felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató

2 Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi háttere A KT.. -ának () bekezdése határozza meg az IMIP felépítését. A közoktatásról szóló 99. évi LXXIX. törvény és annak módosításáról szóló 6. évi LXXI. tv. új 9. -a alapján az intézménynek 7. március -ig át kell dogoznia az IMIP-et, és első ízben ennek alapján 8/9-es tanévben kell az intézményi munkát értékelnie. A jelenlegi módosítást a 8: LXI. törvény rendelkezéseinek hatálybalépése indokolja A módosítás értelmében a következő tartalommal kell kiegészíteni:. Kapcsolódnia kell az ÖMIP-hez. Az intézményi szintű önértékeléssel. A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerével. Országos kompetenciamérésekkel kapcsolatos feladatok 6. július -én a Vértessomlói Általános iskola és a Német Nemzetiségi Óvoda közös igazgatású közoktatási intézménnyé alakult át. Az intézményi dokumentumok oly módon kerültek átdolgozásra, hogy azok az intézményegységek önálló szervezeti és szakmai önállóságát továbbra is tartalmazzák. Csak az intézmény működésére vonatkozó közös feladatok megfogalmazására került sor. A Kt... alapján 7. március. mindkét intézmény felülvizsgálta minőségirányítási programját, melyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletének módosítása miatt 9 márciusában újra felülvizsgált és a szabályzóknak megfelelően korrigált. Az intézményi alapdokumentum korrekciójakor a jogszabályi háttér irányadása mellett az intézményi gyakorlatot követtük, megtartva az eredeti dokumentum gyakorlatban bevált elemeit, és törekedtünk az összevont intézmény dolgozóinak egységes követelmény szerinti értékelésére. Mindkét program teljesítésének alapja az intézmények Nevelési és Pedagógiai programja, az éves munkatervek, vezetői programok, stb. Ezek az intézményekben az intézmények jellegéből adódóan nagyon különbözőek. A közös igazgatású közoktatási intézmény vezetősége ezért a dokumentumok felülvizsgálata során abban állapodott meg, hogy a minőségirányítási program módosítását a. pontban felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének kidolgozásán kívül a másik három témakör módosítást a saját IMIP-án belül végzi el.. Az IMIP kapcsolódása az ÖMIP-hez A fenntartó -ben készült ÖMIP bán tartalmi változás nem történt. A programban megfogalmazott fenntartói elvárások az intézményegység minőségirányítási programjában szerepelnek. Kiegészítésre, változtatásra nincs szükség.. Az intézményi szintű önértékelés felülvizsgálata

3 A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés eljárásrendje Az eljárásrend alapelvei: biztosítsa az önértékelések összehasonlíthatóságát biztosítsa az önértékelések ismételhetőségét biztosítsa, hogy az intézmény teljes körűen felmérhesse adottságait és eredményeit biztosítsa, hogy az intézmény kijelölhesse szervezeten belüli legfontosabb fejlesztési területeit biztosítsa, hogy az intézmény kijelölhesse továbbfejlődésének irányait. A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés célja: - Alapos, széles körű értékelő jelentés elkészítése, mely bemutatja az intézmény helyzetét a kijelölt területekre és folyamatokra vonatkozóan - Objektív alapokon határozza meg az intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit - Számszerűsített értékelés alapján lehetővé teszi az intézmény (szervezet) fejlődésének figyelemmel kísérését, az előző időszakban elért eredményekkel való összehasonlíthatóságot A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés gyakorisága: Vezetői ciklusonként a vezetői megbízás utolsó tanévét jelenti. A tanéven belüli időpont az alapelvek érvényesülésére való tekintettel mindig azonos: február elejétől április végéig terjedő időszak. Ugyanebben az időszakban történik a magasabb vezető és vezetők minősítő értékelése is. A mellékelt eszközök mindkettőre alkalmasak. Az első irányított önértékelés éve: - es tanév (február - május.) Vezetőválasztás:. június. A további időpontok meghatározása a fenti algoritmus szerint történik. A teljes körű (irányított) intézményi önértékelésbe bevontak köre: Az első számú vezetőtől lefele haladva a tantestület valamennyi pedagógustagja, teljes és rész munkaidőben, ill. óraadóként foglalkoztatott pedagógus Szükség szerint: a fenntartó képviselője (oktatási referens), szülői szervezet képviselője, kisebbségi önkormányzat képviselői. Az irányított önértékelés folyamatának irányítása az intézményvezetés bevonásával az intézményi minőségfejlesztési csoport feladata. A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés eszközei, módszerei: Az intézet minőségfejlesztési csoportja és az intézményvezetés döntése alapján az önértékeléshez a KMD díj odaítéléséhez kidolgozott eszköz-együttest alkalmazza. A célzott partneri csoportok elégedettségét a partneri igény-, elégedettség-, és elégedetlenség vizsgálatok felmérésekre alapozza, az irányított önértékelés során nem ismétli meg azokat. Szükség esetén módot és lehetőséget biztosít ugyanakkor a legfontosabb partnerek interjúval való felkeresésére, az önértékelésbe való bevonásukra. Az interjúk kérdéseit a feladatterveknek megfelelően a minőségfejlesztő csoport állítja össze. Az interjúk szükségességéről minden irányított önértékelési alkalom előtt külön döntést hoz a nevelőtestület. Az irányított önértékelés során a felmérések eredményit minden esetben össze kell hasonlítani az intézet pedagógiai programjával, a partneri igény- és elégedettségvizsgálatok eredményeivel, az intézmény legfontosabb belső szabályzóival (Házirend, az intézmény statisztikái, vezetői pályázat), és az előző időszak vezetői intézkedéseivel.

4 A kérdőíves felméréseken, azok elemzésén, összehasonlító elemzéseken, dokumentumelemzéseken kívül a minőségfejlesztési csoport tagja interjúkat, fókuszcsoportos megbeszéléseket, trendvizsgálatokat is végezhetnek. Az önértékelés területeinek értékelése a módszertani segédanyagon (OM Programiroda) található értékelő lapok szerint, az ott ismertetett algoritmust és pontozást követve történik. A felsoroltakon kívüli eszközöket és módszereket a konkrét feladattervek tartalmazzák. Az irányított önértékelés lebonyolítására a minőségfejlesztési csoport feladattervet dolgoz ki Az irányított önékelés területei ADOTTSÁGOK. Vezetés. Stratégia és operatív tervezés (hosszú távú intézményi tervezés). A dolgozók irányítása. Erőforrások (humán, dologi). Folyamatok, partnerkapcsolatok EREDMÉNYEK 6. Szervezeti kultúra 7. Közvetlen partneri elégedettség 8. Munkatársak elégedettsége terén elért eredmények 9. Az intézmény dolgozóinak elégedettsége. Társadalmi hatás. Kulcsfontosságú eredmények Megjegyzés: a vizsgált területek indikátorait a MF csoport az önértékelésre vonatkozó alapelvek betartásával, az előkészítő munka során kiegészítheti

5 A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés eljárásrendjének PDCA ciklus szerinti összefoglaló táblázata Folyamat Lépések Felelős Dokumentum Módszer Gyakoriság, időpont Tervezés P Tájékoztatás Az önértékelés módszerének és résztvevőinek meghatározása Erőforrás elemzés Az önértékelés feladattervének elkészítése Igazgató Minőségfejlesztési csoport vezetője Feljegyzés, jelenléti ív Az önértékelés feladatterve Szóbeli tájékoztatás Csoportmunka Tervezés Erőforrásleltár... tanév febr. első hete Majd a vezetőváltást követő. tanév Végrehajtás D A kérdőívek, értékelő lapok, strukturált interjúk kérdéseinek összeállítása, sokszorosítása, kiosztása, a felmérések elvégzése, a kérdőívek feldolgozása, dokumentumelemzések elvégzése, összehasonlító elemzések, összefoglaló jelentés elkészítése, visszacsatolások Minőségfejlesztési csoport vezetője Igazgató A meghatározott területek értékeléséért felelős team tagok iskolatitkár Kérdőívek, interjútervek, Statisztikai feldolgozás dokumentumai, a dokumentumelemzések feljegyzései, összefoglaló értékelő jelentés Kérdőíves felmérés, számítógépes feldolgozás, dokumentumelemzés, értékelés, összehasonlító elemzés, fókuszcsoportos megbeszélés, trendvizsgálat A feladatterv ütemezése szerint február. hetétől április. hetéig Ellenőrzés C A feladattervben megjelölt pontokon A jelenléti ívek, feljegyzések, statisztikai mutatók megléte, határidők betartása stb. Minőségfejlesztési csoport vezetője igazgató A fentiekben megjelölt dokumentumok, feljegyzés az ellenőrzések feljegyzései Az elkészült dokumentumok ellenőrzése A feladatterv lépéseinek megfelelően Beavatkozás A Bármely olyan lépésbe, intézkedésbe, ahol az ellenőrzés során hiba mutatkozott Minőségfejlesztési csoport vezetője, tagjai igazgató A fejlesztendő területek listája Szükség szerint újabb intézkedési tervek, vezetői intézkedések Fókuszcsoportos megbeszélés, vezetői intézkedések, team munka A feladatterv ütemezése szerint, ill. az új intézkedési tervek elkészítése április után a tanév végéig

6 A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés megvalósításának feladatterve, a feladatok ütemezése A gyakorisági elveknek megfelelő tanév február. és május. közti időintervallumában Tevékenység Időszak Résztvevők Eszközök, módszerek Dokumentáció Ellenőrzés Felelős Megjegyzés.A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés előkészítése A feladat koordinálását végző munkacsoportok megalakítása A felhasználandó eszközök, módszerek kiválasztása, szükséges korrekciója, használatuk megismerése febr.- febr Minőségfejlesztési csoport, Igazgató A tantestület A megalakult munkacsoportok Minőségfejlesztési csoport tagjai, szupervízió esetén minőségügyi szakértő Megbeszélés, feladat és jogkörök delegálása Csoport- megbeszélés, teamek alakítása OM módszertani anyag szakirodalom Feljegyzés a feladatok delegálásáról Feljegyzés a feladatok delegálásáról A kiválasztott kérdőívek, interjúkérdések, interjútervek A megbízások megléte A csoportok és feladataik dokumentálása A mérőeszközök megléte Igazgató Team vezető Minőségfejlesztési csoport vezetője Minőségfejlesztési csoport vezetője A megalakult munkacsoportok vezetői A teljes körű (irányított) intézményi önértékelésbe bevontak körének meghatározása A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés eljárásrendjének szükség estén történő korrekciója.-. A minőségfejlesztési csoport vezetője tagjai, igazgató, munkacsoport-vezetők Tervezés, Ismétlés esetén az előző ciklus dokumentumai, szakirodalom A teljes körű (irányított) intézményi önértékelés eljárásrendje Az eljárásrend megléte Minőségfejlesztési csoport vezetője, igazgató A kérdőívek kitöltése, interjúk, fókuszcsoportos megbeszélések lebonyolítása, dokumentumelemzések A felmérésben érintett résztvevők A fentiekben megjelölt mérőeszközök, interjútervek A kitöltött kérdőívek, feljegyzések az interjúkról, fókuszcsoportos megbeszélésekről, dokumentumelemzésekről A feldolgozandó kérdőívek és feljegyzések megléte Minőségfejlesztési csoport vezetője Munkacsoportvezetők A kérdőívek számítógépes.- A munkacsoportok Statisztikai A feldolgozások eredményeinek A dokumentáció Munkacsoport- 6

7 feldolgozása, az eredmények grafikus, táblázatos megjelenítése.. feldolgozás, grafikus, táblázatos eredménymegjelenítés dokumentációi megléte vezetők, Minőségfejlesztési csoport vezetője A feldolgozott mutatók elemzése, összehasonlító elemzések elvégzése, összegző jelentés elkészítése.-.. A munkacsoportok Elemzés, páros összehasonlítás, trendvizsgálat, jelentések készítése A jelentések, melyekben a feldolgozásnak megfelelően megjelennek az intézmény erősségei, fejlesztendő területei A jelentések megléte Minőségfejlesztési csoport vezetője, igazgató Visszacsatolás a tantestületnek, a kiemelt problémák, javítandó területek meghatározása, célkitűzések megfogalmazása.-.. A dolgozói kollektíva Prezentáció, fókuszcsoportos megbeszélések súlyozott szavazás, prioritás lista készítése Prioritás lista, fejlesztési célkitűzések A véglegesített prioritás lista megléte, a fejlesztési célkitűzésekkel Igazgató A fejlesztendő területekre a minőségi célkitűzéseknek megfelelő intézkedési tervek készítésének előkészítése..-.. Minőségfejlesztési csoport igazgató Tervezés feladatmeghatározás, a Minőségfejlesztési csoport szükség szerinti bővítése,..,.. A feladattervet készítette: Minőségfejlesztési csoport tagjai: : Minőségfejlesztési csoport vezetője A meghozott döntések dokumentálása, intézkedési tervvázlatok A dokumentáció megléte igazgató A feladattervet jóváhagyta és elfogadta a nevelőtestület. mi értekezlete Az elfogadást igazolja.. Iskolaigazgató 7

8 . A vezetők és pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak értékelésének eljárásrendje.. Az értékelés célja A munkatársak megismerése (gyengeségek, erősségek) Teljesítményelvű szemlélet Az egyén fejlődésének támogatása Kommunikációs csatornák bővítése Fejlesztés Az egyéni és szervezeti célok harmonizálódása Az önértékelés képességének fejlesztése Konkrét időszak alatt elvégzett tevékenység elemzése, minősítés Probléma- és konfliktusmegoldás A teljesítmény tárgyilagos értékelése.. Az értékelés alapelvei Az értékelés legyen: - személyre szóló, - ösztönző hatású, - folyamatos, - tárgyszerű, - és megfelelően humánus légkörben történjen. A választott eszközök és módszerek illeszkedjenek a vizsgált terület sajátosságaihoz. A vizsgálati eszközök legyenek, objektívek, hitelesek és megbízhatók, használatuk az érdekeltek által elfogadott normarendszer alapján történjen, Az értékelést tényanyag támassza alá,.. A pedagógusmunka ellenőrzésének, értékelésének módszerei, eszközei megfigyelés: spontán és tervezett tanulói teljesítmények vizsgálata, óralátogatás, interjú, kérdőíves felmérés, dokumentumelemzés (osztálynapló, tanmenetek) vizsgálata, elemzése.

9 .. Az értékeléshez használható információk és forrásaik A teljesítményértékelési rendszer kialakítása során meghatároznunk azokat az információkat és forrásaikat, amelyek az adott szempont alkalmazását lehetővé teszi számunkra. Az értékelőnek az értékelés előtt össze kell gyűjtenie minden olyan információt, amely pontossá, árnyalttá teheti az értékelést. Tanulók eredményei: tanulmányi átlagok, bukások, versenyeredmények, dolgozatok, stb. Spontán és tervezett megfigyelés. Óralátogatások tapasztalatai, jegyzőkönyvei. Belső és külső tantárgyi tudásmérések eredményei. Tantárgyi kötődésvizsgálatok eredményei. Kötetlen és irányított beszélgetés, interjú. Kérdőíves kikérdezés. Belső vizsgák eredményei. A nevelő-oktató munkához a pedagógusok által elkészített dokumentumok: tanmenet, foglalkozási terv, stb. Továbbképzéseken való részvétel, a tanultak beépülése a tanítási-tanulási folyamatba. Tanulók véleménye az őket tanító pedagógusok munkájáról, elégedettségük. Szülők véleménye, elégedettsége. Szakmai munkaközösségek véleménye. Kollégák véleménye. Önértékelés Szakértői, szaktanácsadói vélemények... A pedagógusok munkájának értékelésekor használt minőségi kritériumok csoportosítása... Első szint: alapvető elvárások (jogszabályi kötelesség, mindenkire kötelező, a munkakör betöltésének alapvető kritériumai) Formai indikátorok Törvényes munkaidő kitöltése Tanítási óra pontos kezdése Az adminisztrációs kötelezettségek teljesítése Részvétel a nevelőtestület munkájában Munkakörhöz kapcsolódó megbízások (munkaközösségben dolgozás, ügyelet stb.) közalkalmazotti jogviszonyhoz és az oktatási törvényhez kötődően való teljesítése Tartalmi indikátorok A helyi tanterv tananyagának megtanítása A helyi tanterv alapján évfolyamra, osztályra, tanulóra szabott tanítási program kialakítása, szükség szerinti módosítása A tanulók tanulmányi teljesítményének pedagógiai program szerinti értékelése Szülők tájékoztatása Munkatervi célok és sikerkritériumok szembesítése, a teljesítés értékelése 9

10 A pedagógusok értékelése során figyelembe veendő alapvető elvárások és azok ellenőrzése Tevékenység Az ellenőrzés Gyakoriság Ki végzi az Dokumentáció módja ellenőrzést? Munkaidő kitöltése Személyes Naponta Igazgató, ig. h. Bérelszámolás, túlóra-elszámolás Tanítási órák pontos kezdése és befejezése Adminisztrációs kötelezettségek Szülők tájékoztatása Munkakörhöz kapcsolódó megbízások (pl. ügyelet) Részvétel a nevelőtestület munkájában Tanítási program kialakítása Tantervi anyag megtanítása Tanulók tanulmányi teljesítményének értékelése Szabadidős tevékenység Tartalmi munka minősége a naplók alapján Személyes Naponta Igazgató, ig. h. Szükség szerinti feljegyzések, jegyzőkönyv Napló, tanmenet, bizonyítványok, anyakönyv, ellenőrző kitöltésének ellenőrzése Szülői értekezlet, fogadó óra, aktuális programok beíratása az ellenőrzőbe Folyamatos, havonta, félévente Igazgató, ig. h. munkaközösségvezetők A naplók, tanmenetek láttamozása, az ellenőrzésekről készült feljegyzések Folyamatos Igazgató A tanulók ellenőrző könyveinek láttamozása Személyes Havonta Igazgató, munkaközösségvezetők Az ellenőrzésről készült feljegyzések, jegyzőkönyvek Személyes Folyamatos Igazgató Jelenléti ív Tanmenet alapján Napló és tanmenet összehasonlítása Szóbeli, írásbeli felelet, dolgozat Félévente Igazgató A tanmenetek láttamozása Félévente Folyamatos Igazgató, munkaközösségvezetők Szaktanár, munkaközösségvezetők Naplóbejegyzések Naplóbejegyzések Beszámolók Aktuális Igazgató A pedagógusok tanév végi írásos beszámolói Óralátogatás Nyílt napok, bemutató órák Minden pedagógus óráit évente legalább egyszer Igazgató, ig. helyettes, mk.vezető, kollégák Óralátogatási megfigyelési lap, óramegbeszélések, és az erről készült feljegyzés

11 ... Második szint: speciális feladatok vállalása A pedagógiai programban előírt feladatok, a jogszabályban előírtakon túli plusz munkát igényel, minőségétől, mennyiségétől függően jutalmazható Formai indikátorok Részvétel a pedagógiai program és a helyi tanterv összeállításában Részvétel a pedagógiai program megvalósításának ellenőrzésében és értékelésében Saját tevékenység ellenőrizhetővé és értékelhetővé tétele (a pedagógiai program szerint bemutató óra, nyílt nap vállalása, kollégák óráinak látogatása, értékelése stb.) Tartalmi indikátorok A tanulók pedagógiai program szerinti komplex értékelése, OKÉV értékelések elemzése, egyénre szabott fejlesztési tervek kidolgozása A tananyag és a tanítási módszer specifikációja a tanulócsoportok és az egyes tanulók igénye szerint Tanórán kívüli, differenciált foglalkozások (tehetséggondozás, felzárkóztatás) szervezése, vezetése Bekapcsolódás az intézményi minőségfejlesztési rendszer működtetésébe, ellenőrzési, értékelési feladatok ellátásába stb.... Harmadik szint: értéktöbblet, partneri megelégedettség IMIP-ben rögzített célkitűzések megvalósítását szolgáló többletfeladatok, jutalmazandó!) Formai indikátorok Folyamatos rendelkezésre állás Kezdeményezőkészség a nevelőtestületben Az iskola képviselete külső megbízások esetén, a tantestület igénye szerint Önálló pályázatok készítése, részvétel kistérségi, régiós pályázatok írásában Tartalmi indikátorok Bekapcsolódás az intézményi minőségfejlesztési rendszer működtetésébe, ellenőrzési, értékelési feladatok ellátásába Indulás az év pedagógusa címért Szakmai publikációk, előadások, tantervfejlesztés, tankönyvírás stb. A tanítványok rendelkezésére állás, nem tanári szerepben is.6. A használt eszközök, szempontsorok formai és tartalmi kidolgozása Megtörtént. A kidolgozott dokumentumok az IMIP mellékleteit képezik. A második és harmadik szint formai és tartalmi indikátorainak ellenőrzése, értékelése folyamatos, ill. a jogszabályi előírásoknak megfelelően ütemezett. Az ehhez használatos eszközök: interjúterv, önértékelési lap, óralátogatási szempontok a melléklet részét képezik. Az összegző, minősítő értékeléskor ( évenként) a többször módosított Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez.sz. mellékletként kiadott Minősítő lap - ót használjuk, az adatkezelési előírásokat betartva.

12 A mindennapi munka során használt eszközök értékei a minősítő lapra összegezve, %-os értékben kerülnek feltüntetésre, a jogszabályi előírásnak megfelelően..7. Az értékelés rendszere.7.. Ki végezze az értékelést? az iskolavezetőség a tanév végén a munkaközösség vezetők beszámolója és saját tapasztalataik, óralátogatásaik alapján, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az osztályfőnökök írásbeli beszámolói alapján, a munkaközösség-vezetők írásban tanév végén, a záró munkaközösségi értekezlet alapján, az ifjúságvédelmi felelős írásban - a statisztikai adatokra, kimutatásokra, külsős munkatársakra és az osztályfőnökökkel történt egyeztetésekre támaszkodva, a minőségfejlesztési csoport vezetője, az intézkedési tervek végrehajtása alapján a beosztott pedagógusok egymás óralátogatásai után, a közösen elfogadott normarendszer alapján. Intézményvezető valamint intézményegység-vezető esetében a fenntartó a teljes körű intézményi értékelés kérdőíve alapján. Önértékeléssel a dolgozók, az értékelési ciklus elején és végén.7.. Mikor, milyen gyakran értékeljünk? A félévi és év végi iskolavezetői beszámolóban írásban, a tantestületre vonatkozóan Rendezvények, akciók, intézkedési tervek zárásakor írásban Versenyeredmények alkalmával Óramegbeszéléskor A jogszabályi előírásnak megfelelően évenként minősítő értékelés formájában, ill. soron kívül a dolgozó kérésére, vagy kitüntetések előtt A magasabb vezető és vezető értékelésére a jogszabálynak megfelelően a vezetői ciklus lejárta előtt legalább hónappal kerül sor, mely egybe esik az átfogó (irányított) intézményértékeléssel is..7.. Az értékelés dokumentálása A Kt.. -ában meghatározott módon, az alábbi, korábban is alkalmazott gyakorlat szerint: minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan kell kezelni, teljes mértékben zárja ki a megszégyenítés/megszégyenülés lehetőségét; törekedjen objektivitásra; csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok állnak rendelkezésre; legyen egyszerű és egyértelmű; minden részletében átlátható legyen; az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen; adjon lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse a véleményét a róla gyűjtött adatokkal kapcsolatosan; ne keltsen érdekellentétet és ellenségeskedést a tantestület tagjai között.

13 .7.. A teljesítményértékelés folyamata Bevezető beszélgetés: a fejlesztés, az értékelés célja, szempontjai. A pedagógus önértékelésének előkészítése (formája, időpontja). Önértékelés. A pedagógus értékelésének előkészítése (az egyénre vonatkozó követelmények, értékelési formák, módszerek, időpontok meghatározása). Az értékelés lebonyolítása a minőségirányítási programban meghatározott szempontrendszer és eljárásrend alapján. Értékelő beszélgetés: az önértékelés és az értékelés eredményeinek összevetése. Fejlesztési-cselekvési terv készítése (értékelő és értékelt közösen). A teljesítményértékelés megállapodás megkötése. Utókövetés: a fejlesztési terv megvalósulásának követése, az eredmények rögzítése. A megvalósulás értékelése: megerősítés vagy korrigálás. Az értékelés dokumentálása.

14 . Országos kompetenciamérésekkel kapcsolatos feladatok.. Törvényi háttér Kt.. () A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz Kt. 99. (7) Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe-vételével... Az országos kompetenciamérést követő feladatok Eljárásrend (Melléklet) Intézkedési terv.. Intézkedési terv. Cél: Eredményes országos kompetenciamérés Probléma: Az országos kompetencia mérések során az iskola a jogszabályban meghatározott minimum alatt teljesített Sikerkritérium: A jogszabályban meghatározott minimumszint teljesítése. Erőforrások Humán: érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök, mérés-értékelés szakember, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező személy Dologi: Mérőeszköz és iskolai adatfeldolgozó szoftver (OKÉV), számítógép. Érintettek köre: tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó

15 .. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV). Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként). Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel héten belül héten belül Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező személy Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező személy osztályfőnökök héten belül Osztályfőnökök, érintett pedagógusok

16 . Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Pedagógusokra vonatkozóan Egyéb területek 7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe.. Szülők tájékoztatása Az OM mérést követően (szülői értekezlet) héten belül Érintett tanítók, szaktanárok, intézményvezető héten belül osztályfőnökök héten belül intézményvezető A jóváhagyást követően azonnal igazgató, érintett pedagógusok.6. A következő évi országos kompetenciamérést követő feladatok Kt. 99. (7) Ha a következő évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához jogszabályban meghatározottak szerint pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. 6

17 . Záró rendelkezések A Minőségirányítási Program módosítását a Szülői Szervezet...-án(-én) megtárgyalta és támogatta. Kelt:Vértssomló, 9. december aláírás A Minőségirányítási Program módosítását a Diákönkormányzat...-án(-én) megtárgyalta és támogatta. Kelt:Vértssomló, 9. december.... Az alkalmazotti értekezlet...-án(-én) egyetértett és elfogadta. Nevelőtestület...-án(-én) megtárgyalta és elfogadta az iskola Minőségirányítási Programjának módosítását. Kelt:Vértssomló, 9. december.... 7

18 Mellékletek 8

19 . számú melléklet 99. évi XXXIII. törvényhez Minősítési lap. A közalkalmazott személyi adatai Neve (születési neve):... Anyja neve:... Születési hely, idő:.... A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete:... A közalkalmazott besorolása:... A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:... A minősítés indoka:.... A közalkalmazott minősítésének szempontjai.. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Kiemelkedő ( pont) Megfelelő ( pont) Kevéssé megfelelő ( pont) Nem megfelelő ( pont) Szöveges indokolás:..... A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedő Megfelelő Kevéssé megfelelő Nem megfelelő Szöveges indokolás:..... A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kiemelkedő Megfelelő Kevéssé megfelelő Nem megfelelő Szöveges indokolás:..... A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Kiemelkedő Megfelelő Kevéssé megfelelő Nem megfelelő Szöveges indokolás:..... A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Kiemelkedő Megfelelő Kevéssé megfelelő Nem megfelelő Szöveges indokolás: A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: Kiemelkedő Megfelelő Kevéssé megfelelő Nem megfelelő Szöveges indokolás:.... Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok.. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala Kiemelkedő Megfelelő Kevéssé megfelelő Nem megfelelő Szöveges indokolás:..... A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Kiemelkedő Megfelelő Kevéssé megfelelő Nem megfelelő Szöveges indokolás:.... A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések:... Az. számú mellékletet a 7: CXLVI. törvény. () bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 8: LXI. törvény. () bekezdése iktatta be. 9

20 6. A közalkalmazott minősítése kiválóan alkalmas (8 %) alkalmas (6 79%) kevéssé alkalmas ( 9%) alkalmatlan (% alatt) 7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel:... Dátum: A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem a minősítést végző aláírása, beosztása a minősített aláírása Észrevételeim:

21 ./a sz. melléklet Önértékelő kérdőív Név: Beosztás, munkakör: Mióta dolgozik az intézményben? Sorszám Szempont I. Szakmai felkészültség..év igen részben nem. Munkakörömhöz megfelelő végzettséggel rendelkezem... Szakmai ismereteim széleskörűek, pedagógiai felkészültségem jó. Szakmai ismereteimet a szakirodalom rendszeres tanulmányozásával karban tartom.. Ismerem a közoktatási törvényt Az utóbbi három évben országos/megyei/helyi versenyen vett részt tanítványom Rendelkezem azokkal a számítástechnikai, informatikai ismeretekkel, amelyekre munkámhoz szükség van. Munkám során felhasználom, alkalmazom a számítástechnikai, informatikai ismereteket. 8. Ismerem a NAT-ot. 9. Ismerem iskolánk pedagógiai programját, házirendjét, SZMSZát és a többi szabályzatokat.. Ismerem iskolánk minőségfejlesztési folyamatait.. Ismerem a munkakörömhöz tartozó iskolai elvárásokat, a munkaköri leírásokban leírtak szerint dolgozom.. Az iskolában szakértelmemnek megfelelő a feladatköröm. II. Munkaszervezés.. Tevékenységemet a lehetőség szerint előre, átgondoltan megtervezem. A feladatellátáshoz szükséges eszközöket előzetesen számba veszem, gondosan előkészítem.. A munkahelyre a törvényes kezdési időre megérkezem... A munkaidőt maximálisan kihasználom. Az írásbeli feladataimat tartalmi és formai szempontból egyaránt színvonalasan végzem el. 6. Egyeztetési kötelezettségeimnek eleget teszek. III. Adminisztráció. Pontosan vezetem a munkámhoz kapcsolt (szükséges) kimutatásokat. (Osztálynapló, ellenőrző, törzskönyvek, beszámolók, statisztika, stb.)

22 . A határidőket betartom. IV. Tanórán kívüli feladatok. Iskolai ünnepségek, rendezvények szervezésében részt veszek... Szaktantermet, tantermet rendben tartom, dekorációt készítek az aktualitásoknak megfelelően. Közösségépítő szabadidős programokat szervezek: pl. kirándulások szervezése, osztályfőnöki munka és a DÖK munkájának segítése.. Részt veszek továbbképzéseken.. 6. Önkéntesen vállalok feladatot a nevelőtestület aktuális feladatainak megoldásában. (Pl.: pályázatírás, sajtóval való kapcsolattartás, újságszerkesztés, iskolai publikációk, honlap karbantartása, stb.) Szívesen vállalok osztályfőnöki, munkaközösség vezetői feladatokat. 7. Ügyeletesi munkámat elvégzem. Tanítványaimat kötelezően megtartandó (fizetett) óráimon felül 8. is felkészítem versenyekre, elkísérem őket. Szakmai, tartalmi fejlesztő munkában, bemutató órák tartásában 9. részt veszek. Iskolán kívüli szakmai tevékenységet végzek: szaktanácsadás,. szakértői tevékenység, szakmai publikációk: cikkek, tantervfejlesztés, tankönyvek írása, stb. V. Együttműködés, problémakezelés. Meghallgatom kollégáim problémáit.. Kész vagyok segíteni kollégáimnak problémáik megoldásában... Munkámhoz számba veszem, igénylem kollégáim közreműködését. Javaslatokat teszek, ötleteket adok a nevelési értekezleteken, értekezleteken az intézményi munka javítása érdekében.. Részt veszek team-munkákban VI. Személyes tulajdonságok. Vállalom a munkámmal kapcsolatos felelősséget.. Szívesen elfogadok külső javaslatokat, kritikát.. Ismerem pozitív tulajdonságaimat. VII. Tanórai munkája. Megfelelő jó munkalégkört alakítok ki a tanórákon.. A tanórák megtervezettek, elérik szakmai, pedagógiai céljukat.. Megfelelő eszközellátottság áll rendelkezésemre a munkához.. Következetes, dinamikus, kreatív oktatás és nevelés jellemzi

23 munkámat. VIII. Elégedettségeim szintje. Munkahelyem biztonsága megfelelő.. Biztonságosak a munkakörülmények.. Megfelelő eszközellátottság áll rendelkezésemre a munkámhoz.. Következetes, dinamikus, kreatív oktatás és nevelés jellemzi iskolámat. Fentebb fel nem sorolt, de munkahelyi önértékelésemhez hozzátartozó ismérvek:. Szakmai ambícióim, mit szeretnék elérni pályámon?,.. aláírás

24 ./b sz. melléklet Értékelő kérdőív Név: Beosztás, munkakör: Mióta dolgozik az intézményben? Sorszám Szempont I. Szakmai felkészültség..év igen részben nem. Munkaköréhez megfelelő végzettséggel rendelkezik.. Szakmai ismeretei széleskörűek, pedagógiai felkészültsége jó.. Szakmai ismereteit a szakirodalom rendszeres tanulmányozásával karban tartja.. Ismeri a közoktatási törvényt Az utóbbi három évben országos/megyei/helyi versenyen vett részt tanítványa. Rendelkezik azokkal a számítástechnikai, informatikai ismeretekkel, amelyekre munkájához szükség van. Munkája során felhasználja, alkalmazza a számítástechnikai, informatikai ismereteket. 8. Ismeri a NAT-ot, a helyi tantervet. 9. Ismeri iskolánk pedagógiai programját, házirendjét, SZSMSZ-át és a többi szabályzatokat.. Ismeri iskolánk minőségfejlesztési folyamatait.. Ismeri a munkaköréhez tartozó iskolai elvárásokat, a munkaköri leírásokban leírtak szerint dolgozik.. Az iskolában szakértelmének megfelelő a feladatköre. II. Munkaszervezés.. Tevékenységét a lehetőség szerint előre, átgondoltan megtervezi. A feladatellátáshoz szükséges eszközöket előzetesen számba veszi, gondosan előkészíti.. A munkahelyre a törvényes kezdési időre megérkezik.. A munkaidőt maximálisan kihasználja.. Az írásbeli feladatait tartalmi és formai szempontból egyaránt színvonalasan elvégzi. 6. Egyeztetési kötelezettségeinek eleget tesz. III. Adminisztráció. Pontosan vezeti a munkájához kapcsolt (szükséges) kimutatásokat. (Osztálynapló, ellenőrző, törzskönyvek, beszámolók, statisztika, stb.)

25 . A határidőket betartja. IV. Tanórán kívüli feladatok. Iskolai ünnepségek, rendezvények szervezésében részt vesz... Szaktantermet, tantermet rendben tartja, dekorációt készít az aktualitásoknak megfelelően. Közösségépítő szabadidős programokat szervez: pl. kirándulások szervezése, osztályfőnöki munka és a DÖK munkájának segítése.. Részt vesz továbbképzéseken.. 6. Önkéntesen vállal feladatot a nevelőtestület aktuális feladatainak megoldásában. (Pl.: pályázatírás, sajtóval való kapcsolattartás, újságszerkesztés, iskolai publikációk, honlap karbantartása, stb.) Szívesen vállal osztályfőnöki, munkaközösség vezetői feladatokat. 7. Ügyeletesi munkáját elvégzi. Tanítványait kötelezően megtartandó (fizetett) óráin felül is 8. felkészíti versenyekre, elkíséri őket. Szakmai, tartalmi fejlesztő munkában, bemutató órák 9. tartásában részt vesz. Iskolán kívüli szakmai tevékenységet végez: szaktanácsadás,. szakértői tevékenység, szakmai publikációk: cikkek, tantervfejlesztés, tankönyvek írása stb. V. Együttműködés, problémakezelés. Meghallgatja kollégái problémáit.. Kész segíteni kollégáinak problémáik megoldásában.. Munkájához számba veszi, igényli kollégái közreműködését.. Javaslatokat tesz, ötleteket ad a nevelési értekezleteken, értekezleten az intézményi munka javítása érdekében.. Részt vesz team-munkákban. VI. Személyes tulajdonságok. Vállalja a munkájával kapcsolatos felelősséget.. Szívesen elfogad külső javaslatokat, kritikát.. Ismeri pozitív tulajdonságait. VII. Tanórai munkája. Megfelelő, jó munkalégkör jellemzi a tanóráit.. A tanórák megtervezettek, elérik szakmai, pedagógiai céljukat.. Megfelelő eszközellátottság áll rendelkezésére a munkához.. Következetes, dinamikus, kreatív nevelés-oktatás jellemzi munkáját.

26 Fentebb fel nem sorolt, de munkahelyi önértékelésemhez hozzátartozó ismérvek:.,.. aláírás 6

27 . számú melléklet Interjúterv a dolgozói munkateljesítmény / hozzáállás, és a személyes jellemzők / fellépés értékeléshez A munkatárs neve: Mióta dolgozik az intézményben? Az értékelő neve: Mennyi re Megítélési kritériumok tartja fontosn ak Pontok Megjegyzések/javaslatok/intézkedések. Munkaminőség, munkaeredmények. Munkatempó, határidők betartása. Különleges szakismeretek. Megbízhatóság, felelősségtudat. Önállóság, ötletesség 6. Átlátás, együttgondolkodás 7. Elemző munkamódszer 8. Partnerekkel való viselkedés 9. Felettesekkel való viselkedés. Segítőkészség, kollegialitás. Terhelhetőség, kitartás. Lojalitás, munkamorál A pontok összegzése: Értékelés/ fontos: - Nagyon fontos - Fontos - Közepesen fontos - Nem fontos Értékelés /pontok: Kiváló: A dolgozó minden területen %-ban teljesített, az elvárásokat felülmúlta (új ötletek, pluszvállalás, példamutatás, innováció stb.) Jó. Megvalósítva: Az elvárásoknak, feladatoknak szakmai, jogi, etikai normák szerint megfelelt, azoktól nem tért el. Közepes. Részben megvalósítva: A feladat teljesítése részben történt meg, eltérések felmerültek Javítandó! Nincs megvalósítva: A feladatot nem tudta teljesíteni (határidő, minőség, stb. probléma) U- Nem értékelhető (Mindenképpen indokolni kell! ) Vértessomló, 7

28 tanár, dolgozó Az interjút készítette:.. 8

29 . számú melléklet Tanár: Osztály: Értékelő: Dátum: Óralátogatás, megfigyelési lap A = kiváló / átlagon felüli B = maradéktalanul jó, de nem rendkívüli C = közepes / nem rossz, de lehetne jobb D = gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan. Indoklás kell! E = nagyon gyenge, elfogadhatatlan. Indoklás kell! X = itt most nem megállapítható/nem tudom megítélni Személyes tulajdonságok. A tanításhoz, a tantárgyhoz, a tananyaghoz való hozzáállás. Fellépés, megjelenés, hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal. A figyelem és a fegyelem fenntartásának képessége. A tanári figyelem terjedelme Érték Megjegyzés / indoklás Az óratervezés minősége. Megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése 6. Feladattípusok és munkaformák változatossága, egyensúlya 7. Időbeosztás A tanítás minősége 8. Óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között 9. Gazdálkodás az idővel, az óra dinamikája. Az utasítások világossága. Magyarázatok érthetősége, színessége. Kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal. A tanulók bevonása a munkába. A tanulók hibáinak kezelése. A kitűzött célok megvalósítása 6. A tanulók munkájának értékelése 7. A váratlan helyzetek kezelése 8. Az óra hangulata, munkalégkör Egyéb, speciális tantárgyi szempontok 9... Megjegyzések: 9

30 .számú melléklet csomag Az (irányíitott) átfogó intézményértékeléshez, a magasabb vezetők és vezetők értékeléséhez használt eszközegyüttes /a. A VEZETÉS ÉRTÉKELÉSE Az intézmény első számú vezetőjének és más vezetőinek tevékenysége, magatartása ösztönzi-e, támogatja-e, előmozdítja-e a minőségi munkavégzést? Az intézmény vezetője:. Elkötelezett a Pedagógiai programban megfogalmazott küldetés és értékrend érvényre juttatása iránt, és példát mutat ezek betartására.. Mindent elkövet annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az intézmény legfontosabb partnereivel (szülők, fenntartó, más iskolák).. Elősegíti az intézmény kedvező megítélését publikációikkal, rendezvényeken tartott előadásokkal, civil szervezetekben végzett munkálkodással.. Élére áll az új kezdeményezéseknek a fejlesztésekben, jobbításokban.. Támaszkodik a pedagógusok és más munkatársak ötleteire, javaslataira, figyelembe veszi kritikáikat..6 Lehetőség szerint mindent megtesz a szükséges erőforrások megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez..7 Észleli, elismeri beosztottjai erőfeszítéseit, törekvéseit a mindennapi munka során..8 Figyelemmel kíséri az oktatási, nevelési folyamatokban az egyének és a csoportok munkáját, fejlődését, és ahol lehetséges, objektív mérőeszközöket dolgoz ki ezek megítélésére..9 Egyértelműen meghatározza az intézményen belül a feladatokat és hatásköröket.. Szinten tartja saját felkészültségét továbbképzésekkel, önképzéssel.. A problémákkal azok fontosságának arányában foglalkozik, képesek a kritikus jelentőségű kérdésekre összpontosítani. Képes a mindennapi tetteket a jövő céljaihoz kapcsolni.. Következetesen kiáll véleménye mellett, még ha népszerűtlen dologról van is szó.. Hatékonyan közreműködik tehetséges beosztottjai vezetővé való képzésében Átlag: Pontozás: Kitöltötte: vezető beosztású: fő : Teljes mértékben így van. tantestület tagja: fő : Általában így van, de előfordulnak kivételek. minőségbiztosítási csop. tagja: fő : Részben így van. : Nagyon ritkán előfordul, hogy így van. : Egyáltalán nincs így. Dátum: : Nem is hallottam róla.

31 /b. A VEZETÉS ÉRTÉKELÉSE Az intézmény első számú vezetőjének és más vezetőinek tevékenysége, magatartása ösztönzi-e, támogatja-e, előmozdítja-e a minőségi munkavégzést? Az igazgató helyettes:. Elkötelezett a Pedagógiai programban megfogalmazott küldetés és értékrend érvényre juttatása iránt, és példát mutat ezek betartására.. Mindent elkövet annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az intézmény legfontosabb partnereivel (szülők, fenntartó, más iskolák).. Elősegíti az intézmény kedvező megítélését publikációikkal, rendezvényeken tartott előadásokkal, civil szervezetekben végzett munkálkodással.. Élére áll az új kezdeményezéseknek a fejlesztésekben, jobbításokban.. Támaszkodik a pedagógusok és más munkatársak ötleteire, javaslataira, figyelembe veszi kritikáikat..6 Lehetőség szerint mindent megtesz a szükséges erőforrások megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez..7 Észleli, elismeri beosztottjai erőfeszítéseit, törekvéseit a mindennapi munka során..8 Figyelemmel kíséri az oktatási, nevelési folyamatokban az egyének és a csoportok munkáját, fejlődését, és ahol lehetséges, objektív mérőeszközöket dolgoz ki ezek megítélésére..9 Egyértelműen meghatározza az intézményen belül a feladatokat és hatásköröket.. Szinten tartja saját felkészültségét továbbképzésekkel, önképzéssel.. A problémákkal azok fontosságának arányában foglalkozik, képesek a kritikus jelentőségű kérdésekre összpontosítani. Képes a mindennapi tetteket a jövő céljaihoz kapcsolni.. Következetesen kiáll véleménye mellett, még ha népszerűtlen dologról van is szó.. Hatékonyan közreműködik tehetséges beosztottjai vezetővé való képzésében Átlag: Pontozás: Kitöltötte: vezető beosztású: fő : Teljes mértékben így van. tantestület tagja: fő : Általában így van, de előfordulnak kivételek. minőségbiztosítási csop. tagja: fő : Részben így van. : Nagyon ritkán előfordul, hogy így van. : Egyáltalán nincs így. Dátum: : Nem is hallottam róla.

32 . STRATÉGIA ÉS OPERATÍV TERVEZÉS A szervezet (intézmény) hogyan fogalmazza meg küldetését, értékrendjét, stratégiáját (jövőképét) hosszútávra szóló elképzeléseit - közép- és rövidtávú terveit, valamint hogyan alakítja az ezekben foglaltakat intézkedésekké (intézkedési tervekké, munkatervekké)?. Intézményünk alapdokumentumai (PP, IMIP) egyértelműen meghatározzák az intézmény küldetését, pedagógiai hitvallását, értékrendjét.. Intézményünk alapdokumentumai egyértelműen meghatározzák az intézmény stratégiai céljait, a célok megvalósítását szolgáló feladatok és követelmények rendszerét.. A stratégiai célkitűzéseink megvalósítására munkaterveket (intézkedési terveket) dolgozunk ki, melyek egyértelműem megjelölik az elvárásokat (sikerkritériumokat) és a felelősöket.. Intézményünkben hatékony tevékenységet fejtünk ki annak érdekében, hogy a pedagógiai programot, az éves munkatervet, intézkedési terveket mindenki megismerje, elfogadja és magáévá tegye.. Intézményünkben a vezetés figyelemmel kíséri, ellenőrzi és értékeli a megfogalmazott értékrend és célok érvényre jutását, teljesülését..6 Intézményünkben a vezetés ellenőrzi a kitűzött feladatok (munkatervek, intézkedési tervek) teljesülését, a megvalósítás eredményeit, és szükség szerint módosítást hajtanak végre..7 A PP aktualizálásában (módosításában), a munkatervek összeállításakor figyelembe vesszük az összes lényeges adatot és igényt, amelyek a jogszabályokból (központi és helyi rendeletekből), valamint a partnereink igényéből következnek..8 Az intézmény vezetése még a célok kitűzése előtt, és a munkatervek összeállítása előtt konzultál minden munkatárssal annak érdekében, hogy mindenki meg tudja jelölni/nevezni, hogy személy szerint mivel tud / mivel járul hozzá azok megvalósításához..9 Intézményünk céljait, feladat- és követelményrendszerét a szülőkkel gyermekük intézménybe lépésekor/tanévkezdetkor ismertetjük. Lehetőséget biztosítunk számukra megvalósulás nyomon követésére.. Hangsúlyt fektetünk a körzetünkbe tartozó intézmények közötti szakmai tapasztalatcserére, egymás munkájának megismerésére. A megismert értékeket hasznosítjuk nevelőmunkánkban.. Partnereink számára intézményünket bemutató kiadványt biztosítunk. Az intézkedési tervek megvalósulásáról értékelő megbeszéléseket tartunk munkaértekezleten, félévkor, év végén. Átlag Pontozás: Kitöltötte: vezető beosztású: fő : Teljes mértékben így van. nem vezető beosztású: fő : Általában így van, de előfordulnak kivételek. minőségbiztosítási csop. tagja: fő : Részben így van. : Nagyon ritkán előfordul, hogy így van. : Egyáltalán nincs így. Dátum: : Nem is hallottam róla.

33 . A DOLGOZÓK IRÁNYÍTÁSÁNEK ÉRTÉKELÉSE Hogyan hasznosítja az intézmény a dolgozók képességeit?. A vezetők egyeztetik kollégáikkal (pedagógus és nem pedagógus dolgozókkal) a velük szemben támasztott elvárásokat és a teljesítményük mérésére/értékelésére szolgáló kritériumokat.. A vezetők minden tanévben, minden munkatárssal személyes vagy csoportos beszélgetés keretében értékelik a teljesítményt, meghallgatják a dolgozók ezzel kapcsolatos véleményét, és meghatározzák, hogy miben kell a dolgozóknak fejlődniük.. Az intézmény vezetése rendszeresen tart csoportos, kétirányú kommunikáción alapuló megbeszéléseket, ahol informálják a munkatársakat, megismerik javaslataikat, véleményüket, valamint megválaszolják kérdéseiket.. A vezetőség az intézmény jövőképével, fejlesztési tervével összhangban minden dolgozó számára - a dolgozóval közösenképzési (esetleg karrier-) tervet készít.. A vezetés felhatalmazza a pedagógusokat és más munkatársakat arra, hogy saját hatáskörükben döntéseket hozzanak olyan ügyekben és területeken, ahol ehhez minden információval, tudással és képességgel rendelkeznek..6 A vezetés ellenőrzi, hogy az új dolgozó/dolgozók megismerjék az intézmény küldetését, értékrendjét, alapdokumentumait, belső szabályzóit..7 A vezetés hatékonyan kapcsolja össze az egyes dolgozók és az intézmény szükségleteit..8 A vezetők motiválják a munkatársakat lelkesedésükkel, optimizmusukkal. Átlag Pontozás: Kitöltötte: vezető beosztású: fő : Teljes mértékben így van. nem vezető beosztású: fő : Általában így van, de előfordulnak kivételek. minőségbiztosítási csop. tagja: fő : Részben így van. : Nagyon ritkán előfordul, hogy így van. : Egyáltalán nincs így. Dátum: : Nem is hallottam róla.

34 . ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Mennyire hatékonyan és hatásosan irányítják, fejlesztik az intézmény erőforrásait?. A rendelkezésünkre álló pénzügyi erőforrások nagysága, felhasználása összhangban áll intézményünk deklarált céljaival... Gazdálkodási folyamataink szabályozottak, ismertek, ezek betartásával járunk el.. A pénzügyi erőforrások felhasználását ellenőrzik.. Az infrastruktúra (épület, udvar, azok gépészeti és egyéb felszerelése) és egyéb technikai eszközök üzemeltetése biztonságos és szabályozott, karbantartásuk megoldott.. A rendelkezésre álló infrastruktúrát és technikai eszközöket hatékonyan használjuk ki..6 Biztosított az intézmény jogszabályban meghatározott/hatékony működéséhez szükséges, megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozói létszám..7 Minden dolgozó rendelkezik a munkavégzéshez szükséges eszközökkel..8 Minden dolgozót ellátnak a hatékony munkavégzéshez szükséges információval. (A döntéshez, feladatellátáshoz szükséges információk eljutnak minden érintett dolgozóhoz.).9 Biztosítottak a tanulók egészséges munkakörülményei.. Biztosítottak a dolgozók egészséges munkakörülményei.. A tankönyvek, taneszközök kiválasztására kidolgozott eljárásrend biztosítja, hogy teljesülhessenek a nevelési- oktatási célkitűzéseink, és érvényre jusson az intézmény értékrendje. Átlag: Pontozás: Kitöltötte: vezető beosztású: fő : Teljes mértékben így van. nem vezető beosztású: fő : Általában így van, de előfordulnak kivételek. minőségbiztosítási csop. tagja: fő : Részben így van. : Nagyon ritkán előfordul, hogy így van. : Egyáltalán nincs így. Dátum: : Nem is hallottam róla.

35 . AZ OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK, AZOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE Hogyan azonosítja és irányítja, vizsgálja felül és fejleszti az intézmény folyamatait?. Az oktatási, nevelési és a működési folyamataink összhangban vannak az intézményünk PP-jával. Rendszeresen megtervezzük munkánkat.. Az intézmény dolgozói ismerik a tanév kulcsfontosságú folyamatait.. A kulcsfolyamatokat intézkedési tervekben dokumentáltuk: feladatsor, felelős, határidő, sikerkritérium, mérési-értékelési mód feltüntetésével. Hogyan érvényesül mindez az alább felsorolt területeken? - partnerkapcsolatok kezelése (partneri igények felmérése, kommunikáció a partnereinkkel) - tanárok, munkatársak felvételének módja, az alkalmazás követelményei - a biztonságos és egészséges tanítás, tanulás feltételeinek biztosítása - veszélyeztetés, veszélyek (stressz, drog, alkohol, dohányzás stb.) felismerése, kezelése - minden pedagógus ismeri a PP. cél-, feladat- és követelményrendszerét - kidolgozott és ismert a tanulók értékelésének közös követelményrendszere mérőeszközei - kidolgozott és ismert a nevelő-oktató munka ellenőrzési, értékelési rendszere - kidolgozott és ismert a pedagógusok értékelési (jutalmazási) rendszere. A kulcsfontosságú folyamatok megvalósításában feladat és felelősségi jogkörrel rendelkező személyek dolgoznak..6 A dolgozók ismerik: munkaköri leírásukat, a Szervezeti és működési szabályzatot a Házirendet.7 Munkánkban hangsúlyos szerepet kap a tanulók egyéni és differenciált fejlesztése..8 Intézményünkben van dolgozói érdekvédelmi szervezet, annak szabályzatába foglaltak érvényesülnek a mindennapi munka során..9 Fontosnak tartjuk intézményünk megismertetését lakóhelyünkkel, beiskolázási körzetünkkel, kistérségi, megyei társintézményeinkkel. Átlag Pontozás: Kitöltötte: : Teljes mértékben így van. vezető beosztású: fő : Általában így van, de előfordulnak kivételek. nem vezető beosztású:. fő : Részben így van. minőségbiztosítási csop. tagja: fő : Nagyon ritkán előfordul, hogy így van. : Egyáltalán nincs így. Dátum: : Nem is hallottam róla.

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN Tartalomjegyzék A teljesítmény-értékelés tárgya 3. Törvényi meghatározás

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Intézményi önértékelés

Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu 2015.08.31. Forrás: petroczigabor.hu Tantestület a pedagógusok 50 %-ának önértékelésére kerül sor

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2007 Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályzata Felelős: az Hatóköre:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM OM: 035280 NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségirányítási vezető Hatályba

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009.

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Tartalomjegyzék 1. Általános rész...6 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból...6 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései. Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései. Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa Az iskolai tanulás tervezésének meghatározói Alapkészségek, képességek Pszichológiai determináció Műveltség Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

7. Jövőkép. 7.1. Vezetői feladataim

7. Jövőkép. 7.1. Vezetői feladataim 7. Jövőkép 7.1. Vezetői feladataim Iskolánknak szakgimnáziumként kell működnie 2016 szeptember elsejétől. A Nemzeti köznevelésről szóló törvényt, a NAT és a kerettantervek változásait napra készen kell

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY Hatályos: 2011. február 2-tól 1 1. A szervezeti és működési szabályzat módosításának általános rendelkezései és hatálya 2. SZMSZ célja,

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben