Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése"

Átírás

1 Vác Város Önkormányzat évi költségvetése V Á C 2014.

2 Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2. A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét - finanszírozási műveletek nélkül eft-ban - finanszírozási műveletekkel eft-ban állapítja meg, mely tartalmaz eft előző évi maradványt és eft beruházási célú külső forrás bevonást. 3. A 2. -ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként. 4. A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét - finanszírozási műveletek nélkül eft-ban - finanszírozási műveletekkel eft-ban állapítja meg, mely tartalmaz eft adósság megújító hitel visszafizetést és eft kötvény beváltást. 2

3 A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: a.) működési előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet b.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: eft ebből: - személyi juttatások: eft - munkaadókat terhelő járulékok és adók: eft - dologi kiadások: eft - ebből: - egyéb dologi eft - közüzemi díjak: eft - élelmezési kiad: eft - karbantartás: eft - ellátottak pénzbeli juttatásai: eft - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: eft c.) Működési céltartalék eft 1.) Pályázati céltartalék - KEF pályázat önrész - Szociális nyári gyermekétkeztetés 2.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása 5.) Intézményi tartalék Bérkompenzáció eft d.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint. e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: eft f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: eft f.1.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai a 4.1. melléklet szerint: eft g.) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 5. sz. melléklet szerint: eft h.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 6. sz. melléklet szerint: 500 eft i.) Felhalmozási céltartalék: eft 1.) Pályázati céltartalék - Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Múzeumok szakmai támogatása - DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás 850 eft 3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 3

4 egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása eft 4.) Lakásszámla tartaléka eft 5.) Környezetvédelmi Alap eft 5. A Képviselő-testület az önkormányzat évi likviditási hitel keretösszegét maximum eft összegben állapítja meg. 6. A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el: Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év (7. sz. melléklet) Többéves kihatással járó kötelezettségek (8. sz. melléklet) Közvetett támogatások, adókedvezmények (9. sz. melléklet) Előirányzat-felhasználási ütemterv (10. sz. melléklet) Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai (11. sz. melléklet) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1. sz. függelék) Elkülönített számlák évi költségvetése (2. sz. függelék) évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék) évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék) 4

5 A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló évi CXCV tv a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 36., 42. alapján van lehetőség. 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket. 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások. 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint. 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni. 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható. 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként eft erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia. 5

6 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy eft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia. 12.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Beszerzési Szabályzat előírásait alkalmazni. 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2014 évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez. 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a és az Elektro Szignál felületein 8. A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ- ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik. A rendeletet módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2. -át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 4. -át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 6. -át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet. Fördős Attila sk. polgármester Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző A másolat hiteles. Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb július 18. napján) megtörtént. Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző 6

7 2014. év Mellékletek, függelékek jegyzéke: 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásai feladatonként 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év 4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai év 4.1.sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2014.év 5. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök év 6. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év 7. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év 8. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések 9. sz. melléklet Közvetett támogatások 10. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv év 11. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai év 12. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig 1. sz. függelék Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2. sz. függelék Elkülönített számlák évi költségvetése 3. sz. függelék évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében 4. sz. függelék évi céltartalékok állománya

8 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei Összegek Ft-ban Feladat jellege Bevételi források megnevezése Előirányzat Kötelező Önként vállalt I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása E-útdíj bevezetése miatti bevétel kiesés ellentételezése évről áthúzódó bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program keretében szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság Egyéb birságok Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel

9 Bevételi források megnevezése Előirányzat Kötelező Feladat jellege Önként vállalt Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás - Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész Vis maior Központosított felhalmozási célú támogatások - Muzeális intézmények szakmai támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi maradvány működési célra Előző évi maradvány felhalmozási célra Beruházási célú külső forrás bevonás MINDÖSSZESEN

10 Vác Város Önkormányzat 1/a. sz. melléklet az 5/2014(II.21.) sz. rendelethez Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása Összegek Ft-ban Címrend Megnevezés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú tám. áht-n belülről OEP Működési célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről Áru és készletért. ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. Előző évi maradvány Külső forrás Mindössz. 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal Alsóvárosi Óvoda Deákvári Óvoda Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ Katona Lajos Városi Könyvtár Vác Városi Levéltár Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal Vác Város Önkormányzat Mindösszesen:

11 Vác Város Önkormányzat 2.sz.melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai Összegek:1.000 Ft-ban Feladat Szemé- Munkaadókat Dologi és Ebből: Ellátot- Pénze. Működési Működési Cím- jellege Költségvetési lyi jut- terhelő egyéb közü- élelme- karban- tak átad. és tartalék kiadások rend Kötelező Önként Állami szerv megnevezése tatások járulékok, folyó zemi zési kia- tartás pénzb. egyéb és működési vállalt adók kiadások díjak dások juttatása támog. tartalék összesen 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye X Szociális Szolgáltatások Háza X Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal X Alsóvárosi Óvoda X Deákvári Óvoda X Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ X Katona Lajos Városi Könyvtár X Vác Városi Levéltár X Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal X - kötelező feladat X - állami feladat Vác Város Önkormányzat X - kötelező feladat X - önként vállalt Mindösszesen:

12 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai Összegek:1.000 Ft-ban Felhalmozási Felhalmozási Felhal- Felhalmozási Kiadás Saját OEP Előző Irányító Ebből: Engedélyezett Közfoglal- Cím- Költségvetési célú célú Felújítás Beruházás mozási kiadások össze- bevé- Külső finan- évi szerv Önkormányzatok Önkor- álláshely koztatottak rend szerv megnevezése pénzeszköz kölcsön tartalék és tartalékok sen telek forrás szírozás marad- támogatása költségvetési mányzati (fő) létszáma átadás nyújtás összesen vány támogatása kiegészítés (fő) 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,00 Szociális Szolgáltatások Háza ,50 Idősek Otthona és Klubja ,00 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,00 Alsóvárosi Óvoda ,00 Deákvári Óvoda ,50 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,00 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,75 Katona Lajos Városi Könyvtár ,00 Vác Városi Levéltár ,00 Tragor Ignác Múzeum ,00 4. Általános működési feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,00 - kötelező feladat állami feladat Vác Város Önkormányzat ,00 5,00 - kötelező feladat önként vállalt Mindösszesen: ,75 5,00 Finanszírozási műveletek KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 Vác Város Önkormányzat 2/a.sz. Melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásai feladatonként Feladat Összegek: Ft-ban Személyi Munkaadó- Dologi Pénzesz- Ellátottak Kiadások Feladat juttatások kat terhelő kiadások köz áta- pénzbeli összesen jellege járulékok, adók dás juttatása Kötelező Önként vállalt Választott tisztségviselők Közfoglalkoztatás Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Környezet- és Természetvédelem Településrendezés, Értékvédelem Város- és községgazdálkodás Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok Piaci-vásári tevékenység Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közterület Felügyelet Szociális és egészségügyi feladatok Köznevelési, közművelődési feladatok Sport feladatok Turisztikai feladat Szervezési és tájékoztatási feladatok KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés Parkfenntartás Saját v. bérelt ingatlan Településtisztaság Közutak, hidak Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Település vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Temetőfenntartás Stadion karbantartás Épület karbantartás Váci Világi Vigalom Sportlétesítmények működtetése MINDÖSSZESEN:

14 Vác Város Önkormányzat 3. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év Összegek: 1000 Ft-ban Feladat jellege Cím Kötelező Önként Felújítási célok megnevezése Előirányzat vállalt 4 X I. Világháborús Emlékmű újraállítása X Országzászló II. ütem terv X Sejcei lakótelep út felújítása X hrsz. volt Kommendánsi Hivatal épület felújítás X Kakukk u. orvosi rendelő felújítása X Madách Imre Művelődési Központ - színpadi ellensúlyos díszlethúzó berendezés felújítása X Lakásszámla - Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítása Összesen 85436

15 Vác Város Önkormányzat 4. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai év Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Fejlesztési feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Előirányzat 4 X Közterület Felügyelet - KÖZREND szoftver X Közterület Felügyelet - fényképezőgép vásárlás 20 4 X Informatikai eszközök beszerzése X Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés X Közvilágítás fejlesztések ( Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út) X Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések (Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.) X Kőhíd u. lakópark csapadékvíz elvezetés X Közvilágítás energiatakarékos átalakítása X Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása X Hrsz. volt Kommendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás II. részlet X Út járda és közművei tervezés, engedélyezés X Egyszerűsített körforgalmak kivitelezése X Dr. Csányi László krt. forgalmi rend változás tervezés, kivitelezés X Naszály úti kerékpárút új nyomvonal tervezés és engedély X Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés X Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés X Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem X Tervtár katalogizálása X Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része X Lakóépület fejlesztések X Gördeszkapálya kialakítása I. ütem X Településfejlesztési koncepció készítése Városfejlesztési koncepció felülvizsgálatával X Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése IVS felülvizsgálatával X A TFK, az ITS, TSZT9m és HÉSZ 8 m megalapozó vizsgálata Fő tér - kiegészítések 4 X - Utcabútorok áthelyezése (padok, szemestes edények, kerékpár tárolók) X - Közvilágítási lámpák áthelyezése X Széchenyi utca ivókút készítése X Vár régészet és rekonstrukció X Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés X Az önkormányzat tulajdonában lévő 3208.hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlása X Baba u. Bölcsőde kerítés építés X 0292/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása X 0273/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása X Muzeális intézmények szakmai támogatása X Vác, Görgey A.u.13. sz. 3206/1 hrsz. Ingatlan kisajátítás Fejlesztés összesen

16 Vác Város Önkormányzat 4.1 sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Költségvetési szervek beruházási kiadásai év Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Fejlesztési feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Előirányzat 1 X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Informatikai eszközök beszerzése 436 Fagyasztó láda beszerzés 100 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 300 X Szociális Szolgálatások Háza Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat) db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat) 728 Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat) 917 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat) 638 Idősek Otthona Egyéb tárgyi eszközök beszerzés 800 Informatikai eszközök beszerzése X Gazdasági Hivatal Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása Informatikai eszközök beszerzése Alsóvárosi Óvoda Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ütvefúró, mosógép) X Madách Imre Művelődési Központ Informatikai eszközök beszerzése 300 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 500 X Katona Lajos Városi Könyvtár Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 193 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 500 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 514 Számítástechnikai eszközök vásárlása 235 Mosógép beszerzés 60 X Vác Városi Levéltár Informatikai eszközök beszerzése 300 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 100 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 500 Érintőképernyős monitor beszerzés X Tragor Ignác Múzeum Képzőművészeti alkotások vásárlása Informatikai eszközök vásárlása 561 Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 199 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 500 Műtárgy vásárlás Beruházás összesen 29066

17 Vác Város Önkormányzat 5.sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felhalmozási célú kölcsönök év Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat 4 X Első lakáshoz jutók támogatása X Értékvédelmi pályázat 500 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen 3 500

18 Vác Város Önkormányzat 6.sz. melléklet az 5/2014. (II. 21.) sz. rendelethez Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat 4 X Értékvédelmi pályázat 500 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen 500

19 7.sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év Összegek: Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat KIADÁSOK Előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú központosított előirányzatok Munkaadókat terhelő járulékok és adók Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 795 Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú tartalékok Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen: Működési többlet / hiány összege Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás Központosított felhalmozási célú támogatások Ingatlanok értékesítése Felújítási kiadások Önkormányzati lakások értékesítése Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 500 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 154 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány működési célra Előző évi maradvány felhalmozási célra Felhalmozási célú kötvény beváltás Beruházási célú külső forrás bevonás Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú Finanszírozási művelet összesen Finanszírozási művelet összesen Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 4893 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -4893

20 Vác Város Önkormányzat 8.sz.melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Többéves kihatással járó döntések összegek 1.000,-Ft-ban Megnevezés Vállalt kötelezettség összesen Kifizetés 2012.XII.31-ig Kifizetés évben Konszolidáció Fenálló kötelezettség én Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény * Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény kamat * Adósságmegújító hitel * Adósságmegújító hitel kamat * GE Hungary Kft. iparűzési adó túlfizetés Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció I Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II Intézmények világításkorszerűsítése Gazdasági Hivatal Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Idősek Otthona Madách Imre Művelődési Központ Katona Lajos Városi Könyvtár Összesen * Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló CCXXX.törvény 67. alapján adósságátvállalással érintett adósságelemek.

21 Vác Város Önkormányzat 9. sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Közvetett támogatások (várható adókedvezmények évben) 1./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló 10/1995. (V.8.) számú rendeletében az alább felsorolt mentességek/kedvezmények megadását tette lehetővé - az adózó kérelmére -: (1) Mentesül az adó fizetése alól: a.) A 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett rendszeres szociális segélyezett. b.) Időskorúak járadékában részesülő személy. c.) Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik. (2) Az adó 50 %-át fizeti: a.) A család saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel. b.) Aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli. Fentiek, valamint a évi feldolgozás alapján várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények/mentességek: Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50%-os kedvezmény Várható összes adókedvezmény: 1770 adózónak eft 344 adózónak eft 2114 adózónak eft A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a évi tapasztalati adatok alapján mintegy 500 eft összegben számolható. 2./ Vác Város Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (III.11.) számú rendeletének 3. -a alapján január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a Ft-ot nem éri el. Jelenleg csak a évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege évben előreláthatólag eft lesz. A évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet pontosabb adatot közölni a biztosított kedvezmények összegéről. 3./ Vác Város Önkormányzat építményadóról szóló 38/2009. (XII.29.) számú rendeletének 7. (2) bekezdés c.) pontja szerint az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 m² alapterület adómentes. Jelenleg rendelkezésre álló építményadó adatok szerint évben előreláthatólag eft kedvezmény megadására kerül sor.

22 Vác Város Önkormányzat 10.sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Előirányzat - felhasználási ütemterv 2014.év összegek:1.000 Ft-ban Megnevezése I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen: BEVÉTELEK Intézmények bevételei Önkormányzat bevételei - központi költségv. szárm. források közhatalmi működési bevételek felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi és járulék Dologi és egyéb működési Működési tartalékok Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Finanszírozási műveletek Kiadások összesen:

23 Vác Város Önkormányzat 11.sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai év Támogatási program megnevezése Támogatást nyújtó megnevezése Támogatás Saját forrás Projekt költség összesen (támogatott műszaki tartalom) Projekt kezdési időpontja Összegek: Ft-ban Projekt befejezési időpontja KÖZOP Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP-2.1.2/2F/ Hatékony árvízvédelem Vácon Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál KEOP-5.5.0/A/ Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

24 Vác Város Önkormányzat 12.sz.melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig Összegek: Ft-ban Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség Fejlesztési célú külső forrás bevonás Előző évben vállalt kötelezettségek (8.sz. melléklet) Összesen Évek Saját bevételek megnevezése Évek Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok Egyéb bírságok Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel Összesen Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség Fejlesztési célú külső forrás bevonás Előző évben vállalt kötelezettségek (8.sz. melléklet) Összesen Évek Saját bevételek megnevezése Évek Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok Egyéb bírságok Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel Összesen

25 KSH: ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Vác 1.sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. II. Eredeti Megnevezés előirányzat (Ft) A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3 Megyei önkormányzatok működésének támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN a) Óvodapedagógusok bértámogatása /2014 tanév /2015 tanév b) Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása /2014 tanév /2015 tanév Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül a+b+c) segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás /2014 tanév /2015 tanév Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása III /2014 tanév 2014/2015 tanév A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN a) Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás b) Foglalkozást helyettesítő támogatás d) Óvodáztatási támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei m) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény-üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

26 Megnevezés a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának c) közművelődési támogatása Eredeti előirányzat (Ft) d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen a) Színházművészeti szervezetek támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aa) aaa) aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása IV. 2 ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása b) Táncművészeti szervezetek támogatása ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása bc) bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3 E-útdíj bevezetése miatti bevételi kiesés ellentételezése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő a) köznevelési intézmények működtetésének támogatása b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai évi bérkompenzáció támogatása Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész Vis maior KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

27 2. sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Vác Város Önkormányzat Elkülönített számlák évi költségvetése Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat I. RÁDI U. 23. BEVÉTELEK: Lakbér Továbbszámlázott vízdíj Számlakamat+egyéb kamat 200 Előző évi maradvány - működési célú I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Közüzemi díjak - víz áram 80 - gáz 20 Karbantartás, Fenntartás, üzemeltetés Működési kiadások összesen: I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. LAKÁSSZÁMLA BEVÉTELEK: Bérlakás értékesítés - tőke kamat Kamatok (számlakamat) 996 Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése Előző évi maradvány - felhalmozási célú 378 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása 140 Egyéb kiadások Számlakezelés és postaköltség 150 Működési kiadások összesen: 2000 Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítás Felhalmozási kiadások összesen 4500 Tartalék (felhalmozási célú) 3604 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 Vác Város Önkormányzat 3.sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez Feladat jellege Kötelező Önként vállalt évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (Időközi módoításokkal egységes szerkezetben) Működési célú támogatások Megnevezés Összegek: Ft-ban évi előirányzat Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak X Előző évi szociális támogatás visszafizetése 744 Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség X "Fogyatékosokért" kitüntetés 508 Város és közsséggazdálkodás X Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer) X Helyi közösségi közlekedés támogatása Volánbusz Zrt Állategészségügyi feladatok X Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány Szociális és egészségügyi feladatok X Egészségügyi prevenciós pályázati keret X Városi orvosi ügyelet X Szociális Közalapítvány Köznevelési, közművelődési feladatok X Váci Szimfónikus Zenekar Egyesület X Vác Város Művelődéséért kitüntető cím 508 X Városi Diákönkormányzat 87 X WALDORF Alapítvány támogatás X Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft X Vác-Felsővárosi Református Egyházközség 682 X BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat X Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda, X Általános Iskola és Gimnázium 200 Sport feladatok X Sport pályázati alap Turisztikai feladat X Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft Szervezési és Tájékoztatási feladatok X Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap) 350 KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése X Előleg különbözet visszafizetése Feladatellátási szerződés alapján X Sportlétesítmények működtetése X Váci Világi Vigalom Működési célú támogatások összesen

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

Részletesebben

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050 目 录 出 版 前 言 Ⅴ 自 由 恋 爱 慎 于 始 006 相 识 010 好 心 境 感 来 好 缘 分 010 平 常 表 现 最 能 看 清 一 个 人 011 娶 妻 首 贤 德 016 相 知 021 孝 是 选 择 对 象 好 法 宝 021 欲 知 人 者 先 自 知 025 我 们 价 值 观 是 利 害 还 是 道 义 029 I 相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 五 至 一 六 年 度 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :DEVB(W)-2-c1.docx 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 DEVB(W)001 2007 陳 恒 鑌 159 - DEVB(W)002 0152 陳 偉 業 159 (4) 起 動 九 龍 東 DEVB(W)003 0701 陳 婉 嫻 159 (2) 文 物 保

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx 立 法 會 發 展 事 務 委 員 會 二 零 一 六 年 施 政 報 告 及 施 政 綱 領 有 關 發 展 局 的 措 施 引 言 行 政 長 官 在 二 零 一 六 年 一 月 十 三 日 發 表 題 為 創 新 經 濟 改 善 民 生 促 進 和 諧 繁 榮 共 享 的 二 零 一 六 年 施 政 報 告 施 政 報 告 夾 附 施 政 綱 領, 臚 列 政 府 推 行 的 新 措 施 和

Részletesebben

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

Részletesebben

世界名画及画家介绍(四).doc

世界名画及画家介绍(四).doc II...1...2...2...3...4...5...7...7...8...9...9...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...18...19...20 III...21...21...22...24...24...25...26...27...28...29...30...30...31...33...33...34...35...36...36...37...38...39...40...41...42...43

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

新婚夫妇必读(二十二).doc

新婚夫妇必读(二十二).doc ...1...3...9...10... 11...14...15...17...21...23...26...34 ED...36...39...40...43...45...48...50 I II...52...52...55...58...59...62...63...66...68...70...72...74...76...76...78...79...81...87...88...89...92...93

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

01repc_gb.doc

01repc_gb.doc I....1 II. III. IV....1...3...5 V.... 12 VI. VII. VIII. IX.... 14... 18... 21... 21 1... 22 2... 23 3... 25 4 (D3 ).. 26 5 ( )... 27 01repc_gb.doc - 1 - (1) ( ) - 2 - - 3 - http://www.csb.gov.hk/hkgcsb/psc

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

01repc.doc

01repc.doc I....1 II. III. IV....1...3...5 V.... 12 VI. VII. VIII. IX.... 14... 18... 21... 21 1... 22 2... 23 3... 25 4 (D3 ).. 26 5 ( )... 27 01repc.doc - 1 - ( 1) ( ) - 2 - - 3 - http://www.csb.gov.hk/hkgcsb/psc

Részletesebben

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

Részletesebben

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133> 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 9 樓 電 話 :2867 0888 傳 真 :3906 9906 查 詢 熱 線 :3187 5100 中 國 通 意 外 急 救 醫 療 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 申 請 下 述 保 險 該 份 投 保 書 及 聲 明 已 被

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

中華民國 年 月 日

中華民國  年  月  日 104 年 12 月 8 日 本 校 105 學 年 度 研 究 所 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 本 校 研 究 所 招 生 委 員 會 編 製 國 立 屏 東 科 技 大 學 105 學 年 度 碩 士 班 暨 碩 士 在 職 專 班 招 生 簡 章 本 簡 章 請 自 行 下 載 不 另 販 售 考 生 一 律 採 網 路 報 名 國 立 屏 東 科 技 大 學 研 究 所

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Részletesebben

(^) 全 国 二 级 建 造 师 执 业 资 格 考 试 用 书 第 四 版 20300000 動!9X1111^ 鬚 鱗 1 瞧 : 霸 義 爾 瓢 零 賴! 醐 飾 應, 鲫 ^ 1^ 1^ 編 鬅 ; 乾 : 鐵 桌 \ 苗 福! 纖 丨 々 1^ ^ 8111181^11 公 路 工 程 管 理 与 实 努 圓 雜 : :: 爾 ;: : : : : : 圖 纖 X \ ;\ 龈 ~ 襄

Részletesebben

鹽 鹼 地 29 交 通 水 利 用 地 29 交 通 用 地 29 水 利 用 地 30 荒 蕪 地 30 荒 地 30 公 園 用 地 30 公 園 用 地 30 土 地 改 良 物 30 公 務 及 營 運 用 土 地 改 良 物 30 二 房 屋 建 築 及 設 分 類 明 細 表 房 屋

鹽 鹼 地 29 交 通 水 利 用 地 29 交 通 用 地 29 水 利 用 地 30 荒 蕪 地 30 荒 地 30 公 園 用 地 30 公 園 用 地 30 土 地 改 良 物 30 公 務 及 營 運 用 土 地 改 良 物 30 二 房 屋 建 築 及 設 分 類 明 細 表 房 屋 目 錄 甲 財 物 標 準 分 類 總 說 明 1 乙 財 物 分 類 表 壹 財 物 分 類 總 表 6 貳 財 產 分 類 表 一 土 地 及 土 地 改 良 物 分 類 表 7 二 房 屋 建 築 及 設 分 類 表 8 三 機 械 及 設 分 類 表 9 四 交 通 及 運 輸 設 分 類 表 18 五 什 項 設 分 類 表 20 參 物 品 分 類 表 一 非 消 耗 品 分 類 表 25

Részletesebben

家装知识(十)

家装知识(十) I...1...2...5...6...7...8...10...12...14...20...21 PVC...22...22...22...25...26...28...29...30...31...33...35...41 II...42...44...45...47...48...49...50...51...56...57...57...58...62...64...65...69...71...74...77...79...82...83...85...86...87...90

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben