Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete november 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Baloghné Komlósi Ilona Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi Bizottság Sorszám: III/4 Döntéshozatal módja: Tájékoztató: egyszerő szótöbbség Rendeletmódosítás: minısített többség, az SZMSZ 12. (4) bekezdés a) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete november 26-i ülésére Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a szerint Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be. Az elıterjesztés I. része a évi költségvetési rendelet III. negyedévi elıirányzatainak módosítása, így a rendelet módosításához csatolt táblázatok vonatkoznak a tájékoztatóra is. I. A III. negyedévi elıirányzat módosítása A évi költségvetést a képviselı-testület a 4/2009. (II. 13.) számú rendeletében E/Ft összegben fogadta el, majd a 27/2009. (VIII. 28.) számú rendeletében E/Ft összegre módosította. A III. negyedéves gazdálkodás alapján E/Ft elıirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk költségvetésének elıirányzatát E/Ft összegre javasoljuk módosítani. A szükséges E/Ft elıirányzat módosítást a tájékoztató 1/b. sz. mellékletében részletesen bemutatjuk. A módosítás összegébıl E/Ft a Polgármesteri Hivatal mőködési többletbevételébıl, E/Ft sajátos mőködési bevételekbıl fedezett módosítás, az állami támogatás módosítása E/Ft. A felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzatmódosítás E/Ft, a véglegesen átvett pénzeszközeink elıirányzat módosítása E/Ft, a támogatási kölcsönök visszatérülésébıl 100 E/Ft. Az intézményeknek nyújtott önkormányzati és állami támogatás átadása miatt az elıirányzat módosítás összege E/Ft-tal csökkent. Az intézmények fenntartó által kezdeményezett elıirányzatának módosítása ( E/Ft) az alábbi jogcímeket tartalmazza: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi keresetkiegészítésének támogatása ( E/Ft) Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása /prémium évek program/ (1.025 E/Ft) Alapfokú mővészetoktatás támogatása (3.727 E/Ft) Támogató szolgálat mőködésének támogatása (540 E/Ft) Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása (340 E/Ft) 1/6

2 Önkormányzati támogatás egyéb feladatokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébıl (1.573 E/Ft) A Polgármesteri Hivatal összes elıirányzat-módosítási javaslata a fentiek alapján E/Ft. Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosítási javaslata E/Ft. A Polgármesteri Hivatal III. negyedévi gazdálkodása alapján a kiemelt kiadási elıirányzatokon belül E/Ft, az intézmények esetében E/Ft összegő elıirányzat átcsoportosítást javasolunk. II. A kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítése A évi költségvetésünk kiemelt bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Az 1. sz. melléklet adatai alapján önkormányzati szintő költségvetési bevételeink teljesítése 90,12 %-os, mely függı bevételek nélkül (az elızı évi állami támogatás elszámolása miatt) 91,78 %. A függı bevételek nélkül a bevételi elıirányzat teljesítése az idıarányos összeget E/Ft-tal haladja meg. II. 1. Intézmények Intézményeink bevételi elıirányzataikat 79,63 % -ra teljesítették, ez az érték függı bevételek nélkül 77,93 %. Mőködési bevételeik 82,66 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközeik elıirányzata 81,32 %-ra teljesült, ebbıl az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl véglegesen átvett pénzeszköze E/Ft, mely 81,23 %-os teljesítést jelent. A Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda gazdálkodásában jelenik meg a tagintézmények mőködési kiadásaihoz véglegesen átvett pénzeszközként a községi önkormányzatok kiegészítı támogatása. A felügyeleti szervtıl kapott támogatások elıirányzata 75,46 %-os, E/Ft-tal több az idıarányosnál (2008. év hasonló idıszakában ez a szám E/Ft volt). Az intézmények támogatása finanszírozási ütemtervük szerint történik. Intézményeink a évi jóváhagyott pénzmaradványukat a Kulturális Központ részben önálló intézményei kivételével szeptember 30- ig felhasználták. II. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzata 98,17 %-ra teljesült, azonban függı bevételek nélkül a teljesítés aránya 102,42 %. A kiemelt bevételi elıirányzatok közül a mőködési bevétel 110,58 %-ra teljesült. A mőködési bevételek között kerül elszámolásra rövid és hosszúlejáratú bankbetétek jóváírt kamata, a devizakészlet forintra történı átváltásnak árfolyam nyeresége. A mőködési bevételek jelentıs túlteljesítésének oka még a Békés Megyei Vízmővektıl bérleti díjként (felújítási hányadból adódó) átutalt összeg, valamint az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések idıarányost meghaladó többletteljesítése. A Vízmővektıl származó bérleti díjbevételt, a kötvényforrás utáni bankbetétek jóváírt kamatát és a devizamőveletek árfolyamnyereségét továbbra is elkülönítetett számlán kezeljük, így ezeket a pénzösszegeket a mőködési költségek finanszírozására nem fordítjuk. Önkormányzati sajátos mőködési bevételeink elıirányzatának teljesítése 82,58 %-ban realizálódott. Ezen belül a következı táblázatokban mutatjuk be a helyi adóbevételeink, a gépjármőadó és a mezııri járulék teljesítésének alakulását. 2/6

3 Helyi adók Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés ( ig) Ezer Ft Eltérés az idıarányostól Kommunális adó Iparőzési adó Idegenforgalmi adó Összesen Átengedett és megosztott adóbevételek: Adónem Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés ( ig) Eltérés az idıarányostól Gépjármő adó Mezııri járulék Járulék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesített befizetés ( ig) Eltérés az idıarányostól Mezııri járulék A táblázat adataiból látható, hogy a helyi adóbevételeink elıirányzata az idıarányoshoz viszonyítva túlteljesítést ( E/Ft) mutat, a teljesítés mértéke 95,16 %. A gépjármőadóból befolyt bevétel E/Ft, a tervezett E/Ft elıirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 81,59 %. Tekintettel arra, hogy a helyi adók és a gépjármőadó befizetésére elıírt határidı lejárt, az iparőzési adó feltöltési kötelezettség határideje pedig december hónapban van, ezért arra számítunk, hogy az elıirányzatok valószínőleg az iparőzési adónemnél fognak teljesülni, azonban a gépjármőadó esetén biztosan nem tudjuk a várt bevételt teljesíteni (jelentısen csökkent az új gépjármő vásárlások száma). Az önkormányzat költségvetési támogatása, valamint az évközi pótelıirányzatok hatása miatt a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelı finanszírozás 81,40 %-ra teljesült. Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított elıirányzatának 75,46 %-át vették igénybe. Felhalmozási bevételeink a módosított elıirányzat 99,54 %-ában teljesültek. Tervezett bevételeink között szerepelt az önkormányzati lakások értékesítése, valamint a Bagoly vendéglı értékesítése összesen E/Ft összegben. Önkormányzati lakások értékesítésébıl E/Ft-al számolt a költségvetés, teljesítése E/Ft-ban realizálódott (57,66 %). A Bagoly vendéglı értékesítése a tervezett összegnek megfelelıen E/Ft-ban teljesült. Tervezetten felüli értékesítések: - Telek eladás 50 E/Ft - Földterület eladás 47 E/Ft - Daru u. 2. sz. ingatlan értékesítés E/Ft - Osztalék-és hozam bevétel 1 E/Ft - Tarhosi ingatlancsere elszámolása E/Ft 3/6

4 A véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzatának javasolt módosítása a III. negyedévben E/Ft. Ebbıl a Polgármesteri Hivatalnál E/Ft-al szükséges a költségvetést módosítani, intézményeink esetében E/Ft-al. Fenti növekedéssel számolva a támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközeink teljesítése 62,07 %-os. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés a módosított elıirányzathoz viszonyítva 51,04 %-os, amelynek oka a pályázatos beruházásaink kifizetésének teljesítése (55,55 %), illetve a feladatokhoz kapcsolódó támogatások lehívásának finanszírozási rendje. A támogatási kölcsönök visszatérüléseként tervezett E/Ft elıirányzatból E/Ft a kamatmentes és egyéb mőködési célú kölcsönökbıl folyt be, mely 59,69 %-os teljesítést jelent. A költségvetésben E/Ft fejlesztési célú hitel felvételét terveztük, szeptember 30- ig E/Ft igénybevételére került sor a jóváhagyott hitelcélokra (inkubátorház, uszoda, szabad strandépítés, piactér parkoló bıvítés, utak felújítása). Forgatási célú értékpapír beváltás E/Ft összegben teljesült, az I-III. negyedévi gazdálkodást E/Ft likvidhitel felvétel együttes forgalma segítette. Fentiek alapján e bevételi kiemelt elıirányzat teljesítése E/Ft összegben került elszámolásra. Önkormányzati szinten az elızı évi pénzmaradványból 70,02 % került igénybevételre, az intézmények közel 100 %-ban, a Polgármesteri Hivatal 36,78 %-ban használta fel az elızı évi jóváhagyott maradványát. III. Kiemelt kiadási elıirányzatok teljesítése: Önkormányzatunk kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintő kiadások teljesítése 73,61 %-os, melynek függı kiadások nélküli mértéke 72,74%. A kiadási elıirányzatok teljesítése önkormányzati szinten az idıarányos érték alatti, ennek okait a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítésénél, a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. III. 1. Intézmények Intézményeink kiadási elıirányzata átlagosan 76,62 %-ban realizálódott. A évi költségvetésben a feladatellátáshoz kapcsolódóan az engedélyezett létszámkeret (közfoglalkoztatott létszám nélkül) 741 fıben került elfogadásra. A 25/2009.(VI.26.) KT. sz. rendelettel a Kistérségi Iskola esetében 1 fıvel csökkent a keret, a módosított terv így 740 fıben került megállapításra. I-III. negyedév vonatkozásában a jóváhagyott létszámkeret 738 fı foglalkoztatott teljesítését eredményezte. A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretébıl (169 fı) 165 fı foglalkoztatása teljesült a beszámoló idıszakában. Az intézmények a személyi juttatások elıirányzatát 73,26 %-ra, a munkaadói járulékok elıirányzatát 69,73 %-ra teljesítették. A személyi juttatások elıirányzatát a Kistérségi Általános Iskola 74,90 %-ra, a Kistérségi Óvoda 74,03 %-ra teljesítette. A Rendelıintézet személyi jellegő juttatásokra az elıirányzat 69,32 %,-át, a Szociális Szolgáltató Központ 73,31 %-át fordította. A közmővelıdési ágazat intézményeiben a Kulturális Központ 75,27 %-ot, a Könyvtár 66,75 %-ot, a Múzeum 71,91 %-ot használt fel a személyi juttatások elıirányzatából. A dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát az intézmények 80,42 %-ban használták fel, ezen belül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet dologi elıirányzatának felhasználása 86,21 %-os, a Szociális Szolgáltató Központé 80,02 %-os. A dologi kiadások elıirányzatát a Kistérségi Iskola 76,83 %-ban, a Kistérségi Óvoda 76,42 %-ban, a Kulturális Központ 98,92 %-ban használta fel. Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet dologi kiadásainak idıarányosnál magasabb teljesítését az ÁFA emelkedés, TB. finanszírozásnál a gyógyszer és szakmai anyag kiadásainak túlteljesítése, a fürdınél a hidegvíz utcai hálózatból történı felhasználásának magas költsége indokolta. A Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásainak teljesítése 5 %-al magasabb az idıarányosnál, melynek oka a rezsiköltségek és ÁFA kiadások túlteljesítése. A Kulturális Központ 98,92 %-ban felhasználta dologi kiadásainak 4/6

5 elıirányzatát, mely a feladatok év közbeni nem egyenletes eloszlásával indokolható. A hátralévı idıszak rendezvényei kevésbé költségigényesek, az azonban látható, hogy egyéb kiadási elıirányzatából átcsoportosítás válhat szükségessé. A I-III. negyedévi teljesítési adatok alapján még nem lehet megítélni, hogy mely intézmény gazdálkodásában okoz gondot az ÁFA emelés hatása oly módon, hogy pótelıirányzat biztosítása válhat szükségessé. Intézményeink pénzeszközátadásainak és egyéb juttatásainak elıirányzataiban tervezett feladatai nem érik el az idıarányos teljesítést, a kifizetések a IV. negyedévben várhatóak. A felhalmozási kiadások közel 100 %-ban teljesültek, intézményenként és feladatonként a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. III. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal létszámkerete (közfoglalkoztatottak nélkül) 104 fı összlétszámnak megfelelıen került megállapításra. A beszámolási idıszakban a tervezettel szemben az egyes szakfeladatokon átlagosan 103 fı foglalkoztatott volt. Az összlétszám 316 fınek megfelelıen alakult, amelybıl 213 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott volt. A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 71,29 %-ban teljesültek. A személyi juttatások elıirányzatából E/Ft került felhasználásra, így a teljesítés mértéke 70,73 %. Az alulteljesítés oka a közcélú foglalkoztatásra tervezett összeg 58,11 %-os felhasználása. Ennek következtében a munkaadót terhelı járulékok felhasználása is kevesebb az idıarányosnál, összesen 69,7 % július 1-tıl megváltozott a járulék számítás módja, az ún. járulék megtakarítás nyújt fedezetet a II. félévi kereset kiegészítésnek, mivel az önkormányzatok részére a foglalkoztatottakat megilletı elıleg a járulék megtakarítás összegével csökkentve kerül folyósításra. A dologi kiadások elıirányzatának felhasználása összességében megfelelınek mondható (76,66 %). Egy-egy szakfeladaton alul és túlteljesítések is láthatóak, a kiemelt elıirányzat összesen maradványa a IV. negyedévi kiadásokra fedezetet kell, hogy nyújtson. A pénzeszközátadások és egyéb támogatások elıirányzatának felhasználása 83,52 %. A civil és sport szervezetek számára mőködésük zavartalan biztosítására az idıarányosnál magasabb összegő támogatást nyújtottunk a jóváhagyott keretösszeg mértékéig (a feladataik túlnyomó részét megoldották). Szociális pénzeszközeink a módosított elıirányzat 80,46 %-ában teljesültek. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásnál a 96,92 %-os felhasználás az évközi többlettámogatás (egyösszegő kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) teljes összegő kifizetésébıl adódik. A munkanélküli ellátások szakfeladat (RSZS + RÁT) teljesítése 87,96 %-os (folyamatosan nı az aktív korú ellátottak száma), az eseti ellátások (49,79 % és 43,9 %) nem érik el az idıarányost, adódik ez az adósságkezelési támogatás tervezettnél kevesebb felhasználásából. Felhalmozási kiadásainkat 70,62 %-ra teljesítettük, a feladatok a 4. sz. mellékletben részletesen bemutatásra kerültek. A költségvetésben tervezett pályázatos beruházásaink megvalósítása 55,55 %-ban teljesült. Az áthúzódó feladatok 76,99 %-ban, míg a tervezett tárgyévi fejlesztések 45,06 %-ban valósultak meg. Alulteljesítés mutatkozik a kölcsönök, átadott pénzeszközök kiadásainál is, melynek legfıbb oka a belvízrendezési programhoz történı önerı átadás elmaradása. A költségvetésben nem tervezett fejlesztéseink, felújításaink teljesített összege összesen E/Ft. Ebbıl jelentıs tétel a Tarhosi ingatlanok cseréjeként elszámolt E/Ft, valamint a tárgyévi, évközben belépı pályázatok (komplex járó beteg ellátás, Dr Hepp Ferenc tagiskola épület korszerősítése) kiadásai. Tervezetten felül felhalmozási célra E/Ftot adtunk át, a tartósan adott kölcsönnyújtás összege E/Ft volt. Békés Város Önkormányzatának tartalék elıirányzata a beszámolási idıszakban E/Ft, célonként az 5. sz. mellékletben látható. A hitel visszafizetés elıirányzata E/Ft, ebbıl fejlesztési célú hiteltörlesztés E/Ft (14,59 %) volt. A likvid hitel törlesztés forgalma E/Ft. Fenti tételek együttesen E/Ft finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadási teljesítését jelentik. 5/6

6 A 7/A és 7/B. sz. mellékletek az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazzák, a III. negyedévi elıirányzat módosítás együttes hatása alapján ( 1/b. sz. mellékletben foglaltak szerint). Összefoglalva Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I-III. Negyedévi teljesítését megállapítható, hogy a bevételek teljesítése meghaladja, a kiadások teljesítése viszont nem éri el az idıarányost. A IV. negyedévre húzódik át a fejlesztési célú hitelek törlesztése, valamint a felhalmozási kiadások 28,86 %-os elıirányzat maradványának felhasználása. A mőködési kiadások teljesítésénél a beszámoló idıszakáig feszültség nem látható, az elıirányzat felhasználások alapján a IV. negyedévi kiadásokra a fedezet biztosítottnak látszik (szükség esetén a mőködési céltartalék bevonásával). Fontos feladat a kötvénykibocsátásból származó hozamok, kamatok fedezetként való megjelenítése (átvezetés a költségvetési számlára) a fejlesztési kiadásokhoz a költségvetésben tervezett szinten, illetve a képviselı-testület által elfogadott feladatokra. Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg az elıterjesztést és az alábbi határozati javaslatot, valamint a évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. Határozati javaslat: Békés Város Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl készített tájékoztatót az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal Izsó Gábor polgármester B é k é s, november 16. Izsó Gábor polgármester.. Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 6/6

7 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2009. (XI. 27.) r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.13.) KT. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l (TERVEZET) Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény 79. -ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II.13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. -át az alábbiak szerint módosítja: 3. Az önkormányzat bevételeinek fı összege: E/Ft Ebbıl: Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: E/Ft (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ebbıl: helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : 1

8 OEP-tıl átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl garancia és kezességvállalás visszatérülése mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok Kibocsátásának és értékesítésének bevétele Hitelek ebbıl: felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/B. sz. mellékelt tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat 2009 évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban). - Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel c. pályázat Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése c. pályázat Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése c. pályázat Épületkorszerősítés és eszközfejlesztési a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában c. pályázat Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben c. pályázat Békést Muronnyal összekötı kerékpárút I. üteme c. pályázat Bevétel összesen: A rendelet 4. (1)-(8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, a rendelet 4. (9)-(13) bekezdései változatlanul maradnak. 4. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fı összege: E/Ft Ebbıl: Fejlesztési céltartalék elıirányzata E/Ft Mőködési céltartalék elıirányzata E/Ft 2

9 Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: E/Ft (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) Az önkormányzat évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban): Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. pályázat Közösségi közlekedés fejlesztése c. pályázat Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel c. pályázat Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése c. pályázat A Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése c. pályázat Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában c. pályázat Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben c. pályázat 732 Békést Muronnyal összekötı kerékpárút I. üteme c. pályázat 14 Békés Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem c. pályázat Kiadások összesen: (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. 3

10 A rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege E/Ft. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban ). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány Mőködési célú pénzeszköz átvétel 30 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege E/Ft. (4) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok Támogatásértékő mőködési kiadás 5 A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege E/Ft. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 375 (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege E/Ft. (4) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások 5 2. Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások Tartalék 584 A rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege E/Ft. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 4

11 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 326 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege E/Ft. (4) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok 247 A rendelet 8. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege /EFt. (2) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 461 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege E/Ft. (4) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalék E rendelet november 27-én lép hatályba B é k é s, november 26. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı A rendelet kihirdetésre került: november 27-én Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 5

12 ./2009.(..) sz. rendelet 1 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi kiemelt bevételei ezer Ft-ban Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E M T E M T E M T E M T Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

13 ./2009.(..) sz. rendelet 1 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi kiemelt bevételei ezer Ft-ban Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközök E M T E M T E M T E M T Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

14 ./2009.(..) sz. rendelet 1 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi kiemelt bevételei ezer Ft-ban Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen % E M T E M T E M T , Szociális Szolgáltató Központ ,54 2 Kistérségi Iskola ,75 3 Kistérségi Óvoda ,41 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,22 Intézmények összesen: ,63 5 Polgármesteri Hivatal ,17 Mindösszesen: ,12

15 ./2009. ( ) sz. rendelet 1/B. sz. melléklete Elıirányzat módosítás feladatonkénti bontásban III. negyedév I. félévi módosított elıirányzat: I. Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mőködési bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - ÁFA bevételekbıl ÁFA befizetésekre (egyenes és fordított adózáshoz kapcsolódó) Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra Vízmővek Zrt. bérleti díj bevételébıl ivóvízvezetékek és szennyvízhálózat felújítására Dr.Hepp F. tagiskola korszerősítése és a Járóbeteg-ellátó Központ évi kiadásaira kötvényforrás kamatának többletébıl ) Önkormányzat sajátos mőködési bevételeibıl elıirá nyzat módosítás összesen: - Szociális ön kormányzati bérlakások karbantartására önkormányzati lakások lakbérbevételébıl ) Állami támogatás fedezetével elıirányzat módosítás összesen: - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítésének támogatása Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program) Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása Alapfokú mővészetoktatás támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségő társaságaik saját forrás kiegészítésének támogatása ) Felhalmozási célú bevételekból elıirányzat módosítás összesen - Tarhosi ingatlancsere elszámolása ) Véglegesen átvett pénzeszközökbıl elıirányzat módosítás összesen: - Európai parlamenti képviselık választásával kapcsolatos feladatok támogatására Közfoglalkoztatást szervezık támogatására Gyermekvédelmi támogatásokra Jegyzı mellett mőködı szakértıi bizottság támogatására ÁROP-1.a.2/a pályázat támogatására (Polgármesteri Hivatal szervezetfejl.) TÁMOP pályázat támogatására (Kompetencia fejlesztés a BKÁI-ban) Támogatói Szolgálat mőködésének támogatása Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása ) Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl elıirányzat módosítás összesen: - Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsöntérülésbıl kölcsönnyújtásra ) Önkormányzati és állami támogatásból elıirányzat módosítás intézményeknek összesen: 8.) Kiemelt kiadási elıirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokból dologi kiadásokra felhalmozási kiadásokra tartalékokból Mőködési célra átadott pénzeszközökre 51 - felhalmozási célú kölcsönnyújtásra 100 I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra 50 - szociális ellátások és egyéb juttatásokra felhalmozási kiadásokra tartalékokból II. Intézmények bevételi elıirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet ezer Ft-ban Intézményi mőködési bevételekbıl, véglegesen átvett pénzeszközökbıl és pénzmaradványból összesen: dologi és egyéb folyó kiadásokra 651

16 ./2009. ( ) sz. rendelet 1/B. sz. melléklete ezer Ft-ban 2.) Szociális Szolgáltató Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra felhalmozási kiadásokra ) Kulturális Központ - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi juttatásokra dologi és egyéb folyó kiadásokra Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Egyesített Egészségügyi Inrézmény és Rendelıintézet - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokból dologi és egyéb folyó kiadásokból felhalmozási kiadásokra 40 b.) Szociális Szolgáltató Központ - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokból c.) Kistérségi Iskola - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokból d.) Kistérségi Óvoda - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokból dologi és egyéb folyó kiadásokra 739 e.) Kulturális Központ - személyi juttatásokra munkaadót terhelı járulékokból -178 f.) Jantyik Mátyás Múzeum g.) Könyvtár - személyi juttatásokra 61 - munkaadót terhelı járulékokból személyi juttatásokra 96 - munkaadót terhelı járulékokból -96 Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebbıl: - személyi juttatásokra Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra elıirányzat módosítás összesen: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +II. - munkaadót terhelı járulékokból - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra III. fnegyedévi módosított elıirányzat mindösszesen:

17 ./2009. (...) sz. rendelet 2 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft -ban E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

18 ./2009. (...) sz. rendelet 2 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai Cím szám Alcím szám E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Megnevezés Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések 4 Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: ezer Ft -ban 5 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: Tartalékok Hitel visszafizetés

19 ./2009. (...) sz. rendelet 2 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Cím szám Alcím szám Megnevezés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és ,73 Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ ,09 2 Kistérségi Iskola ,39 3 Kistérségi Óvoda ,35 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,22 Intézmények összesen: ,62 5 Polgármesteri Hivatal ,29 Mindösszesen: ,61 %

20 ./2009(.) sz. rendelet 2/A sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi létszámkerete és teljesítésének alakulása I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók Létszámkeret (Átlaglétszám ) fıben Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljes munkaidısök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidısre átszámitott létszám Teljes munkaidısök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidısre átszámított létszám Teljes munkaidısök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidısre átszámított létszám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: II. Teljes munkaidısök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidısre átszámított létszám Teljes munkaidısök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidısre átszámított létszám Teljes munkaidısök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidısre átszámított létszám Cím szám Alcím szám A évi CVII. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak Létszámkeret (Átlaglétszám ) Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Megnevezés Cím szám Alcím szám 5 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

21 ./2009.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala I.-III. negyedévi kiadási elıirányzata Megnevezés Módosított terv Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Tény Személyi juttatások ezer Ft-ban Munkaadót terhelı járulékok Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Fıfogl. Részf. Össz. Fıfogl. Részf. Össz. E M T E M T Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 3 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 19 Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Oktatási célok és feladatok

22 ./2009.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete ezer Ft-ban Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés Módosított terv Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Fıfogl. Részfogl. Össz. Fıfogl. Részfogl. Össz. E M T E M T Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev. 23 Máshová nem sorolt kult.tev. Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal Körzeti igazgatási tevékenység Országgyőlési képviselı választás Családi ünnepek szervezése Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegészítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen:

23 ./2009.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala I.-III. negyedévi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések E M T E M T E M T E M T Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart Saját,vagy bérelt ingatlan haszn Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat 95 Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Oktatási célok és feladatok

24 ./2009.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások E M T E M T E M T E M T Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev Máshová nem sorolt kult.tev Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal Körzeti igazgatási tevékenység Országgyőlési képviselı választás Családi ünnepek szervezése 84 Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegészítı, függı, átfutó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök Szociális ellátások és egyéb juttatások ezer Ft-ban Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések Kiadási elıirányzatok összesen:

25 ./2009.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala I.-III. negyedévi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T % Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) ,04 Könyv és zenemőkiadás ,55 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása ,27 Épület fenntart. és korsz ,56 Üdültetés ,83 Munkahelyi vendéglátás ,50 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart ,80 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn ,44 Önkormányzati igazgatás ,37 Helyi kisebbségi önk. tev ,35 Polgári védelmi tevékenység ,44 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat ,47 Város - községgazd. szolg ,58 Közvilágítási feladatok ,35 Oktatási célok és feladatok ,00

26 ./2009.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete ezer Ft-ban Megnevezés Tatalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen % E M T E M T E M T E M T Állategészségügyi feladatok ,38 Rendsz. gyermekvédelmi támogatás ,92 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás ,56 Munkanélküli ellátások ,96 Eseti pénzbeni szoc.ellátások ,79 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát ,90 Belvíz - szennyvíz elvezetés ,84 Köztisztasági szolgáltatás ,31 Sportint. sportlét.mőködtetése ,84 Máshová nem sorolt sporttev ,73 Máshová nem sorolt kult.tev ,79 Fürdı és strand szolgáltatás ,06 Közhasznú, közcélú foglal ,50 Körzeti igazgatási tevékenység ,00 Országgyőlési képviselı választás ,50 Családi ünnepek szervezése 84 Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegészítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen: ,29

27 ./2009. (.) sz.. rendelet 4 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata I.-III. negyedévi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Elıirányzat Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése Békés - Mezıberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése Világítás beszerzelése a piaci csarnokba Piaci járdák felújítása II. ütem I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): II. Költségvetésbıl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás Hızsı u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása Galéria épületén galambvédelem elvégzése Városháza homlokzat felújítása Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) Rendezési Terv módosítása Asztalot úti kút felújítása zajmérı eszköz vásárlása Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésbıl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezıberény kerékpárút évi ütem Békés - Mezıberény kerékpárút (régészeti feltárás) Piaci parkoló bıvítése Fedett buszvárók építése Hídépítés Dánfokon Dánfoki út felújítása Sas u. felújítása Lengyel L. u. felújítása Krisztina-zugi út felújítása Inkubátorház létesítése évi ütem Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése Uszoda építés (járulékos költségekkel) Dánfoki szabadstrand fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerı átadása Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerı átadás) és 4644 jelő út körforgalomépítéshez önerı átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen: (I+ IV)

28 ./2009. (.) sz.. rendelet 4 sz. melléklete B. I. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 1. "Belvízrendezés az élhetıbb településekért" pályázat Békés-Murony kerékpárút Békés-Mezıberény kerékpárút miatt telkek vásárlása utca aszfaltozásának építési engedélyterve Fénymásoló beszerzés Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem Fábián u. bölcsıde építés Klíma beszerzés Békési Kistérségi Komplex járóbeteg-ellátás Inkjektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep) Tavasz u. 15. szennyvízbekötés, építési hozzájárulás Burgonyakoptató beszerzés (Hivatali Étkezde) Dózsa u. zárt csapadékcsatorna építés Malomasszonykerti szennyvízelvezetı csatornaépítés Asztalos úti kútnál parkoló építés Szánthó A. u. 1. sz. bontási munka Tarhosi ingatlanok cseréje Rákóczi u. 24. sz. bontási munka Rákóczi u. járda közlekedésbiztonsági célú fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem Kerékpártárolók tervdokumentációja 180 II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen: ebbıl: 22. Ultrahang készülék Szemészeti mőszer Klíma beszerzés db szerver számítógép db számítógép Számítógépes programok beszerzése III. Kistérségi Iskola összesen: ebbıl: 28. IBM hardver eszköz Notebook Főnyírógép CD lejátszó erısítóvel Fuvola beszerzése IV. Kulturális Központ összesen: ebbıl: 33. Panasonic telefonos alközpont beszerzése V. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebbıl: 34. Polcrendszer Riasztórendszer kiépítése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen: (1+ 35) C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebbıl: sz. Idısek Klubja épület felújítása Jatnyik Mátyás Múzeum összesen: ebbıl: 2. Villanyvezeték felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Épületkorszerősítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában Polgármesteri Hivatal tetıfelújítása Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása, hálózat felújítása Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója Szivattyúk felújítása jelő út felújítás mőszaki ellenırzése Malomasszonykerti út szélesítés Rendelıintézet parkolójnának felújítása 560 C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+ 10): D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések összesen (1+ 6): ebbıl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közmőfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Munkáltatói kölcsönynújtás Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása krízisalapból nyújtott lakossági kölcsön Felhal mozási elıirányzatok mindösszesen: A.+B.+C.+D

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK RENDELET Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 6/2002. (10. 01.) Ör. számú rendelete Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 2002. évi költségvetésérõl szóló 25/2001. (12. 17.) Ör. sz. rendeletének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata J e g y z ı j é t ı l 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. sz. 62. Telefon: 82/463-081. sz.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata J e g y z ı j é t ı l 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. sz. 62. Telefon: 82/463-081. sz. Barcs Város Önkormányzata J e g y z ı j é t ı l 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. sz. 62. Telefon: 82/463-081. sz. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Kivonat a Városgazdálkodási Igazgatóság felügyelet jellegő

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben