M E G H Í V Ó február 11-én (csütörtök) órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására"

Átírás

1 Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 11-én (csütörtök) órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácsterem fsz.4. Napirend: 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság 2. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgatór Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3. Javaslat a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgatór Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Javaslat a Gyáli-Városgazda i Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgatór Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Gyál, február 5. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

2 Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata költségvetési rendeletének megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24.. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 33. (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat valamint, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemei költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló előterjesztését a Képviselő-testület február 11-i ülésére beterjesztem. A jelenleg beterjesztett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, hitelfelvétellel nem számol, így az abban foglaltak módosítására teendő javaslatok esetén kérem annak mind a bevételi, mind a kiadási oldalát meghatározni. A rendelettervezet adataiból látható, hogy a év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind a Gy.T.H. Kft., mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól. A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia: - a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bontásban, - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, - az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, - elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot. Az ÁHT 24.. (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni: a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,

3 2 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerint. Az ÁVR 27. (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 6. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egyeztetés megtörtént. A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült: 1. szöveges előterjesztés, 2. szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4.). A. munkatáblák összehasonlítás céljából tartalmazzák a évi és a évi eredeti előirányzatokat, a évi várható teljesítés adatait, valamint a tervezett előirányzatokat. A 3. sz. munkatábla összehasonlítás céljából csak a évi eredeti előirányzatokat és a tervezett előirányzatokat tartalmazza. 3. a költségvetési rendelet, 4. a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok. (1-20). A fentiek szerint elkészített költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. Gyál Város Önkormányzatának bevételei 1. Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2. sz., COFOG kód szerinti bontását a rendelet tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok működési támogatása Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülről soron került megtervezésre a mezőőri működtetésre jogszabály alapján járó támogatás Ft/mezőőr/hó összege. Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az építményadó, bevétele. Az adóbevételt a évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük, hogy a helyi adó rendeletünk szerint január 1-től mentesítettük a magánszemélyeket a lakás céljára szolgáló épületeik utáni adófizetési kötelezettség alól, valamint a meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt is. Termékek és szolgáltatások adói A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az iparűzési adó bevétele, a gépjárműadó bevétel Önkormányzatot megillető 40 %-a, és a talajterhelési díj bevétele. A bevételeket ez esetben is a évre kivetett összegek és a évi tényszám alapján terveztük, figyelembe vettük az egyes adónemekben meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt. Egyéb közhatalmi bevételek Itt került tervezésre a mezőőri járulékból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó bevétel, valamint a Peremvárosi Horgász Egyesület által fizetendő haszonbérleti díj összege.

4 3 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Itt került tervezésre a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal részére a Rákóczi u sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. Tulajdonosi bevételek Ezen a rovaton kerültek tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevételei, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. Ellátási díjak Az ellátási díjak rovaton került tervezésre intézményenkénti bontásban az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. Kiszámlázott általános forgalmi adó Ezen a rovaton került tervezésre az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. Kamatbevételek Itt került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származó kamatbevétel összege. Működési célú átvett pénzeszközök Ezen a soron nem került bevétel tervezésre. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatás A felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Uniós) soron került tervezésre a KEOP pályázat keretében hulladékgazdálkodási feladatokra a támogatási szerződésben meghatározott utolsó lehívás összege. Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése Ezen a rovaton került tervezésre az Gyál, Magyar u. 4. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel összege. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összegének megtérülése. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) tételei között került megtervezésre az M0 melletti terület szabályozási terve kapcsán még hátralévő összeg. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a évi maradványból e Ft maradvány összege (ebből e Ft. a Bartók tagóvoda bővítésére és a központi finanszírozás előlegeként decemberben megkapott összeg, e Ft pedig a szabad pénzmaradvány).,a évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a évi maradvány összegét pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk, de a betervezett összegnél magasabb lesz. 2. Polgármesteri Hivatal bevételei A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a rendelettervezet 9. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Ezen a rovaton került tervezésre az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. Működési bevétel Itt került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele.

5 4 Ezen a soron került megtervezésre továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint továbbszámlázandó összege. Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. A Kertváros Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre. Szintén itt került tervezésre az esküvői szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetendő ÁFA összege is. Felhalmozási célú bevételek A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 3. Intézmények bevételei Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10. sz., COFOG kód szerinti bontását a 11. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények étkeztetéssel kapcsolatos bevételei kerültek tervezésre. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. Gyál Város Önkormányzatának kiadásai 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások A működési célú kiadások részletezést a rendelettervezet 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete tartalmazza. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ezen a rovaton került tervezésre a két fő mezőőr alapilletményének összege, a közlekedési költségtérítésének összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege. Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze. Külső személyi juttatások A külső személyi juttatások soron került megtervezésre a polgármester, alpolgármester alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő közlekedési költségtérítés összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint megbízási díjra összeg.

6 5 Munkaadókat terhelő járulékok Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. Dologi kiadások Készletbeszerzés Ezen a rovaton került tervezésre a mezőőrök formaruha juttatásának összege. Kommunikációs szolgáltatás Az informatikai szolgáltatások között kell megtervezni többek között az adatrögzítésre, az adatfeldolgozásra, az internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. Ennek megfelelően itt került megtervezésre a KATAWIN kataszteri program használatáért, a földmérési alaptérképre, a honlap karbantartására, valamint a Helpynet Kft részére a szerződés szerint fizetendő összeg. Szolgáltatási kiadások A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, a Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre a nyári gyermekétkeztetés kiadásaira összeg. A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére az ott tartott esküvők kapcsán fizetendő díj összege. A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre a Pest Megyei Kormányhivatalnak továbbszámlázott szolgáltatások összegei. Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj összege. A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron került megtervezésre a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre a veszélyes hulladék elszállításának költsége, a 70 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, a csekkes befizetések miatt a Postának fizetendő díj összege. Itt került továbbá tervezésre az erdészeti szakirányításért fizetett összeg. Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások A kiküldetések kiadásai soron a belföldi kiküldetési rendelvény alapján fizetendő költségekre került összeg tervezésre. A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre többek között a televíziós műsor készítésére a Williams Televízió részére fizetett összeg, a Baba-projektre és egyéb marketing kiadásra fizetendő összeg. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ezen a rovaton került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó várható kamatkiadás összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, valamint eljárási díjakra fizetendő díj összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások bontásban kellett tervezni. Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi jogszabályokat. Egyéb működési célú kiadások A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre soron került megtervezésre az ASP pályázat keretében kapott összegből esetlegesen visszafizetendő 2 millió Ft összege. Ennek visszafizetésére azért kerülhet sor, mert Önkormányzatunk nem csatlakozott évben az ASP gazdálkodási szakrendszerhez. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére fizetendő támogatás, a Kertváros Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a feladatellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg, a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított finanszírozás összege, valamint a polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg.

7 6 Itt került továbbá tervezésre a BKK-nak a buszjáratok közlekedtetéséért fizetendő támogatás összege. Tartalékok A tartalékok általános és céltartalék összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak összege. Itt került tervezésre forrás a hóeltakarítás kiadásaira. Felhalmozási célú kiadások A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. Beruházások A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege külön soron szerepel. A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre: immateriális javak beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. Felújítások A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre, külön soron szerepel az áfa összege. A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás, buszmegállók felújításának költsége. Egyéb felhalmozási kiadások Itt került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Ezen a soron került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 4 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. ÁHT-on belüli megelőzések Ezen a tételen került megtervezésre a támogatásra december végén kapott előleg összege. 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó Ft (bruttó Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) összeg. A külső személyi juttatások között került megtervezésre az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összegét a évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét. Dologi kiadások A készletbeszerzések között került tervezésre az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének

8 7 összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, munkaruha, formaruha beszerzésének költsége. A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre a telefonköltség,, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá tervezésre a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege. A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk össze. Felhalmozási célú kiadások Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlásainak összege, úgymint pl. szünetmentes akkumulátor, Windows XP cseréje, nyomtatók, 4 db laptop, 2 db szalagos számológép, 1 db hangrögzítős és 3 db mobiltelefon (Helpynet miatt) beszerzése. 3. Intézmények kiadásai Az Önkormányzat által fenntartott gazdálkodási egységgel nem rendelkező intézmények évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján. Munkaadókat terhelő járulék A munkaadókat terhelő járulékok összegét a évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegét. Dologi kiadások A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett összegeit tartalmazzák. Felhalmozási célú kiadások Ezen a soron a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege került tervezésre. A rendelettervezet 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban. A rendelettervezet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak részére biztosított térítési díjkedvezmény összegét. Az ÁHT 29/A..-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. sz. melléklete tartalmazza. A rendelettervezet 15. számú melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban.

9 8 Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a rendelettervezet 16. sz. melléklete, a le nem zárt Eu-s pályázatok összefoglaló adatait a 17. sz., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem a kötelező és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a rendelettervezet 19. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a rendelettervezet 20. sz. melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Gyál Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szívesedjenek. Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló évi 0 e Ft, évi 0 e Ft, és a évi 0 e Ft várható kötelezettségeit elfogadja. 2. az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett Gyál Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott évi e Ft, évi e Ft, és a évi e Ft várható bevételeit elfogadja Határidő: Felelős: azonnal Polgármester. A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Diera Éva irodavezető Gyál, február 3. Pápai Mihály polgármester

10 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s évi évi erdeti ei teljesítés 2016.eredeti ei. B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen:

11 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s évi évi erdeti ei teljesítés eredeti ei. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B Mezőőri támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Természetbeni Erzsébet utalványok Bursa ösztöndíj támogatás 375 Bethlen Gábor Alap támogatás ÁROP 3. A.2 pályázat ASP pályázat Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói B Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek B Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel Működési bevételek B Áru és készletértékesítés bevétele B Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj 6 Bérleti díj Hiteles Kft Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület Ellátási díjak B Átadott intézmények étkezési bevételei Ady Endre Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola Nyári napközi 271 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó B Áfa visszatérítés B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosítók által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Comenius pályázat Erste Bank Zrt. támogatás

12 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s évi évi erdeti ei teljesítés eredeti ei. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támog. B Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B Óvodai kapacitásbővítés támogatása Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B Bölcsőde bővítése Kistérségi támogatás KEOP pályázat hulladékkezelés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Felhalmozási bevétel B Ingatlanok értékesítése B Gép berendezés értékesítése 386 Kölcsön visszatérülés B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B MO melletti terület szab.terv Csatorna befizetések Finanszírozási bevételek B Maradvány igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Önkormányzat bevételei összesen:

13 3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés évi megalapozó felmérés megalapozó felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz sz. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 0 0 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

14 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatsz ám évi évi teljesítés eredeti ei. Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás K Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Szociális támogatás Fogl.egyéb személyi Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok K Irodaszer beszerzés K Hajtó- és kenőanyag K Munka és védőruha K Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatás igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatás K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Közvilágítás K Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K Átadott intézmények rezsi kiadásai K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Kodály Z. Műv. Isk Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K Számlázott szellemi tevékenység K Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai K Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak K Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K

15 Megnevezés Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Rovatsz ám évi évi teljesítés 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban eredeti ei. Szállítási szolgáltatás K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K BKV K Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propaganda kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Kártérítések K Egyéb különféle dologi kiadások K Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint) K355 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K Betegséggel kapcsolatos ellátások K Méltányossági közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások K Lakhatási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások K Önkormányzati segély Települési támogatás Rendszeres szociális segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog "Kertváros" Önkorm. Társulás támog tagdíj működési hozzájárulás normatív támog Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n kívülre K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közbiztonsági Alapítvány támogatása Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog BKK buszjáratok

16 Megnevezés Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Rovatsz ám évi évi teljesítés 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban eredeti ei. Iskolai alapítványok támogatása Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék

17 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjed. 2. Gyál Város Önkormányzata költségvetése bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, felhasználását a 16. (2) bekezdésében szabályozza. (6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. számú melléklet szerint e Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet, kormányzati funkciónkénti bontásban a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

18 2 (10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket, valamint a megbízási jogviszonyban résztvevőket együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 28.. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt. (12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Gyál Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtási szabályai 3. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. A 2 (1) bekezdés szerinti e Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat. 5. Az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó előirányzat túllépést okozó kötelezettséget nem vállalhatnak 6. (1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. -ában foglaltak az irányadók. (2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 35. -ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja. (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. -a vonatkozik. 7. (1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja. (2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

19 3 8. Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. 9. Az önkormányzati intézmények a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával az ÁVR. 36. (2) bekezdésében meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak. 10. (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen. (3) A személyi juttatások előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetőleg a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. E kifizetés a személyi juttatási előirányzat 12 %-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. 11. Az önkormányzati intézmények a évben feladatelmaradás miatt jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás és egyes közoktatási feladatokra jogosulatlanul igénybe vett kiegészítő támogatás központi költségvetés javára történő visszafizetését és annak kamatait a maradványuk terhére kötelesek teljesíteni. 12. Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel. 13. A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a források megteremtődnek. 14. A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés lehetőségét. 15. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél. (2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 16. (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg. (2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott e Ft összeg és a céltartalék 5. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Mötv pontjában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a Gazdálkodásról szóló szabályzat tartalmazza. 17. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben helyezze, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

20 4 18. (1) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a fent felsorolt számlák csak nulla egyenleget mutathatnak. (2) Az Önkormányzat gépjárműadó bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a MÁK által meghatározott számlára átutalni. (3) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat. (4) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében. (5) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára átutalni. (6) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték megnevezésű számlára átutalni. 19. (1) Az önkormányzati intézmények a maradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően. (2) Az önkormányzati intézmények maradványáról az Áht. 86. (5) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselőtestület jogosult dönteni. 20. Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. 21. (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni. (3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatásmegrendelési céllal juttatott támogatásokat amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel A Képviselő-testület az ÁHT (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérek, a költségtérítések, a segélyek, a közfoglalkoztatottak részére történő bérek, a reprezentációs kiadások, az elszámolásra felvett előlegek 200 e Ft összegéig, a 200 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzések, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetéseire terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím felvételét engedélyezze. 23. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozását az Önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali

21 5 működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítási összeg mértékéig az iparűzési adó bevételből, az azon felüli részt az építményadó bevételből biztosítja. 24. A Képviselő-testület a Lakásépítési számlára befolyt bevételeket évben az ITS terveinek és a Városközpont tanulmánytervének elkészítésére fordítja A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz hogy jogosult az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 4. Záró rendelkezések 26. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

22 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek 100 Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 0 3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 0 K i a d á s o k összesen:

23 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B Mezőőri támogatás Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói B Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek B Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel Működési bevételek B Áru és készletértékesítés bevétele B401 0 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 Bérleti díj DPMV Zrt 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 903 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Hiteles Kft 100 Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 125 Ellátási díjak B Átadott intézmények étkezési bevételei Ady Endre Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 720 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 0

24 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támog. B Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B21 0 Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B KEOP pályázat hulladékkezelés Felhalmozási bevétel B Ingatlanok értékesítése B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 855 Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B MO melletti terület szab.terv Finanszírozási bevételek B Maradvány igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Önkormányzat bevételei összesen:

25 3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz sz. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás 0 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

26 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás K Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os 99 Munkáltatói személyi jövedelamadó 106 Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok K Munka és védőruha K Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatás igénybevétele K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Közvilágítás K Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K Átadott intézmények rezsi kiadásai K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Kodály Z. Műv. Isk. 111 Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak K Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propaganda kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K Kártérítések K Egyéb különféle dologi kiadások K

27 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K42 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Lakhatási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások K Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog "Kertváros" Önkorm. Társulás támog tagdíj működési hozzájárulás normatív támog Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog GY.T.H. szemétszállítás támogatása BKK buszjáratok Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék

28 Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Közbiztonság támogatása FEGY támogatása (átjelző központ) Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Pályázattól függő beruházások önrésze (pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése, Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása) Közút karbantartás KFT eszközbeszerzés, felújítás Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés Céltartalék összesen: Általános tartalék 5 000

29 6. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások M e g n e v e z é s Beruházások K Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K Járdafelújítás tervezési munkái 430 Milleneumi park terv 230 ITS terveinek elkészítése Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv Városközpont tanulmányterv Gördülő fejlesztési terv 600 Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv Ingatlanok beszerzése,létesítése K Gyál-felső Vasútállomás Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások Kistérségi Szolgáltató Központ Sporttelep fejlesztés Bartók óvoda felújítás, bővítés Tátika Óvoda felújítás Víznyerő kutak létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Liliom Óvoda eszközbeszerzés Bartók tagóvoda bútorbeszerzés Önkormányzati gépkocsi vásárlás Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 Beruházási Áfa K Felújítások K Ingatlanok felújítása K Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása Szikkasztóárkok 550 Felújítási áfa K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Finanszírozási kiadások K Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések

30 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

31 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

32 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen

33 8. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek 100 Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek 0 Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 0

34 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány 0 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei COFOG összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

35 Intézmények bevételei és kiadásai 10. sz. melléklet adatok e Ft-ban Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és VK Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen: #

36 11. sz. melléklet Intézmények adatok e Ft-ban bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen:

37 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: Cofog összesen

38 12. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám jan. 01-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Megbízási díjasok Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen Mindösszesen

39 13. sz. melléklet adatok e Ft-ban Közvetett támogatások év Megnevezés Bevételi terv év Engedmény év Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Ellátottak térítési díja - Bölcsőde Óvoda Iskola Ellátottak térítési díja összesen Közvetett támogatások mindösszesen:

40 14. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2.. (1) bek. szerinti saját bevételek köre Az önkormányzat saját bevételinek köre helyi adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

41 15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadói járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszk. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú átvett pénze Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási) ÁH-n belüli megelőlegezés Bevételek összesen: Kiadások összesen:

42 16. sz. melléklet adatok eft-ban Előirányzat felhasználási terv év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Mindösszesen :

43 17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai Gyáli Hulladékgazdálkodási Program Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KEOP-1.1.1/C/ Gyáli Hulladékgazdálkodási Program A gyáli hulladékgazdálkodás tárgyi eszközeinek és informatikai rendszerének fejlesztésével a hulladékgazdálkodás korszerűsítése Pályázat indulásának ideje Támogatási szerződéskötés ideje április 11. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás 0 Tényleges támogatás Tényleges önrész összege: 0 A beruházás várható összköltsége ,- Ft

44 Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 18. sz. melléklet adatok e Ft-ban Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Gyáli Hulladékgazdálkodási program Saját forrás és hazai támog. Liliom Óvoda felújítása Összesen :

45 Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai 19. sz. melléklet adatok e Ft ban Feladatok Bevételi előirányzat Működési célú támogatás (ktgvet.) Közhatalmi bevétel (helyi adók) Működési bevételek Működési célra átvett pe. ebből: Felhalm. Célú támogatás értékűbev. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei Óvodák működtetésének bevételei Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev Pénzbeli szociális juttatások 0 0 Bóbita Bölcsőde bevételei Társulás szociális és családvédelmi felad Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Igazgatási feladatok Önkormányzati bevétel Egyéb igazgatási feladatok A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Alapfokú művészeti oktatás Kodály Z. Zeneiskola bevétele B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás Önkormányzati bevétel Gépjárműadó bevétele C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)

46 Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási bev. (telekeladások) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) Nyújtott kölcsön bevételei ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ebből: Egyéb Önkormányzat működési i támogatás célú kiadások Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Tartalék Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások kötvénykiadáso k, kölcsönök KIADÁSOK A I. Működési kiadások Kötelező feladatok Település üzemeltetés Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közvilágítás Egyéb üzemeltetési 0 Iskolák működtetése Alapfokú nevelés, oktatás Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások 0 Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Egészségügyi ellátás Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Közmunka program 0 Sportfeladatok 0 Helyi közösségi közlekedés BKK támogaatás Közbiztonság Igazgatási feladatok Önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati kiadások Általános tartalék A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás 0 Polgármesteri keret

47 Közoktatási, közművelődési feladatok 0 Marketing és kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok 0 Közterületi rendezvények Támogatások Civil szervezetek támogatása Alapítvány, egyéb szervezetek támogatása Sportpálya üzemeltetés támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzat támog Társulások, Szövetségek tagdíja 0 0 Egyéb önkormányzati eseti pénzell. 0 B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Lakhatási támogatás Területi általános végrehajtó fel. 0 C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat) Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Kötvény törlesztés 0 Nyújtott kölcsön kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 20. sz. melléklet adatok e Ft-ban Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s terv évi terv évi terv évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozáci célú önkormányzati támogatás Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

49 20. sz. melléklet adatok e Ft-ban Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai M e g n e v e z é s terv évi terv évi terv évi terv K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen:

50 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft Gyál, Rákóczi F. u. 44. Telefon: (29) Fax: (29) Honlap: Iktatószám: 11/2016. Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervére Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve, amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja, részére eFt működési támogatást, 1.476eFt felhalmozási összeget és eFt-ot céltartalékon biztosít a költségvetésből. Határidő: december 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató G y á l, február 03. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

51 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft év ÜZLETI TERV

52 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA A Társaság munkatársai A Társaság működési köre A Társaság főbb tevékenységei, feladata A Társaság közhasznú feladatai A Társaság vállalkozási feladatai 5 3 PÉNZÜGYI TERV Célkitűzések, üzleti koncepció A Társaság tevékenysége Központi irányítás Konyha Ebrendészet Veszélyes hulladék kezelése Szállítási tevékenység A parkgondozási tevékenység Közútkarbantartás Karbantartás Hulladékgyűjtés Temetkezés Ingatlanüzemeltetés Városfejlesztés Oktatási intézmények üzemeltetése Beruházási, fejlesztési terv Felhalmozási kiadások Céltartalék 13 4 ÖSSZEFOGLALÁS 13 2/14.

53 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapítás: A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, a Társaság jogelődjét (Gyál Városüzemeltetési KHT) Gyál Város Önkormányzat, mint egyszemélyes tulajdonos alapította június 30-án, a 185/2000.(VI.22.) számú KT határozatával. Az alapítás célja az Önkormányzat közhasznú feladatai egy minden szempontból megfelelő szakértelemmel rendelkező társaság irányítása alá kerüljön. A Társaság Városfejlesztési részlege abból a célból jött létre, hogy elősegítse a különböző fejlesztési célú pályázatok megvalósítását, különös tekintettel a Városközpont rehabilitációját. Közhasznúsági fokozat: A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez. Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. cím: Honlap: Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviseletre jogosult személyek: Zsigovits Gábor és Donhauzer Ádám ügyvezető-igazgatók. 2.1 A Társaság munkatársai A Társaság jelenleg 92 fő betöltött álláshellyel rendelkezik, a év eleji létszámhoz képest 2 fővel gyarapodott. A korábbi évekhez képest a közmunkások létszáma összességében csökkent, amely munkaerőkre nem lehet tervezni ezzel a két fővel biztosítható a feladat ellátása. A Társaság városüzemeltetési részlegének irányítását Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt területek munkatársai segítik: Központi irányítás 6 fő Konyha 33fő Ebrendészet 1 fő Szállítás 2 fő Park gondozás 4 fő Közút karbantartás 2 fő Karbantartás 37 fő Hulladékgyűjtés 2 fő Temetkezés 2 fő 3/14.

54 A Társaság városfejlesztési részlegének irányítását Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató látja el. Munkáját 2 fő műszaki szakember segíti. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi. 2.2 A Társaság működési köre Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. Szerződés feladatellátásról elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41. (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Gyál Város Önkormányzat döntése alapján a Társaság működtetésével a a városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenységek pénzügyi szempontból leghatékonyabb és átlátható végzésének biztosítása mellett, az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben való megfelelés és a Társaság nonprofit jellegű működésének erősítése a cél. A Társaság működésének földrajzi kiterjedése a közhasznú tevékenységek szempontjából helyi, a településre korlátozódik. 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata főtevékenység: egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'08), Gyál Város Önkormányzat az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával, a gyáli általános iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatai január 1. napjával (külön szerződésben foglaltak alapján), augusztus 1-től az intézményi takarítás. 2.4 A Társaság közhasznú feladatai Gyál Város Önkormányzat működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére, továbbá a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, szállítása szeptember 7. napjától a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Gyál Város nevelési oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére, az állapotának megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása. Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása. Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék különösen az elhullott állat tetemének összegyűjtése, az gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás. Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális 4/14.

55 hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése, valamint rovar- és rágcsálóirtás. Személyszállítás Gyál Város Önkormányzat működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények, a bölcsőde, valamint az Érdi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola (külön megállapodás alapján) részére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között. Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása. Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és karbantartása. Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása. Gyál Város Önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátása. 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai A nonprofit gazdasági társaság üzletszerző gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Vállalkozási tevékenységek: Felnőtt étkeztetési szolgáltatás. Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül. Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység. Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása Takarítási feladatok ellátása 3 PÉNZÜGYI TERV A pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció A Társaság folyamatosan fejlődik, a kezdeti feladatok mellett új területekkel bővült profilja, melyhez a szükséges humán erőforrás is biztosított. Fő célkitűzések: minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során, forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat, mindez a gyáli lakosság környezetének javítását szem előtt tartva. 5/14.

56 3.2 A Társaság tevékenysége Központi irányítás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A központi irányításon összesen 6 fő betöltött (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő temetési ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő műszaki előkészítő) bérköltségét tervezte a Társaság. Éves bérköltségük a személyi jellegű kifizetésekkel (étkezési utalvány, belföldi kiküldetés) együtt várhatóan összesen EFt és EFt járuléka, melyben szerepel a Társaság egészére vonatkozó éves rehabilitációs adó (1.688 EFt). A Társaságnak 3 fő rehabilitált munkavállalója van. Dologi kiadások A központi irányítás munkaszámon került tervezésre több olyan kiadás, mely a Társaság több munkaterületét is érinti (FEGY távfelügyelet, a munka- és tűzvédelem, a poroltók javítása, felülvizsgálata, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói díj, üzemorvos, közbeszerzési eljárás, bank költség, biztosítási díj) A Társaság évre összesen 660 EFt hatósági díjat fizetett ki 2015.évben és ugyanennyit tervez az idei évben is a Nemzeti Agrárkamara és a NÉBIH részére. BEVÉTELEK A központi irányításon a folyószámlákon lévő banki kamat összege került tervezésre Konyha KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A 33 fő konyha dolgozó éves bérköltsége EFt, személyi juttatásai (bérlet, étkezési utalvány) EFt és munkaadói járulékai Eft. A két főzőkonyhán és a három melegítő konyhán összesen 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 2 fő ételszállító gépkocsivezető és 28 fő konyhai kisegítő dolgozik. Dologi kiadások A Társaság két főzőkonyhával (telephelyek: Gyál, Bartók Béla u. 75., és Gyál, Dobó Katica u.51.) és két melegítő konyhával (Gyáli Ady Endre Általános iskolában és Gyáli Zrinyi Miklós Általános iskolában) rendelkezik évben összesen adag készétel került elkészítésre és kiszállításra (ez a évitől adaggal több), melyből adag a közétkeztetést (ez a évitől adaggal kevesebb) és adag vendég étkezést vállalkozás jelleggel - (a évitől adaggal több) igénybe vevők részére készült. A év tervezett adagszám a évi tényadatok alapján készült. A Társaság egyik célkitűzése vált valóra a vendég étkezők számának növelésével. Ennek érdekében folyamatosan újít az étlapon, korszerűsíti az internetes rendelést. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet értelmében szeptember 7. napjától igényelhetik a közétkeztetésben részt vevő gyermekek a diabetikus étkezést, érvényes, szakorvosi igazolás alapján. Jelenleg 17 fő (bölcsődés 4 fő, óvodás 9 fő, általános iskolás 4 fő) él ezzel a lehetőséggel. A 6/14.

57 fóliázott, névre szóló készételeket az Eurest Kft. készíti és szállítja ki a Társaság főzőkonyhájára. Szükséges a két főzőkonyha eszközeinek folyamatos pótlósa, cseréje. A legtöbb konyhai eszköz a Társaság megalakulása (2000.év) óta használatban van. A konyhai szoftverek karbantartása havi 45 EFt kiadást jelent. Szükséges a rágcsálók írtása, HACCP felülvizsgálata, ellenőrzése. Zsírfogó tisztítására évente két alkalommal van szükség. A konyha két ételszállító teherautóval rendelkezik, meghatározott időre és helyre szállítják az ételeket. A gépjárművek karbantartási, javítási, üzemanyag költségei, valamint a biztosítások, gépjárműadók évente összesen nettó EFt-ba kerül évben a Társaságnak. ÁNTSZ bejelentési kötelezettség terheli a Társaságot január 1-től telephelyenként a Kémiai Biztonsági Szakrendszerben a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység miatt. Az eljárás szolgáltatási díj 8 EFt/telephely/év. A Társaságnak 8 telephely után kell fizetnie. BEVÉTELEK Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete értelmében a közétkeztetés térítési díja 10%-kal emelkedett január 1-től. Az optimális áremelés, a nyersanyagnorma fedezet miatt 20% lett volna évben a nyersanyag norma ismét felülvizsgálatra kerül, és amennyiben szükséges év adatai alapján valószínűsíthető újabb áremelésre tesz a Társaság javaslatot Ebrendészet KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő alkalmazott tervezett bérköltsége személyi juttatással együtt EFt és munkaadói járulékai 657 EFt. Dologi kiadások A telepen kialakításra került a gyepmester tartózkodó helyisége, valamint a telep villanyórájáról működik az állati melléktermékek gyűjtőhely hűtőgépe is, ez okozza a közművek emelkedését a évi tervhez képest. A gyepmesteri telep karbantartási anyag beszerzésre nettó 250 EFt, ebtartásra (száraztáp, gyógyszer, oltóanyag) nettó 330 EFt éves költség szükséges. A vásárolt száraz tápon kívül a Társaság nyers húst főz meg az állatok részére, melyet adományként kap. Víz és villamos áram van a telepen, gázvezeték nincs, ezért szükséges gázpalack vásárlása, mely az állati eledel főzésére szolgál. A gázpalackokat az előző évekhez képest olcsóbban szerzi a Társaság. Az ebrendészet által használt gépjármű éves karbantartási, biztosítási, üzemanyag tervezett költsége nettó EFt óta megnövekedett a gépjármű igénybevétele, más településeken végzett állatbefogás és elszállítás miatt. Az állatorvos vállalkozó éves díja változatlanul 760 EFt. BEVÉTELEK Az ebrendészet bevétele a környező településekkel kötött szerződés alapján, valamint a magánszemélyektől beszedett ebtartási díjból származik. Jelenleg Gyál, Felsőpakony és Üllő településeken látja el a Társaság a gyepmesteri tevékenységet. 7/14.

58 3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése KIADÁSOK évtől az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a korábbi évektől eltérően, a gyepmesteri telep mellett kialakított gyűjtőhelyen, hűtési technológiát alkalmazva áll rendelkezésre. Az új rendszer bevezetése megtakarítást jelent a korábbi évekhez képest. A lakosság a jelenleg kialakított rendszert elfogadta, a korábbi gyűjtőhelyen, illetve a korábbi egyéb hulladék illegális kihelyezése nem tapasztalható Szállítási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A két fő buszvezető bérköltsége EFt és járuléka EFt. Dologi kiadások Gyermekek és idősek szállítását végzi a Társaság napi rendszerességgel. A gépjárművek éves karbantartási, fenntartási (biztosítások, gépjármű adók, műszaki vizsga és üzemanyag) költsége nettó EFt évben elindult Némediszőlő Gyál menetrend szerinti buszjáratot a Társaság évtől az alacsony igénybevétel miatt csökkentette. Az Európai Unió szabályozásához igazodva szükséges a buszvezetőknek továbbképzésen részt venni, melynek éves költsége 150 EFt. BEVÉTELEK A Társaság bevétele Gyáli újság kiszállításából, az idősek és a gyáli iskolás gyermekek szállításából (Gyál-Némediszőlő) tevődik össze, mindösszesen nettó EFt és áfa/év A parkgondozási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Parkgondozási tevékenységen 1 fő kertész, 1 fő kazángépkezelő, 2 fő segédmunkás dolgozik. Éves bérköltségük EFt és járuléka EFt. Dologi kiadások Gyál város területén a kaszálás és parlagfű-mentesítés elvégzése, terek növényzeteinek, utcabútorainak gondozása, javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása, városközponthoz kapcsolódó parkosítás fontos feladat évben elkészült a Gyál Felső Vasútállomás rekonstrukciója, melynek során a parkosítással kapcsolatos feladatokat is Társaság látja el. Parkok és zöldterületek gondozására szükséges éves anyagköltség (növények, vegyszerek, szerszámok, egyéb fogyóanyagok, tisztítószerek, fűkaszáláshoz üzemanyag ) nettó eft. Parkgondozási tevékenységet egy évre tervezett fűnyíró traktor beszerzése, valamint egy évben beszerzett ötszemélyes, platós tehergépkocsi segíti, melynek tervezett fenntartási költségei nettó 628 EFt. 8/14.

59 BEVÉTELEK Parkgondozási tevékenységből származó bevétel magánszemélyektől, valamint a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparktól megrendelt fűkaszálásból tevődik össze. A évi tényadatokban szereplő 315 EFt a Milleniumi parkban okozott kártérítésből származik, melyet három fő fizetett ki a Társaság részére Közútkarbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő gépjárművezető és egy fő segédmunkás tervezett személyi jellegű kifizetései EFt és járuléka EFt. Dologi kiadások A közutak karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, pótlása és útburkolati jelek festése a felméréseket követően folyamatosan kerülnek elvégzésre évtől megkezdődött a felületzárt, pormentesített utak javítása, melyre folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a Társaság alvállalkozók bevonásával. Közútkarbantartáson egy platós gépjármű éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, adó, üzemanyag) költségre tervezett összeg nettó 894 EFt. BEVÉTELEK Az A.S.A Magyarország Kft. összesen EFt vissza nem térítendő támogatást nyújt a Társaság részére a évben kötött megállapodás alapján. A közérdekű felajánlásból évre áthúzódó összeg EFt Karbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A Társaság karbantartási tevékenységéhez 1 fő műszaki vezető, 1 fő villanyszerelő, 1 fő bútorasztalos, 1 fő szobafestő-mázoló, 1 fő karbantartó, 5 fő iskolai karbantartó és 5 fő iskolai portás tartozik. A Társaság takarítási tevékenységéhez 1 fő takarító csoportvezető, 6 fő Ady iskolában, 6 fő Bartók iskolában, 4 fő Zrinyi iskolában, 1 fő a Zrinyi iskola Rákóczi utcai tagintézményében, valamint 3 fő a Polgármesteri Hivatal épületében takarító alkalmazottat foglalkoztat. A 37 fő munkavállaló személyi juttatásaira (bér, bérlet, utiköltség, utalvány) összesen EFt és EFt járulékait tervezett a Társaság. Dologi kiadások A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása érdekében fontos a rendszeres karbantartás, amely az oktatási intézményekben a karbantartók, az egyéb területeken a műszaki csoport tagjai látják el. A karbantartási munkálatok elvégzéséhez két teherautó áll rendelkezésre, melynek karbantartására 9/14.

60 és fenntartására (anyagok, biztosítás, adó, műszaki vizsga, üzemanyag) tervezett költség nettó 930 EFt. A Polgármesteri Hivatal takarításához szükséges anyagköltségek (tisztítószerek, vegyszerek, töltőanyagok, szemeteszsákok) valamint igénybe vett szolgáltatások (ablak, szőnyegtisztítás) összege mindösszesen nettó EFt. Az oktatási intézmények takarításhoz szükséges tisztítószerek, vegyszerek, töltőanyagok, szemeteszsákok, kéztörlő adagoló eszközök beszerzési költségei mindösszesen nettó EFt, melyet az intézmények költségvetésében külön részletezéssel számolt a Társaság. BEVÉTELEK Karbantartási tevékenységet vállalkozási jelleggel végez a Társaság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli tankerület, a Városi Egészségügyi Központ, a Polgármesteri Hivatal épületeiben, melynek költségeit szerződésben rögzítettek alapján fizetik az érintettek. A Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének takarítását havi nettó 466 EFt és áfa összegért vállalta a Társaság Hulladékgyűjtés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő mezőgazdasági erőgép kezelő és egy fő segédmunkás végzi Gyál Város utcáin, közterületein, buszmegállókban hulladékgyűjtési tevékenységet. A két fő tervezett személyi jellegű kifizetése EFt és EFt járulékai. Dologi kiadások Az A.S.A. Magyarország Kft. végzi a hulladék ártalmatlanítását, ennek költsége jelentősen emelkedik évben, amelynek oka, hogy év végén lejárt a szelektív szigetekre vonatkozó fenntartási kötelezettség, a szigetek megszüntetésre kerültek. Az ASA Kft-vel korábban kötött megállapodás nem áll fenn 2016-tól, arra vonatkozóan, hogy a szigetekről beszállított hulladékok egy részét jóváírja. Nem tudni, hogy a szigetek megszüntetése, hogyan befolyásolják az illegálisan kihelyezett hulladékok lerakásának mennyiségét, a tervezésnél a évi tényadatok lettek figyelembe véve. BEVÉTELEK január 1-től a szelektív szigetek takarítását, azok megszüntetése végett nem számlázza ki a Társaság az A.S.A. Magyarország Kft-nek. A tevékenységéből nem származik bevétele Temetkezés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Két fő temetőgondnok végzi tevékenységét a Társaság két köztemetőjében. Személyi jellegű bérköltségük (bér, utiköltség, utalvány) EFt és EFt járulék. Dologi kiadások A Társaság az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint látja el a gyáli köztemetők 10/14.

61 üzemeltetését. A temetők üzemeltetésénél továbbra is cél a gazdaságos működtetés, a zöldterület folyamatos gondozása, szépítése. Egy urnafal építésére került sor tavalyi évben, de szükséges további egy, melynek költsége nettó 150 EFt. Öreg, rossz állapotban lévő gépjármű áll rendelkezésre a temetőgondnokok részére, amelynek javítása gazdaságtalan, így azt a Társaság értékesíteni fogja. Gépkocsi fenntartásával kapcsolatos kiadások nem kerültek tervezésre. A temetői nyilvántartáshoz korszerű szoftver vásárlását tervezett a Társaság, amelynek induló költsége 420 EFt. A program beüzemelése gyorsabb, pontosabb ügyfélkiszolgálást eredményez és a lejárt sírhelyek újraváltásának naprakész figyelésével a Társaság bevételét is növelheti. BEVÉTELEK Temetői bevételek emelkedése várható évre. Képviselő-testületi határozat alapján a régi és az új temetőben a sírhely újraváltás ára azonos lesz. Így a régi temetőben a sírhely újraváltásokkal kapcsolatos bevétel emelkedik. A temetők bevételét képezik a ravatalozó, halott átvételi díj, sírkőállítás, sírmegváltás díjai Ingatlanüzemeltetés KIADÁSOK Dologi kiadás Ingatlanüzemeltetés keretében történik a gyáli Rákóczi épület és a Rendőrőrs épületének üzemeltetése. Ingatlan és gépek karbantartására, javítására nettó 650 EFt-ot, karbantartási anyagokra, tisztítószerekre nettó EFt-ot tervezett a Társaság. A vagyonvédelmi szolgáltatás díja emelkedik. Szükséges a Rákóczi épület villámvédelmi rendszerének megtervezése és a Rendőrség épületének villámvédelmi felülvizsgálata. A Rendőrség épületének takarítását alvállalkozó igénybevételével látja el a Társaság havi nettó 60 EFt és áfa összegért évben szükségessé vált új traktor és a vele kompatibilis pótkocsi beszerzése. A megvásárláshoz a B3 Takarékszövetkezettől, öt éves futamidőre EFt hitelösszeget vett fel a Társaság, melynek törlesztő részlete összesen EFt (havi 110 EFt). A traktor fenntartási költségeire (üzemanyag, karbantartási anyag, biztosítás) nettó 911 EFt-ot tervezett a Társaság. A Rendőrség épületére kötött biztosítás összege évi 79 EFt. BEVÉTELEK A Társaság bevétele a Rendőrőrs épületének bérbeadásából (havi nettó 310 EFt), egy fő munkavállaló szolgálati lakásából származó bérleti díj (bruttó 10eFt/hó), valamint a Rákóczi épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak, szemétdíj, vagyonvédelmi szolgáltatás, takarítás) továbbszámlázásából és bérleti díjból tevődik össze mindösszesen nettó EFt értékben. A Rákóczi utca 44. szám alatti ingatlanban a Zrinyi Általános Iskola SNI tagozata, a FEGY Polgárőrség, a KLIK Ceglédi Tankerület PMPSZ Gyáli Tagintézménye (volt Nevelési tanácsadó), a Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi központ, és a Gyámhivatal tartózkodik. A három utóbbi intézmény fizet bérleti díjat is. A bérlők által fizetendő díjak négyzetméter arányosan kerültek meghatározásra. 11/14.

62 Városfejlesztés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Gyál Város beruházási és fejlesztési feladatok ellátását önálló döntési és intézkedési joggal egy három fős csapat látja el, a Társaság városfejlesztési részlege. Személyi jellegű kiadásai összesen EFt és járulékai Eft. Dologi kiadás A Társaság tulajdonában lévő személyautóval rendelkeznek, melynek éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, gépjármű adók, üzemanyag) költsége nettó 799 EFt Oktatási intézmények üzemeltetése A Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat január 1. napjával végzi a Társaság Gyál Város Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján. A működtetéssel kapcsolatos minden olyan feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A Társaság feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása. Az oktatási intézmények részére minden évben a Társaság készíti el külön-külön a költségvetés tervezetét, melyek összesített összege - az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások nélkül a Társaság üzleti tervében is szerepel. Az intézmények dologi kiadásaiból (készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, igénybe vett karbantartási szolgáltatások, közüzemi díjak) az étkezéssel kapcsolatos kiadás-bevételek, valamint az intézmények helyiség bérléséből származó bevételek különbözetét az Önkormányzat átalánydíjként havonta a Társaság rendelkezésére bocsátja a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 3.3 Beruházási, fejlesztési terv Felhalmozási kiadások A Társaság évre az alábbi felhalmozási kiadásokat tervezi megvalósítani mindösszesen bruttó EFt összegben: A központi irányításra szükséges 1 db számítógép konfiguráció beszerzése (nettó 100 EFt). A parkgondozási tevékenységhez szükséges kertészeti gépek (bruttó 575 EFt) és köztéri hulladékgyűjtő (bruttó 381 EFt) beszerzése (összesen bruttó 956 EFt). Temetői szoftver beszerzése (nettó 420 EFt). 12/14.

63 3.3.2 Céltartalék A Társaság évre a várhatóan felhasználásra kerülő felújítási, karbantartási, beszerzési kiadásokat tervezi, melyet tényleges felhasználás esetén az önkormányzati céltartalékon elkülönített összegből tervezi lekérni. Céltartalékon tervezett összes kiadás bruttó EFt: Konyhai gépek beszerzése, pótlására (nettó EFt). A gyepmesteri telep kennel felújítása, mely 2015.évben elmaradt (bruttó 635 EFt). A parkok gondozásához egy fűnyíró traktor beszerzésére (bruttó EFt). A közutak karbantartási feladatinak elvégzéséhez, a évhez hasonlóan, tervezésre került út karbantartási munkálatokra, forgalomtechnikai eszközök (útjelző táblák) cseréjére, beszerzésére, veszélyes fák kivágására, karácsonyi díszvilágítás munkálatainak megrendelésére összesen (bruttó EFt). A temetőben a ravatalozó felújítására és a temetők felmérése 3D lézerrel (nettó EFt) Az ingatlanüzemeltetésen belül a Rákóczi épület iroda (Kft. székhelye) felújítására (nettó EFt) Az oktatási intézmények tárgyi eszköz beszerzéseire és várható felújítási kiadásaira (bruttó EFt) 4 ÖSSZEFOGLALÁS Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elkészítette üzleti tervét. A Társaság feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységét. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az önkormányzat támogatása. Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: adatok eft-ban Év Működési Felhalmozási Céltartalék Összesen tény tény tény tény tény tény tény terv A Társaság céltartalékot a várható kötelezettségekre, költségekre vesz igénybe, melyet meghatározott célok teljesítésekor kér le az önkormányzat elkülönített költségvetési keretösszegéből. A Társaság végzi Gyál Város területén a hóeltakarítási munkálatokat, melyet időjárástól függően, szükség szerint teljesít, majd annak költségét az Önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési keretösszegéből kér le. Személyi juttatások és munkaadói járulékok A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 13/14.

64 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a Társaság 37 fő munkavállalónak emelte meg alapilletményét. További béremelés nem történt. Béren kívül juttatásokat minden munkavállaló részére, havi 8 Eft összegű étkezési utalványként tervezett a Társaság. Ennek éves kiadása (92 fő munkavállaló részére) EFt és EFt munkáltatói adó. 13 fő kap bérlet és utiköltség hozzájárulást EFt összegben. Rehabilitációs adó kötelezettség 1,75 fő (statisztikai állomány) után, összesen EFt éves kötelezettség terheli a Társaságot. Személyi jellegű kifizetések a 92 fő alkalmazott és 3 fő felügyelő bizottsági tag után EFt és munkaadói járulékai EFt. A dologi kiadások mindösszesen EFt nettó, valamint a közhasznú tevékenység arányában levonható általános forgalmi adó ( EFt) és nem levonható általános forgalmi adó (5.632 EFt) kiadással számolt a Társaság. Előző évhez képest a dologi kiadások emelkedésének okai: a közétkeztetésben a diabetikus étkezés bevezetése, parkgondozás költségeinek emelkedése (Gyál-felső Vasútállomás), A.S.A Magyarország Kft-vel a szelektív szigetek szerződése megszűnt, nincs kedvezmény a közterületen begyűjtött hulladék ártalmatlanítására, a Társaság gépparkjának 80%-a műszaki vizsgát tesz (nagy szerviz), a védőruhák tervezése nem a személyi, hanem a dologi kiadások között szerepel 2016.évtől. Saját bevételek nettó EFt és fizetendő áfa EFt összegben tervezett a Társaság. Előző évhez képest a saját bevételek emelkedésének okai: közétkeztetésben a diabetikus étkezés bevezetése, a régi temetőkben a sírhely újraváltás díjának emelkedése (az új temetők áraihoz igazodva). Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységét a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik végezni. Célja pénzügyi szempontból hatékony, átlátható gazdálkodás, mely a tervek szerint alakul a Társaság nonprofit jellegű működésének betartásával. Gyál, február 3. Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató 14/14.

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. december 4. napján tartandó ülésére

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-235 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015.

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. január 1-től 1 Csengele Községi Önkormányzat és Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 05. napján 09.00 órai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. december 17.

MEGHÍVÓ. 2015. december 17. MEGHÍVÓ 2015. december 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben