DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)"

Átírás

1 DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

2 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 1.) A Közbeszerzési Szabályzat célja I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szabályzat célja, hogy a közpénzek ésszerű felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében és a Kbt. 27. (1) bekezdésének eleget téve, egységes szabályokat állapítson meg az Önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei és a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vonatkozásában. Fentiek alapján meghatározza: a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetve testületeket A jelen Szabályzat és a Kbt. alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság, az ennek keretében működő Közbeszerzési Tanács, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság ajánlásait, döntéseit és tájékoztatóit is. II. FEJEZET A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 1.) A Szabályzat személyi hatálya A Szabályzat hatálya kiterjed az Ajánlatkérőre, valamint a közbeszerzési eljárásba bevont személy(ek)re, illetve szervezetekre.

3 3 2.) A Szabályzat tárgyi hatálya A Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek nettó értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a Kbt.-ben, illetve az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az értékhatárt elérő tervpályázati eljárások esetén is. Továbbá a Szabályzat hatálya kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, amelyekre az Ajánlatkérő a közbeszerzés szabályait önként alkalmazza. Ha az indítandó közbeszerzési eljárás több, különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor az eljárást a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. a) Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is. b) Az építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: - a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése. c) A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. d) Az építési koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott építési beruházást rendel meg, és az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével. e) A szolgáltatási koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő szolgáltatás nyújtását rendeli meg, az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.

4 4 III. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, ALAPELVEK 1.) Értelmező rendelkezések A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az eljárást megindító felhívásban, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról. Közbeszerzési tevékenység: mindazon tevékenységek összessége, amely a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával valamint a közbeszerzési szerződések végrehajtásával, valamint a közbeszerzési jogszabályokban az eljárás résztvevőit terhelő egyéb kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatosan ajánlatkérő oldalán felmerül. 2.) Alapelvek A Kbt. 2. -a alapján a közbeszerzési alapelvek a következők: A közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos. Az Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást kell nyújtani. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv, az Ajánlatkérő azonban lehetővé teheti de nem követelheti meg a magyar mellett más nyelv használatát is. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartása érdekében: A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni a Polgármestert, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részéről, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlel.

5 5 A Kbt. 36. (2) bekezdése értelmében, amennyiben az Ajánlatkérő az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. -a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. IV. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE 1.) A közbeszerzés becsült értékének meghatározása és értelmezése A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt okban foglaltakra tekintettel megállapított teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést. Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával megválasztani. A közbeszerzés értékének megállapítására vonatkozó speciális szabályokat a Kbt a tartalmazza. 2.) A közbeszerzések értékhatára A közbeszerzési értékhatárok: az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok); a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok). Az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítőben minden év elején közzéteszi. 3.) A közbeszerzési eljárás fajtái (alkalmazandó eljárásrend) A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos, versenypárbeszéd, innovációs partnerség, vagy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos lehet. A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.

6 6 A nemzeti eljárásrend hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások megvalósításakor az Ajánlatkérő a Kbt ban meghatározott módon, szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt ban foglalt eltérésekkel. V. FEJEZET ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK 1.) Az Ajánlatkérő közbeszerzési tevékenységének irányítása a Polgármester jogköre. 2.) A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek és testületek: a.) Polgármester, b.) Jegyző, c.) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, d.) Bírálóbizottság, e.) Képviselő-testület. VI. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN EGYES RÉSZTVEVŐK FELADATAI, HATÁSKÖREI ÉS FELELŐSSÉGI RENDJE 1.) A Polgármester feladatai és felelősségi rendje A Polgármester: irányítja a közbeszerzések előkészítését, szükség esetén dönt közbeszerzési szaktanácsadó bevonásáról, jóváhagyja a Kbt. 57. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési dokumentumot, dönt a közbeszerzési eljárás során felmerülő eljárási ügyekben (kiegészítő tájékoztatás, felhívás és dokumentációmódosítás, értékelési iratok, kizárás, összeférhetetlenség) aláírja a közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével (Önkormányzat esetében). 2.) A Jegyző feladatai és felelősségi rendje A Jegyző: felelős a közbeszerzési eljárások, és a közbeszerzés körébe eső feladatok jogszerű és szakszerű előkészítéséért, végrehajtásáért, ezen belül különösen: elkészíti az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumot, összehívja a Bírálóbizottságot, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, részt vesz a Bírálóbizottság ülésein, lebonyolítja az ajánlatok/ részvételi jelentkezések bontási eljárását, elkészíti és megküldi az ajánlattevők/ részvételre jelentkezők részére a bontási jegyzőkönyvet, az ajánlati dokumentációban megadott, vagy a tárgyalások lezárásával véglegesített szerződést előkészíti aláírásra,

7 7 köteles elősegíteni a közbeszerzési eljárás Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását, gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséről és előírás szerinti megőrzéséről, gondoskodik a Közbeszerzési Szabályzat, az éves közbeszerzési statisztikai összegzés és a közbeszerzési terv elkészítéséről, valamint ezek aktualizálásáról és megőrzéséről, ellenőrző szervnek való esetleges megküldéséről. 3.) Felelős közbeszerzési szaktanácsadó feladatai és felelősségi rendje A Kbt. 27. (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni: - a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint - árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, - építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetén. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége 1 körében aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás során keletkezett alábbi dokumentumokat: a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat; b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t; c) az összegezést. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal az eljárás szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízható az Ajánlatkérő közbeszerzési tevékenységének bármely része elvégzésével. 5.) A Bírálóbizottság feladatai és felelősségi rendje A Bírálóbizottság: Aktívan részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, Jóváhagyja a közbeszerzési referens/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előterjesztését a döntéshozónak történő megküldés előtt az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességéről/érvénytelenségéről, az eljárás eredményességéről/eredménytelenségéről, az ajánlattevő esetleges kizárásáról, az eljárás nyertese, adott esetben a nyertest követő második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő kiválasztásáról, 1 A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 6. (1) bekezdése alapján.

8 8 az ajánlatok értékeléséről készített írásbeli összegezésről és esetleges módosításáról, az esetleges előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszokról, az esetlegesen megindított jogorvoslati eljárásban az észrevételek megadásáról. Ellenőrzi a beérkezett ajánlatokat, hiánypótlásokat a közbeszerzési szaktanácsadó előterjesztése alapján, Elvégzi az ajánlatban esetlegesen található nyilvánvaló számítási hiba javítását a Kbt a alapján a közbeszerzési szaktanácsadóval való együttműködésben, Javaslatot tesz felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. szerinti esetben a kizáró okokkal, az alkalmatlansággal, illetőleg az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előirt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a közbeszerzési szaktanácsadó részére, Javaslatot tesz indokolás bekérésére az ajánlattevőktől, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében (Kbt. 72. (1)- (6) bekezdés), és ezen javaslatát továbbítja a közbeszerzési szaktanácsadó részére, Javaslatot tesz indokolás, vagy tájékoztatás bekérésére az ajánlattevőktől, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást, (Kbt. 72. (7) bekezdés) és ezen javaslatát továbbítja a közbeszerzési szaktanácsadó részére, Javaslatot tesz hiánypótlási felhívás megküldésére a közbeszerzési szaktanácsadónak, Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely jelentkezések/ajánlatok érvénytelenek, van-e olyan jelentkező/ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból, Jóváhagyja és aláírja a közbeszerzési szaktanácsadó által a bírálóbizottság üléséről elkészített jegyzőkönyvet, A tárgyalásos eljárásban a tárgyaláson a bírálóbizottság tagjai részt vesznek. A tárgyalásról készült jegyzőkönyvet a tárgyalás befejeztével minden jelenlévő köteles aláírni, Javaslatot nyújt be a döntéshozónak az eljárást lezáró döntés meghozatalára a bírálóbizottsági tagok által összeállított értékelési jegyzőkönyv alapján, Állást foglal a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő által kezdeményezett előzetes vitarendezés kérdésében, az eljárást lebonyolító közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával, illetve előterjesztést és határozati javaslatot készít a döntéshozók részére, A Bírálóbizottság tagjai kötelesek - a közbeszerzési szabályzat 1. számú mellékletében 2 található titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírására az ajánlatok bontásának időpontjában számú melléklet: Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat

9 9 7.) A Képviselő-testület feladatai és felelősségi rendje A Képviselő-testület: jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot és esetleges módosításait, a költségvetési rendeletben jóváhagyja a tárgyévben megvalósítandó közbeszerzések pénzügyi fedezetét, dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és jóváhagyja az eljárást megindító felhívást, kijelöli a Bírálóbizottság tagjait a Kbt. 27. (4) bekezdés előírásai szerint, jóváhagyja az eljárást lezáró összegezést (a Bírálóbizottság, illetve a közbeszerzési szaktanácsadó javaslata és előterjesztése alapján). VII. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1.) A közbeszerzési tevékenység irányítására vonatkozó felelősség Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért főszabályként a Polgármester felelős. Feladatai különösképpen az alábbiak: - irányítja a közbeszerzési eljárások lebonyolítását; - felügyeli a közbeszerzéssel kapcsolatos összes tevékenységet; - irányítja a közbeszerzés résztvevőinek munkáját; - ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb hozzárendelt feladatokat. 2.) Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályok A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük a Kbt. 27. (3) bekezdésében foglaltak alapján. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. Az eljárásba bevont személyek kiválasztásakor az összeférhetetlenségi szabályokat be kell tartani. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt a szerinti összeférhetetlenség.

10 10 3.) Külső szakértő bevonása A közbeszerzési eljárással kapcsolatban az eljárást megindító felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg a közbeszerzési eljárás lefolytatásába ajánlatkérő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (a továbbiakban közbeszerzési szaktanácsadó) és/vagy egyéb szakértőt (továbbiakban: megbízott szakértő) jogosult bevonni. A megbízást minden esetben írásba kell foglalni. 4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése, megindítása A közbeszerzési eljárás megindításáról dönt: Az önkormányzat képviselő-testülete. Az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentáció elkészítése a Polgármester irányítása szerint, a Jegyző szakmai vezetésével történik. A Jegyző (illetve szükség szerint a közbeszerzési szaktanácsadó) együttműködik a Bírálóbizottság tagjaival, adott esetben intézményvezetővel és pályázati támogatási forrásból megvalósuló beszerzés esetén a projektmenedzserrel. Az eljárást megindító felhívás hirdetmény útján történő közzététele a Jegyző feladata. 5.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása A közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatását a Jegyző (illetve szükség szerint a közbeszerzési szaktanácsadó) látja el Kapcsolattartás az ajánlattételi / részvételi szakaszban Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit, kéréseit a Jegyző fogadja, tartja számon és kezeli, továbbá a kiegészítő tájékoztatás válaszait is kiküldi a Kbt. meghatározott szabályok alapján az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére. A kiegészítő kérdésekre adott tájékoztatás szakmai tartalmáért a közbeszerzés tárgyát érintő kijelölt munkatárs, illetve a szakértő a felelős. A kiegészítő tájékoztatást a Jegyző küldi meg az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére Az ajánlatok / részvételi jelentkezések fogadása/átvétele Az ajánlatok / részvételi jelentkezések fogadása / átvétele esetén Ajánlatkérőnek szükséges biztosítania, hogy az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtt a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések ne kerüljenek felbontásra. Személyesen történő benyújtás esetén az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről elismervényt kell készíteni, mintáját a jelen Szabályzat 2. számú melléklete 3 tartalmazza. Az átvételi elismervény 1 példánya az ajánlattevőt / részvételre jelentkezőt, 1 példánya az Ajánlatkérőt illeti meg számú melléklet: ajánlat/részvételi jelentkezés átvételi elismervénye

11 11 Ajánlatkérő az átvételi elismervényt köteles a közbeszerzési eljárás iratanyaga között megőrizni, ennek érdekében az átvevő felelős azért, hogy az átvételi elismervény a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséért és megőrzéséért felelős személynek átadásra kerüljön. Az ajánlatok postán történő benyújtás esetén azok borítékján fel kell tüntetni a beérkezés pontos időpontját, az átvevő nevét és aláírását, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték / csomag sértetlenül érkezett-e. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékját / csomagolását köteles a közbeszerzés iratanyaga részeként megőrizni, ennek érdekében az átvevő felelős azért, hogy a boríték / csomagolás a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséért és megőrzéséért felelős személynek átadásra kerüljön Az ajánlatok / részvételi jelentkezések felbontása Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontásával kapcsolatos feladatokat a Jegyző, illetve megbízása esetén a közbeszerzési szaktanácsadó végzi; feladata: az ajánlatok/ részvételi jelentkezések felbontása, a bontási eljárás lebonyolítása a Kbt ban foglaltaknak megfelelően, a bontási eljárásról jegyzőkönyv elkészítése és aláírása, a jegyzőkönyvnek a Kbt.-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre jelentkező és ajánlattevő részére történő megküldése Az ajánlatok / részvételi jelentkezések értékelése Bírálóbizottság A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítését (tartalmi és formai ellenőrzés, hiánypótlás, stb.) a Kbt. vonatkozó előírásai szerint a Jegyző végzi. A bírálóbizottsági tagok elbírálják a beérkezett ajánlatokat, valamint javaslatot tesznek a döntéshozóknak az ajánlat érvénytelenségének megállapítására a Kbt. 73. (1) (4) bekezdésében meghatározott esetekben. A Jegyző az ajánlatok ellenőrzése után, összeállítja a hiánypótlás felhívást és bizonyítható módon küldi meg az ajánlattevőknek. A Kbt. hatályos rendelkezéseinek megfelelően a Bírálóbizottság köteles biztosítani az ajánlattevők részére a hiánypótlás lehetőségét. A hiányok feltárása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A hiánypótlás elmulasztásából, vagy nem megfelelőségéből adódó jogkövetkezményekért, amennyiben az eljárásban közbeszerzési szaktanácsadó vett részt, akkor ő tartozik felelősséggel. A Bírálóbizottság a hiánypótlási eljárásra, annak eredményére, az eljárást lezáró döntésre vonatkozó előterjesztésében, bírálóbizottsági jegyzőkönyvben külön köteles kitérni. Az ajánlatok műszaki-szakmai tartalmának ellenőrzése a Bírálóbizottság szakmai tagjának a feladata. Az ajánlatok elbírálása során a Bírálóbizottság felvilágosítást kérhet az ajánlattevőktől, a Kbt.- ben meghatározott módon és esetekben. A bírálóbizottság az előterjesztését a határozati javaslattal együtt megküldi a döntéshozónak, aki meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést.

12 12 Ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a Bizottság tagja. Amennyiben azonban a döntéshozatal többtagú bizottságban történik, úgy a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a Bírálóbizottságba a Kbt. 27. (5) bekezdése alapján. A Bírálóbizottság határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van. A Bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz. A Bírálóbizottság feladata, hogy írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készítsen az Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület részére. A Bírálóbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezi a tagok bírálati lapjai Döntés az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredményéről a Bírálóbizottság döntési javaslatát és szakvéleményét figyelembe véve a Képviselő-testület név szerinti szavazással dönt Eredményhirdetés, az eredmény közzététele Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az írásbeli összegezést minden ajánlattevő, részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldi. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le Szerződéskötés A közbeszerzési eljárásokban a szerződéskötés folyamatára, előzményeire, feltételeire, a szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy a szerződés teljesítésére vonatkozóan elsődlegesen a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződéstervezetet minden esetben a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A közbeszerzési szerződés megkötésére, tartalmára, teljesítésére, módosítására vonatkozóan minden esetben figyelemmel kell lenni a Kbt. Ötödik részében foglaltakra.

13 13 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően. A szerződés megkötésére az ajánlati kötöttség időtartama alatt kell, hogy sor kerüljön, azonban nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz (10) napos időtartam (szerződéskötési moratórium) lejártáig (kivéve a Kbt.-ben meghatározott eseteket). Amennyiben ajánlatkérő a Kbt ában 4 foglalt eljárást folytat le, úgy a szerződéskötési moratórium öt (5) nap, vagyis a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig nem köthető meg. A szerződést az általa bonyolított eljárásokban a közbeszerzési szaktanácsadó az ajánlati dokumentáció (nyertes ajánlat, bírálati jegyzőkönyv, esetleg tárgyalási jegyzőkönyv, döntéshozók határozata) alapján véglegesíti és terjeszti a polgármester elé aláírásra. A végleges szerződés további ügyintézéséről, aláíratásáról, ellenjegyzéséről/megkötéséről a közbeszerzési szaktanácsadó intézkedik. VIII.FEJEZET KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése az önkormányzat belső ellenőrének hatáskörébe tartozik. IX. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 1.) Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni. 2.) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 4 Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen -ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

14 14 A közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok kezelése és megőrzése során a mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzat előírásait be kell tartani. Uniós/hazai forrásból támogatott projektekhez kapcsolódó közbeszerzés dokumentációt kapcsolni szükséges a pályázathoz, hogy az iratok megőrzési ideje biztosítva legyen. 1.) Közzététel X. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖZZÉTÉTELE ÉS NYILVÁNOSSÁGA Ajánlatkérő a Kbt ában leírt szabályok szerint hirdetmény útján köteles közzétenni: a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; a meghívásos, illetve tárgyalásos eljárást, valamint versenypárbeszédet, illetve innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást, kivéve az előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás, továbbá külön jogszabály szerinti előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, illetve innovációs partnerség során küldött közvetlen részvételi felhívást; a Kbt ban szabályozott saját beszerzési szabályok szerint folytatott eljárást megindító felhívást; a külön jogszabály szerinti időszakos előzetes tájékoztatót és az előminősítési hirdetményt; a tervpályázati kiírását; a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívást a Kbt és a 129. (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével; az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót.

15 15 2.) Nyilvánosság Ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétenni: Közzéteendő adatok, információk, dokumentumok a) közbeszerzési terv, annak módosítása (módosításai) b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti adatok c) a Kbt. 9. (1) bekezdés h-i) pontjának, valamint a Kbt. 12. (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződések d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést. f) A szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, a kifizetett ellenszolgáltatás értékét g) A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés Közzététel időtartama A tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. Az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul és 5 évig elérhetőnek kell lennie a honlapon. A teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lenniük. A szerződéskötést követően haladéktalanul és a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lenniük. A részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg. A Kbt. 46. (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. A tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni. A Kbt. 46. (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük.

16 16 Fenti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. XI. FEJEZET KÖZBESZERZÉSI TERV ÉS STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 1.) Éves összesített közbeszerzési terv és annak módosítása A költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítható közbeszerzési eljárás, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési terv és módosításának (módosításainak) összeállítása megfelelő adatszolgáltatás alapján történik. A közbeszerzési terv nyilvános. A jóváhagyott közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A megőrzési idő meghosszabbításáról a Jegyző jogosult határozni. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges. 2.) Éves statisztikai összegezés A tárgyévet követően a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról követően el kell készíteni az éves statisztikai összegezést, amelyre a hatályos Kbt. előírásait kell alkalmazni. Az éves statisztikai összegezés elkészítése a külön jogszabályban meghatározott minta alapján a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy feladata. A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy ezen feladatának az éves statisztikai összegezésnek a polgármester felé legkésőbb április 30. napjáig történő továbbításával tesz eleget. A polgármester a jóváhagyást követően visszaküldi a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy részére az elfogadott éves statisztikai összegezést. Az éves statisztikai összegezés Közbeszerzési Hatóság felé történő megküldése a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy feladata. Az éves statisztikai összegezés elkészítésének határideje: legkésőbb minden év május 31. napja. Az éves statisztikai összegezés megőrzési kötelezettségének időtartama 5 év.

17 17 XII. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A közbeszerzést végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. Jelen Szabályzat az elfogadását követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított közbeszerzések esetén kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatályba lépésével Diósd Nagyközség Önkormányzata 120/2012 (V.03.) számú határozatával jóváhagyott közbeszerzési szabályzata hatályát veszti. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései irányadóak. Amennyiben jelen Szabályzatban foglaltak és a hatályos Kbt. előírásai között ellentmondás merülne fel, úgy a mindenkor hatályos Kbt. rendelkezései irányadóak. Diósd, Bogó László Polgármester Kisfalvi István Jegyző

18 18 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. számú melléklet Alulírott (név),..(anyja neve:.. lakcíme:.) mint a Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.), Ajánlatkérő által megnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásának - döntéshozója - bírálóbizottsági tagja - egyéb módon közreműködője a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 25. (6) bekezdése alapján kijelentem, hogy megismertem jelen nyilatkozat 1. számú mellékletét képező, a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 25. -ában meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó hatályos rendelkezéseit, velem szemben a Kbt ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn. A tárgyi közbeszerzési eljárást illetően a közbeszerzésről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (3) bekezdése szerinti megfelelő (...) szakértelemmel rendelkezem. Ismerem, és az eljárás során magamra nézve kötelezőnek elfogadom az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaira vonatkozó előírásokat. A Kbt. 27. (1) bekezdésére figyelemmel ismerem a tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét, felelősségi körét. Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat Ajánlatkérő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról l szóló évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott a Polgári törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló évi V. törvény 2:47 -ban meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. Amennyiben az eljárás lebonyolítása során jelen nyilatkozatomat érintő változás következik be, azt haladéktalanul írásban bejelentem a Döntéshozónak/ kötelezettségvállalónak, az eljárásban folytatott tevékenységem felfüggesztése mellett. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. Kelt:.,.év, hó nap... aláírás

19 19 Kbt. 25. (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, b) az a szervezet, amelynek ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, bb) tulajdonosát, bc) a ba) bc) pont szerinti személy Ptk 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítéssel kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. (4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) a köztársasági elnök, b) a miniszterelnök, c) a miniszterelnök-helyettes, d) az Országgyűlés elnöke vagy alelnöke, e) a miniszter, f) a Kúria elnöke, g) a legfőbb ügyész, h) az Alkotmánybíróság elnöke, i) az Állami Számvevőszék elnöke, j) a Közbeszerzési Hatóság elnöke, k) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, vagy m) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke tulajdonában, vagy az a)-m) pont szerinti személy Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. (5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. (6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e szerinti összeférhetetlenség. (7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,

20 20 piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. (4) bekezdés] vett részt, c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. Az eljárások dokumentálására, a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok Kbt. 46. (1) Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig - írásban, vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni. (2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. (3) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

21 21 2. számú melléklet AJÁNLAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYE DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által indított. TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Ajánlattételi határidő: hónap nap,.. óra Alulírott: (név), (Ajánlattevő cégneve), (Ajánlattevő székhelye), képviseletében eljárva, a Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.), mint Ajánlatkérő által indított alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak/részvételi jelentkezésének bontására darab zárt csomagot az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyen, a Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) A épület, polgármesteri titkárság hivatalos helyiségében (hónap) -án/én (nap) óra perckor átadtam. A közbeszerzési eljárás tárgya:. Az eljárást megindító felhívás az az.. napján.. számon jelent meg/ napján került közvetlen megküldésre. Budapest, átadó (Ajánlattevő) A zárt csomago(ka)t a fentieknek megfelelően átvettem: átvevő (Ajánlatkérő)

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai...

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... 2 Az ajánlatkérő jogállása... 2 Értelmező rendelkezések... 3 A közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba.

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba. 1/10 K i v o n a t a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 93/2012. (IV.26.) kt. sz. h a t á r o z a t Karcag Város Önkormányzata Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a melléklet

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Mészáros Áron ügyvéd Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Patay Géza ügyvéd irodája 1026 Budapest, Pasaréti út 72. telefon: +36-1/ 200-5977 telefax: +36-1/ 200-5977 www.patay.hu

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testülete hatályon kívül helyezi a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. -a alapján TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet A Közbeszerzési szabályzat hatálya II.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS DR.

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS DR. Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. DR. MACZURKA CSILLA Ún. kis értékű eljárások: - Árubeszerzés, Szolgáltatás: 8-18 millió Ft, - Építési beruházás: 15-100 millió Ft, Kivéve:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2016. január 19. napjától hatályos, 2. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Dr. Trombitás Zoltán Főigazgató Dátum: 2014.08.01. Oldalszám: 1 / 14 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rész 3. 2. Értelmező rendelkezések 3. II. KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 25-ei ülésén hozott határozatok...2

A Közgyűlés 2016. február 25-ei ülésén hozott határozatok...2 Érdi VI. évfolyam. 5. szám 2016. Március 4. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. HATÁROZATOK A Közgyűlés 2016. február 25-ei lésén hozott határozatok...2 II. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli ülést tart 2014.február

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40643/2008. CÍM: Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő:

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA A ZEMPLÉNI VÍZMŰ BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Lakatos István ügyvezető igazgató Jóváhagyta:. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal BESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CCIX. törvény 45-46.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata I. A közbeszerzési Szabályzat célja, tartalma, hatálya 1. A szabályzat célja hogy rögzítse

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 163. szám A Kormány, az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

2015. évi CXLlII. törvény a közbeszerzésekről 1

2015. évi CXLlII. törvény a közbeszerzésekről 1 2015. évi CXLlII. törvény a közbeszerzésekről 1 Magyarország Országgyűlése a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Törvények. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSI KÖRE, ALAPELVEK

Törvények. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSI KÖRE, ALAPELVEK 20044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 142. szám II. Törvények 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről* Magyarország Országgyűlése a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát Litér Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Kerékpárút építésére kiírt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben