Törvényességi véleményezésre bemutatva: március 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6."

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40643/2008. CÍM: Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő: Havas András alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Jogi és Ügyrendi Bizottság Gazdasági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: március 6.

2 Meghívottak: Pro Vital 2000 Kft. Dr. Lukács Krisztián közbeszerzési szakértő 1118 Budapest, Késmárki u. 8.

3 Előadók: Dr. Dobos József jegyző Dr. Lukács Krisztián közbeszerzési szakértő Tisztelt Közgyűlés! A közbeszerzések bonyolításának tanácsadói feladatára az önkormányzat szerződést kötött a Pro Vital 2000 Kft.-vel. A feladat része volt az is, hogy vizsgálják felül az önkormányzati és intézményi beszerzésekre vonatkozó szabályozást, és tegyenek javaslatot annak ésszerűsítésére, esetleges központosított közbeszerzési rendszer kialakítására. A továbbiakban a szakértői véleményből, illetve anyagból idézünk. Jogszabályi háttér: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) vonatkozó szabályozása 17/B. (1) Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. (2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra e törvény szabályait kell alkalmazni. (3) A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet; b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek körét, az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét; c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét; d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének szabályait, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját; e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnekaz önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét. Értelmezési támpontok A Kbt. vonatkozó szabályozása elnagyolt, nem kellően segíti a jogalkalmazót a rendszer létrehozásában és működtetésében. A szabályozás újdonsága

4 miatt gyakorlati tapasztalatok, leírt jogesetek, döntőbizottsági határozatok, KT útmutatások és állásfoglalások nem állnak rendelkezésre. Felhasználható anyagok: Kbt. Kbt. indoklása Önkormányzati törvény (a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény) Önkormányzat által irányított szervezetek A Kbt. 17/B. (3) bekezdés b) pontja arra utal, mintha a megalkotandó önkormányzati rendeletben csak a költségvetési szervekre terjedhetne ki a kötelező alkalmazás köre. A vonatkozó szabályozás a Kbt.-be képviselői önálló indítvány (T61501) elfogadásával (2006. évi CXXXV. törvény) került. Az előterjesztéshez fűzött általános indokolásból kitűnik az a jogalkotói szándék, hogy az önkormányzat összevontan tudjon lebonyolítani közbeszerzési eljárásokat a kötelező feladatait ellátó intézményei, gazdasági társaságai és egyéb szervezetei részére. Meg kell azonban jegyezni, hogy az indoklással ellátott beterjesztett eredeti szövegben a (3) bekezdés ominózus b) pontjában a központosított közbeszerzésben érintett szervezetek meghatározás szerepel. Az Önkormányzati törvény az alábbiakat tartalmazza: 9. (4) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetőiket. Vállalat alatt értendő természetesen a gazdasági társaság is. Más szervezet fogalomkörébe tartozhat például a közalapítvány. Fentiek alapján az állapítható meg, hogy a Kbt. 17/B. (1) bekezdésben szereplő szervezetek tekintetében kiterjesztően kell alkalmazni a jogintézményt az itt részletezett szervezeti körben. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat jogosult összevontan, helyben központosítva lebonyolítani azon szervezetek közbeszerzéseit, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak: Az önkormányzat alapította vagy hozta létre Az önkormányzatnak irányítási jogosítványa van A Kbt. alapján maga is ajánlatkérőnek minősül Ezek után már csak az eldöntendő kérdés, hogy a helyi rendelet a fenti halmazban szereplő szervezetek mindegyikére előírja-e kötelezően a központosított közbeszerzés igénybevételét, vagy adott szervezetek esetén

5 csak az önkéntes csatlakozás lehetőségét teremtheti meg egy adott szabályrendszer keretében. A fentiek alapján javasoljuk a központosított közbeszerzésről rendelet megalkotását. A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 53. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség, a határozathozatalhoz az 53. (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: április 1. Sopron, március 6. Havas András alpolgármester

6 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának./2008. (..) rendelete a közbeszerzés helyben központosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 17/B.. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (Ötv.) 16. (1) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja: 1.. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata minden, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá eső beszerzését, és a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott önkormányzati költségvetési szervek és intézmények beszerzéseit a jelen rendelet 2. mellékletében foglalt áruk és szolgáltatások vonatkozásában teljes körűen központosított közbeszerzési rendszer keretében, jelen rendelet szabályai szerint helyben központosítva folytatja le. 2. (1) A helyben központosított közbeszerzés keretében az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint Ajánlatkérő. A helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében a lebonyolítással és az adminisztrációval kapcsolatos feladatokat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A helyben központosított közbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetét minden évben a költségvetési rendeletben kell meghatározni. Sopron Megyei Jogú Város jegyzője köteles minden év február 28-ig az előző évi helyben központosított közbeszerzésekről a Közgyűlés részére jelentést készíteni. (2) A központosított közbeszerzés hatálya kiterjed a) az Önkormányzat valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésére. b) az 1. mellékletben meghatározott önkormányzati költségvetési szervek és intézmények valamennyi, a 2 mellékletben szereplő árubeszerzésére és szolgáltatás megrendelésére.

7 c) jelen rendelet szabályai szerint csatlakozó egyéb szervezeteknek 2. mellékletben szereplő árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések közül a rendszerhez való csatlakozáskor meghatározott beszerzéseire. 3. A jelen rendelet 2. mellékletében szereplő áruk és szolgáltatások beszerzésére létrehozott helyben központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozásról egyéb szervezetek minden évben március 1-ig dönthetnek, megjelölve az árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések azon körét, amelyek vonatkozásában csatlakozni kívánnak. A szervezeteknek a csatlakozást írásban kérelmezniük kell Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjénél, a csatlakozás elfogadásáról a Közgyűlés határoz. 4. A helyben központosított közbeszerzés során: a) Az intézmények adott évre tervezett beszerzési igényeit a beszerzés tárgya szerint illetékes vezetőknek minden év január 15-ig kell megküldeni Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjének. (továbbiakban Jegyző) b) A Jegyző a fenti határidőig beérkezett igényeket öt napon belül összesíti, felülvizsgálja, annak alapján az intézmények vonatkozásában elkészíti az előzetes közbeszerzési tervet, melyet véleményezés céljából január 20-ig megküld a Polgármester részére. c) A Polgármester január 25-ig véleményét megküldi a Jegyzőnek. A Jegyző az előzetes beszerzési tervjavaslatokat és a beérkezett véleményeket öt napon belül összesíti. Az előzetes közbeszerzési tervet a Polgármester minden év február 28-ig a Közgyűlés elé terjeszti. d) Az előzetes beszerzési tervet a Közgyűlés hagyja jóvá február 28- ig. e) A költségvetés elfogadását követően az intézményeknek felül kell vizsgálniuk a korábban megküldött beszerzési igényeiket illetve tervüket, és amennyiben abban változás következett be, arról március 20-ig a Jegyzőt tájékoztatniuk kell. f) A Jegyző az esetleges módosításokat a tervben 5 napon belül átvezeti és a tervjavaslatokat véleményezés céljából, megküldi a Polgármesternek. g) A Polgármester véleményét március 30-ig megküldi a Jegyző részére, aki a közbeszerzési tervjavaslatot öt napon belül elkészíti.

8 h) A közbeszerzési tervet a Közgyűlés hagyja jóvá április 30-ig. i) A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell az előzetes terv alapján lefolytatott közbeszerzéseket. A közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről a Jegyző gondoskodik. j) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. k) Lehetőség van a közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatására is abban az esetben, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt szükséges, ebben az esetben azonban a közbeszerzési tervet módosítani kell. l) A terv módosítását a beszerzésért felelős illetékes írásos indoklásának kézhezvételét követően a Jegyző kezdeményezi. A Polgármester a terv módosítására irányuló kezdeményezést véleményezi és dönt a beszerzés szükségességéről. A terv módosítását a Közgyűlés hagyja jóvá. A tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás megindítását indokolt esetben a Polgármester elrendelheti, ilyenkor a terv utólagos módosítását hagyja jóvá a Közgyűlés. 5. A helyben központosított közbeszerzés keretében a folyamatos, valamint az egyes közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza. 6. A Polgármesteri Hivatal a központosított közbeszerzés keretében végzett tevékenységet az 1. mellékletekben felsorolt szervezetek részére díjazás nélkül, a csatlakozó szervezetek részére külön megállapodás alapján díjazás ellenében végzi. 7.

9 E rendelet a április 1. napján lép hatályba. Az 1. mellékletekben szereplő szervezetek tekintetében a rendeletet a hatálybalépést követően indított beszerzésekre kell alkalmazni. A ban írt határidőket évben nem kell alkalmazni. Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József polgármester jegyző

10 A /2008. ( ) Ör.. 1. melléklete INTÉZMÉNYLISTA Intézmény megnevezése Címe Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Egyesített Bölcsődék Szarvkői u. 1. Családsegítő Intézet Kossuth L. u. 10. Egyesített Szociális Intézmény Sopron Balfi u. 80. NapSzak Integrált Intézmény Ágfalva-liget Intézményi Gondnokság Halász u. 46. Deák Téri Általános Iskola Deák tér 78. Gárdonyi Géza Általános Iskola Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ferenczy J. u. 1. Fenyő tér 1. Halász u. 25. Lackner Kristóf Általános Iskola Révai M. u. 2. Kozmutza Flóra GYMI Petőfi tér 3. Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Központi Gyermekkonyha Szélmalom u. 17. Besenyő u Handler Nándor Szakképző Iskola Halász u Széchenyi István Gimnázium Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium Fáy András Közazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Középiskolai Kollégium Győri út 48/A. Ferenczy J.u Ferenczy J. u. 7. Teleki Pál u.26. Ferenczy J. u. 60. Széchenyi István Városi Könyvtár Pócsi u. 25 SMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Tűzoltóköz 2.

11 SMJV Erzsébet Kórház, a Debreceni Egyetem Orvos- Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza Intézmény megnevezése Győri út 15. Címe Király Jenő utcai Óvoda Király J. u. 1. Jereváni Kék Óvoda Soproni H. József u. 4. Halász Utcai Óvoda Halász u. 27. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Ady E. u Hermann Alice Óvoda István bíró u. 1/a. Trefort Téri Óvoda Trefort tér 1. Jegenye Sori Óvoda Jegenye sor 1/a. Dózsa György Utcai Óvoda Dózsa György u. 29. Kőszegi Úti Óvoda Kőszegi út 16. Pedagógiai Szakszolgálati Központ Mátyás kir. u. Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 18. Vasvári Pál u. 2/A.

12 A /2008. ( ) Ör. 2. melléklete A KIEMELT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A következő termékek és szolgáltatások, a 2. számú mellékletben felsorolt intézmények tekintetében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszerének hatálya alá tartoznak: 1. Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru 2. Vegyi tisztítószerek 3. Gépjárművek 4. Gépjármű üzem- és kenőanyagok 5. Egészségügyi gép-műszer beszerzés 6. Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 7. Sebészeti varrófonalak és egyéb gyógyászati termékek 8. Informatikai és irodatechnikai eszközök, utántöltő anyagok 9. Élelmezési nyersanyagok 10.Informatikai szolgáltatás 11.Internetes szolgáltatás 12. Mobil és vezetékes telekommunikációs szolgáltatás 13.Mosodai szolgáltatás 14.Közétkeztetési szolgáltatás 15.Biztosítási szolgáltatás 16.Pénzügyi szolgáltatások, hitelfelvétel, bankszámlavezetés 17.Takarítási szolgáltatás 18.Hulladékszállítás, veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 19. Vagyonvédelmi (vagyonőri, műszaki) szolgáltatás 20.Fűtési, hőszolgáltatási, hőenergia szolgáltatás 21.Pályázatírói szolgáltatás 22.Mérnöki (tervezői) és műszaki tanácsadói szolgáltatás 23.Közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói szolgáltatás 24.Műszaki ellenőri szolgáltatás 25. Belső ellenőri szolgáltatás 26.Tűzvédelmi, munkavédelmi ellenőri szolgáltatás A /2008. ( ) Kgy. sz. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA T A R T A L O M 1 Általános rendelkezések 1.1. A Szabályzat célja

13 1.2. A Szabályzat hatálya 1.3. Alapfogalmak 2. A közbeszerzések csoportosítása 3. A beszerzési érték meghatározása 4. Az előzetes összesített tájékozató és az éves statisztikai összegezés 5. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 6. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása és teljesítése, jogorvoslat 7. A beszerzési eljárás során az egyes résztvevők feladat- és hatáskörei 8. Záró-, és hatályba léptető rendelkezések 9. Mellékletek I. Adatlapok II. Megbízólevél III. Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat IV. Összesítő lap V. Felelősségi rend (minta)

14 1. Általános rendelkezések A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.), foglalt feladatok végrehajtása érdekében, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, (továbbiakban: Önkormányzat) és a fenntartásában működő intézmények, (továbbiakban: Intézmények) továbbá Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, (továbbiakban: Hivatal) közbeszerzési eljárásainak lefolytatása során a jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásait kell alkalmazni. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közbeszerzés helyben központosításáról szóló /2008. ( ) rendelete alapján a központosított közbeszerzés hatálya kiterjed: a) az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésére. b) a rendelet 1. mellékletében (a továbbiakban: 1. melléklet) meghatározott önkormányzati költségvetési szervek és intézmények valamennyi, a rendelet 2. mellékletben (a továbbiakban: 2. melléklet) szereplő árubeszerzésére és szolgáltatás megrendelésére. c) jelen rendelet szabályai szerint csatlakozó egyéb szervezeteknek a 2. mellékletben szereplő árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések közül a rendszerhez való csatlakozáskor meghatározott beszerzéseire. A rendelet alapján a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A Szabályzat célja A közpénzekből megvalósított kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatósága, ellenőrizhetősége, valamint a beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények valamint a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez a rendelet 3. -a szerint önként csatlakozó szervezetek közbeszerzései tekintetében egységes eljárás kialakítására és folytatására van szükség A Szabályzat célja továbbá, hogy tisztázza a közbeszerzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, felelősségi köröket, feladatokat és hatásköröket, valamint az azok megvalósításánál követendő eljárási szabályokat, tekintettel Kbt. 6. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Alanyi hatály: 1.2. A Szabályzat hatálya A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzaton, mint ajánlatkérőn keresztül, a rendelet 1. mellékletben felsorolt Intézmények és a Hivatal közbeszerzési tevékenységére.

15 Tárgyi hatály: A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi, visszterhes beszerzése, a beszerzési értéktől függetlenül, amennyiben az, a Kbt. alapján közbeszerzésnek minősül. Az 1. mellékletben felsorolt önkormányzati költségvetési szervek és intézmények a központosított közbeszerzési rendszerhez kizárólag a 2. mellékletben meghatározott áruk és szolgáltatások vonatkozásában csatlakoznak, ezen áruk és szolgáltatások beszerzésére is jelen szabályzat előírásait kell alkalmazni Alapfogalmak Közbeszerzés a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, melyet az ott ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében, illetve az ajánlatkérő döntése alapján közbeszerzésnek tekintendő beszerzés Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is Részvételre jelentkező az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezést nyújt be; részvételre jelentkezőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is Hirdetmény valamennyi, külön jogszabályban így meghatározott irat. Hirdetmény közzétételén a Kbt.-ben és külön jogszabályban meghatározott iratok az Európai Unió Hivatalos Lapjának és a Közbeszerzési Értesítőnek történő külön jogszabályban meghatározott módon történő megküldését kell érteni Dokumentáció az ajánlatkérő által összeállított, a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes szakmai és műszaki leírások, minőségi követelmények, részletes szerződési feltételek, valamint egyéb adatok, információk összessége A szakmai tartalom azon adatok, információk szövegszerű leírása, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és részletes

16 meghatározásához, valamint a bírálati szempontok kialakításához szükségesek. 2. A közbeszerzések csoportosítása A közbeszerzések az alábbi csoportokba sorolhatóak: 1. A közösségi értékhatárt elérő érékű közbeszerzések (a továbbiakban: közösségi közbeszerzés). A közösségi közbeszerzések részletes szabályait a Kbt. Második részének IV. fejezete tartalmazza. 2. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (a továbbiakban: nemzeti közbeszerzés). A nemzeti közbeszerzések részletes szabályait a Kbt. Harmadik részének VI. fejezete tartalmazza. 3. Az egyszerű közbeszerzés értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a továbbiakban: egyszerű közbeszerzés). Az egyszerű közbeszerzések részletes szabályait a Kbt. Negyedik része tartalmazza. 4. Amennyiben az ajánlatkérőnek külön jogszabályban meghatározottak alapján tervpályázati eljárást kell lefolytatnia, azok esetében a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A tervpályázati eljárások részletes szabályait a 137/2004.(IV.29.) kormányrendelet tartalmazza. 3. A beszerzési érték meghatározása A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetve kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni, (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét. A közbeszerzés becsült értékébe bele kell számítani továbbá, az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is. (A becsült érték számításánál figyelembe kell venni a Kbt ban, a ban és a ban foglaltakat.) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor (kivéve a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetét), és a beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést

17 kötni, továbbá rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg Ha a becsült érték kiszámításakor az előző pontban foglaltakat nem vették figyelembe, a közbeszerzésnek a költségvetési évben vagy az adott tizenkét hónapban még beszerzendő tárgyaira - azok értékétől függetlenül - csak a megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lehet szerződést kötni. Amennyiben azonos tárgyú beszerzésre egyidejűleg, vagy egy költségvetési éven belül részekre bontva kerül sor, és a részek együttes becsült értéke eléri a Kbt.-ben megjelölt értékhatárokat, abban az esetben e Szabályzat rendelkezéseit az ilyen részekre bontott, bármilyen alacsony értékű beszerzésekre is alkalmazni kell. 4. Az előzetes összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegezés elkészítése 4.1 Előzetes összesített tájékoztató Az előzetes összesített tájékoztatót a Jegyző készíti elő. A Polgármester és a Jegyző megvizsgálja az előzetes összesített tájékoztató közzétételének szükségességét. Előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén a Jegyző gondoskodik annak megküldéséről, és a Kbt. 42. és 43. szerinti határidők és előírások betartásáról Éves statisztikai összegezés Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez a beszerzésért felelős illetékesek összesített adatszolgáltatást nyújtanak a Jegyzőnek, az előző költségvetési évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaikról, a Kbt.-ben, és külön jogszabályban meghatározott adatok vonatkozásában minden év május 10-ig. Az adatszolgáltatás alapján az összegezést a Jegyző készíti el és küldi meg a Közbeszerzések Tanácsának május 31-ig. 5. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 5.1. Közös szabályok

18 A beszerzési eljárásban, a Közgyűlés, a Jegyző, a Bíráló Bizottság és a Lebonyolító a jelen Szabályzat 7. fejezetében meghatározott feladat- és hatáskörök szerint vesznek részt A beszerzési eljárás során az egyes eljárási cselekmények, az értékelés során hozott döntések és a szerződések megkötése tekintetében az ajánlatkérő és az eljárás valamennyi résztvevője köteles betartani a Szabályzat rendelkezéseit, attól csak annyiban térhet el, amennyiben azt a Kbt. és az egyéb jogszabályok, valamint jelen Szabályzat rendelkezései megengedik. Előre nem látható okból előállott rendkívüli sürgősség esetén a Közgyűlés felmentést adhat a Szabályzat rendelkezései alkalmazása alól, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett A beszerzési eljárás és annak lebonyolítása következő módon történhet: A kezdeményező szervezet bonyolítja le az eljárást az e Szabályzatban foglaltak szerint. A Polgármester kezdeményezésére, a lebonyolítást gazdálkodó szervezet vagy személy (a továbbiakban: Lebonyolító) végzi Amennyiben az eljárás lebonyolítását Lebonyolító végzi, és a Lebonyolítóval megkötött szerződésben a felek másként nem rendelkeznek, a Szabályzat 7. fejezetének 7.5. pontjában a Lebonyolítóra vonatkozó szakaszokban foglaltakért a Lebonyolító felel Összeférhetetlenség: A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja; c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója; Nem kell alkalmazni a fenti összeférhetetlenségi elveket, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel a fenti bekezdés a)-d)

19 pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel. Nem kell alkalmazni az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, ha az ajánlatkérő nevében az érdekelt gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárás előkészítése vagy lefolytatása során történő döntéshozatalra törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott önkormányzati rendelet alapján az ajánlatkérő ugyanazon testülete jogosult, vagy olyan testületei, amelynek tagjai részben azonosak, és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos - az eljárást lezáró döntés meghozatalán kívüli - tevékenységekben nem vett részt olyan személy, aki jogosult a tulajdonosi jogok gyakorlására. Az összeférhetetlenség nem áll fenn azzal a személlyel vagy szervezettel szemben, aki vagy amely a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó építészeti vagy egyéb műszaki tervdokumentáció elkészítésében részt vett. Nem minősül a közbeszerzési eljárás előkészítésébe bevont személynek (szervezetnek) az olyan személy (szervezet), akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, továbbá akitől, illetőleg amelytől a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni, hogy vele szemben fenn áll e az összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenség fenn nem állásáról szóló nyilatkozathoz a Kbt. 10. (2) és (4) bekezdése szerinti esetben csatolni kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát is.

20 Ha a Kbt. 10. (1), (4) vagy (8) bekezdését megsértették, vagy a (2), illetőleg a (4) bekezdés szerinti nyilatkozata ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az (1) bekezdés hatálya alá tartozó, vagy az ott felsorolt személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet Az eljárás megindításának, lezárásának általános szabályai A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy a Jegyző igazolja azt, hogy a beszerzés során kötendő szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet (költségvetési forrás) rendelkezésre áll, illetőleg, hogy a teljesítés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni. Amennyiben az önkormányzat közbeszerzési tervében jóváhagyott beszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet a Közgyűlés a tárgyévi költségvetési rendeletében az Önkormányzat felhasználási körébe utalta, a beszerzés ezen kiadási előirányzat terhére finanszírozandó. Ha a beszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet (költségvetési előirányzat, kiadási megtakarítás, bevételi többlet) felett a beszerzést kezdeményező intézmény rendelkezik, a beszerzést ezen pénzügyi források felhasználásával kell finanszírozni. A beszerzés finanszírozására felhasználható pénzügyi forrás felett rendelkező intézmény vagy átutalja a szükséges fedezetet a beszerző szervezet számlájára, vagy vállalja a pénzügyi ellenszolgáltatásnak (vagy arányos részének) a nyertes ajánlattevő (pályázó) részére történő közvetlen megfizetését. A beszerzés finanszírozására felhasználható pénzügyi forrás felett rendelkező intézmény vezetőjének, legkésőbb a központosított beszerzési eljárás megkezdésének időpontjáig nyilatkoznia kell a beszerzés finanszírozásának választott módjáról Amennyiben a beszerzés az éves közbeszerzési tervben nem szerepel, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosul, a kezdeményezőnek írásban indokolnia kell a beszerzés szükségességét, megjelölve azt az előre nem látható okot vagy egyéb változást, amely miatt az felmerült vagy módosult A Polgármester javaslata alapján az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az ajánlatok értékeléséhez eseti megbízás vagy tartós megbízási jogviszony alapján közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet (Lebonyolító) közreműködése vehető igénybe Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább három tagból álló Bíráló Bizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a

21 közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármester részére. A Bíráló Bizottság elnökét és tagjait (a továbbiakban együtt: tagok) a Polgármester jelöli ki. A tagok megbízása visszavonásig tart. A Bíráló Bizottság tagjait úgy kell meghatározni, hogy az abban résztvevők rendelkezzenek a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, valamint közbeszerzési szakértelemmel. A Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási jogkörrel részt vehet a Polgármester, illetve az általa kijelölt személy, valamint a beszerzést kezdeményező intézmény(ek) illetékes szervezeti egységének a vezetője vagy az általa kijelölt személy. Amennyiben az eljárás lebonyolítását Lebonyolító végzi a Lebonyolító biztosíthatja a Bíráló Bizottság tagjai közül a közbeszerzési tapasztalattal rendelkező szakembert. A tanácskozási jogkörrel rendelkező személyek, szervezetek Bíráló Bizottságba történő meghívásáról a Polgármester dönt. A Polgármester ilyen irányú döntése alapján a tanácskozási jogkörrel rendelkező személyek, szervezetek meghívásáról a Jegyző gondoskodik Amennyiben az ajánlat érvényességének megállapításához olyan szempont (pl. az ajánlat műszaki dokumentációjának megfelelő ellenőrzése) vagy értékelési részszempont szerepel, melynek elbírálásához speciális szaktudás szükséges a Bíráló Bizottság munkájába speciális szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet is bevonható. A külső szakértő eljárásba történő bevonásáról a Polgármester dönt. A Polgármester ilyen irányú döntése alapján a speciális szakértelemmel rendelkező személyek, szervezetek bevonásáról a Jegyző gondoskodik Az eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Polgármester hozza meg A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelése során köteles követni az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értékelési részszempontok, súlyszámok, pontok alsó és felső határa szerinti értékelési eljárást, valamint a Kbt. vonatkozó szabályait A Bíráló Bizottság munkájáról bírálati jegyzőkönyvet készít, melynek részét képezik a tagok indokolással ellátott külön-külön bírálati lapjai A beszerzési eljárás előkészítésében, a felhívás, illetve a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában, az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba egyébként bevont személy, illetve szervezet kiválasztásakor, továbbá a beszerzési eljárás lebonyolítóval történő lebonyolítása esetén a lebonyolító kiválasztásakor és megbízásakor az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályainak érvényesülése érdekében a jelen Szabályzat III. mellékletét képező nyilatkozat kitöltése kötelező. Tartós

22 megbízási jogviszony keretében működő szakértő, illetve az eljárásokba tartós megbízási jogviszony alapján bevont személy, illetve szervezet a megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni a megbízási jogviszony időtartamára vonatkozóan. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakhoz képest a megbízási szerződés fennállásának időtartama alatt változás következik be, köteles a változás bekövetkeztének illetve az új tényről való tudomásszerzés időpontjától számított 8 napon belül a Jegyzőt tájékoztatni. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok a megbízás időtartama alatt következik be, a Kbt. vonatkozó előírásai irányadóak Ha a beszerzés ellenértékeként meghatározott összeg meghaladja a rendelkezésre álló forrást, akkor ezt a Bíráló Bizottság jelzi a Polgármesternek, aki ezt követően vagy gondoskodik pótlólagos forrás biztosításáról, vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítását kezdeményezi. Az eljárás fenti, illetve egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánításáról a Polgármester dönt Közösségi közbeszerzés, nemzeti közbeszerzés A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást vagy versenypárbeszédet akkor lehet alkalmazni, ha a jogszabály kifejezetten megengedi. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzésekre alkalmazandó eljárás típusáról a Polgármester dönt Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosítékra egyebekben a Kbt ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Ajánlati biztosíték előírásáról a Polgármester dönt Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi/részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat/részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell - az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, illetve

23 - a részvételi jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő jogosult a következő legjobb ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést kötni. Erre a lehetőségre az ajánlattevők figyelmét a hirdetményben fel kell hívni, és az eredményhirdetésen a nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meg kell jelölni A szerződés megkötésének tervezett időpontját a hirdetményben kell megállapítani azzal, hogy az kivéve ahol erre a Kbt. lehetőséget ad nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napnál korábbi és a 30. (építési beruházás esetén a 60.) napnál későbbi időpontban A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (Kbt. Második rész), továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés során az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő (Kbt. 11. ) hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, figyelembe véve a Kbt. 10. (1)-(3) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni a közbeszerzési eljárásba, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos tanácsadót is bevonhat A közösségi és a nemzeti közbeszerzések során egyebekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni Egyszerű közbeszerzés A Kbt. Negyedik részében meghatározottak szerinti, árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások megrendelése, valamint azok előkészítése (a továbbiakban: beszerzés) során - ha annak a jelen Szabályzat 2.1. pontjának 3. alpontja szerinti értéke a beszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait, de nem éri el a nemzeti közbeszerzések értékhatárait, egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni Az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő

24 a) Az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben köteles közzétenni, ha a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét, vagy b) legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, ha az e rész szerinti közbeszerzései értéke a közbeszerzés megkezdésekor nem éri el a mindenkori nemzeti értékhatárok felét. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben is közzéteheti. Az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről a Polgármester dönt Az ajánlattételre felkért cégeket, a Polgármester határozza meg Amennyiben nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatkérő megkezdheti az ajánlatok értékelését, illetve az ajánlatok felbontása nélkül az ajánlatkérő újabb ajánlattételi felhívást küldhet ki. Ennek során azt az ajánlattevőt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben nem változtak meg. Az ajánlatok fenti esetben történő felbontásának elhalasztásáról és új ajánlattételi felhívás megküldéséről a Polgármester dönt Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az írásbeli összegezést az ajánlatkérő köteles a szerződéskötés előtt az összes ajánlattevőnek megküldeni. Az összegezés a Közbeszerzési Értesítőben közzétehető. Az összegezés Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről az elnök dönt Az eljárás lefolytatása, dokumentálása, az ajánlatok elbírálása során egyebekben az általános szabályok, a jelen Szabályzat 7. fejezete és a Kbt. rendelkezései szerint kell eljárni.

25 6. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása és teljesítése, jogorvoslat 6.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítését a Jegyző követi nyomon A szerződések módosításáról valamint teljesítéséről a Kbt a alapján hirdetményt kell közzétenni, azok megtörténtétől számított 5 munkanapon belül. A hirdetmények közzétételéről a Jegyző gondoskodik A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására csak a Kbt ának megfelelően van lehetőség. A módosításról az elnök dönt Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződéskötéstől számítva évente kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni és hirdetmény formájában a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A tájékoztató közzétételéről a Jegyző gondoskodik. 7. A beszerzési eljárás során az egyes résztvevők feladat-, és hatáskörei 7.1. Közgyűlés a) Jóváhagyja az előzetes beszerzési tervet, jóváhagyja a költségvetés elfogadása után az éves közbeszerzési tervet, továbbá a közbeszerzési terv módosítását, b) Indokolt esetben engedélyezi, illetve jóváhagyja a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárások esetén a Szabályzattól történő eltérést Polgármester a) A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzések szükségessége esetén előterjesztés útján kezdeményezi a Közgyűlésnél a közbeszerzési terv módosítását, indokolt esetben annak utólagos módosítását, b) Részt vehet a Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási jogkörrel, c) Véleményezi az előzetes beszerzési tervet, d) Véleményezi a közbeszerzési tervet, e) Meghatározza az alkalmazandó eljárásfajtát és dönt ajánlati biztosíték előírásáról, f) Elfogadja a részvételi/ ajánlati/ajánlattételi felhívást és gondoskodik a dokumentáció megküldéséről, rendelkezésre bocsátásáról, g) Jóváhagyja a részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő meghosszabbítását, Meghatalmazást ad a

26 7. 3. Jegyző Lebonyolítónak eljárás lefolytatására, szerződést köt hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, h) Jóváhagyja a Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárást lezáró döntést, i) A Kbt ában foglaltak fennállása esetén aláírja a szerződés módosítását. a) Előkészíti és koordinálja az előzetes beszerzési terv elkészítését, b) Előkészíti és koordinálja a közbeszerzési terv elkészítését, c) Gondoskodik az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltetéséről az érintett közreműködők felé, e) Amennyiben az eljárás lebonyolítását a Hivatal végzi: Biztosítja a felhívás és a dokumentáció végleges szövegéhez szükséges szakmai tartalmat (azon adatok, információk szövegszerű leírását, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és részletes meghatározásához, az alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok kialakításához szükségesek), valamint összeállítja a részvételi /ajánlati/ ajánlattételi felhívást és a dokumentációt, Tájékoztatást ad - együttműködve a Bíráló Bizottsággal- az ajánlattevőknek a Kbt.-ben előírtak szerinti határidőn belül, Gondoskodik az ajánlattevői kérdések megválaszolásáról, Konzultációt szervez és tart szükség esetén az ajánlattevők számára az ajánlattételi határidőn belül, Intézkedik a biztosíték visszafizetéséről amennyiben a jogszabályi feltételei fennállnak, Átveszi a beérkező jelentkezéseket, illetve ajánlatokat, intézkedik azok felbontásáról, Jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt a Kbt. 80. (4) bekezdése alapján 5 napon belül megküldi a jelentkezőknek, illetve az ajánlattevőknek, Intézkedik a Bíráló Bizottság összehívásáról, amennyiben szükséges a szakértők meghívásáról, Lefolytatja a szükséges tárgyalásokat, A lefolytatott tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít és azt a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevővel aláíratja, Gondoskodik az ajánlattevők Kbt. 93. (1) bekezdése szerinti tájékoztatásáról, a döntést követő öt napon belül, a Bíráló Bizottság javaslata alapján gondoskodik a hiánypótlási felhívást ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő megküldéséről, a Bíráló bizottság által tett előterjesztés alapján hozott döntése alapján intézkedik a részvételi jelentkezések/ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról, illetve, jelentkező/ajánlattevő eljárásból való kizárásáról,

27 a Bíráló Bizottság javaslata alapján gondoskodik az eredményhirdetés elhalasztásáról, gondoskodik az eljárás során keletkezett összes dokumentum elhelyezéséről és tárolásáról, valamint az eljárás lezárulásától számított 5 évig történő megőrzéséről, gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott hirdetmények határidőben történő közzétételéről, A nemzeti értékhatár felét el nem érő értékű egyszerű közbeszerzési eljárás esetén ilyen irányú döntése alapján gondoskodik a hirdetmény és az összegezés Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről, i) Gondoskodik a Kbt.-ben előírt, a jelen Szabályzat alapján más személy vagy testület feladat- és hatáskörébe nem tartozó feladatok végrehajtásáról Amennyiben az eljárás lebonyolítását Lebonyolító végzi, a Lebonyolító: a) Javaslatot tesz az alkalmazandó eljárásfajtára a Polgármester részére, b) Biztosítja a felhívás és dokumentáció végleges szövegéhez szükséges közbeszerzési jogi szakmai tartalmat (azon adatok, információk szövegszerű leírását, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és részletes meghatározásához, az alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok kialakításához szükségesek), valamint összeállítja a részvételi /ajánlati/ ajánlattételi felhívást és a dokumentációt, c) A jóváhagyott felhívást megküldi közzétételre, illetve az ajánlattevők részére, d) Gondoskodik a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre bocsátásáról, illetve megküldéséről, e) Kiegészítő tájékoztatást ad - együttműködve a Jegyzővel és a Bíráló Bizottsággal- az ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek a Kbt.-ben előírtak szerinti határidőn belül, f) Konzultációt szervez és tart - együttműködve a Jegyzővel és a Bíráló Bizottsággal - szükség esetén az ajánlattevők számára az ajánlattételi határidőn belül, g) Indokolt esetben javaslatot tesz a Polgármesternek a hirdetmény vagy a dokumentáció módosítására, a hirdetmény visszavonására, a részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, h) Átveszi és felbontja a beérkező jelentkezéseket, illetve ajánlatokat, i) Jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt a Kbt. 80. (4) bekezdése alapján 5 napon belül megküldi a jelentkezőknek illetve az ajánlattevőknek, j) Gondoskodik a Kbt ának megfelelően a hiánypótlásról, k) Lefolytatja az egyes beszerzési eljárások során szükséges tárgyalásokat,

28 l) A lefolytatott tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít és azt a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevővel aláírat, m) Gondoskodik az ajánlattevők Kbt. 93. (1) bekezdése szerinti tájékoztatásáról, a döntést követő öt napon belül, n) Javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt ában megfogalmazott körülmények fennállása esetén, o) Elkészíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, p) A Kbt. 97. szerinti esetben az ott leírtak szerinti tájékoztatást ad, q) Gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről, megküldéséről, r) Gondoskodik az eljárás dokumentálásáról, valamint a keletkezett összes dokumentumot, az eljárás lezárását követőn átadja a Jegyzőnek, s) Közreműködik a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés előkészítésében, a szerződés aláírásának koordinálásában A Bíráló Bizottság a) Átvizsgálja a beérkezett jelentkezéseket, illetve ajánlatokat, b) Javaslatot tesz hiánypótlási felhívás megküldésére, c) Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely jelentkezések/ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van-e olyan jelentkező/ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból, d) Javaslatot tesz az érvényes ajánlatok, részvételi jelentkezések vonatkozásában, e) Javaslatot tesz az eljárás nyertes ajánlattevőjére vonatkozóan, f) Jegyzőkönyvet készít a Bíráló Bizottság üléséről. 8. Záró-, és hatályba léptető rendelkezések Jelen közbeszerzési szabályzat április 1-jén lép hatályba.

29 I/a. melléklet ADATLAP ÁRUBESZERZÉSHEZ Szervezeti egység: Beszerzés tervezett tárgya Várható összes költségigény Várható időbeli ütemezés Egyéb megjegyzések: Hely: Dátum:

30 ellenjegyző

31 II/b. melléklet ADATLAP SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉHEZ Szervezeti egység: Beszerzés tervezett tárgya Várható összes költségigény Várható időbeli ütemezés Egyéb megjegyzések: Hely: Dátum:

32 ellenjegyző

33 I/c melléklet ADATLAP ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ Szervezeti egység: Beszerzés tervezett tárgya Várható összes költségigény Várható időbeli ütemezés Egyéb megjegyzések: Hely: Dátum:

34 ellenjegyző

35 II. melléklet MEGBÍZÓLEVÉL Alulírott,.., Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere ezúton megbízom.-t, hogy a. tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a bíráló bizottság elnöke / tagja, részt vegyen. Sopron,. Alulírott..(születési idő:, anyja neve:..) ezennel kijelentem, hogy elfogadom bíráló bizottsági kijelölésemet a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kijelentem, hogy az eljárással összefüggésben nem állnak fenn velem szemben a Kbt ban meghatározott kizáró okok. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott adatokat megőrzöm, kizárólag a megbízó utasítása alapján adom át más személy részére. Sopron,.

36 III. melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott,. (lakcím:..., szül.:, anyja neve:..), ezúton nyilatkozom, hogy a/. (szerv) tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatosan személyemre nézve semmiféle összeférhetetlenségi ok a vonatkozó jogszabályok alapján nem áll fenn. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy a fenti ügyiratszámú beszerzési eljárás során tudomásomra jutott adatokat megőrzőm, kizárólag a..képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. A fentiekben foglaltakat büntetőjogi felelősségem teljes tudatában jelentettem ki. Sopron,.

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a melléklet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai...

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... 2 Az ajánlatkérő jogállása... 2 Értelmező rendelkezések... 3 A közbeszerzési

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2016. január 19. napjától hatályos, 2. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba.

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba. 1/10 K i v o n a t a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 93/2012. (IV.26.) kt. sz. h a t á r o z a t Karcag Város Önkormányzata Közbeszerzési

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE A.../2008. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK I.1. Mélyépítési beruházások 1. Belvárosi fejlesztések

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján

Közbeszerzési útmutató. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Közbeszerzési útmutató A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Közbeszerzési útmutató Készült a Belügymisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának gondozásában, az NFÜ Közbeszerzéseket

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

Cím: Tájékoztató a 2009. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008.(III.28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról

Cím: Tájékoztató a 2009. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008.(III.28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40261/2010. Cím: Tájékoztató a 2009. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008.(III.28.) Ör. keretében

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011. Cím: Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testülete hatályon kívül helyezi a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31512-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 Miniszterelnökség, AK10272,

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40427-2/2009. CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 22-2014 előterjesztés melléklete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei, mint

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben