (a munkáltatói jogkör gyakorlója). A minősítés alapját képező dokumentumok: - munkaköri leírás, - éves munkaterv, - egyénre szabott feladatterv (éves munkaterv melléklete), - tanév végi önértékelési értékelési szempontsor, - igény és elégedettség mérési kérdőívek, - teljesítményértékelés önértékelési, értékelési kérdőívei. A közalkalmazottak minősítésének szempontjai: 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont)- Kevéssé megfelelő (1 pont) - nem megfelelő (0 pont) 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont)- Kevéssé megfelelő (1 pont) - nem megfelelő (0 pont)

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA 1.sz. melléklet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben