MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről Melléklet: bizottsági kivonatok 5 db, hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a. C törvénnyel fogadta el Magyarország évi központi költségvetését, melynek kihirdetésére 2014.december 29-én került sor. Ennek figyelembevételével tekintettel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell a testület elé beterjesztenie nyújtom be a képviselőtestületnek az összeállított rendelettervezetet. A képviselő-testület elé beterjesztésre kerülő rendelettervezet mellékletei az előző évhez hasonlóan kerültek összeállításra. Bemutatásra kerülnek az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egymástól elkülönített bevételei és kiadásai, valamint intézményeink bevételei és kiadásai. Ugyanakkor továbbra sem részei az önkormányzati költségvetési rendeletnek a jogi személyiségű társulások és nemzetiségi önkormányzatok tervszámai. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket a évi várható bevételek és kiadások alakulásáról: Makó Város Önkormányzata és intézményei összevont bevételi és kiadási főösszege e Ft-tal került megtervezésre. Működési költségvetés: e Ft Felhalmozási költségvetés: e Ft BEVÉTELEK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli bevételek összege e Ft, az alábbiak szerint: Működési bevételek: Ezen on belül kerülnek továbbra is megtervezésre a közterület használat utáni díjbevételek és a mezőőri járulék, amely 50%-os csökkenő mértékű. A működési bevételek között kerültek megtervezésre a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos bevételek. A tervezés folyamán az okat a fennálló szerződéses állomány HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 alapján, az eseti bérbeadásokból és a továbbszámlázásból eredő bevételeket pedig az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Ezen bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek, mely a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak bevétele. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő bevétel. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek ai, tekintettel arra, hogy az ingatlant stratégiailag kiemelten kezeljük. Az ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány nyújtotta, az eseti bérbeadásból származó bevételek összegének a tervezése az előző év alapján történt. Földterület bérbeadásából származó on kerültek megtervezésre a Maros-parti telkek, a garázsok alatti földterületek, továbbá a földhaszonbérletből származó bevételek, a fennálló jogviszonyok alapján. Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek át a bérlőkkel fennálló szerződések alapján tervezzük. A vagyongazdálkodási feladatokkal összefüggésben tervezzük még a Központi Konyha bérbeadásából származó ot. Ezen on belül számolunk továbbá bankszámláink pozitív egyenlege után várható kamatbevételekkel, valamint a gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelezettségnek eleget téve mely szerint a települési önkormányzat az ellátásért felelős a közigazgatási területén működő állami fenntartású oktatási intézmények, valamint az önkormányzati óvodák napi háromszori gyermekétkeztetéséért a gyermekétkeztetésből önkormányzatunkhoz befolyó díjbevétellel, mely a szolgáltató részére kerül kifizetésre az állami támogatással együtt számla ellenében. Sajátos működési bevételek: Továbbra is ezen on szerepelnek a helyi adóbevételek, melyeket az előző évi teljesüléssel szemben az óvatosság elvének betartásával i szinten tervezzük, mivel évben már nem számíthatunk a szennyvízberuházás kivitelező cégei által befizetett adóbevételre. Az átengedett központi adó át az előző évihez viszonyított összeggel tervezzük. Ugyanakkor egyéb, sajátos bevételeinket a bázis évhez képest eft-tal emeljük. Költségvetési támogatások a a bázishoz képest alacsonyabb összeggel került megtervezésre a Magyar Államkincstár által kiközölteknek megfelelően. Az iparűzési adóerő képesség alapján megállapított fejkvóta besorolás miatt a támogatáscsökkentésre kerül. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek között a vízi közmű vagyon kötelező rekonstrukcióra fordítható bérleti díja. Az előző évben megkötött Ipari park adásvételi szerződésből származó bevétellel számolunk. Működési célú támogatásértékű bevételek között tervezzük egyrészt a Többcélú Társulástól részünkre várhatóan átutalandó összeget a fogorvosi körzetek finanszírozására az OEP-től, a Start munkaprogram támogatás. Működési célú pénzeszköz átvételként A Hagymatikum Gyógyfürdő részére adott támogatás. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként az alábbi jogcímeken tervezünk bevételt: - INTERREG projektek: erdei oktatási központ a Maros árterében. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel on tervezzük a Leader-támogatások megelőlegezett támogatásainak visszafizetését. Természetesen tervezzük a korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatásokból származó visszafizetéseket is eft-tal. Előző évek maradványaként mind a működési, mind a fejlesztési maradványt tervezzük. KIADÁSOK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli kiadások összege e Ft, az 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11. számú mellékletek szerint: Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai intézményei és a polgármesteri hivatal nélkül e Ft az 5. számú melléklet alapján, mely összeg tartalmazza a képviselők részére kifizetésre kerülő tiszteletdíjakat és a tisztségviselők költségtérítését, a mezőőrök juttatását, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerőt, a Biztonságos Makó program keretében működtetett kamerarendszert figyelő rendőrök megbízási díjait, a fogorvosi asszisztensek megbízási díját, a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 START munkaprogram keretében foglalkoztatottak bérét a gyermekétkeztetés operatív feladatellátásával megbízott intézményi dolgozók megbízási díját. Dologi és egyéb kiadások a 6. számú melléklet alapján Ft-tal kerültek megtervezésre az alábbi indokok alapján: Az önkormányzat dologi kiadásai között kerültek megtervezésre a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan jelentkező tételek az előző évekhez hasonlóan: úgy, mint a mezőőri feladatok, az építési hatósági feladatok. Új elem a nyugdíjas klubok dologi kiadásainak támogatása e Ft összegben. A évben kialakított Kabinet Iroda aihoz kerültek a korábbi években a "Polgármesteri Irodánál" és "Közoktatásnál" szereplő kiadások többnyire azonos összegben. Új a "70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa" e Ft összegben, a "Szakértők, tervek,hatástanulmányok" e Ft összegben. Ezen on belül tervezzük a bankszámlafenntartással kapcsolatos kiadásainkat, a képviselői alapok előző évről áthúzódó maradványát, illetőleg ez évi át. Városüzemeltetési feladatoknál a legtöbb bázis szinten tervezett. Intézményi karbantartás tekintetében a minimálisan szükséges állagmegóvási, kisjavítási munkák kerültek betervezésre az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetés alapján. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a lakás- és nem lakás célú helyiségek hasznosításával/üzemeltetésével/fenntartásával kapcsolatos költségeket tervezzük, az alábbiak szerint. Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése on kerültek megtervezésre ezen ingatlanok használata során felmerülő közüzemi díjak, közös költségek, az őrzés-védelemmel kapcsolatos kiadások, minimálisan szükséges állagmegóvási munkák. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő kiadás. A lakások üzemeltetése, fenntartása on a közös költségek, a jelenleg nem hasznosított lakások közüzemi alapdíjai, továbbá a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A vagyongazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben került megtervezésre külön ként Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tekintetében a vagyon- és felelősségbiztosítás díja, az ingatlanforgalmi szakértői díj, továbbá külön ot képez a végrehajtásra, földhivatali eljárásra elkülönítetten tervezett összeg. A tervezés a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év alapján történt. Nagyberuházásaink az előző évben befejeződtek, a évi EU-s fejlesztési lehetőségek pályázati kiírásai még nem jelentek meg, így a beruházási kiadások i összege a korábbihoz viszonyítottan visszafogottabban került megtervezésre. Fejlesztéseink: Biztonságos Makó programhoz kapcsolódó kamera telepítés Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Bankgarancia felhasználás Bérpalota előtető létesítés Közmunka önerős eszközbeszerzés Felújítási kiadások között szerepel többek között a Bérpalota homlokzatának festése, a Csipkesori üzletek raktárának tető felújítása, a polgármesteri hivatal főépület átalakítása, valamint az intézmények karbantartása és a vízi közmű vagyon kötelező rekonstrukciója. Ugyancsak a felújítási kiadások között szerepel a Kórház-Rendelőintézetből áttelepülő háziorvosi rendelők önkormányzati ingatlanban történő kialakításának tervezett összege valamint a Kálvin utcai rendelő tetőfelújítása. Az önkormányzat a többi tulajdonában lévő orvosi rendelőt éves rotációban tervezi felújítani a ciklus hátra levő éveiben. Támogatások között tervezzük önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink működési támogatását. Ezek részleteiről a testület az egyes üzleti tervek tárgyalásakor részletes tájékoztatást kap. Továbbra is tervezésre kerül helyi rendeletünkkel összhangban az iparűzési adó 3 %-os címkézésének fedezete. A sportegyesületek, művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, civil szervezetek működési támogatására évben 20 M Ft-os alapot hoz létre az önkormányzat, melyet e célra létrejövő bizottság oszt ki egy előre meghatározott szabályrendszer alapján, az igénylő szervezetek részére. Támogatásértékű működési kiadások között HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

4 kerül beállításra a Makói Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás, a két nemzetiségi önkormányzat önkormányzati támogatása, és az oktatási államtitkár határozata alapján fizetendő, a köznevelési intézmények fenntartásához fizetendő hozzájárulás. Felhalmozási célú pénzeszközátadás A helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatását tartalmazza. A szociális törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás, így azok a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek tervezésre. Ettől az évtől kezdődően a Bébi-kötvény összegét Ft/fő-ben javasoljuk meghatározni. A költségvetési rendeletben szereplő összeg a korábbi évekhez hasonlóan fedezetet nyújt a pénzbeli és természetbeni ellátást igénylő és arra jogosult makói lakos támogatására. A szociális támogatások között új elemként szerepel e Ft összegben a teljes egészében önerős települési lakásfenntartási támogatás, mely a megszűnő állami támogatást váltja ki. A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza a cél és általános tartalék okat. Céltartalékként kerül megtervezésre: e FT közműfejlesztési hozzájárulás e Ft "Zöld ház" projekt uniós támogatása e Ft "2015. évi beruházási-, fejlesztési tartalék" mely a évi uniós pályázatok önerejét képezi Általános tartalék összege: e Ft Az önkormányzat költségvetési szervei/intézményei bevételi és kiadási ait a 12. melléklet tartalmazza kiemelt onkénti bontásban. A közalkalmazottak részére továbbra is biztosítjuk a havi Ft-os étkezési utalványt. A Makói Óvoda: A dologi kiadások tervezése visszafogottabb. A közalkalmazottak részére kifizetendő bértömeg tartalmazza a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó átsorolások hatását, a soros előrelépések át. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum költségvetése már nem új ebben a formában, hiszen az előző évben is így működött az intézmény. A dologi kiadások visszafogottan kerültek megtervezésre. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a városban a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező önkormányzati feladatokat az arra rászoruló lakosság számára. Ezen ellátásokon túl továbbra is működik önként vállalt feladatként az időskorúak gondozóháza és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja ezen feladatoknak a jogszabályban előírt működési feltételekkel a finanszírozását és el tudja látni ezen ellátásokat igénybe vevő lakosságot. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a jogszabályi módosításokból fakadó változásokra, a költségtakarékosságra. A közszolgálati illetményalap a költségvetési törvényben a korábbi összeggel, Ft-ban került megállapításra, így az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét. A cafeteria keret törvény szerinti összege továbbra is bruttó 200 eft. Valamennyi költségvetési intézményünkkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a költségvetési rendelet összeállításának menetében tekintetbe vették az önkormányzat finanszírozási lehetőségeit, és feladataik megszervezésénél a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva jártak el. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás az előterjesztés mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Makó város önkormányzata az elkövetkező három évben sem éri el az ún. adósságplafont. A fentiekben leírtak alapján kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a évi költségvetési rendelet megalkotására. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

5 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét évi költségvetési rendelete 20. számú melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata évi költségvetését és a képviselő-testület felkéri a polgármestert, a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Irattár Makó, február 6. Farkas Éva Erzsébet polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

6 1. melléklet Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről tárgyú rendelettervezethez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli. Makó, január 22.

7 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét évre a 24 mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét működési költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását működési költségvetési egyenlegét felhalmozási költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési egyenlegét állapítja meg eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (5) Makó Város Önkormányzata bevételi ait a 4. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat az 5. melléklet, a dologi kiadások ait a 6. melléklet, a beruházások részletezését a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet, a támogatások felsorolását a 9. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 10. melléklet, a cél és általános tartalék át a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 14. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. 1

8 (8) A közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek, és évi ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait a 17. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat évre áthúzódó kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat hitel-, és kamatfizetési kötelezettségeit a 19. melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeit a 20. melléklet mutatja be. (14) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az -felhasználási tervet a 21. melléklet mutatja be. (15) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. (16) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási kiemelt ait számviteli rovatrend szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 24. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túlteljesítése -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötöttséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt ai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll. 2

9 (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben a tartalék keret terhére nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig (13) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. (14) A költségvetési szervek ként jutalmat nem tervezhetnek, arra a személyi juttatások ának átmeneti megtakarításából képezhető. (15) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi a terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak. (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet. (18) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek adott költségvetési évben egybeszámított összege a Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell. 5. Biztosítás 5. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) A képviselő-testület a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 3

10 7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvényben foglaltak alapján január 1-jétől Ft. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 59. (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafeteria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv főállású dolgozójának havonta Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Makó Város önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 28/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Farkas Éva Erzsébet sk. polgármester dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk. jegyző 4

11

12

13

14

15

16 1. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban évi évi várható várható Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

17 2. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím Bevételek várható évi Kiadások várható 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Beruházási kiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és Működési célú pénzeszközátadás tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel évi Bevétel összesen: Kiadás összesen:

18 3. melléklet a.../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez évi normatív támogatások rovat Megnevezés 2014Eredeti EI 2015 EI B I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása B II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása hó hó hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása hó hó B II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám B II.2. Óvodaműködtetési támogatás hó hó B II. Köznevelési feladat támogatása összesen B III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.b) Gyermekjóléti központ 0 0 III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b) Üzemeltetési támogatás III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás B III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen B IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása B Működési célú központosított támogatások sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen:

19 4. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a adatok ezer forintban Sorszám M e g n e v e z é s várható évi Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj - 7 Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után - 15 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog 41 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. - kötvény konszolidációból kamatfizetés fed. 400 Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat - 48 Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft Külsős jótékonysági felajánlások

20 Sorszám M e g n e v e z é s várható évi Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 57 Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 61 Működési célú hitel 62 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

21 5. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés várható évi Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Sajtóreferens Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék 962 Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék 6 Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

22 Megnevezés várható évi Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 0 Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 6 11 Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

23 Megnevezés várható Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék évi Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 11 Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás 300 Munkadót terhető járulék 81 Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend 70 Személyi juttatás 17 Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

24 6. melléklet a.../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata évi dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés adatok ezer forintban várható évi Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása 0 11 Otthonteremtési tám. Elszámolása 0 12 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 0 13 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 0 14 Nyugdíjasklubok támogatása Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Kabinet iroda től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások 35 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 37 Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program 43 Diákolimpia 44 Téli Kupa 45 Maros Kupa 46 Mikulás futás 47 Diákönkormányzat - 48 Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia 51 Zrínyi u. óvoda üzemeltetése Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 0 55 Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

25 Sorszám Megnevezés várható évi Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr START "belvíz" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 0 80 Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi 113 Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa 0 93 Maros Kupa 0 94 Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás 0 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. december 17.

MEGHÍVÓ. 2015. december 17. MEGHÍVÓ 2015. december 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/998-1/2014/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. 2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 2. Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 3. A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben