ELŐTERJESZTÉS. Edelény, február 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság Aljegyző: február 5. Ambrusics Tibor EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző február 5. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, február 5.. Polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzat képviselő-testülete az Áht. 23 (1) bekezdésben foglaltak alapján kap felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítsa meg. Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet határozza meg a költségvetési rendelet tartalmi követelményeit, és a kötelezően bemutatandó adatokat. A költségvetési rendelet el nem fogadása az önkormányzatot megillető nettó finanszírozás felfüggesztését vonja maga után. A költségvetési rendelet összeállítása során figyelemmel kell lennünk a költségvetési törvényben, az Áht.-ban, az államháztartás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a költségvetési koncepcióban, gazdasági programban foglaltakra, továbbá a képviselő-testület döntéseire évi költségvetés összeállítása során figyelemmel kellett lenni továbbá a január 1- től hatályba lépő az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglaltakra. A rendelet-tervezet az ebben meghatározott rovatrendek alapján került összeállításra. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX törvény IV. fejezete, és 2,3,4. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, az önkormányzatok által igényelhető központosított támogatásokat, az átengedett központi adók mértékét, az igényelhető kiegészítő támogatások felsorolását. Ez utóbbi két fejezet részletes szabályozását, az igénybevétel feltételeit az évközben megjelenő rendeletek tartalmazzák. Ezek folyamatos figyelése önkormányzatunk évi gazdálkodásának fontos eleme, hiszen ezeken a jogcímeken igényelhető pénzeszközök nagyban befolyásolják működőképességünk megőrzését. A Mötv (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat költségvetésében a működési bevételeknek teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra. Ez összefüggésben van a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 10. (4) bekezdésében foglaltakkal, mely szerint az önkormányzat működési célra kizárólag likvid (éven belül visszafizetendő) hitelt vehet fel. A Mötv (2) bekezdése a korábbi szabályozáshoz hasonlóan kimondja, hogy a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, a központi költségvetés az önkormányzat kötelezettségeiért nem tartozik felelősséggel. A Mötv (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos felelősséget megosztja a képviselő-testület és a polgármester között. A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, míg szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat gazdálkodása akkor biztonságos, ha a költségvetési bevételek és kiadások közötti összhang tartósan, huzamosabb ideig érvényesül. Ennek megteremtése és megtartása elsődlegesen a képviselő-testület felelősségi körébe tartozik. A gazdálkodási feltételek megfelelő átalakítására vonatkozó döntéseket a képviselő-testületnek kell meghoznia. Ezek a döntések a költségvetési rendeletben összpontosulnak.

3 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a évihez hasonlóan feladatellátás finanszírozásán alapul. Kisebb korrekciók bevezetésre kerültek ugyan, de ez számottevően nem javít önkormányzatunk gazdálkodási helyzetén. Az előző években megtett racionálázási lépések ellenére évben eft hiánnyal kalkuláltunk, melyet kénytelenek vagyunk átvett pénzeszközként megtervezni a költségvetési hiány elkerülése végett. BEVÉTELEK Működési célú bevételek államháztartáson belülről Kötségvetési törvényben meghatározottak alapján önkormányzatunkat az pontok szerinti állami támogatások illetik meg ellátott feladataink alapján. Ezek várható alakulását a 16-os melléklet tartalmazza részletesen. Teljesülését befolyásolja az ellátottak számának változása. A III. pontban szereplő támogatások egy része melyek az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz kapcsolódnak átadásra kerülnek az intézményfenntartói társulás részére. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak címén a közoktatási illetve köznevelési törvény paraméterei szerint számított óvodapedagógusi és azok munkáját segítő létszám átlagbérére, illetve közterheire hívható le támogatás, míg a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, eszközök, felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokra óvodaműködtetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Ez utóbbi a gyermeklétszám után igényelhető. Megjegyezzük, hogy az éves támogatás összege az intézmény rezsi kiadásait sem fedezi. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása a korábbi évek gyakorlatától lényegesen eltér. Elvárt bevételek figyelembe vételével az ellátotti létszám napi étkeztetések számától függő számított dolgozói létszám bérköltségeihez, valamint üzemeltetéshez nyújt támogatást. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak címén nyújtott támogatása: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a szociális törvényben meghatározott juttatások támogatására kifizetett összegek után 80-90%-os mértékű állami hozzájárulás igényelhető. Tervezése tapasztalati adatokra épül. Családsegítés, gyermekjóléti feladatokra az önkormányzat lakosságszáma alapján illeti meg a települési önkormányzatokat támogatás. Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, időskorúak nappali ellátásában részesülők után (ellátottak átlaglétszáma) a költségvetési törvényben meghatározott mértékű támogatás igényelhető. Bölcsődei ellátásra a gondozási napok száma alapján számított átlaglétszám után évi Ft/fő támogatás igényelhető Időskorúak lakhatást nyújtó intézményei támogatása az oktatási támogatásokéhoz hasonlóan részben üzemeltetésre nyújt fedezetet, részben pedig a szakmai dolgozók bértámogatásából tevődik össze. Könyvtári, közművelődési és múzeumi támogatás címén (1140 Ft/fő) lakosságszám alapján részesül önkormányzatunk támogatásban. Annak ellenére, hogy ezen feladatok ellátása kötelező, az éves támogatás összege mindössze eft.

4 Településüzemeltetési feladatokra nyújtott állami támogatás függ a belterület nagyságától, a belterületi utak hosszától, illetve közvilágítási feladatok kiadásaira biztosítják. Önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a költségvetési törvény kiegészítő szabályaira is figyelemmel a település kategóriára meghatározott elismert hivatali létszámhoz kapcsolódó támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Összességében megállapítható, hogy évhez viszonyítva nem változik jelentősen önkormányzatunk állami finanszírozása. Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás igényelhető évben az alábbi jogcímeken igényelhet központosított pénzeszközt önkormányzatunk: lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatására, gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez, Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtárállomány gyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez évről átnyúló bérkompenzáció támogatására, lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatására, köznevelési intézmények kiegészítő támogatására. Egyéb működési célú támogatások között került megtervezésre a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás lebonyolításához, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokhoz nyújtott támogatások összegei. Közhatalmi bevételek Iparűzési adóból 110 millió Ft bevétellel kalkulálhatunk, figyelemmel arra, hogy az ebből származó bevételünk jelentősen csökkent évben az előző évekhez viszonyítva. Gépjármű adó címén beszedett összegből évtől az önkormányzatokat csak 40%-os mértékű bevétel illeti meg. Talajterhelési díjból mindössze eft bevétellel kalkulálhatunk reálisan. Egyéb közhatalmi bevételek között kerültek megtervezésre az igazgatási szoglgálatási díjak, a környezetvédelmi bírságból, szabálysértési és helyszíni bírságból, pótlékból, közterület igénybevételéből várhatóan befolyó összegek. Működési bevételek: elsősorban az ellátásokért fizetendő díjakból, ezen belül az étkezési térítési díjak képezik a legjelentősebb tételt. Szolgáltatások ellenértéke között a bérbeadásból származó várható bevételek (köztemető, sírhely, terembérletek, ingatlan bérbeadása) szerepelnek. Nagyfokú bizonytalanságot takar jelenleg a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosításából adódóan a szemétszállítási díjból származó bevételek, illetve kiadások tervezése. Ezen feladat ellátásra létrehozott Zöld Völgy Nonprofit Kft. működési engedéllyel még nem rendelkezik. Jelenleg a Katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató látja el a feladatot havi eft+áfa összegért, melyet önkormányzatunk egy összegben fizet meg a

5 szolgáltatónak és továbbra is gondoskodik ezek beszedéséről. Későbbiek során a Zöld Völgy Nonprofit Kft a lakosság és a közületek közvetlenül kötnek szerződést. Önkormányzatunkat pedig az éves elvárt Ft önköltség és a szolgáltató által beszedett díjkülönbözet terheli majd. Előző évi adatokra épülő számításaink alapján ez éves szinten kb. 10 millió Ft kiadást jelent. Felhalmozási bevételek: évben a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ részére értékesítésre került sportpálya ellenértékéről eft január hónapban folyt be, így ezzel az összeggel kalkulálhatunk. Betervezésre került továbbá 5 millió Ft összegben egyéb ingatlan értékesítés (telek, önkormányzati lakás stb.). Leköthető szabad pénzeszközeink, illetve a kamatlábak csökkenése miatt 1,5 millió Ft hozammal számolunk. Tervezésre került továbbá a funkcióbővítő beruházáshoz kapcsolódóan az ÉRV-től átvett üzemeltetési és használati díj megelőlegezés. Pályázathoz kapcsolódóan eft összegű Európai Uniós támogatás teljesülése várható évben az önkormányzatnál, míg a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum esetében eft. Átvett pénzeszközök között a jelenleg mutatkozó működési hiány összege szerepel. Bízunk benne, hogy helyi önkormányzatok működőképességének megőrzése címén kapott támogatással, illetve bevételek növelésével, kiadások csökkentésével, általános tartalék felhasználásra nem kerülő részével ez az összeg lényegesen alacsonyabb lesz a tervezettől. Finanszírozási bevételek között a működési és felhalmozási célú maradványok igénybevételével számolunk, melyek elsősorban a kötvényből biztosított pályázati önerők, illetve a még fennálló kötvényhez kapcsolódó óvadék összegét takarják. Itt kerültek továbbá betervezésre a sportpálya értékesítéséből származó azon bevételek maradványai is, melyek az élő- és műfüves pályaépítéshez kapcsolódóan évben még nem kerültek átadásra az MLSZ részére. Működési célú pénzmaradványként az előző évben indult és évre áthúzódó közfoglalkoztatásokhoz kapott előlegek kerültek betervezésre.

6 KIADÁSOK A Mötv. 13. (1) bekezdése szerint január 1-jétől a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A fenti feladatlistából látható, hogy az önkormányzatoknak változatlanul sokrétű feladattal kell majd megbirkózniuk, ugyanakkor az állami támogatások az ellátandó feladatoknak egy részét, azok költségigényeinek is csak egy részét fedezik le. Működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások és járulékok tették és teszik ki. Személyi jellegű kiadások között szerepel az önkormányzati hivatal apparátusának díjazása, az intézmények alkalmazottainak személyi jellegű kiadásai, a képviselő-testület tagjainak díjazása, közfoglalkoztatottak bérezésére fordítható összegek. Tervezésük során figyelemmel voltunk az illetmények, illetve tiszteledíjak mértékének változására, a képviselő-testület által jóváhagyott létszámkeretre, törvényi változásokra. Soros előrelépésekkel, minimálbérre, valamint garantált bérminimumra történő kiegészítésekkel, esedékes jubileumi jutalmak összegeivel számolnunk kellett. Kötelező cafetérián kívül egyéb adható juttatásokkal nem számoltunk.

7 Munkaadókat terhelő közterhek lényegében nem változtak. Dologi kiadásokon csak a legszükségesebb működéshez elengedhetetlen dolgok kerültek betervezésre (bank, posta, telefon, szakmai anyagok, rezsik, élelmiszer stb.). Rezsi kiadások a polgármesteri hivatal, illetve a városi könyvtár felújítása miatti költözködés, elhelyezés a tervezésben nagy fokú bizonytalanságot rejt. Jelentős tételt képvisel a dologi kiadások között az élelmiszer beszerzésre fordítható előirányzat. Elfogadott nyersanyagnormákkal kalkulálhatunk. Előző évi tapasztalati adatok alapján figyelembe véve a szociális törvényben foglalt változásokat is az alanyi jogon járó jövedelempótló juttatások az önkormányzati hivatal költségvetésében, míg az önkormányzati rendeleten alapulóak az önkormányzatnál kerültek megtervezésre. Államháztartáson belüli pénzeszköz átadáson került megtervezésre a bevételeknél már említett szociális feladatok ellátásához kapott állami támogatások intézményfenntartói társulás részére történő átadása, valamint az orvosi ügyelethez történő hozzájárulás összege. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadáson jelentkeznek a civil egyesületek támogatásai (Bódvavölgyi Tömegsport Egyesület, EVSE), a Bursa, valamint a bevételeknél már szintén említésre került szemétszállítási díj kiesés önkormányzat által történő kiegészítése. Felhalmozási kiadások: évben a Funkcióbővítő beruházás, a Mátyás Óvoda, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az orvosi rendelő épületének felújításával kapcsolatos várható kiadások kerültek betervezésre. Nagyobb volumenű fejlesztések pályázati pénzeszköz bevonásával valósulnak meg. Számoltunk továbbá az árvízi rekonstrukcióhoz kapcsolódó kiadásokkal, szennyvíztisztító korszerűsítéséhez kapcsolódó előkészítési és tervezési munkálatok költségeivel. Salak futó és teniszpálya, valamint öltöző kialakításainak, illetve megépítésének várható összegeivel. Egy 16 férőhelyes kennel építés kiadásaival, egy 10 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésének költségével. Testületi döntés alapján évről áthúzódó eft összegű útfelújítás szintén beállításra került (Felújítások). Betervezésre került továbbá az MLSZ részére a műfüves és az élőfüves pályaépítés önrészének átadása.(egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre.) Beruházásokat, illetve várható bruttó kiadásait a 6. melléklet, a felújításokat a 7. melléklet, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet részletezi. Tartalékok: Általános tartalékot az esetleges szükséghelyzetek kialakulásakor és más előre nem látható, nem tervezett feladatok megoldására kell képezni. Céltartalékon a kötvénykibocsátáshoz tartozó óvadéki összeg, valamint a turisztikai attrakció megvalósításához biztosított önerő szerepel. Finanszírozási célú pénzügyi kiadások Hitel törlesztés címén január, február hónapokban esedékes összegekkel kalkuláltunk február 28-ig az 5000 fő feletti települési önkormányzatok teljes adósságkonszolidációja megvalósul.

8 Költségvetési rendeletben bemutatásra kerültek továbbá a működési és fejlesztési mérlegek, az intézményenkénti bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként. Tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül továbbá Edelény Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve, hitelállománya lejárat szerinti bontásban. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket forrásonkénti és kiadás nemenkénti megbontásban a 12. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások címén önkormányzatunk - az iparűzési adóról szóló rendeletben elfogadottak alapján - a 160 eft adóalapot el nem érő adózók részére ad mentességet. Több éves kihatással járó döntés nem kerül megállapításra. Az önkormányzat által ellátott önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatonkénti kiadásait, forrásait a 20. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát 120 főben fogadja el, melynek megoszlását a 5. sz. melléklet részletezi. Közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 54 főben fogadja el. Későbbiekben induló esetleges új programokban foglalkoztatottak létszáma érvényes hatósági szerződés alapján a rendeletmódosítások során épül be. Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. Önkormányzat évi várható saját bevételeit, illetve január 1-ei állapot szerinti éves adósságot keletkeztető ügyletek összegeit a mellékletek tartalmazzák. Önkormányzati Hivatal bevételeit, illetve kiadásait az 1. melléklet tartalmazza. Hatásvizsgálat A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megteremti az önkormányzat és intézményei működéséhez, fejlesztéséhez szükséges forrásokat, illetve meghatározza a gazdálkodáshoz szükséges kereteket. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet határidőben történő megalkotása hiányában az önkormányzat finanszírozását a Magyar Államkincstár felfüggeszti. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály személyi, szervezeti feltételek

9 tekintetében nem okoz változást, a szükséges források meghatározásával megteremtődik a tárgyi és pénzügyi feltétel a gazdálkodás bonyolításához. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé, továbbá nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani Edelény, február 5. Molnár Oszkár polgármester

10 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (tervezet) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1, és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki. 2. A költségvetés bevételei, és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését fogadja el. a) eft költségvetési bevétellel b) eft költségvetési kiadással c) eft finanszírozási bevétellel d) 350 eft finanszírozási kiadással (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

11 3. A költségvetés részletezése 3. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet, 4. melléklet valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Felújítások cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be. (3)A céltartalék célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (4)Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. (5)Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazza. (6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (7)Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 14. melléklet tartalmazza. (8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint fogadja el. (10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható kiegészítését a 17. melléklet tartalmazza. (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a 18. melléklet tartalmazza. (12) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg. (13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklet részletezi. (14) Az önkormányzat a kiadások között E Ft általános, és eft fejlesztési céltartalékot állapít meg. (15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. (16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2000 eft erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. (17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület magának tartja fenn. (18) Az önkormányzat évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

12 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 5. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 6. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel, a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek.

13 (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik. (5) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról s jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be. (7) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. (8) A maradvány elszámolást a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből adódó maradványokat a képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja. (9) Tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester. (10) Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl. (11) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (12) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt. 6. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel február -én kihirdetésre került. Edelény, február Vártás József jegyző

14 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K Cí m Bevételi jogcímek Ö nkorm. Önk. Hivatal Intézm ények összesen 2/1 oldal Közép távú tervezés I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. tám T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak tám T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése T elepülési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó T alajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke T ulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö SSZESEN

15 Edelény Város Ö nkormányzat évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal K I A D Á S O K Cí m Kiadási jogcímek Ö nkorm. Önk. Hivatal Intézm ények összesen I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre T artalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad KIADÁSO K Ö SSZESEN Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 54 Közép távú tervezés

16 2. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek évi előirányzat Kiadási jogcímek évi előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 3. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ö SSZESEN évi előirányzat Kiadási jogcímek előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ingatlanok értékesítése Beruházások Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN Edelény Város Ö nkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Edelény Város Ö nkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

17 4. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal Cím B E V É T E L E K Bevételi jogcímek Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Intézményi kiadások összesen 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről II.Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek III.Felhalmozási célú bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről IV. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Intézmény költségvetési bevételei összesen V. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 Intézmény költségvetési bev. mindösszesen Ö nkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal Cím K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Intézményi kiadások összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások belülre kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 5. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám Költségvetési szerv fő Polgármesteri Hivatal 42 Kistérségi Hivatal 2 Önkormányzat 1 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 33 Összesen 120 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv 4 órás 6 órás 8 órás Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat 54 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen

20 6. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Előirányzat Önkormányzat 1. Mátyás Óvoda felújítása Funkcióerősítő pályázat Árvíz rekonstrukció pályázat Családsegítő felújítása pályázat Orvosi rendelő felújítása pályázat Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat Műfüves pálya István király út 54. bontás /1 hrsz. ingatlan vásárlás Családsegítő felújítása pályázat terv Gyalogos átkelőhely Salak futópálya ép Salak teniszpálya ép EPER könyvelő program Számítógépek beszerzése Önkormányzati lakások bontása Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében Borsodi 4. portál Mobil öltöző tervezés és kivitelezés Kamera Kenel építés Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Konyhai üst beszerzés Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok 500 Beruházási kiadások összesen melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat Előirányzat 1. Útfelújítások Felújítások összesen melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés Előirányzat 1. Államkötvény évi Turisztikai attrakció pályázat önereje 850 Összesen

21 9. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés Előirányzat 1. EVSE támogatás Bódvavölgyi Tömegsport támogatás Szemétszállítási díj bevétel kiesése Bursa támogatás MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás Összesen

22 10. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés évi előirányzat 2. M űvelődési Ház rekonstrukciós hitel Kibocsátott kötvény Fejlesztési célú hitel EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel Összes kötelezettség

23 12. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2/1 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP /D Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen

24 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A Források előtti kifizetés és forrása utáni kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen /2 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/ Források előtti kifizetés és forrása utáni kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val 0 Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP A-11/ Források előtti utáni Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val 0 Eszközbeszerzés Kiadás összesen Források összesen Kiadás összesen

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36(94) 563-380 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı:

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 133/2015. Tárgy: A helyi adókról szóló 33/2012. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben