INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Tervezett felülvizsgálat dátuma: 2013.

2 Tartalomjegyzék 1. FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA INTÉZMÉNYI MINİSÉGPOLITIKA Az intézmény rövid bemutatása Az intézmény minıségpolitikája Küldetésnyilatkozat Minıségpolitikai nyilatkozat Szervezeti és pedagógiai minıségcélok AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A vezetés elkötelezettsége és felelıssége A jogszerő mőködés biztosítása A partneri igényeknek, elvárásoknak megfelelı fejlesztéshez szükséges erıforrások biztosítása Vezetıi ellenırzés és értékelés A tervezés Az intézményi mőködés A minıségirányítási szervezet felépítése és mőködtetése A partnerkapcsolatok irányítása Oktatási és nevelési tevékenység mérése, értékelési rendszere Minıségirányítási rendszer felülvizsgálata Szabályzatok listája TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1

3 1. Fenntartói minıségpolitika A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási minıségirányítási programjának 2. pontjában fogalmazta meg a fenntartói elvárásokat az általa mőködtetett közoktatási intézményekkel kapcsolatban. Részlet: Általános fenntartói elvárások a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése által mőködtetett közoktatási intézményekkel kapcsolatban A közoktatási intézmény mőködését jogszerőség, költséghatékonyság, eredményesség, forrásbıvítı szemlélet határozza meg A közoktatási intézményben a tanulók értelmi, érzelmi, testi fejlıdését tudatosan szolgáló, minıségi nevelı-oktató munka folyjék Minden iskola tekintse kiemelt feladatának az alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztését, a közismereti tárgyak oktatási színvonalának javítását. Az intézményi szakmai munka színvonalának emeléséhez elemzı módon használják fel az országos és a helyi mérésértékelési eredményeket A közoktatási intézmény segítse a tanulók hátránykompenzációját és biztosítson lehetıséget a tehetség kibontakoztatásához A közoktatási rendszer és az egyes intézmény rugalmasan reagáljon a felmerülı változásokra; innovatív iskolamenedzsment és alkalmazotti közösségek segítsék a folyamatos fejlesztést A közoktatási intézmények mőködését a tudatosan kialakított és gyakorolt partnerközpontúság határozza meg A közoktatási intézményeink vállaljanak tevékeny szerepet a székhely település kulturális, sport közéletében Törekedjenek az intézmények a nyelvoktatás színvonalának emelésére, a nyelvvizsgák számának növelésére, nyelvi érettségi eredmények javítására, az idegen nyelven történı kommunikáció eredményesebbé tételére. Ennek érdekében fejleszteni kell a nyelvszakos pedagógusok módszertani kultúráját, biztosítani szükséges az idegen nyelven történı kommunikáció tanórán kívüli lehetıségeit, igény esetén a nyelvi elıkészítı osztályok. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2

4 Az informatikai kultúra széles körő alkalmazását és színvonalának emelését tekintsék kiemelt feladatnak az intézmények Segítsék a munkaerıpiaci beilleszkedést a sikeres munkavállalói léthez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével Helyezzenek nagyobb hangsúlyt az intézmények a prevenciós tevékenységre, a veszélyeztetett és tanulási nehézségekkel küzdı tanulók problémáinak idıben történı felismerésére, a deviáns viselkedés kialakulásának megelızésére. Ennek érdekében javítani kell az együttmőködést az intézmények és a gyermekvédelmi szervezetek között, növelni kell a gyermekvédelmi felelısök munkájának hatékonyságát szakmai továbbképzések szervezésével Minden közoktatási intézmény használja ki a pályázati lehetıségeket Gazdálkodását a hatékonyság, takarékosság jellemezze Fenntartói célmeghatározás az egyes intézménytípusokra Gimnázium A tanulói készségek és képességek magas szintő fejlesztése Önálló ismeretszerzési képesség kialakításával az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés A kétszintő érettségire való felkészítés; az emelt szintő érettségin való részvétel feltételeinek biztosítása Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése érdekében az idegennyelv-oktatás, kiemelten a nyelvi elıkészítı és az emelt szintő nyelvi osztályok eredményes beiskolázása és mőködtetése Az informatikai kommunikációs technológiák alkalmazási körének szélesítése, a tanítási gyakorlatban való rendszeressé tétele A beiskolázás tudatos tervezése; a pályaorientáció és pályaválasztás intézményi segítése. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 3

5 Kollégiumok A Veszprém Megyei Önkormányzat önálló kollégiumokat nem tart fenn, de intézményeinek egy részében biztosít kollégiumi ellátást, ezért fontosnak tartjuk, hogy számukra is megfogalmazzunk feladatokat A kollégiumokat a fenntartó az ifjúkori szocializáció, a közösségnevelés, a társas együttlét fontos helyszínének tekinti A kollégiumok pedagógiai munkájának központi részét az esélyegyenlıség feltételeinek javítása, a szociális és tanulmányi hátrányok felszámolása kell, hogy jelentse. Az iskola pedagógiai munkájához kapcsolódva tevékenységük meghatározó eleme a hátrányos helyzető tanulók segítése és a tehetséggondozás Kiemelt figyelmet fordítsanak a tanulók mentális nevelésére, aktív szerepet vállaljanak a káros szenvedélyek megelızése és szükség esetén felszámolása terén Minden intézményegység feladata, hogy a kollégiumok lakóit a közös értékek megóvására, a kulturált viselkedésre, esztétikus környezet kialakítására nevelje Javítani kell a kollégiumok felszereltségét, eszközellátottságát, ugyanakkor nagyobb gondot kell fordítani ezek védelmére és a kollégium rendjének biztosítására. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 4

6 2. Intézményi minıségpolitika 2.1. Az intézmény rövid bemutatása A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium a múltban és a jelenben is jó hírő intézmény, melynek oktató-nevelı munkája színvonalasnak tartott. Igazolják ezt továbbtanulási mutatói, az országos ranglistákon elfoglalt elıkelı helyezések, az országos tanulmányi versenyek eredményei. Az iskolában tanító pedagógusok a múlt hagyományaira támaszkodva, ám az új elvárásoknak megfelelve törekednek a magas szintő munkára, ennek érdekében szívesen vállalkoznak a tevékenységüket segítı továbbképzésekre. Az oktatási reformok beindulásával a tantervekben új tartalmak jelentek meg, s a tanítási módszerekben is szemléletváltásra került sor. Mindez hatással volt a tantestület tevékenységére, a korábban kialakult egység némiképp fellazult, szükségessé vált a célok, követelményrendszerek, módszerek összehangolása. Ezt segítette a korábban megfogalmazott pedagógiai program elıkészítı munkája, de a kitőzött célok eléréséhez szükséges munkafolyamat szabályozására, a kulcsfolyamatok definiálására akkor nem kerülhetett sor. Ezt érezte a tantestület a 2001-ben leadásra kerülı program kidolgozásakor. Már akkor felmerült annak igénye, hogy a nevelési tervben és a helyi tantervekben megfogalmazott kötelességek és lehetıségek az iskola szolgáltatását igénybe vevık kívánalmainak megfelelıen kerüljenek megvalósításra. Ehhez pedig nélkülözhetetlen volt a párbeszéd a képzés szereplıi, a partnerek között. Nevelıtestületünk a 2000/01-es tanévben kezdte el a helyi minıségbiztosítási munka elıkészületeit. Fontosnak tartottuk a minıségfogalom tisztázását, a folyamat jellemzıinek megismerését, a vezetıi és munkatársi elkötelezettség kialakítását. Úgy döntöttünk, nem kívánunk bekapcsolódni a Comenius I. programba, a minıségbiztosítás kívülrıl TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 5

7 irányított szervezett rendszerébe, saját ütemterv szerint kezdjük el a munkát. Az elsı idıszak a jogszabályok áttanulmányozásával kezdıdött, majd meghatároztuk partnereinket. Kérdıíves módszerrel felmértük legfontosabb partnereink, a tanulók és a szülık munkánkról alkotott véleményét, elégedettségét, miközben munkatársaink körében önértékelést végeztünk. Az információk értékelése során meghatároztuk erısségeinket, gyengeségeinket, megfogalmaztuk jövıbeni lehetıségeinket és a várható problémákat. A szükségesnek tartott intézkedéseket megtettük. A 2002/03-as tanévben újabb kérdıív segítette helyzetelemzı munkánkat, melynek segítségével megerısítést kaptunk a legproblémásabb terület meghatározásához, a partnerek igényeinek megfelelı intézkedések meghozatalához. A 2003/04-es tanévben az adott területen már lelkes csoporttagokból álló minıségi kör dolgozott jól tapasztalható részeredményekkel. Segítségükkel az iskola helyiségei komfortosabbá, esztétikusabbá váltak, a rend, a tisztaság fokozódott. Felmértük a következı években a munkaközösségek és az abban tanító tanárok egyéni teljesítményét. A diákok véleményét értékelve a munkaközösségek megbeszélték feladataikat, döntöttek a szükséges változtatásokról. Kérdıíves felmérést végeztünk a tanulói mérés-értékeléssel kapcsolatban. A felméréssel és a késıbbi megbeszéléssel elvégeztük a pedagógiai program e fejezetének felülvizsgálatát ban a kollégium véleményeztetésére került sor az összes kollégista bevonásával. Minden eddig minıségbiztosítási tevékenységünknek megvolt a pozitív hozadéka. A megkezdett minıségbiztosítási munkát jó színvonalon szeretnénk tovább folytatni, az Intézményi Minıségirányítási Programunk biztosítja, hogy iskolánk a társadalmi és helyi igényeknek maximálisan megfelelı szolgáltatást fogja nyújtani a továbbiakban is. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 6

8 2.2. Az intézmény minıségpolitikája Küldetésnyilatkozat Intézményünk, a Türr István Gimnázium és Kollégium a jövıben is meg kívánja ırizni az alapítása óta megszerzett jó hírét, az oktatás-nevelés terén elért eredményességét. A hagyományokhoz híven a komplex személyiségfejlesztésen belül a továbbtanulásra való felkészítést, a tehetséggondozást tekintjük kiemelt célunknak. A tehetséggondozást tanulmányi, kulturális és sport területen egyaránt fontosnak tarjuk. A kiemelkedı képességő tanulóinkat szervezett keretek között (emelt szintő képzés, szakkör) és egyéni foglalkozásokkal fejlesztjük. A tanulásban lemaradókat, a tanulási zavarokkal küzdıket fejlesztı programokkal segítjük. Fontosnak tartjuk a reális pályaorientáció megalapozását a továbbtanulni szándékozók és az esetlegesen munkába állók számára egyaránt. Szükségesnek tartjuk az idıtálló erkölcsi értékek átadását, a tanulók önállóságának kialakítását, kezdeményezıkészségük, kreativitásuk kibontakozását, melyek mind a tanórákon, mind a helyi hagyományokra építve a közösségi életben valósulnak meg. Tanulóinkat minden téren igényességre neveljük, megteremtjük a tanárdiák közötti kölcsönös bizalmat, a tiszteletet, a megértést mások és a másság iránt. Oktató-nevelı munkánk színvonalát jó szakmai felkészültségő tanárokkal biztosítjuk, akik rendszeres továbbképzésekkel sajátítják el a legújabb ismereteket és módszereket. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 7

9 Minıségpolitikai nyilatkozat Az iskolában folyó oktató-nevelı munka alapelveit, célkitőzéseit a Pedagógiai Program 2.1. fejezete tartalmazza részletesen. Ennek megfelelıen: Minıségpolitikánk Iskolánk vezetése és minden munkavállalója elkötelezett a minıségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés és a partnerközpontú mőködés iránt. Kinyilvánítjuk, hogy szolgáltatásaink fejlesztése minden dolgozónk személyes felelıssége. A partnereinkkel folyamatos kapcsolattartásra, információcserére törekszünk, az együttes igényeknek megfelelı képzési kínálatot és szabadidıs tevékenységet biztosítjuk. Partnereink igényeit rendszeresen vizsgáljuk, a begyőjtött információk alapján jobbító intézkedéseket hozunk, ezeket megvalósítjuk. Kiemelten foglalkozunk a tanárok továbbképzésének megtervezésével, megszervezésével, hogy a szakmai fejlesztés mellett minél több pedagógusunk ismerje meg és alkalmazza a korszerő technikákat (tanulásmódszertan, személyiségfejlesztés, a kommunikáció fejlesztése, konfliktuskezelés, interaktív tananyag). Tanulóinkkal szemben magas követelményeket támasztunk figyelembe véve életkori és egyéni sajátosságaikat. A munkaközösségek által TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 8

10 kidolgozott egységes követelményrendszer segítségével biztosítjuk a tanárfüggetlen minıségi oktatást. A mindenkori költségvetési lehetıségeinket kihasználva törekszünk a tanárok és diákok részére megfelelı, esztétikus munkakörnyezet kialakítására, fejlesztésére, a tanítás eredményességéhez szükséges eszközök beszerzésére Szervezeti és pedagógiai minıségcélok Az intézmény részérıl megfogalmazott minıségcélok a partneri igényekhez, elvárásokhoz igazítottak, ugyanakkor megjelenítik az intézmény által képviselt értékeket. Cél: Balesetmentes, esztétikus, jó munkahelyi légkört teremtı környezet kialakítása, fenntartása Megvalósítás: 5 év Sikerkritériumok: az intézmény akadálymentessé lesz a balesetet elıidézhetı hibák, hiányosságok megszőnnek a termek 90 %-ában elkészül a lambériázás és a parketta felújításra kerül minden teremben képek díszítik a falakat, az ablakokra függöny kerül tanulóinknak igényükké válik a rend megırzése TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 9

11 Cél: Jó szakmai színvonalú, egységes követelményrendszer szerint dolgozó, egymást segítı nevelıtestület kialakítása Megvalósítás: 2 év Sikerkritériumok: a mentorrendszer továbbfejlesztésével a fiatal kollégák szakmai fejlesztése megvalósul (a mentor segíti és írásban értékeli a kezdı tanár munkáját) a munkaközösségvezetık szakmai irányító, értékelı szerepe megerısödik (a munkaközösségvezetık meghatározott számú tanórákat látogatnak, értékelik a szakmai munkát) a partnereknek az oktatás színvonaláról kialakított véleménye kiegyensúlyozottabb, az egyes tanárok munkájában jelentıs különbség nem kerül megállapításra minden szaktanár rendelkezik a munkaköréhez elıírt végzettséggel a szakmai továbbképzések tervszerően valósulnak meg, a szaktanárok 30 %-a a tanulásmódszertani, önismereti vagy a kommunikációs tanfolyamok valamelyikét elvégzi az alkalmazotti kérdıívekben a munkatársak 80 %-a kollégáit segítıkésznek tartja és az általános hangulatot jónak ítéli Cél: Az idegen nyelvi oktatás célja, hogy érettségizı diákjaink magas szintő, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást Megvalósítás: 3 év TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 10

12 Sikerkritériumok: a nyelvi elıkészítı évfolyam tanterve bevált a gyakorlatban a szülık legalább 90 %-a eredményesnek ítéli meg nyelvoktatásunkat évente legalább 2 csoport részére nyelvgyakorlási lehetıség biztosított külföldön és belföldön tanulóink 100 %-a sikeres érettségi vizsgát tesz idegen nyelvbıl Cél: Tanulóink legalább 50 %-ának igényévé válik valamilyen tanulmányi, kulturális, sport versenyeken való eredményes részvétel Megvalósítás: 3 év Sikerkritériumok: elkészül munkaközösségeink, a szaktanárok versenyeztetési terve, melyben megfogalmazzák, mely versenyeken való részvételre ösztönzik a diákokat az eredményesen versenyeztetı szaktanárok átadják tapasztalatikat, módszereiket kollégáiknak tanár-tanuló közös felkészülési ütemterv szerint dolgozik Cél: Végzıs tanulóink legalább 95 %-a jelentkezik felsıfokú oktatási intézménybe, a jelentkezettek legalább 70 %-a felvételt nyer Sikerkritérium: megfelelı pályaorientáció segítségével valósul meg a tanulói továbbtanulási szándék TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 11

13 Cél: Tanulóinknak legalább 90 %-a regisztráltatja magát az ECDL vizsgára, s azt sikeresen teljesíti Megvalósítás: 3 év Sikerkritériumok: számítástechnika órák száma legalább heti 2 óra, hogy a felkészítés biztos legyen a jelentkezettek 98 %-a a jelzett idı alatt sikerrel teljesíti a vizsgát TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 12

14 3. Az intézmény minıségirányítási rendszere 3.1. A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Az iskola vezetısége a Türr István Gimnázium és Kollégium szolgáltatásaihoz dolgozta ki minıségfejlesztési rendszerét a közoktatási törvény 40. -ának megfelelıen, figyelembe véve a fenntartói minıségirányítási programban megfogalmazott elvárásait. A vezetés biztosítja: az iskola jogszerő mőködését a partneri igényeknek, elvárásoknak megfelelı fejlesztéshez szükséges erıforrásokat az intézményi minıségfejlesztési rendszer mőködtetését, miközben a rendszert folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség fenntartása céljából a tervezı munka szakszerőségét a partnerigény figyelembe vétele mellett a vezetıi ellenırzés, értékelés megvalósulását Az intézmény vezetése mindezekért rendszeresen felülvizsgálja az intézmény pedagógiai programját, az intézményi minıségirányítási programot, elkészíti az éves munkatervet, két évente önértékelést végez. Az iskolavezetés mellett a munkatársak is felelısséggel tartoznak a minıségfejlesztési rendszer megvalósításáért, a feladatok megfelelı végrehajtásáért. Az iskola vezetésének tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes szakmai igazgatóhelyettes a Közalkalmazotti Tanács tagjai (3 fı) kollégiumvezetı TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 13

15 A jogszerő mőködés biztosítása Az iskola vezetısége folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését szabályzó jogi dokumentumok, rendeletek, belsı megállapodások hozzáférhetıek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. A jogszabályok változásáról a Magyar Közlöny segítségével értesülnek az alkalmazottak. A közlönyöket elıször az igazgató nézi át, aki megjelöli az intézményt érintı változásokat. Ezután a könyvtáros bevételezi a kiadványokat, majd a megfelelı irodákba letétbe helyezi. A Magyar Közlöny a gazdasági irodába kerül, ahol az ügyintézı átnézi, van-e a munkájához szükséges jogszabálymódosítás, új rendelet. Az Oktatási Közlöny tárolási helye az igazgatóhelyettesi irodában van. A helyettesek áttanulmányozás után a szükséges intézkedéseket meghozzák. A tantestületre vonatkozó rendelkezésekrıl a helyettesek a megjelenéstıl számított 2 héten belül tájékoztatást tartanak. A szükséges feladatokat kiosztják, a végrehajtást ellenırzik. A határidık lejártával az elvégzett munkáról beszámolnak az igazgatónak A partneri igényeknek, elvárásoknak megfelelı fejlesztéshez szükséges erıforrások biztosítása - Emberi források Az iskola csak olyan szolgáltatások megvalósítására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. A személyi feltételek megteremtése az igazgató feladata. Az intézményben pályakezdıként dolgozó tanár mellé mentort bíz meg az igazgató, aki segíti a kezdı tanár beilleszkedését, fejlıdését és aki értékeli szakmai alkalmasságát. A mentor a tanév elején részletes munkaköri leírást kap az igazgatótól. Ez alapján készíti el munkatervét, melyben TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 14

16 rögzíti tervezendı feladatait, óralátogatási tervét, valamint a kezdı tanár hospitálási tervét. A munkatervet az elıírt határidıre leadja az igazgatónak. Megjelölt határidıre az igazgató által megfogalmazott szempontrendszer alapján a mentor leírja véleményét a rábízott tanár szakmai felkészültségérıl, elvégzett munkájáról a munkaköri leírásban, sıt megjelöli a további feladatokat. A véleményezı anyagot leadja az igazgatónak. A nem pedagógus alkalmazottakat közvetlen fınöke ismerteti meg az elvárásokkal, ı segíti tanácsaival a feladatok ellátásában. A minıségi munka biztosítása érdekében az iskola vezetése minden lehetıséget kihasznál, ami segíti az alkalmazottak önképzését, továbbképzését. Ebbe beletartozik a szakmai konferenciákon, tanulmányutakon, tapasztalatcseréken való részvétel. - Munkakörnyezet, eszközök, berendezések. A megfelelı munkakörnyezet biztosítása a vezetı felelıssége, megırzése, fenntartása az iskolai élet minden szereplıjéé. Az oktatáshoz szükséges kötelezı eszközök és felszerelések a 2008-ig megvalósított végrehajtási ütemterv szerint kerültek megvásárlásra. A nem kötelezı eszközök, berendezési tárgyak megvétele elıtt kikérjük a partnerek képviselıinek véleményét, a vásárlásról az iskola vezetése dönt Vezetıi ellenırzés és értékelés Az intézmény bevezet olyan dokumentált minıségirányítási rendszert, amely azokra a folyamatokra terjed ki, amelyek befolyásolják az intézmény oktatási-nevelési tevékenységét. Az intézmény fı célkitőzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelı szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki partnerközpontú mőködését, melynek elemei: TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 15

17 a partnerlista évenkénti újragondolása a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése a felmérés eredményeinek alapján a mőködés folyamatos javítása, az intézményi célkitőzések folyamatos ellenırzése Intézményünk azonosította folyamatait, azok egymáshoz való viszonyát. Vezetıség felelısségi köre Gazdálkodás az erıforrásokkal partneri igények Oktatás, nevelés partneri elégedettség Mérés, elemzés fejlesztés TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 16

18 Az oktatás, nevelés alfolyamatai: beiskolázás tanári munka tanulók értékelése osztályfınöki munka napi munka szervezése kommunikáció a partnerekkel iskolai rendezvények szervezése DÖK mőködése Az intézmény mőködésével, folyamatainak ellenırzésével, partneri igényekkel, elégedettséggel kapcsolatos elemzések biztosítják a minıségcélok elérését. A mérés, elemzés, fejlesztés alfolyamatai: partneri igényfelmérés irányított önértékelés helyesbítı, megelızı, fejlesztı tevékenység A vezetıség felelısségi körébe tartozik a mérési eredmények, elemzések alapján történı beavatkozás, fejlesztés, az intézményi jövıkép tervezés elvégzése: oktató-nevelı munka tervezése vezetıi ellenırzések, értékelések dokumentumok kezelése A vezetıi beavatkozások a gazdálkodás az erıforrásokkal kulcsfolyamaton keresztül valósulnak meg: új munkatársak felvétele, betanítása munkatársak értékelése munkatársak képzése gazdasági tervezés, beszerzés infrastruktúra mőködtetése TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 17

19 A folyamatszabályozás során az intézmény támaszkodik a már meglevı szabályozó dokumentumokra (Alapító Okirat, SZMSZ, Pedagógiai Program, házirend) és létrehozza a Minıségirányítási Kézikönyvet, az iskolai folyamatok szabályrendszerét. A kézikönyv aktualizálása az intézményvezetı feladata A tervezés - Stratégiai tervezés Az iskolában folyó tartalmi munkát meghatározó alapdokumentum az iskola Pedagógiai programja. Az abban lévı alapelvekre épül az intézmény minıségpolitikája, az ehhez kapcsolódó minıségcélok rendszere. A Pedagógiai program alapján történik a helyi képzési kínálat tervezése. Az intézmény belsı mőködési rendjének szabályait az SZMSZ, a Házirend tartalmazzák. A minıségirányítási rendszer mőködtetése a minıségügyi vezetı feladata, akit az igazgató nevez ki az iskolavezetés véleményének figyelembe vételével. A minıségügyi vezetı a feladatait munkaköri leírás alapján végzi. A stratégiai tervek kialakításában az iskola vezetése, a szakmai munkaközösségek, az adott terület felelısei vesznek részt és a tantestület hagyja jóvá. Az intézményi tervezésnek köszönhetı, hogy a szervezet munkája kiszámítható, egymásra épülı, ellenırizhetı tevékenységek sorából áll. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 18

20 Hosszú távú feladatok (felülvizsgálata 4 évente) - Kihasználjuk a Pedagógiai Programban meghatározott tantárgyak emelt óraszámban történı oktatását, mőködtetjük az nyelvi elıkészítı évfolyamot. - A fenntartói tervekkel összhangban törekszünk megvalósítani a mindennapos testedzést iskolánkban. - A költségvetési feltételek figyelembe vételével igyekszünk megvalósítani intézményünk akadálymentessé tételét. - Tanítványainkat felkészítjük a kétszintő érettségire, a felsıfokú tanulmányokra. Középtávú feladatok (felülvizsgálata 2 évente) - Fejlesztjük külkapcsolatainkat nyelvoktatásunk érdekében. - Szorgalmazzuk a különbözı tanulmányi versenyeken való részvételt. - Kidolgozzuk megelızı programjainkat (káros szenvedélyek, környezetvédelem stb.) - Biztosítjuk a tanárok továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvételét. - A biztosítjuk a differenciált képességfejlesztést. - Fejlesztjük számítástechnikai eszközeinket. - Különös figyelmet fordítunk az egészségnevelésre. Rövid távú feladatok (felülvizsgálata évente) - A tanulók érdeklıdési körének megfelelı szakkörök, diákkörök szervezése. - Iskolai rendezvények szervezése, lebonyolítása. - Versenyekre való felkészítés. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 19

21 - Tanulmányi kirándulások szervezése, lebonyolítása. - Sportnapok szervezése. - Iskolai támogatási rendszer kidolgozása. - Mulasztások következetes számonkérése. A felülvizsgálat tanév végén történik oly módon, hogy a belsı értékelésben a pedagógus dolgozók több, mint 50 %-a részt vesz. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 20

22 3.2. Az intézményi mőködés A minıségirányítási szervezet felépítése és mőködtetése A minıségirányítási szervezet létrehozását az intézményvezetı kezdeményezi. A szervezet adott feladat ellátására jön létre, melyben meghatározásra kerül a szervezeten belüli hatáskör. A szervezet kiválasztja eszközeit a minıségfejlesztés során adatfelvételi eszközöket, adatelemzéshez szükséges eszközöket (mutatók kidolgozása, meghatározása, értékelési szempontok megadása, mutatók alkalmazása, értékelése). Intézményünk 2 évente teljes körő irányított önértékelést végez. Az irányított önértékelés évében az igazgató szeptember 15-ig megbízza az önértékelést lebonyolító csoport tagjait. A tagok kiválasztása a minıségügyi vezetı egyetértésével történik, aki a csoport vezetıjeként dolgozik tovább. Az önértékelés kiterjed az intézmény jellemzıire, különösképp: a vezetés szerepére a szervezeti fejlesztésben a folyamatok szabályozottságára a partneri igények figyelembe vételének módjára a partnerek elégedettségére a kitőzött célok megvalósítására Az önértékelési folyamatban a PDCA-logika mőködtetése a célszerő, mivel ez biztosítja a folyamatos korrekciót, fejlesztést. Az önértékelési team október 15-éig áttekinti az önértékelés eszközeit (kérdıívek, értékelési módszerek, errıl tájékoztatja a tantestületet). A mérések elvégzésnek határideje január 15. A munkát a minıségügyi vezetı koordinálja. Az értékelésrıl összefoglaló jelentés készül, melyben ki kell térni az intézmény erısségeire, illetve a fejlesztendı területekre. Az összefoglaló jelentés a félévzáró értekezleten kerül a tantestület elé. Az elfogadott fejlesztési területek, a szükséges intézkedések kidolgozása a team feladata. A minıségügyi TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 21

23 vezetı a tanév végi értekezleten számol be az elindított fejlesztésekrıl, intézkedésekrıl. Az intézményi önértékelés részletes szabálya a Minıségügyi Kézikönyvben található A partnerkapcsolatok irányítása Az iskola a partneri igényeket messzemenıen figyelembe véve végzi feladatait, bonyolítja le szolgáltatásait. A képzési kínálatról évente tájékoztatja partnereit az iskola honlapján, saját kiadványa, illetve más kiadványban való megjelenés segítségével. Az intézmény által azonosított partnerek igény-, elégedettség- és elégedetlenségmérése A partneri igény az elégedettség felmérésére alkalmazott módszereink azt a célt szolgálják, hogy az intézmény elegendı információhoz jusson a minıségfejlesztı tevékenységekben. A szolgáltatásokkal kapcsolatban kétévente felmérjük a partnerek igényeit kérdıíveket alkalmazva. A felhasznált kérdıíveket dokumentációs rendszerünkben rögzítjük, a következı felhasználás elıtt azokat rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges módosításokat elvégezzük. A felmérés kiterjed: - a nevelı-oktató munka véleményezésére - elvárásokra, igényekre - elégedettségre, elégedetlenségre A tervezési folyamatban összevetjük a partneri igényeket az intézmény szakmai elképzeléseivel. A kérdıívek kiértékelésére statisztikai módszereket alkalmazunk, az adatokat, az értékelést dokumentáljuk. Az igények felmérésének eredményét nyilvánossá tesszük a partnerek számára. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 22

24 Kommunikáció a partnerekkel Kommunikáció a pedagógusokkal, alkalmazottakkal Az iskola vezetése minden hónap elsı hétfıjén értekezletet tart, melyen megbeszélik, értékelik az elmúlt hónap tapasztalatait és a következı hónap feladatait. Az értekezletrıl a következı tanítási nap harmadik szünetében rövid tájékoztatást ad a vezetıség a tantestület részére. A tantestület értekezleti ideje a hétfı délutáni idıszak. Az igazgató legalább egy héttel elıtte tájékoztatja a pedagógusokat az aktuális értekezlet idejérıl. A vezetıségi értekezletrıl emlékeztetı, a tantestületi értekezletrıl jegyzıkönyv készül. A nem pedagógus alkalmazottakkal augusztusban és januárban értekezik az igazgató. Ezen kívül a kis létszám miatt egyéni megbeszéléseken kommunikálnak a vezetık és a beosztottak. Kommunikáció a tanulókkal Az iskolában az oktatás-nevelés szereplıi (tanárok és tanulók) egyenrangú partnerek, az információk átadása, az esetleges gondok, problémák megbeszélésének kezdeményezése minkét oldalról megtörténhet. A tanulók képviselıje az osztályfınök, aki intézi a rábízott szükséges ügyeit. Kiemelten fontos eseményekrıl tanítási napokon a harmadik szünetben iskolarádión értesítjük a tanulókat (intézıje az általános igazgatóhelyettes). Kommunikáció a szülıkkel Az intézmény elıre megtervezett módon az éves munkatervben rögzítettek szerint tartja a kapcsolatot a szülıkkel. Évente kétszer, az éves munkatervben meghatározott napon szülıi értekezletet tartunk. Két havonta szülıi fogadóórát szervezünk, ahol a szaktanárok a folyosón kifüggesztett rend szerint fogadják a tantermekben a szülıket. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 23

25 Az osztályfınökök az ellenırzı könyvbe írják be a szülıi értekezletek, fogadónapok idıpontját, a dicséreteket, elmarasztalásokat. A szülık a munkaidı alatt bármikor felkereshetik a pedagógust telefonon vagy személyesen, amennyiben szükség van a találkozásra. Az igazgató és a helyettesei a munkatervben megjelölt fogadó napon fogadják a szülıket, de szükség esetén bármikor rendelkezésükre állnak. Kommunikáció fenntartóval Az intézmény vezetıi, igazgatóhelyettesei és gazdasági ügyintézık rendszeres kapcsolatot tartanak a fenntartó képviselıivel Oktatási és nevelési tevékenység mérése, értékelési rendszere Képzési kínálat tervezése, programbeválás vizsgálata Pedagógiai tervezés, értékelés Az intézményi képzési kínálat hosszú távra szól. Meghatározói az iskolai hagyományok, a társadalmi környezetbıl jövı igények, a partneri elvárások, törvényi lehetıségek, a feltételek megvalósíthatósága. A kínálat megváltoztatására szolgáló javaslatát a tantestület bármely tagja beterjesztheti az iskolavezetés elé. Az iskolavezetés megvizsgálja a lehetıségeket, begyőjti a partneri véleményeket. A véleménykérés módszerét az adatott körülményekhez igazítva határozzák meg. A képzési kínálat megváltoztatását követı idıszakban a programbeválás vizsgálatára kerül sor. A program sikere mérhetı az év végi értékelés során, de rövidtávon érdemi véleményt alkotni nem lehet. A képzési idı (4-5 év) befejezését követıen kell a vizsgálatot elvégezni a tanulók, tanárok, szülık, bevonásával. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 24

26 A programban lévı tanulókra vonatkozó mérési feladat: tanulói létszám mérése. tanulmányi eredmény mérése: - tanulmányi átlag, - személyi tanulói adatlap, - osztályátlag, - programban tanulók összesített átlaga; képességfelmérés Nevelési oktatási tevékenység közös követelményeinek érvényesítése A nevelési-oktatási tevékenység közös követelményeit a nevelıtestület határozza meg az oktatási törvény, a NAT figyelembe vételével. A követelmények a Pedagógiai Programban és a Nevelési Tervben kerülnek megfogalmazásra. A követelmények egységességének garanciája az iskolai-kollégiumi munkaközösségek, melyek maguk határozzák meg éves kiemelt feladataikat az egységesség kialakításának megırzése céljából. Alkalmazott módszerek: közös feladatsorok tudásszintméréshez óralátogatások egymás tanóráin szakmai megbeszélések közös értékelések A munkaközösségek vezetıi elemzik a félévi és év végi statisztikai eredményeket, az esetleges kiugró értékek magyarázatát keresik. Szükség esetén belsı határozatot hoznak. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 25

27 Pedagógiai tervezés, értékelés A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le operatív feladatokra. A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelı munkáját, szabályozza az éves feladatokat idıre és felelısre lebontva. A munkaterv kialakítási folyamatának leírása Az igazgató tájékoztatja a kollégákat a tanévkezdést megelızı alakuló értekezleten a stratégiai terv alapján a tanévre vonatkozó célkitőzésekrıl, a kiemelt feladatokról. Az elızı éves munka értékelésének eredménye kiinduló alapja lesz a következı év tervezésének. Az igazgató tájékoztatást ad a személyi változásokról, a nyár folyamán történt fejlesztésekrıl. Az alakuló értekezleten elhangzottak figyelembe vételével a munkaközösségek értekezletet tartanak, melyen meghatározzák saját céljaikat, feladataikat. A tanévnyitó értekezletet megelızı napon 12 óráig a munkaközösségvezetık leadják az elkészített munkatervet, a munkaközösségi foglalkozás jegyzıkönyvét. Az igazgató a munkaközösségi munkatervek figyelembe vételével elkészíti az iskola feladattervét, melyben rögzíti az elvégzendı tevékenységek határidejét, meghatározza a felelısöket, kijelöli az ellenırzésre felkérendı munkatársakat. A tanévnyitó értekezlet elıtt az iskola vezetése elkészíti a tanévre szóló eseménynaptárt. A tanévnyitó értekezleten az iskola vezetése a tantestület elé terjeszti a feladattervet, az eseménynaptárt, vagyis az éves munkatervet. Amennyiben azt a nevelıtestület tagjai tartalmilag és formailag megfelelınek tartják, elfogadják, ha valamely területén módosítást javasolnak, a módosítás elfogadásáról azonnali döntést hoznak. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 26

28 Az elfogadott munkaterv végleges formájában elkészül szeptember 15-ig, annak egy példánya a fenntartóhoz, egy az irattárba kerül, egyet az igazgató tárol a többi dokumentum között, egy példánya pedig kifüggesztésre kerül a tanári szobában. Intézményi ellenırzés, értékelés Az ellenırzés célja a normáknak, a jogi és belsı szabályozásnak megfelelı mőködés biztosítása. Az ellenırzés minden esetben a jobbítás szándékával történik, célja az esetleges hibák, hiányosságok feltárása, a rendszer javítása. Értékelésünk középpontjában az eredményesség és a minıség áll, célja a rendszer egészének, vagy egyes elemeinek fejlesztése. Az intézményi ellenırzés és értékelés összhangban áll a fenntartói ellenırzés értékeléssel. Az iskolavezetés évente 2 alkalommal vezetıségi átvilágítást tart augusztus utolsó, illetve január utolsó hetében. Az átvizsgálás kitér az alábbi területekre: vezetıi ellenırzések belsı auditok partnerek visszajelzései indikátor rendszer mutatóinak értékelése a megelızı félév értékelése minıségfejlesztési munka az elızı vezetıségi átvizsgálás során elindított intézkedések Az átvizsgálásról jegyzıkönyv készül. A felvetett problémákról a minıségügyi vezetı fejlesztı javaslati lapot tölt ki. Az átvizsgálás értékelései a félévi és év végi igazgatói beszámoló részét képezik. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 27

29 A vezetıi ellenırzések folyamatleírása A vezetıi kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetıi ellenırzés területeit, szempontjai, módszereit. A meghatározásnál figyelembe veszik a tanév kiemelt feladatait, célkitőzéseit, a korábbi ellenırzések, értékelések eredményeit. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az adott tanévre vonatkozó ellenırzendı területeket, szeptember elsı hetében elkészíti az ellenırzési tervet. Az igazgató meghatározza és nyilvánossá teszi, melyek a mőködés azon területei, folyamatai, amelyeket maga kíván ellenırizni. Szeptember elsı hetében megbízza az igazgató az egyéb ellenırzésekért felelıs személyeket, meghatározza a beszámolók idejét. Az igazgató szeptember 15-ig ismerteti az alkalmazotti közösséggel az éves ellenırzési tervet. Az ellenırzés megvalósul. Az ellenırzést végzı személy javaslatot tesz az esetleges hiányok pótlására, a szükséges változtatásokra, arra határidıt ad, majd ellenırzi. A beszámoló határidejének figyelembe vételével az ellenırzést végzı személy beszámol az igazgatónak. Az ellenırzés eredménye adattárba kerül és egy újabb ellenırzés kiinduló pontjaként funkcionál. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 28

30 A tanári munka értékelése TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 29

31 Teljesítményértékelés: A tanár adott idıszakra vonatkozó teljesítményének felmérése és megítélése. Az értékelés alapvetıen fejlesztı szándékú, fontos a munkavállalók teljesítményének megerısítésére, a képességek fejlesztésére. A teljesítményértékelés céljai: az intézmény által a tanárral szemben támasztott követelmények, elvárások megismertetése a tanár szakmai fejlıdésének nyomonkövetése a teljesítmény megerısítése a motiváció fokozása visszacsatolás nyújtása A szabályzat hatálya Ez a szabályzat: a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXXIX. törvény ; a közoktatásról szóló évi LXXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet; a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet rendelkezésein alapul. A szabályzat hatálya kiterjed a Türr István Gimnázium és Kollégiumban foglalkoztatott tanárokra, nevelıkre, vezetı beosztású alkalmazottakra. Hatályba lépés: szeptember 1. Általános elıírások, alapelvek, elvárások TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 30

32 A fejlesztı szándék elve Alapvetı cél az egyéni és intézményi szintő munka minıségének javítása legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére mutassa ki a különbözı területeken elért jó és a gyenge teljesítmény közötti különbséget legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására segítse a tanárok és az iskolavezetés közötti információcserét A sokoldalúság elve Mivel a pedagógustevékenység összetett, ezért a teljesítményértékelés: tegye egyértelmővé, hogy a tanárok teljesítményét milyen kritériumrendszer alapján ítéli meg vegye figyelembe a szaktárgy tanításával összefüggı tevékenységeket A méltányosság elve A teljesítményértékelési rendszertıl elvárható, hogy minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan kezel és teljes mértékben kizárja a megszégyenítés lehetıségét objektivitásra törekszik minden részletében átlátható, egyértelmő minél jobban bevonja az érintettet az értékelési folyamatba az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhetı lesz az érintettnek lehetıséget ad arra, hogy kifejthesse a véleményét Fontosnak tartjuk, hogy az értékelı munka során ne legyen szükség külsı szakember bevonására, és a lehetı legkevesebb anyagi ráfordítást igényeljen. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 31

33 Részletes szabályok A teljesítményvizsgálat célja Az iskola pedagógiai programjában fogalmazta meg a tantestület az oktatónevelı célokat. A tanári teljesítményvizsgálat célja, hogy a programban megfogalmazottaknak megfelelı színvonal eléréséhez a tanárok szakmai színvonala emelkedjen. A teljesítményvizsgálat célja: segíteni abban, hogy a tanár képet kaphasson arról, hogy teljesítményét hogyan ítélik meg kívülrıl egy tantestület által elfogadott mérce alapján segíteni az esetleges egyéni problémák feltárásában, segítı tanácsok, intézkedések megtételével biztosítani a szakmai fejlıdést elismerni az elért egyéni teljesítményeket, a kimutatható fejlıdést Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok: elısegíteni az iskolai feladatok jobb elosztását adatokat szolgáltatni a Pedagógiai Program átdolgozásához segíteni a továbbképzési tervek összeállítását segíteni a bérezéssel, jutalmazással (ami nincs) kapcsolatos döntéseket A követelményrendszer alapjai és összetevıi A követelményrendszer három egymást kiegészítı alapon nyugszik: a tanár munkaköri leírásán a munkaköri leírás követelményein túlmutató kritériumrendszeren (a pedagógusi munka szerepszintjeinek megfelelıen) az elızı értékelési ciklus végén született megállapításokon TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 32

34 A vizsgálandó terület A fenti összetevık a tanári munka komplexitásából adódóan egy rendkívül összetett, szerteágazó követelményrendszert alkotnak. Fontos a szelekció, a prioritások kijelölése. Értékelési rendszerünk a következı területek rendszeres vizsgálatát tartja szükségesnek: A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok szakmai képzettség együttmőködési készség pontosság, megbízhatóság az oktató-nevelı munka színvonala a tanítási órán a helyi tantervben elıírt követelmények teljesítésének szintje A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok, tevékenységek az osztályfınöki munka eredményei (a közösségformálás, a tanulók nevelésével, fejlıdésével kapcsolatos tevékenységek) tehetséggondozás, felzárkóztatás megvalósítása kapcsolattartás a szülıkkel a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása az iskola egyéb rendezvényeire szervezett programokon való részvétel A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó eredmények a közoktatási szolgáltatást igénybe vevık elégedettsége a tanulmányi eredmények, azok változása tanulói mérések eredményei tanulmányi versenyek eredményei (Részletes szempontrendszer 1. sz. melléklet) TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 33

35 Az információgyőjtés eszközei: önértékelı kérdıív pedagógusok munkaértékelése, önellenırzés interjú véleménykérı lap óramegfigyelés értékelés összesítése teljesítményértékelés megállapodás Az értékelést lebonyolító Az értékelést az értékelt tanár munkaközösség-vezetıjébıl (vagy több tantárgy tanítása esetén munkaközösség-vezetıibıl) és az iskolavezetés egy tagjából álló Értékelı Team végzi az érintett tanár aktív közremőködésével. A munkaközösség-vezetık értékelését az iskolavezetés tagjai értékelik. Az értékelési ciklus: 4 év A vizsgálat folyamatosan zajlik, egy tanár esetében egy kétéves ciklus után zárul. A ciklus során: az értékelı team egy tagja évente legalább kétszer meglátogat és a megadott kritériumok alapján értékel egy-egy teljes tanórát. Az óralátogatásokat óramegbeszélések követik. A ciklus utolsó hónapjában az érintett tanár önértékelı és önellenırzı lapot tölt ki. A ciklus végén (júniusban) az összes adat birtokában értékelı beszélgetésre, interjúra kerül sor, melynek során megbeszélik az összegyőjtött adatokból levonható tanulságokat és kijelölik a következı kétéves ciklusra vonatkozó egyéni célokat. Az értékelı idıszak befejeztekor az iskola vezetıje összesíti az értékelések tapasztalatait és arról tájékoztatást ad a tantestület részére. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 34

36 Az értékelés részletes kritériumrendszere és az információgyőjtés eljárásai Óralátogatási lap (2.sz. melléklet) A négyéves ciklusra tervezett óralátogatást követıen a látogató kitölti az óralátogatási lap rublikáit. Ha a kapott információ kevés a kitöltéshez, tetszıleges számú óralátogatás tehetı, melyek elıtt legalább 1 nappal megbeszéli a tervezett idıpontot a látogató és a látogatandó tanár. A kijelölt tanóra után óramegbeszélést kell tartani. Az értékelési ciklus végi beszélgetés során a résztvevık levonják a következményeket, összesítı lapon rögzítik a sikeres és a még fejlesztendı területeket. Az önértékelı lap (3.sz. melléklet) Az önértékelı lapot ciklusonként egyszer, a négyéves ciklus vége felé, legkésıbb az értékelési beszélgetés megtartása elıtt kell kitölteni. A ciklusvégi értékelı megbeszélésen kerül sor a kitöltött önértékelı lap elemzésére. Véleménykérı lap (4.sz. melléklet) A kérdıív célja, hogy lehetıséget adjon az értékelt tanárnak, hogy átgondolja és kifejthesse nézeteit saját iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban segítse az iskolavezetést a szervezés hiányosságainak feltárásában, a javítási lehetıség kidolgozásában segítsen a következı ciklusra vonatkozó egyéni célok kijelölésében A véleménykérı lapot is ciklusonként egyszer, a négyéves ciklus vége felé, az értékelési beszélgetés megtartása elıtt kell az értékeltnek kitöltenie. A kitöltött lapot a team iskolavezetıségi tagja kapja meg és felhasználja az értékelési beszélgetésre való felkészülés során. A felmerült kérdések az értékelı beszélgetés keretében kerülnek megvitatásra, velük kapcsolatban konszenzus kerül kialakításra. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 35

37 Értékelési beszélgetés és az értékelési összesítı lap A ciklus tapasztalatait áttekintı és összegzı értékelési beszélgetésre az óralátogatásokat, az önértékelést, a véleménykérı lap kitöltését követıen kerül sor. A beszélgetést az értékelı team iskolavezetıségi tagja vezeti. Napirend Áttekintés, majd konszenzus kialakítása a teljesítmény megítélésérıl. Figyelem szentelése az elızı ciklusban elért eredményekhez képest történt változásokra, a kiemelkedıen sikeres, vagy a problematikus területekre. A kijelölendı új egyéni célokban való megegyezés. E célok lehetıleg konkrét formában megfogalmazva (továbbképzés, hospitálás, mentor) foglalják össze az értékelési összesítı lapon a fejlesztést. A beszélgetést követıen egy hét múlva kapja meg az érintett aláírással, pecsétel hitelesített összesítı lapot. (5.sz. melléklet.) Felelısök és feladatkörök Értékelési team-vezetı az igazgató vagy az erre kijelölt igazgatóhelyettes, aki felügyeli a vizsgálatot. Feladatai: Év elején tájékoztatót tart az elızı évi értékelésekrıl. Megszervezi az értékelı teameket (vezetı + munkaközösség-vezetı + érintett tanár). Ciklusonként legalább nyolc óralátogatást, majd azt követı megbeszélést tart, ı választja ki a meglátogatandó csoportot. Összegyőjti az általa kiadott és az érintett tanár által kitöltött lapokat. Felelıs az értékelési beszélgetés elıkészítéséért és lebonyolításáért. Felelıs az értékelési összesítı lap véglegesítéséért. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 36

38 A team munkaközösség-vezetı tagja Felelıs a személyenként, évenként legalább két óralátogatás és azt követıen az óramegbeszélés tartásáért. Részt vesz az értékelı megbeszélésen. Aláírja az értékelı összesítı lapot. Az érintett tanár Beleszólhat a látogatás idıpontjának kiválasztásába. Megkapja az óralátogatás értékelı lapjának másolatát. Kitölti az önértékelı és a véleménykérı lapot. Véleményezheti a vizsgálatával összefüggı eljárást, szükség esetén panaszt is tehet. A tantestület egésze A rendszer bevezetése elıtt elfogadja az iskola értékelési szabályzatát. Az évente megtartott tájékoztatókon véleményezheti az értékelı munkát, annak eredményességét. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása. A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés Az adatok bizalmas és biztonságos kezelésére különös figyelmet kell fordítani. Az érintett tanár az óramegbeszélések után megkapja a kitöltött óralátogatási ívek másolatát, és kitölti az önértékelı és véleménykérı lapokat. Az értékelési összesítı lap megírása után ezek a dokumentumok a lap mellékleteként a következı ciklusig megırizendık. Az értékelési összesítı lapok és mellékleteik biztonságos tárolása az értékelési team-vezetı kötelessége. Az értékelési összesítı lap mindaddig nem selejtezhetı, amíg a tanár az iskolában tanít. Ha a tanár munkaviszonya megszőnik, a lapot a tanár kérésére át kell neki adni, amennyiben nem kéri, meg kell semmisíteni. Az összesítı lap más munkáltatónak nem adható át. TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 37

39 Az adatok felhasználása Az érintett tanár megismerhet minden adatot és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba, valójában elsısorban az ı felelıssége, hogy hogyan hasznosítja az értékelés tapasztalatait az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy továbbképzés engedélyezésével vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni amennyiben valamiért elbocsátást kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként felhasználhatja az értékelés tapasztalatait kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésbıl származó információkat A munkaközösség-vezetı a ciklus zárásakor megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár értékelési összesítı lapját egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során megismert információkat a hatáskörébe tartozó, (munkaközösségen belüli) feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához A munkáltató (az igazgató és helyettesei) bármikor hozzáférhet minden tanár személyes értékelési összesítı lapjához egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során szerzett információkat a tanárok beosztását érintı személyi döntések, valamint a bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára, amennyiben a döntéseket az igazgató egy személyben vagy helyetteseinek és az érintett tanár munkamunkaközösség-vezetıinek körében hozza meg TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÁPA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 38

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Összeállította: Tárkányi Tibor igazgató

Összeállította: Tárkányi Tibor igazgató A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévi végrehajtása, intézkedési terv a 2010/2011-es

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 9-13. ÉVFOLYAM Tartalom I. NEVELÉSI PROGRAM 1. BEVEZETİ 1.1. A felsı tagozat 2. A SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Az intézmény, mint tanulószervezet Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Létszámadatok 8 évfolyamos általános

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

Eljárásrend. (Elfogadja: Nevelıtestület)

Eljárásrend. (Elfogadja: Nevelıtestület) Eljárásrend (Elfogadja: Nevelıtestület) A pedagógusképzés hallgatóinak összefüggı gyakorlati képzésének szervezéséhez I. CÉLOK Gyakorlati ismeretek Munkahely világába való bevezetés Szakmai ismeretek tanári

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben