INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

2 2 T a r t a l o m j e g y z é k

3 3

4 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai munkaterv - külön dokumentum 2. számú melléklet: Szakiskolai Önértékelési Projekt - külön dokumentum 3. számú melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat (SZMSZ 3. sz. melléklete) 4. számú melléklet: Intézkedési tervek - külön dokumentum 5. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés 5/1. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés rendje 5/2. számú melléklet: Igény- és elégedettségmérés szabályozása; és évi mérés összehasonlítása irattár 5/3. számú melléklet :partneri igény- és elégedettségmérés kérdőívei (tanulói, szülői, ált.iskolai, dolgozói) 6. számú melléklet: Szintvizsgák rendje 7. számú melléklet: A pedagógusértékelés értékelőlapjai 7/1. számú melléklet: Pedagógusértékelés 7/2. számú melléklet: Gyermekvédelmi felelős 7/3. számú melléklet: Szabadidő-szervező 7/4. számú melléklet: Könyvtáros 7/5. számú melléklet: Minta a teljesítményértékeléshez 7/6. számú melléklet: Óramegfigyelési lap 8. számú melléklet: Vezetői értékelés 8/1. számú melléklet: Vezetői önértékelés 8/2. számú melléklet: Vezetésértékelő jegyzék 8/3. számú melléklet: Vezetői jellemzés 9. számú melléklet: Az intézményi önértékelés elvégzésének eljárásrendje 10. számú melléklet: A 2006/2007-es tanév feladatainak végrehajtása irattár 10/1. számú melléklet: A 2006/2007-es tanévben vizsgált kulcsfolyamatok 10/2. számú melléklet: A felülvizsgálat eredménye a 2006/2007-es tanévben 10/3. számú melléklet: Korrekciós terv 11. számú melléklet: Ütemterv a 2007/ /2012. tanévre 12. számú melléklet: OKÉV mérések alapján készült intézkedési tervek 12/1. számú melléklet: Matematika 12/2. számú melléklet: Szövegértés 12/3. számú melléklet: Feladatbank kialakítása 12/4. számú melléklet: A mérésekre épülő fejlesztési tervek intézkedési terve + osztályonkénti fejlesztési tervek a fejlesztési területekkel 13. számú melléklet: A központi kompetenciamérések eljárásrendje 14. számú melléklet: A 10/3. korrekciós terve irattár 12. ZÁRADÉK... 66

5 5 Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosításából adódóan a tv. 40. (10)-(11) bekezdése szerint iskolánkban feladataink hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából a fenntartói minőségirányítási programmal összhangban meghatározzuk intézményünk minőségpolitikáját és ennek végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert építünk ki és működtetünk. Iskolánk a Szakiskolai Fejlesztési Program D komponensének keretében építette ki és fejleszti folyamatosan minőségirányítási rendszerét. Az elkészült IMIP iskolánk minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, mely az igazgató írásos engedélye nélkül külső személynek nem másolható le és át nem adható. Megvalósulását garantálták a 2003/2004-es tanévben elkészült intézményi önértékelésen alapuló fejlesztési tervek. Fejlesztési céljaink elérésére folyamatosan megvalósítjuk intézkedési terveinket, a Szakiskolai Fejlesztési Program D2 komponensének keretében 2004/2005-ben megvalósítottuk a Szakiskolai Önértékelési Modell Fejlesztési szintjét, mely elvezetett a teljeskörű önértékelés bevezetéséhez. A különböző szintek bevezetésével párhuzamosan szükségszerűen felülvizsgáltuk minőségirányítási programunkat. Így építettük ki Szakképzési Minőségirányítás Keretrendszerünket. A rögzített előírások, információadási és együttműködési kötelezettségek az intézmény valamennyi dolgozójára kötelező érvényűek. A Közoktatási törvény évi módosítása a minőségirányítási program tartalma szempontjából jelentős változást hozott. A 40. (11), (12) bekezdése szerint a minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. Az értékelést és az intézkedési tervet meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, vagy a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. A rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009. évet kell értékelnie az iskolának, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium e tanév értékelésének hozzáférhetővé tételéről köteles gondoskodni. A Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakiskolai tanulói, a 2006-os országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamon szövegértésből és a matematikai készségek területén az elvárt szint alatt teljesítettek. A szakiskolában az elvárt szint alatti tanulói teljesítményérték miatt szükséges és kívánatos az eredményesség növelése, a folyamatok szabályozása, az intézményi Minőségirányítási program kompetencia alapú továbbfejlesztése. A kulcskompetencia fejlesztések konkretizálása, finomításuk, pontosítások elvégzése, a működtetésük megkezdése, a diagnosztizálást lehetővé tevő mérési értékelési rendszer beindítása, intézkedési tervek készítése szükséges, indokolt. (Evvel kapcsolatos dokumentumbeli változtatások szürkével színezettek.)

6 6 1. Iskolánk küldetésnyilatkozata Intézményünk általános és szakmai képző iskola, mely KERESKEDELEM-MARKETING, VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTOKBAN alap-, közép- és felsőfokú szakképesítés megszerzésére készít fel. ISKOLÁNK A 21. SZÁZAD KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN A VÁLTOZÁSOKHOZ RUGALMASAN ALKALMAZKODNI TUDÓ AKTÍV SZEREPVÁLLALÓ KÉPESSÉGGEL ÉS FEJLETT ÖNÉRTÉKELÉSSEL, EMPÁTIÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓKAT KÍVÁN OKTATNI ÉS NEVELNI. Az általános képzés során célja, hogy a tanulók olyan szintű tudás birtokába jussanak, - melyre a szakmai felkészülésük építhető, - melynek alapján dönteni tudnak pályaválasztásukról. A szakképzés célja, hogy végzőseinket versenyképes munkaerőpiaci pozícióba hozzuk. Partnerintézménye vagyunk a DPM TISZK Kht-nak. Néhány gondolatot írni róla miért csatlakoztunk. Pl.: együttműködés a térség szakképző intézményeivel. Gazdaság igényeinek megfelelő szakképzettség és tudás elsajátítása. Élethosszig való tanulás képességének megszerzése. 2. Fenntartói elvárások 2.1. Ki kell alakítani az élethossziglani tanulás rendszerét, mely biztosítja a munkavállaláshoz és helytálláshoz szükséges tudás és kompetenciák folyamatos, hatékony elsajátítását. Cél az új módszerek, technológiák és ismeretek alkalmazása és beépítése a pedagógiai-szakmai munkába a széleskörű, konvertálható szakmai tudásra való felkészítés a munkaerő szabad áramlásának biztosítása érdekében Európai Uniós csatlakozásunk részeként fel kell készülnünk a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív programban való részvételre, fejlesztési pályázataink során kiemelt figyelmet fordítani a tehetséggondozásra, esélykiegyenlítésre, valamint az informatikai és idegen-nyelvi képzés feltételeinek javítására A munkaerő-piaci beilleszkedéshez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével, a szakmák bemutatásával, átjárhatóság biztosításával, a szakmai szervezetekkel való szorosabb együttműködéssel mind komolyabb szerepet kell betöltenünk a munkaerőpiacra történő felkészítésben A gyermek- és ifjúságvédelem feladataira különös figyelmet kell fordítanunk, prioritásként kezelnünk az osztályfőnökök és ifjúságvédelmi felelősök szakmai továbbképzését Olyan minőségirányítási rendszert szükséges kidolgoznunk, mely biztosítja a belső szabályozottságot és a partneri igények beépítését az iskola működésébe Alapvető fenntartói elvárás a magasabb szintű jogszabályok és helyi szabályzók ismerete és betartása az intézményi munkában.

7 7 A fenntartói elvárások kapcsolata a mindennapi gyakorlattal ÖMIP elvárások IMIP Pedagógiai program Napi gyakorlat Sikerkritérium Élethossziglani tanulás Kompetenciák hatékony elsajátítása Munkavállaláshoz, helytálláshoz szükséges tudás elsajátítása Kompetencia alapú oktatás bevezetése(hefop) Modulrendszerű oktatás bevezetése Érettségire épülő képzések Rendszeres részvétel továbbképzéseken, versenyeken Szakkönyvek, folyóiratok biztosítása Informatikai eszközállomány fejlesztése, a tantervhez igazítva Munkaerkölcs, munkamorál javítása -Új módszerek, technológiák és ismeretek alkalmazása -informatikai eszközök használata a felkészülésben és tanításban -igényes munka megkövetelése, személyes példamutatás A tanulók munkahelyeken való megfelelése Továbbtanulók arányának növekedése Sikeres szakmai vizsgák Szakmában elhelyezkedők a pályán maradnak Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív programban való részvétel Munkaerő-piaci beilleszkedés -Idegen nyelvi képzés és informatikai képzés kiemelt szerepe Informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztésese -Kapcsolódás a TISZK-hez -Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra Kulcskompetenciák fejlesztése Kapcsolódás a TISZK-hez Szoros együttműködés a szakmai szervekkel NYEK osztály indítása 11.évf.-on második idegen nyelv fakultatív bevezetése Tehetséggondozás, esélykiegyenlítés, felzárkóztatás Szakos tanár ellátottság javítása Tanártovábbképzés Pályázatok készítése Nemzetközi kapcsolatok ápolása Gyakorlatorientált képzés(taniroda, tanétterem, tankonyha, tanbolt) Szakmák bemutatása Átjárhatóság biztosításatagozatok között Kapcsolat a Munkaügyi Központ munkatársaival -Differenciált munka -versenyre való felkészítés -szakkörök diákkörök működtetése -emelt és középszintű érettségire való felk. -korrepetálások -egyéni foglalkozások -diákvállalkozások -kiállításokon való részvétel -rendezvények lebonyolítása -szakmai estek szervezése, lebonyolítása -szintvizsgák, szakmai vizsgák -munkaügyi előadások Megyei, országos versenyeredmények Tanulói igény kielégítése Sikeres érettségi Kevesebb bukás A szakiskolásoknál az országos kompetenciaméréseknél az elvárt szint elérése Nyereséges diákvállalkozások Partnerek elégedettsége Szakmára jelentkezők számának növekedése Sikeres vizsgák Sikeres munkába állás

8 8 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Belső szabályozottság és partneri igények beépítése az iskola munkájába Magasabb szintű jogszabályok és helyi szabályzók ismerete és betartatása az intézményi munkában Osztályfőnökök és ifjúságvédelmi felelős munkájának hangsúlyozása Kapcsolattartás a szülőkkel, ifjúságvédelmi szakemberekkel, munkáltatókkal Minőségirányítási rendszer kidolgozása Teljes körű önértékelés bevezetése SZMSZ-ben szabályozva Munkaköri leírásokba beépítve Családi életre nevelés Testi nevelés-egészséges életmód Családdal való kapcsolattartás Prevenció(káros szenvedélyek) Segítségnyújtás a hátrányos helyzetű tanulóknak Tájékoztatás, felvilágosítás A munkáltatók tájékoztatása, ellenőrzése Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel Pedagógiai munka ellenőrzése-igazgató, helyettesek, gyak.okt.vez.feladata A tanulók ellenőrzése, értékelése Tantestület tájékoztatása a jogszabályváltozásokról -tantárgyak közötti koncentráció(ofi,biológia) -védőnő és ifj. véd. felelős által tartott foglalkozások -tanórán kívüli sport fogl. -kirándulások -helyzetelemzések, felmérések elkészítése -együttműködés a szakemberekkel -tanácsadás-drogprevenciós képzések diákok, tanárok, szülők számára -családlátogatás esetenként -munkahelyek ellenőrzése -tanmenetek ellenőrzése -óralátogatások -írásbeli beszámoltatás -gyakorlóhelyek látogatása -a tanulók folyamatos értékelésének ellenőrzése(naplók) -bemeneti mérés a 9. évfolyamon -szóbeli és írásbeli számonkérés(szabályozva a Ped.progr.) -szintvizsgák -országos mérés, értékelés a 10. évfolyamon -iskolai dokumentumok átdolgozása, felülvizsgálata A diákok lelki állapotának javulása-a problémás esetek csökk. Tanulók állóképességének növekedése Veszélyeztetettek számának csökkenése Káros szenvedélyeket élvezők számának csökkenése Munkahelyi problémák számának csökkenése Tudatos tervezés Igényes szakmai munka Munkahelyi problémák számának csökkenése Folyamatos ellenőrzés, megfelelő számú osztályzat (Ped. Pr.) Országos átlag feletti teljesítmény Tudatos, következetes pedagógiai munka

9 9 3. Az intézmény minőségpolitikája 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat - Iskolánk vezetősége és összes dolgozója számára a minőség folyamatos és tudatos megfelelés céljainknak és értékeinknek, melyek összhangban állnak partnereink igényeivel, a tanulók, a szülők, az intézmény dolgozói, a fenntartó, a munkáltatók, tágabb értelemben a társadalom egészének elvárásaival. - Jó minőségű, hatékony és az esélyegyenlőséget is megfelelően szolgáló oktatástnevelést kívánunk megvalósítani változásokra mindig nyitott intézményünkben, melynek eredményeként biztosítjuk tanulóink számára a továbbtanuláshoz (akár élethossziglan) és a munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges tudás és kulcskompetenciák elsajátítását, a beilleszkedéshez elengedhetetlen emberi tulajdonságok kialakulását. - Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan fejlesszük tanulóink kulcskompetenciáit, tananyagainkat, szolgáltatásainkat egyrészt partnereink elégedettsége, másrészt munkánk hatékonyságának érdekében. - Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy jó kapcsolataink fenntartása érdekében következetes, megbízható partnerként járjunk el minden esetben. - Intézményünk kinyilvánítja, hogy számunkra továbbra is meghatározó a tanulóközpontúság, iskolánkra jellemző a tanulókkal való egyéni foglalkozás. - Az erőforrások, az infrastruktúra hatékonyabb felhasználása érdekében együttműködünk a DPM TISZK Kht-val. A partnerintézmények között a képzés, az oktatási szolgáltatások, a tehetséggondozás és a szabadidős programkínálat összekapcsolódik Célrendszer, jövőkép Szándékolt jövőbeni pozíció: Az intézményhálózatban betöltött szerepünk szerint általánosan és szakmai képző iskola vagyunk és akarunk maradni, ennek megfelelően a kereskedelem-marketing, valamint a vendéglátás- idegenforgalom terén célunk alap-, közép- és felsőfokú szinten szakképesítés nyújtása. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan a Közép-Magyarországi Régió egyik képzési centrumává szeretnénk válni, miközben a piaci szegmensben is készek vagyunk megerősíteni pozíciónkat pl. nyelvi előkészítő évfolyam indításával tovább erősítve kiemelt idegen nyelvi képzésünket, valamint az átjárhatóság biztosításával továbbra is felvállaljuk a más intézményben végzett tanulók szakmai képzését akár 10. osztály, akár érettségi után szeretnének nálunk szakmai képzésben részt venni. Az eredményes munka egyik feltétele pedagógusaink szemléletváltása (lásd Pedagógiai Program). Szeretnénk elérni, hogy csökkenjen a végzett tanulók munkanélküliségének száma Csökkenjen a szakképzésre fordított intézményi költség-hozzájárulás Mindezt elősegíti, hogy tagja vagyunk a DPM TISZK Kht-nak

10 10 Tervezett tevékenységi kör: A jelenlegi képzési területek megtartása (kereskedelem-marketing, vendéglátásidegenforgalom szakmacsoportban, szakács, cukrász, pincér, élelmiszer- és vegyiáru eladó, ruházati eladó, vas- és műszaki eladó, érettségire épülő szakmai képzés kereskedő és vendéglős szakmákban, felsőfokú képzés akkreditáció alatt) mellett a jelentkező partneri igényeknek megfelelve célunk új tevékenységek bevezetése: - a munkaerő versenyképességének, a régió munkaerőpiacának és gazdasági fejlődésének javítása érdekében megfelelő szakképzettség és tudás elsajátítása - idegen nyelvi előkészítő osztály (ún. 0. évfolyam) indítása két idegen nyelvvel osztály utáni szakmaváltásra való felkészítés - multinacionális cégek képzési igényeinek kielégítése évfolyamon igény szerint második idegen nyelvi oktatás fakultatív bevezetése Fejlesztési célok, új értékek: A közoktatási stratégiai célokkal összhangban célunk kreatív, problémamegoldó, együttműködő kommunikatív tanulók képzése. az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén kompetencia alapú oktatás a kompetenciák folyamatos fejlesztése, mérése, értékelése az informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése párhuzamosan az idegen nyelv mind biztosabb használható kommunikációs eszközzé tételével (NYEK osztály), az esélyegyenlőtlenségek mérséklése pl. tanulási nehézségek leküzdésére kommunikációs készségfejlesztő csoportot szervezünk, beléptünk az útravaló programba. Szakképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzések indítása a TISZK-ben Szakiskolában végzett pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése A szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erősítése DPM TISZK Kht partnerintézményeként költségkímélőbb szakképzés Sikerkritériumok szakközépiskola szakiskola (a jogszabály által előírt teljesítményszint elérése) - együtt dolgozunk a DPM TISZK Kht. pszichológusaival, fejlesztő pedagógusával Céljaink megvalósítása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk.

11 11 4. Minőségirányítási rendszer Az intézmény minőségirányítási rendszerének működése szorosan kapcsolódik a TISZK minőségirányítási rendszeréhez. Különösen figyelembe vesszük a TISZK-ben végzett méréseket, és indikátor rendszerét. A kapcsolatot az intézményi minőségügyi vezető tartja A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Iskolánk jelenlegi vezetője jóval igazgatóvá választása előtt felismerte a minőségügy jelentőségét az oktatásban. Már 1996-ban foglalkozott a TQM rendszer alapos tanulmányozásával, az EFQM témaköréből szakdolgozatot is írt - tantestületünket is folyamatosan inspirálta a különböző minőségbiztosítási rendszerek megismerésére, a minőségfejlesztésre irányuló továbbképzések, pályázati lehetőségek nyomon követésére. Példamutatása és az a tény, hogy régóta kiemelten kezeli a minőségbiztosítás kérdését, különös hangsúlyt ad az ehhez kapcsolódó munkának. A minőségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése érdekében - kinyilvánította elkötelezettségét a minőségügy területén - elkészítette az iskola küldetésnyilatkozatát, Pedagógiai programját, munkatervét, minőségpolitikáját és meghatározta minőségpolitikai céljait - biztosítja az iskola törvényes és jogszerű működését - folyamatosan figyelemmel kíséri és szabályzó-rendszerébe beépíti az intézményi működést meghatározó jogszabályi változásokat - kialakítja az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálati rendjét - megbízta egyik helyettesét a minőségügyi feladatok koordinálásával, minőségirányítási csoportot hozott létre. - elkészítette a vezetői ellenőrzés/értékelés rendjét - biztosítja a szükséges munkafeltételeket és erőforrásokat a folyamatos fejlesztéshez A 2007/2008. tanév kiemelt feladatai között szerepel a Kt. 40. kibővítésének megfelelően a minőségbiztosítás újragondolása - az igazgatóváltásból eredő feladat egyfajta közös értékrend kialakítása. A nevelőtestület által elfogadott alapértékek, melyek érvényesülését minőségirányítási rendszerünk hivatott biztosítani: felelősség bizalom/empátia önismereti érzékenység/önkontroll személyiségfejlesztés tisztelet szeretettel: értékőrzés humánum - rugalmas, mátrix-típusú feladatkultúra létrehozása, ahol a szervezet a feladathoz igazodik, az erőforrások és feladatok összhangban vannak és nagy az önállóság - a pedagógiai paradigmaváltás gyakorlati kivitelezése

12 Az intézményi tervezés folyamata Stratégiai tervezés Intézményi céljainkból a fenntartó igényeivel összehangolva az alábbi feladatok következnek: A/ Rövid távú feladatok (max. 1 év) - A beiskolázás tervezésénél figyelembe vesszük a DPM TISZK Kht elfogadott adott tanévre szóló beiskolázási, és képzési tervét valamint a 3 éves közös gyakorlati oktatás tervét - nyelvi előkészítő évfolyam indítása - tanulóink igényeinek megfelelő differenciált képességfejlesztés biztosítása - kompetencia alapú oktatás tapasztalatainak értékelése - kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az osztályonkénti fejlesztési tervek elkészítése - diákkörök, szakkörök indítása - versenyeken való részvétel biztosítása (tanulmányi-, kulturális-, sport-) - iskolai rendezvények, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása - tanulmányi kirándulások, szakmai bemutató-, színházlátogatások szervezése - mentálhigiénés programok megpályázása, lebonyolítása - pályázatok figyelése, készítése - szakmai továbbképzéseken való részvétel biztosítása - szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása a naprakész tudás átadásának biztosítása érdekében - gazdasági partnereinkkel folyamatos a kapcsolattartás - Az iskola pályázati figyelője szoros kapcsolatot tart a TISZK pályázati felelősével. Feladat: az elérhető közös fejlesztési célok, összehangolt intézményi szintű és DPM TISZK Kht.szintű pályázatokon való részvételt. - A pályázatok figyelése és közös megírása nem érinti az iskolai hatáskörben maradó pályázati tevékenységet, amely továbbra is intézményi szinten szabályozódik. B/ Középtávú feladatok (2-3 év) - Szakképzésünk tartalmi és módszertani megújítása (SzFP B komponens) - A munkaerő-piac változó igényeihez való alkalmazkodás - Külkapcsolataink ápolása, új kapcsolatok kiépítése pl. vendéglátós tanulóink cseregyakorlatának megszervezése- az idegen nyelvek oktatásának és a szakmai gyakorlati tudásnak a fejlesztése érdekében - Az iskola meglévő és működő külföldi partnerkapcsolatai mellett, mely saját hatáskörébe tartozik, tevékenyen kíván együttműködni a DPM TISZK Kht nemzetközi partnerkapcsolataiban. - Pályaorientációs feladatok ellátása a 10. és 12. évfolyamok végén - Diákvállalkozások működtetése - Szakiskolai Önértékelési Modell II. fejlesztési- szintjének kiépítése, majd a Teljeskörű Önértékelés bevezetése a SzFP D -komponensének keretében - A szakmai célkitűzések és a napi működés közelítése érdekében intézkedési tervek készítése - Országos mérés és értékelés eredményeinek elemzése, értékelése, a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése C/ Hosszú távú feladatok (3 éven túl) - Érettségi-, szakmai vizsgákra való felkészítés - Munkábaálláshoz szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése

13 13 - Továbbtanulásra való felkészítés - Személyiségfejlesztési, egészségnevelési és környezetvédelmi nevelési feladataink folyamatos teljesítése - A kulcskompetenciák központi szerepének megerősítése - A szakmai struktúra korszerűsítése a technikusképzés felsőfokú szakképzéssel való fokozatos felváltásával - Mivel partnerintézménye vagyunk a DPM TISZK Kht-nak az intézmény stratégiájának elkészítésekor figyelembe vesszük, és kapcsolódunk a TISZK stratégiai tervéhez, melyet a TISZK tulajdonosai saját döntéshozatali rendjükben fogadnak el. A pedagógiai feladatok megvalósulásának színterei a - tanórák - tanórán kívüli foglalkozások - Diákönkormányzati tevékenységek - iskolai rendezvények, kirándulások, egyebek Munkatervi tervezés A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le operatív feladatokra, s ez alapján elkészül a Feladatellátási terv. (1. számú melléklet) A DPM TISZK Kht. stratégiájának megfelelően a képzési célcsoportok megnyerése érdekében, képzési piacon való egységes, és hatékony megjelenése következtében az iskola PR tevékenységért felelős munkatársa elkészíti az éves PR terv javaslatot a következő naptári évre vonatkozóan december 20-ig. A tervezésnél felhasználja az elkészült kínálattervet, az éves beiskolázási tervet az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozóan. Szakmai bizottságok/fejlesztő csoportok működtetése A DPM TISZK Kht. partnerintézményei által közösen működtetett szakmai bizottságok és fejlesztő csoportok munkájába delegált intézményi oktatót az elfogadott képzési és beiskolázási terv alapján az adott feladathoz képesítéssel és tapasztalattal rendelkező kollégát minden év augusztus 31-ig jelöljük ki Partneri igény- és elégedettségmérés rendje, partnerkapcsolatok menedzselése Eljárások Iskolánkban 2000-ben az intézményvezető-váltáskor a gazdasági munkaközösség végzett SWOT- analízist, majd 2003-ban, 2004/2006-ban Szakiskolai Önértékelési Projektet valósítottunk meg. Az eljárás célja: 4 évenként felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét/elégedetlenségét valamint a mérési eredmények alapján elvégezni a szükséges korrekciókat. Az eljárás során: - partnerazonosítást végzünk - lebonyolítjuk a felmérést - intézkedési terveket készítünk és - ellenőrizzük a szükséges beavatkozásokat

14 14 A mérés rendje: Az önértékelési projektterv (Ld. 2. sz. melléklet) szerint A partnerazonosítás Minden év szeptember 30-ig áttekintjük a külső-belső partnerek listáját, szükség esetén frissítjük, elvégezzük a változtatásokat (új partner felvétele, megszűnő kapcsolatok törlése) 5/1. melléklet A mérés módja A Szakiskolai Önértékelési Modell (SzÖM) kiépítésekor a Magyar Gallup Intézet szakértőjének közreműködésével az Intézet által kipróbált, bemért kérdőíveket használtuk ill. adaptáltuk a helyi specifikumoknak megfelelően a diákok, szülők, munkáltatók, egyéb külső partnerek megkérdezésekor. A partnerek ötfokú skálán jelezték az adott tényezőre vonatkozó igényüket ill. a vele való elégedettségüket (a legkisebb értékeket elégedetlenségként értékeltük), a nyitott kérdésekre adott válaszokat is feldolgoztuk. A felmérés határideje az éves munkaterv szerint. Az eredmények feldolgozása, értékelése az éves munkaterv szerint. Az összegző értékelés elkészülte jun.10., tantestületi előterjesztése, fejlesztési célok kijelölése az év végi értekezleten. Felelős a min.csop. Az összegző értékelés alapján készülnek el az intézkedési tervek szeptember végére. A részletes eredményeket az Önértékelés Eredménykritériumai tartalmazzák (Ld. 2. sz. melléklet Eredmények VI old.) A partneri igény elégedettség és elégedetlenség mérése összhangban van a DPM TISZK Kht partneri mérésével. A felmérés tervezésénél a felmérést végző csoport figyelembe veszi a TISZK kérdőíveit, eredményeit, elkerülve ezzel a kettősséget Kommunikáció a partnerekkel A partnerekkel való kommunikáció célja alapvetően igényeik, véleményük megismerése és formálása (megfelelés és PR-tevékenység). A DPM TISZK Kht tagintézményeivel közös PR tevékenységre törekszünk. A partneri mérésekben megjelenítjük a kulcskompetenciákra vonatkozó elvárási és elégedettségi kérdéseket. Belső partnereink A/ Dolgozóink - pedagógusok: minden hétfő délelőtt vezetőségi értekezletet tartunk, melyen értékeljük az elmúlt hét eseményeit és megbeszéljük az adott héten ránk váró feladatokat. Ezt követően a délelőttös és délutános tanítás közötti nagy-szünetben (13.10) nevelőtestületi tájékoztatót tartunk. Felelős: az igazgató Indokolt esetben az igazgató vagy helyettesei rendkívüli értekezletre hívhatják össze a kollégákat (hangosbemondón, iskolarádión keresztül).itt van lehetőség arra, hogy beszámoljunk a DPM TISZK Kht-ban folyó oktató-nevelő munkáról és eredményeiről. - nem pedagógus dolgozók: a hétfői vezetőségi értekezleten minden esetben részt vesz a gazdasági vezető, aki a gazdasági dolgozóknak továbbítja az őket érintő szükséges információkat ill. a technikai dolgozókat a gondnok tájékoztatja.

15 15 B/ Diákjaink A hétfői értekezleteken felmerülő a tanulókat érintő- ügyeket az osztályfőnökök továbbítják, a kiemelten fontos ügyekről az aulában tartott tájékoztatón kapnak információt a diákok (pl. versenyeredmények elismerése, súlyos rongálások és azt követő intézkedések bejelentése stb.). Egyéb esetekben az iskolarádión keresztül és írásos hirdetésekben értesítjük a diákokat. Dicséreteket, büntetéseket, fontos eseményeket, szülői értekezletek, fogadóórák időpontjait az ellenőrző könyvbe is beírjuk. A diákvezetőkkel való kommunikáció jelentős színterei a már hagyománnyá váló pár napos őszi és tavaszi DÖK-fórumok, melyeken a diákok képviselői találkoznak az iskolai életben fontos szerepet betöltő felnőtt vezetőkkel (szabadidő-szervező, diákmozgalmat segítő, ifjúságvédelmi felelős stb.) és más meghívott vendégekkel (pl. diákjogok állampolgári biztosa, EU-felelős, stb) és megvitatják problémáikat, feladataikat, az őket érintő kérdéseket. Tájékoztatjuk a diákokat a DPM TISZK Kht-ban folyó oktató-nevelő munkáról és eredményeinkről. C/ Szülők Munkatervünk szerint évente kétszer tartunk szülői értekezletet: szeptemberben és februárban. Szeptemberben a 9. osztályos tanulók szüleinek közös tájékoztatót tartunk. Téma: az iskola bemutatása. Felelős: nevelési igazgatóhelyettes Februárban a 10. osztályosok szüleinek tartunk összevont értekezletet a szakmaválasztásról ill. a kétszintű érettségiről, valamint a végzősöknek a vizsgákról és a továbbtanulási lehetőségekről. Felelősök: igazgatóhelyettesek Fogadónapjainkat is évente két alkalommal rendezzük meg: decemberben és áprilisban a nevelési értekezletet követően 16 órától, melyeken a munkaközösségek külön termekben fogadják az érdeklődőket. A fogadónapokon minden pedagógus részt vesz (a távolmaradást előzetes bejelentés alapján indokolt esetben az igazgató engedélyezi). Az osztályfőnöki munkaközösség által készített terembeosztást évről-évre felújítjuk, kiegészítjük az új kollégák beosztásával és kifüggesztjük a bejárati ajtón, teremajtókon. Igény ill. szükség szerint előzetes egyeztetés alapján a fentiektől eltérő időben is állunk a szülők rendelkezésére ill. élünk a megkeresés lehetőségével a gyermek érdekében (telefonon, levélben, személyesen). A szülőkkel képviselőik útján is tartjuk a kapcsolatot SZMK és Iskolaszék működtetésével. Tájékoztatjuk a tagokat az iskolában és a DPM TISZK Kht-ban folyó oktató-nevelő munkáról és eredményeinkről. (SzMSz szerint) Külső partnereink A/ Leendő diákok és szüleik, pedagógusaik Beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban, pályaválasztási börzéken, iskolánkban rendezett nyílt napokon kapnak tájékoztatást. A hozzánk érkező diákok volt általános iskoláját tájékoztatjuk a 9. évfolyamos diákok félévi eredményeiről. Egyúttal kérdőíves igény- és elégedettségmérést végzünk az általános iskolák körében.

16 16 B/ Fenntartó Elsősorban az intézményvezető és a gazdasági vezető tartja a rendszeres kapcsolatot összhangban az Önkormányzati Minőségirányítási Programmal. C/ Kollégium A kollégium vezetőjével és diákjaink nevelőtanáraival az osztályfőnöki munkaközösség-vezető és az osztályfőnökök tartanak rendszeres kapcsolatot. D/ Munkáltatók A külső gyakorlati helyekkel vezetőiken és a tanulófelelősökön keresztül a gyakorlati oktatásvezető és a szakoktatók állnak rendszeres kapcsolatban. Évente két nagyobb fórumot szervezünk a közös találkozóra: ősszel munkaerő-piaci találkozóra hívjuk meg a vállalkozókat, munkaadókat, munkaügyi központok felelőseit, a tavaszi ún. szakmai esteken pedig a szülőkön kívül nekik is bemutatjuk végzőseink szakmai fejlődését egyben fórumot teremtve partnereink egymás közötti kapcsolattartásának is. E/ Felsőoktatás Pályaválasztási felelősön keresztül tartjuk a kapcsolatot a felsőoktatási intézményekkel, látogatjuk középiskolásoknak szervezett fórumaikat, diákjaink részt vesznek előkészítőiken, bekapcsolódnak pályázataikba. A Szolnoki Főiskolával való együttműködésünk felelőse a tagozatvezető. F/ Külföldi partnerintézmények Különböző pályázatok útján veszünk részt közös projektekben. A pályázatokért, a nemzetközi kapcsolatokért a szakközépiskolai tagozat igazgatóhelyettese felelős ill. a projekt jellegétől függően más kollégák is részt vesznek mind a munkában, mind a kapcsolattartásban. Jelenleg holland, norvég, finn, német, belga és francia partnerintézményekkel dolgozunk együtt. G/ DPM TISZK Kht. partnerintézményei Az erőforrások, az infrastruktúra hatékonyabb felhasználása érdekében együttműködés a DPM TISZK Kht. partnerintézmények között a képzés, az oktatási szolgáltatások, a tehetséggondozás és a szabadidős programkínálat területén. Közös PR tevékenység.

17 Mérés-ellenőrzés-értékelés A tanulói mérés, ellenőrzés és értékelés a Pedagógiai Programban foglaltak szerint történik Az ellenőrzés az intézményi szabályoknak, normáknak való megfelelés. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az igazgató illetve az igazgatóhelyettes feladatkörébe tartozik - az elméleti és a gyakorlati oktatás munkatervében rögzítettek ellenőrzése, - az oktató-nevelő munka folyamatos ellenőrzése A gyakorlati oktatásvezető és helyettese feladatkörébe tartozik - a szakoktatók tanmeneteinek jóváhagyása - a szakoktatók oktató-nevelő munkájának folyamatos ellenőrzése - a munkavédelmi és tűzrendészeti megbízott munkaterületének ellenőrzése - a gyakorlóhelyek ellenőrzése különös tekintettel a képzési követelményekre. A munkaközösségek vezetői ellenőrzik - az adott tantárgyak oktatásának tartalmi tervezését - a tanmeneteket - óralátogatással ellenőrzést végeznek a szakmai és módszertani kultúra segítése érdekében - a naplóba írt jegyek alapján rendszeresen ellenőrzik a tanulók folyamatos értékelését Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző megbeszéli az érintett pedagógussal A mérés az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik fontos eszköze. Minden szaktanár illetve szakoktató folyamatos tanórai-, tantárgyi mérést végez a feleltetés szóbeliségére helyezve a hangsúlyt (diagnosztizáló mérések, míg az írásbeli számonkérések inkább szummatív mérések.) A munkaközösségek kidolgozzák az adott tantárgyakból és témakörökből milyen módon, milyen jellegű feladatokkal végzik az ellenőrzést-mérést. (A témazárók feldolgozásakor visszajelzünk a hiányosságokra, azok alapján felzárkóztatást végzünk.) Iskolai szinten a kompetenciamérésekhez igazodva összehangoljuk, mely tantárgyakból, mely évfolyamokon, mikor mérjük ún. szintvizsgával a követelmények teljesítését. (6. melléklet) 9. évfolyamos tanulóinkat közös írásbeli felvételik és hozott eredményeik alapján soroljuk az egyes tagozatokon indított osztályainkba, majd az év végi teljesítmények alapján elvégezzük a szükséges korrekciókat. A vizsgák speciális színterei a méréseknek, hiszen a szakmai képesítő vizsgák és az érettségi egy hosszabb tanulási folyamat végső eredményéről adnak átfogó képet. Az oktatásirányítás vagy a fenntartó kérésére esetenként standard eszközökkel végzett külső mérésekre is sor kerül. (Pl. 10. évfolyamosok olvasás-szövegértés- ill. matematika-felmérése, vagy a próba-felvételi mérések a 11. évfolyamon májusában). A Kt. 99. (4)-(7) bekezdések módosításával az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok kiegészültek. (8. fejezet) Nyomonkövetés, beválásvizsgálat: a központi elképzelésekhez kapcsolódunk elektronikus úton. A DPM TISZK Kht. végzett tanulói elhelyezkedésének és munkaerőpiaci beválásának, a végzettek képzettségének munkaerő-piaci relevanciájának mérésében is ehhez igazodunk.

18 Az értékelés a kitűzött célok és az elért eredmények összevetése. Az értékelés az ellenőrzésekhez, mérésekhez hasonlóan három szintre terjed ki: - Tanulóink értékelését jelenti mindazoknak az adatoknak (osztályzatok, hiányzások, dicséretek, elmarasztalások, stb.) összegyűjtése, feldolgozása és értelmezése, melynek alapján döntés születhet a tanítási-tanulási folyamat további menetéről, esetleges átalakításáról feltérképezve mind a haladást, mind a lemaradókat. Csoportok, osztályok szintjén figyelemmel kísérjük, észlelhető-e fejlődés a csoport munkájában, milyen szintű a teljesítmény a többi csoporthoz képest, hány tanulónál tapasztalható fejlődés vagy visszaesés a csoport teljesítményéhez, szintjéhez képest. - A pedagógusok értékelése a táblázat szerint történik az alábbi szempontok alapján: Tanmenetek elkészítése Tantervi követelmények teljesítése Óratartási fegyelem Munkaköri feladatok teljesítése Feladatok vállalása és teljesítése Vizsga- és verseny-eredmények (szakmai-, tantárgyi-, kulturális-,sport-) Adminisztráció Határidők betartása - Az iskolai szintű értékelés középpontjában a nevelés és oktatás minőségének és hatékonyságának vizsgálata áll, melyet félévente végzünk az alábbi eredményességi szempontok alapján: tanulmányi átlagok, bukások, hiányzások, versenyek, vizsgák eredményei, továbbtanulás mutatói Belső (iskolai) kompetenciamérés rendszere (Kt. 40. (11) bekezdés) Feladat-mérés fajtája 1. Bemeneti mérés 2. Követő mérések Szintvizsgák Mérés ideje 9. évf. szept.15-ig 9. évf. vége május évf. február 10. évf. vége május 30-ig IMIP 6. sz. melléklete Módszer, eszköz mérőlapok mérőlapok központi mérőlap feladatlapok szóbeli feleletek 5. Érettségi, szakmai vizsga érettségi szabályzat szerint Felelős Dokumentum Ellenőrzés szaktanár szaktanár mérési csoport szaktanár munkaközösségi munkaterv, tanmenetek munkaközösségi munkaterv, tanmenetek munkaközösségvezető kompetencia- Országos mérés iskolai munkaterv IMIP táblázatos feljegyzés a mérési csoport számára munkaközösségvezető igazgató igazgatóhelyettes

19 19 Belső (iskolai) mérések eljárásrendje Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés Dokumentáció Mérések előkészítése Egységes feladatlapok elkészítése (feladatbank folyamatos fejlesztése) mk.mérési felelősei mérés előtt 1 hét munkaközösségvezető mk-i munkaterv tanmenet Mérés lebonyolítása szaktanár komp.mérés rendszere szerint mk.tagjai tanmenet Dolgozatok javítása mk-k tagjai mérés után 2 hét munkaközösségvezetők mk-i munkaterv Az eredmények rögzítése mérési csoport dolgozatok javí-tása után 2 hét mérési csoport vezetője szgépes rend-szerben való megjelenítés Tantestület tájékoztatása mérési csoport vezetője rögzítés után 2 hét igazgató jegyzőkönyv Javító intézkedések, feladatok meghatározása problémánként mérési csoport tájékoztatás után 3 hét igazgató Osztályonkénti fejlesztési terv Osztályonkénti fejlesztési tervek elkészítése szaktanárok tájékoztatás után 3 hét osztályfőnök fejlesztési tervek osztályonként,tantárgyanként, az egyéneket feltüntetve Megvalósítás szaktanárok következő mérésig Ellenőrzés, értékelés mérési csoport félév végéig igazgatóhelyettes igazgató munkaközösségvezető Napló haladási része, óralátogatási lapok igazgató A félévi eredmények összevetése a mérési eredményekkelosztályozóvizsga jegyzőkönyve Új tervek

20 20 Összefoglaló táblázat a mérés-ellenőrzés-értékelés rendszeréről TANULÓK TERÜLET Tanulmányi munka ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős dokumentum- havonta napló, ellenőrző ofi folyamatos tanmenet szóbeli ellenőrző, napló, szaktanár elemzés ig.h. szerinti félév, évvége írásbeli bizonyítvány belső ell. szerint esetenként igazgató Versenyeredmények tanévvégi elemzés évente összesítések, igazgató értékelés jegyzőkönyvek igh. mkv. Vizsgák évvége jegyzőkönyv igazgató ig.h. Magatartás folyamatos óralátogatás folyamatos feljegyzés igazgató osztályozó megbeszélés félévente feljegyzés ig.h. értekezlet Szorgalom folyamatos osztályozó értekezlet óralátogatás megbeszélés Fegyelmi ügyek esetenként dokumentumelemzés megbeszélés Jutalmazások (motiváció) munkaterv szerint óralátogatás dokumentumelemzés Belső mérések 4.4. szerint dokumentumelemzés folyamatos félévente feljegyzés feljegyzés igazgató ig.h. versenyek vizsga havonta félév évvége havonta félév évvége írásbeli, szóbeli, gyakorlati írásbeli, szóbeli, gyakorlati önértékelés megbeszélés önértékelés megbeszélés eseti tanmenet szerinti, félévente évente jegyzőkönyv szaktanár évente jegyzőkönyv vizsgáztató havonta félévente havonta félévente napló napló osztályfőnök osztályfőnök esetenként jegyzőkönyv igh. félév, évvége megbeszélés félévente jegyzőkönyv igazgató rendszeres folyamatos évente feljegyzés napló napló jegyzőkönyv igazgató ig.h. mkv. ig.h. ig.h. félév, évvége tanmenet szerint szintvizsga rendszer szerint önértékelés dokumentumelemzés írásbeli szóbeli félévente jegyzőkönyv igazgató, ig.h. rendszeres évente napló jegyzőkönyv Külső mérések (OKÉV) esetenként írásbeli estenként jegyzőkönyv ig.h. esetenként írásbeli eseti jegyzőkönyv ig.h. szaktanár munkaköz.vez. PEDAGÓGUSOK Tanmenet, program IX. 25. dokumentumelemzés Tankönyv, taneszköz IX. 15., dokumentumelemzés II. 15. Ofi, munkaközösségvezetői tevékenység Pedagógusok munkája Ped. és vez. értékelésének végrehajtása Munkaközösségi szakmai munka munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint megbeszélés óralátogatás dok.-elemzés megbeszélés óralátogatás dok.-elemzés megbeszélés óralátogatás iskolai elemzés beszélgetés évente tanmenet ig.h. félév évvége félévente rendelések, leltári ig.h. félév jegyzőkönyv évvége munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint feljegyzés feljegyzés napló napló feljegyzés igazgató ig.h. igazgató ig.h. mkv. igazgató ig.h. félév évvége félév évvége beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató beszélgetés, dokumentumelemzés félévente Feljegyzések igazgató 4 évente tanév vége önértékelés évente jegyzőkönyv igazgató ig.h.

21 21 ISKOLA Házirend folyamatos iskolabejárás óralátogatás dokumentumelemzés Ügyeleti rendszer folyamatos dokumentumelemzés SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása Fejlesztési tervek végrehajtása ig.utasítás szerint beszámoltatás jogszabály és dokumentumelemzés folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató 2 évente feljegyzés igazgató 2 évente beszámoló 2 évente jegyzőkönyv igazgató PARTNEREK Elvárás - elégedettség - elégedetlenség 5.1. számú melléklet szerint 4 évente beszámoló intézkedési tervek min.ir. csop.vez számú melléklet szerint 4 évenként beszámoló intézkedési tervek min.ir.csop.vez.

22 Intézményi Önértékelési rendszer kialakítása és működtetése Iskolánk a Szakiskolai Fejlesztési Program D komponensében Szakiskolai Önértékelési Modellt épít ki, melynek keretében - a es tanévben megvalósítjuk az I. szintet (Helyzetértékelő szint), majd ben a II. szintet (Fejlesztési szint) építjük ki. - Célunk a későbbiekben a Teljes körű minőségirányítási rendszer megvalósítása A Szakiskolai Önértékelési Modell komplex eszköz az intézmény fejlesztésének megalapozásához, figyelembe veszi a szakiskolák specialitásait, a TQM elvein alapulva mindvégig a nevelési-oktatási tevékenységet helyezi az önértékelés középpontjába. A kritériumokra adott válaszok alapján megismerjük erősségeinket és fejlesztendő területeinket. A fejlesztendő területek alapján jelöljük ki céljainkat és készítjük el intézkedési terveinket. Az elkészült Önértékelési Jelentéseket a Szakiskolai Fejlesztési Programiroda külső szakértővel bírálja el, melynek alapján megtesszük a szükséges korrekciókat (PDCAciklust működtetünk).

23 23 5. A teljesítményértékelési rendszer kialakítása 5.1. Bevezetés A teljesítményértékelési rendszer célja a szervezeti célok teljesítése, az intézménytől elvárt eredmények elérése. Ehhez elengedhetetlen az értékek, normák, feladatok ismertetése és teljesülésük szabályozott, folyamatos mérése, ellenőrzése, értékelése. A teljesítményértékelés tárgya - a munka eredményének - a szervezeti magatartásnak - a munkavégzéshez szükséges képességeknek az értékelése. A teljesítményértékelési rendszer lehet: - fejlesztő- jövőbe mutató, nincs elismerő, büntető funkciója - minősítő-beszámoltató, amely a döntések megalapozására szolgál. Az értékelés egyaránt vonatkozik pedagógusokra, nem pedagógusokra. A teljesítményértékelési rendszer kialakításához szükséges lépéseket az adott év cselekvési terve tartalmazza, mely az Eljárásrend alapján készül. (5/7. fejezet) 1. A stratégiai és szervezeti célok eredményelvárások indikátorok meghatározása (PP, IMIP) 2. A célok lebontása, szervezeti elvárások megfogalmazása (PP, Házirend, SZMSZ, munkaköri leírások) 3. Döntés a teljesítményértékelési rendszer céljáról, funkciójáról - ösztönzés, jutalmazás - a pedagógus helyzetének, fejlődésének megítélése - képzési szükségletek felmérése - munkaköri leírások, elvárt teljesítmények rendszeres áttekintése - jogszabálynak való megfelelés biztosítása - belső karrier utak tervezése 4. A szabályozás döntési szempontjainak meghatározása Milyen jellegű értékelést alkalmazzunk? Ki értékeljen? Kit értékeljen? Mikor, milyen gyakran? Milyen módszert alkalmazzunk? Hogyan beszéljük meg az eredményeket? 5. A teljesítményértékelési rendszer kialakítása - szabályozás - dokumentálás - eszközök beszerzése 6. A teljesítményértékelési rendszer bevezetése - véleményeztetés a szervezet döntéshozó fórumain - korrekciók elvégzése - működési szabályzat beépítése az IMIP-be 7. A teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése teljesítménymutatók felállítása - feladatok meghatározása - szempontok véglegesítése - értékelési eszközök véglegesítése - egységes értékelési rendszer kialakítása

24 A pedagógus teljesítményértékelésének szempontjai, eljárásrendje Az értékelési szempontrendszert befolyásoló tényezők Az intézmény értékelési célrendszere szoros összefüggésben van az oktatási intézmény Minőségirányítási programjával Küldetésnyilatkozatával Pedagógiai programjával. Ezért saját értékelési rendszerünket ezek alapján kell kidolgozni. A teljesítményértékelési rendszerhez szükséges dokumentumok: A pedagógiai program, amely alapján a pedagógusok és oktatók számára egyértelmű, hogy melyek a szervezet pedagógiai céljai, melyek elérését támogatni kell. A minőségirányítási programban meghatározott minőségcélok és a célok teljesítéséhez készült intézkedési tervek és munkatervek A minőségirányítási programnak része a teljesítményértékelési szempontrendszer. Szervezeti és működési szabályzat, amelyet a fenntartó jóváhagyott. Munkaköri leírások, melyek évente megújuló, személyre szóló dokumentumok. Ez a dokumentum a teljesítményértékelési rendszer alapja. A munkaköri leírás egyértelművé és számonkérhetővé teszi a munkáltató és a munkavállaló számára a feladatokat Az értékelés módszerei Tanulók eredményei: a tanulók egyéni fejlődése, vizsgaeredmények, tanulmányi átlagok, a bejövő eredmények tükrében felmérések, OKÉV mérések eredményei, szintvizsgák eredményei, bukások, verseny-eredmények. Óralátogatások tapasztalatai és feljegyzései. (Óramegfigyelési lap 7/6. számú melléklet) A nevelő-oktató munkához a pedagógusok által készült dokumentumok: tanmenet, foglalkozási terv, vázlatok. Továbbképzéseken való részvétel hatékonysága, a tanultak beépítése a tanulási-tanítási folyamatba. A munkaközösségek megítélése alapján, a munkaközösségbe tartozók szakmai tevékenysége. Tanulói kérdőívek, partnerek véleménye. A pedagógusok önértékelése A teljesítmény növelés sikerkritériumai A hatályos jogszabályokban és az intézmény belső dokumentumaiban való kellő tájékozottság. Ennek érdekében az intézményvezető tájékoztatja a munkaközösségvezetőket a fontosabb jogszabályváltozásokról. Az igazgató felkészültsége és vezetői stílusa. A vezetők és tanárok munkamorálja. Teljesíthető, átlátható, ismert, a kollegák által elfogadott, a partnerek bizalmát is elnyerő követelményrendszer pontos meghatározása. A bérezés megfelelő szintje. Az építő légkör működése, a kollégák egymást segítő magatartása. A korszerű oktatáshoz szükséges technikai infrastruktúra kialakítása és folyamatos fejlesztése. Tájékoztatás a szülők, egyéb közvetlen partnerek számára az iskolai szabályzatokról.

25 A teljesítményértékelés módja A teljesítményértékelés alapjául szolgáló dokumentumokat mind a munkáltató, mind munkavállaló pedagógus elfogadja, aláírásával hitelesíti. A teljesítményértékelés írásbeli és szóbeli véleménynyilvánításon alapul, ahol a felek kölcsönösen mondják el észrevételeiket. A teljesítményértékelés elkészítése a teljesítményértékelés folyamatában szerepet játszók (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, érdekvédelmi szervezetek képviselői, maga a pedagógus, szükség esetén külső szakértő) egyéni véleményének írásos dokumentumai alapján készül el, amelyet a munkavállaló a munkáltatóval közösen készít el. Ehhez értékelő lapot készítettünk (7/1.-7/5. melléklet) Az értékelés lépéseit az Eljárásrend tartalmazza. (5/7. fejezet) 5.3. A pedagógus teljesítményértékelésének szempontjai A pedagógusok általános teljesítményértékelését e dokumentum végén kiegészíti a megbízással ellátott felelős tanárok értékeléséhez használható szempontrendszer. A megbízásos feladatok közé tartoznak: a gyermekvédelmi felelős a szabadidő-szervező a DÖK segítő tanár könyvtáros I. Feltételek 1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható. 2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. Továbbképzések Ebből szakirányú továbbképzés; Szakirodalomban való jártasság; Pedagógiai nóvumok ismerete; Publikáció, előadások; Oktatási anyagok, oktatóprogramok készítése, alkalmazása. 3. Részt vesz a feltételek megteremtésében. Részt vesz a pályázatok írásában; Részt vesz a pályázatok megvalósításában; Részt vesz a pedagógiai innovációban stb.

26 26 II. III. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés) 1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti a tanulókat. Az óráit megtartja; Differenciál a tanítási órán; Figyelemmel kíséri a kompetencia-mérések eredményeit, ennek ismeretében fejleszti a tanulókat egyénileg és csoportban. Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz; pl. kooperatív módszert alkalmaz, csoportfoglalkozást, diákvállalkozásokat szervez, irányít stb. Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít; Szemléltet a tanítási órákon Oktatási segédanyagot, oktatóprogramot használ 2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét. Alkalmazza a diagnosztizáló, formatív és szummatív értékelést; Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről; Folyamatosan visszajelez az osztályban tanítóknak és a szülőknek a tanulók előmeneteléről. 3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. (2) bekezdés e) pontja] megtartásában. Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap; Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény stb. 4. Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók felkészülésének segítésében. Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat; Felzárkóztató tevékenységet végez; Osztályonkénti fejlesztési tervek alapján fejleszti a tanulókat; A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez stb. Lehetőségeihez képest mentori tevékenységet vállal 5. Részt vesz a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében. Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat; Emelt szintű érettségire készít A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez, versenyre készít stb. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés) 1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel Osztályfőnöki tevékenység; Diákmozgalom segítése Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés egységesen kidolgozott magatartási szabályait (osztálytermen belül és kívül) stb.

27 27 2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek Hátránykompenzációs programban való részvétel stb. 3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel ÖKO program stb. 4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel Drogprogram, káros szenvedélyek, stb. Kapcsolattartás a védőnővel 5. Ismeri tanítványait. Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja meg őket; Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb. IV. Szolgáltatások 1. Részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában. A pedagógiai programban szabályozott feladatok ellátása. 2. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységekben. 3. Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében. A pedagógiai programban szabályozott feladatok; Sportnap, szalagavató bál, ünnepélyek, iskolai események (DÖK programok); Iskolarádió,iskolaújság,weblap V. Adminisztráció 1. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási napló vezetése; Hiányzások igazolása, eljárás; Anyakönyvek, bizonyítványok vezetése; Kimutatások elkészítése stb. Részt vesz az osztályonkénti fejlesztési tervek elkészítésében és az eredmények dokumentálásában. VI. A pedagógus, mint munkavállaló 1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában. 2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában értekezletek, fogadó óra; szabályzatok; programok

28 28 mérési, értékelési rendszer működtetése 3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében. Pedagógiai program; Minőségirányítási program; Házirend SZMSZ, szabályzatok Munkatervek Intézkedési tervek 4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában. a pedagógiai programban leírt cselekvések során. 5. Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat. Óravázlat, tanmenetek, feladatsorok Bemutató kísérletek; tanulókísérletek stb. Használja az internet adta lehetőségeket a tantárgy sajátosságának megfelelően 6. A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes ellátja a gyakorlati képzést szervezők ellenőrzését 7. Helyettesítési feladatot vállal és azt ellátja. 8. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők ) emberi méltóságát. Beszédmodor; megszólítás; A kommunikációban a meghallgatás párbeszéd stb. Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában; 9. Személyes vonások Szempontok Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) stb. VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a pedagógus munkájáról. Eredményesség; tanórán kívüli tevékenység; kapcsolattartás stb. 2. Kapcsolattartása a partnerekkel: Tanulókkal; kollégákkal; az osztályában tanító pedagógusokkal; szülőkkel, stb 3. Iskolán kívüli tevékenységei Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban; Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb.

29 A teljesítményértékelés szempontjai - gyermekvédelmi felelős I. Feltételek 1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható. 2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. Továbbképzések Ebből szakirányú továbbképzés; Szakirodalomban való jártasság; Pedagógiai nóvumok ismerete; Segédanyagok, programok készítése, alkalmazása Személyes bánásmód technikájának ismerete 3. Részt vesz a feltételek megteremtésében. Részt vesz pályázatok írásában; Részt vesz pályázatok megvalósításában; Részt vesz pedagógiai innovációban stb. II. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés) 1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti a tanulókat. Együttműködik a szülőkkel, tájékoztatást ad a lehetőségekről Tanulók tájékoztatása Tanulók, szülők jogainak biztosítása Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít; Tanulók személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása Felzárkóztató tevékenységet végez; Egyéni fejlesztési tervek alapján fejleszti a tanulókat; Tanulás-módszertani foglalkozásokat tart A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez stb. Veszélyeztető körülmények feltárása, megszüntetése Családlátogatás A gyermekek testi épségének, egészségének megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása Lehetőségeihez képest mentori tevékenységet vállal, összehangolja a mentorok tevékenységét Részt vesz a tankönyvellátás lebonyolításában Segédanyagot, oktatóprogramot használ stb.. 2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét.

30 30 Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről; 3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. (2) bekezdés e) pontja] megtartásában. Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény stb. III. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés) 1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel Diákmozgalom segítése Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait (osztálytermen belül és kívül) stb. 2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek Hátránykompenzációs programban való részvétel stb. 3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel ÖKO program stb. 4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel Drogprogram stb. Kapcsolattartás a védőnővel A 2., 3., 4. pont tervezésében, egységesítésében vezető szerepet vállal 5. Ismeri tanítványait. Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja meg őket; Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb. IV. Szolgáltatások 1. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységekben. 2. Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében. A pedagógiai programban szabályozott feladatok; Sportnap, ünnepélyek, iskolai események (DÖK programok); V. Adminisztráció 1. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Kimutatások, jelentések elkészítése stb. Felmérések készítése, értékelése, dokumentálása

31 31 VI. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős, mint munkavállaló 1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában. 2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában értekezletek, fogadó óra; szabályzatok; programok stb. 3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében. Pedagógiai program; Minőségirányítási program; Házirend, SZMSZ, stb. 4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában. a pedagógiai programban leírt cselekvések során. 5. Felkészül a foglalkozásokra,, előkészíti azokat. Óravázlat; Használja az internet adta lehetőségeket 6. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát. Beszédmodor; megszólítás; A kommunikációban a meghallgatás párbeszéd stb. Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában; 7. Személyes vonások Szempontok Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) stb. VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkájáról. Eredményesség; tanórán kívüli tevékenység; kapcsolattartás stb. 2. Kapcsolattartása a partnerekkel: Tanulókkal; kollégákkal; szülőkkel, stb. Kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel Kapcsolattartás az önkormányzatokkal 3. Iskolán kívüli tevékenységei Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban; Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb.

32 A teljesítményértékelés szempontjai - szabadidő-szervező, DÖK segítő tanár I. Feltételek 1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható. 2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. Továbbképzések Ebből szakirányú továbbképzés; Szakirodalomban való jártasság; Pedagógiai nóvumok ismerete; 3. Részt vesz a feltételek megteremtésében. Részt vesz a szabadidős pályázatok írásában; Részt vesz a szabadidős pályázatok megvalósításában; II. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés) 1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti a tanulókat. Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz; pl. kooperatív módszert alkalmaz, csoportfoglalkozást, Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít; Segíti az iskola tanulóinak szabadidő-szervezését Előkészíti és szervezi az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat Tájékoztatást nyújt a szabadidős programokról Ápolja az iskola hagyományait Sportnap, ünnepélyek, iskolai események, táborok, Károlyi-est, (DÖK programok); Iskolarádió, iskolaújság, weblap, 2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét. Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről; Folyamatosan visszajelez az osztályban tanítóknak a tanulók fejlődéséről, kulturális érdeklődéséről 3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. (2) bekezdés e) pontja] megtartásában. Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap;

33 33 Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény stb. 4. Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók felkészülésének segítésében. A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez (kiállítás szervezés, ünnepség, koncert) 5. Részt vesz a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében. A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez. (kiállítás szervezés, ünnepség, koncert) III. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés) 1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel Diákmozgalom segítése Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait (osztálytermen belül és kívül) stb. Közreműködik az alapvető emberi értékek elfogadtatásában 2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek Hátránykompenzációs programban való részvétel stb. 3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel ÖKO program stb. Segíti a környezeti neveléssel összefüggő tevékenységeket (erdei iskola, táborozás) 4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel Drogprogram stb. Szervezi az egészséges életmóddal összefüggő szabadidős tevékenységet IV. Szolgáltatások A pedagógiai programban szabályozott feladatok ellátása. 1. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységekben. 2. Részt vesz az iskola dolgozóinak, tanárainak szervezett programokban (kirándulás, pótszilveszter, tánc) V. Adminisztráció 1. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Kimutatások, beszámolók, jelentések elkészítése

34 34 VI. A szabadidő-szervező, mint munkavállaló 1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában. 2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában értekezletek, szabályzatok; programok stb. 3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében. Pedagógiai program; Minőségirányítási program; Házirend SZMSZ Munkatervek (DÖK, SZISZ) 4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában. a pedagógiai programban leírt cselekvések során. 5. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát. Beszédmodor; megszólítás; A kommunikációban a meghallgatás párbeszéd stb. Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában; 6. Személyes vonások Szempontok Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) stb. VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a szabadidő-szervező munkájáról. Eredményesség; tanórán kívüli tevékenység; kapcsolattartás stb. 2. Kapcsolattartása a partnerekkel: Tanulókkal; DÖK-kel; kollégákkal; gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel; szülőkkel, stb Segíti az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítését (szabadidős programok) Kapcsolattartás a helyi médiával, Kapcsolattartás a helyi közművelődési intézményekkel Kapcsolattartás más közoktatási intézményekkel 3. Iskolán kívüli tevékenységei Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban; Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb.

35 A könyvtáros teljesítményértékelésének szempontjai I. Feltételek 1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége 2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. Továbbképzések Ebből szakirányú továbbképzés; Szakirodalomban való jártasság; Pedagógiai nóvumok ismerete; 3. Részt vesz a feltételek megteremtésében. Részt vesz a pályázatok írásában; Részt vesz a pályázatok megvalósításában; Részt vesz a pedagógiai innovációban stb. II. Szakmai tevékenység (könyvtárvezetés, állományalakítás, könyvtár-pedagógia) 1. Könyvtárvezetés Esztétikus belső környezet kialakítása Könyvtári szolgáltatások - kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés Olvasóterem biztosítása - Internet, tájékoztatás 2. Állományalakítás Az állomány fokozatos, tervszerű gyarapítása Leltározás, feldolgozás Katalógusok szerkesztése Állomány ellenőrzése Raktározás Tartós tankönyvállomány kezelése Különgyűjtemények kialakítása - iskolai történeti dokumentumok gyűjtése - helytörténeti gyűjtemény 3. Könyvtár-pedagógia: nevelési és oktatási tevékenység Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz; pl. kooperatív módszer csoportfoglalkozás, könyvtár-bemutató órák Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít; Felméri a szaktanárok, tanulók, dolgozók igényeit, szakirodalmi szükségleteit Közreműködik a szakmai órák szakirodalmának összegyűjtésében, feltárásában

36 36 4. Értékeli a tanulók teljesítményét Egyéni foglalkozás keretében folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről; 5. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. (2) bekezdés e) pontja] megtartásában. Részt vesz tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, diáknap lebonyolításában. Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozáson, így különösen a tanulmányi kiránduláson, kulturális rendezvényen való részvétel. 6. Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók felkészülésének segítésében. Egyénileg fejleszti a tanulókat; A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató tevékenységeket végez stb. 7. Részt vesz a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében. A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez, versenyre készít - irodalom feldolgozása. III. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés) 1. Szociális és személyes kompetenciák fejlesztésében való részvétel Diákmozgalom segítése Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait Ízlésformálás, kulturális események ajánlása (kiállítások, kirándulások ) 2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő tevékenységek 3. Környezeti nevelési program megvalósításában való részvétel ÖKO program - szakirodalom 4. Egészségnevelési program megvalósításában való részvétel Drogprogram stb. 5. Ismeri tanítványait. Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja meg őket; Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb.

37 37 IV. Szolgáltatások 1. Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységekben. 2. Részt vesz az iskola kulturális életének a megszervezésében. A pedagógiai programban szabályozott feladatok; Sportnap, farsangi bál, ünnepélyek, iskolai események (DÖK programok); Iskolarádió, iskolaújság, weblap, stb. Csoportos látogatások szervezése kulturális eseményekre, színházlátogatásokra V. Adminisztráció 1. Elvégzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Kimutatások elkészítése Könyvtári dokumentumok elkészítése, vezetése Propaganda-tevékenység (weblap rendszeres frissítése, faliújság, plakát) VI. A könyvtáros, mint munkavállaló 1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításában. 2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában értekezletek, szabályzatok; programok stb. 3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében. Pedagógiai program; Minőségirányítási program; Házirend 4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában. a pedagógiai programban leírt cselekvések során. 5. Felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat. Használja és használtatja az internet adta lehetőségeket 6. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát. Beszédmodor; megszólítás; A kommunikációban a meghallgatás párbeszéd Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában; 7. Személyes vonások Szempontok Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.)

38 38 VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a könyvtáros munkájáról. 2. Kapcsolattartása a partnerekkel: Tanulók közösségével; kollégákkal; szakmai munkaközösségekkel Kapcsolattartás más könyvtári hálózatokkal 3. Iskolán kívüli tevékenységei Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban; Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység

39 Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer/ magyarázat 1. Az éves feladatok tervezése: intézményi munkaterv, munkaközösségi munkatervek, egyéni feladatok 2. Az adott évben értékelésre kerülő pedagógusok és értékelőjük megnevezése 1.szakközépisk.-i lesz-e osztályfőnökök 2. szakisk.-i osztályfőnökök esetén 3. szakközépisk.-i tanárok minden (nem ofi) értékelni kell. 4. szakisk.-i tanárok(nem ofi) 3. Értékelési információk gyűjtése 4. Az értékelt pedagógus önértékelése 5. Az információt gyűjtő vezetők megbeszélése 6. Az igazgató és az értékelő egyeztetése Még nem dőlt el, hogy minősítő vagy fejlesztő értékelésre szükség; minősítő értékekés mindenkit évben Adatgyűjtés, óralátogatás, munkaközösség megítélése, partnerek véleménye Az adatgyűjtés az előző tanévre vonatkozik Az értékelési szempontrendszer mentén Az egyes értékelt pedagógusokról az értékelési szempontokhoz összeszedik az információkat pedagógusonként külön-külön. Amennyiben nem az igazgató folytatja le az értékelő megbeszélést, előtte mint az értékelt munkáltatója egyeztet az értékelővel. Határidő Minden év szeptember 1-ig Minden év szeptember 1-ig Minden év október 10- ig október 10- ig október 25- ig november 15-ig Felelős Intézményvezető Munkaközösségvezető Pedagógus Intézményvezető vagy Minőségügyi vezető Az értékelt pedagógus vezetői (igazgató, helyettesek, munkaközösségvezetők, minőségügyi vezető stb.) Értékelt pedagógus Intézményvezető vagy Minőségügyi vezető Igazgató

40 40 7. Az értékelő megbeszélés lefolytatása; az értékelési megállapodás megkötése; aláírása 8. Az értékelési megállapodás munkáltató által történő aláírása; az értékelt egyet nem értése esetén helyzetkezelés 9. A fejlesztések ellenőrzése, értékelése 10. A következő értékelés előkészítése Az értékelt és az értékelő megbeszélése értékelő interjú; Az értékelő és az értékelt megállapodást köt a szükséges és lehetséges fejlesztésekről Amennyiben nem az igazgató az értékelő, úgy neki, mint munkáltatónak, külön alá kell írnia a megállapodást A legkevésbé jó teljesítményt nyújtó pedagógusok tevékenységének rendszeres ellenőrzése területeken. e november 30-ig November 30. Július 30. Minden tanév szeptember 1. Értékelő Igazgató Iskolavezetés, értékelő Az interjú végén a legfontosabb megállapítások, megjegyzések, javaslatok az értékelőlapra kerülnek (7/5. melléklet), s mind az értékelést végző, mind az értékelt aláírja a közösen tett megállapításokat. A következő értékelés alapját már ez az értékelés jelenti. A teljesítményértékelés során el kell készíteni: - egy összesített értékelést, mely tartalmazza a teljesítményértékelést a következő kategóriák szerint: - kiemelkedő teljesítmény, - átlag feletti teljesítmény, - átlagos teljesítmény, - átalag alatti, fejlesztésre szoruló teljesítmény, - nem kielégítő, fejlesztésre szoruló teljesítmény. Az összesített értékelést a részletes teljesítményértékelés során adott értékelések átlagaként kell elkészíteni. Az összesített értékelés tartalmazza a következőket: - egy részletes teljesítményértékelést, mely tartalmazza: - az érintett személyes adatait, - a teljesítménykövetelmények szerinti részletes szöveges értékelést, valamint az értékelést az összesített értékelésnél megadott kategóriák szerint. - az összefoglaló értékelést, javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett teljesítményértékelése során megállapíthatóak, és az érintett személy teljesítményének minőségi javítását segítik elő.

41 41 6. Közoktatási intézmények vezetőinek értékelése A mai, korszerű irányítási elveket valló fenntartónak érdeke hogy közoktatási intézményeiben a vezetői munka hatékonyságáról, eredményességéről reális képet alkosson. Fontos, hogy a fenntartó az intézményvezetőkről ne csak benyomások és hírek alapján formálhasson véleményt, hanem elsősorban a vezetői feladatok végrehajtásának módszeres vizsgálata után, számszerű eredmények tükrében legyen lehetősége az értékelésre. A vezetőértékelés elvégzésével a fenntartó összefüggő és hiteles képet kap az intézményvezetők tevékenységéről; a közoktatási intézmények vezetőit egységes szempontrendszer szerint tudja fejlesztő célzattal értékelni; adatok és közvetlen információk birtokába jut a vezetői tevékenység minőségének megítéléséhez; vizsgálni tudja a követelményeknek való megfelelést, teljesítmény-visszajelzést tud adni; átláthatóvá tudja tenni, hogy az intézményvezető irányítása mellett milyen hatékonysággal működik a szervezet, hogyan valósul meg a nevelő-oktató munka szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése és értékelése; elő tudja készíteni a tényekre alapozott munkáltatói döntéseket Az értékelés rendszere Intézményünkben a vezetők: Igazgató értékelés ütemezéséről a fenntartó gondoskodik (ÖMIP) Igazgatóhelyettesek Gyakorlati oktatási vezető Gyakorlati oktatási vezető-helyettes Munkaközösség-vezetők A vezetőértékelés során az értékelést a következő szempontok, területek mentén végezzük: Vezetői személyiség, képesség, stílus: önképzés, munkabírás, nehéz helyzetek kezelése, személyes hatás, szervezőképesség A vezető, mint változtató: nyitott a változások iránt, kezdeményező készség, tervezés, megvalósítás, elfogadtatás Pedagógiai munka: elköteleződés a folyamatos fejlesztés mellett, elképzelések megalkotása, fő irányok meghatározása, feltételek megteremtése: személyi (pl. kiválasztás, betanítás), anyagi (bevételek, pályázatok) Munkatársakkal való kapcsolat: informálás, támogatás, konfliktuskezelés, bevonás a döntésekbe, csapat kialakítása Az értékek tisztázása: értékrend kialakítása, betartatása, ennek megfelelően dönt, cselekszik Helyzetmeghatározás: Kommunikáció: partnerkapcsolatok irányítása: azonosítás, elégedettség mérése, a kapcsolatok hatékonysága Munkára való felkészítés: munkaerő jó hasznosítása, tehetséggondozás- tanulás elősegítése, Ellenőrzés, értékelés, ösztönzés: rendszeresség, erőfeszítés és teljesítmény ismerete, ösztönző rendszerek Az értékelési jelentés a részletes elemzés mellett tartalmazhat egy pókháló diagramot, amely szemléletessé teszi a vezetők erősségeit és a fejlesztendő területeket. A jelentés fejlesztési javaslatokat is tartalmaz.

42 Az értékelés során alkalmazott módszerek Dokumentumelemzés Intézményvezető esetén vezetői pályázat (cél- és feladatrendszer, valamint az ehhez tervezett módszerek); Munkaköri leírás; Éves munkatervek; Tanév végi beszámolók; Intézményi önértékelések eredményei (amennyiben ezek rendelkezésre állnak). Hatékonyság kérdőív (a hatékony működés nyomon követéséhez szükséges mutatók összegyűjtése) Kérdőíves felmérés (intézmények pedagógusai és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak). Vezetői önértékelő kérdőív (8/1.melléklet) Vezetői interjú Az értékelés célja: A vezető teljesítményének, hatékonyságának fokozása Visszacsatolás az igazgató és a fenntartó részéről, az eredmények megerősítése, a korrigálandó területekre a figyelem felhívása 6.3. Az értékelés lebonyolítása A vezetői munka értékeléséhez használatos kérdőívek a 8/2. mellékletben található. - a kérdőívek kitöltésével lényegében egyidejűleg megtörténik az adatok rögzítése, az alapstatisztikák elkészítése; - vezetésértékelő jegyzék elkészítése (7/5. melléklet) Az értékelés alapja a célok időarányos megvalósítása, illetve a munkaköri leírásban és a munkatervben foglaltak teljesítése. A vezetésértékelő jegyzék összefüggő képet ad a vezetőkről. A jegyzék célja, hogy segítse a vezetők teljesítményének értékelését. Az értékelés háromféle lehet: A vezető értékelheti saját magát A vezetőt közvetlen felettese értékeli Értékelik saját beosztottjai Ennek alapján elkészül a vezetői jellemzés, elhelyezve az irattárban (8/3.melléklet) Az értékelés záró eleme a megbeszélés: A teljesítmények minősítése Az értékelő indokai az adott értékelésről Elvárások, gondok megvitatása Továbbképzési, fejlesztési igény megfogalmazása 6.4. Az ellenőrzést végzők lehetnek Külső ellenőrzés esetén Szakértők A fenntartó munkatársai, az oktatási bizottság tagjai Belső ellenőrzés esetén: Intézményvezetők (igazgató, igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás vezető-belső ellenőrzési rend)

43 A vezetők értékelésének várható eredménye A Megrendelő az intézményvezetők, vezetők tevékenységéről, teljesítményéről, a szervezeten belüli elégedettségről pontos, teljes körű és hiteles képet kap. Láthatóvá válik, hogy az intézményvezetői pályázatokban megfogalmazott célok időarányosan milyen mértékben valósultak meg, milyen változások történtek az adott intézményben a vezetői programhoz képest. Ezen túl várható, hogy: Közvetlen információk állnak a fenntartó rendelkezésére különböző döntések előkészítéséhez. A vezetői teljesítmény megerősítéséhez számszerű adatok állnak mind a fenntartó, mind az intézményvezetők rendelkezésére. A vezetők készségeinek, motivációjának fejlesztéséhez is hozzájárulhat. Ismételt mérések elvégzéséve a fenntartó és a közoktatási intézmények számára rendelkezésre fognak állni kiinduló adatok a későbbi trendvizsgálatokhoz. A rendelkezésünkre álló adatbázis lehetővé teszi más, hasonló típusú intézményekkel és városokkal az összehasonlítást.

44 A vezetői munka teljesítményértékelési rendszere Ellenőrzés célja, központi kérdése Az iskola szakmai dokumentumainak összhangja. Konzisztencia a település fejlesztési tervével. A megvalósulás üteme, módjai (Pedagógiai Program + munkaterv + belső ellenőrzési terv, vezetői pályázat, stb.) Eszköze Ki végzi? Mikor végzi? Értékelése, minősítése dokumentumelemzés Külső szakértő, a hivatal dolgozóinak bevonásával. Középvezetők esetében az intézményvezető. Tanévenként vagy minden 3. tanév első félévében 2009/2010. Kiemelkedő Átlag feletti Átlagos Átlag alatti Nem kielégítő Megjegyzés: A viszonyítási alapot az értékeltekkel időben egyeztetett kritériumok alapján mindig az értékelést végző tűzi ki. Elkötelezettség a kompetenciafejlesztés feladatainak megval. Az iskola működése a szabályok tükrében (SzMSz, házirend, kinevezések, munkaköri leírások, kollektív szerződés, stb.) dokumentumok (PP, SzMSz, IMIP) dokumentumelemzés fenntartó külső szakértő jegyző, aljegyző ÖMIP-ben meghatározottak szerint 2 évenként először 2008/2009. A jogszerűség kiemelkedő szinten megvalósul. A jogszerűség megvalósul. A jogszerűség nem kielégítő. Az iskola fizikai tereinek, környezetének kultúrája (rend, tisztaság, stb.) megfigyelés Hivatal dolgozói Tanévenként 1-2 alkalommal Kiemelkedő Átlag feletti Átlagos Átlag alatti Nem kielégítő A gazdálkodás tervszerűsége, hatékonysága, törvényessége. dokumentumelemzés ellenőrzési csoport 2 évenként 2008/2009. A gazdálkodás kiemelkedő, átlag feletti, átlagos, átlag alatti, nem kielégítő szinten folyik. Tanulói eredmények, produktumok (tanulmányi eredmények, bukások, évismétlők, versenyeken való részvétel eredményei, a továbbtanulásra jelentkezettek és felvettek száma, nyelvvizsga eredmények, kiiratkozás, stb.) Eredményesség az OKÉV méréseken Nem kognitív pedagógiai eredmények: neveltségi szint, viselkedési kultúra, szociális ellátás színvonala, hatékonysága, az iskolai társadalom integráltsága A pedagógusok együttműködésének statisztikai adatok, munkajelentések, beszámolók elemzése OKÉV mérések eredményei Csapatépítés önértékelés szakértő középvezetők esetén az intézményvezető OKÉV Önértékelés, középvezetők esetén az évente Kiemelkedő Átlag feletti Átlagos Átlag alatti Nem kielégítő Kiemelkedő Országos átlag feletti Országos átlagnak megfelelő Elvárt szintű Elvárt szint alatti Kiemelkedő Átlag feletti Átlagos Átlag alatti

45 45 fejlesztése igazgató Nem kielégítő Összefoglalóan: a pedagógiai program, nevelési program céljaihoz rendelt sikerkritériumok érvényesülése A vezető személyes eredményei (továbbképzés, továbbtanulás, publikáció, pályázatok ebből eredmények, pedagógiai innováció. A vezető, mint multiplikátor iskoláján kívül.) Az iskolakultúra színvonalának felmérése A szülői (civil környezet) elégedettség mérése A tanulói elégedettség mérése Intézményvezető beszámolója Intézményvezetői önértékelés tapasztalatainak hasznosítása Dokumentumok bemutatása, tények elemzése Kérdőív Kérdőív vagy interjú Kérdőív Dokumentumkészítés (megadott szempontok szerint) Értékelőlapok Munkáltató vagy az ő megbízásából felhatalmazott személy Középvezetőknél az intézmény vezetője, illetve helyettesei Évente vagy legalább 3 évente Minőségirányítási csoport vezetője Vezetői megbízás alatt egy alkalommal Minőségirányítási csoport Vezetői megbízás vezetője alatt egy alkalommal Minőségirányítási csoport Évente vagy legalább vezetője 3 évente Testület A megbízás 3. évében Intézményvezető Középvezetők Évente Kiemelkedő Átlag feletti Átlagos Átlag alatti Nem kielégítő Kérdőív alapján Kérdőív alapján Kérdőív alapján Az intézmény minden területen kiválóan, átlag felett, átlagosan, átlag alatt teljesített. A kérdőív értékelése alapján.

46 46 7. A teljes körű intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés 3 pillére: A) Az évenként elvégzett év végi értékelés (9. fejezet) - IMIP felülvizsgálata és értékelése - OKÉV mérések eredményeinek értékelése - osztályok és egyének teljesítményének értékelése B) Partneri igény- és elégedettségmérés 4.3. fejezet, 2. és 5. számú melléklet szerint C) Teljes körű intézményi önértékelés A közoktatási törvény minőségirányítási program tartalmi követelményeit meghatározó része kimondja, hogy a közoktatási intézménynek a minőségirányítási programjában rögzítenie kell a teljes körű intézményi önértékelés - periódusát, - módszereit, - a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát Az intézményi önértékelés célja Az önértékelés célja az Intézmény adottságainak, eredményeinek - felmérése, - a felmérések alapján rendelkezésre álló tények, adatok értékelése, majd - a szükséges beavatkozások kidolgozása és végrehajtása Az intézményi önértékelés periódusa Az Intézmény teljes önértékelését négyéves periódusokban készíti el. A négyéves periódust az indokolja, hogy az éves periódusban ellátott teljes önértékelés túlzott terhet jelentene az Intézményre, a hosszabb periódus pedig az egyes értékelési elemek elvégzésének időtartama miatt nem mutatna egységes összképet. A teljes intézményi önértékelést először 2007/2008 évben kell elkészíteni. (9. melléklet) A 2007/2008-as tanévben kibővültek a kompetenciafejlesztés tartalmaival Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei Az intézményi önértékelés során a következő rendszerben kell végezni az értékelést: - értékelni kell az adottságokságokat, - értékelni kell az eredményeket, - az eredmények alapján meg kell határozni a további lépéseket a fejlődés érdekében. Az önértékelés során az adottságok tekintetében felmérést kell végezni (dokumentumelemzés, interjúk): - a vezetés, - a dolgozók szakmai irányítása, - az Intézmény erőforrása, - az Intézmény folyamatai, - az Intézmény stratégiája tekintetében.

47 47 Az önértékelés során vizsgálni kell az elért eredményeket, - a meghatározó, kiemelt eredményeket, (dokumentumelemzés) - éves önértékelési jelentések összesítése 9.4. szerint - a partnereknél elért eredményeket, így: - a fenntartó elégedettségét, - a gyermekek és a szüleik, ált. iskoláik elégedettségét, } kérdőívek - a pedagógusok, egyéb alkalmazottak elégedettségét, - a gyermeket fogadó Intézmény elégedettségét. Az önértékelés során meg kell határozni - az erősségeket, - a lehetőségeket, - a gyengeségeket, - a veszélyeket. Az önértékelésnek olyannak kell lennie, hogy az kellő információt nyújtson a fenntartónak, és az Intézménynek is. Így az önértékelés során figyelembe kell venni: a) a fenntartói értékelések során megfogalmazottakat, különösen az alábbi területeken: - gazdálkodás, - tanügyigazgatás, - az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek, - a vezetési, illetve az intézményirányítási, népszerűsítési tevékenység, - a pedagógus munkájának megszervezése, - a szakmai munka értékelése a közösség önmagához viszonyított tantárgyi eredményei alapján, - a pedagógiai program megvalósítása, - az intézménnyel kapcsolatos általános elégedettség és az intézménnyel kapcsolatban felmerült igények, b) az Intézmény által a saját tevékenységének értékelése során tett megállapításokat az alábbi területeken: - gazdálkodás, - tanügyigazgatás, - az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek, - az Intézmény szervezete, a vezetés, valamint ezek kapcsolata, - az oktatás, nevelés, képzés milyensége, - az Intézmény által ellátott egyéb feladatok, szolgáltatások (szociális stb.) - az Intézmény fenntartón kívüli partnereinek elégedettsége, illetve az intézménnyel szemben felmerült igényei. A fenntartói és az intézményi értékelés egymástól való elkülönítése azért is indokolt, mivel különböző adottságokat, illetve eredményeket másként értékelhet a fenntartó, az Intézmény, illetve az Intézmény fenntartón kívüli partnerei.

48 A fenntartói minőségirányítási programmal való kapcsolat Az Intézmény minőségirányítási programjában meghatározottak szoros kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási programmal. A kapcsolat kétirányú: - az önkormányzat minőségirányítási programja határozza meg azokat a főbb minőségcélokat, célkitűzéseket, melyeket az intézményi minőségirányítási program meghatározásakor figyelembe kell venni, - az Intézmény minőségirányítási programja, a program szerint végrehajtott intézményi önértékelés, valamint a minőségirányítási program éves végrehajtásának értékelése, továbbá az Intézmény által az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a fenntartónak át kell tekintetnie a minőségirányítási programját, és a helyzetnek megfelelően új célokat, követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel szemben. A két minőségirányítási program akkor tud jól működni, ha figyelembe veszik a folyamatosan változó adottságokat és eredményeket, és a szükséges intézkedéseket megteszi mind az Intézmény, mind pedig a fenntartó. A fenntartó közzé teszi honlapján az önkormányzat által meghatározott minőségirányítási programot. A fenntartó intézkedéseket köteles tenni és minőségirányítási programján is változtatnia szükséges ha az Intézmény országos mérési és értékelési eredményei nem megfelelőek, azaz nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot.

49 7.5. Az intézményi önértékelésre vonatkozó külön helyi szabályozás Az intézményi önértékelésre vonatkozó részletes helyi szabályozásra vonatkozó belső szabályzatot legkésőbb december 31-ig kell elkészíteni és a minőségirányítási programhoz csatolni. Teljes körű intézményi önértékelés elkészítésének eljárásrendje Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés Dokumentáció Adatgyűjtés, a szükséges dokumentumok Minőségirányítási csoport február Igazgató - (éves értékelésről szóló jelentés; elégedettségmérés tapasztalatai) Éves értékelések rendszerezése, összesítése Minőségirányítási csoport március 15. Igazgatóhelyettesek Összegző táblázatok (eredmények, célok, feladatok) Elégedettségmérés eredményeinek értékelése, Minőségirányítási csoport március 31. Igazgatóhelyettesek a különböző területek eredményeinek összesítése (igények megfogalmazása) Adottságok felmérése Az iskola vezetősége április Igazgató Jegyzőkönyv - az intézmény vezetése - az intézmény erőforrása - az intézmény folyamatai - az intézmény stratégiája tekintetében Adottságok összegzése Az iskola vezetősége május Igazgató Összefoglaló táblázat Az erősségek, gyengeségek, veszélyek, Az iskola vezetősége május Igazgató lehetőségek megállapítása Célok, feladatok meghatározása Az iskola vezetősége június 15. Igazgató Összefoglaló táblázat Intézkedési tervek készítése Az adott területek Igazgató IMIP mellékletei felelős vezetői Egyeztetés a szülői és a diákképviselettel Osztályfőnöki június 20. Igazgató Jegyzőkönyv munkaközösség-vezető DÖK-vezető Nevelőtestületi tájékoztatás Igazgató tanévzáró értekezlet Jegyzőkönyv az értekezletről és a dokumentáció elfogadásáról Nyilvánosságrahozás (mit?) Rendszergazdák június 30. Igazgató Iskola honlapja Küldés a fenntartónak Igazgató június 30. Fenntartó -

50 7.6. Önértékelés folyamata 7.6.

51 51 8. Az OKM mérésekkel kapcsolatos feladatok 8.1. Törvényi háttér Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz Kt. 99. (7) Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe-vételével Az országos kompetenciamérést követő feladatok Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős 1. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV) 2. Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként) 3. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, 3 héten belül 2 héten belül Érintett szaktanárok, informatikai munkaközösség Érintett szaktanárok, osztályfőnökök, informatika mk.

52 52 Egyéb okok feltárása - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 5. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Pedagógusokra vonatkozóan Egyéb területek 7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe 1 héten belül Osztályfőnökök, érintett pedagógusok 3 héten belül Érintett szaktanárok, intézményvezetők 1 héten belül osztályfőnökök igény szerint A jóváhagyást követően azonnal intézményvezető igazgató, érintett pedagógusok A 2008/2009. tanévre/től érvényes eljárásrend 13. számú melléklet

53 53 Szülők tájékoztatása Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, stb.) 8.3. A következő évi országos kompetenciamérést követő feladatok Kt. 99. (7) Ha a következő évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához jogszabályban meghatározottak szerint pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.

54 Célfeladatok Feladat Tevékenység Határidő Érintettek, felelős Ellenőrzés Dokumentáció I. Iskolaszintű feladat Szervezési keretek és erőforrások biztosítása Az intézmény kommunikációs rendszerének tökéletesítése Mérési, értékelési rendszer működtetése az országos méréseknek megfelelően Iskolavezetés ellenőrzési, értékelési rendszerének áttekintése - kompetencia munkacsoport megalakítása - feladatok elosztása - szakmai tájékozódás elindítása - szakmai párbeszéd kereteinek megteremtése - belső továbbképzések szervezése - eljárásrend kidolgozása - bemeneti mérések - folyamatközi mérések - országos mérés - kimeneti mérés - elemzés elvégzése, rögzítése - intézkedési tervek elkészítése - óralátogatások szempontjainak kidolgozása - tervező munka nyomonkövetése (iskolai munkatervek, tantervek, tanmenetek) - pedagógus munkájának értékelése - mérésekre épülő fejlesztési tervek ellenőrzése, értékelése december 31. Folyamatos Belső mérések eljárásrendje szerint január 25. Folyamatos IMIP 5.2. szerint Fejlesztési szerint terv Munkacsoport tagjai Igazgató módszertani csoport Igazgató Minőségirányítási csoport Mérés-értékelési csoport Módszertani csoport Feladatok rögzítése Munkaközösségek Iskolavezetés Igazgató Iskolavezetés Igazgató Fejlesztési tervek készítői Igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezető Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Értekezleti jegyzőkönyv Munkatervek (iskolai, munkaközösségi) IMIP fejezet Feljegyzések a mérési eredményekről IMIP 7.6. melléklet Félévi, év végi beszámolók értékelések

55 55 Feladat Tevékenység Határidő Érintettek, felelős Ellenőrzés Dokumentáció Partnerkapcsolatok - elégedettség, elvárás mérése a áttekintése kompetenciafejlesztésre vonatkozólag Irányított önértékelés Kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos vizsgálatok eredményességmutatóinak beépítése Szeptember Félévkor Év végén II. Munkaközösségi szintű feladatok célfeladatok megfogalmazása Országos mérés eredményeinek elemzése, értékelése szerint Helyi felülvizsgálata tanterv - intézkedési tervek elkészítése Kompetenciamérések eljárásrendje - tanmenetek készítése, mely-nek fontos szempontja a kulcskompetenciák fejlesztése Minőségirányítási csoport Igazgató Év végi beszámolók március 31. Minőségirányítási csoport Igazgató Erre épülő intézkedési tervek Szeptember Mérés-értékelési csoport Mérési csoportvezető Munkaközösségek Igazgató Munkaközösségvezetők Számítógépes rendszerben, honlapon Helyi tanterv módosított változata, tanmenetek Tankönyvválasztás felülvizsgálata Taneszközválasztás milyenségének áttekintése Iskolai mérések együttmű- Pedagógusok ködése Szempontsor alapján felülvizsgálat Munkaközösség által összeállított szempontsor szerint/ igazodva az intézményi erőforrásokhoz - mérések elvégzése - elemzések elkészítése, ezek rögzítése - fejlesztések kijelölése - feladatbank létrehozása és bővítése - bemutatók tartása és azokon való részvétel - tapasztalatcserék január Január Belső mérések eljárásrendje szerint Szeptember 30. tervezés Folyamatos megvalósítás Taneszköz-csoport Munkaközösségek Taneszköz-csoport Munkaközösségek Munkaközösségek tagjai Mérési csoport Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezetők Mérési csoport vezetője Igazgató Tankönyvlista Mérési feljegyzések Feladatbank Fejlesztési tervek Tantestület tagjai Igazgatóhelyettesek Munkatervek, beszámolók

56 56 Feladat Tevékenység Határidő Érintettek, felelős Ellenőrzés Dokumentáció Egyéni szintű feladatok Tanulásirányítás, csoportos és osztályonkénti fejlesztések - fejlesztési irányok meghatározása, ezek beépítése a tanulási folyamatba - tanulási zavarokkal küzdő tanulók eredményeinek elemzése - osztályonkénti fejlesztési terv készítése - fejlesztések elindítása Belső mérés eljárásrendje szerint; fejlesztési tervek szerint; OKÉV mérési eredmények szerint (február) Munkaközösség tagjai Munkaközösség-vezetők Tantestület Osztályfőnökök Igazgatóhelyettesek Igazgató Mérési feljegyzések Fejlesztési tervek Tantestület Osztályfőnökök - tanulók megerősítése Belső mérések eljárásrendje Szaktanárok Igazgatóhelyettes Mérési feljegyzések Intézkedési tervek szükség esetén egyéni és csoportos foglalkoztatás Folyamatos Szaktanárok Mukaközösségvezetők A tanulók írásos munkái Tanulók értékelése osztályonkénti fejlesztési terv alapján Egyéni teljesítmények nyomon követése osztályonként Pedagógus önértékelése - önértékelés IMIP 5.7 szerint Minőségirányítási csoport Igazgató Igazgató Értékelőlap (megerősítés, IMIP fejlesztés) 7.5. melléklet

57 A kompetencia-fejlesztést segítő csoportok feladatai A) Mérési-értékelési csoport Angol: Molnárné Farkas Edit Német: Brandt Beáta Magyar-történelem: Balázs Gyöngyvér Term.tud.-Matematika-Informatika: Maksa Lászlóné Tóth Róbert VEZETŐ Testnevelés: Dubicz Norbert Feladataik: 1. Mérések előkészítése Határidő: mérés előtt 1 hét 2. Az eredmények rögzítése Határidő: dolgozatok javítása után 2 hét 3. Erősségek, fejlesztési területek meghatározása (tanulói, osztály, iskolai szinten) Határidő: rögzítés után 2 hét 4. Tantestület tájékoztatása Határidő: rögzítés után 2 hét 5. Javító intézkedések, feladatok meghatározása Határidő: tájékoztatás után 3 hét 6. Ellenőrzés, értékelés Határidő: következő mérésig B) Fejlesztési-módszertani csoport Szakmai mk.: Adamik József Term. tud.: Földiné Fülöp Ildikó Matematika: Ócsainé Bükki Gabriella Angol: Obrácz-Nagyné Király Mariann Német: Sznopkáné Molnár Petra 1. Értékünk az ember. 2. A lexikális ismeretek vég nélküli magoltatása nem tudás. Ezért különösen fontos a folyamatos megújulás, nyitottság az új módszerek, új szemléletmódok felé. 3. Részt veszünk a munkánkhoz kapcsolódó továbbképzéseken. 4. Gyakorlatközpontú, piacképest tudást kell adnunk tanulóinknak. 5. Fontos feladatunk a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű tanulók segítése. 6. Igyekszünk megismertetni kollégáinkat a kompetenciaalapú oktatás módszertanával, előnyeivel. Ehhez bemutató órákat tartunk. 7. Tanároknak és diákoknak egyaránt meg kell tanulniuk csapatban dolgozni, kooperálni egymással. 8. Óráinkat nem tarthatjuk rutinból, hiszen nem tömegeket tanítunk, hanem egyéni képességeket fejlesztünk. Kiemelt feladat tehát az órára készülés, változatos módszerek alkalmazása a tanítási-fejlesztési folyamatban.

58 58 9. Ma már elengedhetetlen egy tanár részéről a gyerekekkel szemben tanúsított tolerancia és a megfelelő empátia. 10. Rendszeresen ellenőrizzük diákjaink fejlődését, a lemaradásokat megfelelően adminisztráljuk és egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki a probléma megoldására. 11. Személyre szabottan fejlesztjük a diákok alapvető kompetenciáit, önismeretét, segítünk szocializációs problémáikban. Ehhez elengedhetetlenül fontos a hatékony tanuló-megismerési technikák ismerete és alkalmazása. 12. Aki önmagát nem ismeri, az hogyan ismerhetne meg másokat? Újdonság lehet a tanároknak, hogy az önismeret fejlesztésére nem csak a gyerekek esetében lehet szükség. 13. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a régióban működő, Hefopos programban részt vevő iskolákkal, hasznosítjuk egymás tapasztalatait. C) Taneszköz-fejlesztésért felelős csoport Tagjai: Kereskedelmi- Vendéglátó: Huszár Péter Magyar + Történelem: Balázs Gyöngyvér Angol: Obrácz-Nagyné Király Mariann Német: Kollár Eszter Matematika + Informatika: Kovács Zoltán Természettudomány: Gyepesy Imola Feladataik: Jogszabályi háttér: évi XXXVII tv. a tankönyvpiac rendjéről (módosította a évi XCVIII tv.) 40/2007. (XII. 22.) OKM-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás rendjéről, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről SzMSz III/14. A tankönyvellátás rendje, ütemezése - A taneszközök felülvizsgálata a kompetencia alapú oktatás szempontrendszerének megfelelően. Határidő: folyamatos, illetve az SzMSz III/14. szerint - Együttműködés a fejlesztőmódszertani csoporttal. Határidő: folyamatos, SzMSz III/14. szerint - Együttműködés a tankönyvfelelőssel. Határidő: folyamatos, SzMSz III/14. szerint Tk használhatóságát, kompetenciafejlesztést lehetővé tevő minőségi összetevők 1. strukturált ismeretanyag, belső tartalom 2. érzelmi hatást keltő eszközök-értékekre nevelés 3. életkori sajátosságok figyelembe vétele 4. tankönyvcsaládok esetében váltás az egyes évfolyamok között 5. kérdéstípusok 6. képi elemek, ábrák 7. oldalak kitöltési aránya 8. feladatokkal ellátott képi elemek aránya 9. emészthető mennyiségű tananyag 10. olvasási képességet, a tanuló előzetes tudását figyelembe veszi-e 11. érvényesül-e a tanulók nézőpontja 12. együttműködésre adandó lehetőségek, feladatok vannak-e 13. kapcsolódik-e a mindennapi élethez

59 segíti-e az ismeretek megértést, alkalmazását, a tanulást 15. segíti-e a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését 16. elősegíti-e a gondolkodási eljárások tanulását 17. támaszkodik-e a tanulók előzetes ismereteire, utal-e a személyes tapasztalatokra 18. szintezett-e a tananyag 19. kapcsolata van-e más tankönyvekkel 20. mondathosszúság 21. szakszavak száma, ismétlődése 22. idegenszavak száma 23. főnevek és igék aránya Célfeladatokhoz tartozó intézkedési tervek 12/1. számú melléklet Fejlesztési terv matematika (2006-ra épülő)-irattár 12/2. számú melléklet Fejlesztési terv szövegértés (2006-ra épülő)-irattár 12/3. számú melléklet Iskolai feladatbank létrehozása-irattár 12/4. számú melléklet A mérésekre épülő fejlesztési tervek intézkedési terve(osztályonkénti fejlesztési lap)

60 60 9. Az intézményi éves értékelés 9.1. Az IMIP végrehajtásának ellenőrzése A Közoktatási Törvény 40. (11.) szerint a minőségirányítási program végrehajtását évente értékeli a nevelőtestület és a szülői szervezet. Az értékelésben résztvevők: - az iskola igazgatója - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösségek - a minőségirányítási csoport tagjai - a minőségirányítási csoport vezetője Szabályozott folyamatok lehetnek: - éves intézményi munkaterv készítése - nevelési és oktatási feladatok - szervezeti kérdések - tervezési folyamatok - mérés - vezetői ellenőrzés - intézményértékelés - információs rendszer működése - panaszkezelés - továbbképzés - ösztönzőrendszer működtetése - beiskolázás - elégedettségvizsgálat - nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése - számszerűsíthető eredmények - országos mérések eredményértékelése - osztályonkénti fejlesztések megvalósulása Az értékelés szempontjai: Működött-e az adott folyamat? Milyen színvonalon? Úgy alkalmaztuk-e az adott folyamatot, ahogy leírtuk? Milyen eredményt értünk el? Megérte-e alkalmazni? A meghatározott tervektől mennyiben tértünk el? A megvalósítást nehezítő problémák Szorul-e korrekcióra a szabályozott folyamat? Milyen korrekciós intézkedésekre, tevékenységekre van szükség? Az önértékelés elvégzése után annak eredményeként készül el az önértékelési jelentés. Ebben rögzítjük: - a nevelési-oktatási tevékenységet jellemző adottságokat és eredményeket - főbb erősségeket és fejlesztendő területeket - az önértékelési folyamat lépéseinek megvalósulási módját (munkaszervezés, adatgyűjtés, célmeghatározás) - tapasztalatokat (problémák, nehézségek) A 2006/2007-es tanév felülvizsgálatának eredménye a 10. számú mellékletben található.(irattár)

61 OKÉV mérések eredményeinek értékelése ( 8. fejezet) 9.3. Osztályok, egyének teljesítményének értékelése (8. fejezet - célfeladatok, 12.sz. és 13.sz. melléklet szerint)

62 9.4. Az éves intézményi értékelés eljárásrendje Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés Dokumentáció Adatok, dokumentumok Minőségirányítási csoport Május 15. Igazgató Feljegyzések összegyűjtése IMIP felülvizsgálata Minőségirányítási csoport Május 15. Igazgató IMIP-melléklet Mérési eredmények, Mérési csoport Május 15. Igazgató Beszámoló dokumentumok elemzése ( szerint) Statisztikai adatok Igazgatóhelyettesek Év végi osztályozó értekezlet Igazgató Összefoglaló táblázat feldolgozása után 2 nappal Áttekintő összegzés készítése Iskolavezetőség Összegzés az IMIP mellékleteként Problémák rendszerezése Fejlesztési célok meghatározása Intézkedési tervek készítése Egyeztetés a szülői képviselettel, iskolaszékkel, illetve DÖK képviselettel Osztályfőnöki munkaközösség-vezető DÖK-vezető Június 20. Igazgató Jegyzőkönyvek Nevelőtestületi tájékoztatás Igazgatóhelyettesek Tanévzáró értekezlet Igazgató Jegyzőkönyv az értekezletről, a dokumentum elfogadásáról A beküldendő dokumentáció Igazgatóhelyettesek Igazgató Összefoglaló jelentés összeállítása Elküldése a fenntartónak Igazgató Június 30. Fenntartó Nyilvánosságra hozás A dokumentáció nyilvánossá tétele Rendszergazdák Június 30. Igazgató Iskola honlapja

63 10. Dokumentálás A feljegyzések, belső szabályzók kezelése, a hozzáférhetőség, nyilvánosság kérdései az ügyviteli és iratkezelési szabályzatunkban meghatározottak. (SZMSZ 3. sz. melléklet)

64 11. Mellékletek 1. számú melléklet: Iskolai munkaterv - külön dokumentum 2. számú melléklet: Szakiskolai Önértékelési Projekt - külön dokumentum 3. számú melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat (SZMSZ 3. sz. melléklete) 4. számú melléklet: Intézkedési tervek - külön dokumentum 5. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés 5/1. számú melléklet: Partnerazonosítás, igény- és elégedettségmérés rendje 5/2. számú melléklet: Igény- és elégedettségmérés szabályozása; és évi mérés összehasonlítása irattár 5/3. számú melléklet :partneri igény- és elégedettségmérés kérdőívei (tanulói, szülői, ált.iskolai, dolgozói) 6. számú melléklet: Szintvizsgák rendje 7. számú melléklet: A pedagógusértékelés értékelőlapjai 7/1. számú melléklet: Pedagógusértékelés 7/2. számú melléklet: Gyermekvédelmi felelős 7/3. számú melléklet: Szabadidő-szervező 7/4. számú melléklet: Könyvtáros 7/5. számú melléklet: Minta a teljesítményértékeléshez 7/6. számú melléklet: Óramegfigyelési lap 8. számú melléklet: Vezetői értékelés 8/1. számú melléklet: Vezetői önértékelés 8/2. számú melléklet: Vezetésértékelő jegyzék 8/3. számú melléklet: Vezetői jellemzés 9. számú melléklet: Az intézményi önértékelés elvégzésének eljárásrendje 10. számú melléklet: A 2006/2007-es tanév feladatainak végrehajtása irattár 10/1. számú melléklet: A 2006/2007-es tanévben vizsgált kulcsfolyamatok 10/2. számú melléklet: A felülvizsgálat eredménye a 2006/2007-es tanévben 10/3. számú melléklet: Korrekciós terv 11. számú melléklet: Ütemterv a 2007/ /2012. tanévre 12. számú melléklet: OKÉV mérések alapján készült intézkedési tervek 12/1. számú melléklet: Matematika

65 12/2. számú melléklet: Szövegértés 12/3. számú melléklet: Feladatbank kialakítása 12/4. számú melléklet: A mérésekre épülő fejlesztési tervek intézkedési terve + osztályonkénti fejlesztési tervek a fejlesztési területekkel 13. számú melléklet: A központi kompetenciamérések eljárásrendje 14. számú melléklet: A 10/3. korrekciós terve irattár

66 12. Záradék Készítette: Irházi Emőke igazgatóhelyettes (2004. április) Az Iskolaszék véleményezésének dátuma: április 15. A Diákönkormányzat véleményezésének dátuma: április 19. A nevelőtestületi elfogadás dátuma: április 23. A fenntartóhoz történő benyújtás dátuma: április 30. A tervezett felülvizsgálat dátuma: április (az intézményi önértékelés fejlesztési szintjének végrehajtását követően) A minőségirányítási program módosítása: március 23. A módosítást készítette: Budainé Solymos Andrea minőségirányítási csoport vezetője A nevelőtestület elfogadta: március 23-án. Az SZMK elfogadta: március 27-én. Az Iskolaszék elfogadta: március 28-án. A DÖK elfogadta: március 29-én. A fenntartóhoz történő benyújtás dátuma: március 31. A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a 25/2007. ( ) OMMB határozata alapján a minőségirányítási programot jóváhagyta. A 17/2007 (III.14.). OKM Rendelet alapján a továbbfejlesztett IMIP-et az alkalmazotti közösség elfogadta.: 2008.február 18. A DÖK elfogadta: február 20 Az SZMK elfogadta: február 21. Az Iskolaszék elfogadta: február 25. A fenntartóhoz benyújtva: március A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

67 Partnerazonosítás, elégedettségmérés rendje 5.1. számú melléklet Partner Mintavétel szempontja Mérés időpontja Módszer Elfog. Krit. Felelős Dokumentáció, Nyilvánosság Belső partnereink Pedagógusaink Mindenki 2008.febr. kérdőív 70% Min.irányítási csop..vez. Évzáró értekezlet Nem ped. dolgozók Mindenki febr. kérdőív 70% Min. ir. Csop. vez. Évzáró értekezlet Diákok Szülők Külső partnereink Leendő diákok és szüleik, pedagógusaik Osztályonként véletlenszerűen kiválasztva 10 fő Osztályonként véletlenszerűen kiválasztva 10 Általános isk. vezetői, pedagógusai febr. kérdőív 70% Min. ir. Csop. Informatika mk nov. kérdőív 60% Min. ir. Csop. Informatika mk febr. kérdőív 60% Igazgató, igazgatóhelyettesek Tavaszi DÖK-fórum SZMK értekezlet Beiskolázási szülői értekezlet, év végi értekezlet jegyzőkönyve Év végi beszámoló,jkv. Fenntartó márc. kérdőív Igazgató Min.irányítási csop. vez. Kollégium Kollégium vezetője, kérdőív Min.irányítási csop. Év végi beszámoló, jkv. vagy helyettese márc. Munkáltatók Véletlenszerű 2011.okt.- kérdőív 70% Gyak. Okt.-i vezető kiválasztás nov. Felsőoktatás 2011.jan. kérdőív 60% Továbbtanulási felekős Külföldi Kapcsolattartó febr. kérdőív 60% Igazgatóhelyettes partnerintézményeink pedagógusok Új partnereink TISZK Kérdőív, 70% Min.irányítási csop. vez. Év végi beszámoló

68 5/2. számú melléklet Igény- és elégedettségmérés folyamatának szabályozása A partnerektől származó információt nem szabad minden mérlegelés nélkül felhasználni. Komoly feladat az igények felmérése, elemzése, az elégedettség/elégedetlenség okainak feltárása, összefüggések megtalálása, szükséges intézkedések meghatározása. Célunk, hogy reagáljunk a partneri mérések eredményeire, és ezzel hatást gyakoroljunk a partnerekre. A partneri igény- és elégedettségmérés folyamata: 1. A partneri igény- és elégedettségmérés szempontrendszerének kialakítása. 2. Az igény- és elégedettségmérés módszereinek és eszközeinek meghatározása. 3. A mintavétel eljárásának, eredményességi és érvényességi kritériumainak meghatározása. 4. Az elégedettségmérés gyakoriságának meghatározása, a mérés munkatervének meghatározása. 5. Eszközök kifejlesztése. 6. Igény- és elégedettségmérés elvégzése. 7. A nem válaszoló csoportok kezelése. 8. Adatrögzítés, -feldolgozás, az eredmények írásos összegzése. 9. Az eredmények nyilvánossá tétele a partnerek számára. Iskolánkban 2004-ben és 2006-ban végeztünk igény- és elégedettségmérést, a munkatársak, diákok, szülők, munkáltatók körében. A mérés eszköze: kérdőív, mely 5 fokozatú skálát tartalmazott. A diákok osztályfőnöki vagy informatika órákon számítógépen válaszoltak a kérdésekre, a visszaérkezési arány 90 %-os (mindkét évben). A munkatársi kérdőív visszaérkezési aránya ben 93 % ban 82 % Az osztályfőnökök segítségével juttattuk el a szülőkhöz a kérdőíveket, a visszaérkezési arány mindkét évben hasonló: 85 %. A munkáltatókhoz az ott gyakorlaton lévő tanulók vitték el a kérdőívet, a visszaérkezési arány itt volt a legalacsonyabb: 64 %.

69 Partneri igény-és elégedettségmérés kérdőívei Kedves Tanulónk! Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 5.3.számú melléklet HOGYAN ÉRZITEK MAGATOKAT? TANULÓI KÉRDŐÍV Iskolánk arra törekszik, hogy minél jobban szolgálja érdekeiteket, szüleitek és tanáraitok igényeit. Összegyűjtjük véleményeiteket, és azokat szüleitek és a tanáraitok véleményével - összesítve értékelést adunk az iskolai élet területeiről. Vigyázunk arra, hogy senkinek semmi baja ne lehessen azért, hogy ezekre a kérdésekre mit válaszolt. Az iskola önértékelési csoportja A kitöltés név nélküli. A következő kérdésekre válaszolva próbáld ki, tudod-e kezelni a programot! A legördülő menüből válaszd ki a megfelelő értéket! Nemed:fiú Hányadikos vagy? 9 Osztályod betűjele: A A következő kérdésekre az iskolai osztályzatok szerinti értékekkel lehet válaszolni: (1, 2, 3, 4, 5)! 9-est válassz, ha nem tudod eldönteni! Lehetőség szerint állásfoglalásoddal segítsd az értékelést (kerüld a 3-as értékelést) Átgondolt, őszinte, igazságos véleményedet kérjük. 1. Tudom, mit várnak el tőlem az iskolában. Véleményed: 2. Szerintem a mi iskolánkban megvannak a jó teljesítmény eléréséhez szükséges felszerelések. 3. Az iskolában mindennap foglalkozhatok azzal, amiben a legjobb vagyok. 4. Az iskolában minden héten megdicsér valamelyik tanárom. 5. Az iskolában segítséget kapok ahhoz, hogy megtaláljam, miben vagyok igazán jó.

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 200930 Készítette: Czenéné Balla Katalin igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZARVAS MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV Bíró Gyula igazgató Szarvas, 2011. 2011/2012 tanév célkitűzései, feladatai 2011/2012 tanévben

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben