Intézményi Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti közösség: Jóváhagyta: Fenntartó: Aláírás Dátum

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész Bevezető Az intézmény rövid bemutatása Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása, a minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítése Önkormányzati MIP intézményre vonatkozó fejezete Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségcélok A MIP és a MIP-hez kapcsolódó dokumentumok kezelése, módosítási rendje Minőségfejlesztési rendszer A vezetés elkötelezettsége, felelőssége Jogi megfelelés biztosítása Tervezés Stratégiai tervezés Éves tervezés Erőforrás, gazdálkodás Kiválasztási és betanulási rend Továbbképzési rend Ösztönzőrendszer működtetése Az intézményi eszközbeszerzés működtetése Pénzügyi, gazdasági működtetés, beszerzés Ingatlan infrastruktúra biztosítása Ingatlan infrastruktúra biztonsága Oktatás-nevelés, szakmai működtetés Tanulás támogatása Tanulói értékelés Pedagógusok szakmai együttműködése Beiskolázás Az általános iskola beiskolázási rendje Ének-zene tagozat beiskolázási és átirányítási rendje Német nemzetiségi tanulók beiskolázási és átirányítási rendje A művészeti iskola beiskolázási rendje Tankönyvek, kották, taneszközök kiválasztása, beszerzése és beválás-vizsgálata Tanmenetek készítése, megfelelősége, beválás-vizsgálata Művészeti iskolai eszközök, ruhák beszerzése, karbantartása és tárolása

3 2.4. Partnerkapcsolatok Partnerek azonosítási folyamatának szabályozása Kapcsolattartás a partnerekkel eljárásrend Partneri kommunikáció Panaszkezelés Panaszkezelési rend az iskola tanulói részére Panaszkezelési rend a szülők részére Panaszkezelési rend az alkalmazottak részére PR arculat Ellenőrzés, mérés, értékelés Partneri igény- és elégedettségmérés Vezetői ellenőrzés Tanévet előkészítő ellenőrzési terv Egy tanévre vonatkozó ellenőrzési terv Az iskola gazdálkodásának, ügyviteli munkájának ellenőrzési terve Felelősségi mátrix Munkatársi értékelés Belső audit Irányított önértékelés Az irányított önértékelés szabályzata Az irányított önértékelés eljárásrendje

4 1. Általános rész Bevezető: Az évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt ] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. ] véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A törvényi előírásnak megfelelően az intézmény kialakítja partnerközpontú minőségirányítási programját. A MIP stratégiai alapdokumentuma az intézmény működésének Az intézmény rövid bemutatása Intézményünk augusztus elsejétől működik több célú, közös igazgatású intézményként, jogelődje a 101 éves Zrínyi Ilona-, a 33 éves Városi Művészeti- és a 22 éves Molnár György Általános Iskola. Rengeteg érték és sokszínű megtartandó eredmény, hagyomány van a birtokunkban, amelyre építkezhetünk. A székhelyen és két telephelyen biztosítjuk az alapfokú-, további két telephelyen a művészeti oktatást. 4

5 Iskolánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van, s ez egészséges szociokulturális összetételt jelent. Ugyanakkor feltételez az iskola részéről egy nagyon tudatos tevékenységet, úgy a tehetséggondozásban, mint a hátránykompenzálásban. A szerteágazó feladatkör, a többfunkciós intézmény, a magas, de folyamatosan csökkenő gyermeklétszám ebből következően magas dolgozói létszám, a kialakult versenyhelyzet, a megváltozott pedagógusszerep, a szabad iskolaválasztás, a szakmai autonómia mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy különös figyelmet fordítsunk fejlesztő munkánkra. Alapvetőnek tekintjük, hogy a hármas intézményegyüttes tartalmi és gazdálkodási sajátosságai megőrzése mellett egymást erősítve működjön használói megelégedésére. Az intézmény adatai NEVE: BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. Tel.: (74) , Fax: (74) belvarosi.dvar@fre .hu FENNTARTÓJA:Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. FELÜGYELETI SZERVE: Dombóvár Város Önkormányzata JOGÁLLÁSA: önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó TÍPUSA: közös igazgatású többcélú intézmény AZ ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE: augusztus 1. TEVÉKENYSÉGEI: Alapfokú oktatás (hatályba lép: III.1.) a) Alaptevékenységei: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés Német nemzetiségi oktatás Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (hatályba lép: I. 24.) Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Alsó tagozatos osztályaiban a fenntartó engedélyével iskolaotthonos nevelés és oktatás (hatályba lép: VIII. 27.) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása:beszédfogyatékos, súlyos beilleszkedési és magatartászavaros, pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanulók integrált nevelés keretében végzett iskolai nevelése, oktatása Pedagógiai szakszolgálat Gyógytestnevelés Általános iskolai felnőttoktatás Alapfokú művészetoktatás Művészeti ágak: Zeneművészet: Tanszakok: 1. zongora 12 évf. 9. tuba 10 évf. 2. furulya 12 évf. 10. ütőhangszer 12 évf. 3. fuvola 12 évf. 11. hegedű 12 évf. 4. klarinét 10 évf. 12. gordonka 12 évf. 5. szaxofon 8 évf. 13. szolfézs 12 évf. 6. trombita 12 évf. 14. gitár 12 évf. 7. kürt 10 évf. 15. kamarazene 4 évf. 8. harsona 10 évf. /továbbképző 5

6 Táncművészeti ág: - társastánc 12 évfolyamon Intézményi vagyon működtetése Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Diáksport b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és kisegítő tevékenységet folytathat, amelyet alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. E tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó hányadát is. Térítési díjas és tandíjas tevékenység szervezésére jogosult. c) Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat. AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELŐJE: az iskola igazgatója MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK: Gyermek adatott nekünk Alapítvány Az ifjúság zenei neveléséért Alapítvány Alapelveink Az önkormányzati iskola világnézetileg semleges (KT.4. ), ebből következik, hogy pedagógiai programunk a célok meghatározásában csakis a pedagógiai szükségletek számbavételéből indulhat ki. A NAT és a kerettanterv meghatározza a nemzeti, az országos, a törvénnyel összhangban álló elvárásokat. A fenntartó célszerű, eredményes, gazdaságos, költségkímélő tevékenységet vár el az iskolától. Az iskola érdekei azt diktálják, hogy vonzó, a szükségleteket és igényeket kielégítő, érdekes, reális programot kínáljunk. A szükségletek számbavételekor az iskola tanulóinak érdeke, az iskola használóinak szükségletei a legfontosabbak. Intézményünk minden polgár számára nyitott. Beiskolázási körzetünket Dombóvár Város Önkormányzata határozza meg, de a speciális ének-zene osztályba és a Művészeti Iskolába az egész városból, illetve a környező falvakból is beiratkozhatnak gyerekek. A 8 évfolyamos általános iskola felkészít a továbbtanulásra. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése - kiemelten a zenei, táncművészeti, idegen nyelvi, kommunikációs készségeknek, környezettudatos életszemléletnek, környezet harmonikus életvitel kialakítása - legfontosabb pedagógiai 6

7 feladat. Szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges, a kultúra és a művészetek felé is nyitott nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: tervszerű, differenciált nevelő és oktató munkával fejlesztjük tanulóink alapkészségeit, számukra korszerű, hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk, kialakítjuk azokat a képességeiket, amelyek birtokában mind zökkenőmentesebben folytathatják tanulmányaikat a nyolcadik osztály után, a tanköteles koron túli általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére levelező felnőttoktatás keretében biztosítjuk az általános iskola nyolc osztályának elvégzéséhez a lehetőséget, fontosnak tartjuk, hogy diákjainak elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, Az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia: Ennek keretében: a gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, tanulóink és szüleik időben megismerhetik az iskola céljait, feladatait, programjait, követelményeit, így tudhatják a velük szembeni elvárást Esélyegyenlőség elve: Törekszünk a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. Ennek érdekében: a tanulók egyéni képességeit a nevelő-oktató munka során figyelembe vesszük, minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és minden más problémájában. A közösség formálása az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, alakításával. Ennek érdekében: humánumra, az egyén és közösség iránti tiszteletre és megbecsülésre törekszünk, az iskola életében szeretetteljes és tiszteletteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló-tanuló, tanuló-nevelő, szülő-nevelő, nevelő-nevelő között. Lsd. VI., VII., VIII. fejezet. Értékközvetítés, értékmegőrzés elve. Ennek érdekében: iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre vonatkozó - értékeket közvetít, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, kibontakoztatják képességeiket, segítik eligazodásukat a szűkebb és tágabb környezetükben, 7

8 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a tanulásnak, tudásnak, szorgalomnak becsülete legyen, iskolánkban biztosítjuk a német kisebbségi nyelvoktatást és a nemzetiségi kultúra hagyományainak ápolását, segítjük tanulóinknak észrevenni a szépet, a jót, az értékeset, felismerni a rosszat, a károsat, a veszélyeket, törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció normáinak, helyes formáinak kialakítására, szeretnénk minden tanulónkkal megismertetni a nemzeti, európai és az egyetemes kultúra, eseményeit, a történelem kiemelkedő személyiségeit, hogy ezzel is növeljük hagyománytiszteletüket, hazaszeretetüket. Fenntarthatóság elve - Öko iskola: A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott viszony, az ökológiai szempontok előtérbe kerülése, minden élő tisztelete, a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség óvása, megbecsülése. A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt. Tudatosítani szeretnénk a gyerekekben, hogy a mindennapi életben is figyeljenek környezetük megóvására. Legyenek cselekvő részesei a felvilágosító ill. aktív környezet- és természetvédő munkának. Arra törekszünk, hogy fenntarthatóság pedagógiájának elvei ne csak a tanítási órákon, de az iskolai élet minden területén megjelenek meg és érvényesüljenek az iskolában (témanap, erdei iskola, jeles napok, természettudományi szakkörök, öko-kuckó, öko-klub, az iskola környezte és működtetése, zöld-akciók, zöld-hetek..) Egészséges életmódra nevelés elve: Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. El kívánjuk érni, hogy gyermekeink egészségük fenntartása, megőrzése érdekében képesek legyenek pozitív döntéseket hozni, kialakuljanak azok a pozitív beállítódások, szokások, melyek az egészséges életvitel alapjai. Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai, ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, ökoiskolánk éves munkatervében rögzítettek szerint számíthat több civil szervezet együttműködésére, támogatására intézményi programjainak megvalósításában. A többi civil szervezettel együtt részt vesz a helyi programokban, akciókban, munkákban ill. önállóan is szervez ilyeneket, nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk eddigi hagyományainkhoz híven továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában is részt vegyen. 8

9 Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a tanulást, a munkát, problémaérzékeny, képes azok megoldására, gyakorlatias, képes eligazodni a szűkebb és tágabb környezetben, jó eredmények elérésére törekszik, van elképzelése a jövőjéről, becsüli a tudást, öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes, hatékony módszereit, képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, képes az értő olvasására, gondolatait helyesen tudja megfogalmazni, úgy szóban, mint írásban, a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, nemzetiségi kultúráját, anyanyelvét, hagyományait, a természet és a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az emberi és a természeti környezetben a társadalmilag elfogadott normák szerint él és viselkedik, ismeri és alkalmazza a közösségében éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító normákat, írott és íratlan szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése kultúrált, udvarias, beszéde kultúrált, együttműködő, készséges, szüleit, társait, nevelőit tiszteli, becsüli, szereti, képes szeretetet adni és kapni, szereti hazáját, megértő, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok nem mindegyike és nem egyenlő mértékben alakítható ki minden tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb tanulónk minél több személyiségjeggyel rendelkezzék a felsoroltak közül életkorának megfelelően. Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, céljaink 9

10 sikerkritériumait, céljainkból következő feladatainkat Pedagógiai Programunk és Helyi Tantervünk tartalmazzák Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása, a minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítése Az intézmény jogelődjeinek minőségfejlesztési múltja Zrínyi Ilona Általános Iskola: Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési I. modell kiépítése Molnár György Általános Iskola: Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési I. modell kiépítésében az iskolai dolgozók-, nevelők- és a partnerek igényeinek és elégedettségének elemzéséig jutottak. Zeneiskola: -minőségfejlesztési munkát nem végeztek. Minőségirányítási közös múltunk hiányában iskolánk a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modell alapján a már elkészített dokumentum rendszerre alapozva építi ki és fejleszti folyamatosan minőségirányítási rendszerét. Dokumentumok rendszere: A MIP tartalmazza az intézmény minőségfejlesztési rendszerét, valamint minőségpolitikáját, melyet a minőségpolitikai nyilatkozatban tesz közzé. A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjén az Alapító okirat, a MIP, a Pedagógiai program, és az SzMSz található. A minőségügyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti: Alapító okirat, PP(NP+Ht) MIP, SzMSz Minőségirányítási Kézikönyv Eljárásrend, eljárásleírások Szabályzatok Munkaköri leírások, munkautasítások Bizonylatok 10

11 Dokumentumok leltára Megnevezés Célja Ki használja? Hol található? Megjegyzés Munkaerőgazdálkodási terv Személyi anyagok Továbbképzési, beiskolázási terv Jegyzőkönyvek KJT Besorolások, átsorolások, munkaköri leírások, kinevezések rögzítése Személyre szóló nyilvántartás (diplomák, oklevelek, stb.) Továbbképzések tervezése öt évre, végzettségek igazolása Értekezletek tartalmának, hozzászólások, vélemények rögzítése Munkáltatói dokumentumok Minden alkalmazott - adminisztrátor Minden alkalmazott - iskolatitkár Pedagógusok, iskolavezetés Minden alkalmazott, fenntartó Jogi szabályozás Fenntartó, iskolavezetés, alkalmazottak Titkárság, irattár Titkárság, irattár Igazgatói Titkárság, irattár, fenntartó Igazgatói, könyvtár, titkárság 11

12 Megnevezés Célja Ki használja? Hol található? Megjegyzés Pedagógiai munka Közoktatási törvény Kormány és OM rendeletek Kerettanterv Pedagógiai program Mérések, értékelések Munkatervek Igazgatói Munka-közösségi Osztály-főnöki Törvényi szabályozás Szabályozás Oktatás tartalmi szabályozása Adott időszakra szóló intézményi nev.-okt. terv Erdemények %-os vizsgálata, összehasonlítás, elemzés Intézmény szintű tervek, feladatok Munkaközösség szakmai céljai, feladatai Osztály szintű célok, feladatok Fenntartó, iskolavezetés, pedagógusok Fenntartó, iskolavezetés Pedagógusok Igazgatói, könyvtár Igazgatói, gazdasági iroda Igazgatói, könyvtár Minden pedagógus Könyvtár, igazgatói Pedagógusok, igazgató Igazgatói, fenntartó Munkaközösség tagjai Oszt.főnök Helyettesi iroda Igazgatói, fenntartó Könyvtár, tanári, helyettesi iroda, igazgató Oszt.főnök Napközis Napközis csop.-ra vonatkozó tervek feladatok Napközis csop vezetője Napközis nevelő Szakköri Tehetséggondozási, versenyeztetési, továbbtanulást előkészítő feladatok Szakkör vezetője Szakkör vezetője DÖK Éves program terve Diákok, tanárok Osztálytermekben Fejlesztő foglakozások Felzárkoztató program tervezése Fejlesztő pedagógus A fejlesztő pedagógus, igazgatói Gyermek- és ifjúság-védelem Prevenciós munka tervezése, segítségnyújtás Felelős Felelős, Igazgatói Tanítási időkeret nyilvántartása Tanítási időkeret megállapítása, teljesítés kiszámítása Pedagógusok, iskolatitkár Pedagógusok, iskolatitkár Beiskolázási dok. Beisk. előkészítése pedagógusok Igazgató-helyettes 12

13 1.3. Önkormányzati MIP intézményre vonatkozó fejezete Az intézményfenntartó önkormányzat a következő elvárásokat és kötelező feladatokat fogalmazta meg számunkra: Az intézmény nevelőtestülete pedagógiai-szakmai tevékenységével, a tevékenység színvonalának javításával lehetőség szerint biztosítsa a tankötelezettség helyben történő időarányos teljesítését. Az iskola vezetése minden lehetséges esetben éljen a helyi, térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehetőségekkel a rendelkezésre álló források bővítése, a feladatellátás színvonalának javítása érdekében. Az intézmény nevelőtestülete az általa megalkotott és elfogadott, az önkormányzat által jóváhagyott pedagógiai és nevelési program célkitűzéseit valósítsa meg. A nevelőtestület egyénileg foglalkozzon a hátrányos helyzetű tanulókkal. A tevékenység adatairól és eredményességéről a tanévről szóló beszámolókban kiemelten számoljon be. Tolna megye és elsősorban Dombóvár Város középiskolai kínálatának ismeretében készítse fel a tanulókat (és a szülőket) a középiskolai továbbhaladásra, helytállásra. Az intézmény a végzett tanulóinak továbbhaladását kísérje figyelemmel. A pedagógusok továbbképzésében elsősorban az intézményi szükséglet érvényesüljön, a továbbképzési terv és a beiskolázási tervek a pedagógiai program megvalósítását szolgálják. Az iskolavezetés és a nevelők kísérjék figyelemmel a tanulók számára kiírt tanulmányi és sportversenyeket, vetélkedőket, s rendezzenek (házi) iskolai tanulmányi, sport- és kulturális vetélkedőket. Az intézmény működésében (a belső szabályzatok elkészítésekor és a napi gyakorlatban) érvényesüljön a gazdaságosság, a jogszerűség és a törvényesség. Az intézmény munkahelyi közössége fordítson kiemelt figyelmet a gyermekbalesetek megelőzésére. Az intézmény nevelőtestülete tartson rendszeres kapcsolatot a gyermek- és ifjúságvédelmi, a szociális és egészségügyi partnerekkel a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. 13

14 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő A kerettantervek Tanügyigazgatás Tanév kezdése előtt felhasználásával készített pedagógiai programok jogszabály szerinti bevezetése, későbbi beválásának folyamatos figyelemmel kísérése Tudatos tervezés Tantárgyi követelményeknek való megfelelés Az oktatás tartalmának és A változó elvárásoknak való megfelelés, Folyamatosan kínálatának fejlesztése Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés Az esélyegyenlőséget, esélyteremtést segítő, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Tankötelezettség teljesítése Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint A társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalokkal és a különleges ellátást igénylő tanulókkal való foglalkozás Etnikai kisebbség oktatása, a cigány tanulók hátrányos szociális, kulturális helyzetének csökkentése A tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója alkalmazkodás A továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelő szintű alkalmazása Egyéni tanulási út biztosított Versenyeken eredményes szereplés Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése Nevelőtestületi egységes elv érvényesülése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított Nincsenek csellengő gyermekek A másnapi tanórákra biztosított a felkészülés Tanulók, szülők naprakész információkat kapnak a lehetőségekről az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggő továbbtanulási döntéshez Egészséges életmód Közösségi tanulói tevékenységek Szociális érzékenység Magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá válik. Biztosított a képzésük, fejlesztésük A gyerekek a folyamatos fejlesztések eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése. Felkészítés a továbbtanulásra. Továbbtanulásuk kiszélesítése, szorgalmazása. Elfogadott, egységes lesz a törvényi változások miatti korrekció után 14 Folyamatosan Év közben folyamatosan, nyáron alkotótáborban Tanév folyamán Folyamatosan Tanév folyamán Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Folyamatosan Tanév folyamán Folyamatosan Tanévkezdés előtt

15 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő A humán erőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése Pedagógusok kompetenciájának növekedése pl.: a különleges ellátást igénylőkkel és a hátrányos helyzetűek 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet szerint fejlesztésével foglalkozóknál. A taneszköz-ellátottság Az ellátottság közelíti a rendeletnek való Tanévkezdés előtt fejlesztése Az intézményértékelési, minőségirányítási rendszer stratégiájának lebontása megfelelést Társadalmi, szakmai kapcsolatok szélesednek Intézményi együttműködés Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; Megismerik a követelményeket. Részt vesznek egymás rendezvényein, versenyein. Sikeres beiskolázás Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Hatékony gazdálkodás; Osztálylétszámok kialakítása; férőhelykihasználtság tekintetében Alapfokú művészeti oktatás Egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és iskola között Törvény szerinti osztálylétszámok férőhely kihasználtsága a legoptimálisabb Tanév elején Folyamatosan, az aktuális intézménynél Tanévben folyamatosan Beiskolázás időszaka, minden év októbere Feladatok Sikerkritériumok, várható eredmények Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Pedagógiai programjuknak Zene-, tánc-, képző- és iparművészeti Tanévben és a nyári megfelelő feladatellátás képzés művészeti táborban is Tehetséggondozási, képességfejlesztési, személyiségfejlesztési feladataik ellátása Előadásokkal, kiállításokkal továbbra is színesítsék a település kulturális életét Tanulói, növendéki bázisuk megőrzése, szélesítése Humánerőforrás gondozása, minőségközpontú megerősítése Eszköz-ellátás áttekintése Minden növendék tehetségének, képességének megfelelően sikereket ér el az önmaga választotta művészeti ágban, Felsőfokú továbbtanulás biztosított Részt vesznek műsorok, ünnepségek szervezésében, előadásokban Növekvő tanulói létszám egyéni és csoportos képzésben A komplex művészeti képzést folytató intézményben a tánc-, a képző- és iparművészeti oktatást végző nevelők is megfelelő kompetenciával rendelkeznek Tárgyi feltételek biztosítottak a művészeti képzéshez lehetséges Folyamatosan Aktuális időpontban Egyeztetett időpontban 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet szerint Tanévkezdés előtt 15

16 1.4. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségfejlesztési munkájának legfőbb célja, hogy pedagógiai, szakmai célkitűzéseinek megfelelően működjön. Intézményünk minden tevékenységében elkötelezi magát, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben és mértékben törekszik kielégíteni. Elsősorban a tanulók igényeinek kívánunk megfelelni, az ő érdekeiket kívánjuk szolgálni, alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Az általános alapokon túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, támogatását, egyéni fejlődésük elősegítését, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását. A diákokat olyan ismeretek, képességek, szokások birtokába juttatjuk, amely segíti őket a továbbtanulásban. Az országos mérések eredményeiben nyomon követhető a fejlődés. Iskolai specialitásaink: emelt szintű ének-zene, német nemzetiségi nyelv oktatása, emelt óraszámú matematika képzés, integrált művészeti nevelés, sokféle szabadidős tevékenység, Öko-suli, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. Minőségpolitikánk megvalósításával szeretnénk elérni, hogy tanulóink kiegyensúlyozott, sikeres emberekké váljanak úgy, hogy közben érzékenyek, nyitottak legyenek a társadalmi és természeti problémák iránt. Intézményünk vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt. A vezetés a minőségi munka feltételeit a külső és belső képzések erőforrásainak megteremtésével és a megfelelő munkakörnyezet fenntartásával biztosítja. Minőségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, tanulójára, minden folyamatára és tevékenységére Minőségcélok A minőségpolitika megvalósítását szolgáló céljaink: Pedagógiai célok Törvényes intézményi működés biztosítása Szakmai színvonal emelése Esélyegyenlőség megteremtése, fenntartása, hátránykompenzáció Alapkészségek megalapozása, fejlesztése, továbbtanulásra felkészítés Tehetséggondozás A nevelő-oktató munka mérési-értékelési rendszerének kialakítása, folyamatos fejlesztése 16

17 Szervezeti célok Emberi erőforrások fejlesztése Az iskola tanulói kapcsolódjanak be a város életébe A szervezeti kultúra fejlesztése Tárgyi erőforrások fejlesztése Minőségi célok Partnerközpontú működés kialakítása, folyamatos fejlesztése. 17

18 A célok megvalósítását szolgáló elképzelések A fenntartói eljárásból Fenntartói elvárás adódó intézményi célok Sikerkritérium A megvalósítás időtartama Dokumentálás PEDAGÓGIAI CÉLOK Törvényes intézményi működés kialakítása. Jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszer kialakítása. Szakmai színvonal emelése A Pedagógiai Program célrendszere alapján Esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompenzáció. Etnikai kisebbség oktatása, a cigány tanulók hátrányos szociális, kulturális helyzetének csökkentése. A hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlődésének elősegítése. A jogszabály változását egy hónapon belül követi a szabályzatok aktualizálása. Évente egy alkalommal a szabályzatok törvényességi megfelelőségvizsgálatának elvégzése. Évente a nevelőtestület által meghatározott intézményi folyamat leszabályozása. Tanulási módszerek tanítása. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika és az informatika csoportbontásban történő oktatása. Napközis ellátás biztosítása 1-6. évf. számára. Tanulószoba biztosítása a 7-8. évfolyam számára. Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások biztosítása. Egy tanév Egy tanév Egy tanév Folyamatos Egy tanév Egy tanév Egy tanév Egy tanév Szabályzatok (frissítés ideje) Minőségügyi Kézikönyv szabályzatai bővülnek Tanmenet Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás 18

19 Fenntartói elvárás Alapkészségek megalapozása az alsó tagozaton, fejlesztése felsőben, továbbtanulásra felkészítés a felső tagozaton Tehetséggondozás A nevelő-oktató munka mérési értékelési rendszerének kialakítása. A fenntartói eljárásból adódó intézményi célok A felvételi arányok javulnak. A számolási készség, a kommunikációs készség, a néma értő olvasás és a helyesírás alkalmazás szintű tudása. A tehetséges tanulók célirányos segítése. Az iskolai munka eredményeinek mérhetővé tétele. Sikerkritérium Hetedikes, nyolcadikos tanulóknak előkészítő szervezése. Szaktárgyi vetélkedőkön résztvevők számának megtartása, növelése. A megyei versenyeken több tanulónk érjen el minél jobb helyezést. Országos OKÉV mérések eredménye az országos átlag felett legyen. Szakkörök működtetése. Együttműködés a közműv-i intézményekkel, a szabadidő változatos eltöltésének biztosítására. Nívócsoportos oktatás szervezése. A nevelő-oktatómunka mérési-értékelési indikátorrendszerének kidolgozása. A partneri igényfelmérés folyamatának szabályozása Az irányított önértékelés folyamatának szabályozása, mérő-eszközeinek kidolgozása A megvalósítás időtartama Egy tanév Egy tanév Egy tanév Egy tanév Egy tanév Egy tanév Egy tanév Négy tanév Négy tanév Három tanév Dokumentálás Tantárgyfelosztás Szaktárgyi vetélkedőre jelentkezők száma Vetélkedő eredmények OKÉV visszacsatolás, Intézményi intézkedési terv Tantárgyfelosztás Együttműködési megállapodás Tantárgyfelosztás Minőségügyi Kézikönyvben Minőségügyi Kézikönyvben Minőségügyi Kézikönyvben 19

20 Fenntartói elvárás Emberi erőforrások fejlesztése Az iskola tanulói kapcsolódjanak be a város életébe A szervezeti kultúra fejlesztése Tárgyi erőforrások fejlesztése A fenntartói eljárásból adódó intézményi célok A szakmai kompetencia növekedése a tantestületben Az iskola tanulóinak szervezett részvétele a lakóközösség életében A dolgozói közösség klímájának javulása A taneszköz ellátottság javul Sikerkritérium SZERVEZETI CÉLOK A továbbképzési tervben foglaltak 100 %-os teljesítése. Hétévente legalább egy pedagógus szerezzen további szakképesítést vagy szakvizsgát. Egy tanévben legalább egy belső továbbképzés szervezése. A belső továbbképzésen a tantestület legalább 60 %-a vegyen részt. Az iskola tanulói igény szerint adjanak kulturális műsort a városi ünnepségeken. A klíma teszt eredményei javuló tendenciát mutassanak. A vezetői elégedettségi teszt eredményei javuló tendenciát mutassanak. Rendszeresen működő teamek létrehozása Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést 20 A megvalósítás időtartama Egy tanév Hét tanév Egy tanév Egy tanév Egy tanév Négy tanév Négy tanév Egy tanév Folyamatos Dokumentálás Tanúsítványok, diplomák Diploma Munkaterv Jegyzőkönyv Jelenléti ív Munkaterv Minőségügyi Kézikönyv Minőségügyi Kézikönyv Munkaterv Pedagógiai Program

21 Fenntartói elvárás A fenntartói eljárásból adódó intézményi célok Sikerkritérium A megvalósítás időtartama Dokumentálás MINŐSÉGI CÉLOK Partnerközpontú működés kialakítása, fenntartása. A partneri igények beépítése az iskolai gyakorlatba A partneri igényfelmérésen alapuló minőségfejlesztési rendszer kiépítése Minőségfejlesztési munkaterv elkészítése Partneri igény-, elégedettségmérés lebonyolítása A megkérdezettek válaszadási hajlandósága 70 % legyen A partneri elégedettségmérés eredménye átlagosan 60 %- ban pozitív legyen A nevelési-oktatási dokumentumokon átvezetett változások Kölcsönös kapcsolat alakul ki a társintézmények között Egy tanév Négy tanév Egy tanév Egy tanév Minőségügyi éves terv Minőségügyi Kézikönyv Pedagógiai Program, Munkaterv, Minőségpolitika, Vezetői Program Munkaterv 21

22 1.6 A MIP és a MIP-hez kapcsolódó dokumentumok kezelése, módosításának rendje A MIP elemeit a Minőségirányítási Kézikönyv alapján állítottuk össze. A MIP fejlesztése, kiegészítése, módosítása folyamatos feladat. Az egy-egy tanévre vállalt feladatok elvégzéséről, eredményeiről, esetleges sikertelenségekről a szülői közösséget és a fenntartót is tájékoztatjuk. A dokumentumok, eljárásrendek módosításának útját, s annak dokumentálását a következő folyamatábra mutatja.

23 A MIP jóváhagyásának, módosításának útja A MIP módosításának eljárásrendje 1. Tájékoztató a MIP módosításának rendjéről F: minőségügyi vezető É: alkalmazotti kör Projektterv a MIP módosításához 2. MIP munkacsoport alakítása, felelősségek, hatáskörök meghatározása F: intézményvezető É: felkért csoport tagjai Munkaköri leírások kiegészítése Az Önkormányzati MIP 3. Az új ÖMIP elemek megismerése F: intézményvezető É: intézmény vezetése, munkacsoport A meglévő minőségpolitikai nyilatkozat A belső audit, irányított önértékelés adatai 4. A Minőségpolitikai nyilatkozat felülvizsgálata (megfelelt-e a céloknak) F: munkacsoport vezetője É: munkacsoport, SZKT, alkalmazottak Összegzés a megfelelésről Módosított Minőségpol. nyil. munkaanyag A partneri igény és elégedettség mérés adatai A belső audit, irányított önértékelés adatai 5. MIR felülvizsgálata (megfelelt-e a céloknak?) hatásosság, hatékonyság F: munkacsoport vezetője É: munkacsoport, SZKT, alkalmazottak Összegzés a megfelelésről Módosított Minőségfejlesztési Rendszer munkaanyag 6. Megerősítés, korrekció nem igen 7. Alkalmazotti közösség elfogadása F: munkacsoport vezetője Az elfogadás jegyzőkönyve É: alkalmazottak 23

24 8. SZKT, DÖK elfogadása F: munkacsoport vezetője É: SZKT, diákönkormányzat Az elfogadás jegyzőkönyve 9. Önkormányzat elfogadása F: Intézményvezető É: Önkormányzat, munkacsoport vezetője Az elfogadás jegyzőkönyve 10. A nem hatályos MIP-ek bevonása F: minőségfejlesztési csop. egy tagja É: a kiosztási jegyzék szereplői 11. Kivonat készítése a szülőknek Az elfogadott MIP F: munkacsoport vezetője É: munkacsoport tagjai Az elkészült kivonat A tájékoztatás rendje A MIP-ről elkészült kivonat 12. A kivonat eljuttatása, megismertetése a szülőkkel F: munkacsoport egy tagja É: titkárság, osztályfőnökök Kiosztási jegyzék 13. A kiosztási jegyzéknek megfelelően az új MIP-ek elosztása F: munkacsoport egy tagja É: a kiosztási jegyzék szereplői 24

25 2. Minőségfejlesztési rendszer 2.1. A vezetés elkötelezettsége, felelőssége A minőség elérésében a szervezet vezetésének kulcsszerepe van. Ha a vezető nem sajátítja el, nem alkalmazza a vezetőkkel szemben támasztott új követelményeket, a szervezetnek esélye sincs eredményes, hatékony minőségirányítási folyamat kiépítésére és napi alkalmazására. Elengedhetetlen a vezetői elhatározás, elkötelezettség. A minőségbiztosítás iskolai rendszerének kiépítésében és működtetésében a vezetőt terheli felelősség. Ennek érdekében: Az intézmény vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a minőség, a minőségfejlesztés terén. Betartja az intézmény működését szabályozó külső és belső szabályozások előírásait. Elkészítette az intézmény Küldetésnyilatkozatát, Pedagógiai Programját ezt az előírt időközönként felülvizsgálja és módosítja, éves munkatervét, kidolgozta minőségpolitikáját és meghatározta minőségpolitikai céljait. A MIP bevezetése előtt megbízta a minőségügyi felelőst. Elkészítette az intézményi és munkatársi értékelések nyomtatványait. Folyamatosan végez munkatársi ellenőrzéseket, értékelést, s ha szükséges, beavatkozást kezdeményez. Biztosítja a MIP folyamatos fejlesztéséhez a szükséges erőforrásokat. Négy évente irányított önértékelést végez Jogi megfelelés biztosítása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. Ezen kívül rendszeresen járatjuk a Jogi Értesítőt. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny, Dombóvári Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek, egy-egy példánya az igazgatói, illetve a gazdasági vezetői irodában találhatók meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Az intézményben az internetes hozzáférés biztosított, a tájékozódás feltételei adottak. 25

26 Ezen kívül biztosítja a szakszervezetek részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatos, kölcsönös tájékoztatás történik az iskolavezetés és a tantestület között. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó és a továbbképzési anyagok a könyvtárban hozzáférhetők Tervezés Stratégiai tervezés Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Helyi Pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Célja, az intézmény hosszú távú a küldetés teljesülését elősegítő, a külső és belső környezet folytonos változásaihoz, valamint a fenntartó aktuális elvárásaihoz igazodó üzemeltetésének tudatos megalapozása oly módon, hogy a vezetőség és a kollektíva által közösen kialakított jövőkép mint fő stratégiai cél egyértelműen meghatározott rövid távú akciósorozatok láncolataként, később a legoptimálisabb mértékben megközelíthető legyen. A folyamat célja: Az intézmény Nevelési Programjának felülvizsgálata, módosítása Folyamat szabályozása: A KT és a szükséges törvényi szabályozások megismerése A Nevelési Program módosítandó területeinek számbavétele Munkacsoportok szervezése a szabályozandó területekre A területek szétosztása a csoportok között Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról és az első előterjesztés időpontjáról A munkacsoportok elemző munkája A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása Módosítások, kiegészítések beépítése a programba A módosított Nevelési program elfogadtatása, megismertetése a DÖK-kel A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal. Testületi vita A Nevelési program megismertetése a közvetlen partnerekkel Felterjesztés az önkormányzathoz Folyamatok leírása: A Nevelési Program felülvizsgálata szeptemberben történik. Első lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a Nevelési Pedagógiai Program módosítására, kiegészítésére szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 26

27 Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják. November közepén tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. Az így kiegészített nevelési pedagógiai programot elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a pedagógiai program fejlesztési módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel /szülők, gyerekek/ különböző fórumokon. Az igazgató a második félév elején a módosított nevelési programot felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra. Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informáltak 1. Igazgató Tantestület 2. Igazgató Kibővített isk. vezetőség Nevelőtestület 3. Igazgató Támogatói kör Nevelőtestület 4. Igazgató Munkacsoportok Nevelőtestület 5. Igazgató Tantestület 6. Csoportvezetők Munkacsoport tagjai Igazgató 7. Csoportvezetők Munkacsoport tagjai Igazgató 8. Igazgató Tantestület 9. Munkacsoportok vezetői Tantestület 10. Igazgató, DÖK vezető Iskolaszék, DÖK 11. Igazgató Iskolavezetőség Tantestület 12. Minőségi kör vezetője Minőségi kör tagjai Igazgató 13. Igazgató Tantestület 14. Igazgató Szülők, gyerekek, tantestület 15. Igazgató Önkormányzat Tantestület 27

28 Keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve A Nevelési program módosításra szoruló területe, folyamatai Megalakult munkacsoportok listája = munkaközösségek A területekhez rendelt munkacsoportok Módosító javaslatok, kiegészítések Kiegészített PP Kitöltő/készítő Kibővített isk. vezetőség Minőségügyi vezető Minőségügyi vezető Munkacsoportok Munkacsoportok Megőrzési hely Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Megőrzési idő 1év 1év 1év 1év 5 év Másolatot kap Munkacsoportok Igazgató Igazgató Igazgató Könyvtár, igazgatói iroda Éves tervezés Az intézményi stratégia, vagyis a Pedagógiai Program célkitűzéseinek lebontása konkrét éves feladatokra. Meghatározza az intézmény előtt álló egy tanévre szóló feladatokat, különös tekintettel a nevelőmunka feladataira, a tanév rendjére, a minőség fejlesztés feladataira, a gazdálkodási tevékenységre, valamint az ellenőrzésekre és értékelésekre. Új terület az országos OKÉV mérésekkel kapcsolatos teendők és a hozzájuk kapcsolódó eredmények értékelése, esetleg intézkedési terv készítése, végrehajtása. A folyamat célja: meghatározza az intézmény éves, oktató - nevelő munkáját, időbeli és felelősökre történő lebontással. A folyamat szabályozása: Tájékoztatás a nevelési - oktatási célkitűzésekről Személyi feltételek aktualizálása Tárgyi feltételek és szervezeti feltételek aktualizálása A munkaközösségek meghatározzák a célokat, célértékeket Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása A munkaközösségi tervek értékelése Feladatterv elkészítése Mérési terv elkészítése Eseménynaptár összeállítása A tájékoztatási rendszer megtervezése Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Elfogadja-e a testület? A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában. 28

29 Az éves munkaterv elkészítésének folyamatábrája: Tantárgy felosztás Az elmúlt tanév értékelő beszámolója Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rendelet START 1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. A mk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket Jegyzőkönyv 4/a. A DÖK vezető és az ifj. védelmi felelős elkészíti a munkatervet DÖK és ifj, védelmi munkaterv 5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez 6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek értékelése Javított, elfogadott tervek Nem Tartalmilag, formailag megfelelő-e? Igen 29

30 DÖK, ifj. védelmi terv 8. Feladatterv elkészítése Feladatterv 9. Mérési terv elkészítése 10. Eseménynaptár összeállítása Mérési terv Programfüzet A mk-ek munkatervei Kommunikációs adatbázis 11. A tájékoztatási rendszer megtervezése Tájékoztatási rendszer 12. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Az intézmény éves munkaterve Nem 13. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet Igen 14. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában, a hirdetőtáblán és a tanári faliújságokon STOP A folyamat leírása Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 30

31 Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. 4/a. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelősök elkészítik éves munkatervüket. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják, és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. Ezzel egyidőben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. Ezek után az igazgató összeállítja, és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tarják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában. Felelősségek, hatáskörök Lép és Felelős Érintett Informált Igazgató Igazgató Igazgató Munkaközösség vezetők, ifj. véd felelős, DÖK vezető Tantestület Tantestület - Tantestület - 4. Munkaközösség-vezetők Tantestület - 5. Munkaközösség-vezetők Tantestület Munkaközösség-vezetők Tantestület Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Munkaközösség vezetők, ifj. véd felelős, DÖK vezető - Munkaközösség vezetők Munkaközösség vezetők, DÖK vezető

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2015 Pedagógiai program Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 Van egy hely, ahol 6-16 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az tudomány gyükere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges. (Apáczai Csere János) EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva:

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560158, Fax: 85/361802 Email: polgarmester@balatonfenyves.hu MEGHÍVÓ a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

ISKOLA KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM

ISKOLA KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.2 A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben