M E G H Í V Ó március 18-án (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését március 18-án (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetésének december 31-i módosításáról Előterjesztés: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, március 16. dr. Veres Margit polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Bencsik Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK DECEMBER 31-I MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. -a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselőtestület dönt. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. ezen rendelkezését a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.18.) rendeletének pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását a december 31-i állapot szerint az alább részletezett indoklással. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretein belül meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A tervezés során biztosítani kell a tervezett 1

3 bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg e Ft. Az összeg e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. A központi költségvetés azonban a Mötv ában meghatározott egyes feladatok ellátására további e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához 903 e Ft-ot kapunk központi forrásból a külterületi lakosok számára figyelemmel. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1,55 forint a támogatás, aminek eredményeként e Ft az önkormányzatunk támogatása. A fenti támogatási mértékekben változás nem történt, de a jogcím kör bővült a évi decemberi bérkompenzációval, ami összegszerűen e Ft-tal növelte az önkormányzat működésének általános támogatását a rendeletmódosításban A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen e Ft. A támogatást megalapozó mutatók változása e Ft növekedést eredményezett. Az oktatási intézmények működtetéséhez megállapított központi forrás e Ft-tal növelte az eredeti támogatási összeget, így december 31-re az összeg e Ftra módosult A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi e Ft-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását e Ft-tal, ami e Ft-tal nőtt a házi segítségnyújtást igénybe vevők számának növekedése miatt. A bölcsődei ellátáshoz nyújtott e Ft szintén nőtt létszám növekedés miatt e Ft-tal, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott eft támogatást, ami nem módosult december 31-ig. A fenti összeg része a gyermekétkeztetés központi támogatása e Ft összegben, mely összeg e Ftos növekedése részben a szeptember 1-től bővült ingyen étkezők körének, másrészt az adagszám növekedésének következménye. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén e Ft-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében ,-Ft alatt van. Az összeg nem módosult. 2

4 A beszámolási időszakig, azaz december 31-ig az eredetileg tervezett összeg e Ft-ra módosult, egyrészt a fent leírtak miatt, másrészt a költségvetési törvény lehetőséget biztosít szociális juttatások teljesítéséhez központi támogatás igénylésére, amivel önkormányzatunk is élt. Az önkormányzat február 28-ig teljesített rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás címen kifizetést, így e Ft és e Ft az előirányzat módosulás. A lakásfenntartás támogatása címén kifizetett összeghez a december 31-ig meghozott határozatok szerinti teljesítésekhez történhet pótelőirányzat biztosítás, ami a beszámolási időszakig e Ft. Ezentúl óvodáztatási támogatás kifizetéséhez 810 e Ft és szociális ágazati pótlék címén e Ft összegben kaptunk pótlólagos forrást A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz e Ft, ami e Ft könyvtári érdekeltség növelő támogatással nőtt. A költségvetési törvény IV. 1.e, pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen e Ft további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz, az összeg nem módosult. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímeket Működési célú központosított támogatás címen eredetileg nem tervezhető támogatás, de év közben a jogcímekre vonatkozóan kiírt pályázatba rögzítettek alapján, illetve jogosultság alapján pótelőirányzatban részesülhet az önkormányzat. A beszámolási időszakig önkormányzatunk e Ft évi bérkompenzációs támogatásban és eft a nyári gyermekétkeztetés biztosítását segítő támogatásban részesült. A beszámolási időszakig a helyi közösségi közlekedés támogatásához kapott 922 e Ft, míg a szociális ágazatban foglalkoztatottak kiegészítő pótléka július 1-jétől történő bevezetése miatt e Ft eredményezte az előirányzat módosítást. Pályázat alapján részesültünk e Ft rendkivüli önkormányzati támogatásban és az önkormányzati adatszolgáltatás minőségi javítását célzó támogatásban 760 e Ft összegben. Ezen jogcímeken is történt előirányzat módosítás A évi költségvetés teljesüléséről készült beszámoló adatai alapján megállapítható volt, hogy önkormányzatunkat a tényleges mutatók alapján még e Ft központi támogatás illette meg tekintetében, ezzel az összeggel történt módosítás. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az előirányzat 72 e Ft-tal módosult. Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül 947 e Ft várható bevétellel számolunk. A beszámolási időszakig az összeg módosult 424 e Ft-tal, mivel önkormányzati földek után földalapú támogatásban részesültünk december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a évi átvett pénzeszköz e Ft összeggel került betervezésre, mely összeg módosításra került e Ft-tal a nyugdíjas házi gyermekorvos foglalkoztatása miatt. A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében kapott eredetileg e Ft támogatása 450 e Ft-tal módosult pályázati többlettámogatás miatt. Illetve a módosított előirányzat növekedésére hatottak pályázati forrásból elnyert működési támogatások, így a Picasso kiállításhoz e Ft, IPR pályázat elszámolása miatt 848 e Ft, Bursa támogatásból visszautalt 795 e Ft. A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása hozzájárulása összesen e Ft-os módosított támogatási bevételi előirányzatot jelent év során. Legjelentősebb változás az eredeti költségvetéshez a közfoglalkoztatáshoz nyújtott központi források miatti módosulás, ami összegszerűen e Ft módosított előirányzat. 3

5 Az alapfokú oktatási intézmények működtetéséhez központi forrást biztosítanak. Ennek mértéke a költségvetés beterjesztésekor a tavalyi évi támogatással azonos szinten e Ft-al került betervezésre. A beszámolási időszakig központilag született döntés az önkormányzatokat megillető mértékről, így az előirányzat módosítására került az állami támogatások között, ezen jogcímen pedig nullázódott az előirányzat. Különböző foglalkoztatási programokhoz (GINOP, nyári diákmunka, rehabilitációs foglalkoztatás) kapott támogatások miatt e Ft-tal módosult az előirányzat december 31-ig. Jogszabályi kötelezettségből adódóan a KLIK az általa beszedett tandíj 30%-át köteles átutalni, ami 822 e Ft előirányzat módosítást eredményezett a beszámolási időszakig. A természetben, Erzsébet utalvány formájában kapott gyvt. támogatás pótelőirányzata e Ft előirányzat módosítást eredményezett. A Mötv. előírásainak megfelelően július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz e Ft összegben a Közös Önkormányzati Hivatalnál került betervezésre. Az összeg nullázódott, mivel a pénzügyi teljesítés az önkormányzatnál realizálódott, így az előirányzat módosításra is ott került sor március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az előirányzat e Ft-ra módosult eredetileg nem tervezett kiadások megtérítése miatt. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménynél e Ft államháztartáson belüli támogatás került betervezésre a TÁMOP pályázat már felhasznált, de még le nem finanszírozott összege miatt. A pályázat a beszámolási időszakig lezárult, így az előirányzat e Ft-ra módosult. A Veres Péter Kulturális Központ feladatai színvonalasabb ellátása érdekében több pályázatot is benyújtott a beszámolási időszak alatt, melyek pozitív elbírálásban részesültek és e Ft pótelőirányzatot és forrást eredményeztek. A Lengyel Menyhért Könyvtár 140 e Ft módosított előirányzat növekménye a felajánlott adó 1 %-ból származik. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő e Ft összeg, amely az önkormányzat részéről évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2015-ben teljesít. Az összeg e Ft összegre módosult, a évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján leutalt pályázati források miatt. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 100 e Ft várható éves bevételre számítunk, amit a beszámolási időszakig nem módosítottunk. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a évi adó várhatóan e Ft lesz. A tervezett összeget e Ft-ra módosítottuk a bevallások alapján. 4

6 2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A évre bevételként e Ft-ot terveztünk, aminek módosítása nem volt indokolt Települési adó bevételt az önkormányzat 22/2014. (XII.01.) települési adóról szóló rendeletében megállapítottak és a már benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján e Ft-ban terveztünk, amit nem módosítottunk. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a évi tényadatra, ami eredményezi a várható e Ft összeget. Ezen adónem esetében azonban előirányzat módosítás történt e Ft-ra A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható évi bevételt, ami e Ft-ra módosult a tényadatok tükrében A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva e Ft-ban lett megállapítva. Az összeget nem változtattuk Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva e Ft-ban került tervezésre, ami a beszámolási időszakig módosításra nem került. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel Ilyen címen bevételt nem terveztünk, de a külső helyszínen történő házasságkötések miatti díjfizetésből származó bevétel 150 e Ft-os előirányzat módosítást eredményezett Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2015-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki december 31-ig, illetve évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát, illetve adott évben fizetési kötelezettségének nem tett eleget Helyszíni és szabálysértési bírság címén e Ft a tervezett összeg a évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. Módosítása nem volt indokolt Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva évre várhatóan 600 e Ft Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg e Ft. 5

7 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek: A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel e Ft emelt összegben került betervezésre évre vonatkozóan a évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg, ami e Ft-ra módosult. A közhatalmi bevételek évben összesen: e Ft, ami e Ft-ra módosult december 31- ig. IV. Működési bevételek Ilyen címen e Ft bevétellel számoltunk, amit e Ft-ra módosítottunk, az e jogcímeken keletkezett eredetiben nem tervezett bevételek miatt. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, mely összeg nőtt az intézményhálózat átszervezésből adódóan (Nefelejcs Idősek Otthona). A évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. A tavalyi évihez képest növekedést mutat, mivel betervezésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj évre esedékes összege, melynek megfizetését a képviselő-testület hozzájáruló döntése alapján március 31-ig vállalták megfizetni. Ezen kötelezettségének azonban a Vízmű Zrt. csak részben tett eleget és további képviselő-testületi döntések meghozatala volt indokolt, hogy az önkormányzatot megillető bevétel realizálódjon. Az előirányzat módosulására hatott a közmunkaprogram keretében előállított termékek és szolgáltatások hasznosításából származó bevétel. A tervezetthez képest jelentős a közvetített szolgáltatásokból származó bevétel növekedése, illetve a tervezettnél magasabb kamatbevétel realizálódott. V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nem volt olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon évi értékesítését mondta ki. A beszámolási időszakig születtek vagyon értékesítésre vonatkozó képviselő-testületi döntések, a pénzügyi teljesítéssel azonos az előirányzat módosítása e Ft. VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezett olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a évi költségvetésben. A beszámolási időszakig azonban a e Ft korábban adott működési kölcsön térítése miatt módosult az előirányzat. Lakosságtól történt befizetés 811 e Ft összegben, ami szintén előirányzat növekedést eredményezett. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvételnél leírtakkal azonos indok miatt ilyen címen sem terveztünk bevételt. A beszámoló készítésének időpontjáig e Ft módosítás történt. A lakosság azon része, aki víziközmű hozzájárulási kötelezettségének határidőre nem tett eleget, részletekben fizeti elmaradását, emiatt e Ft a módosítás, míg a beszámolási időszakban futópálya építéséhez nyújtott támogatás miatt e Ft. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege e Ft volt, ami e Ft-ra módosult december 31-ig a fent leírtak alapján. 6

8 VIII. Finanszírozási bevételek Az Áht. 23. (2) bekezdés d) pontját a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni, valamint kiegészítette az Áht. nevesített -át e ponttal, mely szerint a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem terveztünk, mivel működési hiányt nem mutat a költségvetés. A beszámolási időszakig azonban előirányzatban, e Ft kölcsönfelvétel szerepel, ami nem más, mint a likvid hitel igénybevétel göngyölített összege. Erre a jogszabály lehetőséget ad év közben, és önkormányzatunknak is szükséges élni vele a likviditás megőrzése érdekében az eltérő bevételi és kiadási teljesülés miatt. Felhalmozási belső finanszírozásként e Ft-tal számolunk. Az összeg egyrészt az 1826/2014. (XII. 23.) Korm.határozat alapján önkormányzatunk feladatellátás megvalósításához kapott e Ft támogatásából évben felhasználható támogatás, továbbá a évben már leutalt, de fel nem használt stadionépítési forrás, egyéb elkülönített bankszámlák egyenlegei. Az összeg módosított előirányzata e Ft, mely összeg már azonos a zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradvány összegével. Az államháztartáson belüli megelőlegezés címen e Ft a módosított előirányzat. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg e Ft, ami módosult e Ft-ra. Tárgyévi bevétel eredeti e Ft összege e Ft-ra módosult. 1. Személyi juttatás KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is ,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A kötelező soros lépésekkel, valamint a évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. 7

9 A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. A fenti jogcímeket tartalmazó e Ft eredeti előirányzat e Ft-ra módosult, mivel a közfoglalkoztatás keretében fizetett juttatások eredetileg nem voltak tervezhetőek, továbbá ilyen eredetileg nem tervezhető a tényadatok alapján jelenik meg az arra jogosultaknak fizetett bérkompenzáció, illetve a szociális ágazatban foglalkoztatottak pótléka. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében, ami terv szerint e Ft volt, de a személyi juttatások módosulása a járulék növekedését is eredményezte, így a módosított előirányzat e Ft. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés e Ft összegben. Az előirányzat a beszámolási időszakra e Ft-ra módosult, amit főként a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások okoztak. Jelentős a beruházásokhoz kapcsolódóan a fordított adózás miatti fizetendő ÁFA összegének módosulása. Egyébként az előirányzat módosulás a dologi kiadások között inkább csak előirányzat átcsoportosítást jelentett a tényadatokhoz igazítva a tervszámokat. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron e Ft került betervezésre, ami e Ft-ra módosult a központi forrásból igényelhető támogatások miatt. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a július 1-től a Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Az összeg e Ft-ra módosult az év közben jelentkező központi források miatt. Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások között 242 e Ft módosított előirányzat növekedés keletkezett pályázati forrás visszafizetés, illetve a polgármesteri keret terhére adott juttatások miatt. Államháztartáson belüli kifizetésként e Ft módosított előirányzat jelentkezik a beszámolási időszakban, mely összeg a évi zárszámadáshoz, illetve egyéb állami forrásból kapott összegekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség volt. 8

10 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton e Ft-ot terveztünk, ami e Ft-ra módosult. Ezek az összegek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: e Ft e Ft - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: e Ft e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft e Ft c. Balmaz-Kamilla Kft e Ft e Ft - A 62. éven felüli egyedülálló részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását e Ft összegben terveztük, az összeg nem módosult. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege e Ft összegben került betervezésre, módosítása nem volt indokolt. - Hajdú-Volán támogatása e Ft volt, ami e Ft-ra módosult. - Tűzoltóság támogatására e Ft került betervezésre, ami e Ft-ra módosítottunk. - Bursa Hungarica ösztöndíjra e Ft-ot számoltunk, ez az összeg e Ft-ra változott. - Kölcsön nyújtását eredetileg nem terveztük, de e Ft ilyen jogcímen módosításra került. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot e Ft-ot terveztünk, melyből e Ft-ot a polgármester, e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Az összeg 740 e Ft-ra csökkent az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján. Céltartalékot a évi költségvetési rendelet e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, valamint az év közben jelentkező előre nem tervezett többletigények fedezetére, az összeg e Ft-ra módosult, a képviselő-testület tartalékot érintő döntései, valamint a központi forrásokból tartalékba helyezett, majd részben felhasznált összegek miatt, illetve a közmunka programból keletkezett bevételeket is tartalmazza. Az önkormányzat működési kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg, az összeg a fent leírt módosító hatások alapján e Ft-ra módosult. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk, az eredeti előirányzatok között a tervezett összeg e Ft-ra módosult az 5. sz. melléklet szerinti célokra. 7. A felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza e Ft eredeti előirányzat, e Ft módosított előirányzat összegben. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen összeg nem realizálódott. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat e Ft, ami e Ft-ra módosult. Az összegek részletezését az 5. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg, e Ft-ra módosítottuk december 31-ig. 9

11 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A beszámolási időszakban hitelkölcsön törlesztése címen e Ft módosított előirányzat szerepel az adatok között. Hiteltörlesztése ugyan az önkormányzatnak nincs, de él a likvid hitel éven belüli igénybevételével, így ennek halmozott visszafizetését mutatják a számok. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként e Ft módosított előirányzat szerepel. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére e Ft lett megtervezve, az összeg e Ft-ra módosult a beszámoló készítéséig. Tárgyévi kiadások összesen: e Ft eredeti előirányzat, e Ft módosított előirányzat. Ö s s z e g z é s A költségvetés készítésekor a számadatok tükrében megállapítható volt, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított. A rendelet-tervezet 4. számú mellékletében szereplő adatok alapján látható, hogy módosított előirányzat tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletet módosító tervezete hiányt nem mutat (7. sor). Balmazújváros, március 16. dr. Veres Margit polgármester 10

12 TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (III...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatását egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét felújításokat egyéb felhalmozási célu kiadásokat összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg.

13 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét ezen belül: - a működési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt finanszírozási bevételeket összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek e Ft-ban hagyja jóvá. 2. Ez a rendelet március 19-én lép hatályba. Balmazújváros, március. Dr.Veres Margit dr.bencsik Judit polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve március.-án. dr. Bencsik Judit jegyző

14 1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet - - Záró pénzkészlet - - +/ , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet - - Záró pénzkészlet - - +/ , egyenlege - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások - - I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások - - II. Felhalmozási bevételek összesen - - II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások - - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet - - Záró pénzkészlet - - +/ , egyenlege - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások - - I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások - - II. Felhalmozási bevételek összesen - - II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások - - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet - - Záró pénzkészlet - - +/ , egyenlege - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások - - I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások - - II. Felhalmozási bevételek összesen - - II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások - - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet - - Záró pénzkészlet - - +/ , egyenlege - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások - - I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások - - II. Felhalmozási bevételek összesen - - II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások - - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet - - Záró pénzkészlet - - +/ , egyenlege - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások - - I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások - - II. Felhalmozási bevételek összesen - - II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások - - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet - - Záró pénzkészlet - - +/ , egyenlege - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint e Ft Megnevezés Rovat száma eredeti előirányzat módosított előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú települési adók B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B Pénzügyi befektetések bevételei B54-B V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet - - +/ , egyenlege - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint e Ft Megnevezés Rovat száma eredeti előirányzat módosított előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú települési adók B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B Pénzügyi befektetések bevételei B54-B V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B74 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet +/ , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint e Ft Megnevezés Rovat száma eredeti előirányzat módosított előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1. Termőföld bérbeadása B Építményadó B Magánszemélyek kommunális adója B Települési adó B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb központi közhatalmi bevétel B Ebrendészeti hozzájárulás B Környezetvédelmi bírság B Építésügyi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb helyi közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú települési adók B Egyéb közhatalmi bevételek B III. Közhatalmi bevételek B3-150 IV. Működési bevételek B Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B64 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B VI. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B74 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 - - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele B ÁH-on belüli megelőlegezések B Központi, irányító szervi támogatás B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Nyitó pénzkészlet +/ , egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközség Polgármesterétől Bugacpusztaháza Község Polgármesterétől 679/1/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Bugac és Bugacpusztaháza

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben