AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

2 Jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közbeszerzésről szóló évi CVIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében rendezi az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Főiskola, vagy ajánlatkérő) közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos szabályait, az eljárásban szereplők feladatait, hatáskörét és felelősségi rendjét, továbbá a közbeszerzési eljárások dokumentálási és belső ellenőrzési rendjét. A Szabályzat rendelkezéseit a Kbt. és a végrehajtási rendeletek szabályaival együtt és összhangban kell alkalmazni. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat alkalmazás i köre E Szabályzat előírásait kell alkalmazni a Főiskola költségvetéséből, illetőleg támogatásból megvalósuló árubeszerzéseire, építési beruházásaira, építési koncesszióira, szolgáltatásaik megrendelésére, szolgáltatási koncesszióira, illetőleg tervpályázateljárásaira, amennyiben azok értéke az eljárás megindításakor meghaladja az érvényben lévő közbeszerzési értékhatárokat. A szabályzat hatály a A Szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola által indított közbeszerzési eljárásokra, a Szabályzat meghatározza a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának feladatmegosztását, a Főiskola nevében eljáró személyek, szervezetek felelősségi rendjét, valamint a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. A Főiskola a Kbt. 6. (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. A köz be szerzések érté ke, értékhatáro k E Szabályzat szerint kell eljárni a Főiskola jóváhagyott költségvetési forrásából, illetőleg támogatásból megvalósítandó beszerzésekre, ha az adott tárgyú beszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt ban meghatározott közösségi értékhatárokat, az adott tárgyú beszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt a alapján az éves költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárokat. A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor, annak tárgyáért általában kért, illetve kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni. (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás, adott esetben tárgyalási meghívó megküldésének időpontját kell érteni. 2

3 2013. január 1-jétől december 31-éig a közbeszerzési értékhatárokat Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény ai határozzák meg: Az uniós közbeszerzési értékhatár: árubeszerzés esetében: euró, azaz forint; építési beruházás esetében: euró, azaz forint; építési koncesszió esetében: euró, azaz forint; szolgáltatás megrendelése esetében: euró, azaz forint; tervpályázat esetében: euró, azaz forint. A nemzeti közbeszerzési értékhatár: árubeszerzés esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. Az ajánlatkérő a Kbt (7) bekezdése szerinti esetekben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le a következő értékhatárok figyelembevételével: árubeszerzés esetében: 25 millió forint; építési beruházás esetében: 150 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint. A KÖZBESZERZÉS TISZTASÁGÁNAK ÉS ALAPELVEINEK BETARTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOK A Szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban résztvevők kötelesek biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak lefolytatása során törekedjék arra, hogy elősegítse a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételét, a fenntartható fejlődést, az állam szociális célkitűzéseinek megvalósulását és a jogszerű foglalkoztatást AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ, ILLETŐLEG AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK, EZEK FELADATA, FELELŐSSÉGI KÖRE 3

4 A jánl atké r ő nevébe n eljáró, illetőleg az eljárás ba bevont s zemé lyek, s zerv ezete k A Főiskolán a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására - állandó jelleggel működő - külön önálló szervezeti egység nem kerül kialakításra. A közbeszerzési eljárás során az Főiskola (mint ajánlatkérő) nevében eljáró személy, szervezet kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárás megindításáról és lezárásáról a Rektor dönt. Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a közbeszerzés lebonyolítására külső szakértő vehető igénybe. A Főiskola az ajánlatok elbírálására 3 tagú Közbeszerzési Bizottságot (bírálóbizottságot) hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Főiskola nevében a Rektor részére. A Közbeszerzési Bizottság elnöke a gazdasági igazgató, vagy pénzügyi szakértelemmel rendelkező munkatárs. A Közbeszerzési Bizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. A z eljárás ba bevont s zemé ly ek, illetve szervezete k feladata, f e lelősségi köre R e ktor A Rektor dönt a Főiskola (mint ajánlatkérő) nevében eljáró személy, szervezet kiválasztásáról, a Közbeszerzési Bizottság kijelöléséről, a közbeszerzési eljárás megindításáról és lezárásáról. Feladata továbbá a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének elrendelése, a szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele. G azdasági igazgató Felelős a Főiskola közbeszerzési tevékenységének irányításáért, a közbeszerzési feladatok előkészítéséért, szervezéséért és megvalósításáért. Ezen belül feladata különösen: az eljárást megindító felhívás, dokumentáció előkészítése, intézkedés azok közzétételről, megküldéséről, az állandó és az adott közbeszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi, műszaki követelmények meghatározása, a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak kiválasztása, szakértőként megbízott személyekre javaslattétel, a közbeszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e, 4

5 rendszeres ellenőrzése a teljesítések szerződésszerűségének, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányának és összhangjának, gondoskodás a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról, azonnal tájékoztatja a Rektort, ha feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot tapasztal, a Közbeszerzési Szabályzat jogszabályi változásoknak megfelelő módosításának előkészítése, az éves Közbeszerzési terv elkészítése és jóváhagyatása, az éves statisztikai összegezés elkészítése és megküldése, az előzetes összesített tájékoztató elkészítése és közzététele, ellátja a közbeszerzési szakértő feladatait, amennyiben külső szakértő nem kerül kiválasztásra. Felelős az alábbi adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Főiskola honlapján történő megjelenéséért: a Közbeszerzési terv, valamint annak módosítása (módosításai); a Kbt. 9. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződések; az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. (2) bekezdése szerinti adatok; a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában a kérelem meghatározott adatai, a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése; a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések; a szerződés teljesítésére vonatkozó meghatározott adatok; az éves statisztikai összegzés. A Köz be szerzési Bizottság A Közbeszerzési Bizottság tagjaira vonatkozó előírások: a Közbeszerzési Bizottság tagjait a Rektor jelöli ki; Közbeszerzési Bizottsági tag a Főiskola munkatársa, illetve külső személy lehet. Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. a Közbeszerzési Bizottság munkájába a közbeszerzési szakértőn kívül más, külső és belső szakértő is bevonható; a Közbeszerzési Bizottság határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van; a Közbeszerzési Bizottság határozatait szavazás útján hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közbeszerzési Bizottság felelős a következőkért: meghatározza az adott közbeszerzés tekintetében az értékelési elveket, a bírálati részszempontokat, a súlyszámokat, az adható pontokat, az értékelés módszerét, szükség eseten konzultálva a közbeszerzési szakértővel vagy más, külsős szakértővel. Konzultáció esetén felelőssége megosztott a konzultációba bevont személlyel; a fentiekre tekintettel részt vesz az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció kidolgozásában; a tárgyalásos eljárást lebonyolítja; 5

6 a hirdetményben (felhívásban) meghatározott szempontok alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket, javaslatot tesz az ajánlattevők/részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról és az ajánlattevő/részvételre jelentkező kizárásáról, javaslatot tesz az eljárás nyertesére, javaslatát írásban indokolja. A Közbeszerzési Bizottság elnökének feladata: a bizottság munkájának megszervezése, irányítása; a bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség esetén a bizottsági tag visszahívásának és új tag kinevezésének kezdeményezése; a bizottsági tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása (szavazás); az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontása, az abban közreműködő személy kijelölése, tevékeny közreműködés az eljárást lezáró döntés el- és előkészítésében; a titoktartás követelményének betartása, a bizottsági tagok részéről annak be nem tartása esetén vizsgálat kezdeményezése; a Közbeszerzési Bizottság nevében döntés-előkészítő javaslat előterjesztése a Rektor felé; a Rektor döntését követően elkészíti az összegezést, és gondoskodik annak érintettek részére történő megküldéséről; gondoskodik az eljárás nyertesével történő szerződéskötés előkészítéséről. A Közbeszerzési Bizottsági tagok feladatai: részt vesznek a bizottsági üléseken; részt vesznek az ajánlattevők/részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságára vonatkozó szempontok, továbbá az elbírálási szempont (illetve a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja esetében a részszempontok és azok súlyszámainak, továbbá a pontszámok alsó és felső határának) meghatározásában; részt vesznek az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás, illetve a dokumentáció elkészítésében, valamint a bizottság munkatervének összeállításában; elvégzik az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére vonatkozó minősítését, továbbá az ajánlatok, részvételi jelentkezések érvényességi vizsgálatát, az ezekkel kapcsolatban szavazásra feltett kérdésekben szavaznak, illetve nyilatkoznak; továbbá javaslatot tesznek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre. A közbeszerzés tárgyában szakértelemmel rendelkező bizottsági tag az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívást és dokumentációt műszaki szempontból megvizsgálja, és megfelelősségét ellenjegyzésével igazolja. A közbeszerzési szakértő A közbeszerzési szakértő feladata, felelőssége: a közbeszerzési eljárás indításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzése, hiányosság jelzése; az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás a Kbt. előírásainak megfelelő tervezetének elkészítése; az Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján a dokumentáció közbeszerzési jogi jellegű részeinek elkészítése, a műszaki leírást készítővel történő egyeztetése; az Összeférhetetlenségi és Titoktartási Nyilatkozat mintájának elkészítése; az átvételi 6

7 elismervény mintájának elkészítése; az adott közbeszerzési eljárás forgatókönyvének elkészítése; szükség eseten részvétel a helyszíni bejáráson/konzultáción; az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett közbeszerzési jogi jellegű kérdésekre válaszadás, az egyéb kérdésekre adott válaszok ellenőrzése a Kbt. előírásainak történő megfelelés szempontjából; részvétel a bontási eljáráson, szükség eseten tanácsadás a felmerült jogi jellegű kérdésekben; felkérés alapján részvétel a Közbeszerzési Bizottság munkájában, tanácsadás az alkalmatlanság, érvénytelenség, kizárás vonatkozásában meghozandó döntéshez; hiánypótló, illetve felvilágosítást kérő levelek tartalmának meghatározása, elkészítése; jegyzőkönyv készítése a bontásról (diktafon, magnófelvétel vagy jegyzőkönyvvezető által készített anyag alapján); az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékeléséről készített jegyzőkönyv átvizsgálása a Kbt. előírásainak való megfelelés szempontjából; a Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyve alapján az összegezés elkészítése; az eljárás eredményéről szóló Tájékoztató elkészítése; Tájékoztató az eljárás eredményéről, a Tájékoztató a szerződés módosításáról elkészítése; az eljárás dokumentáltságával kapcsolatban átadja az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum eredeti példányát az ajánlatkérőnek a Kbt. 34. (2) bekezdése szerinti megőrzésre; felkérés alapján megvizsgálja, hogy a közbeszerzés alapján kötött szerződés módosításának fennáll-e a Kbt a szerinti jogalapja; részvétel a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban; felkérés alapján a közbeszerzési eljárások során mások által készített anyagok véleményezése a Kbt. előírásainak történő megfelelés érdekében. A köz be szerzés i igé ny ek te rv ezése A jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével a gazdasági igazgató a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet a Rektor jogosult jóváhagyni. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a Közbeszerzési Hatóság honlapján, valamint a Főiskola saját honlapján is a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lenni. A közbeszerzési terv közzétételéért a gazdasági igazgató felelős. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 7

8 felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a gazdasági igazgató felelős. A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv megőrzéséért a gazdasági igazgató felelős. A Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervet meg kell küldeni. A közbeszerzési tervben rögzíteni kell: a tervezett közbeszerzéseket, a közbeszerzés értékét (becsült érték), a pénzügyi forrás rendelkezésre állásának várható időpontját, megkülönböztetve a költségvetési támogatást, saját bevételt, vagy egyéb forrást, az egyes közbeszerzések megvalósítási határidejét, az egyes közbeszerzési eljárásokat lebonyolító szervezet megjelölését (saját, külső). É ves s ta tisztika i összegezés Főiskola az éves közbeszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a külön jogszabályban meghatározott határidő lejártáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. Az éves statisztikai összegezés elkészítéséért, megküldéséért a gazdasági igazgató felelős. E lőzete s összesített tá jékoztató Főiskola a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg a következő legfeljebb tizenkét hónapra tervezett közbeszerzésekről. A tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján tehető közzé. Az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséért, közzétételéért a gazdasági igazgató felelős. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK A közbeszerzési eljárás ok fajtá i Nyílt eljárás, Meghívásos eljárás, Tárgyalásos eljárás, Versenypárbeszéd, Keret-megállapodásos eljárás, Tervpályázati eljárás. 8

9 A köz be szerzés i eljárás o k re n dj e N yílt eljá rá s A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni. Nyílt eljárást kell alkalmazni minden esetben, amikor nem állnak fenn azok az okok, amelyek tárgyalásos eljárás alkalmazását indokolják. M eghíváso s eljá rá s A meghívásos eljárás kétszakaszos eljárás, melyben ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Meghívásos eljárásban tárgyalni nem lehet. Ajánlatkérő meghatározhatja az ajánlattevők keretszámát azzal, hogy a részvételre jelentkezők közül legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást. A keretszámnak legalább 5 ajánlattevőt kell magában foglalnia és minden körülmények között biztosítania kell a valódi versenyt. Ha az ajánlatkérő nem határozott meg keretszámot, az összes alkalmas jelentkezőt köteles ajánlattételre felhívni. Az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot. T á rgyalá s o s e ljá rá s A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével, vagy a nélkül indul. Tárgyalásos eljárás csak abban az esetben indítható, ha a Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállnak. Részletes szabályait a Kbt. tartalmazza. Verse ny pá rbe sz éd Versenypárbeszéd kétszakaszos eljárás, mely csak akkor alkalmazható, ha a közbeszerzési műszaki leírás meghatározása nem lehetséges a nyílt vagy a meghívásos eljáráshoz szükséges részletességgel, továbbá a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározása nem lehetséges a nyílt vagy a meghívásos eljáráshoz szükséges részletességgel. K eret-megálla podá so s e ljá rá s Két részből álló eljárás, melynek első részében az ajánlatkérő nyílt vagy meghívásos, kivételes esetben pedig tárgyalásos eljárást alkalmaz a keret-megállapodás megkötése érdekében. Az eljárás második részében az ajánlatkérő a keret-megállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér ajánlatot és köt szerződést. 9

10 T e rv pályázati eljá rás A tervpályázat célja az építészeti tervjavaslatok, valamint egyéb jogszabályban meghatározott tervjavaslatok összevetése és rangsorolása útján az adott tervezési feladat megoldására alkalmas tervező kiválasztása, valamint a tervezői megbízás szakmai feltételeinek előzetes tisztázása. A tervpályázat célja lehet terület- és településrendezési feladatok, kert- és tájépítészeti, belsőépítészeti feladatok szakmai előkészítése is. Tervpályázati eljárást kötelező lefolytatni építmény építészeti-műszaki tervezésének versenyeztetésére, amennyiben az ajánlatkérő olyan tervszolgáltatást kíván megrendelni, amelynek a Kbt. szerint számított teljes becsült értéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás megrendelésére irányadó uniós értékhatárt. AZ ELJÁRÁS FŐBB SZABÁLYAI Az adott közbeszerzési eljárás előkészítése során a következő feladatokat kell elvégezni: az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetve piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás előkészítése és megküldése, a dokumentáció előkészítése. Ajánlatkérő uniós értékhatárt elérő/meghaladó közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. második része szerint jár el. Nemzeti értékhatárt elérő/meghaladó közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. harmadik része szerint jár el (Kbt (1) bekezdés b) pont). Bármely közbeszerzést az ajánlatkérő csak abban az esetben indíthat el, ha rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésére áll. Ennek általános formája a gazdasági igazgató igazolása az anyagi fedezet összegéről és rendelkezésre állásának ütemezéséről. A közbeszerzési eljárás további feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek (pl. építési beruházás esetén a jogerős és végrehajtható építési engedély, stb.). A Kbt. rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás. Más eljárásfajta csak akkor alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan fennállnak. A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárás fajtáról a másikra. Az ajánlati/részvételi felhíváshoz a Kbt.-ben meghatározottak alapján dokumentációt kell készíteni, melynek a hirdetmény megjelenésének napján megfelelő példányszámban rendelkezésre kell állnia. A közbeszerzési eljárásban bármilyen módon résztvevő természetes személyeknek és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, társaságok esetében az eljárásban személyesen részt vevő természetes személy(ek)nek eljárásba való bekapcsolódásukkal egy időben alá kell írniuk az Összeférhetetlenségi és Titoktartási Nyilatkozatot. 10

11 Tilos a Kbt. megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. A becsült érték kiszámítása során alkalmazni kell az egybeszámítási szabályt (Kbt. 18. (2) bekezdése) A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi iratot az ajánlatkérőnek 5 évig meg kell őriznie. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A z ajánlati dokume n tá ció összeállítás a Az ajánlati dokumentáció célja, hogy az ajánlattevők számára megadja mindazon információkat, amelyek alapján az ajánlatukat megtehetik, valamint rögzítse mindazon követelményeket, amelyeket az ajánlatoknak ki kell elégíteniük. Az ajánlati dokumentációt lehet ellenérték ellenében, vagy anélkül az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. A dokumentáció ellenértéke az annak előállításával és kezelésével kapcsolatos költségeket tartalmazhatja. A dokumentáció ellenértékének meghatározása a gazdasági igazgató feladata. A z ajánlati dokume n tá ció tartalma A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelhetnek. Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. Az ajánlati dokumentáció az alábbi részekből áll: Általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeiről. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentációban Ajánlatkérő köteles megadni azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Egyéb dokumentumok: - Műszaki dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás), - Szerződéstervezet - Egyéb (pl. felolvasólap minta, ajánlattevői nyilatkozatok mintája stb.) M űszaki dokumentá ció (köz bes zerz ési műszaki leírás ) Az ajánlatkérő köteles az ajánlati dokumentáció részeként a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki leírást adni. 11

12 A közbeszerzési műszaki leírást az Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül a következő módon kell meghatározni: a) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása tekintetében az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással; vagy b) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával; vagy c) a b) pont szerinti követelmények alapján, az e követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, az a) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy d) egyes jellemzők tekintetében az a) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig a b) pontban meghatározott követelményekre történő hivatkozással. A műszaki leírás tartalmazza a környezetvédelmi teljesítményre, a valamennyi követelménynek így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának megfelelő kialakításra, a biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, a gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket. Építési beruházás esetében a közbeszerzési műszaki leírásnak továbbá tartalmaznia kell a minőségbiztosításra, a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák vizsgálati, ellenőrzési és átvételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden olyan egyéb műszaki feltételt, amelyet az ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel előírni az elkészült munka és azon anyagok vagy alkatrészek tekintetében, amelyeket az magában foglal. Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési műszaki leírásnak tartalmaznia kell továbbá a minőségre, a teljesítményre, a termék rendeltetésére, valamint a megfelelőség igazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket. S zerződés t ervezet A közbeszerzési eljárás alapvetően szerződés létrehozására irányul. Az ajánlatkérő a dokumentációban komplex szerződéstervezetet, vagy általános szerződéses feltételeket mellékelhet. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA A köz be szerzés szervezeti, s zemé ly i feltételei biztos í tás a A közbeszerzési eljárást árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió egészére, vagy részeire lehet meghirdetni. A Kbt. szabályait kell megfelelően alkalmazni a tervpályázati eljárások során is. A közbeszerzés megkezdésekor intézkedni kell az alábbiakról: Fedezetigazolás kiadása a gazdasági igazgató részéről. 12

13 Javaslat készítése közbeszerzési szakértő, egyéb szakértő megbízására, amely részletesen tartalmazza a szakértők adott eljárásban ellátandó feladatait. A közbeszerzési szakértő, egyéb szakértő bevonása az eljárásba aláírt megbízási szerződéssel. Az értékelés szempontjának meghatározása (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy összességében legelőnyösebb ajánlat). Meghívásos, vagy tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek kijelölése. A z eljárás me gindítás a A közbeszerzési eljárás részvételi/ajánlati felhívás közzétételével indul. A közzététel alatt az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetőleg a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételt kell érteni. Kivételt képez ez alól a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, mely esetben az eljárás az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indul. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás jogszerűségét ellenjegyzéssel kell igazolni. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás jogszerűségének ellenjegyzésére a gazdasági igazgató jogosult. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívást nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A z eljárás t megindító hirdetmény közzété te le, ajánla ttéte l i fe lhív ás m e g küldése A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: Ajánlati felhívás (nyílt eljárás), Részvételi felhívás (meghívásos és tárgyalásos eljárás). Ajánlattételi felhívás (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás) A hirdetmény közzétételének feltételei: a megfelelő módon előkészített ajánlati (részvételi) felhívás és dokumentáció megléte, a megbízások rendelkezésre állása (külső szakértők), közzétételi/ellenőrzési díj befizetéséről szóló bankigazolás megléte. A hirdetményt a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségéhez a lehető leggyorsabban (elektronikus úton) kell eljuttatni. A megküldéshez csatolni kell a közzétételi díj átutalásáról szóló banki igazolás másolati példányát. A közzétételi díj aktuális összegét kormányrendelet tartalmazza. Amennyiben a beküldött anyaggal kapcsolatban a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztősége részéről észrevétel merül fel, a javított felhívást ismetelten meg kell küldeni. Az ajánlatkérő által elkészítendő és közzéteendő hirdetmények összeállításáért és közzétételéért a gazdasági igazgató a felelős, melyet külső szakértőre ruházhat át. A hirde t mé ny módosítása, ha tá r i dő meghos szabbítása, h i rdetmény v isszavonás a 13

14 A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. szabályai alapján jogosult az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívást módosítani, visszavonni, továbbá az ajánlattételi/részvételi határidőt meghosszabbítani. A z ajánlat m ódos í tá sa, v agy vis szavonás a Az ajánlattevő/részvételre jelentkező a már benyújtott ajánlatát/részvételi jelentkezését módosíthatja, vagy visszavonhatja. A módosításnak, vagy visszavonásnak az ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő előtt meg kell érkeznie az ajánlatkérőhöz, ellenkező esetben az ajánlatot/részvételi jelentkezést úgy kell figyelembe venni, mintha a módosítás, vagy visszavonás meg sem történt volna. A módosítás, vagy visszavonás elkészítésére, lezárására, jelölésére, elküldésére az ajánlat benyújtására vonatkozó Szabályokat kell alkalmazni. Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát nem módosíthatja. H e lyszíni s zemle és konz ul tá ció Az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívással, illetőleg dokumentációval kapcsolatos írásbeli kérdések és az arra adott válaszok mellett, konzultációs lehetőséget biztosítson az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére, ha ezt az ajánlati/részvételi felhívásban jelezte. Különösen építési beruházások esetén célszerűnek és szükségesnek látszik a beszerzés helyszínének alapos megismerése (a terepviszonyok, körülmények jobb megismerése, a szükséges adatok felvétele, a mérések elvégzése). Ebben az esetben az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére helyszíni szemlével egybekötött konzultációt kell tartani. A helyszíni szemlén vagy a konzultáción való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeket az ajánlattevők/részvételre jelentkezők viselik. A helyszíni szemléről, a konzultációról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet valamennyi ajánlattevő/részvételre jelentkező részére megküld függetlenül attól, hogy az a helyszíni szemlén, illetve a konzultáción részt vett-e, vagy sem a szemle illetve a konzultáció időpontjától számított 5 napon belül. A jegyzőkönyv tartalmazza: a beszerzés megnevezését; a konzultáció (helyszíni szemle) helyét és idejét; a jelenlevőket (jelenléti ív, név, beosztás és szervezet megjelölésével); valamennyi kérdést és az arra adott választ. Az ajánlatkérő a helyszínen feltett kérdésekre írásban juttatja el a válaszát valamennyi érdekelt számára. A z ajánlatok/rés zvételi jelentke zés ek átvétele Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján kell 14

15 eljuttatni az ajánlatkérő címére. Személyes kézbesítés esetén az átvétel átvételi elismervénnyel történik. Az átvételi elismervényt csatolni kell a beérkezett ajánlathoz/részvételi jelentkezéshez. A nem ép csomagolású, vagy nem zárt ajánlatot/részvételi jelentkezést érvénytelenné kell nyilvánítani, mert az nem felel meg az ajánlati/részvételi felhívás feltételeinek, feltéve, ha ezt az ajánlatkérő előírta az eljárást kezdeményező felhívásában. Az ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő után érkezett ajánlat/részvételi jelentkezés szintén érvénytelen. Az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok/részvételi jelentkezések bontási határidőig történő biztonságos, zárt tárolásáról. A z ajánlatok/rés zvételi jelentke zés ek bontása Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontása az ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő lejárta időpontjában történik. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásakor kötelezően jelen van az ajánlatkérő erre felhatalmazott képviselője, valamint jelen lehetnek a Kbt.-ben meghatározott személyek, szervezetek. A részvételi jelentkezések bontásakor feltétlenül ismertetni kell a részvételi jelentkezők nevét és címét (székhelyét, lakhelyét). Az ajánlatok bontásakor feltétlenül ismertetni kell: az ajánlattevők nevét és címét (székhelyét, lakhelyét); az ajánlati árat (az ellenszolgáltatás összegét), illetőleg mindazon számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok érdemi bírálata ezt követően történik, így a formai és tartalmi kellékek vizsgálata is. A bontásról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: az ajánlatkérő nevét és címét, a közbeszerzés megnevezését; a bontás helyét és idejét; az ajánlati (részvételi) felhívás közzétételének (megküldésének) helyét és időpontját; a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve benyújtott ajánlat); az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő adatokat ajánlattevőnkénti bontásban. A bontási jegyzőkönyv mellékleteként a bontáson jelenlévők nevével, szervezetével, aláírásával jelenlétí ívet kell készíteni. A jegyzőkönyvet (jelenléti ívet) az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére a felbontástól számított 5 napon belül köteles megküldeni. A z ajánlatok/rés zvételi jelentke zés ek érté kelése Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelését a Közbeszerzési Bizottság végzi a Kbt. idevonatkozó szabályainak maximális betartásával. A Közbeszerzési Bizottság elnöke szükség 15

16 esetén külső szakértőket is bevonhat az értékelésbe. Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül kell elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégezne, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Kétszakaszos eljárások esetében a részvételi szakaszban a Közbeszerzési Bizottság a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmassága, illetve beérkezett részvételi jelentkezések érvényessége tekintetében indokolt javaslatot tesz a döntéshozó számára, melyben megnevezi az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat. Emellett indokolt javaslatot tesz adott esetben az érvénytelen részvételi jelentkezések, illetve a részvételi szakasz eredményessége, eredménytelensége tekintetében. Az érvénytelenségre vonatkozó javaslatban meg kell adni az érvénytelenségi oko(ka)t, illetve indokolni is kell. Az ajánlatok értékelését az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont esetében pontszámok kiosztásával a Közbeszerzési Bizottság végzi a Kbt. idevonatkozó szabályok maximális betartásával. Egyéb esetben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint történik az értékelés. Az értékelés zárásaként a Közbeszerzési Bizottság indokolt javaslatot tesz az ajánlattevők alkalmassága, illetve az ajánlatok érvényessége tekintetében, kivéve, ha az alkalmasságról már döntés született a részvételi szakaszban. Az érvénytelenségre vonatkozó javaslatban meg kell adni az érvénytelenségi oko(ka)t, illetve indokolni is kell. Szintén indokolt javaslatot tesz adott esetben az érvénytelen ajánlatok, illetve a közbeszerzési eljárás eredményessége, eredménytelensége tekintetében. Eredményesség esetében megnevezi az eljárás nyertesét, illetve adott esetben a második helyezettet. Az elbírálásról a Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, melyhez csatolja az elbírálásról készült táblázatát és a bizottsági tagok bírálati lapjait. A jegyzőkönyvben a Közbeszerzési Bizottság javaslatot tesz a nyertes személyére az eljárás eredményessége esetén. A döntést a Rektor hozza meg. A z eljárás ere d ményének köz lés e és közzététele Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a 74. szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót köteles elkészíteni a szerződéskötéstől, vagy az eljárás eredménytelenségének megküldésétől számított tíz munkanapon belül és azt a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségnek megküldeni közzététel céljából. A szerződés me g kötése, illetv e módosítása Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 16

17 Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel külön- külön kell szerződést kötni. Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. A közbeszerzés nyomán létrejött szerződést, annak megkötését követően haladéktalanul közzé kell tenni a Főiskola honlapján. A szerződésnek üzleti titok körébe eső része nyilvánosságra nem hozható. A szerződést a szerződéskötő ajánlattevőnek kell teljesítenie. A teljesítésben csak a szerződésben felsorolt személyek (alvállalkozók) vehetnek részt. A szerződő felek a szerződést csak a Kbt ban meghatározottak szerint módosíthatják. J ogorv oslati eljárással kapcs olatos felada tok A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban a Rektor által kijelölt és meghatalmazott személy jár el. A K ÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁ SOK ELLENŐRZÉSE A közbeszerzések és azon belül egy adott közbeszerzési eljárás ellenőrzése a belső ellenőrzés keretében történik. A közbeszerzések belső ellenőrzését a Rektor által kijelölt személy végzi el. Az ellenőrzés kiterjed a közbeszerzések, illetőleg az adott közbeszerzési eljárás szabályszerűségére, a közbeszerzésekről szóló jogszabályok, valamint a jelen szabályzatban előírtak teljesülésére, különös tekintettel: a) a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, b) a kiválasztott elbírálási szempontok érvényesítésére, c) a szerződések megkötésére és teljesítésére. A közbeszerzést ellenőrző személy részére feladatainak maradéktalan ellátása érdekében akadálytalan hozzáférést kell biztosítani a szükséges iratokhoz, adatokhoz, illetve a Főiskola bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni. A közbeszerzést ellenőrző személy a szolgálati- és üzleti titkot tartalmazó iratokba, dokumentumokba is betekinthet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával. A Rektor által kijelölt közbeszerzést ellenőrző személy az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan ellenőrzési jelentést készít és nyújt be a Rektor felé, melynek tervezetét előzetesen egyeztetnie kell vele. Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 17

18 cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén haladéktalanul köteles tájékoztatni a Rektort. Az ellenőrzést végző személy köteles nyomon követni az ellenőrzési jelentés(ek) alapján megtett intézkedéseket, amennyiben ilyen irányú javaslatot a jelentés tartalmazott. VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően felmerült közbeszerzések esetében kell alkalmazni. Jelen szabályzat mellékletei: Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat minta Adatlap közbeszerzés megindítására Budapest Fülöpné Dr. Erdő Mária rektor 18

19 1. számú melléklet Ö S SZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI N YILATKOZAT (minta ) 1 Alulírott (anyja neve:.., lakcíme:..) az az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (2600 Vác, Konstantin tér 1-5.), mint ajánlatkérő nevében eljáró (az eljárásba bevont) személyként kijelentem, hogy a(z) ajánlatkérő tárgyú és mennyiségű közbeszerzési eljárásában személyemre és hozzátartozóimra vonatkozóan az ajánlattevőkkel/részvételre jelentkezőkkel kapcsolatban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII.. törvény (továbbiakban: Kbt.) 24. -ában foglalt kizáró körülmények és összeférhetetlenség nem áll fenn. Kijelentem, hogy az eljárás során a tudomásomra jutott információkat, adatokat, valamint a Kbt. valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó részében meghatározott üzleti titkot, sem az eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom, az információkkal, adatokkal az ajánlattevőket/részvételre jelentkezőket nem befolyásolom. Kelt,. Ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy (szervezet) aláírása 1 az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személy részére 19

20 2. számú melléklet Adatlap közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezésére 1. Szervezeti egység megnevezése: 2. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés építési beruházás építési koncesszió szolgáltatás szolgáltatási koncesszió (kérjük aláhúzással jelölni) 3. A közbeszerzés tárgyának pontos megnevezése, mennyisége: 4. Tervezett közbeszerzés becsült értéke (nettó): 5. Pénzügyi fedezet biztosítása: 6. Szerepel-e a beszerzés az éves közbeszerzési tervben: igen nem Ha nem, ennek indoka: 7. A közbeszerzési eljárás felelőse: Vác,... Az eljárás megindítását engedélyezem/nem engedélyezem, az alábbi indokkal:... Fülöpné Dr. Erdő Mária Rektor Ellenjegyzem:.. gazdasági igazgató 20

21 21

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba.

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba. 1/10 K i v o n a t a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 93/2012. (IV.26.) kt. sz. h a t á r o z a t Karcag Város Önkormányzata Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. -a alapján TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet A Közbeszerzési szabályzat hatálya II.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai...

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... 2 Az ajánlatkérő jogállása... 2 Értelmező rendelkezések... 3 A közbeszerzési

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40643/2008. CÍM: Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a melléklet

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 163. szám A Kormány, az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Mészáros Áron ügyvéd Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Patay Géza ügyvéd irodája 1026 Budapest, Pasaréti út 72. telefon: +36-1/ 200-5977 telefax: +36-1/ 200-5977 www.patay.hu

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész)

Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész) Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész) D r. K o v á c s L á s z l ó f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Az új közbeszerzési törvény

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben