Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: /2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés május 21. napján tartandó ülésére Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára Előkészítésért felelős: Egyeztetve: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Dr. Batta Angéla aljegyző Jegyzői Kabinet Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet Óvári Zsuzsanna főosztályvezető Humán Főosztály Rostás László főosztályvezető Főépítészi Kabinet Miklós Béláné Csordás László aljegyző mb. főosztályvezető Hatósági Főosztály Városfejlesztési- és Üzemeltetési Főosztály Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző 2

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmai összefoglaló 1. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet Az önkormányzat éves gazdálkodásáról a Közgyűlés a zárszámadásról szóló előterjesztés útján kap tájékoztatást. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. b) pontja és 91. (1)-(2) bekezdése írja elő a zárszámadás készítési kötelezettséget, az ezzel kapcsolatos további részlet szabályokat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet állapítja meg. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadás az Önkormányzat évi költségvetésével összehasonlítható módon készült. Az előterjesztés tartalmazza az eredeti valamint az évközi, illetve év végi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatokat. Az éves pénzügyi teljesítés mind a bevételek, mind a teljesített kiadások vonatkozásában ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerül bemutatásra és értékelésre. A zárszámadás tagolása az előírásoknak megfelelően bemutatja önkormányzati szinten összesítve a bevételek és kiadások teljesítését továbbá az önkormányzati feladatok, a költségvetési intézmények, ezen belül is elkülönítetten a Polgármesteri Hivatal előirányzatait és teljesítési adatait. Mindezek megjelennek jellegük szerint is működési és felhalmozási csoportosításban. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását is a vagyonmérleggel együtt. Része az előterjesztésnek a maradvány megállapítása és számbavételre kerülnek az áthúzódó kötelezettségek is. A zárszámadás elfogadásáról a Közgyűlés a beterjesztett rendelettervezet jóváhagyásával dönt. A zárszámadás számszaki részeihez szöveges információk is tartoznak, és további adatokat, információkat tartalmaznak az előterjesztés kiegészítő részei. Az előterjesztéssel kapcsolatos szakmai egyeztetések (polgármesteri hivatal szakmai területei, költségvetési intézmények, települési nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági társaságok) a kialakított gyakorlat szerint megtörténtek az előterjesztés megfogalmazása az egyeztetések alapján történt. 2. Az éves költségvetési beszámoló Az Áht. 87. a) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év negyedik hónapjának végéig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 3

3 Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstár által kiadott űrlapokon készül és a következő részekből áll: - költségvetési jelentés, - maradvány-kimutatás, - adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről, - az önkormányzati alrendszer sajátos elszámolásai, - vagyoni helyzet alakulása, - mérleg, - eredmény kimutatás, - költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, - kiegészítő mellékletek. Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadással azonos adatbázisból készül a évi gazdálkodás adataiból. Az éves költségvetési beszámolót az önkormányzatnak március 10. napjáig kell megküldeni a Kincstár részére. Az önkormányzat évi éves költségvetési beszámolója a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan kerül a Közgyűlés elé, a beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés határozatot hoz. 3. Tájékoztató a évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról A zárszámadási előterjesztéshez kapcsolódik a évi ÁSZ ellenőrzési javaslattal összefüggő Intézkedési terv végrehajtásáról szóló esedékes tájékoztatás is. A félévenkénti tájékoztatási kötelezettséget az Intézkedési terv elfogadásáról szóló közgyűlési határozat írja elő. A feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás az előírt feladatok teljesítéséről ad képet, aktuálisan a év II. félévről. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés határozattal dönt. II. Előzmények Az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014. (III.10.) rendeletével döntött. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés 2014-ben három alkalommal módosította a következők szerint: Az első módosításról szóló döntést a 24/2014. (IX.18.) rendeletének megalkotásával, a másodikat a 25/2014. (IX.19.) rendeletének megalkotásával, míg a harmadikat a 33/2014. (XII.19.) rendeletének megalkotásával hozta meg a képviselő testület. A költségvetési rendeletet negyedik alkalommal a 3/2015. (III. 13.) rendeletével módosította a Közgyűlés. A évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról év közben egy alkalommal a szeptember 18-ai ülésén kapott tájékoztatást a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató bemutatta a június 30-ai állapotnak megfelelően a bevételi és kiadási módosított előirányzatokat és ezekhez viszonyítottan értékelte a bevételek és kiadások alakulását, az előirányzatok teljesítését a feladatok megvalósításának, végrehajtásának helyzetét. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés VIII-95/80932/2014. határozatával döntött. 4

4 ΙΙΙ. Várható szakmai hatások Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számot ad a költségvetési előirányzatok alakulásáról, és ezekhez viszonyítva mutatja be a bevételek és kiadások teljesítését. A zárszámadás képet ad a költségvetésben tervezett szakmai feladatok végrehajtásáról, bemutatva, hogy az egyes szakmai feladatokra milyen összegű ráfordítás történt. Az előterjesztés bemutatja a szakmai feladatok ellátását szolgáló felújítási és beruházási feladatokat és az azokra fordított kiadásokat is. IV. Várható gazdasági hatások A zárszámadás a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel összehasonlítható módon készült. Az eredeti és a módosított előirányzatok összevetéséből látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására szolgáló pénzeszközök előirányzatai az év folyamán hogyan változtak, a módosított előirányzathoz történő összehasonlítás pedig bevételek esetében azt mutatja, hogy a feladatok ellátásának fedezetét szolgáló források mennyiben teljesültek. Kiadások esetében pedig követhető, hogy a rendelkezésre álló előirányzatokból milyen felhasználás történt, az egyes feladatok ellátása, az egyes felújítási, beruházási feladatok megvalósítása mennyi pénzbe került az önkormányzatnak. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyonmérlegét, mely vagyoncsoportonként képet ad a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokról. A zárszámadás maradvány-elszámolási blokkja számba veszi a keletkezett költségvetési maradványokat, bemutatva azt is, hogy a maradványok milyen áthúzódó kötelezettségekre nyújtanak fedezetet. V. Kapcsolódások Az önkormányzat évi zárszámadása a költségvetés végrehajtásáról szól, így alapvetően az 5/2014. (III.10.) önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez kapcsolódik. Az előterjesztés kapcsolódik az Áht-hoz, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelethez, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelethez. A évi költségvetésben szereplő kötelező és önként vállalt feladatok az egyes szakmai területek részére ágazati törvényekben előírtak, az ágazati szakmai programok és elképzelések alapján kerültek meghatározásra. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló előterjesztés mindezen feladatok végrehajtásáról ad számot. Az előterjesztéshez kapcsolódóan az Állami Számvevőszék évi ellenőrzéséből adódó feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató egyrészt kapcsolódik a évi költségvetés végrehajtásához, másrészt pedig a kapcsolódó Intézkedési tervhez. 5

5 ςι. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, április 23. Dr. Kriza Ákos 6

6 Indokolás Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló.../2015. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok az előző évi gazdálkodásukról zárszámadást és éves költségvetési beszámolót készítenek. A zárszámadás készítésének kötelezettségét az Áht. 91. (1) bekezdése írja elő, míg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet a zárszámadás elkészítésére vonatkozóan további részletes szabályokat állapít meg. A költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet rendelkezik. Az önkormányzat zárszámadása részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a bevételek és kiadások tervezett eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait. Az előterjesztés a teljesítési adatokat a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan elemzi a működési, a felújítási, a beruházási feladatokat illetően. A zárszámadás része az önkormányzat évi vagyonmérlege, amely képet ad az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, az egyes vagyoncsoportok szerinti részletességgel. A zárszámadás tartalmazza az önkormányzat és intézményei évi maradványelszámolását. A maradványokhoz kapcsolódóan bemutatásra kerülnek azok az áthúzódó kötelezettségek is, melyek fedezeteként szolgálnak a maradványok. A zárszámadást a Közgyűlés a beterjesztett rendelettervezet elfogadásával, a zárszámadási rendelet megalkotásával hagyja jóvá. A zárszámadási rendelet megalkotásával a Közgyűlés a törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111/A. alapján amennyiben az önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A Jat a szerint jelen esetben egyeztetési kötelezettség nem áll fenn. Miskolc, április 23. Dr. Kriza Ákos 7

7 Hatásvizsgálati lap Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló /2015. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. Várható társadalmi hatások A zárszámadási rendelet megalkotása következtében társadalmi hatással nem kell számolni, a társadalmi egyeztetés szükségessége nem merül fel. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A közgyűlés a zárszámadás elfogadása keretében dönt a évi maradvány megállapításáról. III. Várható környezeti hatások A zárszámadás elfogadásának közvetlen környezeti hatása nincs. IV. Várható egészségi következmények A évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem eredményez. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás készítésének kötelezettségét a helyi önkormányzatok számára az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. b) pontja valamint a 91. (1) bekezdése írja elő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. 111/A -a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem fogadja el, az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 8

8 VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A évi zárszámadás elfogadásával kapcsolatban az önkormányzatnak személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel. Miskolc, április 23. Dr. Kriza Ákos 9

9 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2015. (....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. (2) bekezdésében, 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási ésüzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei 1. (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek ezer Ft, ab) költségvetési maradvány igénybevétele ezer Ft, 10

10 ac) hitelfelvétel ezer Ft, ad) államháztartáson belüli megelőlegezések ezer Ft, b) kiadási főösszegét ezer Ft, ebből: ba) költségvetési kiadások ezer Ft, bb) hiteltörlesztés ezer Ft összeggel állapítja meg. (2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., melléklet tartalmazza. Az 1. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül 2. α) a személyi jellegű kiadások összege ezer Ft, β) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege ezer Ft, χ) a dologi jellegű kiadások összege ezer Ft, δ) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege ezer Ft, ε) az egyéb működési célú kiadások összege ezer Ft, φ) a felújítások összege ezer Ft, γ) a beruházások összege ezer Ft, η) az adósságszolgálat összege ezer Ft. 2. A évi maradvány felhasználása 3. (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9/c. melléklet részletezi. (2) A ezer Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa ezer Ft, az intézményi költségvetési maradvány ezer Ft. (3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére ezer Ft összegben, az Önkormányzat 2014-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként ezer Ft összegben használja fel, a fennmaradó ezer Ft összeget a évi költségvetés általános tartalékába helyezi. 11

11 (4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9/b. melléklet tartalmazza. (5) A Közgyűlés az áthúzódó ezer Ft összegű Önkormányzati bevételt a) előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek évről áthúzódó része ezer Ft, c) működési célú támogatások bevételei és egyéb működési bevételek évről áthúzódó része ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése ezer Ft összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint. (6) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál ezer Ft, b) a Polgármesteri Hivatalnál ezer Ft, c) a költségvetési intézményeknél ezer Ft. 4. Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/aa., 2/ab., 2/ac., 2/ad., mellékletek tartalmazzák. 3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5. A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6. A maradvány felhasználását és az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9/a., 9/b., 9/c. és 10. mellékletében foglaltak szerint át kell vezetni. 7. A Közgyűlés az Önkormányzat évi záró létszámát a 13. melléklet szerint állapítja meg. 8. (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2)A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2/b. melléklet tartalmazza. 12

12 (3)A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételek részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. (4)Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza (5)A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2/e. melléklet tartalmazza. (6)A támogatás a központi előirányzatokból részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. (7)A kiegészítő támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8)A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételek részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza. (9)Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/i. melléklet tartalmazza. (10) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/j. melléklet tartalmazza. (11) Az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza. (12)A helyi adók, adójellegű bevételek részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) Az átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14) A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza. (16) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. (18)A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza. (20) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza. 13

13 (21) A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/u. melléklet tartalmazza. (22) Az intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés bevételeit a 2/v. melléklet tartalmazza. (23) Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/w. melléklet tartalmazza. (24) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/x. melléklet tartalmazza. (25) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 5/a. melléklet tartalmazza. (26) A választókerületi alap felhasználását a 5/b. melléklet tartalmazza. (27) A Polgármesteri mecénási alap évi felhasználását 5/c. melléklet tartalmazza. (28) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza. (29) A évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8/a., az önkormányzat részesedéseit a 8/b., a követelések könyv szerinti értékét a 8/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. (2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 23. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A központilag kezelt feladatok Mecénási Alap előirányzataiból 7 millió Ft támogatás odaítélésére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A polgármester által felosztható keretből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, 7,5 millió Ft az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg, míg 35 millió Ft a kulturális rendezvények támogatására szolgál. 14

14 11. Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 9/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete. Miskolc, május 21. Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos jegyző polgármester 15

15 MELLÉKLETEK az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló../2015. ( / ) önkormányzati rendelethez

16 Mellékletek jegyzéke 1. melléklet A költségvetés mérlege 1/a. melléklet Folyó bevételek kiadások Tőkebevételek kiadások mérlege 2. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi bevételei 2/a. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2/b. melléklet Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2/c. melléklet Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2/d. melléklet Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2/e. melléklet Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2/f. melléklet Támogatás központosított előirányzatokból 2/g. melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2/h. melléklet Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2/i. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) 2/j. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) 2/k. melléklet Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése 2/l. melléklet Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése 2/m. melléklet Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2/n. melléklet Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 2/o. melléklet Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2/p. melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2/q. melléklet Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2/r. melléklet Működési célú átvett pénzeszközök részletezése 2/s. melléklet Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2/t. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2/u. melléklet Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/v. melléklet Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2/w. melléklet Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2/x. melléklet Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2/aa. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2/ab. melléklet Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 17

17 2/ac. melléklet 2/ad. melléklet A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak évi támogatása A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 3. melléklet Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek évi gazdálkodásáról 4. melléklet A Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 5. melléklet Az Önkormányzat évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 5/a. melléklet Városüzemeltetési feladatok évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 5/b. melléklet Választókerületi Alap felhasználása 5/c. melléklet Polgármesteri mecénás alap évi felhasználása 6. melléklet A évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 7. melléklet A évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 8. melléklet Vagyonkimutatás 8/a. melléklet 8/b. melléklet 8/c. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései december 31-én Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése december 31-én 9. melléklet Maradvány elszámolás év 9/a. melléklet Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak maradványa 9/b. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak maradványa 9/c. melléklet Az intézmények a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat évi maradvány elszámolása 10. melléklet Önkormányzat áthúzódó bevételek 11. melléklet Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 12. melléklet Összesítő a évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolás 13. melléklet Kimutatás a költségvetési intézmények december 31-i engedélyezett létszámkeretéről 18

18 Az előterjesztés 1. melléklete SZÖVEGES INDOKLÁS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ

19 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a zárszámadásban számszerűsítésre kerül a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege, melyet részletesen az 1/a. melléklet mutat be. A mérleg a pénzügyi teljesítéseket a december 31-i állapotnak megfelelően szemlélteti. 1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A klasszikus értelemben vett működési bevételek mellett itt kerültek számszerűsítésre a működési jellegű költségvetési támogatások, az egyéb működési bevételek, valamint a nyújtott kölcsönök visszatérülése is. Itt került számításba vételre továbbá az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési célra felhasznált pénzmaradványa. Mindezeket figyelembe véve a működési célú bevételek összege 33 milliárd 771 millió Ft. A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadások mellett (személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, stb.) a működési célú rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint a rövid lejáratú hitelek törlesztése. Így a működési kiadások nagyságrendje 29 milliárd 792,7 millió Ft. 2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt került figyelembe vételre az államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatás, mely magába foglalja a támogatásértékű felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási költségvetési támogatások összegét. Mindemellett a felhalmozási kiadások között számoltunk a fejlesztési kölcsön visszatérülésével, a felhalmozási célra felvett hitellel, valamint az előző évi pénzmaradványból felhalmozási célra igénybevett összeggel is. Az így számszerűsített felhalmozási célú bevételek összege 12 milliárd 924,6 millió Ft. A felhalmozási kiadások között a klasszikus beruházási, felújítási kiadásokon túlmenően itt került számszerűsítésre: - a pénzügyi befektetések összege, - a hosszúlejáratú hitel és kötvény kamatai, valamint - a hosszúlejáratú hiteltörlesztés. Előzőeket figyelembe véve a felhalmozási célú kiadások összességében 13 milliárd 547,1 millió Ft-os összegben számszerűsíthetők. 135

20 BEVÉTELEK

21 ábra

22 ábra

23 B E V É T E L E K (2. melléklet) Az Önkormányzat évi költségvetési forrásainak főösszege a hitel előirányzatokkal együtt az eredeti költségvetésben szereplő 33 milliárd 959,8 millió Ft-ról év végére 66 milliárd 936,3 millió Ft-ra módosult. A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésének jelentős részét a évről áthúzódó bevételek előirányzata teszi ki, valamint meghatározó a növekményben a központosított előirányzatok és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak év közben a költségvetésbe történő beépülése. Az előirányzatok év közbeni növekedését eredményezi az elnyert pályázatok miatti és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Csökkentette ugyanakkor a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét az Önkormányzat költségvetési támogatásai között mutatkozó önkormányzati körön kívüli (egyházi) intézményátadások előirányzat változása, illetve a köznevelési és szociális intézmények állami támogatásokról való lemondása is, amely az ellátotti létszám függvényében a 2014-es évben kétszer volt módosítható. Az önkormányzati források teljesítése év végén a finanszírozási bevételekkel együtt 46 milliárd 695,7 millió Ft (69,8%). A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési bevételek 29 milliárd 463,6 millió Ft összegben realizálódtak (96,9%), míg a felhalmozási bevételek 11 milliárd 161,1 millió Ft-ra teljesültek (49,3%). A költségvetés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 milliárd 762,3 millió Ft volt. Forrásaink kiegészítésére összességében 113,1 millió Ft fejlesztési hitelt vettünk igénybe. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését a következők szerint mutatjuk be: Az önkormányzat működési költségvetési bevételei összességében 29 milliárd 463,6 millió Ft-ban teljesültek (96,9%) a beszámolási időszak végére. Államháztartáson belülről érkezett működési célú támogatásokból összességében az Önkormányzatnak 10 milliárd 628,8 millió Ft bevétele keletkezett, mely 98,5 %-os teljesülést jelent. Az általános működési és ágazati feladatok állami támogatására 6 milliárd 991 millió Ft (100%) került az év folyamán kiutalásra a nettó finanszírozás keretében. A támogatás az alábbi jogcímeket tartalmazza: - az Önkormányzat működésének általános támogatása 1 milliárd 334,1 millió Ft, - egyes köznevelési feladatok támogatása 2 milliárd 116,2 millió Ft, - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 milliárd 120,4 millió Ft, mely jogcím magába foglalja a gyermekétkeztetés támogatását 786,9 millió Ft értékben, - kulturális feladatok támogatása 1 milliárd 420,3 millió Ft összegben. A köznevelési, illetve a szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzata az év folyamán két alkalommal került módosításra, míg a feladatmutatókon alapuló tényleges elszámolás a zárszámadás keretében történik. Az előirányzat változása a lemondások és pótigények átvezetése után összességében 64,5 millió Ft-tal növekedett. Feladat átadás-átvétel történt önkormányzati körön kívüli egyházi szervezetek részére a Közgyűlés erre vonatkozó döntései alapján. Ennek értelmében a Miskolci Százszorszép 139

24 Óvoda Remény úti Tagóvodája és a Miskolci József úti Óvoda Szent László úti tagóvodája egyházi fenntartásba került. Az átadás miatt a köznevelési és a gyermekétkeztetési feladatok előirányzata 40,4 millió Ft-tal csökkent. Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataival kapcsolatos állami támogatások feladatmutatókon alapuló év végi elszámolásánál az Önkormányzatnak összességében 51 millió Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (2/ac. melléklet) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének igénylése havonta utólagosan a tényleges kifizetések meghatározott százalékának megfelelően történt. Kiemelkedő a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, mely a feladattal kapcsolatos kiadások 80 %-ának megfelelően 662,8 millió Ft, a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-os támogatás mellett 169,9 millió Ft, és a rendszeres szociális segély 193,2 millió Ft. (2/d. melléklet) Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként 1 milliárd 420,3 millió Ft bevétel teljesült (100 %), melyet a 2/e. melléklet mutat be. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 671,9 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat, melynek részét képezi a Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 232 millió Ft összegben. A kulturális feladatok támogatásaként az előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás címén összességében 556,8 millió Ft-ot kaptak, melyből a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 512,1 millió Ft-ban, míg a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 44,7 millió Ft-ban részesült. A zeneművészeti szervezetek támogatásából a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére 191,6 millió Ft került kiutalásra. Központosított előirányzatokból 883 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat a 2/f. mellékletben részletezettek szerint. Eredeti előirányzatként lett megtervezve az üdülőhelyi feladatok támogatása 135,8 millió Ft összegben, mely támogatás az Önkormányzatot az idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. Eredeti előirányzatként lett tervezve a költségvetésbe továbbá a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 11,9 millió Ft értékben. Év közben épült be a költségvetésbe több központosított előirányzat. Ezek a támogatások a következők: a helyi közösségi közlekedés támogatása 415,7 millió Ft-tal, a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 211,7 millió Ft-tal, az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése 26,6 millió Ft-tal. A évre jutó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja is központosított előirányzatként épült be a költségvetésbe 20,1 millió Ft-tal, a gyermekszegénység elleni program keretében biztosított nyári étkeztetés 7,7 millió Ft-tal, illetve a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3,5 millió Ft összegben. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai is év közben épültek be a költségvetésbe az igényléseknek és kiutalásuknak megfelelően. Az Önkormányzat rendkívüli támogatásként 457,1 millió Ft-ban részesült. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjaként 199,2 millió Ft, szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 117,7 millió Ft épült be a költségvetésbe. Itt szerepel a évi zárszámadás keretében az állami támogatásokkal való elszámolásnak megfelelően 40,1 millió Ft pótigény, 31,2 millió Ft kiegészítő támogatás az adósságkonszolidáció bevételeként, illetve az Itthon vagy 140

25 Magyarország, szeretlek programsorozat megrendezésére kapott 2,7 millió Ft állami támogatás (2/g. melléklet). Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése címén 30,9 millió Ft bevétel teljesült a módosított előirányzatnak megfelelően.. A államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 393,4 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, melynek jelentős részét a közfoglalkoztatási programok támogatása teszi ki 110,9 millió Ft értékben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására 69,6 millió Ft-ot igényelt az Önkormányzat, mely Erzsébet utalvány formában került kiosztásra. Az egyéb működési célú támogatások között szerepelnek a működési pályázatok, ezek közül a Határon Átnyúló-Nemzetközi Projektek támogatására 13,1 millió Ft-ot, Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatására 37,1 millió Ft-ot, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatására 25,3 millió Ft-ot, Észak-Magyarországi Operatív Program megvalósítására 39,9 millió Ft-ot, míg Államreform Operatív Programra 28,6 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulástól működési költségekre 19,2 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz (2/i. melléklet). Egyéb működési célú támogatások a 2014-es választások kapcsán érkeztek a Polgármesteri Hivatalhoz 74,5 millió Ft összegben, melyek magukba foglalják az országgyűlési képviselők választásával, európai parlamenti tagok választásával, önkormányzati képviselők választásával és a nemzetiségi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadások ellentételezését (2/j. melléklet) évben az közhatalmi bevételeknek 11 milliárd 482,8 millió Ft a teljesülése, melynek jelentős részét a helyi adók, adójellegű bevételek teszik ki. A közhatalmi bevételekből 91,8 millió Ft-ot tesz ki az igazgatási szolgáltatási-,és felügyeleti jellegű díjak tételei, melynek döntő részét a helyszíni bírságok adják. A helyi adók, adójellegű bevételekből 10 milliárd 865,3 millió Ft teljesült, melyet adónemenként részletezve a 2/l. melléklet mutat be. Az építményadó éves teljesülése 3 milliárd 36,6 millió Ft, mely nem éri el az előző évi teljesítés szintjét. A csökkenés az adómentessé tett tételek (pincék, műhelyek, présházak, gazdasági épületek) törlésének és visszautalásának következménye. Ezen tételek tekintetében eft törlésére került sor. Az idegenforgalmi adó bevétel címén a tartózkodás után befolyt összegekből 149,3 millió Ft realizálódott, mely az előző évhez képest 51,5 millió Ft-tal magasabb teljesítést jelent. Ez az adóköteles vendégéjszakák növekedésének köszönhető. A legalább egy adóköteles vendégéjszakát eltöltő turisták száma - a bevételi és szálláshelyadatok alapján - folyamatosan növekszik (2013. év 219 ezer fő, év 336 ezer fő.) Iparűzési adóból 7 milliárd 485,6 millió Ft folyt be a évben. Az adónem teljesítése magasabb az elmúlt évhez viszonyítva, 269,6 millió Ft-tal. Az Önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a június 30-i állapot szerint Ft/fő, mely Ft/fő javulást jelent az előző évi időszak adóerő-képességéhez viszonyítva. Az iparűzési adó mértékének felső határa az adóalap Önkormányzat által is alkalmazott - 2 %-a. A törvényi szabályozás alapján egységesen csak egyféle adómérték állapítható meg. Adókedvezmény - a helyi adókról szóló törvény szerint - annak a vállalkozásnak adható, amelynek vállalkozási szintű 141

26 adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. A vonatkozó helyi rendeletben 2012-től 1 millió Ft-os adómentes határ került bevezetésre évben a költségvetés hasonlóan a évihez az adótörvény-változások miatt (év végi feltöltés módosulása a sávos kedvezményrendszer bevezetése a nagy adózók esetében) többletbevétellel számolt. Az iparűzési adóbevételeket befolyásolta 352 ezer Ft visszautalás, amely az előző évek átlaga szerint alakult. A feltöltés összege 878 ezer Ft, az előírt adó összege ezer Ft volt. Talajterhelési díjból származó bevétele az Önkormányzatnak 24,2 millió Ft. Telekadó bevétel a évi teljesülés szerint 169,6 millió Ft. Átengedett közhatalmi bevételekből 389,1 millió Ft bevétel keletkezett, melyet részletesen a 2/m. melléklet mutat be. Gépjárműadó bevételeként 387,6 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz, mely 4,1 millió Ft bevételkiesést jelent az előző évi időszakhoz viszonyítva, mely a gépjárművek számának csökkenésével és az elavulás mértékének növekedésével magyarázható. A személygépjárművek csökkenését az elköltözések, és a természetes elavulás miatti forgalomból kivonások okozzák, amelyekkel szemben évek óta nem mutatkozik megfelelő nagyságrendű új vagy használt autóvásárlás. Tekintettel arra, hogy az adó mértéke a gépjárművek korához igazodik, így csökkenést okoz évente a gépjárművek egy részének alacsonyabb osztályba sorolása, amelyet az utóbbi években nem kompenzál új gépjárművek megjelenése, mivel azok száma még nem éri el a év előtti darabszámot. Termőföld bérbeadása kapcsán 1,5 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok címén 136,6 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz, melyeknek kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt került sor. A működési bevételek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési bevételeiből származnak, melyekből 7 milliárd 311,4 millió Ft realizálódott (90,9%). Az Önkormányzat működési bevételeinél jelentős összeget képvisel az önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 1 milliárd 870,4 millió Ft összeggel. A működéshez kapcsolódó Áfa bevételek, visszatérülések nagysága 2 milliárd 873,2 millió Ft, mely 92,1 %-os teljesítést eredményez. A működési bevételek között az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából 199,4 millió Ft, míg az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből 64,2 millió Ft bevétel származott. A Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele 63,4 millió Ft, a hozzá kapcsolódó Áfa bevételek, visszatérülések 15,4 millió Ft-ot tettek ki. Kamatbevétel címén az Önkormányzatnál 58,7 millió Ft realizálódott, míg a Miskolc Térségi Konzorcium tevékenységével összefüggésben lekötött betétekből 13,9 millió Ft kamat keletkezett. (2/o. melléklet) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeivel összefüggésben 57,6 millió Ft teljesült. A működési bevétel túlnyomó többségében az ünnepségszervezéssel összefüggésben beszedett bérleti díjakból, a Balatonmáriafürdői üdültetésből, illetve a Kormányhivatal és a Miskolci Önkormányzati Rendészet által használt ingatlanok rezsiköltségének megtérítéséből adódik. Az intézményeknél működési bevételek címén a beszámolási időszakban 2 milliárd 20,7 millió Ft bevétel realizálódott. Ennek jelentős részét a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak (étkezési térítési díj), az alkalmazottak térítési díjai, valamint az ÁFA bevételek teszik ki. 142

27 A felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése összességében 11 milliárd 161,1 millió Ft (49,3%). Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokból 3 milliárd 170,1 millió Ft folyt be a beszámolási időszak végéig, melyből 3 milliárd 125,4 millió Ft lett biztosítva központosított előirányzatokból. Ebből 1 milliárd forintot kapott az Önkormányzat MMJV feladatainak biztonságos finanszírozásához, illetve 500 millió Ft-ot a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztéséhez. Adósságkonszolidációra 1 milliárd 361 millió Ft lett biztosítva a felhalmozási jellegű adósságállomány kompenzálására. A következő felhalmozási feladatokra kapott az EU Önerő Alapból támogatást az Önkormányzat központosított előirányzatok terhére: - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (174 millió Ft) - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése miatt (30,9 millió Ft) Központosított előirányzatból került biztosításra a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás is 51,6 millió Ft értékben. A központi költségvetésből vis maior támogatásra 44,7 millió Ft támogatást nyert az Önkormányzat. (2/s. melléklet) Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök nagyságrendje 43,7 millió Ft 2014-ben, melynek tételeit a 2/x. melléklet részletezi. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tételes részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza fejlesztési feladatonként. A Közlekedési Operatív Program beruházási feladatai közül a Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében pályázathoz kapcsolódóan 254,1 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz, míg a Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítésére 94,4 millió Ft. Az Észak-Magyarországi Operatív Programon belül a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztésekre 739,9 millió Ft, míg a Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére 150 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz. A Miskolc belváros rehabilitációja elnevezésű projekt pénzügyi teljesülése a beszámolási időszak végéig 123,9 millió Ft. Környezet és Energia Operatív Program keretében a Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítésére 824,9 millió Ft, Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt elnevezésű pályázatra 1 milliárd 60,6 millió Ft, a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére 3 milliárd 72,7 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz. Az Avasi Gimnázium természetbúvár laboratóriumának létrehozásához 2014-ben 126,7 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A központi költségvetésből 350 millió Ft támogatás érkezett az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésére, fenntartására ezen belül a miskolci atlétikapálya építésének támogatására. Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből összesen 571,5 millió Ft realizálódott a 2014-es évben, melyből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésére 445,9 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz. Ebből ingatlanok értékesítése kapcsán 121,2 millió Ft bevétel keletkezett, míg a felhalmozási feladatokkal összefüggésben 289,6 millió Ft áfa bevétel jelentkezett az 143

28 Önkormányzatnál. Tárgyi eszközök értékesítéséből az intézményeknél 2,1 millió Ft bevétel keletkezett. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeiből 125,6 millió Ft teljesült (19,9%), mely teljes egészében az önkormányzati lakások értékesítéséből (Lakásalap) származott. A évi hitelkeretből a beruházásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat összesen 113,1 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe. Az előző évi maradványból a költségvetés belső finanszírozása érdekében 5 milliárd 762,3 millió Ft került igénybevételre, mely az Önkormányzatnál 5 milliárd 505,4 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 86,5 millió Ft, míg az intézményeknél a különböző feladatokhoz kapcsolódóan 170,4 millió Ft. 144

29 KIADÁSOK

30 ábra

31 ábra

32 ábra

33 K I A D Á S O K Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi eredeti költségvetésében 33 milliárd 959,8 millió Ft-ot hagyott jóvá a gazdálkodáshoz, mely év végére a különböző évközi előirányzat módosításoknak köszönhetően 66 milliárd 936,3 millió Ft-ra emelkedett. A jelentős növekményben a legnagyobb részarányt az előzőző évi maradvány költségvetésre történő ráépítése képviselte (25,3 milliárd Ft), de jelentős szerepet játszottak benne az év folyamán elnyert pályázatok, a központi költségvetésből feladathoz, célhoz kötötten érkező pótelőirányzatok, valamint a különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök, stb. is. Év végéig a rendelkezésre álló előirányzatból 43 milliárd 339,8 millió Ft felhasználása történt meg, mely 64,7%-os teljesítést jelent. A kifizetésekből 71,9% működési feladatokkal, 0,3% felújítási feladatokkal, míg 27,8% beruházásokkal kapcsolatban nyert felhasználást. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Működési feladatokkal összefüggésben az év végéig összességében 31 milliárd 168,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A kifizetett összegből az intézményhálózat működtetetésével összefüggésben 8 milliárd 906,6 millió Ft kifizetés keletkezett, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokhoz kapcsolódóan összességében 2 milliárd 383,3 millió Ft ráfordítás merült fel, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokat illetően 19 milliárd 878,7 millió Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig. Intézmények gazdálkodása (3. melléklet) Az Önkormányzat intézményhálózatának működtetésére és üzemeltetésére 2014-ben a felhalmozási jellegű kiadásokat is beleértve összességében 10 milliárd 349,3 millió Ft állt rendelkezésre. Az intézmények a gazdálkodás során december végéig 9 milliárd 168,7 millió Ft-ot használtak fel. A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokkal összefüggésben 47,4%, a kapcsolódó járulékokra 13 %, míg a dologi kiadásokra 39,3 % ráfordítás jelentkezett. A személyi juttatások teljesítése járulékokkal együtt 97,7 %, míg a dologi kiadások felhasználása a beszámolási időszak végéig 77,1 % volt. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési lehetőségei 2014-ben is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg. Az Önkormányzat - a Kormány 1967/2013. (XII. 17.) határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozására kapott 2 milliárd Ft működési célú támogatásból - az év során az intézmények részére 472,1 millió Ft-ot biztosított. Az intézményi kiadások funkciók szerinti összegének és megoszlásának alakulása a következő: - Szociális funkció 1 247,9 millió Ft (13,6 %) - Oktatási funkció 6 133,9 millió Ft (66,9 %) - Kulturális funkció 1 346,7 millió Ft (14,7 %) - Központilag kezelt funkció 440,2 millió Ft (4,8 %) 149

34 Az egyes intézmények gazdálkodását a felhalmozási kiadások figyelembe vételével az alábbiakban mutatjuk be. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon évi eredeti költségvetése 1 milliárd 199,2 millió Ft-ot tartalmazott az intézményi feladatok ellátására. A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, a saját hatáskörű módosításokkal az év végére 1 milliárd 338,3 millió Ft-ra egészült ki. A feladat ellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 247,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg, ami 93,2 %-os teljesítést jelent. Az intézmény bevételei 100%-ban teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi kiadásokra és kapcsolódó járulékaikra 96%-os teljesítés mellett, 822,2 millió Ft nyert felhasználást. A dologi kiadásokhoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló előirányzatból 399,9 millió Ft került kifizetésre. A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 9 fő óvoda és a hozzájuk tartozó 25 db tagóvoda feladatainak ellátására a évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 570 millió Ft került jóváhagyásra. Az év során a Közgyűlés IV-54/80.571/2014. valamint a IV-53/80.571/2014. számú döntéseinek értelmében 2 tagóvoda egyházi fenntartásba került. A tagóvodák kiválása, és az egyéb módosítások következtében az óvodák a beszámolási időszak végére 3 milliárd 20,5 millió Ft előirányzattal rendelkeztek. Az intézmények az év végéig a gazdálkodással összefüggésben összességében 2 milliárd 794,7 millió Ft-ot fizettek ki, 92,5%-os felhasználás mellett. Személyi jellegű kiadásokra 1 milliárd 726,4 millió Ft, a kapcsolódó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 494,4 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokkal összefüggő kifizetések nagyságrendje 557,6 millió Ft, 71,4%. Az óvodák a saját bevételeiket az előző évi maradvány igénybevételével együtt 312,8 millió Ft-ban realizálták, mely 97,1%-os teljesítésnek felel meg. Intézményi támogatás kiutalására 2 milliárd 491 millió Ft-os összegben került sor, mely 92,3%-os teljesítést jelent. Az óvodai hálózatnál a beszámolási időszak végén 63,4 millió Ft értékű kifizetetlen számla maradt. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ 2014 évi gazdálkodására az eredeti költségvetésében 2 milliárd 309,5 millió Ft került jóváhagyásra, mely a beszámolási időszak végére 4 milliárd 84,8 millió Ft-ra növekedett, az előző évi maradvány költségvetésre történő ráépítésének, az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításainak, valamint az évközben lebontott pótelőirányzatoknak köszönhetően. Az intézmény az év végéig az így rendelkezésre álló módosított előirányzatból 3 milliárd 339,2 millió Ft-ot használt fel, mely 81,7%-os teljesítésnek felel meg. A Közintézményműködtető Központ a saját bevételeit az előző évi maradvány igénybevételével együtt 100%-ban teljesítette, míg a támogatás kiutalására 2 milliárd 232,9 millió Ft-os nagyságrendben került sor, mely 75,5%-os teljesítést jelent. A beszámolási időszak végéig az intézmény a feladatellátással összefüggésben a módosított előirányzatának 81,7%-át használta fel, mely 3 milliárd 339,2 millió Ft kifizetését jelenti. A kiadásokon belül valamennyi kiemelt tétel teljesítése előirányzaton belüli. A személyi juttatásokra és a szociális hozzájárulási adóra 93,7%, dologi kiadásokra 75%-os ráfordítás történt. 150

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 05. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 05. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.030-4/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 05. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...8-16 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....17-36

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 23. (1) bekezdésében hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. február 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. február 14-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 46/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai IX. Helyi önkormányzatok i IX. Helyi önkormányzatok i fejezet A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 3. melléklet a 2016. évi törvényhez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 millió forint Az előirányzat

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteletetés feloldására és RENDELETTERVEZET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április JELENTÉS Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3106-022/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560137

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben