BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 29. február 13. (péntek) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Elıterjesztés a 28. évi költségvetési rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 4. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 29. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészetoktatási Intézmény, és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása Elıadó: intézményvezetık 6. Elıterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 29. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Elıterjesztés a 29. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújváros 1 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés Kastélykert utca strandfürdı bıvítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Kossuth tér 3. szám alatti üzlethelyiség eladása tárgyában

2 2 Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Chaplin 2 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Balmazújváros a madarak városa jelige létrehozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 355/28. (IX. 1.) Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai tervének elfogadása tárgyában. Dr. Kiss Tamás a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıje értékelte a VESZ szakmai tervét, amit a Képviselı-testület a 19/29. (I. 21.) számú határozattal elfogadott. 356/28. (IX. 1.) Jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában. A jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat megjelentetésre került. Hat pályázó közül a Képviselı-testület dr. Veres Margit aljegyzıt találta a legalkalmasabbnak a jegyzıi feladatok elvégzésére. 468/28. (XII. 17.) A TÁMOP /8/1 kódszámú Program a közmővelıdési intézményrendszer felnıttképzési kapacitásának bıvítésére címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 29. február 1-re módosult. 469/28. (XII. 17.) A TÁMOP /8/2 kódszámú A közmővelıdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 29. február 17-re módosult. 472/28. (XII. 17.) A település szépítı akciók Balmazújvároson c. pályázat tárgyában Az önkormányzat az IRM Büntetıpolitikai Fıosztálya által 28. évben kiírt bőnmegelızési pályázatok közül a település szépítı akciók Balmazújvároson címő program támogatásban részesült, amihez az önkormányzat ,- Ft önerıt biztosít, így az elnyert összeg: ,- Ft. A program novemberben elindult, a megvalósítás folyamatban van. 1/29. (I. 7.) Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka (28/1/a) pályázat tárgyában A 28/1/a jelő, téli közmunka elnevezéső pályázat 29. január 14-én benyújtásra került. A pályázat elbírálása megtörtént, és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 28/1 számú Közmunka pályázata 29. március 31-ig meghosszabbításra került. 2/29. (I. 7.) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások címő pályázat tárgyában 1. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. az ifjúsági szálláshely kialakítására vonatkozóan benyújtotta pályázatát a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft-hoz és az MVH-hoz. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

4 2. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport (BAKCSO) pályázata nem került benyújtásra ebben a fordulóban, várhatóan a 29. októberében kiírt pályázati fordulóban lesz benyújtva. 4/29. (I. 7.) Ingyenes irodahasználat tárgyában. Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával aláírásra került a megállapodás-tervezet, amellyel a Polgármesteri Hivatal épületén belül ingyenesen irodahelyiséget biztosít. Az APEH 29. január 12-én megkezdte az állandó ügyfélszolgálat tartását. 23/29. (I. 21.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozó megállapodás aláírásra került. 26/29. (I. 21.) A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása tárgyában. A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása folyamatban van az OTP Bank Nyrt-nél. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az osztály dolgozói a fürdıfejlesztés és a folyékony hulladék rekultiváció pályázat második fordulójához szükséges projektfejlesztési munkát elvégezték. A középiskola felújítás pályázati beruházásához az építési engedélyezés rövidesen lezárul, a tendertervek összeállítása folyamatban van. A közmunka pályázat kibıvített, második ütemét az önkormányzat elnyerte, a foglalkoztatás folyamatban van. Megkezdıdtek a szerzıdéskötés és a munkaterület átadás alapján a Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái. A Kölcsey utcai ifjúsági szálláshely létesítéséhez 29. január hónapban a pályázatot benyújtottuk. Elıkészítés alatt van a Kistérségi osztállyal együttmőködve az Idısek otthona bıvítéséhez szükséges tervezési munka. Közremőködtünk a 29. évi költségvetés fejlesztési, felújítási feladatainál a pályázati támogatások és a saját források költségigényeinek felmérésében. Vagyonügyekben szerzıdést kötöttünk a Képviselı-testület által kijelölt vevıvel a Böszörményi út végén lévı vállalkozói területre, a vételárat a vevı egyösszegben befizette. A Közterület Felügyelet közúti jármővek szabálytalan tárolásával kapcsolatos esti ellenırzéseket végzett. Az osztály készíti a jogszabályban elıírt vagyonkataszteri felmérést és a teljes vagyonkatasztert érintı aktualizálási, statisztikai munkát. Az osztály közremőködött a helyi önkormányzati lakásrendeletek felülvizsgálatában a Szociális osztállyal együttmőködve. Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a településeken a közvilágítás üzemeltetéséhez és áramvételezéséhez transzformátor körzetenként árammérıket szerel fel, mely településünkön 29. január közepéig megvalósult. Az összes trafókörzetben a Polgármesteri Hivatal közremőködésével rögzítésre kerültek a mérıállások. Az EC Kft-vel megkötött közvilágítási feladatátvállalási szerzıdés szerint a késıbbiekben az áramvételezés ennek alapján kerül elszámolásra. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda Az Európa Parlamenti választások elıkészületei kapcsán a körzetállomány felülvizsgálata megtörtént. A TVI jóváhagyása után lezárjuk a körzetesítést, ezt követıen február 16-ig meg kell küldenünk a hitelesítési jegyzıkönyveket. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében, akik 29. január 1. napja elıtt magyar felsıoktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosulttá válnak az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím használatára. A doktori címet az érintett kérelmére a névviselésre és a névanyakönyvezésére vonatkozó szabályok alapján kell bevezetni, amely az ügyfelek kérelme alapján folyamatban van. Az illetéktörvény elmúlt évvégi változása az ügyfélfogadásban különösebb fennakadást nem okozott. A rendszámtáblák és a biankó okmányok leltározását elvégeztük. 1

6 A vállalkozói igazolványok, mőködési engedélyek és parkolási igazolványok tekintetében elmondható, hogy a korábbi évek átlagának megfelelı számú kérelmek érkeznek be és a kérelmek elbírálását a határozatok, engedélyek kiadásánál jelentısen a rendelkezésünkre álló ügyintézési határidın belül teljesítjük. Szociális Csoport A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása 29. január 1-tıl bevezette az un. óvodáztatási támogatást. A törvény úgy rendelkezik, hogy a jogosultak számára június és december hónapban egyszeri Ft támogatást kell kifizetni. A kifizetés, illetve ezen ellátás megállapítása a szociális csoportnál határozattal történik, itt kell benyújtani az erre vonatkozó kérelmet, melyhez az intézmény igazolását csatolni kell. A pénzbeni és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/26. (III. 27.) Korm. rendelet kimondja, hogy ha a szociális törvény alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett egy havi m 2 -re jutó elismert havi költség összege változik, a változás idıpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelıen kell folyósítani. A Magyar Köztársaság 29. évi költségvetésérıl szóló 28. évi CII. törvény 57. (5) bekezdése ezen költség összegét 29. január 1-tıl 45 Ft-ban állapított meg, a korábbi 425 Ft helyett. Ezen módosítás miatt háztartás részére megállapított lakásfenntartási támogatás havi összegét kellett január hónapban felülvizsgálnunk. 29. január hónap elején megtörtént a helyben tanulók utazási támogatásra való jogosultságának a megállapítása is. 29. elsı félévére 464 gyermek részére vásároltak a szülık buszbérletet, így ezen gyermekek ingyenesen utazhatnak a helyi buszjáraton. A helybeli felnıtt korú lakosság a Magyar Posta balmazújvárosi kirendeltségén vásárolhat buszbérletet. A 65. éven felüliek részére a helyi szociális rendelet alapján a bérlet árának erejéig az idıskorúak szociális segélye kérelemre megállapítható. Tapasztalataink szerint ezzel az érintettek többnyire szoktak is élni. A Kimutatás a települési Önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységérıl 28. évben címő statisztikai adatlapot 29. február 2-ig kell megküldeni a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága részére. Ezen kötelezettségünknek 29. február 3-án eleget tettünk. Építésügy Az építésügyi igazgatás területével kapcsolatos lakásstatisztikai jelentéseket határidıre elkészítettük. Balmazújváros vonatkozásában a folyamatban lévı nagyobb volumenő engedélyezések: - Gimnázium telekalakítása - Gyógyszertár telekalakítása - Mosodára építési engedély kiadása - Nagyszík látogató központ engedélyezése - Veres P. u. 7. szám alatti megromlott állapotú épület bontásának elrendelése (ezen határozatot megfellebbezték és másodfokú eljárásra felterjesztettük) - Külterületen sertéstelep felújítására vonatkozó engedélyezés Eljáró hatóságként Hajdúszoboszlón az Aqua-palace élményfürdı Squash fürdı épületrész használatbavételi engedélyezése van folyamatban (4,6 milliárd forintos beruházás). Az illetékességi területünkhöz tartozó Egyek és Hortobágy települések vonatkozásában is több építéshatósági engedélyezési eljárás van folyamatban. 2

7 Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában a helyi adóztatás területén befejezıdtek a 28. évi zárási munkálatok. A zárási összesítıket határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. A 35/28. (XII.31.) PM rendeletnek megfelelıen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek papír-alapon adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok internetes hozzáférésén, valamint a vonalkódos rendszer bevezetésén folyamatosan dolgozunk. A megszőnt viziközmő társulattól átvett, nem teljesített érdekeltségi hozzájárulások behajtása folyamatban van. Elkészült és postázásra került Hortobágy községben az a 26 db fizetési felhívás, melyben felszólítottuk ügyfeleinket adóhátralékuk rendezésére. Tájékoztatót készítettünk azoknak a mezıgazdasági ıstermelıknek, akiknek 28. évre vonatkozóan adóbevallási és adófizetési kötelezettségük lesz, annak érdekében, hogy helyi iparőzési adó és vállalkozók kommunális adója bevallásaikat a jogszabályi feltételeknek megfelelı módon tudják majd a 29. május 31-i határidıre elkészíteni. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete módosította a helyi adókról szóló rendeletét, melyben 1%-os adókedvezményt biztosított 29. január 1-jétıl azoknak a magánszemélyeknek, akik az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévüket betöltik. Ennek megfelelıen mintegy 33 ügyfél kivetési iratának módosítása szükséges, mely program-módosítással sajnos technikai okok miatt nem lehetséges. Így minden ügyfél esetében kézi adatmódosítást kell alkalmazunk. Gépjármőadóban megtörtént a 28. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 16 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában is elkezdıdött a 28. évben bekövetkezett változások ONKA programban történı rögzítése (gépjármő eladás, gépjármő vétel), melynek száma 2 darab. Folyamatosan végezzük megkeresésre az idegen tartozások behajtását. A Magyar Államkincstár részére 29. január 2-án megküldésre került a 28. évi pénzforgalmi adatokról szóló tájékoztató, 29. január 25-ig pedig a mérlegjelentés. A pénzforgalmi adatok könyvelését követıen kezdıdnek el 28. évi zárási feladatok. Integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatás címő pályázat benyújtásra került. Folyamatban van a 28. évi jövedelemigazolások kiadása. A 29. évi költségvetést elkészítettük, az egyeztetéseket folyamatosan elvégeztük. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 29. január 13. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 2 tanácsülése volt: 29. január 2. napján és 29. február 3. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 29. január 2. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programjának elfogadásáról. 3

8 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy a 24-es Belügyminisztériumi pályázat keretében beszerzett eszközök átadásáról kerüljenek megkötésre intézményenként és feladatonként átadás-átvételi megállapodások 29. január 2. napjával. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 29. február 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának 11./a./ pontját kiegészíti és ennek megfelelıen az alapító okirat ezen pontját megfelelıen módosítja. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa - a Balmazújvárosi Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálata tárgyában - felkérte a tagtelepülések képviselıit a saját településeikre vonatkozó adatok áttekintésére, aktualizálására, valamint bármilyen idıközben bekövetkezett változás, kiegészítés megtételére oly módon, hogy a változtatások kerüljenek megküldésre a Kistérségi Osztály részére. Az Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálatának végsı határidejét 29. december 31. napjában határozta meg, és érvényességi idejét, tekintettel a felülvizsgálat végsı határnapjára, meghosszabbította 29. december 31-ig. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló többször módosított - 27/28. (II.19.) sz. határozat számú mellékleteit 29. február 3. napjának hatályával módosítja és új intézményi térítési díjakat állapít meg a 29. évre vonatkozóan. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 28. évi költségvetésének módosításáról és 28. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítésérıl. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet. IV. A Kistérségi Osztály 29. január hónapban több pályázatot adott be a Társulási Tanács fentebbi döntéseinek megfelelıen, végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívást a Balmazújváros havi lap hasábjain, a oldalon és a köztéri hirdetıben megjelentettük. A kisbíró szájhagyomány útján terjeszti. 4

9 A tüdıszőrés lebonyolítására történı egyeztetés a Kenézy Kórház Pulmonológiai Osztályával megkezdıdött. A Magyar Kultúra Napja alkalmából közös szervezésben tisztelgett a város az elıdeinkre, értékeinkre, melyet a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által rendezett mősoros esten láthatott a lakosság. A Veres Péter Emlékházra elnyert pályázat megvalósításának utolsó fázisáról idıben eljuttattuk a jelentést Bısze Katalin részére. A Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány a testületi határozatnak megfelelıen a szerzıdés módosított pontjait elfogadva a dokumentumot aláírta. A 28. évi pályázati formában, illetve testületi hatáskörben megítélt támogatásokkal a civil szervezetek elszámoltak. Elkészítettük a 28. évi hatósági statisztikát, amelyet határidıben megküldtünk az Északalföldi Regionális Államigazgatási Hivatal részére. A statisztika tartalmazza az önkormányzat hatósági és államigazgatási eljárásainak fıbb adatait. 28-ban államigazgatási eljárásban 177 határozatot, önkormányzati hatósági ügyben 3599 határozatot hoztak a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi. A Képviselı-testület 398/28. (X. 22.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai fejlesztésre ,- Ft-ot elkülönít. A számítógépek beszerzése megtörtént, az informatikus kollégák a régi, elavult monitorokat, gépházakat kicserélték. Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatásiintézmények vezetıit tájékoztattutk az ıket érintı jogszabályi változásokról, új feladatokról. A szabálysértési ügyek száma megnövekedett, amelyek elbírálása folyamatban van. Balmazújváros, 29. február 3. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 5

10 Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT../29. (...) B.újv. Ör. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat 29. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, a Magyar Köztársaság 29. évi költségvetésérıl szóló 28. évi CII. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása támogatás értékő felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata tartalékok b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. 1

11 - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre támogatás értékő kiadás ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása rövid lejáratú hitel kamata 3. - tartalékok 5. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.52 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetési létszámkeretét 364 fıben hagyja jóvá. 2

12 I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/ sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. A 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 3

13 1.. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 29-ban 3. e Ft-ban hagyja jóvá A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 29. évben e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza. 4

14 16.. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 1.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 1.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 29. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.. (1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 29. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható e Ft erejéig az Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra b. az egyesület, szervezetek támogatása biztosított elıirányzatból 2. e Ft összegeben az Oktatási, Intézményfelügyeleti és Spotbizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni (1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 5

15 (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt A Képviselı-testület az Áht. 93. (4) bekezdése alapján nem engedélyezi többletbevétel költségvetési szerv hatáskörében történı felhasználását. 2.. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 15.3 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 13. Ft-ban állapítja meg (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 3 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves elıirányzatának 1%-át, vagy a 1 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 3 nap alá szorítani. 6

16 25.. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 28. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartásról szólómódosított évi XXXVII. törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. Záró rendelkezések 27.. E rendelet 29. február...-án lép hatályba. Balmazújváros, 29. február 13. Dr Tiba István Szilágyi Jánosné dr. polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 29. február...-án. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 7

17 1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

18 2.sz.melléklet Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

19 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

20 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 6 - VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 25 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

21 2/ sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 2 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 1 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 141 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

22 2/ sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 5 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 38 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet 237 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

23 2/1-2. sz.melléklet Kalmár Zoltán Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 4 6. Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 4 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 9. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 986 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 4 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

24 2/1-3. sz.melléklet Bocskai István Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 72 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 6 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

25 2/1-4. sz.melléklet Központi Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -17 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 6 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 426/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: 2015. november19. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben