MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában lelkesült igyekezettel és nagy fáradozásokkal alkottak meg. Mindezt örökségként teszik majd a kezetekbe, hogy azokat átvegyétek, tovább képezzétek és egykor gyermekeiteknek becsületesen továbbadjátok. A.Einstein 1

2 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény bemutatása 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése minıségügyi szempontból 2. Intézményi minıségpolitika 2.1. A fenntartói MIP-bıl az intézményünkre vonatkozó feladatok 2.2. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata 2.3. Minıségcélok 3. Intézményi minıségirányítási rendszer 3.1. A vezetés felelıssége, elkötelezettsége Jogi megfelelıség A MIP mőködtetése 3.2. A tervezés intézményi folyamata Stratégiai tervezés Éves tervezés 3.3. Döntési folyamat 3.4. Humán erıforrás a munkatársak kiválasztása és segítése a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése (a továbbképzési rendszer) 3.5. A belsı kommunikációs rendszer mőködtetése 3.6. A minıségfejlesztési szervezet mőködése 4. Intézményi mérés, ellenırzés, értékelés rendszere 4.1. Alapelvek 4.2. Célok 4.3. Az értékelés feladatai 4.4. A pedagógiai munka ellenırzéseinek területei A nevelı oktató munka éves értékelése Az országos kompetencia mérések eredményeinek értékelése Pedagógusok teljesítményértékelése Vezetıi feladatokat ellátók teljesítményértékelése Önértékelés 5. Partnerkapcsolatok mőködtetése 5.1. Az önértékelésbe bevont partnerek 5.2. Partneri igény és elégedettség mérés folyamata, eljárásrendje 6. Dokumentumok kezelésének folyamata 6.1. Vezetıi ellenırzés dokumentumai 6.2. Pedagógusok ellenırzésének dokumentumai 6.3. Minıségirányítással kapcsolatos dokumentumok 7. A minıségirányítási rendszer mőködésének értékelése, felülvizsgálata 7.1. A felülvizsgálat módja 7.2. A minıségirányítási program eredményessége 7.3. Környezeti, társadalmi hatása 2

3 8. Zárórendelkezések 9. Mellékletek 3

4 1. Általános rész 1.1. Az intézmény bemutatása 2006.augusztus 1-óta társult intézményként mőködnek a két község óvodái iskolái. A székhely Bogyiszlón található, a fenntartó a két község képviselı-testülete. A tagintézmények rövid bemutatása 1. Bogyiszló a Duna, a Sió és a Gemenci erdı ölelésében helyezkedik el, szép természeti környezetben nyarán adták át a szekszárdi Duna hidat mely természetromboló hatása mellett fejlıdést jelenthet a község és mintegy 2500 lakosa számára. Az iskola a Holt-Duna mellett helyezkedik el, csodálatos környezetben. Tanulóink létszáma hosszú távon fı. Az iskolánkban közel 30% a cigány tanulók aránya. Többségük rendezett családi háttérrel bír. A nevelıtestület létszáma 20 fı. Minden nevelı rendelkezik megfelelı szakképesítéssel, sokan végeztek el tanfolyamokat, továbbképzéseket. A HEFOP és a sikeres pályázatok lehetıvé tették, hogy 2006-ban három, 2007-tıl már hat tanteremben interaktív táblát, projektort, számítógépet, a tanítás-tanulás legmodernebb eszközeit üzemeltessük 2007 szeptemberétıl minden tanterembıl elérhetı a szélessávú internet. Feltétlen szükséges öltızık, zuhanyozók építése. Hiányzik a tornaterem, melyet a tágas, szép udvar, a sportpályaa megépült lelátó - sem pótolhat gyermekeink számára. Óvoda: Az óvoda községünk központjában helyezkedik el, gazdag zöldövezet veszi körül. Nagy alapterülető füves játszóterünk van, sok szép faragott játékkal, mellyel elısegítjük a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Óvodánk udvarai tágasak, játékszerekkel felszerelésük folyamatosan történik (elsısorban pályázaton nyert támogatásokból sikerült megvalósítani). Az óvodában 100 kisgyermeket 7 óvodapedagógus nevel, és az ı munkájukat 4 dajka segíti. A hátrányos helyzető gyermekek jelentıs részét képezik a cigány etnikumhoz tartozó gyermekek, akiknek többségénél halmozottan jelentkeznek a problémák. 2. Fácánkert: Az óvodában 2 óvodapedagógus, 1 dajka dolgozik. A lakóterület jellegébıl adódóan (zsáktelepülés) sok a szociálisan hátrányos helyzető család (munkanélküliség). A szülık iskolázottsága alacsony szintő. Ez a szociokulturális környezet indukál egy nagyon tudatos tevékenységet a hátránykompenzálásban és a tehetséggondozásban. Szeretnénk folyamatosan fejlıdni, elırelépni. Ezért fontosnak tartjuk a minıségbiztosítási rendszer kiépítését és mőködtetését, folyamatos fejlesztését, hiszen a mai óvodáknak és iskoláknak meg kell felelnie a kor kihívásainak, s ezt úgy lehet biztosítani, ha figyelembe vesszük a partnerek igényeit, elvárásait. Ez alapján meg tudjuk határozni, hogy szükség van-e változtatásra, új célok, feladatok bevezetésére. A Comenius I. programra épülı MIP lehetıvé teszi, hogy anyagi és szakmai segítséggel tudatosabbá és szervezettebbé váljon a munkánk. 4

5 1.2.Az intézmény szervezeti felépítése minıségügyi szempontból Igazgató BECS vezetı Munkacsoport Szülık Gyermekek/ tanulók Pedagógus és nem pedagógus dolgozók Külsı partnerek 2. Intézményi minıségpolitika 2.1. A fenntartói MIP-bıl az intézményünkre vonatkozó feladatok Az önkormányzati MIP-ben megfogalmazott célkitőzés megvalósításához intézményünknek az alábbi fı feladatoknak kell eleget tennie: 1. A tervezett ellenırzések elıkészítése. 2. Az intézmény pedagógiai munkájának eredményessége belsı, intézményi tervezés és értékelés 3. A feladatellátás hatékonysága érdekében szervezési és gazdálkodási feladatok: Osztályok, csoportok szervezése a Ktv. 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszámok figyelembevételével. Az intézményi költségvetés tervezése és felhasználása; adatközlés, egyeztetés, beszámolás a Pénzügyi Osztály elıírásai alapján. A belsı ellenır ellenırzési terve alapján végzendı ellenırzés elıkészítése. 4. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 5. A szociális hátrányok kompenzálására a Pedagógiai Programban, éves munkatervben meghatározott feladatok ellátása. 6. Pedagógus-továbbképzés a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint (éves és középtávú feladatok). 7. Együttmőködés a közmővelıdési és közoktatási intézményekkel. 8. Az egészséges életmódra nevelés hatékonyságának folyamatos javítása, ennek írásbeli értékelése. 5

6 2.2. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozat Intézményünk vezetése és nevelıtestülete a partnereink megelégedettségét szolgáló kapcsolatok megerısítésére törekszik, munkájuk során elkötelezettek a minıség iránt. A minıség irányításában a vezetés felelıssége elsıdleges és meghatározó. Minıségirányítási rendszerünket a COMENIUS I. követelményeinek megfelelıen alakítottuk ki, mőködtetjük, és azt folyamatosan fejlesztjük. Céljaink elérése érdekében nevelı-oktatómunkánk a gyermekek, tanulók önálló megismerı tevékenységén alapul. Véleményünk szerint minıségi a nevelés és az oktatás akkor, ha gyermekeink, tanulóink képességeikhez mérten optimálisan fejlıdnek, ha jól és biztonságban érzik magukat intézményeinkben, ha pedagógusaink folyamatosan keresik és alkalmazzák az adott gyermek és tanulócsoport fejlesztéséhez szükséges módszereket, ha a korszerő módszertani elemek /témahét, projekt, moduláris oktatás/beépül a mindennapi tanári munkába, ha biztosítjuk a szociálisan hátrányos helyzető tanulók integrált nevelését. A szülık elvárásainak megfelelve sokféle, változatos tartalmú szabadidıs programot szervezünk. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodákban, iskolában folyó munkában a szülı aktív társként legyen jelen. Törekvésünk az, hogy tanítsuk meg tanulóinknak a demokratikus elvek tiszteletét, a konfliktusok hatékony elemzését, kezelését, a másság elfogadását. Célunk, hogy az intézményeinkbıl kikerülı gyerekek nyitottak legyenek környezetük felé, tiszteljék társaikat, pedagógusaikat és a felnıtteket. Minıségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, gyermekekre, tanulójára, minden folyamatára és tevékenységére Minıségcélok Minıségcéljainkat Pedagógiai Programunk elvárásai alapján határoztuk meg. 1. Célunk, hogy a nevelı-oktató munka során a pedagógusok módszerei, felkészültsége, értékelése a tanulók tudása jól megfeleljen a partnerek elvárásainak. 2. Célunk az Integrációs Pedagógiai Rendszer hatékony alkalmazása. 3. Célunk a kompetenciaalapú oktatás során elsajátított módszerek alkalmazása 4. Arra törekszünk, hogy gyermekeink, tanulóink képességei optimálisan fejlıdjenek, viselkedésük folyamatosan javuljon, felkészülésük a felnıtt létre megalapozott legyen. 5. Körülményeinkhez képest biztosítjuk a gyermekeink, tanulóink és dolgozóink számára az esztétikus, egészséges és biztonságos környezetet. 6. Törekvésünk, hogy tanulóink véleménynyilvánulásaikban reálisak, nyíltak, a rendelkezésükre álló lehetıségekkel elégedettek legyenek. 7. Célunk az, hogy a szülıkkel való kapcsolattartás során megırizzük nyíltságunkat, segítıkészségünket. 8. Továbbra is igyekszünk megfelelni külsı partnereink pozitív megítélésének. 6

7 3. Intézményi minıségirányítási rendszer 3.1. A vezetés felelıssége, elkötelezettsége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa a minıség iránti elkötelezettségét, a folyamatos fejlesztéshez szükséges erıforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelıen; a külsı és belsı jogrendszer és szabályozók elıírásainak betartásával, a minıségpolitikai nyilatkozat, a pedagógiai program 5 évenkénti felülvizsgálatával, az éves munkatervek készítésével és a 4 évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával Jogi megfelelısség Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését szabályozó jogi dokumentumok, a fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetıek legyenek, azokat az alkalmazottak (meg) ismerjék és betartsák. A hozzáférhetıség, a megismerés biztosítása A Közoktatási tv., a KJT., fontos rendeletek nyomtatott formában megtalálhatók az igazgatói és a gazdasági irodákban. Az intézményi mőködést szabályozó külsı jogrendszer elemei a internetes honlapon tekinthetık meg. Legfontosabb intézményi dokumentumok Megnevezés Elérhetıség 1. Alapító Okirat Igazgatói iroda 2. Pedagógiai program Ig. és ig.h. iroda, tanári Szervezeti és Mőködési Szabályzat Ig. és ig.h. iroda, tanári, 3. Házirend Tantermek, folyosó 4. Továbbképzési Program és Beiskolázási terv Ig. iroda Intézményi éves munkaterv, munkaközösségi munkatervek, diákönkormányzat munkaterve, 5. A félévi és az éves beszámoló Ig. és ig.h. iroda, tanári, munkaközösségvezetık Ig. iroda 6. Szülıi közösség munkaterve Ig. iroda 7. Közalkalmazotti Megállapodás KAT-elnök, ig. iroda Az intézményi ügyintézés dokumentumai, munkaügyi Ig. és gazdasági iroda dokumentumok, a gazdálkodást szabályzó dokumentumok, védelmi szabályzatok 8. Tőzriadó terv Minden osztály- és szaktanteremben 9. Intézményi MIP Ig.iroda, tanári, könyvtár A MIP mőködtetése A Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Minıségirányítási Programjának mőködtetéséért az igazgató a felelıs. Intézményeinkben a COMENIUS minıségfejlesztési programban is együttdolgozó 3 3 fıs munkacsoport végzi a minıségirányítással kapcsolatos munkát. A minıségirányítási vezetı a BECS vezetı. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása, felügyelete. A 3 fıs munkacsoport beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgató és az alkalmazotti kör felé. 7

8 A munkaköri leírásukban elıírtaknak megfelelıen végzik a MIP mőködtetésének feladatát. Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelıen mőködtetjük. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként a törvényi változásoknak megfelelıen végezzük el. A MIP mőködtetése felelısségteljes, idıigényes munka, ezért a munkacsoport vezetıje és tagjai munkavégzésük arányában anyagi juttatásban részesülnek A tervezés intézményi folyamata Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékő a Helyi Nevelési/Pedagógiai Programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Az éves értékelés felöleli az intézmény mőködésének értékelését és a javító, fejlesztı tevékenységek eredményeit, s meghatározza az ebbıl adódó feladatokat Stratégiai tervezés A folyamat célja: az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. A folyamat leírása: 1. A Nevelési/Pedagógiai Program felülvizsgálata 5 évenként októberben történik. Elsı lépésként az intézmény vezetése áttanulmányozza a Közoktatási törvényt és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. Az igazgató ismerteti a tantestülettel a módosításra, kiegészítésre szoruló területeket. 3. Novemberben a megalakult munkacsoportok elvégzik a kijelölt területek elemzését, s módosító javaslataikat leadják az igazgatónak. 4. Decemberben nevelıtestületi/tantestületi értekezleten az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a Pedagógiai Program, fejlesztési módosításait, melyet elızıleg a szülıi közösség képviselıivel és a DÖK-kel is véleményeztetett. 5. Januárban az igazgató a módosított Pedagógiai Programot felterjeszti az önkormányzathoz jóváhagyásra. 6. Elfogadás után, februárban a végleges programot az igazgató az osztályfınökök s a DÖKvezetık, valamint az óvodavezetı segítségével megismerteti közvetlen partnereinkkel (szülık, gyerekek) különbözı fórumokon Éves tervezés A munkaterv célja, hogy meghatározza az intézmények nevelı oktató munkáját, szabályozza idıben és felelısökre lebontva az éves feladatokat. A folyamat leírása: 1. Júniusban legkésıbb a tanévzáró értekezletig az igazgató kéri a munkaközösségek javaslatait a következı tanévre vonatkozóan. 2. Augusztusban az igazgató, ill. az óvodavezetı a munkaközösségek javaslatai alapján elkészíti az intézmény éves munkatervét mint munkaanyagot, melynek fıbb részei: Beszámolás a nyári munkákról A tanév rendjébıl adódó feladatok helyi megvalósítása Tanítás nélküli munkanapok A tanév kiemelt pedagógiai célkitőzései, benne az éves IPR-terv megvalósítása Az iskolai nevelı oktató munka ellenırzésének részeként elvégzendı mérések A feladatok ütemezése, felelısök / Program és idıterv/ A belsı ellenırzés terve Beosztások, felelısök 3. A tanévnyitó értekezleten az igazgató/óvodavezetı a nevelıtestület elé tárja az éves munkatervet megvitatásra. A nevelıtestület dönt az elfogadásról. 8

9 4. Október 1-jéig a munkaközösség-vezetık, a DÖK vezetı és az igazgatóhelyettes megkapja a munkatervet, 1 példány kifüggesztésre kerül az óvodavezetıi irodában, ill. a tanári szobában, 1 példányt megkap az óvodai - iskolai szülıi szervezet képviselıje, s 1 példányt elküld az igazgató a fenntartónak. 5. Az igazgató jóváhagyása után életbe lépnek a fent felsorolt munkatervek, s az egyes közösségek ez alapján végzik éves munkájukat Döntési folyamat Az intézmény belsı szervezeti egységeit, vezetıi szintjeit az SZMSZ tartalmazza. Az iskola vezetéséért az igazgató a felelıs, az intézmény egészét érintı fontos kérdésekben kéri a nevelıtestület, a technikai dolgozók, a szülık és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Ezután születik meg a döntés. Az SZMSZ szabályozza a nevelıtestületi döntések, határozatok, átruházott feladatkörök folyamatát és a szakmai munkaközösségek tevékenységét, jogait és feladatait. A döntési folyamat ábrázolása: Igazgató Óvodai intézmény egység vezetı Tagóvodavezetı Fácánkert Igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetık DÖK-vezetı KAT- vezetı Az igazgató tájékoztat és véleményt kér, ezután hozza meg döntéseit Humán erıforrás Célunk: a) A megfelelı, szakképzett munkaerı kiválasztásával, fejlesztésével a kitőzött minıségcélok elérése. b) Az új munkatársak az intézményi hagyományok és az elfogadott értékek, a biztonságos munkavégzés szabályait és feltételeit a mentor segítségével megismerjék, és a gyakorlatban alkalmazzák A munkatársak kiválasztása és segítése A belépı új munkaerı kiválasztására és segítésére (figyelembe véve a jogszabályokat) az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a pedagógusokra és a nem pedagógus dolgozókra vonatkozóan. Eljárásrend az emberi erıforrások kiválasztási és betanulási rendjének mőködtetésére (pedagógus munkatárs). 9

10 A) Eljárásrend az emberi erıforrások kiválasztási és betanulási rendjének mőködtetésére (pedagógus munkatárs) Lépések Módszer Eszköz Érintettek Felelıs Határidı I. Pályázat kiírása pályáztatás II. III. IV: V. Határidıre beérkezı pályázatok értékelése Személyes beszélgetés a pályázóval Az intézmény céljainak megismertetése A feltételrendszer megismertetése dokumentumelemzés beszélgetés beszélgetés beszélgetés VI. Kinevezés döntés médiák Oktatási Közlöny szakmai önéletrajz dokumentumok, pályázat küldetésnyilatkozat Pedagógiai Program munkajogi dokumentumok kinevezés, munkaköri leírás VII. Patronáló pedagógus kijelölése felkérés megbízás VIII. Személyes találkozások (a patronáló tanárral) bemutatás az adott szakmai munkaközösség pályázó, igazgató pályázó, igazgató pályázó, igazgató pályázó, igazgató pályázó, igazgató patronáló pedagógus, pályázó, igazgató munkatársak, új munkatárs, patronáló tanár igazgató igazgató tanév vége pályázat határideje (augusztus 1.) igazgató augusztus 15. igazgató augusztus 15. igazgató augusztus 15. igazgató augusztus 20. igazgató augusztus 28. igazgatóhelyettes szeptember 10. Szempontok a mentor kiválasztásához: legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa, lehet munkaközösség-vezetı, ill. más kiválasztott tanító vagy tanár A mentor feladata: a belépı új, pályakezdı, ill. nem pályakezdı, hosszabb távollétrıl visszaérkezı kollégának, ill. új feladat betöltése esetén napi segítséget ad informális problémák megbeszélése alapdokumentumok megismertetése intézményi hagyományok megismertetése 10

11 A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése A továbbképzési rendszer mőködtetése: A 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet alapján az igazgató által elkészített s a nevelıtestület által elfogadott ötéves továbbképzési program az irányadó az éves beiskolázási terv elkészítésénél. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a rendszer jól mőködik. A szempontrendszer felülvizsgálata, korrekciója 5 évente történik. Célunk: A humán erıforrás tudatos fejlesztése a képzési rendszer kihasználásával és a pedagógustovábbképzési rendszer kínálta lehetıségek figyelembevételével, az intézmény pedagógiai célkitőzéseinek elérése a munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban. Célunk, az elmúlt évek pályázatai során teljesített képzések, /HEFOP 2.1.3, HEFOP 3.1.3/, az ott elsajátított ismeretek átadása a tantestület tagjainak /belsı képzések/. Ezen képzések azonkívül, hogy ismereteket közvetítenek, beszámíthatók a hétévenkénti továbbképzésekbe is. Célunk továbbá a hálózati tanulás fejlesztése. A folyamat leírása: 1. Minden év elején az igazgató ismerteti a továbbképzési lehetıségeket, ill meghirdeti a belsı képzések témaköreit a nevelıtestület számára. 2. A továbbképzésre jelentkezık március 8-ig kiválasztják a számukra megfelelı képzést, melyre írásban jelentkeznek. 3. Március 10-ig az igazgató elıterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket. 4. A tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetıségek alapján kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát. A közalkalmazotti tanács ezzel egy idıben véleményezi a jelentkezéseket. 5. Március 14-ig az iskola igazgatója véglegesíti a továbbtanulók személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetıségeket és az iskola elsıdleges érdekeit. 6. Március 15-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet, szükség esetén a nevelıtestület jóváhagyásával módosítja. 7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdetı intézményekbe, és befizetik a tandíj rájuk esı részét. 8. A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a szerzett ismereteikrıl a munkaközösségeknek illetve a tantestületnek. Szakdolgozatuk fénymásolatát leadják a könyvtárnak. 9. Az igazgató minden évben a félévi értekezleten és az év végi beszámolóban értékeli a beiskolázási terv megvalósulását, és ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra A belsı kommunikációs rendszer mőködtetése Intézményünkben az alább felsorolt módon és eszközökkel történik az információáramlás. Az információáramlás eszközei: - levél, értesítés - meghívó - szórólap, plakát - tájékoztató füzet, üzenıfüzet - faliújság, sulifal - hirdetıtáblák - telefon - Az információáramlás területei: - munkaértekezlet 11

12 - nevelıtestületi értekezlet - háromhavonta történı kompetenciaalapú értékelés - esetmegbeszélések - vezetıségi megbeszélés - kibıvített iskolavezetés értekezletei - alkalmazotti értekezlet - szülıi értekezlet - fogadóóra - SZMK- választmányi értekezlete - egyéni beszélgetések - rendkívüli szülıi értekezlet - munkaközösségi értekezlet - félévzáró értekezlet - tanévzáró értekezlet - tanévnyitó, tanévzáró ünnepély - iskolagyőlés - igazgató és gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs fogadóórája 3.6. A minıségfejlesztési szervezet mőködése (belsı értékelési rendszer mőködtetése) A Comenius I. modell követelményeinek megfelelıen intézményünkben kiépítettük a partnerközpontú mőködés feltételrendszerét. A partnerközpontú mőködés fenntartása érdekében változatlanul megmarad a munkacsoport (3-3 fıvel). Az irányított önértékelés szabályzatában lefektetett módon 4 évente a munkacsoport elvégzi az önértékelést. Az eredmények ismeretében szükség esetén - intézkedési terv készül. Ennek célkitőzéseit beépítjük az éves iskolai munkatervbe, amelynek alapján a további belsı szabályzatok készülnek (munkaközösségek munkatervei, DÖK munkatervek). Minden szabályozásnál fokozottan figyelünk arra, hogy összhangban legyen az intézményi alapdokumentumokkal (Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ). Az elkészült szabályozásokat a teljes munkatársi körrel megismertetjük. A közösen elfogadott és kialakított mőködési rendszert mindannyiunkra nézve kötelezınek tartjuk. Az intézmények vezetése és a munkacsoport tagjainak elkötelezettségével, példamutatásával hangsúlyozza a partnerközpontú mőködés jelentıségét és fontosságát. 4. Az intézményi mérés, ellenırzés, értékelés rendszere 4.1. Alapelvek A nevelı-oktató munka óvodánkra, iskolánkra vonatkozó ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az intézményekkel kapcsolatban álló partnerek (elsısorban a tanulók, a szülık, a fenntartó és a nevelık) intézményeinkkel szembeni igényeinek, elvárásainak történı megfelelést szolgálja. Az intézményben folyó belsı ellenırzés a jogszabályokban és az intézmény belsı szabályzataiban (elsısorban a pedagógiai programban, a szervezeti és mőködési szabályzatban és a házirendben) meghatározott elıírásoknak való megfelelést vizsgálja. Az intézmények - belsı ellenırzési rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a szervezeti és mőködési szabályzat, a belsı ellenırzési szabályzat, illetve az évente az iskolai munkaterv részeként összeállított belsı ellenırzési terv határozza meg. 12

13 A nevelı-oktató munka ellenırzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti: - pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetık, óvodában a tagintézmény-vezetı, az ellenırzésre az igazgató által felkért pedagógusok, valamint külsı szakértık, - tanulók, óvodás gyermekek esetében: az intézmény pedagógusai, valamint külsı szaktanácsadók és szakértık. Az értékelés alapelvei: - a minıségfejlesztési célokkal való összhang, - objektivitás a dolgozók munkájának megítélésében, - konszenzus megteremtése, - önértékelés fejlıdésének elısegítése, - nyíltság és korrektség a vélemény-nyilvánításban, - megalapozottság az értékelésben Célok Az intézményben folyó értékelı tevékenység célja: hogy az ellenırzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelı-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az intézmények pedagógiai programjában megfogalmazott célkitőzéseinek. javuljon a pedagógusok önértékelése, fejlıdjön a nyílt és korrekt véleménynyilvánítás, a teljesítményértékelés nyújtson megfelelı alapot a dolgozók erkölcsi és anyagi elismeréséhez, javuljon a munka minısége, az egyén teljesítménye és a szervezet céljai közötti összhang megteremtése Az értékelés feladatai A nevelı-oktató munka értékelésének alapvetı feladata, hogy megerısítse a nevelıtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelı és oktató munka fejlesztésére A pedagógiai munka ellenırzésének területei A nevelı oktató munka éves értékelése Az intézmény nevelı-oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén, valamint az igazgatói megbízatás lejártakor a tanulók, a szülık és a nevelık véleményének figyelembevételével átfogóan értékeli. Indikátorok: Az intézmények mőködését jellemzı legfontosabb adatok (csoportlétszámok, tanulólétszám, óvodai csoportok, tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai). A nevelı és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, helyiségek, berendezések, tantárgyi szakmai anyagok). A nevelési, tanítási-tanulási folyamat eredményessége (beiskolázás adatai, tanulmányi átlageredmények, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma, versenyeredmények, a továbbtanulás alakulása). 13

14 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelı tevékenység eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek fejlıdése, szabadidıs tevékenységek, magatartási és viselkedési rendellenességek, gyermek- és ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók). Az újszerő pedagógiai eljárások használatának vizsgálata. Az IKT eszközök használatának vizsgálata. A kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása /kooperatív technikák, projektmódszer, témahét / A pedagógusok nevelı és oktató munkája (módszertani kultúra, egyéni fejlesztés eredményei, tanítási módszerek az óralátogatások alapján, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása). Az IPR mőködésének, az eszközrendszer használatának, ezek eredményességének vizsgálata. Az intézmények és a helyi társadalom kapcsolata (külsı kapcsolatok, részvétel a helyi közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák visszajelzése, az iskola és a tantestületi hírneve) Az országos kompetencia mérések eredményeinek értékelése Az országos kompetenciamérés azt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítóknak, a fenntartónak, a felmérésben érintett intézménynek, illetve az adott intézmény partnereinek, a szülıi szervezetnek (iskolaszék). A Kompetenciamérés azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely nélkülözhetetlen további fejlıdésükhöz. Az országos mérések eredményei fontos részét képezik az iskolánk pedagógiai folyamatainak. Az eredmények megismerése és elemzése segíti a hatékony, eredményes fejlesztı munkát. Nevelıtestületünk a Közoktatási Törvény 40. (11)-ben foglaltaknak megfelelıen a szülıi szervezet (iskolaszék) véleményének kikérésével minden tanév végén értékeli Az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, kiemelt hangsúllyal elemzi a kompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos nevelı-oktató tevékenységek megvalósítását, továbbá az országos kompetenciamérés eredményeit, az annak javítására tett intézkedések végrehajtását és eredményességét. Az országos kompetenciamérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. A használatban lévı tankönyveket, különös tekintettel arra, hogy mely könyvek alkalmasak a kompetencia alapú képzésre. Az értékelés alapján szükség esetén kidolgozzuk azokat az intézkedéseket, melyek segítségével intézményünk szakmai célkitőzései és a tényleges mőködés, valamint szakmai eredmények közelítenek egymáshoz. Amennyiben a fenntartó intézkedési terv készítésére szólít fel, azért, mert az országos mérési, értékelési eredmények alapján intézményünk nem érte el a jogszabályban rögzített minimumot, a tervet a felhívástól számított 3 hónapon belül elkészítjük. Az intézkedési terv készítése során feltárjuk a kiváltó okokat, körülményeket. Ehhez figyelembe vesszük az intézményi önértékelés, valamint a fenntartói ellenırzések, értékelések megállapításait. Az intézkedési terv készítéséhez és megvalósításához lehetıségeinktıl függıen külsı szakértı segítségét is igénybe vesszük. Felelıs: Igazgató-helyettes és az adott mérési periódusban érintett szaktanárok. Az értékelést a mérésben részt vevı összes tanulóra végezzük el, azután hogy az Oktatási Hivataltól megérkezett a központi összehasonlító adatbázis. Az értékelésen részt vesz a nevelıtestület minden tagja. 14

15 Folyamatszabályozás: Tanév rendje rendelet Országos kompetenciamérés lebonyolítása OM mérésekért felelıs intézményi koordinátor Országos jelentés a kompetenciamérésekrıl Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlító vizsgálata (intézményi átlag-országos átlag) OM mérésekért felelıs intézményi koordinátor, tanítók, tanárok A kompetenciamérés intézményi eredményei elérik-e a jogszabályokban meghatározott minimumot? Fenntartói felszólítás intézkedési terv elkészítésére Fenntartó Intézkedési terv készítésére Intézményvezetı Intézkedési terv megküldése a fenntartónak (3 hónapon belül) Intézményvezetı Intézkedési terv Intézkedési terv jóváhagyása Fenntartó Intézkedési terv Intézkedési terv végrehajtása Érintett pedagógusok STOP 15

16 Eljárásrend intézkedési terv készítése esetén Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidı Felelıs 3. Az alulteljesítés okainak feltárása, elemzése Háttértényezık vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülık iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása 5. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Pedagógusokra vonatkozóan Egyéb területek 7. A szülık tájékoztatása a fejlesztési tervekrıl 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása 1. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OH) 2. Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása A kérdıívek elemzése Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott eszközök - Motiválás Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. A feltárt okoknak megfelelı intézkedés meghozatala Fejlesztési tervek tartalma, együttmőködés, szülık bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe 3 hét 3 hét 1 hónap Érintett szaktanárok, igazgató helyettes Érintett szaktanárok, igazgató helyettes osztályfınökök Érintett szaktanárok, fejlesztı pedagógus, intézményvezetık 1 hónap osztályfınökök 1 hónap intézményvezetı A jóváhagyást követıen azonnal igazgató, érintett pedagógusok 16

17 Pedagógusok teljesítményértékelése Felelıs: igazgató A mérés érintettjei a pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak. Az értékelés periódusa: minden dolgozót 5 évente, legalább egy alkalommal az adott év június 30-áig. Az adott évben a teljesítményértékelésben részt vevı pedagógusok kiválasztása: Óvodapedagógusok Alsós tanítók Felsıs tanárok Napközis nevelık A szabályozás részét képezı formanyomtatványok a mellékletben megtalálhatók Közvetlen cél: a pedagógusok teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozottságának növelése, a dolgozó kapjon olyan átfogó értékelést munkájáról (visszajelzést erısségeirıl, fejlesztendı területeirıl), amely alapja és ösztönzıje lesz további fejlıdésének, fejleszti önismeretét, önértékelését, a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányainak kijelölése, az egyéni teljesítmény nyomon követése, különös tekintettel a képességfejlesztés során alkalmazott módszerekre, eljárásokra a munkatársak célirányos továbbképzésének, karrierfejlesztésének, az intézmény vezetıi utánpótlásának segítése. Közvetett cél: segítse elı az intézmény minıségcéljainak hatékonyabb megvalósulását, a napi gyakorlat és az intézményi célok közelítését, segítse elı az intézmény pedagógiai programjának, IPR-nek teljesülését, a partnerek (tanulók és szülık, fenntartó) elégedettségének fokozása, a teljesítményorientált szervezeti és vezetési kultúra megerısítése, a szervezet által megfogalmazott értékek elfogadtatása és fejlesztése, az emberi erıforrás optimális felhasználása, illetve fejlesztése annak érdekében, hogy növekedjék az alkalmazottak teljesítménye. Általános alapelvek: az értékelés területeit és módszereit a nevelıtestület javaslatainak figyelembevételével az igazgató határozza meg, a személyes adatok bizalmas kezelése, az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erıforrásokat. Elvárások az értékelık felé: széles körben győjtött információkkal, tényszerő adatokkal biztosítsák az értékelés megalapozottságát, vegyék figyelembe az intézményi sajátosságokat, 17

18 az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhetı legyen, adjanak lehetıséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét, tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat. Elvárások az értékeltek felé: mőködjenek együtt az értékelıkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék a teljesítményértékelést, fogadják bizalommal az értékelık megállapításait, használják fel saját fejlıdésükhöz az építı kritikát, ıszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban. Az értékelés szempontrendszere 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. Nevelı-oktató munka hatékonysága 3. A nevelı-oktató munka dokumentációja 4. Tanulókkal és a szülıkkel való kapcsolattartás minısége 5. Megbízhatóság, feladat- és felelısségvállalás, elkötelezettség 6. Csapatmunka, együttmőködés 7. Kreativitás, innováció 8. Kapcsolatok, kommunikáció 9. A pedagógiai munka a tanulók, szülık véleménye szerint Az információgyőjtés eszközei, használatának módja /A formanyomtatványok a mellékletben találhatók/ A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 8. nak megfelelıen az alábbi pontozási rendszert alkalmazzuk a formanyomtatványok értékelésekor: Az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámok: a) kiemelkedı minısítés három pont, b) megfelelı minısítés kettı pont, c) kevéssé megfelelı minısítés egy pont, d) nem megfelelı minısítés nulla pont. A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következık szerint kell meghatározni: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan minısítést kap a közalkalmazott. Ettıl eltérıen a közalkalmazott alkalmatlan minısítést kap, ha legalább egy minısítési szempont értékelése nem megfelelı. 18

19 A folyamat szabályozása Feladat Határidı Felelıs 1. Tanévkezdésre az adott évben értékeltek körének meghatározása. 2. Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, felelısök, értékelı megbeszélés idıpontja). 19 Szeptember Október Igazgató/óvoda tagintézményvezetı Becs tagok Igazgató, igazgató h., munkaköz. vez. Óvodavezetı Becs tagok 3. A szükséges iratminták, értékelı lapok elıkészítése Szeptember Becs tagok 4. Az értékeltek tájékoztatása, a teljesítményértékelési rendszer és az értékeléshez használt dokumentumok, iratminták hozzáférhetıségének biztosítása. 5. Az értékelésben résztvevık (független értékelık) felkérése, tájékoztatása, értékelı lapok átadása. 6. A korábbi évek dokumentumainak összegyőjtése, rendszerezése. 7. Tanulói, szülıi véleménykérés lebonyolítása (óvodában az EEI mérés eredményei alapján; iskolában a tanulói kérdıívek kitöltése az ıket nem tanító, az igazgató által felkért pedagógus jelenlétében történik). 8. Az értékelı és önértékelı lapok számítógépes összesítése. 9. Az elkészült (kitöltött) értékelı dokumentumok győjtése (hozzáférési jogosultság!). 10. Értékelı megbeszélés elıkészítése (legalább egy héttel az értékelı megbeszélés elıtt): idıpont egyeztetése az értékelt kollégával, tisztázni, kik vesznek részt a beszélgetésen (csak ig., vagy igh., mkv., minıségügyi vez.), átadni az értékelt számára az Önértékelı lapot, amit kitöltve hozzon magával. 11. Az értékelı megbeszélés lebonyolítása Megfelelı nyugodt körülmények biztosítása, legalább 1 óra idıtartam, Lehetıség a véleménycserére (meggyızı érvek esetén a vezetıi értékelés korrigálható!), Erısségek, fejlıdési irányok közös meghatározása, A következı értékelési idıszakra vonatkozó célkitőzések megfogalmazása, Október Szeptember Április - Május Január Április Május Május Május- Június Igazgató Becs tagok Óvodavezetı Igazgató Igazgató h., óvodavezetı Igazgató, igazgató h., munkaköz. vez. Igazgató, igazgató h., óvodavezetı munkaköz. vez. Igazgató h., óvodavezetı Igazgató, igazgató h., óvodavezetı munkaköz. vez. Igazgató Óvodavezetı

20 Mindezekrıl vezetıi feljegyzés, ami alapján egy héten belül elkészíti az Összegzı értékelést. 12. Az Összegzı értékelés átadása az értékelt pedagógusnak (Aláírások!). 13. Az összegzı értékelés egy példányának elhelyezése a személyi anyagban. 14. Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása (hozzáférési jogosultság!). Június Igazgató Óvodavezetı Június Igazgató Óvodavezetı Június Igazgató h. Óvodavezetı 20

21 ÓVODÁBAN DOLGOZÓK Látogatás értékelése /1. sz. melléklet/ Az óvodavezetı végzi, az értékelés évében legalább négy foglalkozás látogatása során. Dokumentumértékelı /2. sz. melléklet/ Az óvodavezetı végzi, az értékelés évében Pedagógusértékelı lap /3. sz. melléklet/ Az óvodavezetı végzi, az értékelés évében Dajkai értékelı lap /4. sz. melléklet/ A csoport dajkája tölti ki, a csoportban dolgozó óvodapedagógus vonatkozásában Pedagógus önértékelı lap /5. a. sz. melléklet/ Az értékelendı óvodapedagógusok végzik az értékelés évében Éves munka értékelése szempontsor az év végi beszámolóhoz /5. b. sz. melléklet/ Az óvodapedagógusok töltik ki, minden év május 15-ig Pedagógus teljesítményértékelésének összegzése /6. sz. melléklet/ A pedagógus személyi anyagába bekerül ISKOLÁBAN DOLGOZÓK Értékelı lap tanóra foglalkozás látogatásáról /7. sz. melléklet/ A munkaközösség-vezetı és/vagy igazgató, igazgatóhelyettes az értékelés évében tanító és egyszakos pedagógus esetében minimum négy órát, többszakos tanár esetében tantárgyanként minimum két órát látogat. Minden látogatást megbeszélés követ, amely az Értékelı lapon rögzítésre kerül. Munkaközösség-vezetı értékelı lapja pedagógusokról /8.sz.melléklet/ Az értékelés évében a pedagógusról értékelı lapot töltenek ki azok a munkaközösségvezetık, akikhez a pedagógus tartozik. Pedagógus önértékelı /9. sz. melléklet/ Pedagógusok végzik, az értékelés évében. Dokumentumértékelı /10. sz. melléklet/ Az igazgató vagy helyettes az értékelés évében tölti ki az adott pedagógusról. Pedagógus teljesítményértékelésének összegzése /11. sz. melléklet/ A pedagógus személyi anyagába bekerül Vezetıi és középvezetıi kompetenciák értékelése /12-13.sz melléklet/ A vezetık személyi anyagába bekerül 21

22 Középvezetıi értékelést összesítı lap /14. sz. melléklet/ A BECS vezetı végzi Nem pedagógus dolgozók értékelése / sz. melléklet/ Pedagógusok értékelnek, BECS tagok irányításával Nem pedagógus dolgozók értékelı összesítı lap /19. sz. melléklet/ A BECS vezetı végzi A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása Az intézmény Iratkezelési szabályzatában meg kell határozni a teljesítményértékelés dokumentumaira vonatkozó elıírásokat. A dokumentumok, bizonylatok kezelése az igazgató feladata és felelıssége. A teljesítményértékelés során megfogalmazott megállapítások felhasználhatósága: a pedagógusok elismerésénél, díjazásánál, ahol meg kell keresni annak okát, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet, amennyiben meg kell ítélni a pedagógus alkalmasságát, további foglalkoztatásának lehetıségét (pl. szerzıdéses foglalkoztatásnál), amikor a szervezet fejlesztését szolgáló döntéseket kell hozni. Valamennyi dokumentumot egy névre szóló győjtımappában kell tartani és a személyi anyagokra vonatkozó szabályok szerint kell tárolni és kezelni Vezetıi feladatokat ellátók teljesítményértékelése Felelıs: az igazgató Elsısorban pedagógusként dolgozó, de vezetıi feladatokat is ellátó munkatársakra, igazgatóhelyettesre, óvodavezetıre, tagintézmény-vezetıre, munkaközösség-vezetıkre terjed ki. Az értékelést 5 évente legalább egy alkalommal az adott év június 30-ig kell elvégezni Közvetlen cél: a vezetıi feladatokat ellátó pedagógusok teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, nyomon követése, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozottságának növelése visszajelzés az értékelt személy számára vezetıi és pedagógiai munkájának erısségeirıl, fejlesztendı területeirıl, amely alapja és ösztönzıje a további fejlıdésének a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányainak kijelölése Közvetett cél: az intézményi mőködés hatékonyságának, eredményességének növelése az intézmény pedagógiai programjának, IPR-nek teljesülése a szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése, a közösség által megfogalmazott értékek elfogadása és képviselete 22

23 az emberi erıforrások optimális kihasználása Elvárások az értékelık felé: tényszerő adatokkal biztosítsák az értékelés megalapozottságát, vegyék figyelembe a munkamegosztásból eredı egyéni sajátosságokat, adjanak lehetıséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét, tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat. Elvárások az értékeltek felé: mőködjenek együtt az értékelıkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék a teljesítményértékelést, fogadják bizalommal az értékelık megállapításait, használják fel saját fejlıdésükhöz az építı kritikát, ıszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban. Az értékelés szempontrendszere A pedagógiai munkájára vonatkozóan 1. Szakmai felkészültség, fejlıdés 2. Nevelı-oktató munka hatékonysága 3. A nevelı-oktató munka dokumentációja 4. Tanulókkal és szülıkkel való kapcsolattartás minısége 5. Megbízhatóság, feladat- és felelısségvállalás, elkötelezettség 6. Csapatmunka, együttmőködés 7. Kreativitás, innováció 8. Kapcsolatok, kommunikáció 9. A pedagógiai munka a tanulók, szülık véleménye szerint A vezetıi kompetenciákra vonatkozóan 1. Feladatvezérlés, iránymutatás 2. Helyzetfelismerés, kreativitás 3. Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlıdés 4. Emberi kapcsolatok, kommunikáció A vezetık pedagógiai munkáját ötévente mérjük, a többi dolgozóéhoz hasonlóan..vezetıi feladatok vonatkozásában alkalmazott formanyomtatványok Vezetıi kompetenciák értékeléséhez / sz.mell./ A kérdıívet az értékelt vezetı által vezetett közösség tagjai töltik ki. Igazgató esetében a nevelıtestület tagjai. Az információgyőjtés eszközei: a fent meghatározott formanyomtatványok melyeket a melléklet tartalmaz. 23

24 A folyamat szabályozása Feladat Határidı Felelıs 1. Tanévkezdésre az adott évben értékeltek körének meghatározása. 2. Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, felelısök, értékelı megbeszélés idıpontja) Szeptember Október Igazgató Igazgató Becs tagok 3. A szükséges iratminták, értékelı lapok elıkészítése Szeptember Becs tagok 4. Az értékeltek tájékoztatása, a teljesítményértékelési rendszer és az értékeléshez használt dokumentumok, iratminták hozzáférhetıségének biztosítása 5. Az értékelésben résztvevık (értékelık) felkérése, tájékoztatása, értékelı lapok átadása 6. Az elkészült (kitöltött) értékelı dokumentumok győjtése (hozzáférési jogosultság!) Szeptember Szeptember Május Igazgató Becs tagok Becs tagok Igazgatóh. 7. Kérdıívek számítógépes összesítése Április Becs tagok 8. A korábbi évek dokumentumainak összegyőjtése, rendszerezése 9. Értékelı megbeszélés elıkészítése (legalább egy héttel az értékelı megbeszélés elıtt): idıpont egyeztetése az értékelt kollégával tisztázni, kik vesznek részt a beszélgetésen átadni az értékelt számára az Önértékelı lapot, amit kitöltve hozzon magával 10. Az értékelı megbeszélés lebonyolítása Megfelelı nyugodt körülmények biztosítása, legalább 1 óra idıtartam Lehetıség a véleménycserére (meggyızı érvek esetén a vezetıi értékelés korrigálható!) Erısségek, fejlıdési irányok közös meghatározása A következı értékelési idıszakra vonatkozó célkitőzések megfogalmazása Mindezekrıl vezetıi feljegyzés, ami alapján egy héten belül elkészíti az Összegzı értékelést 12. Az összegzı értékelés átadása az értékelt munkatársnak (Aláírások!) 13. Az összegzı értékelés egy példányának elhelyezése a személyi anyagban 14. Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása (hozzáférési jogosultság!) Június Május Május- Június Június Június Igazgatóh. Becs tagok Igazgató Igazgató Igazgató Június Igazgató h. 24

25 A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása A dokumentumok, bizonylatok kezelése az igazgató feladata és felelıssége. A teljesítményértékelés során megfogalmazott megállapítások felhasználhatósága: a vezetıi feladatokat ellátók elismerésénél, díjazásánál, ahol meg kell keresni annak okát, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet, amennyiben meg kell ítélni a vezetıi feladatokat ellátó munkatárs alkalmasságát, vagy döntést kell hozni további megbízásáról amikor a szervezet fejlesztését szolgáló döntéseket kell hozni. Valamennyi dokumentumot egy névre szóló győjtımappában kell tartani és a személyi anyagokra vonatkozó szabályok szerint kell tárolni és kezelni Önértékelés Az intézményi önértékelést a közoktatási törvény évi módosítása minden oktatási intézmény számára kötelezıvé tette. Az önértékelés gyakorlattá válásával az intézményvezetés kezébe olyan eszköz kerül, amely kijelöli az intézményi fejlesztési irányokat, alapjául szolgál az intézményfejlesztési terveknek. 1. Cél: Információgyőjtés a szervezeti kultúra szintjérıl, az intézmény folyamatairól, partneri kapcsolatairól. A beérkezı információk jó alapot nyújtanak a stratégiai tervezéshez. 2. Alkalmazási terület: A szabályozás kiterjed a Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda alkalmazottaira, a partnerlistában meghatározott közvetlen partnerekre. 3. Hivatkozások: A jelen szabályozás megfelel a Comenius I. intézményi modell 10. pontjának, valamint a Közoktatás Minıségéért Díj 9 kritériumának. 4. Eljárás leírása: Az önértékelés kiterjed az intézmény adottságaira és az adottságokkal elért eredményekre. Az önértékeléssel feltárjuk az intézmény erısségeit és fejlesztendı területeit, folyamatait. ADOTTSÁGOKRA VONATKOZÓ TERÜLETEK Vezetés értékelése Iskolapolitika és stratégia értékelése Erıforrások értékelése Az alkalmazottak irányításának értékelése Folyamatok és a szabályozottság értékelése EREDMÉNYEKRE VONATKOZÓ TERÜLETEK Szülık, diákok és alkalmazottak elégedettsége Társadalmi szerepvállalás A munkatársak részvétele, bevonásának mértéke A SZERVEZET KULTÚRÁJÁVAL ÉS A FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS HELYZET FELMÉRÉSE: A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje 25

26 A szervezeti kultúra értékelése Az intézményi önértékelés szempontjai a) Infrastruktúra Az épület kora, állaga Tantermek, szaktantermek, számítógéptermek, tornaterem Tárgyi, technikai feltételek Külsı és belsı környezet esztétikája Fejlesztési lehetıségek b) Humán tényezık Tanulólétszám o alakulása o összetétele o jellemzıi A nevelıtestület o létszáma o szakos ellátottság o együttmőködı csoportok o továbbképzéseken való részvétel o stabilitás-fluktuáció o felkészültség Fejlesztési lehetıségek c) A pedagógiai munka eredményessége Neveltségi szint Tanulmányi eredmények o az iskola tanulmányi átlaga o versenyeredmények, versenyeken indulók aránya o emelt szintő csoportok eredményei o bukások aránya o továbbtanulási irányok o felvettek száma Lemorzsolódás, túlkorosság Hátrányos helyzetőek felzárkóztatásának eredményei Tehetséggondozás eredményei Belsı mérések megállapításai Külsı mérések eredményei Tanulási-tanítási módszerek eredményessége o tanítványaink tanuláshoz való viszonyának elemzése (kérdıív) o tanári tanítási módszerek eredményességének feltérképezése Fejlesztési lehetıségek d) Szervezettség Tanórák idıkeretének kihasználása Tanórán kívüli foglalkozások megtartása Hiányzások (igazolt, igazolatlan) Rendezvények Iskolavezetés célorientált munkája o éves munkatervek, havi ütemtervek megvalósítása 26

27 o munkaközösség vezetık szakmai irányítása o hagyományok ápolása o félévi, tanév végi értékelés Az egy osztályban tanítók együttmőködése Információáramlás Fejlesztési lehetıségek e) Gazdálkodás A költségvetés fıbb mutatói és idıarányos teljesítése Hatékonyság Pályázatok Saját bevételek Fejlesztési lehetıségek f) Diákélet Érdeklıdés és képességek szerinti foglalkozások választéka o tehetséggondozási formák o felzárkóztatási formák Szabadidıs közösségi tevékenységek Tanulói, diák-önkormányzati jogok érvényesülése Kifejezési lehetıségek o diákújság o kiállítások o pályázatok o ünnepélyek Biztonság, rend, higiénia Fejlesztési lehetıségek g) Iskola és környezete Nyílt napok, órák Az intézmény iránti érdeklıdés o beiskolázás o felvételi eljárás Ünnepek, ünnepélyek Versenyek szervezése Kiállítások szervezése Továbbképzések szervezése Sportesemények szervezése, rendezése Kirándulások Kapcsolattartás más intézményekkel Külföldi testvériskola Városi, körzeti versenyek, bemutatók, kulturális rendezvények Kulturális (színház, múzeum, hangverseny, kiállítás) és sportrendezvények látogatása Fejlesztési lehetıségek h) Kapcsolatok Szülıkkel Iskolaszékkel Fenntartóval Tanár-diák között Nevelıtestületen belül 27

28 Alkalmazotti közösségen belül Megelızı/követı iskolával Szakmai, társadalmi kapcsolatok Fejlesztési lehetıségek i) Intézményi klíma A vezetés jellemzıi Dicséretek o Diákok körében Konfliktusok o alkalmazottak és tanulók között o tanulók körében o alkalmazottak körében Tárgyi környezet tisztasága, esztétikuma Rongálás Fegyelmezı intézkedések o tanulóknál Káros szenvedélyek Intézményünkhöz való ragaszkodás o régi diákok o tanulók o alkalmazottak o családok Fejlesztési lehetıségek Az önértékelés gyakorisága, módszere: Az önértékelést 4 évente január február hónapokban BECS tagok végzik el a megadott Ütemterv alapján. Az önértékelést a mindenkori minıségfejlesztési csoport tagjai végzik, akik meghatározzák a megkérdezettek körét piramis elv alapján. Az önértékelést végzı csoport megvizsgálja a KMD-modellben megjelölt területekhez összeállított kérdıíveket, és szükség szerint módosítja az intézmény igényeinek megfelelıen, ügyelve arra, hogy az értékelés eredményei összehasonlíthatóak, a trendek értékelhetıek legyenek. A kérdıívek megtalálhatók a 2003-ban, illetve a 2007-ben végzett önértékelés dokumentáció anyagában. A véglegesített kérdıívek a megfelelı számú sokszorosítás után a megkérdezettek között kiosztásra kerülnek elızetes áttanulmányozás céljából. Ezzel párhuzamosan az értékelést végzı csoport vezetıje tájékoztatást tart a felmérés céljáról, a módszer lényegérıl, magyarázatot ad a kitöltéshez, és meghatározza a csoporttal való egyeztetés után a kitöltés idıpontját, amely egy, szükség esetén két nap. A megadott nap(ok)on a felmérésben résztvevık egyeztetik véleményüket, és minden egyes kérdésben közös álláspontot alakítanak ki, ez alapján készül el az együtt kitöltött kérdıív. A kérdıívek eredményeinek összegzését, a részletes elemzést, kiértékelést a munkacsoport tagjai végzik el. Az értékelés legyen tényszerő, és derüljenek ki belıle az intézmény erısségei, gyengeségei, a fejlesztendı folyamatok, tevékenységek és területek. Munkánkat a továbbiakban a PDCA-elv alapján folytatjuk. Az intézményi önértékelés eredményeit a teljes alkalmazotti körrel az minıségirányítási-vezetı ismerteti, ennek módjáról a vezetıi értekezlet dönt. 28

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA - 1 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Az intézmény, mint tanulószervezet Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Létszámadatok 8 évfolyamos általános

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Teljeskörő önértékelés

Teljeskörő önértékelés Teljeskörő önértékelés 2008/2009 Balatonszabadi, 2009. június 22. 1 I.. Bevezetı rész A Közoktatásról szóló törvény 40. -ának (10) bekezdése alapján már minden közoktatási intézménynek rendelkeznie kell

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben