Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u Telefon: 79/ Fax: 79/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021"

Átírás

1 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u Telefon: 79/ Fax: 79/ ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-i ülésére Tárgy: Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének évi zárszámadási rendelete A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet: - a költségvetési és ügyrendi bizottság által véleményezésre került. A rendelet tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet: - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A zárszámadási rendelettervezet benyújtási és a rendeletalkotási kötelezettségét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése határozza meg: 91. (1) * A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) * a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és 1

2 d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. Az Áht a kimondja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról: - éves költségvetési beszámolót, - az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A RENDELET INDOKLÁSA A évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés, - meghatározásra kerüljenek az önkormányzat évi gazdálkodás teljesítésének adatai. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. Véleményeztetés A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Költségvetési és Ügyrendi Bizottság véleményezi. A véleményét a Képviselő-testület előtt ismerteti. 1. Általános rendelkezések 1. - hoz: A rendelet hatálya a Sükösd Nagyközségi Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki hoz: 2. Az Önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése A rendelet tervezet 2. pontja az Önkormányzat saját, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Sükösdi ÁMK önkormányzati szintű összesített adatait tartalmazza hoz: 3. Az Önkormányzat évi saját költségvetésének teljesítése Az Önkormányzat évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege: ezer Ft, - teljesített bevételi főösszege: ezer Ft. A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 68 %-ra, - a bevételek 98 %-ra teljesültek. A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető. 2

3 Az Önkormányzat évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a teljesített költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete ezer forint többlet A bevételek A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlító módon tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit. A bevételek a következők szerint alakultak: Ezer forintban évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % A B C D E F 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) % 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása % 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása % 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása % 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása % 1.5. Működési célú központosított előirányzatok % 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) % 2.1. Elvonások és befizetések bevételei % 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei % ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) % 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei % ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) % 4.1. Helyi adók ( ) % Vagyoni típusú adók % Termékek és szolgáltatások adói % 4.2. Gépjárműadó % 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek % 5. Működési bevételek ( ) % 5.1. Készletértékesítés ellenértéke % 5.2. Szolgáltatások ellenértéke % 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke % 5.4. Tulajdonosi bevételek % 5.5. Ellátási díjak % 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó % 3

4 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek % 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek % 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) % 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú kölcsönök visszatérülése % 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz % ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) % 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) % Előző év költségvetési maradványának igénybevétele % Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) % Államháztartáson belüli megelőlegezések % Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) % 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) % A fentiek alapján a teljesített költségvetési bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi előirányzatok jelentették: - B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (33,56 %) - B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30,49%) Az egyes bevételek bemutatása Az önkormányzat működési támogatásai: 4

5 Az önkormányzat működési támogatásai 100%-ra teljesültek 2015-ben. A havi igénylések alapján járó támogatásokat 100%-ban megkaptuk. Működési célú támogatások: A működési célú támogatások között szerepelnek a Munkaügyi Központtól kapott támogatások eft, területalapú támogatás az MVH-tól eft, diákmunka támogatása a Munkaügyi Központtól 876 eft, Emberi Erőforrások Minisztériumától IPR támogatás 104 eft, a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok bevétele eft, a védőnői szolgálat működési támogatása eft, a mezőőri szolgálat támogatása eft, Felhalmozási célú támogatások: Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között szerepel az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiiírt pályázaton elnyert eft, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert eft támogatás, a terepjáró beszerzéshez elnyert eft és a KEOP /N/ pályázaton elnyert eft támogatás. A közhatalmi bevételeink 96%-ra teljesültek: Magánszemélyek kommunális adója eft Iparűzési adó eft Gépjárműadó eft Késedelmi pótlék 225 eft Egyéb bírság 78 eft Egyéb közhatalmi bevétel 105 eft. Működési bevételek teljesülése 94%: A működési bevételek között szerepelnek a felesleges készletek értékesítésének bevételei, a temetkezéssel kapcsolatos bevételek, az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, az étkezési díjak bevételei, az ételfutár szolgálat bevételei, a bankszámlán lévő pénzeszközök után kapott kamatbevételek és a biztosítótól kapott kártérítések. Működési célú átvett pénzeszközök: A működési célú átvett pénzeszközök között a civil szervezeteknek és a lakosságnak nyújtott visszatérítendő kölcsönök bevételei szerepelnek. Finanszírozási bevételek: A finanszírozási bevételek tételei között az előző évi maradvány igénybevételét és a december hónap végén a Kincstártól kapott évi támogatás előlegét találjuk. Az összes teljesített költségvetési bevételen belül: - a kötelező feladatok bevételei: ezer Ft, - az önként vállalt feladatok bevételei: ezer Ft, - az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft. A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel való összehasonlíthatóság érdekében a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási előirányzat csoportra. Az Áht. 6. (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: - B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer forint - B3 Közhatalmi bevételek ezer forint - B4 Működési bevételek ezer forint - B6 Működési célú átvett pénzeszközök ezer forint 5

6 Működési bevételek előirányzat csoport összesen: ezer forint Az Áht. 6. (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: - B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer forint - B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: ezer forint Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek A költségvetési rendeletben rendelkezni kellett az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről. Az ilyen teljesített bevételeket a zárszámadási rendelet is tartalmazza A kiadások A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat költségvetési működési és fenntartási kiadási előirányzatait. Az önkormányzati kiadások a kiemelt előirányzat csoportok szerint a következők szerint alakultak: Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés Ezer forintban A B C D E F 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % 1.3. Dologi kiadások % 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 1.5 Egyéb működési célú kiadások % az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések % % Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre % Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre % Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre % 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) % 2.1. Beruházások % ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6

7 2.3. Felújítások % ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) % 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. Intézményfinanszírozás % 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) % 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) % Az összes költségvetési kiadáson belül a teljesített: - a kötelező feladatok kiadásai: ezer Ft - az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer Ft - az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak: Adatok ezer Ft-ban 7

8 Működési költségvetési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Teljesítés megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva K1 Személyi juttatások % 40,32% K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % 8,16% K3 Dologi kiadások % 30,49% K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai % 16,65% K5 Egyéb működési célú kiadások % 4,39% Összes működési kiadás % 100,00% A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak Adatok ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Teljesítés megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva K6 Beruházások % 36,69% K7 Felújítások % 63,31% K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások % 0,00% Összes működési kiadás % 100,00% A teljesített beruházási és felújítási kiadásokat a rendelet tételesen tartalmazza. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete Az egyenleg a következők szerint adódik: Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási Összesen Finanszírozási Mindösszesen

9 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet tartalmazza. A tartalék Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege: ezer Ft, módosított előirányzata: Ft. Az általános tartalék felhasználását és alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat céltartalékot évben nem képzett hoz: 4.1. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetése A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza. A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege ezer Ft - teljesített bevételi főösszege ezer Ft. A bevételek a következők szerint alakultak: Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 9 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés % A B C D E F Bevételek 1. Működési bevételek ( ) % 1.1. Készletértékesítés ellenértéke % 1.2. Szolgáltatások ellenértéke % 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek % 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) % 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről % ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek % 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( )

10 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök % 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) % 9. Finanszírozási bevételek ( ) % 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele % 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) % 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) % A Sükösdi Polgármesteri Hivatal fő bevétele az önkormányzattól kapott intézmény finanszírozás és a Sükösd-Csanád Viziközmű Társulattól kapott működési célú átvett pénzeszköz. A Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Ezer forintban Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % 1.3. Dologi kiadások % 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások % 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) % A költségvetési egyenleg a következők szerint adódik: Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Ezer forintban Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási Összesen Finanszírozási Mindösszesen A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 96 %-ra, - a bevételek 99,7 %-ra teljesültek. 10

11 A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető hoz: 4.2. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetése A Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza. A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege ezer Ft - teljesített bevételi főösszege ezer Ft. A bevételek a következők szerint alakultak: Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 11 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés % A B C D E F Bevételek 1. Működési bevételek ( ) % 1.1. Készletértékesítés ellenértéke % 1.2. Szolgáltatások ellenértéke % 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek % 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) % 9. Finanszírozási bevételek ( ) % 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele % 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) % 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) %

12 Az ÁMK fő bevétele az önkormányzattól kapott irányító szervi támogatásból és a terembérleti díjakból származik. Az ÁMK kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Ezer forintban Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % 1.3. Dologi kiadások % 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások % 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) % A költségvetési egyenleg a következők szerint adódik: Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási Összesen Finanszírozási Mindösszesen A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 96,4 %-ra, - a bevételek 99,6 %-ra teljesültek. A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető hoz: 5. Egyéb rendelkezések A Polgármesteri Hivatal és az ÁMK évi maradványát az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel javaslom elvonni és az önkormányzat saját maradványával együtt általános tartalékba helyezni. A rendelettervezet előterjesztéséhez az Áht. 91. (1) és (2) bekezdését figyelembe véve az alábbi mérlegeket és kimutatásokat csatoljuk: 12

13 1. számú melléklet: Költségvetési mérleg 2. számú melléklet: Pénzeszközök változásának bemutatása 3. számú melléklet: Többéves kihatással járó döntések 4. számú melléklet: Közvetett támogatások 5. számú melléklet: A helyi önkormányzat adósságának állománya 6. számú melléklet: Vagyonkimutatás 7. számú melléklet: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 8. számú melléklet: A tartalék alakulása 9. számú melléklet: Pénzmaradvány kimutatás hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Záró rendelkezések Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: nem jelentős, b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 13

14 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a évi zárszámadás tárgyában. Kelt: Sükösd, május 18. Tamás Márta sk. Polgármester 14

15 Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016 (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról (Tervezet) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza: a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását, c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. 2. Az Önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete ezer forint többlet. 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek ezer forint d) B4 Működési bevételek ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök ezer forint 1

16 g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen ezer forint (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ezer forint. (3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) K1 Személyi juttatások ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer forint c) K3 Dologi kiadások ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások ezer forint f) K6 Beruházások ezer forint g) K7 Felújítások ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen ezer forint (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: ezer forint. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként aa) Tárgyaló asztal óvoda ab) Vízadagoló óvoda ac) Tolóajtós szekrény 3 db Műv. Ház ac) Kisértékű eszközök - Közműv.érd.növ.támog. ad) Tornagerenda Iskola ae) Mixer Konyha af) Olajsütő Konyha ag) Hűtő Konyha ah) Öltöző szekrény (4 db) Konyha ai) Vízadagoló Polg. Hiv. aj) Kávéfőző Polg. Hiv. ak) Címke nyomtató és vonalkód olvasó Polg. Hiv. al) Zászlók Önkorm. am) Terepjáró beszerzés - MVH pályázat an) Fűkasza Startmunka ao) Benzinmotoros szivattyú Startmunka ap)traktor Startmunka aq) Több fejes ágyeke Startmunka 47 ezer forint, 84 ezer forint, 158 ezer forint, 302 ezer forint, 173 ezer forint, 100 ezer forint, 290 ezer forint, 527 ezer forint, 210 ezer forint, 44 ezer forint, 16 ezer forint, 164 ezer forint, 108 ezer forint, ezer forint, ezer forint, 192 ezer forint, ezer forint, 762 ezer forint, 2

17 ar) Mélytárcsa Startmunka as) Önjáró öntöződob Startmunka at) Kisértékű tárgyi eszközök Közfoglalkoztatás au) Tájház vásárlás Dózsa Gy. út 54. av) Petőfi utcai útépítés aw) Ságvári utcai útépítés b) teljesített felújítási kiadások felújításonként ba) Tornacsarnok vizesblokk felújítás bb) Polg. Hiv. villamoshálózat felújítása bc) Eü. Közp. felújítása pályázat bd) Műv.Ház ajtócsere - Közműv.érd.növ.támog. be) Vizesblokk felújítása Iskola bf) Bajavíz vízhálózat felújítás bg) KEOP - napelemes pályázat 762 ezer forint, 953 ezer forint, 762 ezer forint, ezer forint, 568 ezer forint, 460 ezer forint. 360 ezer forint, ezer forint, ezer forint, 110 ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint. (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése a) Rendszeres szociális segély ezer forint, b) Lakásfenntartási támogatás ezer forint, c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer forint, d) Helyi megállapítású közgyógyellátás 86 ezer forint, e) BURSA 670 ezer forint, f) Arany János tehetséggondozás 130 ezer forint, g) Települési támogatás-gyógyszerkiadásokhoz ezer forint, h) Települési támogatás-lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz ezer forint, i) Települési támogatás-rendkívüli kiadásokhoz ezer forint, j) Átmeneti segély 9 ezer forint, k) Települési támogatás-pénzbeli családi szociális segély ezer forint, l) Települési támogatás-iskolakezdési támogatás ezer forint, m) Települési támogatás-kelengye támogatás 570 ezer forint, n) Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok ezer forint, o) Óvodáztatási támogatás 90 ezer forint, p) Köztemetés 180 ezer forint, q) Szociális tüzifa támogatás ezer forint. (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. (7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, 5. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: 3

18 a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint többlet, b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint többlet,. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti évi teljesített többletét Tartalékba helyezi. 6. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 50 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások: Ssz. Projekt megnevezése Projekt összes kiadása Projekt összes bevétele ezer Forintban Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz 1. KEOP /N/ "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Sükösdön" A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása Összesen (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege ezer forint, melyből: a) az általános tartalék: ezer forint, b) a céltartalék: 0 ezer forint, (2) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. 3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 9. (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, 4

19 b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete ezer forint többlet. 10. A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek ezer forint d) B4 Működési bevételek ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen ezer forint (2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: ezer forint, b) felhalmozási bevételek: ezer forint. 11. A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer forint c) K3 Dologi kiadások ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások ezer forint f) K6 Beruházások ezer forint g) K7 Felújítások ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások ezer forint (2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. 5

20 (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 12. (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 15 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 55 fő. 13. Az önkormányzatnak a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: Fennálló kötelezettségek: A B C D Futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi határideje Kezessségvállalás a Sükösd-Csanád Víziközmű Társulat részére Kötelezettség összesen(eft) Összesen Saját bevételek: A B C Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege 1 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Összesen A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése 6

21 14. (1) A Képviselő-testület a(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szervhez nem tartozó, évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete ezer forint többlet. 15. A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint d) B4 Működési bevételek 42 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen ezer forint (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 34 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 16. A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer forint c) K3 Dologi kiadások ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások ezer forint f) K6 Beruházások 0 ezer forint g) K7 Felújítások 0 ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások ezer forint (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 410 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: ezer forint. 7

22 (3) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 17. (1) A képviselő-testület a(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 14 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő. (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése 18. (1) A Képviselő-testület a(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szervhez nem tartozó, évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete ezer forint többlet. 19. A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint d) B4 Működési bevételek ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen ezer forint (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 6 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 8

23 20. A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer forint c) K3 Dologi kiadások ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások ezer forint f) K6 Beruházások 0 ezer forint g) K7 Felújítások 0 ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások ezer forint (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 21. (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 21 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő. (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő. 5. Egyéb rendelkezések 22. A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat évi pénzmaradványát ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványát ezer Ft-ban, a Sükösdi ÁMK évi pénzmaradványát ezer Ft-ban hagyja jóvá. 23. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezer Ft összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát ezer Ft összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi. ( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön. 6. Záró rendelkezések 24. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kelt: Sükösd, május 25. 9

24 P.H... Tamás Márta Bánné dr. Raffai Gyöngyi Polgármester Jegyző A rendelet kihirdetve: Kelt: Sükösd, P.H. Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 10

25 1. számú melléklet Sükösd Nagyközségi Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft KIADÁSOK Rovat Megnevezés Önkorm. Polg. Hiv. ÁMK Összesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen BEVÉTELEK Rovat Megnevezés Önkorm. Polg. Hiv. ÁMK Összesen B1 Működési célú támogatás államháztartáson belül B3 Közhatalmi bevétel B4 Intézményi működési bevétel B6 Működési célú átvett pénzeszköz Működési bevételek összesen B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevétel B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

26 2. számú melléklet Pénzkészlet változása 2015 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Általános Művelődési Központ Önkormányzat Összesen: Pénzforgalmi bevétel Polgármesteri Hivatal Általános Művelődési Központ Önkormányzat Összesen: Pénzforgalmi kiadás Polgármesteri Hivatal Általános Művelődési Központ Önkormányzat Összesen: Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Általános Művelődési Központ Önkormányzat Összesen:

27 3. számú melléklet Több éves kihatással járó döntések adatok ezer forintban Sorszám Kedvezményezett Döntés tárgya Összesen Sükösd-Csanád Viziközmű Társulat készfizető kezességvállalás Összesen

28 4. számú melléklet Közvetett támogatások Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. tevékenység után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 16. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: 16

29 5. számú melléklet Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás A B C D E F G H=(D+ +G) I=(C+H) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 17

30 6. számú melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről adatok ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Önkorm. Polg. Hiv. ÁMK Összesen A B C D E F I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Beruházások, felújítások ( ) Forgalomképtelen beruházások, felújítások Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. Készletek II. Értékpapírok 47. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK ( ) I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

32 VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról év FORRÁSOK Sorszám adatok ezer forintban Önkorm. Polg.Hiv. ÁMK Összesen A B C D E F I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE ( ) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

33 7. számú melléklet A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása Sorszám Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés összege (Ft-ban) 1. Bajavíz Kft alapítói vagyon Nemzetiségi Kulturális Alapítvány alapítói vagyon Vaskúti Szilárd Hulladéklerakó Homokhátsági Hulladéklerakó ÖSSZESEN: Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) 21

34 8. számú melléklet A tartalék évi alakulása Sorszám Megjegyzés Összeg 1. Tartalék 2% (eredeti előirányzat) Prémiumévek program támogatása (2014. IV. negyedév) Támogatás Térségi Családsegítő Szolg Előző évi maradvány Megelőlegezés visszafizetése Szakképzés óvoda Terepjáró beszerzés önrész Startmunka mintaprogram - Paprika Szürte település támogatása Rákóczi Szövetség támogatása MVH - területalapú támogatás Gépjármű bérbeadás Rendezvényi étkeztetés Egyéb bevétel Késedelmi pótlék ÁMK előző évi maradványa PH előző évi maradványa évi normatíva elszámolása Köznevelési feladatok támogatása (pótigény) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Eü. Központ felújítása) önerő Szolgálati lakás bejárati ajtó csere Üzemanyag túlfogyasztás Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Művelődési Ház rendezvényeinek támogatása Ingatlan vásárlás (tájház) Pályázatírás díja (terepjáró beszerzés) Búza termesztés bevétele Közművelődési érdekeltségnövelő támog. pályázat önerő Felesleges készlet Közvetített szolgáltatások Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Területalapú támogatás Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása Miniszterelnökség - Anna Napok támogatása Magánszemélyek kommunális adója Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

35 38. Közfoglalkoztatás támogatása Előirányzat zárolás PH Előirányzat zárolás ÁMK Köznevelési feladatok támogatása (pótigény) Mezőőri szolgálat támogatása Területalapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása Fűszerpaprika értékesítése - Startmunka mintaprogram Bérbeadásból származó bevétel Szolgáltatásból származó bevétel Ingatlanok bérbeadása Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Államháztartáson belüli megelőlegezések Iskolaműködtetés támogatása Közvetített szolgáltatások Közfoglalkoztatás bérköltsége Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság bevétel Egyéb bevétel Késedelmi pótlék Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás Üzemanyag kártya kedvezménye Összesen

36 9. számú melléklet Maradványkimutatás Önkormányzati szintű összesített adatok adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Összeg 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) 0 C) Összes maradvány (=A+B)

37 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79) Fax:(36-79) BAJAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG évi BESZÁMOLÓ

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) DR. SZÜTS ÁDÁM A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Tömörd

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról 1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) 1. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben