GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató"

Átírás

1 GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1

2 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA A fenntartói minőségirányítási program (az iskolánkra vonatkozóan) Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségpolitika megvalósulását szolgáló célok Pedagógiai célok Szervezeti célok: Minőségi célok: Az iskola működésének hosszútávra szóló elvei Az elvek megvalósítását szolgáló elképzelések, tevékenységek AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A vezetés szerepe a rendszer működésében Tervezés Ellenőrzés Mérés, értékelés MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS BELSŐ RENDJE Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Kommunikáció külső és belső partnerekkel Külső partnerigény és elégedettségmérés Kommunikáció a belső partnerekkel EMBERI ERŐFORRÁS AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSI/ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai és folyamata A pedagógusok értékelésének célja: Pedagógusok vezetői ellenőrzése Az értékelés lépései: A pedagógusértékelés szempontjai Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjai és folyamata A vezetők értékelésének célja: A vezetői értékelésben érintettek Az értékelés lépései A vezetői értékelés szempontjai Intézményvezető félidei és ciklusvégi beszámoltatásának szempontjai (fenntartó által, ÖMIP alapján) Pedagógusok és vezetők teljesítményértékelésének eljárásrendje A tanulói teljesítmények mérése, értékelése Országos mérések Belső mérések Az országos kompetenciamérést követő feladatok Intézkedési terv a jogszabályban meghatározott minimum alatti teljesítés esetén TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A teljes körű intézményi önértékelés célja A teljes körű intézményi önértékelés periódusa; kapcsolata a fenntartói minőségirányítási rendszerrel

3 8.3. A teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei, A teljes körű intézményi önértékelés területei Dokumentációs rendszer dokumentumok kezelése A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MELLÉKLETEK A minőségirányítási rendszer folyamatszabályozásai A partnerigény elégedettség mérése Mérőeszközök Pedagógusértékelő lap VEZETŐI ÉRTÉKELŐ LAP KÉRDŐÍVES INTERJÚ A szervezeti kultúra értékelése MUNKATÁRSI KÉRDŐÍV SZÜLŐI KÉRDŐÍV TANULÓI KÉRDŐÍV Göcsej Kapuja Bak ÁMK TAGÓVODÁINAK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 94 MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV AZ ÓVODÁKRA..108 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ELFOGADÁSA JÓVÁHAGYÁSA

4 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Iskolai oktatásról Bakon 1770-ben történt írásos említés ban - főleg téli időben -66 gyerek járt iskolába. A 30 - as években 6 osztályos tanítás folyt, 4 pedagógus vezetésével. A baki iskolába jártak a három kilóméterre lévő Hanna és Fehér majori gyerekek is. Átmenetileg iskola volt még a jelenlegi gyógyszertár is, ami től, az új iskola felépülése után munkásszálló lett. Az Ady és Rózsa utcák gyors növekedése indokolttá tette, hogy az új iskola épülete a fiatalok által lakott új falurészben kerüljön megépítésre. Ekkor az iskola 12 tanerővel működött ismét változást hozott : az új iskolához megépült az újabb rész, már tornateremmel. Bővült a napközikonyha és az étterem épülete. Itt kapott helyet a községi könyvtár is, ami 1988-ban költözött át az új Faluházba ben az éttermi rész bővítésével a kultúrált étkeztetés feltételei javultak. A 12 tantermesnek épült létesítmény tanulócsoport elhelyezésére is megfelelő feltételeket teremt. Tornaterem, szabadtéri sportpálya biztosítja a sportoláshoz szükséges teret. Az iskola a forgalmas főútvonaltól távol eső, parkos környezete, valamint a közelben lévő sportcentrum ideális az oktatáshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 8 osztályban 16 pedagógus tanítja és neveli a gyermekeket. A szülők, pedagógusok és a gyermekek eredményes együttműködésének színterei a szülői munkaközösség iskolai választmánya, osztályközösségei, valamint az alapítvány. Ez utóbbiak célkitűzései közt szerepel az iskola technikai eszköfejlesztése, német oktatás feltételeinek javítása. Évek óta otthont adunk a zongora oktatásnak es tanévtől az Ady iskola kihelyezett vízuális tagozata a tehetséggondozást jól segíti. Jelenlegi tanulók közül egyre több a veszélyeztetett, hátrányos körülmények között élő. (A veszélyeztetettség oka pl. a szülők munkanélkülisége, egészségkárosodás, Fő nevelési célunkat a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztésében határoztuk meg, az egyéni bánásmód elvének hangsúlyozott érvényesítésével. Alsó tagozaton az alapkészségek, a kreativitás fejlesztését tartjuk legfőbb feladatunknak, a tanulás megszerettetését, a gyermeki kíváncsiság felkeltését. Tanulóinkat felkészítjük a továbbtanulásra, ezért arra törekszünk, hogy végzős diákjaink a technikai eszközök értő használatával elsajátíthassák az információszerzés különféle formáit, képesek legyenek az önálló tanulásra, fejlődjön kommunikációs kultúrájuk. Sikerként tartjuk számon tanulóink nagy hagyományokkal rendelkező középiskolákba való bejutását. Délután napköziotthonos ellátást biztosítunk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos szakkörök és egyéb foglalkozások segítik. (néptánc, furulya, számítástechnika, sakk, kosárlabda, atlétika, foci, angol, német nyelvtanulás) Gyermekszerető, nyitott, humanisztikus szemléletű tantestületünk igyekszik elérni, hogy az iskola ne kényszerű intézmény, hanem valós lehetőségekkel teli élettér legyen, az önmegvalósítás színtere. 4

5 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 2.1. A fenntartói minőségirányítási program (az iskolánkra vonatkozóan) Bak Község Önkormányzata az intézkedési tervében a helyzetelemzésre vonatkozóan a következő igényeket, elvárásokat fogalmazza meg közoktatási intézményei számára: - A közoktatási intézményrendszer szolgáltatásaival jogszerűen, törvényszerűen, takarékos költséggazdálkodással, hatékonyan, eredményesen működjön. - Az intézmények gyakorlatában érvényesüljön a minőségelvű tevékenység, amely tevékenység folyamat jellegében a tervezés, a tervezésre épülő ellenőrzés, végrehajtás, követő adatrendszerre, mérésekre, visszacsatolásokra épülő értékelés alapján a szükséges korrekciós beavatkozásra épülő ciklusos folyamatot jelenti. Egész tevékenységükre a partnerközpontú működés legyen a jellemző. - A közoktatás helyi rendszere biztosítsa a tankötelezettség teljesítését a településen élők részére, az iskolák közti átjárhatóság elve küszöbölje ki az esetleges iskolaváltásból adódó hátrányokat. - Az intézmények garantálják a minőségi, a minden tanuló fejlődését leginkább segítő nevelést, oktatást. - Teljes körű óvodáztatást az adott életkorú gyermekek körében. - A tanuló egyéni tanulási életútja, előmenetele az óvodától a tankötelezettség teljesítéséig nyomon követhető legyen az intézmények számára. - Az intézmények adjanak érdemi tájékoztatást, segítséget a szolgáltatásukat igénybe vevő partnereiknek (szülők, tanulók), hogy az intézményben folyó nevelés-oktatás milyen szolgáltatásokkal áll a rendelkezésükre és ezeket milyen minőségben biztosítja részükre. 5

6 - A nevelési, pedagógiai programok alapján mérhetők, értékelhetők legyenek a pedagógiai hozzáadott értékek. - Minden rászoruló gyermek számára biztosított legyen a segítségnyújtás a mentális problémái kezeléséhez, a tankötelezettsége teljesítéséhez. - Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem, együttműködés a közoktatási rendszerben közreműködő intézmények között a hátrányok csökkentésében, a megelőző munkában. Az egyenlőtlenségek mérséklésével növelni kell az esélyegyenlőséget. 6

7 Feladatok Eszközellátottság biztosítása Intézményi együttműködés Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Baleseti forr. Felülvizsgálata, megszüntetése Évente a tanév indításakor Hatékony gazdálkodás; osztálylétszámok kialakítása férőhely kihasználtság tekintetében Tankötelezettség teljesítése Sikerkritériumok, várható eredmények A PP kötelező eszközei rendelkezésre állnak Egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és iskola között Biztonságos iskolai környezet megvalósul, a tanulói és alkalmazotti balesetek száma csökken Törvény szerinti osztálylétszámok férőhely kihasználtsága a legoptimálisabb Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított. Nincsenek csellengő gyermekek; a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés Módszerek, eljárások Éves tervezés, pályázatok Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; megismerik a követelményeket. Részt vesznek egymás rendezvényein, versenyein. Sikeres beiskolázás. Társintézményekkel szakmai tapasztalatcsere; óvodákkal, közreműködési intézményekkel, egészségügyi, gyermekjóléti intézményekkel, középiskolákkal. Nyílt napok. Bejárások a gyermekbalesetek okainak feltárása, PP. környezetnevelési rész Statisztikai adatok elemzése, előrejelzések prognosztizálása, évenkénti felülvizsgálata. Az egy pedagógusra jutó tanulók számának aránya A gyengébb képességűek egyéni fejlesztése. Együttműködés a közművelődési intézmény munkatársaival: a szabadidő hasznos eltöltése érdekében Felelősök, közreműködők Igazgató, gazdasági vezető, tagintézményvezetők Igazgató, szaktanárok, tanítók, tagintézményvezetők Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás, szülői fórumok Igazgatóhelyettes, szülői munkaközösség vezető, osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok Igazgató, gazdasági vezető, nevelők Igazgató, gazdasági vezető, minőségügyi vezető nevelő- Igazgató, testület. Napközis nevelők, osztályfőnökök, szabadidő szervező, könyvtáros tanár napközis Folyamatosan szakta- Tanítók, nevelők, nárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Éves ütemezés Folyamatosan az aktuális intézménynél Tanévben folyamatosan Beiskolázás időszaka, minden év októbere Folyamatosan. Tanév folyamán Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelő szintű alkalmazása Tanulási módszerek tanítása; integrált pedagógiai rendszer kialakítása 7

8 A társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalokkal és a különleges ellátást igénylő tanulókkal való foglalkozás. Cigány kisebbségi tanulók oktatása, szociális, kulturális hátrányának csökkentése Biztosított a képzésük, fejlesztésük. A gyerekek a folyamatos fejlesztések eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú Esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése. Felkészítés a továbbtanulásra; továbbtanulásuk kiszélesítése, szorgalmazása intézmé- oktatási nyekbe. Hátránykompenzáció. Fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása. Együttműködés a Családsegítő Szolgálat munkatársával és a Nevelési Tanácsadóval. Logopédiai ellátás; gyógypedagógiai ellátás. Integrált oktatás, Tagintézményvezetők, osztályfőnökök, Családsegítő Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, szülő Igazgatóhelyettes, osztályfőnök, napközis nevelők, szaktanárok Tanév folyamán, igény szerint nyári szünetben is Folyamatosan Motivációs jellegű felzárkóztatások Intézmények együttműködése, pályaválasztási tanácsadó; önismereti tesztek, iskola- Az esélyegyenlőséget, Egyéni bánásmód esélyterem- tést segítő, biztosító elvének érvényesítése, nevelőtestületi oktatási, nevelési egységes elv érvé- formák alkalmazásnyesülése Pályaorientáció, Tanulók, szülők pályaválasztás segítésciókat naprakész informá- kapnak a lehetőségekről az egyéni életpálya tervezéséhez, és az látogatások; azzal összefüggő továbbtanulási döntéshez A kerettantervek Tanügyigazgatás; felhasználásával tudatos tervezés; készített pedagógiai tantárgyi követelszabály programok jogményeknek való szerinti megfelelés. bevezetése, későbbi beválásának folyamatos figyelemmel kísérése. továbbtanulási orvosi vizsgálat Tervezés éves lebontásban; ellenőrzés, értékelés. 8 Pedagógus közösség Osztályfőnökök, iskolai pályaválasztási felelős Igazgató, igazgatóhelyettes, vezetők, szaktanárok. Tanév folyamán Folyamatosan, 5-8. ig minden évfolyamon Tanév előtt. Az oktatás tartalmának Változó elvárások- Innovációs prog- Munkaközösségek, Folyamatosan és kínálatának való megfeleramok, idegen szaktanárok, taní- nak fejlesztése lés, alkalmazkodás nyelvi órák, informatikai, tók művészeti foglalkozások Nevelési feladatok Egészséges élet- Mindennapos test- Igazgató, nevelő- Folyamatosan kezdése

9 teljesítése a pedagógiai mód-káros szenve- mozgás, osztályki- testület, szülői programban délyek, közösségi rándulások, diák- munkaközösség, foglaltak szerint. tanulói tevékenységek, önkormányzati patronálói közös- szociális tevékenységek; ség, védőnők érzékenység, magatartás- iskolaegészségkedéskultúra és viselügyi ellátás meg- alkalmazása szervezése, közéledennapi a mintiségre nevelés a életben is diák-önkormányzat szokássá válik. munkájában. A pedagógiai program A pedagógiai prog- Folyamatszabályo- Igazgató, program- éves lebontása, ram végrehajtásázás, fejlesztési terükészítő, pedagógu- önértékelési rendszer nak értékelése, letek minőségközsok, támogató kidolgozása reális helyzetkép pontú elemzése; szervezet partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése A humán erőforrás Pedagógusok kompetenciájának Továbbképzési Igazgató fejlesztése újabb nö- terv, beiskolázási hosszú távú tervének vekedése pl.: a elkészítése különleges ellátást Pedagógiai program felülvizsgálata. Tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés Az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése, felülvizsgálata, módosítása igénylőkkel és a hátrányos helyzetűek fejlesztésével foglalkozóknál. A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi nevelő-oktató munka. Egyéni tanulási út biztosított Versenyeken eredményes szereplés Az elkészült program koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal. Ez alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere. terv Gyógytetnevelő, logopédus, humánfejlesztőped agógus, drámapedagógus Helyzetértékelés Stratégiai cél, feladat- és időterv, Ellenőrzési, mérésértékelési rendszer. Fejlesztési mutatók, partnerek elégedettségi szintje. Intézményvezető, programkészítő pedagógusok Jelentkezés, elfogadás szükség szerint Eredményesség és hatékonyság vizsgálat; ellenőrzés, értékelés. Differenciált, egyéni személyiség- és készségfejlesztés, tanórán és tanórán kívül szakkörök, önképzőkörök Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők Intézményvezető, minőségi körök vezetői, tagjai Folyamatos. Évenként 277/1997 (XII.22.) Kormányrendelet szerint Folyamatos Év közben folyamatosan, nyáron táborban, életmódtáborban Folyamatos 9

10 2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat Göcsej Kapuja Bak AMK - elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Intézményünk elsősorban a tanulók igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket szolgálni. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását, egyidejűleg a lemaradó tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását. A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak.. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga Minőségpolitika megvalósulását szolgáló célok Cél: Pedagógiai célok A megvalósítás időtartama: 4 év A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő - oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekről. Sikerkritériumok: Indikátorok: - - Hiteles és bevált mérőeszköz alkalmazása a méréshez - A partnerek 50 %-a visszajelez, - Az erőforrások, értékek figyelembe vételével a visszajelezett igények beépítése, illetve betervezése A partneri visszaadott mérési lapok számának változása - A megkérdezettek válaszadási hajlandósága 50%-ról 60%-ra változik - Elvárások-megvalósítható elvárások aránya szülői igények 50%-ban megvalósuljanak 10

11 Cél: Hasznos szabadidős és tanórán kívüli tevékenység kialakítása A megvalósítás időtartama: 1 év Indikátorok: - Cél: - Szabad sáv érdeklődésnek megfelelő hasznosítása - Tanulmányi versenyeken és a szabadidős programokon az osztály 10%-a részt vesz. Tevékenységek, programok számának, kínálatának változása A résztvevők száma eléri osztályonként a 15%-ot. A nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése A megvalósítás időtartama: 3 év Indikátorok: évente diákcsere program - A partnerekkel történő együttműködés - 3 évente tanácskozások tartása, találkozók szervezése A résztvevők és programra jelentkezők aránya és ennek változása, - Az egy főre jutó költség változása - A tanácskozás megvalósulása és a résztvevők számának változása Cél: Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi oktatási-nevelési gyakorlatba Sikerkritériumok: Sikerkritériumok: A megvalósítás időtartama: folyamatos Sikerkritériumok - A mérések értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás Indikátorok - Csak a konkrét mérés ismeretében határozható meg, nem minden esetben számszerűsíthető Cél: Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítása, emelkedik a pedagógusok módszertani felkészültsége A megvalósítás időtartama: 4 év Sikerkritériumok: Indikátorok: %-os szakos ellátottság a nevelőtestületben - Évente legalább egy tantestületi továbbképzés - A továbbképzési terv teljesítése Az alkalmazottak megfelelő képesítése - A továbbképzések fajtái, területei, a továbbképzésen részt vettek száma. Cél: A szervezeti kultúra fejlesztése A megvalósítás időtartama: 4 év Sikerkritériumok: - A klímateszttel kimutatott pozitív változás Indikátorok: - Klímateszttel mért változások. A dolgozók saját megelégedettsége 60-70% legyen. Cél: Együttműködés a helyi és a kistérségi intézményekkel, szervezetekkel A megvalósítás időtartama: folyamatos Sikerkritériumok: - Működő kapcsolat a kistérség iskoláival, intézményeivel, szervezeteivel - Működő kapcsolat a város intézményeivel, szervezeteivel Indikátorok: - Közös továbbképzések, programok számának változása 11

12 Együttműködési megállapodások száma, jellege, azok változása. Ezeken résztvevők száma 15%-ra növekedjen. Cél: Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése A megvalósítás időtartama: 5 év Sikerkritériumhatóak, - Az értékelési, mérési rendszer jól működik, a tapasztalatok hasznosít- beépíthetőek Indikátorok: Az értékelések, mérések száma Az elemzésről készült dokumentumok. 10% javulást kívánunk elérni. Cél A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi, kulturális helyzetének javítása Feladatok Esélyegyenlőség lehetőségének a megteremtése Kulturális programkínálat bővítése Versenyek szervezése Tanulási attitűdmérés Sikerkritérium- Lemorzsolódások száma indikátor Támogatottak száma Továbbtanulók számának növekedése A megvalósítás 4 év időtartama Cél Tanulóink igényeinek emelése az egészséges és a környezettudatos életmód iránt Feladatok Éves egészségnevelési és környezetnevelési munkaterv készítése Szelektív hulladékgyűjtés Pályázatok készítése Sikerkritérium- Egészségnevelési programunk célkitűzései megvalósulnak indikátor Környezetnevelési programunk megvalósul Mérési eredményeink javulnak A megvalósítás 3 év időtartama Cél Az országos kompetenciamérés eredményeinek szinten tartása. Feladatok Intézkedési terv alapján az eredmények javítása A kulcskompetenciák fejlesztési mechanizmusának beépítése a tanmenetbe A kulcskompetenciák fejlesztésének komplex alkalmazása a gyakorlatban Projektek, modulok alkalmazása a kompetenciák fejlesztésében Sikerkritériumindikátor Iskolánkban az országos kompetenciamérés eredményének szinten tartása, javulása. A megvalósítás 4 év időtartama Cél Iskolánk alkalmassá válik az eredményes kompetencia alapú oktatásra Feladatok Folyamatosan fenntartjuk és továbbfejlesztjük kompetencialapú pedagógiai rendszerünket Sikerkritérium- Nő a kompetencia alapú oktatásban résztvevők aránya indikátor A megvalósítás 5 év időtartama 12

13 Szervezeti célok: Emberi erőforrások fejlesztése Az iskolai és óvodai csoportok kapcsolódjanak be a falu társadalmi életébe Szervezeti kultúra fejlesztése Minőségi célok: Partnerközpontú működés kialakítás Önértékelési és értékelési rendszer működtetése 2.4. Az iskola működésének hosszútávra szóló elvei Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása határozza meg. Törekszünk az otthonos légkör, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására. Az oktatás során figyelmet fordítunk a tanulók egyéni képességeire. Maximálisan figyelünk a gyerekek teljes személyiségének fejlesztésére, valamint korszerű ismereteik képességeinek, készségeinek a kialakítására, bővítésére. Szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedék kinevelését tartjuk fő feladatnak. Olyan fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni. Diákjaink sajátítsák el a hatékony tanulási módszereket. Iskolánk folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló szüleivel, fenntartókkal és a társintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal. Tanáraink nagy figyelmet fordítanak a tanulói közösségek megszervezésére az önkormányzás képességének kialakítására, a tanulók életkorának megfelelő szinten bevonják őket a közösségi fejlesztésbe. Az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, a gyengék felzárkóztatását a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. A szakkörök a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését a szaktárgyi, sport és művészeti versenyen való megmérettetés segíti. Tanulóinkat felkészítjük és ösztönözzük a részvételre. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulókat veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában. A tanulókat az iskolai életről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról az igazgató, a diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. A szülők és pedagógusok együttműködését szolgáló fórumok, családlátogatás, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási napok, közös táborozások, kirándulások. Partnereink igényének, elégedettségének és elégedetlenségének folyamatos mérésén keresztül arra törekszünk, hogy az elvárásoknak megfelelő, közkedvelt intézménnyé váljunk. Tantestületünk jól felkészült, szakmai megújulásra kész, új módszerek befogadására, kidolgozásra alkalmas, innovatív pedagógusok közössége. 13

14 Fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink a munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, folyamatosan kísérjük figyelemmel a partneri igényeket, ezek változásait, s munkájuk során igyekezzenek az elvárásoknak megfelelni. 14

15 Fenntartói elvárások 2.5. Az elvek megvalósítását szolgáló elképzelések, tevékenységek A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok A megvalósulás időtartama Törvényes intézményi Jogszabálykövető intézményi szabályozás kiala- működés biztosítása kítása Sikerkritérium Pedagógiai célok A jogszabályok változását 1 hónapon belül Egy tanév követi a szabályzatok aktualizálása. Évente egy alkalommal követi a szabályzatok Egy tanév törvényességi megfelelőség-vizsgálatának elvégzése. Évente két intézményi folyamat leszabályozása. Egy tanév Dokumentálás Felelősök Szabályzatok frissítési Igazgató ideje: hatályba lépés idejét követő 1 hónap. A Pedagógiai Program célrendszere alapján Tanmenet Tantárgyfelosztás A szakmai színvonal emelése Tanulási módszerek Egy tanév tanulása Az idegen nyelv és a Négy tanév számítástechnika csoportbontásban történő oktatása Nevelőtestület Esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompennulók egyéni fejlődésének A hátrányos helyzetű tazáció elősegítése Napközis ellátás biztosítása az alsó tagozatosok Egy tanév számára. Tanulószoba biztosítása felsősök számára. Egy tanév Fejlesztő, felzárkóztató Egy tanév foglalkozások biztosítása Út a középiskolába Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás Nevelőtestület 15

16 Alapkészségek megalapozása az alsó tagozaton, Továbbtanulásra felkészítés a felső tagozaton Egy tanév Tantárgyfelosztás Szaktárgyi vetélkedőkre jelentkezők száma Vetélkedő eredmények Mérési eredmények ösztöndíjprogramban való részvétel A számolási készség, a Hetedikes, nyolcadikos Három tanév tanulóknak előkészítő néma, értő olvasás és a helyesírás alkalmazás szervezése. szintű tudása. A szaktárgyi vetélkedőkön Egy tanév A felvételi arányok javulnaknak résztvevők számá- emelése Kistérségi versenyeken, Három tanév megmérettetéseken való részvétel Munkaközösségek és vezetői Tehetséggondozás A tehetséges tanulók célirányos segítése A nevelő-oktató munka Az iskolai munka eredményeinek mérhetővé tétele mérési, értékelési rendszerének kialakítása Szakkörök működtetése A nevelő-oktató munka mérési, értékelési in- Két tanév dikátorrendszerének kidolgozása A partneri igényfelmérés folyamatának szabá- Egy tanév lyozása Egy tanév Tantárgyfelosztás Munkaközösségek, pályaválasztási felelős Fenntartói ÖMIP - ben Mellékletben Igazgató, munkaközösségek vezetői 16

17 Szervezeti célok Emberi erőforrások fejlesztése A szakmai kompetencia növekedése a nevelőtestületben A továbbképzési tervben foglaltak 100%-os Egy tanév teljesítése. Egy tanévben legalább Egy tanév két továbbképzés szervezése. A belső továbbképzésen a tantestület legalább Egy tanév 80%-a vegyen részt. Az IPR-es módszertanok elsajátítása Tanúsítványok, diplomák Munkatervek, jegyzőkönyvek Jelenléti ív Igazgató A szervezeti kultúra fejlesztése A dolgozói közösség klímájának javulása. A klímateszt eredményei az országos átlagok- Két tanév nak megfeleljenek. A vezetői elégedettségteszt eredményei az Két tanév országos átlagoknak megfeleljenek A team munka kialakítása (legalább egy rend- Egy tanév szeresen működő team létrehozása) Mellékletben Mellékletben Munkaterv Igazgató 17

18 Minőségi célok Partnerközpontú működés A partneri igényfelmérésen alapuló minőségfej- kialakítása. A partneri igények kiépítéselesztési rendszer kiépítése. Minőségfejlesztési Egy tanév munkaterv elkészítése. Partneri igényelégedettségmérés lebo- Egy tanév nyolítása. A megkérdezettek válaszadási hajlandósága Egy tanév országos átlagú legyen. A partneri elégedettségmérés eredménye or- Egy tanév szágos átlagú legyen. A nevelési-oktatási dokumentumokon átvezetett Egy tanév változások. kézi- Minőségfejlesztési könyv kézi- Minőségfejlesztési könyv Minőségfejlesztési könyv kézi- kézi- Minőségfejlesztési könyv Pedagógiai program, Munkaterv, Minőségpolitika, vezetői program. Támogató szervezet 18

19 3. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 3.1. A vezetés szerepe a rendszer működésében Az intézmény vezetőjének, vezetőségének feladata biztosítani a minőség iránti elkötelezettséget. Ez az elkötelezettség az alapja a Minőségirányítási program és minőségfejlesztési rendszer működtetésének, melynek szerves része a partneri igény-elégedettség és elégedetlenség mérésén alapuló partnerközpontú működés kiépítése, fenntartása, működése, fejlesztése. Az igényfelmérés eredményeit a vezető elemzi, értékeli és beépíti az intézményi gyakorlatba. A vezetés feladata továbbá a nevelőtestület irányítása, a leghatékonyabb munkaformák, a szervezeti kultúra folyamatos mérése, fejlesztése. Biztosítani kell a törvényes működést, az ehhez szükséges erőforrásokat, valamint működtetnie kell az intézményi folyamatokat a partneri elvárásoknak megfelelően. Az igazgató feladata a nevelő és oktató munka irányítása, a pedagógiai munka stratégiai tervezése, a beválás vizsgálata, az információs rendszer kialakítása, bejáratása, a munkaerő kiválasztása, a belső ellenőrzési, értékelési rendszer kidolgozása, a minőségfejlesztési rendszer működtetése. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Pedagógiai Programmal, amely tartalmazza az alapelveket, hosszú távú céljainkat, leírja a pedagógiai folyamatainkat. A halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének és oktatásának irányítása. A vezető, a vezetőség a döntések meghozatala előtt egyeztetéseket folytat az érdekvédelmi szervekkel. Együttműködik a szülői szervezettel, érdekképviseleti szervezetekkel, diákönkormányzatokkal. Gondoskodik arról, hogy a szabályozók, a külső és belső dokumentumok az intézmény dolgozói számára hozzáférhetőek, megismerhetőek legyenek. A közlönyök (Oktatási Közlöny, Magyar Közlöny) figyelemmel kísérésével, azokban található utasításoknak megfelelően gondoskodik a szabályzatok aktualizálásánál. (A közlönyök az igazgatói, intézményvezetői irodában minden munkatárs számára hozzáférhetőek.) 19

20 A vezetés gondoskodik arról is, hogy az iskola biztonságos legyen. A vezetői felelősség körbe tartozik a biztonságos intézmény kialakítása, működtetése, a működés szabályozása, a tanulói balesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, szabályozása. 20

21 A vezetési feladatok az alábbi folyamatok működését, szabályozását igénylik: Szabályozandó területek Határidő Résztvevők, felelősök Dokumentálás IMIP működtetése Iskolavezetés, TSZ Jegyzőkönyvek Iskolánk információs rendszere Pedagógus és nem pedagógus munkatársak kiválasztása, bemutatása A belső ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer Egyeztetés folyamata Partneri igény- és elégedettségi mérése Panaszkezelési eljárás Nyomon követés és beválásvizsgálat Intézményi marketing Stratégiai tervezés Biztonságos intézmény Gyermek- és ifjúságvédelmi jelzőrendszer A továbbképzési program működtetése A tanulók értékelése Tanterv, tanmenet készítése, beválás vizsgálata, fejlesztése Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Szabályozott Iskolavezetés, TSZ Beszámoló Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ Iskolavezetés, TSZ 21

22 Az intézmény működését szabályozó alapvető jogszabályok listája: Jogszabály száma Kibocsátó Megnevezés Kapcsolódó int. dokumentum évi LXXIX. Törvény A közoktatásról Pedagógiai Program SZMSZ évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról SZMSZ évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyve SZMSZ 138/1992 Kormányrendelet A KJT végrehajtásáról SZMSZ 277/1997 Kormányrendelet A pedagógusok továbbképzéséről, szakvizsgáról 3/2002 OM rendelet A közoktatási minőségbiztosítás ról, fejlesztésről 11/1994 MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről Továbbképzési Program Továbbképzési Terv Pedagógiai Program MIP SZMSZ SZMSZ 22

23 3.2. Tervezés Célja: a működés szabályozottságának, átláthatóságának, tervszerű működtetésének biztosítása. Az intézményi folyamatok szabályozottak, ellenőrizhetőek legyenek. A tervek egymásra épülnek, s ezekre épül az operatív tervezés. Az iskola működés-tervezési rendszerének elemei: A terv megnevezése Fejlesztési határidő Irattári elhelyezés Felelősök Pedagógiai Program szeptember 30., Iktató Igazgató majd szükség szerint Önkormányzati Minőségirányítási Szükség szerint Iktató Fenntartó Program Iskolai Minőségirányítási Szükség szerint Iktató TSZ Program SZMSZ Szükség szerint Iktató KT igazgató Házirend Szükség szerint Iktató DÖK Vezetői pályázat Iktató Igazgató Éves munkaterv Évente-szeptember Iktató Igazgató Továbbképzési Program Továbbképzési nyilvántartások Igazgató Gyermekvédelmi munkaterv Évente-szeptember Iktató TSZ Munkaközösségi munkatervek Évente-szeptember Iktató Mkv. Nevelési, oktatási tervek, tanmenet Folyamatos Iktató Igazgató (tantervek) Kockázatértékelés Folyamatos Iktató Igazgató Munkavédelmi szabályzat Folyamatos Iktató Munkavédelmi megb. Tűzvédelmi szabályzat Folyamatos Iktató Munkavédelmi megb. Szabadságolási terv Évente-március Iktató Igazgató, gazdasági v. Selejtezési, leltározási szab. Folyamatos Iktató Igazgató, gazdasági v. Belső ellenőrzési terv Évente-szeptember Iktató Igazgató, gazdasági v. Az iskola önértékelése Négyévenként, a fenntartói ellenőrzés évében Iktató Igazgató, TSZ. 23

24 3.3. Ellenőrzés Célja a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata. Kiegészít: a fenntartó által (4 évente) kötelező jellegű szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések. (ÖMIP alapján) Kiterjed a pedagógiai és nem pedagógiai folyamatokra. Biztosítja az intézmény megfelelését a szabályzóknak, a hiányosságok feltárását, javítását, folyamatos fejlesztését, javítását, a hibák megelőzését. Megalapozza az egyéni és intézményi értékelést. 24

25 Belső ellenőrzési rendszer: A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE Az ellenőrzés területe A nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órán A nevelő-oktató munkájához kapcsolódó dokumentáció Ellenőrzésre jogosult Igazgató Tagintézményvezető Az ellenőrzés ideje A dokumentálás módja Az ellenőrzésről készült dokumentum elhelyezése Évente Feljegyzés Ellenőrzési napló Feljegyzés, aláírás Őrzési idő Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatást kap 1 év Ellenőrzött pedagógus, Igazgató, Az általános tapasztalatokról a tantestület PCDA működtetése Tapasztalatok beépítése az éves intézményértékelésbe, munkatervbe Kapcsolattartás a szülőkkel Feljegyzés Tanórán és iskolán kívüli Igazgató tevékenységek szervezése Tagintézményvezető Munkaközösség vezető Felzárkóztatás, hátránykompenzáció. A HHH-s ezetők Tagintézményv tanulók fejlesztési naplójának rendszeres ( 3 havonkénti ) ellenőrzése 25

26 Az ellenőrzés területe Tehetséggondozás A tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása A pedagógusra bízott tanterem rendezettsége, dekorációja Ellenőrzésre jogosult Mk.vezető, Tagintézményvezető Pályaválasztási felelős = 8. osztályos ofő. Igazgató Tagintézményvezető Munkaközösség vezető Az ellenőrzés ideje A dokumentálás módja Az ellenőrzésről készült dokumentum elhelyezése Évente Feljegyzés Ellenőrzési napló Aláírás Őrzési idő Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatást kap 1 év Ellenőrzött pedagógus, Igazgató, Az általános tapasztalatokról a tantestület PCDA működtetése Tapasztalatok beépítése az éves intézményértékelésbe, munkatervbe A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje ség Munkaközös- vezető Iskolai ünnepélyek, évfordulók, programok vezetők Tagintézmény- megrendezése Versenyek, vetélkedők szervezése, pályázatok. Feljegyzés Önértékelés Ellenőrzési napló, Önértékelési lap 26

27 Az ellenőrzés területe Munkaidő betartása Új dolgozó segítése Technikai dolgozók munkavégzése Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása Ellenőrzésre jogosult Igazgató Tagintézményvezető Gazd.vezető Igazgató Tagintézményvezető Gazd.vezető Munkaközösség vezető Igazgató Gazdasági vezető Igazgató Tagintézményvezető Munkavédelmi vezető Az ellenőrzés ideje MUNKÁLTATÓI FELADATOK A dokumentálás módja Az ellenőrzésről készült dokumentum elhelyezése Évente Aláírás Éves ellenőrzési terv Évente Aláírás Éves ellenőrzési terv Őrzési idő Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatást kap 2 év Ellenőrzött pedagógus, Igazgató 1 év Az általános tapasztalatokról a munkatársi közösség PCDA működtetése A tapasztalatok beépítése az SZMSZ-be 1 év Ellenőrzött dolgozó, 2 év Igazgató Az általános tapasztalatokról a munkatársi közösség Tapasztalatok beépítése a Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás anyagába 27

28 Az ellenőrzés területe Takarékos, költséghatékony gazdálkodás Eszközbeszerzések Készletnyilvántartások Leltározás Karbantartás Helyettesítés, túlóra elszámolás Szabadság nyilvántartás Térítési díj beszedése, elszámolása Házipénztár kezelése Bizonylatolás Címzett normatívák felhasználása Étkeztetés Ellenőrzésre jogosult Igazgató Tagintézményvezető Gazdasági vezető Az ellenőrzés ideje A dokumentálás módja GAZDÁLKODÁS Az ellenőrzésről készült dokumentum elhelyezése Évente Aláírás Éves ellenőrzési terv Őrzési idő Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatást kap PCDA működtetése 5 év Ellenőrzött pedagógus, Tapasztalatok beépítése Igazgató, a folyamatszabályo- zásokba Az általános tapasztalatokról a munkatársi közösség 28

29 3.4. Mérés, értékelés Megalapozza: a reális, objektív tényeken alapuló helyzetelemzést, fejlesztési terveket. A mérés, értékelés tárgya Módszere Gyakorisága Szabályozása Partneri igény-, elégedettség-, elégedetlenség mérése Kérdőív, interjú, SWOTanalízis 4 évente Partneri igényfelmérési szabályzat Az intézmény működésének értékelése Kérdőív, dokumentumelemzélés 4 évente IMIP (Teljes körű Intézményi Önértéke- eljárásrendje) A pedagógusmunka eredményességének mérése Pedagógusértékelő lap Évente IMIP (Pedagógus és vezetői értékelés eljárásrendje) A vezetői munka eredményességének mérése Vezetői értékelő lap Évente IMIP (Pedagógus és vezetői értékelés eljárásrendje) Tantárgyakhoz kapcsolódó mérési feladatok OKÉV mérés Évente IMIP 29

30 4. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER Intézményünk a fenntartói elvárások, minőségpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében partneri igényfelmérésen alapuló minőségfejlesztési rendszert működtet. A partneri igényeket, elvárásokat folyamatosan beépítjük a gyakorlatba. Minőségfejlesztés folyamata: Feladatellátási, intézményhálózat működtetési intézkedési terv Önkormányzati Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Pedagógiai Program Minőségfejlesztési rendszer (igényfelmérés) Éves munkaterv Intézményi beszámoló 30

31 5. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS BELSŐ RENDJE 5.1. Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Kommunikáció külső és belső partnerekkel Célok Feladatok Felelősök Határidők Sikerkritériumok Dokumentáció a közvetett és érvényben lévő Támogató minden év az aktuális partnerlista az korrigált partnerlista közvetlen partnerek partnerlista felül- Szervezet intézmény és partnerei közötti azonosítása vizsgálata (TSZ) kapcsolatrendszer alapja az intézmény belső- és külső kapcsolatainak feltérképezése módosított partnerlista jóváhagyása az érintett partnerek tájékoztatása Igazgató TSZ vezetők minden év minden év segíti az intézmény belső és külső kommunikációt a partnerigény fel-mérés kiindulási dokumentumaként szolgál mellékelt intézményi címlisták jegyzőkönyv 31

32 Külső partnerigény és elégedettségmérés Célok Feladatok Felelősök Határidők A külső partnerekkel kialakult intézménykép megismerése A az intézmény szolgáltatásaival, személyitárgyi feltételeivel kapcsolatos elvárások elégedettség elégedetlenség felmérése A partnerigény, elégedettségelégedetlenség mérések összehasonlító elemzése, trendvizsgálat révén. Az intézményi működés erősségeinekgyengeségeinek, fejlesztésre váró területeinek kirajzolása, visszacsatolás az intézmény munkájáról. mérési rend kialakítása mérőeszközök felülvizsgálata új mérőeszközök kipróbálása új érőeszközök jóváhagyása mintavétel mérések elvégzése eredmények feldolgozása érintett partnerek tájékoztatása fontossági sorrend kialakítása partnercsoportonként, igények összevetése a külső-belső intézményképpel, HPP-mal minőségi körök kialakítása elvárás-, problémalista készítése célok prioritási sorrendjének kialakítása, módosítása cél-lista készítése igazgató TSZ vezető TSZ célcsoportos team Adott év Adott év Adott év Adott év Sikerkritériumok Négyévente a visszatérő mérések biztosítják az eredmények összehasonlítását, változások nyomon követését, lehetőséget adnak a trendvizsgálatra átfogó, hiteles külső intézménykép kialakulása, teammunka kultúrájának fejlesztése kulcsfontosságú intézményi folyamatok azonosítása Dokumentáció aktuális partnerlista, mérési ütemterv érvényes alkalmazotti kérdőív érvényes szülői kérdőív érvényes tanulói kérdőív érvényes interjúlap a közvetlen partnerek mérésére kérdőíves interjú a közvetett partnerek mérésére jegyzőkönyv Összefoglaló a partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérés eredményeiről Összehasonlító elemzés a HPP-mal belső, külső intézményképpel Elvárás-, probléma-lista Cél-lista 32

33 Az intézményi tervező-, fejlesztőmunka, az operatív irányítás megalapozottabbá tétele sikeres stratégiai és operatív tervezéssel intézkedési tervek kialakítása intézkedési tervek elfogadása partnerek tájékoztatása célcsoportos team team TSZ vezető igazgató Adott év Intézkedési tervek Minőségi körök, TSZ üléseiről szóló emlékeztetők Jegyzőkönyv A sikeres fejlesztések beépítése a napi intézményműködésbe intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése, szakaszos és záró értékeléssel korrekciója jóváhagyás célcsoportos team team TSZ vezető igazgató Következő tanév Emlékeztető a minőségi körök és a TSZ üléseiről szakaszos, záróértékelés 1-1 intézkedési terv megvalósításáról korrekciós javaslatok módosított, korrigált intézkedési terv 33

34 Kommunikáció a belső partnerekkel Pedagógusok Kommunikáció formája nevelőtestületi megbeszélés nevelőtestületi megbeszélés szakmai továbbképzés kibővített vezetőségi ülés szakmai tanulmányút munkaközösségi megbeszélés TSZ ülései faliújság havi program Időpont tanévindításkor, félévkor, tanévzáráskor Kéthavonta (igény szerint) évente 1 alkalommal (igény szerint) kéthavonta évenként 1 alkalommal munkaköri tervben meghatározott időpontban fejlesztési terv folyamatos minden hó 10-ig Alkalmazottak Kommunikáció formája Téma Időpont Tájékoztató partnerlista ismertetése minden év október 16. Tájékoztató partnerigény, elégedettségmérésekről négyévente február 15. Tájékoztató elfogadott int. tervekről négyévente június 15. Tájékoztató, értekezlet vezetői pályázat éves munkatervben meghatározott időpontban Szülők Kommunikáció formája Szülői értekezlet Fogadó óra SZM értekezlet Ellenőrző, üzenő füzet, szórólapok, plakát Időpont évente 3 alkalommal, éves munkatervi ütemezés évente 3 alkalommal éves munkatervi ütemezés évente 3 alkalommal éves munkatervi ütemezés rendszeres rendezvényekkel kapcsolatosan Diákok Kommunikáció formája DÖK ülések Iskolarádió Faliújság kéthavonta rendszeres rendszeres Időpont 34

35 6. EMBERI ERŐFORRÁS Továbbképzési program A továbbképzési program időbeli hatálya: majd ötéves periódusokban ismétlődik augusztus utolsó munkanapjáig, A továbbképzési program célja: Az intézményben dolgozó pedagógusok azon ismereteinek és készségeinek a megújítása, bővítése, fejlesztése, amelyekre szükség van: a nevelő és oktató munkakeretében a gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozások megtartásához a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez a nevelő-oktató munkához kapcsolódó nevelési, értékelési feladatok megoldásához az intézményirányítási, vezetői feladatok ellátásához. A továbbképzési program szerkezete: a.) Szakvizsgára vonatkozó alprogram: Pedagógus szakvizsga: A pedagógusok által a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség mellett a főiskolai vagy egyetemi szakirányú továbbképzéshez megszerezhető vizsga. A szakvizsgára történő felkészítéshez olyan szakképesítés szerezhető, amely pedagógus munkakör betöltésére nem jogosít fel. A szakvizsga új szakképzettséget nem ad, és a meglévő felsőfokú iskolai végzettség szintjét sem változtatja meg. Finanszírozási és helyettesítési alprogram: A költségek fedezetéhez a központi költségvetés az éves költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint járul hozzá. A munkáltató az éves bérmaradványa terhére járulhat hozzá a szakvizsgára történő felkészítés részvételi díjához, egyéb költségekhez (szállás, utazás, étkezés, könyv). A rendelkezésre álló keretet a következő sorrend alapján használjuk fel: 1. A távollevő kolléga helyettesítéséhez szükséges költségek fedezésére 2. Részvételi díj költségeinek hozzájárulási mértéke maximum 80 %, minimum 50 %. 3. Az esetlegesen fennmaradó keretből a továbbképzést helyettesítés nélkül megvalósítók elismerési az iskolai 1 főre vetített helyettesítési összegnek megfelelően. 4. A további összeg megléte esetén a továbbképzést teljesítők anyagi elismerésére. 35

36 b. Továbbképzésre vonatkozó alprogram A Közoktatási Törvény biztosítja a pedagógusok részvételi jogát a továbbképzéseken, egyben előírja azt is, hogy a jog mellett a pedagógusoknak hét évenként kötelező jellegű továbbképzésen kell részt vennie. A hétévenkénti (kötelező) továbbképzés olyan, legalább 120 óra továbbképzési programokon való részvétellel teljesíthető, melyek az oktatási miniszter által kiadott indítási engedéllyel rendelkezik, és szerepelnek a továbbképzési jegyzékben. Jelenleg iskolánk nevelőinek döntő többsége az I. továbbképzési szakasz (1998. szeptember augusztus 31.) keretében teljesíti kötelezettségeit, míg az után diplomát szerzett fiatalabb kollégáink az egyéni továbbképzési szakasznak megfelelő ütemezés alapján teljesítik a kötelezettségeinket. A kötelező hétévenkénti továbbképzés melletti minden olyan képzés, amelyik nincs összefüggésben a KT. 19. (8) bekezdésében meghatározott elvárással. A továbbképzésen résztvevők kiválasztásának elvei: Számítástechnikai, informatikai ismeretek megszerzése, nevelői, nevelő-oktató munkában való alkalmazása Az integrált neveléshez, sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatásához szükséges készségek, szakmai ismeretek továbbképzésen való megszerzése A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusok kellő szakmai ismeretekkel történő továbbképzése. Az egészséges életmód, mentálhigiénés ismeretek bővítését biztosító továbbképzési forma Nyelvi továbbképzés Szakmailag szükséges diploma megszerzését lehetővé tevő képzés Finanszírozási és helyettesítési alprogram: A finanszírozással kapcsolatosan ugyanaz a gyakorlat érvényesül, mint a pedagógiai szakvizsga esetében. A helyettesítésre vonatkozóan a következő alapelveket éltetjük: A továbbképzés lehetőleg ne járjon helyettesítéssel, de ha ez nem zárható ki, akkor biztosítható legyen a szakszerű helyettesítés. Az érintett pedagógus órarendjénél figyelembe kell venni, hogy a továbbképzési napon, konzultáción lehetőleg ne tanítson, a kötelező óraszámát rövidebb munkahét keretében lássa el. 36

37 Olyan továbbképzési formákat célszerű támogatni, amelyeket olyan időszakban (szombaton, hétvégén, tanítási szünetben) tartanak, amikor az iskolában nem folyik nevelő-oktató munka. 37

38 7. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSI/ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 7.1. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai és folyamata A pedagógusok értékelésének célja: Valamennyi pedagógus értékelésében az egységes alapelvek, szempontok biztosítása. A pedagógusok munkavégzésének egységes értékelése, amely alapjául szolgál a jutalmazásnak, címadományozásnak. A résztvevők számára az értékelési folyamat követhetőségének biztosítása. A pedagógusok teljesítésének megerősítésével, javításával, a szükséges képességek és készségek, tudás és tapasztalat fejlesztésével az iskolai dokumentumokban (Pedagógiai Programban, MIP, SZMSZ, Házirend) megfogalmazott célkitűzések elérése. Támpontok nyújtásával a pedagógiai munka ösztönzése és útmutatás a fejlődéshez. 38

39 Pedagógusok vezetői ellenőrzése Célok Feladatok Felelősök Határidő Módszerek Dokumentáció 1.Az intézmény 1.1 Óralátogatás igazgató éves munkatervi spontán/tervezett feljegyzés, oktatási nevelési tagintézmény ütemezés szerint megfigyelés, óraelemző értékelő lap feladatai hatékonyságának dokumentumelemzéssel vezetők, a mun- megbeszélés tanulói produktumok értékaköz. vezetők vizsgálata kelésével bevonásával Érintettek köre Tanítók, Szaktanárok, Osztályfőnökök, Ellenőrzés/ Értékelés alapja közokt. trv. HPP helyi tanterv munkaköri leírás 1.2. iskolai foglalkozások, programok szakkör, korrepetálás, napközis fogl., sportfoglalkozás, szabadidős fogl., rendezvények, ünnepélyek, erdei isk., tábor, kirándulás, versenyek ellenőrzése éves munkatervi ütemezés szerint igazgató, tagintézmény vezetők, a munkaköz. vezetők bevonásával spontán/tervezett megfigyelés, óraelemző megbeszélés feljegyzés, értékelő lap szakkört vezetőtanárok,tanítók, korrepetálást vezető tanárok, sportfoglalkozást vezető kollégák, szabadidő szerv., közokt. trv. HPP helyi tanterv munkaköri leírás 1.3. egyéb intézményi szintű folyamatok igazgató, tagintézmény vezetők a munkaköz. vezetők bevonásával éves munkatervi ütemezés szerint tervezett dokumentum elemzés, beszámoltatás feljegyzés könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógus, gyerm. és ifj.véd.fel., pályaválasztási és HPP, éves tűzvédelmi felelős, munkaterv ügyeletvezetők, dekoráció, esztétikum felelősök, szertár felelősök, pályaválasztás, beisk. felelősök 39

40 1.4. iskolán belüli és kívüli kapcsolattartás DÖK, Közalk. Tanács, SZM, Az alapítv. közművelődési intézmény, szülői értekezletek, fogadóórák értékelése Igazgató Tagintézmény vezetők, a munkaköz. vezetők bevonásával éves munkatervi ütemezés szerint tervezett megfigyelés, dokumentumelemzés feljegyzés DÖK-segítő pedagógus, Közalkalmazotti Tanács tagjai, Szakszervezet titkára, Alapítvány Kuratórium Elnöke, intézményvezetők, osztályfőnökök, szaktanárok HPP, éves munkaterv 2. Széleskörű, naprakész, alkalmazotti teljesítményértékelés működtetése 2.1. munkaköri leírások felülvizsgálata 2.2. intézményi konszenzuson alapuló normarendszer megismertetése az alkalmazottak körében igazgató minden tanév szeptember 30.- ig Tagintézményvezetők megismertetése minden tanév szeptember 30. tájékoztató munkaköri leírás egyéni teljesítmény értékelő lap alkalma- intézményi zottak dokumentumelemzés Közokt. trv. HPP alkalma- intézményi zottak Tanárialkalmazotti értékelés normarendszer munkaköri leírás 2.4. teljesítmény értékelésre épülő jutalmazási rendszer bevezetése nyomon követés, dokumentálás összehasonlítás, dokumentumelemzés anyagi ösztönzés személyes telj. értékelő interjú alkalma- jegyzőkönyv intézményi zottak intézményi zottak 2.3. normarendszer korrekciója Tagintézményvezetők TSZ bevonásával igazgató alkalma- Tanárialkalmazotti értékelés, normarenszer munkaköri leírás telj. értékelő lap jutalmazási lista 40

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben