M E G H Í V Ó február 8-án 14 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u Tel./Fax: (66) (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság február 8-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Napirend: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 2. Bejelentések Tájékoztatom, hogy a rendelet-tervezetet a véleményező bizottságok közös, összevont ülés keretében fogják megtárgyalni. Gyomaendrőd, február 5. Nagyné Perjési Anikó s.k. Bizottság elnöke A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság február 8. napján tartandó rendes üléséhez

3 Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság február 8-i ülésére 1. napirendi pont Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 3-án tartott ülésén az 573/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy a működési oldalon a évben rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további vizsgálata, illetve a kiadások rangsorolása. Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény az irányadó. Bevételek számbavétele 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak: Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( Ft/fő) A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma amire támogatás számítható - 39,69 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 36,95 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,65 fő, Csárdaszállásé pedig 1,09 fő), mely a tavalyi évben 39,93 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település lakosságszáma csökkent 150 fővel. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 43 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 köztisztviselővel számoltunk. Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag E Ft-tal (ebből évhez kapcsolódó hozzájárulás E Ft, évi hozzájárulás összege E Ft) szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig E Ft-tal (ebből évhez kapcsolódó hozzájárulás 652 E Ft, évi hozzájárulás összege E Ft). Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a beépített támogatási összeg E Ft. Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege Ft/km. A költségvetési rendelet-tervezetbe E Ft támogatási összeg került beépítésre. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 104 Ft/m2. Közutak fenntartásának támogatása a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók 2

4 ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege Ft/km. A kapott támogatási összeg E Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott egyes feladatok ellátására. A támogatás fajlagos összege Ft/fő, a számított támogatási összeg E Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás - Fajlagos összege Ft/külterületi lakos, a megítélt támogatás összege E Ft. Üdülőhelyi feladatok támogatása - Fajlagos összege 1,55 Ft/ idegenforgalmi adóforint, így városunkat ezen a jogcímen E Ft illeti meg. Beszámítás összege Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Városunk esetében az egy lakosra eső adóerőképesség Ft, így a támogatás csökkentés mértéke az elvárt E Ft összegű bevételnek a 60%- a. Mivel településünk közös hivatal székhelye, így a beszámítás összege további 10 % ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd esetében E Ft, azaz 3 millió Ft-tal több, mint 2015-ben. 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Az önkormányzatok fő feladata a köznevelési feladatok ellátása során - az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege Ft/fő/év. Az intézmény a feladat ellátásához E Ft összegű állami támogatásban részesül. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatokra járó állami támogatás összege E Ft. Az önkormányzati kiegészítő támogatás összege: E Ft. 4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani. Az állami támogatások mellett, számba vettük az önkormányzati és intézményi saját bevételeket, a működési célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket, továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett pénzeszközöket. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat és a feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadásokat vettük figyelembe. Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a évi szinten szerepeltettük. A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, felújítások, valamint a testület által korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént. Bevételek alakulása: 3

5 Működési célú bevételek: Adatok E Ft-ban Megnevezés évi eredeti évi terv előirányzat Állami támogatás Közhatalmi bevételek Saját működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú maradvány Működési bevétel összesen Az állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva több mint 60 millió Ft-tal nőtt, amely több tényező együttes hatásának köszönhető. Emelkedett a gyermekétkeztetési feladatok támogatási összege (a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása bevezetésének köszönhetően), a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, az óvodai feladatellátás támogatása, illetve ettől az évtől az állami támogatások között jelenik meg a támogató szolgálat működési támogatása is. A helyi adóbevételek összességében 4 millió Ft összegű növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. Az önkormányzati saját bevétel tervezett összege 35 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző év tervszáma, mely azzal indokolható, hogy a rendelet tervezetbe nem került beépítésre önkormányzati földeken termelt termény értékesítéséből származó bevétel és ehhez kapcsolódóan kiadás sem. A rendelet-tervezet összeállításának időszakában még folyamatban volt a földeken termesztendő növényi kultúrák meghatározása, az ebből származó várható bevétel, illetve a felmerülő kiadások összegének kalkulálása. Az adatok rendelkezésre állását követően kerül beépítésre ezen a jogcímen bevétel és kiadás is, melyhez a költségvetési rendeletet is módosítani szükséges. A működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen tervezett bevétel közel azonos az előző év tervszámával. Itt jelennek meg a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatások összegei, a mezőőri szolgálat támogatása, a földalapú támogatás összege, valamint a Közös Hivatal működéséhez átvett hozzájárulások összegei. A működési célú maradvány 94 millió Ft összege szinte teljes egészében feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz, a működési hiány finanszírozására mindössze 5 millió Ft-ot szükséges beépíteni. Felhalmozási célú bevételek: Az előző évhez hasonlóan évben is a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek kerültek megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz (Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzése, valamint a közfoglalkoztatási programok beruházási jellegű kiadásainak finanszírozására biztosított támogatások összegei) kapcsolódnak. A évi költségvetési rendelet összeállításakor Európai Uniós forrásból megvalósuló projekttel és abból származó bevétellel Önkormányzatunk nem rendelkezett. A felhalmozási célú maradvány összege tartalmazza a feladattal terhelt önkormányzati forrás 400 millió Ft összegét, valamint azon fejlesztések forrását, melyek áthúzódó kötelezettségként jelennek meg. Adatok E Ft-ban Megnevezés évi eredeti évi terv előirányzat Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú maradvány Felhalmozási bevétel összesen Kiadások alakulása: Működési kiadások: Adatok E Ft-ban Megnevezés évi eredeti évi terv előirányzat Működési kiadás személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás működési célú pénzeszköz átadás

6 működési céltartalék A működési kiadásokon belül: A személyi juttatások az előző évhez képest növekedést mutatnak, mivel a közfoglalkoztatásra betervezett bérek összege 45 millió Ft-tal magasabb, mint évben. A munkaadókat terhelő járulék előző évhez viszonyított növekedése a személyi juttatások növekedésével magyarázható. A dologi kiadások csökkenése abból adódik, hogy az önkormányzati tulajdonú földek műveléséhez kapcsolódó kiadások összege nem jelenik meg a tervezetben, a bevételekhez hasonlóan a költségvetési rendelet módosítása során kerül majd beépítésre. A működési célú pénzeszköz átadás összege 8 millió Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. Ez több tényező együttes hatásával magyarázható. A segélyezési rendszer átalakítása következtében ezen a jogcímen csökkentek a kiadások, ugyanakkor az Önkormányzati Társulás részére átadott támogatás összege növekszik 35 millió Ft-tal (a két - Társulás által fenntartott - intézményre vonatkozóan megigényelt állami támogatás és az önkormányzat részéről biztosítandó kiegészítő támogatás is ezen a jogcímen kerül átadásra a fenntartó részére) Az államháztartáson kívülre átadott forrás összege is emelkedett 8 millió Ft-tal, mely összeg a Gyomaközszolg Kft.-hez és a Liget Fürdőhöz kapcsolódik. A működési céltartalék összege évben 92 millió Ft. Itt jelenik meg a Sport alap E Ft-os kerete, melyből egyedi kérelem alapján kötött felhasználású a Diáksport 500 E Ft összegű és a sportpályák fenntartására elkülönített 500 E Ft összegű támogatás, továbbá a Civil alap E Ft összegben meghatározott kerete, melyből kötött felhasználású támogatásként 3 szervezet részesülne: a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért E Ft összegben, a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 400 E Ft összegben és a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület 500 E Ft összegben. A fennmaradó E Ft pályázható keretként van tervezve (2.000 E Ft pénzbeli pályázható keretösszeg, 550 E Ft természetbeni pályázható keretösszeg). Az Idegenforgalmi alapból a kötött felhasználású támogatás összege E Ft, a pályázható keret E Ft. A városi rendezvényekre E Ft került elkülönítésre. A működési célú tartalékok között terveztük meg többek között a Kállai adomány összegét, az oktatási vagyon dologi kiadásaira tartalékolt keretet, a belső ellenőri feladatok ellátására megtervezett összeget, a TDM működtetésére biztosítandó támogatás összegét, a Körös-szögi Kistérség működéséhez és a Körös-szögi Nonprofit Kft. üzemeltetéséhez biztosítandó hozzájárulás összegét, a labor működtetéséhez elkülönített keretet, az IKSZT működtetéséhez szükséges forrást, a közfoglalkoztatási önerő kalkulált összegét illetve önkormányzati ingatlanok karbantartására, életveszélyessé vált ingatlanok bontására elkülönített keretösszegeket. Fejlesztési kiadások: A fejlesztési kiadások között jelennek meg a felújítások E Ft összegben, a beruházások E Ft értékben, valamint az egyéb felhalmozási kiadások E Ft összegben. A rendelet előzetes hatásvizsgálata A költségvetési rendelet tervezet társadalmi gazdasági költségvetési hatásai: A tervezet elfogadása esetén a költségvetés lehetővé teszi a folyamatban lévő beruházások befejezését és a további működtetését. Biztosítja a további pályázatok benyújtásához szükséges saját erő szükségletet. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben. Az intézményi közszolgáltatások esetében biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozza a színvonal romlást. A közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő megteremti annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A változó szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek. A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn. A költségvetési egyensúly fenntartása a következő években csak abban az esetben biztosítható, ha az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok eredményes működése érdekében hozott tulajdonosi 5

7 döntések tovább folytatódnak. Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Az elmúlt gazdasági évben befejeződött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén megnevezésű projekt, az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez, valamint a település-egészségügy működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak, a fejlesztéshez szükséges támogatások remélhetőleg a Területfejlesztési Operatív Programokból biztosítottak lesznek. Adminisztrációs terhek: A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igénnyel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását és csekély mértékű fejlesztését biztosítja a költségvetés. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Továbbá, amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. A helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendelettervezetében együttesen hagyja jóvá az önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését. Szöveges indoklás az önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek évi költségvetéséhez Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Közös Hivatal látja el az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező valamennyi önkormányzati és társulási intézmény (Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda), továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Önkormányzata, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait. 1. Pénzügyi-költségvetési feltételek A évi költségvetési tervezet Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák. 2. Személyi és tárgyi feltételek A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám évben az alábbiak szerint alakul: Gyomaendrőd - 46 fő (ebből a létszámból 1 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő személyzet) Csárdaszállás - 3 fő Hunya - 3 fő A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma évre számolva 39,69 fő. Ebből a létszámból 36,95 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,09 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,65 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről E Ft, Hunya Község Önkormányzata részéről pedig E Ft. A Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 182 millió Ft, mellyel szemben a tervezett működési kiadások összege 225 millió Ft. 6

8 A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye január 1. napjától a Selyem út 124. szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére Önkormányzatunk több alkalommal pályázatot nyújtott be. Nyertes pályázat esetén valóban elmondható lenne, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd lakosainak közigazgatási kiszolgálása. Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során, mint a Gyomaendrődön dolgozók. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt. A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató program, POLISZ stb.) jól használhatók. A hivatali munkát segítő és javító eszközök korszerűsítésére évben közel 11 millió Ft-ot szeretne az önkormányzat fordítani. 3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vegyenek részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. 4. Megvalósítási terv A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alapjogszabály a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret Ft/fő. A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagymértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával. Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a benyújtott pályázatok elbírálása. Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének megalkotását. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelet-tervezete" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016 (..) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről 7

9 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként ezer forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként ezer forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként ezer forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ezer forint, f) a működési céltartalék ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. (1) A működési céltartalék összege ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át. (4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni. (5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint. (6) A Sport Alap előirányzata ezer forint. (7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás: a) Diáksport 500 ezer forint b) A Semmelweis úti és Népligeti 500 ezer forint füves sporttelep fenntartása (8) A Sport Alap pályázható keretösszege ezer forint. (9) A Civil Alap előirányzata ezer forint. (10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás: a) A Városi Képtár gyűjteménye ezer forint értékeinek megőrzése b) A közrend és közbiztonsággal 400 ezer forint kapcsolatos civil tevékenység támogatása c) Tűz elleni védekezés civil 500 ezer forint tevékenységének támogatása (11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege ezer forint. (12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint. (13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege ezer forint. 7. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása ezer forint, b) beruházási kiadása ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt ezer forint. (3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege ezer forint. 8

10 (4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi. 8. A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 9. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi. 11. A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza. 12. (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza. 13. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza. 14. A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 15. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza. 16. Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza. 17. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, február Toldi Balázs s.k. Polgármester Határidők, felelősök: dr. Uhrin Anna s.k. Jegyző Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 9

11 1. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés eredeti terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Összes hiány: Működési hiány: Fejlesztési hiány: 0 0 1

12 2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben A B C megnevezés eredeti terv 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

13 61 Szent Antal Népház Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

14 3. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi bevételeinek részletezése A B C megnevezés eredeti terv 1 Intézményi működési bevételek Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Hulladéklerakó bérleti díj bevétel Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-fürdő2103, temető ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés Temető üzemeltetésből származó bevétel Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segélyre átvett pénz Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A Mezőőri járulék átvett pénz Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a jén induló 20 fő, 20 fő Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a én induló 6 fő, 46 fő Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása ban induló Közcélú munkavégzők dologi támogatása ban induló Földalapú támogatás Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez IKSZT pályázat bér támogatás Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület tám.megelől.visszatérülése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Gépjármű adó Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása

15 59 Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Támogató szolgálat működési támogatása Kulturális feladatok támogatása 1140* Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat Közcélú munkavégzők beruházás támogatása ban induló Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen

16 4. melléklet a... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány A B C megnevezés eredeti terv 1 Működési célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú előző évi maradvány összesen Felhalmozási célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen Maradvány mindösszesen

17 5. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai évben A B C megnevezés eredeti terv 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határ Győző Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen 0 0 7

18 59 Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Szent Antal Népház Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

19 6. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként évben A B C D Kormányzati funkció megnevezés eredeti terv Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 9

20 56. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országos és helyi népszavazás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Adó, vám és jövedéki igazgatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Kiemelt önkormányzati rendezvények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. július 30-án 15.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. július 30-án 15.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek beszámolója a 2013. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 23. (1) bekezdésében hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 18,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 15,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. január 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. január 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4% Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat 2013.11.21. ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző, GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 24/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 29-i üléséről a Városháza

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők,

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők, Dámóc község önkormányzat képviselő-testülete. Száma: 6/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Dámóc község önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 30-án du. 14 órakor megtartott képviselő- testületi üléséről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Javaslat a közkifolyók vízhasználatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben