MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/ ; Tel./fax: 46/ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán igazgató vezetésével: Szmetankó Lászlóné, Németh Mária, Tompa Médea, Kovácsné Orbán Ildikó Az alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: március 19. A fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: március év A fenntartói jóváhagyás dátuma: június 28. Érvényesség: A felülvizsgálat dátuma: 2010/2011-es tanév

2 Változat: 01 Oldal: 2 /63 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. 1 Az intézmény bemutatása Az intézmény neve: Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola OM azonosító: Az intézmény székhelye: 3125 Miskolc, Dayka Gábor u. 4. Az intézmény alapítója és fenntartója: Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Buda- pest, Üllői u. 24.) Az intézmény felügyeleti szerve: Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Buda- pest, Üllői u. 24.) Az intézmény működési területe: Az intézmény körzete: Az intézmény jogállása: Az intézmény gazdasági jogállása: Az intézmény típusa: Az intézmény évfolyamainak száma: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe, megyei, országos beiskolázású intézmény Megyei, regionális, országos Önálló jogi személy Önálló költségvetési szerv Többcélú közoktatási intézmény, melyben gimnázium, szakközépiskola, valamint OKJ szerinti szakmai képzés működik gimnázium: 4 évfolyamos, szakközépiskola: 4 évfolyamos, szakmai képzés: 1 és 2 évfolyamos (OKJ szerint) Tanulói létszám: 730 fő Az intézmény működési területei és tevékenységei: Négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás. A képzési időben az intézmény felkészít az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra, illetve a munkába állásra. A pedagógiai szakterületen szakközépiskolai nevelés és oktatás, négy, általános műveltséget megalapozó évfolyammal, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A szakképzési évfolyam az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. Az intézmény tanulók érdeklődése és igénye szerint választható tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.- ben meghatározott időkeretben. 2

3 Változat: 01 Oldal: 3 / Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása Minőségügyi előzmények Napjainkban az oktatáspolitika olyan döntések sorozatát hozza, amely a változás, az átalakulás folyamatát nagymértékben felgyorsítja. Figyelembe véve, hogy a modernizáció egyik jól körülírható kitörési iránya éppen a minőségfejlesztés, intézményünk novemberében a rendszer bevezetése mellett döntött. Mint pályázaton kívüli intézmény, külső tanácsadó segítsége nélkül, önállóan, saját erőforrásainkra alapozva kezdtük meg a Comenius I. intézményi modell kiépítését. Az alábbi feladatokat végeztük el: Ráhangolás a feladatra Bevezető képzés keretében megnyertük a tantestület támogatását. Feladattisztázás során feladattervet, ütemtervet, időtervet készítettünk. Képzés Képzési tervünknek megfelelően 5 fő elvégezte a közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szakot, 1 fő 30 órás Minőségirányítási alapismeretek, 1 fő 60 órás A minőségirányításban használatos módszertanok című tanfolyamon vett részt. A háromszintű képzésen belül a harmadik szintet alkalmazva két munkahelyen belüli specifikus képzést tartottunk. Az első képzésen a tantestület kb. 60%-a vett részt, a képzést a városi pedagógiai intézet szervezte, tematikája a minőségbiztosítási alapfogalmakkal foglalkozott. A második képzés a minőségbiztosításban résztvevő, minőségi körökben dolgozó kollégák számára (12 fő) szerveződött. A képzést iskolánk minőségbiztosítási megbízottja tartotta. Irányított önértékelés Belső intézményképünk kialakítása során a fejlesztési team elkészítette küldetés nyilatkozatunkat, minőségpolitikánkat, összegezte céljainkat. SWOT analízist alkalmazva tisztáztuk erősségeinket és gyengeségeinket. Kérdőíves felmérés segítségével iskolánk szervezeti kultúráját vizsgáltuk az iskolavezetés, a középvezetők, a pedagógusok körében. Mértük az időhorizont irányát, a környezettel szembeni nyitottságot, a konfliktustűrés erősségét, a teljesítményorientált ösztönzés mértékét, az innovatív magatartás jelenlétének mértékét, a kontroll erősségét, a függés mértékét, a humán vagy/és munkaorientáció irányát, a cél-orientáció irányát, a célokkal, a szervezettel és a munkakörrel való azonosulás mértékét. 3

4 Változat: 01 Oldal: 4 /63 Kérdőíves igény és elégedettség felmérést végeztünk a szülők, a tantestület és a tanulók körében. Elkészítettük az irányított önértékelés írásos összefoglalóját, eredményeit a minőségügyi megbízott a tantestülettel ismertette. Szabályoztuk a partnerazonosító folyamatunkat, majd ennek alapján azonosítottuk közvetlen és közvetett partnereinket. A Comenius I. modell megvalósítása tulajdonképpen ráhangolást jelentett a minőségbiztosításra és egyben szemléletváltást eredményezett az intézményen belül. Alapvető feladata az iskolai partnerek elégedettségének növelése volt. Az irányított önértékelés ismeretében döntés született a Comenius II. modell kialakításáról. Ez a modell nyújtott segítséget intézményünk számára a teljes működési területet átfogó minőségirányítási rendszer kialakításához ben iskolánk a törvénynek és a fenntartói elvárásoknak megfelelően elkészítette Minőségirányítási Programját. A modell kialakítása során azonosítottuk a folyamatokat, folyamatleltárt készítettünk, folyamatban van az eljárási rendek kidolgozása, az elkészült minőségügyi eljárásokról a minőségi körök beszámoltak a tantestületnek, elkezdtük az elkészült minőségi eljárások gyakorlati bevezetését, az eljárások készítésével párhuzamosan készítjük Minőségirányítási Kézikönyvünket A minőségirányítási program jóváhagyása, módosítása, nyilvánossága A minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola minőségirányítási programját az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület év március 19-én fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az Igazgató tanács. A minőségirányítási program az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző minőségirányítási program érvénytelenné válik A MIP felülvizsgálata, módosítása A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt 4

5 Változat: 01 Oldal: 5 /63 intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, ennek hiányában pedig helyben a szokásos módon nyilvánosságra kall hoznia. (40. (11)) Amennyiben az intézmény nem a minőségügyi rendszernek megfelelően működik, két megoldás létezik: Vagy a rendszert kell módosítani a napi jól működő gyakorlat szerint Vagy a jó elvi elképzeléshez kell átalakítani a nem megfelelő gyakorlatot. A MIP módosítására javaslatot tehet: Az iskola igazgatója, az iskola vezetése, a minőségügyi vezető, a nevelőtestület bármely tagja, a szakmai munkaközössége, Igazgató tanács, a diákönkormányzat iskolai vezetősége. A minőségirányítási program módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az Igazgató tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges A minőségirányítási program nyilvánossága Az iskola minőségirányítási programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A minőségirányítási program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken található meg: az iskola honlapján, az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél. 5

6 Változat: 01 Oldal: 6 /63 2. MINŐSÉGPOLITIKÁNK 2. 1 A minőségpolitika fogalma A minőségirányítás az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülők, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerőpiac igényeinek kielégítése céljából. (121. (1)) 2. 2 Elvárások A minőségbiztosítás jogszabályi háttere, jogi elvárásai A minőségpolitika, mint stratégiai irányvonal három szinten jelenik meg a Közoktatási törvényben. Miniszteri felelősségként, mely szerint a miniszter egyrészt szabályozza a minőségpolitikából adódó feladatok ellátásának rendjét, másrészt létrehozza és működteti a minőségpolitika megvalósításához szükséges szolgáltató rendszert. A fenntartó minőségirányítási programja az alap az intézményi MIP elkészítéséhez, mivel annak összhangban kell lennie a fenntartó elvárásaival. Az intézményi szintű minőségfejlesztés feladatait a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény és annak módosításáról szóló évi LXXI Törvény fogalmazza meg az alábbiak szerint. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és azok megvalósítását szolgáló elképzeléseiket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedése- 6

7 Változat: 01 Oldal: 7 /63 ket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. (40. (11)) A Magyarországi Evangélikus Egyház Közoktatási jának iskolánkra vonatkozó elvárásai A fenntartói minőségirányítási program az evangélikus közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait. Fenntartói elvárások a közoktatási rendszer működésével kapcsolatban Az intézmények jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjenek, erősödjön a tervezés szerepe. Az intézmények garantálják a minőségi, a tanulók fejlődését folyamatosan segítő nevelést, oktatást. Az intézmények biztosítsák minél nagyobb mértékben az evangélikus jelentkezők beiskolázását. A közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, ugyanakkor igyekezzen megtartani hagyományait, stabilitását, állandóságát. Az intézményekben stabil nevelő-testületek kialakítására kell törekedni. A jóváhagyott pedagógiai programok alapján mérhető, értékelhető legyen az intézmény pedagógiai munkája. A működést szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, törvényi megfeleltetése, tartalmi koherenciájuk biztosítása meghatározott időközönként megtörténjen. Megtörténjen az országos mérések eredményeinek feldolgozása, értékelése iskolánként, valamint az evangélikus iskolarendszerben. Erkölcsi elvárások az intézményekben A gyermekek nevelése felelősség teljes, örök életre szóló feladat. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető felnőttekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük, hiszen az evangélikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók tevékenységén, tanúságtételén múlik. Erkölcsi elvárások az intézmény vezetésétől Teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek között a nevelőtestület a fenti elvárások szerint dolgozhat. Szeretetteljes derűs légkört alakítson ki. 7

8 Változat: 01 Oldal: 8 /63 Mutasson példát, törődjön a munkatársak szellemi, lelki épségével, problémáikat szeretetteljesen kezelje. Teremtsen alkalmakat a lelki épülésre, a szakmai továbbfejlődésre az intézmény és az egyes pedagógus igényeinek összehangolásával. Erkölcsi elvárások az intézmény tanáraitól: személyes példaadás, etikus magatartás, a szavak és tettek harmóniája, belső indíttatásból végzett pontos, fegyelmezett munka, aktív részvétel az intézmény hitéleti tevékenységében, szeretet, megértés, segítőkészség, tolerancia a rábízott tanítványokkal, munkatársaival, szülőkkel szemben, magas szintű szakmai ismeretek, hivatástudat, folyamatos önképzés, továbbképzés igénye, egymás elfogadása, tisztelete, türelem, empátiakészség. Erkölcsi elvárások a tanulókkal szemben A nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön, hogy minél jobban megközelítsük azt a személyiség-ideált, amely az emberi kiteljesedésre vezeti a tanulókat. Az általános emberi értékeken túl mindig szem előtt kell tartani az egyénre jellemző értékeket is. A legfőbb általános értékek keresztyén hitünkben, a Biblia tanításában gyökereznek, de legteljesebben Jézus életében mutatkoznak meg. Ezért kell az Ő alakját állítani követendő példaként a diákok elé. Elvárások: részvétel az iskolai és a vallásának megfelelő egyházi programokban, tiszteletteljes, kulturált beszéd a felnőttekkel, egymással egyaránt, alapos, rendszeres, pontos munka, a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése, a házirend felelős betartása, vállalja hitét, és ez fejeződjön ki tetteiben, képességének megfelelő eredményeket érjen el Szakmai, intézményszintű elvárásaink A minőségbiztosítási rendszer bevezetésétől a következőket reméljük: A minőség a mindennapi működés részévé válik, a rendelkezésünkre álló források hatékonyabb felhasználására, innovációra ösztönöz. Kialakul a folyamatos javításra való törekvés, a folyamatokban való gondolkodás. 8

9 Változat: 01 Oldal: 9 /63 A rendszer bevezetése segíti a pedagógus pálya presztízsének javítását, láthatóvá teszi a tanárok munkájának eredményeit. Rendszeressé és tudatossá válik a szakmai kommunikáció, erősödik a tantestületi csapatszellem, fejlődik az önértékelő képesség, fejlődik a szakmai önbecsülés. A továbbképzés természetes igény lesz, nem csak egzisztenciálisan, saját szaktárgyon belül, hanem az iskola, mint szervezet szakmaisága érdekében is. A rendszer bevezetése rendkívüli jelentőséggel bírhat a tanulók esélyegyenlőségének megteremtésében. Vonzóbbá teszi az iskolát, fokozza a versenyképességet. Alkalmas egy közös iskolai értékrend kialakítására, megmutatja, hogy szervezetünk teljesítménye, morálja, szolgáltatása miért áll azon a szinten, ahol áll, illetve azt, hogy mik a teendők vele kapcsolatban. Utat mutat, módszert ad a szervezetei kultúra átalakításához Partneri elvárások A partnerközpontú működés érdekében azonosítottuk partnereinket, majd megvizsgáltuk igényeiket, elvárásaikat. Pedagógusok igényei, elvárásai Szülők igényei, elvárásai Tanulók igényei, elvárásai Becsületességre, tisztességre, Felkészítés továbbtanulásra Érettségire való felkészítés felelősségre nevelés Tanári példamutatás Becsületességre, tisztességre, Felkészítés továbbtanulásra felelősségre nevelés Személyes törődés, szeretet Érettségire való felkészítés Boldog diákévek, barátságok Érettségire való felkészítés Boldog diákévek, barátságok Összetartó közösség kialakítása, közös programok Kitartó munkára nevelés Tanári példamutatás Becsületességre, tisztességre, felelősségre nevelés Rendre, fegyelemre nevelés Kitartó munkára nevelés Pozitív életszemlélet Keresztény értelmiség nevelése Önállóságra nevelés Személyes törődés, szeretet Mások jogainak tiszteletben Személyes törődés, szeretet Kitartó munkára nevelés tartása, előítélet-mentesség Felkészítés továbbtanulásra Összetartó közösség kialakí- Önállóságra nevelés hagyománya- Hazaszeretet, ink ismerete tása, közös programok Mások jogainak tiszteletben tartása, előítélet-mentesség Érvényesülésre nevelés A jogi, fenntartói, szakmai, partneri elvárásokat alapul véve alakítottuk ki saját minőségirányítási programunkat, dolgoztuk ki jövőképünket, küldetésnyilatkozatunkat és minőségpolitikai nyilatkozatunkat. 9

10 Változat: 01 Oldal: 10 / Jövőképünk Régi klienseiket megtartva, rájuk alapozva szeretnénk bővíteni szolgáltatásaink körét. Kinek? Szűk kör Tág kör OKJ-és képzések Diszlexiás tanulók fejlesztése Gimnáziumi, szakközépiskolai képzés, Evangélikus nevelés, hitoktatás Magas szintű idegen nyelvoktatás Számítástechnikai ismeretek oktatása, tanórán kívüli programok Szakkörök, előkészítők, önképzőkörök, Étkeztetés Nyári táborok Szűk kínálat Bő kínálat Mit? Iskolánk 2001-ben fenntartó váltáson ment keresztül. Az eltelt 6 év tapasztalata alapján az intézmény megítélése jelentős mértékben javult. Kilátásaink az elkövetkezendő évekre az alábbiak: Evangélikus szellemben nevelő, egyéni arculatát mindinkább kialakító iskolánk iránt nő és nőni fog az érdeklődés. Tanulóink egyre nagyobb mértékben sajátítják el a keresztény értékrendet, ezáltal személyiségük pozitív irányba fejlődik. Kissé nőtt és nőni fog az iskolába jelentkező tanulók száma. Továbbra is számíthatunk majd a szülők segítségére. Nőni fog az egyenletes, magas színvonalú munkát végző pedagógusok száma. A fenntartó anyagi-és erkölcsi támogatása kiegyensúlyozottan biztosított lesz. Az épület állaga, az intézmény felszereltsége már most is jelentős mértékben javult, és még javulni fog. Pedagógusaink számára továbbra is adottak lesznek a továbbképzési, önképzési lehetőségek. A javuló körülményeknek köszönhetően tanulóink teljesítménye kissé javulni fog. 10

11 Változat: 01 Oldal: 11 / Küldetésnyilatkozatunk Iskolánk arculatát a humanitás jellemzi, hiszünk az ember nevelhetőségében. Legnagyobb értékünk a gyermekközpontú nevelés és oktatás, a pedagógiai és pszichológiai szempontok következetes érvényesítése. A teljesítmények értékelésénél nem csak a tudásszintet, hanem a hozzá vezető utat is értékeljük. A kölcsönös tisztelet, a közös érdekek felismerése, egymás munkájának megbecsülése mindennapi feladatunk. Evangélikus szellemben, a hazához hű, értelmiségi polgárokat nevelünk Minőségpolitikai nyilatkozatunk Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőség iránt. Számunkra a minőség folyamatos, tudatos megfelelést jelent egyéni céljainknak és értékeinknek, amelyek összhangban állnak partnereink elvárásaival. Céljaink elérése érdekében az iskola dokumentumaiban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően működünk. Ezen értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik. Vállaljuk, hogy partnereink véleményének, igényeinek figyelembe vételével fejlesztjük oktató-nevelő munkánkat, a velük való folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. A partnerek együttes igényeinek megfelelő nevelési, oktatási, szakképzési kínálatot biztosítunk. Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola nevelőtestülete arra törekszik, hogy tevékenységével a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg. Intézményünk tevékenységének középpontjában a minőségi oktató-és nevelőmunka áll. Arra törekszünk, hogy diákjaink korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, s annak birtokában boldogulni tudjanak szűkebb és tágabb környezetükben. Felelősek vagyunk a különböző adottságokkal, készségekkel, képességekkel hozzánk érkező tanulókért, a teljes életre való nevelés során egyaránt fontosnak tartjuk a lelki-szellemi, az érzelmi és a testi kultúra fejlesztését. Minőségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, tanulójára, az intézmény minden folyamatára és tevékenységére. 11

12 Oldal: 12 / Célrendszerünk Fenntartói célok Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése. Cél: A tanulók a nevelés során sajátítsák el a keresztyén etika és értékrend szabályait, azokat építsék be magatartásukba, életvitelükbe. A nevelő-oktató munka céljai Célok a pedagógiai programban Minőségcélok Az iskola célja, hogy evangélikus Célunk az, hogy evangélikus tanutos, tanulóit egyházunk öntudalóink ismerjék meg, sajátítsák el hű és áldozatkész tagjaivá egyházunk hagyományait, gyakorolják nevelje. az istentisztelet rendjét. Célunk az, hogy a más felekezetű Valamennyi tanulónk ismerje meg tanulókat egyházunk meg- egyházunk hagyományait, vegyenek becsülésére neveljük. részt a templomban tartott iskolai rendezvényeinken. Célunk az, hogy a lehetőségekhez Célunk elérni, hogy iskolánk tanulói képest, a lelkiismereti sza- ökumenikus szemléletben ismerjék badságot tiszteletben tartva, meg más keresztény egyházak életét, tanulóinkat saját egyházuk is szokásait. nevelje. A teljes életre való nevelés Biztosítjuk azt, hogy tanulóink minél során fejleszteni többször éljék át a hazaszeretet, szeretnénk tanulóink lelki-szellemi, érzelmi a lokálpatriotizmus érzését. Szeretmerjék és testi kultúráját. nénk elérni azt, hogy tanulóink is- meg önmagukat és a körülöttük levő világot, legyenek képesek a folyamatos önképzésre, önnevelésre. Biztosítjuk tanulóink számára, hogy a közösségi, a művészeti élmények széles körét éljék át. El szeretnénk érni, hogy tanulóink egészségesen éljenek, hogy védjék, óvják környezetüket.

13 Oldal: 13 /63 A nevelő-oktató munka céljai Fenntartói célok Cél: Az oktatás tartalmi színvonalának, az ismeretek átadásának fejlesztése Cél: Készségek, képességek magas szintű fejlesztése, továbbfejlesztése Cél: felkészíteni tanulóinkat az élethosszig való tanulásra. Cél: A tehetségesekkel, a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás. Célok a pedagógiai programban Az iskola célja, hogy minden tanulóját a hatályos közoktatási törvényben megfogalmazott oktatási célkitűzésnek megfelelően, magas színvonalon oktassa. Célunk felkészíteni tanulóinkat a továbbtanulásra, Arra törekszünk, hogy diákjaink korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, s annak birtokában boldogulni tudjanak szűkebb és tágabb környezetükben. Célunk, az esélyegyenlőség növelése érdekében, kiemelten foglalkozni a speciális bánásmódot igénylő tanulókkal Minőségcélok Célunk megfelelő mennyiségű és mélységű, korszerű szaktárgyi ismeretekkel ellátni tanulóinkat. Célunk az anyanyelv használatának minél tökéletesebb elsajátítatása. Célunk elérni, hogy minden tanuló kommunikálni tudjon valamilyen idegen nyelven. Célunk elérni, hogy valamennyi tanuló birtokában legyen az alapvető számítástechnikai ismereteknek, használni tudja a számítógépet. Célunk elérni, hogy tanulóink tovább tanuljanak. Célunk elérni, hogy szakközépiskolai tanulóink egy része hívatásának a pedagógus pályát válassza. Célunk eredményekhez juttatni a tehetséges tanulókat, felzárkóztatni a hátrányos helyzetben lévőket. 13

14 Oldal: 14 /63 A közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos célok Fenntartói célok Cél: Partnerközpontú működés Célok a pedagógiai programban Célunk a közvetlen partnerkapcsolatok menedzselése Minőségcélok Célunk elérni, hogy közvetlen partnereink elégedettek legyenek nevelési-oktatási tevékenységünkkel és a pedagógiai munka körülményeivel. A munkatársak elégedettségével kapcsolatos célok Fenntartói célok Cél: Kedvező munkakörülmények teremtése, törődés a munkatársak szellemi, lelki épségével, lehetőség adása a szakmai továbbfejlődésre Célok a pedagógiai programban Minőségcélok Cél: A munkatársak-mint a legfontosabb erőforrás- ösztönzése a minél eredményesebb Célunk munkatársaink motiválása, menedzselése nevelő-oktató munka végzésére. Célunk a széleskörű továbbképzési lehetőségek biztosítása. Ügyelünk a tantestület szociális, illetve affektív szükségleteinek kielégítésére. El szeretnénk érni, hogy munkatársaink elégedettek legyenek munkakörülményeikkel. A társadalmi hatással kapcsolatos célok Fenntartói célok Cél: A nevelő-oktató munka társadalmilag felelősségteljes módon való végzése Célok a pedagógiai programban Cél: A közvetett partnerkapcsolatok menedzselése Minőségcélok Célunk elérni, hogy kapcsolataink közvetett partnereinkkel harmonikusak és eredményesek legyenek. Fontos, hogy biztosítsuk partnereket érintő információk teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. 14

15 Oldal: 15 / Indikátorrendszerünk A nevelő-oktató munka minőségcéljai Minőségcélok A célok eléréséhez vezető Sikerkritériumok eszközök, feladatok Célunk az, hogy evangélikus hitoktatás Célunk az, hogy valamennyi tanulóink ismerjék meg, sajátítsák istentiszteletek evangélikus vallású tanulónk el egyházunk hagyományait. áhítatok csendes napok egyházi ünnepek evangélikus találkozók, evangélikus ifjúsági táborok evangélikus hitoktatáson keresztül ismerje meg, sajátítsa el egyházunk hagyományait. Valamennyin vegyenek részt az iskolai istentiszteleteken, saját gyülekezetükben gyakorolják az istentisztelet rendjét. Célunk az, hogy valamennyi tanulónk ismerje meg az Evangélikus Egyház hagyományait. hitoktatás istentiszteletek áhítatok csendes napok egyházi ünnepek evangélikus találkozók, evangélikus ifjúsági táborok Iskolánk összes tanulója vegyen részt a hétfői áhítatokon, a tanév istentiszteletein, az evangélikus egyházi ünnepeken. Célunk elérni, hogy a keresztség szentségében eddig nem részesültek közül egyre többen legyenek az Evangélikus Egyház tagjai. Célunk elérni, hogy iskolánk tanulói ökumenikus szemléletben ismerjék meg más keresztény egyházak életét, szokásait. Ökumenikus Imahét Ökumenikus Diákpünkösd Ökumenikus Diákbál Ökumenikus Sportnapok Célunk elérni, hogy iskolánk valamennyi tanulója saját vallásának megfelelő hitoktatásban részesüljön. A szervezők igényeinek megfelelő arányszámban vegyenek részt tanulóink a város egyházi gimnáziumainak rendezvényein. Célunk elérni, hogy tanulóink a nevelés során sajátítsák el a keresztyén etika és értékrend szabályait, azokat építsék be magatartásukba, életvitelükbe. házirend etikai kódex Valamennyi tanulónk ismerje és tartsa be a házirendben és az etikai kódexben megfogalmazott elvárásokat 15

16 Oldal: 16 /63 Minőségcélok Biztosítjuk azt, hogy tanulóink minél többször éljék át a hazaszeretet, a lokálpatriotizmus érzését. Szeretnénk elérni azt, hogy tanulóink ismerjék meg önmagukat és a körülöttük levő világot, legyenek képesek a folyamatos önképzésre, önnevelésre, az emberi együttérzés kifejezésére. El szeretnénk érni, hogy tanulóink védjék, óvják környezetüket. Szeretnénk elérni, hogy tanulóinkban kialakuljon a környezettudatos magatartás és életvitel. A célok eléréséhez vezető eszközök, feladatok iskolai, városi ünnepségek egyházi ünnepek kirándulások versenyek, vetélkedők színház-látogatások múzeum-látogatások hangversenyek osztályfőnöki órák hittan órák személyiségfejlesztő tréningek kommunikációs tréningek konfliktuskezelő tréningek jótékonysági akciók Osztálydekorációs verseny Környezetvédelmi Világnap Föld napja A Bükki Nemzeti Park megismerése Tanösvények bejárása Sikerkritériumok A négy év folyamán minden osztály szervezzen meg legalább egy iskolai ünnepséget. Minden tanévben minden osztály lehetőségeinek megfelelően szervezzen egy osztálykirándulást. A diáktanács minden tanévben szervezze meg az Iskolánk névadója: Kossuth Lajos vetélkedőt, ezen minden osztály képviseltesse magát legalább egy csapattal. Az állampolgári ismeretek modul keretében minden tanuló ismerkedjen meg a legfontosabb Európai Uniós ismeretekkel. A diáktanács folytassa az UNICEF-es képeslapok árusítását. Karácsonykor továbbra is megajándékozzuk a Gyermekváros lakóit, egyéb jótékonysági akciókat is szervezünk. Lehetőségeinkhez mérten minden évben növeljük a könyvtár könyvállományát és multimédiás ellátottságunkat. Minden osztály vegyen részt az osztálydekorációs versenyben. Miden osztály vegyen részt a Föld napja rendezvénysorozatban. 16

17 Oldal: 17 /63 Minőségcélok Biztosítjuk tanulóink számára, hogy a művészeti élmények széles körét éljék át! El szeretnénk érni, hogy tanulóink egészségesen éljenek, célunk továbbá a mozgás-gazdag életmód kialakítása. A célok eléréséhez vezető eszközök, feladatok színházlátogatások múzeumlátogatások hangversenyek nyári rajztábor énekkar színjátszó-kör Kossuth Gála Kossuth Napok iskola újság diáktanács túrái, Kossuth túra, iskolai hosszú túra bajnokság iskolai, városi, megyei, országos, evangélikus iskolák közötti sportversenyek nyári vándor tábor kerékpár tábor vízi tábor sí tábor Sikerkritériumok Célunk elérni, hogy tanulóink legalább 50%-nak legyen színházbérlete, 100%-nak legyen hangversenybérlete. Minden tanuló minden tanévben vegyen részt legalább egy színház vagy mozi-látogatáson, megnézzen legalább egy kiállítást. Nyári rajztáborunkon testvériskolánk tanulói is vegyenek részt, a tábor munkáit minden tanévben kiállításon mutassuk be. Miden tanuló aktívan vegyen részt a Kossuth Napokon, tanulóink százaléka a Kossuth Gálán. A tantestület tanévenként egyszer ismerje meg az iskolaorvos és az éves testnevelési teljesítmény felmérések eredményeit. A diáktanács havonta egy túrát szervezzen. Miden tanuló legalább egy túrán vegyen részt a tanévben A tanulók 20%-a induljon az iskolai házibajnokságokon és egyéb sportversenyeken. A tanulók kb. 20%-a vegyen részt a sport táborokon. 17

18 Oldal: 18 /63 Minőségcélok Biztosítjuk tanulóink számára, hogy a közösségi élmények széles körét éljék át! A célok eléréséhez vezető eszközök, feladatok osztályközösségek által szervezett programok diáktanács által szervezett programok (Gólyatábor, Kossuth Napok, Zöldfül-zsúr, túrák, nyári táborok, vetélkedők, iskolabál) osztályok közötti verseny egyházi iskolák rendezvényei ünnepek versenyek, vetélkedők Sikerkritériumok Valamennyi osztály tervezze meg éves programját, azt adja le az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének. A diáktanács minden tanévben szervezze meg és értékelje az osztályok közötti versenyt. A versenyben minden osztály vegyen részt. Tanulóink a szervezők által kért arányban vegyenek részt az egyházi iskolák rendezvényein. Célunk megfelelő mennyiségű és mélységű, korszerű szaktárgyi ismeretekkel ellátni tanulóinkat. Célunk diákjaink számára biztosítani a választásuknak megfelelő szinten a sikeres érettségi vizsgát, és bekapcsolódásukat a felsőoktatásba Tanórák, múzeum, színház és mozi látogatások Interaktív táblák, internet könyvtár tantárgyi versenyek Képzési kínálatunkat rendszeresen, de legalább 4 évente felülvizsgáljuk. Iskolánk tanulmányi átlaga minden tanév végén érje el a eredményt. Tanulóink a választott érettségi vizsgaszintnek megfelelő követelményeket - a végzett tanulók átlagában legalább szinten teljesítsék. Célunk elérni, hogy végzős hallgatóink 90%-ka jelentkezzen felsőoktatási intézménybe, legalább 70%-kat vegyék is fel. A központi kompetenciamérésen az országos átlagnál jobb teljesítményt nyújtsunk. 18

19 Oldal: 19 /63 Minőségcélok Kiemelt célunk az anyanyelv használatának minél tökéletesebb elsajátítása. Célunk a nyelvi képzés színvonalának emelése. Célunk elérni, hogy minden tanuló kommunikálni tudjon valamilyen idegen nyelven. Célunk elérni, hogy valamennyi tanuló birtokában legyen az alapvető számítástechnikai ismereteknek, használni tudja a számítógépet. Célunk eredményekhez juttatni a tehetséges tanulókat! Célunk felzárkóztatni a hátrányos helyzetben lévőket. A célok eléréséhez vezető eszközök, feladatok tanórák helyesírási versenyek ünnepségek Kossuth Gála külföldi testvérkapcsolatok ápolása - pályázatok nyelvi versenyek nyelvi szakkörök, műsorok Internetezési lehetőségek, emeltszintű érettségire felkészítő csoportok OKTV, OSZTV evangélikus iskolák közötti versenyek megyei, városi versenyek Tantárgyi Napok Gyermek-és ifjúságvédelem Prevenciós programok Korrepetálások, egyéni foglalkozások, tankönyvsegély, szociális segély Sikerkritériumok Célunk elérni, hogy az anyanyelv helyes használatára minden tanórán odafigyeljünk, elérjük, hogy tanulóink szépen, helyesen beszéljék a magyar nyelvet. Célunk elérni, hogy minden tanuló kommunikálni tudjon valamilyen idegen nyelven. Az emelt szintű nyelvi csoportokban a tanulók legalább 50%- ka nyelvvizsgát tegyen. Tanulóink kb. 10%-ka aktívan vegyen részt a testvériskolákkal fenntartott kapcsolatokban, évente legalább egy célnyelvi kirándulás szerveződjön. Célunk elérni, hogy a 12. évfolyam végére valamennyi tanulónk tudja alkalmazni az elterjedtebb felhasználói szoftvereket Tanulóink kb.40%-a vegyen részt a Tantárgyi Napokon, tanulóink kb. 20%-ka vegyen részt az egyéb jellegű versenyeken. Minden hátrányos helyzetű tanuló szüleivel találkozni kell. 19

20 Oldal: 20 /63 A közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos minőségcélok Minőségcélok A célok eléréséhez vezető feladatok Sikerkritériumok Célunk elérni, hogy közvetlen partnereink elégedettek legyenek partneri igény és elégedettség felmérések Kérdőíveink kitöltési aránya min. 75% legyen. nevelési-oktatási tevékenységünkkel a partneri elvárások beépítése A partnerek elégedettsége átlag- és a pedagógiai munka nevelő-oktató munkánkba ban érje el a es átlagot, körülményeivel. egyetlen mutató se legyen alatt. Iskolai honlapunk folyamatosan, jól működő kommunikációs de legalább havonta frissítve rendszer iskolai honlap szülői értekezletek, fogadó órák legyen. Minden szülő legalább a tanév egy szülői értekezletén, vagy fogadó óráján részt vegyen. A munkatársak elégedettségével kapcsolatos minőségcélok Minőségcélok A célok eléréséhez vezető feladatok Sikerkritériumok Célunk munkatársaink motiválása, ösztönzése a minél eredményesebb szakmai, módszertani továbbképzések Minden kolléga teljesítse továbbképzési kötelezettségét. nevelő-oktató munka jutalmak A munkatársi elégedettségmuta- végzésére. El szeretnénk érni, hogy munkatársaink munkaköri leírások éves munkaterv tók érjék el a átlagot. Az intézményi bejárások legalább elégedettek legyenek intézményi bejárások, állapotfel- évente egyszer megtörténjenek. munkakörülményeikkel. mérések felújítások Az eszközbeszerzés folyamatos legyen. eszközbeszerzések pályázatok A társadalmi hatással kapcsolatos minőségcélok Minőségcélok A célok eléréséhez vezető feladatok Sikerkritériumok Célunk egy korrekt együttműködés kialakítása közvetett partnereinkkel. Kapcsolattarás. Megfelelő információ-áramlás Iskolai ünnepségek, jótékonysági bál Meg kell hívni rendezvényeinkre közvetett partnereink képviselőit. 20

21 Oldal: 21 /63 3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Iskolánk a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program II. intézményi modelljét kezdte meg kiépíteni és működtetni. A minőségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket a modell-leírás tartalmazza, melynek fő elemei: partnerközpontú működés, folyamatszabályozás, szervezeti kultúra fejlesztése, folyamatos fejlesztés képessége Partnerközpontú működés Az intézmény fő célkitűzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő nevelési- oktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki partnerközpontú működését, melynek elemei: a modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos frissítése, újragondolása, a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése, a felmérés eredményei alapján az intézmény működésének folyamatos javítása, az intézményi célkitűzések folyamatos ellenőrzése A folyamatok összegyűjtése és definiálása Az előkészületek egyik fontos állomása a folyamatok összegyűjtése és definiálása. Minőségbiztosításunk a következő területekre terjed ki: Az oktatásra és a szocializációra A tanulók iskolai életterére (iskolaépület, osztályok, felszerelések stb.) Az intézmény partnereire (szülők, társintézmények, munkahelyek, szponzorok), és a velük létesített kapcsolatra. Az iskola menedzsmentjére (vezetés és szervezet). A személyi állomány szakmaiságára 3. 3 A folyamatok szabályozása Minőségfejlesztésünk kidolgozásánál intézményi sajátosságainkra alapoztunk. Olyan minőségbiztosítási rendszert vezetünk be, amellyel mérni tudjuk a folyamatok minőségét, melynek 21

22 Oldal: 22 /63 segítségével megtehetők azok a változtatások melyek nélkülözhetetlenek az iskolával szemben támasztott igények, elvárások teljesítéséhez. A folyamatok egy folyamathálózatban, azaz rendszerben helyezkednek el. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a rendszer elemei összekötetésben vannak, minden folyamat hatással van a másikra Az együttműködés csak akkor optimalizált, ha minden folyamat a lehető legmagasabb színvonalú, ha bármely folyamat minősége alacsony, a folyamat aluloptimalizált. Oktatási rendszerünkben a szolgáltatás folyamatok eredménye, ezért a minőség javítása az ismétlődő és mérhető folyamatok szabályozásával, fejlesztésével érhető el. A folyamat szabályozás alábbi alapelveit használjuk: A folyamat célja mindig a partnerek igényeinek kielégítése legyen. A folyamatirányítás alapciklusa a következő legyen. S standard D do C check A act Rögzített eljárások A folyamatokat e szerint az eljárás szerint végezzük A folyamatok eredményét ellenőrizzük Megtesszük a megfelelő lépéseket Ha az eredmények megfelelőek, a folyamatok változatlanok maradnak, továbbra is a régi eljárásokat használjuk. Ha a folyamatok a partnerek igényeit nem teljesítik az erőforrásainkkal összhangban lévő folyamat fejlesztést kell végeznünk. A folyamat fejlesztés alapciklusa: PDCA ciklus A problémamegoldás lépései Alkalmazható módszerek P Plan Tervezd meg! D Do Cselekedj! C- Check Ellenőrizd! A Act Avatkozz be! 1. A probléma meghatározása 2. Adatgyűjtés 3. Adatelemzés 4. Ok-okozatielemzés pareto, brainstorming, adatgyűjtőlap, hisztogram, szórásdiagram, ok-okozati diagram, halszálka diagram. Kapcsolati diagram 1. Tervezés és megoldás fadiagram, mátrixdiagram, hálódiagram, 6. Hatások értékelése paretó diagram, ellenőrző lap, ellenőrző kártya, statisztikák, hisztogram 7. A megoldás szabványo- folyamatábra sítása 22

23 Oldal: 23 /63 A ciklus végére a módosítás eredményeként egy jobb minőséget érhetünk el, a fejlesztés egy spirál szerint halad, mely lehetővé teszi az egyre változó, egyre magasabb szintű partneri igények kielégítését. A minőségügyi tanács fontos feladata meggyőződni a rendszer hatékonyságáról, ki kell dolgozniuk egy dokumentált felülvizsgálati programot, mely magába foglalja a belső vizsgálatokat, a vezetői ellenőrzéseket, az estleges javító beavatkozásokat Munkacsoportok (minőségi körök, munkaközösségek) A csoportok adott célra és meghatározott időtartamra szerveződnek. Minden csoporttag tudja, hogy megbízatása mire, milyen feltételekkel és meddig tart. A terv géniusza a közös vizsgálódás és gondolkodás, nagyon fontos a megfelelő kommunikáció. Átgondolt csapatmunkára van szükség, melyben az emberek kreatívak, állandóan segítik egymás munkáját. Tisztában kell lenniük a jó csapatmunka ismérveivel. A feltételezéseken alapuló döntéshozatal helyett, át kell térni az adatgyűjtésen és elemzésen alapuló döntéshozásra. A csapattagok számára fontos a minőségbiztosítási eszköztár ismerete (képzés, önképzés) A szervezeti kultúra fejlesztése A szervezeti kultúra vizsgálata az irányított önértékeléshez kapcsolódóan történik meg. A vizsgálat tartalmazza a szervezeti kultúra alábbi elemeinek felmérését: a munkatársak azonosulásának mértéke a szervezeti célok egészével, illetve egyes részeivel, egyéni vagy csoport célok elsőbbsége, a munka egyéni vagy csoportban való szervezése (cél munka orientáció), a feladatok és/vagy az emberi kapcsolatok elsőbbsége a (vezetői) döntésekben, a rövid vagy a hosszú távú célokra való koncentrálás (időhorizont), az ösztönzés rendje, motívumai, kifelé vagy befelé fordulás (külső környezet vagy belső működés), kockázatvállalás, az innováció bátorítása (nyitottság vagy elutasítás a változásokkal szemben), a konfliktusok kezelése (szembenéző vagy elkerülő), a kontroll erőssége és jellege (szabályozás, előírás, felügyelet), önállóság-függetlenség a cselekvésben, vezetői fókusz (a végső eredmény vagy a folyamatok fontosabbak). 23

24 Oldal: 24 /63 A felmérés képet ad az egyes elemek fontosságának megítéléséről, az értékek teljesülésével kapcsolatos elégedettségről. A tantestület a helyzetfelmérés eredményeire építve határozza meg a szervezeti kultúra fejlesztésének fő céljait A dokumentumok kezelésének rendje A dokumentálás központi helyet foglal el bármely minőség biztosítási rendszerben, elsődleges szempont kell, hogy legyen azonban az, hogy csak a minimálisan szükséges adminisztrációra törekedjünk. A dokumentáció két egymásra épülő szintje: Az intézményben jelenleg működő eljárások leírása, dokumentálása (A folyamatok részfolyamatainak leírása lépésenként, részlépésenként) A folyamatfejlesztés során létrehozott új eljárások dokumentálása Az auditálás eredményeinek dokumentálása Az általános dokumentáció a Minőségügyi Kézikönyvben található, mely összefoglalja a rendszer alapelveit. A dokumentációnak alapszabályai a következők: A dokumentálást azoknak az embereknek kell elkészíteniük, akik az adott munkát végzik. Dokumentálni kell, amit csinálunk. Azt kell csinálnunk, amit dokumentáltunk. A minőségügyi rendszer dokumentációját is menedzselni, illetve ellenőrizni kell. A dokumentumokat összhangba kell hozni a dokumentált eljárásokkal. Eljárások: Ezek határozzák meg a dokumentációs rendszer felépítését. Meghatározzák milyen folyamatokon belül milyen tevékenységek szükségesek az adott cél eléréséhez. Jelölésük: az eljárás címe, utalás a MIR megfelelő fejezetére, az eljárás számára az MK-ben. 24

25 Oldal: 25 /63 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK 4. 1 A vezetés felelőssége A legfelsőbb szintű vezetés támogatása nélkül a minőségbiztosítási rendszer már az elején elbukik, ezért a vezetés elkötelezettsége nélkülözhetetlen. A vezetői kompetenciák átalakulnak, kiemelkedően fontos a szervezeti önismereti és a helyzetértékelési kompetencia. A minőséget felülről kell bevezetni és irányítani (top-down modell) A hatékony vezetésben a személyes példamutatás sokat jelent. Meg kell teremteni a rendszer bevezetéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket. Gondoskodni kell a rendszer kidolgozásában résztvevők munkájának elismeréséről. El kell szigetelni az örök szkeptikusokat, a közömbösöket meg kell nyerni az ügynek. Az embereket úgy kell szervezni és motiválni, hogy az informális kapcsolatok a rendszer bevezetését segítsék. Szükséges a felelősségek és hatáskörök pontosítása. Ki kell választani azt a pár embert, akivel a munka beindulhat, meg kell találni a résztvevők kompetenciakörét, és abban döntési jogkört kell számukra biztosítani Jogi követelmények Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék, betartsák. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/1 Címe Jogi követelmények folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Az intézmény jogállása és képviselete Működési területek, alaptevékenységek Alaptevékenységeket kiegészítő tevékenységek A törvényes működés alapdokumentumai Hivatkozott dokumentum Alapító okirat, SzMSz Alapító okirat, SzMSz Alapító okirat SzMSz 25

26 Oldal: 26 / Stratégiai tervezés Az intézmény annak érdekében, hogy fejlesztéseit a céljainak megfelelően fókuszálni tudja, megtervezi stratégiáját. Meghatározza a hosszú távú dokumentumok elkészítésének rendjét, tartalmát, egymáshoz való viszonyát. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Címe Me: MIP MK/2 Stratégiai tervezés folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Fejlesztési stratégia Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program Az intézmény belső működési rendjének biztosítása A jogszabályokban megfogalmazott keretek között alakítjuk ki, szükség esetén módosítjuk az intézmény működtetését érintő folyamatokat. Az intézmény vezetése a mérések és értékelések eredményeit is figyelembe véve meghatározza éves feladatait, valamint a javítandó és fejlesztendő területeket. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Címe Me: MIP MK/3 Az éves tervezés folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A munkaterv A nevelőtestület feladatköre Az intézmény munkarendje A tanórán kívüli foglalkozások rendje A helyettesítés rendje Az intézményi gazdálkodás rendje A létesítményhasználat rendje Rendszeres egészségügyi felügyelet rendje Hivatkozott dokumentum SzMSz SzMSz SzMSz, Házirend SzMSz, Pedagógiai program, Házirend SzMSz SzMSz SzMSz, Házirend SzMSz, Házirend, Pedagógiai program 26

27 Oldal: 27 / A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása Fő célkitűzésünk az, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtsunk, ezért kidolgoztuk partnerközpontú működésünket. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/4 Me: MIP MK/5 Címe A partnerek azonosításának folyamata A partnerkapcsolatok irányításának folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Kapcsolataink A belső kapcsolattartás rendje Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program, SzMSz SzMSz Kommunikáció a partnerekkel Feladatunk szabályozni mindazon folyamatokat, amelyek a közvetett és közvetlen partnerekkel való kapcsolatunkat meghatározzák. A közvetlen partnerekkel történő kommunikáció érdekében : Az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/6 Me: MIP MK/7 Me: MIP MK/8 Me: MIP MK/9 Me: MIP MK/10 Címe Az információ áramlás folyamata Kommunikáció a partnerekkel folyamat PR folyamata A szülőkkel való kapcsolattartás folyamata A testvériskolákkal való kapcsolattartás folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Szülőkkel való együttműködés formái Tanulókkal való együttműködés formái Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program, SzMSz Pedagógiai program, SzMSz 27

28 Oldal: 28 / Panaszkezelés Meghatároztuk a panaszkezelés folyamatának lépéseit, a feljebbviteli szinteket, mind a tanulók, szülők, pedagógusok és nem pedagógus alkalmazottak körében. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Címe Me: MIP MK/11 A panaszkezelés folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A nevelőtestület döntései, határozatai A szülői munkaközösség A tanulók jogai Az iskolai diákönkormányzat Fegyelmi büntetések Hivatkozott dokumentum SzMSz SzMSz Házirend, Házirend, SzMSz, Pedagógiai program SzMSz 4. 3 Emberi erőforrások Kiválasztási és betanulási rend működtetése Az egyenletes színvonalú szolgáltatás érdekében kiválasztási és betanulási rendet működtetünk. A jogszabályok és az intézmény küldetésének, alapértékeinek figyelembevételével határozzuk meg a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak kiválasztásának szempontjait. Minden alkalmazott számára kötelező betanulási rendet alakítunk ki, amely biztosítja az intézményi hagyományok és a közösen elfogadott és képviselt értékek, valamint a biztonságos munkavégzés szabályainak és feltételeinek megismerését. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/12 Címe Új munkatársak felvételének, betanításának folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A vezetők közötti munkamegosztás Hivatkozott dokumentum SzMSz 28

29 Oldal: 29 / Továbbképzési rendszer működtetése Kialakítjuk az intézmény működése szempontjából meghatározó partnerek továbbképzési rendjét. Ennek során építünk a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségekre és szabályozásra (továbbképzési kínálat, továbbképzési és beiskolázási tervek készítésének kötelezettsége), valamint a belső képzési lehetőségek kihasználására is. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Címe Me: MIP MK/13 Munkatársak képzésének folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A pedagógusok továbbképzése A pedagógusok továbbképzése Nevelőtestület feladatköre Hivatkozott dokumentum SzMSz Beiskolázási terv SzMSz Ösztönző rendszer működtetése Kialakítjuk és működtetjük a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerünket, ennek alapjául az országos vagy helyi szinten kiépülő értékelési, ösztönzési, illetve minőségi díj rendszerét tekintjük. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/14 Címe Alkalmazottak jutalmazásának, kitüntetésének folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Értékelési hagyományaink Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program 29

30 Oldal: 30 / Az egyéb erőforrások biztosítása és hatékony felhasználása Az intézmény vezetése az induló helyzetet az intézmény lehetőségeivel és képességeivel öszszevetve határozza meg az erőforrások biztosításának prioritásait. Tudatosítjuk partnereinkben, hogy mindenki felelős a közös vagyon, az infrastruktúra megóvásáért, hatékony kihasználásának biztosításáért, a pazarlás megakadályozásáért. Azonosítjuk és szabályozzuk azokat a működéshez és az oktatási-nevelési folyamathoz kapcsolódó tevékenységeket, melyek segítik szakmai munkánkat E körbe értendők az oktatásnevelést kiszolgáló és támogató nem pedagógiai tevékenységek, az infrastruktúra karbantartásának tevékenységei, valamint az amortizáció figyelése ás a tárgyi felszerelés cseréjének, az épület felújításának a lehetőségekhez mért optimális tervezése és megvalósítása A gazdasági erőforrások biztosítása Az intézmény vezetése elvégzi a pedagógiai program megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi tervezést (költségvetés-tervezés, pályázatok, külső támogatások feltárása). Az erőforrások biztosítása és hatékony kihasználása érdekében mérhetővé teszi az erőforrások felhasználását. Szabályozzuk a nevelési-oktatási tevékenységéhez közvetlenül és közvetetten szükséges feltételek biztosításának, finanszírozásának folyamatait (elszámolás, könyvelés, számvitel, munkaügy stb.). Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Címe Me: MIP MK/15 Gazdasági tervezés folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A számlázás rendje Pénzkezelés Reprezentáció Bizonylatolás Belső ellenőrzés Számvitel Ügyrend Hivatkozott dokumentum számlarend Pénzkezelési szabályzat Reprezentációs szabályzat Bizonylatolási szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Számviteli szabályzat Ügyrendi Szabályzat 30

31 Oldal: 31 / Eszköz, felszerelés, épület biztosítása Az intézményvezetés a fenntartóval együttműködve biztosítja az intézmény működéséhez szükséges infrastruktúrát és tárgyi eszközöket. Az infrastruktúra és a tárgyi eszközök tervezése és biztosítása a ténylegesen meglévő eszközök kihasználtságának figyelembevételével történik. Az intézmény elvégzi a mindennapi hatékony működéséhez szükséges külső tárgyi eszközök és szolgáltatások felmérését és optimális beszerzési tervet készít. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Címe Me: MIP MK/16 Eszközök beszerzésének folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Eszközök biztosítása Leltározás Selejtezés Hivatkozott dokumentum Beszerzési terv Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Munkakörnyezet biztosítása A megfelelő munkakörnyezet kialakításának és fenntartásának alapja a hatékony működéshez szükséges rend, tisztaság, rendszeresség mindennapi biztosítása. Az intézmény vezetése folyamatosan értékeli e három feltétel teljesülését, ezzel is ösztönözve az intézmény használóit a közösen elfogadott értékrend tiszteletben tartására, illetve támogatására. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/17 Címe Infrastruktúra működtetésének folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Éves bejárás Környezetvédelem Hivatkozott dokumentum SzMSz Környezeti nevelési program 31

32 Oldal: 32 / Adminisztráció Megfelelő mélységben dokumentált formában szabályozzuk folyamatainkat, amelyhez megfelelő dokumentációs és bizonylatolási rendet alakítunk ki. Az intézmény vezetése gondoskodik az iratkezelési szabályzatban foglaltak betartásáról. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/18 Címe Az íratok, dokumentumok kezelésének folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Iratok kezelése Hivatkozott dokumentum SzMSz, Iratkezelési szabályzat, ügyrend, bizonylatolási rend 4. 5 Biztonságos intézmény Meghatározzuk azokat a folyamatainkat, melyekkel biztosítható az intézmény biztonságos és egészséges feltételek közötti működése. E szabályozás során a fizikai feltételek biztosítása mellett, azzal egyenrangú feladatként, helyezünk kiemelt hangsúlyt a szemléletformálásra is Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Felmérjük azokat a veszélyeket, amelyek a tanulók, intézményi dolgozók fizikai biztonságát érintik. A biztonság érdekében az intézményvezetés a következő eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Címe Me: MIP MK/17 Infrastruktúra működtetésének folyamata Me: MIP MK/19 Tanári ügyelet végzésének folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Intézmény óvó-védő előírások Eljárás rendkívüli események idején Katasztrófa elkerülési tervek, szabályzatok Éves bejárás Hivatkozott dokumentum SzMSz SzMSz, Házirend Tűzriadó terv, bombariadó terv SzMSz 32

33 Oldal: 33 / Mentálhigiéné A biztonságos és egészséges munkavégzés és tanulás feltételeit a mentálhigiéné vonatkozásában is igyekszünk biztosítani. Áttekintjük, hogy milyen mentálhigiénés kérdésekkel kell foglalkozni a tanulók, intézményi dolgozók érdekében. Megvizsgáljuk, hogy a társadalom egészséges működése érdekében milyen szemléletformáló illetve megelőző programokra (pl. személyi higiénia, környezettudatos gondolkodás, drog- prevenció, AIDS-megelőzés) jelentkezik helyi, illetve társadalmi igény. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/17 Me: MIP MK/19 Me: MIP MK/20 Me: MIP MK/23 Címe Infrastruktúra működtetésének folyamata Tanári ügyelet végzésének folyamata Gyermek és ifjúságvédelmi munka végzésének folyamata Osztályfőnöki munka végzésének folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Intézmény óvó-védő előírások Gyermek-és ifjúságvédelem Rendszeres egészségügyi felügyelet rendje Egészségnevelés a tanórákon Iskolai drogstratégia Hivatkozott dokumentum SzMSz SzMSz, Pedagógiai program SzMSz, Házirend Egészségnevelési program Egészségnevelési program 4. 6 Oktatás-nevelés Meghatározzuk és működtetjük azokat a folyamatokat, melyek kulcsfontosságúak az oktatási és nevelési célok és az intézmény küldetésének megvalósítása szempontjából Helyi képzési kínálat tervezése Kialakítjuk a képzési programok tervezésének, adaptálásának módját, valamint a kötelező foglalkozásokon kívüli kiegészítő tevékenységek és szolgáltatások körét. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/21 Címe Tanmenetek készítésének, beválás vizsgálatának folyamata 33

34 Oldal: 34 /63 A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Helyi tanterv Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program SzMSz, Pedagógiai program Beiskolázás Célunk a jól bevált gyakorlat szabályozásával az iskola vonzerejének megtartása és a cél érdekében történő folyamatos javítása a partnerek elvárásainak megfelelően, a törvényi jogszabályok betartása mellett. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/22 Címe A beiskolázás folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A belépés feltételei A tanulók felvétele A felvételi vizsga A tanulás támogatása Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program SzMSz SzMSz Összegezzük azokat az általunk alkalmazott tanulásszervezési eljárásokat és eszközöket, amelyekkel a tanulók önálló ismeretszerzését támogatjuk Ennek figyelembevételével alakítjuk ki a tanulók tanulását támogató technikákat. Megállapítjuk azokat a közös követelményeket, amelyeket elvárunk a tanmenetek, foglalkozási tervek tartalmi szabályozására, az adott tanulócsoportra való kidolgozására, folyamatos frissítésére vonatkozóan. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/23 Me: MIP MK/24 Me: MIP MK/25 Me: MIP MK/26 Me: MIP MK/27 Címe Osztályfőnöki munka végzésének folyamata Szabadidős programok szervezése Tehetséggondozás folyamata Felzárkóztatás folyamata Továbbtanulás támogatásának folyamata 34

35 Oldal: 35 /63 A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Nevelő-oktató munkánk céljai, feladatai, Tehetséggondozás Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása Tanórán kívüli foglalkozások, tevékenységek Pedagógusok szakmai együttműködése Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program Pedagógiai program Pedagógiai program SzMSz, Pedagógiai program, Diáktanács SzMSz-a, munkaterve Nevelőtestületünk közösen határozza meg követelményeit, elvárásait a csoport, az osztály vezetéséért felelős pedagógusok szerepét illetően. Kialakítjuk a pedagógusok együttműködésére vonatkozó szakmai kereteket, illetve megfogalmazzuk az ezzel kapcsolatos követelményeket. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/28 Me: MIP MK/23 Me: MIP MK/29 Címe Pedagógusok szakmai együttműködése Osztályfőnöki munka végzésének folyamata Szakmai munkaközösségek működése A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Az intézmény szakmai munkaközösségei Az osztályközösség vezetője Hivatkozott dokumentum SzMSz SzMSz Tankönyvek, taneszközök kiválasztása, beszerzése és beválás vizsgálata A törvényben szabályozott és a helyi tantervünknek megfelelő tankönyveket, taneszközöket használjuk. A tankönyvek kiválasztását, beszerzését és beválását az évek során kialakult gyakorlat szerint végezzük. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/30 Címe Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának, beszerzésének és beválásának folyamata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program 35

36 Oldal: 36 / Ellenőrzés, mérés, értékelés Az ellenőrzés, mérés, értékelés általános elvei Minőségirányítási rendszerünkben meghatározzuk azokat a mérési, értékelési, ellenőrzési folyamatokat és eszközöket, amelyekkel biztosítjuk a PDCA-ciklus értékelési és beavatkozási pontjainak intézményi szintű megvalósítását. Az ellenőrzést a szervezet teljes egészét átfogó minőségirányító rendszer egyik fontos elemének tekintjük. Az ellenőrzés során a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgáljuk. Célunk az ellenőrzés során feltárt hibák javítása, a folyamatos fejlesztés. A hangsúlyt a hibák keletkezését megakadályozó, megelőző intézkedésekre és tevékenységekre helyezzük. Fontos a kiszámítható, tervezhető mérések rendszerének működtetése annak érdekében, hogy az intézményi önértékelés objektív tényeken alapuljon, és irányt szabjon a folyamatos fejlesztésnek A mérésekkel kapcsolatos alapkövetelményeink: objektivitás (a mérési körülményektől való függetlenség) validitás (érvényesség, azaz azt mérje az eszköz, amit mérni akarunk) reliabilitás (megbízhatóság) A mérés eredményei kiindulópontul szolgálnak az értékeléshez: az elért eredmények, az esetleges problémák, a fejlesztendő területek feltárásához. Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés, mérés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva megvizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. Az értékelés az intézmény, a fenntartó és a központi oktatásirányítás által jóváhagyott dokumentumaiban megfogalmazott szakmai célkitűzéseket veti össze a tényleges működés eredményeivel. A mérést mindig értékelés követi. Az értékelés során értelmezni kell a mérés eredményeit: Milyen következtetéseket tudunk levonni a mérés eredményeiből? A mérés eredményeit össze kell hasonlítani a kitűzött célokkal és a célokhoz rendelt sikerkritériumokkal. 36

37 Oldal: 37 /63 A mérési, értékelési rendszer folyamatos működtetése alapozza meg a reális, objektív tényeken alapuló helyzetelemzést, amelyre a folyamatos fejlesztés épül. Az értékelés rögzíti az elért eredményeket, értékeket, és így megerősíti az eddigi tevékenység folytatását, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így a változtatás, a fejlesztés szükségességét fogalmazza meg. Az ellenőrzés, mérés, értékelés tervezése során eljárási szabályzatokban rögzítjük az alábbiakat: Mi az ellenőrzés, mérés, értékelés célja? Az ellenőrzés, mérés, értékelés a működés milyen területeire terjed ki? Ki végzi az ellenőrzést, mérést, értékelést? Kiket ellenőrzünk, mérünk, értékelünk? Milyen szempontok alapján történik az ellenőrzés, mérés, értékelés? Mik az indikátorok? Milyen követelményekhez kell viszonyítani? Mikor történik az ellenőrzés, mérés, értékelés? Milyen időközönként történik az értékelés? Milyen módszerek, eszközök segítségével történik az ellenőrzés, mérés, értékelés? Hogyan történik az ellenőrzésben, mérésben, értékelésben érintett személyek tájékoztatása az ellenőrzés, mérés, értékelés megállapításairól? Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Az intézmény bevezeti a mindennapi gyakorlatba a folyamatos fejlesztést, azaz az egyes tevékenységi folyamatok végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján, az egyes tevékenységek, folyamatok végrehajtói elvégzik a felmerült hibák kijavítását, illetve a későbbi, ismételt előfordulás megakadályozásának érdekében preventív munkát is végeznek. Így a tevékenységek, folyamatok a korábbi minőségben, vagy annál biztonságosabban, illetve magasabb színvonalon kerülnek végrehajtásra. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MIP MK/31 Címe A folyamatos fejlesztés folyamata 37

38 Oldal: 38 /63 5. ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 5. 1 A szakmai működés ellenőrzése, mérése, értékelése Pedagógus teljesítményértékelési rendszer A pedagógus teljesítményértékelési rendszer célja és jellege A pedagógus minőségértékelési rendszer célja egységes, az iskola pedagógiai programján alapuló, a gyakorlatban működő pedagógus minőségértékelési rendszer segítségével, javítani a nevelő-oktató munka színvonalát, az iskola külső és belső partnereinek elégedettségét. E célok elérése egyrészt közvetlenül az egyes tanárok oktató-nevelő munkájának színvonalát javító, másrészt pedig az iskolai munka szervezésével-irányításával összefüggő alcélokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét cél alapvetően fejlesztő és nem minősítő jellegű. Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelésére irányuló célok A pedagógus minőségértékelési rendszer: Segít abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítménye hogyan ítéltetik meg, egy tantestületi konszenzus alapján létrehozott és a tanári közösség egésze által elfogadott kritériumrendszer alapján. Nyugtázza és méltányolja az elért egyéni teljesítményeket, segítségével kimutatható a fejlődés. Segít az esetleges egyéni problémák feltárásában, és az erre épülő tanácsadással és egyéni célok kitűzésével elősegíti a pedagógus szakmai fejlődését. Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok A pedagógus minőségértékelési rendszer: Elősegíti a színvonal emeléséhez szükséges iskolai tárgyi/igazgatási feltételekkel kapcsolatos problémák azonosítását és megoldását. Elősegíti az iskolai feladatok jobb, egyenletesebb elosztását. Elősegíti az egyéni igények, szükségletek és a továbbképzés összehangolását. Adatokat szolgáltat a szervezet erősségeiről, a fejlesztendő területekről. Adatokat szolgáltat az iskolai Pedagógiai Program aktualizálásához. Javítja a tanárok és az iskolavezetés közötti kommunikációt. 38

39 Oldal: 39 /63 Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekből következő elvárások A fejlesztő szándék elve Mivel alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka minőségének javítása a rendszer: legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására, legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére, egyértelműen mutassa ki a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények közötti különbséget, legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására, segítse a tanárok és az iskolavezetés közötti információcserét, segítsen az iskolavezetésnek abban, hogy jobban megismerje a tanárok véleményét. A méltányosság elve Pedagógus minőségértékelési rendszerünk fejlesztéselvű, célja nem a pedagógusok elmarasztalása, hanem az egyéni és közös értékrend összehangolása, és a munkavállaló és a vezetés közös érdekére épülő megállapodások megkötése, ezért a pedagógus minőségértékelési rendszer: Tiszteletben tartja a tanári autonómiát, csak olyan mértékig és csak olyan területeken fogalmaz meg és értékel követelményeket, amelyek az iskola közösen elfogadott értékrendjének és pedagógiai programban megfogalmazott feladatainak megvalósulását szolgálja. Minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan kezel, teljes mértékben kizárja a megszégyenítés, megszégyenülés lehetőségét. Objektivitásra törekszik. Biztosítja, hogy az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen. Lehetőséget ad az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét a róla gyűjtött adatokkal kapcsolatosan. Segítséget ad a fejlődés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel kapcsolatos egyéni döntések meghozatalát az értékelt tanárra bízza. A sokoldalúság elve Mivel a pedagógustevékenység rendkívül összetett, és az oktató-nevelő munka minőségének számos különböző aspektusa van a rendszer: Egyértelművé teszi, hogy közösségünk milyen területek vizsgálatával és milyen kritériumrendszer alapján ítéli meg tanárainak teljesítményét, 39

40 Oldal: 40 /63 Figyelembe veszi mind a szaktárgyak tanításával összefüggő, mind az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket, minden munkaközösség külön megvitatja, majd a speciális tantárgyi követelmények figyelembevételével pontosítja az egyes mérőeszközöket és a bennük foglalt kritériumokat. A kivitelezhetőség elve A pedagógus minőségértékelési rendszer a pedagógiai programhoz hasonló legitimációval rendelkezik, a nevelőtestület elfogadásával lép életbe. Módosítása csak a nevelőtestület részvételével és akaratából történhet meg. A rendszer bevezetése fokozatosan történik. Alapelv, hogy a követelmények teljesülésének értékelésére csak azok elfogadását és kihirdetését követően kerülhet sor. Csak olyan területeket vizsgál, amelyekről megfelelő adatok állnak rendelkezésre. Fontos, hogy a rendszer egyszerű, egyértelmű, minden részletében átlátható legyen és lehetőség szerint, minél jobban vonja be az érintettet az értékelési folyamatba. A követelményrendszer alapjai és összetevői A követelményrendszer három egymást kiegészítő alapon nyugszik: az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a pedagógus munkakör általános, helyi és, ha szükséges, személyre szóló (az érintett tanár és az igazgató megegyezésén alapuló) elemeket tartalmazó munkaköri leírásán, egy, a munkaköri leírás többnyire formális minimumkövetelményein túlmutató, a pedagógusi munka különböző szerepszintjeit és az ezeknek megfelelő képességeket és készségeket átfogó, közmegegyezésen alapuló szelektív, de a vizsgált területeken kellően részletes norma- vagy kritériumrendszeren. az előző értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapításokon, amelyek rögzítik a kiemelkedően sikeres területeket és fejlesztési célok formájában kijelölik a jövőben fejlesztendő területeket. A teljesítményértékelés dimenziói: Munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok munkakörhöz kapcsolódó eredmények munkakörhöz kapcsolódó magatartás, tevékenység 40

41 Oldal: 41 /63 A vizsgálandó területek A fenti össze egy rendkívül összetett, szerteágazó követelményrendszert alkotnak, mely szükségessé teszi bizonyos prioritások kialakítását. Az egyes területek fontossága, az adatok hozzáférhetősége és praktikus megfontolások alapján, valamint a fejlesztő jelleg elsődlegességének eleve deklaráltsága okán, a következő területek rendszeres vizsgálatát tartjuk szükségesnek: a tanár tanórai oktató-nevelő munkájának értékelése, a tanár tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése, a tanár képzettségének és felkészültségének értékelése, a tanár által tanított tanulók kiemelkedő tanulmányi eredményeinek értékelése, a tanári teljesítmény egymást követő ciklusokban tapasztalt javulásának értékelése, a tanár hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése, a tanár szakmai tevékenységének értékelése. Az információgyűjtés eszközei Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Ez a rendszer öt különböző eszköz segítségével gyűjti be a kritériumokra vonatkozó információkat: óralátogatási lap, tanulói kérdőív önértékelő lap véleménykérő lap értékelési beszélgetés (és a vizsgálat tanulságait összegző értékelési összesítő lap) Egy-egy eszköz egyszerre az értékelés több komponensét is lefedheti, azaz egy-egy komponens vizsgálata több különböző eszközön keresztül történhet. Az értékelés lebonyolítói Az értékelést az értékelt tanár munkaközösség-vezetőjéből (vagy több tárgy tanítása esetén munkaközösség-vezetőiből) és az igazgatóság egy tagjából álló értékelő team végzi az érintett tanár aktív közreműködésével. (A munkaközösség-vezetők értékelését annak helyettese vagy a legnagyobb tanítási tapasztalattal rendelkező munkaközösségi tag végzi.) Az információszolgáltatásban egy kérdőív kitöltésével a tanulók is részt vesznek. A mérőeszközök közül az Óralátogatási Lap kritériumaival kapcsolatos információgyűjtés az Értékelő Team tagjainak feladata, a Tanulói Kérdőívben foglalt kritériumokról értelemszerűen 41

42 Oldal: 42 /63 maguk a diákok alkotnak ítéletet, míg az Önértékelő Lapon, a Véleménykérő Lapon megfogalmazott kritériumokkal összefüggő információk az érintett tanár és a Team tagjainak konszenzusával születnek meg az Értékelési Beszélgetés keretében, ahol az értékeltnek módja van a nem konszenzus útján keletkezett információkkal kapcsolatban is véleményt nyilvánítani. Az értékelési ciklus A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy tanár esetében egy kétéves ciklus után zárul. Egy tanár értékeléséről az igazgató által kijelölt értékelő team gondoskodik. A ciklus során: az értékelt tanár által tanított minden tárgy munkaközösség-vezetője évente legalább egyszer, nagyobb munkaközösségeknél ciklusonként egyszer, az igazgatósági tag pedig ciklusonként legalább egyszer meglátogat és a megadott kritériumok alapján értékel egy-egy tanórát. Az óralátogatásokat óramegbeszélések követik, egy alkalommal (minden év májusának elején) a tanár által tanított összes csoport tanulói kérdőívek segítségével értékelik a tanár teljesítményét, a ciklus vége felé az érintett tanár (az adott év májusában-júniusában) két különböző típusú egy önértékelő és egy véleményekre kérdező kérdőívet tölt ki, a ciklus legvégén (az adott év júniusában), az összes adat birtokában, (az érintett tanár és az értékelő team tagjainak részvételével) egy értékelő beszélgetésre kerül sor, amely során megbeszélik az összegyűjtött adatokból következő tanulságokat és kijelölik a következő két éves ciklusra vonatkozó egyéni célokat, a ciklus legvégén - minden érintett által egyetértően aláírt - értékelési összesítő lapon rögzítik a tapasztaltakat és a kijelölt egyéni célokat, minden év októberében az értékelési felelős tájékoztatást ad a tantestületnek az iskola egészére vonatkozó eredményekről. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása Különös figyelmet fordítunk az adatok bizalmas és biztonságos kezelésére. Az érintett tanár az óramegbeszélések után megkapja a kitöltött óralátogatási ívek másolatát, minden év végén megkapja a tanulói visszajelzések összesítését, és maga tölti ki az önértékelő és véleménykérő lapokat. Az értékelési összesítő lap megírása után ezek a dokumentumok a lap mellékleteként a következő ciklusig megőrizendők. Az értékelési összesítő lapok és mellékleteik biztonságos tárolása az értékelési felelős kötelessége. Az ezekhez való hozzáférés rajta kívül csak a tanár munkaközösség-vezetőire, valamint az igazgatóra és helyetteseire és természetesen magára az érintett tanárra terjed ki. Az 42

43 Oldal: 43 /63 értékelési összesítő lap mindaddig nem selejtezhető, amíg a tanár az iskolában tanít. Ha a tanár munkaviszonya megszűnik, a lapot a tanár kérésére át kell neki adni, amennyiben nem kéri, meg kell semmisíteni. Az összesítő lap más munkáltatónak nem adható Az érintett tanár megismerhet minden róla gyűjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba, kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésből származó információkat, A munkaközösség-vezető a ciklus zárásakor megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár értékelési összesítő lapját, egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során megismert információkat a hatáskörébe tartozó feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához. A munkáltató (az igazgató és helyettesei) bármikor hozzáférhet minden tanár személyes értékelési összesítő lapjához, egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során szerzett információkat a tanárok beosztását érintő személyi döntések, valamint a bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meg hozatalára, felhasználhatja a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának javítására, felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos döntéseiben, az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR célokra. Az értékelési rendszer bevezetésének, működtetésének érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MK/32 Címe Pedagógusok munkájának értékelése folyamat A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzése Hivatkozott dokumentum SzMSz 43

44 Oldal: 44 / A vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjai és az értékelés rendje jogszabályi alapok Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. (40. (11)) A vezetői feladatokat ellátók köre Minden szervezet tevékenységének meghatározó eleme a szervezet vezetési rendszere, e rendszer működtetése, koordinálása. A törvény nem csupán az első számú vezetőt (igazgatót), hanem az intézmény teljes vezetői körét érti a vezetés alatt. Tehát a vezetésbe tartoznak az intézmény igazgatóhelyettesei, gazdasági vezetője, továbbá az intézmény munkatársi közösségeinek vezetésével megbízott pedagógusok is (munkaközösség-vezetők). A vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének célja: a vezetők, a középvezetők munkájának mérése, értékelése, a folyamatos visszajelzés, a vezetői munka hatékonyságának növelése. A vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének jellege Munkaköri leírás alapján történő, önértékelésen és alkalmazotti, partneri véleményeken alapuló teljesítményértékelés Az értékelést végzők köre Az értékelést az értékelési team végzi. A vezetői feladatokat ellátók munkájáról véleményt mond a fenntartó, az alkalmazottak, a szülői közösség és az iskola tanulói. Az értékelés, módszerei, az információgyűjtés eszközei Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Egyegy eszköz egyszerre az értékelés több komponensét is lefedi, azaz egy-egy komponens vizsgálata több különböző eszközön keresztül történik. Általánosan elmondható, hogy a munkatársak és a közvetlen partnerek véleménye szinte minden egyes kritériummal kapcsolatban kikérhető. Minden esetben az intézménynek kell eldöntenie, hogy az értékelésben résztvevőktől, mely területek értékeléséhez kérhetők hasznos információk. (igény és elégedettségi kérdőívek, klíma tesztek, szervezeti kultúrát mérő teszt, SWOT analízis, KMD modell) 44

45 Oldal: 45 /63 Vezetői teljesítményértékelő lap Összesített vezetői teljesítményértékelő lap Az értékelési ciklus A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy vezető esetében egy kétéves ciklus után zárul. A vezető értékeléséről az értékelő team gondoskodik. A ciklus során: a vezetői teljesítményértékelő lapot kitölti a vezető és az alkalmazottak, a munkaközösség vezetők esetében az iskolavezetés és a munkaközösségi tagok, gazdaságvezető esetében az alkalmazottak, a ciklus legvégén rögzítik a kiemelkedően sikeres területeket és fejlesztési célok formájában, kijelölik a jövőben fejlesztendő területeket az összesített vezetői teljesítményértékelő lapon. az értékelési felelős tájékoztatást ad a tantestületnek az értékelés eredményéről. A vezetői munka értékelésének területei Az intézmény vezetésének számos funkciója van, igen sokféle feladatot kell ellátnia egy oktatási intézmény keretein belül. Az oktatás eredményességének, hatékonyságának felértékelődése szükségessé tette az iskolavezetői szakma újraértelmezését is, és átalakította az igazgatóval, az iskolavezetéssel, a középvezetőkkel szemben támasztott elvárások rendszerét. Mivel a vezetőségnek a hatékonyságról alkotott felfogása, az eredményes működés megvalósításának képessége jelentősen befolyásolja a szervezet fejlődését, a vezetői munka értékelésénél azt vizsgáljuk, milyen mértékben van meg vezetőinkben az a fajta tudás és képesség, amelynek segítségével: hozzájárulnak az iskolai célok és a szervezetben és azzal érintkezésben levők egyéni céljainak harmonizálásához, szerepük meghatározó az iskolai értékrend kialakulásának folyamatában, hozzájárulnak az anyagi és humán erőforrások hatékony felhasználásához, motiválni tudják az egyéneket és csoportokat, ügyelnek a tantestület szociális, illetve affektív szükségleteinek kielégítésére, irányítják az egyének, csoportok és az intézmény munkájának elemzését, értékelését, biztosítják az irányítókkal, a helyi társadalommal a kapcsolat harmonikus voltát, segítik az iskola célrendszerének, imázsának formálását, figyelembe veszik a partnerek elvárásait. 45

46 Oldal: 46 /63 Az intézményvezetés tevékenységének értékelése intézményi szinten Az iskola vezetése Munkaterületek: Dimenziók: Jogszerű működés Szervezetfejlesztés Erőforrásgazdálkodás Kezdeményezés Szakmai munka irányítása Partnerkapcsolatok irányítása Tervezés Működtetés Ellenőrzés, mérés A jogi szabályokat, fenntartói elvárásokat érvényesíti A szervezet céljai, és feladatai szerint alakítja ki a szervezeti felépítést. A tervező munkába bevonja a munkatársakat Gondosan megtervezi az intézmény munkaerő gazdálkodását, a továbbképzéseket, építve a költségvetési, pályázati és egyéb forrásokra Szakmailag megalapozott döntéshozatali rendszert alakít ki, támogatja, kezdeményezi a szakmai innovációkat A szakmai munkát éves szinten tervezve kijelöli a tanári feladatokat Törekszik a szabályozott működés kialakítására, példát mutat a szabályok betartására Segíti a munkatársakat feladataik megoldásában, a munkatársi igényekhez alakítja a belső kommunikációt Biztosítja a zavartalan működés feltételeit, törekszik a feladatok arányos elosztására Mérlegeli az innovációk, fejlesztések kockázatait, várható eredményeit, erőforrás szükségletét Gondoskodik a feladatok szakmailag megalapozott ellátásáról Közvetlenül ellenőrzi a szabályoknak megfelelő működést, belső ellenőrzési rendszerével biztosítja a jogszerű működést Ellenőrzi a közös értékek meglétét, a megállapodások betartását, az egyéni és csoportfeladatok megvalósítását Ellenőrzi a munkatársak teljesítményét, szabályozza a pénzügyi felhasználásokat Folyamatában ellenőrzi a szakmai fejlesztések előrehaladását, méri azok hatékonyságát Szabályozott módon tervezi a partnerkapcsolatokat. Fontosnak tartja személyes részvételét az egyes partnerkapcsolatokban. A szakmai munka ellenőrzését a közös elveknek, normáknak és szabályozásoknak megfelelően végzi Rendszeresen méri a partnerek igényeit, elégedettségét, ellenőrzi a partnerkapcsolatokat Értékelés Értékeli a munkatársak szabálykövető magatartását, a tapasztalatok alapján javaslatokat tesz a szabályok módosítására Munkakörönként, feladatonként differenciált értékelő munkát végez Értékeli a munkatársak teljesítményét, a továbbképzések hatékonyságát, a pénzügyi felhasználások hatékonyságát, a felszereltség megfelelősségét Értékelésével ösztönzi a folyamatos fejlesztést Az önértékeléssel párhuzamosan egyénileg értékeli a munkatársak szakmai teljesítményét A teljesítmények értékelésébe bevonja a partnereket. Terveket készít. 46

47 Oldal: 47 /63 A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés Különös figyelmet fordítunk az adatok bizalmas és biztonságos kezelésére. Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap és mellékleteik biztonságos tárolása az értékelési felelős kötelessége, azok mindaddig nem selejtezhetőek, amíg a vezető az iskolában dolgozik. Ha a vezető munkaviszonya megszűnik, a lapot a kérésére át kell neki adni, amennyiben nem kéri, meg kell semmisíteni. Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap más munkáltatónak nem adható át. Az érintett vezető megismerhet minden róla gyűjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba, kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésből származó információ Eljárási szabályok A vezetői munka értékelésének folyamatát eljárásrendünk szabályozza, amely meghatározza az értékelés területeit, az értékelés módszerét, valamint az értékelésben résztvevők körét és a szükséges erőforrásokat. A felhasznált kérdőívek a szabályzat mellékleteit képezik. Az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MK/33 Címe A vezetői beosztásban dolgozók munkájának értékelése folyamat A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A közoktatási intézmény vezetése Hivatkozott dokumentum SzMSz A tanulók munkájának értékelése Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés segítségével folyamatosan szerzünk információkat, egyrészt az ismeretek elsajátításának mértékéről, másrészt a tanulói személyiség más megnyilvánulásairól (pl. munkamorál, munkatempó, érdeklődés, tanulási módszerek). 47

48 Oldal: 48 /63 Az ellenőrzés formái Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az elméleti jellegű tantárgyak ellenőrzésénél a tanulók többször felelnek szóban vagy írásban, illetve az egyes témakörök végén az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. Nem feltétlenül fontos ennek az összegző jegynek írásbeli számonkérésnek lennie, hiszen törekedni kell minden tárgyból az önálló kifejtő előadásmód fejlesztésére. Alkalmat adunk az egyéni kutatások megtanulására és begyakorlására. Ez lehet írásbeli házi dolgozat formájú, vagy l0-l5 perces előadás is. Biztosítjuk ily módon az alkotó, elemző témafeldolgozást, az egyéniség kibontakozását, a szakirodalomban való önálló tájékozódást, a könyvtárhasználat elmélyítését; a kommunikációs készség megalapozását. Az ének-zene, a rajz, a számítástechnika, a technika tantárgyból valamilyen gyakorlati tevékenységgel. összekapcsolva ellenőrizzük a teljesítményt. A testnevelés követelmény elsajátítását főleg gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. Az értékelés célja, formái és módszerei Az értékelés során tájékozódunk munkánk eredményességéről, tájékoztatjuk a tanulót, a szülőt a munka hatékonyságáról. A nevelők a tanulói teljesítmény értékelését elsősorban az alapján mérik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul a helyi tantervben előírt követelményekhez. A tanulói teljesítmények elemzéséből a magunk számára is következtetéseket vonunk le munkánk eredményességére vonatkozóan. Ezt az önvizsgálatot testületünk kiemelt feladatnak tekinti, mind iskolavezetési, mind munkaközösségi szinten. Az értékelés formái, módszerei A tanulók előmenetelének értékelését érdemjeggyel, illetve osztályzattal minősítjük. A számszerű értékelés hagyományos formáját alkalmazzuk: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). A teljesítmény minősítése csak érdemjeggyel torzulásokhoz vezethet, valljuk tehát, hogy ne legyen kizárólagos. Figyelnünk kell arra, hogy tudás helyett ne csak a jó osztályzat legyen a cél. Az értékelés több az osztályzásnál. Az osztályzásban alkalmazott ötfokú skála ugyanakkor könnyen kezelhető, áttekinthető, megszokott. 48

49 Oldal: 49 /63 A Közoktatási törvényben leírtakon túl hangsúlyozni szeretnénk az alábbiakat: nem adunk tört jegyeket, illetve annak két érdemjegyeként történő beírása nem megengedett, a tanulmányi előmenetel folyamatos értékelése érdekében minden tanuló teljesítményét, minden tantárgyból havonta legalább egyszer minősíteni kell, a témazáró, ill. nagydolgozat osztályzatait pirossal írjuk a naplóba, ezek súlyozottan szerepelnek, a félévi és év végi jegyeknél figyelembe vesszük a fejlődési tendenciát, a részjegyek súlyát, de a törvény szellemében a tanuló hátrányára jelentősen nem térhetünk el az érdemjegyek átlagától, az optimum és a minimum követelményszint ismeretében a jeles és elégséges érdemjegy jól körülhatárolható, a közbülső osztályzatok megállapításánál kerülendők a szubjektív elemek, bármilyen formáját is választjuk az értékelésnek, mindig alkalmaznunk kell a szöveges értékelést is, minden tantárgynál. Ily módon több információt közölhetünk. Az írásbeli munkák javításánál - az aláhúzáson túl - jelezzük szöveggel is a jó megoldást, a tévedés okát. Fontos, hogy az értékelés érthető, konkrét, egyénre szabott, fejlesztő legyen, bizonyítsa a pedagógus segítőkészségét. Kiemeljük a pozitívumokat, megfogalmazzuk az előrelépés lehetőségeit, a hibák kiküszöbölésének módját. A tanulók munkájának értékeléséhez az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MK/34 Címe A tanulók munkájának értékelése folyamat A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése A tanulók ellenőrzése, értékelése A magatartás, szorgalom értékelése Értékelési hagyományaink A tanulók jutalmazásának elvei, formái Hivatkozott dokumentum Pedagógiai program Pedagógiai program Pedagógiai program SzMSz 49

50 Oldal: 50 / Az országos kompetenciamérések eredményeinek értékelése, értelmezése intézményi és tanuló osztályok szintjén Jogszabályi alapok A közoktatási törvény 40. (11) bekezdése értelmében: A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. Az értékelés célja Mai társadalmunkban cél, hogy a tanulók el tudjanak igazodni a világ dolgaiban, tudják, mit és hol kell keresni, használják a könyvtárat, tudjanak megfelelően kommunikálni szóban és írásban, idegen nyelven, tudjanak logikusan gondolkodni, használják a digitális eszközöket, összességében felkészültségük érje el a magas szintet. Az iskola célja a gondolkodás, megismerés készségeinek és képességeinek a kifejlesztése, melyek segítségével az egyén képes a környezetéből felevett információkat hatékonyan feldolgozni, elemezni, az elemzések alapján következtetéseket levonni és döntéseket hozni. Az iskola tantárgyai, műveltségi területei bevezetést nyújtanak a különböző tudományokba, előkészítenek a későbbi tanulmányokra, megteremtik valamely szakmára, hivatásra való felkészülés alapjait. Napjainkban paradigmaváltásra van szükség, (de mindez nem jelenti azt, hogy fel kell hagyni a hagyományos, jól bevált módszerekkel) másképp kell tanítani a jelen kor tanulóit, más módszereket kell használni ahhoz, hogy eredményes legyen az oktató nevelő munkánk. Az ismeretek tehát önmagukban nem elegendőek, teljesítményképes tudássá csak a gyakorlati alkalmazás, az ismeretekkel végzett sokoldalú műveletek, készségek, jártasságok útján válhatnak. A pedagógiai szakirodalom a valamire való alkalmasságot, rutinokat, képességeket, készségeket, ismereteket és motiváltságot a kompetencia elnevezéssel illeti. Az országos kompetenciamérés eredményei rámutatnak arra, hogy hogyan állunk a szakértelem alapú tudás elsajátíttatásának területén, az eredmények értékelése kijelöli az elkövetkezendő évek feladatait. A kompetencia alapú tudás elsajátíttatása nyilván nem megy egyik napról a másikra, ez hosszú folyamat, lelkiismeretes és következetes oktató-nevelő munka eredménye lehet. Közrejátszik a kompetencia alapú oktatásban a képesség, készség fejlesztése, a pedagógus tudása, annak átadó képessége, stílusa, bánásmódja, az algoritmusok kialakítása, a tanítás szervezése, az önálló tanulás megtanítása és sok egyéb. Mindezek fejlesztéséhez nyújtanak segítséget az országos mérés eredményei, illetve a feldolgozásuk során nyert tapasztalatok. 50

51 Oldal: 51 /63 Mi a teendő a mért adatokkal? A mért adatok összegyűjtése az iskolai értékelést lebonyolító mérésfelelős, koordinátor feladata, aki továbbküldi a kijelölt dolgozatokat, gondoskodik arról, hogy a szaktanárok valamennyi tanuló munkáját értékeljék. Az országos és helyi adatok összevetésével tantestületi értekezleten értékeli a mérés eredményeit. A mért adatok elemzésének értékelésének szempontjai A százalékos teljesítményeket először feladattípusra szükséges bontani, így megtudható, hogy melyek a jobban és kevésbé jól sikerült feladatok. Az osztály teljesítményének értékelését a feladatmegoldás sikerének ismeretében kell elkészíteni. Az egyes tanuló esetében is szükséges tudni, hogy: Melyek voltak a problémás területek? Az egyes feladatok megoldása során milyen gondolkodási műveletek maradtak ki az algoritmusból? A szövegértés képessége mely szinten okozott problémát a tanulóknak? Melyik szövegtípus értését biztosító feladatok megoldása nem sikerült? Melyik kérdéstípus megértése volt a problémás a tanulók számára? A gondolkodási műveletek közül melyik okozott problémát? A mérésfelelős feladata összehasonlítani az egyes osztályok teljesítményeit, illetve az ő feladata iskolánk eredményeinek összehasonlítása a mérés országos eredményeivel. A fejlesztés érdekében javasolt intézkedések Feladatunk a mérés eredményeinek tükrében újragondolni a kompetencia alapú oktatás során előttünk álló feladatainkat. A kompetencia alapú oktatás módszereit be kell építeni a tanítás-tanulás folyamataiba (differenciált egyéni képességfejlesztés, kooperatív tanulási technikák). A szakmai munkaközösségek foglalkozásain kiemelt helyen kell, hogy szerepeljen a módszertani kultúra fejlesztése. A tanmenetekbe be kell építeni a készségfejlesztés feladatait. Célszerű megfelelő szintméréseket végezni, tájékozódni kell a tanulók tudásáról, ismereteiről, és meg kell tervezni a további fejlesztés szintjeit a követelményeknek megfelelően. A pedagógusnak tudnia kell azt is, hogy az adott tananyagból melyek azok a nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú ismeretek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a továbbhala- 51

52 Oldal: 52 /63 dáshoz, amelyek alapul szolgálnak a későbbiek során a következő magasabb szintű ismeretek elsajátításához. A feladatok súlypontozását mindig az aktuális mérések eredményei határozzák meg Az intézmény működésének ellenőrzése, mérése, értékelése Vezetői ellenőrzés Az intézményvezetés meghatározza az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket. Ennek keretében megjelöli a működés azon területeit, amelyeket ellenőrzése során vizsgálni kíván, meghatározza az alkalmazandó módszereket is. Az intézményben folyó belső ellenőrzés feladatai Az ellenőrzés biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését, segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését, az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók munkavégzéséről, tárja fel és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. A vezetői ellenőrzés folyamata Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai belső ellenőrzési terv határozza meg. Az ellenőrzés folyamatát a belső ellenőrzésre vonatkozó eljárásrendünk szabályozza, amely meghatározza az ellenőrzés területeit, az ellenőrzés szempontrendszerét, meghatározza, hogy ki, mikor, hogyan, milyen módszerekkel, eszközökkel végzi az ellenőrzést, kitér az eredmények és a feltárt hiányosságok kezelésére, valamint a javításokhoz és fejlesztésekhez szükséges erőforrásokra is. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MK/35 Címe A vezetői ellenőrzés folyamata 52

53 Oldal: 53 /63 A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Kapcsolódó részterület megnevezése Az oktató-nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje Hivatkozott dokumentum SzMSz, belső ellenőrzési szabályzat Az intézményi folyamatok és tevékenységek ellenőrzése, mérése Az intézmény a különböző folyamatok, és tevékenységek jellegének megfelelően meghatározza a folyamatok ellenőrzésének, gyakoriságát, módszertanát, mérési pontjait, végrehajtói felelősségét. Belső ellenőrzések (auditok) A belső audit a minőségirányítási rendszer belső felülvizsgálatát jelenti. Belső ellenőrzést végzünk, annak érdekében, hogy felmérjük: folyamataink mennyire felelnek meg a belső szabályozásoknak, az alkalmazott folyamatok mennyire hatékonyak, célszerűek, mennyire segítik intézményi céljaink megvalósulását. A belső értékelések támogatják a különböző tevékenységeket, illetve folyamatokat végző és végrehajtó munkatársakat abban, hogy tevékenységüket fejlesszék, felismerjék a hibákat, és képesek legyenek azok kijavítására, valamint mutassanak rá a pozitív eredményekre, a lehetséges fejlesztendő területekre. Az auditálás folyamatát a belső auditra vonatkozó eljárásrendünk szabályozza, amely meghatározza az ellenőrzés területeit, az ellenőrzés szempontrendszerét, meghatározza, hogy ki, mikor, hogyan, milyen módszerekkel, eszközökkel végzi az auditálást, kitér az eredmények és a feltárt hiányosságok kezelésére, valamint a javításokhoz és fejlesztésekhez szükséges erőforrásokra is. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MK/36 Címe A folyamatok ellenőrzésének folyamata 53

54 Oldal: 54 / Partneri igény és elégedettségmérés Mérések az alkalmazottak körében A nevelőtestületi klíma vizsgálata Módszere: Klímateszt (Az intézményi minőségirányítási kézikönyv mellékletében található kérdőívek alapján.) Gyakorisága: a munkatervnek megfelelően, a teljes körű intézményi önértékelést megelőzően Az alkalmazottak igényeinek és elégedettségének mérése Módszere: Kérdőív (Az intézményi minőségirányítási kézikönyv mellékletében található kérdőívek alapján.) Gyakorisága: az iskolai munkatervnek megfelelően, a teljes körű intézményi önértékelést megelőzően Mérések a szülők körében A szülői igény- és elégedettség mérése Módszere: Kérdőív (Az intézményi minőségirányítási kézikönyv mellékletében található kérdőívek alapján.) Gyakorisága: az iskolai munkatervnek megfelelően, a teljes körű intézményi önértékelést megelőzően. Mérések a tanulók körében Az iskolai klíma vizsgálata Módszere: Kérdőív (Az intézményi minőségirányítási kézikönyv mellékletében található kérdőívek alapján.) Gyakorisága: az iskolai munkatervnek megfelelően, a teljes körű intézményi önértékelést megelőzően. A tanulói igény- és elégedettség mérése: Módszere: Kérdőív (Az intézményi minőségirányítási kézikönyv mellékletében található kérdőívek alapján.) Gyakorisága: az iskolai munkatervnek megfelelően, a teljes körű intézményi önértékelést megelőzően. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MK/37 Címe Partneri igény és elégedettség mérésének folyamata 54

55 Oldal: 55 / Az IMIP végrehajtása, évenkénti értékelésének feladatai, szempontjai Az évenkénti értékelés jogszabályi alapjai A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, ennek hiányában pedig helyben a szokásos módon nyilvánosságra kall hoznia. (40. (11)) Az értékelés feladatai Az IMIP értékelés az intézmény céljainak összehasonlítását jelenti az intézmény tevékenységének eredményeivel. A minőségfejlesztés megvalósításához feltárjuk, hogy az iskola milyen eredményeket ért el az iskolai élet egyes területein, és ezeket összevetjük a pedagógiai programban és a minőségirányítási programban megfogalmazott célokkal, valamint azzal, hogy az elért eredmények hogyan alakultak az előző tanévhez képest. Az intézményértékelés szempontjai Az intézményvezetés tevékenységének értékelése: Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok: o Megvan-e minden jogszabály által előírt szabályzat? o A meglévő szabályzatok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak? Az esetlegesen szükséges aktualizálásuk megtörtént-e? Az iskolavezetés ellenőrző munkájának számszerű összegzése: o A tanév folyamán végzett ellenőrzések száma o Pedagógusok munkájának ellenőrzése: Mely területeken? Hány alkalommal? o Nem pedagógus dolgozók munkájának ellenőrzése: Mely területeken? Hány alkalommal? 55

56 Oldal: 56 /63 o Az ellenőrzési tervben kitűzött ellenőrzések megtörténtek-e? (Az elmaradt ellenőrzések száma, aránya és oka.) o Az ellenőrzések során esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kijavítása, pótlása megtörtént-e? (Ha nem, miért nem?) Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok: A tanulólétszám adatai: o tanulólétszám évfolyamonként, tagozatonként, o tanulólétszám csökkenése vagy növekedése, ennek okai, o tanulócsoportok száma, tanulócsoportok átlaglétszáma. Pedagógusok létszáma: o munkakör és beosztás szerint, o kor szerint, o nem szerint, o végzettség szerint, o az intézményből távozott pedagógusok száma, a távozás oka, o az intézménybe érkezett új pedagógusok száma. Nem pedagógus dolgozók létszáma: o munkakör és beosztás szerint, o kor szerint, o nem szerint, o végzettség szerint, o az intézményből távozott dolgozók száma, a távozás oka o az intézménybe érkezett új dolgozók száma. A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása Az intézményi költségvetés legfontosabb mutatói: o személyi juttatások és járulékai, o dologi kiadások, o beszerzések, o felújítások, beruházások Tárgyi feltételek jellemzői: o épületek, helyiségek száma, változásai, o berendezések változásai, o tárgyi szakmai anyagok bővítése, eszközfejlesztés alakulása. 56

57 Oldal: 57 /63 A pedagógusok felkészültsége, nevelő és oktató munkája A tanítási-tanulási folyamat eredményességének mutatói: tanulmányi átlageredmények, iskolán belüli mérések eredményei, iskolán kívüli mérések eredményei, kitűnő tanulók száma és aránya, dicséretek száma a tanév végén, bukások száma, a javítóvizsgák eredményei, a tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei, a továbbtanulás jellemzői, a tanulói elégedettségmérés eredményei. Személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység jellemzői az osztályközösségek fejlesztése, tanórán kívüli programok száma a tanév folyamán, valamint azokon részt vevő tanulók száma és aránya, dicséretek és büntetések száma a tanév folyamán, magatartás év végi osztályzatának átlaga, szorgalom év végi osztályzatának átlaga, igazolatlanul mulasztott órák száma és aránya, szülői értekezletek és fogadó órák száma, résztvevő szülők száma, aránya. Az iskolaközösség, a diákönkormányzat fejlesztése Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység jellemzői Az értékelésben résztvevők feladatai az értékeléshez szükséges adatok összegyűjtése a tanév folyamán, az adatok összevetése az előző év adataival, annak megállapítása, hogy a vizsgált területen sikerült-e megvalósítani az intézmény célkitűzéseit, az adatoknak a nevelőtestülettel történő megismertetése a tanévzáró értekezleten. 57

58 Oldal: 58 /63 Az éves értékelés folyamata Az IMIP éves értékelésének folyamatát eljárásrendünk szabályozza, amely meghatározza az éves értékelés területeit, az értékelés módszerét, valamint a résztvevők beosztását, számát és a szükséges erőforrásokat. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás azonosítója (MK-ben) Me: MK/38 Címe Az éves értékelés folyamata Teljes körű intézményi önértékelés A teljes körű intézményi önértékelés több tanévre vonatkozó, összegző értékelés. Gyakorlati megvalósulása során intézményünk definiált szempontok mentén, bizonyos időközönként rendszeresen végez ellenőrző, értékelő tevékenységet annak érdekében, hogy az önmagunkról való tudásunk több és pontosabb legyen, tisztában legyünk erősségeikkel és az intézményi működtetés gyenge pontjaival. a kapott eredmények elemzésével, kijelöljük az intézményi fejlesztési irányokat és kidolgozzuk intézményfejlesztési tervünket. Az önértékeléssel szemben elvárt fő követelmény, hogy épüljön be az intézmény napi gyakorlatába, és ezzel az elszámolhatóság alapjává váljon. Az intézményi önértékelési rendszer célja: az intézmény teljes körű működésének eredményeinek, fejlődésének vizsgálata, annak felmérése, hogy az alkalmazott folyamatok, szabályozások mennyire hatékonyak, célszerűek, segítik-e az intézményi célok megvalósulását. Az önértékelés módszere, gyakorisága SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárása. (4 évente) A szervezeti kultúra mérése kérdőíves módszerrel (4 évente) Intézményünk a Közoktatás Minőségért Díj területei alapján kidolgozott kérdőíveket alkalmazza, melyek kiegészítő adatokkal szolgálnak a már meglévő tényekhez. (4 évente) Az elemzések elkészítéséhez felhasználjuk mindazokat az adatokat, információkat, amelyeket a különböző mérések során nyerünk, valamint az iskolai statisztikából összegyűjtünk. Felhasználjuk az iskolai szabályozó dokumentumokat, statisztikákat, tanügyi dokumentációkat, gazdasági dokumentumokat, kimutatásokat, és egyéb dokumentumokat. 58

59 Oldal: 59 /63 Az intézményi szintű önértékelés területei Intézményünk a Közoktatás Minőségért Díj modellt alkalmazza Az önértékelés során elsősorban intézményünk adottságaira, és az intézményünk által elért eredményekre, a szervezeti kultúra és a folyamatos fejlesztés területeire koncentrálunk. Az adottságokon belül azt vizsgáljuk meg, hogy iskolánk hogyan éri el eredményeit; milyen módszereket alkalmaz a vezetőség az erőforrások és a folyamatok irányítására, továbbá, hogy a módszerek mennyire megfelelőek és mennyire váltak a napi működés részévé. Az adottságokat az alábbi öt területen értékeljük: a vezetés szerepe az intézményi stratégia megvalósítása a meglévő folyamatok szabályozottsága az erőforrások kihasználása a partneri igények figyelembevétele Az eredmények vizsgálatakor arra keresünk választ, hogy adottságaink alapján milyen eredményeket értünk el. Az eredmények kimutatásánál törekszünk a teljes tényszerűségre, amelyet az elmúlt évek adatainak összegyűjtésével érünk el. Az intézmény által elért eredményeket az alábbi területeken vizsgáljuk: a közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos eredmények a munkatársakkal kapcsolatos eredmények társadalmi hatással kapcsolatos eredmények kulcsfontosságú eredmények 59

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Az iskola adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola Rövid neve: Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben