NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

2 Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény Az Intézmény adatai A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei A minőségpolitika A fenntartó elvárásai Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségcélok A minőségfejlesztési rendszer A minőségfejlesztés célja A minőségfejlesztés eszközei A partnerkapcsolatok irányítása A partnerek azonosítása A partnerek igényeinek nyomon követése A partnerek elégedettségének mérése Kommunikáció a partnerekkel Intézkedési terv Az Intézmény honlapja Az Intézmény működési folyamata Vezetési feladatok Tervezési feladatok Ellenőrzési feladatok Mérési feladatok Az Intézmény egészére kiterjedő mérési feladatok Az Intézmény pedagógusaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési feladatok Értékelési feladatok A költségvetési terv és beszámoló értékelése A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelése Az oktató és nevelőmunka színvonala, a szakmai tevékenység értékelése A nem oktató munkát végzők tevékenységének értékelése Teljesítményértékelés A teljesítményértékelés fogalma, tartalma, célja A vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése A teljesítménykövetelmények meghatározása A teljesítményértékelés A nem vezetői feladatokat ellátó pedagógusok teljesítményértékelése A teljesítménykövetelmények meghatározása A teljesítményértékelés A teljesítménykövetelmények és az értékelés szempontjai Az értékelés során felhasználható információk, eszközök, dokumentumok A teljes körű intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés célja Az intézményi önértékelés periódusa Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei A minőségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata A minőségirányítási program nyilvánossága

3 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény A Közoktatási törvény minőségirányítással kapcsolatos legfontosabb előírásait a 40. (10) és (11) bekezdései tartalmazzák: A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása,fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt.63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk kialakítja partnerközpontú minőségirányítási programját. A program kialakításában alapul vettük a jogszabályok előírásait, továbbá Budakeszi Város Önkormányzatának közoktatási minőségirányítási programját, valamint az intézmény minőségirányítási tevékenységének elveit és eddigi gyakorlatát. A minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, működtetéséért a Közoktatási törvény 54. (1) bekezdése értelmében ő tartozik felelősséggel. A program elfogadása előtt megtörtént - az 1. számú mellékletben meghatározott - érdekelt szervek véleményének kikérése. A programot az alkalmazotti közösség... napon elfogadta. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 3

4 1 Az Intézmény adatai NEVE: SZÉKHELYE: FENNTARTÓJA: JOGÁLLÁSA: TÍPUSA: AZ ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE: ALAPTEVÉKENYSÉGE: Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi, Széchenyi u. 94. Tel./fax: : Budakeszi Város Önkormányzata Önálló jogi személy Középfokú oktatási intézmény 2003.XII.10. Általános középfokú oktatás, 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás Nyelvi előkészítő osztály a 9. évfolyamon Az Intézmény bemutatása Az 1961-ben elkészült épületben először általános iskola működött. Az első gimnáziumi osztály 1964-ben került beiskolázásra ban testnevelés tagozat kezdte meg működését ig kollégiummal rendelkezett az iskola. Az intézmény 1989-ben vette fel Nagy Sándor József honvédtábornok nevét. Névadónk Budakeszin állomásozott a budai hadművelet idején. A testnevelés tagozatot 1991-től számítástechnika tagozat váltotta fel. Kiemelt figyelmet fordítunk az informatika és az idegen nyelvek oktatására. Ennek köszönhetően 2004 szeptemberétől intenzív nyelvi képzést indítottunk angol és német nyelvből. 2 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei A minőségirányítási program - Közoktatási törvény 40. (11) bekezdés figyelembevételével meghatározott - célja, hogy rögzítse, szabályozza: az Intézmény működésének hosszú távra szóló elveit; a hosszú távú elvek szerinti működés megvalósítását szolgáló elképzeléseket; az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a o vezetési, o tervezési, o ellenőrzési, o mérési, o értékelési feladatok végrehajtását, a teljesítményértékelés szempontjait és az értékelés rendjét o a vezetői feladatokat ellátók, továbbá o a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában, a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit, valamint a fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 3 A minőségpolitika Az Intézmény minőségpolitikáját a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése értelmében feladatai hatékony, törvényes, és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg. 4

5 3.1. A fenntartó elvárásai (Idézet a BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI IN- TÉZMÉNYRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁBÓL) Budakeszi Önkormányzat minőségirányítással kapcsolatos céljai szorosan összefügg a jelenleg felülvizsgált önkormányzati intézkedési tervben foglaltakkal, amely dokumentum tartalmazza a fenntartó céljait és elvárásait a közoktatás területén: 1. Budakeszi Önkormányzat, mint fenntartó jogszerű, törvényszerű, költségorientált, hatékony, eredményes működésben érdekelt, ezért a tervezés szerepének erősítésére törekszik. 2. Az önkormányzat a településen élő gyerekek, tanulók számára biztosítja a tankötelezettség teljesítését, az átjárhatóság és a folytathatóság - továbbépíthetőség elvének érvényesítését. 3. Teljes körű Óvodai oktatói nevelői tevékenységet kell folytatni. 4. A közoktatási rendszerbe kerülésről óvoda iskola a közoktatási rendszerből kikerülésig munkába állás, felsőoktatásba kerülés- nyomon követhető legyen a tanuló előmenetele, egyéni tanulási útja. 5. A közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskola kultúraközvetítő szerepe, megtartva annak sokszínűségét. A Nagy Sándor Gimnázium évek óta törekszik arra, hogy a településen minél sokrétűbb, használhatóbb szakmai képzésekkel gazdagított oktatási szolgáltatást nyújtson. Az általános iskola célja a felső tagozatos tanulók olyan irányban történő tanítása, amely felkészíti őket a minél eredményesebb középiskolai integrálódásra. A fenntartó ezt kívánja elősegíteni a következő években, felső tagozat részére felépítendő új épület megvalósításával. 6. Az intézményekben stabil innovatív nevelő oktató tantestületek működjenek. 7. Budakeszi Önkormányzat nyújtson segítséget a szülőknek és a tanulóknak a tájékozódásban, hogy az oktatás milyen időtávon, milyen szolgáltatásokkal és minőségben biztosított. 8. A hozzáadott pedagógiai értékek mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók (jóváhagyott pedagógiai program alapján) legyenek. 9. Minőség-, és értékelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmények minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja. 10. Minden rászoruló gyereknek segítségnyújtás a mentális problémáknak a kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez, a gimnáziumi, vagy a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. 11. Hatékony gyermek és ifjúságvédelem, hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában Minőségpolitikai nyilatkozat Az Intézmény egyszerre törekszik arra, hogy megfeleljen az elvárásoknak, a környezetéből érkező kihívásoknak, speciális képzési, és oktatási igényeknek, valamint ellássa az általános műveltség megalapozását, oktatási-nevelési feladatokat, továbbá folytassa az alapvető erkölcsi, etikai normák szerinti nevelést, és ápolja a hagyományokat. 5

6 A gimnázium a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít jó hírének megtartására és növelésére, aktív marketingtevékenység folytatására, törekszik arra, hogy megfelelő, naprakész, a működési, a szakmai és a gazdálkodási tevékenységét támogató szabályzatokkal rendelkezzen, és ellenőrzi azok betartását, széles nyilvánosságot kíván biztosítani partnerei számára. Az Intézmény valamennyi dolgozója közreműködik a minőségpolitikai célok megvalósításában, ennek érdekében a dolgozók elkötelezettek a minőségi munka iránt, a pedagógusok feladatuknak tekintik a minőségpolitikai célok szerinti oktatást, nevelést, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak saját területükön, illetve az oktatási nevelési tevékenységet támogatva végzik feladatukat a minőségpolitikai célok figyelembevételével, az Intézmény tanárai munkájuk során a tanulók számára nemcsak a tananyagot ismertetik, hanem személyiségüket is sokoldalúan fejlesztik 3.3. Minőségcélok Az Intézmény saját minőségcéljait a következő szerkezetben, összefüggésben határozza meg: minőségcélok, a minőségcélhoz kapcsolódó sikerkritériumok, indikátorok, a minőségcél megvalósításához ellátandó feladatok, a megvalósítás időpontja. Az Intézmény minőségcéljait a 2. számú melléklet tartalmazza. 4 A minőségfejlesztési rendszer A Nagy Sándor József Gimnázium, a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése alapján a minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert - épít ki, és - működtet A minőségfejlesztés célja A minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a Nagy Sándor József Gimnázium a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő közszolgáltatást nyújtja A minőségfejlesztés eszközei Az Intézmény a minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Önértékelés keretében az Intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan nyomon követi a partnerek igényeit, folyamatosan méri a partnerek elégedettségét. 6

7 4.3. A partnerkapcsolatok irányítása A partnerkapcsolatok irányítása összességében az intézményvezető feladata. Az intézményvezető utasítása alapján a partnerkapcsolatok jellegének megfelelően további személyek is részt vesznek az irányításban. A partnerkapcsolatokat egyértelműen az intézményvezető irányítja: a fenntartó és az intézmény, az alkalmazottak és az Intézmény vonatkozásában. Az iskola a szülőkkel, tanulókkal való partnerkapcsolatának irányításában jelentős szerepet vállal: a pedagógus munkaközösség, valamint a pedagógus. A gimnázium további intézménnyel való kapcsolattartásának irányításával megbízható valamely pedagógus is. A partnerkapcsolatok irányítási tevékenysége magában foglalja: a partnerek azonosítási folyamatát, a partnerkapcsolat sajátosságainak ismeretét, az igények megismerését, az elégedettség mérését A partnerek azonosítása Az iskola folyamatos feladatának tartja partnerei azonosítását. A partnerek azonosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálja a különböző személyekhez, csoportokhoz, intézményekhez fűződő kapcsolatát. Közvetlen partnereink: az intézményben dolgozó pedagógusok az intézményben tanuló diákok az intézmény alkalmazotti köre az intézményben tanuló diákok szülei a fenntartó Budakeszi Város Önkormányzata és annak bizottságai a Budakeszi Német Önkormányzat Közvetett partnereink: az intézménnyel kapcsolatban álló iskolák, mint a bejövő tanulók kibocsátó intézményei az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár a Híd Családsegítő a Mezei Mária Művészeti Iskola azon sportegyesületek, ahol diákjaink egyesületi tagok 4.5. A partnerek igényeinek nyomon követése A partnerek igényeinek nyomon követése érdekében gondoskodni kell az igények megismeréséről, elemzéséről. Az igények megismerése az alábbiak szerint történik: 7

8 Partnercsoport (partner) Fenntartó Az Intézmény alkalmazottjai Az igény megismerésének eszköze, formája A fenntartó minőségirányítási programja. Értekezleten felszólalási lehetőség Írásbeli javaslattétel Intézményi alkalmazotti közösség javaslatai, kérései Szóbeli vélemény és igény kikérése Az Intézmény tanulói Tanulóközösségekben, iskolai diákfórumokon elhangzott igények Egyéni igénybejelentések Szóbeli vélemény és igény kikérés Kérdőíves igényfelmérés Az Intézményben tanulók szülei Azok az intézmények, melyekből jönnek a leendő tanulók Szülői szervezet által közölt igények Egyéni szülői igénybejelentések Kérdőíves igényfelmérés A gyermeket átadó intézmény vezetőjének igényei Rendszeresség A minőségirányítási program elfogadása, illetve módosítása szerint. Alkalmanként Alkalmanként Alkalmanként Alkalmanként 4.6. A partnerek elégedettségének mérése A partnerek elégedettségének mérése kiemelten fontos, mivel a minőségirányítási program legfőbb célja az, hogy a partnerek elégedettek legyenek az Intézmény működésével. A partnerek elégedettsége különböző módon mérhető le: Partnercsoport (partner) A partner elégedettségének mérése Rendszeresség Fenntartó A fenntartó minőségirányítási programjában Évente. foglaltak teljesítése érde- kében történő elemzések, mérések Az Intézmény alkalmazottjai Kérdőíves elégedettségmérés Szóbeli véleménykérés A tantestület által megfogalmazott elégedettség Dolgozói fluktuáció. Az Intézmény tanulói Szóbeli véleménykikérés, Kérdőíves elégedettség mérés A továbbtanulási szándék és a felvételt nyert tanulók arányának mérése Észrevételek, vélemények értékelése évente 1 alkalommal A fluktuáció mutatójának mérése évente egyszer Szervezett formában évente legalább 1 alkalommal 8

9 Az Intézmény tanulóinak szülei Azok az intézmények, melyekből jönnek a leendő tanulók Szóbeli véleménykikérés, Kérdőíves elégedettség-felmérés A gyermeket átadó intézmény vezetőjének észrevételei Alkalmanként Alkalmanként 4.7. Kommunikáció a partnerekkel A partnerekkel való kommunikáció területén megkülönböztetünk: belső kommunikációt, valamint külső kommunikációt. A partnerekkel való kapcsolattartás rendjét szabályozza az SZMSZ és a házirend is. A partnerekkel való kommunikáció fontos azért, mert egyrészt általa tájékozódhat az Intézmény a vele szemben megfogalmazott igényekről, valamint a tevékenységével kapcsolatos elégedettségről, másrészt a partner képet alkothat az iskola működéséről, tevékenységéről, elért eredményeiről, terveiről, nehézségeiről. A kommunikációs folyamatok partnercsoportonként eltérőek lehetnek. A fenntartó és az Intézmény kommunikációjának sajátosságai, hogy: szoros, rendszeres kapcsolatot kell tartani a minőségirányítási programhoz kapcsolódva, mely az intézményvezető feladata, a gazdálkodás során szoros kapcsolatot kell tartani a teljesített beszámoló és a megvalósuló célok értékelésére. A kommunikációban részt kell venni az intézményvezetőnek és a gazdasági vezetőnek. A tanulókkal, tanulócsoportokkal való kommunikáció sajátosságai: a tanulókkal való kapcsolattartás rendjét az intézményvezető irányítása alapján közvetlenül az osztályfőnökök, pedagógusok biztosítják, az intézményvezető rendelheti el az iskola tanulóira, egyes tanulóközösségeire kiterjedő szóbeli felméréseket, írásbeli kérdőívek kitöltése, az osztályfőnökök, tanárok saját szakmai, pedagógiai tevékenységük mérésére, támogatására önállóan is kezdeményezhetnek kommunikációt, a diákönkormányzattal kapcsolatos kommunikáció keretében a diákönkormányzatot segítő pedagógus támogatja a diákokat a jogaik érvényesítésében, a diákönkormányzat döntéseit, javaslatait az intézményvezetés figyelembe veszi, a pedagógusok segítik az iskolaszék működését, s azt, hogy az elláthassa a feladatait. A tanuló szüleivel való kommunikáció sajátosságai: a szülőkkel való kapcsolattartás az Iskolaszék révén az intézményvezető feladata, a szülői szervezet és az Intézmény kapcsolatában fontos tényezők, hogy o a szülői szervezet megkapjon minden olyan intézményi, központi jogszabályi és helyi szabályozási információt, melyek a tevékenységéhez szükségesek, o a szülői szervezet döntéseit, javaslatait az intézményvezetés figyelembe vegye, felhasználja, a szülők a fogadóórákon szabadon teremthetnek kapcsolatot a pedagógusokkal, a szülői értekezleteken a pedagógus tájékoztatja a szülőket a gyermekek közösségét érintő fontosabb eseményekről, tevékenységekről, s lehetőséget ad arra, hogy a szülők a tanulóközösséggel kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tegyenek. 9

10 A partnerintézményekkel való kommunikáció azzal az intézménnyel, amelyből a gyermekek felvételt nyernek Intézkedési terv Az Intézmény elemzi a partnerek igényeire, illetve elégedettségére vonatkozó mérések eredményeit. Az elemzések alapján meghatározza: a szakmai céljait és a szolgáltatásának fejlesztési irányait, módjait, a célok megvalósítására irányuló intézkedési tervet. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli. Az értékelések eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez Az Intézmény honlapja A gimnázium honlapját rendszeresen frissíti. A honlapon feltüntet minden olyan fontos információt, tájékoztatást, mely segíti az Intézmény minőségirányítási programjában meghatározott célkitűzések elérését. Az Intézmény honlapjának szerkesztésére az intézményvezető felelőst jelöl ki. 5 Az Intézmény működési folyamata Az Intézmény működési folyamata az alábbi feladatok szerint kerül meghatározásra, részletezésre: vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, és értékelési feladatok Vezetési feladatok A minőségirányítási programban meghatározottaknak először a vezetésben kell érvényre jutniuk. A minőségfejlesztési munka során a legnagyobb felelőssége a vezetőknek van. Az Intézmény vezetése a minőségirányítási programjának elfogadásával elkötelezi magát az Intézmény működésének javítására, az Intézmény tevékenysége minőségi színvonalának emelésére. Az Intézmény vezetése: megteremti a minőségirányítási program végrehajtásához szükséges szervezeti hátteret, ennek érdekében minőségirányítási csoport létrehozását kezdeményezi, melynek feladata az Intézmény minőségi céljainak elérése érdekében a minőségfejlesztés működtetése, minőségirányítási vezetőt bíz meg, a feladatok összehangolása, a feladatok előkészítése, valamint lebonyolítása, végrehajtása érdekében. 10

11 5.2. Tervezési feladatok Arra kell törekedni, hogy a tervezés stratégiai tervezésen alapuljon, a hosszú- és középtávú, valamint éves tervek egymásra épüljenek. Az Intézmény a következő területekre vonatkozóan határozza meg tervezési folyamatait: szakmai tervezés (közoktatási feladatok ellátásának tervezése), gazdálkodással kapcsolatos tervezés, ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos tervezés Ellenőrzési feladatok Az ellenőrzési tevékenység több területre is kiterjed. Alapvetően az alábbi típusú ellenőrzési tevékenységet határozhatjuk meg: szakmai ellenőrzés, törvényességi ellenőrzés, pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés Mérési feladatok A mérések célja, hogy az iskolai munka eredményeiről, az Intézmény működésének különböző területeiről folyamatosan megbízható adatok álljanak rendelkezésre, melyek alapját képezhetik az értékelésnek. Az iskolai nevelő-oktató munka mérése: a pedagógiai program szerinti nevelési-oktatási célok elérését szolgálja. A mérési feladatok kiterjedhetnek: az Intézmény egészére, az Intézmény fontosabb partnereire: az Intézmény foglalkoztatottjaira, az Intézmény tanulóira, a tanulóközösségek tevékenységére, a pedagógusközösségre Az Intézmény egészére kiterjedő mérési feladatok Az Intézmény egészére kiterjedő mérési feladatok keretében gondoskodni kell: a költségvetési terv és beszámolók adatainak áttekintéséről, a pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos adatok méréséről, az oktató és nevelőmunka színvonalának méréséről, a szakmai tevékenység méréséről Az Intézmény pedagógusaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény pedagógusaival kapcsolatban mérni kell legalább: a pedagógus szakmai munkájának eredményességét o tanulók által elért központi és helyi felmérők segítségével, o a tanulmányi versenyeken való részvétel eredményével, o a bukások számával, a pedagógus tanórákon nyújtott teljesítményének színvonalát o a pedagógus felkészülését és tervező munkáját, 11

12 o az alkalmazott oktatási módszert, o a tehetséggondozási és felzárkóztatási feladatok ellátásának milyenségét, a pedagógus nem közvetlenül szakmai feladatai ellátását o a tanár-diák kapcsolat milyenségét, o a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel milyenségét és mennyiségét. A mérési feladatokat legalább évente el kell végezni úgy, hogy a mérések hasonló időszakra essenek, a különböző évek adatai érdemben összehasonlíthatóak legyenek Az Intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaival kapcsolatban mérni kell: a munkájuk eredményességét Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési feladat a tanulói létszám mérése, a tanulmányi eredmény mérése o tanulmányi átlagokkal: egyéni tanulmányi átlag, osztályonkénti tanulmányi átlag, iskolai tanulmányi átlag; o témazáró dolgozatokkal, o teljesítménymérő évfolyamfelmérésekkel, o NAT követelményei szerint (országos képesség és készség felmérés) 5.5. Értékelési feladatok Az értékelési feladatok ellátásának célja, annak eldöntése, hogy az Intézmény minőségi céljai mennyire valósultak meg, milyen az intézményműködés eredményessége, az egyes területek hogyan segítik a fő célok elérését. Az értékelés a következők figyelembevételével történik: külön-külön a költségvetési terv és beszámolók adatai, a pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos adatok, az oktató és nevelő munka színvonala, a szakmai tevékenység értékelése, a nem oktató munkát végzők tevékenységének értékelése. Az egyes értékelési feladatok ellátásáért felelős személyeket, valamint az értékelési feladatok gyakoriságát évenkénti bontásban az intézményvezető határozza meg A költségvetési terv és beszámoló értékelése A költségvetési terv értékelésének ajánlott mutatói: a tervezett költségvetési főösszegek évek közötti összehasonlítása (eredeti terv -és módosított tervadatokkal), a főösszegeken belül a főbb kiadás-és bevétel-nemek arányainak meghatározása, a legnagyobb arányt képviselő kiadás-és bevétel-nemek főbb összetevőinek aránya. A költségvetési beszámoló értékelésének ajánlott mutatói: a teljesített költségvetési főösszegek évek közötti összehasonlítása, 12

13 a teljesített költségvetési főösszegek eredeti terv és módosított tervadatokkal való összehasonlítása (adott évben, illetve évek között), a terv-és a teljesítésadatok közötti eltérések aránya, a teljesített főösszegeken belül a főbb kiadás és bevétel-nemek arányainak meghatározása, a legnagyobb arányt képviselő teljesített kiadás-és bevételnemek főbb összetevőinek aránya. Az értékelés fontosabb szempontjai: gazdaságosság szempontjából: o a gazdaságosság szem előtt tartása a beszerzéseknél, munkaerő gazdálkodás szempontjából: o állományi létszám mennyisége, a szakmai tervek megvalósítása szempontjából: o szakmai tervek megvalósulását finanszírozási nehézségek akadályozták-e? A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelése A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelését előre meghatározott Mutatók, értékelési szempontok alapján kell végezni. A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelésekor alkalmazandó mutatók különösen: adott évben továbbképzésben, képzésben résztvevő pedagógusok száma, a szakos ellátottság alakulása Az oktató és nevelőmunka színvonala, a szakmai tevékenység értékelése Az oktató és nevelőmunka színvonala és a szakmai tevékenység értékelése amennyiben lehetséges tényszerű mutatószámok alapján, amennyiben nem lehetséges egyéb értékelési szempontok alapján történik. Az alkalmazható mutatószámok lehetnek: a pedagógusok képzettségi szintmutatója, tanulók tanulmányi átlagai, továbbtanulásra jelentkezők száma és aránya, a továbbtanulásra jelentkezők között a felvételt nyertek száma és aránya, Az értékelés szempontjai: a pedagógusok nevelői munkája során figyelembe kell venni: o a pedagógus szakmai tapasztalatait, a munkában eltöltött idejét, o a nevelő-oktató munkájának minőségét, o a tehetséggondozási feladat ellátásának milyenségét, o a felzárkóztatási feladatok ellátásának hatékonyságát, o a tanulmányi versenyre történő felkészítő munkát, o a korrepetálási tevékenységet, o a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel mennyiségét és minőségét, o a pedagógiai tevékenység során alkalmazott kommunikációs készséget, o adminisztrációs feladatok ellátását, o a tanulókkal való viszonya, kapcsolata tekintetében figyelembe kell venni: 13

14 o a gyermekekkel való bánásmódját, o a gyermekekkel való együttműködő készségét, o segítőkészségét, tájékoztatási tevékenységét, o konfliktushelyzet-kezelési tevékenységét, a pedagógiai elhivatottság vonatkozásában figyelembe kell venni: o a pozitív hozzáállást az oktatáshoz, a gyermekekhez, munkatársaihoz, o pontosság, határidők, házirend betartását, o konfliktushelyzet-kezelési képességét a kollégáival, a szülőkkel, o terhelhető-e nem kötelező pedagógiai feladatokkal (osztályfőnökség, egyéb speciális feladatok, szervezés stb.) A nem oktató munkát végzők tevékenységének értékelése Az értékelési szempontok: a saját szakmai tevékenységének milyensége, a munkához való hozzáállása (pontosság, precízség, odaadás), együttműködési készség (kollégákkal, gyermekekkel, szülőkkel), pedagógus munkáját támogató tevékenység milyensége. 6 Teljesítményértékelés 6.1. A teljesítményértékelés fogalma, tartalma, célja A teljesítményértékelés olyan értékelési tevékenység, mely kiterjed a munka eredményének, a szervezeti magatartásnak, valamint a munkavégzéshez szükséges képességeknek az értékelésére. A teljesítményértékelés során az értékelésnek meghatározott célrendszeren kell alapulnia, fejlesztő értékelésnek kell lennie, tartalmaznia kell az önértékelési elemeket. A teljesítményértékelés célja, hogy a pedagógusok és az Intézmény vezetését ellátó személyek teljesítménye fokozatosan különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, tudás- és tapasztalatfejlesztésével javuljon, és ezzel segítse az Intézmény minőségcéljainak megvalósítását. E cél érdekében a teljesítményértékelés során szükség van: a képzési szükségletek felmérésére, a fejlődési törekvések támogatására, a munkavállalók önértékelésére, a fejlesztési, fejlődési célok meghatározására, a fejlődéshez szükséges eszközök, források felkutatására, bővítésére, javítására, a feladatellátási terv, a munkaidő-nyilvántartás, valamint a munkaköri leírások alapján a dolgozók tevékenységének áttekintésére. A teljesítményértékelés funkciója, hogy az intézményi működtetés során egy olyan eszköz szerepét töltse be, mely a minőségcélok megvalósításához segíti hozzá az Intézményt azáltal, hogy teljesítményelvárásokat határoz meg a vezetőkkel, valamint a nem vezető beosztású pedagógusokkal szemben, összehangolja a célokat, és egységes rendszerű teljesítményértékelést határoz meg, 14

15 biztosítja a dolgozók fejlődését. A teljesítményértékelés által megfogalmazott megállapítások sikeresen felhasználhatóak azokban az esetekben, ahol a pedagógusok díjazásánál figyelembe kell venni az általuk nyújtott teljesítményt, meg kell keresni azt, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet, meg kell ítélni az adott pedagógus alkalmasságát, továbbfoglalkoztathatóságát (pl. szerződéses foglalkoztatásnál) A vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése A teljesítménykövetelmények meghatározása A vezetők teljesítménykövetelményének kialakításában részt vesznek maguk a vezetők, valamint a fenntartó önkormányzatok közvetve az önkormányzat által meghatározott minőségirányítási program által, valamint közvetlenül, konkrét vezetői elvárások megfogalmazásával A teljesítményértékelés A vezetők teljesítményét az adott időszakra rögzített teljesítménykövetelmények alapján kell értékelni. Az értékelésben részt vesznek: a vezetők, a fenntartó, valamint a nem vezető pedagógusok. A vezetők teljesítményét a törvényi előírásnak megfelelően kell végezni. Az értékelést írásba kell foglalni, és át kell adni az érintettnek. A teljesítményértékelés során el kell készíteni: egy összesített értékelést, mely tartalmazza a teljesítményértékelést a következő kategóriák szerint: o kiemelkedő teljesítmény, o átlag feletti teljesítmény, o átlagos teljesítmény, o átlag alatti, fejlesztésre szoruló teljesítmény, o nem kielégítő, fejlesztésre szoruló teljesítmény. Az összesített értékelést a részletes teljesítményértékelés során adott értékelések átlagaként kell elkészíteni A nem vezetői feladatokat ellátó pedagógusok teljesítményértékelése A teljesítménykövetelmények meghatározása A pedagógusok teljesítménykövetelményének kialakítását az intézményvezető végzik. A meghatározott teljesítménykövetelményeknek olyanoknak kell lenniük, melyek a minőségcélokhoz kapcsolódnak, annak megvalósítását szolgálják, 15

16 figyelembe veszik a fenntartó által az intézményvezető számára meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítéséhez szükséges elvárásokat, s azok teljesítését szolgálják, mégis kellően konkrét elvárásokat fogalmaznak meg. A teljesítménykövetelményeket minden tanév megkezdésekor, legkésőbb szeptember 15-ig meg kell fogalmazni, írásba kell foglalni és átvételi elismervény ellenében át kell adni az érintettnek. A teljesítménykövetelmények meghatározására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a vezetők esetében A teljesítményértékelés A pedagógusok teljesítményét az adott évre rögzített teljesítménykövetelmények alapján kell értékelni. Az értékelésben részt vesznek: a vezetők, a nem vezető pedagógusok. A teljesítményértékelés a teljesítménykövetelmények alapján értékeli a pedagógusok tevékenységét. A pedagógusok teljesítményét a tanév végén, de legkésőbb a következő tanév megkezdéséig értékelni kell. Az értékelést írásba kell foglalni. A teljesítményértékelés tartalmára ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a vezetők esetében A teljesítménykövetelmények és az értékelés szempontjai A teljesítménykövetelmények meghatározásánál, valamint a teljesítményértékelésnél a következő szempontokat kell figyelembe venni: az oktatás minőségéhez, a pedagógusokhoz, az intézmények általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok. A teljesítménykövetelmények meghatározásának és a teljesítményértékelés végrehajtásának mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza Az értékelés során felhasználható információk, eszközök, dokumentumok Az értékelés során a szubjektivitás kiküszöbölése érdekében minél több tényszerű elemre, adatra kell támaszkodni. 16

17 7 A teljes körű intézményi önértékelés A közoktatási törvény minőségirányítási program tartalmi követelményeit meghatározó része kimondja, hogy a közoktatási intézménynek a minőségirányítási programjában rögzítenie kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit, a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát Az intézményi önértékelés célja Az önértékelés célja az Intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, a felmérések alapján rendelkezésre álló tények, adatok értékelése, majd a szükséges beavatkozások kidolgozása és végrehajtása Az intézményi önértékelés periódusa Az Intézmény teljes önértékelését kétéves periódusokban készíti el. A kétéves periódust az indokolja, hogy az éves periódusban ellátott teljes önértékelés túlzott terhet jelentene az Intézményre, a hosszabb periódus pedig az egyes értékelési elemek elvégzésének időtartama miatt nem mutatna egységes összképet. A teljes intézményi önértékelést először a törvényi előírásoknak megfelelő időpontban kell elkészíteni Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei Az intézményi önértékelés során a következő rendszerben kell végezni az értékelést: értékelni kell az adottságokságokat, értékelni kell az eredményeket, az eredmények alapján meg kell határozni a további lépéseket a fejlődés érdekében. Az önértékelés során az adottságok tekintetében felmérést kell végezni: a vezetés, a dolgozók szakmai irányítása, az Intézmény erőforrása, az Intézmény folyamatai, az Intézmény stratégiája tekintetében. Az önértékelés során vizsgálni kell az elért eredményeket, a meghatározó, kiemelt eredményeket, a partnereknél elért eredményeket, így: o a fenntartó elégedettségét, o a gyermekek és a szüleik elégedettségét, a pedagógusok elégedettségét. Az önértékelés során meg kell határozni az erősségeket, a lehetőségeket. 17

18 Az önértékelésnek olyannak kell lennie, hogy az kellő információt nyújtson a fenntartónak és az Intézménynek is. Így az önértékelés során figyelembe kell venni: a) a fenntartói értékelések során megfogalmazottakat, különösen az alábbi területeken: o - gazdálkodás, o - tanügyigazgatás, o - az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek, o - a vezetési, illetve az intézményirányítási, népszerűsítési tevékenység, o - a pedagógus munkájának megszervezése, o - a szakmai munka értékelése a tanulás eredményei alapján, o - a pedagógiai program megvalósítása, o - az intézménnyel kapcsolatos általános elégedettség és az intézménnyel kapcsolatban felmerült igények, b) az Intézmény által a saját tevékenységének értékelése során tett megállapításokat az alábbi területeken: o - gazdálkodás, o - tanügyigazgatás, o - az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek, o - az Intézmény szervezete, a vezetés, valamint ezek kapcsolata, o - az oktatás, nevelés, képzés milyensége, o - az Intézmény fenntartón kívüli partnereinek elégedettsége, illetve az intézménynyel szemben felmerült igényei. Az Intézmény minőségirányítási programjában meghatározottak szoros kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási programmal. 8 A minőségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata A minőségirányítási programban meghatározott minőségcélok végrehajtása érdekében biztosítani kell az Intézmény belső szabályzatainak minőségcélokkal való összehangolását. 9 A minőségirányítási program nyilvánossága A minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A keletkezett adatokat az Intézmény Iratkezelési szabályzatában rögzítettek szerint meg kell őrizni. A minőségirányítási program teljes dokumentációját hozzáférhető módon meg kell őrizni az intézményvezetőnél, valamint az Intézmény könyvtárában. A minőségirányítási program végrehajtásának évenkénti értékelését szintén közzé kell tenni. Dr Dömotorné Papp Hargita igazgató 18

19 Mellékletek: 1. számú melléklet A minőségirányítási programot véleményező szervek 2. számú melléklet Az Intézmény minőségcéljai 3. számú melléklet Értékelő lapok a) Értékelő- önértékelő kérdőív b) Tanulói értékelő lap c) Óralátogatási összesítő d) Teljesítményértékelő összesítő e) Véleménykérő kérdőív f) Vezetői kérdőív 19

20 1. számú melléklet A minőségirányítási programot véleményező szervek A minőségirányítási programot a következő szervek véleményezték: ISKOLASZÉK DÖK 20

21 2. számú melléklet Az intézmény minőségcéljai Az oktatás minőségével közvetlen kapcsolatban lévő minőségcélok Minőségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idő Az oktatás olyan - A helyzetfelmérések - Helyzetfelmérés Az oktatás szer- - Választható tan- irányú megszervezése, kedvező alkalmazása, vezés során tárgyakra való je- mely megfelel alakulása, az elégedettségi - Írásbeli felmé- - a fenntartói ellentkezés jogsza- a környezet elvárásainak szint rések várások szem bályban meghatá- növelése - A kérdőíveken, felméréseken szereplő - Kérdőívek előtt tartása - igényfelmérés a tanulók, illetve a rozott határideje, - Nagyobb volumenű változtatások igények és szülők körében esetében 3 év a valós helyzet közeledése stb. A nyelvoktatás - A tanterv szerint - Igényfelmérés a - A tanórán kívüli Folyamatos színvonalának további oktatott nyel- tanulni kívánt oktatások meg- emelése, a vek számának nyelvekről szervezése tanulók képességeinek megtartása -a sikeresen - Idegen-nyelvi fejlesztése - Nyelvismerettel nyelvvizsgát tanulmányi ver- kapcsolatos versenyeken, szerzők arányának senyeken való tanul- mányi versenyeken való sikeres részvétel. növelése részvétel A továbbtanulási - 2 éven belül esélyek növelése A továbbtanulásra jelentkezett és felvételt nyert tanulók száma és aránya - Továbbtanulásra való szándék felmérése - Felvételi előkészítő oktatásra való igény felmérése - Felvételi előkészítő oktatások megszervezése igény szerint 21

22 A pedagógusokhoz közvetlenül kapcsolódó minőségcélok Minőségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idő Növekvő képzettségű pedagógus munkaerő biztosítása Teljesített továbbképzési program és beiskolázási terv - Javuló szakos ellátottság, - A többdiplomások arányának - Továbbképzési lehetőségek biztosítása Folyamatos A pedagógusok problémakezelő és problémamegoldó készségének javítása Az alapvető erkölcsi, etikai normák közvetítése Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése. - Több sikeresen kezelt probléma - Kevesebb gyermekre kiszabott fegyelmi intézkedés. - Kevesebb negatív, több pozitív visszajelzés a tanulói viselkedéssel kapcsolatban - Az intézmény népszerűségének növekedése. emelkedése - Megfelelő tájékoztatás és folyamatos nevelőmunka - A környezet jelzései, pedagógusok észrevételei az intézmény tanulóinak viselkedésére vonatkozóan - Sikeres rendezvények szervezése, - A versenyeken való eredményes részvétel. - Pedagógusok képzése - Megfelelő programok szervezése a gyermekek számára, a gyermekek figyelmének lekötése, pozitív irányba való terelése. - A nevelők egységes elgondolásának megteremtése az erkölcs, etika területén _Népszerűsítést szolgáló rendezvények szervezése - versenyeken való részvétel Folyamatos Folyamatos Folyamatos Az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok Minőségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idő Nyitottság a partnerek felé, széles nyilvánosság biztosítása - Több elégedett partner - Az igényekhez jobban igazodó intézményi mű- - Partnerek száma, - Nyilvános fórumok száma - A partnerekkel való kapcsolattartás - A partnerkapcsolatok bővítése 2 év Nemzetközi kapcsolatok bővítése ködés, szervezés. - Évente megvalósuló diákcsere program - Nemzetközi kapcsolatokból származó eszközökkel való gazdagodás (pénzügyi támogatás, tárgyi eszközök) - Cserekapcsolatok száma, - A nemzetközi programokra jelentkezők száma. - A meglévő kapcsolatok ápolása, - Új nemzetközi kapcsolatok keresése 1 év 22

23 A könyvtár fejlesztés. Az informatikai háttér fejlesztése Igényes szabadidős tevékenységek megszervezése, biztosítása Az információs rendszer folyamatos fejlesztése, hatékonyságának növelése, szélesebb hozzáférési lehetőség biztosítása Az intézmény külső-belső képének, kultúrájának gazdagítása a fenntartható fejlődés, ökológiai gondolkodás alapelvei alapján, működésének környezettudatosabbá tétele - A könyvtárhasználók számának növekedése - A könyvtári dokumentumok oktatási célra való hasznosíthatóságának javulása - Informatikával érintkező, foglalkozók arányának emelkedése - Megfelelő géppark rendelkezésre állása az oktatáshoz és a szakköri tevékenységhez. - A partnerektől érkezett észrevételekben az elégedettség növekedése a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban - Az intézmény megjelenése a nyilvánosság előtt - Széleskörű információ biztosítása az intézmény gyermekei számára -Az előző évihez képest több zöld kinn és benn, tisztább külső és belső környezet, gazdaságosabb működés, fokozatos szemlélet és szokásváltozások - Könyvtári könyvek száma, - programok dbszáma - könyvtárlátogatók száma - 1 könyvtárlátogatóra jutó kölcsönzött könyvek száma - Számítógépes oktatásban résztvevők arányának emelkedése - Számítógép hálózat minőségi és mennyiségi szintje - Szabadidős tevékenységgel kapcsolatos felmérések - Versenyeken való részvétel száma - Megjelenés a sajtóban, plakátokon, egyéb médiában - A gyermekek tájékoztatásai -Az ökomunkacsoport éves munkatervének megvalósulási mutatója. - A könyvtár dokumentum állományának felmérése - A könyvtár fejlesztésére vonatozó források felkutatása - A könyvtár dokumentumállomá nyának bővítése - A könyvtár megismertetése, népszerűsítése - A számítógéphasználat rendjének meghatározása - A számítógéppark fejlesztése, az avult gépek cseréje - Felmérések megszervezése, kiértékelése - Szabadidős tevékenység szervezés - A média eszközök igénybevétele - A gyermekek tájékoztatása szóban és írásban - Honlap készítése és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala -Éves feladattervben leírt feladatok és programok 3 év 3 év Folyamatos Folyamatos. 1 év 23

24 3. számú melléklet a) Értékelő-önértékelő kérdőív Az önértékelést végző tanár:. Az értékelést végző tanár:. Kérjük, hogy a megfelelő értékelési szempont mellé az 0-tól 3-ig terjedő skála valamelyik értékét írja be. Az egyáltalán nem az 0-a teljesen azonos a 3-as legyen. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 1. A pedagógus végzettsége beosztásának megfelel 2. Mobilizálhatósága végzettségei alapján 3. Jártassága a szakirodalomban 4. Publikációs tevékenysége 5. Továbbképzésen való részvétel Részeredmények összesítése A munkakör ellátása során végzett szakmai munka 6. Megfelelő vezetési formák, módszerek alkalmazása 7. Az órák előkészítettsége, szerkezeti formája 8. Több információs csatorna alkalmazása 9. Motiváció 10. A tanulásirányítás hatékonysága 11. Szemléletesség 12. Ellenőrző, értékelő munka Differenciált foglalkozás a tanítási órán Versenyekre való felkészítés Felzárkóztató tevékenysége Adminisztráció, dokumentumok vezetése Részeredmények összesítése A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 17. Részvétele az ügyeleti teendők elvégzésében 18. Részvétele az iskolai rendezvényeken 19. Képviselet, tevékenység más szervezetekben pont 24

25 20. Közösségalakító tevékenység a tantestületben Részvétele a közösség konfliktusainak kezelésében Szabadidő szervezésében Részeredmények összesítése A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 23. Mikroközösségben ( csoport, osztály ) 24.. Makroközösségben (az intézmény tanulói közössége) A tanár együttműködése a tantestülettel A tanár kapcsolata a szülőkkel A tanulók név szerinti ismerete, megszólítása A tanulói adottságok, érdeklődési kör, egyéni problémák ismerete Együttműködés a rábízott tanulókkal A tanulók családi, szociális körülményeinek ismerete 31. Megbízhatóság 32. Pontosság 33. Következetesség Részeredmények összesítése A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 34. Kiegyensúlyozottság 35. Feladatvállalásban aktív Empátia 37. Ismeri adottságait, lehetőségeit Ismeri saját korlátait, hibáit 39.. A bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában 40. A pedagógusi tevékenység és a családi élet összeegyeztetése, személyes problémák kezelése 41. Munkavégzése során érvényesül a környezettudatosság (energiatakarékosság, papírfelhasználás csökkentésére való törekvés, élőkörnyezet ápolása, ) Budakeszi,...,...,hó... - n Részeredmények összesítése Összesített pontszámok: átlag: szórás: 25

26 ... értékelt v. értékelő aláírása b) Tanulói értékelő lap Az értékelt tanár:... Dátum:... Értékelő osztály / csoport:... Értékeld tanárod munkájára vonatkozó állításokat 1-6ig terjedő skálán! 6-ot adj, ha teljesen egyetértesz és 1-t ha teljesen elutasítod az állítást! Értékelésedet név nélkül tedd meg! 1. kiválóan tudja szaktárgyát 2. az óráin képes vagyok figyelni 3. szimpatikus a megjelenése 4. láthatóan élvezettel, lelkesen tanít 5. közli az értékelési szempontokat, 6. objektíven értékel 7. meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal 8. ritkán hiányzik 9. az órákra pontosan érkezik, és azokat pontosan fejezi be 10. készül az órákra 11. a rendelkezésre álló időt hasznos munkával tölti ki 12. magas, de teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben 13. ideális, oldott légkört teremt az órákon 14. érdekes és hasznos órai feladatokat alkalmaz 15. a számonkérésben rendszeres, igazságos és kiszámítható 16. a dolgozatokat elfogadható idő alatt kijavítja 17. egyenlően kezeli a diákokat, nem kivételez 18. megadja a diákoknak a szereplés, felszólalás, lehetőségét 19. kiszámíthatóan viselkedik 20. segítőszándékkal javítja a hibákat 21. érthetően magyaráz, elismétli a nehéz részeket 22. igény esetén, foglalkozik a lemaradókkal 23. elfogadom, és kíváncsi vagyok véleményére, tanácsaira 24. sokat fejlődök az órái alatt 25. jó tanár, az iskola büszke lehet rá 26. emberséges és megértő a diákokkal 27. emberi kapcsolatokat épít ki diákjaival 28. elfogadja a diákok kritikáját 29. segítőkész 30. képes a megfelelő órai fegyelem kialakítására 31. a magánéletét a tanáriban hagyja 32. rugalmas és kompromisszumra kész 33. rendszeresen elvégezhető házi feladatot ad, azt ellenőrzi 34. van humorérzéke 35. munkája során érvényesül a környezettudatosság (órai, vagy órán kívüli tevékenységében) elért pontszám: átlag: szórás: Megjegyzések:

27 Tanár... Értékelő:... Dátum:... Osztály:... c) Óralátogatási összesítő Értékelés Pontszám Kiváló/átlagon felüli 6 Maradéktalanul jó, de nem rendkívüli 5 Közepes/nem rossz 4 Közepes 3 Gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan 2 Nagyon gyenge, elfogadhatatlan 1 Szempontok Szakmai szempontok 1. szakmai felkészültség 2. módszertani, pedagógiai kultúra 3. fellépés, megjelenés 4. hangnem stílus, kapcsolat a tanulókkal 5. a figyelem és a fegyelem fenntartásának képessége 6. a tanuló teljesítményének objektív értékelésének képessége 7. a helyi tantervnek való megfelelés 8. a célok egyértelműsége 9. megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése 10. a tanítási anyagok/ eszközök változatossága előkészítettsége 11. az óra helye a tanítási folyamatban 12. időbeosztás A tanítás minősége 13. óravezetés, a munka szervezése, struktúrája 14. az óra dinamikája 15. utasítások világossága 16. magyarázatok érthetősége 17. kérdezési technikák 18. kommunikáció a tanulókkal 19. a tanulók szereplésének ideje 20. a tanári interakció 21. a tanulók munkájának értékelésének objektivitása 22. az óra hangulata, légköre 23. szemléltetés, a tantárgy sajátosságainak érvényesülése 24. összefüggések, következtetések megláttatása 25. a képességfejlesztés módszerei 26. környezettudatosság, globális szemlétet mód alakítása 27. problémamegoldás, gondolkodás, döntésképesség fejlesztése pont szám megjegyzések elért pontszám: átlag: szórás: Megjegyzések: óralátogató aláírása

28 d) Teljesítményértékelési összesítő Az értékelt kolléga neve, beosztása: Az értékelő kolléga neve, beosztása: Az értékelő megbeszélés időpontja: A mérőlapok összesített eredményei számokban Óralátogatás Tanulói Önértékelés Értékelés Elért pontszám Átlag Szórás Az értékelés eredményeként az értékelt és az értékelő kolléga a következő megállapítást tette: A kolléga erősségei: Fejlesztendő területek: A fejlesztés érdekében a következő feladatokban állapodtak meg: A kolléga céljai és vállalt feladatai a következő tanévekre: A vezetéstől várt támogatás: Különvélemény: Értékelt aláírása Értékelő aláírása

29 e) VÉLEMÉNYKÉRŐ KÉRDŐÍV Tanár:... Dátum:... Ennek az egyéni Véleménykérő Lapnak egyrészt az a szerepe, hogy segítsen átgondolni a munkakörrel kapcsolatos személyes és szakmai kérdéseket, másrészt pedig, hogy információkat szolgáltasson az Iskolavezetésnek a fejlesztendő területekről az egyes tanár szemszögéből. Ha úgy gondolja, hogy a kérdések nem fednek le minden fontos területet, kérjük szabadon fejtse ki véleményét az Egyéb észrevételek pontban. 1. Írja le (a legfontosabbal kezdve a sort), hogy iskolai munkájának mely aspektusait tartja a legfontosabbnak. 2. Ön szerint milyen területeken járult hozzá leginkább az iskola összteljesítményének magas színvonalon tartásához/emeléséhez? Iskolai munkájának mely területeire a legbüszkébb? 3. Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlődött legtöbbet az utóbbi két évben? 4. Milyen haladást ért el az előző ciklus végén rögzített egyéni fejlesztési célok tekintetében? 5. Van-e olyan területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a teljesítményén? Milyen segítségre/feltételekre lenne szüksége ahhoz, hogy ez megtörténhessen? 6. Van-e olyan tényező vagy jelenség, feltétel, amely az Ön meglátása szerint akadályozza/hátráltatja azt, hogy munkája igazán magas színvonalú vagy hatékony legyen?

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Neumann János Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A program érvényes 2007 év szeptember hó 01.nap Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2. Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda igazgatója ELFOGADTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Mellékletek

Tartalomjegyzék: Mellékletek Tartalomjegyzék: 1. A minőségirányítási program kidolgozásának célja 2. Az intézmény működésével kapcsolatban, a fenntartó által megfogalmazott alapvető elvárások 3. A Pedagógiai Szakszolgálat minőségpolitikája

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BATTONYA 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I..1.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben