M E G H Í V Ó december 10. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését december 10. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés az ÉARFT-LEKI Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés egészségügyi alapellátó központ mőszaki ellenırének kiválasztása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés Balmazújváros Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Felnıttképzési Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Semsey szobor közparkban történı elhelyezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, december 07. Dr. Tiba István polgármester

2 Balmazújváros Város Polgármestere E LİTERJESZTÉS Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 10-én tartandó ülésére ÉARFT-LEKI Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázat kivitelezési munkái befejezıdtek, jelenleg a projekt zárása, pénzügyi elszámolása zajlik. A fenti projekttel összefüggésben a költségvetés arányszámai változtak, az eszközbeszerzés összege kevesebb lett a tervezetthez képest. Erre tekintettel a tervezett fejlesztési összköltségbıl bruttó 1.310,-Ft támogatási maradvány keletkezett, melyrıl le kellett mondania az Önkormányzatnak. A támogatott fejlesztés pénzügyi forrásai így alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés Tervezett (bruttó) Végleges (bruttó) Lemondás (bruttó) I. LEKI támogatás , , ,- II. Egyéb forrás: , ,- fejlesztési célú kötvénykibocsátás III. Összesen , ,- Támogatási arány 85% 82,4% A támogató szerv, a Magyar Államkincstár által bekért lemondó nyilatkozat idıpontjáig, november 30. napjáig Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az utolsó testületi üléstıl kezdıen nem tartott ülést, így nem tudott a Képviselı-testület a tárgyban határozatot hozni. A fentiekre tekintettel Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármestere, a évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) számú rendelete 17. (3) bekezdés d) pontja által biztosított hatáskörében az Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázat tekintetében 1.310,- Ft összegő támogatásról lemondott. (Az erre vonatkozó határozatot jelen elıterjesztéshez mellékelem.) Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület az Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázat tekintetében 1.310,- Ft összegő támogatás lemondásról szóló polgármesteri határozatot jóváhagyni szíveskedjen. 1

3 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 10-én tartandó ülésére ÉARFT-LEKI Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján az ÉARFT-LEKI Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármestere által a évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) számú rendelete 17. (3) bekezdés d) pontja által biztosított hatáskörében november 30. napján hozott határozatát jóváhagyja és ennek megfelelıen a tárgyi pályázat költségvetése tekintetében az alábbiak szerint határoz: Balmazújváros Város Önkormányzata által A leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására (ÉARFT-LEKI 2009) pályázati kiírásra benyújtott, Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson elnevezéső pályázattal (Támogatási szerzıdés száma: L) összefüggésben a módosított támogatás összegérıl, 1.310,-Ft támogatásról lemond. A beruházás eredeti bekerülési összege kivitelezéssel, tervezési költséggel, lebonyolítással, pályázati díjjal: bruttó ,- Ft ebbıl a támogatási igény mértéke (85%): bruttó ,- Ft saját forrás mértéke (15 %): bruttó ,- Ft A lemondást követıen a tárgyi pályázat megvalósult költségvetését az alábbiakra módosítja: A beruházás módosított összege kivitelezéssel, tervezési költséggel, lebonyolítással, pályázati díjjal: bruttó ,- Ft ebbıl a támogatási igény mértéke (82,04%): bruttó ,- Ft saját forrás mértéke (17,96 %): bruttó ,- Ft Balmazújváros, december 1. Dr. Tiba István Polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı 2

4

5 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: E LİTERJESZTÉS Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete december 10-én tartandó ülésére egészségügyi alapellátó központ mőszaki ellenırének kiválasztása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 383/2008. (X.22.) számú határozatában döntött arról, hogy a Balmazújváros belterület 3/2 helyrajzi számú, Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlanon a volt tőzoltóság épületének helyén, további telekrész felhasználásával egy új épületet kíván felépíttetni, amely épületet egészségügyi alapellátások nyújtására kívánja használni. 2. Az egészségügyi alapellátó központ építési kivitelezési munkálatai érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le Balmazújváros Város Önkormányzata és december 1. napján megkötésre került a tisztelt Képviselı-testület határozatának megfelelıen a nyertes ajánlattevıvel a kivitelezıi vállalkozási szerzıdés. Az alapellátó központ építési munkálatai tekintetében mőszaki ellenır kiválasztása vált szükségessé, amelyre vonatkozóan Balmazújváros Város Önkormányzata ajánlatot kért be a megfelelı szakértelemmel rendelkezı szakemberektıl és társaságoktól. Balmazújváros Város Önkormányzata részére az alábbi 3 ajánlat került benyújtásra: a) Ajánlattevı: KEM-BER Kft. Díjazás: nettó ,- Ft + 25 %-os ÁFA ( ,-), összesen bruttó ,- Ft b) Ajánlattevı: Nádudvari Településfejlesztési Kft. Díjazás: nettó ,- Ft + 25 %-os ÁFA ( ,-), összesen bruttó ,- Ft c) Ajánlattevı: Szodrai Ferenc Díjazás: nettó ,- Ft + 25 %-os ÁFA ( ,-), összesen bruttó ,- Ft 1

6 A fenti társaságok, szakemberek közül Szodrai Ferenc nyújtotta be a legkedvezıbb ajánlatot, így javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület Szodrai Ferencet bízza meg az egészségügyi alapellátó központ építési munkálatainak mőszaki ellenırzési feladatainak ellátásával. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, tekintettel arra, hogy a mőszaki ellenırzési feladatok hasonló értékő és összetettségő beruházások esetében az irányadó kamarai díjszabás szerint kb. nettó 1-1,5 % összegben szoktak meghatározásra kerülni, így a jelen projekt esetében (nettó ,-Ft értékő beruházás, amely több szakágat is felölel építész, statikus, gépész, elektromos, egészségügyi szakértı) mindhárom pályázó ajánlata a kamarai díjszabásnak megfelel. 3. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület az egészségügyi alapellátó központ építési munkálatainak mőszaki ellenırzési feladatainak ellátása tekintetében döntést hozni szíveskedjen.

7 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete december 10-én tartandó ülésére egészségügyi alapellátó központ mőszaki ellenırének kiválasztása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva az egészségügyi alapellátó központ építési munkálatainak mőszaki ellenırzési feladatainak ellátásával Szodrai Ferenc (4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 8. II/11., adószám: , szj: 742, névjegyzékszám: ME-É-I-MÉK ) mőszaki ellenırt bízza meg nettó ,-Ft + 25% ÁFA (bruttó ,-Ft) összegő megbízási díj ellenében, melynek forrását a évi költségvetés Bölcsıde bıvítés és felújítás Balmazújvároson elnevezéső pályázat pályázati támogatására az Önkormányzat által a 169/2010. (VI.23.) számú határozattal ideiglenes átcsoportosított és megelılegezett elıirányzat terhére biztosítja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az 1. pont szerinti megbízási szerzıdés elıkészítésére és aláírására. Határidı: december 15. Felelıs: polgármester, jegyzı Balmazújváros, december 1. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı 3

8

9

10

11

12 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 10-én tartandó ülésére a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A tisztelt Képviselı-testületet a augusztus 27. napján tartott képviselı-testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat által benyújtott Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázatban az építési kivitelezési munkálatok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertes ajánlattevıjének. Felhatalmazta továbbá a tisztelt Képviselı-testület a polgármestert és a jegyzıt a vonatkozó vállalkozási szerzıdés megkötésére. Ennek megfelelıen szeptember 18. napján megkötésre került a vállalkozási szerzıdés a a DUNA ASZFALT Kft. társasággal. 2. A kivitelezés megindulását követıen a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve állásfoglalásában jelezte önkormányzatunknak, hogy a tárgyi beruházás a fedezetkezelés hatálya alá tartozik, ezért szükséges a fedezetkezelıi számla megnyitása és a megkötött vállalkozási szerzıdés Magyar Államkincstár által megköveteltek szerinti módosítása. 3. Mellékelem az elıterjesztéshez a DUNA ASZFALT Kft. társasággal megkötött vállalkozási szerzıdést. Mellékelem továbbá a vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítását, és kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen a módosítást elfogadni. 4. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítás tartalma elızetesen egyeztetésre kerül a DUNA ASZFALT Kft. társasággal, hiszen a módosítás kizárólag közös megegyezéssel történhet. (Ennek megfelelıen a módosító okirat a késıbbiek folyamán, a szükséges egyeztetések után fog megküldésre kerülni a tisztelt Képviselı-testület részére.)

13 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 10-én tartandó ülésére a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) nyertes ajánlattevıvel szeptember 18. napján megkötött vállalkozási szerzıdést módosítja a melléklet szerinti módosító okiratnak (vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítása) megfelelıen. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy az 1. pont szerinti határozatnak megfelelıen a DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) társasággal szíveskedjen a vonatkozó módosító szerzıdést (vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítása) megkötni. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester, jegyzı Balmazújváros, december 6. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítása Alulírottak, Balmazújváros Város Önkormányzata Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Adószám: Bankszámlaszám: képviselı: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Veres Margit jegyzı mint megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl Duna Aszfalt Kft. Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u Cégjegyzék szám: Adószáma: Duna Aszfalt által képviselt csoport azonosító száma: Duna Aszfalt által képviselt csoport közösségi adószáma: HU Bankszámlaszáma: képviselı: Tóth László mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) I. a közöttük szeptember 18. napján létrejött vállalkozási szerzıdés 3.2., 3.6 és 8. pontjait december 9. napjának hatályával az alábbi tartalomra módosítják: 3.2. A számlázás a következı ütemben történik: Elıleg számla: Ennek összege: nettó ,-Ft azaz harmincmillió-hétszáztizenkilencezer-hatszáznyolcvanhét Forint, ebbıl ,- Ft a fordított áfás részhez tartozik, ,- Ft + 25% áfa, az áfás, nem engedélyköteles részre vonatkozik, így az elıleget is két számlán kell kiállítani. A vállalkozói elıleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles elılegbekérıt benyújtani a megrendelı felé. A vállalkozó az elıleg beérkezését követıen köteles elılegszámlát kiállítani. A vállalkozói elıleg összegét a megrendelı a végszámla összegébıl vonja le. 1. számlázás; Részszámla, melynek benyújtási dátuma a teljes szerzıdött munka legalább 25%-os készültsége. 1

26 Ennek összege, a teljes szerzıdéses összeg 25%-a, tehát nettó ,- Ft azaz hetvenhathatmillió-hétszázkilencvenkilencezer-kettıszáztizenhat Forint. Teljesítési szakasz kezdési idıpontja: Teljesítési szakasz befejezési idıpontja: szeptember 18. napja október 18. napja 2 számlázás; Részszámla, melynek benyújtási dátuma a teljes szerzıdött munka legalább 75%-os készültsége. Ennek összege, a teljes szerzıdéses összeg 50%-a, tehát nettó ,- Ft, azaz százötvenvenhárommillió-ötszázkilencvennyolcezer-négyszázharminchárom forint. Teljesítési szakasz kezdési idıpontja: Teljesítési szakasz befejezési idıpontja: október 19. napja december 2. napja Végszámla; Benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Ennek összege nettó ,- Ft azaz hetvenhathatmillió-hétszázkilencvenkilencezerkettıszáztizenhat Forint. Teljesítési szakasz kezdési idıpontja: Teljesítési szakasz befejezési idıpontja: december 3. napja április 6. napja. Összesen: ,- Ft + 25 % ÁFA ( ,- Ft) = bruttó: ,-Ft, azaz: bruttó háromszáznyolcvanhárommillió-kilencszázkilencvenhatezer-nyolcvanegy forint Megrendelı kijelenti, a szerzıdéses díj kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik, és a benyújtott számla kiegyenlítésének pénzügyi akadálya nincs. Az ellenszolgáltatás fedezetét Megrendelıi önerı ( ,- Ft, amely kötvénybıl finanszírozandó), illetve az ÉAOP /A azonosító szerinti pályázati forrás ( ,- Ft, megkötött és hatályos támogatási szerzıdés alapján) biztosítja. A Megrendelı az önerıt az általa évben kibocsátott Balmazújváros 01 számú kötvényt terhére biztosítja, míg a pályázati forrásról az ÉAOP-3.1.2/A számú Támogatási Szerzıdés 4. pontja rendelkezik. 8. A felek képviselıi A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselıjének Neve: Nicoara Miklós Beosztása: építésvezetı Értesítés címe: 5601 Békéscsaba, Berényi út 142. Telefon/telefax száma: 30/ , 66/ Mőszaki vezetı: FMV-Közl.ép.-A/04-027/11 A Megrendelı intézkedésre jogosult képviselıjének Név: Dr. Tiba István polgármester Telefon: 52/ Telefax: 52/

27 Mőszaki ellenır: H-TERV 2002 Bt. Neve: Horváth Zsolt Címe: 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. Elérhetısége: (fax: ) Névjegyzéki jele, nyilvántartási száma: ME-KÉ/I II. Továbbá Felek a közöttük szeptember 18. napján létrejött vállalkozási szerzıdés 3. és 4. pontjait december 9. napjának hatályával az alábbi 3.7 és 4.6 ponttal egészítik ki: 3.7. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelı (számlatulajdonos) és Magyar Államkincstár (címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.,, törzskönyvi nyilvántartási száma: , adószáma: , elérhetıségei: 52/ , 52/ , 52/ , a továbbiakban: fedezetkezelı) között fedezetkezelıi számlaszerzıdés jött létre napján. A fedezetkezelı a számú fedezetkezelıi számlát vezeti a számlatulajdonos részére, amely felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a Megrendelı a fedezetkezelı részére. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó felhasználói neve: rlqazutb, felhasználási jelszava: PAJHZTyd, a fedezetkezelıi alvállalkozói nyilvántartás használatához A Felek megállapítják, hogy a Megrendelı a lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodási és konzultációs közbeszerzési eljárásban foglaltak szerint - hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a kivitelezési tevékenység ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerzıdés teljesítéséhez igénybe veszi az alábbi, 10 % feletti alvállalkozó közremőködését: D-PROFIL Építı, Kereskedı és Szolgáltató Kft. (4030 Debrecen, Ozmán utca 9. cégjegyzékszáma: , adószáma: ). Vállalkozó kijelenti, hozzájárul ahhoz, hogy az alvállalkozója további alvállalkozót vegyen igénybe. A vállalkozási szerzıdés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Indokolás: a Magyar Államkincstár a vállalkozási szerzıdés megkötését követıen állásfoglalásában jelezte, hogy a tárgyi beruházás a fedezetkezelés hatálya alá tartozik és a fedezetkezelıi számla megnyitását követıen szükséges a vállalkozási szerzıdés módosítása a Magyar Államkincstár által utólag jelzett rendelkezésekkel. Ezen külsı körülmény miatt a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény ban foglaltak szerint indokolt a szerzıdés fentebbiek szerinti módosítása. Balmazújváros, december 9. Megrendelı Vállalkozó 3

28 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 10-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) ismét jelentısen módosításra került. Ezen módosítások jelentıs része szeptember 15-én lépett hatályba. A jogszabályi változások nagy mértékben érintik a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. hatályos Közbeszerzési Szabályzatát, ezért szükségessé válik annak felülvizsgálata, módosítása az új törvényi rendelkezésekre tekintettel. A Közbeszerzési Szabályzatba a módosított szabályoknak egy részét be kell építeni és meg kell határozni az újonnan jelentkezı feladatokkal kapcsolatos elıírásokat. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, mint a hatáskör címzettjének (a hatáskör az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaság mint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közvetlen tulajdonosa - alapító okiratának 14. pontján alapszik), hogy módosítsa a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalomra.

29 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 10-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján, tekintettel az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) alapító okiratában meghatározott hatásköri szabályokra és figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseire, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti, egységes szerkezetbe foglalt tartalomra módosítja. Balmazújváros, december 6. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

30 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA december 9.

31 2 Preambulum A közpénzek ésszerő felhasználása, átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében Ajánlatkérı a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében közbeszerzési szabályzatban rendezi a közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos szabályokat, az eljárásban szereplık feladatait, hatásköreit, felelısségi rendjét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. A szabályzat rendelkezéseit a Kbt. szabályaival együtt és azokkal összhangban kell alkalmazni. Amennyiben valamely kérdésrıl a szabályzat nem rendelkezik a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során alkalmazandó jogszabályok közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény és annak módosításai, valamint a törvény végrehajtási rendeletei, Ezen jogszabályokon kívül az eljárások során irányadóak a Közbeszerzések Tanácsának hatályos ajánlásai, tájékoztatói és a Közbeszerzések Tanácsa elnökének hatályos tájékoztatói. Értelmezı rendelkezések Ajánlatkérı: a Kbt ában, ában, ában meghatározott szervezetek, amennyiben a beszerzéseik értékhatára eléri, vagy meghaladja a közösségi vagy nemzeti értékhatárokat. Ajánlattevı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetıleg amely a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá b) az 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérı rendelkezésére bocsátotta, továbbá c) az ajánlattételi határidı lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérınél beletekintett, illetıleg azt átvette, vagy kiegészítı tájékoztatást kér, vagy elızetes vitarendezést kezdeményez. Részvételre jelentkezı: részvételre jelentkezı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy

32 3 személyes joga szerint jogképes szervezet, a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki (amely) a) a két szakaszból álló eljárás elsı, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be, továbbá b) a 102. (5) bekezdés alkalmazásában az is, aki (amely) a részvételi dokumentációt átvette, továbbá c) a részvételi határidı lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérınél beletekintett vagy kiegészítı tájékoztatást kér vagy elızetes vitarendezést kezdeményez. Pályázó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki illetıleg amely a tervpályázati eljárásban pályázatot (pályamővet) nyújt be; pályázónak minısül a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe is. Alvállalkozó: alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevıvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyagszállítót, d) építési beruházás esetén az építıanyag-szállítót. Közbeszerzés: az ajánlatkérınek minısülı szervezetek visszterhes szerzıdéseik megkötése érdekében lefolytatott meghatározott tárgyú és értékő beszerzései. Kötelezettségvállaló: a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. képviseletében a szerzıdés megkötésére jogosult az ügyvezetı. Megfelelı szakértelem: a közbeszerzési eljárás elıkészítésében, lebonyolításában olyan személyek vehetnek részt, akik a feladat ellátásához szükséges megfelelı szakértelemmel rendelkeznek. Az ajánlatkérıként eljáró, illetıleg az eljárásba bevont szervezet csak akkor felel meg ezen követelményeknek, ha eleget tesz a Kbt. 8. (2) bekezdésében megfogalmazott elıírásoknak. Jelen közbeszerzési szabályzat alkalmazása során, - figyelemmel a Kbt. 8. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelı szakértelemnek minısül vagylagosan: -közbeszerzési referens végzettség,

33 4 -közbeszerzési jogszabályok ismerete és legalább három éves szakmai gyakorlat, -a beszerzés tárgyára vonatkozó, piaci, üzemeltetési ismeretek és tapasztalatok, -jogi, pénzügyi, mőszaki felsıfokú végzettség. - hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzéki tagság Nyílt eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet. Meghívásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérı által a Kbt. szerint kiválasztottak tehetnek ajánlatot. Tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérı az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevıvel tárgyal a szerzıdés feltételeirıl. Írásbeli, írásban:. írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekbıl álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthetı, így különösen a levélben, táviratban, a távgépírón vagy telefax útján közölt nyilatkozat; ilyennek minısül továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, illetıleg - a 20. (1) bekezdés alkalmazása esetén - a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelı elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat az elektronikus formájában; Közbeszerzési mőszaki leírás: azoknak a mőszaki elıírásoknak az összessége, amelyet különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzıket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya oly módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérı által igényelt rendeletetésnek; a mőszaki elıírások tartalmazzák a környezetvédelmi teljesítményre, a valamennyi követelménynek így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés szempontjának megfelelı kialakításra, a biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzık meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, a gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket; építési beruházás esetében továbbá tartalmazniuk kell a minıségbiztosításra, a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák vizsgálati, ellenırzési és átvételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden olyan egyéb mőszaki feltételt, amelyet az ajánlatkérınek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel elıírni az elkészült munka és azon anyagok vagy alkatrészek tekintetében, amelyeket az magában foglal; árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetében továbbá

34 5 tartalmazniuk kell a minıségre, a teljesítményre, a termék rendeletetésére, a megfelelıségi igazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket. Keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérı és egy vagy több ajánlattevı között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott idıszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendı szerzıdések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az elıirányzott mennyiséget. Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerzıdés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi elıny juttatása az ajánlatkérı részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást. Tervpályázat: olyan sajátos, külön jogszabályban részletesen szabályozott tervezési versenyforma, amely tervezési feladatok elıkészítésére szolgál, illetıleg pályamő alapján a tervezı kiválasztásának egyik módja. Versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérı az általa a Kbt.-ban elıírtak szerint kiválasztott részvételre jelentkezıkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetıleg a szerzıdés típusának és feltételeinek az ajánlatkérı által meghatározott követelményrendszer keretei közötti pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. A Kbt. 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében egyszerő eljárás (harmadik rész) alkalmazható. Ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a 3. melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglalja, az egyszerő eljárás alkalmazható, feltéve, hogy a 4. melléklet szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét. Egyéb, a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó fogalom-meghatározást úgy kell érteni és alkalmazni, ahogyan azt a Kbt. 4. -a meghatározza. I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPELVEI, HATÁLYA ÉS A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI 1. Alapelvek 1.1 Törvényesség: Ajánlatkérı a Kbt.-ben meghatározott értékhatárokat elérı, vagy meghaladó beszerzések esetén a közbeszerzési szabályzat szerint köteles eljárni. Az ajánlatkérı kinyilvánítja, hogy az ajánlati/részvételi/ajánlattételi

35 6 felhívás közzététele/megküldése után, a megfogalmazott ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívási feltételeket, a dokumentáció elıírásait tiszteletben tartja, magára nézve kötelezınek ismeri el, betartja a nyilvánosságra hozott szabályokat, és a közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit. Ajánlatkérı jóhiszemően, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolja a szabályzatban megfogalmazott jogait és kötelezettségeit, azok rendeltetésével összhangban. 1.2 Esélyegyenlıség: az ajánlatkérı az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban valamennyi ajánlattevı számára egyenlı esélyt biztosít az ajánlattételhez szükséges információszolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a pályázat odaítélése tekintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. Az egyenlı elbánás elve alapján minden ajánlattevınek joga van hozzájutni az ajánlatkérı által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz. Amennyiben az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhíváshoz dokumentációt kell készíteni, úgy annak a hirdetmény megjelenésének napján megfelelı számban rendelkezésre kell állnia. 1.3 Nyilvánosság: Az ajánlatkérı köteles az alábbi adatokat, információkat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá a 22. (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérı a kötelezı közzétételt követıen a helyben szokásos módon is közzéteheti: a) a 2/A. alkalmazásával megkötött szerzıdéseket; b) az elızetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A. (2) bekezdése szerinti adatokat; c) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában ca) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [396. (1) bekezdés f) pont], cb) a Közbeszerzési Döntıbizottság szerzıdés megkötését engedélyezı végzését [332. (4) bekezdés]; d) az éves statisztikai összegzést [16. (1) bekezdés]. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak, információknak a honlapon - ha e törvény másként nem rendelkezik - a 7. (2) bekezdésében meghatározott idıpontig kell elérhetınek lenniük. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítését követıen vagy teljesítésének elmaradása esetén a szerzıdés teljesítésérıl szóló tájékoztatóban foglaltak mellett - haladéktalanul tájékoztatást ad a teljesítés megtörténtérıl, a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült problémákról, adott esetben a teljesítés elmaradásának okáról.

36 7 A hirdetmények honlapon történı közzétételére az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala, a törvény harmadik része szerinti eljárás esetén a Közbeszerzések Tanácsa részére történı feladást követıen kerülhet sor. A honlapon közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatot, mint amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-adatbank), illetıleg a Közbeszerzési Értesítıben megjelent, és fel kell tüntetni a hirdetmény feladásának napját is. Az ajánlatkérı közzétételi kötelezettségének megfelelhet úgy is, hogy honlapjáról elérhetıvé teszi a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan megjelenı adatokat, információkat. Fenti adatoknak, információknak, hirdetményeknek a honlapon ha e törvény másként nem rendelkezik Kbt. 7. (2) bekezdésében meghatározott idıpontig kell elérhetınek lenniük. 1.4 A verseny tisztasága: Amennyiben az ajánlatkérı az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Tpvt a megsértését az ajánlatkérı alapos okkal különösen akkor feltételezheti, ha a) a közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és dokumentáció követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló; vagy b) a közbeszerzési eljárásban legalább két ajánlattevı egymásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy legalább két ajánlattevıben azonos személy vagy szervezet rendelkezik tulajdoni részesedéssel; vagy c) az ajánlatkérı által egy költségvetési éven belül megindított több közbeszerzési eljárásban azonos ajánlattevık nyújtanak be ajánlatot, azonban az eljárások nyertese minden esetben különbözik a korábbi ilyen eljárások nyertesétıl Az ajánlatkérınek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. 2. Hatály

37 8 2.1 Személyi hatály: az ajánlatkérı valamennyi közbeszerzési eljárása során köteles betartani a Kbt. és a közbeszerzési szabályzat elıírásait. A közbeszerzés alanyi hatálya alá tartozó szervezetekrıl fıszabály szerint a Kbt a rendelkezik. Ennek h) pontja kimondja, hogy az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetıleg az ellenırzésére, valamint a mőködésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy települési önkormányzat meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy mőködését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza, mint ajánlatkérı a Kbt. alanyi (személyi) hatálya alá tartozik. Az alanyi hatályt a beszerzés becsértékének megfelelıen kell, esetenként vizsgálni és megállapítani. 2.2 Tárgyi hatály: a szabályzat hatálya kiterjed minden az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft., mint ajánlatkérı által lefolytatandó, mint a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvényben, valamint az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt elérı vagy meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendeléssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra. 2.3 Ezen szabályzat elıírásait kell alkalmazni azon közbeszerzések tekintetében is, amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, de az ajánlatkérıként eljáró szervezet, figyelemmel a Kbt. 2. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt.-t kívánja alkalmazni (önkéntes alkalmazás). 3.1 Árubeszerzés 3. A közbeszerzések tárgyai Olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetı ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetıleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történı - megszerzése az ajánlatkérı részérıl. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A nemzeti rezsimben (Kbt. harmadik rész szerinti eljárások esetén) árubeszerzésnek minısül - az elızıeken túl - az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetıleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történı - megszerzése is az ajánlatkérı részérıl. 3.2 Építési beruházás Olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya a következı valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérı részérıl:

38 9 -a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; -építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; -az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelı építmény bármilyen eszközzel, illetıleg módon történı kivitelezése. 3.3 Építési koncesszió Olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérı ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott idıre történı átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 3.4 Szolgáltatás megrendelése Olyan árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minısülı visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérı részérıl. 3.5 Szolgáltatási koncesszió A nemzeti rezsimben (Kbt. harmadik rész szerinti eljárások esetén) olyan szolgáltatás megrendelés, amely alapján az ajánlatkérı ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggı hasznosítási jog meghatározott idıre történı átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ELİTT VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK 1. Elıkészítési szakasz 1.1 Az ajánlatkérı adott évre tervezett közbeszerzési eljárásairól, illetve az éves beszerzéseirıl éves közbeszerzési tervet kell készíteni. 1.2 A teljes költségvetési évre vonatkozó közbeszerzési tervet Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármesterével történı egyeztetés után az ügyvezetı készíti el.

39 A közbeszerzési tervet minden év április 15-ig az ügyvezetı hagyja jóvá. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: - a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését, - a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, - a közbeszerzés becsült értékét. 1.4 A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának a kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 1.5 A közbeszerzési terv nyilvánosságára, megırzési idejére, megküldésére egyebekben a Kbt. 5. -ban foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) ajánlatkérınek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül közzé kell tennie. Ajánlatkérı a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a kötelezı közzétételt követıen a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lenni. Ajánlatkérı köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. (Kbt. 5. ) A jóváhagyott közbeszerzési terv honlapon történı közzétételérıl az ügyvezetı gondoskodik. 2. A közbeszerzési eljárás megindítása elıtt vizsgálandó kérdések 2.1 Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. 2.2 A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az ajánlatkérı támogatásra irányuló igényt (pályázatot)

40 11 nyújtott be, vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást közzé lehet tenni, de ezt a körülményt a felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az ajánlattevık figyelmét a Kbt. 48. (3) bekezdésében foglaltakra is. 2.3 Amennyiben a közösségi értékhatárt elérı, vagy meghaladó értékő közbeszerzésre vonatkozó hirdetmény nem került közzétételre, a közbeszerzési eljárás csak akkor indítható meg, ha azt az ajánlatkérı által elıre nem látható okból elıállt rendkívüli sürgısség indokolja. A rendkívüli sürgısséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérı mulasztásából. 2.4 A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is szükséges, hogy a Kft. rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerıs és végrehajtható építési engedély) 2.5 Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körően és bizonyíthatóan fennállnak. A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra. 2.6 Ajánlatkérı köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetıvé teszi-e a közbeszerzés egy részére történı ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetébıl adódóan részajánlattételi lehetıség biztosítható és az nem ellentétes a gazdasági ésszerőséggel, ajánlatkérı az ajánlati felhívásban köteles lehetıvé tenni a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlati felhívásban elı kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni. A közbeszerzési eljárásban részt vevı személyek feladatai és hatáskörei III. 1.1 Az ajánlatkérı nevében eljáró személy: - az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok rendelkezésre bocsátása, - az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és az ajánlati/részvételi dokumentáció vagy az ismertetı idıben történı rendelkezésre bocsátása, a bíráló bizottsággal történı leegyeztetése, ellenıriztetése és véglegesítése,

41 12 - a Közbeszerzési Döntıbizottság Kbt. szerinti tájékoztatása (a szükséges iratok megküldése), - jegyzıkönyvek vezetése, - az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás hirdetményben történı megjelentetése, a dokumentáció megfelelı példányszámban való rendelkezésre bocsátása, - a közbeszerzés technikai lebonyolítása és a külsı kapcsolattartás, (ajánlattevık, közbeszerzési szakértık, és Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıbizottsága), - az ajánlatok érkeztetése és ırzése, - az ajánlatok bontásának megszervezése, - az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a szerzıdéskötéssel és az eljárás lezárásával összefüggı adminisztrációs jellegő feladatok (ide tartozik a bíráló bizottság ülésének megszervezése, a nyertes személyének jóváhagyatása, az eredményhirdetés szervezése és bonyolítása, külsı levelezések) bonyolítása az eljárás dokumentumainak rendszerezett formában történı tárolása, - az eljárási cselekmények során alkalmazandó hirdetmények elkészítése, közzététele ill. elküldése, - a megkötött szerzıdések teljesítésének figyelemmel kísérése a teljesítésig. 1.2 Közbeszerzési szakértı vagy tanácsadó (külsı személy vagy szervezet): Erre irányuló szerzıdés alapján a bíráló bizottság illetve az ajánlatkérı nevében eljáró személy munkáját tanácsadással segíti vagy az eljárást lebonyolítja mint ajánlatkérı nevében eljáró személy - az ajánlatkérı által felkért közbeszerzési szakértı vagy tanácsadó. A közbeszerzési szakértı feladatait a szerzıdésnek pontosan tartalmaznia kell. A közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés (második rész) esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérı kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplı, hivatalos közbeszerzési tanácsadót ( Kbt. 11. ) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a Kbt. 10. (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérıvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható. 1.3 Bíráló Bizottság: - a beszerzés tárgyának és értékének megfelelı fajtájú eljárás kiválasztása,

42 13 - a közbeszerzési eljárást megindító hirdetménynek az ajánlatkérı nevében eljáró személlyel történı leegyeztetése, ellenırzése és véglegesítése, - az ajánlattevık részére rendelkezésre bocsátandó dokumentáció, ismertetı ellenırzése és véglegesítése, - szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, - részvétel az ajánlatok bontásánál, értékelésében, a rendelkezésre bocsátott bírálati lapok kitöltése, - indokolás, írásbeli szakvélemény készítése a bírálatról, - a döntés-elıkészítési jegyzıkönyvben döntési javaslat készítése és annak a döntéshozó elé terjesztése. 1.4 Ügyvezetı: - a Közbeszerzési Szabályzatnak elkészíttetése elfogadása, illetve az abban foglaltak módosítása, - a közbeszerzési szakértı vagy tanácsadó megbízása, - megbízási szerzıdések aláírása a javasolt külsı szakértıkkel, - az ajánlatkérı nevében eljáró személy és a bíráló bizottság tagjainak kijelölése az uniós és nemzeti eljárások tekintetében, - a Kbt. III. rész szerinti nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó, továbbá a speciális (úgy, mint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos és gyorsított meghívásos) eljárások tekintetében az ügyvezetı, mint kötelezettségvállaló jogosult az eljárás megindítására, az ajánlattételi felhívás elfogadására és egyéb eljárási cselekmény megtételére, kivétel az eljárást lezáró döntés meghozatala. - a nemzeti és uniós közbeszerzési eljárások tekintetében ügyvezetı jogosult a szerzıdések megkötésére. 1.5 Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: - döntés az adott közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges önkormányzatot érintı pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, - a nemzeti és uniós közbeszerzési eljárások tekintetében az eljárást lezáró döntés meghozatalára, - a Kbt. II. rész szerinti uniós értékhatárt elérı vagy meghaladó, továbbá a speciális (úgy, mint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos és gyorsított meghívásos) eljárások tekintetében Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint kötelezettségvállaló jogosult az eljárás megindítására, az ajánlattételi felhívás elfogadására és egyéb eljárási cselekmény megtételére, - a Kbt. II és III. rész szerinti uniós és nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó, továbbá a speciális (úgy mint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos és gyorsított meghívásos) eljárások tekintetében a közbeszerzési

43 14 eljárások szabályszerő lefolytatása, ellenırzésének elrendelése, a szabálytalan, vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértı esetek kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele. IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE 1. Az eljárás megindítása A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kivételével részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Közzététel alatt a Közbeszerzési Értesítıben, illetve közösségi értékhatár felett az Európai Unió hivatalos lapjában történı közzétételt kell érteni. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattevıket egyidejőleg, közvetlen úton, írásos formában kell felkérni az ajánlattételre. 2. A hirdetmény közzététele 2.1 A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: - ajánlati felhívás, - részvételi felhívás, - ajánlattételi felhívás. A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelı módon elıkészített ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény elıírja vagy indokolt. Ezen kívül a megfelelı szakértelemmel rendelkezık rendelkezésre álljanak, befizessék a közzétételi díjat, errıl legyen banki igazolás, és rögzített legyen a belsı felelısségi rend. 2.2 A hirdetményt a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségéhez levélben vagy faxon kell eljuttatni, kivéve, ha Ajánlatkérı, vagy a megbízott külsı szaktanácsadó elektronikus hirdetmény feladási jogosultsággal rendelkezik. A hirdetmény mellé csatolni kell a díj átutalásáról szóló banki igazolás másolati példányát és a hirdetmény közzététele iránti kérelmet. A közzétételnél a külön jogszabályban meghatározottak irányadók.

44 Amennyiben a beküldött anyaggal kapcsolatban a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztısége hiányosságot állapít meg, a hiánypótlási felhívásnak megfelelıen javított felhívást faxon ismételten meg kell küldeni. A javított szöveget levélben is el kell juttatni a Szerkesztıség részére. 3. A hirdetmény módosítása, visszavonása 3.1 A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés tárgyát és mennyiségét a részvételi határidı lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az ajánlattételi határidı lejártáig lehet módosítani. 3.2 Az ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetıleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeirıl, illetıleg a dokumentáció módosításának tényérıl, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejérıl, beszerzési helyérıl e határidı lejárta elıtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidıt kell megállapítani. A határidı legkorábban a módosító hirdetmény feladásának napjától számított huszadik napot követı elsı munkanapon járhat le, kivéve ha ez az idıpont korábbi, mint az eredeti ajánlattételi határidı, ekkor az ajánlattételi határidıt nem kell módosítani. A módosított ajánlattételi határidıt úgy kell meghatározni, hogy elegendı idıtartam álljon rendelkezésre a megfelelı ajánlattételhez. 3.3 Az ajánlatkérı az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidı lejártáig visszavonhatja, amirıl e határidı lejárta elıtt hirdetményt kell feladni közzététel céljából, és egyidejőleg az ajánlattevıket írásban kell tájékoztatni. 4. A dokumentáció részei 4.1 Az ajánlatkérı - a megfelelı ajánlattétel elısegítése érdekében is - dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek mellett tartalmazza a szerzıdéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az ajánlatkérı jogosult szerzıdéstervezet helyett csak az általa ismert szerzıdéses feltételeket meghatározni. (Szerzıdéstervezet és szerzıdéses feltételek a továbbiakban együtt: szerzıdéstervezet.) A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, továbbá tartalmazhat az ajánlattevık számára ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2010. évi LXXXVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról... 2458 234/2010.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Iktató szám: Sz-118/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Békéscsaba, Szent István tér 7.

POLGÁRMESTERE. Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV-JI3812007 Előadó: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Mell.: módosított POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. közbeszerzési szabályzat, bizottsági döntések Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf Il2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben