BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését február 29. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. közbeszerzési szabályzatának elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés az ÉAOP /A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Balmazújváros-Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés az MLSZ felé benyújtott pályázat hiánypótlása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ pályázatához tulajdonosi hozzájárulás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 27. Dr. Tiba István polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 29-én tartandó ülésére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) számú rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2009. (IX.09.) számú rendeletében rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 147. (1)-(2) bekezdései alapján A fenntartó megállapítja a 146. (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történı megosztásával. A bölcsıde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történı foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. (1) bekezdése szerint bölcsıde esetében a gyermek Gyvt (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. A rendelet január 1-tıl történı hatályba lépésével egyidejőleg az önkormányzat 22/2009. (IX.09.) számú rendeletének további módosítása válik szükségessé. Javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a bölcsıdében a gondozásra, nevelésre külön gondozási díjat ne állapítson meg. Hivatkozott rendelet 9. (2) bekezdése értelmében, ha a bölcsıdében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület ezzel egyetért, a Rendelet-tervezet szerint a 22/2009. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.) pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki: A bölcsıdében a gondozásért 0,- Ft térítési díjat állapít meg.

3 Továbbá a rendelet áttekintése során megállapítottuk, hogy a évi intézményi átszervezésekbıl adódó változások nincsenek átvezetve, és az egyes intézmények telephelyeinek címei pontatlanul kerültek abban meghatározásra, ami alapján a rendelet több pontját is módosítani szükséges. A rendeletben meghatározott évenkénti felülvizsgálati kötelezettségünknek eleget téve megvizsgáltuk az idıszakos gyermekfelügyeletért, valamint a helyettes szülınél elhelyezett gyermek után fizetendı intézményi térítési díjak összegét. A hatályos jogszabályok, illetve a számítások alapján az idıszakos gyermekfelügyelet egy órára esı díja Ft, a helyettes szülınél elhelyezett gyermek után fizetendı intézményi térítési díjak összege változatlan, mivel a nyugdíj minimum %-ában kerül meghatározásra és annak összege évben nem változott. Az elızıek alapján kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet a rendelet tervezetének elfogadására.

4 TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../... (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 147. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelet 3. (1)- (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Gyermekjóléti szolgáltatás, mely társulási megállapodás alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében létrehozott Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8. szám alatti területi irodában biztosított. (2) Nappali ellátások, melyek az alábbiak szerint az önkormányzat fenntartásában, valamint társulási megállapodás alapján, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı intézményekben biztosított. a) bölcsıdei ellátás 0-3 (4) éves korig, az önkormányzat által fenntartott Egyesített Óvoda és Bölcsıde önálló szakmai egységeként mőködı bölcsıdében Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9. szám alatt vehetı igénybe. - a bölcsıde idıszakos gyermekfelügyeletet is biztosít. b) óvodai ellátás 3-6 (7) éves korig, - az önkormányzat fenntartásában mőködı Egyesített Óvoda és Bölcsıde feladatellátási helyein: - Balmazújváros, Bimbó köz 2. - Balmazújváros, Kossuth u Balmazújváros, Ságvári u Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. - Balmazújváros, Bólyai u. 59. a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Nyitnikék Óvoda Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. szám alatt biztosított. c) iskolai ellátás 6-16 éves korig, - az önkormányzat fenntartásában mőködı Balmazújvárosi Általános Iskola feladatellátási helyein: - Balmazújváros, Dózsa Gy. u Balmazújváros, Hortobágyi u Balmazújváros, Kossuth tér Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.

5 - az önkormányzat fenntartásban mőködı Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzıben Balmazújváros, Batthyány u szám alatt biztosított. d) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkeztetések közül az ebég külön is igényelhetı. 2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bölcsıdei gondozásért, az idıszakos gyermekfelügyeletért, valamint a helyettes szülınél elhelyezett gyermek után fizetendı intézményi térítési díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, melyet évenként február 28-ig felül kell vizsgálni. 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklet lép. Záró rendelkezés 4. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Balmazújváros, Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve: napján Dr. Veres Margit jegyzı

6 1. sz. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Intézményi térítési díjak 1.) Helyettes szülınél elhelyezett gyermek után fizetendı térítési díj: évi helyettes szülıi intézményi térítési díj: a) nevelıszülıi díj: ,-Ft/hó b) nevelési díj (nyugdíjminimum 120%-a): ,-Ft/hó c) ellátmány (nevelési díj: 25%-a): 8.550,-Ft/hó Összesen: ,-Ft /hó Napidíj: ,-Ft: 30nap= 1.925,-Ft/nap 2.) Bölcsıdei idıszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén fizetendı térítési díj: 330,-Ft/óra 3.) A bölcsıdében a gondozásért 0,-Ft térítési díjat állapít meg.

7 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 29-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény helyett január 1. napjától a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) lépett hatályba. Tekintettel erre, az önkormányzat részére új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása vált szükségessé, amely már mindenben megfelel az új Kbt. által támasztott feltételeknek. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen, továbbá a korábban elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot helyezze hatályon kívül. 2. Szükséges továbbá, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság és a Balmazújváros Sport Kft. társaság, mint 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társságok február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát is elfogadja a tisztelt Képviselı-testület, mint a hatáskör címzettje. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság és a Balmazújváros Sport Kft. társaság február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen, továbbá a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság korábban elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát helyezze hatályon kívül. 3. Mellékelem jelen elıterjesztéshez Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság és a Balmazújváros Sport Kft. társaság február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatainak tervezetét. Arra tekintettel került ezen két gazdasági társaság Közbeszerzési Szabályzata elfogadásra elıterjesztésre a tisztelt Képviselı-testület részére, mert ezen két gazdasági társaság esetében látjuk annak a potenciális lehetıségét, hogy olyan beszerzései lesznek az adott gazdasági társaságnak, amely a Kbt. hatálya alá tartozik.

8 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 29-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 107. alapján, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseire, Balmazújváros Város Önkormányzata február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és ezzel egyidejőleg a 258/2010. (IX.15.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 107. alapján, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseire, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és ezzel egyidejőleg a 327/2010. (XII.10.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 107. alapján, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseire, a Balmazújváros Sport Kft február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Balmazújváros, február 27. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

9 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA február 29. 1

10 Balmazújváros Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek törvényes, hatékony és ésszerő módon történı felhasználásának, a közpénzbıl megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlıségen alapuló verseny megvalósulásának elısegítésére, valamint a nyilvános ellenırizhetıségének megteremtésének érdekében, Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) fogadja el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérı ) közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat, szabályozza a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, szakszerő, hatékony és egyben jogszerő lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Szabályzatot a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény, és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak, valamint a Közbeszerzések Tanácsának ajánlásaiban, és a Tanács elnökének tájékoztatóiban foglaltaknak megfelelıen kell alkalmazni. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) valamennyi, az Ajánlatkérı által elindított közbeszerzési eljárást elıkészítı, a közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, b) a közbeszerzési eljárásban megbízott külsı szakértıre, tanácsadóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a megbízási szerzıdések tartalma szerint, c) a Bíráló Bizottságra, tagjaira, d) az eljárást lezáró döntést meghozó polgármesterre, Képviselı-testületre, 2

11 e) a jegyzıre, és a polgármester vagy jegyzı által egyes eljárási cselekményre meghatalmazott személyekre, továbbá az Ajánlatkérı nevében eljáró más személyekre A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: a) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden az Ajánlatkérı által bonyolított árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelésére, építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt. b) A Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt-ben meghatározott, a törvény szerint kivételi körbe tartozó a Kbt. 9. -a és a a szerinti beszerzésekre. Ha a jogszabályi kivétel a konkrét esetre vitatható, úgy a megfelelı eljárás alkalmazásáról, szükségességérıl a szakértı véleménye alapján a jegyzı dönt. c) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérı tervpályázati eljárások esetén is. 3. Az ajánlatkérı jogállása Az Ajánlatkérı a Kbt. 6. (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérı, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. 4. Értelmezı rendelkezések A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. elıírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban, vagy a dokumentáció(k)ban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmő meghatározásáról. (Az értelmezı rendelkezéseket a Kbt. 4. -a tartalmazza.) 5. A közbeszerzési eljárás alapelvei A közbeszerzési eljárásban ideértve a szerzıdés megkötését is az Ajánlatkérı köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevık számára. Az Ajánlatkérı és a gazdasági szereplık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfele- 3

12 lıen kötelesek eljárni. Az Ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık, és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. 6. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok A közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni a polgármestert, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztetı és a Kbt. alapelveit sértı cselekményt észlel. Az eljárásban résztvevı személyek kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott adatokat titokban tartani, azt megırizni és biztosítani, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 7. Irányadó jogszabályok A közbeszerzési eljárások elıkészítésére, végrehajtására vonatkozó kötelezıen betartandó szabályok: a) a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei, illetve egyéb jogszabályok, b) az önkormányzati rendeletek, szabályzatok, határozatok. A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás elıkészítése, lefolytatása, a szerzıdés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekre a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 4

13 II. Fejezet A közbeszerzéssel a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezések 8. A közbeszerzési igények tervezése Az éves költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrıl. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Ajánlatkérı honlapján ( a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül közzé kell tennie. A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az Ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, az eljárást azonban a közbeszerzési terv késıbbi módosítása esetén a közbeszerzési tervben utólag is szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az Ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérı ellenırzésére feljogosított szervek (pl. pályázati támogatás esetén közremőködı szervezet) kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 9. Az éves statisztikai összegezés Az éves beszerzésekrıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést kell készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 10. A közbeszerzés értékének a meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az Ajánlatkérı által a részvételre jelentkezık, vagy az ajánlattevık részére fizetendı díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az ajánlatkérı teljesít ilyen jel- 5

14 legő kifizetést a részvételre jelentkezık, az ajánlattevık részére. A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával megválasztani. 11. A közbeszerzési eljárás indításának a feltételei A közbeszerzési eljárást megindítani akkor lehet: a) ha az Ajánlatkérı éves költségvetésben biztosított a szerzıdés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy megfelelı biztosíték van arra, hogy a teljesítése idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll, b) ha az Ajánlatkérı támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani és a pályázathoz biztosítandó önkormányzati önrész rendelkezésre áll. Ez utóbbi körülményre (pályázat benyújtásáról) az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban fel kell hívni az ajánlattevık/részvételre jelentkezık figyelmét. Az Ajánlatkérı, vagy képviseletében az eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A közbeszerzési eljárás megindításának további feltétele a szerzıdés megkötéséhez szükséges valamennyi jogerıs hatósági engedély megléte. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó Képviselı-testületi vagy polgármesteri (hatáskörtıl függıen) határozat alapján kerülhet sor. 12. A közbeszerzési eljárás fajtájának a kiválasztása Az uniós értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzésekre a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a törvény megengedi. A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet. 6

15 A közbeszerzés alapeljárása a nyílt eljárás. A nyílt és meghívásos eljárás mellett más eljárásfajta csak akkor alkalmazható, ha annak a Kbt-ben meghatározott feltételei teljeskörően és bizonyíthatóan fennállnak. 13. A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök és felelısségi rend 1. A Képviselı-testület hatáskörébe tartozik: - a Szabályzat, és az önkormányzati beszerzéseket tartalmazó közbeszerzési terv elfogadása, illetve azok módosítása, - döntés az adott önkormányzati közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásáról, - a Kbt. Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérı értékő közbeszerzésekre irányadó eljárásrendben lefolytatandó eljárás megindításáról való döntés, és az eljárást megindító hirdetmény (ajánlati/részvételi/ajánlattételi) jóváhagyása, - a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a Kbt. Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérı értékő közbeszerzésekre irányadó eljárásrendben lefolytatandó eljárás esetében a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, amely esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 2. A Polgármester hatáskörébe tartozik - a Szabályzatnak vagy módosításának elkészíttetése és a Képviselı-testület elé terjesztése, - a közbeszerzési szakértı, tanácsadó, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása, - megbízási szerzıdések aláírása a javasolt külsı szakértıkkel, - az Ajánlatkérı nevében eljáró személy és a bíráló bizottság tagjainak kijelölése, - Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatandó eljárások tekintetében a polgármester jogosult az eljárás megindítására, az eljárást lezáró döntés meghozatalára (a Képviselı-testület által meghatározott pénzügyi fedezet keretein belül) és a szerzıdések megkötésére, - jóváhagyja, az éves statisztikai összegezést és megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére, - tárgyalásos közbeszerzési eljárások esetében amennyiben a Képviselıtestület arról rendelkezett, úgy a Képviselı-testület által meghatározott pénzügyi keretek és feltételek között - jogosult tárgyalni az ajánlattevıkkel. 3. A Bíráló Bizottság A Bíráló Bizottság ellátja a Kbt. 22. (4) bekezdésében meghatározott feladatokat. A Bíráló Bizottság mőködése: a) Az ajánlatok elbírálásának szakmai elıkészítésére legalább három tagból álló eseti Bíráló Bizottságot kell létrehozni. 7

16 b) A Bíráló Bizottság tagjait, elnökét a polgármester bízza meg az adott eljárás idıtartamára. A Bíráló Bizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. A Bíráló Bizottság tagja nem lehet a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy, így a polgármester és az, aki a Képviselı-testület tagja. c) A Bíráló Bizottság tagjai írásban közbeszerzésenként kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben fennáll-e a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség. d) A Bíráló Bizottság ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, a jegyzı vagy az általuk megbízott személy és amennyiben megbízásra került külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, úgy a megbízottak képviselıje is. e) A Bíráló Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok közül legalább három fı jelen van. A Bíráló Bizottság határozatait a jelenlévı tagok szótöbbségi szavazatával hozza. f) A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek az eljárást lezáró döntés meghozatala során - részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. g) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı személyt delegálhat a Bíráló Bizottságba. A Bíráló Bizottság hatáskörébe tartozik: - Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívások és dokumentációk szakmai szempontú véleményezése, - A beérkezett ajánlatokról az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontrendszer szerint írásos szakvéleményt készít, melyben javaslattal élnek a döntést hozó felé az ajánlat érvényességét, illetve az ajánlattevı kizárását illetıen, valamint javaslatot tesznek az ajánlattevı alkalmatlansága vonatkozásában. - Az eljárás eredményére, vagy eredménytelensége megállapítására a döntést hozó számára javaslatot készít. 4. A Jegyzı hatáskörébe tartozik - A polgármester és a Képviselı-testület munkájának jogi szempontú általános segítése a közbeszerzési eljárások lefolytatása során, - A közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben kötendı szerzıdések jogi felügyelete, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzıdés közzététele, 8

17 - A Közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó hiányában a közbeszerzési eljárások egyes adminisztratív tevékenységeinek ellátás (lsd részletesen a Szabályzat III. fejezetében). 5. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elıkészítésébe, illetıleg - választása szerint - a közbeszerzési eljárás további (akár teljes körő lefolytatására) lefolytatásába (a részletes feladat és hatásköröket a Szabályzat III. fejezet tartalmazza) az Ajánlatkérı külsı szakértıt, tanácsadót, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplı, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles szakértelmével elısegíteni a közbeszerzési eljárás a törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelı lefolytatását. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása egy adott, konkrétan meghatározott közbeszerzési eljárásra vagy közbeszerzési eljáráscsoportra (pl. egy nyertes pályázat tekintetében lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárásra) vonatkozik. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási szerzıdése tartalmazza az ellátandó szakértıi feladatokat, összhangban jelen Szabályzattal és a Kbt. rendelkezéseivel. 14. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje A közbeszerzési eljárást annak elıkészítésétıl az eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítéséig írásban, a Kbt rendelkezéseinek megfelelıen kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körő, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított 5 évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell ırizni. Az Ajánlatkérı köteles a Kbt. 31. (1) bekezdése szerint elıírt adatokat, információkat, dokumentumokat a honlapon közzétenni. A Kbt. 31. (1) bekezdése bekezdés szerinti adatok közérdekbıl nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 9

18 15. A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzése A Szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások belsı ellenırzését a közbeszerzési eljárás lefolytatása idején hatályos, irányadó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok, jegyzıi utasítások szerint kell végezni. III. Fejezet A közbeszerzési eljárások rendje 16. A közbeszerzési terv készítésének eljárásrendje A közbeszerzési terv jóváhagyásra a Képviselı-testület számára kerül elıterjesztésre. A közbeszerzési terv jóváhagyását követıen a polgármester gondoskodik a közbeszerzési tervnek a közzétételérıl. A közbeszerzési terv nyilvános. 17. A közbeszerzési eljárás kezdeményezése A közbeszerzési eljárást hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester kezdeményezi. A polgármester szükség szerint gondoskodik a közbeszerzési terv adatai módosításának, a tervben nem szerepelı eljárás felvitelének, illetve eljárás törlésének a kezdeményezésérıl (együttesen: a közbeszerzési terv aktualizálása). A polgármester a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. 18. A közbeszerzési eljárás elıkészítése A polgármester gondoskodik a Bíráló Bizottság tagjai kijelölésérıl és az összeférhetetlenségi nyilatkozat tagok általi aláíratásáról. A polgármester gondoskodik az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) kijelölésérıl és az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) összeférhetetlenségi nyilatkozata aláíratásáról. 10

19 Az Ajánlatkérı köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget, és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek, vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevıként, részvételre jelentkezıként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetként az Ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatosan tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közremőködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi. Ajánlatkérı köteles az eljárás elıkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel a közbeszerzési eljárásban való részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az Ajánlatkérı nevében eljáró, és az Ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy, vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. Külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a megbízást írásba kell foglalni. A szerzıdést a polgármester készíti el a jegyzı jogi segítségével. 19. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás elkészítése A polgármester a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodik az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás, valamint a bírálati szempontok összeállításáról, az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentáció elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívását hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester hagyja jóvá. A közbeszerzési eljárás dokumentációját minden esetben a polgármester hagyja jóvá. A Kbt szerinti Közbeszerzési Döntıbizottság felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a polgármester, vagy az általa megbízott, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelıs. 11

20 20. Ajánlattételi szakasz Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentációt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı bocsátja az ajánlattevık rendelkezésére az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban meghatározott módon. A kiegészítı tájékoztatás megadásáról, a helyszíni bejárásról, a konzultációról készített jegyzıkönyv elkészítésérıl, határidıben történı megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı gondoskodik. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására vonatkozó döntés esetén az elıírt dokumentumokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı készíti el. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására hatáskörtıl függıen a polgármester vagy a Képviselı-testület jogosult. 21. Az ajánlatok felbontása Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a megjelent ajánlattevık/részvételre jelentkezık és egyéb, a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint megjelent személyek jelenlétében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı, vagy az általa megbízott személy az ajánlattételi/részvételi határidı lejártát követıen bontja fel és ismerteti a Kbt. szerint az értékelésre kerülı ajánlati elemeket. A bontási jegyzıkönyvet a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı készíti el és küldi meg az érintettek számára. 22. Az ajánlatok elbírálása A Bíráló Bizottság a bírálat elsı szakaszában az ajánlatok érvényességétérvénytelenségét vizsgálja, majd ezt követıen kerülhet sor az érvényes ajánlatok értékelésére. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések, egyéb beadványok hiányainak pótoltatásával, szükség szerint az ajánlattevıktıl (részvételre jelentkezıktıl) a Kbt alapján történı felvilágosítás, tájékoztatás kéréssel kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı teljesíti. 12

21 A Bíráló Bizottság az eljárást lezáró döntés meghozatalához szakvéleményében megállapítja az ajánlati felhívásban megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve az érvényes ajánlatok sorrendjét, és hogy melyik ajánlat a legkedvezıbb. A Bizottság üléseirıl az elhangzottak lényegét, valamint a javaslatot és annak indokolását tartalmazó jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyv elkészítésére a Kbt. elıírásait kell kötelezıen alkalmazni. Az eljárást lezáró döntési javaslatra vonatkozó elıterjesztést a polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé. Amennyiben polgármesteri hatáskörbe tartozik a döntés, akkor pedig a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı terjeszti a polgármester elé a döntési javaslatra vonatkozó elıterjesztést. 23. Döntés az eljárás eredményérıl, eredményhirdetés, az eredmény közzététele Az eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester hozza meg. Az ajánlattevıt/részvételre jelentkezıt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı írásban tájékoztatja az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, az ajánlattevı/részvételre jelentkezı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának/részvételi jelentkezésének a Kbt. 74. szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az errıl hozott döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. Az eredmény közzétételérıl, az összegezés megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı gondoskodik. A közbeszerzési eljárás az eredményrıl készített tájékoztató hirdetmény közzétételével, illetıleg ha a szerzıdéskötés késıbb történik, a szerzıdéskötéssel zárul le. 13

22 24. Szerzıdéskötés Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzıdést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerzıdéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelıen. A szerzıdésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Ha az Ajánlatkérı lehetıvé tette a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzıdést kötni. Az Ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A szerzıdés aláírása és ellenjegyzése az Ajánlatkérı kötelezettségvállalási szabályzatában meghatározott módon történik. A szerzıdés közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. 25. Jogorvoslat Az elızetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban a Bíráló Bizottság javaslata alapján hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester dönt. Ha a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, a Közbeszerzési Döntıbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására rendelkezésre álló idın belül a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı állítja össze a közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket és a Bíráló Bizottság javaslata alapján hozott polgármesteri döntés után küldi meg a Közbeszerzési Döntıbizottság részére. A Közbeszerzési Döntıbizottságnál az Ajánlatkérı képviseletében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a polgármester által esetileg kijelölt és meghatalmazott személy jár el. Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság jogsértést állapít meg, illetıleg a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérıi döntést, úgy az adott közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó alternatív döntési javaslatot a polgármester, a döntıbizottsági határozat kézhezvételétıl számított 5 napon belül köteles elkészíteni, és abban határozatot hozni vagy hatáskör hiányában a Képviselı-testület elé terjeszteni. 14

23 IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26. A közbeszerzést végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni. A Szabályzatnak a jogszabályi, vagy egyéb változások miatti kiegészítésének vagy módosításának szükségességérıl a jegyzı köteles tájékoztatni a polgármestert, aki köteles a szükséges lépéseket megtenni a Szabályzat módosítása érdekében. Jelen Szabályzat február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen megindult közbeszerzések esetében kell alkalmazni. A Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 258/2010. (IX.15.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata február 29. napjával hatályát veszti. Balmazújváros, február Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı 15

24 BALMAZÚJVÁROSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA február 29. 1

25 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek törvényes, hatékony és ésszerő módon történı felhasználásának, a közpénzbıl megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlıségen alapuló verseny megvalósulásának elısegítésére, valamint a nyilvános ellenırizhetıségének megteremtésének érdekében, Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerinti tartalommal fogadja el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Ajánlatkérı ) közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat, szabályozza a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, szakszerő, hatékony és egyben jogszerő lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Szabályzatot a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak, valamint a Közbeszerzések Tanácsának ajánlásaiban, és a Tanács elnökének tájékoztatóiban foglaltaknak megfelelıen kell alkalmazni. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) valamennyi, az Ajánlatkérı által elindított közbeszerzési eljárást elıkészítı, a közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, b) a közbeszerzési eljárásban megbízott külsı szakértıre, tanácsadóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a megbízási szerzıdések tartalma szerint, c) a Bíráló Bizottságra, tagjaira, d) a Képviselı-testületre, 2

26 e) a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjére (a továbbiakban: ügyvezetı ), vagy az általa egyes eljárási cselekményre meghatalmazott személyekre, továbbá az Ajánlatkérı nevében eljáró más személyekre A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: a) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden az Ajánlatkérı által bonyolított árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelésére, építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt. b) A Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt-ben meghatározott, a törvény szerint kivételi körbe tartozó a Kbt. 9. -a és a a szerinti beszerzésekre. Ha a jogszabályi kivétel a konkrét esetre vitatható, úgy a megfelelı eljárás alkalmazásáról, szükségességérıl a szakértı véleménye alapján az ügyvezetı dönt. c) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérı tervpályázati eljárások esetén is. 3. Az ajánlatkérı jogállása Az Ajánlatkérı a Kbt. 6. (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérı, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. 4. Értelmezı rendelkezések A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. elıírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban, vagy a dokumentáció(k)ban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmő meghatározásáról. (Az értelmezı rendelkezéseket a Kbt. 4. -a tartalmazza.) 5. A közbeszerzési eljárás alapelvei A közbeszerzési eljárásban ideértve a szerzıdés megkötését is az Ajánlatkérı köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevık számára. 3

27 Az Ajánlatkérı és a gazdasági szereplık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfelelıen kötelesek eljárni. Az Ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık, és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. 6. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok A közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni az ügyvezetıt, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztetı és a Kbt. alapelveit sértı cselekményt észlel. Az eljárásban résztvevı személyek kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott adatokat titokban tartani, azt megırizni és biztosítani, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 7. Irányadó jogszabályok A közbeszerzési eljárások elıkészítésére, végrehajtására vonatkozó kötelezıen betartandó szabályok: a) a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei, illetve egyéb jogszabályok, b) a tulajdonos Önkormányzat önkormányzati rendeletei, szabályzatai, határozatai, c) az Ajánlatkérı szabályzatai, határozatai. A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás elıkészítése, lefolytatása, a szerzıdés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekre a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 4

28 II. Fejezet A közbeszerzéssel a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezések 8. A közbeszerzési igények tervezése Az éves költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrıl. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Ajánlatkérı tulajdonosának honlapján ( a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül közzé kell tennie. A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az Ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, az eljárást azonban a közbeszerzési terv késıbbi módosítása esetén a közbeszerzési tervben utólag is szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az Ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérı ellenırzésére feljogosított szervek (pl. pályázati támogatás esetén közremőködı szervezet) kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 9. Az éves statisztikai összegezés Az éves beszerzésekrıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést kell készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 10. A közbeszerzés értékének a meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell 5

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai...

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... 2 Az ajánlatkérő jogállása... 2 Értelmező rendelkezések... 3 A közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba.

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba. 1/10 K i v o n a t a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 93/2012. (IV.26.) kt. sz. h a t á r o z a t Karcag Város Önkormányzata Közbeszerzési

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a melléklet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Elıterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. március 28 - én tartandó Képviselıtestületi

Elıterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. március 28 - én tartandó Képviselıtestületi Elıterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2013. március 28 - én tartandó Képviselıtestületi ülésére Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének tárgyalása, elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e. a piacokról

Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e. a piacokról Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e a piacokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1)

Részletesebben